137 kultura i rozrywka

Komentarze

Transkrypt

137 kultura i rozrywka
KULTURA
I ROZRYWKA
CULTURE & GOING OUT
muzea i galerie
Muzeum Ceramiki: 50%
Czynne: wt–sb, 10–16, nd 11–16 (V–X wt–
œr 10–17).
Siedziba: budynek z pocz. XX w. pomiêdzy
murami obronnymi a XV-w. baszt¹.
Wystawy sta³e: „Kamionka Boles³awicka od
XVII w. do wspó³czesnoœci” oraz wystawy
czasowe.
Boles³awiec, Mickiewicza 13
tel. 075 6444700
[email protected]
www.muzeum-ceramiki.art.pl
Muzeum Ceramiki – Oddz. Muzeum
Historii Miasta: 50%
Siedziba: budynek w stylu klasycystycznym,
odzyskany po dawnym muzeum Kutuzowa.
Ekspozycje czasowe o historii miasta oraz
rzeŸba ceramiczna.
Boles³awiec, Kutuzowa 14, tel. 075 6442200
[email protected]
www.muzeum-ceramiki.art.pl
Muzeum Zamek Bolków – Oddz.
Muzeum Okrêgowego w Jeleniej
Górze: 50%
Czynne: wt, czw, pt 9–15.30, œr, sb, nd 9–
16.30, pn nieczynne.
Bolków, tel. 075 7413297
[email protected]
www.zamek-bolkow.info.pl
Muzeum Regionalne: 50%
Siedziba: dawny zamek Piastów legnickich
(II po³. XII w.). W po³. XVI w. zamek zosta³
przebudowany w stylu renesansowym.
Obecnie mo¿na obejrzeæ relikty z II po³.
XIII w. – fundamenty wie¿y zamkowej.
Wystawy sta³e: renesansowe sgraffita z dworu
Schellendorfów z Zagrodna, broñ bia³a,
broñ palna, historia Chojnowa od czasów
najdawniejszych do koñca XIX w., rzemios³o artystyczne na Œl¹sku, dawne œlusarstwo
i kowalstwo, lapidarium, kolekcja mebli
XVII–XIX-w., kolekcja XVI-w. kafli, zabytki
zwi¹zane z dawnymi organizacjami cechowymi.
Chojnów, pl. Zamkowy 3, tel. 076 8188353
Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach-Zdroju: 50%
Siedziba: oryginalny m³yn papierniczy
z pocz. XVII w.
Wystawy: historia papiernictwa, technika
i technologia papiernicza, produkcja papieru rêcznie czerpanego (produkowanego do
dziœ).
Duszniki-Zdrój, K³odzka 42
tel. 074 8669248
[email protected], www.muzpap.pl
Muzeum Archeologiczno-Historyczne:
50%
Czynne: œr–nd 10–17.
Siedziba: obronny zamek Ksi¹¿¹t G³ogowskich z XIII w., przebudowany na rezydencjê pa³acow¹ w XVII i XVIII w., odrestaurowany po wojnie.
Wystawy sta³e: „Skarb z G³ogowa”, „Losy
tu³aczy”, „Narzêdzia wymiaru sprawiedliwoœci”, „Muzeum Odry”, „Elementy archi-
tektury Starego Miasta” w wie¿y zamkowej.
Dzia³ Historyczny: „G³ogowiana”, numizmaty, militaria, rzemios³o, kolekcja urz¹dzeñ
graj¹cych z XIX–XX w. Dzia³ Archeologiczny: bogaty zbiór zabytków z badañ wykopaliskowych w G³ogowie i na Dolnym Œl¹sku. Dzia³ Sztuki: sztuka wspó³czesna.
G³ogów, Brama Brzostowska 1
tel. 076 8333038, 8341081
[email protected]
Muzeum Regionalne w Jaworze: 50%
Czynne: œr–nd 10–16, œr wstêp wolny.
Siedziba: póŸnogotycki poklasztorny zespó³
o.o. bernardynów z koñca XV w., sk³adaj¹cy
siê z koœcio³a NMP i klasztoru, wewn¹trz
malarstwo œcienne z pocz. XVI w. i XVII-w.
malowid³a iluzjonistyczne. W koœciele mieœci siê Galeria Œl¹skiej Sztuki Sakralnej, transfery malowide³ œciennych.
Zbiory: 4600 eksponatów z dziedziny archeologii, geologii, etnografii i rzemios³a artystycznego. Do szczególnie cennych eksponatów nale¿¹: woskowe ksiêgi s¹dowe miasta Jawora z XIV w., wyroby konwisarskie
z XVII–XIX w., militaria z XIV–XIX w.
Wystawy: „Dawne rzemios³o”, „Izba Ludowa”, „Broñ bia³a i palna”, „Darz Bór” oraz
wystawy czasowe.
Jawor, Klasztorna 6
tel. 076 8702321
[email protected]
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej
Górze: 50%
Czynne: œr, sb, nd 9–16.30, wt, czw, pt 9–
15.30, pn nieczynne.
Wystawy sta³e: artystyczne wyroby ze szk³a
– najwiêksza w Europie kolekcja, przegl¹d
technik, stylów, sposobów zdobienia szk³a
od staro¿ytnoœci po wspó³czesnoœæ; „Cha³upa karkonoska”; „Najdawniejsze dzieje
Jeleniej Góry”; „Z³oty wiek Jeleniej Góry”:
mini skansen etnograficzny i górniczo-hutniczy; lapidarium.
Jelenia Góra, Matejki 28
tel. 075 7523465, 6438155
[email protected]
www.muzeumkarkonoskie.pbox.pl
Skansen Uzbrojenia Wojska Polskiego
– Oddz. Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze: 50%
Jelenia Góra, Sudecka, teren dawnej jednostki wojskowej, tel. 075 6429222
[email protected]
Muzeum Przyrodnicze: bilet ulgowy
Siedziba: tzw. Pawilon Norweski wzniesiony na pocz. XX w. na wzór domów w Laponii.
Wystawy: ptaki (lêgowe Europy œrodkowej
i egzotyczne) – 600 okazów z 332 gatunków, jaja ptasie, gniazda, motyle – 1600
okazów z 383 gatunków. Ponadto wstêp
wolny na gie³dy minera³ów organizowane
w jeden weekend w V i X, na prelekcje ilustrowane przeŸroczami (ka¿dy czw w roku
szkolnym o godz. 19), wystawê œwie¿ych
grzybów (jeden weekend we IX) oraz lekcje pszczelarskie w przymuzealnej pasiece
(V–IX – ka¿da œr godz. 11).
Jelenia Góra, Wolnoœci 268
tel. 075 7557400
[email protected]
www.muzeum-cieplice.com
Muzeum Tkactwa Dolnoœl¹skiego
w Kamiennej Górze: bilet ulgowy
Czynne: wt–nd 10–16.
Siedziba: zabytkowa kamienica z XVII w.
Zbiory w dzia³ach: tkacki – ludowy sprzêt
tkacki, tkaniny, stroje, wspó³czesna tkanina artystyczna oraz sztuki – numizmaty,
zabytki etnografii œl¹skiej, rzemios³o, rzeŸba, malarstwo. Wystawy sta³e: „Rozwój
tkactwa i w³ókiennictwa na Dolnym Œl¹sku”,
„Z dziejów Kamiennej Góry”.
Kamienna Góra, Wolnoœci 11
tel. 075 7442275
[email protected]
www.muzeumtkactwa.pl
Muzeum Sportu i Turystyki
w Karpaczu: 50%
Czynne: codziennie 9–17 oprócz pn.
Wystawy: „Geneza i rozwój turystyki w Karkonoszach”, „Rozwój sportów zimowych
w Karkonoszach”, „Przyroda i jej ochrona
w Karkonoszach”.
Karpacz, Kopernika 2, tel. 075 7619752
[email protected]
Œwi¹tynia WANG: bilet ulgowy
Karpacz, Na Œnie¿kê 8, tel. 075 7528290
www.sponsor.com.pl/wang
Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów
H. Tomaszewskiego: bilet ulgowy
Czynne: codziennie oprócz pn.
Kolekcja zabawek H. Tomaszewskiego – wybitnego artysty, twórcy Wroc³awskiego Teatru Pantomimy. Kolekcja wszystkich form
zabawkarskich, jakie powsta³y na przestrzeni ostatnich 200 lat. Zabawki pokazane s¹
w gablotach zaprojektowanych i rêcznie
malowanych przez krakowskiego scenografa – K. Wiœniaka. T³o ka¿dej pó³eczki zosta³o piêknie wymalowane, tworz¹c bajkow¹
sceneriê, na tle której ¿yj¹ lalki odgrywaj¹c
sceny „z ¿ycia wziête”. Troskliwie dobrane
akcesoria podkreœlaj¹ realizm poszczególnych scen. Sceneria „mini domków” pobudza wyobraŸniê dziecka, a doros³ym pozwala powróciæ pamiêci¹ w œwiat dzieciñstwa.
Karpacz, Karkonoska 5, tel. 075 7618523
[email protected]
www.muzeumzabawek.pl
Twierdza w K³odzku: bilet studencki
K³odzko, Grodzisko 1, wejœcie od Tumskiej
tel. 074 8673468
www.osir.ng.pl
Kudowskie Muzeum Zabawek BAJKA:
bilet ulgowy
Siedziba: zabytkowe wnêtrza domu wczasowego.
Kolekcja zabawek z XIX i XX w. Eksponaty
prezentowane s¹ w formie bajkowych scen
lub obrazów przestrzennych. Podczas zwiedzania mo¿na uruchomiæ pozytywki, których melodie tworz¹ przyjemn¹ atmosferê
oraz skorzystaæ z zabawek umieszczonych
w k¹ciku zabaw.
Kudowa-Zdrój, Zdrojowa 36
tel. 074 8670805, 0601 773362
Muzeum Miedzi: 50%
Czynne: œr–nd 11–17.
Siedziba: dawny pa³ac opatów lubi¹skich
z XVIII w. stanowi¹cy czêœæ kompleksu architektury baroku, w sk³ad którego wchodz¹ Akademia Rycerska, koœció³ œw. Jana
i dawne kolegium jezuickie.
Zbiory: 20 tys. eksponatów zwi¹zanych
137
z miedzi¹ w takich dziedzinach jak: mineralogia, górnictwo, hutnictwo oraz zastosowanie miedzi w sztuce – kolekcja rzeŸby,
naczyñ, miedziorytu. Zbiory wyrobów z cyny, a tak¿e dawnego i wspó³czesnego z³otnictwa. Dokumentacja dziejów i kultury Legnicy oraz obszaru historycznie z ni¹ zwi¹zanego od pradziejów do wspó³czesnoœci.
Wystawy sta³e: „Legnica in Ictu Oculi”– historyczne dzieje miasta, „Galeria 1241”
– motyw bitwy legnickiej w sztukach plastycznych. „Lapidarium” – plenerowa ekspozycja detali rzeŸbiarsko-architektonicznych z wyposa¿enia i wystroju ró¿nych budowli legnickich od XIV do XIX w. Biblioteka posiada 9000 woluminów.
Legnica, Partyzantów 3, tel. 076 8624949
[email protected]
www.muzeum.miedzi.pl
Muzeum Bitwy Legnickiej
– Oddz. Muzeum Miedzi: 50%
Legnickie Pole, pl. Henryka Pobo¿nego 3
tel. 076 8582398
[email protected]
www.muzeum.miedzi.pl
Muzeum Regionalne: 50%
Czynne: wt–pt 9–15.30, sb–nd 10–16.
Siedziba: czêœæ XVI-w. renesansowego ratusza.
Wystawy: pami¹tki z dziejów Lubania i okolic.
Zbiory: meble, malarstwo, mapy, rzemios³o,
dokumenty z okresu osadnictwa wojskowego.
Lubañ, Rynek – Ratusz, tel. 075 7223213
Muzeum Górnictwa
– Podziemna Kopalnia Wêgla: 50%
Czynne: pn–nd 9–17.
Podziemne wyrobiska górnicze po kopalni
wêgla kamiennego z XIX i XX w. z wyposa¿eniem maszyn, urz¹dzeñ, sprzêtu i narzêdzi kopalni g³êbinowej. Obiekty przemys³owe na powierzchni z XIX w. piecami pra¿alniczymi do wypalania ³upków ogniotrwa³ych.
Nowa Ruda, Obozowa 4, tel. 074 8727911
www.ptt.pl
Muzeum Gross-Rosen: 100%
Czynne: ca³y rok pn–nd, oprócz 1.I, Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia i Wielkanocy. Godziny
otwarcia: 1.V–30.IX 8–19, 1.X–30.IV 8–16.
Wystawy: „Filie KL Gross-Rosen”, „Geneza
Zbrodni”. Na ¿yczenie film pt. „KL GrossRosen” w 9 jêzykach. Zbiory przedstawiaj¹
martyrologiê wiêŸniów, dokumenty, przedmioty obozowe. Poza zwiedzaniem terenu
by³ego obozu koncentracyjnego – kamienio³om miejsce niewolniczej pracy wiêŸniów. Przewodnicy w jêzyku polskim i na
zamówienie w jêzykach obcych.
RogoŸnica, tel. 074 8464566
[email protected], www.gross-rosen.pl
Muzeum Œlê¿añskie: 50%
Siedziba: budynek renesansowy z XVI w.
Wystawy: zabytki archeologiczne ilustruj¹ce rozwój dawnych wierzeñ ze szczególnym
uwzglêdnieniem góry Œlê¿y – oœrodka kultowego w pradziejach; przyroda Masywu
Œlê¿y. Wystawy posiadaj¹ opisy tak¿e w jêz.
niemieckim.
Sobótka, œw. Jakuba 18, tel. 071 3162622
Muzeum Mineralogiczne: 50%
Czynne: wt–sb 10–18, nd 10–16.
Szklarska Porêba, Kiliñskiego 20
tel. 075 7173537
138
Muzeum w Szklarskiej Porêbie
– Dom Hauptmannów: bilet ulgowy
Czynne: wt, czw, pt 9–15.30, œr, sb, nd 9–
16.30, pn nieczynne.
Wystawy sta³e: wystawy biograficzne –
„Carl i Gerhart Hauptmann”; „Galeria malarstwa W. Hofman”; „Dolnoœl¹skie Meble
Ludowe”.
Szklarska Porêba, 11 Listopada 23
tel. 075 172611
[email protected]
Muzeum Ziemi: 10%
Na programy edukacyjne. Bezp³atny wstêp
do muzeum.
