Instrukcja obsługi KMA 802/822 Opis urządzenia

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi KMA 802/822 Opis urządzenia
Instrukcja obsługi
KMA 802/822
Opis urządzenia
1
1. Instrukcje bezpieczeństwa
Instrukcje bezpieczeństwa dla urządzenie pomiarowego KMA 802/822 są zawarte
w oddzielnym dokumencie.
2. Informacje ogólne.
Proszę przestrzegać instrukcji obsługi dla stołu probierczego.
2.1 Zastosowanie
KMA jest stosowane do ciągłej analizy natęŜenia przepływu (pomiar dawek) Jest
zaprojektowane do kalibracji pomp wtryskowych diesla do 12 cylindrów w połączeniu ze
stołem probierczym.
2. Porównanie technologii pomiaru “KMA” i “Menzurek”.
2.2.1 ZwilŜanie
“Technologia pomiaru menzurkowego” wymaga określenia objętości oleju probierczego
wtryśniętego do szklanych menzurek z podziałką. Kiedy menzurki są opróŜniane,
na ściankach pozostają resztki oleju probierczego. Te pozostałości są określane jako
nawilŜenie menzurek.
“Technologia pomiaru KMA” polega na ciągłym pomiarze wtryskiwanego oleju
probierczego, t.j. wartości określone przez, KMA są zmniejszone o wielkość nawilŜania
menzurek bez współczynnika korekcji. .
2.2.2 RóŜnice temperatury
W przypadku sytemu pomiarowego KMA, olej probierczy jest dostarczany do systemu
pomiarowego duŜo szybciej. W przeciwieństwie do „systemu menzurkowego”
temperatura moŜe się zmienić, kiedy pomiary są odczytywane. Powoduje to róŜnice
w dawkach.
2.2.3 Wahania natęŜenia przepływu w pompach wtryskowych.
W systemach pomiarowych ciągłych takich jak KMA, pomiary są przeprowadzane
bardzo szybko. Z tego powodu wahania przepływu mogą wystąpić w przypadku
szczególnych pomp wtryskowych.
W “pomiarach menzurkowych” efekt wahania przepływu jest uśredniany przez
wykonanie pomiaru długookresowego (np. 1000 suwów).
W przypadku KMA, szczególne pompy powinny być mierzone w trybie długookresowym,
preferowane jest zastosowanie trybu dokładny pomiar.
2
3. Opis urządzenia.
3.1 KMA 800 (Komputer, klawiatura i monitor montowane na stole probierczym)
3.1.1 Komputer
Zestaw ten zawiera komputer (2) i obudowę (1), która jest mocowana do szafy
sterowniczej EPS (3).
3.1.2 Zespół sterujący.
KMA i stół probierczy są obsługiwane za pomocą klawiatury (2).
3
Monitor (1) wyświetla: podpowiedzi dla uŜytkownika, WYMAGANE – RZECZYWISTE
dane, wyniki pomiaru, komunikaty o błędach, informacje pomocnicze, itd.
Klawiatura (2) i monitor (1) są obracane na obudowie EPS (3).
3.2 KMA 822 (komputer, zespół sterujący na wózku)
W przypadku tego modelu komputer (5) i zespół sterujący (monitor 1, klawiatura 3) są
umieszczone na wózku (2) który równieŜ moŜe równieŜ wyposaŜony w drukarkę (4),
dostępna jako dodatkowa opcja.
Wózek moŜe być ustawiony z wybranej strony stołu EPS.
4
3.3 (Moduł pomiarowy) KMA 802
Moduł pomiarowy jest umieszczony w podzielonej na części stalowej obudowie (1)
zamocowanej na obrotowym ramieniu.
Płyta elektroniki dla dwóch przepływomierzy (2) jest umieszczona w części
„elektronicznej” (dostępna po odblokowaniu zatrzasków).
Dane wymagane do określenia dawki są transmitowane do komputera przez płytę
elektroniki (3).
W celu wytłumienia skoków ciśnienia podczas wyłączania wtrysku oleju, w części
„hydraulicznej” zostało zamontowanych 12 modułów tłumiących (5). Tłumiki te są
łączone z wtryskiwaczami probierczymi z wykorzystaniem 12 zewnętrznych
szybkozłącz (4). Olej probierczy jest dostarczany naprzemiennie do dwóch
5
przepływomierzy (2) przez dwa bloki zaworów (6). Kiedy pomiar jest zakończony to olej
probierczy powraca do zbiornika.
