F334 Informacje do oceny ryzyka pdf.

Komentarze

Transkrypt

F334 Informacje do oceny ryzyka pdf.
SUPRA BROKERS ®
F334
______________________________________________________________________________
Załącznik nr 7 do SIWZ nr 208/17/07/2012/N/Biała Podlaska
INFORMACJE DO OCENY RYZYKA
Zamawiający:
Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Adres siedziby : ul. Terebelska 57-65 21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-19-60-760
REGON: 000676708
PKD: rodzaj przeważającej działalności: 8610Z Działalność szpitali
Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:
1. ul. Okopowa 3 21-500 Biała Podlaska
I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Wartość w zł
Łączna wysokość obrotów
Wartość kontraktu z NFZ
113.871.367,20
94.781.886,67
Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ
Hospitalizacja
Porady specjalistyczne
Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa
Pozostałe usługi
Wartość obrotu w zł
623.674,24
69.500,29
1.264.725,11
26.015,20
Liczba
1011
151
13
493 + 58 (położne)
Pracownicy ogółem
Lekarze ogółem
Lekarze „kontraktowi”
Pielęgniarki ogółem
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230
SUPRA BROKERS ®
F334
______________________________________________________________________________
Lecznictwo otwarte
Lecznictwo zamknięte
Oddział
Otolaryngologiczny
Okulistyczny
Urologiczny
Neurologiczny
- Pododdział Udarowy
- Pododdział Rehabilitacji
Neurologicznej
Urazowo-Ortopedyczny
Kardiologiczny
- Pododdział Intensywnego
Nadzoru Kardiologicznego
Chorób Wewnętrznych
Chirurgiczny
Ginekologiczno – Położniczy
- Pododdział Ginekologii
- Pododdział Położniczy
- Pododdział Patologii Ciąży
Neonatologiczny
- Pododdział Noworodkowy
- Pododdział Patologii
Noworodka i Niemowlęcia
- Pododdział Intensywnej
Terapii Noworodka i
Niemowlęcia
Obserwacyjno - Zakaźny
Dziecięcy
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Liczba przyjętych w ostatnim roku
pacjentów
110916
27663
Liczba lekarzy
kontraktowych
-
Liczba łóżek
18
15
18
-
18
18
2
-
37
-
54
6
-
50
40
82, w tym:
26
32
24
45, w tym:
24
15
6
-
Ośrodek Hemodializ
-
Geriatryczny
Opieki Paliatywnej
Onkologiczny
-
oraz 16 inkubatorów
28
35
13
12 stanowisk
dializacyjnych
35
14
20
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230
SUPRA BROKERS ®
F334
______________________________________________________________________________
Ftyzjopulmonologiczny
Rehabilitacji
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Zakład Opiekuńczo- Leczniczy
13
-
28
30
11
15
Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów:
Została zawarta umowa z podmiotem leczniczym, której przedmiotem jest zabezpieczenie
świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji.
Poza tym, opiekę lekarską podczas dyżurów pełnią również lekarze zatrudnieni na podstawie
umowy o pracę ( Oddział Ginekologiczno – Położniczy) oraz na podstawie umowy zlecenia
(Szpitalny Oddział Ratunkowy).
OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych
W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne
wszystkie
wybiórczo
Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych
krwiopochodnych
(wzw B, wzw C, hiv)
gronkowca
innych
Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne
wszystkie
krwiopochodne
Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię
W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące
powietrze
Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji
Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:
wskaźniki fizyczne
wydruk komputerowy
testy Bowie-Dicka
testy paskowe
testy zintegrowane
testy biologiczne
Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji
Inne opakowania używane do sterylizacji
TAK NIE
tak
tak
nie
nie
tak
tak
tak
tak
tak
nie
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230
nie
SUPRA BROKERS ®
F334
______________________________________________________________________________
puszki kontenerowe
rękawy papierowo –
foliowe
inne
11
12
13
14
18
tak
Do mycia rąk używane jest mydło w:
dozownikach
kostkach
Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach
Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom
szkolenie tylko przy
przyjęciu do pracy
systematycznie
W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania
mycia i dezynfekcji rąk
w czasie pobierania krwi
15
16
17
tak
tak
przy wykonywaniu iniekcji
podczas dezynfekcji
podczas sterylizacji
ze sprzętem
endoskopowym
z zużytym sprzętem
jednorazowym
ze skażonym mat.
biologicznym
Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane
Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie
Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów
półautomatyczną
automatyczną
sterylizator
Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko
żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)
tak
nie
tak
nie
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Zakres świadczonych usług medycznych
Lecznictwo zamknięte
Poradnie specjalistyczne
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Dział rehabilitacji
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230
SUPRA BROKERS ®
F334
______________________________________________________________________________
Fizykoterapia - w ramach Działu Rehabilitacji
Diagnostyka specjalistyczna
Stacja dializ
Apteka szpitalna
Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
Zakres świadczonych usług pozamedycznych
Prowadzenie parkingu odpłatnego
Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych
Wynajem pomieszczeń
Podmiot leczniczy :
przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione
posiada laboratorium diagnostyczne
posiada laboratorium mikrobiologiczne
posiada pracownię histopatologiczną
posiada tomograf komputerowy (TK)
posiada jądrowy rezonans magnetyczny (NMR)
prowadzi działalność dydaktyczną
prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego
kadr lekarskich, pielęgniarskich itp.
Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy
Certyfikat Akredytacyjny Nr 2011/55 instytucja certyfikująca
Ministerstwo Zdrowia
Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO 14001
Certyfikat PN-N-18001
Certyfikat ISO 27001
Tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku” nadany przez WHO i
UNICEF
Podwykonawcy: świadczenia wykonywane przez podwykonawców w załączeniu.
WSzS w Białej Podlaskiej wynajmuje pomieszczenia na takie usługi jak np;
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230
SUPRA BROKERS ®
F334
______________________________________________________________________________
−
−
−
−
−
sprzątanie
usługi żywieniowe
usługi pralnicze
usługi transportowe
prowadzenie płatnej szatni
II. UBEZPIECZENIA MIENIA
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE
gaśnice
hydranty wewnętrzne
hydranty zewnętrzne
urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru
stały dozór
inne - Dźwiękowy system ostrzegania
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI
Budynki nie stoją w zabudowie zwartej
Minimalne odległości między budynkami: 13 m
Budynki stoją na posesji ogrodzonej
Posesja jest oświetlona
Konstrukcja budynków: materiały niepalne
Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów: materiałów
niepalnych
Ogniomury
Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem: 0,3 m
Grubość ogniomuru: Największa 0,25 m
najmniejsza 0,25 m
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do
wszystkich urządzeń
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230
SUPRA BROKERS ®
F334
______________________________________________________________________________
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 5 km
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej: 10 min
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku
Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne,
lokalizacje sprzętu ppoż.
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z
wymaganiami
Istnieje regulamin ppoż.
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji
gaśniczej
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą (rezerwowy)
Źródła dostarczenia wody : Sieć wodociąg.-hydranty
INFORMACJE DODATKOWE
Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym.
Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź.
Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi
przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230
SUPRA BROKERS ®
F334
______________________________________________________________________________
Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
(Dz. U. z
2010 r. Nr 138 poz. 931)
Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane
Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym
przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym
przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono
zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz
jego otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.
Dodatkowe informacje
Klauzula prac budowlanych będzie dotyczyła:
Adaptacji pomieszczeń pod potrzeby pracowni ESWL -wartość robót 112 000,00 zł
Termomodernizacji obiektów- wartość robót: 2 474 000,00 zł
Przebudowie części pomieszczeń wraz z nadbudową kondygnacji budynku 1D-wartość robót:
4 497 000,00zł
1. Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej NN na terenie obiektu:
Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis): dobry
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230
SUPRA BROKERS ®
F334
______________________________________________________________________________
wiek instalacji od 26 lat do 1 i 3 -letniej, w tym 1 i 3 -letnia stanowi ok. 80%
Przewody dla 230V: 2 i 3 żyłowe; instalacja miedziana
Przewody dla 400V: 4 i 5 żyłowe; instalacja miedziana
Prowadzenie instalacji elektrycznej –
kable natynkowe, podtynkowe, kable na powierzchniach palnych (drewno, płyty warstwowe
z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.) prowadzone w peszlach, na torach
kablowych? - podtynkowe i na torach kablowych
Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy? Opis:
2. Zabezpieczenia nadprądowe (bezzwłoczne typu S, topikowe?, opis) - bezzwłoczne
typu S i topikowe
3. Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej:
α) instalacja odgromowa (tak/nie, opis) tak
β) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających
I stopień ochrony
II stopień ochrony
III stopień ochrony
Rozdzielnia główna
Rozdzielnia wewnętrzna
Rozdzielnie
obiektu
zabezpieczające
poszczególne urządzenia
zabezpieczenie czułych
urządzeń
Klasa ogranicznika (B, C,
Klasa ogranicznika (B, C,
Klasa ogranicznika (B, C,
D – T1, T2, T3) - nazwa,
D – T1, T2, T3) – nazwa,
D – T1, T2, T3) – nazwa,
model / lub brak ochrony:
model / lub brak ochrony:
model / lub brak ochrony:
NIE
NIE
B,C,D
Zabezpieczane
→
→
Zabezpieczane obwody:
urządzenia:Sprzęt
elektroniczny i medyczny
używany w oddziałach
oraz innych komórkach
organizacyjnych szpitala.
a) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych,
teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych);
I stopień ochrony
II stopień ochrony
III stopień ochrony
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230
SUPRA BROKERS ®
F334
______________________________________________________________________________
Klasa ogranicznika (B, C,
D – T1, T2, T3) - nazwa,
model / lub brak ochrony:
Zabezpieczenia TPSA
Klasa ogranicznika (B, C,
D – T1, T2, T3) – nazwa,
model / lub brak ochrony:
NIE
→ Zabezpieczane obwody /
układy sterowania:
Klasa ogranicznika (B, C,
D – T1, T2, T3) – nazwa,
model / lub brak ochrony:
B,C,D
→ Zabezpieczane urządzenia
- wejścia sygnałowe
sterowników, centrali,
elektroniki przemysłowej i
biurowej:
Dodatkowy opis:
•
wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwalania np. 500mA; jakie
obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?),
opis:30mA obwody lokalne
•
badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu,
informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole): tak zgodnie z
obowiązującymi przepisami
•
inne uwagi (np. strefy EX) BRAK
Informacje o zabezpieczeniach przepięciowych wartościowych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych:
Tak
- Stosowanie ograniczników przepięć
- Klasa zastosowanych ograniczników
B
C
D
- Krótki opis rozmieszczenia zastosowanych ograniczników przepięć: tablice strefowe
ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego.
2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie
zabezpieczone.
Stosowane zabezpieczenia
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze
Alarm p/włamaniowy
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem
Firma ochrony SEKCJA OCHRONY SZPITALA
Stały dozór SEKCJA OCHRONY SZPITALA 24h
Inne monitoring telewizji przemysłowej
Adres
Terebelska 57-65
Terebelska 57-65
Terebelska 57-65, Okopowa 3
Terebelska 57-65, Okopowa 3
Terebelska 57-65, Okopowa 3
Terebelska 57-65
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230
SUPRA BROKERS ®
F334
______________________________________________________________________________
Przeważająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce:
zwolnione
Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg Klasyfikacji Środków Trwałych:
uwzględniając podatek VAT
SZKODOWOŚĆ Z TYT. UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Z OKRESU OSTATNICH 5 LAT (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA)
Data
wyrządzenia
szkody
Rodzaj ubezpieczenia
09.10.2005
OC z tyt. prowadzonej
działalności
29.11.200506.12.2005
OC z tyt. prowadzonej
działalności
14.07.2011
15.09.2010
29.01.2011r.
Przyczyna
roszczenia
Niewłaściwa
diagnoza złamanej
ręki
Zakażenie HCV
Zakażenie bakterią,
uszkodzenie prawego
OC z tyt. prowadzonej
więzozrostu
działalności
promieniowołokciowego
Obrażenia ciała,
zadośćuczynienie za
doznaną krzywdę,
OC świadczeniodawcy
błąd terapeutyczny,
diagnostyka kciuka
prawego
Zarzut błędnej
OC świadczeniodawcy diagnostyki złamania
prawego nadgarstka
liczba szkód
Wysokość
wypłaconego
odszkodowania
1
20 600 zł
1
27 000 zł
1
9 500,00 zł
1
7 000,00 zł
1
2000 zł
14.06.2007r.
urodzenie dziecka w
zamartwicy
1
06.07.2008r.
Zarzut braku
właściwej diagnozy martwica kończyny i
w efekcie amputacja
kończyny dolnej
prawej
1
Utworzono rezerwę
na kwotę 285 000 zł
(numer szkody
566002113 lub
PL2010041602012)
Utworzona rezerwa na
kwotę 400 000 zł
oraz 167 283 zł,
(numery szkody
5660037248 i
5660006052)
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230
SUPRA BROKERS ®
F334
______________________________________________________________________________
Rent i rezerw na renty: brak
SZKODOWOŚĆ Z TYT. UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH Z OKRESU
OSTATNICH 3 LAT
Rok
Ryzyko
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2010
Mienie od kradzież
Mienie od ognia
Mienie od ognia
Mienie od ognia
Mienie od ognia
Mienie od ognia
Mienie od ognia
Mienie od wszystkich ryzyk
Mienie od wszystkich ryzyk
OC – zaginięcie protezy
dentystycznej podczas operacji
OC – zalanie mienia
2007
2010
Liczba szkód
wypłaconych
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Suma szkód
wypłaconych
5000
6419
11730
12497
3078
6176
5999
1507
1937
1
950 zł
1
2939 zł
Szkodowość komunikacyjna za okres od 01.01.2009 r. do 30.04.2012 r.
Rok
Ryzyko
2009
2009
2010
2011
2012
AC
AC
AC
AC
Brak
Wypłata
odszkodowania
1645
1 893,74 zł,
11 337,48 zł
9540
Liczba wypłat
1
1
1
3
Szkodowość na koniec kwietnia 2012r. sporządzona w dniu 18.05.2012 r. brak
utworzonych rezerw.
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230

Podobne dokumenty