Pełny wykaz publikacji wydanych w latach 1953-2011

Komentarze

Transkrypt

Pełny wykaz publikacji wydanych w latach 1953-2011
Wykaz publikacji Miejskiej/Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
wydanych w latach 1953-2011
W ydawnictwa zwarte
1954
SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w latach 1946-1954 / oprac.
zespół pracowników MBP pod red. Józefa Korpały. – Kraków: MBP, 1954. – [2], 48 s.
1956
DZIESIĘCIOLECIE Miejskiej Biblioteki Publicznej: sprawozdanie z działalności Biblioteki
w latach 1946-1956 / oprac. zespół pracowników MBP pod red. Józefa Korpały. – Kraków:
MBP, 1956. – 97 s.
MIEJSKA Biblioteka Publiczna: informator dla czytelników / oprac. Józef Korpała. – Kraków:
WiMBP, 1956. – [2], 10 s.
1957
STOCHEL Stanisław
Ksiąg jestem niesyty: złote myśli o bibliotece, książce, czytelnictwie / zebrał Stanisław
Stochel. – Kraków: WiMBP, 1957. - 71, [1] s.
1958
SPRAWOZDANIE z działalności Biblioteki w roku 1957 / oprac. zespół pracowników MBP
pod red. Józefa Korpały. – Kraków: MBP, 1958. – [2], 20 s.
1959
SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 1958 / oprac. zespół
pod red. Józefa Korpały. – Kraków: MBP, 1959. – 78, [2] s.
1962
BIEŃKOWSKA Teresa
Legendy krakowskie / Teresa Bieńkowska, Zdzisława Vogel. – Kraków: MBP, 1962. – 15 s.
1964
BIEŃKOWSKA Teresa
Uniwersytet Jagielloński: poradnik bibliograficzny / oprac. Teresa Bieńkowska, Zdzisława
Vogel, pod kier. Józefa Korpały. – Kraków: MBP, 1964. – 69, [3] s.
1
1971
BIEŃKOWSKA Teresa
Książki o Krakowie: wybór z lat 1945–1969 / Teresa Bieńkowska, Zdzisława Vogel. –
Kraków: MBP, 1971. – 307 s.
1972
BIEŃKOWSKA Teresa
Książki o Krakowie: wybór z lat 1945–1971 / Teresa Bieńkowska, Zdzisława Vogel. –
Kraków : Miejska Biblioteka Publiczna, 1972. – VIII, 316 s.
1974
BIEŃKOWSKA Teresa
Książki o Krakowie: wybór / Teresa Bieńkowska. – Kraków : MBP, 1974. – VIII, 316 s.
1978
WOJCIECHOWSKI Jacek
Eksplozja talentów: katalog wystawy / oprac. Jacek Wojciechowski. – Kraków : MBP, 1978.
– 52 s.
SINICA Marian
Niektóre aspekty kultury literackiej studentów pedagogiki
(komunikat) / Marian Sinica. – Kraków : MBP, 1978. – 18, [2] s.
kulturalno-oświatowej:
1979
ZALEWSKA Beata
Przykładowy katalog rzeczowy dla małych bibliotek publicznych / oprac. Beata Zalewska. –
Kraków : MBP, 1979. – 32 s.
WOJCIECHOWSKI Jacek
Problematyka działalności bibliotek wśród dzieci i młodzieży w polskich czasopismach
bibliotekarskich / Jacek Wojciechowski. – Kraków : MBP, 1979. – 16 s.
1980
KASZYŃSKI Stanisław
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Krakowie 1919-1979 / Stanisław Kaszyński ;
Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd
Okręgu w Krakowie. Kraków : [s.n.] (Kraków: MBP), 1980. – 35, [1] s.
1981
BIAŁOŃ Elżbieta
Literatura piękna dla bibliotek: spis podstawowy / oprac Elżbieta Białoń i in. ; Miejska
Biblioteka Publiczna w Krakowie. – Kraków : MBP, 1981. – 15, [1] s.
2
KORPAŁA Józef
Biblioteki publiczne jako instytucje wychowania społecznego / Józef Korpała. – Kraków:
MBP, 1981. – 19,[1] s.
1982
HAYDUK Edward
Aspiracje kulturalne studentów i ich rodziców / Edward Hayduk. - Kraków: MBP, 1982. –
15 s.
