Konferencja prasowa PIRC - nowelizacja rozporządzenia w sprawie

Komentarze

Transkrypt

Konferencja prasowa PIRC - nowelizacja rozporządzenia w sprawie
ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań
tel. 61 657 6040
fax 61 657 6051
www.pirc.org.pl
[email protected]
Konferencja prasowa PIRC - nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Prowadzenie: Prezes Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Jacek Silski
Stół prezydialny:
Tomasz
Żuchowski,
Zastępca
Dyrektora
Departamentu
Gospodarki
Przestrzennej
i Budownictwa, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mieszkaniowej
Wojciech Sosiński - Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej
Krzysztof Surgowt – Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej
Jacek Kosiorek – Członek Rady Nadzorczej Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej
Krzysztof Sidor - Członek Rady Konsultacyjnej Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej
Wojciech Siwecki – Doradca Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej
1.
Skrótowe przedstawienie zmian, które wprowadza nowelizacja:
W dniu 6 listopada 2012 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:
Pan Sławomir Nowak podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie
to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 22 listopada 2012r., Poz. 1289
i po 3-miesięcznym okresie vacatio legis w dniu 23 lutego br. (jutro) przepisy te wchodzą
w życie.
Nowelizacja Rozporządzenia wprowadza obowiązek:
1) montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej – w nowo budowanych
mieszkalnych budynkach wielorodzinnych, a także budynkach użyteczności publicznej
służących celom związanym z oświatą i wychowaniem – zapewniającej w szczególności dostęp
do szerokopasmowego internetu;
Technologia światłowodowa zapewnia olbrzymie możliwości techniczne w zakresie
szerokopasmowej transmisji danych, wideo, dźwięku i szeroko pojętych multimediów.
Jest to rozwiązanie bardzo nowoczesne i powszechnie wykorzystywane przez różnorodnych
operatorów telekomunikacyjnych.
2) montażu – w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – instalacji umożliwiającej odbiór
cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób
rozsiewczy naziemny i satelitarny;
Jest to w pewien sposób powrót do technologii instalacji anten zbiorowych – dawnych AZARTów, ale w zupełnie innej jakości. Nie będzie to tylko sygnał telewizji naziemnej, ale również
telewizji satelitarnej z dwóch najbardziej popularnych pozycji satelitarnych, a wszystko
to w cyfrowej jakości sygnału, o czym szczegółowo powiemy w dalszej części.
3) zapewnienia w tych budynkach pomieszczeń (lub miejsc) na osprzęt i urządzenia
instalacyjne do montażu instalacji telekomunikacyjnej; mają być one wyposażone w zasilanie
elektryczne;
Do tej pory poszczególni operatorzy telekomunikacyjni, dostarczający telefon, telewizję
czy Internet, instalowali w budynkach własne skrzynki z urządzeniami i osprzętem,
co oczywiście nie wyglądało najlepiej. Zapewnienie dedykowanego miejsca powoduje
nie tylko uporządkowanie tych instalacji w budynku, ale przede wszystkim zapewnia
mieszkańcom łatwe przełączanie się od jednego operatora do innego, oferującego usługi
najlepiej odpowiadające potrzebom danego abonenta.
4) budowania instalacji telekomunikacyjnych umożliwiającej świadczenie usług przez różnych
przedsiębiorców telekomunikacyjnych niezależnie od techniki dostępowej.
Zmartwieniem wielu wspólnot mieszkaniowych było równoległe instalowanie kilku pionów
kablowych
przez
konkurujących
ze
sobą
operatorów
kablowych,
telefonicznych
czy internetowych. Często nie było miejsca na ścianie klatki schodowej na kolejne listwy
z kablami a prace instalacyjne wykonywane przez kolejną ekipę monterów powodowały hałas
i różne niedogodności. Z tego względu wiele wspólnot nie chciało się zgodzić
na to, aby kolejny operator wykonywał w budynku własną instalację, takie spory operatorów
2
z administracjami budynków były wielokrotnie kierowane do sądów, po prostu dla wszystkich
był to duży kłopot. Wchodząca w życie nowelizacja Rozporządzenia rozwiązuje ten problem
w sposób zapewniający równe warunki dla wszystkich operatorów telekomunikacyjnych.
