Pobierz plik

Komentarze

Transkrypt

Pobierz plik
Bibliografia
Adamski, Stanisław. 1930. Ruch spółdzielczy
w Polsce oraz znaczenie i zadania Unii
Związków Spółdzielczych. Poznań.
Armada, Paweł i Arkadiusz Górnisiewicz.
2010. Modernity and What Has Been
Lost: Consideration on the Legacy of Leo
Strauss. South Bend, IN-Kraków: St. Augustine’s Press, Wydawnictwo UJ.
Arystoteles. 1982. Etyka Nikomachejska.
Przeł. D. Gromska. Warszawa: PWN.
Arystoteles. 1983. Metafizyka. Przeł. K. Leśniak. Warszawa: PWN.
Arystoteles. 2004. Polityka. Przeł. L. Piotrowicz. Warszawa: PWN.
Bacon, Franciszek. 1955. Novum Organum.
Przeł. J. Wikajrak. Warszawa: PWN.
Bagiński, Tomasz. 2010. Animowana historia
Polski. PARP.
Barbour, Ian Graeme. 2000. Jak układają się
stosunki między nauką a teologią? Przeł.
S. Wszołek. W: S. Wszołek (red.). Refleksje
na rozdrożu. Wybór tekstów z pogranicza
wiedzy i wiary. Tarnów: OBI, s. 29−75.
Barth, Karl. 1932−1967. Die Kirchliche Dogmatik. T. I/1−IV/3. Zollikon-Zürich: Evangelischer Verlag.
Barthes, Roland. 1999. Śmierć autora. Przeł.
M. P. Markowski. „Teksty Drugie”1−2.
Bartoś, Tadeusz. 2007. Jan Paweł II. Analiza
krytyczna. Warszawa: Sic!
Behe, Michael. 2008. Czarna skrzynka Darwina. Biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu. Przeł. D. Sagan. Warszawa:
Megas.
Behnegar, N. 2003. Leo Strauss, Max Weber,
and the Scientific Study of Politics. Chicago-London: University of Chicago Press.
Bik, Katarzyna i Krzysztofa Markiel (red.).
2011. Małopolska. Znaki w przestrzeni.
Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Bocheński, Józef Maria. 1993. Co to jest autorytet? W: J. M. Bocheński. Logika i filozofia.
Wybór pism. Warszawa: PWN, s. 187−324.
298
Böckenförde, Ernst-Wolfgang. 1992. Rechtsstaat. W: Historisches Wörterbuch der Philosophie, t. 8. Basel: Schwabe, s. 331−342.
Bończa-Tomaszewski, Nikodem. 2009. Postmesjanizm. Najnowsze sposoby prawicowego myślenia. „44/Czterdzieści i Cztery” 2: 8−26.
Brierley, Michael. 2006. The Potential of Panentheism for Dialogue between Science
and Religion. W: P. Clayton, Z. Simpson
(red.). The Oxford Handbook of Religion
and Science. New York: Oxford University
Press, s. 635−651.
Bruni, Luigino. 2002. Toward a Multi-dimensional Economic Culture: The Economy of
Communion. New York: New City Press.
Bruni, Luigino. 2005a. Hic Sunt Leones: Social Relations as Unexplored Territory in
the Economic Tradition. W: B. Gui, R. Sugden (red.). Economics and Social Interaction. Cambridge: Cambridge University
Press.
Bruni, Luigino. 2005b. When market meets
gratuitousness. Materiały do wykładu
wygłoszonego w Bejrucie 27−29 stycznia 2005 roku.
Butler, Judith. 2008. Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości. Przeł. K. Krasuska. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki
Politycznej
Ciżewska, Elżbieta. 2010. Filozofia publiczna
Solidarności. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
Czabanowski, Wojciech i Błażej Skrzypulec.
2010a. Postmodernistyczna Solidarność.
„Pressje” 21: 18−25.
Czabanowski, Wojciech i Błażej Skrzypulec. 2010b. Nieustająca świeżość przywiędłych nowinek. www.pressje.org.pl,
9 grudnia.
Czerski, Piotr. 2006. Ojciec odchodzi. Kraków: Ha!art.
Daniłowicz, Robert. 2010. Narodów pomieszanie. „Polityka” 51: 50−53.
Diamond, Jared. 2005. Guns, Germs and
Steel: A short history of everybody for the
last 13,000 years. Vintage.
299
DiP. 2007. Uwagi o stanie demokracji w Polsce. Konwersatorium „Doświadczenie
i Przyszłość”, Raport nr 1.
Draper, John William. 1875. History of the
Conflict between Religion and Science.
New York: D. Appleton & Co.
Escrivá, Josemaría. 2003. To Chrystus przechodzi. Przeł. J. Jarco. Katowice-Ząbki:
Księgarnia św. Jacka, Apostolicum.
