Czeladź: Remont ulicy Armii Krajowej w Czeladzi Numer ogłoszenia

Komentarze

Transkrypt

Czeladź: Remont ulicy Armii Krajowej w Czeladzi Numer ogłoszenia
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.mzgk.czeladz.pl
Czeladź: Remont ulicy Armii Krajowej w Czeladzi
Numer ogłoszenia: 34769 - 2016; data zamieszczenia: 05.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi , ul. Elizy Orzeszkowej 12, 41-253
Czeladź, woj. śląskie, tel. 032 265 26 53, faks 032 363 26 53.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgk.czeladz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ulicy Armii Krajowej w Czeladzi.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest:
Remont ulicy Armii Krajowej w Czeladzi. Roboty budowlane wykonywane w ramach powyższego zadania
polegać będą na remoncie konstrukcji nawierzchni ulicy Armii Krajowej, drogi dojazdowej oraz konstrukcji
nawierzchni miejsc postojowych i chodników oraz remont istniejących wpustów ulicznych - kanalizacji
deszczowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji:
Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik nr 3 Przedmiar robót
Załącznik nr 4 Dokumentacja projektowa Materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania ma
zostać zabezpieczony a następnie dostarczony na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Po wykonanych
pracach Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć podczas odbioru końcowego certyfikaty lub aprobaty
techniczne dla materiałów używanych przy realizowanych robotach ,wyników badań oraz dokumentacji
powykonawczej. 2. Nazwy i kody wspólnego Słownika zamówień publicznych (CPV) CPV: 45 000000-7 Roboty
budowlane 45 233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 45 233140-2 Roboty drogowe 45 233142-6
Roboty w zakresie naprawy dróg 45 232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania
wody burzowe.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień,
dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.00-0, 45.23.31.40-2, 45.23.21.42-6,
45.23.21.30-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1) Warunkiem uczestnictwa w niniejszym postępowaniu jest wniesienie
wadium przez Wykonawcę w wysokości 14 000zł (słownie czternaście tysięcy złotych: 00/100). 2) Wadium
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w punkcie 11 SIWZ. 3) Wadium może być
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 p. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (to jest Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późniejszymi
zmianami). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
nr rachunku: 64 1050 1227 1000 0023 3771 4543 W tym przypadku za skuteczne wniesienie uznaje się
wadium, które przed upływem terminu składania ofert zostało uznane na koncie Zamawiającego. Wadium
złożone w innej formie niż pieniądzu należy złożyć w oddzielnej kopercie, by nie było na stałe związane w
ofercie. 4) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zawartym w uwadze pkt 1 i 2 5) Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego 6) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium
przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wniesie wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego. 8) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający
zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. UWAGA: W treści wadium składanego w formie innej niż
pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z
odsetkami. Okoliczności te muszą obejmować sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tj. jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5 ustawy Pzp lub informacji o tym , że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp,, tj.: jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty
należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować
cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium wniesione przez jednego ze
wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z zał. nr 5
do SIWZ). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: 1)
Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z zał. nr 5
do SIWZ), 2) Wykaz robót budowlanych wykonanych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ), to jest
zakończonych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z którego wynikać będzie wykonanie co
najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej wykonanie nawierzchni drogowej z kostki brukowej o
powierzchni min. 1500 m2. Wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania oraz
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone np. poświadczenie, referencje. Ocena spełniania warunku
zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
lub oświadczeniach.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: 1)
Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z zał. nr 5
do SIWZ). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: 1)
Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z zał. nr 5
do SIWZ), 2) Wykaz osób (zgodnie z zał. nr 8 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, z którego wynikać będzie dysponowanie lub możliwość dysponowania osobą: - do
pełnienia funkcji Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290)
oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Osoba wskazana w ofercie do pełnienia funkcji Kierownika Budowy zostanie wskazana w
postanowieniach umowy jako odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy.
Zmiana wskazanej osoby będzie wymagać sporządzenia aneksu do umowy. 3) Oświadczenie, że
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zgodnie z załącznikiem nr 9).
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: 1)
Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z zał. nr 5
do SIWZ), 2) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 600 000 zł. (przy braku
potwierdzenia w treści polisy jej opłaty, należy załączyć dokumenty, które będą ten fakt
potwierdzać). W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy
podlega sumowaniu. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub
złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych
nienależycie
co najmniej jedna robota budowlana obejmująca wykonanie nawierzchni drogowej z kostki brukowej o
powierzchni min. 1500 m2.;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Formularz ofertowy wraz z załącznikami (wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ) b) Kosztorys/y/ ofertowy/e/ w
wersji uproszczonej, sporządzony/e/ na podstawie dokumentacji projektowej i przedmiaru /ów/ robót
stanowiącego/ych/ załącznik/i/ nr 3 do SIWZ, c) W przypadku podpisania oferty przez osobę / osoby inne niż
uprawnione do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru bądź wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej) wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Okres gwarancji - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w
następujących przypadkach: a) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi
konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość
przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania sił wyższych.
Siła wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od stron, nie stanowiące ich problemów
organizacyjnych którego strona umowy nie mogły przewidzieć a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w
częściach lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy. Siła wyższa obejmuje
szczególność zdarzenia żywiołowego, jak bardzo niska temperatura powietrza lub ciągłe ulewne deszcze
uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych , b) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu
realizacji umowy wynika z istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających
na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu
realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia braków lub błędów w dokumentacji projektowej, c) w
sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy
Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót
wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umowy na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego
załącznik do umowy. d) wystąpienie okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należnej staranności, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót , e)
wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, o którym mowa w art. 67 ust .1 pkt 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych. 2. Wprowadzone zmiany postanowień niniejszej umowy nie mogą wprowadzać
warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej udzielenia
zamówienia umożliwiłyby wybór innej oferty niż ta, która została wybrana, a ponadto nie mogą naruszać
art.140 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych . 3. W przedstawionych w ust.1 przypadkach , strony
ustalają nowe terminy realizacji zamówienia, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia
realizacji przedmiotu umowy będzie równy okresowi przerw lub przestoju . 4. Dodatkowo przyczyna i okres
przesunięcia terminu będzie musiał być szczegółowo uzasadniony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez
Zamawiającego. 5. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.mzgk.czeladz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Orzeszkowej 12, 41253 Czeladź..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2016
godzina 11:30, miejsce: Sekretariat Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej, ul. Orzeszkowej 12, 41-253
Czeladź..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podobne dokumenty