Sosnowiec: COW ZAF 27 WL 42013 Numer ogłoszenia: 154664

Komentarze

Transkrypt

Sosnowiec: COW ZAF 27 WL 42013 Numer ogłoszenia: 154664
Sosnowiec: COW ZAF 27 WL 42013
Numer ogłoszenia: 154664 - 2013; data zamieszczenia: 18.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie , ul.
Sucha 21, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 032 7854600, faks 032 7854600.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: COW ZAF 27 WL 42013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja wypoczynku
letniego dla wychowanków Centrum Opiekuńczo Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie
Zespołów Opiekuńczo Wychowawczych Przedmiot zamówienia obejmuje a przewóz uczestników
w obie strony b zakwaterowanie c pełne wyżywienie 4 posiłki śniadanie obiad podwieczorek
kolacja d opiekę medyczną w tym zakup leków e opiekę pedagogiczną sprawowaną przez osoby
posiadające stosowne kwalifikacje f bogaty program zajęć i wycieczek Uwaga Każde zadanie
winno być realizowane w innej miejscowości Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca
zorganizowanie i przeprowadzenie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w wieku 5 18 lat
podopiecznych Centrum Opiekuńczo Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespołów
Opiekuńczo Wychowawczych w Sosnowcu Wypoczynek letni należy zorganizować Zadanie Nr 1
Wyjazd wakacyjny dla grupy 28 dzieci w wieku od 4 do 18 lat uczęszczających do przedszkola i
szkoły z Zespołu Opiekuńczo Wychowawczego Nr 1 ul Piwnika Ponurego 9 Czas trwania turnusu
15 noclegów Rozpoczęcie turnusu pomiędzy 01 08 2013 a 05 08 2013 Miejsce wypoczynku
miejscowość położona w górach Zakwaterowanie ogrodzony pensjonat lub ośrodek wypoczynkowy
z placem zabaw piaskownicą położony z dala od głównej ruchliwej drogi Oferent jest zobowiązany
zapewnić opiekę 1 wychowawcy dla grupy 10 dzieci Oferent zobowiązany jest do zagwarantowania
dojazdu dzieci z Zespołu Opiekuńczo Wychowawczego Nr1 ul Piwnika Ponurego 9 w Sosnowcu do
miejsca pobytu wraz z powrotem Oferent jest zobowiązany do zapewnienia opieki medycznej
Oferent zobowiązany jest do przedstawienia opisu oferowanej bazy noclegowej jak również
programu zaplanowanych zajęć integracyjnych ruchowych i wycieczek zarówno autokarowych jak i
pieszych Zadanie Nr 2 Wyjazd kolonijny dla grupy 22 dzieci w wieku od 5 do 20 lat
uczęszczających do przedszkola i szkoły w tym dzieci specjalnej troski z Zespołu Opiekuńczo
Wychowawczego Nr 2 ul Sucha 21 Czas trwania turnusu 16 noclegów Rozpoczęcie turnusu
pomiędzy 01 07 2013 a 05 07 2013 Miejsce wypoczynku miejscowość położona w górach morze
pogórze pojezierze Zakwaterowanie ogrodzony pensjonat lub ośrodek wypoczynkowy z placem
zabaw piaskownicą położony z dala od głównej ruchliwej drogi Oferent jest zobowiązany zapewnić
opiekę 1 wychowawcy dla grupy 10 dzieci Wymagania dodatkowe Dodatkowa osoba do opieki nad
następującymi dziećmi wymagającymi szczególnej uwagi ze względu na pojawiające się trudności
w zachowaniu i przejawiające zaburzenia emocjonalne np zachowanie prowokacyjne testowanie
granic w relacjach napady agresji próby samookaleczenia się 4 dzieci Najlepiej osoba z
wykształceniem o podbudowie pedagogicznej psychologicznej lub pokrewne Z orzeczeniem o
upośledzeniu umysłowym w stopniu umiarkowanym oraz zaburzeniami emocji 1 dziecko Z
niepełnosprawnością ruchomą pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych ruchowych ograniczona
zdolność ruchowa orteza 1 dziecko Oferent zobowiązany jest do zagwarantowania dojazdu dzieci z
Zespołu Opiekuńczo Wychowawczego Nr 2 ul Sucha 21 w Sosnowcu do miejsca pobytu wraz z
przyjazdem powrotnym Oferent jest zobowiązany do zapewnienia opieki medycznej Oferent
zobowiązany jest do przedstawienia opisu oferowanej bazy noclegowej jak również programu
zaplanowanych zajęć integracyjnych ruchowych i wycieczek zarówno autokarowych jak i pieszych
Zadanie Nr 3 Wyjazd na obóz dla grupy 13 dzieci w wieku od 13 do 19 lat z Zespołu Opiekuńczo
Wychowawczego Nr 2 ul Sucha 21 Czas trwania turnusu 16 noclegów Rozpoczęcie turnusu
pomiędzy 01 07 2013 a 05 07 2013 Miejsce wypoczynku miejscowość położona w górach morze
pogórze pojezierze Zakwaterowanie ośrodek wypoczynkowy lub pole namiotowe z dala od głównej
