Wydawnictwa pożarnicze w roku 1998

Komentarze

Transkrypt

Wydawnictwa pożarnicze w roku 1998
Wydawnictwa pożarnicze w roku 1998
KSIĄŻKI
1. Tytuł: Chronologia powstawania ochotniczych straży pożarnych na ziemiach
polskich w latach 1845-1890. OSP ponadstuletnie
Autor: Władysław Pilawski
Wydawca:Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Format: B5
Stron: 120
Nakład: 1000 egz.
Autor książki zestawił w porządku chronologicznym 225 ponadstuletnich ochotniczych
straży pożarnych, powstałych i działających na ziemiach polskich w trzech zaborach w
latach 1845-1890. O ujętych w opracowaniu OSP podano następujące dane: datę powstania
straży, jej założycieli, okoliczności powstania, datę zatwierdzenia statutu, rok rozpoczęcia
działalności straży, skład osobowy kierownictwa, liczbę członków straży. Ze względu na
brak danych autor przy niektórych OSP podał jedynie rok ich powołania. Po każdej straży
ochotniczej, ujętej w chronologii, autor zamieścił źródło (lub źródła), z których zaczerpnął
informacje do sporządzenia krótkiej charakterystyki straży. W zwięzłej przedmowie do
książki przedstawiono organizację zwalczania pożarów przed powołaniem straży
pożarnych, tworzenie pierwszych OSP za granicą i w Polsce w trzech zaborach, a także
powstanie pierwszych związków straży pożarnych za granicą i w Polsce pod zaborami oraz
związki straży pożarnych działające w niepodległej Polsce. Na końcu pracy autor zamieścił
dwa przejrzyście opracowane, ujęte tabelarycznie, wykazy ochotniczych straży pożarnych
w układach: chronologicznym i alfabetycznym. Książka wzbudzi zainteresowanie w
środowisku strażaków ochotników i strażaków zawodowych, a także wśród osób
zajmujących się profesjonalnie i amatorsko dziejami ochrony przeciwpożarowej w Polsce.
2. Tytuł: Ceremoniał pożarniczy
Autor: Tadeusz Głowacki
Wydawca: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarne
Format: A6
Stron: 232
Nakład: 2000 egz.
W opracowaniu ustalono jednolite formy organizacji i prowadzenia uroczystości
pożarniczych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
3. Tytuł: Ratownictwo chemiczno-ekologiczne
Autor: Jerzy Ranecki
Wydawca: Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
Format: B5
Stron: 282
Nakład: 1500 egz.
Książka z serii „Biblioteka Szkolna”. Zawiera podstawową wiedzę niezbędną w
organizowaniu i prowadzeniu akcji ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Stanowi
kontynuację innych publikacji tego autora z tej dziedziny. Przeznaczona jest dla słuchaczy
szkół pożarniczych i ośrodków szkolenia Państwowej Straży Pożarnej, strażaków
pełniących służbę w jednostkach PSP oraz specjalistów z innych służb ratowniczych.
4. Tytuł: Gaśnice i agregaty, cz. II
Autor: Bogdan Śmiełowski
Wydawca: Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
Format: A5
Stron: 164
Nakład: 5000 egz.
Książka zawiera informacje o podręcznym sprzęcie gaśniczym dostępnym na polskim
rynku, jego opis techniczny, a także omawia czynności serwisowo-konserwarcyjne
dotyczące tego sprzętu. Adresowana jest do słuchaczy szkół pożarniczych i ośrodków
szkolenia Państwowej Straży Pożarnej.
5. Tytuł: Projektowanie, wykonywanie i stosowanie środków dydaktycznych w
kształceniu kadr pożarniczych
Autor: Jan Frątczak, Paweł Tomasz Frątczak
Wydawca: Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy
Format: B5
Stron: 144
Nakład: 1000 egz.
Autorzy książki omówili znaczenie środków dydaktycznych w procesie kształcenia oraz
założenia i procedury dotyczące ich projektowania i wykonywania. Przedstawili metodykę
i technikę projektowania, wykonywania i stosowania w procesie nauczania-uczenia się
foliogramów, foliofazogramów, modeli dynamicznych, przezroczy, fonoprzezroczy i
filmów dydaktycznych oraz urządzenia techniczne do ich eksponowania. Wśród tych
ostatnich autorzy zaakcentowali szczególne znaczenie komputerów we współczesnej
dydaktyce jako urządzeń do eksponowania i wykonywania komunikatów dydaktycznych.