W początkowej wersji nowelizacji Rozporządzenia, przedstawionej do konsultacji pod koniec
2010r., była mowa o wybudowaniu w nowych budynkach wielorodzinnych tylko instalacji
światłowodowej. Nie wszędzie jednak istnieje taka możliwość techniczna, aby do nowo
wybudowanego budynku doprowadzić nowoczesne łącze światłowodowe. Jest wiele
obszarów, na których operatorzy telewizji kablowej wciąż wykorzystują kable współosiowe
a dostawcy Internetu używają łączy radiowych i instalują kable skrętkowe. Natomiast
wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do nowoczesnej telekomunikacji, mieszkańcy masowo
instalowali własne anteny satelitarne i każdy z nas na pewno wielokrotnie widział budynek,
gdzie na prawie każdym balkonie była zainstalowana antena satelitarna. Niektórzy
mieszkańcy, w akcie desperacji, decydowali się na wykonanie bardzo niebezpiecznych
konstrukcji wsporczych pod anteny, bo przecież nie każdy ma balkon od strony południowej
i może w łatwy sposób zainstalować antenę satelitarną.
Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej zwróciła uwagę na ten problem i zaproponowała
rozwiązanie neutralne technologicznie oraz rozwiązujące problem wielu indywidualnych
anten na elewacji i na dachu budynków. To dzięki staraniom Polskiej Izby Radiodyfuzji
Cyfrowej i ekspertów Izby, ostateczna treść rozporządzenia nakłada obowiązek instalacji
również kabli współosiowych i skrętkowych obok kabli światłowodowych, tak aby każdy
operator telekomunikacyjny mógł wybrać najlepszy możliwy sposób podłączenia abonentów.
Jednocześnie Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej zadbała o to, aby wszystkim mieszkańcom
budynków wielorodzinnych zagwarantować dostęp do sygnałów naziemnej telewizji cyfrowej
DVB-T oraz do sygnałów satelitarnych z dwóch pozycji satelitarnych.
Konsultacje nad rozporządzeniem trwały kilka lat i są wynikiem długiej i wytrwałej pracy
przedstawicieli najpierw Ministerstwa Infrastruktury, później już Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Zarządu,
przedstawicieli
Firm
Członkowskich
oraz
Ekspertów
PIRC,
a
także
konsultacji
z przedstawicielami firm spoza Izby i innymi instytucjami reprezentującymi branżę TV-SAT.
Ta nowelizacja Rozporządzenia wprowadza zupełnie nowy standard jakości instalacji
telewizyjnej w budownictwie wielorodzinnym. Dzięki poprawkom, na rzecz których Polska
Izba Radiodyfuzji Cyfrowej pracowała przez ponad 2 lata, każdy mieszkaniec nowych,
wielorodzinnych budynków będzie miał możliwość swobodnego wyboru technologii odbioru
telewizji cyfrowej, a z elewacji budynków znikną szpecące i zagrażające życiu indywidualne
anteny satelitarne.
3
Nawet tam, gdzie jest dostępna oferta kilku operatorów kablowych, część mieszkańców
korzysta z sygnału telewizji naziemnej lub instaluje własne anteny satelitarne. Zapewnienie
w każdym lokalu mieszkalnym dostępu do sygnału naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T oraz
do sygnałów satelitarnych z dwóch pozycji w znakomity sposób uzupełnia ofertę lokalnych
operatorów kablowych.
W Polsce największą popularnością cieszy się odbiór satelitarny z pozycji 13E, powszechnie
nazywanej Hot Bird, z której nadają polskie platformy satelitarne – Cyfrowy Polsat,
NC+, Orange Polska. Również bardzo popularny jest odbiór z pozycji satelitarnej
19,2E, popularnie nazywanej Astra, gdzie jest dostęp do programów Telewizji Polskiej,
telewizji Trwam, wielu niekodowanych programów obcojęzycznych z ciekawą ofertą
programową oraz do szeregu niekodowanych programów w jakości HDTV.
