PL_1153_PW_OP _Opis techniczny 265_474 - przetargi.plk

Komentarze

Transkrypt

PL_1153_PW_OP _Opis techniczny 265_474 - przetargi.plk
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS MALBORK
PROJEKT WYKONAWCZY
Szlak Mleczewo – Malbork
KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU
Tytuł projektu
MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65
ODCINEK WARSZAWA – GDYNIA
Etap I w Polsce
LCS MALBORK
Nr projektu
FS 2004/PL/16/C/PT/006-03
Zamawiający
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.)
03-734 Warszawa
ul. Targowa 74
Wykonawca
KONSORCJUM
Halcrow Group Ltd.
Londyn W6 7BY,
Vineyard House, 44 Brook Green
Wielka Brytania
Scott Wilson Ltd.
Scott House, Basing View,
Basingstoke, Hampshire, RG214JG
Wielka Brytania
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdańsk Wrzeszcz
Lokalizacja projektu
Kod projektu
PW.MB.B3.T6-2
Stadium
Część projektu
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Gmina
Stary Targ
Działki
Wg planu zagospodarowania
Szlak Mleczewo – Malbork
Od km 263.920 do km 275.840
PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekty inŜynieryjne
Rozbiórka mostu kolejowego w km 265,474
Budowa mostu kolejowego w km 265,474
Zespół projektowy
Imię i Nazwisko
Nr uprawnień
Projektant
mgr inŜ. Rafał Koryciński
327/Gd/2002
Opracowała
Łukasz Sosnowski
Sprawdzający
mgr inŜ. Krzysztof Rendzionek
237/Gd/01
Koordynator projektu
mgr inŜ. Stanisław Witkowski
02/Kol/Gd/2004
PW.MB.B3.T6-2
Projekt wykonawczy – Obiekty inŜynieryjne
MOST KOLEJOWY W KM 265.474
Gdańsk, luty 2009
Podpis
1
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS MALBORK
PROJEKT WYKONAWCZY
Szlak Mleczewo – Malbork
Szlak Mleczewo – Malbork
Zawartość dokumentacji
PROJEKT BUDOWLANY
KOD
PW.MB.B3.T1
PW.MB.B3.T2
NAZWA TOMU
NR
TECZKI
NAZWA TECZKI
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA
PW.MB.B3.T3
PERONY
PW.MB.B3.T4
UKŁADY DROGOWE
PW.MB.B3.T4._.1 Projekt Organizacji Ruchu stała
PW.MB.B3.T4._.2 Projekt Organizacji Ruchu tymczasowa
PW.MB.B3.T5
OBIEKTY BUDOWLANE
PW.MB.B3.T6
OBIEKTY INśYNIERYJNE
PW.MB.B3.T7
PW.MB.B3.T8
PW.MB.B3.T9
PW.MB.B3.T10
PW.MB.B3.T11
PW.MB.B3.T12
PW.MB.T13
PW.MB.B3.T6-2
-1 Budowa wiaduktu drogowego w km 264,878
Rozbiórka mostu kolejowego w km 265,474
-2 Budowa mostu kolejowego w km 265,474
Budowa wiaduktu kolejowego
-3
w km 266,395
Budowa wiaduktu kolejowego
-4
w km 269,725
-5 Budowa wiaduktu drogowego w km 272,417
Przebudowa mostu drogowego w km
0+070,74 w ciągu drogi gminnej Gronajny-6 Dąbrówka Malborska
Budowa mostu w km0+226,32 w ciągu drogi
-7 powiatowej nr 2900G Malbork-Koniecwałd
-8 Budowa nowych przepustów
BRANśA WOD-KAN
I MELIORACYJNA
SIEĆ TRAKCYJNA Z ZASILANIEM I STEROWANIEM
LINIA ODBIORÓW NIETRAKCYJNYCH
ELEKTROENERGETYKA NIETRAKCYJNA
STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM
TELEKOMUNIKACJA
INWENTARYZACJA ZIELENI I
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM od km 236,920 do km
287,700.