4. MontaŜ, pierwsze uruchomienie.
4.1 KMA 800 (Komputer, klawiatura monitor zamontowane na stole probierczym
4.1.1 Komputer
Zdejmij tylny panel (1) obudowy komputera (2). Zamocuj obudowę komputera (2)
do szafy sterowniczej EPS (4) przez włoŜenie czterech śrub M6 (3) przez otwory
wywiercone w obudowie komputera i wkręceniu ich w gwintowane otwory na pokrywie
szafy sterowniczej EPS.
WłóŜ komputer (5) od tyłu.
i Komputer (5) musi być umieszczony z lewej strony w wnęce za klapką sterującą.
Za pomocą dwóch śrub (6), zamocuj wspornik (7), umieszczony w tylnej części
komputera.
6
4.1.2 Zespół sterujący
Precedura:
1. Wstaw podporę monitora (3) w prostokątne otwory obudowy EPS (4), przesuń
do wymaganej pozycji i przykręć.
2. Zdejmij panel podtrzymujący (1) ze wspornika obrotowego (2).
3. Ustaw wspornik obrotowy (2) na śrubie podpory (3) i przykręć wykorzystując
podkładkę i nakrętkę sześciokątną.
4. Zamontuj monitor.
5. WłóŜ klawiaturę w miejsce na wsporniku obrotowym (2).
4.1.3 Przewody połączeniowe
Przewody połączeniowe powinny być załoŜone i zamocowane za pomocą opasek
zgodnie z opisem w rozdziale 4.4.
7
4.2 KMA 822 (Komputer, zespół sterujący, na wózku)
4.2.1 Wózek.
Ustaw wózek (2) obok stołu probierczego.
4.2.2 Komputer
Zamocuj komputer (5) w wózku (2) przez otworzenie przednich dolnych drzwi,
i wsadzenie komputera od przodu do górnego przedziału.
i Jeśli komputer jest wstawiony w dolny przedział (5), tylny wspornik musi być
odpowiednio przesunięty.
8
4.2.3 Zespół sterujący
Procedura:
1. Zdemontuj panel (6) z podpory (7).
2. ZałóŜ monitor (1)
3. Klawiatura jest usytuowana w szufladzie wózka.
4.2.4 Przewody połączeniowe.
Przewody połączeniowe powinny być ułoŜone i zamocowane za pomocą opasek
zgodnie z opisem w rozdziale 4.4.
9
4.3 Urządzenie pomiarowe KMA 802
Zamocuj płytę (7) do obrotowego ramienia, aby zapewnić mocowanie rury łączącej (6).
Zdejmij pokrywę z przedziału elektroniki (2).
WłóŜ amortyzator (1) w rurę łączącą z mocowaniem skierowanym ku górze, i zamocuj
cały moduł pomiarowy od góry. Wepchnij rurę (3) na rurę (6) na ramieniu obrotowym.
Przykręć mocowanie amortyzatora (1) do rury łączącej (3) w urządzeniu. Podnieś moduł
pomiarowy tak, aby otwory w rurze (3) i mocowaniu amortyzatora się zrównały i Ŝeby
moŜna było wsadzić śrubę. Skręć za pomocą nakrętki samo-zabezpieczającej.
Zamocuj pokrywę przedziału elektroniki.
Podłącz przewody (4, 8) z prawej i lewej strony spodu obudowy, drugi koniec podłącz
do ramienia obrotowego.
Skręć zacisk (5).
10
4.4 Przewody połączeniowe
4.4.1 KMA 800/822
i Specyfikacja i przyporządkowanie połączeń komputera KMA-PC jest opisane
w instrukcji obsługi 1 689 979 949.
Przyłączyć:
– przewód klawiatury do gniazda X1 (Klawiatura) w komputerze;
– przewód monitora (15-pin złącze) do gniazda VGA X9 (Video) w komputerze.
KMA 800:
– kabel zasilający komputera (230 V) i kabel zasilający monitora (230 V) z gniazdem X3
szafy sterowniczej stołu EPS.
– przewód RS 232 (3m) połączyć z 9-pinowym gniazdem (COM 2) komputera
i 9-pinowym gniazdem X7 szafy sterowniczej EPS.
