pobierz - TradeMilk

Komentarze

Transkrypt

pobierz - TradeMilk
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
Poradnik importera
produktów mlecznych z Europy
do
Chin
www.trademilk.eu
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
Poradnik importera
produktów mlecznych z Europy do Chin
Autorzy: Aleksander Ciepiela, Guan Shan, Aleksandra Pawlak, Adrian Brona, Marta Nowak
Wydawca: Polska Izba Mleka, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Opracowanie powstało w ramach 3-letniego programu informacyjno-promocyjnego pt. „Trade Milk”, którego celem
jest promocja pochodzących z Unii Europejskiej produktów mlecznych (mleczka smakowe, mleko w proszku, jogurty
i sery żółte dojrzewające) na rynku Chińskiej Republiki Ludowej poprzez wzmocnienie pozytywnego wizerunku tych
wyrobów oraz zwiększenie ich rozpoznawalności wśród chińskich konsumentów.
www.trademilk.eu
© Copyright by Polska Izba Mleka, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Białystok, 2016
www.trademilk.eu
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
Wstęp ……………………………………………………………………….…… 5
I. Import towarów mlecznych z Europy do Chin …………………….…...…… 6
- Wprowadzenie …………………………………………………………….…… 7
- Produkcja mleka na świecie …………………………………………….…....... 7
- Eksport nabiału z Unii Europejskiej do Chin ………………………………....... 7
II. Wymogi, jakie musi spełnić dostawca mleka i produktów mlecznych
na rynek chiński ……………………………………………………………......... 11
- Wprowadzenie ……………………………………………………………......... 12
- Wytyczne rządu Chińskiej Republiki Ludowej wobec dostawców mleka
i produktów mlecznych z podziałem na poszczególne produkty mleczne …... 12
- Rejestracja producenta mleka i przetworów mlecznych …………………….. 14
- Znajdowanie zakładów produkcyjnych, które mogą eksportować własne
produkty do Chin ………………………………………………………………... 15
III. Wymogi, jakie musi spełnić importer mleka i produktów mlecznych
w Chinach ………………………………………………………………………... 16
- Wprowadzenie ……………………………………………………………......... 17
- Rejestrowanie działalności importowej do Chin ……………………………… 17
- Dokumenty wymagane przy imporcie produktów mlecznych z Unii
Europejskiej do Chin …………………………………………………………….. 17
- Zakładanie firmy importowej w Chinach przy udziale kapitału
zagranicznego …………………………………………………………………… 22
- Przykład rozpoczęcia działalności …………………………………………….. 23
IV. Nawiązanie relacji handlowej z dostawcą mleka i produktów
mlecznych z Europy …………………………………………………………….. 24
- Wprowadzenie …………………………………………………………………. 25
- Jak i gdzie uzyskać listę rzetelnych dostawców mleka i produktów
mlecznych ………………………………………………………………….......... 25
- Podstawy kultur chińskiej i europejskiej ………………………………………. 25
- Nawiązanie kontaktu oraz prowadzenie zakupów i negocjacji razem
z partnerem z Europy …………………………………………………………… 26
- Różnice kulturowe będące utrudnieniem nawiązania relacji …………........... 26
- Odmienność kulturowa poszczególnych krajów europejskich ………………. 27
- Wskazówki dotyczące zachowania podczas spotkań oraz wzorców
i różnic kulturowych …………………………………………………………….. 28
- O czym należy pamiętać podczas zamawiania ……………………………….. 28
V. Płatność i logistyka ……………………………………………………........... 29
- Wprowadzenie …………………………………………………………………. 30
- Dostępne formy płatności w połączeniu z najbardziej popularnymi
praktykami ………………………………………………………………………. 30
- Incoterms 2010, jak zamawiać i jaką formę wybrać …………………………... 31
- Ogólne dane na temat czasu dostawy produktów z Europy i najczęściej
używanych portów ……………………………………………………………… 34
- Lista dokumentów wystawianych przy eksporcie z Europy …………………. 34
www.trademilk.eu
3
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
VI. Odprawa celna w Chinach i urząd kwarantanny ………...............................36
- Wprowadzenie ……............................................................................................37
- Zagadnienia związane ze świeżym mlekiem, mlekiem w proszku
oraz przetworami mlecznymi …….......................................................................37
- Agencje odpowiedzialne za odprawę celną i ich procedury …….....................37
- Procedury rejestracji celnej, inspekcji oraz badania i kwarantanny
towarów przez urząd celny ……..........................................................................37
- Proces inspekcji i kwarantanny importowanych produktów
mlecznych …….....................................................................................................38
- Istotne informacje związane z inspekcją importowanych produktów ............ 39
- Kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę ……...............................39
- Specjalne wymagania odnoszące się do importu mleka w proszku
dla dzieci ……........................................................................................................40
- Chińskie etykiety dla importowanych produktów żywnościowych ................ 41
- Materiały potrzebne do produkcji próbek chińskojęzycznych
etykiet dla importowanych produktów żywnościowych ……........................... 41
- Kwestie, na które należy zwrócić uwagę, chcąc uniknąć zatrzymania
towaru przez urząd celny podczas odprawy celnej.............................................42
- Procedury oraz istotne kwestie przy rejestracji znaku towarowego
w Chinach przez zagraniczne firmy ……..............................................................42
VII. Przydatne linki ……........................................................................................44
VIII. Załącznik nr 1 Lista polskich zakładów produkcyjnych, które
uzyskały zgodę na eksport produktów mlecznych do Chin
(październik 2016 r., na podstawie CNCA) ………………….............................. 45
IX. Źródła …...........................................................................................................53
www.trademilk.eu
4
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
WSTĘP
Obecnie,
(według
danych
Komisji
Europejskiej
z 2015 roku) UE eksportuje ok. 12% swoich wyrobów
mlecznych, dzięki czemu jest głównym graczem na
Celem przewodnika jest zapewnienie najważniejszych
informacji prawnych i statystycznych dla firm bądź osób
fizycznych
zainteresowanych
importem
produktów
mlecznych z Unii Europejskiej na teren Chin.
Wspólna
polityka
rolna
(CAP)
to
zbiór
praw
Europejskiej w zakresie rolnictwa. Jej celem jest
zapewnienie produkcji bezpiecznej, wysoko jakościowej
żywności, przystępnych cen oraz stabilnego rynku pracy
dla rolników. CAP wspiera również badania naukowe nad
innowacyjnymi technologiami pozyskiwania żywności
i produkcję w trosce o środowisko naturalne.
stanowi
gospodarki -
na
istotny
element
terenie wspólnoty
Licząc
razem
z
z UE będą utrzymywały tendencję wzrostową, głównie
ze względu na ciągle rosnący popyt na światowym rynku
10 lat wzrastał średnio o 8% rocznie, osiągając w 2015
roku rekordowe zyski wielkości 129 miliardów euro.
W latach 2011-2015 wpływy z rolnictwa w UE pod
względem AWU (roczna jednostka pracy) utrzymywały
się na relatywnie wysokim poziomie, z niewielkimi
odchyłami (poniżej 10%). Największą różnicę zanotowano
pomiędzy 2012 a 2013 rokiem, kiedy wpływy z rolnictwa
wzrosły o 5.6%. Od 2013 roku tendencja uległa jednak
europejskiej
znajduje
się
ok. 11 milionów farm, w których pracują blisko 22 miliony
rolników.
zarówno produkcja, jak i eksport produktów mlecznych
handlu nabiałem. Eksport żywności z UE przez ostatnie
i przepisów obowiązujących wszystkie państwa Unii
Rolnictwo
światowym rynku handlu nabiałem. Prognozuje się, że
pracownikami
odpowiedzialnymi za obróbkę, obsługę i sprzedaż
zmianie, a wpływy z rolnictwa zaczęły nieznacznie
spadać.
Wielkość wpływów z rolnictwa w latach 2011-2016
względem 2010 roku przedstawia poniższa tabela.
żywności, w sektorze rolnym zatrudnionych jest około
2011
2012
2013
2014
111.2
108.4
114
111.9
2015
44 milionów mieszkańców UE. Według danych Komisji
Europejskiej na 2016 rok, łączny przychód z rolnictwa
1
w ostatnich latach określany jest na ok. 6% unijnego PKB .
Według raportu Eurostatu na 2016 rok, największym
producentem żywności w Unii Europejskiej jest Francja
(18% całości produkcji UE), za którą plasują się Niemcy
(14%), Włochy (13%), Hiszpania (10%), Wielka Brytania (8%),
Holandia (7%) i Polska (5%). Kraje te przyczyniają się
razem do około 75% całości produkcji2.
z
których
największym
100
109.9
(e.)
Źródło: Eurostat. Dane estymowane (e).
Według raportu Komisji Europejskiej („Agri-food trade in
2015, China boosts EU exports”, 02.2016), głównymi
eksportowanymi towarami produkcji rolnej w 2015 roku
były alkohole, które stanowiły 16% ogólnego eksportu.
Ponadto największe zyski w krajach UE osiągnięto
Rolnictwo w UE podzielone jest na 21 odrębnych
sektorów,
2010=
jest
z handlu zbożami, skórami oraz futrami.
„mleko
i produkty mleczne”, stanowiące ok. 15% wartości
wszystkich przychodów z rolnictwa. Unia Europejska to
obecnie największy producent nabiału na świecie,
produkujący ok. 156 miliardów litrów mleka rocznie.
1
European Commission: Agriculture and Rural Development, The CAP:
Overview, http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/index_en.htm/
2
Eurostat News Release, Statistical book on agriculture, forestry and
fishery, 18.02.2016,
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7158641/5-18022016BP-EN.pdf/c221fff8-d4a2-4297-9f58-29927b44e4b5/
www.trademilk.eu
5
Poradnik
importera
z Europy
dodoChin
Poradnik
importeraproduktów
produktówmlecznych
mlecznych
z Europy
Chin
I. Import towarów
mlecznych
z Europy do Chin
www.trademilk.eu
www.trademilk.eu
6
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
- Wprowadzenie
Roczne światowe zapotrzebowanie na import nabiału
mleczne
szacuje się na ok. 15 milionów ton. Państwa najczęściej
wzrasta sukcesywnie od lat 80. XX wieku. Głównym
importujące mleko i jego przetwory to Chiny (2 miliony),
powodem zwiększającego się popytu jest bogacenie się
Rosja (1.4 miliona) i Meksyk (0.5 miliona).
Światowe
zapotrzebowanie
na
produkty
krajów rozwijających się, w których rosną przychody
mieszkańców. Dodatkowo, wpływ na wzrost ma wciąż
- Eksport nabiału z Unii Europejskiej do Chin
rosnąca populacja, zmieniająca się dieta i proces
Od 1 kwietnia, po ponad 30 latach obowiązywania
urbanizacji. Europa jest bardzo ważnym uczestnikiem
limitów produkcji mleka, Unia zniosła kwoty, które
rynku produktów mlecznych na całym świecie.
utrzymywane były w UE od 1984 roku, przez co
przewiduje się, że produkcja mleka i przetworów
- Produkcja mleka na świecie
mlecznych w najbliższych latach będzie nadal wzrastać.
Obecnie, na podstawie danych na lata 2008-2015,
światową produkcję szacuje się na poziomie ok. 735
Produkcja mleka w Unii Europejskiej (UE-28)
miliardów litrów mleka. Największym producentem jest
w latach 2011-2015
Unia Europejska, ze średnią produkcją na poziomie 156
miliarda litrów rocznie, następnie Indie, produkujące
ok. 131 miliardów litrów rocznie i Stany Zjednoczone,
x 1000 ton
2011
2012
2013
151.900
152.100
153.800
+0.1%
+1.1%
2014
2015
159.800 163.500
z wynikiem ok. 91 miliardów litrów rocznie. Ośmiu
największych producentów nabiału wytwarza ok. 407
wzrost
%
miliardów litrów mleka, co daje blisko 55% światowej
względem
produkcji.
poprzed-
+3.9%
+2.3%
niego roku
Do
trzech
największych
eksporterów
produktów
Źródło: CLAL, European Union: Dairy sector,
mlecznych zaliczamy Nową Zelandię, Unię Europejską
http://www.clal.it/en/?section=stat_ue15/
i Stany Zjednoczone, których sprzedaż stanowi ponad
65% całego eksportu nabiału. Eksportowane produkty to
głównie mleko w proszku, sery, masło oraz serwatka
w proszku. W ostatnich latach zauważono jednak wzrost
zapotrzebowania na świeży nabiał. Pomiędzy 2012 a 2013
rokiem eksport płynnego mleka z UE do Chin niemal
podwoił się z 56 do 100 tysięcy ton.
z UE do Chin wzrósł o 174.2%. Największy skok
zanotowano między latami 2012 i 2013, kiedy różnica
wyniosła 49.15%. Najmniejsza zmiana nastąpiła między
rokiem 2013 a 2014, z różnicą rzędu 12.1%. Tendencja
wzrostowa utrzymana została jednak każdego roku.
Podsumowanie i prognoza produkcji mleka na rok 2015
i 2016 dla pięciu głównych eksporterów (w mln ton).
2015
W ostatnich pięciu latach (2011-2015) eksport nabiału
Lipiec 2016
Prognoza
(prognoza)
zmiany
Ewolucja eksportu mleka i produktów mlecznych z UE
do Chin w latach 2011-2015
Eksport
procentowej
Argentyna
11.6
10
-15%
Australia
9.8
9.7
-3%
UE-28
149.6
151.6
2%
Nowa
21.6
21.1
2%
Zelandia
Wartość w mln euro
%
2011 2012
2013 2014 2015
337
704
472
789
924
Różnica 2014/2015
17.1
Źródło: Komisja Europejska, Agri-food trade statistical factsheet:
USA
94.6
96.3
0%
Ogółem
282.9
288.8
1%
European Union – China, 14.04.2016, s. 8.
Źródło: United States Department of Agriculture,
Dairy: World Markets and Trade, lipiec 2016, s. 2.
www.trademilk.eu
7
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
Całkowity import nabiału przez Chiny w latach 2011-2015
Źródło: CLAL, China: Dairy sector, http://www.clal.it/en/?section=stat_cina/
W latach 2011-2015 da się zauważyć pewne trendy
w proszku (SMP). Inne produkty zdobywają jednak coraz
dotyczące
Chiny
większą popularność. W latach 2013-2015 chiński import
możemy
serów zwiększył się o 60%, mleka dla niemowląt o 57%
produktów.
proporcji
importowanych
Szczególnie
istotną
przez
zmianę
dostrzec w ilościach importowanego pełnotłustego
i płynnego mleka o 150%.
mleka w proszku (WMP). Od 2012 do 2014 roku było ono
najczęściej importowanym produktem, ustanawiając
W ostatnich pięciu latach wzrasta również wyraźnie
rekordowy import w roku 2014, w ilości 671 000 ton.
popyt na świeże produkty mleczne. Zyski z handlu
W 2015 roku możemy zauważyć spadek w imporcie
świeżym mlekiem, śmietaną i nabiałem do Chin w 2011
o 48.3% i tym samym spadek na drugie miejsce pod
roku wynosiły 25 mln euro, podczas gdy w ostatnim roku
względem najczęściej importowanych towarów, za
wpływy wyliczono już na 300 mln euro, dając wzrost
serwatką w proszku. Tendencję spadkową w roku 2015
o
odnotowało też odtłuszczone mleko w proszku (SMP),
w kwestii handlu masłem, z którego zyski w ostatnich
jednak zmiana ta nie była tak drastyczna (-20.8%).
pięciu latach wzrosły o 962.5%, z 8 do 85 milionów euro.
Prawdopodobnie spowolnienie importu na te produkty
Szczególnie istotny dla handlu masłem był rok 2015,
zostało spowodowane faktem nadmiernego importu
w którym procentowy wzrost zysków wyniósł aż 254.2%.
w
latach
2013-2014,
skutkując
1100%.
Podobną
ewolucję
dostrzeżono
zmniejszeniem
zapotrzebowania.
Obecnie,
najczęściej
importowanymi
produktami
mlecznymi w Chinach nadal są: serwatka w proszku,
mleko w proszku (WMP) oraz odtłuszczone mleko
www.trademilk.eu
8
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
Ewolucja zysków z eksportu wybranych produktów mlecznych do Chin w latach 2011-2015
Eksport
Produkt
Wartość w mln euro
2011
Mleko, serwatka
w proszku
Świeże mleko,
śmietana, jogurt
Masło
2012
2013
2014
%
2015
różnica
2014/2015
%
część całego
eksportu
żywności
287
384
544
523
485
-7.3
4.7
25
55
108
199
300
50.8
2.9
8
9
15
24
85
254.2
0.8
Źródło: Komisja Europejska, AGRI-FOOD TRADE STATISTICAL FACTSHEET: European Union – China, 14.04.2016, s. 8.
Unia Europejska jest liderem w kwestii eksportu
świeżych produktów mlecznych do Chin. Aż 66%
płynnego mleka importowanego w Chinach pochodzi
właśnie z UE. Zważywszy na utrzymujący się trend
importowania produktów świeżych, daje to duże
możliwości pogłębiania współpracy.
Państwo Środka otrzymuje ok. 8% całego eksportu
żywności z UE, z czego zyski w 2015 roku szacowało się
na 10342 mln euro. Obecnie nabiał jest czwartą
najczęściej importowaną grupą produktów, za mięsem,
napojami
(w
tym
alkoholami)
oraz
produktami
mącznymi. Zyski z handlu produktami mlecznymi w 2015
roku wyniosły ok. 924 milionów euro, stanowiąc 8.9%
zysków z całego eksportu żywności do Chin3.