POZNAŃSKA Wanda
Komunikaty z konferencji / Wanda Poznańska, Jadwiga Chwała, Krystyna Ferenz. - Kraków:
MBP, 1982. – 13 s.
KARGUL Józef
Kontrowersje wokół problematyki kształtowania osobowości studentów i pracowników
kulturalno-oświatowych / Józef Kargul. - Kraków: MBP, 1982. - 12 s.
KOŚCIUKIEWICZ Wanda
Kształtowanie upodobań artystycznych młodzieży studenckiej / Wanda Kościuszkiewicz. Kraków: MBP, 1982. - 19, [1] s.
KOZŁOWSKA Barbara
Uczestnictwo kulturalne studentów pedagogiki kulturalno-oświatowej: (komunikat) / Barbara
Kozłowska, Ewa Zaręba. - Kraków: MBP, 1982. - 15, [1] s. : tab.
SZYMANIAK Zbigniew
Motywacje działań plastycznych jako determinanta ich wizualnej organizacji / Zbigniew
Szymaniak. - Kraków: MBP, 1982. - 20 s.
SINICA Marian
Niektóre aspekty kultury literackiej studentów pedagogiki
(komunikat) / Marian Sinica. - Kraków : MBP, 1982. - 18, [2] s.
kulturalno-oświatowej:
1983
GOŁASZEWSKA Maria
Osobliwości estetyki socrealizmu / Maria Gołaszewska. Kraków: UJ, MBP, 1983. – 6 s.
3
KASZYŃSKI Stanisław
Prof. dr hab. Tadeusz Gołaszewski : 65 lat życia i twórczości / oprac. Stanisław Kaszyński ;
Uniwersytet Jagielloński. – Kraków : MBP, 1983. – 24 s.
WOJCIECHOWSKI Jacek
Funkcje prozy literackiej / Jacek Wojciechowski. – Kraków: MBP, 1983. - [2], 134 s.
1984
BOGDANOWICZ Zofia
Sylwetki współczesnych kompozytorów polskich / wybór, wstęp i koordynacja całości Zofia
Bogdanowicz, oprac. haseł Małgorzata Gawlińska, Bogusława Zając ; Miejska Biblioteka
Publiczna w Krakowie. - Kraków: MBP, 1984. – 50 s.
1985
PIKOR Piotr
Zbiory fotograficzne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie / Kazimierz Pikor. –
Kraków: MBP, 1985. – 14 s.
KASZYŃSKI Stanisław
Wykaz bibliotek publicznych województwa krakowskiego: wg stanu na 31 XII 1984 / oprac.
Stanisław Kaszyński. – Kraków: MBP, [1985]. – 32 s.
ZAJĄC Józef
Przewodnik metodyczny: specjalizacja: biblioteki publiczne / Józef Zając ; Wyższa Szkoła
Pedagogiczna, Miejska Biblioteka Publiczna. – Kraków: MBP, 1985. – 18 s.
1986
ANDRES Maria
Bliżej Sienkiewicza: montaż literacko-muzyczny oraz materiały ilustracyjne / Maria Andres. –
Kraków: MBP, 1986. – 11 s.
KASZYŃSKI Stanisław
85-lecie urodzin Marii Bielawskiej / [oprac. Stanisław Kaszyński] ; Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Tarnowie ; Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie. – Tarnów : WBP ;
Kraków : MBP, 1986. – [20] s. : 1 portr.
STERNALSKI Józef
Mogilany dawniej i dziś / Józef Sternalski ; Towarzystwo Przyjaciół Mogilan, Miejska
Biblioteka Publiczna w Krakowie. – Mogilany: TPM ; Kraków: MBP, 1986. – 12 s.
1987
STOCHEL Stanisław
Książka pod chłopską strzechą: karta z dziejów Biblioteki Wiejskiej w Kwaczale, najstarszej
biblioteki w woj[ewództwie] krakowskim / Stanisław Stochel. - Kraków: MBP, 1987. - 66 s.
4
1988
ANDRES Maria
Przypomnienie Adama Asnyka w 150 rocznicę urodzin: montaż literacko-muzyczny / Maria
Andres. – Kraków: MBP, 1988. – 8 s.
BIEŃKOWSKA Teresa
Pisarze Krakowa urodzeni po wojnie / oprac. Teresa Bieńkowska, Halina Fleszar, Alicja Mac.
