The GreenBuilding Rating

Komentarze

Transkrypt

The GreenBuilding Rating
2010
The GreenBuilding Rating
K R Y T E R I A I W Ł A Ś C I W O Ś C I E K O LO G I C Z N E
GreenBuilding Rating
jako wartość trwała.
Celem
stopniowego
zastępowania
produktów
chemicznych
stosowanych
w
budownictwie,
materiałami nowej generacji, o niskim poziomie
oddziaływania na środowisko, jest transformacja
rynku budowlanego. Wywiera to również głęboki
wpływ
na
projektowanie
nowych
budynków
i przekwalifikowanie istniejących zasobów nieruchomości,
otwierając pole nowym partnerom i wyższym standardom
w kategoriach oddziaływania na środowisko oraz
stwarzając nowe korzyści dla użytkownika.
Wobec braku jednolitego systemu oceny na poziomie
europejskim, Kerakoll zastosował innowacyjną metodę,
stanowiącą odpowiedź na nowe wymagania, którym
sektor budowlany musi stawić czoła w dziedzinie ochrony
środowiska:
GreenBuilding Rating.
GreenBuilding Rating jest pierwszym pewnym
i niezawodnym systemem oceny, umożliwiającym
dokonywanie pomiaru i polepszanie właściwości
ekologicznych materiałów budowlanych, w oparciu
o obiektywnie wymierne kryteria ekologiczności.
Dzięki tej nowej metodzie projektanci, wykonawcy
i bezpośredni użytkownicy mogą dokonywać
porównania produktów i wybierać rozwiązania lepsze
pod względem ich właściwości ekologicznych, aby
budować z poszanowaniem środowiska.
Gian Luca Sghedoni
Pełnomocny Członek Zarządu Kerakoll
The GreenBuilding Company
GreenBuilding Rating
Znak ECO
i zgodność z zasadami GreenBuilding Rating
Produkty Kerakoll, wchodzące w skład linii ECO i sklasyfikowane
jako Nieorganiczne Mineralne, Organiczne Mineralne i Organiczne
Płynne, uzyskały oznaczenie ECO oraz certyfikat zgodności
z GreenBuilding Rating.
GreenBuilding Rating jest pewnym i niezawodnym
systemem oceny, pozwalającym na dokonywanie
pomiaru i podwyższanie poziomu ekologiczności
materiałów budowlanych.
GreenBuilding Rating umożliwia ocenę właściwości
produktów za pomocą 11 obiektywnie wymiernych
wskaźników zgodności ekologicznej, opracowanych
w celu stworzenia skali ocen, stanowiącej podstawę
określenia klasy poziomu ekologiczności każdego
produktu.
Dostarcza to danych o wysokim stopniu wiarygodności
i stwarza solidną podstawę dla konstruktywnego
dialogu zainteresowanych podmiotów (projektantów,
konstruktorów, wykonawców i użytkowników).
Metodologia
systemu
GreenBuilding
Rating
klasyfikuje produkty Kerakoll linii ECO dzieląc je na
3 główne kategorie, zgodnie z ich naturą i różnymi
procesami produkcyjnymi:
GreenBuilding Rating jest w istocie jedynym obecnym
na rynku modelem, pozwalającym dokładnie zmierzyć
właściwości ekologiczne materiałów budowlanych
w skali obejmującej punktację od ECO ZERO (wyrób
nie może być uznany za produkt ekologiczny) do ECO 5
(wyrób można uznać za produkt ekologiczny i o niskim
poziomie oddziaływania na środowisko naturalne).
KATEGORIE PRZEWIDZIANE PRZEZ
GREENBUILDING RATING KERAKOLL
Wartość
Klasy efektywności
niskie oddziaływanie na środowisko
5
4
3
- KATEGORIA NIEORGANICZNE MINEALNE
- KATEGORIA ORGANICZNE MINERALNE
- KATEGORIA ORGANICZNE PŁYNNE
Każdej kategorii przypisano 5 obiektywnie wymiernych
wskaźników ekologiczności.
Na podstawie zgodności z parametrami ekologicznymi,
produkty są rozróżniane i oznaczane na każdym
opakowaniu oraz w całej dokumentacji technicznej,
symbolem zgodności ekologicznej ECO. System
ten umożliwia projektantom i użytkownikom łatwą
klasyfikację produktów, niezależnie od ich zastosowań,
również według właściwości ekologicznych.
2
1
zero
wysokie oddziaływanie na środowisko
Cel Kerakoll, zgodnie z ewolucją normatywną lub
jako jej dopełnienie, jest podwójny: obniżenie skali
oddziaływania na środowisko poszczególnych
wskaźników klasyfikacji oraz stałe polepszanie
poziomu ekologiczności poszczególnych produktów.
EENBUILD
IN
GR
G
ING
RAT
Znak ECO
GreenBuilding Rating
umieszczony na wszystkich
opakowaniach i w dokumentacji
technicznej linii ECO
Obecność znaku ECO na opakowaniu stanowi
gwarancję dla wykonawcy, że producent wypełnił
następujące obowiązki:
yy Produkt posiada właściwości ekologiczne
przewidziane protokołem GreenBuilding Rating.
yy Producent wydał podpisaną przez siebie
deklarację zgodności, na której podstawie
przyjmuje odpowiedzialność za właściwości
produktu oznaczonego znakiem ECO.
Ponadto producent zobowiązuje się do:
yy Przeprowadzania kontroli jakościowej produkcji
w fabryce i znacznego ograniczenia zużycia wody,
emisji skażeń do atmosfery (gazów cieplarnianych,
rozpuszczalników, itp.), poprocesowych substancji
chemicznych i odpadów.
yy Przeprowadzania
starannych
kontroli
w przypadku podjęcia każdej nowej produkcji,
zmiany surowców i unowocześniania procesów
produkcyjnych.
yy Utrzymywania urządzeń służących do kontroli
jakości w stanie sprawności technicznej.
Rejestracji i przechowywania wyników kontroli
jakości przynajmniej przez 10 lat oraz okazywania
ich na żądanie.
yy Identyfikacji i odrzucania produktów (surowców
i wyrobów gotowych), które podczas kontroli
okazałyby się niezgodne.
yy Przyjęcia odpowiedzialności za zadeklarowane
właściwości ekologiczne.
Podsumowując, oznaczenie ECO stanowi dla
projektanta, wykonawcy, bezpośredniego użytkownika
gwarancję, że zastosowany produkt posiada
właściwości ekologiczne, niezmienne we wszystkich
partiach produkcyjnych.
Linia ECO - Materiały o Niskim Oddziaływaniu na Środowisko
Kategoria
Nieorganiczne Minealne
Suche mieszanki spoiw hydraulicznych
i kruszyw mineralnych.
GreenBuilding Rating uwzględnia kryteria oceny
oddziaływania
na
środowisko
najistotniejsze
w odniesieniu do produkcji nieorganicznych mieszanek
mineralnych, którymi są: emisja CO2, wykorzystanie
kruszyw mineralnych z odzysku i całkowita przydatność
do recyklingu po zakończeniu okresu użytkowania. To
trzy wskaźniki, którymi mierzy się parametry bardzo
ważne dla ochrony środowiska naturalnego.
