Po dłuższym lub krótszym okresie marzeń i rozmyślań o budowie

Komentarze

Transkrypt

Po dłuższym lub krótszym okresie marzeń i rozmyślań o budowie
FachowaBudowa.PL prezentuje poradnik:
Co musisz załatwid, zanim
rozpoczniesz budowę domu
(5 pierwszych kroków)
FachowaBudowa.pl
1
SPIS TREŚCI
Kilka słów wstępu ...........................................................................................3
KROK 1: Działka ............................................................................ 3, 4, 5, 6, 7, 8
Wielkośd i kształt działki ...................................................................................
Rodzaj gruntu ...................................................................................................
Dostęp do drogi publicznej ...............................................................................
Działka uzbrojona czy nieuzbrojona? ................................................................
Sprawdzenie stanu prawnego działki ...............................................................
MPZP ................................................................................................................
DWZ .................................................................................................................
KROK 2: Mapy geodezyjne do celów projektowych .........................................8
KROK 3: Czas na projekt ........................................................................ 8, 9, 10
Zanim zaczniesz szukad .....................................................................................
Projekt typowy .................................................................................................
Adaptacja projektu typowego ..........................................................................
Projekt indywidualny ........................................................................................
KROK 4: Przyłącza.................................................................................... 10, 11
Warunki przyłączenia do sieci elektrycznej i gazowej ......................................
Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ..........................
KROK 5: Pozwolenie na budowę .................................................................... 11
To już koniec… i zarazem początek .......................................................... 11, 12
FachowaBudowa.pl
2
KILKA SŁÓW WSTĘPU
Po dłuższym lub krótszym okresie marzeo i rozmyślao o budowie własnego domu, wreszcie
czujesz, że nadszedł odpowiedni moment, by przejśd do działania. Masz chęci, pomysły,
pozytywne nastawienie i odpowiedni budżet. Nieco gorzej z doświadczeniem, o które trudno
przy budowie pierwszego domu. W głowie zaczynają pojawiad się pytania. Od czego
właściwie zacząd? Ile to wszystko będzie trwało? Jak uniknąd błędów, które przecież przy tak
dużej inwestycji mogą kosztowad nie tylko sporo nerwów i nieprzespanych nocy, ale także
ciężko zarobionych pieniędzy.
Bez obaw, jesteśmy tutaj, by ci pomóc.
Ten krótki przewodnik powstał, by ułatwid ci przejście przez etap przygotowao do budowy,
który niestety wiąże się z załatwianiem wielu formalności, co bywa momentami nużące i
może zniechęcad do działania. Mamy jednak nadzieje, że te pierwsze kroki, będą znacznie
mniej uciążliwe po przeczytaniu naszego poradnika i wielka przygoda, jaką bez wątpienia jest
budowa domu, rozpocznie się dla ciebie bardzo pozytywnie.
Oto wszystko, o co musisz zadbad przed rozpoczęciem budowy, w 5 krokach.
KROK 1 Działka
Pierwszy i jeden z najważniejszych etapów. Musisz kupid nieruchomośd, która będzie ci
odpowiadała. Od ciebie zależy czy będzie to ciche miejsce pod lasem z dala od zgiełku, czy
może częśd miejskiego osiedla domków. Możliwości jest wiele, więc dobrze przemyśl swoje
potrzeby.
Wielkośd i kształt działki
Już na tym etapie zwród uwagę na wielkośd i kształt działki. Te parametry mają bardzo duże
znaczenie, a zły wybór może oznaczad spore komplikacje. Działka przeznaczona pod budowę
domu wolnostojącego powinna mied minimalnie 700m2. Do zagospodarowania najlepiej
nadają się nieruchomości w kształcie prostokąta, ale unikaj działek bardzo wąskich, gdyż
może się np. okazad, że nie uda się na nich postawid budynku nie przekraczając
wyznaczonych przepisami norm. Minimalna odległośd ścian od granic działki wg Prawa
Budowlanego wynosi:
3 m, gdy budynek zwrócony jest w stronę granicy ścianą bez otworów;
4 m, gdy budynek zwrócony jest w stronę granicy ścianą z otworami drzwiowymi lub
okiennymi
Odstające części budynku: okap, gzyms, balkon lub daszek nad wejściem, a także takie części
budynku jak galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa– mogą znajdowad się w
odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działki. Jeśli chcesz dokładniej przyjrzed się
przepisom dot. warunków technicznych usytuowania budynków, oto rozporządzenie
ministra infrastruktury.
