SIWZ - Dom Pracy Twórczej w Wierzbie

Komentarze

Transkrypt

SIWZ - Dom Pracy Twórczej w Wierzbie
.
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na:
SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
ZATWIERDZAM:
p.o. Dyrektora
PAN DPT w Wierzbie
/Marcin Stolarz/
Wierzba, 30.04.2015 roku
1
.
Rozdział I
INFORMACJE OGÓLNE
I.
ZAMAWIAJĄCY
Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie
Wierzba 7, 12-220 Ruciane - Nida
www.wierzba.pan.pl
II.
DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym dokumencie użyte jest pojęcie:

Postępowanie, rozumieć przez to należy niniejsze postępowanie na Sukcesywną
dostawę oleju opałowego lekkiego, numer postępowania: 1/ZP/2015;

KIO, rozumieć przez to należy Krajową Izbę Odwoławczą;

SIWZ, rozumieć przez to należy niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia;

ustawa Pzp, rozumieć przez to należy ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. ).
III.
TRYB ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, w oparciu o art. 10 ust. 1 i art. 39 i nast. ustawy Pzp.
IV.
OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE
1.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
V.
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp.
VI.
PODWYKONAWCY
1. Na podstawie art. 36a ustawy Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie
informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom lub wskazać
nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
2
.
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. Zamawiający nie zastrzega żadnej części
zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.
Rozdział II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA
I.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego
I klasy jakości, spełniającego poniższe parametry:
- gęstość: w 15°C - max 0,860 kg/l (tożsamo w 20°C - max 0,835 kg/l)
- wartość opałowa
- min 42,6 MJ/kg
- temperatura zapłonu - min 56°C
- zawartość siarki
- max 0,20%
- lepkość kinetyczna
- max 6,00 m2/s
2. Dostawa oleju odbędzie się na zgłoszenie telefoniczne pracownika PAN DPT
w Wierzbie:
- w ciągu 48 godzin od zgłoszenia,
- w ilościach określonych w zgłoszeniu.
3. Planowana łączna ilość oleju wynosi ca. 70 000 litrów.
Ostateczna ilość zamówienia realizowana w ramach umowy może ulec zmniejszeniu.
4. Miejsce dostawy oleju: kotłownie PAN DPT w Wierzbie.
II.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia jej podpisanie do dnia 31 marca 2016 r.
lub do wykorzystania limitu kwoty określonej jako wartość zamówienia.
III.
KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
09.13.51.00-5 – olej opałowy
Rozdział III
WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM
I.
WYSOKOŚĆ WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
II.
FORMA WADIUM
Nie dotyczy.
III.
TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM
3
.
Nie dotyczy.
IV.
ZWROT WADIUM
Nie dotyczy.
V.
ZATRZYMANIE WADIUM
Nie dotyczy.
Rozdział IV
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp.
I.
WYKONAWCY MUSZĄ SPEŁNIAĆ MINIMUM NASTĘPUJĄCE WARUNKI, T.J.:
1.
Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. posiadać
uprawnienia do prowadzenia działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi
(olejem opałowym).
2.
Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
II.
OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
1.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów,
według formuły „spełnia” – „nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
2.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunki określone w Rozdziale IV pkt I ppkt 1-2 SIWZ muszą zostać spełnione łącznie
przez wszystkich Wykonawców.
Rozdział V
WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
I.
A.
WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY
Wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
do SIWZ.
4
.
B. W celu wykazania, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie
posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności lub czynności
Wykonawca winien złożyć koncesję na obrót paliwami ciekłymi (olej opałowy).
C.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ustawy Pzp:
1.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert .
2.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.
Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
5.
Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
6.
Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
7.
Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp, złożone na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ.
8.
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej –
w formie oświadczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ).
D.
Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu, złożone na
formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ.
5
.
II
FORMA DOKUMENTÓW
1.
2.
3.
III.
1.
2.
Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
wykonawcy
lub
tych
podmiotów
są
poświadczane
za
zgodność
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dokumenty, o których
mowa w art. 26 ust. 2b i ustawy Pzp oraz oświadczenie dotyczące przynależności do
grupy kapitałowej należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
PODMIOT ZAGRANICZNY
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt C
ppkt 1, 2, 3, 5 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b)
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
c)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt C
ppkt 4 i 6 SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentowania wykonawcy złożone przed właściwym organem
6
.
sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy o których mowa w
ppk. a i b powyżej stosuje się odpowiednio.
4.
IV.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa
w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy
w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do
złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2.
Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale V pkt C powinny być
złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Pozostałe dokumenty, formularze i oświadczenia składa pełnomocnik
reprezentujący wszystkich Wykonawców.
3.
Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ppkt 1 powyżej, zostanie wybrana,
Zamawiający zażąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Rozdział VI
WYMOGI CO DO OFERTY
Oferta musi spełniać następujące wymogi:
1.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zostać sporządzona wg formularza
ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
2.
Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do
pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
3.
Oferta musi być podpisana - za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w
sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do
reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców.
7
.
4.
Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane
własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę lub inne osoby do tego
umocowane.
5.
Oferta powinna znajdować się w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu,
opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy, z napisem:
„Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie, Wierzba 7, 12-220 Ruciane - Nida
Oferta w przetargu nieograniczonym na:
„Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego”,
nr postępowania: 1/ZP/2015
Nie otwierać przed dniem 14.05.2015 r. roku, godz. 14:00
6.
Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę.
7.
Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami powinny być ponumerowane oraz
połączone w sposób trwały.
8.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.,
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz.1503, ze zm.),
Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć
zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających
zastrzeżone informacje.
Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres
Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki
płatności.
9.
Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub przedłożenie oferty
zawierającej warianty alternatywne skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert
Wykonawcy.
10.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem
w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.
Rozdział VII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1.
Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, wartość podatku VAT oraz cenę netto. Stawka podatku VAT jest
określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, ze zm.). Według ustaleń Zamawiającego stawka
podatku VAT wynosi 23 %.
8
.
2.
Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu
Zamówienia, oraz wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ w tym
wszelkie opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, podatki,
zysk, narzuty, ewentualne upusty, oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
3.
Wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być
wyrażona cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Rozdział VIII
INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
I.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wierzbie, Wierzba 7,12-220 Ruciane – Nida
do dnia 14.05.2015 r., do godziny 14:00
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, o którym
mowa powyżej, oraz zwraca ofertę..
II.
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2015 r., o godzinie 14:00, w siedzibie Zamawiającego
PUBLICZNE OTWARCIE OFERT
1.
Otwarcie ofert jest jawne.
2.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3.
Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.
III.
ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego
terminu składania ofert.
2.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno zostać złożone w sposób i formie
przewidzianej w SIWZ dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie
zewnętrzne będzie zawierało dodatkowe oznaczenie „ZMIANA” a przypadku
wycofania dodatkowe oznaczenie „WYCOFANIE”.
9
.
Rozdział IX
TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział X
BADANIE OFERTY, KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT
1.
W trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców
pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
2.
Zamawiający poprawi w ofertach omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
3.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
Lp.
KRYTERIUM
WAGA
1.
Cena
95%
Termin płatności
5%
2.
Oferty oceniane będą na podstawie poniższego wzoru:
a) cena Xc:
do obliczenia wartości cenowej oferty będzie brana wartość ceny brutto. Najniższa
zaproponowana cena uzyska 95 pkt.
Pozostałe ceny uzyskają ilość punktów obliczoną według wzoru:
Xc = Cn / Cp X 95 (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku)
Xc – uzyskana ilość punktów,
Cn – cena najniższa,
Cp – cena zaproponowana przez składającego ofertę.
b) termin płatności Xp
do obliczenia wartości punktowej w kryterium termin płatności będzie brany pod uwagę
zadeklarowany przez Oferenta termin płatności w dniach.
