II Edycja Konkursu „Młodzi w Łodzi – Językowzięci” Wygraj kurs

Komentarze

Transkrypt

II Edycja Konkursu „Młodzi w Łodzi – Językowzięci” Wygraj kurs
II Edycja Konkursu
„Młodzi w Łodzi – Językowzięci”
Wygraj kurs językowy i zostań Językowziętym!

Konkurs „Młodzi w Łodzi – Językowzięci” to zupełnie nowe i unikalne w skali kraju
przedsięwzięcie Miasta Łodzi adresowane zarówno do studentów jak i absolwentów
łódzkich uczelni wyższych. Jego celem jest promocja nauki języków obcych i zachęcenie
łódzkich studentów i absolwentów do podnoszenia swoich kwalifikacji językowych.

Firmy z szybko rozwijającego się sektora BPO – branży priorytetowej dla Łodzi, zgłaszają
zapotrzebowanie na nowej jakości pracowników. Nie wystarczy już, by pracownik był
specjalistą w swoim obszarze wiedzy. Zatrudniani w centrach BPO – poza angielskim
– muszą znać co najmniej jeden język obcy. Warto inwestować w swój rozwój, pamiętając
o raportach płacowych, z których wynika, iż specjalista BPO zarabia ok. 4500 brutto,
a więc znacznie ponad średnią krajową.

Według ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce) w naszym kraju
działa ok. 300 centrów outsourcingowych, które zatrudniają ok. 50 tys. pracowników.
Co dziesiąty pracownik tego sektora pracuje w naszym Mieście.

Najważniejszym atutem Łodzi są wykwalifikowani pracownicy. W Mieście swoją
siedzibę mają 24 szkoły wyższe, kształcące łącznie ponad 127 tys. studentów.

Nagrodą w Konkursie jest dofinansowanie 3 semestrów nauki jednego
z dziewięciu języków obcych najbardziej poszukiwanych przez łódzkich pracodawców,
a jednocześnie mniej popularnych wśród studentów i absolwentów. Są to odpowiednio:







język chorwacki,
język czeski,
język duński,
język fiński,
język niderlandzki,




język norweski,
język portugalski,
język szwedzki oraz
język węgierski.
Każda edycja Konkursu realizowana będzie w dwóch etapach:

w I etapie Kandydaci przesyłają Formularze Zgłoszeniowe, które podlegają ocenie
formalnej i merytorycznej Organizatora,

w II etapie wyboru Laureatów dokonuje Kapituła Konkursu.
Terminy poszczególnych etapów Konkursu, listy Kandydatów zakwalifikowanych do
drugiego etapu oraz listy Laureatów z przydziałem do grup językowych będą publikowane
na stronie www.mlodziwlodzi.pl.
Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638-47-00; fax: +48 (42) 638-44-85; e-mail: [email protected]

W Konkursie mogą brać udział zameldowani w Łodzi na pobyt stały lub czasowy:
 studenci łódzkich szkół wyższych państwowych lub prywatnych, którzy
w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyli co najmniej I rok studiów;
 absolwenci łódzkich uczelni wyższych, którzy w dniu zgłoszenia do Konkursu nie
ukończyli 30 roku życia.

W każdym z semestrów Laureaci Konkursu wydając ok. 150 PLN otrzymają od Miasta
dofinansowanie w wysokości 80% kosztów uczestnictwa w kursie językowym.

Nabór Formularzy Zgłoszeniowych potrwa do 21 września br., natomiast wyłonienie
Laureatów przez Kapitułę Konkursu nastąpi w ostatnim tygodniu września.

Rozpoczęcie kursów językowych planowane jest na początek października br.
 Szczegółowe kryteria uczestnictwa, Regulamin Konkursu oraz Formularze Zgłoszeniowe
są dostępne od dziś na stronie www.mlodziwlodzi.pl ->INICJATYWY-> Konkurs
„Młodzi w Łodzi – JĘZYKOWZIĘCI”
PATRONAT HONOROWY
PATRONAT MERYTORYCZNY
Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638-47-00; fax: +48 (42) 638-44-85; e-mail: [email protected]