– Kraków: MBP, 1988. – 18 s.
1992
CZYTELNICTWO dzieci i młodzieży w Polsce i w Belgii: materiały z kolokwium polskobelgijskiego, Miejska Biblioteka Publiczna, Kraków, 24-26 VI 1991 r. / oprac. red. Stanisław
Kaszyński ; Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie. – Kraków: MBP, 1992. – 108 s.
1993
BIEŃKOWSKA Teresa
Kraków: przegląd wybranych opracowań z lat 1900-1939 / oprac. Teresa Bieńkowska. –
Kraków: WBP, 1993. - 74 s.
1995
FLESZAR Halina
Dr Józef Zając: charakterystyka działalności / [oprac. Halina Fleszar]. – Kraków: WBP,
1995. - [16] s.
1997
ROMANOWSKA Elżbieta
Bibliografia do wystawy „Gmina Jerzmanowice-Przeginia”: (wybór) / [oprac. Elżbieta
Romanowska]. – Kraków: WBP, 1997. – 39, [1] s.
1998
BAŁA Maria
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa w prasie krakowskiej i ogólnopolskiej:
bibliografia w wyborze za lata 1978-1998 / [oprac. Zespół w składzie Maria Bała, Beata
Ozga, Beata Zalewska] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. – Kraków: WBP,
1998. - 58 s.
GARCZYŃSKA Maria
Krzeszowice: miasto i gmina: bibliografia w wyborze za lata 1783-1997 / oprac. Maria
Garczyńska ; Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach. – Kraków: WBP,
1998. – 135, [1] s.
5
ŻMUDZKA Małgorzata
Bibliografia do wystawy „Historia i współczesność Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej”:
(wybór) / [oprac. Małgorzata Żmudzka, Mariola Michalska, Marta Cłapa] ; Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Krakowie. – Kraków: WBP, 1998. - 32 s.
1999
ROMANOWSKA Elżbieta
Kraków: guidebooks in foreign languages (edited 1995-1999): bibliography / oprac. Elżbieta
Romanowska ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. – Kraków: WBP, 1999. – 19
s. - (Prace Działu Informacyjno-Bibliograficznego / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w
Krakowie).
FLESZAR Halina
Józef Korpała (1905-1989): bibliografia podmiotowo-przedmiotowa w wyborze / oprac.
Halina Fleszar ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. – Kraków: WBP, 1999. –
68 s.
FLESZAR Halina
Wisława Szymborska, Czesław Miłosz: bibliography / [oprac. Halina Fleszar, Maria
Pieszczachowicz] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. - Kraków: WBP, 1999. 33, [1] s. - (Writers of Kraków. Prace Działu Informacyjno-Bibliograficznego / Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Krakowie).
FLESZAR Halina
Ewa Lipska, Sławomir Mrożek, Jan Józef Szczepański, Julian Kornhauser, Józef Baran, Adam
Ziemianin, Krzysztof Lisowski: bibliography / [oprac. Halina Fleszar, Maria Pieszczachowicz]
; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. – Kraków: WBP, 1999. - 53, [1] s. –
(Writers of Kraków. Prace Działu Informacyjno-Bibliograficznego / Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Krakowie).
KASPRZYK Krystyna
Stanisław Lem: bibliography / [oprac. Krystyna Kasprzyk] ; Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Krakowie. – Kraków: WBP, 1999. - 34, [1] s. - (Writers of Kraków. Prace Działu
Informacyjno-Bibliograficznego / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie).
ROMANOWSKA Elżbieta
Myślenice: miasto i gmina: bibliografia w wyborze / oprac. Elżbieta Romanowska ;
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. – Kraków: WBP: Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Myślenicach, 1999. – 100 s., [2] s.
2000
KASPRZYK Krystyna
Gorlice: bibliografia w wyborze. Cz. 1 / oprac. Krystyna Kasprzyk, Elżbieta Romanowska ;
przy współpracy Marii Waląg ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. – Kraków:
WBP, 2000. – 83 s.
6
KASPRZYK Krystyna
Gorlice: bibliografia w wyborze. Cz. 2 / oprac. Krystyna Kasprzyk, Elżbieta Romanowska ;
przy współpracy Marii Waląg ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. – Kraków:
WBP, 2000. – 72 s.