Skrótowo zaprezentowali najnowsze koncepcje dydaktyczno-technicznego wykorzystania
komputerów, np. technikę multimedialną oraz stosowanie komputera w układzie
interaktywnym. W ostatnim rozdziale książki omówiono wykonywanie środków
dydaktycznych w świetle prawa autorskiego. Książkę zamyka bibliografia. Praca
adresowana jest do kadry dydaktycznej nauczającej w szkołach i ośrodkach szkolenia PSP
oraz do prowadzących doskonalenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych PSP.
6. Tytuł: Uszczelnienia w ratownictwie
Autor: Jerzy Ranecki, Maciej Schroeder
Wydawca: Zakład Wydawnictw i Szkolenia Fundacji Rozwoju Ochrony Przeciwpożarowej
„Firex” w Warszawie
Format: A5
Stron: 264
Nakład: 2000 egz.
Autorzy książki podjęli się opisu, wyjaśnienia, uporządkowania i usystematyzowania
jednego ze składników ratownictwa chemiczno-ekologicznego - technologii uszczelnień w
ratownictwie. W polskiej literaturze przedmiotu jest to pierwsze tak wszechstronne pod
względem teoretycznym i praktycznym opracowanie z tego zakresu. W poszczególnych
rozdziałach pracy autorzy omówili przyczyny nieszczelności, wywołane wyciekami
zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, człowieka i zwierząt, likwidację nieszczelności
obiektów, z których wydostają się ciecze lub gazy, szczeliwa i uszczelniacze, taktykę
działań w ratownictwie chemiczno-ekologicznym oraz zamieścili krótkie opisy wybranych
akcji ratowniczych. Podstawową problematykę pracy przedstawili na tle zagadnień
organizacyjnych, prawnych, statystycznych i praktyki ratownictwa chemicznoekologicznego w Polsce w ostatnich latach. Zasady, metody i techniki wykonywania
uszczelnień zostały ściśle powiązane z praktycznymi aspektami taktyki prowadzenia
działań chemiczno-ekologicznych w różnych warunkach.
Książka adresowana jest do słuchaczy szkół pożarniczych i ośrodków szkolenia PSP.
Treści zawarte w pracy powinny być też wykorzystywane w procesie doskonalenia
zawodowego organizowanego w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, pogotowiach
specjalistycznych i zakładowych służbach ratowniczych.
7. Tytuł: 120 lat Poznańskiej Straży Pożarnej
Autor: Przemysław Matusik, Marek Rodowski, Małgorzata Jańczak
Wydawca: Ex-press s.c. w Poznaniu
Format: B5
Stron: 80
Nakład: 3000 egz.
Albumowe wydawnictwo popularnonaukowe. Zwięźle przedstawia rozwój ochrony
przeciwpożarowej w Poznaniu w ciągu wieków. Ukazuje jej związki z rozwojem miasta.
Omawia powstanie w 1845 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Poznaniu (pierwszej na
ziemiach polskich) oraz Zawodowej Straży Pożarnej w Poznaniu, jej rozwój pod
względem organizacyjnym i wyposażenia technicznego, a także osiągnięcia poznańskich
strażaków w zapewnieniu sprawnej ochrony przeciwpożarowej swojemu miastu. Książka
ilustrowana jest zdjęciami o dużej wartości historycznej.
8. Tytuł: 75 lat Ochotniczej Straży Pożarnej Brodziszewo. Z kart historii 1923-1998
Autor: opracowanie zespołowe pod red. Józefa Mozio
Wydawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Interfund” Sp. z o.o. w Poznaniu
Format: A5
Stron: 92
W publikacji w sposób kronikarski ukazano działalność i dorobek OSP od jej powstania do
czasów współczesnych.
BROSZURY
1. Tytuł: Pamiętnik jubileuszowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłosławiu 18981998
Autor: Elżbieta Gajewicz
Wydawca: Urząd Gminy Miłosław
Format: A5
Stron: 24
2. Tytuł: Jubileusz 1948-1998. 50 lat Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej
Swarzędzkich Fabryk Mebli. Mosina 6 czerwca 1998
Autor: Stanisław Wiśniewski
Format: A5
Stron: 14
3. Tytuł: Straż pożarna w nowym ustroju administracji publicznej
Autor: Pracownicy Komendy Wojewódzkiej PSP w Ostrołęce
Wydawca:Komenda Wojewódzka PSP w Ostrołęce
Format: A4
Stron: 23
4. Tytuł: Wybrane elementy statystyczne o Państwowej Straży Pożarnej województwa
rzeszowskiego
Autor: Pracownicy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie
Wydawca: Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie
Format: A4
Stron: 14
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE I ANALIZY
Zestawienie materiałów dydaktycznych i analiz wydanych w 1998 roku
Lp.