Opracowanie wspólne dla całego LCS Malbork
Projekt wykonawczy – Obiekty inŜynieryjne
MOST KOLEJOWY W KM 265.474
Gdańsk, luty 2009
2
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS MALBORK
PROJEKT WYKONAWCZY
Szlak Mleczewo – Malbork
I. OPIS TECHNICZNY ................................................................................... 5
1.
PODSTAWA OPRACOWANIA. ............................................................................... 5
2.
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. ............................................................. 5
3.
LOKALIZACJA OBIEKTU. ....................................................................................... 5
4.
WARUNKI GRUNTOWO - WODNE. ....................................................................... 5
5.
STAN ISTNIEJĄCY. ................................................................................................ 6
6.
PRACE ROZBIÓRKOWE. ....................................................................................... 7
7.
STAN PROJEKTOWANY – MOST KOLEJOWY. .................................................... 7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
Projektowany zakres robót. .................................................................................... 8
Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu. .......................................... 8
Uzasadnienie przyjętego rozwiązania. .................................................................... 9
ZałoŜenia i podstawowe wyniki obliczeń statycznych.............................................. 9
Posadowienie konstrukcji i roboty ziemne............................................................... 9
Konstrukcja mostu. ................................................................................................. 9
Izolacja. ................................................................................................................ 10
Nawierzchnia na obiekcie. .................................................................................... 10
Odwodnienie. ....................................................................................................... 10
Półka dla zwierząt ................................................................................................. 10
Balustrady ............................................................................................................ 10
Strefy przejściowe ................................................................................................ 10
Umocnienie skarp ................................................................................................. 11
Zasypki przyobiektowe ......................................................................................... 11
Ochrona antykorozyjna ......................................................................................... 11
8.
OPIS TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY MOSTU. .................................. 11
9.
DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA OSÓB O OGRANICZONEJ MOśLIWOŚCI
PORUSZANIA SIĘ. ............................................................................................... 12
10.
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU ............................................... 12
10.1
10.2
10.3
10.4
Emisja hałasu ....................................................................................................... 12
Wpływ na drzewostan ........................................................................................... 12
Budynki ................................................................................................................ 12
Odprowadzenie wód opadowych .......................................................................... 12
11.
ARCHEOLOGIA .................................................................................................... 13
12.
BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE ........................................................................ 13
13.
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI PRZED WPŁYWAMI EKSPLOATACJI
GÓRNICZEJ .......................................................................................................... 13
14.
MATERIAŁY. ......................................................................................................... 13
15.
UWAGI KOŃCOWE............................................................................................... 13
II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ............................................................................. 15
PW.MB.B3.T6-2
Projekt wykonawczy – Obiekty inŜynieryjne
MOST KOLEJOWY W KM 265.474
Gdańsk, luty 2009
3
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS MALBORK
PROJEKT WYKONAWCZY
Szlak Mleczewo – Malbork
1.
2.
3.
4.
5.
6.
rys nr 1/1-1/6. Sytuacja ......................................................................................... 15
rys nr 1/1-2/6. Inwentaryzacja ............................................................................... 16
rys nr 1/1-3/6. Rysunek ogólny ............................................................................. 17
rys nr 1/1-4/6. Plan zabicia grodzic ....................................................................... 18
rys nr 1/1-5/6. Balustrada ..................................................................................... 19
rys nr 1/1-6/6. Schemat zbrojenia ......................................................................... 20
III. OŚWIADCZENIE ...................................................................................... 21
PW.MB.B3.T6-2
Projekt wykonawczy – Obiekty inŜynieryjne
MOST KOLEJOWY W KM 265.474
Gdańsk, luty 2009
4
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS MALBORK
PROJEKT WYKONAWCZY
Szlak Mleczewo – Malbork
I.
1.
OPIS TECHNICZNY
PODSTAWA OPRACOWANIA.
•
Zlecenie Inwestora – PKP PLK S.A.