KMA 822 (wózek):
– połącz przewód zasilający komputer (230 V) i przewód zasilający monitor (230 V)
z rozgałęziaczem umieszczonym z tyłu wózka
– przewód zasilający wózka (230 V) połącz do gniazda X3 w szafie sterującej EPS.
– Przewód RS 232 (8m) połączyć z 9 pinowym gniazdem (COM 2) komputera
i 9-pinowym gniazdem X7 szafy sterowniczej EPS.
4.4.2 KMA 802
Przyłączyć:
– 37 pinowe złącze X1 z 37 pinowym gniazdem X2 w szafie sterowniczej.
– przewód RS 232 (8m) połączyć z 9 pinowym gniazdem X2 urządzenia pomiarowego
KMA i 9 pinowym gniazdem (COM1) komputera
4.4.3 Czujnik temperatury przelewu
Połączyć:
– Gniazdo BNC X3 urządzenia pomiarowego z czujnikiem temperatury
4.4.4 Prowadzenie przewodów
Długie przewody, takie jak od szafy sterowniczej do KMA 822, muszą być ułoŜone tak
aby nie przeszkadzały w przechodzeniu i nie powodowały zagroŜenia.
– Dwa przewody są zamocowane pod spodem KMA 802 i mogą być prowadzone
bezpiecznie, tak jak przewody połączeniowe do 822.
– Lepiej jest prowadzić przewody przez stół probierczy. Wymaga to zestawu
rozszerzającego 1 687 001 445.
11
4.5 Obsługa
4.5.1 KMA 800/822
– Włącz stół probierczy za pomocą głównego włącznika.
– W przypadku KMA 822 (wózek) włącz rozgałęziacz (na tylnej ścianie wózka).
– Włącz komputer i monitor za pomocą odpowiednich włączników.
i Dodatkowo do włącznika głównego z przodu, nowe komputery mają równieŜ
przełącznik na zasilaczu z tyłu.
– Sprawdź czy świecą diody na komputerze i monitorze.
i KMA 800
Komputer: Włącznik główny i diody są widoczne za przesuwnymi drzwiami
na obudowie komputera.
KMA 822 (wózek)
Komputer: Włącznik główny i diody są widoczne po otworzeniu dolnych drzwi na
wózku.
– Przy pierwszym uruchomieniu zainstalowany musi być system operacyjny Windows
2000 i muszą być wykonane odpowiednie ustawienia (czas, język etc.)
– Zainstaluj oprogramowanie EPS945-PE/VE/CR
12
4.5.2 KMA 802 (Urządzenie pomiarowe)
1. Zdejmij obudowę z części hydraulicznej urządzenia pomiarowego KMA.
2. Zdejmij pokrywki gwintowane z góry rurek przelewowych (3) i wlewaj czysty olej
probierczy dopóki nie napełnisz przewodów (4) aŜ do przepływomierzy(5).
3. Wyjmij 12 elementów zabezpieczających (1) z szybkozłączek (2) i wlej tam czysty olej
probierczy.
4. WłóŜ elementy zabezpieczające (1).
! ZAWSZE wkładaj element zabezpieczający (1) w szybkozłącze (2) dla nieuŜywanych
kanałów pomiarowych.
5. Włącz urządzenie pomiarowe KMA i uruchom oprogramowanie EPS945.
6. W oprogramowaniu EPS945 w opcji ”Konfiguracja” naleŜy sprawdzić kolejno
następujące pozycje.
- wartości kalibracyjne przepływomierzy
13
- wartości kalibracyjne dla czujnika przelewu
- funkcje wyświetlania temperatury i miejsce pomiaru temperatury
i Cela pomiarowa B1 (5) w komorze hydraulicznej urządzenia pomiarowego odpowiada
komorze pomiarowej numer 1 na ekranie „Kalibracja miernika dawki”
Sposób postępowania:
1. Po uruchomieniu oprogramowania na ekranie ”Badanie podzespołów wtrysku – menu
główne” wybierz opcję Konfiguracja za pomocą przycisku F7.
2. Pojawi się okno z zapytaniem o hasło.
3. Wprowadź hasło ”1958” w pole wprowadzania.
4. Wybierz opcję kalibracja w menu głównym. Kolejne opcje wyboru pojawiają się
w oknie Kalibracja.