Tytuł
Autor
Wydawca
1.
Sytuacje pożarowe, siły i
środki niezbędne
w działaniach taktycznych
Działanie ratownicze w
obszarze zagrożenia
radiologicznego
Obliczanie parametrów
wybuchu i pożarów
w czasie katastrof i awarii
Wybór testów
egzaminacyjnych na studia
dzienne w Szkole Głównej
Służby Pożarniczej
z lat 1995-1998
A. Kamiński
SGSP
Rodzaj
materiału
skrypt
A. Marciniak
SGSP
skrypt
M. PofitSGSP
Szczepańska
W. Piórczyński
K. Ciegiełka, K.
SGSP
Domiński,
S. Elbanowska, E.
Hadyniak M.
Krasnodębska,
J. Malczyk-Sypek,
L. Olszewska,
A. OstojaChrząstowska,
J. Rybiński,
A.Sierajewski, W.
Szypuła, A.
Twardecki
praca zbiorowa
SGSP
skrypt
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sprawozdanie z
pozadydaktycznej działalności
SGSP w 1997 r.
Wybrane problemy ochrony
praca zbiorowa
przeciwpożarowej dużych
obiektów handlowych.
Katowice, 22 maja 1998 r.
Powszechny system ochrony praca zbiorowa
ludności. Warszawa 9-10
czerwca 1998 r.
Modernizacja systemów
praca zbiorowa
grzewczych w obiektach
Państwowej Straży Pożarnej.
Józefów 17-18 czerwca 1998 r.
CNBOP
CNBOP
testy
egzaminacyjne
materiał
analitycznosprawozdawczy
zbiór referatów
z konferencji
naukowo-technicznej
zbiór referatów
z sympozjum
Architektura, zbiór referatów
Budownictwo, z seminarium
Wnętrza.
Ogólnopolskie
Centrum
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Założenia ratownictwa
D. Marczyński
medycznego w KSRG.
Pierwszy etap
Założenia do wprowadzenia
C. Dobrodziej, D.
systemu psychoedukacji i
Słodki,
prewencji psychotraumy
M. Gołębiewski,
w PSP
D. Marczyński
Działania interwencyjne
Biuro Operacyjne
KG PSP
jednostek ochrony
przeciwpożarowej w 1998 r.
(dane za dwa kwartały)
Kierunki rozwoju łączności w Biuro Operacyjne
Państwowej Straży Pożarnej KG PSP
Etapy wdrażania Krajowego Z. Włodarczyk,
Systemu RatowniczoM. Kowalski
Gaśniczego na terenie
województwa ciechanowskiego
oraz zawartych porozumień w
1997 roku
Potrzeby sprzętowe
Z. Włodarczyk
Państwowej Straży Pożarnej w
kontekście występujących
zagrożeń
Współdziałanie Państwowej
Z. Włodarczyk
Straży Pożarnej
z innymi służbami i
instytucjami podczas działań
ratowniczych w okresie 11
miesięcy 1998 r.
Informacja o zagrożeniach i
Z. Włodarczyk,
działaniach ratowniczych na M. Kowalski
terenie województwa
ciechanowskiego w 1998 roku
Informacji
Handlowej
i Gospodarczej
KG PSP
materiał
szkoleniowy
KG PSP
materiał
szkoleniowy
KG PSP
materiał
szkoleniowy
KG PSP
materiał
szkoleniowy
analiza
KW PSP
w
Ciechanowie
KW PSP
w
Ciechanowie
analiza
KW PSP
w
Ciechanowie
analiza
KW PSP
w
Ciechanowie
analiza
PRASA POŻARNICZA I PUBLIKACJE URZĘDOWE
1. Przegląd Pożarniczy nr 1-12/98
Miesięcznik Komendy Głównej PSP ukazujący się od 1912 roku
Nakład: 10 000 egz
Wydawca: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Skład i druk: Wydawnictwa Przemysłowe WEMA
Kolportaż: Ruch SA, Poczta Polska, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Jard
Press, Kolporter, UNIPRESS WAW Sp. z o.o.
2. Strażak nr 1-12/98
Miesięcznik Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
ukazujący się od 1882 r.
Nakład: 12 800 egz.