Escrivá, Josemaría. 2005. Przyjaciele Boga.
Przeł. J. Jarco. Katowice-Ząbki: Księgarnia św. Jacka, Apostolicum.
Escrivá, Josemaría. 2006. Kochać Kościół.
Przeł. J. Jarco. Katowice-Ząbki: Księgarnia św. Jacka, Apostolicum.
Florenski, Paweł. 1997. Ikonostas i inne szkice. Przeł. Z. Podgórzec. Białystok: Bractwo Młodzieży Prawosławnej.
Frossard, André. 1982. Nie lękajcie się. Rozmowy z Janem Pawłem II. Rzym: Libreria
Editrice Vaticana.
Fukuyama, Francis. 2009. Koniec historii.
Przeł. T. Bieroń, M. Wichrowski. Kraków:
Znak.
Gadamer, Hans-Georg i Leo Strauss. 1978.
Correspondence Concerning Warheit und
Methode. „Independent Journal of Philosophy”: 2.
Garpiel, Rafał. 2003. Perswazja w przekazach
kaznodziejskich na przykładzie homilii Jana
Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Kraków: Nomos.
Gawlikowski, Maciej. 2010. Przewodnik po podziemnym Krakowie. „Pressje” 21: 152−163.
Giddens, Anthony. 1999. Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji. Przeł. H. Jankowska. Warszawa: Książka i Wiedza.
Giddens, Anthony. 2007. Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we
współczesnych społeczeństwach. Warszawa: PWN.
Gneezy, Uri i Aldo Rustichini. 2000. A Fine is
a Price. „Journal of Legal Studies” XXIX,
1: 1−18.
Gould, Stephen Jay. 2002. Skały wieków. Nauka i religia w pełni życia. Przeł. J. Bieroń.
Poznań: Zysk i S-ka.
300
Bibliografia
Gowin, Jarosław. 1999. Kościół w czasach
wolności 1989−1999. Kraków: Znak.
Grzegorz z Nyssy. 2006. O stworzeniu
człowieka. Przeł. M. Przyszychowska.
Kraków: WAM.
Hildebrand, Alice von. 2010. Dietrich von Hildebrand, Catholic Philosopher, and Christopher West, Modern Enthusiast: Two
Very Different Approaches to Love, Marriage and Sex. www.catholicnewsagency.
com, 21 czerwca.
Horubała, Andrzej. 2003. Farciarz. Warszawa: WAB.
Jaklewicz, Tomasz. 2006. Jak wierzą wierzący? „Gość Niedzielny” 36: 22–23.
Jakubowski, Marek N. 2004. Ciągłość historii
i historia ciągłości. Toruń: Wydawnictwo
UMK.
Jan Paweł II. 1980. Przyszłość człowieka zależy od kultury. Przemówienie wygłoszone
2 czerwca 1980 roku w siedzibie UNESCO.
„Więź” 7−8.
Jan Paweł II. 1994. Przekroczyć próg nadziei.
Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria
Messoriego. Lublin: RW KUL.
Jan Paweł II. 1996. Dar i tajemnica. Kraków: Znak.
Jan Paweł II. 1997. Magisterium Kościoła
wobec ewolucji. Przesłanie Ojca Świętego do członków Papieskiej Akademii
Nauk, 22 X 1996 r. „L’Osservatore Romano” 1: 18−19.
Jan Paweł II. 1998. Aby głębiej zrozumieć
tajemnicę Boga, człowieka i stworzenia. Przemówienie do uczestników sesji
plenarnej Papieskiej Akademii Nauk,
27 X 1998 r. www.opoka.org.pl.
Jan Paweł II. 1999a. List do artystów. „Tygodnik Powszechny”, 30 maja.
Jan Paweł II. 1999b. Zrównoważony rozwój.
Przemówienie do członków Papieskiej
Akademii Nauk, 12 III 1999 r. www.opoka.
org.pl.
Jan Paweł II. 2000a. Posłanie Jego Świątobliwości do Ojca George’a Coyne’a, Dyrektora Obserwatorium Watykańskiego. Przeł.
J. Dembek. W: S. Wszołek (red.). Refleksje
na rozdrożu. Wybór tekstów z pogranicza
wiedzy i wiary. Tarnów: OBI, s. 237−249.
Jan Paweł II. 2000b. Bądźcie gorliwymi poszukiwaczami
niewidzialnego
Boga.
Przemówienie Ojca Świętego do naukowców podczas Jubileuszu Naukowców,
25 V 2000 r. „L’Osservatore Romano” 7−8.
Jan Paweł II. 2003a. Autobiografia. Wybrała
i ułożyła Justyna Kiliańczyk-Zięba. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Jan Paweł II. 2003b. Tryptyk rzymski. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM.