FachowaBudowa.pl
3
Rodzaj gruntu
Sprawdzenie gruntu, na którym chcesz budowad jest bardzo istotne dla inwestycji. Należy
sprawdzid rodzaj podłoża, jego nośnośd, przepuszczalnośd oraz poziom wód gruntowych na
działce. Te elementy będą miały znaczący wpływa na sposób budowy fundamentów i koszt
ich wykonania. Rodzaj gruntu można sprawdzid w powiatowym ośrodku dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej lub w wydziałach geodezji urzędu gminy lub miasta.
Dostęp do drogi publicznej
Dostęp parceli do drogi publicznej, jest niezbędnym warunkiem, aby otrzymad pozwolenie na
budowę. Dostęp może byd:
- bezpośredni,
- przez drogę wewnętrzną
- lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej.
Służebnośd, mówiąc najprościej, polega na tym, że jako właściciel jednej nieruchomości,
możesz korzystad w określonym zakresie z innej nieruchomości, np. w celu dojazdu do drogi
publicznej.
We wniosku o pozwoleniu na budowę, będziesz musiał udowodnid, że twoja działka ma
dostęp do drogi publicznej. Samo zapewnienie, że dostęp istnieje lub wskazanie, że
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (więcej o MPZP dalej w tym rozdziale)
umożliwia budowę drogi w przyszłości, nie jest wystarczające.
Dokładne informacje dot. dostępu danej działki do drogi, otrzymasz w lokalnym urzędzie
miasta lub gminy.
Położenie względem stron świata
Kierunki świata są istotne podczas budowy domu. Odpowiednie umiejscowienie budynku
pomaga dobrze wykorzystad naturalne światło i energię grzewczą Słooca (polecam artykuł na
ten temat na FachowaBudowa.PL). Według powszechnie stosowanych wytycznych ogród i
salon powinny byd umiejscowione od strony południowej, kuchnia, pomieszczenia
gospodarcze i garaż od północnej, sypialnia od wschodniej, pokój gościnny od zachodu itd.
Warto wziąd to pod uwagę podczas wybierania działki.
Nie trzeba traktowad tych zasad zupełnie sztywno, natomiast warto wykorzystad je w miarę
możliwości. Właściwe oświetlenie pomieszczeo naturalnym światłem ma ogromny wpływ na
samopoczucie domowników. Co więcej, nasłonecznienie wpływa na temperaturę wnętrz i
jest dobrym sposobem na ogrzanie domu poprzez bezpośrednie napromieniowanie.
Działka uzbrojona czy nieuzbrojona?
Często słyszymy o działkach uzbrojonych lub nieuzbrojonych. Co to właściwie oznacza?
Określenia te mają związek z dostępnością danych parceli do mediów (sied wodociągowa,
kanalizacyjna, elektryczna, gazowa), niestety stosowana jest spora dowolnośd w ich
interpretacji. Nie ma prawnie ustalonej definicji działki uzbrojonej/nieuzbrojonej.
FachowaBudowa.pl
4
Najczęściej przyjmuje się, że działka uzbrojona posiada przyłącza elektryczne, gazowe,
wodociągowe oraz ewentualnie przyłącze kanalizacyjne, lub w jej bliskim sąsiedztwie takie
sieci i media się znajdują i istnieje możliwośd stosunkowo niedrogiego podłączenia się do
nich. Działka nieuzbrojona nie posiada dostępu do mediów, chod może istnied możliwośd ich
doprowadzenia (nie zawsze jest to opłacalne finansowo).