Szklarska Porêba, Jeleniogórska 9
tel. 075 7172956
Muzeum Dawnego Kupiectwa:
Wroc³aw, Cieszyñskiego 9, Arsena³
tel. 071 3471696, 3441571
Muzeum Architektury: 50%
Siedziba: póŸnogotycki koœció³ i klasztor
bernardynów, wewnêtrzny dziedziniec obsadzony cennymi gat. krzewów i kwiatów.
Wystawy: relikty œl¹skiej architektury romañskiej, rzemios³o architektoniczne od czasów
Œredniowiecza (witra¿e, piece, kraty), wspó³czesna plastyka o inspiracjach architektonicznych.
Wroc³aw, Bernardyñska 5
tel. 071 3448278, 3433675
[email protected], www.ma.wroc.pl
Muzeum Etnograficzne – Oddz.
Muzeum Narodowego we Wroc³awiu:
bilet ulgowy
Czynne: pn–wt: nieczynne, œr, pt, nd 10–
16, czw 9–16, sb 10–18, sb wstêp wolny.
Siedziba: skrzyd³o barokowego pa³acu fryderycjañskiego z po³. XIX w.
Wystawa: „Dolnoœl¹zacy – pamiêæ, kultura
i to¿samoœæ”.
Wroc³aw, Traugutta 111/113
tel. 071 3443313, 3421267
Muzeum Geologiczne: 50%
Siedziba: gmach Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Wystawy: „Jak powstaj¹ ska³y”, „Rozwój
roœlin l¹dowych”, „Rozwój œwiata zwierzêcego”, „Dokumentacja stratygnafii utworów skalnych Sudetów i ich przedpola”,
„Budowa geologiczna Sudetów i ich przedpola w uk³adzie regionalnym”.
Wroc³aw, Cybulskiego 30, tel. 071 3759327
Muzeum Historyczne we Wroc³awiu –
Arsena³: 50%
Czynne: wt, czw, pt 10–16, sb 11–18, nd
10–18.
Siedziba: budynki zbrojowni miejskiej.
Zbiory: zabytki orê¿a polskiego i obcego
(warsztaty rusznikarskie i p³atnerskie). Broñ
bia³a ¿o³nierza polskiego. Sala broni palnej.
Wroc³aw, Cieszyñskiego 9, tel. 071 3441571
Muzeum Historyczne we Wroc³awiu
– Ratusz: 50%
Czynne: œr, czw, pt 10–16, sb 11–18, nd
10–18.
Siedziba: gotycki ratusz z siedzib¹ w³adz od
XIII do XX w.
Zbiory: z zakresu historii sztuki.
Wystawy: „Wroc³awska sztuka z³otnicza”,
„Cyna œl¹ska XVII–XX w.”.
Wroc³aw, Sukiennice 14/15
tel. 071 3471690
[email protected]
www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl
Muzeum Mineralogiczne: 50%
Czynne: pn–pt 10–15.30.
Siedziba: Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Wystawy: „Minera³y œwiata w uk³adzie systematycznym”. Najwiêksza i najstarsza kolekcja mineralogiczna w Polsce.
Wroc³aw, Cybulskiego 30, tel. 071 3759206
Muzeum Mineralogiczne: 50%
Czynne: pn–sb 10–15.30.
Siedziba: gmach Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Wystawy: minera³y Polski, minera³y pematytów strzegomskich, kamienie szlachetne
i ozdobne, meteoryty, dolnoœl¹skie agaty.
Wroc³aw, KuŸnicza 21/22, tel. 071 3752668
Czynne: wt–pt 10–15, sb–nd 11–17.
Aran¿acja dawnej karczmy, apteki, sklepu,
kramów bogatych kupców, domu wagi,
urzêdu miar, ekspozycji kas sklepowych, etykiet, pieniêdzy, wag, odwa¿ników, miar d³ugoœci i objêtoœci oraz wystawy poœwiêconej historii Œwidnicy.
Œwidnica, Rynek 37, tel. 074 8521291
[email protected]
www.muzeum-kupiectwa.art.pl
Muzeum w Wa³brzychu: 50%
Czynne: wt–pt 10–16, sb–nd 11–17.
Siedziba: klasycystyczny pa³ac z pocz.
XIX w.
Wystawy: geologiczna – „Minera³y, ska³y
i okazy paleontologiczne”, „Porcelana wa³brzyska, „Porcelana i fajans z wytwórni europejskich”, „Zarys historii Wa³brzycha,
„Wspó³czesne malarstwo Polskie”.
Wa³brzych, 1 Maja 9
tel. 074 6646030, 6646031
[email protected]
www.muzeum.walbrzych.com.pl
Muzeum Przemys³u i Techniki – Oddz.
Muzeum w Wa³brzychu: 50%
Dla posiadaczy do 26 lat.
Czynne: wt–nd. Wejœcie o godz. 10, 12, 14,
16.
Siedziba: zespó³ zabytkowych budowli nieczynnej Kopalni Wêgla Kamiennego „Julia”
w Wa³brzychu z I po³. XIX w.
Ekspozycja obejmuje m.in. pomieszczenie
markowni, ³aŸni górniczej, nadszybia szybów, maszyny i urz¹dzenia górnicze do urabiania i transportu wêgla, sprzêt do kontroli zagro¿eñ naturalnych i ratownictwa
górniczego oraz podziemne wyrobiska górnicze z „Lisi¹” sztolni¹ z prze³omu XVIII/
XIX w.
Wa³brzych, Wysockiego 28
tel. 074 6646035
[email protected]
Archiwum Budowlane Miasta
Wroc³awia – Oddz. Muzeum
Architektury: wstêp bezp³atny
Wroc³aw, Cieszyñskiego 9
tel. 071 3444821
Muzeum Archeologiczne
we Wroc³awiu: 50%
Czynne: œr–sb 11–17, nd 10–18, pn i wt
nieczynne.
Powsta³o w 1815 r. na bazie prywatnych
i posekularyzacyjnych zbiorów archeologicznych. Wystawa sta³a: „Œl¹sk staro¿ytny
i œredniowieczny”.
bilet ulgowy
Muzeum Narodowe: 50%
Czynne: wt–nd 10–16, czw 9–16 wstêp
wolny, pn nieczynne.
Siedziba: gmach by³ej Regencji Œl¹skiej
w stylu neorenesansowym (koniec XIX w.)
Wystawy: „Œl¹ska rzeŸba kamienna XII–
XVI w.” – sztuka sakralna, architektoniczna, nagrobkowa; „Sztuka œl¹ska XIV–
XVI w.” – jedna z najliczniejszych kolekcji
sztuki œredniowiecznej w Polsce, rzeŸba
drewniana, malarstwo tablicowe, rzemios³o artystyczne; „Sztuka œl¹ska XVI–XIX w.”
– kolekcje dzie³ nowo¿ytnej sztuki œl¹skiej
m.in. zespó³ obrazów mistrza œl¹skiego baroku M. Willmanna; „Sztuka polska XVII–
XIX w.”– malarstwo, rzeŸba, rzemios³o artystyczne m.in. portrety sarmackie mistrzów: Bacciarellego, Canaletta, Grottgera, Matejki, Rodakowskiego, Malczewskiego, Podkowiñskiego i in.; „Sztuka polska
XX w.” – jeden z najbogatszych zbiorów
sztuki wspó³czesnej w Polsce, przyk³ady
wszystkich wa¿nych kierunków plastycznych T. Kantora, W. Hasiora, J. Nowosielskiego i in.; „Magdalena Abakanowicz”.
Wroc³aw, pl. Powstañców Warszawy 5
tel. 071 3435643
[email protected]
Panorama Rac³awicka
– Oddz. Muzeum Narodowego
we Wroc³awiu: bilet ulgowy
Wystawa: w specjalnie wybudowanej rotundzie prezentowane jest olbrzymie dzie³o
W. Kossaka i J. Styki upamiêtniaj¹ce bitwê
pod Rac³awicami w 1794 r. Ekspozycji towarzyszy makieta pola bitwy i mundury ¿o³nierzy bior¹cych udzia³ w insurekcji koœciuszkowskiej.
Wroc³aw, Purkyniego 11, tel. 071 3441661
[email protected]
www.panoramaraclawicka.pl
Muzeum Sztuki Medalierskiej: 50%
Czynne: œr–sb 11–17, nd 10–18, pn–wt nieczynne.
Siedziba: trzy kamienice z XVI–XVII w.
Wystawy sta³e: „Medalierstwo na ziemiach
polskich XVI–XX w.”, „Ordery i odznaczenia polskie”, „Dawne medalierstwo œl¹skie”,
„Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa”.
Wroc³aw, Kie³baœnicza 5
tel. 071 3471695, 3443983
Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Wroc³awskiego: 50%
Czynny: IV–XI 8–18. Kasy od Sienkiewicza
i Kanonii.
Dzia³y: systematyki roœlin, arboretum, alpinarium, edukacji przyrodniczej, roœlin ozdobnych, szklarnie tropikalne, kaktusiarnia,
akwaria. Wystawa: paleontologiczna Panorama Natury – unikatowy profil geologiczny wa³brzyskich z³ó¿ wêglowych. Bogate
kolekcje ró¿aneczników i azalii, roœlin górskich, wodnych i b³otnych, sukulentów
i gruntowych roœlin ozdobnych.
Wroc³aw, Sienkiewicza 23, tel. 071 3225957
[email protected]
www.biol.uni.wroc.pl/obuwr/
Arboretum w Wojs³awicach – Filia
Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu
Wroc³awskiego: 50%
Po³o¿one malowniczo wœród Wzgórz Strzeliñsko-Niemczañskich. Liczba gatunków
i odmian: ponad 2500, w tym drzew i krze-
wów oko³o 1700, bylin 800. Kolekcja wiod¹ca: roœliny z rodziny wrzosowatych,
w tym najstarsza i najwiêksza w Polsce kolekcja azalii i ró¿aneczników (Rhododendron). W lecie szczególn¹ uwagê zwracaj¹
bogate kolekcje liliowców, funkii, bodziszków i paproci. Unikatowe okazy drzew: mamutowiec olbrzymi, soœnica japoñska, szydlica japoñska, kaningamia chiñska, klony
palmowe, g³owocisy, cedry, kasztany jadalne, winoroœl japoñska, cedrzyniec kalifornijski, palecznik chiñski i inne.
Wojs³awice k. Niemczy
tel. 071 3225957 w. 10, 30
[email protected]
www.biol.uni.wroc.pl/obuwr/wojs
Muzeum Sprzêtu Gospodarstwa
Domowego: bilet ulgowy
Czynne: wt–pt 10–16, sb–nd 12–16. Ostatnie wejœcie na ekspozycje o 15.30.
Siedziba: eklektyczny ratusz z XIX w.
Zbiory: kolekcja œl¹skiego malarza J. Langera
¿yj¹cego na prze³omie XIX i XX w.; kolekcja malarstwa œl¹skiego od XVII–XX w.; salonik mieszczañski biedermeier oraz kolekcja mebli XVII–XX w.; œl¹ska sakralna rzeŸba barokowa; zbiory naczyñ, sztuæców
i sprzêtu gospodarstwa z najwiêksz¹ w Europie kolekcj¹ ¿elazek (najstarsze datowane ¿elazko z 1655 r.), œl¹skie szafy ludowe
z XVII–XIX w.
Ziêbice, Rynek 44, tel. 074 8191378
[email protected]
www.muzeumziebice.pl
Galeria Sztuki: 10%
Legnica, pl. Katedralny 1
tel. 076 8620910, 8620694
[email protected]
www.galeria.legnica.pl
Galeria Fotografii: 100%
Œwidnica, Rynek 44, tel. 074 8522978
[email protected]
filharmonie, opery, teatry i kina
Wroc³aw, Kazimierza Wielkiego 19A-23,
Kino HELIOS
[email protected], www.enemef.pl
kluby i dyskoteki
Klub AMSTERDAM: 10%
Przy barze. Bezp³atny wstêp na dyskoteki.
Wroc³aw, Kie³baœnicza 32, tel. 071 3439982
www.amsterdamklub.pl
Klub NISKIE £¥KI: 10%
Przy barze.
Wroc³aw, Ruska 46C, tel. 071 3460624
[email protected], www.magellan.pl
zwiedzanie
Podziemna Trasa Tysi¹clecia:
bilet studencki
K³odzko, Zawiszy Czarnego 3
tel. 074 8673048
www.osir.ng.pl
Podziemna Trasa Turystyczna
KOMPLEKS OSÓWKA
Bilet w cenie biletu grupowego na trasê podstawow¹.
Pozosta³oœæ po najbardziej rozbudowanej,
nieukoñczonej kwaterze Hitlera, która budowana by³a pod koniec II wojny œw. na terenie Gór Sowich na Dolnym Œl¹sku.
Sierpnica, gm. G³uszyca, tel. 074 8456220
[email protected], www.osowka.pl
Podziemna Trasa Turystyczna
KOPALNIA Z£OTA: 10%
Sztolnia „Gertruda” – unikalna kolekcja map
geologicznych dokumentuj¹cych rozwój
eksploatacji z³ota w ró¿nych polach wydobywczych. Dawne górnicze instrumenty
geodezyjne, tygle, piec do wytopu z³ota.
Sztolnia „Czarna” – podziemna trasa prowadz¹ca XVI w. rêcznie kutymi chodnikami. Jedyny w Polsce podziemny wodospad
o wysokoœci ok. 8 m.
Z³oty Stok, Z³ota 7, tel. 074 8175508
[email protected]
www.kopalniazlota.pl
kultura i rozrywka – inne
Filharmonia Wroc³awska
im. W. Lutos³awskiego: bilet ulgowy
Wroc³aw, Pi³sudskiego 19
tel. 071 3422001, 7921005
[email protected]
Wroc³awski Teatr Wspó³czesny
im. E. Wierciñskiego: bilet ulgowy
Wroc³aw, RzeŸnicza 12, tel. 071 3588910
[email protected]
ENEMEF – Nocny Maraton Filmowy
Impreza cykliczna. Wiêcej informacji i g³osowanie na repertuar: www.enemef.pl.
Zni¿ka dotyczy wy³¹cznie ENEMEF-ów.
Z Kart¹ EURO<26 dwa bilety ze zni¿k¹ do
5 z³ ka¿dy. Wysokoœæ zni¿ki zale¿y od repertuaru.
K³odzki Oœrodek Kultury: 10%
Na biletowane imprezy kulturalne odbywaj¹ce siê w siedzibie placówki, których organizatorem jest KOK.
K³odzko, pl. Jagie³³y 1, tel. 074 8673364
Klub BOLKO: 10%
Na imprezy kulturalne organizowane przez
ŒOK.
Œwidnica, pl. Grunwaldzki 11
tel. 074 8521337, 8533432
[email protected]
EDUKACJA
EDUCATION
nauka jazdy
Prywatna Szko³a Nauki Jazdy: 50 z³
Na kursy prawa jazdy kat. B.