Kolejnymi dwoma kryteriami dotyczącymi jakości
powietrza wewnątrz pomieszczeń, umożliwiającymi
dokonanie
ilościowej
oceny
substancji
zanieczyszczających są: zawartość lotnych związków
organicznych i skład mineralny produktu.
PRZYKŁAD GREENBUILDING RATING
PRODUKTU H40® ECO FLEX
b
a
d
c
Do tej kategorii zaliczone zostały następujące klasy
produktów:
•• Spoiwa i jastrychy mineralne do podłoży
•• Mineralne zaprawy wyrównujące do podłoży
•• Mineralne zaprawy samopoziomujące
INFORMACJE ZAMIESZCZONE
NA KAŻDYM OPAKOWANIU
w technologii HDE do podłoży
•• Mineralne środki uszczelniające do podłoży
•• Kleje mineralne do ceramiki i kamienia naturalnego
•• Kleje mineralne w technologii SAS do ceramiki
a
b
c
d
i kamienia naturalnego
Opis i korzyści wynikające z ekokompatybilności
Oznakowanie ECO / GreenBuilding Rating
Oznakowanie CE
Certyfikaty i testy technologiczne
•• Spoiny mineralne do ceramiki i kamienia
naturalnego
ETYKIETA GREENBUILDING RATING OBECNA W CAŁEJ
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
antysejsmicznego
•• Mineralne zaprawy do naprawy infrastruktur
ine
4c
a
b
c
ral ≥ 60
Zawartość
minerałów
naturalnych
Szary 62%
Biały 62%
le
%
≥
dM
ineral
c
••
••
a
Recy
••
b
M
••
betonowych
Mineralne szpachle wygładzające, drobnoziarniste
i bardzo drobnoziarniste
Efektywne energetycznie, mineralne systemy
izolacji
Mineralne systemy osuszające
Ekokompatybilne rozwiązania budowlane
30
betonu
•• Mineralne zaprawy do wzmacniania
%
•• Mineralne zaprawy do naprawy betonu
•• Płynne Mineralne zaprawy i spoiwa do naprawy
≤
25 0 g/ kg
Emisja CO2/kg
Szary 245 g
Biały 245 g
Lo
w Emi ssi on
Bardzo niska
emisja VOC
20 µg/ m3
Re
cyclable
Odpowiedni
do recyklingu
jako kruszywo
Klasa Rating'u (ECO 4)
Kryteria ekologiczności kategorii Mineralne Nieorganiczne
Wartości parametrów ekokompatybilności
5 KRYTERIÓW OCENY PRZEWIDZIANYCH PRZEZ GREENBUILDING RATING
DLA KATEGORII MATERIAŁY NIEORGANICZNE MINERALNE
ZAWARTOŚĆ MINERAŁÓW NATURALNYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907-2006 REACH, Załącznik V, Punkt 7 i 8
M
ine
Korzyść: materiał jest naturalnym
minerałem nieorganicznym, czyli
nie ulega degradacji z upływem
czasu i nie zanieczyszcza
środowiska.
%
Przynajmniej 60% masy składników produktu kategorii Nieorganiczne Mineralne jest
pochodzenia mineralnego (kruszywa).
Piasek i granulaty mineralne nie ulegają rozkładowi chemicznemu i nie wchodzą w żadne
biologicznie szkodliwe oddziaływania wzajemne; zatem należy je uznać za substancje o niskim
stopniu oddziaływania lub obojętne dla środowiska i ludzi.
ral ≥ 60
ZAWARTOŚĆ MINERAŁÓW POCHODZĄCYCH Z RECYKLINGU (SUROWCE WTÓRNE)
Produkcja cementu powoduje emisję do atmosfery wielkiej ilości dwutlenku węgla.
Innowacyjny program badawczy pozwolił, przy zachowaniu tych samych właściwości, na
wyprodukowanie jednoskładnikowych materiałów nowej generacji o mniejszej zawartości
spoiwa, co umożliwia znaczne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.
1 kg cementu portlandzkiego => około 0,72 kg CO2
1 kg cementu glinowego => około 0,65 kg CO2
1 plastikowy kanister na lateks => około 1,5 kg CO2
Emisja jest obliczona w Rating'u tylko proporcjonalnie do zawartości spoiwa w kg produktu,
ponieważ stanowi ona najbardziej znaczącą i możliwą do sprawdzenia wielkość przy obliczaniu
tego czynnika oddziałująego na środowisko.
Korzyść: znaczne ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych
oraz wprowadzania tworzyw
sztucznych
do
środowiska
naturalnego.
%
Korzyść: unika się wydobycia lub
wykorzystania nowego surowca
pierwotnego.
30
Recy
≥
dM
ineral
c
le
Przynajmniej 30% całkowitej masy produktu stanowią składniki pochodzące z surowców
wtórnych lub z recyklingu i sklasyfikowane jako minerały pochodzące z recyklingu (pozostałości
kruszyw pochodzące z innych procesów produkcyjnych).
EMISJA CO2
≤
25 0 g/ kg
EMISJA VOC
Zgodnie z Rozporządzeniem EMICODE Instytutu GEV
Lo
w Emi ssi on
Materiał posiadający certyfikat GEV (EC 1 - EC 2) stwierdzający niską lub bardzo niską emisję lotnych
związków organicznych (VOC) zgodnie z rozporządzeniem EMICODE (nowelizacja 03.03.2009).
EC 1
EC 2
Grupy produktów
µg/m³
µg/m³
1. Produkty płynne
< 100 > 100
< 300
2. Produkty nieorganiczne w postaci proszku < 200 > 200
< 600
3. Produkty organiczne w postaci pasty
< 500 > 500 < 1500
4. Uszczelniacze
< 300 > 300
< 600
5. Powłoki malarskie < 150 > 150
< 450
Korzyść:
poprawa
jakości
powietrza wewnątrz budynków.
MATERIAŁ PODLEGAJĄCY RECYKLINGOWI
Dyrektywa w sprawie recyklingu mineralnych odpadów budowlanych
31.06 - UFAM - Konfederacja Szwajcarska
Stwardniałe materiały na bazie mineralnej po zakończeniu okresu ich używania mogą zostać
poddane recyklingowi w kategorii kruszyw odpadowych.
Re
cyclable
Korzyść: zapobieganie silnemu
oddziaływaniu na środowisko,
ponoszeniu kosztów utylizacji
i
możliwość
ponownego
wykorzystania
kruszywa
pochodzącego z rozbiórki.
Linia Eco - Materiały o Niskim Oddziaływaniu na Środowisko
Kategoria
Organiczne Mineralne
Produkty w paście na bazie
organicznej z kruszywami mineralnymi o drobnej granulacji.
Parametry oceny ekologicznej przewidziane przez
GreenBuilding Rating dla tej kategorii materiałów
zostały określone w celu umożliwienia dokonywania
obiektywnych
pomiarów
oddziaływania
na
środowisko, komfortu wnętrza budynku oraz zdrowia
jego mieszkańców.
