MONITOR POLSKI

Komentarze

Transkrypt

MONITOR POLSKI
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r.
Poz. 786
OBWIESZCZENIE
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 14 lipca 2016 r.
w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655)
oraz zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r.
poz. 322 oraz z 2016 r. poz. 542) ogłasza się wykazy opublikowanych Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy:
1)
dyrektywy 90/385/EWG1) wdrożonej ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876
i 1918 oraz z 2016 r. poz. 542) – wykaz stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2)
dyrektywy 2009/48/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 454, z 2012 r. poz. 1186, z 2014 r. poz. 934 oraz z 2015 r. poz. 198) –
wykaz stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia;
3)
dyrektywy 95/16/WE2) wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2198 oraz z 2008 r. poz. 1270) – wykaz
stanowi załącznik nr 3 do obwieszczenia;
4)
dyrektywy 2014/33/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
(Dz. U. poz. 542), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów
i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. U. poz. 811) – wykaz stanowi załącznik nr 4 do obwieszczenia;
5)
dyrektywy 2008/57/WE wdrożonej ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
(Dz. U. poz. 1372) – wykaz stanowi załącznik nr 5 do obwieszczenia;
6)
dyrektywy 2004/108/WE3) wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej
(Dz. U. poz. 556, z 2010 r. poz. 679, z 2012 r. poz. 1445, z 2015 r. poz. 2281 oraz z 2016 r. poz. 542) – wykaz stanowi
załącznik nr 6 do obwieszczenia;
7)
dyrektywy 2014/30/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
(Dz. U. poz. 542), ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. poz. 556,
z 2010 r. poz. 679, z 2012 r. poz. 1445, z 2015 r. poz. 2281 oraz z 2016 r. poz. 542) – wykaz stanowi załącznik nr 7 do
obwieszczenia;
8)
dyrektywy 2006/42/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. poz. 1228 oraz z 2011 r. poz. 701) – wykaz stanowi załącznik nr 8 do
obwieszczenia;
1)
2)
3)
Dyrektywa 90/385/EWG została częściowo zmieniona przez dyrektywę 2007/47/WE. Obie dyrektywy są obowiązujące. Dyrektywy
należy stosować łącznie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez dyrektywę 2007/47/WE do dyrektywy 90/385/EWG.
Do dyrektywy 2007/47/WE nie ma odrębnego wykazu norm zharmonizowanych.
Dyrektywa 95/16/WE utraciła moc ze skutkiem od dnia 20 kwietnia 2016 r., zastąpiła ją dyrektywa 2014/33/UE.
Dyrektywa 2004/108/WE utraciła moc ze skutkiem od dnia 20 kwietnia 2016 r., zastąpiła ją dyrektywa 2014/30/UE.