Wydawca: Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Druk: Zakłady Wklęsłodrukowe w Warszawie
Kolportaż: Ruch SA, Poczta Polska, Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP, Jard Press, Kolporter
3. Strażak Rzeszowski nr 1, 2, 3, 4/98
Kwartalnik wydawany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w
Rzeszowie. Ukazuje się od 1996 roku. Zawiera informacje dotyczące działalności
jednostek organizacyjnych PSP i ochotniczych straży pożarnych, a także stanu ochrony
przeciwpożarowej w województwie rzeszowskim. Materiały publikowane w kwartalniku
są wykorzystywane przez strażaków PSP i strażaków ochotników oraz osoby i instytucje
interesujące się problemami ochrony przeciwpożarowej w województwie rzeszowskim.
Czasopismo stanowi kontynuację Strażaka Galicyjskiego, który jako miesięcznik ukazywał
się od stycznia 1992 roku do końca 1995 roku.
4. Muzealny Rocznik Pożarniczy tom 8 (1997). Warszawa - Łódź 1998
Ukazuje się od 1990 roku. Jest to periodyk naukowy publikujący wyniki badań
poświęconych dziejom ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Zawiera następujące działy:
rozprawy i studia, materiały, kronika, recenzje i omówienia, bibliografia publikacji z
zakresu pożarnictwa
Nakład: 1500 egz.
Wydawca: Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz Wydawnictwo Naukowe
PWN Sp. z o.o
Skład i druk: Drukarnia Wydawnictw Naukowych SA
Kolportaż: Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
5. Zeszyty Naukowe SGSP nr 20, 21/98
Ukazują się od 1983 roku. Stanowią kontynuację Zeszytów Naukowych WOSP,
wydawanych od 1997 roku.
Nakład: 100 egz.
Wydawca: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Druk: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Kolportaż: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
6. Przegląd Dokumentacyjny Ochrony Przeciwpożarowej nr 1/98 i 2/98
Ukazuje się od 1993 roku. Stanowi kontynuację miesięcznika Ekspres Informacja Ochrony
Przeciwpożarowej, wydawanego od 1965 roku przez Komendę Główną Straży Pożarnych i
w latach osiemdziesiątych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpożarowej w Józefowie pod Warszawą.
Nakład: 185 egz.
Wydawca: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Druk: Zakład Wydawnictw i Szkolenia Fundacji Rozwoju Ochrony Przeciwpożarowej
„Firex” w Warszawie
Kolportaż: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
7. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej nr 1-2/98
Kwartalnik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej ukazujący się od 1992 roku.
Stanowi kontynuację wydawanego od 1951 roku Dziennika Zarządzeń i Rozkazów
Komendy Głównej Straży Pożarnych
Nakład: 2000 egz.
Wydawca: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Skład i druk: Wydawnictwo Przemysłowe WEMA
Kolportaż: Ruch SA, Poczta Polska, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Jard
Press, Kolporter.
BIULETYNY
1. Biuletyn Informacyjny Państwowej Straży Pożarnej za rok 1997
Wydawany przez Komendę Główną PSP od 1993 roku. Stanowi kontynuację
publikowanego od 1961 roku Rocznego Biuletynu Statystycznego Ochrony
Przeciwpożarowej. Ukazał się w formacie A4, w nakładzie 1100 egz.
2. Biuletyn Informacyjny KG PSP
Publikowany co 10 dni przez Zespół Prasowy Komendanta Głównego PSP w nakładzie
910 egz. W 1998 roku wydano 32 jego numery. Ukazuje się od 1992 roku.
3. Miesięczny Biuletyn Prasowy
Opracowywany przez Zespół Prasowy Komendanta Głównego PSP w nakładzie 180 egz.
Stanowi zbiór wycinków materiałów z prasy krajowej dotyczących ochrony
przeciwpożarowej. W 1997 roku wydano 12 jego numerów. W Państwowej Straży
Pożarnej ukazuje się od 1993 roku. Stanowi kontynuację Biuletynu Prasowego
wydawanego przez Komendę Główną Straży Pożarnych.
4. Informator dla kandydatów na dzienne studium aspirantów w Centralnej Szkole
Państwowej Straży Pożarnej
Wydany przez Centralną Szkołę PSP w Częstochowie w formacie A4, w nakładzie 200
egz.
5. Biuletyn Informacyjny XV Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym
Zawiera krótką historię sportu pożarniczego, informacje o działalności Centralnej Szkoły
PSP w Częstochowie i harmonogramy startów drużyn. Wydany przez częstochowską
szkołę w formacie A5, w nakładzie 100 egz.
6. Biuletyn Informacyjny PSP województwa ostrołęckiego za 1997 rok
Wydany przez Komendę Wojewódzką PSP w Ostrołęce w formacie A4 (126 stron), w
nakładzie 50 egz.