5. Wybieraj kolejne opcje i sprawdź dane kalibracyjne.
i Dane kalibracyjne są dostępne wewnątrz KMA.
6. Jeśli dane kalibracyjne nie są zgodne z danymi wpisanymi w programie naleŜy je
poprawić i zapamiętać za pomocą przycisku F4 Zapisz.
i Jeśli stół probierczy nie był uŜywany przez długotrwały okres (np. w nocy),
wyświetlana jest temperatura pokojowa. Temperatura nie będzie wyświetlana, jeśli nie
zostanie podłączony czujnik temperatury.
7. Sprawdź osiągi cel pomiarowych przez podłączenie pompy wtryskowej do stołu EPS
i uruchomienie badania.
! Podczas pierwszego uruchomienia wszystkie dwanaście kanałów pomiarowych musi
być napełnionych przez pompę wtryskową.
i Po upływie krótkiego czasu (układ pomiarowy jest automatycznie napełniany
i odpowietrzany) indywidualne wartości przepływu są wyświetlane w programie
“Regulacja prędkości”
8. ZałóŜ ponownie pokrywę na moduł pomiarowy.
Moduł KMA nie moŜe być obsługiwany bez pokrywy.
14
5. Pomiary przelewu
Pomiar przelewu moŜe być wykonywany ciągle
Rzędowa pompa wtryskowa
Do urządzenia pomiarowego KMA 802 podłączyć u góry przewód powrotny oleju
probierczego z elementem pierścieniowym o Ø18 mm i wkrętem drąŜonym (1).
Rozdzielaczowa pompa wtryskowa
Do urządzenia pomiarowego KMA 802 podłączyć u góry przewód powrotny oleju
probierczego z elementem pierścieniowym o Ø 18 mm zaworu przelewowego.
6. Postępowanie w przypadku wystąpienia błędu.
6.1 Pamięć błędów
Błędy występujące w systemie są wyświetlane na bieŜąco w linii stanu ekranu pomiaru
wydatku pompy. Dodatkowo komputer KMA 800/822 jest, wyposaŜony w pamięć
błędów. Błędy te są dostępne w oprogramowaniu Konfiguracja/System/Status. Tu
zapamiętywane są ostatnio występujące błędy oprogramowania. Podczas ponownego
uruchomienia oprogramowania komunikaty błędów są kasowane.
Błędy są oznaczane przez kod błędu.
15
7. Zakres dostawy
KMA 802 Nr kat. 0 683 802 001 składa się z:
- monitora kolorowego LCD 17”
- części montaŜowych i wspornika
- obudowy komputera
- 2 przewodów zasilających
szafa rozdzielcza – komputer
szafa rozdzielcza - monitor
- 3 przewodów transmisji danych
komputer -urządzenie pomiarowe
szafa rozdzielcza- urządzenie pomiarowe
komputer - monitor
KMA 822 Nr kat. 0 683 822 001 składa się z:
- monitora kolorowego LCD 17”
- części montaŜowych i wspornika
- wózka z częściami montaŜowymi
- 2 przewodów zasilających
szafa rozdzielcza - komputer
szafa rozdzielcza - monitor
- 3 przewodów transmisji danych
komputer- urządzenie pomiarowe
szafa rozdzielcza - urządzenie pomiarowe
komputer.- monitor
i Dodatkowo do obsługi KMA 802 lub KMA 822 potrzebny jest komputer. Komputer ten
jest dostarczany jako dodatkowe wyposaŜenie, i zawiera pakiet oprogramowania
Windows 2000 i oprogramowanie EPS945-PE/VE/CR.