3
USDA Foreign Agricultural Service, China - People’s Republic of; Dairy
and Products Semi-annual Report, 20.05.2016, s. 4, http://b-for.com/wpcontent/uploads/Dairy-and-Products-Semi-annual_Beijing_ChinaPeoples-Republic-of_5-20-2016.pdf/
www.trademilk.eu
9
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
Zyski z eksportu produktów rolnych z Chin do Unii
Porównanie wartości eksportu produktów mlecznych
Europejskiej w 2015 roku wyniosły 5153 milionów euro,
pomiędzy UE a Chinami możemy zauważyć na poniższym
z czego 170 milionów (3.3%) pochodziło z handlu
wykresie, obejmującym lata 2011-2015.
produktami mlecznymi. Nabiał stanowi dopiero dziesiątą
grupę najczęściej eksportowanych produktów.
Do tych najczęściej eksportowanych zaliczamy nasiona
i
owoce
oleiste
(11.1%),
produkty
pochodzenia
zwierzęcego (11.1%) i jadalne warzywa, korzenie i bulwy
(10.5%)4.
Eksport nabiału ulega jednak w ostatnich latach
tendencji wzrostowej, z różnicą zysków z 84 milionów
euro w 2011 roku, do 170 milionów euro w 2015 (+102.3%).
Największą różnicę zauważono między 2014 a 2015
Źródło: Komisja Europejska, AGRI-FOOD TRADE STATISTICAL
FACTSHEET: European Union – China, 14.04.2016, s. 8.
rokiem, kiedy odnotowano wzrost o 38.2%.
Ewolucja eksportu mleka i produktów mlecznych z Chin
do UE w latach 2011-2015
Eksport
Wartość w mln euro
2011 2012
84
101
%
2013 2014 2015
114
123
170
różnica 2014/2015
38.2
Źródło: Komisja Europejska, Agri food trade statistical factsheet:
European Union – China, 14.04.2016, s. 8.
4
Komisja Europejska, Agri food trade statistical factsheet: European
Union – China, 14.04.2016, s. 8.
www.trademilk.eu
10
Poradnik
Poradnikimportera
importeraproduktów
produktówmlecznych
mlecznychzzEuropy
Europydo
doChin
Chin
II. Wymogi, jakie musi
spełnić dostawca mleka
i produktów mlecznych
na rynek chiński
www.trademilk.eu
www.trademilk.eu
11
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
- Wprowadzenie
W ostatnich latach w Chinach miało miejsce kilka dużych
skandali związanych z jakością produktów mlecznych.
Władze w Pekinie w odpowiedzi na nie wprowadziły
skomplikowane
procedury,
mające
na
celu
zapobiegnięcie importowi produktów niskiej jakości, tak
aby
chronić
życie
i
zdrowie
swoich
obywateli.
Podstawowymi jednostkami, które nadzorują proces
dopuszczania zewnętrznych dostawców na rynek chiński
są: Urząd Nadzoru nad Jakością, Inspekcji i Kwarantanny
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
(chiń.
oraz Urząd Certyfikacji i Akredytacji (chiń. 中国国家认证
- Wytyczne rządu Chińskiej Republiki Ludowej
wobec dostawców mleka i produktów
mlecznych z podziałem na poszczególne
produkty mleczne:
认可监督委员会Zhōngguó guójiā rènzhèng rènkě jiāndū
Eksportując produkty mleczne do Chin należy spełnić
Zhōnghuá rénmín gònghéguó guójiā zhìliàng jiāndū jiǎnyàn
ang. General Administration of Quality
jiǎnyì zǒngjú,
Supervision, Inspection and Quarantine, w skrócie AQSIQ)
wěiyuánhuì,
ang.
Certification
Administration, w skrócie CNCA).
and
Accreditation
narzucone normy i standardy. Poniższa tabela zawiera
spis
z
aktualnie
odnośnikiem
obowiązujących
do
pełnego
standardów
tekstu
wraz
regulacji
(w j. chińskim).
Obowiązujące w Chinach standardy jakościowe produktów mlecznych
Rodzaj produktu
Numer
Adres strony internetowej
standaryzacji
Mleko
GB19301-2010
http://www.szscjg.gov.cn/sda/xxgk/zt/spaqjg/bszy/201409/P020140930375357206477.pdf/
GB19645-2010
http://www.szscjg.gov.cn/sda/xxgk/zt/spaqjg/bszy/201409/P020140930375360136022.pdf/
Mleko UHT
GB25190-2010
http://www.nhfpc.gov.cn/zwgkzt/psp/201005/47370/files/75b45949d6094aa0a7e08331cdedc179.pdf/
Mleko
GB25191-2010
http://www.nhfpc.gov.cn/zwgkzt/psp/201005/47371/files/cc4c269775f44e79bd068e05b117964e.pdf/
GB19302-2010
http://www.szscjg.gov.cn/sda/xxgk/zt/spaqjg/bszy/201409/P020140930375397264912.pdf/
Ser
GB5420-2010
http://www.szscjg.gov.cn/sda/xxgk/zt/spaqjg/bszy/201409/P020140930375403875258.pdf/
Przetworzony ser
GB25192-2010
http://www.nhfpc.gov.cn/zwgkzt/psp/201005/47397/files/850828c695ae48d98d02c5c611fbe090.pdf/
Śmietana, masło,
GB19646-2010
http://www.nhfpc.gov.cn/zwgkzt/psp/201005/47386/files/38631e7cb64247d9984d744a7f586aef.pdf/
nieprzetworzone
Mleko
pasteryzowane
zmodyfikowane
Mleko
sfermentowane
tłuszcz mleczny
bezwodny
www.trademilk.eu
12
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
Mleko
GB13102-2010
http://www.nhfpc.gov.cn/zwgkzt/psp/201005/47381/files/048780422fdd476ea1129a8491e84d13.pdf/
Mleko w proszku
GB19644-2010
http://www.szscjg.gov.cn/sda/xxgk/zt/spaqjg/bszy/201409/P020140930375381497158.pdf/
Serwatka w proszku,
GB11674-2010
http://www.nhfpc.gov.cn/zwgkzt/psp/201005/47383/files/0b1b107acb1b46c5a37e11f533fd592e.pdf/
GB10765-2010
http://www.moh.gov.cn/zwgkzt/psp/201005/47402/files/bc25275055b04aac83f5b7911ad249c4.pdf/
GB10767-2010
http://www.nhfpc.gov.cn/zwgkzt/psp/201005/47403/files/97fd3a2acf39453aa58b0390e69643f5.pdf/
skondensowane
koncentrat białka
serwatki
Oparte na mleku
produkty dla
niemowląt (do 6
miesiąca życia)
Produkty dla małych
dzieci
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na zgodność produktu z normami GB 14880-2012 Narodowe standardy bezpieczeństwa
żywnościowego przy stosowaniu składników odżywczych:
http://www.nhfpc.gov.cn/cmsresources/mohwsjdj/cmsrsdocument/doc14526.pdf
oraz GB 2760-2014 Narodowe standardy bezpieczeństwa żywnościowego przy stosowaniu dodatków żywnościowych
(dokument można znaleźć na stronie Narodowej Komisji Zdrowia oraz Planowania Rodziny Chińskiej Republiki Ludowej
pod adresem: http://www.nhfpc.gov.cn/sps/s3593/201412/d9a9f04bc35f42ecac0600e0360f8c89.shtml
wraz z dokumentami szczegółowymi dla poszczególnych dodatków).
www.trademilk.eu
13
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
- Rejestracja producenta mleka i przetworów
mlecznych
trzeba podać chińskojęzycznej nazwy przedsiębiorstwa),
W celu rozpoczęcia eksportu produktów mlecznych do
zarejestrowania się. Warto w tym przypadku zwrócić
Chin należy przejść wieloetapową procedurę, która ma
szczególną
na
zagranicznego
państwa/regionu oraz kontaktowy adres email. Aby
przedsiębiorstwa na rynek chiński. Poszukując partnera
poprawnie wybrać państwo, z którego pochodzi
przede wszystkim należy sprawdzić czy państwo,
producent, należy kliknąć na niebieski znak zapytania
z którego pochodzi nasze przedsiębiorstwo osiągnęło
znajdujący się po prawej stronie od okienka do
odpowiednie
chińskimi
wpisywania informacji, następnie w rozwinąć listę
odnośnie handlu wyrobami mlecznymi. Taka lista jest
„Europa” oraz „Europe Union”, a na końcu wybrać dane
dostępna w języku chińskim na stronie AQSIQ pod
państwo poprzez zaznaczenie go przyciskiem z lewej
adresem:
strony. Samo kliknięcie w nazwę państwa jedynie ją
http://jckspaqj.aqsiq.gov.cn/xz/ggshrzpzsyb/index.htm.
podświetla, co nie jest jednoznaczne z zaznaczeniem,
Po kliknięciu w odnośnik do jakiegokolwiek państwa
przez co niemożliwe jest kontynuowanie procesu
zostaniemy przekierowani na stronę internetową, gdzie
rejestracji.
będzie można pobrać wzór wniosku o certyfikat zdrowia,
przykładzie Polski ilustruje grafika.
celu
dopuszczenie
produktów
porozumienie
z
władzami
jednak należy wykonać to starannie i poprawnie w celu
uwagę
na
Poprawne
dwie
kwestie
zaznaczenie
–
wybór
państwa
na
które przedsiębiorstwo musi uzyskać w celu otrzymania
zgody na eksport swoich produktów do Chin. Wzory
stosownych
dokumentów
są
Rejestracja producenta na przykładzie Polski
przygotowane
w języku chińskim oraz angielskim, zdarzają się jednak
dokumenty trzyjęzyczne, np. w przypadku Polski, co
ułatwia wypełnienie formalności. Wniosek składa się do
urzędu odpowiedzialnego za inspekcję weterynaryjną
zlokalizowanego na terenie państwa, w którym znajduje
się zakład produkcyjny przedsiębiorstwa. Formularze są
następnie przesłane do CNCA, który zatwierdza dany
zakład produkcyjny lub zleca dodatkową kontrolę, która
kończy się uzyskaniem raportu z ewentualnymi uwagami
odnoszącymi się do funkcjonowania zakładu.
Po uzyskaniu certyfikatu zdrowia należy zarejestrować
przedsiębiorstwo
na
stronie
systemu
rejestracji
importerów i eksporterów importowanej żywności:
http://ire.eciq.cn/.
Formularz
jest
dwujęzyczny
(j. chiński oraz j. angielski) i wypełnia się go online.
System internetowy zaleca, aby przeprowadzić ten
proces za pomocą przeglądarki internetowej Internet
Explorer w wersji 6, 7, 8, 9 lub 10 i 11 w trybie
kompatybilności, jednak możliwe jest to również za
pomocą
nowocześniejszego
oprogramowania
dostarczonego przez inne firmy. W pierwszej kolejności
należy wybrać opcję „login” przy zakładce Information
Recording
a
System
następnie
for
„Initial
Manufacturer
registration”.
Overseas,
Zostaniemy
przeniesieni do formularza rejestracyjnego. Ważne – nie
Źródło: http://ire.eciq.cn/
wszystkie pola muszą zostać wypełnione (m.in. nie
www.trademilk.eu
14
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
W przypadku wypełniania pola z kontaktowym adresem
email należy pamiętać, że w Chinach niedostępne są
usługi pocztowe Gmail oraz Hotmail. Z tego powodu
lepiej unikać korzystania z tych usług. Po wypełnieniu
formularza
można
wybrać
opcję
tymczasowego
zapisania danych („temp save”) lub przesłać wniosek do
sprawdzenia
(„commit”).
Należy
zapisać
„Record
number” oraz „Query number” – są to dane niezbędne
do późniejszego logowania się do systemu.
- Znajdowanie zakładów produkcyjnych, które
mogą eksportować własne produkty do Chin
Na stronie chińskiego urzędu certyfikacji i akredytacji
CNCA pod adresem:
http://www.cnca.gov.cn/bsdt/ywzl/jkspjwscpqzc/
znajdują się listy (w j. chińskim) zakładów produkcyjnych,
które uzyskały pozwolenie na eksport swoich produktów
do Chin z podziałem na poszczególne kategorie
produktów oraz państwa. Można również skorzystać
z wyszukiwarki (również w j. chińskim), znajdującej się
pod
adresem
http://cifer.cnca.cn/cifer/pubQuery.do/.
Dzięki niej możemy odnaleźć zakłady, które uzyskały
licencję na eksport produktów mlecznych do Chin, za
pomocą numeru aplikacji, nazwy, numeru rejestracji,
typu produkcji oraz kontynentu i państwa/regionu
pochodzenia. Wpisując dane należy pamiętać, że mleko
w proszku dla niemowląt jest uznane za osobny typ
produkcji w stosunku do produktów mlecznych. Poza
informacjami, które można podać przy wyszukiwaniu,
lista dopuszczonych zakładów zawiera również ich
adres, a także rodzaje dopuszczonych do eksportu do
Chin produktów (w j. chińskim i j. angielskim).
W
załączniku
nr
1
„Lista
polskich
zakładów
produkcyjnych, które uzyskały zgodę na eksport
produktów mlecznych do Chin” do poradnika znajduje
się przykładowa lista zatwierdzonych zakładów z Polski
opracowana z pomocą tej wyszukiwarki.
www.trademilk.eu
15
Poradnik
Poradnikimportera
importeraproduktów
produktówmlecznych
mlecznychz zEuropy
EuropydodoChin
Chin
III. Wymogi, jakie musi
spełnić importer mleka
i produktów mlecznych
w Chinach
www.trademilk.eu
www.trademilk.eu
16
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
- Wprowadzenie
oraz Ogólny standard dla oznaczania wartości odżywczej
Rozdział trzeci skupia się na procedurach, które należy
produktów spożywczych paczkowanych GB 28050-2011:
wypełnić w celu importowania produktów mlecznych do
http://www.nhfpc.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2013/06/
Chin od producentów, którzy już otrzymali stosowny
20130605104041625.pdf
certyfikat.
etykietowania
Zawiera
on
informacje
dotyczące
oraz
pakowanej
Ogólny
specjalnej
standard
dietetycznej
rejestrowania spółek chińskich oraz zagranicznych jako
żywności GB 13432-2103:
importerów
Przedstawione
http://www.nhfpc.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2014/05/
zostały dwie kompletne listy dokumentów, które spółki
20140505140531583.pdf. Bardzo ważne jest dokładne
muszą przygotować w celu importowania produktów do
przygotowanie etykiet, ponieważ od tego może zależeć
Chin. Pierwsza z nich jest spisem dokumentów ogólnych
sukces produktu na rynku chińskim.
produktów
mlecznych.
wymaganych przy imporcie, druga dotyczy dokumentów
związanych bezpośrednio z produktami mlecznymi. Dla
Przykład poprawnie wykonanej chińskiej naklejki na
podmiotów dopiero zainteresowanych rozpoczęciem
produkcie mlecznym Ninolac
działalności na rynku mleczarskim opisano proces
zakładania firmy importowo-eksportowej z kapitałem
zagranicznym etap po etapie. Na koniec przedstawiono
przykład fikcyjnej spółki, która dopiero rozpoczyna
działalność importową i jest zainteresowana produktami
mlecznymi z Unii Europejskiej.
- Rejestrowanie działalności importowej do
Chin
Podobnie jak w przypadku producentów wyrobów
mlecznych, firmy zagraniczne zajmujące się eksportem
towarów do Chin powinny się zarejestrować na stronie
http://ire.eciq.cn. Na stronie głównej należy wybrać
Źródło: http://www.pcbaby.com.cn/
opcję „Registration System for Exporters or Agents
Overseas”,
a
następnie
„Initial
Registration”.
Wypełniając dane w formularzu należy szczególną
uwagę zwrócić na poprawność wpisywanych danych,
a
także
kwestie
związane
z
wyborem
państwa
- Dokumenty wymagane przy imporcie
produktów mlecznych z Unii Europejskiej do
Chin
pochodzenia oraz wpisaniem kontaktowego adresu
Importowanie produktów mlecznych z Unii Europejskiej
email, które zostały opisane w rozdziale drugim.
do Chin wymaga przygotowanie całej gamy różnych
Przedsiębiorstwa chińskie, które zamierzają importować
dokumentów.
wyroby mleczarskie również powinny się zarejestrować,
przygotowane na podstawie Bazy danych dostępu do
wybierając na stronie głównej opcję „Registration
rynku (Market Access Database) utrzymywanej przez
System for Importers Within Borders”.
Komisję Europejską. Jest to najlepszy tego typu oficjalnie
Poniżej
znajduje
się
opracowanie
opracowany i regularnie aktualizowany informator.
Kolejnym etapem jest etykietowanie importowanego
Należy zwrócić uwagę na to, które dokumenty
produktu. Władze w Chinach wprowadziły dokładne
przygotowujemy jako importerzy, a które musi wypełnić
wytyczne dotyczące zawartości etykiet. Podstawowymi
nasz partner z Unii Europejskiej. Nie wszystkie poniższe
dokumentami, które je określają są: Ogólny standard
dokumenty są wymagana w każdym przypadku (m.in.
etykietowania
7718-2011
z uwagi na wybrany środek transportu). Zalecane jest,
(http://www.nhfpc.gov.cn/zwgkzt/psp/201106/51950/files
aby przed rozpoczęciem eksportu/importu do Chin z Unii
/e84256474d1445919246b4a41a87f172.pdf)
Europejskiej upewnić się czy nie nastąpiły zmiany w tym
pakowanej
żywności
GB
www.trademilk.eu
17
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
zakresie. Baza danych znajduje się pod adresem
wydane
http://madb.europa.eu/. Firmy zaczynające importować
produkty powinny zapoznać się za listą pierwszą oraz
przez
przewoźnika,
zwyczajowo
w j. angielskim;
10. List przewozowy (inaczej: konosament) (ang. Bill
of
inne wyroby niż produkty mleczne z Unii Europejskiej
przygotowywany przez przewoźnika morskiego,
mogą od razu przejść do listy drugiej, gdzie wykazane są
dokumenty specyficzne dla importu tej kategorii
chiń.
提运单Tí
drugą. Przedsiębiorstwa, które wcześniej importowały
Lading,
yùndān)
–
zazwyczaj w j. angielskim;
11.