ruchliwej drogi w pobliżu obiektów sportowo rekreacyjnych z których dzieci będą mogły korzystać
Oferent zobowiązany jest do zagwarantowania dojazdu dzieci z Zespołu Opiekuńczo
Wychowawczego Nr 2 ul Sucha 21 w Sosnowcu do miejsca pobytu wraz z powrotem Oferent jest
zobowiązany do zapewnienia opieki medycznej Oferent jest zobowiązany zapewnić opiekę 1
wychowawcy dla grupy 10 dzieci Oferent zobowiązany jest do przedstawienia opisu oferowanej
bazy noclegowej jak również programu zaplanowanych zajęć integracyjnych ruchowych i
wycieczek zarówno autokarowych jak i pieszych Zadanie Nr 4 Wyjazd na kolonie dla grupy 35
dzieci w wieku od 4 do 18 lat z Zespołu Opiekuńczo Wychowawczego Nr 4 ul Koszalińska 51 53
Czas trwania turnusu 12 noclegów Rozpoczęcie turnusu pomiędzy 22 07 2013 a 27 07 2013
Miejsce wypoczynku miejscowość w górach i nad morzem Zakwaterowanie ośrodek
wypoczynkowy lub pensjonat z dala od głównej ruchliwej drogi w pobliżu obiektów sportowo
rekreacyjnych z których dzieci będą mogły korzystać Oferent zobowiązany jest do
zagwarantowania dojazdu dzieci z Zespołu Opiekuńczo Wychowawczego Nr 4 ul Koszalińska 51
53 w Sosnowcu do miejsca pobytu wraz z powrotem Oferent jest zobowiązany do zapewnienia
opieki medycznej Oferent jest zobowiązany zapewnić opiekę 1 wychowawcy dla grupy 10 dzieci
Oferent zobowiązany jest do przedstawienia opisu oferowanej bazy noclegowej jak również
programu zaplanowanych zajęć integracyjnych ruchowych i wycieczek zarówno autokarowych jak i
pieszych Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników wypoczynku
letniego z powodu zdarzeń losowych których nie można było wcześniej przewidzieć lub w
przypadku uzasadnionej rezygnacji uczestnika i braku możliwości zastąpienia innym uczestnikiem
W takim wypadku wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie za faktycznie liczbę osób
uczestniczących w turnusie i nie będzie on zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku i właściwej
opieki wychowawczej uczestnikom wypoczynku letniego oraz zatrudnienia odpowiednio
przygotowanej kadry pedagogicznej Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i
przeprowadzenia wypoczynku letniego z zachowaniem wszystkich przepisów rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r w sprawie warunków jakie muszą spełniać
organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także zasad jego organizowania i
nadzorowania DzU Nr 12 poz 67 z późn zm Transport zapewnienia transportu uczestników
wypoczynku letniego w obie strony autokarem sprawnym technicznie, posiadającym ważne badania
techniczne ważne ubezpieczenie OC AC NW oraz sprawną klimatyzację i toaletę przewozy
powinny być zorganizowane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym tj
DzU z 2012 r poz 1265 z późn zm zapewnienia wymaganej przepisami prawa ilości kierowców
kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia do kierowania autokarami i przewozu osób
przejazd powinien być zorganizowany i przeprowadzony w ciągu dnia zapewnienia w przypadku
awarii autokaru autokaru zastępczego na własny koszt spełniającego wymagania określone w SIWZ
podstawienia autokaru co najmniej 30 min przed planowanym wyjazdem zorganizowania i
zrealizowania przewozu dzieci i młodzieży uczestników wypoczynku letniego w dniu rozpoczęcia
wypoczynku z przed siedziby Zamawiającego w Sosnowcu na miejsce pobytu oraz w dniu
zakończenia wypoczynku letniego z miejsca pobytu przed siedzibę Zamawiającego w Sosnowcu
zapewnienia podróży autokarem tylko uczestników wypoczynku letniego skierowanych przez
Zamawiającego zapewnienia uczestnikom wypoczynku letniego opieki kadry pedagogicznej od
momentu przejęcia uczestnika wypoczynku letniego od rodzica lub opiekuna do czasu oddania go
w ręce rodzica lub opiekuna w szczególności z zachowaniem warunków organizacji wypoczynku
oraz wymogów wobec kwalifikacji i liczby kadry pedagogicznej określonych w obowiązujących
przepisach Zakwaterowanie zakwaterowania uczestników kolonii w ośrodku wypoczynkowym
spełniającym warunki określone w SIWZ zakwaterowania uczestników wypoczynku letniego w
budynku ach murowanych w rozumieniu przepisów Prawo budowlane Zamawiający wymaga aby
