PIWNICA -podbicia fundamentów-2

Komentarze

Transkrypt

PIWNICA -podbicia fundamentów-2
Przedmiar Robót
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45212322-9
Teatry
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANśA
:
:
:
:
:
DATA OPRACOWANIA
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OSTROWSKIEGO CENTRUM KULTURY
63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wolności
GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI
63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wolności 2
roboty budowlane- piwnica dalszy ciąg podbicia fundamentów i dokończenie robót fundamentowych- drugi
etap
:
11-06-2008r
Stawka roboczogodziny :
NARZUTY
Ogółem wartość kosztorysowa robót
:
zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
11-06-2008r
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
PIWNICA -podbicia fundamentów-2 etap PRZEDMIAR
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa
1
1 KNR 4-04
d.1 0504-01
2 KNR 4-04
d.1 0301-03
3 KNR 4-04
d.1 0301-07
4 KNR 4-01
d.1 0106-05
5 KNR 4-01
d.1 0105-06
0105-07
6 KNR 4-04
d.1 1101-02
7 KNR 4-04
d.1 1101-05
8 kalkulacja
d.1 własna
2
9 KNR 4-01
d.2 0106-02
3
10 KNR 4-01
d.3 0329-03
11 KNR 4-04
d.3 0306-01
12 KNR 4-04
d.3 0105-04
13 KNR 4-01
d.3 0106-05
14 KNR 4-01
d.3 0105-06
0105-07
15 KNR 4-04
d.3 1101-02
16 KNR 4-04
d.3 1101-05
17 kalkulacja
d.3 własna
Opis i wyliczenia
Roboty rozbiórkowe posadzki pod wykopy.
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych gr.2cm
j.m.
m2
47.66
m2
Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grubości do 15 cm- posadzka
gr.13cm
47.66*0.13
m3
Rozebranie podłoŜa z betonu gruzowego o grubości do 15 cm
m3
47.66*0.15
m3
Usunięcie z piwnic budynku gruzu .
m3
47.66*0.02+6.196+7.149
m3
Przewóz gruzu taczkami na odległość 30 m .
m3
14.298
m3
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km
14.298
m3
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy załadowaniu i wyładowaniu samochodem cięŜarowym - dodatek za kaŜdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 4
14.298
m3
Koszt wysypiska - gruz
t
14.298*2.2
t
m3
m3
m3
Roboty ziemne- pod ściany wewnętrzne.
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku m3
przy istniejących fundamentach- POGŁĘBIENIE O OKOŁO 1.6M-PODKOP
POD ISTNIEJĄCYM FUNDAMENTEM Z WYBRANIEM GRUNTU ODCINKOWO
110.172
m3
Roboty rozbiórkowe
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
4.936
m3
m3
2.28
m3
Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento- m2
wo-wapiennej
39.887
m2
Usunięcie z piwnic budynku gruzu .
m3
4.936+2.28+39.887*0.12
m3
Przewóz gruzu taczkami na odległość 30 m
m3
12.002
m3
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km
12.002
m3
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy załadowaniu i wyładowaniu samochodem cięŜarowym - dodatek za kaŜdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 4
12.002
m3
Koszt wysypiska - gruz
t
Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 14274 dla RIT
Razem
47.660
RAZEM
47.660
6.196
RAZEM
6.196
7.149
RAZEM
7.149
14.298
RAZEM
14.298
14.298
RAZEM
14.298
14.298
RAZEM
14.298
14.298
RAZEM
14.298
31.456
RAZEM
31.456
110.172
RAZEM
110.172
4.936
RAZEM
4.936
2.280
RAZEM
2.280
39.887
RAZEM
39.887
12.002
RAZEM
12.002
12.002
RAZEM
12.002
12.002
RAZEM
12.002
12.002
RAZEM
12.002
m3
Rozebranie konstrukcji Ŝelbetowych.
-2-
Poszcz
m3
m3
PIWNICA -podbicia fundamentów-2 etap PRZEDMIAR
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
12.002*2.2
4 45212322-9
18 KNR 2-02
d.4 1101-01
19 KNNR 3
d.4 0201-03
20 KNR 2-02
d.4 0290-01
21 KNR 2-02
d.4 0290-02
5
22 KNR 2-02
d.5 0603-01
23 KNR 2-02
d.5 0603-02
6
24 KNR 4-01
d.6 0106-05
25 KNR 4-01
d.6 0105-05
0105-07
26 KNR 4-01
d.6 0105-02
27 KNR 4-01
d.6 0108-02
28 KNR 4-01
d.6 0108-04
j.m.