Świadectwo ubezpieczenia (ang. Insurance
Certificate, chiń. 货物保险单证Huòwù bǎoxiǎn
produktów.
dān zhèng) – przygotowywany w j. angielskim
Lista pierwsza – dokumenty potrzebne przy handlu
lub chińskim przez firmę ubezpieczeniową
pomiędzy Chinami a Unią Europejską.
importera lub eksportera, może być zażądane
1.
Manifest ładunkowy (ang. Cargo Manifest) –
przygotowywany w języku angielskim lub
przez chińskie służby celne;
12. Rejestracja celna (ang. Customs Registration) –
chińskim;
dokument potwierdzający, że importer oraz
2. Przywozowa deklaracja celna (ang. Customs
(chiń.
关进口货物报关单Zhōnghuá rénmín gònghéguó
rénmín gònghéguó hǎiguān zǒng shǔ);
–
13. Zezwolenie na prowadzenie działalności (ang.
przygotowywany przez importera w języku
Business Licence, chiń. 公司登记(备案)申请书
chińskim;
Gōngsī dēngjì (bèi'àn) shēnqǐng shū) – dokument
Faktura handlowa (ang. Commercial Invoice,
potwierdzający, że firma została zarejestrowana
chiń. 商业发票 Shāngyè fāpiào) – przygotowana
w Chinach oraz uzyskała zgodę na prowadzenie
w języku angielskim lub chińskim;
działalności,
jìnkǒu
huòwù
bàoguān
dān)
4. Faktura pro forma (ang. Pro Forma Invoice, chiń.
形式发票Xíngshì fǎ piào);
5.
6.
7.
中华人民共和国海关总署Zhōnghuá
Import Declaration chiń, chiń. 中华人民共和国海
hǎiguān
3.
eksporter zarejestrowali się w Urzędzie Celnym
przygotowywany
w
języku
na
działalności
chińskim;
14.
Zezwolenie
prowadzenie
Wykaz opakowań (ang. Packing List, chiń. 装箱
importowo-eksportowej (ang. Import and Export
单Zhuāng xiāng dān) – wykaz transportowanego
Business Licence, chiń. 进出口经营资格申请表
towaru potrzebny na rzecz procedury celnej;
Jìn chūkǒu jīngyíng zīgé shēnqǐng biǎo) -
Certyfikat
pochodzenia
dokument potwierdzający, że firma uzyskała
niepreferencyjnego
(ang. Certificate of Non-Preferential Origin, chiń.
zgodę na prowadzenie działalności importowo-
原产地证明Yuán chǎndì zhèngmíng) – eksporter
eksportowej,
przygotowuje na życzenie importera;
chińskim;
Dowód preferencyjnego pochodzenia (ang.
przygotowywany
w
języku
15. Rejestracja w chińskim Urzędzie Celnym (ang.
Proof of Preferential Origin, chiń. 优惠原产地证
Registration
明Yōuhuì
–
Authorities) – dokument przygotowywany przez
może
służbę spedycyjną, potwierdzający jej rejestrację
yuán
przygotowywany
zamienić
chǎndì
przez
zhèngmíng)
eksportera,
Certyfikat
niepreferencyjnego
with
the
Chinese
Customs
w chińskim Urzędzie Celnym.
pochodzenia;
8.
Lotniczy list przewozowy (ang. Air Waybill, chiń.
Na stronie internetowej bazy można znaleźć wiele
航海货运单Hánghǎi
przydatnych
potwierdzenie
9.
wydane
huòyùn
przez
dān)
–
przewoźnika,
informacji
dotyczących
sposobu
wypełniania tych dokumentów, terminów, ich dokładnej
zwyczajowo w j. angielskim;
zawartości lub istnienia
Kolejowy list przewozowy zgodności z COTIF
Zalecane jest skorzystanie z tych informacji, zwłaszcza
sformalizowanego wzoru.
oraz SMGS (ang. Rail Waybill Conforming to both
w przypadku rozpoczynania działalności importowo-
COTIF and SMGS Agreements) – potwierdzenie
eksportowej.
www.trademilk.eu
18
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
8.
Lista druga – dokumenty wymagane przy obrocie
(ang. Export Certificate for Foodstuffs) –
produktami mlecznymi.
1.
Certyfikat eksportu wyrobów spożywczych
Certyfikat potwierdzający rejestrację eksportera
przygotowywany przez odpowiednie urzędy
w CNCA (ang. Registration of Foreign Exporters
w państwie eksportera w j. angielskim lub
of Dairy Products; chiń.境外乳品出口商或代理
chińskim,
商备案申请表Jìngwài rǔpǐn chūkǒu shāng huò
z normami wprowadzonymi przez AQSIQ.
poświadcza
zgodność
produktu
dàilǐ shāng bèi'àn shēnqǐng biǎo);
2.
Certyfikat potwierdzający rejestrację importera
Uwaga! Automatyczne zezwolenie na przywóz (numer 3)
w AQSIQ (ang. Registration of Importers of
jest wymagane tylko i wyłącznie w przypadku mleka
Foodstuffs, chiń. 进口食品的收货人备案申请表
i
Jìnkǒu shípǐn de shōu huò rén bèi'àn shēnqǐng
dodatkowy cukier lub inne substancje słodzące.
śmietany,
skoncentrowanych
lub
zawierających
biǎo);
3.
Automatyczne zezwolenie na przywóz (ang.
Automatic Import Licence, chiń. 中华人民共和国
自动进口许可证申请表Zhōnghuá
rénmín
gònghéguó zìdòng jìnkǒu xǔkě zhèng shēnqǐng
biǎo) – dokument przedstawiający informacje na
użytek
statystyki
chińskiego
Ministerstwa
Handlu. Przygotowuje importer w j. chińskim;
4.
Pozwolenie na import żywych zwierząt oraz
roślin poddanych kwarantannie (ang. Permit to
Import Live Animals and Plants Subject to
Quarantine, chiń. 中华人民共和国进境动植物检
疫许可证申请表 Zhōnghuá rénmín gònghéguó
jìn jìng dòng zhíwù jiǎnyì xǔkě zhèng shēnqǐng
biǎo) – dokument powinien uzyskać importer
w AQSIQ;
5.
Certyfikat inspekcji towarów (ang. Commodity
Inspection Certificate, chiń. 入境货物报检单
Rùjìng huòwù bào jiǎn dān) – o certyfikat aplikuje
importer w AQSIQ;
6.
7.
Certyfikat analizy (ang. Certificate of Analysis,
W przypadku importowania produktów mlecznych
chiń. 分析证书Fēnxī zhèngshū) – dokument
skierowanych do niemowląt wymagana jest rejestracja
potwierdzający, że zostały przeprowadzone
w Chińskiej Administracji Żywności i Leków (chiń. 国家食
odpowiednie badania w państwie eksportera;
品药品监督管理总局 Guójiā shípǐn yàopǐn jiāndū guǎnlǐ
przygotowywany w j. angielskim lub chińskim;
zǒngjú, w skrócie CFDA). Od 1 października 2016 roku tę
Certyfikat
kwestię reguluje zarządzenie CFDA nr 26, dostępne pod
pochodzenia
weterynaryjny
zwierzęcego
dla
(ang.
produktów
Veterinary
Health Certificate for Animal Products, chiń. 动物
检疫证书Dòngwù
jiǎnyì
zhèngshū)
adresem:
http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0053/155260.html.
–
przygotowywany przez służby weterynaryjne
państwa eksportera, może być przygotowany
w każdym języku, jednak wymagane jest
dodatkowe tłumaczenie na j. angielski lub
chiński;
www.trademilk.eu
19
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
Przykładowy list przewozowy
Źródło: http://jckspaqj.aqsiq.gov.cn/zcfg/gnflfg/200808/t20080827_86916.htm
www.trademilk.eu
20
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
Przykładowy konosament
Źródło: http://club.qingdaonews.com/showAnnounce_1235_41162_1_0.htm
www.trademilk.eu
21
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
- Zakładanie firmy importowej w Chinach przy
udziale kapitału zagranicznego
7.
Kooperując gospodarczo z zagranicznymi producentami
8.
na
terenie
Chin.
Gwarantuje
to
siódmym
etapie
rejestrujemy
firmę
w lokalnym oddziale Biura Statystycznego.
W ósmym etapie rejestrujemy firmę w lokalnym
oddziale administracji podatkowej.
i eksporterami warto zaprosić ich do współpracy
kapitałowej
W
9.
W dziewiątym należy otworzyć konto bankowe
zabezpieczenie dostaw, większą aktywizację partnera
firmy i przelać na nie środki z wstępnego konta
z Unii Europejskiej oraz wzmacnia wzajemne zaufanie,
bankowego.
które jest podstawą każdego długotrwałego biznesu.
Poniżej prezentujemy procedurę, którą muszą przejść
spółki z udziałem zagranicznego kapitału w celu
rozpoczęcia działalności na terenie Chin. W sytuacji, gdy
10. Dziesiąty
etap
to
uzyskanie
zgody
na
drukowanie faktur.
11. W
jedenastym
etapie
należy
zgłosić
przedsiębiorstwo w Państwowej Administracji
nasz partner nie zdecyduje się na założenie wspólnej
Wymiany Zagranicznej (chiń. 国家外汇管理局
spółki,
samodzielnie.
Guójiā wàihuì guǎnlǐjú). W przypadku częstych
Procedura jest bardzo podobna, nie wymaga jednak
transferów finansowych pomiędzy chińskim
realizowania etapu drugiego.
i zagranicznym
1.
możemy
zarejestrować
ją
W celu rozpoczęcia działalności importowo-
równocześnie
eksportowej w Chinach przez przedsiębiorstwa
bankowe.
konto
rejestracyjnej nowej spółki, która otrzyma
rejestracji w Biurze Handlu Zagranicznego
odpowiednią licencję. Pierwszym etapem jest
lokalnego oddziału Ministerstwa Handlu.
13. W trzynastym etapie należy zgłosić działalność
w lokalnym Urzędzie Celnym.
14. W czternastym etapie należy zarejestrować
gōngshāng háng zhèng guǎnlǐ zǒngjú).
W drugim etapie należy zgłosić się do Biura
przedsiębiorstwo
Inwestycji
przy
i Inspekcji Importu oraz Eksportu. Przed
lokalnym oddziale Ministerstwa Handlu w celu
zgłoszeniem wniosku należy przejść rejestrację
uzyskania
w systemie internetowym znajdującym się pod
z
Zagranicznych
zgody
zagranicznych
na
działającego
założenie
kapitałem.
spółki
Procedura
ta
dotyczy spółek Joint-Venture (chiń. 合资企业
4.
zagraniczne
warto
12. W dwunastym etapie wymagane jest zgłoszenie
i Handlu (chiń. 国家工商行政管理总局 Guójiā
3.
zgłosić
bankowym
zagraniczne niezbędne jest przejście procedury
zgłoszenie nazwy w lokalnym Biurze Przemysłu
2.
kontem
w
Biurze
Kwarantanny
adresem:
http://ra.eciq.cn/NetagentWeb/login.jsp.
Hézī qǐyè), spółek partnerskich (chiń. 合作企业
15. W piętnastym etapie należy zarejestrować się
Hézuò qìyè) oraz spółek o całkowitym kapitale
w E-Port, chińskim systemie do zarządzania
zagranicznym
procesami z zakresu handlu zagranicznego,
(chiń.外商独资企业
Wàishāng
dúzīqǐyè).
który pozwala na udostępnianie wymaganych
Trzecim etapem jest założenie wstępnego konta
danych
bankowego oraz zdeponowanie na nim kapitału
Dokumenty należy złożyć w lokalnym oddziale
zakładowego.
E-portu, procedurę szczegółowo objaśnia strona
Czwartym etapem jest uzyskanie certyfikatu od
internetowa
firmy audytowej, która potwierdzi, że nasze
(http://www.bjeport.gov.cn/card/card.aspx).
odpowiednim
organom
państwa.
pekińskiego
E-portu
przedsiębiorstwo posiada wystarczającą ilość
kapitału do rozpoczęcia działalności.
5.
W piątym etapie ponownie należy wystąpić do
Biura Bezpieczeństwa Publicznego w celu
wyrobienia firmowej pieczęci.
6.
W szóstym etapie należy wystąpić do Biura
Nadzoru Jakości i Technologii w celu uzyskania
certyfikatu organizacyjnego.
www.trademilk.eu
22
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
Więcej informacji odnośnie procedury zakładania spółki
wniosek do urzędu weterynaryjnego swojego państwa
nasz partner może uzyskać na stronie internetowej
o status producenta na rynek chiński. Jeżeli spełnia
chińskiego dziennika “Global Times” pod adresem
wszystkie normy (wymienione w rozdziale drugim)
http://onestop.globaltimes.cn/how-can-i-open-up-my-
uzyskuje
own-import-and-export-company-in-china/.
a następnie musi się zarejestrować w internetowym
możliwość uzyskania takiego certyfikatu,
systemie. Następnie obaj partnerzy zakładają spółkę na
Przy zakładaniu spółki w Chinach warto wziąć pod
terenie Chin, zgodnie z procedurą przedstawioną
uwagę możliwość skorzystania z usług Pilotażowych
w rozdziale trzecim (spółkę rejestrują także w systemie
Stref
internetowym). Jeżeli spółka FreshFoodChina wcześniej
Ekonomicznych.
przeznaczone
pod
Są
to
specjalnie
które
prowadziłaby działalność importową to wystarczyłoby
dodatkowo zapewniają kompleksową pomoc przy
uzyskanie dokumentów związanej z obrotem wyrobami
zakładaniu spółek oraz ich prowadzeniu. Do tej pory
mlecznymi, wymienionych na drugiej liście w rozdziale
decyzją
strefy
trzecim. Kolejny etap to przygotowanie odpowiednich
w Szanghaju (w 2013 roku) oraz w Tianjinie, Fujian
etykiet, bez których produkt nie zostanie dopuszczony
i Guandongu (2015). Poniżej znajduje się zestawienie
na rynek chiński. Ostatnim etapem jest przewiezienie
stron internetowych poszczególnych stref.
towaru do Chin oraz poddanie go procedurze celnej.
Rady
zagraniczne
miejsca
Państwa
Pilotażowa Strefa
inwestycje,
otworzono
takie
http://www.shftz.gov.cn/
Ekonomiczna
w Szanghaju
Pilotażowa Strefa
http://www.china-tjftz.gov.cn/
Ekonomiczna
w Tianjinie
Pilotażowa Strefa
http://www.china-fjftz.gov.cn/
Ekonomiczna
w Fujian
Pilotażowa Strefa
http://www.china-gdftz.gov.cn/
Ekonomiczna
w Guandongu
Założoną na terenie Chińskiej Republiki Ludowej spółkę
również
należy
http://ire.eciq.cn,
zarejestrować
tym
razem
na
stronie
wybierając
opcję
“Registration System for Importers Within Borders”.
- Przykład rozpoczęcia działalności
Fikcyjna firma 上海真好吃 (Shanghai ZhenHaoChi), do tej
pory tylko i wyłącznie handlująca żywnością na rynku
chińskim,
zamierza
rozszerzyć
swoją
działalność
i rozpocząć import produktów mlecznych z Unii
Europejskiej. W tym celu znajduje partnera europejskiego
- zakład mleczarski, który musi uzyskać certyfikat
producenta na rynek chiński. Partner z Europy zgłasza
www.trademilk.eu
23
Poradnik
Poradnikimportera
importeraproduktów
produktówmlecznych
mlecznychzzEuropy
Europydo
doChin
Chin
IV. Nawiązanie relacji
handlowej z dostawcą
mleka i produktów
mlecznych z Europy
www.trademilk.eu
www.trademilk.eu
24
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
- Wprowadzenie
rekomendowanym sposobem na nawiązanie relacji
Nawiązanie kontaktu z nowym partnerem biznesowym
handlowej, z uwagi na brak gwarancji bezpieczeństwa
z Europy nie jest łatwe, wymaga czasu i wiele
takiej procedury.
cierpliwości, ale raz zbudowana dobra relacja może
procentować przez wiele lat. Celem tego rozdziału jest
- Podstawy kultur chińskiej i europejskiej
wskazanie
Świat się staje coraz mniejszy a kraje i kultury się do
właściwego
sposobu
wyszukiwania
i komunikacji partnerów z Chin z partnerami z Europy.
siebie zbliżają. Mimo obecnej bardzo dużej wymiany
handlowej pomiędzy Europą a Chinami, istnieje wiele
- Jak i gdzie uzyskać listę rzetelnych
dostawców mleka i produktów mlecznych
Dostawców
mleka
zarejestrowanych
wyszukać
w
i
w
produktów
Chinach
internecie
z
posługując
utrudniających
nawiązanie
kontaktu
i prowadzenie relacji biznesowych. Kultura w biznesie
już
zarówno w Europie jak i w Chinach wywodzi się
łatwością
z tradycji i historii. Europa i Chiny przez wieki były od
mlecznych
można
różnic
się
linkiem:
siebie oddzielone a ich
społeczeństwa rozwijały się
przez całe wieki praktycznie całkiem osobno.
http://www.cnca.gov.cn/bsdt/ywzl/jkspjwscpqzc/.
