zobacz pdf

Komentarze

Transkrypt

zobacz pdf
Książka telefoniczna urzędu
UL. PABIANICKA 17/19
CENTRALA 44 635 86 00
Starosta Waldemar Wyczachowski
Sekretariat tel. 44 635 86 01
Wicestarosta Grzegorz Gryczka
Sekretariat tel. 44 635 86 69
Członek Zarządu Krzysztof Gajda
Sekretariat tel. 44 635 86 01
Sekretarz Elżbieta Naturalna
Sekretariat tel. 44 635 86 69
Skarbnik Magdalena Lipska
Sekretariat tel. 44 635 86 19
Wydziały
Biuro Rady Powiatu
Koordynator tel. 44 635 86 53
Obsługa sesji i komisji stałych Rady Powiatu tel. 44 635 86 63
Nr pokoju 110
Zespół ds. Administracyjnych
Koordynator tel. 44 635 86 85
Sprawy administracyjne tel. 44 635 86 81
Sprawy dot. Mienia Starostwa tel. 44 635 86 96
Archiwum zakładowe tel. 44 635 86 43
Obsługa Zarządu tel. 44 635 86 55
Nr pokoju 311
Zespół ds. Kadr
Tel. 44 635 86 10
Nr pokoju 313
Zespół ds. Gospodarczych
Koordynator tel. 44 635 86 90
Sprawy organizacyjno-gospodarcze tel. 44 635 86 99
Nr pokoju 311
Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Tel. 44 635 86 14
Nr pokoju 415
Biuro Radców Prawnych
Koordynator tel. 44 635 86 52
Obsługa prawna tel. 44 635 86 27
PUP II piętro
Wydział Finansowo - Księgowy
Naczelnik tel. 44 635 86 56
Sprawy księgowości majątku Powiatu tel. 44 635 86 47
Sprawy księgowości wydatków, funduszy unijnych, budżetu tel. 44 635 86 35
Sprawy płac tel. 44 635 86 58
Sprawy księgowości dochodów Skarbu Państwa, rozliczeń podatku VAT tel. 44 635 86 75
Kierownik Referatu Księgowości, Dochodów i Rozliczeń Podatku VAT, obsługi bankowej tel. 44 635
86 57
Obsługa kasowa tel. 44 635 86 62
Nr pokoju: 405
Zespół ds. Budżetu, Analiz i Sprawozdawczości
Koordynator tel. 44 635 86 86
Sprawy budżetu, analiz, sprawozdawczości i obsługi sekretariatu Skarbnika tel. 44 635 86 19
Nr pokoju 404
Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik tel. 44 635 86 51
Zdrowie, sprawy społeczne, kwalifikacjewojskowe i sprawy obywatelskie tel. 44 635 86 15
Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego tel. 44 635 86 54
Sprawy wojskowo-obronne i szkolenia, obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel.
44 635 86 28
Gospodarowanie środkami PFRON i sprawy obywatelskie, nieodpłatna pomoc prawna i edukacja
prawna tel. 44 635 86 87
Nr pokoju 403, 501
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
Naczelnik tel. 44 635 86 79
Sekretariat tel. 44 635 86 33
Referat Katastru Nieruchomości, modernizacja ewidencji gruntów i budynków, sprawy sieci
uzbrojenia terenu tel. 44 635 86 21
Udostępnianie danych z zasobu tel. 44 635 86 80, 44 635 86 59
Ewidencja gruntów i budynków tel. 44 635 86 93, 44 635 86 25, 44 635 86 36, 44 635 86 37
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych tel. 44 635 86 60
Wdrażanie Systemu Informacji o Terenie (SIT) tel. 44 635 86 94
Sprawy mapy zasadniczej i aktualizacji baz danych, tel. 44 635 86 44
Weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu tel. 44 635 86 46
Prowadzenie i udostępnianie danych archiwalnych z zasobu tel. 44 733 65 33
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tel. 44 635 86 45
Nr pokoju 2 - 7
Wydział Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik tel. 44 635 86 50
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa tel. 44 635 86 38, 44 635 86 88, 44 635 86
534
Zwroty nieruchomości tel. 44 635 86 39
Opłaty roczne związane z użytkowaniem wieczystym i trwałym zarządem, dochody i wydatki
Wydziału tel. 44 635 86 71
Gospodarowanie mieniem powiatu tel. 44 635 86 22
Kierownik Referatu d.s gospodarowania mieniem powiatu tel. 44 635 86 74
Nr pokoju 217
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Naczelnik tel. 44 733 66 09 (pokój 217)
Planowanie i analiza finansów jednostek oświatowych prowadzonych i dotowanych tel. 44 733 66