Zadeklarowany najdłuższy termin płatności uzyska 5 punktów.
10
.
Pozostałe zadeklarowane terminy płatności uzyskają ilość punktów obliczoną według wzoru:
Xp = Tp / Tn X 5 (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku)
Xp - uzyskana ilość punktów,
Tn - najdłuższy termin płatności (w dniach),
Tp - zadeklarowany termin płatności (w dniach).
1. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta która uzyska najwyższą sumę punktów
Σ= Xc + Xp
2. Każdy Wykonawca może zaproponować jedną ofertę cenową.
3. W przypadku gdy wykonawcy uzyskają jednakową liczbę punktów, Zamawiający
zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy Pzp wezwie Wykonawców, którzy złożą takie oferty, do
złożenia ofert dodatkowych.
4.
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Dz.U.
nr 54 poz. 535 z 2004r. ze. zm.), Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział XI
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Marcin Stolarz, (87) 423-16-19
2.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, lub drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres:
[email protected] - za wyjątkiem uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26
ust. 3 ustawy Pzp, w stosunku do którego zastrzeżona jest forma pisemna.
Zamawiający prosi o zaznaczenie, iż faks/pismo dotyczy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego”, nr postępowania:
1/ZP/2015 i wpisanie adresata: Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej
w Wierzbie, Wierzba 7, 12-220 Ruciane - Nida.
3.
Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad i terminów
określonych w art. 38 ustawy Pzp. Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje i inne informacje
11
.
związane z niniejszym postępowaniem Zamawiający będzie zamieszczał na swojej
stronie internetowej: www.wierzba.pan.pl
Rozdział XII
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XIII
WZÓR UMOWY ORAZ DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIANY UMOWY
I.
Wzór Umowy, określający warunki, na których Zamawiający zawrze umowę
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.
II.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień
umowy w następujących przypadkach:
1.
wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, korzystnych dla Zamawiającego,
bez których nie byłoby możliwe prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy;
2.
wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść Umowy,
jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w Umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;
3.
braku dostępności zaoferowanego przedmiotu Umowy lub jego części (np. z powodu
zakończenia produkcji lub wycofania z rynku) – w takim przypadku dopuszcza się
możliwość dostarczenia innego przedmiotu Umowy lub jego części o parametrach
co najmniej równych lub lepszych od przedstawionych w Ofercie Wykonawcy;
4.
konieczności zmiany terminu realizacji pojedynczego zamówienia z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że termin realizacji zamówienia
nie może być wydłużony o więcej niż 3 dni.
Rozdział XIV
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XV
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
I.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
12
.
Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty na
zasadach i w zakresie określonym w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.
II.
WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1.
Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana termin i miejsce
podpisania umowy.
2.
Umowa zostanie zawarta w terminie, o którym mowa w art. 94 ustawy Pzp.
3.
Przez uchylanie się od zawarcia umowy Zamawiający rozumie dwukrotne
niestawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia
umowy.
4.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
5.
Jeśli Wykonawca nie dokona którejkolwiek z czynności wskazanych w pkt 3 powyżej
lub dopuści się czynności, o których mowa w pkt 4 powyżej Zamawiający uzna takie
zachowanie za uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy..
6.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian we wzorze umowy, po
rozstrzygnięciu postępowania a przed podpisaniem umowy, jeśli zmiany nie wpływają
na poziom obliczenia ceny skalkulowanej przez Wykonawcę oraz nie zmieniają w
istotny sposób treści umowy określonej w Załączniku nr 5 do SIWZ oraz treści
przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale II do SIWZ.
7.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy
Pzp oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
8.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do przedłożonej
oferty.
LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 – Wzór umowy wraz z załącznikami
13
.
Załącznik nr 1 do SIWZ
/pieczęć firmowa Wykonawcy/
Polska Akademia Nauk
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie
Wierzba 7
12-220 Ruciane - Nida
FORMULARZ OFERTOWY
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego”, (numer postępowania: 1/ZP/2015)
1.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy:
Opis
przedmiotu
zamówienia
Cena hurtowa
producenta
netto (zł/litr)
na dzień
30.04.2015 r.
