Protokół z sesji XVI z dnia 27.10.2011 r.

Komentarze

Transkrypt

Protokół z sesji XVI z dnia 27.10.2011 r.
z obrad XVI sesji Rady Miasta Sulejówek
w Urzędzie Miasta Sulejówek
u l . D w o r c o w a 5 5
z dnia 27 października 2011 r.
Ad. 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Obrady XVI sesji Rady Miasta Sulejówek VI kadencji (2010-2014) otworzył o godz. 18.00
Przewodniczący Rady – Adam Lesioski stwierdzając jednocześnie quorum, uprawniające Radę
do podejmowania uchwał.
W momencie rozpoczęcia sesji obecnych było 11 radnych. W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych,
zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Z opóźnieniem przybyli: Ł. Bogucki,
J. Czarnocki, E. Wasielkiewicz, D. Dąbrowski.
Na protokolanta wyznaczono p. Agnieszkę Wyrostkiewicz.
Przewodniczący Rady A. Lesioski poinformował, że w poniedziałek 3 października 2011 r. po długiej
i ciężkiej chorobie zmarł w wieku 83 lat Ś.P. STANISŁAW CUP Radny Rady Miasta Sulejówek
II kadencji. Następnie zwrócił się do zebranych o uczczenie pamięci zmarłego minutą ciszy.
Minuta ciszy
Ad. 2
Przedstawienie porządku obrad.
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
CZĘŚD INFORMACYJNA
3. Informacje Radnych Powiatowych o pracy Rady Powiatu i Komisji.
4. Zapytania Mieszkaoców i odpowiedzi na zapytania.
CZĘEŚD UCHWAŁODAWCZA
5. Projekt uchwały w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwołania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Sulejówek oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania (druk RM nr 123 );
6. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie
wieczyste, stanowiącej własnośd Miasta Sulejówek (druk RM nr 124);
7. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Sulejówek Centrum (druk RM nr 134);
8. Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu przez Miasto Sulejówek w 2011 r. (druk RM nr
125 );
9. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata
2011-2020 (druk RM nr 126 );
10.Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011 (druk RM
nr 127 );
11. Projekt uchwały w sprawie: zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej (druk RM nr 128 );
12.Projekt uchwały w sprawie: zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej (druk RM nr129 );
13.Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek
z przeprowadzonej kontroli (druk RM nr 130 );
14.Projekt uchwały w sprawie: uznania skargi Paostwa Ewy i Adama Siwioskich za nieuzasadnioną
(druk RM nr 131 );
Strona 1 z 24
15.Projekt uchwały w sprawie: uznania skargi Pani Jolanty Szparagi za nieuzasadnioną (druk RM
nr 132);
16.Projekt uchwały w sprawie: wystąpienia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego
w Miosku Mazowieckim o przeprowadzenie kontroli inwestycji: budowa ulicy Krasioskiego
na odcinku od ulicy Głowackiego do stadionu miejskiego. (druk RM nr 133);
CZĘŚD INFORMACYJNA
17. Informacja nt. realizacji inwestycji miejskich z uwzględnieniem prac remontowych za III kwartał
2011 r.
18. Sprawozdanie z pracy Burmistrza za III kwartał 2011 r.
19. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta za III kwartał 2011 r.
20. Informacja – analiza oświadczeo majątkowych.
21. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje różne.
22. Zamknięcie obrad XVI sesji.
Przewodniczący Rady A. Lesioski zaproponował rozszerzenie porządku obrad o pkt. 17 projekt
uchwały ws. wystąpienia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Miosku
Mazowieckim o przeprowadzenie kontroli inwestycji: budowa ulicy Drobiarskiej na odcinku od ulicy
Piłsudskiego do ulicy Miodowej oraz o pkt. 18 projekt uchwały ws. uznania skargi Pani Jolanty
Szparagi za nieuzasadnioną.
Rada Miasta w głosowaniu 11 radnych „za”, 0 radnych „przeciw”,0 radnych „wstrzymało się”
wprowadziła do porządku obrad jako pkt. 17 projekt uchwały ws. wystąpienia do Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Miosku Mazowieckim o przeprowadzenie kontroli
inwestycji: budowa ulicy Drobiarskiej na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Miodowej.
Obecnych 11 radnych.
Przybyła na sesję radna E. Wasielkiewicz i radny J. Czarnocki.
Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych „za”, 0 radnych „przeciw”,0 radnych „wstrzymało się”
wprowadziła do porządku obrad jako pkt. 18 projekt uchwały ws. uznania skargi Pani Jolanty
Szparagi za nieuzasadnioną. Obecnych 13 radnych.
PORZĄDEK OBRAD – po zmianach
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
CZĘŚD INFORMACYJNA
3. Informacje Radnych Powiatowych o pracy Rady Powiatu i Komisji.
4. Zapytania Mieszkaoców i odpowiedzi na zapytania.
CZĘEŚD UCHWAŁODAWCZA
5. Projekt uchwały w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwołania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Sulejówek oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania (druk RM nr 123 );
6. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie
wieczyste, stanowiącej własnośd Miasta Sulejówek (druk RM nr 124);
7. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Sulejówek Centrum (druk RM nr 134);
8. Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu przez Miasto Sulejówek w 2011 r. (druk RM nr
125 );
9. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata
2011-2020 (druk RM nr 126 );
Strona 2 z 24
10.Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011 (druk RM
nr 127 );
11.Projekt uchwały w sprawie: zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej (druk RM nr 128 );
12.Projekt uchwały w sprawie: zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej (druk RM nr129 );
13.Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek
z przeprowadzonej kontroli (druk RM nr 130 );
14.Projekt uchwały w sprawie: uznania skargi Paostwa Ewy i Adama Siwioskich za nieuzasadnioną
(druk RM nr 131 );
15.Projekt uchwały w sprawie: uznania skargi Pani Jolanty Szparagi za nieuzasadnioną (druk RM
nr 132);
16.Projekt uchwały w sprawie: wystąpienia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego
w Miosku Mazowieckim o przeprowadzenie kontroli inwestycji: budowa ulicy Krasioskiego
na odcinku od ulicy Głowackiego do stadionu miejskiego. (druk RM nr 133);
17.Projekt uchwały ws. wystąpienia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w
Miosku Mazowieckim o przeprowadzenie kontroli inwestycji: budowa ulicy Drobiarskiej
na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Miodowej.
18.Projekt uchwały ws. uznania skargi Pani Jolanty Szparagi za nieuzasadnioną.
CZĘŚD INFORMACYJNA
19.Informacja nt. realizacji inwestycji miejskich z uwzględnieniem prac remontowych za III kwartał
2011 r.
20. Sprawozdanie z pracy Burmistrza za III kwartał 2011 r.
21. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta za III kwartał 2011 r.
22. Informacja – analiza oświadczeo majątkowych.
23. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje różne.
24. Zamknięcie obrad XVI sesji.
Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych „za”, 0 radnych „przeciw”,0 radnych „wstrzymało się”
przyjęła porządek obrad po zmianach. Obecnych 13 radnych.
Ad. 3
Informacje Radnych Powiatowych o pracy Rady Powiatu i Komisji.
Radny W. Karaś – poinformował, że obecnie trwają prace nad budżetem powiatu. Radni chcą w
budżecie umieścid zadanie – wykonanie części drogi powiatowej – ul. Krasickiego i ul. Głowackiego
do ul. 3 Maja. Trzeba będzie mocno pilnowad realizacji. A propos projektu – jestem w stałym
kontakcie z dyr. Solonkiem. Projektu fizycznie nie widziałem, ale wiem, że projekt jest na
ul. Krasioskiego i od Przejazdu do ul. Głowackiego oraz na ul. Głowackiego do ul. 3- Maja. Projekt
wykonano w 2006 r. Częśd dokumentacji, jeśli chodzi o odwodnienie, jest u p. wiceburmistrz.
Będziemy pilnowali procesu inwestycyjnego.
Jeżeli chodzi o wnioski do budżetu, to wnioskowaliśmy o dofinansowanie do SKM. Mamy plan
działania z burmistrzem, w porozumieniu z Halinowem trzeba by było zrobid spotkanie z radnymi.
Zawnioskowaliśmy o 500 tys. zł.
Radna H. Wysocka – zapytała o poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, bo rodzice bardzo się skarżą,
na to, że muszą oczekiwad około roku na badanie dziecka. Jest to ogromny problem. Rodzice skarżą
się, błagają i proszą o badania. Miasto dużo zrobiło, aby ta poradnia powstała. Radna prosi, aby
dzieci mogły częściej korzystad z poradni. Obecne psycholodzy, logopedzi przychodzą do szkół, w
takim razie może należałoby więcej zatrudnid ich do szkół i przedszkoli, jeżeli nie ma możliwości
przebadania dziecka w poradni? - jest to prośba do burmistrza.
Radny W. Karaś – jestem w kontakcie z p. dyrektor, ale tego problemu nikt do mnie nie zgłaszał.
Zajmę się sprawą.
Strona 3 z 24
Radny D. Galioski – problem przyjęcia dzieci i samej obsługi przez poradnię również wynikł na
spotkaniu z dyrektorami szkół. Zdaniem radnego to poważny problem. Poradnia została powołana do
obsługi dzieci z Sulejówka i Halinowa, więc jej niewydolnośd jest niezrozumiała. Sama obsługa dzieci
też daje dużo do życzenia. Jest bardzo wskazane spotkanie radnych z dyrektorami, a później
wystąpienie do powiatu o analizę sprawy. Byd może umieszczenie poradni w budynku SPZOZ-u, który
też jest niewydolny, jeżeli chodzi o przyjęcia pacjentów, jest jakoś powiązane. Okazuje się, że nie
tylko pacjenci długo czekają na przyjęcie, ale również dzieci. Jak pani radna słusznie zauważyła
bezpośrednia pomoc dziecku w szkole jest bardziej potrzebna niż odsyłanie dziecka do poradni
i powielanie pewnych rzeczy. Jest już listopad, a dzieci powinny byd przebadane na początku roku,
aby im pomóc, a nie pod koniec. Jest to sygnał, który wynika z naszych spotkao z dyrektorami.
Radny W. Karaś – postaram się sprawę zbadad, sprawdzid. Poradnia jest prowadzona przez powiat
i my powinniśmy tego dojrzed.
Burmistrz A. Śliwa – nasza Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest prowadzona przez powiat, ale
nie jest filią poradni w Miosku-Mazowieckim. Poradnia w Miosku obsługuje 11 gmin, nasza poradnia
– 2 gminy: Sulejówek i Halinów. Jeżeli chodzi o sprawnośd działania to radny powiatowy zapytanie
w powiecie pewnie złoży, ale można również zaprosid p. dyrektor na posiedzenie Komisji Oświaty
i wysłuchad jej wyjaśnieo. Wymiana informacji posłuży lepszemu zrozumieniu sprawy.
Radny J. Czarnocki – zwrócił się z prośbą o to, aby w ramach utrzymania zimowego dróg
powiatowych Sulejówek był w miarę wcześnie odśnieżany. Sulejówek ze wszystkich gmin Powiatu
Mioskiego jest położony najbliżej Warszawy i zdarza się, że jest późno odśnieżany.