t
Fundamenty
Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym B-10 gr.10cm
m3
4.2
m3
Podbicie betonem o grub.do 60 cm ław lub ścian fundament.odcinkami co 1 m m3
z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru
ziemi samochodem samowyład.na odl.do 1 km
47.11*1.2
m3
Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład- t
kie
0.141
t
Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
1.25
Izolacje pionowe ścian fundamentowych piwnic
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa -ławy i stopy
190.6
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
190.6
t
26.404
4.200
RAZEM
4.200
56.532
RAZEM
56.532
0.141
RAZEM
0.141
1.250
RAZEM
1.250
190.600
RAZEM
190.600
190.600
RAZEM
190.600
110.172
RAZEM
110.172
110.172
RAZEM
110.172
49.440
RAZEM
49.440
56.532
RAZEM
56.532
56.532
RAZEM
56.532
m2
m2
m2
m2
m3
110.172
m3
Przewóz ziemi taczkami na odległość 30 m w gruncie kat. III
m3
110.172
m3
Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m m3
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
110.172-(4.2+56.532)
m3
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
m3
56.532
m3
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 4
56.532
m3
Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 14274 dla RIT
Razem
t
Zasypywanie i wywóz gruntu
Usunięcie z piwnic ziemi
-3-
Poszcz
26.404
RAZEM
m3
PIWNICA -podbicia fundamentów-2 etap PRZEDMIAR
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Podstawa
Opis
jm
Nakłady
1
Roboty rozbiórkowe posadzki pod wykopy.
1 KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,
m2
d.1 0504-01
lastrykowych gr.2cm
obmiar = 47.66 m2
1* 999
robocizna
r-g 23.3534
0.49r-g/m2
Razem z narzutami:
2 KNR 4-04 Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grum3
d.1 0301-03
bości do 15 cm- posadzka gr.13cm
obmiar = 47.66*0.13 = 6.196 m3
1* 999
robocizna
r-g 39.9642
6.45r-g/m3
Razem z narzutami:
3 KNR 4-04 Rozebranie podłoŜa z betonu gruzowego o grum3
d.1 0301-07
bości do 15 cm
obmiar = 47.66*0.15 = 7.149 m3
1* 999
robocizna
r-g 39.1765
5.48r-g/m3
Razem z narzutami:
4 KNR 4-01 Usunięcie z piwnic budynku gruzu .
m3
d.1 0106-05
obmiar = 47.66*0.02+6.196+7.149 = 14.298 m3
1* 999
robocizna
r-g 84.5012
5.91r-g/m3
Razem z narzutami:
5 KNR 4-01 Przewóz gruzu taczkami na odległość 30 m .
m3
d.1 0105-06
obmiar = 14.298 m3
0105-07
1* 999
robocizna
r-g 32.4565
2.27r-g/m3
Razem z narzutami:
6 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy załadowa- m3
d.1 1101-02
niu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na
odległość do 1 km
obmiar = 14.298 m3
1* 999
robocizna
r-g 18.0155
1.26r-g/m3
2* 39521
samochód skrzyniowy do 5 t
m-g 6.7773
0.474m-g/m3
Razem z narzutami:
7 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy załadowa- m3
d.1 1101-05
niu i wyładowaniu samochodem cięŜarowym - dodatek za kaŜdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 4
obmiar = 14.298 m3
1* 39521
samochód skrzyniowy do 5 t
m-g 2.1161
0.148m-g/m3
Razem z narzutami:
8 kalkulacja Koszt wysypiska - gruz
t
d.1 własna
obmiar = 14.298*2.2 = 31.456 t
1* 05
wysypisko- gruz'
t
31.4560
1t/t
Razem z narzutami:
2
Roboty ziemne- pod ściany wewnętrzne.
9 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wy- m3
d.2 0106-02
konywane wewnątrz budynku przy istniejących
fundamentach- POGŁĘBIENIE O OKOŁO 1.6MPODKOP POD ISTNIEJĄCYM FUNDAMENTEM
Z WYBRANIEM GRUNTU ODCINKOWO
obmiar = 110.172 m3
1* 999
robocizna
r-g 776.712
7.05r-g/m3
6
Razem z narzutami:
3
Roboty rozbiórkowe
10 KNR 4-01 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. po- m3
d.3 0329-03
nad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
obmiar = 4.936 m3
1* 999
robocizna
r-g 42.5977
8.63r-g/m3
Razem z narzutami:
11 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji Ŝelbetowych.
m3
d.3 0306-01
obmiar = 2.28 m3
1* 999
robocizna
r-g 31.8516
13.97r-g/m3
-4-
Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 14274 dla RIT
Koszt
jedn.
R
M
S
PIWNICA -podbicia fundamentów-2 etap PRZEDMIAR
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Podstawa
2* 2600539
3* 2600621
4* 1330400
5* 0000000
Opis
jm
m3
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.008m3/m3
deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0.005m3/m3
gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.28kg/m3
materiały pomocnicze
0.5%(od M)
Nakła- Koszt
dy
jedn.