Ch
Cena
sprzedaży
Marża (M) lub
netto
upust (U)
wykonawc
zł/litr
y
zł/litr
M
U
Cs = Ch+M
lub
Cs = Ch-U
VAT
%
zł
Cena
sprzedaży
brutto
wykonawcy
zł/litr
Ilość w
litrach
Wartość
brutto (cena
ofertowa) zł
Csb = Cs +
VAT
Q
W = Q*Csb
Olej
opałowy
.................
(nazwa
oferowanego
oleju)
70 000
- za całkowitą cenę:
...................................... zł (słownie: ........................................................ złotych)
brutto,
w tym VAT (23 %) w kwocie ....................,
t.j.
netto
........................................
(słownie: ...................................................................... złotych).
zł
14
.
2.
Akceptuje termin płatności wynoszący ….. dni kalendarzowych liczony od
wystawienia prawidłowej faktury VAT.
3.
Oświadczamy, iż w cenie naszej oferty zostały zawarte wszystkie koszty niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie
Przedmiotu Zamówienia oraz wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ
w tym koszty transportu, rozładunku, ubezpieczenia oraz wszelkie opłaty, które mogą
wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, podatki, zysk, narzuty, ewentualne
upusty, oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
4.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
(w tym ze wzorem umowy) i uznajemy się za związanych określonymi w niej
wymaganiami i zasadami postępowania.
5.
Oświadczamy, że
podwykonawcom:
następujący
zakres
zamówienia
zamierzamy
powierzyć
……………………………………………
……………………………………………
6.
Oświadczamy, że wzór umowy (stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ) został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
7.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.
8.
Jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast
poinformujemy o nich Zamawiającego.
9.
Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na
stronach …….., niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają
informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1) ........................................................
2) ........................................................
3) ........................................................
Oferta zawiera: ........ ponumerowanych stron
Data: ..........................................
…………………….………………………………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)
15
.
Załącznik nr 2 do SIWZ
/pieczęć firmowa/
OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego”, numer postępowania: 1/ZP/2015
w imieniu:
………………………………………………………………….……………………
(pełna nazwa Wykonawcy)
na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy
warunki dotyczące:
1.
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2.
posiadania wiedzy i doświadczenia,*
3.
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, *
4.
sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Data: ..........................................
…………………….………………………………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)
16
.
Załącznik nr 3 do SIWZ
/pieczęć firmowa/
OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego”, numer postępowania: 1/ZP/2015
w imieniu:
……………………………………………………………………….……………
(pełna nazwa Wykonawcy)
oświadczamy, że na dzień składania ofert nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm.).
Data: ..........................................
…………………….………………………………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)
17
.
Załącznik nr 4 do SIWZ
/pieczęć firmowa/
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego”, numer postępowania: 1/ZP/2015
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy (firmy):
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)
oświadczam,
iż
nie
należymy
/
należymy*
do
grupy
kapitałowej
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. Nr 50, poz. 331, ze zm.).
W związku z tym, iż należymy do ww. wskazanej grupy kapitałowej, składamy poniżej listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić
Data: ..........................................
…………………….………………………………………
(pieczątka, podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)
18
.
Załącznik nr 5 do SIWZ
WZÓR UMOWY
Umowa nr…..
zawarta w dniu……………….2015 r. w Wierzbie pomiędzy:
Polską Akademią Nauk Domem Pracy Twórczej w Wierzbie; Plac Defilad 1, 00-901
Warszawa, posiadającą REGON: 000325713, NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną
przez:
Marcina Stolarza – p.o. Dyrektora zwanym dalej w Umowie „Zamawiającym”
a
………………, z siedzibą w ………………, ul. ………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………, ………………, Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS ………………,z którego odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy; NIP:
………………, reprezentowaną przez ………………,
zwaną dalej w Umowie „Wykonawcą”.
Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej w Umowie także łącznie „Stronami”, a indywidualnie
– „Stroną”.
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z późn. zm., „ustawa Pzp”).
19
.
§1
DEFINICJE
Następujące pojęcia w Umowie, odpowiednio w liczbie pojedynczej lub mnogiej, mają
poniższe znaczenie:
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu, stanowiąca
Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego
lekkiego
I klasy jakości, spełniającego poniższe parametry:
- gęstość: w 15°C
- max 0,860 kg/l (tożsamo w 20°C - max 0,835 kg/l)
- wartość opałowa
- min 42,6 MJ/kg
- temperatura zapłonu - min 56°C
- zawartość siarki
- max 0,20%
- lepkość kinetyczna
- max 6,00 m2/s
2. Planowana łączna ilość oleju wynosi ca. 70 000 litrów. Ostateczna ilość zamówienia
realizowana w ramach umowy może ulec zmniejszeniu.
3. Miejsce dostawy oleju: kotłownie PAN DPT w Wierzbie.
§3
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz warunki
organizacyjne, aby zrealizować przedmiot Umowy w sposób profesjonalny i z należytą
starannością, umożliwiający spełnienie wymagań i osiągnięcie celów technicznych
i funkcjonalnych określonych w Umowie.
2. W sytuacji gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcy
ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za własne działania lub
zaniechania.
§4
ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania płatności za przedmiot niniejszej Umowy
na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
2. Zamawiający zobowiązany będzie do ustosunkowania się bez zbędnej zwłoki do pytań
i wniosków Wykonawcy związanych z przedmiotem Umowy, nie później jednak niż
w terminie 3 (trzech) dni roboczych od momentu otrzymania zapytania.
20
.
§5
TERMIN REALIZACJI I WARUNKI DOSTAWY
1.
Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy od dnia jej podpisanie do dnia, …………….r. lub
do wykorzystania limitu kwoty określonej jako wartość zamówienia tj. kwoty …… zł
(słownie: ……. zł), w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi pierwsze.
2.
Dostawy będą realizowane w ilości zamówionej faksem lub telefonicznie przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego w terminie 48 godzin od momentu złożenia
zamówienia.
3.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy własnym transportem, na
własny koszt i ryzyko.
4.
W czasie wykonywania zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania
obowiązujących przepisów, w tym przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz przepisów przeciwpożarowych.
§6
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia za dostarczony olej opałowy według stawki
podanej w ofercie przetargowej, na którą składa się wartość:
- cena netto za 1 l oleju opałowego –……………..złotych;
- podatek VAT (%) liczony od wartości –……….. złotych;
- cena brutto –……………………………………. złotych;
- wartość brutto całego zamówienia:……………. złotych.
2.
Cena oleju opałowego podana w ofercie obowiązuje Wykonawcę przez okres związania
ofertą.
3.
Marża/Upust o wartości …… zł/litr jest stał(a)/y i obowiązuje przez cały okres trwania
umowy.
4.
Cena określona w ofercie ulega podwyższeniu bądź obniżeniu w przypadku podwyższenia
lub obniżenia ceny oleju opałowego przez producenta proporcjonalnie do jego wzrostu
lub obniżki (poprzez przedłożenie każdorazowo dokumentu stwierdzającego
podwyższenie lub obniżenie dostarczanego produktu).
5.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 zawiera podatki, zysk, narzuty, ewentualne
upusty, oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
6.
Rozliczenie będzie następowało za każdą wykonaną dostawę w oparciu o faktycznie
dostarczoną ilość oleju opałowego.
7.
Płatność dokonanywana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze
wystawionej przez Wykonawcę, w terminie … (...) dni od daty doręczenia przez
Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia przez
21
.
Wykonawcę faktury VAT będzie podpisany przez Strony dowód dostawy. Wraz z fakturą
wykonawca zobowiązany jest do złożenia wydruku ze strony producenta zawierającej
cenę hurtowa oleju z dnia dostawy.
