Szukać szczęścia

Komentarze

Transkrypt

Szukać szczęścia
Szukać szczęścia











4







4  







                   
                
                      
                
Dm
1.Szu kać
2.Tyś o
3
szczę ścia,
ka
zał
C
dzia
ga
9
14
łem
nie,
je dno
gdy o
Pa
po
nie
jąć
mój.
sam,
lu
łość
ży
swo
chwa ła
Co się
gdyś przed
łem,
nie,
gdy
któ
Al le
lu
dzię
ze mną wte dy
Ra dą zno sił
Ty mnie zba
no, po tem
wił
bi
jam jest
to Ciebie
sta ło nie wie
dla mnie u
rą
Twój.
tam.
A
ja śpie wa ser ce
me.
Ci żeś zba wił
mnie.
3.Dziś Golgota dla mnie źródłem mego życia,
tam Twa krew obmyła z grzechu serce me.
Dzięki, Panie, Ci za krzyż i za przeżycia,
i za słowa Twoje:,,Wykonało się."
Chwała, cześć...
4.Służyć Tobie dzisiaj pragnę całym sercem,
pragnę, Panie, zostać jednym z Twoich sług.
Naucz, Panie, Twego słowa, naucz więcej,
abym zawsze Twoją wolę spełniać mógł.
Chwała, cześć...
http://www.nuty.religijne.org
Chwa ła
Gm
Chwa ła
cześć,
2. Dm
1. Dm
ki
na
rej
Dm
Gm
cześć
zu
chcia
Pa
Gm
A
Je
cia
ją
A
wiem, żeś
plu wa
F
Dm
cześć
ce
mi
Gm
G
cześć
kać
mnie
Dm
dro dze mej sta no łeś
głę bi ja nie mo gę
6
szu
dla
A
Gm
C
Gm
Chwa ła
mnie.
chwa ła

Podobne dokumenty