Dzier¿oniów, Rynek 23, tel. 074 6465055
139
Szko³a Jazdy CENTRUM: 5%
Na kursy prawa jazdy kat. B.
Dzier¿oniów, Z¹bkowicka 26
tel. 074 8320629
[email protected], www.kursy.net
Oœrodek Szkolenia Kierowców: 5%
Na kursy prawa jazdy kat. A, B.
Wa³brzych, Rycerska 9
tel. 074 6663277, 0604 528357
OSK AUTO-MOTO
Zwolnienie z op³aty 40 z³ za obowi¹zkowe
badanie lekarskie.
Wroc³aw, Piastowska 1-13, Dom Studencki
XX-latka, tel. 071 3281574
OSK ROLKA: 10%
Na kursy prawa jazdy kat. A, A1, B.
Wroc³aw, pl. Grunwaldzki 12/14, pok. 14
tel. 071 3220900
[email protected]
www.rolka.wroclaw.pl
Oœrodek Szkolenia Motorowego
AUTO KLUB: 15%
Na kursy prawa jazdy kat. A1, A, B oraz E
do B.
Wroc³aw, Borowska 1-3, tel. 071 3672858
[email protected]
www.autoklub.prawojazdy.com.pl
Oœrodki Szkolenia Motorowego
PZM: 5%
W przypadku kumulacji ulg z ró¿nych tytu³ów honorowana bêdzie wy¿sza ulga.
[email protected]
www.pzm.com.pl
Jelenia Góra, Wolnoœci 57, tel. 075 7649983
K³odzko, Daszyñskiego 8A, tel. 074 673652
Legnica, Mickiewicza 10, tel. 076 8621795
Lubin, Sk³adowa 1, tel. 076 8444304
Wroc³aw, pl. œw. Macieja 11
tel. 071 3226839
Wroc³aw, Na Niskich £¹kach 4
tel. 071 3426220
Zgorzelec, Daszyñskiego 92
tel. 075 7752802
O³awa, Kamienna 13, tel. 071 3032382
Wroc³aw, Komuny Paryskiej 58/60, lok. 2
tel. 071 3410069
ES EUROSCHOOL: 5%
Na kursy jêzykowe: angielski, niemiecki,
francuski, hiszpañski, w³oski.
Wroc³aw, Nowodworska 78
tel. 071 7932332
[email protected], www.euroschool.pl
Centrum Jêzykowe
CAMBRIDGE SCHOOL: 10%
Na kursy jêzykowe, zajêcia indywidualne
i podrêczniki.
Wroc³aw, Koœciuszki 29/6, tel. 071 3419755
[email protected]
www.cambridge.edu.pl
Szko³a Jêzykowa PROLANG: 8%
Na kursy jêzykowe: angielski, niemiecki,
francuski, hiszpañski, w³oski lub polski dla
obcokrajowców.
Wroc³aw, Koœciuszki 34, tel. 071 3723919
[email protected], www.szkolajezyka.pl
Szko³a Jêzyków Wschodnioeuropejskich
KOLEGIUM EUROPY WSCHODNIEJ: 10%
Na kursy.
Wroc³aw, Kie³baœnicza 5, tel. 071 3421681
[email protected], www.kew.org.pl
Centrum Jêzykowe
YOUR ENGLISH SCHOOL: 10%
Na naukê jêz. obcych oraz podrêczniki. Nie
³¹czy siê z innymi promocjami.
Wroc³aw, al. Kasztanowa 18/20
tel. 071 7895577
[email protected], www.yesschool.pl
BRITISH CENTRE: 10%
Na ca³oroczne kursy w grupach (8–12-os.)
na wszystkich poziomach zaawansowania.
Wroc³aw, Ko³³¹taja 1, tel. 071 3428364
[email protected]
www.british-centre.pl
kursy jêzykowe
Centrum Jêzykowe: 10%
Na kursy jêz. angielskiego i niemieckiego.
Dzier¿oniów, Z¹bkowicka 26
tel. 074 8320629
[email protected], www.kursy.net
Centrum Jêzykowe GO£ÊBIA: 10%
G³ogów, Go³êbia 1/2, tel. 076 8359262
[email protected], www.golebia.pl
Centrum Nauki W&W: 10%
www.centrumnaukiww.pl
Jawor, Rynek 20, tel. 076 7294080
[email protected]
Legnica, M³ynarska 7, tel. 076 8522244
[email protected]
Szko³a Jêzykowa BETWEEN: 5%
Mo¿e siê ³¹czyæ z innymi rabatami do 10%.
Oleœnica, Kochanowskiego 12
tel. 071 3142524
[email protected]
www.between.com.pl
Szko³a Praktycznego Nauczania Jêzyka
Angielskiego EAGLE: 15%
Na kursy jêzykowe.
[email protected], www.eagle.edu.pl
140
BRITISH LANGUAGE CENTRE: 7–15%
7% na kursy jêzykowe, 15% na egzaminy
jêzykowe LCCI, TELC, TRINITY, COLLEGE LONDON oraz 100 z³ na kursy jêzykowe za granic¹.
[email protected], www.blc.pl
Wroc³aw, Bacciarellego 54, tel. 071 3727684
Wroc³aw, Kamienna 145, tel. 071 3727684
Wroc³aw, Kamieñskiego 134
tel. 071 3727684
Wroc³aw, Mulicka 7, tel. 071 3727684
Wroc³aw, pl. Nowy Targ 28
tel. 071 3727684
Wroc³aw, Strzegomska 206-208
tel. 071 3727684
Centrum Jêzyków Obcych YELLOW: 10%
Na kursy jêz. angielskiego, niemieckiego,
francuskiego, w³oskiego, hiszpañskiego, ro-
syjskiego. Nie ³¹czy siê z innymi promocjami.
Wroc³aw, Ruska 41-42, tel. 071 3448001
[email protected], www.yellow.pl
MOOSE Centrum Jêzyków Obcych: 3%
Na kursy jêzykowe.
Wroc³aw, Biskupia 11, tel. 071 7975550
[email protected], www.moose.pl
AP EDUKACJA: 7%
Na 2-semestralne kursy filologii angielskiej.
Zni¿ka na I semestr.
Wroc³aw, Rynek 42-43/8, II p.
tel. 071 3419670
[email protected]
www.apedukacja.pl
JDJ BACHALSKI: 5%
Na kursy jêzykowe w kraju. Suma wszystkich rabatów nie mo¿e przekroczyæ 18%
wartoœci kursu.
www.jdj.com.pl
Boles³awiec, Ogrodowa 6, III p.
tel. 075 7324416
[email protected]
Polkowice, G³ogowska 13, tel. 076 7462447
[email protected]
Wroc³aw, œw. Miko³aja 81, tel. 071 3223463
[email protected]
edukacja – inne
Oœrodek Kszta³cenia Zawodowego
DZDZ: 5–10%
5% na kursy powy¿ej 400 z³; 10% na kursy, poni¿ej 400 z³. Dotyczy wszystkich kursów organizowanych przez oœrodek: komputerowych i zawodowych.
www.dzdz.wroc.pl
Dzier¿oniów, Œwidnicka 35
tel. 074 8313077
[email protected]
G³ogów, Jednoœci Robotniczej 46
tel. 076 8335510
[email protected]
Jelenia Góra, 1 Maja 27, tel. 075 6438777
[email protected]
K³odzko, Warty 6, tel. 074 8677160
[email protected]
Nowa Ruda, Œwidnicka 5, tel. 074 8724490
[email protected]
Œwidnica, Letnia 13, tel. 074 8524210
[email protected]
Centrum Jêzykowe: 10%
Na program Au Pair.
Dzier¿oniów, Z¹bkowicka 26
tel. 074 8320629
[email protected], www.kursy.net
Kursy Jêzykowe i Komputerowe
AXON: 10%
Wroc³aw, Rynek 11-12, Ratusz
tel. 071 3417866
[email protected], www.axon-global.pl
GULIWER EXCHANGES
100 z³ na kursy jêzykowe, 50 z³ na programy praktyk i pracy, z wyj¹tkiem programu
Work & Travel.
Wroc³aw, Szczytnicka 37, tel. 071 3222757
[email protected]
www.guliwer.edu.pl
Placówka Pozaszkolnego Kszta³cenia
Doros³ych: 5%
Na kursy wychowawców i kierowników placówek wypoczynku dzieci i m³odzie¿y.
Wroc³aw, al. Kasprowicza 104
tel. 071 3260090
[email protected]
www.scout.com.pl
Policealna Szko³a Detektywów
i Pracowników Ochrony CERTUS: 5%
Na czesne.
[email protected], www.certus.edu.pl
Boles³awiec, Jana Paw³a II 38C, Gimnazjum
Samorz¹dowe nr 1, tel. 075 6447981
G³ogów, Królewska 12, SP nr 14
tel. 076 8322442
Jelenia Góra, Obroñców Pokoju 10, Zespó³
Szkó³ Technicznych, tel. 075 6420585
Legnica, Pancerna 10, IV LO
tel. 076 7233106
Lubin, Szpakowa 1, Zespó³ Szkó³ nr 2
tel. 076 8428501
Œwidnica, Wa³brzyska 35-37, Zespó³ Szkó³
Elektryczno-Budowlanych, tel. 074 8521005
Wa³brzych, Przywodna 1, Zespó³ Szkó³ nr 3
tel. 074 8477273
Wroc³aw, Skwierzyñska 1/7, Zespó³ Szkó³
nr 25, tel. 071 7931205
Wroc³aw, Rynek, Ratusz 10, I p., wejœcie od
Przejœcia Garncarskiego, tel. 071 3445977
[email protected]
TOWARZYSTWO EDUKACJI
BANKOWEJ: 20%
Na kursy i szkolenia organizowane we
wszystkich filiach TEB. Nie dotyczy op³aty
wpisowej i egzaminacyjnej.
www.teb.pl
Jelenia Góra, 1 Maja 43, tel. 075 6423361
[email protected]
Legnica, Zielona 17, tel. 076 8623750
[email protected]
Lubin, Niepodleg³oœci 31, tel. 076 4815060
[email protected]
Wa³brzych, Malczewskiego 22
tel. 074 8478364
[email protected]ja.pl
Wroc³aw, Fabryczna 29-31
tel. 071 3555672
[email protected]
WESCO TICKETPLUS
5% na kursy jêzykowe za granic¹ (nie dotyczy zakwaterowania i wy¿ywienia), 100 z³
od op³aty serwisowej na program Work &
Travel i Praktyki Zawodowe w USA.
[email protected], www.ticketplus.pl
Wroc³aw, Sk³odowskiej-Curie 41
tel. 071 3286750
ZAKWATEROWANIE
PLACES TO STAY
hotele
Szko³a Szybkiego Czytania i Technik
Uczenia Siê TUBAJ: 10%
Na kursy szybkiego czytania.
[email protected], www.szybkieczytanie.pl
Boles³awiec, Grunwaldzka 4
tel. 075 6446542
Chojnów, tel. 075 6445104, 0608 312062
Legnica, tel. 075 6445104, 0608 312062
Lubin, tel. 075 6445104, 0608 312062
Polkowice, tel. 0501 050808
Z³otoryja, tel. 075 6445104, 0608 312062
Centrum Nauki i Biznesu ¯AK: 5%
Na czesne. Zakres dzia³ania CNiB ¯AK: licea ogólnokszta³c¹ce dla pracuj¹cych, policealne szko³y jednoroczne i 2-letnie, kursy jêzykowe, zawodowe i dokszta³caj¹ce.
www.zak.edu.pl
Wa³brzych, Rynek 20, tel. 074 8433030
[email protected]
Poni¿sze hotele PT KARKONOSZE udzielaj¹
10% zni¿ki na noclegi.
www.ptkarkonosze.pl
CIEPLICE
Jelenia Góra, Cervi 11, tel. 075 7551041
[email protected]
EUROPA
Jelenia Góra, 1 Maja 16/18
tel. 075 6495500
[email protected]
Hotel OSiR: 10%
Na zakwaterowanie.
Dzier¿oniów, Strumykowa 1
tel. 074 6450540
[email protected], www.hotelosir.pl
Hotel KARPACZ: 10–15%
Na noclegi. 15% powy¿ej 7 dni. Nie dotyczy okresu sylwestra i weekendu majowego. 10% na gastronomiê oprócz alkoholu.
Karpacz, Konstytucji 3 Maja 11/13
tel. 075 7619728
[email protected], www.hotelkarpacz.pl
Hotel KOLOROWA: 10%
Na noclegi i wyroby w³asne restauracji.
Karpacz, Konstytucji 3 Maja 58
tel. 075 7619503
[email protected]
www.hotel-kolorowa.pl
Hotel MARHABA: 10%
Na us³ugi hotelowe.
K³odzko, Daszyñskiego 16, tel. 074 8659933
[email protected]
www.netgate.pl/marhaba
Hotel POD STRZECH¥: 10%
Na noclegi.
Kudowa-Zdrój, S³one 23, tel. 074 8661262
[email protected]
www.hotelstrzecha.pl
Hotel MIR-JAN: 10%
L¹dek-Zdrój, Koœciuszki 78-29
tel. 077 4745869
[email protected], www.hotel-mirjan.w.pl
Hotel SARA: 10%
Polanica-Zdrój, Sikorskiego 13
tel. 074 8681598
[email protected]
www.hotelsara.ng.pl
Hotel SUDETY: 10%
Szklarska Porêba, Krasickiego 10
tel. 075 7172225
[email protected], www.wczasy.net.pl
Hotel WIENIAWA: 50%
Na noclegi bez œniadania. Nie ma mo¿liwoœci dokonania rezerwacji.
Wroc³aw, Gajowicka 130
tel. 071 7652255
[email protected]
www.wieniawahotel.pl
Zespó³ Hotelowo-Gastronomiczny
WIENIAWA – MARS: 20%
Wroc³aw, Gajowicka 130, tel. 071 7653303
[email protected]
www.wieniawahotel.pl
Hotel RELAX: 10%
Na noclegi.
Wroc³aw, Bystrzycka 22
tel. 071 3510827
WROC£AW HOTEL ORBIS: 10%
Na noclegi ze œniadaniem.