•
Koncepcja programowo – przestrzenna przyjęta przez Zamawiającego,
•
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
•
Studium wykonalności modernizacji linii kolejowej E65 na odcinku WarszawaDziałdowo-Gdynia,
•
PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. ObciąŜenia,
•
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie,
•
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie,
•
PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
•
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. ObciąŜenia statyczne i projektowanie,
•
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 151/1998 poz. 987,
•
Id-2 (D-2) „Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inŜynieryjnych”,
•
„Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji linii CMK do prędkości 160 km/h” – opracowanie CNTK, Warszawa, marzec
2002 r.,
2.
•
Mapa do celów projektowych,
•
Badania geotechniczne wykonane przez Geostandard Sp. z o.o,
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest rozbiórka, a następnie budowa mostu kolejowego w
km 265.474 na szlaku Mleczewo – Malbork (B3) w ciągu linii kolejowej E65 odcinek
Warszawa – Gdynia.
3.
LOKALIZACJA OBIEKTU.
Projektowany obiekt znajduje na szlaku granica Mleczewo – Malbork w km 265.474
w ciągu linii kolejowej E65 odcinek Warszawa – Gdynia.
Projekt obiektu zlokalizowany jest na działkach numer: 106, 113/1, 114.
4.
WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.
PW.MB.B3.T6-2
Projekt wykonawczy – Obiekty inŜynieryjne
MOST KOLEJOWY W KM 265.474
Gdańsk, luty 2009
5
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS MALBORK
PROJEKT WYKONAWCZY
Szlak Mleczewo – Malbork
Na podstawie odwiertów geologicznych stwierdzono występowanie następujących
warstw:
Otwór wiertniczny I
•
0,00 – 0,40 m p.p.t. – nasyp (piasek średni, otoczaki, cegła)
•
0,40 – 1,00 m p.p.t. – nasyp (glina, cegła)
•
1,00 – 1,50 m p.p.t. – glina Il=0,30
•
1,50 – 3,00 m p.p.t. – glina Il=0,20
•
3,00 – 4,00 m p.p.t. – glina Il=0,00
•
poniŜej 4m p.p.t. – glina Il=0,20
Otwór wiertniczy II
•
0,00 – 0,60 m p. p. t. – nasyp (glina, piasek średni z humusem, cegła)
•
0,60 – 2,50 m p. p. t. – glina Il=0,30
•
2,50 – 3,00 m p. p. t. – glina ze Ŝwirem Il=0,30
•
3,00 – 3,50 m p. p. t. – glina Il=0,30
•
poniŜej 3,50m p.p.t. – glina Il=0,20
Swobodne zwierciadło wody ustabilizowało się na poziomie 0,7m p.p.t.
5.
STAN ISTNIEJĄCY.
Parametry geometryczne:
•
długość obiektu 6,04m
•
rozpiętość teoretyczna 5,40m
•
szerokość obiektu górą 9,77m
•
światło poziome min. 4,88m
•
światło pionowe max. do zamulenia 1,56m
•
wysokość konstrukcyjna 1,28m (dla toru nr 1 i 2)
•
kąt skrzyŜowania osi mostu z osią torów 90°
Stan techniczny:
•
Płyta pomostu:
Stan techniczny pomostu jest dobry.
Brak jest zarysowań lub uszkodzeń świadczących o przeciąŜeniu obiektu.
Od spodu płyty pomostu wystają pręty zbrojeniowe oraz lokalnie pasy dolne dźwigarów stalowych.
PW.MB.B3.T6-2
Projekt wykonawczy – Obiekty inŜynieryjne
MOST KOLEJOWY W KM 265.474
Gdańsk, luty 2009
6
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS MALBORK
PROJEKT WYKONAWCZY
Szlak Mleczewo – Malbork
Widoczne są zacieki występujące głównie przy wlocie i wylocie ze względu na pochylenie gzymsów na zewnątrz.
•
Przyczółki
Stan przyczółków dostateczny, brak wybrzuszeń i pęknięć, liczne zacieki spod niszy
podłoŜyskowej, ubytki spoin pomiędzy blokami kamiennymi.