0.0182
m3
0.0114
kg
0.6384
%
0.5000
Razem z narzutami:
12 KNR 4-04 Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/ m2
d.3 0105-04
2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 39.887 m2
1* 999
robocizna
r-g 26.7243
0.67r-g/m2
2* 2600539
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II'
m3
0.1994
0.005m3/m2
3* 2600621
deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
m3
0.1197
0.003m3/m2
4* 1330400
gwoździe budowlane okrągłe gołe
kg
6.3819
0.16kg/m2
5* 0000000
materiały pomocnicze
%
0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
13 KNR 4-01 Usunięcie z piwnic budynku gruzu .
m3
d.3 0106-05
obmiar = 4.936+2.28+39.887*0.12 = 12.002 m3
1* 999
robocizna
r-g 70.9318
5.91r-g/m3
Razem z narzutami:
14 KNR 4-01 Przewóz gruzu taczkami na odległość 30 m
m3
d.3 0105-06
obmiar = 12.002 m3
0105-07
1* 999
robocizna
r-g 27.2445
2.27r-g/m3
Razem z narzutami:
15 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy załadowa- m3
d.3 1101-02
niu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na
odległość do 1 km
obmiar = 12.002 m3
1* 999
robocizna
r-g 15.1225
1.26r-g/m3
2* 39521
samochód skrzyniowy do 5 t
m-g 5.6889
0.474m-g/m3
Razem z narzutami:
16 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy załadowa- m3
d.3 1101-05
niu i wyładowaniu samochodem cięŜarowym - dodatek za kaŜdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 4
obmiar = 12.002 m3
1* 39521
samochód skrzyniowy do 5 t
m-g 1.7763
0.148m-g/m3
Razem z narzutami:
17 kalkulacja Koszt wysypiska - gruz
t
d.3 własna
obmiar = 12.002*2.2 = 26.404 t
1* 05
wysypisko- gruz'
t
26.4040
1t/t
Razem z narzutami:
4 45212322- Fundamenty
9
18 KNR 2-02 Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym B-10
m3
d.4 1101-01
gr.10cm
obmiar = 4.2 m3
1* 999
robocizna
r-g 22.0920
5.26r-g/m3
2* 2370699
beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10
m3
4.3260
1.03m3/m3
3* 0000000
materiały pomocnicze
%
1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
19 KNNR 3
Podbicie betonem o grub.do 60 cm ław lub ścian m3
d.4 0201-03
fundament.odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem
nadmiaru ziemi samochodem samowyład.na
odl.do 1 km
obmiar = 47.11*1.2 = 56.532 m3
-5-
Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 14274 dla RIT
R
M
S
PIWNICA -podbicia fundamentów-2 etap PRZEDMIAR
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Podstawa
1* 999
2* 2370699
3* 2600621
4* 0000000
5* 39811
Opis
jm
Nakła- Koszt
dy
jedn.
r-g 1701.04
79
m3 57.0973
robocizna
30.09r-g/m3
beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20
1.01m3/m3
deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.014m3/m3
materiały pomocnicze
5%(od M)
samochód samowyładowczy 5 t
0.63m-g/m3
m3
0.7914
%
5.0000
m-g 35.6152
Razem z narzutami:
20 KNR 2-02 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów but
d.4 0290-01
dynków i budowli - pręty gładkie
obmiar = 0.141 t
1* 999
robocizna
r-g
35.72r-g/t
2* 1102199
pręty gładkie śr.do 7 mm
t
1.002t/t
3* 0000000
materiały pomocnicze
%
1.5%(od M)
4* 71251
prościarka do prętów
m-g
3.6m-g/t
5* 71231
noŜyce do prętów
m-g
4.75m-g/t
6* 71212
giętarka do prętów
m-g
4.03m-g/t
7* 34000
wyciąg
m-g
0.72m-g/t
8* 39599
środek transportowy
m-g
1.3m-g/t
Razem z narzutami:
21 KNR 2-02 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów but
d.4 0290-02
dynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar = 1.25 t
1* 999
robocizna
r-g
42.88r-g/t
2* 1102399
pręty Ŝebrowane 8-14 mm
t
1.02t/t
3* 0000000
materiały pomocnicze
%
1.5%(od M)
4* 71251
prościarka do prętów
m-g
4.3m-g/t
5* 71231
noŜyce do prętów
m-g
5.8m-g/t
6* 71212
giętarka do prętów
m-g
4.8m-g/t
7* 34000
wyciąg
m-g
0.8m-g/t
8* 39599
środek transportowy
m-g