8.
Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§7
SKUTKI NIEWYKONANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO WYKONANIA UMOWY
1. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy, w przypadku, gdy druga Strona wykonuje swoje
obowiązki w sposób rażąco uchybiający postanowieniom niniejszej Umowy lub przepisom
prawa i pomimo pisemnego wezwania do zaniechania naruszeń nie zmienia w
zakreślonym w wezwaniu terminie sposobu ich wykonywania. Prawo do odstąpienia od
Umowy może być zrealizowane w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia upływu terminu
wskazanego w wezwaniu.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadku, gdy Wykonawca przekroczy
o 7 (siedem) dni kalendarzowych wskazany w § 5 ust. 1 termin realizacji przedmiotu
Umowy. W takim wypadku prawo do odstąpienia od Umowy może być zrealizowane
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia upływu terminu wskazanego w wezwaniu.
3. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez jedną ze Stron, Strona
z której winy odstąpiono od Umowy, zobowiązana jest zapłacić drugiej Stronie karę
umowną w wysokości 5 000 PLN (pięć tysięcy złotych).
4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
określonego w § 5 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,3 % łącznego wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki.
5. Zamawiający może także odstąpić od Umowy w przypadku przewidzianym w art. 145
ustawy Pzp.
6. Łączna wysokość kar umownych naliczonych z tytułów wskazanych w ust. 3 - 4 nie może
przekroczyć 30 % wysokości łącznego wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu
Umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych Zamawiającemu kar umownych
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
8. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych.
§8
ZMIANA UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian Umowy w
następujących przypadkach:
a) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, korzystnych dla Zamawiającego,
bez których nie byłoby możliwe prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy;
b) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść Umowy,
22
.
jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności
w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów;
c) braku dostępności zaoferowanego przedmiotu Umowy lub jego części
(np. z powodu zakończenia produkcji lub wycofania z rynku) – w takim przypadku
dopuszcza się możliwość dostarczenia innego przedmiotu Umowy lub jego części o
parametrach co najmniej równych lub lepszych od przedstawionych w Ofercie
Wykonawcy;
d) konieczności zmiany terminu realizacji pojedynczego zamówienia o którym mowa
w § 5 ust. 2 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że
termin realizacji zamówienia nie może być wydłużony o więcej niż 3 dni.
2. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp następujące przypadki
(wymagają jedynie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej z 3 (trzy) dniowym
wyprzedzeniem):
a) zmiana danych teleadresowych Stron;
b) zmiana danych rejestrowych Stron;
c) zmiana sposobu prowadzenia korespondencji pomiędzy Stronami.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Wszelka korespondencja, dokumenty i oświadczenia Stron w związku z realizacją
niniejszej Umowy prowadzona będzie pisemnie i przesyłana listem poleconym albo
pocztą kurierską, albo składana osobiście w siedzibie:
a) dla Zamawiającego:
Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie
Wierzba 7, 12-220 Ruciane - Nida
b) dla Wykonawcy:
……………
2.
Upoważnionymi Przedstawicielami są:
a) ze strony Zamawiającego:
Zbigniew Chudzik
tel. 87 423-16-19, faks: 87 423-16-19
e-mail: [email protected]
b) ze strony Wykonawcy:
……………tel. ……………, faks: ……………
e-mail: …………
23
.
3.
Wszelkie wierzytelności Wykonawcy powstałe w związku z Umową lub w wyniku jej
realizacji nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przeniesione przez
Wykonawcę na osoby trzecie (art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego).
4.
W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu
cywilnego.
5.
Wszelkie spory wynikłe z Umowy bądź z nią związane rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących
Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.
egzemplarzach,
dwóch
dla
Załączniki:
1.
Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy.
2.
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Za Zamawiającego:
__________________________________
Za Wykonawcę:
__________________________________
24

Podobne dokumenty