Radny W. Karaś – oglądałem mapkę przygotowao do zimy , drogi powiatowe w Sulejówku mają IV, V
i VI standard odśnieżania. Sprawdzę organizację odśnieżania.
Radny J. Czarnocki – drogi powiatowe są to główne ciągi komunikacyjne dla miasta i proszę, aby to
zgrad z działaniami miasta Sulejówek.
Ad. 4
Zapytania Mieszkaoców i odpowiedzi na zapytania.
Mieszkanka D. Nowosielska powiedziała, że mieszka na terenach zalanych - ulice Południowa, Polna
i ma od ok. roku 1 m wody w piwnicy. Są to już zniszczone budynki, zostały podniesione do góry
posadzki, są zarysowania na murze, pleśo i wilgod. Dzieci chorują. Boimy się zimy, mrozów
i katastrofy budowlanej. Prosimy o pomoc. Rozmawialiśmy nt. rowów, sąsiedzi mówią o puszczeniu
pomp w przepompowni przy szkole. Głównie chodzi o obniżenie poziomu wody. Mieszkaocy
deklarują pomoc w czynie społecznym. Zapraszamy, aby paostwo zobaczyli tą wodę.
Burmistrz A. Śliwa – znamy temat, jeździliśmy tam wielokrotnie. Będziemy przygotowywad koncepcję
odwodnienia. Jeżeli piwnice są wkopane, a wody gruntowe się podniosły to muszę powiedzied, że
miasto nie ma możliwości obniżania wody gruntowej. Mieszkaocy muszą poprzez opaskę wokół
domu próbowad obniżad sobie poziom wody. Wody gruntowe podniosły się przez ostatnie lata
o ok. 2 m. Żadna gmina w Polsce nie obniża poziomu wód gruntowych, trudno walczyd z geologią.
Mieszkanka D. Nowosielska można zrobid opaski, drenaże, ale problem stanowi odprowadzenie
wody. Pompujemy na podwórko, zalewamy sąsiadów, ale ta woda wraca. Zalane pomieszczenia były
mieszkalne, mieliśmy wydane pozwolenia na budowę, a teraz towarzystwa ubezpieczeniowe nie chcą
wypłacad odszkodowao. Budynki są zniszczone, nie wiemy co mamy robid.
Strona 4 z 24
Radny K. Bożym – jeżeli ludzie dostali zgodę na pobudowanie budynku to miasto przyjmuje pewnego
rodzaju odpowiedzialnośd za taką decyzję. Tam kiedyś były drenaże i rów odprowadzający wodę
do Długiej. Byd może udrożnienie tych drenaży i odprowadzeo pomogłoby i zmniejszyło uciążliwośd.
Radny J. Czarnocki – potrzebne są środki na odwodnienie miasta. Są mieszkaocy i może należałoby
poruszyd temat dofinansowania do transportu miejskiego – ok. 1 700 tys. rocznie. Wiemy jakimi
środkami będziemy dysponowali w roku przyszłym, może faktycznie należałoby zrezygnowad z dopłat
do transportu w jakiejś części i przeznaczyd te środki na odwodnienie miasta.
Radna H. Wysocka – chciałam powiedzied, że ten problem występuje też na ul. Reymonta
i w okolicach, chociaż jest tam kanalizacja sanitarna i deszczowa. Mieszkaocy pompują wodę na ulice
lub na swoje posesje. Jest to problem całego miasta.
Wiceburmistrz M. Łukomska – od co najmniej10 lat, każdy projektant robiący projekt czy adaptację
budynku ma obowiązek ustalid poziom wód gruntowych. Poziom wód gruntowych podniósł się
w ciągu ostatnich 2 lat. Dokumentacje sprzed 2 lat powstały wtedy, gdy poziom wody był niższy o co
najmniej 2 m. Miasto nie może za to odpowiadad. Ryzyko podejmuje inwestor. Przepisy prawa
budowlanego przełożyły odpowiedzialnośd na projektanta i inwestora. Instytut Hydrologiczny
zapowiada 20 lat mokrych. Problem będzie trwał i musimy z nim walczyd. Sulejówek ma specyficzne
ukształtowanie geologiczne i w latach mokrych woda nie ma gdzie odpływad. Jeżeli chodzi
o odprowadzanie wód powierzchniowych to będzie opracowywany program. Paostwa ulice zostaną
ujęte w działaniach miasta na przyszły rok.
Mieszkanka B. Małecka – temat niestety ten sam. Mieliśmy obietnice odtworzenia rowów, ale nawet
nie przysłano beczkowozów, żeby wypompowad nadmiar wody. Miasto odpowiada za złe projekty.
Ulica 11 Listopada na dł. 500 m. nie ma żadnej kratki ściekowej, w miejscu rowu wybudowano
chodnik wyżej niż jezdnia i posesje, na rogu ulic Orlej i 11 Listopada wybudowano dom, ale Kierownik
GKiM zmusił właściciela do odtworzenia rowu – wprawdzie tylko z jednej strony posesji. Mieliśmy
pisemne obietnice odtworzenia rowów. Za to odpowiada miasto. Za złe projekty też. Przekazałam
burmistrzowi konkretne pytania na piśmie. Temat nie zginął.
Na ul. 11 Listopada miasto ma problem, była skarga do wojewody, paostwo Hryniewieccy żądają
mieszkao zamiennych dla 3 rodzin. Prawnie nie mają racji. Działkę kupili za niecałe 700 tys. zł za 1,5
ha. Operat szacunkowy oparto o ceny za grunty pod Halinowem. Może miasto zaproponuje,
że odkupi po tej cenie uwzględniając % inflacji. Proszę o poważne potraktowanie problemu.
Wiceburmistrz M. Łukomska – sprawa ciągle powraca. Na dzieo dzisiejszy sytuacja jest taka, że na
naszą interwencję u Pani Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy sprawa wyszła z Dzielnicy
Warszawa Wesoła do Departamentu Inwestycji m. st. Warszawa. Naszej własności jest w ulicy 1,5 m
i bez udziału m. st. Warszawy nic nie możemy zrobid. Trudno wypowiadad się ws. projektu ulicy, na
pewno nie poprawił on sytuacji w tej okolicy. Przekażemy zestawienie korespondencji w tej sprawie
mieszkance i radnym.
Pan A. Siwioski – ws. skargi uznanej za nieuzasadnioną. Złożyliśmy skargę w formie pisemnej
z opisaniem sprawy, natomiast otrzymaliśmy suche zawiadomienie o sesji bez uzasadnienia.
Przewodniczący Rady A. Lesioski – informację o sposobie rozpatrzenia skargi otrzymacie paostwo po
sesji i po podjęciu przez radę uchwały z uzasadnieniem.
Pan A. Siwioski – na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej było odczytywane pismo Komitetu
Rodzicielskiego, odmówiono mi do niego wglądu. Od osób trzecich dowiedzieliśmy się, że było tam
poruszane nasze nazwisko w dosyd niekorzystnym świetle. Dyrektor Przedszkola miała natomiast
wgląd do naszej skargi, a my w żadne pismo nie.
Strona 5 z 24
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. Dąbrowski – w piśmie, o którym mówicie Paostwo, nie było
słowa na Paostwa temat. Nie byliście paostwo też adresatami tego pisma. Komisja Rewizyjna
podeszła do sprawy obiektywnie. Otrzymacie paostwo odpowiedź i uchwałę wraz z uzasadnieniem,
jaką podejmie rada. Nie wiem co paostwo z tym zrobicie. Jako dojrzały człowiek radziłbym sprawę
skooczyd. Zapoznacie się paostwo z uzasadnieniem.
Pan A. Siwioski – widzę, że zmienił Pan swoje podejście. Odrzucenie naszej skargi to zielone światło
dla takich poczynao, które mogą dotknąd waszych wnuków i dzieci.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. Dąbrowski – wiele spraw jest ukrywanych, rodzice nie
alarmują. Paostwo zgłosiliście sprawę. Wysłuchaliśmy paostwa i dyrektora. Najważniejsze, że sprawa
się zakooczyła, dziecko uczęszcza do przedszkola i nie jest szykanowane.
Pan A. Siwioski – nie jest to chyba żadna łaska, gdyby dziecko było szykanowane sprawa
zakooczyłaby się w prokuraturze. Zapytał pan czy satysfakcjonują mnie przeprosiny, odpowiedziałem,
że tak, bo sprawę traktowałem jako incydent. Nawet na to nie potrafi się zdobyd personel
przedszkola, za Paostwa przyzwoleniem.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. Dąbrowski – nie nakażę dyrektorowi - jako komisja przeprosin. Zarówno Burmistrz jak i Komisja Rewizyjna rozmawialiśmy z dyrektorem przedszkola.
Myślę, że paostwa skarga - jako sygnał - na pewno wpłynie na personel przedszkola.
Mieszkaniec R. Długoszek – jestem zięciem p. H. Moskwik. Mam pytanie do radnego powiatowego.
Mamy korytarzowe wieści, że za 2 lata drogi powiatowe przejmie miasto, na ten temat
prawdopodobnie wypowiadał się dyrektor Solonek. Wtedy Sulejówek będzie się martwił o te drogi.
Chodzi o działkę 39/5 obr. 56 o pow. 1325 m - na długości 500 m. od rowu do elektrowni ,przejętą
pod ul. Asfaltową. Od 40 lat nie ma chętnego, który by zapłacił odszkodowanie, czy zwrócił grunt
właścicielce. Jak długo musi żyd p. Moskwik, aby regulacja nastąpiła? Było spotkanie 7 września br.
ze starostą, który obiecał kontakt telefoniczny w ciągu tygodnia. Mamy wrażenie, że oni czekają,
aż minie te 2 lata.
Burmistrz A. Śliwa – nie znam takiego projektu ustawy, na pewno też nie ma takiego sprytnego planu
w powiecie, aby drogi nam przekazywad i nie ma woli z naszej strony, aby drogi powiatowe
przyjmowad. Natomiast chcielibyśmy jedną drogę miejską przekazad do powiatu i rozmawiałem w tej
sprawie ze starostą. Traktuję wiadomośd korytarzową jako plotkę. Nie ma takiego pomysłu.
Chodzi panu o działkę zajętą na poszerzenie drogi powiatowej - ul. Asfaltowej. Po rozmowie ze
starostą wiem, że starosta chce przeznaczyd środki na wykup terenów w przyszłorocznym budżecie.
Będzie to zależało od decyzji rady powiatu.
Mieszkaniec R. Długoszek– czy p. Moskwik będzie mogła tą działkę bez konsekwencji odorad, jeżeli
nie otrzyma odszkodowania? Jest to pas ok. 2 m na długości 500 m. Sprawa się przeciąga. Ostatni
wniosek złożono w 2005 r. i miało to byd uregulowane na mocy art. 73. Sprawę zna p. B. Kisiel. Mam
prośbę, aby starosta dotrzymywał zobowiązao, obiecał oddzwonid w ciągu tygodnia, a telefon milczy
ponad miesiąc.