1.6m-g/t
Razem z narzutami:
5
Izolacje pionowe ścian fundamentowych piwnic
22 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne m2
d.5 0603-01
pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa -ławy i stopy
obmiar = 190.6 m2
1* 999
robocizna
r-g
0.0966r-g/m2
2* 2300199
emulsja asfaltowa izolacyjna
kg
0.35kg/m2
3* 0000000
materiały pomocnicze
%
1.5%(od M)
4* 39599
środek transportowy
m-g
0.0005m-g/m2
Razem z narzutami:
23 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne m2
d.5 0603-02
pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
obmiar = 190.6 m2
1* 999
robocizna
r-g
0.082r-g/m2
2* 2300199
emulsja asfaltowa izolacyjna
kg
0.3kg/m2
3* 0000000
materiały pomocnicze
%
1.5%(od M)
-6-
Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 14274 dla RIT
5.0365
0.1413
1.5000
0.5076
0.6698
0.5682
0.1015
0.1833
53.6000
1.2750
1.5000
5.3750
7.2500
6.0000
1.0000
2.0000
18.4120
66.7100
1.5000
0.0953
15.6292
57.1800
1.5000
R
M
S
PIWNICA -podbicia fundamentów-2 etap PRZEDMIAR
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Podstawa
4* 39599
Opis
jm
środek transportowy
0.0004m-g/m2
m-g
Razem z narzutami:
6
Zasypywanie i wywóz gruntu
24 KNR 4-01 Usunięcie z piwnic ziemi
d.6 0106-05
obmiar = 110.172 m3
1* 999
robocizna
5.91r-g/m3
Razem z narzutami:
25 KNR 4-01 Przewóz ziemi taczkami na odległość 30 m w
d.6 0105-05
gruncie kat. III
0105-07
obmiar = 110.172 m3
1* 999
robocizna
1.75r-g/m3
Razem z narzutami:
26 KNR 4-01 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzud.6 0105-02
tem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
obmiar = 110.172-(4.2+56.532) = 49.440 m3
1* 999
robocizna
1.41r-g/m3
Razem z narzutami:
27 KNR 4-01 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odd.6 0108-02
ległość do 1 km grunt.kat. III
obmiar = 56.532 m3
1* 999
robocizna
1.63r-g/m3
2* 39521
samochód skrzyniowy do 5 t
0.85m-g/m3
Razem z narzutami:
28 KNR 4-01 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za
d.6 0108-04
kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 4
obmiar = 56.532 m3
1* 39521
samochód skrzyniowy do 5 t
0.12m-g/m3
Razem z narzutami:
-7-
Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 14274 dla RIT
Nakła- Koszt
dy
jedn.
0.0762
m3
r-g 651.116
5
m3
r-g 192.801
0
m3
r-g
69.7104
m3
r-g
92.1472
m-g 48.0522
m3
m-g
6.7838
R
M
S
PIWNICA -podbicia fundamentów-2 etap PRZEDMIAR
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp.
1. robocizna
Nazwa
Jm
r-g
Ilość
4050.2449
Cena jedn.
Wartość
RAZEM
Słownie:
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Nazwa
wysypisko- gruz'
pręty gładkie śr.do 7 mm
pręty Ŝebrowane 8-14 mm
gwoździe budowlane
okrągłe gołe
emulsja asfaltowa izolacyjna
beton zwykły z kruszywa
naturalnego B-10
beton zwykły z kruszywa
naturalnego B-20
bale iglaste obrzynane gr.
50 mm kl.II'
bale iglaste obrzynane gr.
50 mm kl.II
deski iglaste obrzynane gr.
28-45 mm kl.II
deski iglaste obrzynane
19-25 mm kl.III
materiały pomocnicze
Jm
Ilość
Il inw.
Il wyk.
t
t
t
kg
57.8600
0.1413
1.2750
7.0203
57.8600
0.1413
1.2750
7.0203
kg
m3
123.890
0
4.3260
123.890
0
4.3260
m3
57.0973
57.0973
m3
0.1994
0.1994
m3
0.0182
0.0182
m3
0.1311
0.1311
m3
0.7914
0.7914
Cena
jedn.
Wartość
Grupa
Dostawca
Cena dostawcy
Rabat
maksymalny
Rabat
zastosowany
zł
RAZEM
Słownie:
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwa
wyciąg
samochód skrzyniowy do 5 t
środek transportowy
samochód samowyładowczy 5 t
giętarka do prętów
noŜyce do prętów
prościarka do prętów
Jm
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
Ilość
1.1015
71.1946
2.3548
35.6152
6.5682
7.9198
5.8826
Cena jedn.
RAZEM
Słownie:
-8-
Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 14274 dla RIT
Wartość

Podobne dokumenty