Zakończenie procesu udostępnia akcji pracowniczych serii „A” i „C

Komentarze

Transkrypt

Zakończenie procesu udostępnia akcji pracowniczych serii „A” i „C
Zakończenie procesu udostępnia akcji pracowniczych serii „A” i „C” spółki JSW S.A.
uprawnionym pracownikom
Zarząd
Jastrzębskiej Spółki Węglowej Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju /44 – 330/
Al. Jana Pawła II 4
przypomina,
PRAWO DO NIEODPŁATNEGO NABYCIA
akcji serii „A” (akcji zbywanych przez Skarb Państwa uprawnionym pracownikom JSW S.A.
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji);
akcji serii „C” (akcji zbywanych pracownikom uprawnionym do nieodpłatnego nabycia
akcji na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. z dnia
12 maja 2011 r.).
WYGASA Z DNIEM 8 PAŹDZIERNIKA 2013 r.
Jednocześnie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że od 01.10.2013r. obsługa
udostępnia akcji będzie prowadzona w Punkcie Obsługi Klienta Katowice i Jastrzębie-Zdrój w
godzinach pracy POK. W przypadku pozostałych Punktów Obsługi Domu Maklerskiego
obsługa udostępnia akcji będzie prowadzona do 30.09.2013r.
Po dniu 8 października 2013 r. uprawnieni do nieodpłatnego nabycia akcji serii „A” i serii „C”
JSW S.A. nie będą mogli zawrzeć umowy nieodpłatnego nabycia akcji.
Wyjątek stanowią spadkobiercy uprawnionych pracowników, którzy będą mogli zrealizować
prawo do nieodpłatnego nabycia akcji po dniu 8 października 2013 r., o ile zostaną spełnione
następujące warunki:
śmierć spadkodawcy (czyli uprawnionego pracownika) nastąpiła przed upływem terminu
wygaśnięcia prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, tj. nastąpiła najpóźniej w dniu 8
października 2013 r.
oraz
nie później niż w dniu 8 października 2013 r. został złożony do sądu wniosek o stwierdzenie
nabycia spadku albo do dnia 8 października 2013 r. został sporządzony przez notariusza
zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.
Po spełnieniu powyższych warunków termin do skorzystania z prawa do nieodpłatnego nabycia
akcji ulega:
przerwaniu do czasu uzyskania prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia
spadku - w takim wypadku termin do zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia akcji biegnie
na nowo i wynosi 24 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o
stwierdzeniu nabycia spadku;
przedłużeniu o miesiąc w przypadku przedstawienia zarejestrowanego aktu poświadczenia
dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.
Spadkobiercy uprawnionego pracownika celem zawarcia umowy nabycia akcji po dniu 8
października 2013 r. powinni w dniu zawierania umowy nieodpłatnego nabycia akcji przedłożyć
prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wraz z wnioskiem o stwierdzenie
nabycia spadku opatrzonym dzienną prezentatą sądu lub z dołączonym potwierdzeniem daty
nadania wniosku do Sądu albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony
przez notariusza.
Zaznacza się jednocześnie, iż prawo do nieodpłatnego nabycia akcji serii „D” (akcji zbywanych
przez Skarb Państwa uprawnionym pracownikom spółki Kombinat Koksochemiczny „Zabrze”
S.A., którzy złożyli oświadczenie o chęci nabycia akcji JSW S.A. w zamian za akcje KK „Zabrze”
S.A. - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji)
wygasa z dniem 21 marca 2014 r.
Zapraszamy do śledzenia informacji umieszczanych na stronach internetowych JSW S.A. oraz
DM PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).

Podobne dokumenty