7. Biuletyn okolicznościowy z okazji zakupu i wprowadzenia do podziału bojowego
autodrabiny SD-37 dla JRG w Ostrołęce
Wydany przez Komendę Wojewódzką PSP w Ostrołęce w formacie A4, w nakładzie 100
egz.
8. Biuletyn okolicznościowy z okazji zakupu i wprowadzenia do podziału bojowego 8
samochodów ratownictwa drogowego i chemiczno-ekologicznego dla wytypowanych
jednostek OSP województwa ostrołęckiego
Wydany przez Komendę Wojewódzką PSP w Ostrołęce w formacie A4, w nakładzie 60
egz.
9. Miesięczny Biuletyn Informacyjny
Wydawany przez Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi.
10. Biuletyn informacyjny o stanie ochrony przeciwpożarowej województwa
gdańskiego w 1997 r.
Wydany przez Komendę Wojewódzką PSP w Gdańsku w formacie A3 (56 stron), w
nakładzie 150 egz.
11. Biuletyn Informacyjny
Wydawany co miesiąc przez Komendę Wojewódzką PSP w Gdańsku w formacie A3 (4
strony każdy egzemplarz), w nakładzie 28 egz.
12. Biuletyn Informacyjny
Wydawany przez Komendę Wojewódzką PSP w Radomiu. Ukazuje się dwa razy w
miesiącu w formacie A5, w nakładzie 25 egz.
13. Biuletyn Informacyjny KW PSP w Rzeszowie za rok 1997
Wydany przez Komendę Wojewódzką PSP w Rzeszowie w formacie A4 (44 strony), w
nakładzie 40 egz.
KALENDARZE, FOLDERY I FILMY
1. Kalendarz plakatowy na 1999 rok (dwustronny) pod hasłem „Nie zwlekaj zadzwoń 998”. Opracowany przez Wydział Wydawnictw i Pomocy Dydaktycznych
Komendy Głównej PSP. Wydany przez KG PSP w nakładzie 28 000 egz.
2. Kalendarz plakatowy Szkoły Aspirantów PSP (jednostronny).
Opracowany przez Krzysztofa T. Kociołka ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.
Wydany w formacie B4 przez Szkołę Aspirantów PSP i KRAK-POŻ Sp. z o.o. Nakład
4000 egz.
3. Kalendarz ścienny na 1999 rok
Wydany przez Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu w nakładzie 200 egz.
4. Kalendarz na 1999 rok
Wydany przez Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy w związku z Targami SAWO’98.
Nakład 1000 egz.
5. Kalendarz trójdzielny z motywem strażackim
Wydany przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu.
6. Folder Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Wydany przez Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu. Tekst po polsku, angielsku i
niemiecku. Nakład 2000 egz.
7. Folder Straż Pożarna Luboń. 70. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej
w Luboniu 1928-1998
8. Film Podpisanie porozumienia między KG PSP a Zarządem Federalnej Służby
Ratownictwa Technicznego Niemiec (THW)
Zdjęcia, montaż, udźwiękowienie i realizacja filmu: Joanna Szewczyk. Film wykonano w
Zakładzie Technologii Kształcenia Pożarniczego SGSP. Czas trwania 16 minut.
9. Film Komory dymowe - wyposażenie i ćwiczenia
Zdjęcia, montaż, udźwiękowienie i realizacja filmu: Joanna Szewczyk. Film wykonano w
Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. Czas trwania 27 minut.
10. Film Samochód gaśniczy GCBA 3/47 HUSH
Zdjęcia, montaż, udźwiękowienie i realizacja filmu: Joanna Szewczyk. Film wykonano w
Zakładzie Technologii Kształcenia Pożarniczego SGSP. Czas trwania 11 minut.
11. Karta pocztowa okolicznościowa ze znaczkiem
Wydana przez Pocztę Polską z okazji międzynarodowych XV Mistrzostw Polski w Sporcie
Pożarniczym zorganizowanych w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w
Częstochowie w dniach 3-4 lipca 1998 roku. Nakład 100 000 egz.
12. Pocztówka Z okazji Dnia Strażaka
Opracowana i wydana przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu w nakładzie 1000
egz.
13. Pocztówka120-lecie Poznańskiej Straży Pożarnej
Opracowana i wydana przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu w nakładzie 1000
egz.
14. Pocztówka Promocja kadetów w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu
Wydana przez Pocztę Polską - Okręg w Poznaniu. Nakład 1000 egz.
Opracowano w Wydziale Wydawnictw KG PSP

Podobne dokumenty