Wroc³aw, Powstañców Œl¹skich 7
tel. 071 3614651
[email protected], www.orbis.pl
Poni¿sze obiekty ODRA-TOURIST HOTELE
udzielaj¹ 10% zni¿ki na noclegi.
www.odratourist.pl
Dom Wycieczkowy PIAST
Wroc³aw, Pi³sudskiego 98, tel. 071 3430033
[email protected]
Hotel EUROPEJSKI
Wroc³aw, Pi³sudskiego 88
tel. 071 3431071 (77)
[email protected]
Hotel POLONIA
Wroc³aw, Pi³sudskiego 66
tel. 071 3431021 (29)
[email protected]
HOLIDAY INN Wroc³aw: 10–15%
15% pn–pt od cen katalogowych, 10% pt
–pn od cen weekendowych na noclegi ze
œniadaniem.
Wroc³aw, Pi³sudskiego 49/57
tel. 071 7870000
[email protected]
www.wroclaw.globalhotels.pl
141
pensjonaty
Goœciniec GRAF: 10%
Na noclegi (krótkotrwa³e zakwaterowanie).
Karpacz, Wiosenna 6A, tel. 075 7619611
[email protected], www.gg.pnet.pl
Oœrodek Wczasowy BIELIK: 10%
Na noclegi.
Karpacz, Sarnia 5
tel. 0606 343969, 075 7534376
[email protected], www.karpacz.ig.pl/bielik
Oœrodek Wczasowy D¥BRÓWKA: 10%
Na noclegi.
Karpacz, S³owackiego 2, tel. 075 7619426
[email protected]
www.dabrowka.karpacz.pl
Oœrodek Wczasowy POLANA: 10%
Na noclegi.
Karpacz, Sarnia 2
tel. 075 7619276, 0609 443264
www.polana.karpacz.pl
Pensjonat ABIR: 10%
Na noclegi.
Karpacz, Karkonoska 51, tel. 075 7616231
[email protected], www.abir.wczasy.net.pl
Pensjonat MARTIN: 10%
Obiekt z piêknie zalesion¹ posesj¹ i kuchni¹ turystyczn¹.
Karpacz, Koœciuszki 15
tel. 075 7175525, 7618516
Pensjonat SKALEÑ: 10%
Na noclegi.
Karpacz, Sk³odowskiej-Curie 7B
tel. 075 7618713
Willa JANECZKA: 5%
Na noclegi.
Karpacz, Nad £omnic¹ 17A
tel. 075 7618847
[email protected]
www.janeczka.wczasy.net.pl
Dom Wczasowy SZCZYT: 5%
Na noclegi.
Karpacz, Na Œnie¿kê 6
Dom Wczasowy WODOMIERZANKA: 10%
Na noclegi.
Karpacz, Wilcza 5, tel. 075 7618151
www.wodomierzanka.karpacz.pl
Oœrodek Wczasowy
Z£OTY POTOK: 5–10%
5% na noclegi z wy¿ywieniem poni¿ej 7 dni,
10% na pobyt z wy¿ywieniem powy¿ej
7 dni. Nie dotyczy okresów œwi¹tecznych,
sylwestra i weekendu majowego.
Karpacz, Kolejowa 9A, tel. 075 7619879
[email protected]
www.zloty.wczasy.net.pl
Pensjonat BAKAR: 10%
Karpacz, Chopina 7, tel. 075 7618509
[email protected]
www.bakar.wczasy.net.pl
Willa AŒKA: 10%
Karpacz, Koœciuszki 17, tel. 075 7619128
[email protected], www.willaaska.com.pl
Domy Wczasowe: 10%
[email protected], www.wczasy.net.pl
LEŒNY DWÓR
Karpacz, Karkonoska 1, tel. 075 7619309
LEŒNY ZAMEK
Karpacz, Zamkowa 1, tel. 075 7619381
PIAST
Karpacz, Konstytucji 3 Maja 22
ZAKOPIANKA
Karpacz, Saneczkowa 3, tel. 075 7619486
142
HALNY
Szklarska Porêba, Partyzantów 15
tel. 075 7172211
ZDROWIE
Szklarska Porêba, S³owackiego 11
tel. 075 7172211
Oœrodek Wypoczynkowy DUNAJEC: 10%
Kudowa-Zdrój, S³oneczna 14
tel. 074 8661488
Oœrodek Obs³ugi Turystyki i Szkoleñ
LECH i CZECH: 15%
Na noclegi i wy¿ywienie.
L¹dek-Zdrój, Lutynia 26, tel. 074 8148467
[email protected]
www.sudety.info.pl/lechiczech
Pensjonat CICHY K¥CIK: 10%
Moœcisko, Kolejowa 25, tel. 074 8329014
[email protected], www.noclegi.swidnica.pl
Dom Wczasowy LUBUSZANIN: 10%
Na noclegi.
Sosnówka Górna k. Karpacza, œw. Anny 2
tel. 075 7536313
[email protected]
www.lubuszanin.ig.pl
Dom Wczasowy BO¯ENA: 10%
Szklarska Porêba, Jednoœci Narodowej 18
tel. 075 7172117
[email protected], www.wczasy.net.pl
Pensjonat CHMIELNIK: 10%
Na noclegi.
Szklarska Porêba, Franciszkañska 21
tel. 075 7172264
Pensjonat PERE£KA: 10%
Na noclegi i wy¿ywienie.
Szklarska Porêba, Krótka 24
tel. 075 7174827
Goœciniec ORCHIDEA: 10%
Szklarska Porêba, 1 Maja 37C
tel. 075 7174550, 774560
[email protected]
www.orchidea.wczasy.net.pl
Pensjonat 7 MIL: 20%
Na noclegi. Nie dotyczy pojedynczych noclegów.
Szklarska Porêba, Cicha 1, tel. 075 7173396
[email protected]
Pensjonat PORY ROKU: 10%
Na noclegi i gastronomiê.
Szklarska Porêba, Kiliñskiego 16
tel. 075 7173209
[email protected], www.szklarska.ig.pl
Pensjonat DOM POD LASEM: 10%
Na noclegi.
Œwieradów-Zdrój, Strumykowa 11
tel. 075 7816359
[email protected]
www.dompodlasem.swieradow.ig.pl
Dom Wycieczkowy HARCÓWKA: 10%
Na noclegi.
Wa³brzych, Park Sobieskiego
tel. 074 8463135
Oœrodek Szkolenia Pañstwowej
Inspekcji Pracy: 10%
Na noclegi i kawiarniê.
Wroc³aw, Kopernika 9
tel. 071 3710300, 3710375
[email protected], www.ospip.pl
DOM WROC£AWSKI: 21%
Na noclegi bez œniadania.
Wroc³aw, Milicka 42, tel. 071 3529020
[email protected]
www.domwroclawski.pl
Oœrodki Wypoczynkowe NATURA TOUR:
10–25%
25% poza sezonem, 10% w sezonie. Obowi¹zuje pod warunkiem zakupu miejsca nie
wczeœniej ni¿ 7 dni przed rozpoczêciem pobytu w obiekcie
www.naturatour.pl
HALNY
Karpacz, Kamienna 3A
tel. 075 7619185, 7619225
[email protected]
STOKROTKA
Karpacz, Karkonoska 55
tel. 075 7619415, 7616047
[email protected]
MARZENIE
Œwieradów-Zdrój, Asnyka 10
tel. 075 7816408
[email protected]
agroturystyka
NIETOPEREK: 20%
Na noclegi z wyj¹tkiem Wielkanocy, weekendu majowego, Bo¿ego Narodzenia oraz
Nowego Roku.
Gêbczyce 28F
LEŒNY DWÓR: 10%
Na noclegi i wy¿ywienie.
Janowice Wielkie, Robotnicza 11/12
tel. 075 7515272
[email protected], www.lesny-dwor.pl
SZCZÊŒLIWA SIÓDEMKA: 10%
Na noclegi.
Jarkowice 77, gm. Lubawka
tel. 075 7426777
[email protected]
www.agrowczasy.sudety.com
Dom TATRY : 5%
Na noclegi i wy¿ywienie.
Karpacz, Borowice 27, tel. 075 7619436
[email protected]
www.agrotatry.com.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne: 10%
Na noclegi.
K³opotów 12, gm. Lubin
tel. 0693 286224
[email protected], www.paintballsklep.pl
FARMA 69: 20%
Na noclegi i wy¿ywienie.
Kopaniec 69A, tel. 075 7541433
[email protected]
www.farma69.kn.pl
RODAK: 15%
Na noclegi i wy¿ywienie.
Micha³kowa 6, tel. 074 8453262
Gospodarstwo Agroturystyczne: 10%
Na noclegi i wy¿ywienie.
Radków, Grunwaldzka 50A
tel. 074 8712149
DANIELÓWKA: 10%
Na noclegi.
Stronie Œl¹skie, Wieœ 29
tel. 074 8118400
[email protected]
www.danielowka.republika.pl
ZIELONY OGRÓD: 10%
Na noclegi i wy¿ywienie.
Œcinawka Górna 28, tel. 074 8715236
[email protected]
www.gory.info.pl/zielony_ogrod
hostele
zakwaterowanie – inne
Schronisko PTSM BARTEK: 10%
Jelenia Góra, Bartka Zwyciêzcy 10
tel. 075 7525746
Schronisko M³odzie¿owe
LICZYRZEPA: 10%
Na noclegi.
Karpacz, Gimnazjalna 9, tel. 075 7619290
[email protected]
www.karpacz.nanoc.pl/liczyrzepa
Schronisko PTTK NAD £OMNICZK¥: 10%
Na dania kuchni w³asnej. Schronisko znajduje siê na szlaku w kierunku Œnie¿ki
1002 m n.p.m.
Karpacz
Schronisko SAMOTNIA: 10%
Na noclegi.
Karpacz, Na Œnie¿kê 16, tel. 075 7619376
[email protected]
www.samotnia.com.pl
Schronisko PTSM £U¯YCE: 10%
£agów k. Zgorzelca, Leœna 4
tel. 075 7715908
Schronisko PTSM Z£OTY WIDOK: 10%
Piechowice, Kolonijna 1, tel. 075 7612391
[email protected]
www.ssm.zlotywidok.zsem.pl
Schronisko Turystyczne
U RUMCAJSA: 10%
Na noclegi.
Szklarska Porêba, ¯eromskiego 19
tel. 075 7173779
HIWAY HOSTEL: 12%
Na noclegi.
Wroc³aw, Sk³odowskiej-Curie 9/4
tel. 0513 011169
[email protected], www.hiwayhostel.pl
Hostel MLECZARNIA: 10%
Na noclegi.
Wroc³aw, W³odkowica 5, tel. 071 7877570
[email protected]
www.mleczarniahostel.pl
Wynajem Pokoi FENIKS: 10%
Na noclegi.
Karpacz, Konstytucji 3 Maja 62
tel. 075 7619338
Pokoje Goœcinne BIA£Y DOMEK: 10%
Na noclegi. Nie dotyczy dni œwi¹tecznych.
Karpacz, Dolna 1, tel. 075 7616413
[email protected]
www.republika.pl/bialydomek
Kwatery Prywatne: 10%
Na wynajem pokoi.
K³odzko, Zamiejska 42, tel. 074 8655124
DIZZY DAISY HOSTEL: 5%
Na noclegi 1.VII–25.VIII.
Wroc³aw, Reja 52-54, tel. 0602 621388
[email protected], www.dizzydaisy.pl
SZA£AS MUFLON: 10%
Na noclegi. Pokoje 2-os. z ³azienkami,
w domku letnim (pokój 4-os. z ³azienk¹) na
campingu oraz na polu namiotowym.
Komarno 145
tel. 075 7521777, 0601 581357
www.muflon.agroturystyka.org
Wynajem Domków Wypoczynkowych –
ANDRZEJ KARBOWIAK: 10%
Nowa Morawa 9, gm. Stronie Œl¹skie
tel. 069 22413043
[email protected]
www.domkiwypoczynkowe.republika.pl
Pokoje Goœcinne: 10%
Na noclegi w pokojach goœcinnych, pole
namiotowe, wypo¿yczalniê sprzêtu sportowego i serwis.
Szklarska Porêba, Gimnazjalna 5
tel. 075 7173062
[email protected]
Pokoje Goœcinne ROXANA: 10%
Na noclegi.
Szklarska Porêba, Odrodzenia 16
tel. 075 7172863
Apartament we Wroc³awiu: 10%
Na wynajem mieszkania w centrum Wroc³awia. Rezerwacja jedynie telefonicznie lub
za poœrednictwem poczty elektronicznej.
Wroc³aw, Kozia 3B/4
tel. 075 7541076, 0608 615465
[email protected]
www.apartamentwroclaw.co
GASTRONOMIA
PLACES TO EAT
restauracje
THE STRANGER HOSTEL: 10%
Wroc³aw, Ko³³¹taja 16/3
tel. 071 3441206
[email protected]
www.strangerhostel.com
campingi
Pole Namiotowe: 10%
Na pole namiotowe, pokoje goœcinne, wypo¿yczalniê sprzêtu sportowego i serwis.
Szklarska Porêba, Gimnazjalna 5
tel. 075 7173062
[email protected]
Pizzeria RABARBAR: 10%
Bielawa, Bankowa 5, tel. 074 8331481
[email protected]
www.rabarbar.bielawa.pl
Restauracja DOROTKA: 20%
Chocianów, pl. Wolnoœci 21
tel. 076 8185583
Restauracja MD: 10%
Na pizzê.
Jelenia Góra, Widokowa 1, stacja paliw
SOBMiN
Zajazd ZAMKOWY: 10%
Na menu. Nie dotyczy alkoholu.
Jelenia Góra, M³yñska 2, tel. 075 7553021
Restauracja AZTECA: 10%
Na gastronomiê. Nie dotyczy alkoholu.
Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 6/7
Restauracja-Pizzeria-Pub
BLUES CAFE: 10%
Na menu i przy barze.
Jelenia Góra, Pi³sudskiego 60
tel. 075 7524702
Pizzeria-Bar MARGARITA: 10%
Na gastronomiê. Nie dotyczy napojów.
Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 19-20-21
tel. 075 6424700
Pizzeria INTEGRALE: 10%
Karpacz, Konstytucji 3 Maja
Gospoda SARMACJA: 10%
Na menu. Nie dotyczy napojów.
Karpacz, Konstytucji 3 Maja 4
tel. 075 7616105
KARCZMA ŒL¥SKA: 10%
Na gastronomiê.
Karpacz, Rybacka 1, tel. 075 7619633
OBER¯A: 10%
Na menu i przy barze.
Karpacz, Konstytucji 3 Maja 56A
Restauracja KARAT: 10%
Przy zamówieniu powy¿ej 40 z³.
Karpacz, Konstytucji 3 Maja 23C
tel. 075 7619077
Pizzeria DIABOLO: 10%
Na menu i przy barze.
Karpacz, Konstytucji 3 Maja 52
tel. 075 6439545
Pizzeria TEVERE: 10%
K³odzko, Malczewskiego 7
tel. 074 8679393
[email protected]
Restauracja ŒNIE¯NIK: 10%
Na menu. Nie dotyczy alkoholu i art. tytoniowych.
