Program międzynarodowej Konferencji Naukowej Polityka – Wojsko

Komentarze

Transkrypt

Program międzynarodowej Konferencji Naukowej Polityka – Wojsko
Program międzynarodowej
Konferencji Naukowej
Polityka – Wojsko – Społeczeństwo
Wrocław 23-24 września 2011
Piątek 23 września
9.15 – Rozpoczęcie Konferencji
I. 9.30 – 10.30
1. Prof. dr hab. Jerzy Maroń (UWr) Historia wojskowa czy historia wojskowości. Na
marginesie dyskusji w polskiej historiografii.
2. Dr Andrzej Wypustek (UWr) Rzymskie służby wywiadu wojskowego w czasach
Cesarstwa Rzymskiego.
3. Dr Przemysław Kulesza (Muzeum Narodowe we Wrocławiu) Wojownicy w pamięci
rodziny. Wyprawy wikingów w świetle inskrypcjach runicznych z rejonu
Södermanland.
II. 10.40 – 12.20
4. Dr Leonid V. Sidorenko (Petersburski Uniwersytet Państwowy) The Army as a
Constitutional Issue in Great Britain in XVIII century.
5. Dr Arkadiusz Tuliński (Wrocław) Wojna totalna w mikroskali. O oblężeniach twierdz
w wojnie osiemdziesięcioletniej.
6. Dariusz Urbański (UWr) Guerrilla w Hiszpanii 1808-1814, cywile czy żołnierze?
7. Jacek Jędrysiak (UWr) Koncepcje obrony wschodniej granicy Prus w latach 1815-
1819.
8. Krzysztof Widziński (UWr) „Operacja” w rosyjskiej myśli wojskowej przed I wojną
światową.
Przerwa kawowa
III. 12.40 – 14.40
1
9. Dr hab. Wojciech Skóra (AP Słupsk) Oficerowie wywiadu wojskowego w MSZ
Drugiej Rzeczypospolitej. Próba nowego spojrzenia.
10. Dr Juliusz S. Tym (AON) Rola i miejsce Naczelnego Wodza w organach państwa –
rozwiązania formalno-prawne a opinia wojska i społeczeństwa.
11. dr Aleksander Woźny (Opole) 17 września 1939 r. – zaskoczenie polskich naczelnych
władz wojskowych. Postawa sojuszników.
12. Dr Ireneusz Wojewódzki (UZ) Spory o kształt naczelnych władz wojskowych podczas
drugiej wojny światowej.
13. Paweł Piotrowski (IPN) Miejsce armii w systemie władzy totalitarnej. Casus Polski
Ludowej 1948-1956.
14. Dr Władysław Bułhak (IPN) Współpraca Departamentu I MSW z Zarządem II SG
WP w latach 1954-1990 w świetle źródeł z archiwum IPN.
IV. 14.50 – 15.50
15. Prof. dr hab. Grzegorz Nowik (ISP PAN) Gry wywiadowcze i gry operacyjno-
strategiczne między Bitwą Warszawską, Bitwą Wołyńsko-Podolską i Bitwą
Niemeńską – we wrześniu 1920.
16. Piotr Piss (UWr) Bój pod Zadwórzem 17 sierpnia 1920 roku.
17. Mariusz Niestrawski (UAM) Wyższe szkolnictwo lotnicze w II Rzeczpospolitej.
V. 16.00 – 17.00
18. Krzysztof Fudalej (UW) Współpraca sowiecko-niemiecka w dziedzinie broni
pancernej 1926-1933.
19. Prof. dr hab. Grzegorz Hryciuk (UWr) Armia według radzieckiego wzoru.
Siły Zbrojne (Branna Moc) Czechosłowacji w latach 1945-1955.
20. Aleksander Ivanov (Petersburski Uniwersytet Państwowy) Role of capturing Narvik
harbor in German occupation of Norway.
VI. 17.10-18.30
2
21. Oleg Gordeev (Petersburski Uniwersytet Państwowy) The problems of the U.S. Army
organization in the postwar years 1945-1950.
22. Natalia Golub (Petersburski Uniwersytet Państwowy) Russian-American Relations In
the Researches Of The Russian Analysts: Military-Strategic Aspect.
23. Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak (DSWE Wrocław) Armia ery post-nowoczesnej.
Słabości i silne strony.
24. Dr Grzegorz Tokarz (UWr) Potencjalne kierunki działania polskiego kontrwywiadu
na początku XXI wieku – próba analizy.
18.40 – obiadokolacja
Sobota
VII. 9.30 – 10.50
25. Dr Marek Białokur (UO) Aktywizacja środowiska piłsudczykowskiego w obliczu
niepokojów społecznych w grudniu 1922 roku.
26. Dr Janusz Mierzwa (UJ) Międzywojenna „polityka – wojsko – społeczeństwo”
oczami
księgowego.
Uwagi
na
marginesie
„Dziennika”
Władysława
M.
Zawadzkiego.
27. Dr hab. Piotr Cichoracki (UWr) Akcja pościgowa po napadzie na pociąg pod Łowczą
24 IX 1924. Z dziejów relacji wojska i administracji w II RP.
28. prof. dr hab. Przemysław Olstowski (IH PAN Toruń) Rola oficerów WP w
administracji państwowej w latach 1926-1939 na przykładzie województwa
pomorskiego.
VIII. 11.00 – 12.40
29. Dr Robert Kisiel (Wrocław) Szwajcar i Ślązak o Polsce i Polakach w XVIII w. -
przyczynek do twórczości Karola Emmanuela de Warnery.
30. dr Daniel Koreś (IPN) Płk Kazimierz Plisowski (1896-1962) - zarys biografii.
3
31. Maciej Żuczkowski (IPN) Władysław Siła- Nowicki (1913-1994) w walce o wolną
Polskę.
32. Dr Jerzy Kirszak (IPN) Generał Roman Szymański (1895-1974) – zarys biografii.
33. Andrzej
Kraska
–
Lewalski
(ZNiO)
Powojenne
losy
pułkownika
Jana
Maliszewskiego – dowódcy 35 pułku piechoty w kampanii wrześniowej.
Przerwa kawowa
IX. 13.00 – 14.20
34. Wojciech Sługocki (UAM) Polska broń pancerna w drugiej połowie lat trzydziestych
- między wizją a możliwościami.
35. Przemysław Mandela (UWr) Specyfika relacji lotników Polskich Sił Powietrznych z
miejscową ludnością we Francji na przełomie 1939 i 1940 roku.
36. Prof. dr hab. Czesław Brzoza (UJ) Byli jeńcy polscy w zachodnich strefach
okupacyjnych Niemiec (1945-47).
37. Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold (UWr) Ziemie, które „wrócą”. Główny zarząd PolitycznoWychowawczy Wojska Polskiego w obliczu inkorporacji ziem niemieckich do Polski .
38. Krzysztof Uściński (Wrocław) Oficerowie powojennego, ”ludowego” Wojska
Polskiego.
14.40 – Zakończenie Konferencji.
4

Podobne dokumenty