8. WyposaŜenie dodatkowe
Nazwa
Numer zam:
Drukarka atramentowa PDR 358
Przewód podłączeniowy do drukarki (USB, 1m)
Komputer PC do KMA i zestawu CRS845
Komputer PC do zestawu VPM844**
Klawiatura (Język polski)
1 687 023 358
1 684 465 491
1 687 022 958
1 687 022 959
1 687 022 397
– Zestaw rozszerzający PC:
- Do zestawu CRS845**
(Wymagania PC 1 687 022 844)
1 687 001 555
- Do zestawu VPM844
(Wymagania: PC 1 687 022 844, 887, 909 or 958)
– Zestaw podłączeniowy
16
1 687 001 556
1 687 010 089
dla PDHK z gwintem M 20x1,5
– Zestaw podłączeniowy
dla PDHK z gwintem M22x1 (typ T)
1 687 010 088
– Filtr (6 sztuk)
1 687 001 509
9. Części zamienne i ulegające zuŜyciu
Nazwa
Numer zamówieniowy:
– Przepływomierz <
1 687 234 011
– Moduł tłumiące <
1 687 001 364
Półpanewka <
1 685 502 038
Złącze <
1 463 465 303
– Pierścień uszczelniający <
2 916 710 607
– Przewód, przezroczysty <
1 680 707 089
Olejo odporny Ø8x2x4500
– Przewód, przezroczysty <
1 680 707 110
olejo odporny Ø4x2
(wymagana długość)
– Zacisk przewodu 12mm <
1 684 680 003
– Zacisk przewodu 8mm <
1 684 680 011
- Zestaw uszczelek <
Dla szybkozłączek adaptera wtryskiwaczy
Pierścień
1 680 209 024
O-Ring
1 680 210 111
– Zawór dławiący <
1 687 417 078
(w części przedniej bloku zaworowego)
– Przewody transmisyjne
(Od urządzenia pomiarowego do komputera)
3 m dla KMA 802 1 684 465 371
8 m dla KMA 822 1 684 465 388
– Filtr (6 sztuk) < 1 687 001 509
(Blok zaworów)
17
10. Konserwacja
10.1 Zasady konserwacji
Urządzenie KMA, tak jak inne urządzenia przemysłowe wymaga prawidłowej
konserwacji w regularnych odstępach.
Czasy konserwacji uwzględniają, Ŝe urządzenie KMA pracuje w warsztacie 8 godzin
dziennie. NaleŜy zmienić czasy konserwacji w przypadku dłuŜszego czasu pracy
urządzenia. Do przeprowadzanie prac konserwacyjnych wymagany jest zestaw
o numerze zamówieniowym 0 986 614 000. Zestaw ten zawiera urządzenia pomiarowe
i akcesoria potrzebne do wykonania prac konserwacyjnych.
Serwis wykorzystuje równieŜ ten zestaw podczas sprawdzenia urządzenia (sprawdzanie
dokładności pomiarowych).
Okres
Czynności obsługowe
Co tydzień
Sprawdzić i jeśli potrzeba wyregulować
ciśnienia otwarcia końcówek wtryskiwaczy.
Przewody probiercze: sprawdzić stan
stoŜków uszczelniających i otworów, w razie
potrzeby wymienić na nowe przewody
Pozamieniać miejscami przewody probiercze
i wtryskiwacze i porównać wielkość przepływu.
Wielkość przepływu musi być identyczna.
Po
zbadaniu
200 pomp
lub co 2
miesiące
•
Podczas
głównego
przeglądu
lub
sprawdzenia
urządzenia
•
•
•
•
Sprawdzić urządzenie KMA pod względem
wycieków i w przypadku znalezienia usunąć
Sprawdzić dokładność pomiarowa urządzenia
KMA 802
Przepływomierze: Przeprowadzić pomiar
przepływu na kanałach parzystych
i nieparzystych i porównać dawkę na kanał.
Na kaŜdym kanale musi być jednakowa dawka
Wymienić śrubę z otworem oraz miedzianą
uszczelkę.
18
•
•
•
•
1. Uszczelka miedziana
2. Śruba z otworem
10.2 Zapobieganie zanieczyszczeniom.
Do wyznaczenia wielkości wtrysku, ciągła technologia pomiaru KMA 802 obejmuje
precyzyjne podzespoły mechaniczne takie jak zawory przełączające czy
przepływomierze. Ze względu na konieczność luzów między poruszającymi się
częściami, obce cząsteczki w rozmiarze 20 µm – 40 µm mogą powodować wadliwe
działanie oraz w konsekwencji błędy sytemu pomiarowego. Mniejsze cząsteczki < 20 µm
przepływają przez układ pomiarowy bez niepoŜądanych efektów. W nowych układach
wtryskowych, współczynnik obcych cząstek 20 µm – 40 µm jest bardzo niski, filtr
wbudowany w układ paliwowy pojazdu filtruje wszystkie cząstki >10 µm. W nowych
pompach, jakiekolwiek krytyczne cząstki są filtrowane zaraz po uruchomieniu silnika.