Kryteria dotycze emisji organicznych substancji lotnych
i procentowej zawartości minerałów w całkowitym
zanieczyszczeniu powietrza w pomieszczeniu,
zawartości rozpuszczalników i zagrożenia dla zdrowia
użytkownika, jak też oznaczenia za pomocą etykiet
zagrożenia dla środowiska.
PRZYKŁAD GREENBUILDING RATING
®
PRODUKTU SLC ECO L40 FLEX
d
c
b
a
Do tej kategorii zaliczone zostały następujące klasy
produktów:
INFORMACJE ZAMIESZCZONE
NA KAŻDYM OPAKOWANIU
i kamienia naturalnego
•• Organiczne środki uszczelniające do ceramiki
Opis i korzyści wynikające z ekokompatybilności
Oznakowanie ECO / GreenBuilding Rating
Przepisy unormowań europejskich (na odwrocie)
Certyfikaty i testy technologiczne (na odwrocie)
ETYKIETA GREENBUILDING RATING OBECNA W CAŁEJ
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
b
4
c
a
b
c
ral ≥ 30
Lo
w Emi ssi on
Bardzo niska
emisja VOC
230 µg/m3
ol
REDUCED
ven
S
M
ine
/
t≤5g
Bezrozpuszczalnikowy
Low
SLV
a
Ec
ct
••
••
••
••
••
••
a
b
c
d
pa
••
••
i kamienia naturalnego
Kleje organiczne mineralne do parkietu
Kleje organiczne do elastycznych i dywanowych
pokryć podłogowych
Systemy iniekcji i klejenia konstrukcyjnego
Farby i pokrycia mineralne linii akrylowej
Farby i pokrycia mineralne linii siloksanowej
Mineralne farby wodne do malowania wnętrz
Specjalne farby organiczne
Ekokompatybilne rozwiązania budowlane
kg
naturalnego
•• Spoiny organiczne mineralne do ceramiki
%
•• Organiczne środki uszczelniające do podłoży
•• Kleje organiczne mineralne do ceramiki i kamienia
ological Im
Brak
konieczności
znakowania o
szkodliwości
dla środowiska
He
alth Care
Nie jest
toksyczny
i
niebezpieczny
Klasa Rating'u (ECO 4)
K
ryteria zgodności ekologicznej w kategorii Organiczne
Mineralne
Wartości parametrów ekokompatybilności
5 KRYTERIÓW OCENY PRZEWIDZIANYCH PRZEZ GREENBUILDING RATING
DLA KATEGORII MATERIAŁY ORGANICZNE MINERALNE
ZAWARTOŚĆ MINERAŁÓW NATURALNYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907-2006 REACH, Załącznik V, Punkt 7 i 8
M
ine
Korzyść: materiał jest naturalnym
minerałem nieorganicznym, czyli
nie ulega degradacji z upływem
czasu i nie zanieczyszcza
środowiska.
%
Przynajmniej 30% masy składników produktu kategorii Organiczne Mineralne jest pochodzenia
mineralnego (kruszywa).
Piasek i granulaty mineralne nie ulegają rozkładowi chemicznemu i nie wchodzą w żadne
biologicznie szkodliwe oddziaływania wzajemne; zatem należy je uznać za substancje o niskim
stopniu oddziaływania lub obojętne dla środowiska i ludzi.
ral ≥ 30
EMISJA VOC
Zgodnie z Rozporządzeniem EMICODE Instytutu GEV
Lo
w Emi ssi on
Materiał posiadający certyfikat GEV (EC 1 - EC 2) stwierdzający niską lub bardzo niską emisję lotnych
związków organicznych (VOC) zgodnie z rozporządzeniem EMICODE (nowelizacja 03.03.2009).
EC 1
EC 2
Grupy produktów
µg/m³
µg/m³
1. Produkty płynne
< 100 > 100
< 300
2. Produkty nieorganiczne w postaci proszku < 200 > 200
< 600
3. Produkty organiczne w postaci pasty
< 500 > 500 < 1500
4. Uszczelniacze
< 300 > 300
< 600
5. Powłoki malarskie < 150 > 150
< 450
Korzyść:
poprawa
jakości
powietrza wewnątrz budynków.
OGRANICZONA ZAWARTOŚĆ ROZPUSZCZALNIKA
Zgodnie z metodą określoną w Dyrektywie 2004-42-WE - DECOPAINT
Materiały kategorii Organiczne Mineralne mogą zawierać maksymalnie 5 g/kg (0,5% wagowo)
rozpuszczalników o temperaturze wrzenia niższej lub równej 250 °C przy normalnym ciśnieniu
atmosferycznym.
Dla wyrobów dwuskładnikowych zawartość procentowa jest obliczana w odniesieniu do
produktu zmieszanego.
SLV
kg
REDUCED
ven
S
ol
Korzyść: ochrona powietrza,
które wdychamy oraz zdrowia
użytkownika.
/
t≤5g
pa
Low
Ec
ct
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907-2006 REACH
ological Im
Produkty nie są oznaczone zwrotami określającymi zagrożenie dla środowiska, zgodnie
z obowiązującymi Normami. Zwroty ostrzegające o ryzyku:
R50 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
R51 - Działa toksycznie na organizmy wodne
R52 - Działa szkodliwie na organizmy wodne
R53 - Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
R54 - Działa toksycznie na rośliny
R55 - Działa toksycznie na zwierzęta
R56 - Działa toksycznie na organizmy żyjące w glebie
R57 - Działa toksycznie na pszczoły
R58 - Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku
R59 - Niebezpieczny dla warstwy ozonowej
W wyrobach dwuskładnikowych podstawę klasyfikacji stanowi składnik bardziej niebezpieczny.
Korzyść: woda, tak jak powietrze,
jest najcenniejszym składnikiem
środowiska,
ale
najłatwiej
ulegającym zanieczyszczeniu.
Ochrona globalnego ekosystemu,
ze
zwróceniem
szczególnej
uwagi na ekosystem wodny
ma podstawowe znaczenie dla
zachowania życia na naszej
planecie.
MATERIAŁ NIETOKSYCZNY
Zagrożenie zgodnie z dyrektywą ECOLABEL: kancerogenny, mutagenny, toksyczny + działający szkodliwie przez drogi
oddechowe R20 i R42 - Rozporządzenie WE 1907-2006 REACH
He
alth Care
Materiały bezpieczne lub o niskiej szkodliwości. Ponieważ są to produkty do użytku profesjonalnego,
dopuszcza się niską szkodliwość (produkt drażniący) oraz szkodliwość łatwą do nadzorowania na
budowie (zagrożenie dla skóry – stosowanie rękawic/środków ochrony indywidualnej), jak też
zdarzenia mało prawdopodobne (połknięcie).