Można się również spotkad z bardziej precyzyjnym podziałem:
działka uzbrojona - posiada przyłącza prądu, wody, kanalizacji i gazu
działka z podstawowym uzbrojeniem – do działki doprowadzone są najważniejsze
media, czyli woda i prąd
działka z możliwością uzbrojenia – nie posiada fizycznie wykonanych przyłączy, ale
istnieje możliwośd wykonania uzbrojenia, co wiąże się z kosztami dla inwestora (ich
wysokośd uzależniona jest od odległości nieruchomości od najbliższych mediów)
No dobrze, kwestie definicji mamy za sobą, ale wciąż nie odpowiedzieliśmy sobie na pytanie:
co wybrad?
Zakup działki uzbrojonej, to mniej problematyczne rozwiązanie, które zaoszczędzi ci dużo
czasu – co nie znaczy, że należy zupełnie wykluczyd inne możliwości. Wszystko trzeba po
prostu przemyśled i przekalkulowad. Działki z pełnym lub częściowym uzbrojeniem są
zdecydowanie droższe od tych pozbawionych dostępu do mediów, jednak sugerowanie się
ceną w tym wypadku może byd zgubne.
Pamiętaj, że dla uzbrojonej działki zdecydowanie szybciej zdobędziesz pozwolenie na
budowę, a co za tym idzie, możliwośd rozpoczęcia właściwych prac budowlanych. Koszty, z
którymi wiąże się doprowadzenie mediów, bywają astronomiczne i mogą przewyższyd
wartośd parceli. Budowa przyłączy wiąże się z załatwieniem wielu formalności, które niestety
ukradną ci sporo czasu, opóźniając start budowy.
Zanim zdecydujesz się na zakup działki, zorientuj się dokładnie w sytuacji, sprawdź, jak
wygląda dostęp do najważniejszych mediów. Jeżeli działka wymaga częściowego lub
całkowitego uzbrojenia, nawiąż kontakt z miejscowymi dostawcami. Nie opieraj się wyłącznie
na opinii właściciela, który może nie mied pełnej wiedzy o możliwości podłączenia lub po
prostu kłamad. Musisz dowiedzied się, czy budowa przyłączy na danym obszarze w ogóle jest
możliwa, jeżeli tak, czy nie będzie problematyczna i jakie będą orientacyjne koszty.
Najlepiej udad się do najbliższego biura obsługi klienta danego dostawcy i tam zasięgnąd
informacji. Kiedy poznasz opinię gestorów, usiądź i na spokojnie przeanalizuj sytuację.
Wypisz wszystkie „za” i „przeciw” i zdecyduj, czy inwestycja jest dla ciebie opłacalna.
Sprawdzenie stanu prawnego działki
Kolejną sprawą, o której nie możesz zapomnied jest sprawdzenie stanu prawnego działki. Jak
to zrobid? Zapytaj właściciela gruntu o nr księgi wieczystej. Następnie udaj się do wydziału
ds. ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym i poproś o wgląd do księgi wieczystej
nieruchomości. Każdy może to zrobid, są to informacje jawne.
FachowaBudowa.pl
5
W księdze wieczystej znajdziesz:
opis, przeznaczenie, lokalizację i metraż działki
informacje o aktualnym właścicielu
ważne informacje dodatkowe, które (jeśli występują) trzeba dokładnie przejrzed,
mogą to byd, np. wpisy roszczeo osób trzecich, wydany przez sąd zakaz sprzedaży
nieruchomości, wpisy hipotek obciążających nieruchomośd itp.
MPZP
Zanim zdecydujesz się na zakup działki, bezwzględnie musisz zapoznad się z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), dostępnym do wglądu w urzędzie
gminy (czasem także udostępnianym przez urzędy w internecie: przykład), ustalanym przez
lokalne władze (samorząd).