K³odzko, Daszyñskiego 16
tel. 074 8659933
www.netgate.pl/marhaba
Karczma CH£OPSKA: 10%
Kochlice 53, gm. Mi³kowice
tel. 076 8570328
Karczma G£ODOWA: 10%
Na specjalnoœci karczmy.
Szklarska Porêba, Jeleniogórska 9
tel. 075 7173557
Pizzeria PEPPERONI: 10%
Szklarska Porêba, 1 Maja 20A
tel. 075 7172166
Karczma KARKONOSKA: 10%
Na gastronomiê i przy barze.
Szklarska Porêba, 1 Maja 11A
tel. 075 7172122
www.karczmakarkonoska.pl
Pizzeria SAVONA: 10%
Œwidnica, Teatralna 19, tel. 074 8537164
Restauracja RATUSZOWA: 5%
Wo³ów, Rynek, tel. 071 3891794, 3892506
Pizzeria YAMMI: 10%
Wroc³aw, Œwierardowskiej 51-57
[email protected], www.yammi.pl
Restauracja PASTELOWA: 10%
Wroc³aw, Ruska 58/59
tel. 071 3444743
[email protected]
www.pastelowa.pl
143
Karczma Piastów z Miodosytni¹: 10%
Wroc³aw, Kie³baœnicza 6/7
tel. 071 3724896-98
www.dworpolski.wroclaw.pl
Restauracja ARMINE: 10%
Na menu i przy barze.
Wroc³aw, Bogus³awskiego 83
tel. 071 3671531
[email protected]
Restauracja DWA POZIOMY: 10%
Na gastronomiê powy¿ej 10 z³ oraz przy barze.
Wroc³aw, Ruska 51B
tel. 071 3423596
[email protected]
Restauracja JADALNIA DEKADA: 10%
Na menu.
Wroc³aw, Sk³odowskiej-Curie 45/1
tel. 071 3284860
Restauracja PASTELOWA: 10%
Na ciastka.
Wroc³aw, Powstañców Œl¹skich 2-4, CH
Arkady, tel. 071 3444743
[email protected]
www.pastelowa.pl
Restauracja U W£ODKA: 10%
Nie dotyczy napojów.
Wroc³aw, Benedyktyñska 15
tel. 0888 322763
Pizzeria VERONA: 15%
Nie dotyczy napojów.
[email protected]
www.verona.com.pl
Wroc³aw, Jednoœci Narodowej 103
Wroc³aw, pl. Nowy Targ 22/23
tel. 071 7818504
Restauracja
SZYBKO TANIO PYSZNIE: 15%
Na menu.
Wroc³aw, KuŸnicza 10
tel. 071 3445449
www.szybkotaniopysznie.pl
DOMINIUM PIZZA: 25%
Nie ³¹czy siê z innymi promocjami i jest
udzielana tylko na pizzê.
Wroc³aw, Rynek G³ówny 60
tel. 071 3424416
[email protected]
www.pizzadominium.pl
T.G.I. FRIDAY’S: 20%
Na wszystkie dania. Nie dotyczy alkoholu.
Wroc³aw, Legnicka 58
tel. 071 3385094-95
[email protected]
www.fridays.pl
144
INN-DOOR HOUSE: 20%
Na wszystkie dania. Nie dotyczy alkoholu.
Wroc³aw, Pi³sudskiego 49/57
tel. 071 7870162
[email protected]
Wroc³aw, Ruska 51, Pasa¿ Niepolda
tel. 071 3445391
Pub GAFA: 10%
Przy barze.
Wroc³aw, Ruska 51, Pasa¿ Niepolda
tel. 071 3445391
Pub NA STRYCHU: 10%
Na menu i przy barze.
Wroc³aw, Ruska 34, tel. 071 3344790
www.nastrychu.com
Pub SIWY DYM: 10%
Przy barze.
Wroc³aw, Bogus³awskiego 63
tel. 0509 720290
kawiarnie
PIZZA HUT: 10%
Aktualna lista restauracji na stronie:
www.pizzahut.pl.
Jelenia Góra, 1 Maja 5, tel. 075 7647622
Kobierzyce, Czekoladowa 14, Bielany Wroc³awskie
Wroc³aw, Kamienna 145
Wroc³aw, Krzywoustego 126, PH Korona
tel. 071 3501352
Wroc³aw, Rynek 48, tel. 071 3433662
Wroc³aw, Sk³odowskiej-Curie 1, PH Berg
tel. 071 3218191
TELEPIZZA: 40%
Na terenie lokalu.
www.telepizza.pl
Wroc³aw, Drobnera 32, tel. 071 3213950
Wroc³aw, Grabiszyñska 126
tel. 071 7804013
Wroc³aw, Horbaczewskiego 21/1A
tel. 071 7845603
Wroc³aw, Kie³czowska 51C
tel. 071 3307170
Wroc³aw, Koœciuszki 147, tel. 071 7879907
bary, puby i kluby
Pub BELFAST: 10%
Na menu.
Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 11
tel. 075 7550688
Bar KALIFORNIA: 10%
Na gastronomiê. Nie dotyczy alkoholu.
Karpacz, Konstytucji 3 Maja 50
tel. 075 7618681
Pub SCOTS: 10%
Na gastronomiê.
Szklarska Porêba, Kiliñskiego 11A
www.szklarska.ig.pl
KLUB 12: 10%
Przy barze.
Wroc³aw, Ruska 51, Pasa¿ Niepolda
tel. 071 3445391
KLUB 13: 10%
Przy barze.
Wroc³aw, Ruska 51, Pasa¿ Niepolda
tel. 071 3445391
Pub FANABERIA: 10%
Przy barze.
Kawiarnia FANTAZJA: 10%
Szklarska Porêba, Jednoœci Narodowej 14
tel. 075 7172907
Kawiarnia ESENCJA: 10%
Na menu.
Wroc³aw, Kurzy Targ 3
[email protected]
www.esencjacafe.com
FLERYNKA: 10%
[email protected], www.hiestand.pl
Bielany Wroc³awskie, Tyniecka 3, Makro
tel. 071 3112414
Wroc³aw, Czekoladowa 11, Tesco
tel. 071 3112857
COFFEEHEAVEN: 20%
Na napoje kawowe.
www.coffeeheaven.pl
Wroc³aw, Graniczna 2, Factory Outlet
tel. 071 7948184
Wroc³aw, pl. Grunwaldzki 22, Pasa¿ Grunwaldzki
Wroc³aw, Legnicka 60
Wroc³aw, Pi³sudskiego 105
Wroc³aw, Powstañców Œl¹skich 95
Wroc³aw, Œwidnicka 3, tel. 071 341859
fast-foody
Bar MIESZKO-POGOÑ: 10%
Na gastronomiê. Nie dotyczy alkoholu.
Karpacz, Mickiewicza 2, tel. 075 6439922
Bistro AURORA
– Mini Muzeum Socrealizmu: 10%
Na menu.
Karpacz, Konstytucji 3 Maja 45
tel. 075 7616314
[email protected]
www.aurora.karkonosze.com.pl
Bar ESCO: 5%
RogoŸnica, Œwidnicka 11, tel. 074 8559173
Bar FRYTKA: 10%
Œwidnica, Komunardów 18
tel. 074 8525400
Bar KLEKS: 10%
Wroc³aw, Piastowska 37, tel. 071 3280451
[email protected]
Slov. Fast Food REGIO SMAK: 25%
Nie dotyczy zimnych napojów.
Wroc³aw, Pi³sudskiego 105, Dw. G³ówny
PKP, tel. 071 7175353
Bar KURCZE PIECZONE: 10%
Na menu. Nie dotyczy zamówieñ telefonicznych.
Wroc³aw, Jednoœci Narodowej 77
tel. 071 3226810
www.kurczepieczone.wroc.pl
gastronomia – inne
Bar Wegeteriañski VEGA: 10%
Wroc³aw, Sukiennice 1/2, tel. 071 3443934
Naleœnikarnia LA PATACREPE: 10%
Na menu. Specjalnoœæ: kuchnia bretoñska
– naleœniki.
Wroc³aw, No¿ownicza 12/1A
tel. 0694 620783
[email protected]
SKLEPY
SHOPPING
ksiêgarnie i art. papiernicze
Ksiêgarnia IRENA: 5%
Dzier¿oniów, Pi³sudskiego 9, DH Odra
tel. 074 8319352
Ksiêgarnia EMAKS: 5%
Karpacz, Konstytucji 3 Maja 52
tel. 075 761947
Ksiêgarnia Jêzykowa POLIGLOTA: 5%
Œwidnica, Grodzka 15, tel. 074 8569612
Ksiêgarnia EUREKA: 5%
Œwidnica, D³uga 1, tel. 074 8522904
[email protected]
www.eureka.org.pl
Ksiêgarnia: 5%
Wo³ów, Rynek 33, tel. 071 3892585
BOOKLAND: 10%
Wroc³aw, Ruska 34, tel. 071 3344700
[email protected]
EMPiK: 5%
Nie dotyczy: zakupów w sklepie internetowym, produktów promocyjnych umbrella,
wyrobów tytoniowych, sprzêtu fotograficznego i komputerowego, sprzêtu SONY playstation, zestawów GSM, odtwarzaczy MP3,
MP4, kart telefonicznych, telefonów, konsol gier i akcesoriów do nich, bileterii, produktów mennicy.
www.empik.com
Jelenia Góra, 1 Maja 16/18
Legnica, Chojnowska 41, Ferio
Legnica, NMP 9, tel. 076 8505765
Lubin, Rynek 23
tel. 076 8442502, 8478632
O³awa, Lipowa 1C
Szczawno-Zdrój, £¹czyñskiego 44
Wa³brzych, al. Wyzwolenia 2
tel. 074 8423541
Wroc³aw, Czekoladowa 9, PH Bielany Wroc³awskie, tel. 071 3433972
Wroc³aw, pl. Grunwaldzki 22, Pasa¿ Grunwaldzki
Wroc³aw, pl. Koœciuszki 21/23
tel. 071 3417008, 3448862
Wroc³aw, Rynek 50
tel. 071 3433972, 3433986
POLANGLO: 15%
Dla posiadaczy do 26 lat.
Na ksi¹¿ki.
www.polanglo.pl
Jelenia Góra, Wyszyñskiego 46
tel. 075 7675195
[email protected]
Legnica, Parkowa 1A
tel. 076 8565274
[email protected]
Wa³brzych, al. Wyzwolenia 4
tel. 074 8423809, 8429596
[email protected]
Wroc³aw, KuŸnicza 49A
tel. 071 3419760
[email protected]
Wroc³aw, Rynek 7, Pasa¿ Pod B³êkitnym
S³oñcem, tel. 071 3417960
[email protected]
sklepy kosmetyczne
HADWAO: 10%
Na kosmetyki.
Ziêbice, Zamkowa 11, tel. 074 8192411
odzie¿ i obuwie
ANATOL: 5%
Œwidnica, Grodzka 12, tel. 074 8512616
PIWNICA JEANSOWA: 5%
Œwidnica, D³uga 6, tel. 074 8569534
[email protected]
Sklep SZYK: 5%
Œwidnica, D³uga 34-36
tel. 074 8512766
[email protected]
Œwidnica, Trybunalska 19-21
tel. 074 8512766
PRZEBIERALNIA: 10%
Wroc³aw, Pestalozziego 2
tel. 0607 793958
JOY JEANS: 10%
Nie dotyczy promocji i przecen.
Jawor, Staromiejska 20
Kamienna Góra, Jana Paw³a II 16
Polkowice, Kiliñskiego 4
Szczawno-Zdrój, Solicka 6
SMITH’S: 5–10%
10% na towary z regularnej kolekcji, 5% na
towary z kolekcji przecenionej.
[email protected], www.smiths.com.pl
Kobierzyce, Francuska 6, Auchan
Wroc³aw, pl. Grunwaldzki 22, Pasa¿ Grunwaldzki
WOJAS: 5%
Nie dotyczy promocji i przecen. Dwa razy
w roku akcje specjalne: kupony rabatowe
na ³amach Przewodnika.
[email protected], www.wojas.com.pl
Jelenia Góra, Jana Paw³a II 51, CH Echo
tel. 075 7531502
Legnica, NMP 9, Galeria Piastów
tel. 076 8505973
Wa³brzych, Wieniawskiego 19, Auchan
tel. 074 8402638
Wroc³aw, Legnicka 58
sklepy spo¿ywcze
Ciastka Francuskie: 10%
Na ciastka. Nie dotyczy wypieków Fornetti.
Wroc³aw, Ruska 58/59, tel. 071 3444743
[email protected]
www.pastelowa.pl
sklepy muzyczne
Instrumenty Muzyczne KOBIMPEX: 10%
Zni¿ka tak¿e na stronie www.kobimpex.pl
Wroc³aw, Mielczarskiego 62A
tel. 071 3451788
[email protected]
Wroc³awskie Centrum Muzyczne
RAGTIME: 5%
Nie ³¹czy siê z innymi promocjami.
Wroc³aw, Traugutta 15, tel. 071 3444041
[email protected], www.ragtime.com.pl
ESPRIT: 5–10%
5% na ca³¹ kolekcjê, 10% na zakupy powy¿ej 350 z³. Nie dotyczy promocji i przecen.
Wroc³aw, Pasa¿ Grunwaldzki
www.esprit.com
Salon Muzyczny RIFF: 5%
Na towary. Promocje nie ³¹cz¹ siê.
Wroc³aw, Pi³sudskiego 28
tel. 071 3437443
[email protected], www.riff.net.pl
komputery i audio-video
HD – HEAVY DUTY: 6%
Nie dotyczy promocji i przecen.
Wroc³aw, pl. Grunwaldzki 22
tel. 071 3281389
[email protected], www.hdfootwear.com
START NET: 3%
Na zestawy komputerowe.
Wa³brzych, Chrobrego 14-16
tel. 074 8446044
[email protected], www.start-net.pl
145
AAC COMPUTER: 3–5%
5% na zestawy komputerowe, 3% na podzespo³y.
Wa³brzych, Limanowskiego 4, tel. 074 8425316
[email protected]
MP3 STORE: 5%
Na multimedia przenoœne audio MP3/MP4/
PMP, nawigacjê satelitarn¹ GPS PND/PNA,
Smartphone, akcesoria.
Wroc³aw, Ko³³¹taja 29, tel. 022 2016967,
0801 080211, 0513 086093
[email protected]
www.wroclaw.mp3store.pl
odzie¿ i sprzêt sportowy
Sklep Górski LEO: 5%
[email protected], www.leo.go.pl
Legnica, Libana 5, tel. 076 8621913
Legnica, Zamkowa 27, tel. 076 8626938
ALL SPORTS: 10%
Na artyku³y.