Zwroty ostrzegające o ryzyku R:
R20 -Działa szkodliwie przez drogi oddechowe
R23 -Działa szkodliwie przez drogi oddechowe
R24 -Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
R25 -Działa toksycznie po połknięciu
R26 / R27 / R28 - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu
R39 / R40 - Działanie kancerogenne
R42 -Wdychanie może powodować uczulenie
R45 -Działanie kancerogenne
R46 -Może powodować dziedziczne wady genetyczne
R48 - Niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia na działanie
R49 -Może powodować raka poprzez inhalację
R60 / R61 / R62 / R63 / R64 - Może upośledzać płód i płodność
R68 -Podejrzenie działania kancerogennego
W wyrobach dwuskładnikowych podstawę klasyfikacji stanowi składnik bardziej niebezpieczny.
Korzyść:
ochrona
zdrowia
użytkownika w fazie stosowania
produktu.
Linia Eco - Materiały o Niskim Oddziaływaniu na Środowisko
Kategoria
Organiczne Płynne
Produkty płynne na bazie
polimerów organicznych jedno- i dwuskładnikowe.
Najważniejsze
kryteria
oceny
oddziaływania
materiałów na środowisko, w odniesieniu do ich
produkcji, są poświęcone głównie określeniu części
płynnej produktu i wskazują zawartość wody
i rozpuszczalnika, która powinna być niższa niż 8%
masy.
Emisja lotnych związków organicznych, skażenie
wewnątrz pomieszczeń, niebezpieczeństwo dla
zachowania zdrowia użytkownika i oznaczenie za
pomocą etykiet zagrożenia dla natury i środowiska,
uzupełniają klasyfikację tej kategorii materiałów.
PRZYKŁAD GREENBUILDING RATING
PRODUKTU KERAGRIP ECO
d
c
b
a
Do tej kategorii należą następujące klasy produktów:
INFORMACJE ZAMIESZCZONE
NA KAŻDYM OPAKOWANIU
a
b
c
d
Opis i korzyści wynikające z ekokompatybilności
Oznakowanie ECO / GreenBuilding Rating
Przepisy unormowań europejskich (na odwrocie)
Certyfikaty i testy technologiczne (na odwrocie)
REDUCED
5
c
a
b
c
w Emi ssi on
Bardzo niska
emisja VOC
50 µg/m3
W
ater Based
Produkt na
bazie wody
lve
So
Lo
n t ≤ 8 0 g/
Bezrozpuszczalnikowy
Low
SLV
a
Ec
pa
b
ct
ETYKIETA GREENBUILDING RATING OBECNA W CAŁEJ
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
kg
•• Preparaty organiczne płynne do podłoży
•• Dodatki do podłoży
•• Organiczne środki uszczelniające do podłoży
•• Lakiery organiczne do parkietu
•• Detergenty, środki ochronne i woski do parkietów
•• Systemy iniekcji i klejenia konstrukcyjnego
•• Impregnujące środki ochronne
•• Emalie i lakiery do drewna i żelaza
•• Ekokompatybilne rozwiązania budowlane
ological Im
Brak
konieczności
znakowania o
szkodliwości
dla środowiska
He
alth Care
Nie jest
toksyczny
i niebezpieczny
Klasa Rating'u (ECO 5)
Kryteria zgodności ekologicznej w kategorii Organiczne
Płynne
Wartości parametrów ekokompatybilności
5 KRYTERIÓW OCENY PRZEWIDZIANYCH PRZEZ GREENBUILDING RATING
W KATEGORII MATERIAŁY ORGANICZNE PŁYNNE
EMISJA VOC
Zgodnie z Rozporządzeniem EMICODE Instytutu GEV
Lo
w Emi ssi on
Materiał posiadający certyfikat GEV (EC 1 - EC 2) stwierdzający niską lub bardzo niską emisję lotnych
związków organicznych (VOC) zgodnie z rozporządzeniem EMICODE (nowelizacja 03.03.2009).
EC 1
EC 2
Grupy produktów
µg/m³
µg/m³
1. Produkty płynne
< 100 > 100
< 300
2. Produkty nieorganiczne w postaci proszku < 200 > 200
< 600
3. Produkty organiczne w postaci pasty
< 500 > 500 < 1500
4. Uszczelniacze
< 300 > 300
< 600
5. Powłoki malarskie < 150 > 150
< 450
Korzyść:
poprawa
jakości
powietrza wewnątrz budynków.
PRODUKT NA BAZIE WODY
Produkty, w których zastosowano najprostszy i najbardziej naturalny rozpuszczalnik: wodę.
Mogą zawierać niewielki procent rozpuszczalników.
Dla wyrobów dwuskładnikowych zawartość procentowa jest obliczana w odniesieniu do
produktu zmieszanego.
W
ater Based
Korzyść: materiały na bazie
wody zapewniają niskie lub zerowe użycie rozpuszczalników
i ograniczają produkcję oraz transport ładunków niebezpiecznych
i powodujących skażenie.
Są mniej niebezpieczne i łatwiejsze
do stosowania przez użytkownika
na budowie.
OGRANICZONA ZAWARTOŚĆ ROZPUSZCZALNIKA
Zgodnie z metodą określoną w Dyrektywie 2004-42-WE - DECOPAINT
Materiały kategorii Organiczne Płynne mogą zawierać maksymalnie 80 g/kg (8% wagowo)
rozpuszczalników o temperaturze wrzenia niższej lub równej 250 °C przy normalnym ciśnieniu
atmosferycznym.
Dla wyrobów dwuskładnikowych zawartość procentowa jest obliczana w odniesieniu do
produktu zmieszanego.
SLV
So
kg
REDUCED
lve
Korzyść: ochrona powietrza,
które wdychamy oraz zdrowia
użytkownika.
n t ≤ 8 0 g/
pa
Low
Ec
ct
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907-2006 REACH
ological Im
Produkty nie są oznaczone zwrotami określającymi zagrożenie dla środowiska, zgodnie
z obowiązującymi Normami. Zwroty ostrzegające o ryzyku R:
R50 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
R51 - Działa toksycznie na organizmy wodne
R52 - Działa szkodliwie na organizmy wodne
R53 - Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
R54 - Działa toksycznie na rośliny
R55 - Działa toksycznie na zwierzęta
R56 - Działa toksycznie na organizmy żyjące w glebie
R57 - Działa toksycznie na pszczoły
R58 - Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku
R59 - Niebezpieczny dla warstwy ozonowej
W wyrobach dwuskładnikowych podstawę klasyfikacji stanowi składnik bardziej niebezpieczny.
Korzyść: woda, tak jak powietrze,
jest najcenniejszym składnikiem
środowiska,
ale
najłatwiej
ulegającym zanieczyszczeniu.
Ochrona globalnego ekosystemu,
ze
zwróceniem
szczególnej
uwagi na ekosystem wodny
ma podstawowe znaczenie dla
zachowania życia na naszej
planecie.
