Biuro Zamowiefi Publicznych

Komentarze

Transkrypt

Biuro Zamowiefi Publicznych
bStrona1 z 1
//ntt
Biuro Zamowiefi Publicznych
od:
Dat a:
Do:
Temat:
"Michal Dudek" <[email protected]>
25 lut e e o2 0 1 6 1 6 :5 9
< K [email protected] mi k o l o w .e u >
zapytanre
Witam
Chcialbymsig dowiedziecparu szczegolowdotyczqcychKC-112016Przetargna materialy
eksploatacyjne
do drukarek.
W punkcie3 w podpunkcieI widnieje taki oto zaprs
1) Materialy eksploatacyjnebgd4 dostarczanepartiami (w formie zam6wieri
cz4stkowych)w zalelnoici od potrzeb Organizatoraprzetargu
Proszgo informacjgjak wygl4da caloSciowezapotrzebowanie
Urzgdu Miasta w Mikolowie
gdzie
podali
W tabeli
Paristwotakiej wartoSci,a co za tym idzie
Wszczegolnione s4 drukarki nie
niemozliwejest oszacowaniecen produkt6w( dla Paristwanajkorzystniejszych
w prrypadkupodania
takiegowskaZnika)
W4tpliwy jest rowmel podpunkt 1 punktu 3 gdyLnie wskazujefaktycznychwartoScico moze
poci4gn4i
oferentado niepotrzebnychstrat finansowych zwiEzanychz dostawami.
Rowniezw tabeli nie s4 Wszczegolnioneparametrytusryltoner6wjakie by Panstwochcielileby
byly wycenione.
Rozumiem,2emaj4 to by6 mozliwie najtanszew zakupieprodukty,ale nie najtanszew eksploatacji
( tak to najczESciej
wygl4da )
Czekamna informacjg
www.KrakPrint.pl
9
ul. Baluckiego
3 0 - 3 1 8K r a k o w
t e l . + 4 8t 2 3 7 64 7 4 I
fax.+48 12 376 47 42
b i u r o @ k r a k p r i npt l,
Michal Dudek
tel. +48 (I2) 376 47 4I
kom. +48 79I 376 787
Gadu-Gadu:22003342
m i c h a l @ k r a k p r i nptl,
.&
W
fi
dry Mffin xru M
# W W H t r - H H
ffi ffiffi Hffi Sffi *
gffi ,ffi%
K - . # $s
ss w w
m&#
ffi
,.1f l',1. ', ,, | ';','I lr,
2016-02-26
Mikolow29.02.2016r.
dotyczv:KC 1 12016
S\iUtEN
.fit'dF{t'} Z&ndq
Publicznvch
? g LUT,?tii6 l]T,",t"-6wieri
mreJscu
Y il di/
n\g
U
[l
I
t
ffi
PU
Ponizej przekazujgodpowied?na pytanie od Wykonawcy ,,A"
Pytanie1
Informujg o planowanychiloSciachzakuputuszy i toner6wy 2016 roku na podstawiezuTyciaza
2015rok.
2
BrotherHl5440Dl5450DN/5470Drum Unit- Black
B r ot herDCP J 4 1 O D WBK
3
B r ot herDCP J 4 11 O D WC
4
5
6
7
I
I
B r ot herDCP J 4 1 1 O D W
M
B r ot herDCP J 4 1 O D WY
BrotherHL5450DN
CanonM ult i p a s C
s 30
cANON IR 2016t2016Jt2018t2022
CA NO Nt R 1 0 18 t1 0 2 4
CA NO NiR10 2 4b e b e n
CA NO N I R 2 5 2 0
CanonP ix max 6 5 5 0 BK
CanonP ix ma x 6550 C
CanonP ix ma x 6550 M
CanonP ix ma x 6550 Y
CanonP ix ma p 4 7 0 0 BK
CanonPixma p 4700 C
CanonP ix m a p 4700 M
CanonP ix m a p 4700 Y
CanonP ix m a p 5 3 0 0 BK
CanonP ix m a p 5300 C
CanonP ix m a p 5300 M
CanonP ix m a p 6700 PC
CanonP ix m a p 6700 PM
CanonP ix m a p 5300 Y
CA NO NM F 4 3 7 0
C a n o n1 P 1 0 0
color
C a n o n1 P 1 0 0
black
CanonP ix m al x 6 5 5 0 BK
CanonP ix mal x 6 5 5 0 PGB K
HP - B us ine s sIn k j e t2 8 0 0 b l a c k
HP - B us ine s sIn k j e t2 8 0 0c y a n
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
HP - B us ine s sl n k j e t2 8 0 0y e l l o w
HP - BusinessInkjet2800 magenta
HP - BusinessInkjet2800 blackglowica
36 HP - BusinessInkjet2800 cyan glowica
3 7 HP - BusinessInkjet2800 yellowglowica
3B HP - Businesslnkjet2800 magentaglowica
35
4
2
2
2
2
15
4
5
10
5
7
3
4
5
3
20
15
17
14
21