Jan Paweł II. 2003c. Odkrywać zdumiewającą
prawdę o człowieku i świecie. Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Akademii Nauk, 11 XI
2002 r. „L’Osservatore Romano” 2.
Jan Paweł II. 2004. Wstańcie, chodźmy! Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM.
Jan Paweł II. 2005a. Pamięć i tożsamość.
Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków: Znak.
Jan Paweł II. 2005b. Pielgrzymki do Ojczyzny.
Przemówienia, homilie. Kraków: Znak.
Jan Paweł II. 2005c. Pozdrawiam i błogosławię. Listy prywatne papieża. Warszawa:
Świat Książki.
Jan Paweł II. 2005d. Na drogach prowadzących do Boga. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk, 8 XI 2004 r. „L’Osservatore
Romano” 2.
Jan Paweł II. 2005e. Teologia na uniwersytecie. Przemówienie Ojca Świętego do delegacji Uniwersytetu Śląskiego z Katowic,
13 I 2005 r. www.opoka.org.pl.
Jan Paweł II. 2008. Mężczyzną i niewiastą
stworzył ich. Katechezy środowe. Lublin: KUL.
Jan Paweł II. 2009. Testament Ojca Świętego
Jana Pawła II. Warszawa.
Janssens, D. 2008. Between Athens and Jerusalem. Philosophy, Prophecy, and Politics
in Leo Strauss’s Early Thought. Albany:
State University of New York Press.
Kahn, Ch. 1996. Plato and the Socratic Dialogue: The Philosophical Use of a Literary
Form. Cambridge: Cambridge University
Press.
Kaznowski, Piotr. 2011. Między duchem
a literą. Przypadek katolickiego myślenia
o polityczności. „Christianitas” 45−46: 7−22.
KEP 2010a. Abstynencja jest darem miłości.
Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień
2010 r. www.episkopat.pl, 30 czerwca.
KEP 2010b. Poznacie Prawdę, a Prawda was
wyzwoli. List Episkopatu Polski z okazji
20. rocznicy powrotu katechezy do szkoły.
www.episkopat.pl, 30 sierpnia.
KEP 2010c. Jan Paweł II – odwaga świętości. List Pasterski Episkopatu Polski na
X Dzień Papieski. www.episkopat.pl, 10
października.
KEP 2010d. List biskupów o in vitro. www.
episkopat.pl, 18 października.
KEP 2010e. List pasterski Episkopatu Polski
na Niedzielę Świętej Rodziny. www.episkopat.pl, 26 grudnia.
Kempis, Tomasz. 1997. O naśladowaniu
Chrystusa. Kraków: WAM.
Kędzierski, Marcin. 2011. Papież przeciwko
kapitalizmowi. Prawdziwa doktryna ekonomiczna Jana Pawła II. „Pressje” 24.
Kijowski, Andrzej. 1986. Tropy. Poznań:
W drodze.
Kleczka, Karol. 2010. Polak-katolik czy katolik-Polak? „Pressje” 22−23: 41−49.
Kołakowski, Leszek. 1991. Krótka rozprawa
o teokracji. „Gazeta Wyborcza”, 24 sierpnia, 12.
Kołakowski, Leszek. 2009. Czy Karol Wojtyła był
wielkim filozofem?. Wywiad z Leszkiem Kołakowskim, cz. 16. Medialne Archiwum Jana
Pawła II. www.archiwumjp2.pl, 3 marca.
Kowalska, Faustyna. 2007. Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Warszawa:
Wydawnictwo Księży Marianów.
Kłoczowski, Jan Andrzej. 2006. Zawierzyć
prawdzie. O encyklikach Jana Pawła II.
Próba osobistej lektury. Kraków: WL.
Kłoczowski, Jan Andrzej. 2010. Nie czuję
żadnej presji. Z o. prof. Janem Andrzejem
Kłoczowskim rozmawiają Karol Kleczka,
Bibliografia
301
Krzysztof Mazur i Paweł Rojek. „Pressje”
21: 130−151.
Krasowski, Robert. 2008. Jakiej prawicy Polacy potrzebują? A jakiej nie? „Dziennik”,
22 marca.
Kronsztadskij, Ioann. 2001. Moja żizn’ wo
Christie. Moskwa: Błagowiest’.
Kryszkiewicz, Bernard. 1989. Dialogi Pedagogicum. Sadowie-Golgota: OO. Pasjoniści.
Kupczak, Jarosław. 2006. Dar i komunia.
Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II. Kraków: Znak.
Latour, Bruno. 2009. Polityka natury. Przeł.
A. Czarnecka. Warszawa: Wydawnictwo
Krytyki Politycznej.
Lecomte, Bernard. 2006. Pasterz. Przeł.
M. Romanek, H. Sobieraj, D. Zańko. Kraków: Znak.
Legutko, Ryszard. 2010. Długo się uczę. Rozmawiają Krzysztof Mazur i Paweł Rojek.