Dlaczego to takie ważne?
Ponieważ sprawdzenie planu, da ci wiedzę, czy w ogóle na działce można budowad, a jeśli
tak, upewnisz się, czy wymogi postawione przez samorząd współgrają z twoją wizją domu.
Plan określa m.in., jakie jest przeznaczenie terenu, jaki rodzaj budynku możesz postawid na
danej działce, jaki jest jego dopuszczalny rozmiar, jaką powinien mied bryłę itd. Jako
inwestor, musisz ściśle trzymad się tych wytycznych.
Niezwykle istotnym elementem MPZP jest informacja o przeznaczeniu terenów
sąsiadujących z działką. Zapoznanie się z nią, pozwoli ci uniknąd niezwykle frustrujących
sytuacji. Wyobraź sobie np., że wybudujesz wymarzony dom w cichym, urokliwym miejscu, a
po dwóch latach w sąsiedztwie wyrośnie supermarket z parkingiem albo osiedle bloków.
Zgodzisz się, że to niezbyt sympatyczna wizja. Dlatego pamiętaj, aby czytad dokładnie, a
zapewnisz sobie spokojny sen.
W urzędzie gminy należy wystąpid (usługa odpłatna – koszt od kilkudziesięciu do max 250zł)
o wydanie wypisu i wyrysu z planu dla naszej działki, który otrzymamy w ciągu miesiąca. Te
dane będą ci potrzebne przy zakupie lub zamawianiu projektu domu.
Istnieje też bardzo prawdopodobna ewentualnośd, że teren, na którym znajduje się działka,
którą się interesujesz, nie ma MPZP (częsta sytuacja na obszarach wiejskich). Co wtedy?
Sprawy nieco się komplikują.
DWZ
Musisz postarad się o tzw. wuzetkę, czyli decyzję o warunkach zabudowy/warunki
zabudowy (DWZ/WZ), możesz ją zdobyd w urzędzie gminy/miasta. Będzie zawierała,
podobnie jak miałoby to miejsce w MPZP, informacje o tym, co, jak i gdzie możesz
wybudowad (linia zabudowy, dopuszczalna powierzchnia, geometria dachu itp.). Aby
otrzymad decyzję, musisz najpierw wypełnid wniosek o wydanie warunków zabudowy,
formularz możesz pobrad w ww. urzędach (czasami też na ich stronach internetowych).
Wniosek należy złożyd w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się twoja działka.
FachowaBudowa.pl
6
Oto przykładowy wzór wniosku, do którego dołączyd musisz dwie kopie mapy geodezyjnej
zasadniczej, obejmującej teren działki i jej otoczenie. Zamawia się ją w Urzędzie Kartografii i
Geodezji odpowiednim dla danego obszaru. Mapa najczęściej wydawana jest od ręki w skali
1: 1000 lub 1: 500, koszt nie jest wysoki, ok. 50zł. Na mapach należy zaznaczyd granice
działki, na której chcemy postawid dom oraz (na jednej z nich) wyznaczyd miejsce
usytuowania budynku i innych planowanych obiektów.
Jest 5 warunków, które muszą byd spełnione, by DWZ została wydana. Otrzymamy ją,
jeżeli:
co najmniej jedna działka sąsiednia z tej samej drogi publicznej jest zabudowana
teren ma dostęp do drogi publicznej
istnieje lub jest projektowana sied uzbrojenia terenu wystarczająca dla
planowanej inwestycji (często już teraz potrzebne ci będą warunki przyłączenia
mediów-o tym piszemy w rozdziale
teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i
leśnych na nierolnicze i nieleśne
decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi (przepisy dotyczące m.in. ochrony
środowiska, przyrody, zabytków, przepisy prawa górniczego itd.)