uczestnicy zostali zakwaterowani w budynkuach razem z wychowawcami pokoje max 6 osobowe
wyposażonych w niezbędny sprzęt z możliwością swobodnego rozpakowania bagażu Pokoje bez
łóżek piętrowych i dostawek Łóżka jednoosobowe tapczany z czystą pościelą kołdra poduszka i
prześcieradło Do każdego łóżka powinna być przynależna szafka nocna minimum jedna półka w
szafie na dziecko W pokoju szafa ubraniowa stół oraz krzesła Wykonawca zapewni pobyt w
ośrodku wypoczynkowym spełniającym wymogi dotyczące bezpieczeństwa ochrony
przeciwpożarowej warunków higieniczno sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych
przepisami o ochronie przeciwpożarowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska
teren ośrodka winien być ogrodzony oświetlony w przypadku wspólnej łazienki zapewnienia
uczestnikom jednego WC maksymalnie na 10 uczestników jednej umywalki z ciepłą i zimną wodą
maksymalnie na 10 uczestników oraz jednego stanowiska prysznicowego z ciepłą i zimną wodą
maksymalnie na 15 uczestników Łazienki muszą być czyste i estetyczne Ciepła i zimna woda winna
być dostępna 24 h dobę udostępnienia uczestnikom wypoczynku letniego na terenie ośrodka
wypoczynkowego w którym zakwaterowana będzie grupa bezpłatnie sprawnych urządzeń
rekreacyjno sportowych min placu zabaw boiska do piłki nożnej siatkówki stołu do tenisa
stołowego sali świetlicowej wyposażonej min w sprawny sprzęt RTV i dyskotekowy miejsca na
ognisko oraz innych obiektów i urządzeń zgodnie ze złożoną ofertą Wyżywienie zapewnienia
uczestnikom wypoczynku letniego stołówki na terenie ośrodka wypoczynkowego w którym
zakwaterowani będą uczestnicy zapewnienia min 4 posiłków dziennie śniadanie obiad
podwieczorek kolacja zgodnie z normami żywieniowymi zalecanymi przez Instytut Żywności i
Żywienia zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia zapewnienia podczas wypoczynku letniego
nieograniczonego dostępu do napojów pieczywa masła i dżemu zapewnienia jednego ciepłego
posiłku w trakcie całodniowych wycieczek autokarowych w zwiedzanej miejscowości zapewnienia
suchego prowiantu i napojów na czas wycieczek oraz podróży powrotnej do Sosnowca zapewnienia
obiadu po przyjeździe na miejsce wypoczynku oraz śniadania przed wyjazdem do Sosnowca
Wykonawca zapewni wysoką jakość wyżywienia które musi być zdrowe świeże sycące i smaczne
zapewnienia kierownika turnusu z zachowaniem warunków organizacji wypoczynku oraz
wymogów wobec kwalifikacji określonych w obowiązujących przepisach zapewnienia całodobowej
opieki doświadczonej kadry pedagogicznej posiadających kwalifikacje określone w
obowiązujących przepisach prawa Zamawiający wymaga zapewnienia co najmniej 1 wychowawcy
na 10 cioro dzieci zapewnienia całodobowej opieki medycznej dla uczestników wypoczynku
letniego zgodnie z obowiązującymi przepisami lekarz na każde wezwanie pielęgniarka z
całodobowym pobytem w ośrodku wypoczynkowym w którym zakwaterowana będzie grupa
zapewnienia możliwości korzystania z kąpielisk spełniających wymogi bezpieczeństwa i czystości
wody zorganizowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa zapewnienia
opieki ratownikaów z odpowiednimi kwalifikacjami dla uczestników wypoczynku letniego w
trakcie korzystania z kąpieli oraz kąpielisk np morze basen na czas trwania wypoczynku zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa zapewnienia opieki przewodnika w trakcie wycieczek
turystyczno krajoznawczych dla uczestników wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa ubezpieczenia uczestników od NNW na czas przejazdu pobytu wycieczek na kwotę min
10000 zł na każdego uczestnika wypoczynku letniego organizowania uczestnikom wypoczynku
letniego wycieczek zajęć na wolnym powietrzu korzystania z kąpieli i kąpielisk oraz postępowania
w razie wypadków zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewnienia realizacji programu
wypoczynku kulturalno wychowawczego turystyczno krajoznawczego sportowo rekreacyjnego
realizacji programu wypoczynku letniego który powinien uwzględniać co najmniej następujące
elementy 2 ogniska z pieczeniem kiełbasek 3 dyskoteki co najmniej 2 całodniowe autokarowe
wycieczki turystyczno krajoznawczą z nieodpłatnym dla uczestników wypoczynku letniego
