REGULAMIN KONKURSU NA REGIONALNĄ

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU NA REGIONALNĄ
REGULAMIN KONKURSU
NA REGIONALNĄ EKORĘKOSZTUKĘ
1. Informacje ogólne
1.1. Organizatorem konkursu jest Związek Międzygminny „Czysty Region”.
1.2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „W Czystym Regionie żyjemy, śmieci
segregujemy” – aktywna ekoedukacja mieszkaoców Związku Międzygminnego
„Czysty Region” ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów”,
współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu.
1.3. Konkurs zostanie przeprowadzony dn. 18.09.2016r. na błoniach koło Miejskiego
Ośrodka Kultury „Koźle” w Kędzierzynie-Koźlu, w czasie trwania imprezy
„Ekojarmark” objętej projektem, o którym mowa w pkt. 1.2.
2. Celem konkursu jest:
2.1. promowanie zachowao ekologicznych;
2.2. promowanie wykorzystania materiałów odpadowych w działaniach artystycznych;
3. Zasady uczestnictwa:
3.1. W konkursie mogą wziąd udział powiatowe i gminne samorządowe jednostki
organizacyjne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe mające swe siedziby w
obrębie Związku Międzygminnego „Czysty Region”: Cisek, Izbicko, Kędzierzyn-Koźle,
Kolonowskie, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reoska Wieś, Ujazd, Walce,
Zdzieszowice.
4. Zasady konkursu.
4.1. Przedmiotem konkursu jest regionalna ekorękosztuka, czyli przedmiot (materiał
dekoracyjny, mebel itp.) wykonany ręcznie z materiałów recyklingowych i/lub
naturalnych, np. zużyte opakowania, gazety, makulatura, elementy komputerów
i sprzętu elektronicznego, elementy zużytej odzieży, odpady naturalne (odpowiednio
utrwalone), słoma, patyczki, kwiaty, orzechy itp.
4.2. Konkurs jest jednoetapowy.
4.3. Prace należy przekazad w dniu 18.09.2016r. podczas Ekojarmarku do eko-domku
gminy odpowiedniej dla siedziby uczestnika konkursu oraz zaprezentowad podczas
prac komisji konkursowej.
4.4. Praca musi posiadad etykietę z imieniem i nazwiskiem autora, nazwą
instytucji/organizacji, którą reprezentuje, dane kontaktowe.
5. Komisja konkursowa i nagrody
5.1. Ocenę i wybór zwycięzców przeprowadzi komisja konkursowa.
5.2. W skład komisji oceniającej wchodzą przedstawiciele lokalnych
samorządowych, przedstawiciele organizatora oraz goście z zewnątrz.
5.3. Listę nagród stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
5.4. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom oraz drobne upominki.
władz
6. Postanowienia koocowe
6.1. Sprawy nieuregulowane rozstrzyga organizator.
6.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu,
innego podziału nagród oraz prawo ostateczności podjętych decyzji.
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Konkursu na Regionalną Ekorękosztukę
WARTOŚĆ NAGRÓD W KONKURSIE NA REGIONALNĄ EKORĘKOSZTUKĘ
Miejsce
I
II
III
Wyróżnienie I
Wyróżnienie II
Data opracowania:
14.06.2016r.
Autor opracowania:
Anna Piróg
Wartość nagrody rzeczowej
300 zł
250 zł
200 zł
100 zł
100 zł

Podobne dokumenty