Burmistrz A. Śliwa – Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek poinformuje radnych powiatowych i oni
będą dopilnowywad, aby środki w budżecie na ten cel się znalazły. Obiecuję, że poinformuję starostę
osobiście o pana wystąpieniu.
Pani B. Krupianik fundacj KARUNA - LUDZIE DLA ZWIERZĄT – zapytała czy miasto ma program
zapobiegania bezdomności zwierząt, bo osoba zajmująca się odławianiem psów z tego terenu
Strona 6 z 24
otrzymuje wynagrodzenie 2 000 zł. za psa. Wiem to, ponieważ próbowałam odratowad wyrzuconą
sukę z czwórką szczeniąt. Gdyby te psy nie zostały zabrane, to hycel zarobiłby 10 tys. zł. Chciałabym
też coś zaproponowad jako fundacja.
Radny Z. Dąbrowski – czy jest pani mieszkanką Sulejówka?
Pani B. Krupianik fundacj KARUNA - LUDZIE DLA ZWIERZĄT – tak, mieszkam na ul. Żeromskiego.
Wiceburmistrz M. Łukomska – na dzieo dzisiejszy nie ma żadnych pieniędzy przeznaczonych na
finansowanie odławiania psów. Środki w budżecie na ten cel zawsze są zabezpieczane, a ich wielkośd
zależy od możliwości miasta, bo nasze miasto ma bardzo duże problemy i ograniczone możliwości
finansowe. Chcę sprostowad - te 2 tys. zł. to za odłowienie i dostarczenie psa do schroniska. Nie wiem
czy zna pani opłaty pobierane przez schroniska za przyjęcie psa.
Pani B. Krupianik fundacja KARUNA - LUDZIE DLA ZWIERZĄT – z którym schroniskiem macie
paostwo podpisana umowę?
Wiceburmistrz M. Łukomska – ze schroniskiem w Halinowie p. Szostaka.
Pani B. Krupianik fundacja KARUNA - LUDZIE DLA ZWIERZĄT – mówiąc żartem, jeżeli hycel prowadzi
schronisko to jest mniej więcej tak, jakby lwu kazad opiekowad się owcą. W tej chwili w prokuraturze
jest prowadzone postępowanie przeciwko 3 osobom m.in. p. Klemczyoskiemu, p. Biedrzyoskiej. Mam
pełną dokumentację. Problem polega na tym, że 3 osobom postawiono zarzut uśpienia niezgodnie
z ustawą o ochronie zwierząt w latach 2006-2009 3 tys. psów za kwotę 1 600 000 zł. Ci ludzie
odławiali zwierzęta, które były porzucane kolejno w różnych domach tymczasowych, które miały
stanowid schroniska. Zwierzęta te były później odnajdywane przez organizacje w stanie wyczerpania.
Służę pomocą jako organizacja przy tworzeniu programu bezdomności zwierząt. Oferuję pełen
program edukacyjny dla dzieci w szkołach, robię to przy wsparciu p. D. Sumioskiej. W Siedlcach
wprowadzono obowiązek chipowania zwierząt, jest to kontrolowane i zagrożone mandatem straży
miejskiej. Zmniejszyło to liczbę bezdomnych zwierząt. Schronisko p. Szostaka nie ma strony
internetowej. Naprawdę można przeprowadzid zmiany. Trzeba zrobid program adopcyjny zwierząt
razem z mieszkaocami i nie można pozwolid na samowolkę jaką ma p. Damian. Jeśli ktoś dostaje
10 tys. zł. to jaki jest interes tego pana, aby ten pies żył? Nie chcę, aby moje słowa były puste, mogę
przekazad raporty w sprawie z całej Polski.
Przewodniczący Rady A. Lesioski - Radny J. Czarnocki zadeklarował zaproszenie mieszkanki na
posiedzenie komisji.
Radny J. Czarnocki – skontaktuję się telefonicznie i uzgodnimy termin spotkania z komisją. Jest to
temat morze.
Burmistrz A. Śliwa – chciałbym się odnieśd do tego co pani powiedziała. Mając trudną sytuację
finansową szukaliśmy jak najtaoszego schroniska i „łapacza”. Znaleźliśmy p. Szostaka, który ma
legalne schronisko. Jeżeli pani fundacja zaproponuje taosze schronisko, to chętnie skorzystamy. Jeżeli
nie będzie prawnych podstaw to będziemy z tego schroniska korzystali. Byłem w tym schronisku
i sprawdziłem, że tydzieo czy dwa tygodnie po złapaniu psy tam przebywały.
Pani B. Krupianik fundacja KARUNA - LUDZIE DLA ZWIERZĄT – w latach 2006 -2009 psy odławiał stąd
p. Damian i przekazywał je tej trójce osób, wobec których prowadzone jest postępowanie
prokuratorskie. Jest to udokumentowane.
Strona 7 z 24
Pani K. Czostek – mieszkam na ul. Południowej 15, ulica ta do połowy jest skanalizowana, a co dalej?
Moi sąsiedzi są tymi szczęściarzami, na których kanalizacja się zakooczyła.
Wiceburmistrz M. Łukomska – na dzieo dzisiejszy kanalizacja jest realizowana w zakresie zgodnym
z wymogami unijnymi. Jest tam fragment skanalizowany, zakres skooczył się na odcinku,
wyznaczonym wskaźnikiem intensywności 125 mieszkaoców na 1 km sieci. Jest to dofinansowywane
z środków unijnych i nie mogliśmy tego robid dalej. Po zakooczeniu prac w ramach EKOINWESTYCJI
kanalizacja będzie realizowana w dalszym zakresie.
Pani K. Czostek – odcinek, o którym mówię, został skanalizowany 5 – 6 lat temu, ja pytam co dalej?
Pani M. Łepkowska Kierownik Referatu Inwestycji – jest wykonana dokumentacja. Ulica nie została
wtedy skanalizowana w całości, ponieważ wynikało to ze spadków. Została skanalizowana ta częśd
ulicy dla której dało się to zrobid grawitacyjnie. Obecnie inwestycję prowadzi spółka EKOINWESTYCJA, w tym roku wyrzucono wykonawcę - firmę STRABAG, dlatego nie mamy aktualnego
harmonogramu robót. EKO-INWESTYCJA ma sukcesywnie ogłaszad przetargi. Nikt nie zapomniał o
paostwu, dokumentacja jest.
Radny A. Lipka – mieszkance chodziło o to, czy odcinek na którym mieszka będzie objęty programem
EKO-INWESTYCJI? – rozumiem, że jest. Kiedy to będzie zrobione? – to wiemy, że dokładnie nie
wiemy, do kooca 2013 r.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej I. Zbroszczyk – przedstawiła się radnym, powiedziała, że od
2 miesięcy jest dyrektorem biblioteki i na razie jest na etapie zapoznawania się z oczekiwaniami
mieszkaoców. Pani dyrektor chciałaby sukcesywnie unowocześniad placówki biblioteczne
w Sulejówku, jednak zależy to od możliwości budżetowych.
Radny K. Bożym – co pani potrzeba do wdrażania planów?
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej I. Zbroszczyk – jeżeli chodzi o finanse to w tym roku na
działalnośd kulturalną nie mieliśmy żadnych pieniędzy i chciałabym w przyszłym roku mied na ten cel
chod minimalną kwotę. Staramy się wejśd we współpracę z Fundacją Orange, dostałam informację, że
przyjęli nasz wniosek i dostaniemy środki na pokrycie części kosztów dostępu do Internetu w filiach.
Chciałabym przedłużyd tą umowę na rok przyszły i częśd środków jakie otrzymamy chcemy
przeznaczyd na działalnośd kulturalną, bo zauważyłam, że z kulturą w Sulejówku jest tak średnio.
Przewodniczący Rady A. Lesioski – czytałem, że biblioteka otrzymała jakieś środki z zewnętrznego
programu, ma byd czymś w rodzaju pilotażowego centrum – na czym dokładnie ma to polegad.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej I. Zbroszczyk – Biblioteka w Sulejówku przystąpiła do
programu rozwoju bibliotek i zakwalifikowała się jako biblioteka wiodąca. Przystąpiły do współpracy
z Sulejówkiem 3 inne biblioteki, w: Serocku, Nieporęcie i w Pomiechówku. Już otrzymaliśmy sprzęt
komputerowy – po 2 zestawy komputerowe dla filii, a dla biblioteki głównej na Wrooskiego laptop,
urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik i ekran oraz drukarkę A3. W zamian za sprzęt o wartości
ok. 7 tys. USD pracownicy przejdą szkolenia ogólne i specjalistyczne. W ramach tego programu, który
trwa do 2013 r. będziemy mogli brad udział w różnych projektach organizowanych dla bibliotek.
Radny K. Bożym – czy mieści się w tym również zamieszczenie w Internecie bazy zasobów
bibliotecznych.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej I. Zbroszczyk – katalog jest dostępny w Internecie, jednak
chciałabym zmienid program komputerowy dla biblioteki na bardziej nowoczesny, wiąże się to
Strona 8 z 24
z kosztami – ok. 5 tys. zł. Pozwoliłoby to umieścid katalog w Internecie i umożliwiłoby zdalne
rezerwowanie książek. Brakuje nam środków na serwer i stronę internetową.
Ad. 5
Projekt uchwały w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwołania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego Miasta Sulejówek oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk
RM nr 123 );
Projekt omówił Burmistrz A. Śliwa. Uchwalenie tej uchwały to wymóg ustawowy.
Opinie komisji stałych
Komisja Bezpieczeostwa, Zdrowia I Spraw Społecznych - pozytywnie
Rada Miasta jednogłośnie: 13 radnych „za”, 0 radnych „przeciw”, 0 radnych „wstrzymało się”
podjęła uchwałę nr XVI/114/2011 w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwołania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Sulejówek oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania. Obecnych 13 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 6
Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie
wieczyste, stanowiącej własnośd Miasta Sulejówek (druk RM nr 124);
Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami B. Kisiel.
Projekt przygotowano na wniosek użytkowników wieczystych. Wykup jest uregulowany w ustawie
Prawo o Gospodarce Nieruchomościami. Sprzedaż nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym
może zostad przeprowadzona tylko na rzecz użytkownika. Tryb bezprzetargowy również regulowany
jest ustawowo. Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy nieruchomośd jest zbywana w drodze
bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Opinie komisji stałych
Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – pozytywnie
Komisja Finansów – pozytywnie
Rada Miasta jednogłośnie: 14 radnych „za”, 0 radnych „przeciw”, 0 radnych „wstrzymało się”
podjęła uchwałę nr XVI/115/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oddanej
w użytkowanie wieczyste, stanowiącej własnośd Miasta Sulejówek. Obecnych 14 radnych. Uchwała
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 7
Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Sulejówek Centrum (druk RM nr 134);
Projekt uchwały omówił Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego P. Seweryniak.
Projekt dotyczy przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego Sulejówek – centrum. Będzie on
dotyczył obszaru ograniczonego ulicami:
1) od zachodu – oś ulicy Piłsudskiego,
2) od północy – północna linia rozgraniczająca ulicy Dworcowej (granica działki drogowej
z terenem kolejowym),
3) od wschodu – oś ul. Przejazd,
4) od południa – oś ulic Jana III Sobieskiego i Piaskowej.