•
Skrzydła
Widoczne są zacieki występujące głównie przy wlocie i wylocie ze względu na pochylenie gzymsów na zewnątrz.
Skarpy w obrębie skrzydeł są umocnione. Widoczna degradacja umocnień czego
efektem jest porost trawy oraz występowanie drzewa po stronie toru numer 2.
•
Izolacja i urządzenia odwadniające
Niesprawna izolacja i odwodnienie – widoczne wycieki wody, zacieki i wykwity.
•
Elementy bezpieczeństwa ruchu
Balustrady na obiekcie mają wysokość 0,90m, tj. mniej niŜ wymagane 1,1m.
6.
PRACE ROZBIÓRKOWE.
Ze względu na przesunięcie torów w kierunku dolnej wody o około 7m oraz poszerzenia międzytorza istniejący obiekt zostanie rozebrany do poziomu fundamentów,
a na nich zostanie wykonany nowy most umoŜliwiający przeprowadzenie projektowanej linii kolejowej w nowym połoŜeniu.
Kolejność prac rozbiórkowych:
- rozbiórka balustrad,
- rozbiórka nawierzchni kolejowej,
- rozbiórka konstrukcji pomostu, demontaŜ dźwigiem o nośności około 100 ton i
demontaŜ w pobliŜu obecnego połoŜenia,
- rozbiórka podpór i wywóz gruzu na składowisko wskazane lub uzgodnione z
Inwestorem
- rozbiórka umocnień kanału w zakresie zgodnym z projektem.
Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje i przedstawi odpowiednim słuŜbom
odpowiedzialnym za ruch kolejowy projekty technologii prac rozbiórkowych do
uzgodnienia. Projekty te muszą zawierać szczegółową analizę ruchu kolejowego
pod wiaduktem oraz długość zamknięć torowych w nawiązaniu do przyjętej technologii robót.
7.
STAN PROJEKTOWANY – MOST KOLEJOWY.
PW.MB.B3.T6-2
Projekt wykonawczy – Obiekty inŜynieryjne
MOST KOLEJOWY W KM 265.474
Gdańsk, luty 2009
7
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS MALBORK
PROJEKT WYKONAWCZY
Szlak Mleczewo – Malbork
Wszystkie przyjęte rozwiązania konstrukcyjne gwarantują przeniesienie załoŜonych
nacisków na oś i 1 mb od taboru jadącego z maksymalną prędkością i Ŝywotność
obiektu w czasie przy maksymalnym ograniczeniu kosztów utrzymania.
Światło przepustu zostało ustalone w oparciu o analizę hydrologiczną i potrzeby
utrzymaniowe obiektu.
7.1
Projektowany zakres robót.
Projektowany zakres robót obejmuje:
•
Roboty ziemne:
1. Wykonanie ścianek szczelnych z obcięciem do projektowanej
rzędnej jako zabezpieczenie wykopów,
2. Wykonanie wykopów pod fundamenty,
3. Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i uformowaniem skarp
przy obiekcie.
•
Roboty zbrojarskie:
1. MontaŜ zbrojenia fundamentu,
•
Roboty betoniarskie:
1. Wykonanie warstwy betonu niekonstrukcyjnego B15, jako betonu
podkładowego pod fundamentami
2. Wykonanie fundamentów,
•
Roboty montaŜowe:
1. MontaŜ elementów przepustu SuperCor SC-15B lub innego o nie
gorszych parametrach,
2. MontaŜ Ŝeber wzmacniających,
3. MontaŜ elementów zabezpieczających: balustrad stalowe spawane o wysokości 1,10m w rozstawie co 1,50m.
•
Roboty izolacyjne:
1. Wykonanie izolacji nad konstrukcją mostu.
•
Wykonanie drenaŜu.
•
Roboty róŜne i wykończeniowe:
1. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu,
2. UłoŜenie umocnienia skarp w rejonie mostu,
3. Wykonanie balustrad.
7.2
Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu.