GÓRNY Iwona
Limanowa: bibliografia w wyborze / oprac. Iwona Górny ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Krakowie. – Kraków: WBP ; Limanowa : Miejska Biblioteka Publiczna, 2000. – 99, [1] s.
2001
GÓRNY Iwona
Miasto Biecz: bibliografia (wybór) / oprac. Iwona Górny, współpr. Elżbieta Knapik ;
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. – Kraków: WBP, 2001. – 99, [1] s. - (Prace
Działu Informacyjno-Bibliograficznego / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie).
FLESZAR Halina
Miasto Chrzanów: bibliografia: (wybór). Cz. 1 / oprac. Halina Fleszar ; Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Krakowie. – Kraków: WBP, 2001. – 76 s.
FLESZAR Halina
Miasto Chrzanów: bibliografia: (wybór). Cz. 2 / oprac. Halina Fleszar ; Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Krakowie. – Kraków: WBP, 2001. – 76 s.
LECHOWSKI Piotr
Biblioteka Publiczna im. Józefa Patelskiego w Kwaczale / Piotr Lechowski. – Kraków: WBP,
2001. – 72 s.
2002
KASPRZYK Krystyna
Miasto Miechów: bibliografia (wybór [od roku 1978]) / oprac. Krystyna Kasprzyk ;
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. – Kraków: WBP, 2002. – 132 s. – (Prace
Działu Informacyjno-Bibliograficznego / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie).
PĘCKOWSKI Zbigniew
Bibliografia ziemi miechowskiej: (do 1978 roku) / Zbigniew Pęckowski ; do druku przygot.
Krystyna Kasprzyk ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. – Kraków: WBP, 2002.
– 84 s. – (Prace Działu Informacyjno-Bibliograficznego / Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Krakowie).
7
2003
FLESZAR Halina
Jan Brzękowski (1903-1983): zestawienie bibliograficzne / Halina Fleszar. – Kraków: WBP,
2003. – 15 s.
HESS Bożena
Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Piekoszewskiego w Gołczy: 1948-2003: monografia /
Bożena Hess. – Kraków:WBP, 2003. - 89, [3] s., [16] s. tabl.
2004
KUCHARCZYK-KUBACKA Monika
Krakowskie inscenizacje teatralne utworów Witolda Gombrowicza / [oprac. katalogu Beata
Zalewska ; bibliografia inscenizacji gombrowiczowskich w teatrach Krakowa Monika
Kucharczyk] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. – Kraków: WBP, 2004. – 35 s.
FLESZAR Halina
Dąbrowa Tarnowska: miasto i powiat: bibliografia: (wybór) / oprac. Halina Fleszar. –
Kraków: WBP, 2004. – 121 s. – (BiblioTheca / Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Krakowie. Prace Bibliograficzne ; nr 1). – Numeracja serii gł.: 1.
ROMANOWSKA Elżbieta
Książki o Małopolsce: bibliografia: 1999–2003 / Elżbieta Romanowska, Iwona Górny,
Krystyna Kasprzyk. – Kraków: WBP, 2004. – 836 s. – (BiblioTheca / Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Krakowie. Prace Bibliograficzne ; nr 2). – Numeracja serii gł.: 3.
EDUKACJA międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku: praca zbiorowa / pod
red. Artura Paszko. – Kraków: WBP, 2004. - 202 s. – (BiblioTheca / Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Krakowie. Prace Naukowe ; nr 1). – Numeracja serii gł. : 2.
2005
OKRĄGŁY stół: młodzież poznaje kulturę Łemków = "Okruglij stìl": molodež poznaê
lemkìvsku kul'turu / red. Helena Duć-Fajfer, Artur Paszko. – Kraków: WBP : Korporacja
Samorządowa im. Józefa Dietla, 2005. - 72 s. – (BiblioTheca / Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Krakowie. Prace Dydaktyczne ; nr 1). – Numeracja serii gł.: 10.
FLESZAR Halina
Olkusz: miasto i powiat: bibliografia (wybór) / oprac. Halina Fleszar, Monika KucharczykKubacka. – Kraków: WBP, 2005. 181 s. – (BiblioTheca / Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Krakowie. Prace Bibliograficzne ; nr 3). - Numeracja serii gł.: 5.
8
GÓRNY Iwona
Pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w latach 1945-2005 / oprac.
