SIWZ - czyszczenie separatorów

Komentarze

Transkrypt

SIWZ - czyszczenie separatorów
Miasto Łomża, znak sprawy: GKO. 7034-2-5/09
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na wykonanie czyszczenia separatorów i osadników na miejskiej
kanalizacji deszczowej w Łomży
I.
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO (art. 36 ust. 1 pkt 1 uPzp)
Zamawiającym jest Miasto Łomża, w którego imieniu występuje Prezydent Miasta Łomża z
siedzibą :
Urząd Miejski w Łomży
ulica: ul. Stary Rynek 14
Kod : 18-400, Miejscowość: Łomża
Telefon (0 86) 215 68 28
Fax (0-86) 215 67 06.
Adres e-mail: [email protected]
Strona internetowa Zamawiajacego http://www.um.lomza.pl/
Strona BIP: : http://um.lomza.pl/bip/
godziny urzędowania: pn 8 00 -1600, wt.-pt. 7 30 - 15.30
EKD : 75011
REGON: 000525139
NIP: 718-10-11-808
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (art. 10 ust. 1, art. 36 ust.1. pkt 2, art. 39-46
uPzp)
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007r Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej
„ustawą” lub „uPzp”, przepisów wykonawczych, wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3, art. 29, art. 30
i art. 31 ust.1
uPzp)
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień
Kod CPV – 90000000-7
usługa odbioru ścieków, usuwania odpadów,
czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w okresie od dnia zawarcia umowy do
30 listopada 2010 r. usługi polegającej na oczyszczaniu urządzeń oczyszczających
ścieki opadowe tj. 25 szt separatorów związków ropopochodnych i
12 szt.
odrębnych osadników umiejscowionych przed separatorami, w które wyposażona
jest miejska kanalizacja deszczowa w Łomży.
1
Zamówienie obejmuje dwukrotne
Miasto Łomża, znak sprawy: GKO. 7034-2-5/09
(dwa etapy) czyszczenie wszystkich urządzeń ujętych w poniższej tabeli. I etap do
30 listopada 2009r. I II etap i zakończenie zamówienia do 30 listopada 2010.
Miasto Łomża – zestawienie separatorów na miejskiej kanalizacji deszczowej
Lp
Urządzenie i jego
lokalizacja
Typ separatora
Objętość
Czynna
separatora
(m3)
Odrębny
osadnik
Objętość
czynna
osadnika
(m3)
1.
Separator S 3, Łomża
SEP 125-1-8,0
ul.
Poznańska
(przed Koalescencyjny
mostem na rz. Łomżyczce)
15,0
-
-
2.
Separator S 4, Łomża
ul. Poznańska (za mostem
na rz. Łomżyczce)
14,5
-
-
3.
Separator S 5A, Łomża, ul. BHDC 12/B 125
Poznańska (przy posesji nr Koalescencyjny
95)
4,2
-
-
4.
Separator S 5B, Łomża ul. SEP 10/100-1-2,0
Poznańska (przy posesji nr Koalescencyjny
93)
4,7
-
-
5.
Separator S 14, Łomża
ul. Modrzewiowa
17,5
+
17,5
6.
Separator S 19, Łomża ul. IHDC 375
Poznańska
(przy
ul. Koalescencyjny
Spokojnej)
76,8
-
-
7.
Separator S 22, Łomża ul. ECOL-UNICON
Poznańskiej
(przy PSK KOALA II
wiadukcie)
NG 65-2,4
Koalescencyjny
5,0
+
10,0
8.
Separator S 23, Łomża ul. ECOL-UNICON
Poznańska
(przy
ul. PSK KOALA II
Piłsudskiego)
NG 80-2,4
Koalescencyjny
4,7
+
20,0
9.