I
13
3
3
9
7
4
4
6
6
3
2
2
3
1
3
2
2
39 Hp Laserjet1100
1200
40 Hp Laserjet
6
6
41
Hp LaserjetP2055
42
42
Hp Color LaserjetCp5225black
17
43
Hp Color LaserjetCp5225 cyan
8
44
Hp Color LaserjetCp5225yellow
6
45
Hp Color LaserjetCp5225magenta
6
46
Hp LaserjetPro M201dw
B
47
Hp Laserjet1300
5
4B
Hp Laserjet1320
3
49
Hp Las e rj eP
t 2015
3
50 H P D e s i g n J eTt1 1 0 0Y
5 1 HP Des i g n J eTt 11 0 0 G
2
2
52 H P D e s i g n J eTt1 1 0 0C
3
53
HP Des i g n J eTt 11 0 0 B
3
54
H P D e s i g n J eTt1 1 0 0M
2
55
s har pM X -2 3 1 0 UB l a c k
7
56
s har pM X -2 3 1 0 Uc y a n
2
57
s har pM X -2 3 1 0 Um a g e n ta
3
58
s har pM X -2 3 1 0 Uy e l l o w
2
59
oce cs2424black photo
1
60
oce cs2424matte black
2
61
oce cs2424magenta
2
63
oce cs2424yellow
2
2
64
XeroxWorkcentre3210
3
62 oce cs2424 cyan
Pyante 2
ZamawiajqcyoczekujewydajnoScitoner6wi tuszy na poziomiejak nihej w tabeli:
L.P.
Drukarka
Minimalna
wydajnoSc
w
sztukach
I
BrotherHl5440Dl5450DN/5470Drum Unit- Black
2
B r ot herD C PJ 4 1 OD WB K
B r ot herD C PJ 4 1 OD WC
B r ot herD C PJ 4 1 OD WM
1200
B r ot herD C PJ 4 1 OD WY
1200
3
4
5
6
7
B
9
10
11
BrotherHL5450DN
CanonM u l ti p a s C
s 30
CA NO N R 20 1612016J t2018t2022
CA NO N R 1 0 1 8 t 1 0 2 4
CA NO N R1024 beben
CA NO N IR 2 5 2 0
12 CanonP i x m al x 6 5 5 0 B K
1 3 CanonP i x m al x 6 5 5 0 C
30000
1200
1200
8000
900
8500
8400
26000
14500
350
500
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
CanonPixmalx 6550 M
CanonPixmalx 6550 Y
CanonPixma p 4700 BK
CanonP ix m a p 4700 C
CanonP ix m al p 4 7 0 0 M
CanonP ix m a p 4700Y
CanonP ix m a p 5 3 0 0 B K
CanonPixma p 5300 C
CanonPixmalp 5300 M
CanonP ix m a p 6700 PC
CanonP ix m al p 6 7 0 0 P M
CanonPixma p 5300 Y
CA NO NM F 43 7 0
Canon1P 100c o l o r
Canon1P 100b l a c k
CanonP ix m al x 6 5 5 0 BK
CanonP ix m al x 6 5 5 0 PGB K
HP - B us ines sl n k i e t2 8 0 0 b l a c k
HP - BusinessInkjet2800 cyan
HP - BusinessInkjet2800 yellow
HP - BusinessInkjet2800 magenta
35 HP - Businesslnkjet2800 blackglowica
36 HP - BusinessInkjet2800 cyan glowica
37 HP - BusinessInkjet2800 yellowglowica
500
500
600
400
400
400
400
400
400
400
400
400
2000
250
190
350
350
1700
1700
1700
1700
16000
24000
24000
38
HP - BusinessInkjet2800 magentaglowica
24000
39
Hp Laserjet1100
40
Hp Laserjet1200
41
Hp LaserjetP2055
43
Hp Color LaserjetCp5225 cyan
2500
3500
6500
7000
7000
44
Hp Color LaserjetCp5225yellow
7000
45
Hp Color LaserjetCp5225magenta
7000
46
Hp LaserjetPro M201dw
2200
47
Hp Laserjet1300
4000
48
Hp Laserjet1320
6000
49
Hp LaserjetP2Ol5
50
H P D e s i g n J eTt11 0 0Y
p o j .1 3 0m l
51
H P D e s i g n J eTt11 0 0G
p o j 1 3 0m l
42 Hp Color LaserjetCp5225black
7000
52 HP Des ignJ eTt 11 0 0 C
p o j 1 3 0m l
53
H P D e s i g n J eTt1 1 0 0B
poj .' 130ml
54
H P D e s i g n J eTt11 0 0 M
p o j 1 3 0m l
55
s har pM X - 231 0 UB l a c k
18000
56
s har pM X - 231 0 Uc y a n
10000
57
s har pM X - 231 0 Uma g e n ta
10000
58
s har pM X - 231 0 Uy e l l o w
10000
59
oce cs2424black photo
130
60
oce cs2424 matte black
130
61
oce cs2424magenta
130
62 oce cs2424 cyan
63
oce cs2424yellow
64
XeroxWorkcentre3210
130
130
2000
,
,
1
i
t
tt

Podobne dokumenty