1 Sygn. akt: KIO 75/16 POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego

Komentarze

Transkrypt

1 Sygn. akt: KIO 75/16 POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego
Sygn. akt: KIO 75/16
POSTANOWIENIE
z dnia 8 lutego 2016 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący:
Emil Kuriata
wobec cofnięcia w dniu 2 lutego 2016 roku, przed otwarciem rozprawy, odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 stycznia 2016 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Sygnity S.A.,
ul. Franciszka Klimczaka 1; 02-797 Warszawa, Indra Sistemas SA, Avenida de Bruselas
Nr 35, 28108 Alcobendas (Madryt), Indra Sistemas Polska sp. z o. o., Aleje
Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Enea Operator
sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań,
przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Comarch
S.A., Al. Jana Pawła II 39a; 31-864 Kraków, Apator Rector sp. z o.o., Apator Elkomtech
S.A. - zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego – po stronie
odwołującego,
postanawia:
1. Umarza postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Sygnity S.A.,
ul. Franciszka Klimczaka 1; 02-797 Warszawa, Indra Sistemas SA, Avenida de
Bruselas Nr 35, 28108 Alcobendas (Madryt), Indra Sistemas Polska sp. z o. o., Aleje
Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy
pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.
1
Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., Nr 2164) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Przewodniczący:
…………………………
2
Sygn. akt: KIO 75/16
Uzasadnienie
Zamawiający - Enea Operator sp. z .o.o., ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań, prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa
i wdrożenie w ENEA Operator Sp. z o.o. systemu informatycznego dla wspomagania
zarządzania majątkiem sieciowym, gospodarką nieruchomościami oraz zarządzania pracą
brygad w terenie”.
W dniu 13 stycznia 2016 roku, zamawiający przekazał wykonawcom zakwalifikowanym do
udziału w postępowaniu i złożenia oferty pierwszą turę odpowiedzi na zadane przez
wykonawców pytania. W dniu 14 stycznia 2016 roku, zamawiający przekazał wykonawcom
drugą i trzecią turę odpowiedzi. W dniu 15 stycznia 2016 roku, zamawiający przekazał
wykonawcom czwartą turę odpowiedzi. Łącznie zamawiający przekazał odpowiedzi na blisko
800 pytań. Jednocześnie w dniu 14 stycznia 2016 roku, zamawiający przekazał
wykonawcom kolejne pismo informujące o dokonanych zmianach w treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
W dniu 22 stycznia 2016 roku, do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie,
wniesione przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Sygnity
S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1; 02-797 Warszawa, Indra Sistemas SA, Avenida de
Bruselas Nr 35, 28108 Alcobendas (Madryt), Indra Sistemas Polska sp. z o. o., Aleje
Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa (dalej: odwołujący).
Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł.
Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Do postępowania odwoławczego, po stronie odwołującego przystąpienie zgłosili
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Comarch S.A., Al. Jana Pawła
II 39a; 31-864 Kraków, Apator Rector sp. z o.o., Apator Elkomtech S.A.
Odwołujący, dnia 2 lutego 2016 roku, przed otwarciem rozprawy, złożył oświadczenie,
iż wycofuje wniesione odwołanie.
Z uwagi na powyższe, działając na podstawie przepisu art. 187 ust. 8 ustawy - Prawo
zamówień publicznych, Izba umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie oraz
postanowiła zwrócić na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.
Przewodniczący:
…………………………
3

Podobne dokumenty