PW.MB.B3.T6-2
Projekt wykonawczy – Obiekty inŜynieryjne
MOST KOLEJOWY W KM 265.474
Gdańsk, luty 2009
8
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS MALBORK
PROJEKT WYKONAWCZY
Szlak Mleczewo – Malbork
Most zaprojektowano na obciąŜenia uŜytkowe K=+2 wg PN-85/S-10030.
7.3
•
światło poziome max:
5,32m
•
światło pionowe max:
1,67m
•
rozpiętość teoretyczna:
5,46m
•
szerokość obiektu:
19,48m
•
skrajnia pionowa w podsypce
1,04m,
•
wysokość konstrukcyjna
1,39m,
•
kąt ukosu z ciekiem:
90°
Uzasadnienie przyjętego rozwiązania.
Ze względu na przesunięcie linii kolejowej w planie wystąpiła konieczność wykonania nowego obiektu w miejscu istniejącego o parametrach dostosowanych do linii
kolejowej po przebudowie.
7.4
ZałoŜenia i podstawowe wyniki obliczeń statycznych.
Nowy most projektuje się na klasę obciąŜenia k+2 według PN-85/S-10030.
7.5
Posadowienie konstrukcji i roboty ziemne.
Obiekt posadowiony będzie częściowo na istniejących fundamentach, których górną część naleŜy rozebrać, a następnie fragment odbudować. Pozostała część konstrukcji posadowiona będzie na grodzicach stalowych G62 zakończonych oczepem
Ŝelbetowym, oraz na nowym fundamencie Ŝelbetowym.
7.6
Konstrukcja mostu.
Zakłada się budowę obiektu o konstrukcji z blachy karbowanej SuperCor SC-15B
lub innej o nie gorszych parametrach.
Podstawowe rozwiązania materiałowe:
- Panele SuperCor
SC-15B
- śebra wzmacniające
SC-15B
- Beton konstrukcyjny:
B30
- Beton niekonstrukcyjny:
B15
- Stal zbrojeniowa:
BSt500S
- Stal profilowa:
S355J2G3
Obiekt będzie wyposaŜony w:
- balustrady stalowe spawane o wysokości 1,10 m,
- izolację przeciwwodną,
- system odwadniający,
PW.MB.B3.T6-2
Projekt wykonawczy – Obiekty inŜynieryjne
MOST KOLEJOWY W KM 265.474
Gdańsk, luty 2009
9
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS MALBORK
PROJEKT WYKONAWCZY
Szlak Mleczewo – Malbork
- instalację uziemiającą.
7.7
Izolacja.
Izolacja przeciwwodna zostanie ułoŜona na zasypce konstrukcji stalowej o grubości
około 10cm w spadku 3% w kierunku równoległym do torów w postaci parasola
ochronnego rozciągającego się na około 1,8m od końca obiektu w postaci:
- geowłókniny polipropylenowej,
- geomembrany PEHD gr. 1mm,
- geowłókniny polipropylenowej.
Sposób wykonania i odbiór izolacji wodoszczelnej powinien być zgodny z aprobatą
techniczną IBDiM oraz kartami technicznymi materiału. Izolację naleŜy wykonać wg
szczegółowej dokumentacji producenta izolacji.
7.8
Nawierzchnia na obiekcie.
Nawierzchnia kolejowa 6OE1 na podsypce, na podkładach strunobetonowych. Linia kolejowa E65 w miejscu projektowanego obiektu jest linią dwutorową. Rozstaw
pomiędzy osiami torów wynosi 4,70m.
7.9
Odwodnienie.
Przewiduje się wykonanie drenaŜu usytuowanego na zakończeniu parasola
ochronnego ułoŜonego w spadku dostosowanym do spadku 3%. DrenaŜ podłuŜny
zostanie wykonany z rury drenarskiej Ø150 karbowanej z perforacją obsypanej grysem bazaltowym w osłonie z dwóch warstw geowłókniny filtracyjnej, co zapewni
ochronę wód. Rura drenarska zostanie osadzona na rygolce betonowej.
Okolice wylot drenów (D=1m) naleŜy umocnić geosiatki komórkową wypełnioną
kruszywem .