Monitor Polski
9)
–2–
Poz. 786
dyrektywy 93/15/EWG4) wdrożonej ustawą z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 544) – wykaz stanowi załącznik nr 9 do obwieszczenia;
10) dyrektywy 2006/95/WE5) wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 1089) – wykaz stanowi załącznik nr 10 do obwieszczenia;
11) dyrektywy 2001/95/WE wdrożonej ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.
z 2015 r. poz. 322 oraz z 2016 r. poz. 542) – wykaz stanowi załącznik nr 11 do obwieszczenia;
12) dyrektywy 2011/65/UE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 547) – wykaz stanowi załącznik nr 12 do obwieszczenia;
13) dyrektywy 94/62/WE wdrożonej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888, z 2015 r. poz. 1688 oraz z 2016 r. poz. 542) – wykaz stanowi załącznik nr 13 do obwieszczenia;
14) dyrektywy 2009/105/WE6) wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. poz. 2171) – wykaz stanowi załącznik nr 14 do
obwieszczenia;
15) dyrektywy 2014/29/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
(Dz. U. poz. 542), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. poz. 812) – wykaz stanowi załącznik nr 15 do obwieszczenia;
16) dyrektywy 2004/22/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. poz. 27 oraz z 2010 r. poz. 1103) – wykaz stanowi
załącznik nr 16 do obwieszczenia;
17) dyrektywy 1999/5/WE7) wdrożonej ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 243, z późn. zm.8)), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. poz. 659, z 2006 r. poz. 177,
z 2007 r. poz. 1071 oraz z 2010 r. poz. 174) – wykaz stanowi załącznik nr 17 do obwieszczenia;
18) dyrektywy 94/25/WE9) wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. U. poz. 2584) – wykaz stanowi załącznik nr 18
do obwieszczenia;
19) dyrektywy 2013/53/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
(Dz. U. poz. 542), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych
jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz. U. poz. 807) – wykaz stanowi załącznik nr 19 do obwieszczenia;
20) dyrektywy 97/23/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. poz. 2200 oraz z 2015 r.
poz. 244) – wykaz stanowi załącznik nr 20 do obwieszczenia;
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Dyrektywa 93/15/EWG utraciła moc ze skutkiem od dnia 20 kwietnia 2016 r., zastąpiła ją dyrektywa 2014/28/UE wdrożona rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. poz. 805), do której nie opublikowano do dnia 30 czerwca 2016 r. oddzielnego wykazu norm
zharmonizowanych.
Dyrektywa 2006/95/WE utraciła moc ze skutkiem od dnia 20 kwietnia 2016 r., zastąpiła ją dyrektywa 2014/35/UE wdrożona ustawą
z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542), rozporządzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), do której nie opublikowano do dnia 30
czerwca 2016 r. oddzielnego wykazu norm zharmonizowanych.
Dyrektywa 2009/105/WE utraciła moc ze skutkiem od dnia 20 kwietnia 2016 r., zastąpiła ją dyrektywa 2014/29/UE.
Dyrektywa 1999/5/WE utraciła moc ze skutkiem od dnia 13 czerwca 2016 r., zastąpiła ją dyrektywa 2014/53/UE wdrożona ustawą
z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542), do której nie opublikowano do dnia 30
czerwca 2016 r. oddzielnego wykazu norm zharmonizowanych.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 827 i 1198, z 2015 r. poz. 1069, 1893
i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147, 542, 903 i 904.
Dyrektywa 94/25/WE utraciła moc ze skutkiem od dnia 18 stycznia 2016 r., zastąpiła ją dyrektywa 2013/53/UE.

Monitor Polski
–3–
Poz. 786
21) dyrektywy 94/9/WE10) wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. poz. 2203) – wykaz stanowi załącznik nr 21 do obwieszczenia;
22) dyrektywy 2014/34/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
(Dz. U. poz. 542), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń
i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817) – wykaz
stanowi załącznik nr 22 do obwieszczenia;
23) dyrektywy 2000/9/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób (Dz. U. z 2004 r. poz. 130) – wykaz
stanowi załącznik nr 23 do obwieszczenia;
24) dyrektywy 93/42/EWG11) wdrożonej ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876
i 1918 oraz z 2016 r. poz. 542) – wykaz stanowi załącznik nr 24 do obwieszczenia;
25) dyrektywy 2009/142/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. poz. 2201) – wykaz stanowi załącznik nr 25
do obwieszczenia;
26) dyrektywy 97/67/WE wdrożonej ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r.
poz. 1830) – wykaz stanowi załącznik nr 26 do obwieszczenia;
27) dyrektywy 89/686/EWG wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. poz. 2173) – wykaz stanowi załącznik nr 27 do obwieszczenia;
28) dyrektywy 2009/23/WE12) wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności
(Dz. U. z 2004 r. poz. 23) – wykaz stanowi załącznik nr 28 do obwieszczenia;
29) dyrektywy 2014/31/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
(Dz. U. poz. 542), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. poz. 802) – wykaz stanowi załącznik nr 29 do obwieszczenia;
30) dyrektywy 98/79/WE wdrożonej ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876
i 1918 oraz z 2016 r. poz. 542) – wykaz stanowi załącznik nr 30 do obwieszczenia;
31) dyrektywy 2009/128/WE wdrożonej ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r.
poz. 547 oraz z 2016 r. poz. 542) – wykaz stanowi załącznik nr 31 do obwieszczenia.
Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: wz. J. Kochańska
Dyrektywa 94/9/WE utraciła moc ze skutkiem od dnia 20 kwietnia 2016 r., zastąpiła ją dyrektywa 2014/34/UE.
Dyrektywa 93/42/EWG została częściowo zmieniona przez dyrektywę 2007/47/WE. Obie dyrektywy są obowiązujące. Dyrektywy
należy stosować łącznie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez dyrektywę 2007/47/WE do dyrektywy 93/42/EWG. Do
dyrektywy 2007/47/WE nie ma odrębnego wykazu norm zharmonizowanych.
12)
Dyrektywa 2009/23/WE utraciła moc ze skutkiem od dnia 20 kwietnia 2016 r., zastąpiła ją dyrektywa 2014/31/UE.
10)
11)

Podobne dokumenty