Teoretycznie urząd ma dwa miesiące na wydanie decyzji. W praktyce może to potrwad o
wiele dłużej (kilka miesięcy). Wynika to z faktu, że wniosek opiniuje się u kilku organów, z
których każdy ma dwa tygodnie na wydanie opinii.
Decyzję otrzymują wszystkie strony postępowania, czytaj inwestor (czyli ty) i twoi przyszli
sąsiedzi. Każda ze stron może się odwoład (w ciągu 14 dni) i to bez szczegółowych
uzasadnieo, co znowu może przedłużyd cały proces o kilka tygodni.
Niestety, to nie koniec sytuacji wyjątkowych. Może się zdarzyd, że postępowanie
administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zostanie zawieszone - na czas nie
dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jest to dopuszczalne, np. jeśli gmina
planuje wkrótce sporządzid MPZP dla obszaru obejmującego twoją nieruchomośd..
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wciąż może podjąd postępowanie i wydad decyzję w
sprawie warunków zabudowy, jeżeli:
w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła
uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego
w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego
zmiany.
Trzeba przyznad, że brak MPZP to spore utrudnienie, ale niestety takie są przepisy. Miejmy
nadzieję, że doczekamy się zmian w prawie, które chod trochę uproszczą te procedury.
Jeśli księga wieczysta jest ok, wypis i wyrys z planu lub DWZ znalazły się wreszcie w twoim
posiadaniu i całośd spełnia twoje oczekiwania – możesz kupid działkę i przystąpid do dalszych
działao. Oczywiście umowę kupna działki, należy podpisad u notariusza w formie aktu
notarialnego, powinna ona zawierad cenę działki.
FachowaBudowa.pl
7
KROK 2 Mapy geodezyjne do celów projektowych
Masz już działkę, niedługo zajmiesz się wyborem projektu, najpierw jednak potrzebna ci
będzie mapa do celów projektowych w skali 1: 500, a jej przygotowanie należy zlecid
geodecie (koszt ok. 500-1100zł - uzależniony od powierzchni działki), który wykona ją w
czasie ok. 2-4 tygodni, bazując na mapie zasadniczej.
Architekt powinien określid, jakie dane będą mu potrzebne (na sporządzanej przez geodetę
mapie), by zaprojektowad dom lub zaadaptowad projekt typowy (o tym dalej) oraz wykonad
projekt zagospodarowania działki lub terenu.
Mapa do celów projektowych jest ważna, dopóki na przedstawianym przez nią obszarze nie
wystąpią zmiany, np. wycięcie drzewa, nowa zabudowa itp. Będzie potrzebna, jako załącznik
do projektu budowlanego.
KROK 3 Czas na projekt
W kwestii projektu domu masz dwie możliwości, kupienie gotowego projektu (projektu
typowego) lub zlecenie wykonania projektu indywidualnego. Jak łatwo się domyślid
pierwsze rozwiązanie jest znacznie taosze, drugie natomiast bardziej dopasowane do
indywidualnych potrzeb.
Projekt domu składa się z dwóch części, zawierających szczegółowe rysunki i opisy:
1) właściwy projekt architektoniczno-budowlany domu (podstawowe rysunki w skali 1:100,
w przypadku rozbudowy 1:50), w którym wyznacza się:
formę, funkcję i konstrukcję budynku,
proponowane rozwiązania energetyczne i techniczno-materiałowe,
a także charakterystykę ekologiczną;
2) projekt zagospodarowania działki (części działki dookoła domu) lub terenu (jeśli zmiany
wykraczają poza naszą nieruchomośd, np. planujemy dojazd do działki z drogi publicznej)
wykonywany w skali 1: 500 (czasami 1: 1000) na mapie do celów projektowych,
uwzględniający:
lokalizację budynku,
trasy wszystkich przyłączy, wejścia, wjazdy, miejsca na odpadki stałe, ogrodzenia,
zmiany w ukształtowaniu terenu,
organizacje terenów zielonych (istniejących i planowanych).
