Kartka urodzinowa dla Franklina. OSOBY - Mini

Komentarze

Transkrypt

Kartka urodzinowa dla Franklina. OSOBY - Mini
[Kartka urodzinowa dla Franklina. OSOBY PRYWATNE]
Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu Kartka urodzinowa dla Franklina, zwanego dalej konkursem, jest
Wydawnictwo DEBIT sp. j. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. M. Gorkiego 20, wpisane do Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235717, zwane dalej Organizatorem.
2. Adresatami konkursu są osoby prywatne zamieszkałe na terenie Polski. Konkurs przeznaczony jest dla
dzieci w wieku 3-10 lat.
3. Zadaniem konkursowym jest wymyślenie i przedstawienie w dowolnej technice plastycznej lub
literackiej kartki urodzinowej dla Franklina i przesłanie jej do siedziby Wydawnictwa DEBIT wraz
z paragonem potwierdzającym zakup na kwotę min. 40 zł dowolnych książek z Franklinem,
z wyłączeniem kolekcji Franklina wydanej w twardej oprawie (zawierającej płyty VCD).
4. Treść paragonu jednoznacznie powinna wskazywać na zakup książek z serii Franklin.
5. Książki mogą zostać zakupione w dowolnej księgarni internetowej, księgarni stacjonarnej, księgarni
wysyłkowej, sieci marketów, saloniku prasowym w terminie 1.kwietnia 2011 - 15.czerwca 2011.
6. W konkursie biorą udział wyłącznie prace indywidualne, wykonane samodzielnie przez dzieci.
7. Prace będą oceniane w jednej kategorii wiekowej.
8. W konkursie będą przyznane 3 nagrody (za zajęcie I, II i III miejsca) i dwadzieścia wyróżnień.
9. Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:
- za zajęcie I miejsca: aparat fotograficzny SONY ALFA 300 (lustrzanka cyfrowa), BON na książki
Wydawnictwa DEBIT o wartości 300 zł, zestaw art. szkolnych z Franklinem (plecak, piórnik, torba
gimnastyczna), gra planszowa (producent: GRANNA), bilet rodzinny do Europejskiego Centrum Bajki,
50% rabat na książki Wydawnictwa DEBIT. (maksymalna kwota zamówień 2.000 zł), publikacja pracy
w formie prezentacji elektronicznej przekazanej do darmowej dystrybucji,
- za zajęcie II miejsca: BON na książki Wydawnictwa DEBIT o wartości 500 zł, zestaw art. szkolnych
z Franklinem (plecak, piórnik, torba gimnastyczna), gra planszowa (producent: GRANNA), bilet
rodzinny do Europejskiego Centrum Bajki, 40% rabat na książki Wydawnictwa DEBIT (maksymalna
kwota zamówień 2.000 zł), publikacja pracy w formie prezentacji elektronicznej przekazanej do
darmowej dystrybucji,
- za zajęcie III miejsca: BON na książki Wydawnictwa DEBIT o wartości 300 zł, zestaw art. szkolnych
z Franklinem (plecak, piórnik, torba gimnastyczna), gra planszowa (producent: GRANNA), bilet
rodzinny do Europejskiego Centrum Bajki, 35% rabat na książki Wydawnictwa DEBIT (maksymalna
kwota zamówień 2.000 zł), publikacja pracy w formie prezentacji elektronicznej przekazanej do
darmowej dystrybucji,
- za zdobycie wyróżnienia: BON na książki Wydawnictwa DEBIT o wartości 100 zł, grę planszową
(producent: GRANNA), piórnik z Franklinem, bilet rodzinny do Europejskiego Centrum Bajki, 25%
rabat na książki Wydawnictwa DEBIT (maksymalna kwota zamówień 1.000 zł),
10. BONY wyszczególnione w pkt.9 Regulaminu można realizować w siedzibie Organizatora lub za
pośrednictwem sklepu internetowego Wydawnictwa w terminie do 31.12.2011r.
11. Rabat obowiązuje przy zakupach dokonywanych w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem
sklepu internetowego Organizatora www.wydawnictwo-debit.pl w terminie do 31.12.2011r.
12. Każda osoba może przesłać dowolną ilość zgłoszeń, przy czym nadesłanie większej ilości prac
wymaga przedstawienia paragonu (paragonów) będącego wielokrotnością kwoty 40 zł, tj. nadesłanie 2
prac wymaga paragonu (paragonów) na kwotę min. 80zł, 3 prac wymaga nadesłania paragonu
(paragonów) na kwotę min 120 zł itd.
13. Nadesłane prace, winny zawierać odpowiednie metryczki z następującymi danymi: nazwisko i imię,
wiek autora, dane adresowe i telefon kontaktowy (ewentualnie adres mailowy) oraz zgodę na
przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na brzmienie niniejszego Regulaminu – wzór dostępny
w pkt. 26 Regulaminu.
14. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi
i nieprzedstawianymi na innych konkursach.
15. Uczestnictwo w konkursie oznacza udzielenie zgody na publikację imienia i nazwiska uczestnika.
Nadesłanie prac do konkursu oznacza udzielenie zgody w tym zakresie.
16. Termin nadsyłania prac: do 15 czerwca 2011 r. (decyduje data wpływu prac do Wydawnictwa).
17. Prace należy przesyłać na adres:
Wydawnictwo DEBIT
ul. Gorkiego 20
43-300 Bielsko-Biała.
Z dopiskiem: „Kartka urodzinowa dla Franklina”
Dopuszczalne jest nadesłanie pracy w formie elektronicznej na adres [email protected]
Prace plastyczne powinny być przesłane w formacie JPG (np. fotografia pracy), prace literackie
powinny być przesłane w pliku edytora tekstowego .doc (MICROSOFT WORD). Dopuszczalne jest
również nadesłanie paragonu i zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie elektronicznej
(skan lub zdjęcie), ale w przypadku, gdy nadesłana praca zostanie nagrodzona, konieczne jest
przesłanie oryginałów dokumentów w formie papierowej.
18. Nadesłanie pracy oznacza, że uczestnicy konkursu przenoszą na Organizatora nieodpłatnie,
w zakresie nieograniczonym terytorialnie oraz na czas nieoznaczony - autorskie prawa majątkowe do
prac, na następujących polach eksploatacji:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania prac - wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami prac - wprowadzanie do obrotu, użyczenie
lub najem oryginału albo egzemplarzy,