Iwona Górny, Maria Kietlińska-Kamińska. – Kraków: WBP, 2005. - 126, [1] s., [16] s. tabl. –
(BiblioTheca / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ; 9).
KOLASA Władysław Marek
Prasa krakowska 1989-2004: katalog tematyczny: publikacja na okoliczność wystawy „Prasa
krakowska w okresie przemian” / oprac. Władysław Marek Kolasa. – Kraków: WBP, 2005. –
21 k.
PASZKO Artur
Prawa człowieka: wybór. T. 1 / wybór i oprac. Artur Paszko. – Kraków: WBP, 2005. - 220 s.
– (Bibliotheca / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Wybory Tekstów ; nr 1). –
Numeracja serii gł.: 6.
BIELA Jolanta
Małopolskie bajki profilaktyczne / utwory nagrodzone i wyróżnione oprac. Jolanta Biela
i Bogusław Michalak. - Kraków: WBP: Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa
Małopolskiego do spraw Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, 2005. - 162, [2] s. –
(BiblioTheca / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Małe Formy Literackie ; nr
2). - Numeracja serii gł.: 8.
KOLASA Władysław Marek
Katalog małopolskich mediów lokalnych i regionalnych 2005 / Władysław Marek Kolasa,
Mariola Michalska. – Kraków: Wojewódzka Biblioteka Publiczna: nakł. Korporacji
Samorządowej im. Józefa Dietla, 2005. – 213, [2] s. – (BiblioTheca / Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Krakowie. Prace Bibliograficzne ; nr 4). - Numeracja serii gł.: 7.
„ ...HUŚTAWKA wychowuje kolejne pokolenia marzycieli -" : antologia młodej poezji
krakowskiej / [oprac. Katarzyna Grzesiak]. – Kraków :WBP, 2005. - 58 s. – (BiblioTheca /
Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Małe Formy Literackie ; nr 1. - Numeracja serii gł.: 4.
2006
LUDWIK Hieronim Morstin: (1886-1966) / pod red. Katarzyny Grzesiak. – Kraków: WBP,
2006. - 53, [3] s., [8] s. tabl. – (BiblioTheca / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
; 11).
GRZESZCZUK Joanna
Jerzy Harasymowicz (1933-1999): bibliografia / oprac. Joanna Grzeszczuk, Krystyna
Kasprzyk. – Kraków: WBP, 2006. - 50, [1] s. – (BiblioTheca / Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Krakowie. Prace Bibliograficzne ; nr 5). - Numeracja serii gł.: 15.
9
DOBRA biblioteka publiczna – czyli jaka: studia i materiały: praca zbiorowa / pod red. Anny
Wiśniewskiej i Artura Paszko. Kraków: WBP, 2006. – 167 s. – (BiblioTheca / Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Krakowie. Prace Naukowe ; nr 2). - Numeracja serii gł.: 14.
FURMAN Dorota
Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach: 1956-2006: historia i współczesność /
Dorota Furman. Kraków: WBP, 2006. - 63, [1] s., [32] s. tabl. – (BiblioTheca / Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Krakowie. Monografie ; nr 1). – Numeracja serii gł. : 12.
„ …TYLKO lunatycy lądują bezpiecznie…”: pokonkursowa antologia młodej poezji / [oprac.
Katarzyna Grzesiak]. – Kraków: WBP, 2006. - 72 s. – (BiblioTheca / Wojewódzka Biblioteka
Publiczna. Małe Formy Literackie ; nr 3). - Numeracja serii gł.: 13.
ROMANOWSKA Elżbieta
Książki o Małopolsce: bibliografia 2004 / pod red. Artura Paszko ; oprac. Elżbieta
Romanowska, Iwona Górny. – Kraków: WBP, 2006. - 281, [1] s. – (BiblioTheca /
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Prace Bibliograficzne ; nr 6). - Numeracja
serii gł.: 16.
2007
KUCHARCZYK-KUBACKA Monika
Krakowskie inscenizacje dramatów Stanisława Wyspiańskiego 1898-2006 / oprac. Monika
Kucharczyk-Kubacka. – Kraków: WBP, 2007. - 209, [1] s. – (BiblioTheca / Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Krakowie. Prace Bibliograficzne ; nr 7). - Numeracja serii gł.: 18.
MIEJSCE na skrzydła: pokonkursowa antologia młodej poezji / [oprac. Katarzyna Grzesiak].