04 (pokój nr 310)
Obsługa szkół publicznych i placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd powiatu,
SIO/skierowania do MOS, MOW, SOS-W, nauczanie indywidualne tel. 44 733 66 10
Obsługa szkół i placówek niepublicznych - dotacje tel./fax 733 66 01
Sprawy kadrowe wynikające z zadań organu prowadzącego jednostki oświatowe tel. 44 733 66 11
Sprawy kultury, sportu, turystyki i rekreacji tel. 44 733 66 05
Nr pokoju 215-217
UL. PABIANICKA 26 BUDYNEK A
Wydział Architektury i Budownictwa
Naczelnik tel. 44 635 86 78
Obsługa administracyjno-kancelarna tel. 44 635 86 16
Sprawy architektury i budownictwa dla Gminy Drużbice, Kluki, Rusiec tel. 44 635 86 82
Sprawy architektury i budownictwa dla Miasta Bełchatowa tel. 44 635 86 41
Sprawy architektury i budownictwa dla Gminy Kleszczów tel. 44 635 86 83
Sprawy architektury i budownictwa dla Gminy Bełchatów tel. 44 635 86 32
Sprawy architektury i budownictwa dla Gminy Szczerców, Miasta Zelowa tel. 44 635 86 48
Wydział Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych
Naczelnik tel. 44 733 66 08
Organizacja i planowanie strategiczne , projekty infrastrukturalne tel. 44 733 66 07
Realizacja projektów społecznych tel. 44 733 66 06
Regionalna Izba Gospodarcza tel. 44 733 66 00
Organizowanie procedur zamówień publicznych, rozliczenia realizowanych przedsięwzięć tel. 44
733 66 02, 44 733 66 03
Wydział Komunikacji i Dróg
Naczelnik tel. 44 635 86 09
Referat ds. rejestracji pojazdów tel. 44 635 86 11
Referat ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, nadzoru nad OSZK, SKP, transportu i
dróg tel. 44 635 86 89
Transport i Drogi tel. 44 635 86 23
Rejestracja pojazdów, informacja tel. 44 635 86 77, 44 733 65 31
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami tel. 44 635 86 13
Sekretariat tel. 44 635 86 26
Delegatura w Zelowie tel. 44 631 57 90
Delegatura w Kleszczowie tel. 44 731 31 10 wew. 106
Zespół ds. Kontroli Powiatu i Audytu Wewnętrznego
Tel. 44 635 86 30
UL. PABIANICKA 26 BUDYNEK B
Zespół ds. Obsługi Teleinformatycznej
Koordynator tel. 44 635 86 07
Obsługa publikatora BIP, elektronicznego systemu monitorowania pracy, adm. bezpieczeństwa
Informacji tel. 44 733 65 36
Obsługa teleinformatyczna tel. 44 635 86 66
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Tel. 44 635 86 24
Stanowisko ds. BHP
Tel. 44 635 86 29
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik tel. 44 635 86 04
Ochrona gruntów rolnych tel. 44 635 86 64
Gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem
tel. 44 635 86 40
Gospodarka wodno-ściekowa tel. 44 635 86 72
Gospodarowanie środkami z zakresu ochrony środowiska i gospodarka wodna tel. 44 635 86 92
Referat ds. Edukacji Ekologicznej tel. 44 635 86 08
Geologia i gospodarka wodna tel. 44 635 86 91
Edukacja ekologiczna tel. 44 635 86 06
Ochrona przyrody tel. 44 635 86 30
Rolnictwo, łowiectwo i rybołóstwo tel. 44 635 86 20
Ekultywacja gruntów, ochrona gleby i powierzchni ziemi tel. 44 635 86 73
Leśnictwo, rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo tel. 44 635 86 76
UL. PABIANICKA 34
Rzecznik Prasowy tel. 44 635 86 14
Asystent Starosty tel. 44 635 86 61
Zespół ds. Promocji
Koordynator tel. 44 733 65 38
Promocja i współpraca z przedsiębiorcami tel. 44 635 86 67
Promocja i współpraca międzyregionalna tel. 44 635 86 42
Informacja i promocja tel. 44 635 86 95
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Tel. 44 635 86 97
UL. CZAPLINIECKA 66
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Koordynator tel. 44 733 66 24
Sekretarz ZON, pracownik socjalny, wydawanie kart parkingowych, legitymacji osób
niepełnosprawnych tel. 44 733 66 20
Gabinet lekarski tel. 44 733 66 22
Orzecznictwo tel. 44 733 66 23
Obsługa administracyjno-biurowa tel. 44 733 66 25

Podobne dokumenty