„Pressje” 20: 158−180.
Lewicki, Grzegorz. 2008a. Model teoretyczny: Patriotyzm – Nacjonalizm – Okcydentalizm. „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 23.
Lewicki, Grzegorz. 2008b. Wizerunek Polski
za granicą w konstruktywnej teorii stosunków międzynarodowych. W: D. Skorupa (red.). Solidarni wczoraj i dziś. Kraków: Fall.
Lewis, Clive Staples. 2005. Listy starego
diabła do młodego. Przeł. S. Pietraszko.
Warszawa: Media Rodzina.
Lilla, Mark. 2007. Mistrz. Zamknięcie Straussowskiego umysłu. Przeł. A. Lipszyc.
„Przegląd Polityczny” 81.
Lowe, E. Jonathan. 2006. The Four-Category Ontology. A Metaphysical Foundation for Natural Science. Oxford: Clarendon Press.
Lyotard, Jean-François. 2009. Kondycja ponowoczesna. Przeł. M. Kowalska, J. Migasiński. Warszawa: Aletheia.
Lyotard, Jean-François. 2010. Poróżnienie.
Przeł. B. Banasiak. Kraków: Wydawnictwo UJ.
302
Bibliografia
Łuczewski, Michał. 2010. Pan i Ożywiciel Solidarności. Anatomia odgórnej rewolucji.
„Pressje” 21: 118−129.
Macheta, Kazimierz. 1988. „Misterium paschalne Polski” według założycieli zmartwychwstańców. W: Cz. Bartnik (red.).
Polska teologia narodu. Lublin: KUL.
MacIntyre, Alasdair. 2007. Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?. Warszawa:
Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie.
MacIntyre, Alasdair. 2009. God, Philosophy,
Universities. A Selective History of the
Catholic Philosophical Tradition. Lanham:
Rowman & Littlefield Publishers.
Maritaine, Jacques. 2005. Trzej reformatorzy. Luter, Kartezjusz, Rousseau. Przeł.
K. Michalski. Warszawa: Fronda.
Marks, Karol. 1949. Osiemnasty brumaire’a Ludwika Bonaparte. W: K. Marks,
F. Engels. Dzieła wybrane w dwóch tomach, t. 1. Warszawa: Książka i Wiedza,
s. 224−318.
Marshall, Alfred. 1925. Zasady ekonomiki.
Warszawa.
Mazur, Krzysztof. 2006. W sprawie Pokolenia.
„Pressje” 6−7: 340−351.
Mazur, Krzysztof. 2009. Sen o Kościele.
„Pressje” 18: 21−30.
Mazurek, Sławomir. 1991. Uwaga: niebezpieczeństwo ideologii. „Gazeta Wyborcza”,
18 czerwca, s. 15.
McGrath, Alister. 2009. Nauka i religia. Przeł.
M. Chojnacki. Kraków: WAM.
McGrath, Alister i Joanna Collicutt McGrath.
2007. Bóg nie jest urojeniem. Złudzenie
Dawkinsa. Przeł. J. Wolak. Kraków: WAM.
Meier, H. 1999. Vorwort. W: S. Benardete, Sokrates und Platon. Die Dialektik des Eros.
München: Carl Friedrich von Siemens
Stiftung.
Michnik, Adam. 1999. Pasterz i prorok: słowa
podzięki. „Gazeta Wyborcza”, 19−20
czerwca.
Miłosz, Czesław. 1991. Państwo wyznaniowe? „Gazeta Wyborcza”, 11−12 maja,
s. 8−9.
Minnerath, Roland, Michael Novak i George
Weigel. 2010. Co w z tą postmodernistyczną Solidarnością? Rozmawia Karol
Wilczyński. „Pressje” 21: 73−77.
Misztal, Bronisław i Marek Przychodzeń
(red.). 2005. Aktualność wolności. Warszawa: Aletheia.
Montfort, Ludwik Maria Grignion de. 2011.
Traktat o prawdziwym nabożeństwie do
Najświętszej Maryi Panny. Warszawa:
Wydawnictwo Księży Marianów.
Morris, Ian. 2010. Why the West Rules − For
Now: The Patterns of History, and What They
Reveal About the Future. Profile Books.
Myers, Benjamin. 2006. Alister McGrath’s
Scientific Theology. W: A. McGrath. The
Order of Things. Explorations in Scientific
Theology. Malden-Oxford-Victoria: Blackwell, s. 1−20.
Nehamas, Alexander. 1998. The Art of Living. Socratic Reflections from Plato to
Foulcault. Berkeley: University of California Press.
Neuhaus, Richard J. 1994. Biznes i Ewangelia.
Wyzwanie dla chrześcijanina-kapitalisty.
Przeł. B. Szlachta. Poznań: W drodze.