– Kraków: WBP, 2007. - 51, [1] s. – (BiblioTheca / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w
Krakowie. Małe Formy Literackie ; nr 4). - Numeracja serii gł.: 19.
MIEJSKO-GMINNA Biblioteka Publiczna w Alwerni 1947-2007: zarys dziejów: praca
zbiorowa / pod red. Elżbiety Jarczyk. – Kraków: WBP, 2007. - 96, [20] s. – (BiblioTheca /
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Monografie ; nr 2). - Numeracja serii gł.: 20.
POLSKIE media lokalne na przełomie XX i XXI wieku: historia, teoria, zjawiska / pod red.
nauk. Jerzego Jarowieckiego, Artura Paszko, Władysława Marka Kolasy. – Kraków: WBP,
2007. - 325, [1] s. – (BiblioTheca / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Prace
Naukowe = BiblioTheca the Regional Public Library in Cracow. Scientifical Works ; nr 3). Tyt. równol.: The Polish local press at the turn of the 20th and 21st centuries : history, theory,
phenomena. Numeracja serii gł.: 17.
10
INFORMATOR: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie: instytucja kultury
Województwa Małopolskiego. – Kraków: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
2007. – s. 41.
BIBLIOGRAFIA zabytków nieruchomych województwa małopolskiego / red. Krystyna
Kasprzyk ; wybór i oprac. Elżbieta Romanowska i in.; wstęp Marek Nawara. – Kraków:
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2007. – s. 358 : il. kolor ;
30 cm. - ISBN 978-83-60538-09-8.
2008
„ …NANSENOWSKI paszport z rozmazanym zdjęciem…” : pokonkursowa Antologia Młodej
Poezji / [utwory nagrodzone i wyróżnione oprac. Katarzyna Grzesiak]. – Kraków :
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2008. - 80 s. : il. ; 17 cm. – (BiblioTheca / Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Krakowie. Małe Formy Literackie ; nr 5). - Numeracja serii gł.: 24. ISBN 978-83-60100-17-2.
DION Cassius
Historia rzymska: księgi 41-50 / Kasjusz Dion ; wstępem poprzedził, przeł. i koment. opatrzył
Ireneusz Ptaszek. – Kraków: WBP, 2008. - 440, [1] s. – (BiblioTheca / Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Krakowie. Prace Naukowe ; nr 5). - Numeracja serii gł.: 29.
GÓRNY Iwona
Książki o Małopolsce: bibliografia 2005 / oprac. Iwona Górny, Joanna Grzeszczuk, Elżbieta
Romanowska. – Kraków: WBP, 2008. - 221, [1] s. – (BiblioTheca / Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Krakowie. Prace Bibliograficzne ; nr 8). - Numeracja serii gł.: 21.
DIDEROT Denis
Kuzynek mistrza Rameau / Denis Diderot ; przekł. Grażyna Dobreńko. Kraków: WBP, 2008.
147, [1] s. – (BiblioTheca / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Teksty ; nr 1). Numeracja serii gł.: 25.
KRZYŻOWSKI Łukasz
Liderki romskie w obliczu tradycji grupowej / Łukasz Krzyżowski. – Kraków: WBP, 2008. 64 s. – (BiblioTheca / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Prace Naukowe ; 4). Nr serii gł.: 26.
RADŁÓW i gmina radłowska: praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Feliksa Kiryka. – Kraków:
WBP ; Radłów : Urząd Gminy, 2008. - 654, [2] s.– (BiblioTheca / Wojewódzka Biblioteka
Publiczna. Monografie ; nr 3). - Nr serii gł.: 23.
RADŁÓW i gmina radłowska : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Feliksa Kiryka. – Kraków:
WBP ; Radłów : Urząd Gminy, 2008. - 365, [2] s.– (BiblioTheca / Wojewódzka Biblioteka
Publiczna. Monografie ; nr 3). - Nr serii gł.: 23.
11
KUCHARCZYK-KUBACKA Monika
Maciej Słomczyński (1922-1998): bibliografia / oprac. Monika Kucharczyk-Kubacka. –
Kraków: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2008. - 125, [1] s. – (BiblioTheca / Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Krakowie. Prace Bibliograficzne ; nr 9). - Numeracja serii gł.: 22.