MATERIAŁ NIETOKSYCZNY
Zagrożenie zgodnie z dyrektywą ECOLABEL: kancerogenny, mutagenny, toksyczny + działający szkodliwie przez drogi
oddechowe R20 i R42 - Rozporządzenie WE 1907-2006 REACH
He
alth Care
Materiały bezpieczne lub o niskiej szkodliwości. Ponieważ są to produkty do użytku
profesjonalnego, dopuszcza się niską szkodliwość (produkt drażniący) oraz szkodliwość łatwą
do nadzorowania na budowie (zagrożenie dla skóry – stosowanie rękawic/środków ochrony
indywidualnej), jak też zdarzenia mało prawdopodobne (połknięcie).
Zwroty ostrzegające o ryzyku R:
R20-Działa szkodliwie przez drogi oddechowe
R23-Działa szkodliwie przez drogi oddechowe
R24-Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
R25-Działa toksycznie po połknięciu
R26 / R27 / R28 - Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu
R39 / R40 - Działanie kancerogenne
R42-Wdychanie może powodować uczulenie
R45-Działanie kancerogenne
R46-Może powodować dziedziczne wady genetyczne
R48-Niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia na działanie
R49-Może powodować raka poprzez inhalację
R60 / R61 / R62 / R63 / R64 - Może upośledzać płód i płodność
R68-Podejrzenie działania kancerogennego
W wyrobach dwuskładnikowych podstawę klasyfikacji stanowi składnik bardziej niebezpieczny.
Korzyść:
ochrona
zdrowia
użytkownika w fazie stosowania
produktu.
Linia BIO - Naturalne Materiały Paroprzepuszczalne
Znak naturalny NHL
i certyfikacja europejska PN-EN 459-1
Produkty Biocalce na bazie czystego, naturalnego wapna posiadające
certyfikat NHL, zgodne z normami Europejskimi.
W technologii GreenBuilding ściany budynków
budowane
są
z
materiałów
naturalnych,
paroprzepuszczalnych
i
ekologicznych:
muszą one charakteryzować się doskonałą
paroprzepuszczalnością, aby zapewnić stałą wymianę
powietrza pomiędzy wnętrzem pomieszczenia
a
środowiskiem
zewnętrznym,
zaspokajając
w ten sposób wymagania fizyczne, biologiczne
i środowiskowe jego mieszkańców.
Dlatego też GreenBuilding przedkłada stosowanie
prostych materiałów naturalnych na bazie naturalnego
wapna hydraulicznego NHL, ponieważ, jako produkty
bardzo porowate, higroskopijne i przepuszczalne,
umożliwiają one ciągłą wymianę powietrza i pary, co
utrzymuje doskonałą równowagę budynku i poprawia
parametry powietrza w jego wnętrzu.
Od września 2002 r. obowiązuje norma Europejska
PN-EN 459-1, klasyfikująca i rozróżniająca gatunki
wapna budowlanego według ujednoliconego
modelu jego składu i certyfikacji na poziomie
europejskim.
Ta
nowa
metoda
klasyfikacji
zrodziła się z potrzeby określenia właściwości
spoiwa, umożliwiając projektantowi, wykonawcy
i użytkownikowi budynku identyfikację prawdziwego,
przepuszczalnego wapna naturalnego zgodnie
z
precyzyjnie
określonymi
właściwościami
technicznymi i stosownie do obowiązującej normy
i klasyfikacji GreenBuilding Rating.
Norma Europejska PN-EN 459-1 dotycząca wapna
budowlanego wyróżnia i określa dwa rodzaje wapna
hydraulicznego:
yy
yy
NATURALNE WAPNO HYDRAULICZNE NHL
(NATURAL HYDRAULIC LIMES)
Wapno pochodzące z gaszenia wypalanego
w
niskiej
temperaturze
(T
max.
1250 °C) tylko jednego surowca produkcyjnego:
wapienia marglowego, czyli skały wapiennej
zawierającej dokładnie określoną ilość gliny.
SZTUCZNE WAPNO HYDRAULICZNE HL
(HYDRAULIC LIMES)
Wapno składające się z wodorotlenku wapnia,
krzemianu wapnia i glinianu wapnia, powstałe
w wyniku zmieszania odpowiednich materiałów,
takich jak klinkier. Wapna tego nie można
zaklasyfikować do gatunku wapna naturalnego
i pod względem właściwości należy je uznawać za
cement o niskiej wytrzymałości.
Stosownie
do
zasad
innowacyjności,
ekokompatybilności i klarowności, wyróżniających
firmę Kerakoll, wdrożyła ona niezwłocznie nową
normę, identyfikując symbolami zgodności wszystkie
produkty linii naturalnej BIO.
Naturalne, czyste wapno NHL Kerakoll
„oddycha” i poprawia jakość powietrza we wnętrzach
Naturalne tynki Biocalce redukują do 90% substancji zanieczyszczających,
obecnych w powietrzu wewnątrz pomieszczenia.
W celu dokonania pomiarów zanieczyszczenia
powietrza wewnątrz pomieszczeń zrodził się projekt
Indoortron - dom zbudowany w laboratorium - gdzie
można analizować zagrożenia pochodzące ze ścian.
Laboratorium ma siedzibę w Powszechnym Centrum
Badań Komisji Europejskiej JRC - Ispra (Varese).
Zadaniem tego ośrodka jest określenie poziomów
zachowania ostrożności i zaleceń, których należy
przestrzegać. Istotnie- w przypadku zanieczyszczenia
wewnątrz pomieszczeń nie ma żadnej kontroli i nie
wyznaczono dotychczas żadnego poziomu alarmowego.
W projekcie Indoortron, zmieniając temperaturę od 15 °C
do 45 °C i poziom wilgotności względnej od 20 do 90%,
można odtworzyć warunki panujące we wnętrzach
tysięcy pomieszczeń. W ten sposób możliwe jest
dokonanie symulacji warunków panujących wewnątrz
mieszkań w różnych strefach geograficznych i w różnych
porach roku.
Dzięki współpracy z JRC, mającej swój początek
w roku 2006, Kerakoll jest w stanie zademonstrować
w sposób obiektywny paroprzepuszczalność i korzystny
wpływ na zdrowie ludzi jaki od zawsze posiadają
materiały naturalne linii BIO. Pracownia koncentruje się
przede wszystkim na szczegółowej analizie naukowej
naturalnych właściwości wentylacyjnych całego systemu
konstrukcji ścian budynku, w skład którego wchodzą:
zaprawy, tynki, szpachle oraz farby.
Pierwsze dane dostarczone przez laboratoria Komisji
Europejskiej potwierdzają, że naturalne tynki Biocalce
„oddychają” i podnoszą standard jakościowy powietrza
wewnątrz pomieszczeń, poprawiając dobrostan
mieszkańców i budynków.
W sposób naukowy wykazano, że tynki Biocalce
stanowią prawdziwy wymiennik higrometryczny
poprawiający warunki życia w pomieszczeniach
mieszkalnych. Istotnie, substancje zanieczyszczające
i wilgoć wewnętrzna są wychwytywane przez
porowatą
powierzchnię
tynków
Biocalce,
a poprzez strukturę kapilarną szybko i w sposób
ciągły wyprowadzane na zewnątrz. Taki cykl dyfuzyjny
zapewnia zdrowotność pomieszczeń, doskonałą
równowagę higrometryczną i wyższą jakość powietrza
wewnątrz lokali, stwarzając mieszkańcom korzystniejsze
warunki życia.