Nietzsche, Fryderyk. 1996. O pożytkach
i szkodliwości historii dla życia. W: F. Nietzsche. Niewczesne rozważania. Kraków: Znak.
Nietzsche, Fryderyk. 1997. Z genealogii moralności. Kraków: Znak.
Nietzsche, Fryderyk. 2005. Poza dobrem
i złem. Preludium do filozofii przyszłości.
Kraków: Zielona Sowa.
Novak, Michael. 1993a. Liberalizm – sprzymierzeniec czy wróg Kościoła? Nauczanie
społeczne Kościoła a instytucje liberalne.
Przeł. W. Büchner. Poznań: W drodze.
Novak, Michael. 1993b. Chrześcijaństwo, kapitalizm i demokracja. Przeł. W. Büchner.
W: M. Novak, A. Rauscher SJ, M. Zięba OP.
Chrześcijaństwo, demokracja, kapitalizm.
Poznań: W drodze, s. 9−49.
Novak, Michael. 2001. Duch demokratycznego kapitalizmu. Przeł. T. Stanek. Poznań:
W drodze.
Nowak, Leszek. 1991. U podstaw teorii socjalizmu, t. III. Dynamika władzy. O strukturze
i konieczności zaniku socjalizmu. Poznań:
Nakom.
Nozick, John. 1999. Anarchia, państwo, utopia. Przeł. P. Matejko, M. Szczubiałka.
Warszawa: Aletheia.
Ożóg, Kazimierz S. 2007. Miedziany pielgrzym. Pomniki Jana Pawła II w Polsce
w latach 1980−2005. Głogów: PWSZ
w Głogowie.
Pach, Jan. 1991. Wybrać Jezusa, nie Barabasza. „Niedziela”, 13 października.
Pangle, Thomas. 1994. Uszlachetnianie demokracji. Wyzwanie epoki postmodernistycznej. Przeł. M. Klimowicz. Kraków: Znak.
Pangle, Thomas. 2006. Leo Strauss. An Introduction to His Thought and Intellectual
Legacy. Baltimore: The Johns Hopkins
University Press.
Pareto, Vilfredo. 1994. Uczucia i działania.
Fragmenty socjologiczne. Przeł. M. Dobrowolska, M. Rozpędowska, A. Zinserling. Warszawa: PWN.
Petrażycki, Leon. 1985. O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane. Warszawa: PWN.
Pilch, Jerzy. 2004. Narty Ojca Świętego. Warszawa.
Platon. 1999. Timajos. Przeł. W. Witwicki. W: Platon. Dialogi, t. II. Kęty: Antyk,
s. 657−744.
Platon. 2003. Państwo. Przeł. W. Witwicki.
Kęty: Antyk.
Poniewierski, Janusz. 2002. Kwiatki Jana
Pawła II. Kraków: Znak
Półtawska, Wanda. 2009. Beskidzkie rekolekcje. Dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły z rodziną Półtawskich. Częstochowa:
Święty Paweł.
Przychodzeń, Marek. 2010. Miasto contra naturam? „Pressje”19: 56−61.
Ratzinger, Joseph. 2007. Jezus z Nazaretu,
t. I. Od Chrztu w Jordanie do Przemienienia. Przeł. W. Szymona. Kraków: M.
Rawls, John. 1994. Teoria sprawiedliwości.
Przeł. M. Panufnik, A. Romaniuk. Warszawa: PWN.
Bibliografia
303
Rojek, Paweł. 2009. Semiotyka Solidarności.
Analiza dyskursów PZPR i NSZZ Solidarność w 1981 roku. Kraków: Nomos.
Rojek, Paweł. 2010. Postmodernizm, katolicyzm, Solidarność. „Pressje” 21: 6−15.
Rojek, Paweł. 2011a. Pokolenie kapłanów,
proroków i królów? Mesjańska antropologia Jana Pawła II. „Pressje” 24.
Rojek, Paweł. 2011b. Solidarność: ruch republikański, katolicki czy postmodernistyczny? W: J. Kloczkowski (red.). Polska Solidarności. Kraków: OMP, w druku.
Rojkowie, Maria i Florian. 2007. Ocalić od
zapomnienia. Szkice z dziejów Bolesławca
nad Prosną. Kraków: Aureus.
Rousseau, Jean-Jacques. 1966. Umowa społeczna. Warszawa: PWN.
Ryś, Grzegorz. 2008. Małżeństwo, dziewictwo, Kościół. „Znak” 618.
Sánchez Sorondo, Marcelo (red.). 2003.
Papal Addresses to the Pontifical Academy of Sciences 1917−2002 and to the
Pontifical Academy of Social Sciences
1994−2002. Vatican City: Pontifical
Academy of Sciences.