Bardziej niebezpieczne są naprawiane pompy wtryskowe, w których części zamienne
takie jak obudowa pompy lub część pompy są montowane wraz z zabrudzeniami
powstałymi podczas naprawy, pozostałości tę są później wprowadzane do układu
pomiarowego podczas badania pompy. Ogólnie mówiąc jest konieczne mycie części
zamiennych.
Aby zapobiec wprowadzeniu obcych cząstek do układu pomiarowego zalecane jest, co
następuje:
1. Płukanie przed wykonaniem pomiarów
Przed pierwszym pomiarem przepływu wtrysk powinien być płukany przez określony
czas rozgrzewania (3 do 5 minut). Jest to wykonywane przed uruchomieniem stołu
probierczego przez otwarcie otworu upustowego wtryskiwaczy i uruchomieniu pompy.
Olej probierczy przepływa przez kolanko z wtryskiwaczy do kanału spustowego
urządzenia pomiarowego. Metalowe cząstki omijają system pomiarowy. Aby zapobiec
rozbryzgiwaniu się oleju, na kolanko powinien być zamontowany przezroczysty
przewód, który powinien być poprowadzony do kanału spustowego bądź do zbiornika
na olej probierczy. Większość cząstek stałych przepływa bezpośrednio do zbiornik na
olej probierczy. Obieg tego oleju jest wyposaŜony we wstępny i dokładny filtr. Filtry te
powstrzymują obce cząstki. Przed uruchomieniem pomiarów naleŜy zakręcić zawory
upustowe na wtryskiwaczach.
2. Instalowanie pomocniczych filtrów przed zaworami przełączającymi oraz
przepływomierzami.
19
Dla technologii pomiarowej KMA 802, przeznaczony jest zestaw modernizacyjny dla
późniejszego montaŜu w układzie pomiarowym. Zestaw ten o numerze zamówieniowym
1 687 001 509 zawiera 6 filtrów, elementy mocujące ora instrukcję instalacji.
10.3 Czyszczenie przepływomierzy
Brud lub cząstki metalu, które znalazły się w przepływomierzach mogą być przyczyną
uszkodzenia.
i Cząstki w pompie zębatej:
Brak pomiarów, kiedy pompa jest zablokowana. Przewody zasilające przepływomierze
są kompletnie wypełnione olejem.
i Cząstki w tłoczku regulującym:
Wykres słupkowy oraz pomiary ulegają znacznym wahaniom. Poziom oleju w
przewodach zasilających wzrasta i opada.
i Nie jest konieczne wyjecie przepływomierza (1) w celu wyczyszczenia tłoczka
regulującego lub pompy zębatej.
1. Zdejmij pokrywę z części hydraulicznej KMA.
2. Odkręć plastikową pokrywkę (3) i wyjmij uchwyt mocujący diodę LED (7) i plastikową
oprawkę.
3. Zdejmij pokrywę (2) i wepchnij przewód i oprawkę diody LED (7).
20
4. OstroŜnie wyjmij cylinder (9) i tłoczek regulacyjny (10). Przyciśnij tłoczek regulacyjny.
! Podczas wyjmowania tłoczek regulacyjny nie moŜe wypaść z cylindra (9).
5. Przemyj cylinder (9) i tłoczek regulacyjny (10) w czystym płynie probierczym
i sprawdź powierzchnie pod względem zarysowań.
6.Wsuń tłoczek (10) do cylindra (9). Sprawdź czy tłoczek łatwo się przesuwa przez
lekkie poruszanie w cylindrze.
i Występują dwa rodzaje wewnętrznych kół zębatych,
- z wtłaczanym sworzniem napędzającym
- z luźnym napędem (12)
! Proszę uwaŜać, aby nie zgubić luźnego członu napędzającego (12) podczas
demontowania i montowania wewnętrznych kół zębatych
21
7. Sprawdź czy koło zębate wewnętrzne (4), krzywka (5) i koła zębate zewnętrzne (6) są
czyste; jeśli jest konieczność zdemontuj te części, umyj w płynie probierczym i zamontuj
ponownie. Przestrzegaj pozycji montaŜowych!
8. Wsadź cylinder (9) i tłoczek regulacyjny (10). Przestrzegaj pozycji montaŜowych!
9. Sprawdź czy gumowa uszczelka (8) jest prawidłowo ułoŜona w rowku. Wepchnij
obudowę diody LED i przewód (7) przez otwór w pokrywie, ostroŜnie zamocuj pokrywkę
(2) i przykręć.