7.10
Półka dla zwierząt
Obiekt zostanie zaadoptowany do przechodzenia zwierząt poprzez wykonanie półki
szerokości 1,00 m o pokładzie stalowym pokryte zagęszczoną gliną zamocowanej
do konstrukcji.
7.11
Balustrady
Obiekt został wyposaŜony w stalowe balustrady wykonane z kątowników 80x80x10,
oddzielające ruch trakcyjny od krawędzi konstrukcji. Rozstaw słupków poręczy na
obiekcie wynosi 1.50m, a ich wysokość 1.10m.
7.12
Strefy przejściowe
Na dojazdach do obiektu pod torem nr1, 2 zaprojektowano strefy zmiany sztywności podtorza. Strefy naleŜy wykonać na szerokości warstwy ochronnej określonej
przez branŜę torową. Grubość strefy wynosi 2,10m od główki szyny, a długość 20m.
PW.MB.B3.T6-2
Projekt wykonawczy – Obiekty inŜynieryjne
MOST KOLEJOWY W KM 265.474
Gdańsk, luty 2009
10
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS MALBORK
PROJEKT WYKONAWCZY
Szlak Mleczewo – Malbork
Powierzchnie poziome warstw strefy naleŜy ukształtować w spadku poprzecznym
zgodnie ze spadkiem warstwy ochronnej.
7.13
Umocnienie skarp
Skarpy cieku umocniono geosiatką komórkową wypełnioną kruszywem. Przy wlocie
i wylocie skarpy naleŜy umocnić materacami gabionowymi na długości 5m.
7.14
Zasypki przyobiektowe
Zasypanie konstrukcji z blach karbowanych naleŜy wykonać z gruntów przepuszczalnych o parametrach nie gorszych niŜ:
7.15
- cięŜar objętościowy
γ ≤ 18,5 kN/m3
- kąt tarcia wewnętrznego
φ ≥ 32°
- wskaźnik zagęszczenia
Is ≥ 1,00
Ochrona antykorozyjna
Konstrukcja stalowa zostanie zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe grubości 85 µm. Dodatkowo powierzchnie wewnętrzne do poziomu 0,5m
nad stanem średnim wody oraz powierzchnie zewnętrzne na wlocie i wylocie w pasie 1,0m naleŜy zabezpieczyć poprzez malowanie zestawem farb epoksydowych o
łącznej grubości 200µm.
8.
OPIS TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWY MOSTU.
Przed przystąpieniem do prac ziemnych naleŜy wykonać ręczne przekopy kontrolne
celem inwentaryzacji nie ujętych na podkładzie geodezyjnym urządzeń infrastruktury technicznej oraz zabezpieczenie na czas wykonywania robót w sieci technicznych zapewniając ich funkcjonowanie.
Do Wykonawcy naleŜy wykonanie i uzgodnienie projektu tymczasowego zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia robót. Wszystkie prace muszą być nadzorowane przez przedstawiciela zarządzającego linią kolejową. Miejsce robót musi być
prawidłowo oznakowane i zabezpieczone.
Roboty będą prowadzone podczas modernizacji układu torowego.
Podczas wykonywania przebudowy naleŜy zapewnić etapowanie robót w celu
umoŜliwienia prowadzenia ruchu pociągów.
Etapowanie robót:
1. Faza I (przebudowa układu torowego) – tor nr 2 – nieczynny, tor nr 1 – czynny
a. Rozebranie toru nr 2
b. Rozebranie części istniejącego obiektu
c. PogrąŜenie ścianek szczelnych
PW.MB.B3.T6-2
Projekt wykonawczy – Obiekty inŜynieryjne
MOST KOLEJOWY W KM 265.474
Gdańsk, luty 2009
11
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS MALBORK
PROJEKT WYKONAWCZY
Szlak Mleczewo – Malbork
d. Wbudowanie konstrukcji odciąŜającej na tor nr 2
2. Faza II – tor nr 2 – czynny, tor nr 1 – nieczynny
a. Rozebranie toru nr 1.
b. PogrąŜenie ścianek szczelnych
c. Wykonanie robót ziemnych pod oboma torami
d. Wykonanie fundamentów, ścian pod cały obiekt
e. Wykonanie montaŜ elementów konstrukcji
f.