Znajdują się tam listy (w j. chińskim) zakładów
produkcyjnych, które uzyskały pozwolenie na eksport
swoich produktów do Chin z podziałem na poszczególne
kategorie produktów oraz państwa. Jeżeli poszukiwany
jest nowy partner lub firma, która nie jest jeszcze
zarejestrowana w Chinach, najpewniejszym sposobem
na
nawiązanie
relacji
jest
kontakt
z
ambasadą,
konsulatem lub inną instytucją rządową mającą swoją
placówkę w Chinach. Firmy rekomendowane przez
placówki
rządowe
są
zazwyczaj
monitorowane
i sprawdzane pod kątem zadłużenia i uczciwych praktyk
biznesowych. Lista placówek na terenie Chin podana jest
na
stronie
internetowej
Ministerstwa
Spraw
Zagranicznych większości z państw członkowskich Unii
Spraw
Źródła kultury europejskiej wywodzą się z Bliskiego
Zagranicznych Polski udostępnia na swojej stronie
Wschodu i południowych wybrzeży Europy. Ogromny
wyszukiwarkę
wpływ
Europejskiej.
znajdujących
Dla
przykładu
wszystkich
się
Ministerstwo
placówek
poza
rządowych
granicami
Polski:
na
kulturę
europejską
wywarła
kultura
starożytnych Greków, Rzymian i religia chrześcijańska.
http://www.msz.gov.pl/en/travel_to_poland/polands_mi
Wiele
zachowań
dzisiejszych
Europejczyków
ssions_abroad/polish_missions_abroad.
powszechnie uzasadnionych kulturowo ma swoje źródła
w Biblii lub antycznej mitologii. W kulturze europejskiej
Alternatywą dla zgłoszenia się po pomoc do lokalnego
bardzo
rządu lub wyszukania firmy znajdującej się na liście firm
i odpowiedzialność jednostki jako części społeczeństwa.
zarejestrowanych jest przeprowadzenie samodzielnego
W Europie bardzo wysoko ceniony jest indywidualizm
poszukiwania
i powszechnie uważa się, że jednostka może mieć duży
z
poradami
w
i
internecie.
Istnieje
bezpośrednimi
wiele
kontaktami
stron
do
przedsiębiorców. Większość stron posiada własny
system
weryfikacji
zarówno
kupujących
jak
i sprzedających, ale nie gwarantuje on pełnego
bezpieczeństwa a wiele firm rejestrujących się na tego
typu stronach może być nieuczciwych. Samodzielne
poszukiwanie
dostawców
w
internecie
nie
jest
duży
nacisk
kładziony
jest
na
rozwój
wpływ na kształt i rozwój świat.
Najważniejsze źródła kultury chińskiej i chińskiej filozofii
to konfucjanizm i taoizm.
Konfucjanizm to ruch filozoficzny zapoczątkowany przez
Konfucjusza ponad 500 lat przed narodzinami Chrystusa.
Głosił on, że przestrzeganie obowiązków moralnych
www.trademilk.eu
25
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
(na wzór stosunków rodzinnych pomiędzy dziećmi
lub telefoniczne powinno zostać udokumentowane
a rodzicami, żoną i mężem, młodszymi i starszymi braćmi
i potwierdzone mailem.
oraz stosunków między przyjaciółmi) jest podstawą
porządku państwa (wzorem dla stosunków pomiędzy
W każdej większej firmie w Europie znajduje się dział
ministrami a władcą, urzędnikami a ministrami oraz
eksportu zajmujący się komunikacją z zagranicznymi
poddanymi a urzędnikami). Rozwijał on też teorię
kontrahentami. Pracują tam zazwyczaj osoby doskonale
obrzędów
źródła
wykształcone i mówiące bardzo dobrze po angielsku. Po
kształtowania cnót, zwłaszcza człowieczeństwa oraz
udanym nawiązaniu komunikacji każdy potencjalny
prawości i sprawiedliwości.
kupiec kierowany jest właśnie do działu eksportu.
(obyczajności)
i
kultury
jako
W tym przypadku bardzo ważna jest precyzyjna
Taoizm jako ruch filozoficzny powstał nieco później niż
komunikacja. Firmy europejskie oczekują od kupującego
konfucjanizm i ujmował on ludzkie życie jako włączone
zawsze takiego samego stanowiska nieulegającego
w
częstym zmianom.
drogę
natury,
którą
należy
odnaleźć
i podporządkowując jej własne życie oraz zaprzestać
działań z nią sprzecznych.
Podpisanie jakiegokolwiek dokumentu jest widziane
z punktu widzenia firmy europejskiej jako zamknięcie
Bardzo wiele zachowań współczesnych Chińczyków ma
procesu negocjacji i równoznaczne jest ze zleceniem
swoje źródła w powyższych dwóch najważniejszych
płatności. Podpisując umowę należy zawsze pamiętać, że
ruchach filozoficznych, gdzie jednostka postrzegana jest
firma europejska będzie
jako element większej struktury społecznej.
chińskiego
spełnienia
oczekiwała od
każdego
partnera
warunku
umowy
w wyznaczonych terminach.
- Nawiązanie kontaktu oraz prowadzenie zakupów
i negocjacji razem z partnerem z Europy
Nawiązując kontakt z partnerem europejskim należy
- Różnice kulturowe będące utrudnieniem
nawiązania relacji
pamiętać o różnicach kulturowych i nie popełnić błędów
Bardzo dużym utrudnieniem w komunikacji pomiędzy
wynikających z innych przyzwyczajeń panujących na obu
kontrahentami z Chin i Europy jest inna strefa czasowa.
kontynentach.
Czas europejski jest przesunięty o 6-8 godzin do tyłu
w stosunku do czasu chińskiego. Należy o tym pamiętać
Wysłanie zapytania o ofertę i pierwszy kontakt z firmą
szczególnie, jeżeli dzwoni się na prywatny telefon
z Europy powinien odbyć się za pomocą email’a
komórkowy. Europejczycy bardzo cenią sobie podział
i telefonu. Powszechnie stosowaną praktyką w biznesie
czasu na pracę i czas wolny. W tygodniu pracuje się od
jest wysyłanie wiadomości mailowych i telefoniczne
poniedziałku do piątku przez 7 (we Francji) lub 8 godzin
potwierdzenie otrzymania wiadomości. W mailu należy
dziennie. Każda dodatkowa godzina pracy ponad
wytłumaczyć w bardzo dużym skrócie w jakim celu
ustalone 8 godzin musi być dodatkowo opłacana przez
piszemy,
firmę
pracodawcę, a Europejczycy zostają dłużej w pracy tylko
zainteresowani
w bardzo wyjątkowych sytuacjach. Po skończeniu pracy
i w jakich konkretnie ilościach. Wypada także podać
normalną praktyką jest nieodpowiadanie na maila
konkretne przewidywane terminy oczekiwanej realizacji
i nieodbieranie telefonu. Nie należy dzwonić lub pisać do
zamówienia. W celu potwierdzenia otrzymania email’a
Europejczyków w sobotę i niedzielę. Oba dni w całej
przez adresata należy zadzwonić na stacjonarny telefon
Europie są wolne od pracy, a w wielu krajach praca
firmowy
w niedzielę jest wręcz zakazana. Często spotykanym
przedstawić
reprezentujemy,
i
się,
czym
potwierdzić
napisać
jesteśmy
swoje
jaką
zainteresowanie
produktami podczas rozmowy. W całej Europie nie jest
problemem
powszechne używanie komunikatorów typu QQ lub
kontrahenta krótkiego czasu pracy Europejczyków za
WeChat. Firmy nieposiadające doświadczenia w pracy
obrazę i lekceważenie.
jest
uznawanie
przez
chińskiego
z Chinami zazwyczaj preferują komunikację mailową. Co
więcej, każde ustalenie z komunikatora internetowego
www.trademilk.eu
26
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
pracownikowi przysługuje urlop. Pracownik, za zgodą
- Odmienność kulturowa poszczególnych
krajów europejskich
pracodawcy, może wybrać sobie czas, w którym przez
Podczas komunikacji z firmami z Europy należy pamiętać
okres od 2 do 3 tygodni nie będzie przychodził do pracy.
o tym, że w samej Europie istnieje bardzo dużo różnic
Pracownik będący na urlopie nie ma zazwyczaj dostępu
kulturowych i nie można jednego modelu komunikacji
ani do maila, ani do telefonu. Nie należy traktować
używać
pójścia osoby kontaktowej w firmie na urlop jak
z różnych regionów Europy. Poprzez swoje odmienne
lekceważenie klienta. Czas urlopu zazwyczaj ustalany jest
pochodzenie i różnice kulturowe komunikacja z firmami
z dużym wyprzedzeniem, a obowiązki pracownika na
ze wschodu Europy, zachodu, południa lub północy
urlopie przekazywane są tymczasowo innej osobie.
może bardzo się różnić.
W Europie w każdym kraju od początku pracy każdemu
do
prowadzenia
biznesu
z
firmami
Dla przykładu można porównać czas pracy w Europie.
W Chinach bardzo ważnym elementem dnia pracy jest
przerwa na lunch. W większości firm, pracownikom
przysługuje około godzinny lunch między południem
a godziną trzecią po południu. W Polsce, kraju
położonym
na
wschodzie
Unii
Europejskiej,
najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia jest śniadanie,
a obiad spożywa się zaraz po pracy, choć, np. w dużych
firmach/korporacjach praktyką jest półgodzinna przerwa
na lunch w ciągu pracy, na ogół około południa. Dla
porównania we Włoszech, czyli w Europie Południowej,
W komunikacji z firmami z Europy należy wziąć pod
lunch jest jednym z ważniejszych posiłków w ciągu dnia.
uwagę dni wolne od pracy i święta narodowe.
Włosi potrafią na godzinę lub dwie wyłączyć telefony
W każdym kraju lista świąt i dni wolnych od pracy jest
i poświęcić się relaksowi przy posiłku i kieliszku wina.
inna i nie pokrywa się ze świętami chińskimi. Tak samo
Później wracają do pracy i są dostępni do wieczora.
jak w Chinach, podczas świąt narodowych, nikt w całym
kraju nie pracuje, a całe operacje związane z eksportem
Innym przykładem różnic kulturowych mających wpływ
zostają zatrzymane. Pełna lista dni wolnych od pracy
na komunikację w biznesie może być podejście do
z
planowania
podziałem
na
kraje
znajduje
się
na
stronie:
czasu
i
terminów.
Dla
przykładu
http://publicholidays.eu/. Dla przykładu w Polsce dni
w Niemczech, czyli Europie Środkowej, przyjście na
wolne od pracy na 2017 rok układają się następująco:
spotkanie na czas jest traktowane jako okazanie
respektu partnerowi biznesowemu. Dobrze widziane jest
1 stycznia - Nowy Rok
wręcz zjawienie się na spotkaniu kilka minut przed
6 stycznia - Trzech Króli
czasem. Nieuzasadnione spóźnienie się na spotkanie jest
16 kwietnia – Wielkanoc
za to obrazą i okazaniem braku szacunku dla
17 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny
niemieckiego partnera biznesowego. Osoba spóźniona
1 maja - Święto Państwowe (Święto Pracy)
powinna wielokrotnie przeprosić i uzasadnić swoje
3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja (Święto
spóźnienie. W krajach położonych na południu Europy
Konstytucji)
podejście do czasu jest znacznie bardziej elastyczne.
15 czerwca - Boże Ciało
Umawiając się na spotkanie we Włoszech należy wziąć
15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP
pod uwagę, że normalną praktyką jest przyjście kilka
1 listopada - Wszystkich Świętych
minut po czasie, a jeżeli jest się zaproszonym do kogoś
11 listopada - Święto Niepodległości
do domu na posiłek, to przyjście na czas jest wręcz
25 grudnia - Boże Narodzenie
niegrzeczne.
26 grudnia - Drugi Dzień świąt Bożego Narodzenia
www.trademilk.eu
27
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
Nie istnieje uniwersalne podejście do biznesu w Europie,
należy traktować zlekceważenia rytuału przekazania
a każdy kraj różni się od siebie. Wskazane jest zapytanie
wizytówki jako obrazy.
wprost przyszłego kontrahenta o zwyczaje panujące
w danym kraju. Pozwoli to na uniknięcie wielu
W Chinach, wiele spotkań odbywa się przy posiłku.
nieporozumień.
Wskazane jest zaproszenie kontrahenta na obiad
a negocjacji nie powinno prowadzić się z pustym
- Wskazówki dotyczące zachowania podczas
spotkań oraz wzorców i różnic kulturowych
żołądkiem. W Europie spotkania przy posiłku są również
Istnieje kilka różnic w zachowaniu pomiędzy Europą
firmach całe spotkanie i negocjacje mogą odbyć się przy
i Chinami, o których należy pamiętać szczególnie
kawie lub herbacie, ciastkach albo przy szklance wody.
bardzo popularne, ale nie zawsze konieczne. W wielu
podczas spotkań. Pierwsze spotkanie służy zrobieniu
dobrego wrażenia i może mieć wpływ na całą przyszłą
Chińczycy, szczególnie podczas pierwszych spotkań,
współpracę.
unikają bardzo bezpośrednich wypowiedzi. Jeżeli nawet
chcą
kogoś
skrytykować
lub
wyrazić
swoje
jest
niezadowolenie, robią to w taki sposób, aby rozmówca
przywitanie i przedstawienie się. W Chinach ogólnie
ani na moment nie poczuł się urażony i żeby mógł bez
przyjętym sposobem na przywitanie się jest delikatny
naruszenia swojej reputacji, wyjść z trudnej sytuacji.
ukłon i wymiana spojrzeń. W Europie przywitanie się jest
Europejczycy przywiązują znacznie większą wagę do
znacznie bardziej skomplikowane i ważniejsze dla
bardzo klarownego i bezpośredniego komunikowania
wywarcia dobrego wrażenia. Powszechnie przyjętą
swojego stanowiska. Może być to odebrane przez stronę
formą jest uścisk dłoni. Należy zrobić to energicznie,
chińską
wyciągając
w prowadzeniu rozmów.
Pierwszym
elementem
do
każdego
każdej
z
spotkania
osób
uczestniczących
w spotkaniu dłoń, zaczynając od kobiet. Następnie
za
obrazę
i
prowadzić
do
utrudnień
należy lekko uścisnąć dłoń każdej osoby patrząc jej
- O czym należy pamiętać podczas zamawiania
prosto w oczy. Na południu Europy, na przykład
Podczas składania zamówienia należy upewnić się, że
w
należy
przed
wszystkie założenia i ustalenia są zapisane na papierze
pocałować
każdą
i podpisane przez obie strony. W Europie znacznie
kobietę w prawy policzek. Pocałunek w policzek
większe znaczenie ma umowa, która została podpisana
stosowany jest zarówno podczas spotkań mężczyzn
i opieczętowana, niż dane słowo. Umowa lub podpisane
z kobietami jak i kobiet z kobietami. W krajach Europy
zamówienie jest dokumentem wiążącym. Jeżeli umowa
Środkowej i Wschodniej, na przykład w Polsce, podczas
i zamówienie są podpisane to niewywiązanie się
spotkań starszych mężczyzn z młodszymi kobietami
z zobowiązań lub wycofanie się z pierwotnej formy
wciąż jeszcze (choć wychodzi to z mody) stosowanym
zamówienia, bez wcześniejszego porozumienia stron,
sposobem na okazanie szacunku jest pocałunek w dłoń.
jest traktowane jako zerwanie relacji handlowej.
Drugim elementem każdego spotkania jest wymiana
Podpisany dokument lub złożone zamówienie nie
wizytówek. W Chinach wskazaną formą wymiany jest
powinny ulegać zmianom. W Europie bardzo źle
wzięcie własnej wizytówki w palce obu dłoni, głęboki
widziane jest renegocjowanie zamówienia już po jego
ukłon i wręczenie wizytówki. Przyjęcie wizytówki
złożeniu. Podpisując dokument należy zawsze sprawdzić
powinno wyglądać bardzo podobnie, a towarzyszy mu
i upewnić się, że każda ze stron w pełni się
długie
z nim zgadza.
Hiszpanii,
uściśnięciem
i
podczas
dłoni
bardzo
przywitania,
mężczyznom
uważne
przeczytanie
wszystkich
informacji z wizytówki z każdej strony. W Europie
moment przekazania wizytówki nie jest tak bardzo
ważny. Zazwyczaj przekazuje się wizytówką jedną ręką
lub kładzie się wizytówkę na stole przed rozmówcą. Nie
www.trademilk.eu
28
Poradnik
Poradnikimportera
importera produktów
produktówmlecznych
mlecznychzzEuropy
Europydo
doChin
Chin
V. Płatność i logistyka
www.trademilk.eu
www.trademilk.eu
29
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
- Wprowadzenie
też mniej czasochłonnych działań, które związane są
W handlu pomiędzy Chinami i Europą bardzo ważna jest
z otwarciem akredytywy.
precyzyjna komunikacja i wzajemne zaufanie. Istnieje
bardzo wiele gotowych rozwiązań zabezpieczających
Zdecydowanie najprostszą, aczkolwiek niekoniecznie
obie strony transakcji podczas przekazywania środków
bezpieczną formą płatności jest nieuwarunkowane
pieniężnych i organizacji transportu. W poniższym
polecenie wypłaty, czyli przelew – po angielsku tzw.
rozdziale zostają przybliżone najpopularniejsze metody
Telegraphic Transfer (T/T). By dokonać takiej transakcji,
płatności i rozwiązania logistyczne.
wykonuje się przelew za pośrednictwem banku (drogą
internetową, bądź bezpośrednio w placówce). Każda
- Dostępne formy płatności w połączeniu
z najbardziej popularnymi praktykami
placówka nalicza własną prowizję od wielkości transferu,
a także pobiera stałą opłatę, która w sumie wynosi,
W przypadku handlu z Chinami mamy do wyboru kilka
form rozliczenia kontraktu handlowego. Należą do nich
dwa typy: uwarunkowane (kiedy występuje określony
warunek, np. złożenie odpowiednich dokumentów
reprezentujących towar lub ogólnie wywiązanie się
z
obowiązków
nałożonych
na
sprzedającego)
i nieuwarunkowane (kiedy beneficjent nie musi spełniać
żadnego dodatkowego warunku by otrzymać należność
za towar).
Do
najpopularniejszych
płatniczych
należy
uwarunkowanych
akredytywa,
czyli
mniej więcej od 90 do 500 CNY. Co więcej, kiedy
wysyłamy pieniądze w yuanach (CNY), bank pobierze też
dodatkową prowizję od wymiany waluty. W sumie koszty
przelewu wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset
yuanów. Z reguły pieniądze trafiają na konto docelowe
w ciągu 5 dni roboczych. Na rynku dostępne są również
oferty, które pozwalają na skrócenie tego czasu do 2 dni
roboczych. By zrealizować transfer konieczny będzie kod
SWIFT, który identyfikuje bank.