Separator S 25, Łomża ul. SEP 100/1000-1-10,0
Poznańska - (przy posesji Koalescencyjny
nr 43)
15,5
-
-
17,0
-
-
SEP 70/700-1-8,0
Koalescencyjny
ECOL-UNICON
PSK KOALA II
NG 150-3,5
Koalescencyjny
10. Separator S 27, Łomża
SEP 70/700-1-8,0
ul. Poznańska (przy ul. W. Koalescencyjny
2
Miasto Łomża, znak sprawy: GKO. 7034-2-5/09
Polskiego)
11. Separator S 28, Łomża,
SEP 30/300-1-6,0
8,5
-
-
12. Separator S 28A, Łomża SEP 15/150-1-3,0
ul.Sosnowa(przy posesji Koalescencyjny
nr 45)
6,0
-
-
13. Separator S 29, Łomża
SEP 10/100-1-2,0
ul. Wesoła (za kładką na Koalescencyjny
rz. Łomżyczce)
4,2
-
-
14. Separator S 29A, Łomża SEP 15/150-1-3,0
ul.Wesoła (na przeciwko Koalescencyjny
posesji nr 80)
4,7
-
-
15. Separator S 31, Łomża
ECOL-UNICON
ul. Nowogrodzka (przy PSK KOALA II
posesji nr 160)
NG 30-1-1,5
Koalescencyjny
1,8
+
5,0
16. Separator S 39, Łomża
SEP 70/700-1-8,0
ul.Sosnowa(przy posesji Koalescencyjny
nr 51)
15,5
-
-
17. Separator S 40, Łomża
ul. Cicha
SEP 15/150-1-3,0
Koalescencyjny
5,0
-
-
18. Separator , Łomża
ul. Rybaki (Zjazd)
UNICON 60/600 S
Lamelowy
6,5
+
8,0
19. Separator, Łomża
ul. Rybaki (Pl. Zielony)
UNICON 75/750 S
Lamelowy
6,5
+
9,5
20. Separator, Łomża
UNICON 160/1600
ul. Rybaki (Sikorskiego) Lamelowy
15,0
+
14,0
21. Separator STEJAX,
Łomża
ul. Zdrojowa
5,0
+
6,5
Oś. Maria (za kładką na rz. Koalescencyjny
Łomżyczce)
STEJAX BS-O 40/400
Koalescencyjny
22. Separator S17, Łomża
ul. Nowogrodzka
Sikorskiego
ECOL-UNICON
- PSK KOALA II
NG 200
Koalescencyjny
15,2
(2x7,6)
+
40,0
(2x20)
23. Separator S24, Łomża
ul. Piłsudskiego
ECOL-UNICON
PSK KOALA II
NG 200
Koalescencyjny
15,2
(2x7,6)
+
40,0
(2x20)
24
Separator S33, Łomża
ul. Nowogrodzka
ECOL-UNICON
PSK KOALA II
NG 200
Koalescencyjny
7,6
+
20,0
25
Separator, Łomża
ul. Nadnarwiańska
ECOL-UNICON
PSW Lamela
5,2
+
10
3
Miasto Łomża, znak sprawy: GKO. 7034-2-5/09
60/600
Objętości razem:
1.
296,8
200,5
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.
Niniejsze zamówienie dotyczy dwukrotnego, w okresie objętym zamówieniem czyszczenia
separatorów i osadników.
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy dla każdego z dwóch etapów przedmiotu
zamówienia przedstawia się następująco:
1) usunięcie zgromadzonych w separatorze związków ropopochodnych, osadu i wody,
2) wyciągnięcie sekcji żaluzjowych i ich oczyszczenie,
3) oczyszczenie i osuszenie poszczególnych komór separatora;
4) ewentualne wykonanie innych prac konserwatorskich, niezbędnych dla prawidłowego
działania separatora,
5) zamontowanie sekcji żaluzjowych,
6) transport odpadów do neutralizacji,
7) unieszkodliwienie odebranych odpadów niebezpiecznych,
8) napełnienie separatora czystą wodą, aż do przelewu na wylocie,
9) uporządkowanie terenu wokół separatora
10) sporządzenie dokumentów związanych z konserwacją separatora i odbiorem
odpadów niebezpiecznych (wymaganych prawem) i niezwłoczne przekazanie ich
Zamawiającemu,
11) usunięcie zawartości odrębnych osadników,
Ponadto w okresie trwania zamówienia Wykonawca przeprowadzi trzy przeglądy
eksploatacyjne separatorów i osadników: jednego w 2009r. w II półroczu i dwóch w 2010r.