wstępem do zwiedzanych obiektów co najmniej 2 wycieczki piesze turystyczno krajoznawcze
organizowanie zajęć i rozgrywek sportowych gry terenwe konkursy z dyplomami nagrodami
rzeczowymi itp codzienne spotkania w grupach w celu omówienia problemów podsumowania dnia
zaplanowania kolejnych dni z uwzględnieniem potrzeb uczestników inne zaplanowane przez
Wykonawcę zajęcia zgodne z potrzebami uczestników i celami wychowawczymi.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Wydłużenie pobytu
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.50.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Wypełniony formularz ofertowy 2.Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1
i 2 ustawy; 3.Wypełniony formularz cenowy. 4.Opis bazy noclegowej wraz z harmonogramem
realizacji zadania - Program zaplanowanych zajęć integracyjnych, ruchowych i wycieczek, zarówno
autokarowych jak i pieszych. 5.Wzór umowy zaparafowany przez upoważnioną do reprezentacji
oferenta osobę (osoby),6 Oświadczenie, iż zatrudniona kadra pedagogiczna spełnia wymagania
przewidziane przepisami prawa dot. wypoczynku dzieci i młodzieży 7. Polisa ubezpieczenia na
rzecz klientów w związku z działalnością prowadzoną przez organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych. 8.Aktualna Opinia Państwowej Straży Pożarnej art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21
sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009r. Nr12, poz. 68) 9.Organizator przed
podpisaniem umowy przedstawi zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku kuratorowi oświaty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 50
2 - atrakcyjnośc programu - 30
3 - standard obiektu - 20
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.um.sosnowiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół
Administracyjno Finansowy Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie
ul. Sucha 21, 41-200 Sosnowiec w pokoju Księgowości.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.04.2013 godzina 09:00, miejsce: Zespół Administracyjno Finansowy Centrum OpiekuńczoWychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie ul. Sucha 21, 41-200 Sosnowiec w pokoju
Księgowości.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zespół Opiekuńczo Wychowawczego Nr 1 ul. Piwnika Ponurego 9.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyjazd wakacyjny dla grupy
28 dzieci w wieku od 4 do 18 lat uczęszczających do przedszkola i szkoły z Zespołu Opiekuńczo
Wychowawczego Nr 1 ul. Piwnika Ponurego 9. Czas trwania turnusu: (15 noclegów ); Rozpoczęcie
turnusu pomiędzy: 01.08.2013 a 05.08.2013 Miejsce wypoczynku: miejscowość położona w
górach. Zakwaterowanie: ogrodzony pensjonat lub ośrodek wypoczynkowy z placem zabaw,
piaskownicą, położony z dala od głównej, ruchliwej drogi. Oferent jest zobowiązany zapewnić
opiekę 1 wychowawcy dla grupy 10 dzieci. Oferent zobowiązany jest do zagwarantowania dojazdu
dzieci z Zespołu Opiekuńczo -Wychowawczego Nr1 ul. Piwnika Ponurego 9 w Sosnowcu do
miejsca pobytu wraz z powrotem. Oferent jest zobowiązany do zapewnienia opieki medycznej
Oferent zobowiązany jest do przedstawienia opisu oferowanej bazy noclegowej jak również
programu zaplanowanych zajęć integracyjnych, ruchowych i wycieczek, zarówno autokarowych jak
i pieszych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.50.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 50
2. atrakcyjność programu - 30
3. standard obiektu - 20
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zespół Opiekuńczo-Wychowawczego Nr 2 ul. Sucha 21.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyjazd kolonijny dla grupy 22
dzieci w wieku od 5 do 20 lat uczęszczających do przedszkola i szkoły, w tym dzieci specjalnej
troski z Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego Nr 2 ul. Sucha 21 Czas trwania turnusu: (16
noclegów) Rozpoczęcie turnusu pomiędzy: 01.07.2013 a 05.07.2013 Miejsce wypoczynku:
miejscowość położona w górach, morze, pogórze , pojezierze. Zakwaterowanie: ogrodzony
pensjonat lub ośrodek wypoczynkowy z placem zabaw, piaskownicą, położony z dala od głównej,
ruchliwej drogi. Oferent jest zobowiązany zapewnić opiekę 1 wychowawcy dla grupy 10 dzieci.