Zanim zaczniesz szukad
Zanim weźmiesz się za szukanie projektu, określ czego właściwie oczekujesz od
wymarzonego domu, co jest ważne dla ciebie i twojej rodziny. Ile pokoi, łazienek
potrzebujecie, jaki układ funkcjonalny pomieszczeo będzie dla was komfortowy, czy
preferujecie przestronne przestrzenie czy raczej przytulne kąty itp. Zastanów się też, co
FachowaBudowa.pl
8
będzie najlepiej współgrało z waszym trybem życia. Dokładnie przeanalizuj swoje możliwości
finansowe, by również do nich dopasowad projekt.
Dobrym zwyczajem jest, by nie budowad domu większego niż 30-40% powierzchni działki,
dom o pow. 120m2, to komfortowa wielkośd dla czteroosobowej rodziny. Nie ma sensu
przesadzad, bo przecież na samej budowie wydatki się nie kooczą. Każdej zimy dom trzeba
będzie ogrzad, co może byd bardzo kosztowne, jeśli nie dopasujesz wielkości domu do
wielkości swojego portfela.
Projekt typowy
Kiedy wszystko dobrze przemyślisz, możesz przejśd do przejrzenia gotowych projektów,
których multum dostępne jest w internecie, można też zakupid katalogi projektowe w
większości księgaro. Najlepiej, by w ostatecznym wyborze pomógł ci architekt. W projektach
jest wiele elementów, na które trzeba zwrócid uwagę, wiele cwanych chwytów stosowanych,
by projekt wyglądał atrakcyjniej. Oko doświadczonego architekta wychwyci je od razu,
przeciętny Kowalski nie koniecznie.
Jeśli nie zdecydujesz się na wsparcie specjalisty, koniecznie zwród uwagę na metraż
poszczególnych pomieszczeo w projekcie. Często jesteśmy nęceni większą liczbą
pokoi/pomieszczeo, ale przyglądając się ich wymiarom zauważymy, że przewidziana
powierzchnia wróży problemy z funkcjonalnością i ustawnością. To prosty trik marketingowy,
bazujący na sposobie myślenia wielu ludzi - „więcej znaczy lepiej”. Ty nie daj się nabrad i
zastanów się nad każdym elementem.
Szczególnie często jesteśmy wprowadzani w błąd w przypadku metrażu poddasza. Upewnij
się, że podana w projekcie powierzchnia, nie była liczona po obrysie podłogi, lecz z
uwzględnieniem najniższych miejsc pod połaciami dachu, które ze względu na zbyt duży skos
ograniczający wysokośd, nie nadają się do pełnego użytkowania.
Na etapie wyboru projektu często bagatelizuje się znaczenie pomieszczeo dodatkowych,
takich jak garderoby, schowki, spiżarnie i oczywiście garaż. Ich brak, niedostateczna ilośd czy
też niewystarczająca powierzchnia w gotowym domu, odczuwalne są bardzo dotkliwie i
mogą powodowad spory bałagan. Powtarzając za klasykiem - Nie idź tą drogą! Dobrze
przemyśl rozmieszczenie, ilośd i powierzchnię tych, z pozoru mniej ważnych, elementów
twojego przyszłego domu.
Jeżeli rozważasz projekt, w którym nie przewidziano garażu, upewnij się, czy po wzniesieniu
domu na twojej działce zostanie miejsce na parkowanie samochodu i jakie są ewentualne
perspektywy, gdyby w przyszłości pojawiła się potrzeba budowy dostawionego lub
wolnostojącego garażu/wiaty.
Adaptacja projektu typowego
Jeśli masz już idealny projekt – świetnie, ale to jeszcze nie wszystko. Aby projekt gotowy stał
się częścią projektu budowlanego, uprawniony architekt musi dokonad tzw. adaptacji
projektu, czyli:
FachowaBudowa.pl
9
przystosowad go do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub DWZ
przystosowad do warunków wodno-gruntowych
uzupełnid o projekt zagospodarowania działki lub terenu
wprowadzid ewentualne zmiany w projekcie (potrzebna jest do tego zgoda autora,
często dołączana bezpłatnie do projektów typowych)
Architekt dokonujący adaptacji jest przez prawo uznawany za projektanta budynku.