– w I i II półroczu.
Uwaga: przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w terenie
2.
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (art. 29, art. 36 ust. 2 pkt 1, art. 30 i art. 31 ust.1,
art.83 ust. 2 i 3 uPzp)
Zamówienie nie zostało podzielone na części i Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych.
3.
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ( art.
36. ust. 2 pkt 3, art.67 ust. 1 pkt 6, 7 uPzp.)
Zamówienia uzupełniające nie są przewidywane.
4.
OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE ( art. 36 ust.2
pkt 4, art.83 ust.1 uPzp)
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej i wymaga złożenia oferty w oparciu
o dokumenty zawarte w specyfikacji .
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ( art. 36 ust.1 pkt 4 uPzp)
Termin wykonania zamówienia (I i II etap) - od dnia zawarcia umowy do 30 listopada
2010r., w tym I etap do 30 listopada 2009r.
Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.
4
Miasto Łomża, znak sprawy: GKO. 7034-2-5/09
V.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
( art.22, art.24 , art. 36 ust.1 pkt 5 uPzp)
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
•
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w
zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24.ustawy.
Na potwierdzenie spełniania ww. warunków Zamawiający wymaga złożenia przez
Wykonawców pisemnych oświadczeń i dokumentów, określonych w pkt. VI.1 SIWZ.
• Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wg formuły " spełnia nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje
się za odrzuconą.
• Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez podmiot oferty wspólnej
(konsorcjum) będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty,
które są wymagane od podmiotu wiodącego i każdego uczestnika konsorcjum
(szczegółowo wymienione w pkt. VI.1. Ocena spełniania posiadania niezbędnego
potencjału ekonomicznego oraz dysponowania potencjałem technicznym oraz
osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia będzie dokonana po zsumowaniu
potencjałów ekonomicznego i technicznego uczestników konsorcjum oraz osób
personelu kierowniczego przewidzianych do uczestnictwa w wykonaniu zamówienia,
którymi dysponują łącznie uczestnicy konsorcjum. W przypadku oceny posiadania
przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia konieczne jest, aby
przynajmniej jeden z uczestników konsorcjum spełnił to wymaganie.
2. Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest
spełniać i akceptować warunki, określone niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy - pod
rygorem odrzucenia oferty-, a w szczególności:
1) Wypełnić druk „OFERTA”, który należy sporządzić ściśle wg wzoru druku, załączonego przez Zamawiającego – załącznik nr 1 do SIWZ:
2) Dołączyć wszystkie wymagane dokumenty, wyszczególnione w punkcie VI niniejszej SIWZ.
VI.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ( art. 23, 24, 25, 26, 27 ,art. 36 ust.1 pkt 6, art. 44, art 45 ust.1,3
i 4 oraz inne wymagane dokumenty.
1.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w
pkt.V.1 SIWZ, Wykonawca składa – wraz z ofertą, sporządzoną ściśle wg formularza,
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ - następujące dokumenty, oświadczenia i
informacje:
5
Miasto Łomża, znak sprawy: GKO. 7034-2-5/09
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do
SIWZ;
/w celu potwierdzenia warunków: posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlegania wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego/:
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do
3)
4)
5)
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – złożone w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę;
Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę;
Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
Aktualną decyzję właściwego Wydziału Ochrony Środowiska zatwierdzającej
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, powstającymi podczas świadczenia
usług w zakresie czyszczenia i serwisowania separatorów substancji
ropopochodnych na terenie miasta Łomża - złożoną w formie kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;.
w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz
dysponowania potencjałem technicznym/:
6) Wykaz zrealizowanych usług, w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia
7)
postępowania, w których dokonano konserwacji min. 10 szt. Urządzeń
oczyszczających wody opadowe (separator + osadnik) z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców usług, a łączna wartość usług konserwacji
tych urządzeń w tym okresie nie była niższa niż 100.000 zł oraz dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie tych usług;
Wykaz osób personelu kierowniczego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień zawodowych niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
wymagane jest wykazanie 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane
wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych i
udokumentowanie jej przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
6
Miasto Łomża, znak sprawy: GKO. 7034-2-5/09
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania
zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej Wykonawca wskazał osoby,
którymi będzie dysponował.
