Postępowanie cywilne

Komentarze

Transkrypt

Postępowanie cywilne
Postępowanie cywilne
Wznowienie postępowania
Stwierdzenie niezgodności z
prawem prawomocnego
orzeczenia
Wznowienie – zagadnienia
ogólne
• Res iudicata pro veritate accipitur
• Nadzwyczajny środek odwoławczy
– Kierowany przeciwko prawomocnemu
orzeczeniu
– Służący przywróceniu stanu sprzed
zamknięcia przywracanego postępowania
– Zmierzający do reasumpcji wadliwego
postępowania i zastąpienia wydanego
orzeczenia nowym
Wznowienie – zagadnienia
ogólne II
• Przyczyny wznowienia
– Postępowanie zostało dotknięte brakami
formalnymi (art. 401 pkt 1 i 2)
– Właściwe przyczyny restytucyjne (403)
– Wydanie orzeczenia na podstawie
niekonstytucyjnego aktu prawnego (399
par 1 i 2, 401’)
• Zawiera elementy środka zaskarżenia i
powództwa
Orzeczenia, od których skarga
przysługuje
• Prawomocne orzeczenia merytoryczne
– Wyroki i nakazy zapłaty
– Postanowienia
• W postępowaniu nieprocesowym
• W sprawie orzeczeń sądów zagranicznych
• Skarga nie przysługuje
– Rozwód/unieważnienie małżeństwa, jeśli
strona zawarła ponowny związek
– Orzeczenie wydane na skutek skargi
Dopuszczalność skargi w
nieprocesie
• Legitymacja
– Uczestnik postępowania (524)
– Zainteresowany, który nie brał udziału w
sprawie
• Skarga uczestnika niedopuszczalna,
jeśli orzeczenie może być zmienione lub
uchylone w innej drodze
• Zainteresowany ma wykazać, że
orzeczenie narusza jego prawa
Skarga uczestnika jest
niedopuszczalna w sprawach:
• O uznaniu za zmarłego
• O ubezwłasnowolnienie
• Jeżeli wymaga tego dobro osoby, której
dotyczy to postanowienie sądu
opiekuńczego (577)
• Stwierdzenie nabycia spadku wydane
na rzecz nie-spadkobiercy (679)
Postępowanie
• Wymogi formalne skargi
– Wymogi dla pozwu
– Wskazanie zaskarżonego orzeczenia
– Okoliczności wskazujące zachowanie
terminu
– Podstawę wznowienia i jej uzasadnienie
– Wniosek o uchylenie lub zmianę
orzeczenia
• Badanie formalne skargi (nie na rozpr.)
Postępowanie II
• Jeżeli podstawa wznowienia odpowiada
ustawie, ale twierdzenia skargi nie
potwierdzają istnienia podstawy sąd
skargę odrzuca
• Termin (407), Właściwość (405)
• Rozprawa
– Oddala skargę
– Zmienia zaskarżone orzeczenie
– Uchyla i odrzuca pozew lub umarza
Stwierdzenie niezgodności z prawem
prawomocnego orzeczenia
• Środek nadzwyczajny
• Przysługuje, gdy orzeczeniem została
wyrządzona szkoda
• Ratio – przepisy o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną bezprawnym
działaniem władzy publicznej
• Stwierdzenie niezgodności z prawem
przesłanką odpowiedzialności
Stwierdzenie niezgodności II
• Skargę rozpoznaje SN
• Skarga przysługuje od
– Orzeczeń sądu II instancji
• Stronie została wyrządzona szkoda
• Uchylenie lub zmiana innymi środkami nie było
/ nie jest możliwe
– Wyjątkowo I instancji
• Naruszenie podstawowych zasad porządku
prawnego lub konstytucyjnych
• Brak innych środków ochrony
Skarga III
• Legitymacja
– Strona
– Prokurator Generalny
– RPO
• Termin dwa lata od uprawomocnienia
się orzeczenia (prekluzja)
• Skarga do sądu, który wydał orzeczenie
• Można wnieść tylko 1 skargę
Stwierdzenie IV
• Skarga przysługuje od orzeczeń, które
uprawomocniły się po 1 IX 2004.
• Postępowanie właściwe toczy się przed
SN
• Przymus adwokacko – radcowski
• Odpowiednie stosowanie przepisóww o
skardze kasacyjnej
Wymogi formalne skargi
• Wymogi z 424[5] psr 2 kpc
• Oznaczenie zaskarżonego orzeczenia i
zakresu zaskarżenia
• Podstawy i ich uzasadnienie
• Wskazanie przepisu prawa, z którym
orzeczenie jest niezgodne
• Uprawdopodobnienie szkody
• Wskazanie braku innych środków
ochrony
Podstawy skargi
• Podstawą skargi nie mogą być zarzuty
dotyczące faktów i dowodów
• Zarzut naruszenia zasad swobodnej
oceny dowodów bezskuteczny
• Rażące i oczywiste naruszenie prawa
• Wadliwa interpretacja prawa nie
wystarcza
• Sprzeczność z ogólnie przyjętymi
zasadami wykładni
Obraza prawa
• Pojęcie z USP
• Obraza zrozumiała i oczywista dla
każdego
• Kwalifikowane naruszenie zasad
zachowania
• Przekroczenie zasad dyskrecjonalnej
władzy sędziowskiej
– Wyrokowanie wyłącznie w oparciu o
niepotwierdzone twierdzenia 1 ze stron
Pozostałe elementy skargi
• Przepis, z którym orzeczenie nie jest
zgodne – wskazać wyraźnie
• Uprawdopodobnienie szkody
– Damnum emergens, lucrum cessans
– Szkoda niemajątkowa
– Fakty i dowody czyniące szkodę
wiarygodną
– Szkoda musi istnieć w chwili wniesienia
skargi
Pozostałe elementy II
• Brak innych środków rektyfikacji
– Środki niedopuszczalne
– Środki bezskuteczne
• Naruszenie porządku prawnego
– Naruszenie Konstytucji
– Wyjątkowy wypadek
• Choroba strony
• Klęska żywiołowa
• Błędne informacje sekretariatu sądu
Postępowanie
• Badanie formalne skargi
– Wezwanie do usunięcia braków
– Termin wyznacza przewodniczący
– Odrzucenie skargi zaskarżalne do SN
• Badanie przez SN
– Odrzuca
– Odmawia przyjęcia skargi oczywiście
bezzasadnej
– Przyjmuje do rozpoznania
Postępowanie II
• Skład: 3 sędziów zawodowych
• Posiedzenie niejawne (rozprawa –
wyjątkowo)
• Granice rozpoznania
– Granice zaskarżenia
– Nieważność nie jest uwzględniana z
urzędu
Postępowanie III
• Orzeczenia
– Oddala skargę
– Uchyla zaskarżone orzeczenie oraz
orzeczenie sądu I instancji i
• Odrzuca pozew
• Umarza postępoawniwe

Podobne dokumenty