Lubin, Sikorskiego 34, tel. 076 7247871
[email protected], www.allsports.pl
MSPORT: 5–10%
Wysokoœæ zni¿ki uzale¿niona od grupy towarów.
[email protected]
www.msport.com.pl
Lubin, Kisielewskiego 23, tel. 076 7464495
Polkowice, Skrzetuskiego 13A
tel. 076 7464493
Sklep CENTRUM ŒNIE¯NIK: 5%
Miêdzygórze, Wojska Polskiego 6
[email protected], www.snieznik.omega.pl
Skateshop FRESH: 5%
Na zakupy powy¿ej 100 z³.
Œwidnica, Ró¿ana 1, wejœcie od £ukowej
tel. 0888 680375
Sklep Turystyczny SKALNIK: 5%
Na art. turystyczne i sportowe.
[email protected], www.skalnik.pl
Wroc³aw, Bogus³awskiego 45
tel. 071 3327223
Wroc³aw, £adna 1A, tel. 071 3223462
Wroc³aw, £adna 4/6, tel. 071 3213836
Wroc³aw, Polaka 20, tel. 071 3214884
ADIDAS: 5%
Na sprzêt sportowy, odzie¿, obuwie.
Z³otoryja, Rynek 10, tel. 076 8787066
[email protected]
10% na produkty firm CampuS i Alpinus
w sklepie, 15% na ofertê sklepu internetowego pod adresem: www.campus.com.pl.
Promocje i rabaty nie ³¹cz¹ siê.
PLANET OUTDOOR
Legnica, Chojnowska 41, tel. 076 8565295
Wroc³aw, Graniczna 70, tel. 071 66595985
Wroc³aw, KuŸnicza 3/5, tel. 071 3440007
Wroc³aw, Legnicka 58, tel. 071 3385414
HIMOUNTAIN: 10%
Nie dotyczy promocji i przecen.
146
Zni¿ka równie¿ na stronie internetowej
www.himountain.pl
CzeladŸ, Bêdziñska 80, CH M1
tel. 032 7639536
Wroc³aw, pl. Grunwaldzki 22, Galeria Grunwaldzka, tel. 052 3487786
Wroc³aw, Hallera 52, CH Borek
tel. 071 7831834
Wroc³aw, B. Krzywoustego 126, CH Korona
tel. 071 3501406
HORYZONT: 5%
Nie dotyczy wyprzeda¿y i promocji.
Wroc³aw, £adna 2B, tel. 071 3213857
[email protected], www.e-horyzont.pl
sklepy – inne
Z³otnik – Jubiler: 5%
Bielawa, Bankowa 1, tel. 0502 208065
Dzier¿oniów, Klasztorna 7
Sklep Dzieciêcy CYPISEK: 5%
Œroda Œl¹ska, pl. Wolnoœci 42
tel. 071 3173202
Sklep Dzieciêcy SMYK: 5%
Œroda Œl¹ska, pl. Solny 8A
tel. 071 3175171
Pracownia Z³otnicza: 7%
Na us³ugi z³otnicze.
Wa³brzych, Przemys³owa 1
tel. 074 8464705
Jubilerstwo – LESZEK D¥BROWSKI: 5%
Wroc³aw, Piastowska 36, tel. 071 3285526
Sklep TONUS: 10%
Na od¿ywki i suplementy dla sportowców.
Wroc³aw, Borowska 1/3, pok. 04, budynek
Dolnoœl¹skiej Federacji Sportu
tel. 071 3379303
[email protected], www.tonus.pl
SKLEP WIELOBRAN¯OWY: 5%
¯arów, Armii Krajowej 47, tel. 074 8580048
TIME TREND: 5%
Rabaty nie ³¹cz¹ siê.
www.timetrend.pl
Bielany Wroc³awskie, Czekoladowa 9, CH
Bielany, tel. 071 3110367
Wroc³aw, Krzywoustego 126, CH Korona,
tel. 071 3501391
US£UGI
SERVICES
kafejki internetowe
Kawiarenka Internetowa
MegaNETcaffe: 10%
Wroc³aw, KuŸnicza 10, I p.
[email protected]
us³ugi fotograficzne
FOTO-LAB: 10%
Na us³ugi.
Dzier¿oniów, Rynek 22, tel. 074 8323859
Dzier¿oniów, Wroc³awska 29, DH Odra
tel. 074 8320536
Twoje Studio Fotograficzne
NA PIÊTRZE: 5%
Na wywo³ywanie zdjêæ oraz zakup filmów.
Nie dotyczy promocji.
Dzier¿oniów, Œwidnicka 16/1
tel. 074 8310146
Zak³ad Fotograficzny FOTO-ART: 5–10%
5% na towary, 10% na wykonanie zdjêæ legitymacyjnych oraz wywo³ywanie klisz i wykonanie odbitek.
Œwidnica, Ró¿ana 7, tel. 074 8513269
FOTO HAMERSKI: 2–10%
10% na us³ugi, 2% na cyfrowe aparaty fotograficzne, 5% na pozosta³e artyku³y.
Œwidnica, Grodzka 1, tel. 074 8522786
FOTO LUX: 10%
Na zdjêcia do dokumentów.
Wa³brzych, Moniuszki 9/1, tel. 074 8423993
PIÊKNIM£ODZI.PL
10% na sesje œlubne zamówione przez stronê www.mattczarnecki.pl, 100% na zakup
dodatkowych zdjêæ do podstawowego profilu na stronie www.pieknimlodzi.pl Zlecenia poprzez www.agencja.pieknimlodzi.pl
Wroc³aw, pl. Pereca 2/9, tel. 0790 457742
[email protected]
Studio Fotograficzne LUXCAMERA: 20%
Na us³ugi fotograficzne: sesja dla modelek
lub hostess (do portfolio), reporta¿ ze œlubu
oraz imprezy weselnej, studyjna sesja œlubna, portrety, sylwetka, akt.
Wroc³aw, Borowska 182/5
tel. 0502 600274, 0506 065523
[email protected]
www.luxcamera.com
FOTO A.G.A.: 10%
Na us³ugi.
Wroc³aw, KuŸnicza 14/1A, tel. 071 3417022
[email protected], www.fotoaga.pl
Pracownia Fotograficzna
W£ODZIMIERZ CZARNECKI: 20%
Na us³ugi.
[email protected], www.pfczarnecki.wroc.pl
Wroc³aw, Pi³sudskiego 62, tel. 071 3608393
Wroc³aw, Œwidnicka 38A, tel. 071 3608393
Wroc³aw, Wietrzna 45, tel. 071 3608393
Pracownia Fotograficzna: 20%
Na us³ugi.
Wroc³aw, Rynek 27, Ratusz
tel. 071 3608393
[email protected]
www.pfczarnecki.wroc.pl
Studio Fotograficzne FOTO ŒWIT: 10%
Na us³ugi.
Wroc³aw, Ruska 46, tel. 071 3441836
[email protected]
W poni¿szych punktach ADVERT-TV udziela 10% zni¿ki na us³ugi fotograficzne. Nie
dotyczy innych promocji.
www.adverttv.pl
FOTO-LAB
Dzier¿oniów, Rynek 22, tel. 074 8320536
KODAK EXPRESS CYFROWY ŒWIAT
G³ogów, Pi³sudskiego 15, Tesco
tel. 076 8321777
FOTO-STYL
Legnica, Wroc³awska 9, tel. 076 8623796
OPTYK-FOTOGRAF
Legnica, Fabryczna 3, Real
tel. 076 7222309
FOTO STUDIO LAB
Lubañ, pl. Szarych Szeregów 5
tel. 075 7222624
STUDIO FOTO VIDEO T. Zieliñski
Polkowice, Pocztowa 5A, tel. 076 8474618
FOTO HIT
Œwidnica, Rynek 38, tel. 074 8521958
FOTOCYFRA
Wa³brzych, Wieniawskiego 19, Auchan
tel. 074 6658666
FOTO-MASTER
Wroc³aw, Odrzañska 24-29, tel. 071 3424362
W poni¿szych salonach KODAK EXPRESS
udziela 5% zni¿ki na towary i 10% na us³ugi.
G³ogów, Pi³sudskiego 15, Tesco
G³ogów, Saturna, paw. 55
Jelenia Góra, 1 Maja 1
Legnica, Wroc³awska 9
Lubañ, Szarych Szeregów 5
Lubin, Mieszka I 8/1
Szczawno-Zdrój, £¹czyñskiego 44, Tesco
Wa³brzych, G³ówna 11/26
Wroc³aw, Hallera 52
Wroc³aw, Zak³adowa 2-4
Z³otoryja, Rynek 31
drukowanie i kopiowanie
Biuro Us³ugowo-Handlowe BAKAR: 10%
Na us³ugi kserograficzne i fotograficzne.
Karpacz, Konstytucji 3 Maja 19
tel. 075 7618660
[email protected], www.bakar.com.pl
INFOTECHNIKA – BIS: 10%
Na us³ugi ksero, serwis drukarek, zakup tuszów i wk³adów tonerowych do drukarek
komputerowych.
Wa³brzych, Limanowskiego 8
tel. 074 8423983, 8423359
[email protected]
LEVIKO – KSERO: 10%
Wroc³aw, Grunwaldzka 38/2
tel. 071 3283072
www.leviko.pl
podatku w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii i Niemczech. Rozliczanie podatku nadp³aconego w Wielkiej Brytanii.
www.podatekangielski.pl
Legnica, Piastowska 6, tel. 076 8523107
www.poltax.waw.pl
Mechanika Pojazdowa: 10%
Na naprawê aut.
Karpacz, Konstytucji 3 Maja 22A
tel. 075 7618807
Us³ugi Remontowo-BudowlanoMalarskie: 10%
Na us³ugi.
Œwidnica, S³obódzkiego 39/9
tel. 074 6408672
PRECYZJA: 10%
Na dorabianie kluczy, zakup i monta¿ ¿aluzji, rolet oraz zamków.
Wa³brzych, S³owackiego 7
tel. 0506 134107
Zak³ad Us³ugowy ASSKO: 20%
Na dorabianie kluczy.
Wa³brzych, S³owackiego 7
EUROTAX: 10%
Od prowizji. Na us³ugi dotycz¹ce zwrotu
nadp³aconego podatku dochodowego przez
osoby fizyczne – obywateli RP pracuj¹cych
w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Niemczech i USA.
Wroc³aw, Ruska 43/44
tel. infolinia 0 799 0 600
[email protected], www.euro-tax.pl
BARA-GOOL-SPORT: 5%
Na serwis rowerów i nart. Posiadacze Karty
otrzymuj¹ kartê sta³ego klienta.
Wroc³aw, Reja 24B, tel. 071 3213460
Zak³ad Zegarmistrzowski: 10%
Na sprzeda¿ zegarków i serwis.
Wroc³aw, £adna 7, tel. 071 3214923
WEBMAKE.PL: 10%
Na us³ugi informatyczne w zakresie oprogramowania oraz serwis komputerowy.
Z³otoryja, pl. Niepodleg³oœci 4/1
tel. 0600 504534
[email protected], www.webmake.pl
CODZIENNOή
LIVING
pralnie chemiczne
us³ugi – inne
Œlusarstwo Precyzyjne: 10%
Dzier¿oniów, Piastowska 10, CH Intermarche, tel. 0605 056027
Dzier¿oniów, Wroc³awska 29, DH Odra
tel. 0605 056027
POLTAX: 15%
Od prowizji za rozliczenie nadp³aconego
Pralnie FRANIA: 20%
Na us³ugi pralnicze. Dotyczy równie¿ telefonicznego zamówienia us³ugi.
www.frania.pl
Oleœnica, Rzemieœlnicza 10
tel. 071 7959065
Wroc³aw, pl. Dominikañski, przejœcie podziemne, tel. 071 3468499
Wroc³aw, M³odych Techników 2-4
tel. 071 3558877
TELEPRALNIA: 20%
Na us³ugi pralnicze. Dotyczy równie¿ telefonicznego zamówienia us³ugi.
www.telepralnia.pl
Wroc³aw, Kolejowa 2A, pod estakad¹
tel. 071 3326061
Wroc³aw, Robotnicza 74, tel. 071 3595955
Ekologiczne Pralnie Chemiczne
PANDA: 10%
Na czyszczenie odzie¿y.
[email protected]
www.pralniepanda.pl
Legnica, Fabryczna 3, Real
tel. 076 8548981
Wroc³aw, Legnicka 62A, CH Kaufland
tel. 071 3510446
telefony komórkowe
CAMO – Akcesoria GSM: 20%
Na akcesoria GSM. Nie dotyczy produktów
markowych.
Wroc³aw, Jednoœci Narodowej 42/44
tel. 071 7967949
[email protected], www.camo.pl
ZDROWIE I URODA
HEALTH & BEAUTY
salony kosmetyczne
TONING STUDIO: 10%
Na us³ugi kosmetyczne.
Wroc³aw, Norwida 11/1, tel. 071 3281823
[email protected]
www.toningstudio.pl
salony fryzjerskie
STREFA STYLU Salonik Fryzjerski: 10%
Jawor, Wroc³awska 37A, tel. 088 9502839
Strzegom, Legnicka 14N, tel. 0602 243863
Salon Fryzjerski MILLENNIUM: 10%
Syców, Korczaka 2, tel. 062 7853526
[email protected]
Salon Fryzjerski ANITA: 5%
Œwidnica, D¹browskiego 17-19
tel. 074 8511188
Salon Fryzjerski RELAKS: 10%
Wa³brzych, Konopnickiej 19
tel. 074 6652978
Hair Studio BROADWAY II: 10%
Na us³ugi fryzjerskie.
Wroc³aw, Kie³baœnicza 24, tel. 071 3417741
[email protected]
www.studiobroadway.pl
LORD VALIUM: 10%
Wroc³aw, Sukiennice 1/2 m. 2
tel. 071 3439984
www.lordvalium.com
Pracownia Fryzjerska: 20%
Wroc³aw, Malarska 19-24/3
tel. 071 3433809
[email protected]
147
Salon Fryzjerski: 10%
Na us³ugi fryzjerskie.
Wroc³aw, Jednoœci Narodowej 93
tel. 071 3226972
Studio Fryzjerskie – SOLARIUM: 10%
Wroc³aw, Grunwaldzka 12
tel. 071 3722947
Salony JEAN LOUIS DAVID
– Quick Service: 20%
Na us³ugi fryzjerskie.