8) Wykaz sprzętu, jakim winien dysponować Wykonawca do prawidłowej realizacji
usługi objętej przedmiotem zamówienia, wymagane jest posiadanie co najmniej
jednego samochodu próżniowo - ciśnieniowego, co najmniej jednego
specjalistycznego samochodu do przewozu materiałów niebezpiecznych
(alternatywnie dopuszcza się jeden pojazd spełniający obie w/w funkcje), co najmniej
jeden agregat wysokociśnieniowy do mycia instalacji separatorów., lub przedstawi
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego
i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia sprzętu niezbędnego do
wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej Wykonawca
wskazał sprzęt, którym będzie dysponował.
2. Pozostałe wymagane dokumenty jako załączniki do oferty
1) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy
załączyć dodatkowo dla podmiotu wiodącego – lidera pełnomocnictwo udzielone
przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy.
Dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w SIWZ składane są przez
Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem wymienionych w pkt VI.1 ppkt 1) - 4), które
składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
wiodącym - liderem. Płatności będą wnoszone na specjalnie założone w tym celu
przez konsorcjum konto bankowe, którego dysponentem z upoważnienia uczestników
będzie podmiot wiodący - lider konsorcjum. Wykonawcy występujący wspólnie
(konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia. Uczestnik konsorcjum nie może złożyć oferty odrębnej.
Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w sposób umożliwiający
prawidłową ocenę każdego uczestnika konsorcjum.
Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w sposób umożliwiający prawidłową
wykonawcy.
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ( art.36 ust
1.pkt 7, art. 9 ust.1, art. 27, art.38 ust. 1-3 uPzp)
1. Zamawiający wymaga, żeby wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym
ewentualne zapytania lub protesty były kierowane wyłącznie na następujący
adres:
2.
3.
Urząd Miejski w Łomży
Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14 tel. ( 086) 2156784, 2156787; fax. (086) 215 67 06.
Adres e-mail: [email protected]
Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może
spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy
7
Miasto Łomża, znak sprawy: GKO. 7034-2-5/09
4.
5.
6.
7.
pisemnej
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu
lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
Wykonawca może zwrócić się. do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić
wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na
mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8.
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI (art.36 ust1.pkt 7 uPzp.)
Uprawnionymi osobami zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z
wykonawcami są:
 Andrzej Karwowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łomża, siedziba: 18-400 Łomża ul. Stary
Rynek 14 , pok. 103, tel. 0 86 2156784
 Bogusław Kondratowicz - Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łomża, siedziba: 18-400 Łomża ul. Stary
Rynek 14 , pok. 103, tel. 0 86 2156787 .
VIII.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ( art. 36 ust.1 pkt 8, art. 45, art.46 uPzp.)
Wadium nie jest wymagane.
IX.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 36 ust.1 pkt 9 , art.85, art. 181 uPzp)
1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą.
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie
wykonawców, którzy złożyli oferty.
X.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT (art.9 ust.1 i 2 art. 36 ust. 1 pkt 10 i
ust. 2 pkt 8, art.82 ust.2 i 3 uPzp)
1.
Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz ustawy.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie do
pisania komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką
3. Oferta musi być podpisana przez osobę(-y)upoważnioną(-e) - do reprezentowania firmy
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty
Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to
8
Miasto Łomża, znak sprawy: GKO. 7034-2-5/09
z innych dokumentów załączonych do oferty.
4. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a numeracja stron
powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
Zamawiający nie wymaga numerowania stron nie zapisanych. Dokumenty składające się
na ofertę należy spiąć w sposób uniemożliwiający ich rozkompletowanie.
5. Ofertę należy sporządzić na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty
muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
6. Oferta winna zawierać informacje Wykonawcy, która część oferty i które dokumenty (z
wyłączeniem informacji, podlegających odczytaniu zgodnie art. 86 ust.4 ustawy) stanowi
tajemnicę handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty te należy oznakować na pierwszej
stronie " zastrzeżone " i zapakować do oddzielnej koperty wewnętrznej.