środków
tzw.
Letter
of Credit (L/C). Jest to pisemne zobowiązanie banku do
dostarczenia pieniędzy firmie, w momencie kiedy
zostaną mu dostarczone wszystkie niezbędne do
realizacji zamówienia dokumenty. Akredytywa daje
importerowi duże poczucie bezpieczeństwa, ponieważ
pieniądze nie zostaną zwolnione, dopóki kontrahent nie
wywiąże się z określonych wcześniej zobowiązań. Zaleca
się tę metodę głównie w przypadku bardzo dużych
zamówień (powyżej 30 tys. USD), ponieważ jest ona
relatywnie kosztowna i skomplikowana.
Inna uwarunkowaną metodą płatności jest inkaso
dokumentowe, tzw. Documentary Collection. W tym
przypadku również pośredniczy bank, natomiast jego
rola polega na wydaniu kupującemu uzgodnionych
w kontrakcie dokumentów. Wydanie może nastąpić
dopiero
po
zainkasowaniu
należności
wskazanej
w zleceniu inkasowym (w praktyce jest to suma podana
w kontrakcie handlowym). Inkaso dokumentowe bardzo
dobrze sprawdza się, kiedy partnerzy handlowi dobrze
się znają i mają do siebie wzajemne zaufanie. Główną
W celu zwiększenia bezpieczeństwa tego typu płatności
musimy być bardzo uważni. Aby uniknąć nieprzyjemnych
sytuacji warto zwrócić uwagę na to, do kogo należy
konto (czy jest to konto firmowe, czy prywatne). Warto
również upewnić się, że wszystkie dane odbiorcy się
zgadzają, ponieważ w momencie, kiedy kontrahent nie
wywiąże się ze swojej części umowy łatwiej będzie go
zlokalizować.
korzyścią tego typu transakcji jest bezpieczeństwo oraz
dłuższy czas na przekazanie pieniędzy. Inkaso wymaga
www.trademilk.eu
30
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
Najmniej bezpieczną, aczkolwiek nadal bardzo popularną
płatności i przejścia prawa własności. Co więcej, normy
formą
prawa
dokonywania
płatności
są
przelewy
za
pośrednictwem Western Union. Niestety, taka forma nie
rządzącego
daną
umową
mają
zawsze
pierwszeństwo.
daje nam żadnej kontroli nad tym, gdzie pieniądze się
znajdują. Procedura takiego przelewu jest bardzo prosta.
Wpłaty pieniędzy można dokonać w każdej placówce
oznaczonej znakiem Western Union. Klient dostaje tzw.
Numer Kontrolny Przekazu Pieniężnego (MTCN), który
należy później przekazać jednostce odpowiedzialnej za
odbiór przelewu. Kontrahent może odebrać przekaz
w dowolnej placówce po okazaniu MTCN. Taka forma
przekazu pieniężnego nie daje nam żadnej formy
ubezpieczenia. Kontrahent po odbiorze pieniędzy może
zniknąć,
a
Western
Union
nie
weźmie
żadnej
odpowiedzialności za stracone pieniądze. Tego rodzaju
przelewy zdecydowanie poleca się tylko w przypadku
Obecny system Incoterms 2010 obejmuje jedenaście
małych transakcji.
głównych zasad podzielonych na 4 grupy (C, D, E i F),
które
- Incoterms 2010, jak zamawiać i jaką formę
wybrać
najlepiej
można
podzielić
według
formy
transportu:
• Transport morski i śródlądowy:
Incoterms są to inaczej zwane Międzynarodowe Reguły
• FAS (Free alongside Ship), pol. „Franco od
Handlu. Należą one do spisu reguł określających
burty statku”
odpowiedzialność
od
Termin ten ustanawia, że odpowiedzialność
na
sprzedającego za transport i ryzyko kończą
odmiennymi
się w momencie, kiedy towar zostanie
uniknięcie
dostarczony do burty statku w oznaczonym
kierującymi
porcie nadania, ale bez załadunku towarów
sprzedawcy
do
zmniejszenie
za
dostarczenie
kupującego.
ryzyka
praktykami
Pozwalają
związanego
handlowymi
niejednoznacznej
towaru
z
one
oraz
interpretacji
zasad
na statek. Od tego momentu wszystkie
międzynarodowymi wymianami.
koszty, jak i ryzyko związane z towarem
Incoterms
określają
przede
wszystkim
obowiązki
związane z kosztami i kondycją transportowanego
zostaje przeniesione na kupującego.
• FOB (Free on Board), pol. „Franco statek”
towaru, za które odpowiedzialna będzie jedna bądź obie
Sprzedający
strony umowy. Do tych obowiązków należy również
załadunku oraz ubezpieczenia do momentu
ponoszenie kosztów za wszelkiego rodzaju uszkodzenia,
przekroczenia burty statku przez towar.
straty, kradzież, itp. Jest to o tyle ważne, że moment
Towar
tzw. „przekazania ryzyka” staje się, de facto, momentem
w momencie załadunku przez przewoźnika,
przeniesienia własności, czyli sprzedaży. Jest to więc
za co też odpowiedzialny jest sprzedający.
moment,
Po załadunku następuje przeniesienie ryzyka
w
którym
sprzedawca
przekazuje
uważa
uszkodzenia
odpowiedzialność za towar kupującemu.
ponosi
koszty
się
lub
za
utraty
transportu,
dostarczony
towaru
na
kupującego.
Reguły te stosowane są przede wszystkim przy obrocie
• CFR (Cost and Freight), pol. „Koszt i fracht”
ich
W tym przypadku już od momentu załadunku
stosowanie jest fakultatywne i może być modyfikowane.
na statek w porcie nadania sprzedający nie
Wiążą one tylko eksportera i importera, nie obejmując
ponosi kosztów ubezpieczenia towarów.
ani spedytorów, ani przedsiębiorstw transportowych.
Ubezpieczenie
Nie obejmują również takich obszarów jak warunki
kupującego. Dostawa zostaje więc uznana za
dobrami
materialnymi.
Należy
pamiętać,
że
należy
do
obowiązków
www.trademilk.eu
31
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
zrealizowaną, kiedy towar jest załadowany
• FCA
(Free
Carrier…),
pol.
„Franco
na statek przewoźnika ustalonego przez
przewoźnik…”
sprzedającego.
W tym przypadku to sprzedający ponosi
• CIF (Cost, Insurance and Freight), pol.
koszty
transportu,
załadunku,
a
także
„Koszt, ubezpieczenie i fracht”
ubezpieczenia do momentu przekazania
W przeciwieństwie do CFR sprzedający jest
towarów
odpowiedzialny także za zawarcie umowy
pierwszemu przewoźnikowi, zatrudnionemu
i opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru.
przez kupującego. Towar uważa się za
Jednak według Incoterms 2010 sprzedający
dostarczony w momencie załadunku przez
jest jedynie zobowiązany do zapewnienia
przewoźnika.
ochrony
przeniesienie ryzyka na kupującego.
ubezpieczeniowej
tylko
•
w podstawowym zakresie.
w
wyznaczonym
Wtedy
też
miejscu
następuje
CPT (Carriage Paid to: ), pol. “Przewóz
opłacony do…”
W tym przypadku już od momentu załadunku
na statek w porcie nadania sprzedający nie
ponosi kosztów ubezpieczenia towarów.
Ubezpieczenie
należy
do
obowiązków
kupującego. Dostawa więc zostaje uznana za
zrealizowaną, kiedy towar jest załadowany
na statek przewoźnika wynajętego przez
sprzedającego. Ryzyko również przenoszone
jest na kupującego w momencie przekazania
towaru przez sprzedawcę przewoźnikowi.
• CIP (Carriage and Insurance paid to), pol.
“Przewóz i ubezpieczenie opłacone do…”
W przeciwieństwie do CFR sprzedający jest
odpowiedzialny także za zawarcie umowy
i opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru.
Jednak według Incoterms 2000 sprzedający
jest jedynie zobowiązany do zapewnienia
ochrony
w
ubezpieczeniowej
podstawowym
przenoszone
tylko
zakresie.
jest
na
Ryzyko
kupującego
w momencie przekazania towaru przez
sprzedawcę przewoźnikowi.
•
• DAT
Pozostałe formy transportu:
• EXW (Ex Works … ), pol. „Od zakładu …”
Termin
ten
odpowiedzialność,
określa
a
at
Terminal),
pol.
„Dostarczone do terminalu”
najmniejszą
zatem
(Delivered
też
W tym przypadku sprzedający odpowiada za
dostarczenie
do
określonego
także
jego
rozładunek.
zaangażowanie ze strony sprzedającego.
terminalu,
Dostawa
Następnie ma on być pozostawiony do
zostaje
uznana
za
dokonaną
w momencie postawienia towarów do
dyspozycji
dyspozycji
terminalu,
kupującego
w
oznaczonym
a
towaru
kupującego
w
w
wyznaczonym
określonym
porcie
lub
miejscu, bez zobligowania do dalszych
miejscu przeznaczenia. Ryzyko przenoszone
czynności ze strony sprzedającego.
jest na kupującego w momencie dostarczenia
towaru do terminalu.
www.trademilk.eu
32
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
• DAP
(Delivered
at
Place),
•
pol.
DDP
(Delivered
Duty
Paid),
pol.
„Dostarczenie do miejsca”
„Dostarczone, cło opłacone”
Termin ten określa obowiązek sprzedającego
Termin
do dostarczenia towaru do ustalonego
odpowiedzialność
miejsca i pozostawienia go do dyspozycji
sprzedającego.
kupującego. Jego rozładunek należy do
zobowiązują sprzedającego do dostarczenia
obowiązków
towarów
kupującego.
Ryzyko
ten
we
określa
i
największą
zakres
obowiązków
Warunki
dostawy
wskazane
miejsce
(także
przenoszone jest na nabywcę w momencie
w kraju odbiorcy), wraz z poniesieniem
dostarczenia
wszelkich
towaru
do
miejsca
przeznaczenia.
kosztów
i
ryzyka
z
tym
związanych, oraz odprawą celną importową.
Obowiązki według Incoterms 2010
OBOWIĄZKI
GRUPA E
GRUPA F
EXW
FCA
FAS
FOB
CFR
CIF
CPT
CIP
DAP
DAT
DDP
Pakowanie
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Transport
K
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Cło eksportowe
K
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Załadunek do
K
K
K
S
S
S
S
S
S
S
S
K
K
K
K
S
S
S
S
S
S
S
K
K
K
K
K
S
K
S
S
S
S
K
K
K
K
K
K
K
K
S
S
S
Cło importowe
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
S
Transport
K
K
K
K
K
K
K
K
S
K
S
/INCOTERM
GRUPA C
GRUPA D
wstępny
transportu
głównego
Transport
główny
Ubezpieczenie
transportu
Rozładunek
z transportu
głównego
końcowy
Źródło: http://www.foreign-trade.com/reference/incoterms.htm
Legenda: K - Obowiązki Kupującego, S – Obowiązki Sprzedającego
www.trademilk.eu
33
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
- Ogólne dane na temat czasu dostawy
produktów z Europy i najczęściej używanych
portów
• Beijing
www.bjciq.gov.cn/ywb/Channel_1321.htm?ChannelID=132
1
Obecnie eksporterzy i importerzy mają dostęp do kilku
form transportu. Przyjmuje się, że transport drogami
morskimi jest najtańszy. Warto jednak pamiętać, że
atrakcyjna cena oraz znaczne bezpieczeństwo związane
są z relatywnie długim czasem realizacji usługi morskiej.
Czas
dostarczenia
produktu
z
portu
do
portu
• Zhejiang
www.ziq.gov.cn/portal/English.jsp?catalog_id=20080903
000002
• Shenzhen www.szciq.gov.cn/
• Liaoning www.lnciq.gov.cn/en/
• Shandong www.sdciq.gov.cn/english/
w przypadku Chin zajmuje, mniej więcej, od 35 do 40 dni.
Do tego należy doliczyć czas niezbędny do załadowania
i rozładowania statku w kraju. Cena za kontener 40GP
może wahać się od 700CNY do 800CNY, a dla 20GP od
600CNY do 700CNY.
W przypadku transportu drogami powietrznymi mamy
do czynienia z czasem wahającym się od 3 do 5 dni (port
lotniczy do portu lotniczego). Cena przewozu może
wynosić orientacyjnie 13-15CNY/kg. Jest on więc znacznie
droższy i wykorzystywany do drobniejszych przesyłek.
- Lista dokumentów wystawianych przy
eksporcie z Europy
Do obowiązków eksportera należy skompletowanie
niezbędnych dokumentów. Jest to zwykle: konosament,
faktura, lista załadowcza, deklaracja celna, polisa
ubezpieczeniowa oraz specjalne dokumenty wymagane
dla poszczególnych produktów.
Najpopularniejszymi
portami
wykorzystywanymi
do
W
przypadku mleka
i
nabiału (czyli produktów
handlu mlekiem i produktami pochodzenia zwierzęcego
z kategorii 04.01, 04.02, 04.03.10, 04.04.10, 04.05, 04.06)
w Chinach są:
wymagany dodatkowo jest certyfikat pochodzenia,
• Shanghai www.shciq.gov.cn/english
certyfikat sanitarny, dowód rejestracji przez CNCA.
• Guangdong www.gdciq.gov.cn/Eng/index.aspx
Wszelka
• Tianjin
w języku angielskim, bądź chińskim. Pełna lista
www.tjciq.gov.cn/tjjyjyi/tblm/english/200906/t20090624
dokumentów dostępna jest poniżej. Niektóre z nich
_20821.html
wymagają
dokumentacja
specjalnych
powinna
być
formularzy
dostarczona
szczegółowo
określonych przez chińskie jednostki administracyjne.
www.trademilk.eu
34
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
Lista dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia transakcji.
Dokument
Opis
Język
Formularz
Podmiot
odpowiedzialny
1.
Commerical Invoice
Dokument określający szczegóły i warunki
transakcji
Angielski lub
chiński
Brak specjalnych
wymogów
Eksporter
2.
Packing list
Dokument określający szczegóły transportu
Angielski lub
chiński
Brak specjalnych
wymogów
Eksporter
3.
Registration of Foreign Exporters of
Foodstuffs
Dokument potwierdzający rejestrację AQSIQ
Angielski
Wymagany specjalny
formularz
Eksporter
4.
Certificate of Origin
Dokument określający pochodzenie
produktu
Angielski lub
chiński
Wymagany specjalny
formularz
Eksporter
5.
Sanitary Certificate
Dokument potwierdzający warunki sanitarne
w miejscu pochodzenia produktu
Dowolny
Brak specjalnych
wymogów
Eksporter
6.
Registration of Foreign Plants
Producing Dairy Products
Dokument potwierdzający rejestrację przez
CNCA
Angielski lub
chiński
Wymagany specjalny
formularz
Eksporter
7.
Bill of Lading
Morski list przewozowy, dokument
potwierdzający odbiór określonego ładunku
na statek
Angielski lub
chiński
Brak specjalnych
wymogów
Przewoźnik
8.
Cargo Manifest
Dokument posiadający dokładny spis
ładunków znajdujących się na statku
Angielski lub
chiński
Brak specjalnych
wymogów
Przewoźnik
9.
Insurance Certificate
Potwierdzenie ubezpieczenia transportu
Angielski lub
chiński
Brak specjalnych
wymagań
Firma
ubezpieczeniowa
10.
Customs Registration
Potwierdzenie rejestracji w chińskim Biurze
Celnym (GAC)
Chiński
Wymagany specjalny
formularz
Importer
11.
Customs Import Declaration
Deklaracja importowanych dóbr
Chiński
Wymagany specjalny
dokument
Importer
12.
Automatic Import License
Dokument wymagany na potrzeby
prowadzenia statystyk
Chiński
Wymagany specjalny
formularz
Importer
13.
Business Licence of the Importer
Licencja na prowadzenie operacji
handlowych
Chiński
Wymagany specjalny
formularz
Importer
14.
Registration of Importers of
Foodstuffs
Dowód rejestracji w AQSIQ
Chiński
Wymagany specjalny
formularz
Importer
15.
Permit to import Quarantine
Material into The People’s Republic
of China
Dokument przedstawiający zgodę na
importowanie produktów, które wymagają
okresu kwarantanny
Chiński
Wymagany specjalny
formularz
Importer
16.
Commodity Inspection Certificate
Dokument potwierdzający przeprowadzenie
inspekcji produktów
Chiński
Wymagany specjalny
formularz
Importer
Źródło: Go China, Importing Dairy Products into China, http://www.gochina.gov.pl/files/?id_plik=291
www.trademilk.eu
35
Poradnik
importera
produktów
mlecznych
z Europy
do Chin
Poradnik
importera
produktów
mlecznych
z Europy
do Chin
VI. Odprawa celna
w Chinach
i urząd kwarantanny
www.trademilk.eu
www.trademilk.eu
36
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
- Wprowadzenie
Generalna Administracja Kontroli Jakości, Inspekcji oraz
Celem tego rozdziału jest praktyczne przybliżenie
Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej rejestruje
rejestracji
zagraniczne przedsiębiorstwa produkujące importowane
i
produktu,
rejestracji
znaku
odprawy
celnej
towarowego.
w
Chinach
Znaczna
część
produkty
mleczne,
rejestruje
eksporterów
formalności związanych z importem mleka do Chin może
i przedstawicieli handlowych eksportujących żywność do
zostać wykonana samodzielnie przez eksportera lub
Chin, przeprowadza badania importowanej żywności,
importera. Istnieją zagadnienia, które mogą zostać
klasyfikuje importowaną żywność do różnych kategorii
wykonane w prosty i tani sposób przez organizacje
oraz
zewnętrzne. Rozdział ten w uporządkowany sposób
podmiotów
obrazuje cały proces wprowadzenia nowego produktu
i eksportowaną żywność.
wdraża
zarządzanie
integralnością
produkujących
wobec
importowaną
mlecznego na rynek chiński.