W wielu przypadkach jest również tak, że abonent nawet mając podpisaną umowę z jednym
z operatorów oferujących pakiet programów TV, do drugiego telewizora w domu podłącza
sygnał z anteny naziemnej, zatem instalację zbiorową TV-SAT budynku należy traktować jako
uzupełnienie oferty telewizji płatnej.
Jesteśmy przekonani, że mieszkańcy obecnych budynków wielorodzinnych, zarządy wspólnot
mieszkaniowych, administracje spółdzielni oraz inni zarządcy budynków wielorodzinnych
dostrzegą zalety nowego standardu wykonywania instalacji telekomunikacyjnych i będą dążyć
do tego, aby w istniejącym budownictwie wielorodzinnym osiągnąć taką samą funkcjonalność
w dostępie do informacji i rozrywki, jak w nowych budynkach.
Nowe
przepisy
oznaczają
również
wyrównanie
szans
wszystkich
operatorów
telekomunikacyjnych. Będą oni mogli prowadzić działalność gospodarczą w zakresie
dostarczania systemów do odbioru telewizji i radia zgodnie z zasadami uczciwej i wolnej
konkurencji.
2. Nowelizacja rozporządzenia a mieszkańcy nowowybudowanych budynków wielorodzinnych.
a) Jakie są bezpośrednie korzyści wynikające z wprowadzenia nowelizacji?
Jak już wspomniano wcześniej, dzięki nowym przepisom każdy mieszkaniec nowych,
wielorodzinnych budynków będzie miał możliwość swobodnego wyboru oferty telewizji
cyfrowej, najlepiej spełniającej jego oczekiwania. W praktyce oznacza to możliwość
dostarczenia sygnału telewizyjnego i radiofonicznego do mieszkań zarówno od dostawców
kablowych, IPTV, satelitarnych oraz naziemnych (NTC), bez konieczności instalowania
dodatkowego, własnego sprzętu jakim np. są indywidualne anteny satelitarne. Również
instalacja teletechniczna budynku będzie ulokowana w sposób, który będzie mniej narażony
na dewastację (środowiskową czy celową) i bardziej estetyczny.
4
Korzyścią dla każdego z mieszkańców będzie zatem swoboda wyboru oferty programowej TV,
wygoda w korzystaniu z instalacji teletechnicznych, brak jakiejkolwiek anteny na balkonie oraz
wysoka estetyka budynku, w którym mieszka.
b) Egzekwowanie odbioru instalacji od deweloperów - jakie są prawa mieszkańca
Rynek deweloperów staje się coraz bardziej konkurencyjny. Teraz chyba już nikt nie kupuje
przysłowiowej dziury w ziemi, która z czasem zostanie zamieniona w budynek mieszkalny.
Nabywcy mieszkań mogą wybierać wśród wielu ofert na rynku i deweloperzy starają
się jak najbardziej uatrakcyjnić własną ofertę mieszkań, aby je sprzedać w dobrej cenie,
ale i w krótkim czasie. Proszę zauważyć, że teraz to mieszkania czekają na nabywców.
Wykonanie instalacji teletechnicznych zgodnie z nowym rozporządzeniem podnosi koszt
lokalu mieszkalnego o około 1 %.
Dla kontrastu inny deweloper, który „zaoszczędzi” na wykonaniu tych instalacji
teletechnicznych, będzie sprzedawał mieszkania zdecydowanie dłużej, będzie musiał obniżać
cenę oraz poniesie wyższe koszty, zatem tak naprawdę straci na tej pozornej oszczędności.
Nowoczesna infrastruktura teletechniczna budynku, zgodna z omawianym rozporządzeniem,
może w niedługim czasie zasadniczo zmienić preferencje nabywców mieszkań. Zamiast
kupować mieszkanie na rynku wtórnym z ubogą infrastrukturą telekomunikacyjną,
najprawdopodobniej
zaczną
preferować
kupno
mieszkania
w
nowym
budynku,
zapewniającym dostęp do nowoczesnej telekomunikacji i multimediów.
Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej jest przekonana, że dysonans w obszarze instalacji
teletechnicznych, który zaistnieje pomiędzy obecnym budownictwem wielorodzinnym
a nowymi budynkami wielorodzinnymi, w niedługim czasie doprowadzi do tego, że obecni
zarządcy budynków wielorodzinnych będą dążyć zniwelowania tej różnicy i również zdecydują
się na wykonanie instalacji teletechnicznych zgodnie ze standardem wyznaczonym przez
to Rozporządzenie.
c) Nowelizacja
nie
obowiązuje
realizacji
projektów,
których
wniosek
o
pozwolenie
na budowę już został złożony
Wchodząca w życie nowelizacja rozporządzenia NIE dotyczy budynków, dla których został
już złożony wniosek o pozwolenie na budowę oraz tych, które już są budowane. Należy jednak
jeszcze raz podkreślić zalety tej nowelizacji i dlatego jesteśmy przekonani, że część
deweloperów zdecyduje się na wykonanie tych instalacji właśnie po to, aby szybciej sprzedać
wybudowane mieszkania, dzięki temu ponieść mniejsze koszty kredytu i w efekcie więcej
zarobić.
5
3. Nowelizacja rozporządzenia a deweloper
a) Przedstawienie nowych obowiązków – jak wyglądają prace na poziomie projektu, wykończenie
techniczne, odbiór końcowy instalacji
Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych, zgodnie z nowelizacją rozporządzenia,
powinien stanowić część projektu budowlanego, który deweloper załącza do wniosku
o pozwolenie na budowę.
Zgodnie z wchodzącą w życie nowelizacją rozporządzenia, okablowanie teletechniczne
do każdego lokalu mieszkalnego powinno składać się z następujących elementów:
1) Dwa włókna światłowodowe jednomodowe
2) Dwa kable skrętkowe UTP kat. 5, z których jeden posłuży do wykonania instalacji
dzwonkowej (domofon lub wideodomofon analogowy lub w technologii IP)
Drugi kabel skrętkowy posłuży do doprowadzenia łącza internetowego do lokalu
mieszkalnego.
3) Dwa kable współosiowe 75 Ohm, z których jeden na stałe posłuży do podłączenia sygnału
telewizji DVB-T i satelitarnej.
Drugi kabel współosiowy może być wykorzystany przez operatora TV kablowej lub użyty
do doprowadzenia drugiego sygnału satelitarnego do dekoderów typu PVR.
4) Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa, w której będą zakończone wszystkie
powyższe kable i w której będą instalowane urządzenia teletechniczne – np. urządzenia
dostępowe operatorów telekomunikacyjnych jak routery, modemy, switche oraz panele
krosowe, rozgałęźniki sygnału itp.
Kable od wszystkich telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych będą sprowadzone
do wydzielonego pomieszczenia lub wyznaczonego miejsca na instalację infrastruktury
telekomunikacyjnej. W tym miejscu będzie zainstalowany system mutiswitchowy,
rozprowadzający sygnały DVB-T i satelitarne do poszczególnych lokali mieszkalnych,
urządzenia instalacji domofonowej oraz przełącznice kabli światłowodowych, skrętkowych
i współosiowych, do których będą podłączać się poszczególni operatorzy telekomunikacyjni.
W
budynku
będzie
zapewniona
możliwość
instalacji
kabli
telekomunikacyjnych
z zewnętrznych sieci kablowych oraz instalacji kabli wyprowadzonych na dach budynku, gdzie
będą zainstalowane anteny odbiorcze dla sygnałów DVB-T i satelitarnych. Może być również
zainstalowana antena do radiowej transmisji danych. Instalacja antenowa musi posiadać
6
ochronę odgromową natomiast wszystkie instalacje teletechniczne, a w szczególności
instalacja telewizyjna, muszą mieć zapewnioną ochronę przed przepięciami.