10. Wsadź obudowę z diodą LED (7) i plastikową oprawkę w przykrywkę (3).
Przestrzegaj pozycji montaŜowych! Sprawdź czy gumowy oring uszczelniający jest
prawidłowo ułoŜony (11) i przykręć pokrywkę (3).
11.Zamocuj pokrywę na część hydrauliczną KMA.
12. Uruchom urządzenie, wystartuj pomiary duŜych dawek w celu odpowietrzenia
przepływomierzy.
i Sprawdzenie poprawności
Kiedy przepływ jest mały, wykres słupkowy musi być stały.
10.4 Monitor LCD
! Aby uniknąć poraŜenia elektrycznego, nie naleŜy demontować obudowy monitora.
UŜytkownik nie moŜe przeprowadzać napraw monitora.
Podczas czyszczenia monitora naleŜy przestrzegać następujących załoŜeń:
! Odłącz monitor od zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia.
– Do umycia wyświetlacza LCD uŜyj miękkiej szmatki nasączonej wodą lub ładnym
detergentem. Jeśli jest to moŜliwe, uŜyj specjalnego środka czyszczącego,
do monitorów oraz ściereczki antystatycznej.
– Do czyszczenia obudowy monitora, wykorzystaj miękką ściereczkę i łagodny środek
myjący.
– Nigdy nie uŜywaj łatwopalnych środków czyszczących podczas czyszczenia monitora
lub innej aparatury elektrycznej.
!!! Nigdy nie uŜywaj do mycia ekranu monitora środków z acetonem, alkoholem
etylowym, z metylem lub chlorem – moŜe to powodować uszkodzenie monitora.
22
11 Ochrona środowiska
11.1 Informacje ogólne
Oleje zanieczyszczające wodę muszą być usuwane zgodnie z prawem dotyczącym
usuwania zanieczyszczeń.
12. Parametry techniczne
Zakres pomiarowy prędkości obrotowej obr/min
Dokładność pomiaru prędkości obrotowej
Zakres pomiarowy temperatury
Zakres regulacji temperatury
Dokładność pomiaru temperatury:
Typ czujnika KTY (standard) °C
Typ czujnika PT1000 (opcja) °C
Zakres pomiarowy przelewu: l/h
Liczba punktów pomiarowych
Kolor:
Zielony
Antracyt
Licznik godzin
Samodiagnoza
Zakres pomiarowy
Dokładność pomiarowa
Układ pomiarowy
Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia °C
Zasilanie elektryczne
(przewidziane dla EP8807/815)
Zgodność elektromagnetyczna (EMC)
Wyświetlacz
23
KMA
0-5000
±0,25% ± 1 cyfra
-40 do +150
30-60
40 ± 0.5 / 80 ± 1.2
40 ± 0.4 / 80 ± 0.5
15-400
12
RAL 6018
RAL 7016
40 lat po 0.25 godziny
Na podstawie komunikatów o
błędach
0,03 - 30 I/h 0,2- 3000 mm3/h
(patrz wykres)
0,03 - 0,1 Ib ± 5 %
0,1-1l/h±2%
1-30 l/h ± 1%
Bezciśnieniowy (układ otwarty)
bez sprzęŜenia zwrotnego jak w
technice
menzurkowej, wobec tego
identyczne nastawy, identyczne
wyposaŜenie
45
230 V/50-60 Hz 3A
28 V/50-60 Hz 5A
20 V/50-60 Hz 3A
Urządzenia jest zgodne z klasą
A zgodnie z EN 55 022
Monitor LCD (17”)
wskazania numeryczne,
analogowy wskaźnik słupkowy’
tolerancje, oznaczenia barwne
w razie przekroczenia tolerancji
Wymiary i cięŜary
KMA 800 (na stole
probierczym)
Panel
Komputer
obsługowy
Długość
mm
410
660
Wysokość mm
410
200
580
520
Szerokość mm
Waga
kg
20
15
KMA 822 (na wózku)
Panel obsługowy,
komputer
630
1700
630
100
24
KMA 802
Moduł pomiarowy
840
630
290
68
Zakresy pomiarowe
25

Podobne dokumenty