Projekt indywidualny
Jeżeli żaden z tzw. gotowców nie spełnia twoich oczekiwao i rozważasz projekt indywidualny,
potrzebujesz naprawdę dobrego architekta. Jak go znaleźd? Najlepiej zasięgnąd języka u
znajomych, którzy byd może polecą ci kogoś sprawdzonego, nie zaszkodzi też zajrzed na fora
internetowe.
Zwykle przygotowanie projektu zajmuje architektowi ok. 2-3 miesięcy, nie jest to jednak
regułą i czasem proces może się wydłużyd, co oczywiście opóźni rozpoczęcie budowy.
Zlecenie wykonania projektu powinno byd udokumentowane pisemną umową (o tym,
dlaczego zawsze warto spisad umowę z wykonawcą, pisaliśmy w jednym z artykułów na
FachowaBudowa.pl), w której przede wszystkim wyznaczycie zakres prac projektowych oraz
obowiązki stron umowy.
Jako zleceniodawca-inwestor, będziesz współuczestniczyd w kolejnych etapach powstawania
projektu domu, przede wszystkim omawiając z projektantem swoją wizję, oczekiwania i
potrzeby, czyli wszystko to, co miałaś/-eś przemyśled na samym początku. Twoim
obowiązkiem będzie również dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów/map, o
których mówiliśmy wcześniej.
KROK 4 Przyłącza
Jeżeli twoja działka nie jest uzbrojona lub jest uzbrojona częściowo, musisz zadbad o
doprowadzenie mediów. W KROKU 1 sprawdziłaś/eś już możliwośd przyłączenia, teraz czas
na określenie warunków przyłączenia do poszczególnych sieci, które są wymaganym
składnikiem dokumentacji budowlanej podczas ubiegania się o pozwolenie na budowę
(często warunki są wymagane już podczas ubiegania się o DWZ, więc byd może na tym etapie
będziesz już je posiadad).
Warunki przyłączenia do sieci elektrycznej i gazowej
Musisz udad się do biura obsługi klienta zakładu w swoim rejonie i złożyd wniosek o
określenie warunków przyłączenia do sieci. Przykładowe wnioski możesz zobaczyd tutaj:
przykład 1, przykład 2. Dostawca energii ma obowiązek wydad warunki w ciągu 30 dni w
przypadku prądu, a 21 dni w przypadku gazu.
FachowaBudowa.pl
10
Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Zacznij od złożenia, w odpowiednim dla twojej nieruchomości zakładzie wod-kan,
wniosku o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i/lub
odprowadzenia ścieków z załączoną mapką zasadniczą (skala 1:500).
Przykładowe wnioski: wniosek 1,wniosek 2. We wniosku przede wszystkim
należy określid charakter planowanej zabudowy i przewidywane
zapotrzebowanie na wodę. W ciągu 21 dni zakład wyda warunki przyłączenia.
Dokładny przebieg procesu budowy przyłączy poszczególnych mediów, od
formalności do fizycznego wykonywania, znajdziesz w artykule na
FachowaBudowa.PL.
KROK 5 Pozwolenie na budowę
Masz już działkę, niezbędne papiery, projekt wymarzonego domu oraz warunki przyłączenia
do poszczególnych mediów. Czas uzyskad pozwolenie na budowę. Jak się za to zabrad?