Bielany Wroc³awskie, Francuska 6, Auchan
tel. 071 7999816
Wroc³aw, Wiêzienna 18/1
tel. 071 3441793
opieka zdrowotna
EYE LASER CENTER
50 z³ zni¿ki na badanie kwalifikuj¹ce do
zabiegu laserowej korekcji wzroku oraz
badanie pod k¹tem ortokorekcji; 200 z³ na
zabieg laserowej korekcji wzroku metod¹
LASIK; 400 z³ na zabieg obu oczu.
Wroc³aw, œw. Miko³aja 7
tel. 071 7900030, 7858361
[email protected], www.eyelaser.pl
gabinety stomatologiczne
Gabinety Stomatologiczne
MEDENTA: 15%
Na us³ugi stomatologiczne.
G³ogów, Sportowa 1B, tel. 076 8357473
[email protected]
www.medenta.info
Gabinet Stomatologiczny
VITA-DENT: 10%
Na us³ugi stomatologii zachowawczej i estetycznej.
[email protected], www.vita-dent.pl
Kie³czów, Ogrodowa 17, tel. 071 3988488
Z³oty Stok, 3 Maja 25, tel. 0501 969775
Praktyka Stomatologiczna RADIX: 20%
Na stomatologiê zachowawcz¹.
Lubin, Leszczynowa 15A, tel. 076 7238181
[email protected]
www.radix.wizytowka.pl
Lekarz Stomatolog-Ortodonta
I. MURAKOWSKA-BRZEZICKA: 5–10%
5% na leczenie wad zgryzu, 10% na konsultacje i planowanie leczenia ortodontycznego.
Œwidnica, U³añska 6/6, tel. 074 8512750
[email protected]
www.liplifter.pl
Centrum Stomatologiczne MARGO: 10%
Na us³ugi stomatologiczne: leczenie zachowawcze, chirurgia.
Wroc³aw, Grabiszyñska 37/39
tel. 071 7960999, 7984703, 0501 785090
[email protected]
www.margo-stomatologia.pl
NZOZ Centrum Stomatologiczne
ESTETICA: 10%
Na leczenie zachowawcze i wybielanie zêbów lamp¹ BTCool.
Wroc³aw, Wroc³awczyka 40/1
tel. 071 3229041
[email protected]
www.estetica.wroc.pl
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
148
Lek. Stom. C. KARSKI: 10–20%
10% na protetykê stomatologiczn¹, 20% na
leczenie zachowawcze.
Wroc³aw, Kalinowa 44, tel. 071 3397211
[email protected], www.dentysta.konto.pl
apteki
Apteka PU£ASKA: 10%
Na leki na receptê p³atne 100% oraz na
wszystkie bez recepty.
Wroc³aw, Pu³askiego 49A, tel. 071 7899138
[email protected]
www.herbavit.com.pl
Apteka RADIX: 5%
Wroc³aw, Bulwar Ikara 21B
tel. 071 3518291
[email protected]
www.expressapteka.pl
APTEKA ŒW. WINCENTEGO: 10%
Na leki na receptê 100% p³atnych oraz
wszystkie bez recepty.
Wroc³aw, œw. Wincentego 39-41
tel. 071 3223935
[email protected], [email protected]
Sklep Zielarsko-Medyczny
HERBAVIT: 10%
Na zio³a, leki i zdrow¹ ¿ywnoœæ.
Wroc³aw, Krucza 112, tel. 071 7837420
[email protected]
optycy
Zak³ad Optyczny OKO: 20%
Na produkty i us³ugi.
Wroc³aw, KuŸnicza 25, tel. 071 3432486
[email protected], www.okulary.info.pl
Karpacz, Mickiewicza 2, tel. 075 7619021
[email protected]
Kudowa-Zdrój, Zdrojowa 52
tel. 074 8661997
[email protected]
Œwieradów-Zdrój, Zdrojowa 2
Wroc³aw, Grabiszyñska 2
tel. 071 7843045
[email protected]
Wroc³aw, Œwiêtokrzyska 40A
tel. 071 7843040
[email protected]
Zgorzelec, Iwaszkiewicza 25A/2
tel. 075 7756385
Mikroklimatyczna Grota Solna: 10%
Na wstêp, od ceny biletu ulgowego.
Szklarska Porêba, Jednoœci Narodowej 10
tel. 075 7175510
[email protected]
www.grota.karkonosz.pl
Studio Tatua¿u i Kolczykowania
DARKNESS TATOO: 10%
Na us³ugi powy¿ej 100 z³.
Œwidnica, £ukowa 11, tel. 0513 772010
Studio Urody PRESTI¯: 10%
Na bezpieczne opalanie natryskowe metod¹ airbrush.
Wroc³aw, Hallera 104A
[email protected]
www.prestiz.wroclaw.pl
BLACKDEATH TATTOO: 15%
Na tatua¿ i kolczykowanie.
Wroc³aw, Œwidnicka 28, II p.
tel. 0603 935812
[email protected], www.blackdeath.pl
SPORT
I REKREACJA
VISION EXPRESS
Zni¿ka na podstawie kuponów dostêpnych
na ³amach Przewodnika.
www.visionexpress.pl
G³ogów, Ruszowice, Poniatowskiego 12,
Carrefour, tel. 076 8347982
Legnica, Pi³sudskiego 84, tel. 076 8561460
Wroc³aw, Czekoladowa 7, Ikea Bielany
tel. 071 3112245
Wroc³aw, pl. Dominikañski 3, Galeria Dominikañska, tel. 071 3468034
Wroc³aw, pl. Grunwaldzki 22, Pasa¿ Grunwaldzki, tel. 071 3241078
Wroc³aw, Hallera 52, CH Borek – 2 salony
tel. 071 7831703
Wroc³aw, Krzywoustego 126, CH Korona
tel. 071 3501354
Wroc³aw, Legnicka 58, Magnolia Park
tel. 071 3385229
Wroc³aw, Powstañców Œl¹skich 2-4
tel. 071 3360100
Zgorzelec, Jeleniogórska 42, Galeria S³owiañska, tel. 075 6453980
zdrowie i uroda – inne
Grota Solna SOLANA: 10%
Na wstêp, od ceny biletu ulgowego.
www.solana.pl
SPORTS & LEISURE
parki rozrywki
WESTERN RANCH: 10%
Na wstêp.
Karpacz, Nad £omnic¹ 1A
tel. 075 7619560
[email protected]
www.western.com.pl
Park Miniatur Zabytków Dolnego
Œl¹ska: 10%
Od ceny biletu przys³ugujacego.
Kowary, Zamkowa 9, tel. 075 7522242
[email protected]
www.park-miniatur.com
sport, fitness
TONING STUDIO: 20%
Na gimnastykê wyszczuplaj¹c¹ i rehabilitacyjn¹.
Wroc³aw, Norwida 11/1, tel. 071 3281823
[email protected]
www.toningstudio.pl
AKADEMIA RUCHU: 10%
Na kursy tañca (flamenco, tango, broadway
jazz, hip-hop, funky, taniec towarzyski), aerobik, yogê, tai-chi, capoeirê, gabinet masa¿u i terapii manualnej.
Wroc³aw, Ruska 47-48A, od podwórza
tel. 071 7932938
www.akademiaruchu.pl
Akademia Tañca ESENS: 10%
Na kursy tañca.
Wroc³aw, Gajowicka 173, tel. 071 7960998
[email protected], www.esens.taniec.info
Dom Tañca PA£ACYK: 5%
Na kursy tañca.
Wroc³aw, Koœciuszki 34, tel. 071 3635155
[email protected]
http://flamencoarte.w.interia.pl/
ENERGY FITNESS CLUB: 5–10%
5% na od¿ywki i akcesora fitness, 10% na
zajêcia fitness.
Wroc³aw, Krynicka 51, tel. 071 7927966
[email protected]
www.fitness-energy.com
Fitness Club ACTIVE: 10%
Na karnety: fitness, si³ownia, sauna, solarium oraz na us³ugi w gabinecie kosmetycznym i masa¿u.
Wroc³aw, Grabiszyñska 281, biurowiec FAT
tel. 071 3609455
[email protected], www.activefitness.pl
Fitness Studio BARBARA: 10%
Na zajêcia fitness, zabiegi kosmetyczne oraz
solarium.
Wroc³aw, pl. Staszica 1, tel. 071 3212969
[email protected]
www.fitness-barbara.wroclaw.pl
Fitness Studio TONUS: 15%
Wroc³aw, Szkocka 64, Zespo³ Szkó³ Nr 3
tel. 071 3574336 w. 51, 3379303
[email protected], www.tonus.pl
Szko³a Tañca Irlandzkiego
UA NIALL: 10%
Na naukê tañca irlandzkiego. Kursy odbywaj¹ siê w wynajêtych pomieszczeniach.
Miejsca mog¹ ulegaæ zmianie.
Wroc³aw, tel. 0509 356462, 0509 301866,
0694 854518
[email protected]
www.uaniall.republika.pl
sport – inne
Sudecka Szko³a Paralotniowa: 10%
Na parolotniowe szkolenie podstawowe
(I etap).
Boguszów Gorce, Dêbowa 3
tel. 0600 318886
[email protected]
www.paralotnie-sudety.pl
Szko³a Górska: 5%
Na ofertê.
Karpacz, Na Œnie¿kê 16, tel. 075 7619376
[email protected]
www.szkolagorska.com
Wypo¿yczalnia Sprzêtu Sportowego:
10–20%
10% na wypo¿yczenie i serwis, 20% zni¿ka
grupowa.
Karpacz, Karkonoska 16
Karpacz, 1 Maja 23A
Centrum Rekreacji i Sportu
KOLOROWA: 10%
Na Letni Tor Saneczkowy i ca³oroczn¹ zje¿d¿alniê (Alpejski Tor Bobslejowy).
Karpacz, Parkowa 10, tel. 075 7619098
www.kolorowa.pl
PAINTBALL: 10%
Na sprzêt i pole do paintballa.
Lubin, K³opotów 12, tel. 693 286 224
[email protected], www.paintballsklep.pl
Wypo¿yczalnia Sprzêtu Sportowego
CENTRUM ŒNIE¯NIK: 10%
Na wypo¿yczanie sprzêtu sportowego. Wiosn¹, latem i jesieni¹ – rowery górskie i trekkingowe, zim¹ – sprzêt narciarski i snowboardowy.
Miêdzygórze, Wojska Polskiego 6
[email protected]
www.snieznik.omega.pl
Szko³a Latania: 10%
Na szkolenia paralotniowe oraz na loty pasa¿erskie na paralotni.
Sobótka, Lotnisko Miros³awice
tel. 0601 710522
[email protected]
www.paragliding.com.pl
SPORTY ZIMOWE
WINTER SPORTS
wypo¿yczalnie sprzêtu
BAMBINO SKI: 10%
Na wypo¿yczanie nart i naukê jazdy na nartach.
Karpacz, Konstytucji 3 Maja 53A
tel. 075 7618289
Wypo¿yczalnia Sprzêtu Sportowego
CENTRUM ŒNIE¯NIK: 10%
Na wypo¿yczanie sprzêtu narciarskiego
i snowboardowego. Czynna 15.XII–30.III.
Sienna 4, poczta Stronie Œl¹skie, obok kolei linowej w Oœrodku Czarna Góra
tel. 074 8130909
[email protected], www.snieznik.omega.pl
Autoryzowany Ski Service
SZRENICA: 10%
Na wypo¿yczanie: kompletów narciarskich,
snowboardowych. Mo¿liwoœæ wypo¿yczenia samych nart, butów, snowboardu, kijków zjazdowych oraz sanek.
Serwis: smarowanie, ostrzenie, renowacja,
monta¿ i regulacja wi¹zañ.
Szklarska Porêba, Turystyczna 30
tel. 075 7173289, 0605 328070
Wypo¿yczalnia Sprzêtu SportowoZimowego: 10%
Na wypo¿yczanie sprzêtu, serwis, noclegi
w pokojach goœcinnych i pole namiotowe.
Szklarska Porêba, Gimnazjalna 5
tel. 075 7173062
[email protected]
Wypo¿yczalnia Sprzêtu Narciarskiego
ADAM-SKI: 10%
Zieleniec 68, tel. 074 8660425
sporty zimowe – inne
BAMBINO SKI: 10%
Na naukê jazdy na nartach.
Karpacz, Konstytucji 3 Maja 53A
tel. 075 7618289
CENTRUM ŒNIE¯NIK: 10%
Na kursy narciarskie i snowboardowe.
Czynne 15.XII–30.III.
Sienna 4, poczta Stronie Œl¹skie, obok kolei linowej w Oœrodku Czarna Góra
tel. 074 8130909
[email protected], www.snieznik.omega.pl
Szko³a Snowboardowa SIGN-X: 5%
Na wyjazdowe kursy snowboardowe, odbywaj¹ce siê w Zieleñcu oraz w austriackich
i w³oskich Alpach. Szczegó³owa oferta
i mo¿liwoœæ zapisów na www.signx.pl
Wroc³aw, Ró¿y Wiatrów 5/7/3
tel. 071 7856322
[email protected], www.signx.pl
Szko³a Sportów Zimowych i Wodnych
LE-SKI: 10%
Czynna: 26.XII–30.III. Na szkolenia narciarskie i ¿eglarskie.
Zieleniec, tel. 0601 582831
szko³a 0603 313133
[email protected], www.le-ski.pl
Szko³a Narciarska ADAM-SKI: 10%
Na naukê jazdy na nartach.
Zieleniec 66, tel. 074 8660425
www.zieleniec.pl
PODRÓ¯E
I TRANSPORT
TRAVEL & TRANSPORT
biura podró¿y
BP GROMAD: 10%
Chojnów, Rynek 24, tel. 076 8188591
BP TOP TRAVEL: 5%
Na us³ugi biura.
Jelenia Góra, Konopnickiej 5
tel. 075 7646282, 7646283
[email protected]
BT KARPACZ: 5%
Na rezerwacjê noclegów, przewodników,
wczasy.
Karpacz, Konstytucji 3 Maja 52
tel. 075 7619547, 7618553
[email protected]
www.btkarpacz.com.pl
Agencja Turystyczna ŒNIE¯KA: 3,5%
Na us³ugi turystyczne, noclegi, wycieczki.
Karpacz, Konstytucji 3 Maja 29
tel. 075 7616414
BT BAKAR: 10%
Na wycieczki autokarowe do Czech i Niemiec.
Karpacz, Konstytucji 3 Maja 19
tel. 075 7618660
[email protected], www.bakar.com.pl
Agencja Turystyczno Us³ugowoHandlowa POLK¥TY: 5%
Na obozy, kolonie, imprezy okolicznoœciowe organizowane przez Agencjê.