MŁODOŚĆ w mądrości przemijania: praca zbiorowa uczestników Szkoły @ktywnego
seniora / pod red. Haliny Stefańskiej-Bursztyńskiej i Wandy Matras-Mastalerz ; Towarzystwo
Słowaków w Polsce, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. – Kraków:
Towarzystwo Słowaków w Polsce, WBP, 2008. – 40 s.
2009
KRAKÓW w oczach seniorów: praca zbiorowa uczestników Szkoły @ktywnego Seniora / pod
red. Haliny Stefańskiej-Bursztyńskiej ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie. – Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce,
2009. – 47, [1] s.
„ …WSZYSTKO razem z niebem na oścież rozdarte..”: pokonkursowa antologia młodej
poezji / utwory nagrodzone i wyróżnione oprac. Katarzyna Grzesiak. – Kraków: WBP, 2009.
– 73, [1] s.- (BiblioTheca / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Małe Formy
Literackie ; nr 6). - Numeracja serii gł.: 30.
2010
MATERIAŁY do bibliografii harcerstwa za lata 1982-2009 [CD ROM] / oprac. Krystyna
Kasprzyk, Joanna Grzeszczuk ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. – Kraków:
WBP, Komisja Historyczna ZHP Chorągwi Krakowskiej, 2010. - 1 dysk optyczny (CDROM) ; 12 cm.
2011
MAŁOPOLSKA region in our memories and photographs: collectiva work of the participants
of „School of @ctive Senior Citizens” / ed. by Katarzyna Tobolewska ; Voivodship Public
Library in Kraków, Polish-German Association in Kraków. – Kraków: VPL, PGA, 2011. –
48 s.
MAŁOPOLSKA w naszej pamięci i fotografii: praca zbiorowa uczestników Szkoły @ktywnego
Seniora / pod red. Katarzyny Tobolewskiej ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie. – Kraków: WBP, TPN, 2011. – 48 s.
NOTES Biblioteczny 1953-2008: bibliografia zawartości [Dok. elektr.] / oprac. Krystyna
Kasprzyk ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ; konwersja do formatu EPUB:
Legimi Sp. z o.o. – Kraków: WBP, 2011. – (BiblioTheca / Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Krakowie. Prace Bibliograficzne ; nr 11). - Numeracja serii gł.: 31. – E-book.
W ogrodzie świata: wiersze nagrodzone i wyróżnione w Wojewódzkim Konkursie Poezji
Inspirowanej Twórczością Czesława Miłosza [CD ROM] / oprac. Katarzyna Grzesiak ;
realizacja nagrania: Mateusz Jarosz ; projekt okładki i skład: Beata Ozga ; Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Krakowie. – Kraków: WBP, 2011. – Audiobook.
12
W ydawnictwa ciągłe
Biuletyn Bibliograficzno-Informacyjny / Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie. –
Kraków: MBP, 1953-1955. – Tyt. nast.: Biuletyn Informacyjno-Bibliograficzny.
Biuletyn Informacyjno-Bibliograficzny / Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie. Kraków: MBP, 1955-1960. – [Niereg.]. - Tyt. poprz.: Biuletyn Bibliograficzno-Informacyjny.
– Tyt. nast.: Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny.
Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Kraków : WBP, 1960-1997. – [Niereg.]. - Tyt. poprz.: Biuletyn InformacyjnoBibliograficzny. - Tyt. nast. : Notes Biblioteczny.
Notes Biblioteczny / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ; red. nacz. Michał
W. Grzeszczuk. – Półrocz. - Kraków : WBP, 1998-2008. – Półrocz. – Tyt. poprz. : Biuletyn
Informacyjno-Instrukcyjny.
Małopolska: regiony - regionalizmy - małe ojczyzny / red. nacz. Edward Chudziński. Kraków : Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury : Wojewódzka Biblioteka
Publiczna, 1999-. – Rocz.
Rocznik Ruskiej Bursy / Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach ; red. Helena Duć-Fajfer.
– Gorlice: Stowarzyszenie „Ruska Bursa” ; Kraków: Wojewódzka Biblioteka Publiczna,
2005-2010. – Rocz.
Bibliografia Krakowa
Bibliografia Krakowa: 1970 / oprac. Teresa Bieńkowska, Zdzisława Vogel. – Kraków: MBP,
1973. – 339 s.
Bibliografia Krakowa za rok 1971 / oprac. Zdzisława Vogel. – Kraków: MBP, 1975. – XX,
317 s.