7. Ofertę należy złożyć w miejscu i terminie określonym w pkt.XI w nienaruszonym
opakowaniu.
Zaleca się, żeby Wykonawca zamieścił ofertę w dwóch kopertach,
 Koperta zewnętrzna nie oznakowana nazwą Wykonawcy powinna być:
zaadresowana na Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Łomży i oznaczona następująco
„Oferta na wykonywanie czyszczenia separatorów i osadników ”.
Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz
uwagę: „ nie otwierać przed terminem i godziną otwarcia ofert”.
8. Do oferty należy dołączyć komplet dokumentów, wymienionych w pkt VI
specyfikacji wraz z ich szczegółowym wykazem. Wykonawca winien we własnym
zakresie wybrać taki sposób dostarczenia oferty, żeby przesyłka była zabezpieczona
przed zniszczeniem i dotarła do Zamawiającego przed określonym terminem na
składanie ofert.
9. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu .
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty –
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XI.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT (art. 36 ust.1 pkt 11,
art.84 , art.86 uPzp )
1. Składanie ofert
1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres:
Urząd Miejski w Łomży,
ul. Stary Rynek 14
18-400 Łomża
w pokoju nr 101, II sekretariat
2) Termin składania ofert upływa w dniu : 24.06.2009r. o godz. 900
3) Formalne warunki oznaczenia oferty do złożenia zgodnie z pkt X SIWZ.
4) Kolejność złożenia ofert potwierdzona będzie na kopercie zewnętrznej oferty
pieczątką z datownikiem o treści:
URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY
WPŁYNĘŁO DNIA:
...............................................
(data)
z dopisaną ręcznie godz. wpływu.
5) Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do w/w pokoju.
9
Miasto Łomża, znak sprawy: GKO. 7034-2-5/09
6) Złożone oferty mogą być wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem
terminu ich składania. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien być złożony
w formie pisemnej w kopercie zaadresowanej i oznakowanej, jak w pkt X z dopiskiem
WYCOFANIE OFERY lub ZMIANA OFERTY w miejscu i czasie opisanym wyżej,
przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie od wykonawcy do dokonania
powyższego. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert bez otwierania
koperty wewnętrznej
7) Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania koperty wewnętrznej po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
2. Otwarcie ofert
1) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 24.06.2009r. o godzinie
930 w siedzibie
Komunalnej Ochrony Środowiska i
2)
3)
4)
5)
Zamawiąjacego – w Wydziale Gospodarki
Rolnictwa i , pokój nr 103.
Oferty będą otwierane w kolejności składania.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert zostaną podane dane z ofert, o których mowa w art.86 ust.4
ustawy.
Oferty są jawne od chwili ich otwarcia w części nie zastrzeżonej przez Wykonawcę i
mogą być udostępnione w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, na pisemny
wniosek zainteresowanego .
XII.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ( art. 36 ust.1.pkt 12. art.92 ust. 3a) uPzp)
Bazą wyjściową do skalkulowania ceny jednostkowej oczyszczenia urządzenia jest
zryczałtowany koszt odebrania 1m3 odpadu z poszczególnych urządzeń.
Cenę zamówienia stanowi iloczyn zryczałtowanego kosztu odebrania 1m3 odpadu, objętości
czynnej wszystkich urządzeń i ilości czyszczeń każdego urządzenia przewidzianych do
wykonania w okresie od podpisania umowy do 30 listopada 2010r (dwa czyszczenia).
Łączna cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy
określeniu przedmiotu zamówienia oraz zawierać cenę brutto /z podatkiem VAT/ z
wyszczególnieniem: ceny netto i wysokość podatku VAT.
Oprócz ceny łącznej całego zamówienia wymagane jest także podanie ceny oddzielnie dla
każdego z dwóch etapów z wyszczególnieniem ceny netto, podatku VAT i ceny brutto.
Wartość ustalona w wyniku przetargu musi gwarantować pełne wykonanie zakresu
rzeczowego objętego przetargiem .
Podana cena oferty będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy.
Cena za czyszczenie urządzeń nie podlega zmianie przez okres trwania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
XII. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ (art. 36
ust. 2 pkt 6 uPzp)
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcami będą prowadzone tylko w PLN.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT ( art. 36.ust.1 pkt 13, art. 91, art. 92 uPzp. )
10
Miasto Łomża, znak sprawy: GKO. 7034-2-5/09
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi
kryteriami i ich wagami procentowymi.
Najniższa cena brutto – tj. koszt wykonania zamówienia– znaczenie kryterium: 100 %
2. Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt..
Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilośc punktów wynosi 100.
Oferta najtańsza spośród nie odrzuconych otrzyma 100 pkt., pozostałe-proporcjonalnie
mniej, wg formuły (wzoru):
C min.
Lc. = ------------ x 100 pkt
C bad.
gdzie:
Lc.
– ilość punktów oferty badanej
C
– najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert (nie
min.
odrzuconych)
C bad. – cena (brutto) badanej oferty .
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną jednostkową,
tj. która uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny ofert.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi o tym fakcie
Wykonawców , którzy złożyli oferty, podając informacje, o których mowa w art.92 ust.1
ustawy.
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - z podaniem nazwy (firmy) i adresu
wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienia jej wyboru zostanie zamieszczona
niezwłocznie również na stronie internetowej: Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Zamawiającego.
6. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Zamawiający unieważnia postępowanie.
XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY ( art. 36 ust. 1 pkt 14,
art.92,art.94 uPzp)
1. Wybrany wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go
o wybraniu oferty uzgodnić z Zamawiającym kwestie konieczne do sprawnego
zawarcia umowy.
2. Umowa będzie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Umowa winna być zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania
ofertą. Termin na podpisanie umowy będzie określony w zawiadomieniu o wyborze
oferty.
W przypadku złożenia protestu umowa zostanie zawarta po ostatecznym jego
rozstrzygnięciu.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem
umowy zobowiązany jest do:
1) przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia,
11
Miasto Łomża, znak sprawy: GKO. 7034-2-5/09
2) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich
pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.
5. W dniu podpisania umowy wykonawca przedłoży zaświadczenie wystawione przez bank
zawierające nr konta, na które należy opłacać faktury za wykonane roboty.
XV.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY ( art. 36 ust. 1 pkt 15, art. 147, art. 148, art. 150, art. 151 uPzp)
Zabezpieczenie nie jest wymagane.
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY ( art. 36.ust. 1 pkt 16, art. 139 -146 uPzp)
Umowa winna być zawarta wg wzoru dołączonego do SIWZ .
Przed uzyskaniem zgody Zamawiającego na zawarcie umowy Wykonawcy
z
Podwykonawcą
wymagane będzie przedłożenie dokumentów dot. Podwykonawcy
określonych w pkt.VI.1. ppkt 2) niniejszej specyfikacji. W sprawach umów zawieranych przez
Wykonawcę z Podwykonawcami obowiązują przepisy art.6471 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny z późn. zmianami.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (art. 36 ust.1
pkt 17, art. 4a),dz. VI uPzp
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy, a przed upływem terminu do składania ofert również organizacjom zrzeszającym
Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej, przysługuje środek ochrony prawnej w postaci protestu.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:
1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty
Zasady korzystania z protestu i odwołania określa Dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
- Prawo zamówień publicznych.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Zamawiający dołącza do specyfikacji istotnych warunków zamówienia niżej wymienione
załączniki :
1. załącznik nr 1
- Wzór oferty.
2. załącznik nr 2 Oświadczenie w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków
określonych w art. 22 ustawy.
3. załącznik nr 3
- Wzór umowy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji obowiązują przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) i
akty wykonawcze do ustawy.
12
Miasto Łomża, znak sprawy: GKO. 7034-2-5/09
Opracował:
Zatwierdzam:
Bogusław Kondratowicz
Uzgodnienia
13

Podobne dokumenty