W nowelizacji rozporządzenia zostały określone minimalne parametry jakościowe dla każdego
typu okablowania:
1) Parametry
techniczne
włókien
światłowodowych
i ich
maksymalne
tłumienie
1,2dB dla długości fali 1310nm i 1550nm
2) Parametry techniczne kabli skrętkowych UTP kat. 5 lub wyższej, zapewniające
charakterystykę łącza co najmniej klasy D
3) Parametry
techniczne
kabli
współosiowych
i
ich
maksymalne
tłumienie
12dB dla częstotliwości 860MHz
Kontrola jakości wykonanego okablowania może nastąpić niezwłocznie po instalacji tych kabli.
Wykonawca okablowania powinien wykonać dokumentację techniczną z pomiarami
parametrów jakościowych wykonanego okablowania.
Wykonawca instalacji mutiswitchowej jest zobowiązany do doprowadzenia do każdego lokalu
mieszkalnego sygnałów DVB-T i satelitarnych o parametrach jakościowych spełniających
wymagania obowiązujących norm.
Jednym z warunków odbioru technicznego budynku powinno być przedstawienie
dokumentacji technicznej instalacji teletechnicznych, z której jednoznacznie powinno
wynikać, że wszystkie instalacje są wykonane zgodnie z warunkami określonymi w nowelizacji
rozporządzenia oraz przy użyciu odpowiednich materiałów i urządzeń.
b) Koszty instalacji
Szacunkowe koszty wykonania kompletu instalacji teletechnicznych w budynku na etapie
mieszczą się w granicach około 2000 zł na jeden lokal. Jeżeli koszt wybudowania mieszkania
wynosi 200.000zł, to koszt instalacji teletechnicznych nie przekracza 1% wartości lokalu.
Są to naprawdę niewielkie koszty, a nowoczesne instalacje teletechniczne na pewno
przyspieszą sprzedaż mieszkań i w efekcie poniesiony koszt ich wykonania zamieni
się na większy zysk dla dewelopera.
c) Opieka konserwacyjna nad instalacjami teletechnicznymi
Instalacje teletechniczne w budynku wymagają zapewnienia odpowiedniej opieki
konserwacyjnej. Ważne jest to, aby okresowo sprawdzać, czy instalacja telewizyjna
i domofonowa pracują prawidłowo, czy operatorzy telekomunikacyjni wykonują podłączenia
7
lokali mieszkalnych do swoich sieci w sposób uporządkowany oraz czy nie występują
jakiekolwiek usterki lub zagrożenia. Brak prawidłowo prowadzonej opieki konserwacyjnej
może doprowadzić do stopniowej degradacji jakości sygnału TV i SAT lub awarii tej instalacji,
co w efekcie może spowodować pojawienie się indywidualnych anten na balkonach.
Taką opiekę konserwacyjną powinny prowadzić osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Polska
Izba Radiodyfuzji Cyfrowej planuje ustawiczne prowadzenie szkoleń w tym zakresie oraz
wydawanie rekomendacji dla firm świadczących takie usługi. Celem PIRC jest wskazanie
wspólnotom mieszkańców tych firm, które zapewnią wysoką jakość usług oraz zadbają
o to, aby wszystkie instalacje teletechniczne w budynku działały prawidłowo przez wiele lat
eksploatacji.
Nowelizacja Rozporządzenia stanowi zatem szansę na rozwój dla firm usługowych, które będą
wykonywać i uruchamiać instalacje teletechniczne w nowo budowanych budynkach
oraz świadczyć usługi opieki konserwacyjnej nad tymi instalacjami.
d) Przykład prawidło wykonanej instalacji teletechnicznej
Prezentacja – jakie są główne zalety prawidłowo wykonanej instalacji teletechnicznej:
•
Niższe koszty eksploatacji i prostsze rozwiązania dla mieszkańców
•
Niższa podatność na dewastację
•
Niższe koszty konserwacji
4. Plany PIRC
Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej planuje dalszą pracę nad wprowadzaniem kolejnych
usprawnień teletechnicznych dla mieszkańców. W planach jest również organizacja
warsztatów szkoleniowych dot. nowelizacji rozporządzenia dla deweloperów. Pierwsze takie
warsztaty planujemy zorganizować w kwietniu podczas Poznań Media EXPO 2013.
Opracowanie: Krzysztof Sidor
8

Podobne dokumenty