- Zagadnienia związane ze świeżym mlekiem,
mlekiem w proszku oraz przetworami
mlecznymi
- Agencje odpowiedzialne za odprawę celną
i ich procedury
Odprawę celną importowanych produktów mlecznych
można powierzyć chińskim agencjom. Agencje celne
produktów
zarejestrowane zostały przez chiński urząd celny
mlecznych importowanych do Chin, chińskie służby celne
i otrzymują one pełnomocnictwo ze strony odbiorców
przeprowadzają
i
Aby
zagwarantować
bezpieczeństwo
odprawę
celną
tych
produktów.
nadawców
importowanych/eksportowanych
Generalna Administracja Kontroli Jakości, Inspekcji oraz
produktów, dokonując odprawy celnej w urzędzie
Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej zarządza
celnym w ich imieniu lub we własnym imieniu oraz
producentami,
występując jako podmiot prawny przy odprawie celnej
importerami
i
eksporterami
oraz
przedstawicielami handlowymi w oparciu o regulacje
w
dotyczące
przedsiębiorstwa muszą powierzyć odprawę celną
administrowania
importowaną
Chinach.
Należy
zwrócić
uwagę
na
to,
że
agencjom znajdującym się w mieście, gdzie dokonuje się
i eksportowaną żywnością.
odprawa.
Procedury odprawy celnej: Towar dociera do portu
inspekcja
deklaracja celna
opodatkowanie
inspekcja towaru przez urząd celny
wypuszczenie
towaru
pakowanie żywności
pobieranie lub
wysyłanie
próbek
Inspekcji
przez
Kwarantanny ChRL
chińskich etykiet
Urząd
oraz
badanie próbek i sprawdzanie
wydanie certyfikatu sanitarnego.
- Procedury rejestracji celnej, inspekcji oraz
badania i kwarantanny towarów przez urząd
celny
Odbiorca
i
nadawca
importowanych
produktów
Przed importowaniem produktu importer powinien
mlecznych może sam złożyć deklarację w urzędzie
zaaplikować o rejestrację celną do organu zajmującego
celnym lub powierzyć odprawę celną w urzędzie celnym
się inspekcją i kwarantanną, znajdującego się w miejscu,
agencji celnej. Pełna lista dokumentów wymaganych dla
gdzie
poszczególnych produktów mlecznych z odpowiednimi
Importer powinien najpierw wypełnić i złożyć formularz
linkami do stron internetowych znajduje się w rozdziale
zgłoszenia do rejestracji celnej dla importerów żywności
trzecim tego poradnika.
w systemie administrowania importerami i eksporterami
zarejestrowane
zostało
przedsiębiorstwo.
www.trademilk.eu
37
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
Generalnej Administracji Kontroli Jakości, Inspekcji oraz
w poszczególnych departamentach wykwalifikowanego
Kwarantanny
personelu
ChRL
(http://ire.eciq.cn),
dostarczając
odpowiedzialnego
za
kwestie
informacji o nazwie podmiotu odbierającego towar, jego
bezpieczeństwa, zarządzania firmą, raportach ryzyka
adresie, imieniu i nazwisku osoby kontaktowej, numerze
oraz osobach kontaktowych w sytuacjach awaryjnych;
telefonu,
5. Kategorie żywności, które są w obrocie, miejsce
adresie,
nazwie
jak
zagranicznego
również
imieniu
producenta,
i
nazwisku
jego
osoby
składowania;
wypełniającej formularz, jej numerze telefonu oraz
6. Informacje dotyczące
zaangażowania w ciągu
promesie, biorąc odpowiedzialność za prawdziwość
ostatnich dwóch lat w import żywności, przetwórstwo
wszystkich tych danych. Szczegółowy opis procedury
i sprzedaż (kategorie żywności, ilość).
znajduje się w rozdziale trzecim tego poradnika.
Jeśli przedsiębiorstwo samo odpowiada za inspekcję,
powinno
dostarczyć
kopię
i
oryginał
certyfikatu
rejestracji jednostki odpowiedzialnej za inspekcję. Po
weryfikacji
dokumentów
elektronicznych
rejestracyjnych
odbiorcy
i
towaru,
danych
jednostka
odpowiedzialną za inspekcję i kwarantannę wydaje
numer rejestracyjny. System rejestracyjny generuje listę
zarejestrowanych odbiorców towaru, która ogłoszona
zostaje na stronie internetowej Generalnej Administracji
Kontroli Jakości, Inspekcji oraz Kwarantanny ChRL.
Po aplikacji w systemie administracji rejestracji celnej,
należy dostarczyć następujące dokumenty w formie
- Proces inspekcji i kwarantanny
importowanych produktów mlecznych
1.
papierowej do organu zajmującego się inspekcją
Kontroli Jakości, Inspekcji oraz Kwarantanny
1. Prawidłowo wypełniony i kompletny formularz
ChRL o rejestrację jako producenta. Procedura
aplikacji o rejestrację celną dla odbiorcy towaru
ta została opisana w rozdziale drugim tego
(załącznik 2 do zarządzenia nr 55 z 2012 r. Generalnej
Jakości,
Inspekcji
oraz
poradnika.
2.
Kwarantanny ChRL).
dokumentów:
zezwolenia
na
zaświadczenia
formularza
dla
działalności
tożsamości
prawnej
rejestracyjnego
gospodarczej,
handlu
Oficjalna inspekcja i kwarantanna, w tym
przedsiębiorstwa,
o
strukturze
funkcjach
i
organizacyjnej
obowiązkach
kwarantanny
sprawdzenie czy etykiety spełniają wymagania.
5.
Przechowywanie w nadzorowanym miejscu
wyznaczonym
lub
zatwierdzonym
przez
jednostkę inspekcji i kwarantanny, znajdująca się
w miejscu, gdzie odbywa się kontrola celna.
6.
Certyfikacja towarów, które pomyślnie przeszły
7.
Towary,
jakości, identyfikowalność produktów oraz kwestie
Informacje
zatwierdzenia
towarów wjeżdżających do Chin.
w przedsiębiorstwie, w tym plany zarządzania jakością
4.
się
4.
3. Opis systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
związane z wycofywaniem produktów, raporty ryzyka;
znajduje
Wyrobienie
zagranicznego;
i plany awaryjne dotyczące ryzyka, obejmujące kontrolę
opis
3.
pełnomocnika,
podmiotu
(dokładny
w rozdziale drugim).
prowadzenie działalności gospodarczej, certyfikatu kodu
identyfikującego
Rejestracja importera zagranicznych produktów
mlecznych
2. Kopie oraz oryginały dla porównania z kopią
następujących
produkujące
producenta aplikuje do Generalnej Administracji
zarejestrowane zostało przedsiębiorstwo:
Kontroli
przedsiębiorstwo
produkty mleczne lub agent reprezentujący
i kwarantanną znajdującego się w miejscu, gdzie
Administracji
Zagraniczne
przez inspekcję i kwarantannę.
które
nie
przeszły
inspekcji
i kwarantanny zostają wycofane lub zniszczone
na miejscu.
www.trademilk.eu
38
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
- Istotne informacje związane z inspekcją
importowanych produktów
Importer
produktów
mlecznych
lub
8. Przy imporcie produktów mlecznych, które jeszcze nie
spełniają krajowych standardów bezpieczeństwa, należy
inny
agent
przedstawić certyfikaty wydane przez chińskie organy
występujący o inspekcję importu do lokalnej organizacji
odpowiedzialne za higienę.
odpowiedzialnej za inspekcję i kwarantannę, powinien
9. Jeśli objaśnienia na produkcie odwołują się do
przedstawić następujące dokumenty:
otrzymanych nagród i wyróżnień oraz zawierają znaki
1. Umowy, faktury, specyfikację wysyłki, konosament
certyfikacji, należy przedstawić stosowane certyfikaty
i inne niezbędne dokumenty.
uznawane przez kanały dyplomatyczne.
2. Certyfikat sanitarny wydany przez odpowiednie
10. Importowane wstępnie pakowane produkty mleczne
organy kraju lub regionu, skąd eksportowany jest towar.
powinny mieć chińskie etykiety i instrukcje. Etykiety
3.
i instrukcje powinny spełniać odpowiednie chińskie
W
przypadku
produktów
mlecznych,
które
importowane są po raz pierwszy, należy przedstawić
raport z badania bezpieczeństwa żywności w oparciu
o chińskie standardy. „Pierwszy import” odnosi się do
produktów mlecznych, dla których informacje dotyczące
standardy prawne oraz wymagania bezpieczeństwa.
- Kwestie, na które należy zwrócić szczególną
uwagę
zagranicznego producenta, nazwy produktu, składu,
zagranicznego eksportera oraz krajowego importera są
zgodne. Wszystkie produkty są nadawane z tego samego
portu i są razem importowane po raz pierwszy.
4. W przypadku produktów mlecznych, które nie są
importowane po raz pierwszy należy przedstawić
fotokopię raportu z badań z pierwszego importu oraz
raport z badań wymagany przez Generalną Administrację
Kontroli Jakości, Inspekcji oraz Kwarantanny ChRL.
5. W sytuacji, gdy importowane produkty mleczne nie
spełniają kryteriów bezpieczeństwa (w tym patogenów,
mykotoksyn,
zanieczyszczeń,
metali
ciężkich
i nielegalnych dodatków), przy kolejnym imporcie należy
Po
przedstawić raport z badania bezpieczeństwa żywności
mlecznych importowanych po raz pierwszy, importer
w oparciu o chińskie standardy. Jeśli przy kolejnych
bądź inny agent powinien wprowadzić dane dotyczące
pięciu seriach nie wykryto żadnych niezgodności
etykiet w systemie zarządzania rejestracją etykiet
z zakresu bezpieczeństwa i higieny, przy następnym
wstępnie
imporcie należy przedstawić fotokopię raportu z badania
żywnościowych
bezpieczeństwa
oparciu
Jakości, Inspekcji oraz Kwarantanny ChRL, jak również
o krajowe standardy oraz raport z badań wymagany
dostarczyć te dokumenty portowej jednostce inspekcji
przez Generalną Administrację Kontroli Jakości, Inspekcji
i kwarantanny. Po pomyślnym zatwierdzeniu chińskiej
oraz Kwarantanny ChRL.
etykiety przez jednostkę inspekcji i kwarantanny,
6. Przy imporcie wstępnie pakowanych produktów
następuje jej rejestracja w systemie, a importer
mlecznych, należy przedstawić przykładowe etykiety
informowany jest o przyznaniu numeru rejestracyjnego.
w oryginalnym języku, tłumaczenie na język chiński
Kiedy ten sam produkt jest ponownie importowany,
oryginalnych
należy jedynie przedstawić numer rejestracyjny oraz
żywności
etykiet
oraz
w
przykładowe
etykiety
w języku chińskim.
inspekcji
wstępnie
pakowanych
pakowanych
importowanych
Generalnej
Administracji
produktów
produktów
Kontroli
próbki zagranicznych i chińskich etykiet.
7. Przy importowanych produktach mlecznych, które
należy
poddać
kwarantannie,
trzeba
przedstawić
Przed
przyznaniem
przez
jednostkę
certyfikatu
dla
inspekcji
certyfikat kwarantanny dla importowanych zwierząt
i
i roślin.
wprowadzanych, importowane produkty mleczne należy
kwarantanny
produktów
www.trademilk.eu
39
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
przechowywać w nadzorowanym miejscu wyznaczonym
1. Jeśli między datą inspekcji importowanego mleka
lub zatwierdzonym przez tę jednostkę. Żadna jednostka
w proszku dla dzieci i jego datą ważności nie ma co
ani osoba nie może z nich korzystać bez uzyskania
najmniej 3 miesięcy, nie zezwala się na inspekcję
zezwolenia od jednostki inspekcji i kwarantanny. Po
i import.
zatwierdzeniu importowanych produktów mlecznych
2. Importowane mleko w proszku dla dzieci musi być
przez jednostkę inspekcji i kwarantanny oraz wydaniu
zapakowane w najmniejsze opakowanie do sprzedaży
przez
detalicznej dla konsumenta, nie zezwala się na inspekcję
tę
jednostkę
certyfikatu
dla
produktów
wprowadzanych, można korzystać z tych towarów przed
i import tego produktu w dużych opakowaniach.
rozpoczęciem sprzedaży.
3. Począwszy od 1 kwietnia 2014 roku, chińskojęzyczna
etykieta importowanego mleka w proszku dla dzieci
Na
certyfikacie
dla
produktów
wprowadzanych
musi
zostać
bezpośrednio
opakowaniu
wydrukowana
wydanym przez jednostkę inspekcji i kwarantanny
najmniejszym
powinny być wyszczególnione: nazwa produktu, jego
przekroczeniem
marka, kraj lub region eksportujący, specyfikacja, ilość /
przyklejania po przekroczeniu granicy. Jeśli na produkcie
waga, data produkcji lub numer serii oraz data ważności.
nie ma chińskiej etykiety albo chińska etykieta nie spełnia
Pełne wytyczne dotyczące etykiety i odpowiednie linki
chińskich
do stron internetowych znajdują się w rozdziale
bezpieczeństwa, należy cofnąć lub zniszczyć wszystkie
czwartym tego poradnika.
produkty z tą niezgodnością.
granicy
wymagań
-
do
nie
prawnych
sprzedaży
na
dopuszcza
i
przed
się
jej
standardów
Dla importowanych produktów mlecznych, które nie
przeszły pomyślnie przez kontrolę ze strony jednostki
inspekcji i kwarantanny, jednostka ta wydaje certyfikat
niezgodności. W przypadku, kiedy niezgodności dotyczą
bezpieczeństwa, zdrowia, czy ochrony środowiska,
jednostka inspekcji i kwarantanny nakazuje zniszczenie
towaru lub wydaje zawiadomienie o cofnięciu towaru –
za związane z tym formalności odpowiedzialny jest
importer.
Przed zniszczeniem lub cofnięciem importowanych
produktów
mlecznych,
ich
importer
powinien
je
zapieczętować i przechowywać odizolowane w miejscu
Ostrzeżenia o ryzyku i związana
wskazanym lub zatwierdzonym przez jednostkę inspekcji
z tym odpowiedzialność.
i kwarantanny – nie można ich przemieszczać bez
zezwolenia ze strony jednostki. Importer powinien
W sytuacji, kiedy jednostka inspekcji i kwarantanny
zniszczyć je w ciągu trzech miesięcy oraz złożyć raport ze
wykryje, że importowane produkty mleczne nie spełniają
zniszczenia w jednostce inspekcji i kwarantanny.
standardów prawnych, może wpisać ich importera,
inspektora lub agenta na czarną listę. Przedsiębiorstwa,
- Specjalne wymagania odnoszące się do
importu mleka w proszku dla dzieci
Mleko
w
proszku
dla
dzieci
należy
do
które zachowały się niezgodnie z prawem i zostały za to
ukarane mogą zostać wpisane na listę nielegalnych
grupy
przedsiębiorstw, która zostanie ogłoszona publicznie.
importowanych produktów mlecznych, ale jego import
i rejestracja kontrolowane są przez urząd Chińskiej
Podmioty odpowiedzialne za produkcję importowanych
Administracji Żywności i Leków. Oprócz konieczności
produktów mlecznych powinny opracować system
spełnienia wymagań dla importowanych produktów
raportowania zagrożeń, stworzyć plan awaryjny dla
mlecznych, musi jeszcze spełnić poniższe wymagania:
zagrożeń bezpieczeństwa produktów mlecznych oraz
www.trademilk.eu
40
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
wyznaczyć osoby kontaktowe w sytuacji awaryjnej.
W sytuacji kiedy dokonuje się zmian na etykiecie
Wybrany powinien zostać sprawozdawca, raportujący
wstępnie
kwestie związane z zagrożeniami. Będzie on we
dotyczących
właściwym czasie raportować do jednostki inspekcji
certyfikatów,
i kwarantanny w kwestiach związanych z wycofywaniem
chronionych oznaczeń geograficznych i innych, lub gdy
i niszczeniem importowanych produktów mlecznych,
dokonuje się zmian w składzie produktu, należy
w których wykryto niezgodności.
przedstawić odpowiednie certyfikaty. Przy oznaczaniu
pakowanego
na
produktu
przykład
chronionej
żywnościowego,
przyznanych
nazwy
nagród,
pochodzenia,
wartości odżywczych produktu, należy przedstawić
Generalna Administracja Kontroli Jakości, Inspekcji oraz
odpowiednie materiały potwierdzające zgodność tych
Kwarantanny ChRL i podległe jej jednostki inspekcji
informacji.
i
kwarantanny
publikują
wczesne
powiadomienie
ostrzegawcze o zagrożeniach w oparciu o klasyfikację
zagrożeń
bezpieczeństwa
dla
importowanych
i eksportowanych produktów mlecznych. W zależności
od sytuacji Generalna Administracja Kontroli Jakości,
Inspekcji oraz Kwarantanny ChRL może publikować
ostrzegawcze zawiadomienie o zagrożeniach oraz
podejmować decyzje o podjęciu następujących kroków:
a) Warunkowo ograniczyć import i eksport, co obejmuje
ścisłe monitorowanie, zaostrzone inspekcje oraz nakaz
wycofania produktów;
b)
Zakazać
importu
lub
eksportu,
co
skutkuje
wycofaniem lub zniszczeniem towaru na miejscu;
c) Wprowadzić w życie awaryjny plan bezpieczeństwa
Chińskie
dla
żywnościowych powinny spełniać wymagania zwarte
importowanych
i
eksportowanych
produktów
mlecznych.
w
etykiety
„Generalnych
importowanych
zasadach
produktów
etykietyzacji
wstępnie
pakowanych produktów żywnościowych” (GB7718-2011).