Wymagania dodatkowe: Dodatkowa osoba do opieki nad następującymi dziećmi: wymagającymi
szczególnej uwagi ze względu na pojawijace się trudności w zachowaniu i przejawiające zaburzenia
emocjonalne, np. zachowanie prowokacyjne, testowanie granic w relacjach, napady agresji, próby
samookaleczenia się (4 dzieci) . Najlepiej osoba z wykształceniem o podbudowie pedagogicznej,
psychologicznej lub pokrewne. Z orzeczeniem o upośledzeniu umysłowym w stopniu
umiarkowanym oraz zaburzeniami emocji (1 dziecko) Z niepełnosprawnością ruchomą ( pomoc w
czynnościach pielęgnacyjnych, ruchowych-ograniczona zdolność ruchowa - orteza (1 dziecko)
Oferent zobowiązany jest do zagwarantowania dojazdu dzieci z Zespołu Opiekuńczo
-Wychowawczego Nr 2 ul. Sucha 21 w Sosnowcu do miejsca pobytu wraz z przyjazdem
powrotnym. Oferent jest zobowiązany do zapewnienia opieki medycznej Oferent zobowiązany jest
do przedstawienia opisu oferowanej bazy noclegowej jak również programu zaplanowanych zajęć
integracyjnych, ruchowych i wycieczek, zarówno autokarowych jak i pieszych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.50.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 16.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 50
2. atrakcyjność programu - 30
3. standard obiektu - 20
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zespół Opiekuńczo-Wychowawczego Nr 2 ul. Sucha 21.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyjazd na obóz dla grupy 13
dzieci w wieku od 13 do 19 lat. z Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego Nr 2 ul. Sucha 21 Czas
trwania turnusu: (16 noclegów); Rozpoczęcie turnusu pomiędzy: 01.07.2013 a 05.07.2013 Miejsce
wypoczynku: miejscowość położona w górach, morze, pogórze , pojezierze Zakwaterowanie:
ośrodek wypoczynkowy lub pole namiotowe z dala od głównej, ruchliwej drogi, w pobliżu
obiektów sportowo-rekreacyjnych, z których dzieci będą mogły korzystać. Oferent zobowiązany
jest do zagwarantowania dojazdu dzieci z Zespołu Opiekuńczo -Wychowawczego Nr 2 ul. Sucha 21
w Sosnowcu do miejsca pobytu wraz z powrotem. Oferent jest zobowiązany do zapewnienia opieki
medycznej Oferent jest zobowiązany zapewnić opiekę 1 wychowawcy dla grupy 10 dzieci. Oferent
zobowiązany jest do przedstawienia opisu oferowanej bazy noclegowej jak również programu
zaplanowanych zajęć integracyjnych, ruchowych i wycieczek, zarówno autokarowych jak i
pieszych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.50.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 16.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 50
2. atrakcyjność programu - 30
3. standard obiektu - 20
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zespół Opiekuńczo-Wychowawczego Nr 4 ul. Koszalińska 51-53.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyjazd na kolonie dla grupy
35 dzieci w wieku od 4 do 18 lat. z Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego Nr 4 ul. Koszalińska 51-
53 Czas trwania turnusu: (12 noclegów); Rozpoczęcie turnusu pomiędzy: 22.07.2013 a 27.07.2013
Miejsce wypoczynku: miejscowość w górach i nad morzem. Zakwaterowanie: ośrodek
wypoczynkowy lub pensjonat z dala od głównej, ruchliwej drogi, w pobliżu obiektów sportoworekreacyjnych, z których dzieci będą mogły korzystać. Oferent zobowiązany jest do
zagwarantowania dojazdu dzieci z Zespołu Opiekuńczo -Wychowawczego Nr 4 ul. Koszalińska 5153 w Sosnowcu do miejsca pobytu wraz z powrotem. Oferent jest zobowiązany do zapewnienia
opieki medycznej Oferent jest zobowiązany zapewnić opiekę 1 wychowawcy dla grupy 10 dzieci.
Oferent zobowiązany jest do przedstawienia opisu oferowanej bazy noclegowej jak również
programu zaplanowanych zajęć integracyjnych, ruchowych i wycieczek, zarówno autokarowych jak
i pieszych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.50.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 50
2. atrakcyjność programu - 30
3. standarad obiektu - 20

Podobne dokumenty