Zasypanie przepustu
g. Wykonanie nawierzchni kolejowej pod tor nr 1
3. Faza III – tor nr 2 – nieczynny, tor nr 1 – czynny
a. DemontaŜ konstrukcji odciąŜającej
b. Wykonanie nawierzchni kolejowej
Dopuszcza się wybór montaŜu konstrukcji odciąŜającej na tor nr 1 lub 2, wówczas
etapowanie naleŜy wykonać analogicznie z uwzględnieniem zmiany numerów torów
według powyŜszego opisu.
NaleŜy zastosować konstrukcję odciąŜającą z dźwigarów stalowych o rozpiętości
12,0m.
Z uwagi na tymczasowy charakter konstrukcji wykonawca moŜe zastosować posiadaną konstrukcję odciąŜającą po uzgodnieniu z nadzorem autorskim.
Wymagana nośność konstrukcji na obciąŜenie uŜytkowe k=0 wg PN-85/S-10030
Prędkość jazdy pociągów po konstrukcji 30 km/godz.
9.
DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA OSÓB O OGRANICZONEJ MOśLIWOŚCI PORUSZANIA SIĘ.
Nie jest przeznaczony dla ruchu pieszego.
10.
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
10.1
Emisja hałasu
Ze względu na nie przekroczone wartości dopuszczalnego poziomu hałasu na
obiekcie nie przewiduje się ekranów przeciwhałasowych.
10.2
Wpływ na drzewostan
W rejonie budowy nie przewiduje się wycinki drzewostanu.
10.3
Budynki
W rejonie budowy nie znajdują się budynki, przeznaczone do wyburzenia.
10.4
Odprowadzenie wód opadowych
PW.MB.B3.T6-2
Projekt wykonawczy – Obiekty inŜynieryjne
MOST KOLEJOWY W KM 265.474
Gdańsk, luty 2009
12
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS MALBORK
PROJEKT WYKONAWCZY
Szlak Mleczewo – Malbork
Wody opadowe zostaną odprowadzone drenami na skarpy. Wylot drenu zostanie
umocniony w promieniu 1m kruszywem kamiennym.
11.
ARCHEOLOGIA
Teren budowy nie podlega ochronie archeologicznej.
12.
BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE
Obiekt został zaprojektowany z materiałów niepalnych.
13.
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI PRZED WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
Obiekt jest zlokalizowany na terenie nie podlegającym wpływom eksploatacji górniczej.
14.
MATERIAŁY.
Do realizacji przedstawionego zakresu robót torami konieczne są następujące materiały:
15.
•
konstrukcja z blach karbowanych – stal S355J2G3,
•
beton B40 – beton konstrukcyjny,
•
beton B15 – beton podkładowy,
•
stal zbrojeniowa klasy BSt500S,
•
stal balustrad S335J2G3,
•
zabezpieczenie powierzchniowe betonu,
•
geowłóknina,
•
geomembrana PEHD,
•
geosiatki komórkowa,
•
materac gabionowy,
•
zasypka z mieszanki piaskowo-Ŝwirowej,
•
grodzice stalowe typu G62,
•
oraz inne materiały niezbędne do wykonania konstrukcji.
UWAGI KOŃCOWE.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich dodatkowych,
wymaganych przez przepisy prawa, uzgodnień wykonywanych prac wynikających z
przyjętej technologii robót, dostarczenia dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej
podczas robót ziemnych.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania
PW.MB.B3.T6-2
Projekt wykonawczy – Obiekty inŜynieryjne
MOST KOLEJOWY W KM 265.474
Gdańsk, luty 2009
13
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS MALBORK
PROJEKT WYKONAWCZY
Szlak Mleczewo – Malbork
budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywał porządek na terenie
budowy. W obszarze prowadzonych robót i w wykopach nie moŜe znajdować się
woda stojąca.
