Kliknij żeby pobrać aktualne zadanie domowe.

Komentarze

Transkrypt

Kliknij żeby pobrać aktualne zadanie domowe.
dzieci
ŚWIATŁOŚCI
tydzień 6—zadanie
Dzień 1
Przeczytaj II Tes. 1
**skupimy się na czasach ostatecznych w przyszłym tygodniu ale w tym tygodniu
skupimy się głównie na tych wersetach, które piszą o naszej służbie do której jesteśmy
powołani przez Boga.
1. Paweł, Sylwan i Tymoteusz modlili się, aby co się spełniło w życiu Tesaloniczan (w. 11)?
2. Jaki jest cel tego spełnienia (w. 12)?
**Istotne jest, aby Bóg stworzył w nas pragnienie, aby wzrastać i rozwijać się jako sługa
Chrystusa i aby zachęcać innych w swoich służbach
3. Przeczytaj I Kor. 12:4-7. Jaki jest główne przesłanie tego fragmentu?
4. Przeczytaj Kol. 4:17—jakie napomnienie daje nam Paweł w tym wersecie?
**jeżeli jesteś nawróconym, to znaczy, że masz służbę. W tym studium zużyjemy słowo
“służba” jako ogólny tytuł opisując sposób jak każdy z nas został powołany, aby służyć
Chrystusowi.
5. Jak ty byś zdefiniowała słowo “służba”?
6. Według tych wersetów jaka jest wola Boża w stosunku do naszych uczynków?
Ef. 2:10
I Pt. 4:10-11
7. Twoje duchowe dary wyposażają cię, abyś mogła manifestować obecność i moc Bożą.
Przeczytaj Rzymian 12:4-8 i napisz te dary, które Paweł wymienia.
1 of 3
8. Które z tych darów ty posiadasz? Używając te dary w jaki sposób możesz służyć
innym?
9. Według I Kor. 14:1 od czego mamy zacząć jeżeli chcemy skutecznie służyć innym?
*kogo mamy miłować? (zobacz I Kor 13 oraz Marka 12:30)
*Jak wyglądałoby w swoim życiu miłowanie Boga z całego serca?
*Znasz kogoś, który jest dobrym przykładem takiego miłowania Boga z całego
serca? Czy takie przypadki ciebie zachęcają czy cię dołują?
Dzień 2
Przeczytaj ponownie IITes. 1:1-4, 11-12 a jeszcze I Tes. 1:1
1. Porównaj przywitanie z pierwszego listu z przywitaniem z drugiego listu. Napisz jakie
są różnice.
2. Porównaj I Tes. 3:12 z II Tes. 1:3. Jaką odpowiedź na modlitwę widzimy?
*według II Tes. 1:4 czym możemy Biblijnie się chlubić?
3. Aby wypełnić swoją służbę, potrzebujemy siebie nawzajem. Nie możemy tego zrobić
sami. Przeczytaj Ef. 4:11-16. Napisz w jaki sposób Bóg nas wyposaża do służby.
*w jaki sposób nie bycie częścią zboru może na nas wpływać?
*w jaki sposób Jezus zachęca nas do testowania przywództwa zboru? (Mt. 7:15-20)
4. Oprócz tego co czytamy w Ef. 4:11-12, są jeszcze inne sposoby które mogą pomóc w
wypełnieniu naszych służb. Przeczytaj następujące fragmenty i opisz każdy sposób:
Heb. 10:24-25
II Tym. 1:5-6
2 of 3
Dz. Ap. 13:2-3
Dz. Ap. 18:24-28
*Przygotuj się na podzieleniu o kimś, który ciebie zachęcał, nauczał, lub kierował we
swoim powołaniu.
Dzień 3
Przeczytaj Ezechiela 3:1-4
1. Co Bóg kazał Ezechielowi zrobić zanim rozmawiał z domem izraelskim?
*jak Ezechiel opisał ten czyn?
*gdzie w Biblii znajdujemy podobny rozkaz dany komuś innemu?
*znajdź jeden werset w Psalmie, który opisuje Boże słowo podobną metaforą.
*chociaż II Tym. 3:16-17 nie używa tej samej metafory, w jaki sposób ten fragment
jest podobny do tego fragmentu z Ezechiela?
*podsumując, co musi być priorytetem w życiu osoby, która chce mieć skuteczną
służbę?
2. Biblia jest tak cenna—została przetłumaczona, głoszona i rozprowadzana takim
wielkim kosztem! Podziel się jednym wersetem, który dla ciebie jest drogim skarbem.
3 of 3

Podobne dokumenty