Kraków: Występ artysty Tyondaia Braxtona w ramach 11. Festiwalu

Komentarze

Transkrypt

Kraków: Występ artysty Tyondaia Braxtona w ramach 11. Festiwalu
1z3
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=356...
Kraków: Występ artysty Tyondaia Braxtona w ramach 11. Festiwalu Sacrum
Profanum
Numer ogłoszenia: 356610 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Olszańska 7, 31-513 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012
4249650, faks 012 4249652.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Występ artysty Tyondaia Braxtona w ramach 11. Festiwalu
Sacrum Profanum.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie występu Tyondaia Braxton z
zespołem w ramach 11. Festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie (Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12): - koncert
HIVE w dniu 15 września 2013 r., - koncert Field Recordings w dniu 17 września 2013 r. (duet z Benem Vidą).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.20.00-1, 92.31.22.50-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
2013-09-03 16:56
2z3
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=356...
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Fundacja Art Industry, ul. Piotrowska 116 lok. 10A, 30-006 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 143850,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 134646,00
Oferta z najniższą ceną: 134646,00 / Oferta z najwyższą ceną: 134646,00
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie działalności artystycznej, które ze względu na swój
niepowtarzalny charakter mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę. Zamówienie dotyczy
wykonania przez Tyondaia Braxtona wraz z zespołem 2 koncertów w ramach 11. Festiwalu Sacrum Profanum.
Tyondai Braxton to amerykański kompozytor i performer. Od połowy lat 90. ubiegłego wieku tworzy zarówno pod
swoim nazwiskiem, jak i pod szyldem innych artystów, kolektywów i zespołów. Studiował kompozycję w The
Hartt School of the University of Hartford. Jego znakiem rozpoznawczym są zorkiestrowane loopy, polegające na
nakładaniu w czasie rzeczywistym ścieżek gitary, głosu i dźwięków wydobytych z różnych przedmiotów, których
brzmienie modyfikuje efektami gitarowymi. Tyondai jest współzałożycielem, byłym gitarzystą i wokalistą
awangardowej grupy rockowej Battles, z którą grał do 2010 roku. Światowy rozgłos przyniósł grupie album
Mirrored z 2007 roku. Artysta ma na koncie cztery solowe płyty, a ostatnią z nich, Central Market, wydał w
brytyjskim wydawnictwie Warp. Napisał także kompozycje zamawiane przez uznanych wykonawców: Kronos
Quartet, Alarm Will Sound i Bang on a Can All-Stars. Jest także autorem multimedialnych projektów N.E.A.R. na
dziesięcioosobowy zespół, dwa chóry, instrumenty smyczkowe, trzy projektory filmowe i performerów oraz
HIVE, który artysta określa mianem zespołu i instalacji, wystawionego w Guggenheim Museum z trzema
perkusistami: Yurim Yamashitaą, Jaredem Soldiviero i Johnem Ostrowskim oraz Benem Vidą. Zamawiający
zamierza udzielić przedmiotowego zamówienia Fundacji Art Industry, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrowska nr 116
lok. 10A, podmiotowi upoważnionemu do zawierania umów w imieniu artystów.
2013-09-03 16:56
3z3
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=356...
2013-09-03 16:56

Podobne dokumenty