- Chińskie etykiety dla importowanych
produktów żywnościowych
Szczegółowe ustalenia dotyczące „treści, które muszą
Wszystkie wstępnie pakowane importowane produkty
żywnościowego, listę składników, kraj lub region
żywnościowe muszą mieć wyrobione chińskie etykiety.
produkcji, wagę netto oraz zawartość suchej masy, datę
być
oznaczone”
obejmują:
nazwę
produktu
produkcji, datę ważności, sposób przechowywania,
Przy
inspekcji
wstępnie
pakowanych
produktów
żywnościowych, które importowane są po raz pierwszy,
jednostka podlegająca inspekcji oprócz dostarczenia
materiałów
powinna
normalnie
wymaganych
dostarczyć
do
inspekcji,
podstemplowane
materiały
potrzebne do inspekcji etykiet wyszczególnione poniżej:
nazwę dealera oraz jego adres i dane kontaktowe.
- Materiały potrzebne do produkcji próbek
chińskojęzycznych etykiet dla importowanych
produktów żywnościowych
1. Na próbce powinny być zawarte wszystkie informacje
obecne na oryginalnej etykiecie wstępnie pakowanej
1. Oryginalną etykietę oraz jej tłumaczenie;
żywności. Litery, obrazki oraz symbole na etykiecie
2. Próbkę chińskiej etykiety umieszczanej na wstępnie
powinny być czytelne. Próbne etykiety powinny być
pakowanych produktach żywnościowych;
dostarczone w formie płaskiej.
3.
Kopie
zezwoleń
gospodarczej
na
importera,
wymienionego na etykiecie.
prowadzenie
dystrybutora
działalności
lub
agenta
2. Dostarczając próbkę oryginalnej etykiety, należy
zeskanować
informacje
zawarte
na
zewnętrznym
wstępnym opakowaniu żywności w formie płaskiej na
papierze A4.
www.trademilk.eu
41
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
3. Jeśli oryginalna etykieta jest większa od formatu A4
Przy rejestracji znaku towarowego w Chinach mogą
lub trudno przedstawić treści z opakowania w formie
zaistnieć trzy główne typy procedur:
płaskiej,
można
przedstawić
je
na
papierze
A4
z wykorzystaniem zdjęć lub skanów.
4.
Tłumaczenie:
należy
1. Rejestracja w oparciu o traktaty międzynarodowe,
przetłumaczyć
wszystkie
które podpisywało państwo skąd pochodzi firma oraz
informacje w języku obcym zawarte na opakowaniu
ChRL.
zewnętrznym oraz opieczętować tłumaczenie pieczęcią
2. Rejestracja w oparciu o umowę podpisaną między
jednostki odpowiedzialnej za import.
państwem skąd pochodzi firma i ChRL.
3. Rejestracja zgodnie z zasadą wzajemności.
- Kwestie, na które należy zwrócić uwagę,
chcąc uniknąć zatrzymania towaru przez urząd
celny podczas odprawy celnej
Urząd
celny
zatrzymuje
towar
z
następujących
powodów:
1. Zgłoszona wartość nie odpowiada wartości
szacowanej.
2. Nazwa nie odpowiada produktowi.
3. Specyfikacja wysyłki nie jest szczegółowa.
4. Odbiorca nie posiada odpowiednich uprawnień
(na przykład uprawnień do importu czy eksportu).
Procedury postępowania:
1. Jeśli deklarowana wartość towaru jest za niska, co
skutkuje zatrzymaniem, można odebrać towar po
pobraniu należności celnych.
2. Jeśli towar zostanie zatrzymany ze względu na
niewypełnienie wszystkich formalności, na przykład
odnoszących się do nieposiadania uprawnień do importu
wymaganych przez urząd celny, należy zwrócić się do
firmy
posiadającej
uprawnienia
do
importu,
aby
wystąpiła jako agent przy odprawie celnej.
3. Można wystąpić do urzędu celnego o wycofanie
towaru
-
zgodnie
z
praktyką
międzynarodową
w przypadku towarów, które nie przeszły pomyślnie
odprawy celnej, można wystąpić o ich wycofanie do
miejsca, skąd były wysyłane lub pośredniczącego portu
handlowego.
Dokumenty potrzebne do rejestracji znaku towarowego
w Chinach.
1. Przy wystąpieniu o rejestrację znaku towarowego dla
każdego znaku towarowego należy przedstawić oryginał
i kopię pełnomocnictwa, kopię i oryginał aplikacji oraz
15 egzemplarzy wizerunku znaku towarowego. Długość
„i szerokość wizerunku znaku towarowego nie powinna
przekraczać 10 cm. Jeśli znak towarowy jest kolorowy,
należy również przedstawić 2 egzemplarze czarno-białe.
- Procedury oraz istotne kwestie przy
rejestracji znaku towarowego w Chinach przez
zagraniczne firmy
Jeśli
znak
towarowy
składa
się
ze
zwykłych
Zagraniczne firmy, które chcą zarejestrować znak
nowych leków, leków tradycyjnej medycyny chińskiej
towarowy w Chinach muszą zwrócić się do chińskiej
oraz leczniczych alkoholi, począwszy od 1 sierpnia 1984
agencji znaków towarowych, aby je reprezentowała.
roku
drukowanych liter, nie trzeba składać jego wizerunku.
W przypadku rejestracji znaku towarowego środków
farmaceutycznych
wykorzystywanych
przez
ludzi,
należy przedstawić kopię i oryginał certyfikatu
www.trademilk.eu
42
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
zatwierdzenia
do
produkcji,
wydanego
przez
odpowiednie organy lub służby danego kraju.
jest znak towarowy należy również dostarczyć jeden
oryginał i jedną kopię dokumentów rejestracyjnych z ich
kraju
2.
Zagraniczny
aplikant
powinien
przekazać
zaświadczających
zmianę
osoby,
na
którą
dokonywana jest rejestracja.
pełnomocnictwo organizacji, której została powierzona
rejestracja znaku towarowego w Chinach. W dokumencie
7. Zagraniczne firmy, które wnioskują o protokolizację
powinny się znaleźć: informacja o kraju, z którego się
umowy o zezwolenie na używanie zarejestrowanego
aplikuje,
znaku towarowego, powinny dostarczyć jeden oryginał
zakres,
prawa
i
ograniczenia
związane
z pełnomocnictwem, kopia dokumentów rejestracyjnych
i jedną kopię formatu zapisu oraz trzy kopie kontraktu.
wnioskodawcy.
3. Zagraniczna firma, która rejestruje znak towarowy lub
wnioskuje o inne kwestie związane ze znakami
towarowymi
powinna
stosować
język
chiński
(dokumentom w języku obcym musi towarzyszyć
chińskie tłumaczenie). W pełnomocnictwie dla rejestracji
znaku towarowego należy podać prawa i ograniczenia
dla
pełnomocnika
oraz
narodowość
mocodawcy.
Zagraniczni wnioskodawcy powinni załączyć informacje
o narodowości, imieniu i nazwisku wnioskodawcy oraz
jego adresie w języku obcym, informacjom tym powinno
towarzyszyć tłumaczenie na język chiński (uwaga: jeśli
imię i nazwisko wnioskodawcy, nazwy geograficzne oraz
słownictwo specjalistyczne nie mają ujednoliconego
chińskiego tłumaczenia, należy oddać ich znaczenie).
4. Firmy zagraniczne, które wnioskują o odnowienie
rejestracji znaku towarowego, dla każdego znaku
towarowego muszą przedstawić jeden oryginał i jedną
kopię pełnomocnictwa, jeden oryginał i jedną kopię
aplikacji, 10 wizerunków znaku towarowego oraz
oryginalne chińskie świadectwo rejestracji.
5. Zagraniczne firmy, które wnioskują o przeniesienie
praw do zarejestrowanego znaku towarowego, dla
każdego znaku towarowego muszą przedstawić jeden
oryginał i jedną kopię pełnomocnictwa, jeden oryginał
i
jedną
kopię
aplikacji
oraz
oryginalne
chińskie
świadectwo rejestracji.
6. Zagraniczne firmy, które wnioskują o zmianę imienia
i nazwiska lub adresu osoby, na którą dokonuje się
rejestracja znaku towarowego, dla każdego znaku
towarowego muszą przedstawić jeden oryginał i jedną
kopię aplikacji oraz oryginalne chińskie świadectwo
rejestracji. Przy zmianie osoby, na którą rejestrowany
www.trademilk.eu
43
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
VII. Przydatne linki
15. Chiński Urząd Nadzoru Jakości, Inspekcji
i Kwarantanny AQSIQ:
http://english.aqsiq.gov.cn/
1.
Chiński urząd inspekcji i kwarantanny, centrum
informacyjne: http://www.eciq.cn
2.
3.
System rejestracji importerów I eksporterów
E-port, system do zarządzania procesami
ml
i Przemysłu SAIC:
Centrum certyfikacji i akredytacji:
http://www.saic.gov.cn/english/index.html
Lista dni wolnych od pracy w Unii Europejskiej:
Wyszukiwarka placówek zagranicznych rządu
Polskiego:
7.
18. Chiński Państwowy Urząd ds. Handlu
http://www.bjeport.gov.cn/card/card.aspx
http://publicholidays.eu/
6.
17. Chiński Państwowy Urząd Podatkowy:
http://www.chinatax.gov.cn/2013/n2925/index.ht
http://www.cnca.gov.cn
5.
http://english.customs.gov.cn/
w Chinach: http://ire.eciq.cn/
w handlu:
4.
16. Chiński Główny Urząd Ceł:
19. Chiński Państwowe Biuro ds. Własności
Intelektualnej SIPO: http://english.sipo.gov.cn/
20. Chiński Narodowy Urząd Turystyki CNTA:
http://en.cnta.gov.cn/
21. Chińska Agencja Promocji Inwestycji CIPA:
http://www.msz.gov.pl/en/travel_to_poland/pol
http://www.fdi.gov.cn/1800000121_10000041_8.
ands_missions_abroad/polish_missions_abroad
html
Portal informacyjny na temat biznesu w Chinach:
http://www.gochina.gov.pl/#
8.
Chińska Narodowa Komisja Rozwoju i Reform:
http://en.ndrc.gov.cn/
9.
Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/
10. Chińskie Ministerstwo Handlu:
http://english.mofcom.gov.cn/
11. Chińskie Ministerstwo Finansów:
http://english.gov.cn/state_council/2014/09/09/c
ontent_281474986284115.htm
12. Chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii
Informatycznych: http://www.miit.gov.cn/
13. Chińskie Ministerstwo Rolnictwa:
http://english.agri.gov.cn/
14. Chiński Ludowy Bank Chin:
http://www.pbc.gov.cn/english/130437/index.ht
ml
www.trademilk.eu
44
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
VIII. Załącznik 1 „Lista polskich zakładów
produkcyjnych, które uzyskały zgodę na
eksport produktów mlecznych do Chin”
(październik 2016 r., na podstawie CNCA)
Lp.
Nazwa
przedsiębiorstwa
Adres
Licencjonowane produkty
Adres internetowy
1
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska w
Ozorkowie
Ul. Cegielniana 27,
95-035 Ozorków
mleko w proszku
pełne mleko w proszku
częściowo odtłuszczone mleko w
proszku
słodzone mleko w proszku
chude mleko w proszku
aromatyzowane mleko w proszku
http://www.osmozo.pl/index.php?lang=en
2
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska w
Piątnicy
ul. Forteczna 3, 18421 Piątnica
Sfermentowane mleko
Aromatyzowane sfermentowane mleko
śmietana
inne sery
inne produkty mleczne
http://piatnica.com.pl/p/en/
3
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska w
Radomsku Zakład
Produkcji
Mleczarskiej w
Nowym Targu
ul. Jana Pawła II
95, 34-400 Nowy
Targ
Mleko UHT
http://osmradomsko.pl/
4
MLEKCZAR Sp. z o.o.
ul. Lubartowska
60, 21-110 Ostrów
Lubelski
mleko w proszku
serwatka w proszku
koncentrat białka serwatki
inne mleko w proszku
http://mleczkar.com.pl
Spółdzielcza
Mleczarnia Spomlek
ul. Kleeberga 12,
21-300 Radzyń
Podlaski
mleko w proszku
pełne mleko w proszku
chude mleko w proszku
masło
śmietana
ser twardy
serwatka w proszku
koncentrat białka serwatki
inna serwatka w proszku
inne produkty mleczne
http://www.spomlek.pl/home.php
Spółdzielnia
Mleczarska Ryki
ul. Żytnia 3, 08-500
Ryki
ser twardy
serwatka w proszku
http://www.smryki.pl/en/home/
5
6
www.trademilk.eu
45
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
7
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska w
Krasnymstawie
Zakład Produkcyjny
w Zamościu
ul. Kilińskiego 81,
22-400 Zamość
ser twardy
serwatka w proszku
http://krasnystaw.eu/?lang=en
8
"KOMAGES" Sp. z
o.o.
Janczewo 23a,
66-431 Santok
inne produkty mleczne
http://www.lodykomages.pl/en/index.htm
9
"ZORINA" Sp. z o.o.
ul. Toruńska 22,
99-300 Kutno
mleko w proszku
serwatka w proszku
Sfermentowane mleko
śmietana
ser twardy
inne sery
inne produkty mleczne
http://zorina.pl/start.html
10
GEO-POLAND Sp. z
o.o. Zakład
Produkcyjny w
Kutnie
ul. Sienkiewicza 25,
99-300 Kutno
mleko w proszku
preparat mleka w proszku dla niemowląt
https://geo-poland.com/
11
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska w
Łowiczu
ul. Przemysłowa 3,
99-400 Łowicz
Mleko UHT
ser
ser twardy
inne sery
serwatka w proszku
koncentrat białka serwatki
inna serwatka w proszku
inne produkty mleczne
masło
śmietana
http://mleczarnia.lowicz.pl/en
12
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska w
Radomsku
ul. Jagiellońska 4,
97-500 Radomsko
pełne mleko w proszku
częściowo odtłuszczone mleko w
proszku
chude mleko w proszku
masło
http://osmradomsko.pl/
13
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska w
Skierniewicach
ul. Sobieskiego 83,
96-100
Skierniewice
mleko w proszku
masło
inne sery
serwatka w proszku
inne produkty mleczne
http://www.osmskierniewice.pl/
14
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska Garwolin
ul. Ogrodowa 17,
08-410 Wola
Rębkowska
masło
ser
http://www.osmgarwolin.pl/
15
Zakłady Mleczarskie
"LAKTOPOL-A" Sp. z
o.o. w Łosicach
ul. Czarkowskiego
8, 08-200 Łosice
serwatka w proszku
masło
inne produkty mleczne
http:/laktopol.com.pl
16
Spółdzielnia
Mleczarska
MLEKOVITA Oddział
Produkcyjny KURPIE
w Baranowie
ul. Niepodległości
32,06-320
Baranowo
masło
ser twardy
inne sery
http://www.mlekovita.com.pl/
17
OSTROWIA Sp. z o.o.
ul. Lubiejewska 69,
07-300 Ostrów
Mazowiecki
ser twardy
inne sery
demineralizowana serwatka w proszku
serwatka w proszku
koncentrat białka serwatki
inna serwatka w proszku
http://www.milkiland.eu/en
www.trademilk.eu
46
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
18
POLMLEK Raciąż Sp.
z o.o.
ul. Zawoda 48, 09140 Raciąż
mleko w proszku
serwatka w proszku
inne produkty mleczne
Mleko UHT
http://www.polmlek.com/en/start
19
BEL POLSKA Sp. z o.
o.
ul. Grunwaldzka
97, 06-330
Chorzele
inne sery
http://www.krowkasmieszka.pl/
20
Spółdzielnia
Mleczarska
"MAZOWSZE”
ul. Grunwaldzka
97, 06-330
Chorzele
ser twardy
http://www.smmaz.pl/
21
Mlekoma Sp. z o. o.,
Zakład Przetwórstwa
Mleka i Serwatki w
Przasnyszu
ul. Makowska 30,
06-300 Przasnysz
mleko w proszku
pełne mleko w proszku
chude mleko w proszku
częściowo odtłuszczone mleko w
proszku
inne mleko w proszku
demineralizowana serwatka w proszku
serwatka w proszku
inne produkty mleczne
http://.mlekoma.com/en
22
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska w
Siedlcach
ul.
