Zasady rekrutacji do SPK przy Ambasadzie RP w Dublinie na rok

Komentarze

Transkrypt

Zasady rekrutacji do SPK przy Ambasadzie RP w Dublinie na rok
Zasady rekrutacji do SPK przy Ambasadzie RP w Dublinie na rok szkolny 2013/2014
1.
2.
Do szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
Do szkoły mogą być także przyjmowane dzieci obywateli polskich stale zamieszkujących za granicą oraz dzieci osób pochodzenia
polskiego niebędących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami .
3. Uczniów przyjmuje się na podstawie sumy lat nauki .
4. Do 1 klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci, które w roku 2013 kończą 7 lat. Do szkoły mogą zostać przyjęte
także dzieci, które w roku 2013 kończą 6 lat, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
5. Do klasy I LO uczniów przyjmuje się w trybie konkursu świadectw.
Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, nabór zostanie rozszerzony na pozostałych kandydatów .
6. Dokumentacja stanowiąca warunek rozpatrywania zgłoszeń uczniów do szkoły:
a) podanie o przyjęcie do szkoły
b) świadectwo ukończenia klasy / szkoły (w Polsce lub za granicą)
c) zaświadczenie ze szkoły irlandzkiej o realizacji obowiązku szkolnego
d) odpis aktu urodzenia
e) zaświadczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( jeśli dotyczy).
(Prosimy o przygotowanie kserokopii świadectwa i odpisu aktu urodzenia do pozostawienia w szkole ).
7. Uczniów niepełnoletnich mogą zapisywać tylko rodzice lub prawni opiekunowie.
8. Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 potrwa w dniach 1- 31 maja 2013.
a) Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, czas rekrutacji może zostać przedłużony.
b) Ostateczne zakończenie rekrutacji do szkoły następuje w ostatnią niedzielę września z zastrzeżeniem p.11.
c) Podczas wakacji kierownik udziela informacji o rekrutacji drogą elektroniczną oraz podczas dyżurów telefonicznych.
9. Złożenie podania nie jest równoznaczne z przyjęciem ucznia do szkoły.
a) O przyjęciu ucznia do szkoły decydują : wiek dziecka, kolejność zgłoszeń oraz warunki lokalowe i kadrowe.
b) Ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkoły nastąpi po zatwierdzeniu arkusza organizacji roku szkolnego przez ORPEG.
c) Podczas rekrutacji szkoła nie będzie rozpatrywała zgłoszeń niekompletnych.
10. Gdy ilość zgłoszeń przekracza budżet szkoły, decyzję o utworzeniu nowych oddziałów podejmuje ORPEG.
W przypadku odmowy uczniowie nie będą mogli zostać przyjęci do szkoły.
11. Punkty 8-10 nie dotyczą uczniów, którzy zmieniają kraj pobytu w trakcie roku szkolnego.
12. Warunkiem przyjęcia uczniów wymienionych w punkcie 11 jest przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły w Polsce
lub szkoły polskiej za granicą (z określeniem dat rozpoczęcia i zakończenia nauki oraz klasy ) i wykazu ocen cząstkowych bądź
semestralnych. Zaświadczenie musi być opatrzone pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora lub osoby upoważnionej.
Uczniowie będą przyjmowani tylko w przypadku istnienia wolnych miejsc. Przerwa pomiędzy przerwaniem nauki w Polsce ( lub
szkole polskiej za granicą ) i podjęciem jej w SPK nie może przekraczać połowy wymiaru zajęć lekcyjnych przewidzianych dla
danej klasy. W przeciwnym razie uczeń nie będzie klasyfikowany.
13. Uczniowie wszystkich oddziałów, którzy mimo wcześniejszego zgłoszenia do szkoły nie pojawią się na zajęciach do ostatniego
weekendu września, zostaną skreśleni z listy uczniów. W takich wypadkach szkoła nie będzie informowała o tym fakcie rodziców
na piśmie.
14. Rok szkolny rozpocznie się zajęciami lekcyjnymi, według planu podanego na stronie internetowej szkoły pod koniec sierpnia.
15. Lista podręczników na rok szkolny 2013/2014 zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły po 15.06.2013 r.

Podobne dokumenty