Należy złożyd wniosek o pozwolenie na budowę (przykładowy wzór formularza) w
starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Formularz wniosku
otrzymasz w ww. urzędach, musisz załączyd do niego:
4 egzemplarze projektu budowlanego wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami
zaświadczenia o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej
izby samorządu zawodowego, aktualnymi na dzieo opracowania projektu
dokument potwierdzający nabycie praw do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane (np. akt własności nieruchomości, umowa dzierżawy)
decyzja o warunkach zabudowy (tylko, jeśli dla twojej działki nie istnieje
obowiązujący MPZP)
Decyzja o pozwoleniu na budowę powinna byd wydana w terminie do 65 dni od złożenia
wniosku. Okres ten nie obejmuje czasu przewidzianego prawnie na konsultacje urzędu z
innymi organami, dlatego lepiej od razu założyd, że cały proces potrwa znacznie dłużej.
Oczywiście wszelkie opóźnienia wynikające z twojego zaniedbania, np. jeśli w złożonych
przez ciebie dokumentach czegoś zabraknie, również nie są objęte tym terminem.
Po otrzymaniu decyzji, strony (inwestor, właściciele lub użytkownicy działek sąsiednich) mają
14 dni na odwołanie się do wojewody (za pośrednictwem organu, który wydał decyzję), jeżeli
tego nie zrobią, decyzja stanie się ostateczna.
Pozwolenie na budowę jest ważne bezterminowo, jednak by nie zostało anulowane, budowę
należy rozpocząd w ciągu trzech lat od dnia, gdy decyzja przybrała charakter ostateczny.
Przerwanie budowy na okres dłuższy niż 3 lata również będzie skutkowało wygaśnięciem
decyzji o przyznaniu pozwolenia.
FachowaBudowa.pl
11
Szczegółowe informacje można znaleźd tutaj.
W wygłoszonym 18 listopada 2011 expose, premier Tusk zapowiedział zmiany w przepisach,
mające na celu przyspieszenie procesu wydawania pozwoleo na budowę (więcej tutaj).
Miejmy nadzieje, że na obietnicach się nie skooczy. Kiedy tylko zostaną podjęte jakieś
konkretne działania, niezwłocznie powiadomimy o tym na łamach FachowaBudowa.pl.
TO JUŻ KONIEC….I ZARAZEM POCZĄTEK
Tak, to nareszcie koniec. Masz pozwolenie i wreszcie będzie można przenieśd projekt z
papieru do rzeczywistości. Naciesz się chwilą, zaparz kawę, usiądź na sofie, zrelaksuj się i…
zacznij zbierad nowe siły, bo przed tobą jeszcze poważniejszy etap – budowa i wykaoczanie
domu.
Szukanie wykonawców, kierownika budowy, doglądanie prac, zakup materiałów
budowlanych, wykooczeniowych oraz wiele, wiele innych działao, to twoje perspektywy na
najbliższych kilkanaście/kilkadziesiąt miesięcy.
Nikt nie mówił, że będzie lekko, ale radośd z mieszkania we własnym domu jest tego warta.
Za każdym razem, kiedy puszczą ci nerwy i będziesz miał dosyd, wyobraź sobie życie w swoim
nowym domu – to najlepsza motywacja. Pamiętaj też, by regularnie odwiedzad blog
FachowaBudowa.pl, gdzie zawsze znajdziesz interesujące artykuły, które pomogą ci
przebrnąd przez czyhające na inwestorów trudności.
Będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli zechcesz opisad nam swoje przygody związane z budową
domu i podzielid się na łamach FachowaBudowa.pl swoimi doświadczeniami – zarówno tymi
pozytywnymi jak i negatywnymi (życzymy by tych było jak najmniej). Napisz do nas
koniecznie na [email protected] Twoje spostrzeżenia na pewno będą niezwykle
interesujące i pomocne dla innych internautów, planujących budowę. Najciekawsze historie
opublikujemy na naszym blogu oraz w magazynie „Fachowa Budowa”, który możesz
zaprenumerowad za darmo na www.fachowabudowa.pl.
Powodzenia
Redakcja FachowaBudowa.PL
FachowaBudowa.pl
12

Podobne dokumenty