Szanowni Rodzicie uczniów klas I-VI! Inicjatywa Angielski 5 Razy w

Komentarze

Transkrypt

Szanowni Rodzicie uczniów klas I-VI! Inicjatywa Angielski 5 Razy w
Szanowni Rodzicie uczniów klas I-VI!
Inicjatywa Angielski 5 Razy w Tygodniu przegrała wprawdzie głosowanie w budżecie
obywatelskim (zajęła trzecie miejsce), lecz Prezydent Jacek Majchrowski zadeklarował
wprowadzanie jej od II semestru 2015 roku. Dodatkowe lekcje angielskiego będą
finansowane z budżetu miasta. Żeby wprowadzić odpowiednie sumy do projektu budżetu na
rok 2015, konieczne jest sporządzenie indywidualnego kosztorysu dla każdej z szkół. Nie jest
to możliwe bez określenie ile dzieci będzie chodziło na dodatkowe zajęcia. Dlatego zwracamy
się z prośbą o wypełnienie deklaracji na końcu kartki.
Zasady:
1) Lekcje są dobrowolne i darmowe
2) Grupy będą liczyć maksymalnie 12 dzieci pod warunkiem odpowiednich możliwości
lokalowych danej szkoły.
3) Jeżeli w danej klasie 100 procent dzieci zadeklaruje udział w zajęciach, w miarę
możliwości lokalowych szkoły i harmonogramu zajęć będą to lekcje wpisane w plan
zajęć
4) Jeżeli rodzic chociaż jednego dziecka nie wyrazi zgody, będą to zajęcia pozalekcyjne.
5) Nauczyciel dodatkowych lekcji będzie co miesiąc informował rodziców drogą
elektroniczną o postępach w nauce dzieci w danej klasie
6) Kwestie materiałów dydaktycznych rozstrzygnie Rada Rodziców po konsultacjach
z dyrekcją i nauczycielem
Projekt budżetu na następny rok jest ogłaszany przeważnie w I połowie listopada, więc
prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej. Ostateczny termin oddawania deklaracji mija z
dniem
24 października (piątek) 2014 r., gdyż później dużo czasu pochłonie sporządzania kosztorysu.
Nieoddanie deklaracji do tego terminu oznacza brak chęci udziału w zajęciach.
Wyrażam/nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) chęć udziału mojego dziecka
………………………………..………………………………………………………………….
ucznia klasy……………
w programie dodatkowych lekcji języka angielskiego 5 razy w tygodniu od marca 2015 r.
…………………………………………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis rodziców
Z poważaniem
Łukasz Wantuch

Podobne dokumenty