Wykonawca ma podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
Odpady powstałe w trakcie wykonywania robót naleŜy poddać utylizacji, recyclingowi lub wywieźć na składowisko odpadów. Niedopuszczalny jest wywóz odpadów do lasu lub pozostawienie ich na terenie budowy.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych ich wbudowania.
Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do zapoznania się i wdroŜenia wszystkich uzgodnień dotyczących projektu zawartych w pozostałych częściach projektu
budowlanego.
Opracował:
mgr inŜ. Rafał Koryciński
PW.MB.B3.T6-2
Projekt wykonawczy – Obiekty inŜynieryjne
MOST KOLEJOWY W KM 265.474
Gdańsk, luty 2009
14
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS MALBORK
PROJEKT WYKONAWCZY
Szlak Mleczewo – Malbork
II.
CZĘŚĆ RYSUNKOWA
1. rys nr 1/1-1/6. Sytuacja
PW.MB.B3.T6-2
Projekt wykonawczy – Obiekty inŜynieryjne
MOST KOLEJOWY W KM 265.474
Gdańsk, luty 2009
15
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS MALBORK
PROJEKT WYKONAWCZY
Szlak Mleczewo – Malbork
2. rys nr 1/1-2/6. Inwentaryzacja
PW.MB.B3.T6-2
Projekt wykonawczy – Obiekty inŜynieryjne
MOST KOLEJOWY W KM 265.474
Gdańsk, luty 2009
16
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS MALBORK
PROJEKT WYKONAWCZY
Szlak Mleczewo – Malbork
3. rys nr 1/1-3/6. Rysunek ogólny
PW.MB.B3.T6-2
Projekt wykonawczy – Obiekty inŜynieryjne
MOST KOLEJOWY W KM 265.474
Gdańsk, luty 2009
17
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS MALBORK
PROJEKT WYKONAWCZY
Szlak Mleczewo – Malbork
4. rys nr 1/1-4/6. Plan zabicia grodzic
PW.MB.B3.T6-2
Projekt wykonawczy – Obiekty inŜynieryjne
MOST KOLEJOWY W KM 265.474
Gdańsk, luty 2009
18
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS MALBORK
PROJEKT WYKONAWCZY
Szlak Mleczewo – Malbork
5. rys nr 1/1-5/6. Balustrada
PW.MB.B3.T6-2
Projekt wykonawczy – Obiekty inŜynieryjne
MOST KOLEJOWY W KM 265.474
Gdańsk, luty 2009
19
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS MALBORK
PROJEKT WYKONAWCZY
Szlak Mleczewo – Malbork
6. rys nr 1/1-6/6. Schemat zbrojenia
PW.MB.B3.T6-2
Projekt wykonawczy – Obiekty inŜynieryjne
MOST KOLEJOWY W KM 265.474
Gdańsk, luty 2009
20
E 65 WARSZAWA-GDYNIA. LCS MALBORK
PROJEKT WYKONAWCZY
Szlak Mleczewo – Malbork
III.
OŚWIADCZENIE
oświadczam, iŜ zakres Projektu Wykonawczego dla zadania:
Modernizacja linii kolejowej E 65 odcinek Warszawa – Gdynia, Etap I w Polsce
LCS Malbork
Szlak Mleczewo - Malbork od km 263.920 do km 275.840
MOST KOLEJOWY W KM 265.474
kod projektu: PW.MB.B3.T6-2
w branŜy:
OBIEKTY INśYNIERYJNE
uwzględnia rozwiązanie wszystkich kolizji sieciowych i jest zgodny z Projektem Budowlanym
PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY
mgr inŜ. Rafał Koryciński
mgr inŜ. Krzysztof Rendzionek
Upr. proj. nr 327/Gd/2002
Upr. proj. nr 237/Gd/01
PW.MB.B3.T6-2
Projekt wykonawczy – Obiekty inŜynieryjne
MOST KOLEJOWY W KM 265.474
Gdańsk, luty 2009
21

Podobne dokumenty