Bibliografia Krakowa: za rok 1972 / oprac. Teresa Bieńkowska, Zdzisława Vogel. – Kraków:
MBP, 1977. – XIX, 482 s.
Bibliografia Krakowa za rok 1973 / oprac. Teresa Bieńkowska, Zdzisława Vogel. – Kraków:
MBP, 1979. – XIX, 285 s.
13
Bibliografia Krakowa za rok 1974 / oprac. Teresa Bieńkowska, Zdzisława Vogel. – Kraków:
MBP, 1980. – XVIII, 295 s.
Bibliografia Krakowa i województwa miejskiego krakowskiego za rok 1975 / oprac. Teresa
Bieńkowska, Zdzisława Vogel. – Kraków: MBP, 1982. – XVIII, 363 s.
Bibliografia Krakowa i województwa miejskiego krakowskiego za rok 1976 / oprac. Teresa
Bieńkowska, Halina Fleszar. – Kraków: MBP, 1985. – XX, 479 s.
Bibliografia Krakowa i województwa miejskiego krakowskiego za rok 1977 / oprac. Teresa
Bieńkowska, Halina Fleszar, Zdzisława Vogel. – Kraków: MBP, 1990. – XVIII, 453 s.
Książki o Krakowie
Książki o Krakowie wydane w 1997 roku: (wybór) / [oprac. Elżbieta Romanowska]. –
Kraków: WBP, 1998. – 79, [1] s. – (Prace Działu Informacyjno-Bibliograficznego /
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie).
Książki o Krakowie wydane w 1998 roku: (wybór) / oprac. Elżbieta Romanowska. – Kraków:
WBP, 1999. – 83, [1] s. – (Prace Działu Informacyjno-Bibliograficznego / Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Krakowie).
Książki o Krakowie wydane w 1999 roku: (wybór) / oprac. Elżbieta Romanowska. – Kraków:
WBP, 2000. – 107 s. – (Prace Działu Informacyjno-Bibliograficznego / Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Krakowie).
Książki o Krakowie i województwie małopolskim wydane w 2000 roku / oprac. Elżbieta
Romanowska. – Kraków : WBP, 2001. – 142, [2] s. – (Prace Działu InformacyjnoBibliograficznego / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie).
Książki o Krakowie i województwie małopolskim wydane w 2001 roku: (wybór) / oprac.
Elżbieta Romanowska. – Kraków : WBP, 2002. – 219, [1] s. – (Prace Działu InformacyjnoBibliograficznego / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie).
Książki o Krakowie i województwie małopolskim wydane w 2002 roku: (wybór) / oprac.
Elżbieta Romanowska i Iwona Górny. – Kraków : WBP, 2003. – 253, [1] s. – (Prace Działu
Informacyjno-Bibliograficznego / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie).
W prasie o bibliotekach...
W prasie o bibliotekach publicznych województwa krakowskiego w 1998 roku / oprac. Joanna
Kmiecińska-Maciejewska. – Kraków: WBP, 1999. – 26 s. - (Prace Działu InformacyjnoBibliograficznego / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie).
14
W prasie o bibliotekach publicznych województwa krakowskiego w 1999 roku / oprac. Joanna
Kmiecińska-Maciejewska. – Kraków: WBP, 2001. – 62 s. - (Prace Działu InformacyjnoBibliograficznego / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie).
W prasie o bibliotekach publicznych województwa krakowskiego w 2000 roku / oprac. Joanna
Kmiecińska-Maciejewska. – Kraków: WBP, 2001. – 167, [1] s. - (Prace Działu InformacyjnoBibliograficznego / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie).
W prasie o bibliotekach publicznych województwa małopolskiego w 2001 roku / oprac.
Mariola Michalska ; przy współpr. Ingi Jaworskiej. – Kraków: WBP, 2002. – 151 s. - (Prace
Działu Informacyjno-Bibliograficznego / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie).
W prasie o bibliotekach publicznych województwa małopolskiego w 2002 roku / oprac. Joanna
Kmiecińska-Maciejewska ; przy współpr. Ingi Jaworskiej i Sylwii Woźniak. – Kraków: WBP,
2003. – 290 s. - (Prace Działu Informacyjno-Bibliograficznego / Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Krakowie).
Oprac.: Agnieszka Rajda
15

Podobne dokumenty