SUBSTANCJE ZANIECZYSZCZAJĄCE POWIETRZE
W POMIESZCZENIACH (Dane JRC)
CO2 - 62% w ciągu 7 godzin
Limonen - 30% w ciągu 6 godzin
Toluen - 90% w ciągu 7 godzin
REDUKCJA WILGOTNOŚCI WEWNĄTRZ
POMIESZCZENIA (Dane JRC)
H2O (tynk Biocalce NHL)
-50% w ciągu 24 godzin
H2O (tynk cementowy)
-50% w ciągu 67 godzin
WILGOTNOŚĆ
TEST ODPROWADZANIA WILGOCI
MAKSYMALNY
POZIOM
WILGOTNOŚCI
ODPROWADZANIE
WILGOCI
CEMENT
- 50%
WAPNO NHL
+280%
0
24 godzin
67 godzin CZAS
Wykres porównawczy wykazuje, że nadzwyczajna paroprzepuszczalność czystego,
Naturalnego Wapna NHL linii Bio Kerakoll zapewnia szybsze odprowadzanie
nadmiaru wilgoci o około 280% w stosunku do cementu.
GŁÓWNE
CZYNNIKI
ZANIECZYSZCZAJĄCE
POWIETRZE W POMIESZCZENIACH
TOLUEN (C7H8)
LIMONEN (C10H16)
DWUTLENEK WĘGLA (CO2)
Toluen jest przede wszystkim używany jako
odczynnik oraz rozpuszczalnik. Stosowany do
rozpuszczania żywic, tłuszczów, olejów, lakierów,
klejów, barwników i wielu innych związków. Mimo
swojej szkodliwości bywa od czasu do czasu
używany również w środowisku domowym, jako
środek czyszczący przedmioty domowego użytku.
Toluen jest obecny w dużych ilościach również
w dymie papierosowym.
Został on zaliczony do środków teratogennych
i będących źródłem poważnych szkód zdrowotnych
w przypadku długotrwałego narażenia; toluen
uszkadza nerwy, nerki i prawdopodobnie również
wątrobę. Wdychanie oparów toluenu powoduje
występowanie objawów zmęczenia, nudności,
zaburzeń koordynacji ruchowej i może prowadzić do
utraty przytomności.
Jest cieczą o zapachu cytryny lub pomarańczy bardzo
rozpowszechnioną w przyrodzie, obecną w wielu
olejkach eterycznych, ale częściej jest produktem
otrzymywanym w drodze syntezy chemicznej.
Limonen jest szeroko stosowanym środkiem
aromatyzującym w przemyśle farmaceutycznym
i chemicznym (detergenty, środki zapachowe, itp.).
Ma również doskonałe właściwości rozpuszczające
i jest do tego celu używany w przemyśle gumowym
i lakierniczym.
Został zaliczony do substancji drażniących
i niebezpiecznych dla środowiska; limonen jest
czynnikiem o niskiej toksyczności, lecz często
występującym w pomieszczeniach mieszkalnych.
Dwutlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym
gazem powszechnym w przyrodzie i uważanym za
jeden z głównych gazów cieplarnianych obecnych
w atmosferze ziemskiej.
Koncentracja CO2 wewnątrz pomieszczeń może
również osiągnąć wysoki poziom z powodu jego
uwalniania się podczas wszystkich procesów
spalania (w kuchni, w ogrzewaczach wody,
piecach grzewczych, itp.) oraz w pomieszczeniach
przeludnionych, w których jest on wydalany podczas
oddychania i palenia papierosów.
Dwutlenek węgla nie jest sam w sobie toksyczny, lecz
jeśli jest wdychany w dużych ilościach i przez dłuższy
czas, może powodować złe samopoczucie, silne
wyczerpanie i silne bóle głowy.
Linia BIO - Naturalne Materiały Paroprzepuszczalne
Naturalne, czyste wapno NHL Kerakoll
-z kamienia rodzi się nowy kamień
Z wypalania naturalnego margla uzyskujemy najlepsze wapno, które
w wyniku powolnego naturalnego procesu w ścianach twojego domu,
przekształca się w nowy kamień o wysokiej paroprzepuszczalności.
Czyste naturalne wapno hydrauliczne NHL
linii BIO otrzymuje się tradycyjne z wypalania
w piecach pionowych, w temperaturze niższej
niż 1000 °C z wapienia marglowego wydobytego
z podpowierzchniowych złóż naturalnych.
Proces kalcynowania, który przebiega bez dodawania
gliny czy innych surowców korygujących, wywiera
wielki wpływ na właściwości fizyczne i mechaniczne
otrzymywanego w wyniku tego procesu wapna
naturalnego. Istotnie, w czystym wapieniu marglowym
wypalanym w umiarkowanej temperaturze, wszystkie
składniki gliniaste (głównie SiO2, Al2O3) podczas
wypalania zostają przekształcone w krzemiany
i gliniany wapnia o niskiej reaktywności, tworząc
w ten sposób związki o właściwościach hydraulicznych,
pozwalających wapnu twardnieć w obecności
wody. Pozostałe wolne wapno twardnieje wolniej
w obecności CO2 z powietrza, poprawiając z czasem
właściwości fizyczno-chemiczne zapraw.
yn
ow
an
ie
Kamień
marglowy
wydobyty ze złóż
naturalnych
Ka
lc
Wy
pa
lan
ie
C
50 °
ze 9
tur
era
p
tem
Śc
i
Naturalny
Cykl
Wapna
Wapno
niegaszone CaO
Frakcja
hydrauliczna
”
cha
dy
od
a„
an
w
Linia
Bio
Wapno
Gaszone Ca(OH)2
Frakcja
hydrauliczna
k
te
da ura
D o n at
a
w
sz y
ln
o
dy
eg
kw
o
te
M
da
M
i
ie ele
sz ni
an e
ie
ie ie
en n
sz wa
Ga rze
j
Do
Do
Czyste naturalne wapno hydrauliczne NHL zabezpiecza
przed grzybami i bakteriami, tworząc zdrowe
i komfortowe środowisko: ściana pozostaje sucha
i ciepła, zaś dzięki odkażającemu działaniu wapna,
zapewnionemu przez wysokie pH, uniemożliwione
jest zagnieżdżenie się i rozwój bakterii oraz grzybów,
które spowodowałyby pogorszenie właściwości
zdrowotnych pomieszczeń.
CYKL KARBONATYZACJI
WAPNA NATURALNEGO NHL
e
ni ja
ie ac
dn yz
ar nat
Tw bo
r
Ka
Czyste naturalne wapno hydrauliczne NHL linii BIO jest
wapnem o wyższej jakości, ponieważ jest wypalane
w niskiej temperaturze i potrzebuje mniej wody w fazie
gaszenia, co pozwala na zachowanie niezmienionych
właściwości hydraulicznych związków hydraulicznie
czynnych. Po wypaleniu następuje długi okres gaszenia
i dojrzewania, umożliwiający osiągnięcie stabilności
mieszaniny przed rozpoczęciem fazy mielenia.