K¹ty Wroc³awskie, 1 Maja 58
tel. 071 7814937
[email protected], www.polkaty.pl
BP EURO TOUR: 5%
Legnica, Nowy Œwiat 32, tel. 076 8565772
[email protected]
149
BP GROMAD-TOURIST: 3–15%
Na bilety autokarowe: do 15% sezonowo
(nie ³¹czy siê z innymi promocjami), 3% na
imprezy w³asne, 10 z³ na op³aty transakcyjne przy zakupie biletów lotniczych.
Legnica, Libana 5, tel. 076 8629571
[email protected]
www.gromada.pl
BP HER: 5%
Polanica-Zdrój, Wojska Polskiego 2
tel. 074 8690827
[email protected]
Spó³dzielnia Turystyczna
TURYSTA: 10%
Na przewóz autokarowy na trasie Polska–
Grecja–Polska.
Wa³brzych, Mickiewicza 28
tel. 074 8424331, 8434488
[email protected]
www.turysta.walbrzych.pl
BUT JOLKA: 3%
Na zakup wczasów krajowych i zagranicznych oraz obozów m³odzie¿owych.
Wa³brzych, Moniuszki 17
tel. 074 6660344, 8433984
EURO TRAVEL GROUP: 5%
Na ca³¹ ofertê Young Travel & Adventure
(obejmuj¹c¹ równie¿ oferty last minute, first
minute i inne promocje).
Wroc³aw, Œwidnicka 26, tel. 071 7966679
[email protected], www.youngtravel.pl
BP ORKA TOUR: 5%
Na imprezy w³asne oraz na poœrednictwo
paszportowe.
Wroc³aw, Rac³awickiej 2-4
tel. 071 3333030
[email protected], www.orkatour.pl
BP SCOUT TOUR: 7%
Na imprezy w³asne, sprzêt turystyczny firm
Jansport i Bergson, kursy wychowawców
i kierowników placówek wypoczynku dzieci i m³odzie¿y.
Wroc³aw, al. Kasprowicza 104
tel. 071 3260090
[email protected]
www.scout.com.pl
Warszawskie Biuro Turystyki
Zagranicznej: 40%
Na op³atê transakcyjn¹ za bilety lotnicze.
Wroc³aw, Kazimierza Wielkiego 77/1A
tel. 071 7979050
[email protected], www.mcflight.pl
BP METRO: 5%
Na wczasy, kolonie, wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy studenckie (Chorwacja,
Hiszpania, Grecja).
Wroc³aw, Krupnicza 6-8, tel. 071 7805801
[email protected]
www.metro.impelnet.com
BP PROMOTION: 5%
Wroc³aw, Podwale 62
tel. 071 3435315, 3418759
[email protected]
www.promotion.com.pl
BT NATURA TOUR: 10–25%
Na pobyt w oœrodkach wypoczynkowych
NATURA TOUR. 25% poza sezonem, 10%
w sezonie. Obowi¹zuje pod warunkiem zakupu miejsca nie wczeœniej ni¿ 7 dni przed
rozpoczêciem pobytu w obiekcie.
150
Wroc³aw, Pi³sudskiego 37, tel. 071 7171570
[email protected]
www.naturatour.pl
WESCO TICKETPLUS: 30 z³
Na bilety lotnicze.
Wroc³aw, Sk³odowskiej-Curie 41
tel. 071 3286750
[email protected], www.ticketplus.pl
transport
Licencjonowany Transport Osób
– RYSZARD NOWIK: 10%
Na us³ugi. Busy 8–14-os. na dowolnych trasach.
Karpacz, Konstytucji 3 Maja 7A
tel. 0601 565815
[email protected]
AGA-TUR: 10%
Na miêdzynarodowe przejazdy autokarowe
firmy AGA-TUR na trasie Polska–Anglia–Polska.
Legnica, Rynek 18, tel. 076 8565481
[email protected], www.agatrl.pl
GLOBAL TRANS Miêdzynarodowe
Przewozy Autokarowe: 10%
Dla posiadaczy do 26 lat.
Nowa Ruda, Radkowska 8G
tel. 074 8730047
[email protected]
www.globaltrans.pl
POLBUS WROC£AW: 20%
Szczegó³y i trasy w czêœci Podró¿uj taniej
z Kart¹.
Wroc³aw, Sucha 1-11, tel. 071 3467500
DOMINO-TAXI 9625: 25%
Na terenie Wroc³awia.
Wroc³aw, tel. 9625
[email protected]
www.taxi.wroclaw.pl
RADIO TAXI tel. 071 96-22: 20%
Od cennika w taksówkach. Na zamówienie
telefoniczne i z postoju.
Wroc³aw, Odrzañska 11/12
tel. 071 3443231
[email protected], www.ztp.pl
PKS-TOUR: 10%
Na miêdzynarodowe przewozy autokarowe
firmy SOKÓ£ (z wyj¹tkiem przewozów do
Wiednia).
www.pks-tour.com.pl
Legnica, Dworcowa 5, PKS
tel. 076 8522756
Oleœnica, Rzemieœlnicza 11, PKS
tel. 071 3144049
[email protected]
O³awa, 3 Maja 4, PKS
tel. 071 3132247
[email protected]
Wo³ów, pl. Szkolny 2, PKS
tel. 071 3809429
[email protected]
Wroc³aw, Sucha 1-11, PKS – Centrum Obs³ugi Podró¿nych
tel. 071 3670058, 3732846
[email protected]
Wroc³aw, Pi³sudskiego 100-102
tel. 071 7833271, 7833272
[email protected]
INTERCARS INTERNATIONAL FRANCE: 10%
Na bilety INTERCARS kupowane w biurach
INTERCARS.
Wroc³aw, Sucha 2, PKS
tel. 071 3467531
[email protected], www.intercars.pl
EUROBUS: 10%
Szczegó³y i trasy w czêœci Podró¿uj taniej
z Kart¹.
[email protected], www.eurobus.pl
Bielawa, 3 Maja 31, tel. 074 8331253
Boles³awiec, Komuny Paryskiej 17
tel. 075 7324338
Boles³awiec, Sierpnia 80 12/13
tel. 075 7320212
Bolków, Rynek 33, tel. 075 7413262
Bystrzyca K³odzka, Okrzei 1
tel. 074 8112515
Dzier¿oniów, Rynek 3, tel. 074 8310976
Dzier¿oniów, Rynek 29, tel. 074 8324026
G³ogów, pl. 1000-lecia 23
tel. 076 8333597
Góra, Dworcowa 8, tel. 065 5441392
Jelenia Góra, Druciana 2
tel. 075 7533680, 6422700
Jelenia Góra, Konopnickiej 1
tel. 075 7534322
Jelenia Góra, Konopnickiej 5
tel. 075 7646282
Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 31/32
tel. 075 7646353
Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 56
tel. 075 7532601
Jelenia Góra, Wolnoœci 12, tel. 075 7675095
K³odzko, Grottgera 1, tel. 074 8672775
K³odzko, Wita Stwosza 5, tel. 074 8678023
Legnica, Wroc³awska 10/18
tel. 076 7223982
Lubin, Armii Krajowej 4, tel. 076 7249495
Lubin, Odrodzenia 30, tel. 076 8461802
Lwówek Œl¹ski, pl. Wolnoœci 2/2
tel. 075 7822407
Oleœnica, Rzemieœlnicza 10
tel. 071 3981406
O³awa, 3 Maja 6, tel. 071 3133737
Strzegom, Rynek 32/36, tel. 074 8550398
Strzelin, Koœciuszki 46A, tel. 071 3922588
Œwidnica, Rynek 1/1A, tel. 074 8522175
Œwidnica, Rynek 31, tel. 074 8522668
Wa³brzych, S³owackiego 16
tel. 074 6649116
Wroc³aw, Dworcowa 14, tel. 071 3447952
Wroc³aw, Koœciuszki 135, tel. 071 3670058
Wroc³aw, Pi³sudskiego 1, pawilon
tel. 071 7833271
Wroc³aw, Pi³sudskiego 46, tel. 071 3479840
Wroc³aw, Pi³sudskiego 74/45A
tel. 071 3418462
Wroc³aw, Pu³askiego 52, tel. 071 3417718
Wroc³aw, Rac³awicka 24, tel. 071 3603659
Wroc³aw, Rynek 29, tel. 071 3444109
Wroc³aw, Œwidnicka 39, tel. 071 3428871
Z¹bkowice Œl¹skie, pl. Jana Paw³a II 1
tel. 074 8151770
Z¹bkowice Œl¹skie, Rynek 50
tel. 074 8156647
Zgorzelec, Bohaterów Getta 1A
tel. 075 7752912
ORBIS TRANSPORT: 10%
Dla posiadaczy do 26 lat.
Szczegó³y i trasy w czêœci Podró¿uj taniej
z Kart¹. Bilety dostêpne w ponad 1400 biurach w ca³ej Polsce i za granic¹. Najbli¿szy
punkt sprzeda¿y mo¿na znaleŸæ na:
www.orbis-transport.pl, www.interbus.pl
Poni¿sze biura udzielaj¹ 5% zni¿ki na bilety promowe P¯B POLFERRIES. Szczegó³y
i trasy w czêœci Podró¿uj taniej z Kart¹.
CENTRUM PODRÓ¯Y
Dzier¿oniów, Rynek 3, tel. 074 8310976
[email protected]
Biuro Podró¿y
G³ogów, pl. 1000-lecia 23, tel. 076 8335921
[email protected]
AMIGO HOLDING
Jelenia Góra, Konopnickiej 1
tel. 075 7534320
AMIGOS B.B.
Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 56
tel. 075 7532601
[email protected]
GIECEWICZ TRAVEL
K³odzko, Grottgera 1, tel. 074 8673978
[email protected]
Biuro Podró¿y
Legnica, Wroc³awska 10/18
tel. 076 8627305
[email protected]
BP TU i TAM
Lubin, Odrodzenia 3A, tel. 076 8461802
[email protected]
Biuro Podró¿y
Œwidnica, Rynek 31, tel. 074 8522674
[email protected]
Biuro Podró¿y
Wa³brzych, S³owackiego 16
tel. 074 8422443
[email protected]
MBP P¯B POLFERRIES
Wroc³aw, Wita Stwosza 28
tel. 071 3444137
[email protected]
ORBIS TRAVEL
Wroc³aw, Rynek 29, tel. 071 3433371
[email protected]
Poni¿sze biura udzielaj¹ 5% zni¿ki na bilety promowe UNITY LINE. Szczegó³y i trasy
w czêœci Podró¿uj taniej z Kart¹.
www.unityline.pl
CENTRUM PODRÓ¯Y U. STROÑSKA
Dzier¿oniów, Rynek 3, tel. 074 8310976
BP A. MIESZCZANOWICZ,
H. KOZ£OWSKA
G³ogów, pl. 1000-lecia 23
tel. 076 8335921
RELAX G£OGÓW
G³ogów, Poczdamska 1, tel. 076 8355980
AMIGOS
Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 56
tel. 075 7532601
BP ELITON
Jelenia Góra, Druciana 2, tel. 0601 910795
PAKTOURIST
Jelenia Góra, Wolnoœci 12, tel. 075 7675095
KARKONOSZ
Kamienna Góra, Jana Paw³a II 1
tel. 075 6451571
GIECEWICZ TRAVEL
K³odzko, Grottgera 1, tel. 074 8673978
BP T. JAROSZEWSKI
Legnica, Wroc³awska 10/18
tel. 076 7225274
TU i TAM
Lubin, Odrodzenia 3A, tel. 076 8461802
IMPULS
O³awa, 3 Maja 6, tel. 071 3139863
RIVENDELL-SZCZAWNO
Szczawno-Zdrój, Koœciuszki 18
tel. 074 8868850
BP B. KRAUS, B. OLIPRA
Œwidnica, Rynek 31, tel. 074 8522674
BP Z. STANISZEWSKI
Wa³brzych, S³owackiego 16
tel. 074 6649112
ALMABUS LUFT.C.C.
Wroc³aw, Œwidnicka 39, tel. 071 3425846
MBP P¯B POLFERRIES
Wroc³aw, Wita Stwosza 28
tel. 071 3444137
PAGART TOUR
Wroc³aw, Pi³sudskiego 46, tel. 071 3725321
PBP ORBIS
Wroc³aw, Rynek 29, tel. 071 3444408
Poni¿sze biura udzielaj¹ 3% zni¿ki na bilety promowe IRISH FERRIES. Szczegó³y i trasy w czêœci Podró¿uj taniej z Kart¹.
[email protected], www.promy.pl
PERFEKT
Boles³awiec, Sierpnia 80 12/13
tel. 075 7320212
PKS BOLES£AWIEC
Boles³awiec, Mod³owa 8, tel. 075 6442310
CENTRUM PODRÓ¯Y
Dzier¿oniów, Rynek 3, tel. 074 8312411
SIMES
G³ogów, G³owackiego 17, tel. 076 7272016
CENTRUM PODRÓZY
Jelenia Góra, Ogiñskiego 2F
tel. 075 7674455
MARTOUR
Jelenia Góra, Druciana 2, 075 6422700
AN TRAVEL
K³odzko, Wita Stwosza 5, tel. 074 8678023
GIECEWICZ TRAVEL
K³odzko, Grottgera 1, tel. 074 8672775
BP T. JAROSZEWSKI
Legnica, Wroc³awska 10/18
tel. 076 8622923
TU i TAM
Lubin, Odrodzenia 3A, tel. 076 8442802
GO TRAVEL
Wa³brzych, Mickiewicza 28
tel. 074 8434777
BP STANISZEWSKI
Wa³brzych, S³owackiego 16
tel. 0746649116
ORBIS TRAVEL
Wroc³aw, Rynek 29, tel. 071 3444109
PAGART TOUR
Wroc³aw, Pi³sudskiego 46, tel. 071 3723076
MBP P¯B POLFERRIES
Wroc³aw, Wita Stwosza 28
tel. 071 3444137
Biuro Sprzeda¿y i Rezerwacji
PLL LOT: 10%
Szczegó³y w czêœci Podró¿uj taniej z Kart¹.
Wroc³aw, Pi³sudskiego 36, tel. 071 3425151
[email protected]
wypo¿yczalnie
AVIS Rent-a-car: 25–30%
Szczegó³y w czêœci Podró¿uj taniej z Kart¹.
Wroc³aw, Pi³sudskiego 49/57
tel. 071 3723567
[email protected], www.avis.pl
EUROPCAR: 10%
Szczegó³y w czêœci Podró¿uj taniej z Kart¹.
Wroc³aw, Lotnisko Strachowice, Skar¿yñskiego 36, tel. 071 3581291
[email protected], www.europcar.pl
151

Podobne dokumenty