Kazimierzowska 7,
08-110 Siedlce
mleko w proszku
http://www.osm.siedlce.pl/
23
Bakoma Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny
w Elżbietowie
Elżbietów 48, 96516 Szymanów
Mleko UHT
Sfermentowane mleko
Aromatyzowane sfermentowane mleko
inne produkty mleczne
http://bakoma.pl/zh-hans/
24
Agus Innovation Sp. z
o. o.
ul. Stefana
Batorego 2, 05-870
Pass, Błonie
mleko w proszku
serwatka w proszku
inne produkty mleczne
http://www.agusglobal.com/
25
Hochland Polska Sp.
z o. o. Zakład
Mleczarski w
Węgrowie
ul. Gdańska 83, 07100 Węgrów
ser
inne sery
inne produkty mleczne
serwatka w proszku
http://hochland.pl/
26
Spółdzielnia
Mleczarska "Mlekpol
" w Grajewie, Oddział
Zakład Produkcji
Mleczarskiej w
Zwoleniu
ul. Puławska 88,
26-700 Zwoleń
mleko w proszku
ser twardy
serwatka w proszku
inne produkty mleczne
http://www.mlekpol.com.pl/
27
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska w
Piątnicy Zakład
Produkcyjny w
Ostrołęce
ul. Ławska 1, 07400 Ostrołęka
serwatka w proszku
chude mleko w proszku
http://piatnica.com.pl/p/en/
28
Mleczarnia "TUREK"
Sp. z o. o.
ul. Raciborska 36,
48-100 Głubczyce
ser
inne produkty mleczne
http://naturek.pl/
29
Spółdzielnia
Mleczarska
MLEKOVITA Oddział
„RESMLECZ” w
Trzebownisku
36-001
Trzebownisko 931
mleko w proszku
http://mlekovita.com.pl/
www.trademilk.eu
47
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
30
Spółdzielnia
Mleczarska w Łapach
ul. Brańska 8, 18100 Łapy
pełne mleko w proszku
chude mleko w proszku
masło
ser twardy
http://mleczarnia.lapy.pl/
31
„Bielmlek”
Spółdzielnia
Mleczarska
ul. Wojska
Polskiego 52, 17100 Bielsk
Podlaski.
chude mleko w proszku
masło
serwatka w proszku
ser twardy
inne sery
inne tłuszcze mleczne
http://bielmlek.com.pl/
32
Spółdzielnia
Mleczarska
„MLEKPOL” w
Grajewie Oddział
Zakład Produkcji
Mleczarskiej w
Grajewie
ul. Elewatorska 13,
19-203 Grajewo
Mleko UHT
chude mleko w proszku
pełne mleko w proszku
częściowo odtłuszczone mleko w
proszku
inne mleko w proszku
masło
śmietana
inne tłuszcze mleczne
ser
inne sery
demineralizowana serwatka w proszku
serwatka w proszku
koncentrat białka serwatki
inna serwatka w proszku
inne produkty mleczne
http://mlekpol.com.pl/
33
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska w
Hajnówce
ul. Warszawska
108, 17-200
Hajnówka
mleko w proszku
serwatka w proszku
masło
ser twardy
inne sery
koncentrat białka serwatki
inne produkty mleczne
http://www.osmhajnowka.pl/
34
Moniecka
Spółdzielnia
Mleczarska w
Mońkach
ul. Mickiewicza 62,
19-100 Mońki
mleko w proszku
masło
serwatka w proszku
ser twardy
inne tłuszcze mleczne
inne produkty mleczne
http://msm-monki.pl/
35
Spółdzielnia
Mleczarska
"MLEKPOL" w
Grajewie Oddział
Zakład Produkcji
Mleczarskiej w
Sejnach
ul. 1-go Maja 41, 16500 Sejny
serwatka w proszku
http://mlekpol.com.pl
36
Polser Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej
18, 17-300
Siemiatycze
ser twardy
inne sery
http://polser.eu/index1.html
www.trademilk.eu
48
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
37
Spółdzielnia
Mleczarska
MLEKOVITA
ul. Ludowa 122, 18200 Wysokie
Mazowieckie
Mleko UHT
Sfermentowane mleko
Aromatyzowane sfermentowane mleko
mleko w proszku
pełne mleko w proszku
częściowo odtłuszczone mleko w
proszku
chude mleko w proszku
aromatyzowane mleko w proszku
inne mleko w proszku
masło
śmietana
inne tłuszcze mleczne
mleko skondensowane
odparowane mleko
inne mleko skondensowane
ser
ser twardy
inne sery
demineralizowana serwatka w proszku
serwatka w proszku
koncentrat białka serwatki
inna serwatka w proszku
inne produkty mleczne
http://.mlekovita.com.pl/
38
Spółdzielnia
Mleczarska
"MLEKPOL" w
Grajewie, Oddział
Zakład Produkcji
Mleczarskiej w
Zambrowie
ul. Polowa 8, 18300 Zambrów
Mleko UHT
chude mleko w proszku
śmietana
odparowane mleko
demineralizowana serwatka w proszku
serwatka w proszku
ser
inne sery
http://mlekpol.com.pl
39
Przedsiębiorstwo
ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe
"LAKTOPOL" Sp. z o.
o. Zakład
Produkcyjny nr 1 w
Suwałkach
ul. Wojska
Polskiego 110C, 16400 Suwałki
mleko w proszku
serwatka w proszku
koncentrat białka serwatki
inne produkty mleczne
http://laktopol.com.pl
40
UNILEVER POLSKA S.
A., Oddział Lodów i
Produktów
Mrożonych, Zakład
Produkcyjny w
Baninie
ul. Lipowa 15-17,
80-297 Banina
inne produkty mleczne
https://unilever.pl/
41
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska Maluta
ul. Warszawska 41,
82-100 Nowy Dwór
Gdański
Sfermentowane mleko
ser twardy
inne sery
http://maluta.galeo.pro/en/
42
Firma ProdukcyjnoUsługowo-Handlowa
"MOKATE" Sp. z o.o.
ul. Katowicka 265,
43-450 Ustroń,
inne mleko w proszku
http://mokate.eu/
43
Danone Sp. z o.o.
Fabryka w Bieruniu
ul. Świerczyniecka
85, 43-150 Bieruń
inne sery
inne produkty mleczne
Aromatyzowane sfermentowane mleko
https://danone.pl/
44
SERTOP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa
58, 43-100 Tychy
inne sery
http://sertop.com.pl/en,32,about-thecompany.html
www.trademilk.eu
49
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
45
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska
ul.Kochanowskieg
o 1, 29-100
Włoszczowa
mleko w proszku
ser twardy
serwatka w proszku
inne sery
http://osmwloszczowa.com.pl/
46
Sery ICC Pasłęk Sp. z
o.o.
ul. Dworcowa 9,
14-400 Pasłęk
mleko w proszku
preparat mleka w proszku
masło
śmietana
inne tłuszcze mleczne
ser
ser twardy
inne sery
demineralizowana serwatka w proszku
serwatka w proszku
inne produkty mleczne
http://stolicasera.pl/icc-paslek-homepage
47
Bartex Sp. z o. o.
ul. Dworcowa 4a,
14-400 Pasłęk
mleko w proszku
preparat mleka w proszku
inne produkty mleczne
serwatka w proszku
http://bart-ex.pl/index.php?lang=ch
48
Spółdzielnia
mleczarska “Demi”
PPHU A-LIMA-BIS Sp.
z o.o
ul. Poznańska 18,
56-200 Góra
serwatka w proszku
http://.mleczarnia-gora.pl/
49
Proszkownia Mleka
Spółka z o.o.
ul. Dworcowa 28,
88-230 Piotrków
Kujawski
mleko w proszku
pełne mleko w proszku
częściowo odtłuszczone mleko w
proszku
chude mleko w proszku
masło
ser twardy
serwatka w proszku
http://pmlacpol.pl/index.html
50
"ROTR" Spółdzielnia
Mleczarska w Rypinie
ul. Mleczarska 6,
87-500 Rypin
Mleko UHT
Sfermentowane mleko
mleko w proszku
pełne mleko w proszku
częściowo odtłuszczonemleko w
proszku
chude mleko w proszku
masło
śmietana
odparowane mleko
ser
ser twardy
inne sery
serwatka w proszku
inna serwatka w proszku
inne produkty mleczne
http://rotr.pl/cn.html
51
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska w
Łowiczu Zakład
Mleczarski w Toruniu
ul. Chrobrego
64/80, 87-100
Toruń
Mleko UHT
Aromatyzowane sfermentowane mleko
śmietana
ser
inne sery
inne produkty mleczne
http://mleczarnia.lowicz.pl/en
52
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska w
Krasnymstawie
ul. Borowa 4, 22300 Krasnystaw
mleko w proszku
pełne mleko w proszku
chude mleko w proszku
serwatka w proszku
śmietana
http://krasnystaw.eu/?lang=en
www.trademilk.eu
50
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
53
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska WARTMILK
ul. Wojska
Polskiego 41/45,
98-200 Sieradz
Mleko UHT
mleko w proszku
pełne mleko w proszku
chude mleko w proszku
demineralizowana serwatka w proszku
serwatka w proszku
inna serwatka w proszku
koncentrat białka serwatki
http://www.osmsieradz.pl/en/
54
SUDOWIALAKTOPOL Sp. z o. o.
ul. Wojska
Polskiego 110C, 16400 Suwałki
śmietana
inne tłuszcze mleczne
http://laktopol.com.pl
55
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska w
Giżycku
ul. Białostocka 25,
11-500 Giżycko
mleko w proszku
ser twardy
inne sery
serwatka w proszku
http://osm-gizycko.com.pl/_eng/info.html
56
Spółdzielnia
Mleczarska
MLEKOVITA Oddział
w Lubawie
ul. Wyzwolenia 3,
14-260 Lubawa
mleko w proszku
chude mleko w proszku
częściowo odtłuszczone mleko w
proszku
pełne mleko w proszku
ser
http://mlekovita.com.pl/
57
“Polmlek” Sp. z o.o.,
Zakład Mleczarski w
Lidzbarku
Warmińskim
ul. Topolowa 1, 11100 Lidzbark
Warmiński
pełne mleko w proszku
chude mleko w proszku
inne mleko w proszku
ser twardy
inne sery
serwatka w proszku
inne produkty mleczne
http://polmlek.com/en/start
58
Spółdzielnia
Mleczarska
"MLEKPOL" W
Grajewie Oddział
Zakład Produkcji
Mleczarskiej w
Mrągowie
ul. Kormoranów 1,
11-700 Mrągowo
chude mleko w proszku
demineralizowana serwatka w proszku
serwatka w proszku
ser
http://mlekpol.com.pl
59
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska w Olecku
ul. Wojska
Polskiego 10, 19400 Olecko
ser twardy
masło
http://osmolecko.pl/
60
LACTIMA Sp. z o.o.
ul. Kaszubska 6, 14
-300 Morąg
inne sery
http://lactima.pl/en/
61
ILAS POLONIA S.A.
ul. Mleczarska
406-400
Ciechanów
demineralizowana serwatka w proszku
http://renypicot.pl/
62
Alojzy Szczerba
ALEX-POL
ul. Akacjowa 5, 42256 Olsztyn
inne produkty mleczne
http://alex-pol.pl/
63
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska w
Końskich
ul. Zielona 11, 26200 Końskie
chude mleko w proszku
masło
http://osm.konskie.pl/
64
KASKAT Sp. z o. o.
ul. Kostrzyńska 89,
66-400 Gorzów
Wielkopolski
inne produkty mleczne
http://kaskat.com/zh/
www.trademilk.eu
51
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
65
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska w Sierpcu
ul. Żeromskiego
2a, 09-200 Sierpc
ser twardy
http://osm-sierpc.pl/
66
Zott Polska Sp. z o.o.
ul. Chłodnicza 6,
45-315 Opole
inne produkty mleczne
http://zott.pl/pl/show/page
67
Spółdzielnia
Mleczarska w
Gostyniu
ul. Wielkopolska 1,
63-800 Gostyń
Mleko UHT
masło
śmietana
mleko w proszku
odparowane mleko
http://smgostyn.pl/en/
68
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska w Kole
ul. Towarowa 6,
62-600 Koło
mleko w proszku
masło
http://osmkolo.pl/eng/index.html
69
NUTRICIA Zakłady
Produkcyjne
Sp. z o.o. Oddział
w Krotoszynie
ul. Kobylińska 37,
63-700 Krotoszyn
mleko w proszku
http://nutricia.com.pl/
70
Spółdzielnia
Mleczarska "LAZUR"
ul. Kaliska 44, 63460 Nowe
Skalmierzyce
inne sery
http://lazur.pl/en/
71
Zakład Przetwórstwa
Mleka MLECZ
Sp. z o.o
w Wolsztynie
ul. Żeromskiego
16, 64-200
Wolsztyn
mleko w proszku
masło
Mleko UHT
koncentrat białka serwatki
inne produkty mleczne
http://hulakrasula.pl/en/home/
72
Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska
w Koninie
ul. Poznańska 72,
62-510 Konin
mleko w proszku
pełne mleko w proszku
chude mleko w proszku
serwatka w proszku
inne mleko w proszku
koncentrat białka serwatki
http://mleczarnia.lowicz.pl/osm-konin
73
ARLA FOODS S.A.
ul. Dworcowa 27,
78-220 Tychowo,
ser
inne sery
http://arla.pl/
74
Mleczarnia Gościno
Sp. z o. o.
ul. Lipowa 15, 78120 Gościno
ser twardy
inne sery
http://polmlek.com/en/start
www.trademilk.eu
52
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
IX. Źródła
1.
European Commission: Agriculture and Rural
Development, The CAP: Overview,
http://ec.europa.eu/agriculture/capoverview/index_en.htm
2.
Eurostat News Release, Statistical book on
agriculture, forestry and fishery, 18.02.2016,
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/299552
1/7158641/5-18022016-BP-EN.pdf/c221fff8-d4a24297-9f58-29927b44e4b5
3.
European Commission: Agriculture and Rural
Development, Market sectors,
http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
4.
European Commission: Agriculture and Rural
Development, Milk and milk products,
http://ec.europa.eu/agriculture/milk/index_en.ht
m
5.
AGFIRST, General Information Document for
New Zealand Dairy Equity Investment
Opportunities, 2016, s. 2.
6.
European Commission, EU Agricultural Outlook:
Prospects for EU agricultural markets and
income 2015-2025, grudzień 2015, s. 5.
7.
European Commission: Agriculture and Rural
Development, The CAP: Overview,
http://ec.europa.eu/agriculture/capoverview/index_en.htm
8.
Eurostat, Economic accounts for agriculture agricultural income (indicators A, B, C),
31.03.2016, kod online: aact_eaa06
9.
European Commission, Agri-food trade in 2015 :
China boosts EU exports, 02.2016, s. 5.
10. AGFIRST, General Information Document for
New Zealand Dairy Equity Investment
Opportunities, 2016, s. 2.
11. European Parliament Directorate-General for
Internal Policies, Trends in EU-Third Countries
Trade of Milk and Dairy Products, 2015, s. 9.
12. United States Department of Agriculture, Dairy:
World Markets and Trade, lipiec 2016, s. 2.
13. AGFIRST, General Information Document for
New Zealand Dairy Equity Investment
Opportunities, 2016, s. 2.
European Union Dairy Quota System in 2015,
2013, s. 2, http://www.dairy.com/docs/samplepublications/eu-dairy-quota-sunset.pdf
15. CLAL, European Union: Dairy sector,
http://www.clal.it/en/?section=stat_ue15
16. Komisja Europejska, Agri-food trade statistical
factshhet: European Union – China, 14.04.2016,
s. 8.
17. CLAL, China: Dairy sector,
http://www.clal.it/en/?section=stat_cina
18. Eurostat, DG Agri Dashboard: Dairy Products,
13.10.2016,
http://ec.europa.eu/agriculture/marketobservatory/milk/pdf/dashboard-dairy_en.pdf
19. Keith Woodford, China dominates global dairy
imports, 18.05.2016,
http://ec.europa.eu/agriculture/marketobservatory/milk/pdf/dashboard-dairy_en.pdf
20. USDA Foreign Agricultural Service, China People’s Republic of; Dairy and Products Semiannual Report, 20.05.2016, s. 4, http://bfor.com/wp-content/uploads/Dairy-andProducts-Semi-annual_Beijing_China-PeoplesRepublic-of_5-20-2016.pdf
21. AQSIQ Quality Supervision, Inspection and
Quarantine:
http://jckspaqj.aqsiq.gov.cn/xz/ggshrzpzsyb/inde
x.htm
22. Registration System for Importers and
Exporters of imported food, http://ire.eciq.cn/
23. China National Certification and Accreditation 1,
http://www.cnca.gov.cn/bsdt/ywzl/jkspjwscpqzc
24. China National Certification and Accreditation 2,
http://cifer.cnca.cn/cifer/pubQuery.do
25. National Health and Family Planning Comission:
http://www.nhfpc.gov.cn/zwgkzt/psp/201106/51
950/files/e84256474d1445919246b4a41a87f172.p
df
http://www.nhfpc.gov.cn/ewebeditor/uploadfile
/2013/06/20130605104041625.pdf
http://www.nhfpc.gov.cn/ewebeditor/uploadfile
/2014/05/20140505140531583.pdf
26. Market Access Database:
http://madb.europa.eu/
14. Bliming and Associates, The European Union
Dairy Quota: Implications of the Removal of the
53
www.trademilk.eu
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
27. Chińska Administracja Żywności I Leków:
http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0053/155260.ht
41. State Administration for Industry and Commerce
(SAIC): http://www.saic.gov.cn/sbjEnglish
ml
28. E-Port, system do zarządzania procesami
w handlu zagranicznym,
http://www.bjeport.gov.cn/card/card.aspx
29. Global Times:
http://onestop.globaltimes.cn/how-can-i-openup-my-own-import-and-export-company-inchina/
30. Artykuł: 10 Subtale cultural mistakes you are
likely to make when doing business in mainland
China,
http://www.bloomberg.com/news/articles/201410-07/10-subtle-cultural-mistakes-you-re-likely-tomake-doing-business-in-mainland-china
31. Wyszukiwarka placówek zagranicznych rządu
Polskiego:http://www.msz.gov.pl/en/travel_to_
poland/polands_missions_abroad/polish_missio
ns_abroad
32. Chińska filozofia:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia_chi%C5%84
ska
33. Lista dni wolnych od pracy w Unii Europejskiej:
http://publicholidays.eu
34. OneStop, How Do I Transfer Money out of
China?, http://onestop.globaltimes.cn/how-do-itransfer-money-out-of-china/
35. Pletnia M., Łebkowski M., Formy płatności przy
realizacji importu z Chin,
http://www.bigchina.pl/printer/article/import_in
_practice/51/
36. Go China, Importing Dairy Products into China,
www.gochina.gov.pl/files/?id_plik=291
37. Foreign Trade Online, Incoterms2010,
http://www.foreigntrade.com/reference/incoterms.htm
38. European Commission, Trade: Market Access
Data Base,
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.h
tm?doc=overview&hscode=&countryid=CN#h40
39. Chongqing straight Logistics Ltd:
http://470676.023001.com/
40. Inspection and Quarantine information center:
http://www.eciq.cn/
www.trademilk.eu
54
Poradnik importera produktów mlecznych z Europy do Chin
www.trademilk.eu
[email protected]
www.trademilk.eu

Podobne dokumenty