Czyste Naturalne Wapno Hydrauliczne
Posiadające Certyfikat NHL 3.5
k ru
Naturalne, czyste wapno NHL Kerakoll
najlepszym naturalnym środkiem antybakteryjnym
i grzybostatycznym
Produkty Biocalce testowane przez najważniejsze europejskie placówki badawcze,
w naturalny sposób zapobiegają rozwojowi mikroorganizmów, zapewniając
zdrowotność środowiska.
B+ bakteriostatyczny
Protokół z badań Nr ESE Santé 2009
102/103/104/105/106/107
F+ grzybostatyczny
Protokół z badań Nr ESE Santé 2009
112/113/135/136/137/138
Testy wykazują, że czyste naturalne wapno hydrauliczne
NHL Kerakoll posiada nadzwyczajne naturalne
właściwości antybakteryjne i grzybostatyczne
bez niebezpiecznych dodatków chemicznych,
bakteriobójczych
i
biobójczych,
używanych
w niektórych produktach chemicznych dla
budownictwa.
Badanie potwierdziło w sposób jednoznaczny, że
środowiska pokryte tynkami i wykończone materiałami
Biocalce zapewniają korzystne i oczyszczające działanie
przeciwko rozwojowi bakterii i grzybów, z korzyścią
dla zdrowia i komfortu osób wybierających życie
w budynkach GreenBuilding.
TEST
REPORTS
te
f ro m B a c
tta
STED
TEST
REPORTS
gi
ck
TE
ria
ta
STED
A
Zgodnie z protokołem CSTB tynki, zaprawy
wygładzające i materiały wykończeniowe barwione
wapnem i krzemianami linii BIO Kerakoll zostały
sklasyfikowane:
TE
At
Badania, mające na celu przeprowadzenie prób
i zapewnienie naturalnego działania antybakteryjnego
czystego wapna hydraulicznego NHL, zostały
przeprowadzone przez laboratoria Kerakoll przy
współpracy francuskiego instytutu CSTB (Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment), Laboratorium
Mikrobiologii Wydziału d/s Energii, Zdrowia
i Środowiska Instytutu i Wydziału Zdrowia z siedzibą
w Marne-la-Vallée, Paryż.
Mikroorganizmy wykorzystane w przeprowadzonych
testach, najważniejsze w spektrum organizmów
obecnych w środowisku i najbardziej szkodliwe dla
zdrowia, pochodzą od szczepu kultur bakterii Instytutu
Pasteura w Paryżu (jednej z najważniejszych w świecie
prywatnych fundacji zajmujących się badaniem,
prewencją oraz leczeniem chorób) i ze zbiorów
grzybów Instytutu Higieny, Epidemiologii i Mikologii
w Brukseli (IHEM, przechowującego 20.000 gatunków
grzybów i drożdży, jednego z najważniejszych zbiorów
w Europie).
c k f r o m Fu n
NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECHNIONE
W POMIESZCZENIACH ALERGENY BIOLOGICZNE
1 -Grzyby i algi: rozwijają się w bardzo wilgotnych
środowiskach i aby rozmnażać się potrzebują światła.
Osiadają na tynkach i drastycznie ograniczają ich funkcjonalność,
które będąc pokryte przez te mikroorganizmy, przestają być
paroprzepuszczalne. Zagnieżdżają się, tworząc nieprzyjemne
zielone i czerwone plamy na ścianach.
2 -Roztocza: rozmnażają się w miejscach, gdzie osiada kurz
i w klimacie ciepłym/wilgotnym (temperatura 25 °C,
wilgotność 75%). Roztoczom przypisuje się wywoływanie
większości alergii występujących w Europie.
3 -Bakterie: rozmnażają się wszędzie i w sposób
niewiarygodnie szybki. W bardzo krótkim czasie powstają
nieprzyjemne zapachy.
Przyczepiają się do tynków i negatywnie wpływają
na higienę, zdrowie i estetykę murów (odbarwia się
wykończenie/farba).
4 -Grzyby: rozwijają się w wilgotnych środowiskach i przy
braku wentylacji. Uszkadzają polimery w sposób trwały,
niszcząc ich strukturę, wywołują pojawianie się plam.
Żywią się kosztem środowiska, w którym się zagnieżdżają,
powodując
utratę
właściwości
mechanicznych
i estetycznych powierzchni.
Linia BIO - Naturalne Materiały Paroprzepuszczalne
Od natury
tylko to, co najlepsze
Produkty Biocalce produkuje się wyłącznie przy użyciu surowców
pochodzenia ściśle naturalnego, w celu zapewnienia im możliwie
najwyższej jakości.
Składniki używane w produktach linii BIO są
składnikami wyłącznie naturalnymi, z gwarancją
pewnego źródła ich pochodzenia.
Zapewniają wyjątkowe właściwości pod względem
porowatości, paroprzepuszczalności, higieny i komfortu
zamieszkania tym, którzy wybierają projektowanie,
budowanie i życie w budynku GreenBuilding.
Naturalna Superdrobna Pucolana Posiadająca
Certyfikat:
naturalna
pucolana
pochodzenia
wulkanicznego, pochodząca z terenów Campi Flegrei
przyczynia się do nadzwyczajnego podwyższenia
wytrzymałości mechanicznej i chemicznej.
Pucolana Sztuczna: uzyskana z przemiału wyrobów
ceramicznych zawierających glinę pylastą i ziemię
naturalną, jest używana jako kruszywo dodatkowe,
w celu zwiększenia naturalnej porowatości.
Czyste Ciasto Wapienne: czyste ciasto wapienne
wyprodukowane w procesie wypalania czystej
skały wapiennej. Długie sezonowanie nadaje ciastu
wapiennemu większą gęstość z korzyścią dla jego
jednorodności, ułatwiając równocześnie zastosowanie
przy wykończeniach dekoracyjnych.
Piaski Krzemowe: wydobywane z piaskowni
rzecznych, są płukane i przesiewane, co sprawia, że nie
zawierają gliny i mułu.
Wapienie Dolomitowe: granulaty o różnej ziarnistości
i dokładnie odpylone, używane w celu zapewnienia
najwyższej jakości i polepszenia estetyki wykończenia.
Oleinian Sodu: ekstrahowany podczas produkcji oliwy
z oliwek, redukuje wchłanianie wody.
Włókna Celulozy Naturalnej: uzyskiwane podczas
przerobu drewna, zwiększają tiksotropię i redukują
skurcze plastyczne materiałów.
Żywica Sosnowa: uzyskiwana w wyniku destylacji,
krystalizacji i rafinacji żywicy drzew iglastych, zwiększa
przyczepność materiałów.
Olejek Sosnowy: ekstrakt roślinny uzyskiwany
z drzew, zwiększa podatność materiałów na obróbkę.