Sartre, Jean-Paul. 1998. Egzystencjalizm
jest humanizmem. Przeł. J. Krajewski.
Warszawa: Muza.
Schaff, Adam. 1999. Alienacja jako zjawisko
społeczne. Warszawa: Książka i Wiedza.
Scheler, Max. 2003. O wstydzie i poczuciu
wstydu. Przeł. M. Świtalska. W: M. Grabowski (red.). Wstyd i nagość. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
s. 19−142.
Schulz, Bruno. 2000. Opowiadanie, eseje,
listy. Warszawa: Świat Książki.
Sierakowski, Sławomir. 2002. Co dzieli lewicę, i prawicę i dlaczego nie ma to znaczenia we współczesnej Polsce? „Krytyka
Polityczna” 2.
Słowacki, Juliusz. 1952. Do Księcia A. C. [List
pierwszy do ks. Adama Czartoryskiego].
W: J. Słowacki. Dzieła, t. XII. Pisma prozą,
cz. 2. Wrocław: Ossolineum.
Smith, Adam. 1989. Teoria uczuć moralnych.
Warszawa: PWN
304
Bibliografia
Smith, Adam. 2008. Badania nad naturą
i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: PWN.
Smith, S. 2006. Leo Strauss’s Platonic Liberalism. W: S. Smith. Reading Leo Strauss.
Politics, Philosophy, Judaism. Chicago,
London: University of Chicago Press.
Sofokles. 1969. Antygona. W: Sofokles. Tragedie. Przeł. K. Morawski. Warszawa:
PIW.
Sokolowski Robert. 2010. Discovery and Obligation in Natural Law. W: H. Zaborowski
(red.). Natural Moral Law in Contemporary
Society. Washington, DC: The Catholic
University of America Press, s. 24−43.
Sołowjow, Włodzimierz. 2001. Sofia jako jedność stworzona. Przeł. J. Dobieszewski.
W: L. Kiejzik (red.). Niemarksistowska
filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX wieku, cz. I. Łódź: Ibidem, s. 73−85.
Sorokin, Pitirim. 2010. Kryzys naszych czasów. Przeł. B. Olszewski. „Pressje” 20:
24−40.
Stanca, L., L. Bruni i L. Corrazini. 2007. Testing Theories of Reciprocity: Does Motivation Matter? „ISLA Working Paper” 2.
Stanosz, Barbara. 1991. Spór trwa nadal.
„Gazeta Wyborcza”, 14 czerwca, s. 14.
Stawrowski, Zbigniew. 2010. Solidarność
znaczy więź. W kręgu myśli Józefa Tischnera i Jana Pawła II. Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera.
Strauss, Leo. 1946. On a New Interpretation
of Plato’s Political Philosophy. „Social Research” 13.
Strauss, Leo. 1964. The City and Man. Chicago: University of Chicago Press.
Strauss, Leo. 1969. Prawo naturalne w świetle historii. Przeł. T. Górski. Warszawa:
PAX.
Strauss, Leo. 1997. Philosophie und Gesetz –
Frühe Schriften. Stuttgart-Weimar: J. B.
Metzler Verlag.
Strauss, Leo. 1998. Sokratejskie pytania. Eseje wybrane. Przeł. P. Maciejko. Warszawa:
Aletheia.
Strauss, Leo. 1989a. The Rebirth of Classical
Political Rationalism. Chicago: University
of Chicago Press.
Strauss, Leo. 1989b. An Epilogue. W:
L. Strauss. Liberalism Ancient and Modern.
Ithaca-London: Cornell University Press.
Strauss, Leo. 2007. Trzy fale nowożytności.
Przeł. W. Madej. „Przegląd Polityczny”
84: 1−12.
Strauss, Leo. 2008a. Hobbes’ politische Wissenschaft und zugehörige Schriften – Briefe. Stuttgart-Weimar: J. B. Metzler Verlag.
Strauss, Leo. 2008b. Przypadek Niemiec. Reedukacja państw osi w kwestii żydowskiej.
„Przegląd Polityczny” 87.
Strauss, Leo. 2009. O tyranii. Zawiera korespondencję Strauss–Kojève. Przeł.
P. Armada, A. Górnisiewicz. Kraków:
Wydawnictwo UJ.
Suskiewicz, Marcin. 2011. Postmodernizm,
konserwatyzm, Kościół. Wątpliwości
w sprawie Postmodernistycznej Solidarności. „Pressje” 24.
Swieżawski, Stefan. 1999. Byt. Zagadnienia
metafizyki tomistycznej. Kraków: Znak.
Swieżawski, Stefan. 2000. Dzieje europejskiej
filozofii klasycznej. Warszawa: PWN.
Szawiel, Tadeusz. 2008. Społeczne podstawy
zjawiska religijnego „pokolenie JP2”. W:
T. Szawiel (red.). Pokolenie JP2. Przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego.
Warszawa: Scholar, s. 70−89.
Szawiel, Tadeusz (red.). 2008. Pokolenie JP2.
Przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego. Warszawa: Scholar.
Szlachta, Bogdan. 2007. Demokracja a rządy
prawa. W: D. Pietrzyk-Reeves (red.). Pytania współczesnej filozofii polityki. Kraków:
Wydawnictwo UJ, s. 123−145.
Szułdrzyński, Michał. 2011. Błędy Kasi
Tusk i dramat jej ojca. „Rzeczpospolita”,
25 marca.
Tainter, Joseph. 1988. The Collapse of Complex Societies. Cambridge University
Press.
Tamer G. 2001. Islamische Philosophie und
die Krise der Moderne. Das Verhältnis
von Leo Strauss zu Alfarabi, Avicenna und
Averroes. Leiden-Boston-Köln: E. J. Brill.
Tanguay D. 2007. Leo Strauss. An Intellectual
Biography. Transl. Ch. Nadon. New Haven-London: Yale University Press.
Terlikowski, Tomasz P. 2009. Rzeczpospolita papieska. Jan Paweł II o Polsce do Polaków. Warszawa: Centrum Myśli Jana
Pawła II.
Tischner, Józef. 1981. Etyka solidarności.
Kraków: Znak.
Toynbee, Arnold. 2000. Studium historii.
Warszawa: PIW.
Voegelin, Eric. 1992. Nowa nauka polityki.
Przeł. P. Śpiewak. Warszawa: Aletheia.
Wais, Kazimierz. 1926. Ontologja, czyli Metafizyka ogólna. Lwów: Bibljoteka Religijna
im. X. Arcybiskupa Bilczewskiego.
Warszawski, Dawid. 1991. Wolność prawdziwa i wolność zwyczajna. „Gazeta Wyborcza”, 13 czerwca, s. 11.
Weber, Max. 1999a. Nauka jako zwód i powołanie. Przeł. P. Dybel. W: Z. Krasnodębski. Max Weber. Warszawa: Wiedza
Powszechna.
Weber, Max. 1999b. „Duch” kapitalizmu. Przeł.
J. Sidorek. W: Z. Krasnodębski. Max Weber. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Weigel, George. 2005. Świadek nadziei.
Biografia papieża Jana Pawła II. Przeł.
D. Chylińska, J. Illg, J. Piątkowska,
R. Śmietana, M. Tarnowska. Kraków: Znak
Weigel, George. 1995. Ostateczna rewolucja.
Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu.
Poznań: W drodze.
Weiler, Joseph H. H. 2003. Chrześcijańska
Europa. Konstytucyjny imperializm czy
wielokulturowość? Przeł. Wojciech Michera. Poznań: W drodze.
White, Andrew Dickson. 1896. History of the
Warfare of Science with Theology in Christendom. New York: D. Appleton & Co.
Wertenstein-Żuławski, Jerzy. 1991. Jeśli i On
nas nie zrozumiał. „Gazeta Wyborcza”,
19 czerwca, s. 15.
Wieland, Carl. 2000. Kamienie i kości. Przeł.
K. Gieremek. Warszawa: Megas.
Bibliografia
305
Wilczyński, Karol. 2011. My jesteśmy Kościołem! Jan Paweł II o misji świeckich.
„Pressje” 24.
Wildstein, Bronisław. 2010. Nieopisana Solidarność. „Rzeczpospolita”, 22 listopada.
Wojtyła, Karol. 1950. Questio de fide apud
sanctum Ioannem a Cruce. „Collectanea
Theologica” XXI.
Wojtyła, Karol. 1972. U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II. Kraków.
Wojtyła, Karol. 1979a. Poezje i dramaty. Kraków: Znak.
Wojtyła, Karol. 1979b. Kazania 1962−1978.
Kraków: Znak.
Wojtyła, Karol. 1979c. Aby Chrystus się nami
posługiwał. Kraków: Znak.
Wojtyła, Karol. 1986. Wykłady lubelskie. Lublin: RW KUL.
Wojtyła, Karol. 1991. Zagadnienie podmiotu
moralności. Lublin: RW KUL.
Wojtyła, Karol. 1994. Osoba i czyn oraz inne
studia antropologiczne. Lublin.
Wojtyła, Karol. 1995. Znak sprzeciwu. Rekolekcje w Watykanie od 5 do 12 marca
1976. Kraków: Znak.
Wojtyła, Karol. 1999. Renesansowy psałterz.
Kraków: Biały Kruk.
Wojtyła, Karol. 2001. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL.
Woleński, Jan. 2005. Epistemologia. Warszawa: PWN.
Wolfers, Justin i Daniel Sacks. 2010. Debunking the Easterlin Paradox Again.
www.brookings.edu, 13 grudnia.
Zabdyr-Jamróz, Michał. 2010. Czy zmierzamy do prawno-ustrojowego nowego średniowiecza? „Pressje” 20: 68−76.
Zajączkowski, Ryszard. 1998. Głos prawdy
i sumienie. Kościół w pismach Cypriana
Norwida. Wrocław: FNP.
Zdaniewicz, Witold i Sławomir H. Zaręba
(red). 2005. Młodzież Warszawy − pokolenie pontyfikatu Jana Pawła II. Warszawa: Ośrodek Sondaży Społecznych
Opinia, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Archidiecezji
Warszawskiej.
306
Bibliografia
Zeno, Katrina J. 2007. Podróż kobiety. Poznań: W drodze.
Zięba, Maciej OP. 1993. Kościół wobec liberalnej
demokracji. W: M. Novak, A. Rauscher SJ,
M. Zięba OP. Chrześcijaństwo, demokracja,
kapitalizm. Poznań: W drodze, s. 111−153.
Zięba, Maciej. 1998. Papieże i kapitalizm. Od
Rerum novarum po Centesimus annus.
Kraków: Znak.
Zsolnai, László. 2004. Spirituality and Ethics
of Management. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Zuckert, Catherine. 1996. Postmodern Platos.
Nietzsche, Heidegger, Gadamer, Strauss,
Derrida. Chicago, London: University of
Chicago Press.
Zuckert, Michael. 2010. Why Leo Strauss is Not
an Aristotelian: an Explanatory Study. W:
J. York I in. (red.). Leo Strauss on Education. Associated University Pressess.
www.lsu.edu, 30 lipca.
Zuckert, Catherine i Michael Zuckert. 2006.
The Truth About Leo Strauss. Political Philosophy and American Democracy. Chicago-London: University of Chicago Press.
Zuckert, Catherine i Michael Zuckert. 2011.
W stronę uniwersalnego państwa homogenicznego. Z Catherine i Michaelem Zuckertami rozmawia Marek Przychodzeń.
„Pressje” 24.
Żukowski, Tomasz. 2009. Przeżywanie śmierci Jana Pawła II i jej rocznic. W: T. Żukowski (red.). Wartości Polaków a dziedzictwo
Jana Pawła II. Warszawa: Centrum Myśli
Jana Pawła II, s. 150−182.
Żukowski, Tomasz (red.). 2009. Wartości Polaków a dziedzictwo Jana Pawła II. Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II.
Žižek Slavoj. 2006. Rewolucja u bram. W. I. Lenin: pisma wybrane z 1917 roku. Kraków:
Ha!art
kich w Kościele i w świecie dwadzieścia
lat po Soborze Watykańskim II (1988)
DF − Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej Dei Filius (1870)
DI − Deklaracja Dominus Iesus o jedyności
i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła (2000)
DM − Encyklika Dives in misericordia Ojca
Świętego Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu (1980)
DV – Encyklika Dominum et Vivificantem Ojca
Świętego Jana Pawła II o Duchu Świętym
w życiu Kościoła i świata (1986)
EE − Encyklika Ecclesia de Eucharistia Ojca
Świętego Jana Pawła II o Eucharystii
w życiu Kościoła (2003)
EV − Encyklika Evangelium vitae Ojca Świętego Jana Pawła II o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (1995)
FR − Encyklika Fides et ratio Ojca Świętego
Jana Pawła II o relacjach między wiarą
a rozumem (1998)
KKK − Katechizm Kościoła katolickiego (1998)
LG − Konstytucja dogmatyczna o Kościele
Lumen Gentium (1964)
NMI − List apostolski Ojca Świętego Jana
Pawła II Novo Millenio Ineunte do biskupów, duchowieństwa i wiernych na zakończenie Wielkiego Jubileuszu roku
2000 (2001)
PS − List do młodych całego świata Parati semper Ojca Świętego Jana Pawła II
z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży (1985)
RH – Encyklika Redemptor hominis Ojca
Świętego Jana Pawła II (1979)
RM − Encyklika Redemptoris missio Ojca
Świętego Jana Pawła II o stałej aktualności posłania misyjnego (1990)
SRS − Encyklika Solicitudo rei socialis Ojca
Świętego Jana Pawła II z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio (1987)
TMA – List apostolski Tertio Millennio Adveniente do biskupów, duchowieństwa
i wiernych w związku z przygotowaniem
jubileuszu roku 2000 (1994)
US − Encyklika Ut unum sint Ojca Świętego
Jana Pawła II o działalności ekumenicznej (1995)
CA – Encyklika Centesimus annus Ojca Świętego Jana Pawła II w setną rocznicę encykliki Rerum novarum (1991).
CL − Posynodalna adhortacja apostolska Christefideles laici o powołaniu i misji świec-
307

Podobne dokumenty