Strona 9 z 24
W tym obszarze jest kilka tematów do podjęcia, m.in. poprawienie wskaźników urbanistycznych dla
tego rejonu, dotyczy to m. in. działek miejskich, częściowo zablokowanych – działka przy ul. Dzielnej
przeznaczona pod zabudowę jednorodzinna, gdzie to się w ogóle nie kalkuluje. Trzeba poprawid
wskaźniki dla działki przy LO (Paderewskiego). Działka przy Piaskowej - wystawiona na sprzedaż - ma
niekorzystny wskaźnik 0,4 dla zabudowy wielorodzinnej. Poza tym mieszkaocy zgłaszali dopuszczenie
zabudowy usługowej wzdłuż południowej pierzei ul. Dworcowej, co buforowałoby zabudowę
mieszkaniową od uciążliwości kolei. W planie są wyznaczone tereny leśne ze wskaźnikami 0,2, a jak
się pojedzie w teren to faktycznie żadnego lasu tam nie ma. Mieszkaocy narzekają, że blokuje to
nawet modernizację domów.
Opinie komisji stałych
Komisja Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego – nie opiniowała, ponieważ na
posiedzeniu w środę nikt nie poinformował komisji, że będzie wprowadzany plan dla tej części
miasta. Rozumiem, że plan jest konieczny i będzie zmieniany dla działki przy ul. Piaskowej, aby ta
działka była drożej sprzedana. Operat szacunkowy był wykonywany w oparciu o obowiązujący plan
zagospodarowania przestrzennego. Rozumiem, że jeżeli plan faktycznie będzie zmieniany
i współczynnik będzie wyższy to operat też zostanie zmieniony, inaczej działalibyśmy na szkodę
miasta. Członkowie komisji odniosą się projektu uchwały w trakcie głosowania. Plan był uchwalany
w 2009 r., minęło dwa lata i wprowadzamy tyle zmian. Trzeba przy opracowywaniu planu wziąd pod
uwagę miejsca parkingowe przy ul. Dworcowej.
Radny A. Lipka – kiedy ten plan zostanie wyłożony? Rozumiem, że tamten plan sprzed dwóch lat był
zły. Nie robimy całego miasta tylko fragment. Kiedy się skooczy procedowanie tego planu?
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego P. Seweryniak – został powołany
zarządzeniem burmistrza referat, który będzie to realizował.
Wiceburmistrz M. Łukomska – mamy w trakcie realizacji 4 plany zaczęte i 2 które będą robione.
W tym roku to wolniej szło. Teoretycznie realizacja takiego planu trwa ok. 1,5 - 2 lata. Nie podejmując
takich działao będziemy zamrażad swoje tereny i blokowad mieszkaoców. Sytuacja jest identyczna jak
w przypadku Miłosnej, zapisy są nieżyciowe.
Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – pozytywnie
Radny A. Lipka – proszę o harmonogram działao.
Przewodniczący A. Lesioski – prosiłbym o harmonogramy również w stosunku do wcześniej
uchwalonych zmian planów, czyli o informację w jakim czasie przewidywane jest zakooczenie prac
związanych ze zmianami wcześniej uchwalonych planów.
Radna H. Wysocka – jestem trochę rozczarowana, bo Komisja Środowiska, której jestem członkiem
dostała projekt uchwały w materiałach na sesję w czwartek, a posiedzenie komisji było dzieo
wcześniej w środę. Zgodnie ze statutem przewodniczący komisji ma 7 dni na zwołanie komisji.
Wydaje mi się, że jest wiele wniosków od mieszkaoców i Komisja powinna zapoznad się ze wszystkimi
wnioskami. Należy rozważyd zmianę wskaźników. Centrum miasta to nie tylko ul. Dworcowa, ale
również inne tereny. Proponuję, aby wyłączyd działkę przy Piaskowej, ale to też możemy ją za tanio
sprzedad. Składam wniosek formalny o przesłanie projektu uchwały do przepracowania w komisji.
Burmistrz A. Śliwa – dziwię się niektórym wypowiedziom radnych. Pod koniec września, po
nieudanym przetargu daliśmy radnym informacje, że taki projekt się pojawi. Projekt uchwały został
przekazany w statutowym terminie. Dziwie się, że Komisja Inwestycji się zapoznała, a merytoryczna
komisja nie i jest to teraz tak szumnie podnoszone. Uważam, że jeżeli są złe plany to ich zmiana jest
Strona 10 z 24
w interesie miasta, a nie jak powiedział to radny – szkodzi to interesom miasta. To, że podejmiemy tą
uchwałę nie jest równoznaczne ze zmianą wskaźnika dla działki. Wskaźnik może się zmienid dopiero
za dwa lata i nie wiadomo w jakim kierunku to pójdzie. Zarzut, że my przez tą uchwałę zmienimy
wartośd działki jest nietrafiony. Wskaźnik w momencie wystawienia działki do przetargu cały czas
będzie ten sam, który obowiązuje.
Radna H. Wysocka – nie jestem przeciwna, ale nie mieliśmy jako komisja możliwości zapoznania się.
Radny J. Czarnocki – mówiliśmy o działce przy ul. Piaskowej i o kilku mieszkaocach przy ul. Dzielnej
od Dworcowej. Można było wnioskowad, że chodzi o mniejszy obszar i wtedy byłoby to szybciej.
Burmistrz A. Śliwa – czy to będzie mniejszy czy większy obszar to i tak nie zdążymy tego zmienid do
przetargu. Nie podejmujmy działao tylko pod siebie, trzeba też wziąd pod uwagę potrzeby
mieszkaoców. Mieszkaocy cały czas akcentują, że są skrzywdzeni planem, bo miasto ogranicza im
korzystanie z ich nieruchomości, a mają do tego prawo.
Radny J. Czarnocki – prawo mają, ale zależy w jakim stopniu. Prawo musi byd dla wszystkich
mieszkaoców jednakowe i muszą byd zabezpieczone interesy całego miasta w planie. Plan był
szczegółowo opracowywany, aby był stabilny. Nie może byd tak, że plan jest zmieniany pod interesy
pojedynczych osób. Plan został uchwalony 2 lata temu. Niektóre zapisy w planie są niewłaściwe, ale
te niewłaściwe zapisy dotyczą całego planu. Druga sprawa niepokojąca, usłyszałem na komisji, że jak
uchwałę podejmiemy, to może łatwiej znajdzie się kupiec na tą działkę, ale w czyim to będzie
interesie? Kto na tym zyska?
Jest kilka rozpoczętych planów, ale co robid najpierw? Rozumiem, że chodzi o ul. Piaskową, ale trzeba
było o tym wcześniej pomyśled.
Radny W. Kucharski – jestem niemal zaszokowany, że uchwalony dwa lata temu plan
zagospodarowania przestrzennego miasta jest tak zły, że już trzeba go zmieniad. Pocieszające jest
tylko to, że naprawiamy zło. Mam pytanie do kierownika – dlaczego ten plan był tak źle sporządzony
i uchwalony oraz jak ten plan wpłynie na realizację rozpoczętych wcześniej planów?
Wiceburmistrz M. Łukomska – będzie ogłoszony konkurs na kierownika referatu, który będzie się
zajmował tylko planami. Harmonogram powstanie w grudniu i paostwo go otrzymacie. W tej chwili
mamy zmieniane plany na terenie Miłosnej. Sulejówek ma jeden plan, który obejmuje teren całego
miasta. Po tej stronie torów nie był plan zmieniany, a mamy tu istotne potrzeby. Z uwagi na enklawę
historyczną, należy jak najszybciej przystąpid do zmiany planu dla tego terenu.
Radna H. Wysocka – ze względu na obszerną dyskusję wycofuję wniosek.
Radny A. Lipka – było 180 uwag do wyłożonego planu, które zostały uwzględnione, a za dwa, trzy
miesiące od uchwalenia pojawiła się lawina pretensji. Żaden z radnych, nawet inżynierowie nie byli
w stanie wychwycid błędów w zapisach – zatwierdzenie planu to jest ponad 100 str. szczegółowych
zapisów. Kto jest w stanie to wychwycid? Tylko wytrawny urbanista.
Radny W. Kucharski – jakie jest oddziaływanie tego planu na plany, które są w opracowaniu. W tym
roku podjęliśmy uchwałę i na komisjach w rozmowach z p. kierownikiem ustalaliśmy, że te plany
zostaną wyłożone w tym roku. Przede wszystkim Błonie – jakie jest zaawansowanie - i trzy plany: płn.
Miłosna, zach. Żurawka i Szkopówka. Rozumiem, że Szkopówka została później przesunięta.
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego P. Seweryniak – jutro wysyłamy do Lokalnej
ogłoszenie o publicznym wyłożeniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Błoo.
Wyłożenie od 11 listopada do 5 grudnia br. Dyskusja publiczna nad planem przewidywana jest na 23
Strona 11 z 24
listopada br. Pod koniec roku ok. 19 grudnia br. chcemy przekazad radzie plan gotowy do
uchwalania.
Mieliśmy środki na rozpoczęcie 2 planów miejscowych: płn. częśd Miłosny i zach. częśd Ratajewa.
Zakooczyliśmy prace nad inwentaryzacją urbanistyczną i opracowujemy koncepcje wariantowe dla
płn. części Miłosny. 15 listopada przedstawimy komisji przynajmniej dwa warianty, w jakich można
ten plan rozwijad. Rozważamy kwestię systemu odwodnienia. Pewne zagadnienia dot. zbiorników
retencyjnych na granicy Miłosny z Okuniewem należy jeszcze przedyskutowad, wyszły nowe
informacje i trzeba pewne czysto inżynieryjne kwestie przeanalizowad.
Dla zachodniej części Ratajewa mamy przygotowaną roboczą inwentaryzację urbanistyczną.
Szykujemy plansze. Po zakooczeniu będziemy przygotowywad wariantowe koncepcje. Na tyle
wystarczyło nam środków. Prace rozpoczęliśmy w okresie jesiennym, prace na planem są na tyle
zaawansowane, na ile otrzymaliśmy środków. Na pozostałe plany nie otrzymaliśmy finansowania.
Przewodniczący Rady A. Lesioski poprosił Burmistrza o wniesienie autopoprawki i zamianę zapisu: z
ul. Sobieskiego na: ul. Jana III Sobieskiego.
Burmistrz A. Śliwa – wniósł autopoprawkę.
Rada Miasta jednogłośnie: 10 radnych „za”, 0 radnych „przeciw”, 4 radnych „wstrzymało się”
podjęła uchwałę nr XVI/116/2011 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Sulejówek Centrum. Obecnych 14 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 8
Projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu przez Miasto Sulejówek w 2011 r.