publiczne udostępnianie prac, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.
19. Uczestnicy konkursu upoważniają Organizatora do:

decydowania w ich imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonych do
udziału w konkursie prac,

przeprowadzenia w ich imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem zgłoszonych
do udziału w konkursie prac.
20. Przesłane prace stają się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
21. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16-06-2011 r. Laureatów wyłoni komisja konkursowa
powołana przez Organizatora. Kryterium wyboru najlepszych prac będzie sposób i estetyka
wykonania, pomysłowość, dobór materiałów, zgodność tematu pracy z regulaminem. Decyzje komisji
konkursowej są ostateczne.
22. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.wydawnictwo-debit.pl.
23. Informacji na temat konkursu udziela Dział marketingu, tel. (33) 810 08 20.
24. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje udział w konkursie. Dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
25. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach
hazardowych.
26. Tekst oświadczenia:
……………..:……………..
miejscowość, data
Dot. Regulaminu Konkursu literacko-plastycznego pt.: Kartka urodzinowa dla Franklina.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu,
dzieci, ich rodziców lub innych opiekunów prawnych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych dla celów związanych
z Konkursem „Nowa przygoda Franklina”, zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów
związanych z realizacją Konkursu oraz na ich opublikowanie w przypadku zdobycia nagrody
w konkursie lub wystawy prac konkursowych. Podanie danych jest dobrowolne. Organizator Konkursu
– jako administrator danych poinformował mnie o prawie dostępu do treści swoich danych oraz
możliwości ich poprawiania.
Jednocześnie oznajmiam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego
brzmienie.
............
podpis
27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany brzmienia niniejszego Regulaminu w trakcie trwania
konkursu.

Podobne dokumenty