3. Program do tworzenia prezentacji Impress

Komentarze

Transkrypt

3. Program do tworzenia prezentacji Impress
3. Program do tworzenia
prezentacji Impress
3.1. Okno programu Impress
Po wywołaniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org Impress uruchamia się okno
kreatora prezentacji, w którym można wybrać jedną z trzech opcji: Pusta prezentacja, Na podstawie szablonu,
Otwórz istniejącą prezentację (rysunek 3.1).
Rysunek 3.1. Okno kreatora prezentacji
Jeśli chcesz od podstaw utworzyć własną prezentację, wybierz pierwszą z opcji. W kolejnych oknach kreatora
możesz określić, na jakim nośniku będzie odtwarzana, jak będą wyglądać przejścia slajdów i jaka będzie
szybkość ich wyświetlania. Kiedy określisz niezbędne opcje i zatwierdzisz wybór, wyświetli się okno programu
Impress, w którym będzie można kontynuować pracę (rysunek 3.2).
Pasek tytułu
Przyciski: Minimalizuj, Maksymalizuj, Zamknij
Paski narzędzi
Okno slajdu 1.
Układy slajdów
Paski przewijania
Pasek narzędzi Rysunek
Pasek statusu
Rysunek 3.2. Okno programu Impress
3.2. Wybór układu slajdu
Z wyświetlonego po prawej stronie okna z różnymi układami slajdów należy wybrać taki, jaki zastosujesz do
pierwszego, a następnie do kolejnych slajdów. Prezentację powinien rozpoczynać slajd tytułowy. Po dokonaniu
wyboru możesz rozpocząć pisanie w polu tekstowym (rysunek 3.3).
Rysunek 3.3. Pola tekstowe na slajdzie tytułowym
Pole tekstowe można poszerzać, zmniejszać i przemieszczać, wklejać i usuwać, tak samo jak w dokumencie
tekstowym.
3.3. Zapisywanie prezentacji
Po rozpoczęciu tworzenia prezentacji warto zachować efekty pracy. W tym celu trzeba wywołać polecenie
Plik/Zapisz jako…. i wybrać odpowiędnią opcję dostępną na liście Zapisz jako typ (rysunek 3.4).
Rysunek 3.4. Określanie typu zapisu dla prezentacji
Zapisywanie naniesionych zmian umożliwia polecenie Plik/Zapisz.
3.4. Wstawianie nowych slajdów
Aby wstawić kolejny slajd, należy wybrać polecenie Wstaw/Slajd (rysunek 3.5). Po wstawieniu slajdu możesz
zmienić jego układ czy też wstawić lub usunąć pole tekstowe. Wszystko zależy od inwencji twórcy prezentacji.
Rysunek 3.5. Menu umożliwiające wstawianie kolejnego slajdu
3.5. Określanie tła prezentacji
W trakcie tworzenia prezentacji warto dokonać wyboru tła. Można wybrać z prawej strony okna opcję Wzorce
stron i zdecydować, czy któraś z oferowanych propozycji programu jest odpowiednia. Jeśli nie, proponuję
wybrać polecenie Format/Strona… i na zakładce Tło dokonać odpowiedniego wyboru z listy rozwijalnej
(rysunek 3.6).
Rysunek 3.6. Wybór tła prezentacji
3.6. Wstawianie obiektów
Program Impress umożliwia wstawianie (rysunek 3.7):
•
tekstu (w polach tekstowych),
•
obrazu (Wstaw/Obraz/Z pliku…),
•
muzyki i filmu (Wstaw/Film i dźwięk),
•
symboli i różnych rodzajów czcionek (Wstaw/Znak specjalny…),
•
obiektów (Wstaw/Obiekt/Obiekt OLE…),
•
arkuszy kalkulacyjnych, wykresów, hiperłączy, numerów stron i innych.
Rysunek 3.7. Rozwinięte menu Wstaw
3.7. Animacje obiektów
Każdy wstawiony obiekt można poddać animacji. W tym celu należy wybrać polecenie Pokaz slajdów/Animacja
niestandardowa…, a następnie w wyświetlonym z prawej strony oknie wcisnąć przycisk Dodaj. Umożliwi to
dokonanie wyboru w oknie Animacja niestandardowa (rysunek 3.8).
Rysunek 3.8. Rodzaje animacji obiektów
Po wybraniu efektu należy jeszcze określić, kiedy ma nastąpić rozpoczęcie animacji, jaki ma być jej kierunek
oraz prędkość odtwarzania (rysunek 3.9).
Rysunek 3.9. Określanie efektów animacji
3.8. Przejścia slajdów
Jednym z ważniejszych elementów kończących tworzenie prezentacji jest szczegółowe określenie, w jaki sposób
mają się odbywać przejścia slajdów. W tym celu należy wywołać polecenie Pokaz slajdów/Przejście slajdu…
i w wyświetlonym z prawej strony oknie określić:
•
rodzaj efektu przejścia,
•
szybkość,
•
dźwięk,
•
sposób wyświetlania kolejnych slajdów (kliknięcie myszą lub po określonym czasie).
Określone efekty można zastosować do wybranych lub do wszystkich slajdów (rysunek 3.10).
Rysunek 3.10. Określanie efektów przejścia
3.9. Odtwarzanie prezentacji
Do rozpoczęcia pokazu slajdów służy polecenie Pokaz slajdów/Pokaz slajdów (rysunek 3.11).
Rysunek 3.11. Menu umożliwiające rozpoczęcie odtwarzania pokazu slajdów
Aby zatrzymać odtwarzanie pokazu, należy wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać Zakończ pokaz.
Ćwiczenia
1. Jakiego rodzaju obiekty można wstawiać do prezentacji tworzonej w programie Impress?
2. Wyjaśnij, na czym polega wstawianie obiektów OLE do prezentacji.
3. Do czego służy okno Animacja niestandardowa?
Test
1. Kreator prezentacji w programie Impress służy do:
a. wykonywania obliczeń
b. określania parametrów prezentacji
c. wykonywania wykresów
2. Aby samodzielnie określić tło prezentacji, należy wybrać polecenie:
a. Format/Obszar…
b. Format/Tło…
c. Format/Strona…
3. Animacji można poddać:
a. tylko wybrane obiekty
b. każdy wstawiony obiekt
c. tylko po jednym obiekcie na każdym ze slajdów
4. Do rozpoczęcia odtwarzania prezentacji służy polecenie:
a. Widok/Pokaz slajdów
b. Pokaz slajdów/Pokaz slajdów
c. Pokaz slajdów/Przejście slajdu
5.
Wybór polecenia Pokaz slajdów/Animacja niestandardowa… umożliwia między innymi:
a. określenie efektu animacji
b. określenie tła
c. wybór układu slajdu

Podobne dokumenty