(druk RM nr 125);
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta A. Bielawska. Na chwilę obecną nie zostały uregulowane
dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 5 000 000 zł. Będą jeszcze przetargi 7 listopada
br. i 7 grudnia br. Analizując sytuacje finansową miasta Sulejówek od sierpnia wdrożono program
oszczędnościowy wydatkowania środków finansowych, dzięki któremu na dzieo dzisiejszy braki
wynoszą 1 800 000 zł. Uruchomienie kredytu w wysokości 1 500 000 zł. pozwoliłaby utrzymad
płynnośd finansową miasta. Spłata kredytu w ciągu 4 lat. Spłata rat kapitałowych zaciągniętego
kredytu i odsetek nastąpi w latach 2012 – 2015 i zostanie pokryta z dochodów własnych Miasta.
Spłata rat kapitałowych: 2012 r. – 100 000 zł, 2013 r. i 2014 r. – 200 000 zł., 2015 r. – 1 000 000 zł.
Koszt kredytu szacowany jest na kwotę 261 000 zł.
Opinie komisji stałych
Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – pozytywnie
Komisja Finansów – negatywnie. Chodzi o to, że w obecnym stanie prawnym ta uchwała nie
powinna zostad podjęta. Jest to jak mówił pan burmistrz sposób na wywołanie reakcji RIO. Należało
po wystąpieniu Burmistrza do RIO sprawę drążyd, tak aby RIO jakieś stanowisko zajęło.
W obecnym stanie prawnym - jestem pewny na 100% - że ta uchwała zostanie uchylona ze względu
na obecny wskaźnik zadłużenia i sposób jego liczenia. Co nie znaczy, ze ja się z tym zgadzam. Minister
Finansów nie powinien wydawad zarządzenia w koocu roku i zmieniad sposobu liczenia wskaźników
zadłużenia. Podejmując taką uchwałę narażamy się na pewną śmiesznośd. Znając stan finansów
powinniśmy poczekad do tych przetargów, w międzyczasie prowadzid rozmowy z RIO, bo byd może
po przetargach taką uchwałę trzeba będzie podjąd. Trzeba też mied przeprowadzone rozmowy
z bankiem, aby jakiś bank nam tego kredytu szybko udzielił. Takie były motywacje Komisji Finansów.
Strona 12 z 24
Skarbnik Miasta A. Bielawska – czas nas nagli. Podejmując ta uchwałę teraz mamy czas na
zaciągnięcie kredytu. Już po pierwszym przetargu ten czas będzie za krótki. RIO ma 1 miesiąc na
wydanie opinii, bez której żaden bank nie chce rozmawiad. Nawet jeżeli przetarg jest 7 listopada br.,
wadium do 4 listopada br. to sesja mogłaby byd 10 listopada br. Rada ma 7 dni na przesłanie uchwały,
nawet gdyby to było za 2 dni to i tak RIO ma do 30 dni od otrzymania uchwały na wydanie opinii –
czyli byłoby to ok. 15 grudnia br. Dopiero wtedy moglibyśmy ubiegad się o kredyt i negocjowad
warunki w kilku bankach. To byłby już koniec grudnia i taki kredyt do niczego już by się nam nie
przydał.
Burmistrz A. Śliwa – też mam obawy, że ta uchwała może zostad zakwestionowana, ale nie jest to
100% pewnośd. Na spotkaniu, kiedy składaliśmy pismo do RIO informowałem, że taka uchwała stanie
na radzie i nikt nie mówił mi, żeby tego nie robid. Sulejówek jest w najgorszej sytuacji na Mazowszu
i jest to też problem dla RIO. Jesteśmy w stałym telefonicznym kontakcie z RIO. Szukamy sposobu
ratowania budżetu. Spodziewam się od paostwa pomocy. Jeżeli nie uchwalimy tego, to nie
sprawdzimy. Będziemy też szukali innych sposobów. Jeżeli zadziałają inne nasze pomysły, to nikt tego
kredytu nie będzie brał, mimo jego uchwalenia, bo jest to jakaś ostatecznośd. Już wiele zrobiliśmy, bo
ten deficyt to nie jest już 5 000 000 zł. a tylko 1 800 000 zł. Chcemy mied takie zabezpieczenie i
pewnośd jak do tego odniesie się RIO. Proszę, aby paostwo pomogli nam szukad wyjścia z kryzysu
finansowego i aby paostwo pomogli nam dopiąd ten budżet na koniec bardzo ciężkiego roku 2011.
Radny J. Czarnocki – co jeżeli faktycznie RIO uchyli uchwałę? Pani skarbnik mówi, że nie zamyka nam
się budżet kwotą 1 800 000 zł. i potrzebujemy kredytu w wysokości 1 500 000 zł. Każdy kredyt blokuje
możliwości inwestycyjne miasta. Mówimy o SUW-ie i odsuwamy go w dalszą perspektywę, tak samo
rozwój oczyszczalni, przedszkole. Dlaczego kwota 1 500 000 zł?
Skarbnik Miasta A. Bielawska – bo czeka nas jeszcze wypłata odszkodowao za zajęte grunty na
kwotę 1 500 000 zł., są to należności wymagalne. Negocjujemy z mieszkaocami przełożenie terminu
spłat.
Burmistrz A. Śliwa – mówimy o dopięciu tego budżetu, i o tym że brakuje nam środków. Takie ryzyko
podjęliśmy, aby budowad ulicę Konopnickiej. Sytuacja finansowa miasta jest taka, a nie inna. Nie jest
to moja wina, ani paostwa. Kredytu nie łączyłbym z inwestycjami do realizacji w przyszłości, bo mamy
kłopot z domknięciem tegorocznego budżetu i na tym bym się koncentrował.
Radny T. Małkiewicz – przy konstruowaniu budżetu pojawiły się uwagi RIO, że żadnych kredytów nie
możemy zaciągad, taki jest fakt. Jest to trudny fakt w przypadku niesprzedania działek. My nie
powinniśmy takiej uchwały podejmowad i p. mecenas powinien nam to potwierdzid. Uzgodnienia
ustne już znamy, wiele nam obiecywano odnośnie finansowania stadionu. Zawsze pytam o papier.
Rozumiem sytuację i pytam dlaczego tak późno były te przetargi ogłoszone? Nie jest wyjściem, aby
rada taką uchwałę, niezgodna z obecnym stanem prawnym, podejmowała. Każdy radny sam
zdecyduje, ale mecenas powinien nam przedstawid sytuację prawną.
Burmistrz A. Śliwa – w takim stanie prawnym nie powinniśmy też robid żadnej inwestycji, taka była
pierwsza opinia RIO, a jednak udało się nam 2 inwestycje przeforsowad, a jedną nawet wykonad.
Nawet RIO dopuszcza wyjątki. Jeżeli nie podejmiemy uchwały, to nie wymusimy informacji na piśmie.
Już to, że w tej sytuacji wybudowaliśmy ul. Konopnickiej jest wyłomem w stanowisku RIO.
Przewodniczący Rady A. Lesioski – jest to sytuacja wyjątkowa. Po podjęciu uchwały przez radę, RIO
będzie musiało się wypowiedzied.
Wiceburmistrz M. Łukomska – na odszkodowania mieliśmy zaplanowane 400 000 zł. w budżecie.
Decyzje ostateczne, które spłynęły powodują, że każdy z tych mieszkaoców może pójśd do
Strona 13 z 24
komornika, który zablokuje nam konto. Na to nie mieliśmy wpływu. Nie ze wszystkimi mieszkaocami
udało się nam przeprowadzid negocjacje, częśd mieszkaoców zgodziła się na rozłożenie zapłaty, ale
częśd osób nie.
Radny Ł. Bogucki – rozumiem, że nasza uchwała będzie jakimś precedensem, bo żadna gmina
w Polsce nie stanęła jeszcze przed faktem możliwości zbankrutowania. Stan prawny w tej sytuacji jest
nieokreślony.
Burmistrz A. Śliwa – zadałem takie pytanie w RIO co będzie w momencie, kiedy budżet nie będzie się
nam na koniec roku dopinał, bo nie spłacimy kredytu bieżącego? Otrzymałem odpowiedź, że RIO nie
wie, bo od 1990 r. na terenie Województwa Mazowieckiego takiego przypadku nie było.
Radny K. Bożym – uchwała ta nie determinuje, że miasto musi zaciągnąd kredyt. Stan miasta wszyscy
znamy. Myślę, że jeśli organ zarządzający uznał, że 1 500 000 zł. może domknąd budżet, to dobrze.
Kolega radny, którego kompetencji finansowych nie mogę kwestionowad, jeśli twierdzi że jest pewien
że to się w ogóle nie może udad, to przypominam sobie jego pewnośd odnośnie wygaśnięcia mandatu
radnego Gruzioskiego. Nigdy nie mamy pewności jak urząd odpowie na piśmie. Sam jestem
urzędnikiem. Jeśli podejmiemy uchwałę i RIO nam ją utrąci - to czym ryzykujemy? A jeżeli jej nie
podejmiemy to ryzykujemy komisarzem. Wtedy o żadnych inwestycjach nie można mówid. Jestem za
podjęciem takiej uchwały i zorientowaniem się, bo sytuacja jest kuriozalna na skalę kraju. Nie bójmy
się takiej kuriozalnej decyzji.
Radny T. Małkiewicz – proszę, przedmówcę, aby takie uwagi zachował dla komisji i aby uczestniczył
w jej posiedzeniu do kooca.
Radny A. Chachulski – co będzie jeżeli RIO uchyli uchwałę, czym nam to grozi?
Skarbnik Miasta A. Bielawska – będziemy przenosid ZUS-y na 2012 r., nie będziemy płacid faktur.
Może jakieś dochody będą, sprzeda się jakaś działka. Nie robid nic to jeszcze gorzej.
Przewodniczący Rady A. Lesioski – przecież odsetki ustawowe od nieregulowanych zobowiązao są
wyższe od kosztu kredytu.
Skarbnik Miasta A. Bielawska – na tą chwilę regulujemy wszystko w terminie, od kooca lipca bardzo
ograniczyliśmy wydatki i dlatego z 5 000 000 zł brakuje nam 1 800 000 zł. Jest to szacunkowa wartośd,
bo nie wiadomo co jeszcze się wydarzy.
Radny Z. Izdebski – na posiedzeniu Komisji Finansów też byłem przeciwny głosowaniu za tą uchwałą,
ale po wysłuchaniu argumentów burmistrza zwracam się do kolegów radnych o jednogłośną
uchwałę, aby ta uchwała miała większy wydźwięk. Mając świadomośd, że robimy to wbrew prawu
i się kompromitujemy, stanąłbym jednak przy burmistrzu. Chciałbym, abyśmy pomogli burmistrzowi
wyprowadzid to miasto na prostą, dając mu furtkę awaryjną w postaci tego kredytu, tym bardziej,
że harmonogram spłat jest bezpieczny, bo największa transza przypada na 2014 r.
Radny Z. Dąbrowski – uważam, że Minister W. Rostowski to bardzo dobry finansista i jego
zarządzenie ograniczyło szaleoców, którzy tak zadłużyli miasto. Ta rada jest skazana na to. Zawsze
byłem przeciwny braniu kredytów, ale nie mamy innego wyjścia. Pani Kusak i pan Chachulski
doprowadzili to miasto do ruiny.
Radny D. Galioski – ta uchwała, już w preambule wzbudza niepokój co będzie w 2012 r. Propozycja
tej uchwały to najprostszy sposób rozwiązania tego problemu. Z tych wszystkich wypowiedzi wynika,
że rodzi się recepta na spokojne przetrwanie przez 4 lata, a ciąży na nas bagaż zobowiązao, jakie
Strona 14 z 24
przedstawialiśmy przed wyborem. Stawiam wniosek formalny o głosowanie imienne, bo jest to
gwóźdź do trumny. Stajemy na granicy takiego zadłużenia, że nic świadomie nie będziemy mogli
zrobid.
Radny A. Lipka – burmistrz na początku kadencji zrobił podsumowanie zadłużenia miasta, które
zamknęło się kwotą ok. 64-66 000 000 zł. - był stadion, ulice Sobieskiego, Świętochowskiego,
Szekspira, 11 listopada, Reymonta. Ile udało się paostwo spłacid zobowiązao tegorocznych?
Skarbnik Miasta A. Bielawska – około 8 000 000 zł. na pewno.
Radny A. Lipka – nie można mówid, że my nic nie robimy, my to spłacamy. Rada poprzednia zgodziła
się, bo o pewnych scenariuszach finansowych nie wiedziała.
Przewodniczący Rady A. Lesioski – nie uważam, że podjęcie tej uchwały to pójście na łatwiznę.
Wiele spółek podejmuje decyzje finansowe alternatywne. Wiele spółek podejmuje decyzje z
wyprzedzeniem, po to aby w razie potrzeby nie działad pod presją czasu. Np. spółki podejmują
uchwały o skupie akcji własnych w celu umorzenia, aby np. bronid ich kursu przed spadkiem. Spółki
podpisują umowy na linie gwarancyjne, z których później nie muszą skorzystad. Ale chodzi o to, że
jeśli pojawi się potrzeba to tę linię już mają i mogą z niej skorzystad. Nawet wielu z nas ma na koncie
osobistym możliwośd debetu jako wyjście awaryjne, ale nie jest powiedziane, że z tego debetu musi
koniecznie skorzystad. Ta możliwośd jest na sytuację nieprzewidzianą, aby potem nie szukad środków
w popłochu. Dlatego tę uchwałę też przyjmuję jako działanie na wszelki wypadek, oczywiście
wiedząc, że chodzi tu też o ewentualne ratowanie płynności miasta.
Burmistrz A. Śliwa – wierzę, że wiele w tej kadencji uda się zrobid. Z tej trudnej sytuacji finansowej
będziemy powoli wychodzili. Mam nadzieję, że domkniemy ten budżet bez konieczności brania tego
kredytu, ale ta uchwała, to furtka bezpieczeostwa i wyraz zaufania. Bardzo dziękuję za głos radnego
Z. Izdebskiego, bo też uważam, że przed RIO powinniśmy wystąpid jednolicie i pokazad, że miasto ma
pewien pomysł i stara się wyjśd z trudnej sytuacji finansowej.
Rada Miasta w głosowaniu: 14 radnych „za”, 0 radnych „przeciw”,0 radny „wstrzymał się” przyjęła
wniosek radnego D. Galioskiego o głosowanie imienne. Obecnych 14 radnych.
1. Łukasz Piotr Bogucki
2. Krzysztof Bożym
3. Andrzej Chachulski
4. Janusz Czarnocki
5. Daniel Dąbrowski
6. Zenon Dąbrowski
7. Maria Domaoska
8. Dariusz Galioski
9. Zenon Izdebski
10. Wojciech Kucharski
11. Adam Lesioski
12. Andrzej Lipka
13. Tadeusz Małkiewicz
14. Elżbieta Wasielkiewicz
15. Halina Wysocka
ZA
ZA
ZA
PRZECIW
NIEOBECNY
ZA
ZA
PRZECIW
ZA
WSTRZYMAŁ SIĘ
ZA
ZA
PRZECIW
ZA
PRZECIW
Rada Miasta w głosowaniu imiennym: 9 radnych „za”, 4 radnych „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała
się” podjęła uchwałę nr XVI/117/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Miasto Sulejówek w
2011 r. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Obecnych 14 radnych.
Strona 15 z 24
Przerwa w obradach
Ad. 9
Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata
2011-2020 (druk RM nr 126 );
Przewodniczący Rady A. Lesioski poprosił o łączne omówienie WPF-u i uchwały budżetowej.
Projekty uchwał omówiła Skarbnik Miasta A. Bielawska.
Opinie komisji stałych
Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – pozytywnie
Komisja Finansów – negatywnie
Rada Miasta w głosowaniu: 9 radnych „za”, 4 radnych „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się” podjęła
uchwałę nr XVI/118/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek
na lata 2011-2020. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Obecnych 14 radnych.
Ad. 10
Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011 (druk RM
nr 127 );
Opinie komisji stałych
Komisja Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – pozytywnie
Komisja Finansów – negatywnie
Rada Miasta w głosowaniu: 9 radnych „za”, 4 radnych „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się” podjęła
uchwałę nr XVI/119/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Obecnych 14 radnych.
Ad. 11
Projekt uchwały w sprawie: zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej (druk RM nr 128);
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. Dąbrowski. Zaproponował
uzupełnienie projektu o terminy: 30 listopada 2011 r. (§ 1 ust. 2) i 10 grudnia 2011 r. (§ 1 ust. 3).
Kontrola dotyczy bezdomnych zwierząt. Burmistrz musiał wypłacid 20 000 zł. za 2009 r. Chciałbym,
aby radni wiedzieli, co i jak było robione.
Rada Miasta w głosowaniu: 13 radnych „za”, 0 radnych „przeciw”, 0 radnych „wstrzymało się”
podjęła uchwałę nr XVI/120/2011 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej. Uchwała stanowi
załącznik nr 8 do protokołu. Obecnych 13 radnych.
Ad. 12
Projekt uchwały w sprawie: zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej (druk RM nr129 );
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. Dąbrowski. Zaproponował
uzupełnienie projektu o terminy: 30 stycznia 2012 r. (§ 1 ust. 2) i 10 lutego 2012 r. (§ 1 ust. 3).
Kontrola dotyczy budowy stadionu.
Rada Miasta w głosowaniu: 13 radnych „za”, 0 radnych „przeciw”, 0 radnych „wstrzymało się”
podjęła uchwałę nr XVI/121/2011 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej. Uchwała stanowi
załącznik nr 9 do protokołu. Obecnych 13 radnych.
Strona 16 z 24
Ad. 13
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sulejówek
z przeprowadzonej kontroli (druk RM nr 130);
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. Dąbrowski. Poinformował, że wysłał
pismo do PINB o przeprowadzenie kontroli budowy dojazdu do stadionu.
Radna H. Wysocka zwróciła uwagę na błędnie wpisaną datę umowy CRU-3420/112/09 z dnia
28.07.2011, która należy zastąpid datą 28.07.2009. Sprawozdanie powinno byd datowane na
13 października 2011 r.
Radny A. Lipka – mam pytanie, co się stanie jeżeli PINB nakażę ta drogę rozebrad? Co wtedy
powiemy mieszkaocom.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej D. Dąbrowski – na tym mandacie mam napisane, ze mam:
godnie i uczciwie wypełniad obowiązki radnego i staram się to robid.
Radny A. Lipka – czy istnieje możliwośd zatwierdzenia samowoli budowlanej?
Wiceburmistrz M. Łukomska – samowolę można zalegalizowad, jeżeli jest zgodna z przepisami po
zapłaceniu kary.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. Dąbrowski – to i tak wyjdzie podczas kontroli stadionu, bo my
i tak dowiemy się z czego były zabrane pieniądze. Kontrola stadionu będzie bardzo ważna, musimy
wiedzied jak to się stało, że za tak duże pieniądze wybudowano tak marny obiekt.
Rada Miasta w głosowaniu: 13 radnych „za”, 0 radnych „przeciw”, 0 radnych „wstrzymało się”
podjęła uchwałę nr XVI/122/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Sulejówek z przeprowadzonej kontroli. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Obecnych 13 radnych.
Ad. 14
Projekt uchwały w sprawie: uznania skargi Paostwa Ewy i Adama Siwioskich za nieuzasadnioną
(druk RM nr 131);
Projekt uchwały omówił radny Z. Dąbrowski.
Rada Miasta w głosowaniu: 9 radnych „za”, 0 radnych „przeciw”, 3 radnych „wstrzymało się”
podjęła uchwałę nr XVI/123/2011 w sprawie uznania skargi Paostwa Ewy i Adama Siwioskich za
nieuzasadnioną. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Obecnych 13 radnych.
Ad. 15
Projekt uchwały w sprawie: uznania skargi Pani Jolanty Szparagi za nieuzasadnioną (druk RM
nr 132);
Projekt uchwały omówił radny Z. Dąbrowski.
Rada Miasta w głosowaniu: 9 radnych „za”, 0 radnych „przeciw”, 3 radnych „wstrzymało się”
podjęła uchwałę nr XVI/124/2011 w sprawie uznania skargi
Pani Jolanty Szparagi za
nieuzasadnioną. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Obecnych 13 radnych.
Strona 17 z 24
Ad. 16
Projekt uchwały w sprawie: wystąpienia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego
w Miosku Mazowieckim o przeprowadzenie kontroli inwestycji: budowa ulicy Krasioskiego
na odcinku od ulicy Głowackiego do stadionu miejskiego. (druk RM nr 133);
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. Dąbrowski. Sprawa jest
w prokuraturze, jest prowadzone dochodzenie w sprawie. Musimy mied dowody, że była to
samowola budowlana. Nie rozumiem sformułowania, że jest to droga dojazdowa. Niech wypowie się
nadzór.
Przewodniczący A. Lesioski – nie wiem czy nie powinniśmy wstrzymad się z tą uchwałą do momentu
poznania skutków prawnych i finansowych tej uchwały. Jakie będą to koszty? Może nie warto tego
robid w tym momencie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. Dąbrowski – kontrola i tak się odbędzie, bo powiadomiłem
nadzór. Dostałem odpowiedź, że nie będę informowany bo nie jestem stroną, ale kontrola i tak się
odbędzie.
Radny K. Bożym – każda samowola wcześniej czy później i tak wychodzi. Lepiej to wyjaśnid.
Radny A. Lipka – to i tak wyjdzie przy kontroli stadionu.
Rada Miasta w głosowaniu: 9 radnych „za”, 2 radnych „przeciw”, 2 radnych „wstrzymało się”
podjęła uchwałę nr XVI/125/2011 w sprawie wystąpienia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
budowlanego w Miosku Mazowieckim o przeprowadzenie kontroli inwestycji: budowa ulicy
Krasioskiego na odcinku od ulicy Głowackiego do stadionu miejskiego. Uchwała stanowi załącznik
nr 13 do protokołu. Obecnych 13 radnych.
Ad. 17
Projekt uchwały ws. wystąpienia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Miosku
Mazowieckim o przeprowadzenie kontroli inwestycji: budowa ulicy Drobiarskiej na odcinku od
ulicy Piłsudskiego do ulicy Miodowej.
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. Dąbrowski. Ta ulica została
wybudowana, nie ma mowy o remoncie.
Radna E. Wasielkiewicz – drogi są budowane tak, że musi byd projekt, muszą byd położone
poszczególne warstwy zagęszczenia łącznie z nakładką. Pan Korzeniak – który jest przedsiębiorcą
z tego terenu - zobowiązał się, że będzie tą drogę naprawiał. Nawierzchnia drogi na przeciągu lat
została przez niego znacznie utwardzona i na to położono nakładkę. To technicznie na pewno nie
mieści się w definicji budowy drogi. Proponuje zmienid zapis.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. Dąbrowski – poprzedni burmistrz niedawno w tej sprawie był
w prokuraturze. Jest to samowola budowlana, bez planu, bez pieniędzy. Dogadywanie się w Kubusiu
za ile. Nawet radni w poprzedniej kadencji nie wiedzieli. Napisałem, że jest to budowa.
Radna E. Wasielkiewicz – z definicji nazwa „budowa” nie wchodzi w rachubę. Czy położenie nakładki
i warstwy ścieralnej to budowa czy remont?
Przewodniczący A. Lesioski – uważam, że to bardziej budowa niż remont.
Wiceburmistrz M. Łukomska – proponuje zapis roboty asfaltowe.
Strona 18 z 24
Przewodniczący A. Lesioski – czy wnioskodawca zmienia nazewnictwo.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Z. Dąbrowski – nie.
Rada Miasta w głosowaniu: 7 radnych „za”, 2 radnych „przeciw”, 4 radnych „wstrzymało się”
podjęła uchwałę nr XVI/126/2011 w sprawie wystąpienia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
budowlanego w Miosku Mazowieckim o przeprowadzenie kontroli inwestycji: budowa ulicy
Drobiarskiej na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Miodowej. Uchwała stanowi załącznik nr 14
do protokołu. Obecnych 13 radnych.
Ad. 18
Projekt uchwały ws. uznania skargi Pani Jolanty Szparagi za nieuzasadnioną.
Przewodniczący A. Lesioski omówił projekt uchwały. Jest to chyba pierwsza w historii skarga na
komisję.
Rada Miasta w głosowaniu: 10 radnych „za”, 1 radny „przeciw”, 2 radnych „wstrzymało się”
podjęła uchwałę nr XVI/126/2011 w sprawie uznania skargi
Pani Jolanty Szparagi za
nieuzasadnioną. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Obecnych 13 radnych.
Ad. 19
Informacja nt. realizacji inwestycji miejskich z uwzględnieniem prac remontowych za III kwartał
2011 r.
Radni nie zadawali pytao.
Ad. 20
Sprawozdanie z pracy Burmistrza za III kwartał 2011 r.
Radna H. Wysocka – mam pytanie do informacji od Referatu Zagospodarowania Przestrzennego pkt. 6 Przebadano możliwości lokalizacji nowego targowiska miejskiego na terenie dz. 14/15 w
obręb 27. Przygotowano informację o wynikach analiz. Nic mi na ten temat nie wiadomo.
Wiceburmistrz M. Łukomska – jest taki projekt z dofinansowaniem z unii na wykonywanie
w miastach do 50 tys. mieszkaoców targowisk dla rolników na sprzedaż płodów rolnych. Myśmy się
zastanawiali gdzie można by było to zlokalizowad i na jakich zasadach. Cały czas trwają analizy,
aktualnie rozpatrujemy możliwośd przerobienia obecnego targowiska, wcześniej rozważaliśmy
umieszczenie rolników przy ul. Okuniewskiej, na działce w okolicach SUW-u, ale okazało się, że jest to
strefa ochrony wód. Takie analizy były robione, żeby zobaczyd, czy my gdziekolwiek targowisko dla
rolników mamy szansę założyd.
Radna H. Wysocka – mam też pytanie do informacji Referatu Promocji i Pozyskiwania Funduszy –
pkt. 10 Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Zwiększenie atrakcyjności
lokalizacji inwestycji na terenie Parku Glinianki w Sulejówku” … i pkt. 11 Stałe monitorowanie
możliwości uzyskania dofinansowania ze środków UE i krajowych na realizację różnych projektów.
Nie rozumiem - stałe monitorowanie?
Wiceburmistrz M. Łukomska – cały czas pojawiają się nowe fundusze i sprawdzamy możliwości
aplikowania. Odnośnie pkt. 10 to złożyliśmy wniosek. Na Terenie Glinianek mamy robid zbiornik
retencyjny i chcieliśmy pozyskad środki na projektowanie, przygotowanie terenu. Wniosek został
złożony i jest poprawiany.
Strona 19 z 24
Radna H. Wysocka – pytam, ponieważ nie mieliśmy przedstawionego żadnego sprawozdania w tym
zakresie. W pkt. 14 zapisano: Kontynuowano działania związane z wdrożeniem projektu
zakwalifikowanego do dofinansowania w roku 2011 w ramach Narodowego Programu
Przebudowy dróg Lokalnych 2008-2011. To dot. ul. Konopnickiej i tylko. Już otrzymaliśmy
dofinansowanie.
Burmistrz A. Śliwa – referat monitoruje sprawę, prowadził sprawozdawczośd i korespondencję
z wojewodą.
Radna H. Wysocka – pkt. 23 Wykonywano inne, bieżące zadania. Jakie?
Radny Z. Dąbrowski - należy unikad tego typu sformułowao.
Przewodniczący Rady A. Lesioski – jakie usterki były usuwane na stadionie i w przychodni nr 1? Co
z niedziałającym piecem w przedszkolu nr 2, który zgłosiła mieszkanka na poprzedniej sesji? Jakie
wnioski staramy się lub udało się pozyskad dla OSP z POKL? Gdzie w mieście ustawiono zakupione,
nowe lustra drogowe?
Burmistrz A. Śliwa – Komisja odbioru wypisała usterki na stadionie i byli paostwo o tym na bieżąco
informowani. Firma wykonująca stadion nie chce podpisad protokołu odbioru, wystosujemy ostatnie
wezwanie, jeżeli nie zechcą załatwid sprawy polubownie będziemy zmuszeni wejśd na drogę sądową.
Jeżeli chodzi o przychodnię to pojawiają się usterki związane z obróbką blacharską, rynnami,
grzejnikami, nieszczelnymi oknami. Dyrektor zgłasza te usterki i są one usuwane na bieżąco w ramach
gwarancji. Odnośnie pieca w przedszkolu nr 2 to dyrektor placówki sprawy nie zgłaszała, bo we
własnym zakresie sobie radzi, wezwała fachowca do naprawy. Tak generalnie powinno byd, po to jest
gospodarz obiektu. Wnioski składane do POKL dotyczą:
a) „Profesjonalne kadry ratownicze w Sulejówku” – szkolenia z obsługi pilarek spalinowych dla
strażaków,
b) „Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą” - kurs prawa jazdy kat C dla 10
strażaków,
c) „Aktywizacja w Sulejówku – muzyka w tle” projekt skierowany jest do orkiestry AKORD,
d) „Aktywny senior w Sulejówku – by żyło się lepiej” – taki projekt był już realizowany.
Wynik ma byd w ciągu 5-6 miesięcy. Wnioski objęte są 100% dofinansowaniem.
Zakupiono 2 lustra. Jedno lustro zostanie zamontowane na ul. Dzielnej/Sobieskiego, a drugie
zakupiono jako zapas.
Przewodniczący Rady A. Lesioski – zapytał o montaż lampy na ul. Cichej, o którą wnioskował na
poprzedniej sesji?
Burmistrz A. Śliwa – nie zostało to zrobione z powodu braku środków. Sprawdzimy jeszcze jaki to
koszt i jakie są możliwości? Nie mamy środków w tym roku, oszczędzamy.
Radny T. Małkiewicz – w sprawozdaniu Referatu GKiM jest zapis pkt. 13 „Realizowana jest umowa
z firmą „SAS-BUD” na zakup i dostawę kruszywa drogowego oraz frezu asfaltowego. Umowa ta
dawno została zrealizowana i teraz nie jest chyba realizowana ze względu na brak środków.
Ad. 21
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta za III kwartał 2011 r.
Strona 20 z 24
Radni nie zadawali pytao.
Ad. 22
Informacja – analiza oświadczeo majątkowych.
Przewodniczący Rady A. Lesioski odczytał informacje dotyczące analizy złożonych oświadczeniach
majątkowych przez burmistrza, wiceburmistrz, skarbnika, sekretarza i pracowników urzędu oraz
radnych. Przewodniczący Rady Adam Lesioski i Burmistrz Miasta Sulejówek oświadczenia majątkowe
złożyli do Wojewody Mazowieckiego terminowo i w komplecie. Wyniki analizy oświadczeo – bez
uwag. Radni Rady Miasta Sulejówek - w liczbie 14 - oświadczenia majątkowe złożyli do
Przewodniczącego Rady Miasta Sulejówek w terminie. Zgodnie z przepisami ustawy dokonano
porównania treści otrzymanych oświadczeo majątkowych oraz załączonych kopii zeznao
podatkowych z treścią zeznao podatkowych złożonych na początku kadencji. W wyniku
przeprowadzonej analizy zarówno pod względem formalnym jak też w zakresie rzetelności danych
nie stwierdzono znaczących podstaw do wystąpienia do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w celu
przeprowadzenia kontroli złożonych oświadczeo. Po dokonaniu niezbędnych czynności wszystkie
oświadczenia przekazano do Urzędu Skarbowego w Miosku Mazowieckim oraz zamieszczono
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Urząd Skarbowy stwierdził nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych złożonych przez:
1. Pana Andrzeja Chachulskiego – w części A pkt II nie określił wartości wymienionych
nieruchomości
2. Pana Krzysztofa Bożyma – w części A pkt VIII nie wykazał kwoty ryczałtu uzyskanego z tytułu
pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.
3. Pana Zenona Izdebskiego – w części A pkt II wykazał dom bez wskazania posiadania działki.
Podsumowując w toku przeprowadzonej analizy złożonych oświadczeo majątkowych nie stwierdzono
symptomów celowego zatajenia prawdy lub podania nieprawdy mających wpływ na ocenę
o niewspółmiernym przyroście posiadanego majątku trwałego i ruchomego do wielkości
deklarowanych dochodów.
Ad. 23
Wolne wnioski, oświadczenia i informacje różne.
Radny A. Chachulski – powiedział, że modernizacja SUW II to obecnie zamrożona inwestycja,
ze względu na brak środków, ale należy ja kontynuowad. Z informacji jakie wpłynęły do radnego od
osób, które wykonywały studnie, to te studnie muszą byd użytkowane. Jakie są plany, aby tej
inwestycji nie zmarnowad? Problem braku wody w mieście jest obecnie przymglony nadmiarem
wody na powierzchni, ale istnieje.
Wiceburmistrz M. Łukomska – nikt tej inwestycji nie zaniechał, chcemy ją realizowad. Tym studniom
nic się nie stanie. Miałam w zarządzie dwie takie studnie, które po 10 latach od wywiercenia były
przeze mnie przepompowywane. Myślę, że będzie to realizowane w przyszłym roku w zakresie na jaki
pozwolą finanse miasta.
Radna H. Wysocka – mam dobrą wiadomośd dla mieszkaoców i pracowników urzędu. Na ostatniej
Komisji Bezpieczeostwa Dyrektor SPZOZ-u powiedział, że wydał decyzję o możliwości zapisywania się
do lekarzy z miesięcznym wyprzedzeniem każdego dnia, a nie jak było to dotąd, tylko w poniedziałek.
Mam prośbę do burmistrza i wiceburmistrz, bo chyba nie doczekam się porządków przy bibliotece,
a ciągnik jest już sprawny i jeździ szybko po mieście.
A propos liści grabionych przez mieszkaoców z pasów zieleni należących do miasta chciałabym
zapytad, czy miasto jest w stanie zebrad te kupy liści i wywieśd ciągnikiem. Mieszkaocy grabią liście,
Strona 21 z 24
sami koszą trawę np. przy ul. Ogioskiego. Niestety te liście leżą. Czy pracownicy jadąc ciągnikiem po
mieście mogliby zebrad te liście i wywieśd bez ogłaszania?
Wiceburmistrz M. Łukomska – podobno jest zakaz palenia na terenie Sulejówka i jest problem, bo
nie mamy co z tymi liśdmi zrobid, nie mamy kompostowni. Przez lata liście składano na Błoniach
i teraz jest kłopot z ich wywiezieniem, bo koszt to minimum ok. 80 tys. zł. Odnośnie ciągnika to w tej
chwili jeździ on zamiast samochodu, który się rozleciał. Przekażę informacje. Generalnie to możemy
te liście włożyd do worków i wrzucid do kontenerów śmieciowych, ale trzeba za to płacid.
Radna H. Wysocka – widziałam jak samochód jeździ po mieście. Uchwalając studium odnosiliśmy się,
aby w okolicach oczyszczalni zrobid teren na składowanie liści.
Wiceburmistrz M. Łukomska – byd może już został naprawiony. Tak, w studium jest taki zapis, ale
miasto ma własnośd tylko tam, gdzie jest oczyszczalnia, a pas terenu poza nią nie należy do miasta.
Radny J. Czarnocki – w takim razie jaki pomysł macie paostwo na te liście?
Wiceburmistrz M. Łukomska – pomysłu nie ma. Musimy te liście z terenów publicznych w workach
wrzucad do kontenera i płacid za nie. Nie możemy ich zwieśd na Błonia. Na dzieo dzisiejszy wszystkie
liście będą oddawane do firmy, która odbiera od nas śmieci.
Radny T. Małkiewicz – mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy losów przesłanej do Prokuratury
w Miosku Mazowieckim, a podjętej w ubiegłej kadencji, uchwały ws. skierowania budowy stadionu
do kontroli. Podjęta dzisiaj uchwała to dalszy ciąg sprawy.
Radny Z. Dąbrowski – dla mnie to nie do pomyślenia, aby prokuratura nie odpowiedziała na
przesłane pismo. Podejrzewam, że mogło to byd nie przesłane.
Przewodniczący Rady A. Lesioski powiedział, że to sprawdzi.
Radny T. Małkiewicz – druga sprawa to apel, bo po Komisji Finansów i spotkaniu z dyrektorem
MZWiK zauważyłem taki ciąg, aby wrzucid wszystko w taryfy i podwyższyd je ile się da. Apeluję,
szczególnie do p. burmistrza, ponieważ my tu mieszkamy, żebyśmy rozsądnie podchodzili do tego.
Żeby nie stawiad rady pod pręgierzem i nie toczyd wojenki, już taką wojenkę rada toczyła
z burmistrzem Chachulskim i stanęło na tym, co zaproponowali radni. Bardzo proszę, aby podejśd do
taryf rozsądnie.
Wiceburmistrz M. Łukomska – taryfy wpłynęły do urzędu 21 października br. W tej chwili je
przejrzałam i mam szereg pytao. Po pierwsze taryfy zostaną sprawdzone pod względem zgodności
z rozporządzeniem i pod względem celowości wydatków ponoszonych w roku obrachunkowym na
podstawie którego jest robiona taryfa i zasadności przyjętych założeo. Takie sprawdzenie zostanie
dokonane powiedzmy - nie wiem czy uda się przed 11 listopada br. bo to jest dużo dni wolnych
i trzeba się spotkad z księgową, dyrektorem i osobą, która te taryfy przygotowywała. Dołożymy
wszelkich starao, aby w taryfach nie znalazły się rzeczy niezgodne z prawem i które by rzutowały na
wysokośd taryf.
Jeżeli chodzi o wodę, to podwyżka cen wody wynika tylko i wyłącznie z inwestycji zaplanowanych na
SUW I tj. dostawienia czwartego, nigdy nie wykonanego złoża i wymiany jednego, zużytego,
wypracowanego już złoża. Wzrost wykazany w stosunku do tego roku - to są te inwestycje. Mam
uwagi, będą musiały byd one wyjaśnione szczegółowo. Burmistrz dokona wszystkich działao, aby te
taryfy zostały właściwie ustalone.
Strona 22 z 24
Radny Z. Dąbrowski – podwyżki tak, ale tak jak powiedział kolega Małkiewicz, w rozsądnych cenach.
Nie może byd tak, że siedzi dyrektor – mówię o poprzednim – i ma 10 tys. zł. pensji. Jeszcze widzę
nowy samochód w MZWiK, za co został zakupiony? Niedobrze, że nie mamy pojęcia
p. wiceburmistrz. Do czego następna „bryka”? Ludzie bogaci tylko kupują, jak jest dobrze to się
kupuje samochody. Mieszkaocy pytają za co został zakupiony?
Wiceburmistrz M. Łukomska – czy jest to samochód osobowy?
Radny Z. Dąbrowski – osobowo-dostawczy, nowiuśki.
Radny W. Kucharski – wracam do tematu godzin pracy urzędu. Sprawę zanalizowałem dogłębnie,
Udałem się do PIP i rozmawiałem z radcą prawnym, Uzyskałem wykładnię, że nie ma
przeciwwskazao, aby urząd raz w tygodniu był czynny do godz. 18, a bardziej naganną sprawą jest, że
urząd w poniedziałki jest czynny 9 godzin a nie 8.
Badając dalej sprawę chciałbym poinformowad jaki jest czas pracy urzędów wokół Warszawy,
do godz. 18 raz w tygodniu pracują:
Warszawa Rembertów, Warszawa Wesoła, Zielonka, Ząbki, Marki, Legionowo, Łomianki, Piastów,
Podkowa Leśna, Pruszków, Lesznowola, Piaseczno, Otwock i Dębe Wielkie. Urzędy te pracują do
godz. 18 wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkaoców, nie urzędników czy radnych. Wnioskuję, aby
jak najszybciej pochylid się nad sprawą i powrócid do starych godzin pracy i udostępnid mieszkaocom
urząd.
Radny J. Czarnocki – nawiązując do wypowiedzi radnych Małkiewicza i Dąbrowskiego proszę, aby
pamiętad, że mieszkaocy Sulejówka ponieśli koszty, aby sied wodociągowa i kanalizacyjna była
w mieście budowana. Koszty te ponieśli również mieszkaocy bloków, płacili mniejsze kwoty niż
indywidualni mieszkaocy, ale również partycypowali w kosztach budowy sieci. Trzeba by było się
zastanowid - skoro deweloperzy się podłączają i będą się podłączad - to jak to rozwiązad. Nie może
byd tak, że jedni płacili, a inni będą z tego korzystad. Trzeba wyłożyd konkretne środki na budowę
SUW- u. Skąd na to weźmiemy środki? Ci którzy budowali, płacili, za chwilę nie będą mieli wody.
Proszę wziąd to pod uwagę przy ustalaniu taryf, wiem że p. wiceburmistrz podejdzie do tego solidnie.
Radny T. Małkiewicz – dyrektor MZWiK na posiedzeniu komisji powiedział, że w Ożarowie, gdzie
wcześniej pracował były inne zasady. Jeżeli deweloper chciał, żeby podłączyd blok to musiał wpłacid
np. 100 tys. zł. na rozwój wodociągów i kanalizacji, partycypował w jakiś sposób w budowie.
Radny Z. Dąbrowski – to było totalne bezprawie. Gdybyśmy podali sprawę do sądu to musieliby nam
to oddad. Dodam, że zbierane środki nie były gromadzone na oddzielnym koncie.
Radny J. Czarnocki – był Komitet Budowy Sieci Wodociągowej, zbierał środki na projekty, mieszkaocy
finansowali też przyłącza, aby tą sied budowad jak najszybciej.
Radny Z. Izdebski – stawki muszą wynikad z rachunku ekonomicznego. Nie chodzi o to, aby narzucad
stawki, których społeczeostwo lokalne nie uniesie, ale muszą one wynikad z rachunku
ekonomicznego, muszą byd środki na remonty, inwestycje - bez zysku, ale pieniądze musza się
znaleźd. Musi byd zrobiony rzetelny rachunek.
Radny Z. Dąbrowski – to jeszcze powiem, nie pensje po 10 tys. zł. Na pewno na to się nie zgodzę i wy
też nie powinniście. Jeszcze przypomnę o upomnieniach jakie z tego urzędu wychodziły do
mieszkaoców i straszono w nich mieszkaoców sądem, jak nie będą płacili na wodociągi. Należy
przestrzegad prawa.
Strona 23 z 24
Radny J. Czarnocki – miasto budowało sied w ulicach np. Sobieskiego, 11 Listopada i były przy nich
puste nieruchomości. Miasto miało wystąpid do tych mieszkaoców o naliczenie opłaty adiacenckiej
o wzrost wartości nieruchomości po wybudowaniu sieci. Jako komisja występowaliśmy z liczbą takich
nieruchomości do ówczesnego burmistrza. O tym mówię.
Burmistrz A. Śliwa – informacja 10 tys. zł. o pensji dyrektora jest znacznie przesadzona, to ok. ¾ tej
kwoty i to brutto.
Radny T. Małkiewicz – zaskakuje mnie czasami radny Z. Izdebski, który mówi o rachunku
ekonomicznym, jakbym nie wiedział co to takiego. Rachunek ekonomiczny można zawsze zrobid
w jedną czy w drugą stronę bardziej, można tam różne rzeczy włożyd. Za dobrze wiem jak te taryfy
były ustalane, jak te rachunki były tu robione. Jak zapytałem nieoficjalnie - jak był ten rachunek
sprawdzany - otrzymałem odpowiedź - a jak miało to byd sprawdzane, kto miał to sprawdzad? I tak
bywało.
Ad. 24
Zamknięcie obrad XVI sesji.
Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady – A. Lesioski o godz. 22.10 zamknął obrady
XVI sesji Rady Miasta Sulejówek. Dokładny zapis przebiegu obrad znajduje się na nagraniu z XVI sesji
Rady Miasta dostępnym do odsłuchania w Biurze Rady.
Protokół sporządziła:
Obradom przewodniczył:
Strona 24 z 24

Podobne dokumenty