Czysty Marmur Karraryjski: uzyskany przez
kruszenie; dzięki następującemu potem przesiewaniu
w strumieniu powietrza, zapewnia się doskonałą krzywą
granulometryczną najdrobniejszym materiałom.
Płatki Korkowe: uzyskiwane przy obróbce korka,
podnoszą poziom izolacyjności, obrabialność i lekkość
materiałów używanych do izolacji termicznej.
Czysty Biały Pumeks: wydobywany z wyrobisk
osadów wulkanicznych, przesiewany w strumieniu
powietrza,
podnosi
poziom
izolacyjności
i wytrzymałość materiałów.
Naturalna Zmikronizowana Kazeina: uzyskana
podczas produkcji wyrobów nabiałowych, reguluje
płynność zaprawy i zwiększa jej przyczepność.
Krzemian Potasu: krzemian potasu czyli szkło wodne,
produkowany jest przez topienie mączki krzemowej,
nadaje wytrzymałość i przepuszczalność barwnym
materiałom wykończeniowym.
Krzemian Sodu: sól rozpuszczalna w wodzie,
powstająca w wyniku topienia węglanu sodu i mączki
krzemowej. Stosowany w roztworze wodnym reaguje
z wapnem, tworząc nierozpuszczalne, utwardzające
kryształki.
Ziemia i Minerały Naturalne: wydobyte z naturalnych
pokładów lub uzyskane w wyniku przerobu surowców
roślinnych, zapewniają dekoracje o ogromnych
walorach estetycznych.
Linia BIO Kerakoll posiada certyfikaty
najważniejszych instytutów europejskich
Produkty Biocalce otrzymały najważniejsze certyfikaty i atesty
jakościowe GreenBuilding.
EN 459-1
jest naturalnie czyste - posiada certyfikat NHL
3.5 (Natural Hydraulic Limes) zgodnie z Normą
Europejską PN-EN 459-1.
NATURALNE
WAPNO
HYDRAULICZNE
ZDROWIE
NATURALNIE
ANTYBAKTERYJNY
ZDROWIE
EC1
GEV
INDOOR
AIR QUALITY
ZDROWIE
CCA
BEST
WAPNO
EKOKOMPATYBILNE
ZDROWIE
N
97
07
I1
U
NIE
ZAWIERA
RADONU
NATURALNA
PUCOLANA
jest naturalnie zdrowe - jedyne wapno
poddane badaniom mikrobakteriologicznym
w Instytucie CSTB, które uzyskało potwierdzenie
naturalnych właściwości antybakteryjnych
i grzybostatycznych, to wapno NHL.
posiada certyfikat EC 1 wydany przez Instytut
GEV, potwierdzający, że jest produktem o bardzo
niskiej emisji lotnych związków organicznych
(VOC) i nie zawiera substancji toksycznych,
szkodliwych dla człowieka i środowiska.
jest naturalnie ekologiczne i uzyskało znaczący
certyfikat zgodności z kryteriami ekologiczności
CCA wydany przez BEST z Mediolanu.
ODNAWIANIE
NATURALNY
TYNK
PODKŁADOWY
EN 998
ZAPRAWY I
TYNKI
NATURALNE
jest naturalnie nieszkodliwe - jedyne,
które uzyskało atest potwierdzający, że
jest naturalnym materiałem o doskonałych
właściwościach budowlanych i poziomie
naturalnej radioaktywności znacznie niższym
niż przewidują limity narzucone przez Komisję
Europejską.
jest naturalnie terapeutyczne - jedyne, które
zyskało prestiżowe uznanie w postaci certyfikatu
Sanierputzsysteme wraz z materiałami wyłącznie
pochodzenia naturalnego, przyznanego przez
WTA z Monachium w Bawarii.
jest naturalnym produktem wysokiej jakości
- jedynym który otrzymał certyfikat WE zgodnie
z normą PN-EN 998, ponieważ zastosowano
w nim wyłącznie naturalne surowce.
Italy
KERAKOLL Spa
Via dell’Artigianato, 9
41049 SASSUOLO MO, ITALIA
Germany
KERAKOLL GmbH
Stockstädter Strasse 31
63762 GROSSOSTHEIM,
DEUTSCHLAND
United Kingdom
KERAKOLL UK Ltd.
Unit 4, The Croft, Buntsford Gate Business Park
BROMSGROVE, WORCESTERSHIRE.
B60 4JE, UNITED KINGDOM
France
KERAKOLL FRANCE Sarl
134 rue Legendre F
75017 PARIS, FRANCE
Spain
KERAKOLL IBÉRICA S.A.
Ctra. Alcora km. 10,450
12006 CASTELLÓN, ESPAÑA
Portugal
KERAKOLL PORTUGAL S.A.
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 96 e 97
2665-602 VENDA DO PINHEIRO MFR, PORTUGAL
Poland
KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128
95-030 RZGÓW, POLSKA
Greece
KERAKOLL HELLAS E.P.E.
1st km. Schimatari-Avlida Rd.
Routhounia Area
32009 SCHIMATARI-VIOTIA, GREECE
Croatia
KERAKOLL HRVATSKA d.o.o.
Strossmayerova 16
51000 RIJEKA, HRVATSKA
Usa
KERAKOLL U.S.A.
90 Park Avenue, 15th Floor
NEW YORK
NY 10016 - 1378 U.S.A.
India
KERAKOLL INDIA Pvt. Ltd.
Kotia Nirman, 305-A Veera Desai Rd.
Andheri (w)
MUMBAI 400058, INDIA
Kerakoll - firma green, która buduje lepszy świat.
Member
Member
Member
Klasyfikacja GreenBuilding Rating 2010 została zredagowana w oparciu o naszą najlepszą wiedzę techniczną i praktyczną i opublikowana przez Kerakoll S.p.A. jako załącznik do Katalogu 2011. Wszelkie
prawa są zastrzeżone. © Kerakoll. Wszelkie prawa dotyczące treści tej publikacji są zastrzeżone zgodnie z obowiązującym prawem. Reprodukowanie, publikacja i dystrybucja całości lub części całego
zawartego w niej materiału oryginalnego bez uzyskania pisemnej zgody są wyraźnie zabronione.
Niniejsze informacje mogą być uzupełniane i /lub ulegać zmianom wprowadzanym z upływem czasu przez firmę KERAKOLL S.p.A.; ewentualne uaktualnienia tego rodzaju można będzie znaleźć na
stronie internetowej: www.kerakoll.com.
Dlatego też KERAKOLL S.p.A. odpowiada za ważność, aktualność i uzupełnienia własnych informacji jedynie w przypadku, gdy zostały one zaczerpnięte bezpośrednio z jej strony internetowej.
Produkty do użytku profesjonalnego. Odnośnie informacji dotyczących bezpieczeństwa produktów, należy posługiwać się odpowiednimi kartami, przewidzianymi i dostarczonymi zgodnie z przepisami
ustawowymi, łącznie z etykietami zawierającymi dane sanitarne, umieszczonymi na opakowaniu.
MKT-TEC code 05/2011 - B - PL
The GreenBuilding Rating
www.kerakoll.com
KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o. – ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01 – e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty