pobierz dokument - Gmina Włoszakowice

Komentarze

Transkrypt

pobierz dokument - Gmina Włoszakowice
styczeń 2012
ISSN 1425-4735
Cena 2,50 zł
NR 259
MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY
Karol Kurpiński 1785-1857 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH
*
Dla wszystkich Babć i Dziadków
z okazji ich święta
Inwestycje gminne
Stacja
uzdatniania
wody
w
Dominicach
W połowie grudnia ub.
roku rozpoczęła się
budowa stacji uzdatniania wody w Dominicach, która jest częścią
większego projektu
pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodnej w
Gminie Włoszakowice”
Sala
sportowo
-środowiskowa
we
Włoszakowicach
Dobiegła końca budowa
sali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach. Zdjęcia przedstawiają montaż podłogi
sportowej i urządzeń
sportowych - jedne z
ostatnich prac, które
wykonywane były na sali
na przełomie starego i
nowego roku. Uroczyste
otwarcie sali planowane
jest 9 marca
OGŁOSZENIA
Nasze Jutro 3
Gmina Włoszakowice - dane za 2011 rok
Progresja demograficzna w gminie Włoszakowice
przygotowała kierownik USC Dorota Mierzyńska-Patrzała
4 Nasze Jutro Sesje Rady Gminy
12 grudnia br. odbyła się XII sesja
Rady Gminy Włoszakowice. Podczas
obrad podjęto prawomocne uchwały
dotyczące:
1. zwolnień podatku od nieruchomości
(Uchwała Nr XII/86/11) – Rada Gminy dokonała ujednolicenia obowiązujących na terenie gminy uchwał w
sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. W konsekwencji na terenie
gminy Włoszakowice – po wejściu w
życie uchwały – zwolnione od podatku
od nieruchomości będą nieruchomości
oraz ich części (budynki, budowle,
grunty), z wyjątkiem związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej, a także te związane z prowadzeniem działalności w zakresie: kultury,
ochrony przeciwpożarowej, wypożyczania książek i czytelnictwa, świadczeń pomocy społecznej, zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, zarządzaniem
drogami publicznymi, zajęte pod sale
sportowe i boiska do gier zespołowych. (Wykaz stawek podatkowych
publikowaliśmy w grudniowym NJ);
2. wzorów formularzy dotyczących
podatku od nieruchomości (Uchwała
Nr XII/87/11) – ustanowione zostały
wzory takich formularzy, jak np.: deklaracja podatku rolnego, deklaracja
podatku od nieruchomości i im podobne wzory dokumentów;
3. zmiany budżetu gminy na 2011 r.
(Uchwała Nr XII/89/2011) – m.in. do
dochodów gminy wprowadzona została
dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali sportowej w kwocie
1 500 000,00 zł. W wydatkach gminy
zwiększone zostały środki na Zarząd
Dróg Gminnych o kwotę 126 099,00
zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oraz zmniejszone
środki przeznaczone dla obsługi Urzędu
Gminy o kwotę 13 580,00 zł na skutek
aktualizacji planu względem wykonywanych zadań. Zmniejszony został tym
samym także deficyt budżetu;
4. zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
Z RADY GMINY
nansowej (Uchwała Nr XI/90/2011)
– wprowadzenie zmian zostało spowodowane potrzebą uaktualnienia
wykonywanych zadań w budżecie
na rok 2011, spowodowanych m.in.
wprowadzeniem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Uchylono także uchwałę w sprawie
określenia zwolnień przedmiotowych
w podatku od nieruchomości w celu
udzielenia pomocy regionalnej na
wspieranie nowych inwestycji lub
tworzenia nowych miejsc pracy zwianych z tą inwestycją (Uchwała Nr
XII/88/2011).
29 grudnia po raz ostatni w 2011 r.
obradowali radni Gminy Włoszakowice. Odbyła się wówczas XIII sesja,
podczas której podjęto prawomocne
uchwały dotyczące m.in.:
1. budżetu Gminy Włoszakowice:
dokonano ostatecznych zmian w budżecie gminy na 2011 rok (Uchwała
Nr XIII/95/2011), a także uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2023 (Uchwała
Nr XIII/96/2011); uchwalono budżet gminy na 2012 rok (Uchwała
Nr XIII/97/2011) – ustalono łączną
kwotę dochodów budżetu na 2012
rok w wysokości 28 295 261,00 zł.
Łączną kwotę wydatków ustalono w
wysokości 31 876 261,00 zł, z czego
kwotę 9 399 470,00 zł przeznaczono
na wydatki inwestycyjne. (Deficyt w
budżecie 2012 w kwocie 3 581 000,00
zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym);
2. zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w
miejscowości Dominice (Uchwała Nr
XIII/90/2011);
3. przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów wolnych
od zabudowy na działkach położonych na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i
Krzywce w miejscowości Dominice
(Uchwała Nr XIII/91/2011);
4. zbycia nieruchomości w Krzycku
Wielkim (Uchwała Nr XII/94/2011).
Ponadto 26 grudnia br. odbyło się
zebranie Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włoszakowice. W
posiedzeniu uczestniczyli radni gminy, członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (Krystyna John,
Zofia Strzymińska, Aniela Poloszyk,
Leszek Jagodzik, Paweł Marcinek)
oraz członkowie Komisji Rewizyjnej
(Bronisław Elimer, Hanna Michalska,
Aleksy Zaremba). Obecni byli także
wójt Stanisław Waligóra, przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór,
skarbnik gminy Maria Rolka.
Przedmiotem spotkania były sprawy
dotyczące funkcjonowania placówek
oświatowych w naszej gminie. Przyjrzano się realizacjom zadań inwestycyjnych w 2011 roku (takim jak: projekt
„Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach”, budowa sali sportowo-środowiskowej przy ZSO Włoszakowice,
budowa kompleksu boisk sportowych
„Orlik” przy ZS Krzycko Wielkie), zamówieniom publicznym oraz przeanalizowano projekt budżetu gminy na
2012 rok. Omówiono również zasady
udzielania pomocy socjalnej uczniom z
naszej gminy w 2011 roku.
Komisje przyjęły informacje o remontach, pracach i inwestycjach przeprowadzonych szkołach, przedszkolu i
Środowiskowym Domu Samopomocy im. Wernera Kenkla w 2011 roku
(zob. dalej).
WS
OGŁOSZENIA
Nasze Jutro 5
INFORMACJA
INFORMACJA
Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 09 grudnia 2011 r. na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres
21 dni wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy
Włoszakowice, położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem
działki 1122/4, o powierzchni 0,0125
ha, objętej księgą wieczystą KW nr
PO1L/00034341/9, przeznaczonej do
zbycia w drodze bezprzetargowej w
celu poprawienia zagospodarowania
nieruchomości przyległej.
Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 10 stycznia 2012 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres 21
dni wykaz części nieruchomości zabudowanej (lokalu użytkowego w budynku
wielolokalowym), stanowiącej własność Gminy Włoszakowice, położonej w
Bukówcu Górnym ul. Powstańców Wlkp. 112, oznaczonej numerem działki:
501/4, o powierzchni 18,17 m², objętej księgą wieczystą KW nr 26813, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
INFORMACJA
planu zagospodarowania przestrzennego
Kierownik Zarządu Dróg Gminnych
we Włoszakowicach informuje, że
w dniu 19 grudnia 2011 r. na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres 21
dni wykaz nieruchomości gruntowych
przeznaczonych do wydzierżawienia
w trybie bezprzetargowym:
1. nieruchomość gruntowa, położona w Bukówcu Górnym, oznaczona
w ewidencji gruntów jako działka nr: 796/4, o powierzchni 0,3929
ha, objętej księgą wieczystą KW nr
PO1L/00026955/7;
2. nieruchomość gruntowa, położona w Bukówcu Górnym, oznaczona
w ewidencji gruntów jako działka
nr: 808/12, o powierzchni 2,3711
ha, objętej księgą wieczystą KW nr
PO1L/00026955/7.
INFORMACJA
Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 21 grudnia 2011 r.
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Włoszakowice został wywieszony
na okres 21 dni wykaz części nieruchomości gruntowej, stanowiącej
własność Gminy Włoszakowice, położonej w Krzycku Wielkim, oznaczonej numerem działki 435/10, o powierzchni 3090,93 m², objętej księgą
wieczystą KW nr 26805, przeznaczonej do wynajęcia w drodze bezprzetargowej.
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego
Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U., Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami),
art. 39 ust. 1 pkt 2-6 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Włoszakowice Nr XIV/106/2008 z dnia 28.04.2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
miejscowości Włoszakowice
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla fragmentu miejscowości Włoszakowice (działka ew. nr 1195) wraz z „Prognozą oddziaływania
na środowisko projektu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” w dniach od 06.02.2012 r. do 28.02.2012 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Włoszakowice w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.02.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice o godzinie 12.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi w formie, o której mowa
w art. 18 ust. 2-3 ustawy.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr
199, poz. 1227) każdy może złożyć uwagi i wnioski w formie, o której mowa
w art. 40 ustawy.
Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Włoszakowice z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 15.03.2012 r.
Wójt Gminy Włoszakowice
Stanisław Waligóra
86 Nasze
Nasze
Jutro
Jutro
INWESTYCJE
Najważniejsze zadania inwestycyjne
Gminy Włoszakowice wykonane w 2011 roku
1. Remonty świetlic wiejskich w:
Boguszynie (nowe sanitariaty, przy
budynku wykonanie oczyszczalni
ścieków), Sądzi (zmiana pokrycia dachu, nowy sufit, nowe okna, malowanie), Jezierzycach Kościelnych (nowa
kuchnia z zapleczem, nowe sanitariaty, nowa szatnia), Zbarzewie (zmiana
pokrycia dachu, nowy sufit wraz z
ociepleniem, malowanie, opaska budynku, malowanie remizy). Zadanie
wykonano w ramach programu LEADER. Rozliczanie inwestycji jeszcze trwa. Koszt zadania 446 827,38
zł. Kwota wnioskowanego dofinansowania 274 271,00 zł. Inwestycja
była zapowiedziana przed wyborami
samorządowymi.
2. Budowa odcinka asfaltu o długości 540 mb i szerokości 5 metrów w
Skarżyniu. Zadanie wykonano i rozliczono. Całkowity koszt 134 199,15
zł. Samorząd województwa dofinansował inwestycję kwotą 51 563,00 zł.
82 636,15 zł zapłaciła gmina. Dodatkowo wyasfaltowano wjazd na drogę
do ogrodnictwa. Inwestycja była zapowiedziana przed wyborami samorządowymi.
3. Naprawa uszkodzonego zimą przez
powódź odcinka ul. Turystycznej w
Boszkowie- Letnisku. Naprawę wykonano. Równocześnie wezwano wojewodę wielkopolskiego do zapłaty
kwoty 400 000,00 zł za uszkodzenia
dokonane przez wody należące do
Skarbu Państwa na ul. Turystycznej
oraz na drogach do Charbielina i do
Górska. W tej chwili wojewoda odmawia zapłaty. Jeśli mimo wysłanego
odwołania utrzyma swoje stanowisko
ww. sprawie, gmina planuje wystąpienie do sądu. Powódź nie była spowodowana czynnikami atmosferycznymi
tylko przez konkretne osoby. Dokumenty przedstawiające, jak doszło do
zalania, są opublikowane na stronach
internetowych gminy.
4. Przebudowa drogi do Bukówca Górnego i ul. Wańskiego w tej wsi. Prace
wykonano zgodnie z harmonogramem.
Odbiór zakończonej inwestycji nastąpił dnia 30 listopada br. Z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły dwie transze
pieniędzy. Zadanie jest w trakcie roz-
liczania. Całkowity koszt inwestycji
7 187 647,25 zł; przyznano dofinansowanie w kwocie 3 571 590,20 zł.
Dotychczas wpłynęło 2 908 463,72 zł.
Inwestycja była zapowiedziana przed
wyborami samorządowymi.
5. Budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Krzycku Wielkim.
Zadanie zakończono i dokonano odbioru. Inwestycja jest w trakcie rozliczania. Całkowity koszt inwestycji
wyniósł 1 100 331,67 zł, z tego Ministerstwo Sportu i Turystyki zapłaciło
45% tj. 499 996,45 samorząd wojewódzki 30% tj. 333 000,00 zł. Resztę
w kwocie 267 335,22 zł zapłaciła gmina. Inwestycja była zapowiedziana
przed wyborami samorządowymi.
6. Budowa odcinka 160 mb asfaltu
w Krzycku Wielkim na ul. Mórkowskiej. Zadanie zakończono wiosną i
rozliczono. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 256 798,00 zł.
7. Wykonanie nowego pokrycia dachu
budynku ŚDS. Zadanie zakończono i
rozliczono. Koszt inwestycji wyniósł
77 824,90 zł.
8. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach. Zadanie
w trakcie realizacji. Trwa budowa bioreaktorów i komory retencji, prowadzone są prace rozbiórkowe i związane
z nową instalacją elektryczną. Podpisana jest umowa z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu
na udzielenie gminie długoterminowej
pożyczki częściowo umarzalnej w wysokości 3 000 000,00 zł. Koszt zadania
wynosi 5 822 238,00 zł. Dotychczas
zapłacono 884 348,56 zł i otrzymano
zwrot z WFOŚiGW w wysokości 325
558,19 zł. Zakończenie budowy nastąpi w drugiej połowie 2012 r. Inwestycja była zapowiedziana przed wyborami samorządowymi.
9. Budowa stacji wodociągowej w
Dominicach, wodociągowanie wsi,
rurociąg tranzytowy do Boszkowa -Letniska, przebudowa stacji w
Ujazdowie, budowa nowej sieci wodociągowej w Boguszynie, zakup
ciągnika i beczkowozu do przewozu
wody. Dnia 26 września br. została
podpisana umowa w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie do
75% kosztów kwalifikowanych. Dnia
3 października br. został ogłoszony
przetarg, po którego rozstrzygnięciu
podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą. Obecnie firma weszła na
plac budowy w Dominicach i buduje
stację wodociągową. Zdjęcia z budowy są zamieszczone na stronach internetowych gminy. Szacunkowy koszt
zadania przed przetargiem wynosił
5 077 103,60 zł, po przetargu 3 703
161,94 zł. Dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Rozwo-
Przebudowa ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym
OGŁOSZENIA
INWESTYCJE
Nasze
NaszeJutro
Jutro 97
16. Budowa drogi z Włoszakowic do
Dominic. W październiku br. został
złożony wniosek o środki. Konieczna dokumentacja została wykonana.
Gmina otrzymała zapewnienie dofinansowania do 30% kosztów kwalifikowanych. Wstępnie realizację inwestycji przewiduje się w 2012 r.
Budowa sali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007
- 2013 (bez VAT) po przetargu wynosi
2 273 418,62 zł. Dotychczas poniesione koszty wynoszą razem 61 043,00
zł (56 000,00 dokumentacja projektowa, 3 198,00 tablice informacyjne,
1 845,00 aktualizacja kosztorysów).
Inwestycja była zapowiedziana przed
wyborami samorządowymi.
10. Przebudowa sanitariatów w Bukówcu Górnym (w kawiarni). Zadanie
zostało zlecone. Termin wykonania
zadania - koniec roku. Koszt około 35
000,00 zł.
11. Remont gminnego mieszkania w
Krzycku Wielkim. Zadanie w trakcie
realizacji. Trwają prace końcowe.
12. Termomodernizacja budynków
szkolnych w Krzycku Wielkim i we
Włoszakowicach. Zadania w Krzycku i we Włoszakowicach wykonano
wcześniej niż planowano. Obecnie
trwa ich rozliczanie. Koszt zadania
to 1 031 481,21 zł. Dofinansowanie
ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 - 2013
na poziomie 85 % kosztów całkowitych. Dotychczas zapłacono kwotę
793 744,02 zł oraz otrzymano zwrot
z WFOŚiGW kwotę 594 342,12 zł.
Inwestycja była zapowiedziana przed
wyborami samorządowymi.
13. Budowa sali sportowej we Włoszakowicach. Realizacja przebiegła
zgodnie ze skróconym harmonogramem. Jest podpisana umowa z
Ministerstwem Sportu i Turystyki o
dofinansowaniu zadania kwotą 1 500
000,00 zł. Kwota 1 240 000,00 wpłynęła już do gminy. Całkowity koszt
zadania to 5 688 600,00 zł. Inwestycję
wsparła firma Werner Kenkel Sp. z
o.o. kwotą 100 000,00 zł. Inwestycja
była zapowiedziana przed wyborami
samorządowymi.
14. Trwają prace projektowe dotyczące ulic: w Grotnikach (Boszkowskiej, Wiejskiej i Krętej), w Bukówcu
Górnym (Strażackiej), w Boszkowie
– Letnisku (Dominickiej wraz z ulicami przyległymi), we Włoszakowicach (Kurpińskiego i Myśliwskiej)
oraz drogi z Krzycka Wielkiego do
Włoszakowic. Niedawno dodatkowo
zlecono wykonanie dokumentacji dla
„obwodnicy” Boguszyna.
15. Budowa ścieżki rowerowej z
Włoszakowic do Bukówca Górnego
(odcinek od stacji paliw do zakrętu
i połączenia z drogą w kierunku ul.
Wańskiego). Na początku października została podpisana umowa o dofinansowanie przez samorząd województwa. Obecnie uprawomocniły
się wszystkie decyzje podziałowe
gruntu na ścieżkę, w związku z tym w
najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonawstwo.
17. Zadania wykonane przez GZK
Sp. z o.o.: wybudowanie sieci wodociągowej do OW EUREKA przy
ul. Dominickiej na Letnisku; wybudowanie sieci wodociągowej o dł.
500 m z Jezierzyc Kościelnych w
kierunku Leśniczówki Koczury; wybudowanie sieci wodociągowej na ul.
Turystycznej w Boszkowie-Letnisku;
modernizacja sieci wodociągowej na
ul. Wolności we Włoszakowicach w
kierunku na Miastko; wykonanie sieci wodociągowej w Jezierzycach Kościelnych do 5 działek sprzedanych
przez gminę; wybudowanie rurociągu
o długości około 1,5 km pomiędzy
stacją w Bukówcu Górnym i końcem
wsi od strony Boguszyna i połączenie
w ten sposób sieci z rurociągiem do
Boguszyna; wymieniono sieć kanalizacji sanitarnej w byłym schronisku
w Dominicach; wykonano sieć wodno-kanalizacyjną na ul. Spokojnej naprzeciw cmentarza we Włoszakowicach; doprowadzono wodę na działki
gminne przy ul. Kurpińskiego.
18. Przeprowadzono przetarg na dowóz dzieci do szkół przez trzy kolejne
lata. Podpisano umowy z trzema przewoźnikami. Miesięczny koszt dowozu
wynosi około 18 800,00 zł. Umowa
przewiduje możliwość zmiany stawki
za kilometr w przypadku zmiany ceny
oleju napędowego.
Budowa drogi asfaltowej w Skarżyniu
8 Nasze Jutro
19. Wykonano naprawę oraz przebudowę chodnika przed murem kościoła we Włoszakowicach. Rozpoczęto
przebudowę chodnika na ul. Zachodniej. Został utwardzany kostką krótki
odcinek ul. Leśników (od ul. Wolsztyńskiej w kierunku Osad).
20. Zakończyła się po 5 miesiącach
kontrola RIO. Zakończono audyt
GZK Sp. z o.o. Służby wojewody wielkopolskiego kontrolowały
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Swoją kontrolę zakończył także
Urząd Skarbowy.
21. Gminne mieszkanie w Krzycku
Wielkim wykonano w połowie roku i
zasiedlono.
22. Budowa parkingu w Zbarzewie
naprzeciw kościoła i cmentarza. Inwestycję wykonano i odebrano. Koszt 43
000,00 zł. Inwestycja była zapowiedziana przed wyborami samorządowymi.
23. Kończą się prace remontowe biura
Gminnego Związku Emerytów i Rencistów we Włoszakowicach (na parterze
pod pomieszczeniami Środowiskowego
Domu Samopomocy im. Wernera Kenkla) oraz powiększonego biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
24. Ocieplenie budynku Policji we
Włoszakowicach. Prace wykonano
w 90%. Wiosną zostanie położony na
budynku tynk szlachetny.
25. Trwają prace nad zmianą studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, po to, aby na
terenie gminy można było wybudować
14 nowych elektrowni wiatrowych.
26. Sprzedano w trybie bezprzetargowym działkę o powierzchni 30 arów w
Krzycku Wielkim dla firmy ENEA w
celu pobudowania na niej Głównego
INWESTYCJE
Punktu Zasilania. W pierwszym półroczu 2012 roku ENEA planuje doprowadzić do tej działki linię wysokiego
napięcia 110 kV od strony Trzebin i
wybudować stację transformatorową.
Obecnie jesteśmy zasilani liniami 15
kV i występują znaczne braki energii. Inwestycja ta warta jest około 40
mln zł. Spowoduje, że na terenie gmi-
ny będzie znaczny zapas energii dla
przyszłych potencjalnych odbiorców.
Obecnie prace w terenie są wstrzymane do czasu naprawy błędu, jaki
popełnił projektant projektujący GPZ,
działający na zlecenie firmy ENEA.
27. Zakup nowego samochodu strażackiego dla jednostki OSP Krzycko
Wielkie.
Zadania wykonane w jednostkach organizacyjnych
Gminy Włoszakowice w 2011 roku
Zespół Szkół Ogólnokształcących
we Włoszakowicach
Wykonane prace: naprawa pieca c.o.,
montaż instalacji elektrycznej przy sali,
wymiana okien, budowa wjazdu do
szkoły od ul. Myśliwskiej, budowa zadaszenia wejścia, rekonstrukcja budynku, montaż drzwi i budowa schodów
do piwnicy, wymiana systemu odprowadzania wody, pastowanie posadzek,
zamiana pokoju pedagoga inne prace
związane z remontem, malowanie
Zakupiono w związku z wykonywanymi pracami: rury do wymiany cieplika przy sali, farby olejne, dopłacono do wykonania tynku akrylowego
na elewację
Koszty placówki: 234 278,01 zł (brutto)
Zespół Szkół w Bukówcu Górnym
Wykonane prace: remont wejścia do
szkoły od strony północnej budynku
(malowanie klasy, korytarza, sanitariatów, ram okiennych), remont dachu na kotłowni, wymiana rynien od
strony północnej budynku, wymiana
okien, modernizacja boiska, wykonanie bram wjazdowych, konserwacja alarmu, wykonanie i montaż płyt
osłonowych, wykonanie i montaż szaf
archiwalnych i magazynowych.
Koszty placówki: 47 076,90 zł (brutto)
Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach
Zespół Szkół w Krzycku Wielkim
Wykonane prace: przebudowa i modernizacja sanitariatów z prysznicami,
remont pomieszczenia dla nauczycieli, remont dachu na piętrowym skrzydle szkoły, przebudowa bocznego
wejścia szkoły, położenie chodników
z kostki brukowej i przystosowanie
ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, wybudowanie murka kamiennego z 13 ławkami wokół „zielonej
wyspy” na boisku szkolnym, ułożenie
chodnika z kostki wokół „zielonej
wyspy”, założenie trawników z nawadnianiem, wyburzenie nieczynnej
małej kotłowni, wybetonowanie placu pod składowanie opału, remont rurociągu centralnego ogrzewania przed
termomodernizacją, remont kominów,
zamontowanie ogromów, wykonanie
wieszaków w sali gimnastycznej, malowanie korytarza w części socjalnej
sali gimnastycznej, instalacja monitoringu, instalacja bezprzewodowego
Internetu na terenie szkoły.
Zakupiono: nowe meble do 4 sal lekcyjnych
Koszty placówki: 175 472,00 zł (brutto)
Zespół Szkół w Dłużynie
Wykonane prace: gruntowne odmalowanie 2 klas oraz naprawienie w nich
Budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Krzycku
Wielkim
INWESTYCJE
Rozpoczęcie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Grotnikach
podłogi i położenie nowej wykładziny, naprawienie ubytków i wymalowanie elewacji sali gimnastycznej
i przyległego budynku, wykonanie
przed szkołą nowego płotu z kamienia, przerobienie i zamontowanie
drewnianego płotu, przedłożenie muru
oporowego za gimnazjum, wymurowanie kamiennej ławki oraz gazonu,
zamontowanie drewnianych siedzisk,
przebudowanie wjazdów na teren
szkoły, bramy oraz chodnika, ułożenie ponad 160 m2 kostki brukowej,
wykonanie zieleńców, zamontowanie
ogrzewaczy wody w toaletach gimnazjum, przerobienie ogrzewania c.o.,
doprowadzenie instalacji elektrycznej
do ogrzewaczy wody w gimnazjum,
zamontowanie nowych zabezpieczeń
prądowych, zainstalowanie nowego
oświetlenia w sekretariacie, gruntowne wyczyszczenie i zabezpieczenie
wykładzin podłogowych, zainstalowanie ekranu i rzutnika multimedialnego z komputerem i dostępem
do Internetu w kl. 3g, zainstalowanie
sieci bezprzewodowej, modernizacja
instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej, zakup sprzętu RTV i wykładziny dywanowej, pomalowanie sali
gimnastycznej, naprawiono, wycyklinowano i polakierowano podłogę na
sali gimnastycznej, naprawiono instalację c.o., zamontowano zabezpieczenia (drewniane narożniki murów).
Zakupiono: do klas nowe meble,
krzesła, stoły, tablice, regały oraz stojak na mapy, biurko dla nauczyciela,
rolety okienne do sali gimnastycznej,
2 komputery (jednostki centralne z
oprogramowaniem do sekretariatu i
księgowości). Szkoła posiada jedną
tablicę interaktywną.
Koszty placówki: 105 405,94 zł
(brutto).
Zespół Szkół w Jezierzycach Kościelnych
Wykonane prace: remont pokrycia
dachowego na starej części szkoły
Koszty placówki: 20 944,90 zł (brutto)
Przedszkole nr 2 we Włoszakowicach
Wykonane prace: remont dachu na
budynku przy ul. Spokojnej, odmalowanie szatni, łazienki, sali i korytarza
w oddziale przedszkolnym przy ul.
Spokojnej, odmalowanie łazienki w
pododdziale w Bukówcu Górnym, naprawa sprzętu na placu zabaw w Bukówcu Górnym, naprawa zmywarki w
budynku przy ul. Spokojnej, wymiana
lamp w salach zajęć w Bukówcu Górnym, montaż zadaszeń nad drzwiami
wejściowymi i od podwórza przy ul.
Spokojnej
Zakupiono w związku z wykonywanymi pracami oraz na wyposażenie placówek: materiały na remont budynku
przy ul. Spokojnej, meble kuchenne
do Bukówca Górnego, rolki materia-
Nasze Jutro 9
łowe do sali przy ul. Spokojnej, 2
zmywarki (Bukówiec Górny i oddział
przy ul. Kurpińskiego), talerze i kubki (Bukówiec Górny, Włoszakowice),
radiomagnetofony (na potrzeby oddziału przy ul. Kurpińskiego).
Koszty placówki: 33 674,64 zł (brutto).
Środowiskowy Dom Samopomocy
Wykonane prace: naprawa samochodu,
malowanie podjazdu i więźby dachowej na budynku ŚDS, montaż siatki
na magazynie. Zakupiono: zmywarkę,
telewizor, notebook ASUS, termowentylator, maszynę do szycia, mikser,
opony do samochodu.
Koszty placówki: 11 575,03 zł (brutto).
Kontrola stanu budynków
Przegląd budynków przeprowadzony
został w ostatnich miesiącach tego
roku. Oceniany był szczegółowo stan
obiektów wewnątrz i na zewnątrz
(kuchnie, kotłownie, sanitariaty, itd.).
W efekcie uzyskano informacje, które określono według skali od 2 do 5:
Boguszyn - 4, Bukówiec Górny - 5,
Charbielin - 4,5, Dłużyna - 4, Dominice - 4, Grotniki - 4, Jezierzyce Kościelne - 4, Krzycko Wielkie - 4,5, Sądzia - 4, Skarżyń - 4,5 Włoszakowice
- 3,5, Zbarzewo - 4.
Inne budynki: Samorządowe Ognisko Muzyczne - 5, Biura Gminnego
Ośrodka Kultury - 5, Muzeum Karola
Kurpińskiego - 3,5, Izba Regionalna
we Włoszakowicach - 4, Izba Regionalna w Bukówcu Górnym - 4,5
Stanisław Waligóra
Wójt Gminy Włoszakowice
Remonty świetlic wiejskich
w Boguszynie, Jezierzycach Kościelnych, Sądzi i Zbarzewie (na zdjęciu)
10 Nasze Jutro
Spotkanie
z przedstawicielami powiatu
Spotkanie
w Jezierzycach Kościelnych
19 grudnia ub.r. w Urzędzie Gminy Włoszakowice odbyło
się spotkanie wójta Stanisława Waligóry z przedstawicielami Powiatu Leszczyńskiego: starostą Krzysztofem Benedyktem Piwońskim, wicestarostą Jarosławem Wawrzyniakiem, skarbnikiem Marcinem Wydmuchem, radnymi
Rady Powiatu: Haliną Florek i Józefem Samolem, a także
kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych Janem Królem
oraz jego zastępcą Szymonem Cieślińskim.
Tematem spotkania było omówienie zadań obu samorządów zrealizowanych na terenie Gminy Włoszakowice w
roku bieżącym. Rozmawiano także o planach na rok nadchodzący i zadaniach do wykonania na drogach powiatowych i gminnych.
Władze gminy w późniejszym terminie określą, które z zadań przewidzianych na 2012 rok będą wykonywane w ramach wspólnego finansowania przez Powiat Leszczyński i
Gminę Włoszakowice.
Na zakończenie spotkania jego uczestnicy omówili na
skrzyżowaniu ulic Zalesie i Kurpińskiego we Włoszakowicach możliwości wyznaczenia przejść dla pieszych, o które
wcześniej wnioskowała gmina.
WS
19 grudnia ub.r. w Jezierzycach Kościelnych wójt Stanisław Waligóra spotkał się z przedstawicielami wsi: niedawno ponownie wybranym na sołtysa Bogdanem Wielandem,
Radą Sołecką w składzie Bogdan Masłowski, Ryszard
Smoczyński, Zbigniew Śliwa, Józef Gąda i Wiesław Skałecki oraz radną gminy Hanną Michalską i przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Lillą Tkacz.
Tematem spotkania były prace, które należy wykonać w
Jezierzycach Kościelnych. Wójt zapewnił, że w 2012 roku
zostanie uzupełnione oświetlenie wsi o 7 dodatkowych
lamp, wyremontowany zostanie chodnik wzdłuż głównej
ulicy oraz położone zostaną płytki chodnikowe w „małej
wsi”. W najbliższym czasie nastąpi także ocieplenie sufitu
sali wiejskiej w części nad kuchnią, sanitariatami i remizą
strażacką.
Utwardzenie asfaltem lub betonem drogi do lasu na odcinku około 600 metrów nastąpi w 2013 r.
W trakcie spotkania omówiono również kwestie związane z funkcjonowaniem przedszkola, budową obwodnicy,
drogi za szkołą oraz dalszą poprawą funkcjonowania sali
wiejskiej.
WS
OSP Krzycko Wielkie
ma nowy samochód strażacki
30 grudnia 2011 roku odebrany został w Kielcach nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Krzycko
Wielkie. Samochód wykonany został nowocześnie przez firmę Stolarczyk Mirosław PUH z Kielc na podwoziu marki
MAN. Odebrany został przez komendanta
gminnego
Związku
OSP we Włoszakowicach Roberta Kasperczaka, naczelnika OSP
Krzycko Wielkie Henryka Simona i kierowcę krzyckiej jednostki
Macieja Płócieniczaka.
Koszt pozyskania nowego samochodu wyniósł 769 500,00 zł, z
czego 300 000,00 zł na
zakup wozu przekazała
firma Werner Kenkel
Sp. z o.o., 85 000,00 zł Gmina Włoszakowice, a pozostała
kwota pokryta została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
3 stycznia br. nowy samochód strażacki zaprezentowany został wójtowi Gminy Włoszakowice Stanisławowi Waligórze.
Nasz samochód został zakwalifikowany jako tak zwany pojazd ciężki – mówi Henryk Simon, naczelnik OSP Krzycko Wielkie. Posiada napęd uterenowiony 4x4, autopompę,
działko wodno-pianowe i zbiornik wody na 5000 litrów. Czyli mieści dwukrotnie więcej wody niż standardowe
auto strażackie. Zbiornik
na pianę ma pojemność
500 litrów i umożliwia podanie piany z wodą około
dziesięciu razy. Oprócz
tego samochód wyposażony jest w linię szybkiego
natarcia, która pozwala
podać wodę pod bardzo
wysokim ciśnieniem, agregat prądotwórczy, maszt
oświetleniowy wysuwany
pod różnymi kątami i sterowany pilotem, wciągarkę, radiotelefon w przedziale bojowym, cztery radiotelefony przenośne i głośnik przy obsłudze pompy, 4 latarki
elektryczne do mocowania na kaskach z ładowarkami w
samochodzie. Wolne przestrzenie w samochodzie systematycznie zabudowywać będziemy niezbędnym sprzętem.
Obecny samochód STAR 29, będący na wyposażeniu jednostki, zostanie w najbliższym czasie sprzedany.
WS, (pb)
Nadchodzi czas cyfrowej
telewizji naziemnej
I po sygnale!
Dla oglądających programy telewizyjne w systemie telewizji naziemnej (czyli niewykorzystujących anten satelitarnych, kablówek czy łącz internetowych) istotną informacją
jest to, że w dniu 28 listopada 2012 roku na terenie gminy
Włoszakowice nadawany sygnał analogowy przestanie być
dostępny i będzie całkowicie zastąpiony przez sygnał telewizji cyfrowej. Zmiana ta uniemożliwi odbiór programów
telewizyjnych przez odbiorniki telewizyjne o ile nie posiadają wbudowanego tunera cyfrowego DVB-T MPEG-4.
Jeśli go brak, to aby nadal korzystać z telewizji naziemnej,
należy zastosować jedno z dwóch poniższych rozwiązań:
- dołączyć do posiadanego analogowego odbiornika telewizyjnego odpowiednie urządzenie umożliwiające odbiór
sygnału cyfrowego, zwanego set-top-boxem (STB) lub popularnie dekoderem,
- wymienić analogowy odbiornik na cyfrowy, poprzez np.
zakup odbiornika telewizyjnego z wbudowanym tunerem
cyfrowym DVB-T MPEG-4 HD.
Przystawka STB umożliwia niższym kosztem (ok. 140 –
400 zł) dostosować telewizor, który jest wyposażony tylko
w tuner analogowy lub tuner DVB-T MPEG-2. To, czy posiadany telewizor obsługuje telewizję cyfrową kodowaną
w standardzie MPEG-4, można sprawdzić w dołączonej do
telewizora instrukcji i specyfikacji technicznej.
Na obszarze gminy Włoszakowice w ofercie naziemnej telewizji cyfrowej dostępne są już dwa multipleksy MUX2
i MUX3 - tzw. „paczki cyfrowe” zawierające następujące
programy telewizyjne:
- MUX2: Polsat, Polsat Sport News, TVN, TVN7, TV
Puls, TV4, TV6
- MUX3: TVP1, TVP2, TVP INFO, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia.
Od dnia 31 maja 2012 roku dostępny będzie również multipleks MUX1 zawierający: TVP1, TVP2, TVP Info, Polo
TV, ESKA TV, ATM Rozrywka TV oraz T-TV.
W kierunku Śremu patrz!
Najbliższy nadajnik cyfrowej telewizji naziemnej znajduje się w Śremie. Dlatego, by uzyskać maksymalne natężenie sygnału, należy przekierować anteny w kierunku pólnocno-wschodnim. Odległość w linii prostej od nadajnika
dla mieszkańców gminy Włoszakowice jest wystarczająca,
by poprawny odbiór sygnału realizowały zwykłe anteny
kierunkowe, które stosowane były przy odbiorze sygnału
telewizji analogowej. Odbiorcy, których domy położone
są w zagłębieniach terenu, jak w przypadku większej części mieszkańców Grotnik, mogą być zmuszeni do zastosowania anten ze wzmacniaczem sygnału.
Dlaczego warto?
Powody, dla których warto dostosować odbiornik do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej:
- dostęp do większej liczby programów telewizyjnych, niż
w dotychczasowej ofercie analogowej,
- poprawa jakości obrazu i dźwięku (brak zakłóceń np. w
postaci tzw. odbić sygnału czy śnieżenia),
NaszeJutro
Jutro 1111
Nasze
- wysoka rozdzielczość obrazu,
- równoległe nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych do
wyboru (np. w kilku językach, dźwięku przestrzennego)
oraz danych dodatkowych (np. napisów),
- dostęp do usług dodatkowych, w tym o charakterze interaktywnym, wtedy gdy odbiornik lub STB podłączony jest
także do internetu,
- brak dodatkowych opłat za dostarczanie sygnału w przeciwieństwie do znanych komercyjnych dostawców działających na polskim rynku.
Podsumujmy
- 28 listopada 2012 r. - termin zakończenia emisji sygnału
analogowego telewizji naziemnej,
- do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej konieczny jest
tuner DVB-T MPEG-4,
- do odbioru sygnału może służyć zwykła wykorzystywana
dotychczas antena (może być konieczna zmiana jej orientacji przestrzennej).
Marek Wodawski
Nowa stawka zwrotu podatku akcyzowego
i nowy termin składania wniosków o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego dla rolników
Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 roku Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na
2012 rok od oleju napędowego zużywanego do produkcji
rolnej w wysokości 0,95 zł za litr oleju.
W roku 2012 producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do
Wójta Gminy właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu
tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch (nowych) terminach, tj.:
1. od 1 lutego 2012 roku do 29 lutego 2012 roku – wraz z
fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011
roku do 31 stycznia 2012 roku;
2. od 1 sierpnia 2012 roku do 31 sierpnia 2012 roku –
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi
zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od
1 lutego 2012 roku do 31 lipca 2012 roku.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1. 2-30 kwietnia 2012 roku w przypadku złożenia wniosku
w pierwszym terminie,
2. 1-31 października 2012 roku w przypadku złożenia
wniosku w drugim kwartale,
gotówką w kasie Urzędu Gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 hektar użytków rolnych w 2012 roku wyniesie 81,70 zł (czyli
86 litrów x 0,95 zł).
Włoszakowice, 03.01.2011 roku.
Danuta Poloszyk
14
Nasze
Jutro
12 Nasze
Jutro
HISTORIA
GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O. INFORMUJE
Budowa sali sportowo-środowiskowej dobiegła końca
Po trwających ponad półtora roku
pracach zakończyła się budowa sali
sportowo-środowiskowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we
Włoszakowicach.
Roboty zostały już odebrane przez
inwestora, czyli gminę Włoszakowice. 16 stycznia ma nastąpić odbiór
robót przez odpowiednie służby państwowe: straż pożarną, Sanepid i inspekcję ochrony środowiska.
Po uzyskaniu pozytywnych opinii od
tych instytucji wystąpimy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwolenie na użytkowanie
budynku – zapowiada Rafał Jagodzik,
prezes GZK sp. z o.o., który nadzorował budowę jako przedstawiciel
inwestora.
Uroczyste otwarcie budynku planowane jest na dzień 9 marca (piątek) o
godz. 10.00. Przed południem odbędzie się część oficjalna, natomiast od
popołudnia 9 marca do niedzieli 11
marca będą drzwi otwarte, w czasie
których każdy zainteresowany będzie
mógł zwiedzić obiekt – mówi Rafał
Jagodzik. Podczas tego marcowego
weekendu otwarcia będą też trwały
rozmaite rozgrywki międzyszkolne i
międzyklubowe w różnych grach zespołowych. Szczegóły przedstawimy
w numerze lutowym NJ.
Od 9 stycznia rozpoczął pracę zatrudniony przez GZK sp. z o.o. specjalista
do spraw zarządzania salą. W trakcie
budowy jest także strona internetowa
sali: www.sport.wloszakowice.pl
(pb)
Rozpoczęły się prace
nad uporządkowaniem
gospodarki wodnej w gminie
Z początkiem grudnia br. ruszyły
prace związane z inwestycją „Uporządkowanie gospodarki wodnej w
Gminie Włoszakowice”.
Budowę rozpoczęto od wznoszenia budynku stacji uzdatniania wody w Dominicach. Obecnie wykonane już zostało
ogrodzenie. Rozpoczęły się także prace
polegające na położeniu sieci wodociągowej z Dominic do Boszkowa-Letniska. Ich tempo uzależnione jest jednak
od warunków pogodowych.
Przypomnijmy, że wspomniane zadania wraz z dostawą ciągnika rolniczego z wozem asenizacyjnym mają
zostać ukończone do 31 maja 2012
roku. Natomiast do końca października 2012 roku ma zostać wymieniona
Powszechnie widocznym znakiem zakończonej termomodernizacji obiektów
szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach (na zdj.) są nowe fasady szkół
sieć w Boguszynie, zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Ujazdowie, a stacja uzdatniania wody w
Dominicach ma zostać wyposażona
w niezbędny sprzęt.
Inwestycja realizowana jest z udziałem
środków finansowych Europejskiego
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach PROW
2007-2013. Umowa dofinansowania
została podpisana 26 września ub. r. w
Urzędzie Marszałkowskim.
Subwencja z Unii Europejskiej wynosi 75% kosztów kwalifikowanych,
przy czym koszty inwestycji są następujące: 64 100,00 zł (brutto) –
nadzór inwestorski, 3 578 618, 94 zł
(brutto) – wykonawstwo.
Przetarg na nadzór inwestorski wygrała firma PROJDEMB z Włoszakowic (umowę podpisano 25 października ub.r.). Natomiast wykonawcą robót
budowlanych i dostawcą sprzętu, wyłonionym również w drodze przetargu, została firma HYDRO-PARTNER
Sp. z o.o. z Leszna (umowę podpisano
10 listopada ub. r.).
Rafał Jagodzik
Odbiór robót
termomodernizacyjnych
4 stycznia oficjalnie dokonano odbioru
robót termomodernizacyjnych prowadzonych w minionym roku w Zespole
Szkół w Krzycku Wielkim i Zespole
Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. W ramach inwestycji
szkoły zostały ocieplone oraz wymieniono w nich kompleksowo instalację
centralnego ogrzewania.
Zastrzeżeń do wykonawcy nie było
i na tej podstawie inwestycję uznano za zakończoną. W pierwszym
kwartale bieżącego roku nastąpi rozliczenie inwestycji z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej jako instytucją
pośredniczącą w dofinansowaniu ze
środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
(pb)
HISTORIA
Nowe punkty usługowe
we Włoszakowicach
Sklep „Sekret”
Przy ulicy Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach od
niedawna działają dwa nowe punkty.
Jednym z nich jest sklep „Sekret”, którego właścicielką jest Grażyna Pietrzak. „Sekret” oferuje nową oraz
używaną odzież damską, męską i dziecięcą. Wybór rzeczy jest duży. Każdy może znaleźć tu coś dla siebie, a
czasem skorzystać także z rady specjalisty, tak jak to
było 15 grudnia, kiedy to zawodowa stylistka Wiesława
Prech radziła klientkom jak dobierać garderobę i różnego rodzaju dodatki, tak aby harmonizowały z ich urodą
i podkreślały naturalne atuty. „Sekret” oferuje swoim
klientom „karty stałego klienta”, dzięki którym zakupy
w sklepie mogą być jeszcze bardziej atrakcyjne.
NaszeJutro
Jutro 1315
Nasze
3-tysięczna mieszkanka
Włoszakowic
z wizytą u wójta gminy
Przeszło osiem lat temu, 7 maja 2003 roku, w Urzędzie
Gminy we Włoszakowicach odbyło się spotkanie wójta
Stanisława Waligóry z rodzicami, dziadkami i prababcią
nowo narodzonej Nikol Poliwczak, która była wówczas
3-tysięczną mieszkanką Włoszakowic. Dzisiaj Nikol jest
uczennicą II klasy Szkoły Podstawowej we Włoszakowicach. 15 grudnia ub.r. w towarzystwie rodziców, państwa
Doroty i Bartosza Poliwczaków, ponownie uczestniczyła
w spotkaniu z wójtem Gminy Włoszakowice i sekretarz
gminy Moniką Klemenską.
W czasie spotkania nieco onieśmielona dziewczynka
opowiedziała trochę o sobie. Dowiedzieliśmy się m.in.,
że należy do szkolnej grupy chearleaderek i bardzo lubi
tańczyć, czytać i rysować. Obecnie przygotowuje się do
przystąpienia do pierwszej komunii. W przyszłości chciałaby zostać nauczycielką, póki co jednak pomaga mamie,
bawiąc się z młodszym bratem Krystianem (2,5 roku)
oraz swoim psem Klifordem.
Spotkanie upłynęło w serdeczniej i świątecznej już atmosferze. Było okazją, aby powspominać wydarzenia sprzed lat,
a także porozmawiać o zmianach, jakie dokonały się w tym
czasie w naszej gminie – nowych inwestycjach i rosnącej
liczbie mieszkańców. W trakcie wizyty Nikol otrzymała od
wójta Gminy Włoszakowice pamiątkowe upominki i usłyszała życzenia pomyślności, zdrowia i sukcesów w nauce.
Nikol Poliwczak jest 3-tysięczną mieszkanką Włoszakowic. Z danych Urzędu Stanu Cywilnego wynika, że obecnie we Włoszakowicach na stałe i czasowo zameldowanych jest 3302 mieszkańców (ogółem w gminie – 9127).
Rzeczywista liczba mieszkańców może być jednak zdecydowanie większa z uwagi na to, że zmieniają się zwyczaje
i struktura społeczeństw i dziś do obowiązku meldunku
podchodzi się z większą swobodą niż przed laty.
WS
Zakład optyczny VISUS
To pierwszy zakład optyczny we Włoszakowicach. Prowadzony przez w ramach spółki cywilnej Zakład optyczny
VISUS Izabela Leszczyńska, Piotr Bartkowiak.
Gabinet oferuje pełny asortyment optyczny, a więc m.in.:
soczewki okularowe, oprawki okularowe, soczewki kontaktowe, płyny do soczewek kontaktowych i inne akcesoria. Ponadto przy zakładzie działa profesjonalny gabinet
okulistyczny. W każdy czwartek od godz. 16.00 przyjmuje
doktor okulista. W gabinecie przeprowadza się kompleksowe badania wzroku pacjentom powyżej 6 roku życia.
Zakład optyczny jest otwarty w dni powszednie, w godzinach 11.00 – 17.00. Dewizą jego właścicieli jest sprawdzona maksyma „klient ma się tu czuć dobrze i ma być
zadowolony”.
WS
Od lewej: wójt Stanisław Waligóra, Nikol Poliwczak z rodzicami i bratem, sekretarz gminy Monika Klemenska
14 Nasze Jutro
WYWIADY
Od redakcji. Państwo Paulina i Robert Woźni do niedawna mieszkali i pracowali we Włoszakowicach. Teraz mieszkają
w Przemęcie, ale ich związek z Włoszakowicami jest nadal silny, ponieważ mieszka tu ich najbliższa rodzina. Za naszym
pośrednictwem kierują do wszystkich mieszkańców gminy poniższy apel.
Razem możemy pomóc
Jesteśmy rodzicami półtorarocznego Alana, który cierpi na dysplazję
zmienną (metatropic dysplasia) - bardzo rzadką chorobę układu kostnostawowego. Do tej pory odnotowano
80 przypadków tej choroby na całym
świecie. Nasz syn jest drugim dzieckiem w Polsce z tym schorzeniem.
Choroba objawia się m.in. wolniejszym wzrostem kości w stosunku do
organów wewnętrznych, które rosną
w tempie prawidłowym, dlatego u
chorych na dysplazję zmienną dochodzi do ucisku na rdzeń kręgowy. W
efekcie Alan może doznać paraliżu,
co w konsekwencji może prowadzić
do nieodwracalnych skutków. Jedynym sposobem, aby tego uniknąć, są
Możesz pomóc Alanowi przekazując 1% swego podatku i
wpłacając pieniądze na konto:
Dolnośląska Fundacja Ochrony Rozwoju Zdrowia Bank Pekao S.A. I Oddział Wrocław 79
1240 1994 1111 0010 1861 8795,
z dopiskiem: „Darowizna na
cele ochrony zdrowia Solange”
(konieczne jest wpisanie dopisku, gdyż tylko wtedy pieniądze
wpłyną na subkonto Alana). W
zeznaniu PIT za rok 2011 należy
wpisać numer KRS 0000050135.
W pozycji „Cel szczegółowy
1%” prosimy o dopisanie: „Na
cele ochrony zdrowia Solange”.
Zbieramy również nakrętki plastikowe, które pomagają nam
sfinalizować bieżące potrzeby
naszego syna.
Ponadto 5 lutego br. w Gminnym
Ośrodku w Przemęcie w ramach
pomocy dla Alanka wystąpią
m.in. kabaret „Paka” oraz zespół
wokalny Gioielli.
szczegółowe badania, a następnie wykonanie w odpowiednim momencie
operacji. W Polce nie ma możliwości
przeprowadzenia takich badań, ani
tym bardziej operacji.
Jedynym specjalistą zajmującym
się metatropic dysplasia jest profesor William Mackenzie, pracujący w
Szpitalu Dziecięcym Alfred I. du Pont
Hospital for Children Wilmington w
Stanie Delaware w USA.
Alan cały czas jest rehabilitowany,
dzięki temu pełza. Jednak to wszystko, co możemy zrobić w tym momencie. Nie możemy stawiać go do
pozycji czworaczej lub w pionizatorze, gdyż możemy uszkodzić rdzeń
kręgowy. Alan musi być zbadany u
prof. Mackenzie, aby zadecydować,
czy już teraz należy zrobić operację,
czy należy jeszcze czekać. Operacja
musi zostać wykonana w odpowiedniej chwili i jest jedynym ratunkiem
dla naszego syna.
W Polsce nie ma pomocy dla Alana, a
wyjazd do Szpital Dziecięcego du Pont
w Wilmington jest bardzo kosztowny:
koszt badań to około 50 000,00 zł, a
koszt operacji i półrocznej rehabilitacji to 450 000,00 zł. Zwracamy się z
ogromną prośbą o pomoc finansową.
Razem jesteśmy w stanie zebrać kwotę potrzebną na wyjazd do USA.
Prosimy o pomoc.
Zatroskani rodzice Alana
1% podatku
W związku z trwającym okresem rocznych rozliczeń z fiskusem przypominamy
o możliwości przekazania 1% ze swojego podatku na rzecz organizacji pożytku
publicznego. Warto wiedzieć:
• Aby wspomóc wybraną organizację lub osobę wystarczy w zeznaniu rocznym
PIT wpisać w odpowiedniej rubryce numer wpisu organizacji do KRS oraz wysokość kwoty. Nie ma już obowiązku wpisywania pełnej nazwy organizacji. W
rozliczeniu PIT za 2011 r. identyfikacja organizacji pożytku publicznego odbywa
się wyłącznie po numerze wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
• Obliczając 1% należy pamiętać, że deklarowana kwota musi być zaokrąglona
do pełnych dziesiątek groszy w dół; przykład: wyliczenie – 35,67 zł, w deklaracji wpisujemy – 35, 60 zł
• W przypadku gdy w zeznaniu na rzecz organizacji pożytku publicznego zadeklarowana zostanie kwota wyższa niż wynikająca z poprawnie obliczonego
podatku należnego, różnica zostanie pokryta ze środków podatnika
• Kwota podatku przeznaczona do przekazania może wynikać także z korekty zeznania podatkowego pod warunkiem, że korekta zostanie dokonana w ciągu dwóch
miesięcy od upływu terminu przewidzianego do złożenia zeznania podatkowego
• 1% podatku można przekazać tylko organizacjom do tego uprawnionym. W
świetle obowiązującego prawa uprawnione do otrzymania wsparcia są te organizacje, które w wymaganym terminie przedstawiły sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz sprawozdanie finansowe w roku, za który
składane jest zeznanie podatkowe
• Wykaz organizacji pożytku publicznego znajduje się na stronie Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacjipozytku-publicznego/
• czołową organizacją pożytku publicznego w gminie Włoszakowice jest fundacja „Jesteśmy - więc pomagamy” która od 2005 r. systematycznie pomaga
potrzebującym, nie tylko z terenu gminy
oprac. WS
Nasze
Jutro1511
Nasze
Jutro
Obchody 93. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego
Bukówiec Górny
6 stycznia br. w Bukówcu Górnym
odbyły się uroczystości w związku
z 93. rocznicą wybuchu Powstania
Wielkopolskiego w tej miejscowości.
Obchody rozpoczęły się mszą świętą
w intencji powstańców wielkopolskich i ojczyzny. We mszy uczestniczyło pięć pocztów sztandarowych:
Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ, Zespołu Szkół im. ks. T. Kurpisza, Ochotniczej Straży Pożarnej,
Koła Gospodyń Wiejskich i Polskiego
Związku Hodowców Koni.
Po południu pod tablicami upamiętniającymi ofiary wojen i powstania licznie przybyłe delegacje złożyły kwiaty.
Hołd poległym oddali: wójt Gminy
Włoszakowice Stanisław Waligóra,
sołtys Bukówca Górnego Tadeusz Malepszy wraz z Radą Sołecką, uczniowie
bukowieckiej szkoły oraz delegacje
organizacji działających w Bukówcu
Górnym: Ochotniczej Straży Pożarnej,
Koła Gospodyń Wiejskich, Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Kółka Rolniczego, Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”. Kwiaty złożono również na grobie poległych
powstańców – Andrzeja Nowaka i
Franciszka Świętka. Zapalono znicze, popłynęła pieśń wielkopolskich
powstańców wspaniale zagrana przez
Tomasza Kicińskiego na dudach. Uroczystości pod tablicami zakończyło
wspólne odśpiewanie Roty.
Druga część uroczystości odbyła się
na miejscowej sali wiejskiej. Rozpoczęto ją od odśpiewania hymnu
państwowego. Następnie prowadzący, Zofia Dragan i Paweł Marcinek,
przywitali gości, wśród nich wójta
Stanisława Waligórę, przewodniczącą
Rady Gminy Irenę Przezbór, sołtysa
Bukówca Tadeusza Malepszego, a
także Franciszka Tajcherta, weterana
drugiej wojny światowej i zarazem
ostatniego mieszkańca Bukówca
Górnego pamiętającego powstanie.
Potem Zofia Dragan, odstępując od
faktograficznego przedstawienia powstania w Bukówcu Górnym, opisała
atmosferę i przeżycia ludzi w tym niezwykłym, trudnym okresie. Wyraziła
też ubolewanie nad trwającym od lat
nikłym zainteresowaniem władz naszego państwa Powstaniem Wielko-
polskim oraz zdawkową prezentacją
w mediach. Ciekawe uwagi na temat
powstania i historii Polski przekazał
w swoim wystąpieniu wójt Stanisław
Waligóra. Na koniec zebrani wysłuchali koncertu w wykonaniu uczniów
i profesorów Państwowej Szkoły
Muzycznej z Leszna. Rozpoczęła go
brawurowo wykonana „Etiuda rewolucyjna” Fryderyka Chopina, a zakończyły przepiękne kolędy na czworo
skrzypiec, fortepian i kontrabas.
Za portalem: http://www.bukowiecgorny.pl
Pomnik ku czci poległych
pod Zbarzewem
Zbarzewo-Włoszakowice
Jak co roku przedstawiciele naszej
społeczności uczcili pamięć poległych w Powstaniu Wielkopolskim
składając kwiaty i zapalając znicze
pod pomnikiem w Zbarzewie oraz
na mogile powstańczej na włoszakowickm cmentarzu.
Hołd powstańcom, ówczesnym Wielkopolanom, którzy podjęli wyzwanie
walki o wolność, składany jest co
roku w rocznicę potyczki pod Zbarzewem (11 stycznia 1919 r.).
W tym roku uroczystości rocznicowe
rozpoczęły się mszą św. w kościele
pw. Trójcy Świętej we Włoszakowicach. Mszę św. i homilię wygłosił proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP
w Zbarzewie ks. Dariusz Paterczyk
w koncelebrze z ks. proboszczem
Andrzejem Szulcem z Włoszakowic.
Następnie poczty sztandarowe Związku Kombatantów i Byłych Więźniów
Politycznych RP - Koło we Włoszakowicach, Towarzystwa Kolejarzy we
Włoszakowicach, Włoszakowickiego
Bractwa Kurkowego, Zespołu Szkół
Ogólnokształcących we Włoszakowicach, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Kółka Rolniczego we Włoszakowicach, OSP Włoszakowice oraz
przedstawiciele gminy, uczniowie i
pozostali uczestnicy udali się na parafialny cmentarz. Tutaj, przy dźwięku
werbli, wójt Gminy Włoszakowice
Stanisław Waligóra, przewodnicząca Związku Kombatantów i Byłych
Więźniów Politycznych RP - Koło
we Włoszakowicach Lucyna Wójcik
oraz wicedyrektor ZSO Włoszakowice Hanna Grycz złożyli na grobie
powstańców wiązanki kwiatów.
Z cmentarza we Włoszakowicach delegacje pojechały do Zbarzewa pod
pomnik upamiętniający wydarzenia
sprzed 93 lat. Na miejscu obecni byli
już sołtys Zbarzewa Jan Michalewicz,
dyrektor Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych Mariusz Zakrzewski, przedstawiciele OSP Zbarzewo ze
sztandarem oraz mieszkańcy Zbarzewa.
Podobnie jak we Włoszakowicach pod
pomnikiem złożono wieńce i zapalono
znicze. Kwiaty składali: wójt Stanisław
Waligóra i sołtys Jan Michalewicz, delegacja ZS Jezierzyce Kościelne wraz
z dyrektorem, proboszczowie parafii
włoszakowickiej i zbarzewskiej.
Uroczystości zakończyły się na sali
wiejskiej w Zbarzewie, gdzie zespół
śpiewaczy pod dyrekcją Antoniego
Kaczmarka wykonał kilka pieśni.
Swoistym zwieńczeniem obchodów
93. rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego było krótkie przemówienie wójta Stanisława Waligóry,
w którym podkreślał, jak bardzo ważne jest, abyśmy nie tylko pamiętali,
ale również wyciągali wnioski z wielkich dokonań naszych przodków, ich
odwagi, umiejętności zorganizowania
się i tego, co potrafili swoją wytrwałością i konsekwencją osiągnąć.
Uroczystości na cmentarzu we Włoszakowicach i pod pomnikiem w Zbarzewie prowadził inspektor Urzędu
Gminy Robert Kasperczak.
WS
16 Nasze Jutro
HISTORIA
Od redakcji. Dzięki uprzejmości pana Tadeusz Stanisława Kowalskiego, mieszkającego obecnie w Niemczech syna Czesława Kowalskiego, znanego przed laty sanitariusza z Sądzi, otrzymaliśmy dokument pt. „Powstanie Wielkopolskie 1919
r. we Włoszakowicach”. Mimo że dokument ten jest znany historykom i był już przed laty publikowany w „Naszym Jutrze”
(nr 68 i 69 z 1996 r.), warto go przypomnieć ze względu na znaczącą wartość historyczną. Rękopis znajdujący się w posiadaniu redakcji „Naszego Jutra” kończy się słowami: „Na mocy autentycznych danych stwierdził i spisał powstaniec
Czesław Otto. Powyższą Kronikę potwierdzamy i uznajemy jako na prawdzie polegającą. Uczestnicy powstania: Jan
Otto, Szczepan Nowak, Jan Grycz, Ludwik Stankowiak. Powyższą Kronikę uzupełniono w dniu 27 listopada 1958 r. przez
niżej podaną Komisję. Przew. Komisji Kamiński Leon, uczestnicy powst. Grycz Jan, Nowak Szczepan, Gąd Piotr, Pytlik
Stanisław, Hamrol Antoni, Adamczak Łukasz”. Ortografia publikacji i częściowo składnia są dostosowane do obecnie
obowiązujących norm. W nawiasach kwadratowych dodano uzupełnienia redakcyjne.
Powstanie Wielkopolskie 1919 r.
we Włoszakowicach
Już duża część ziemi poznańskiej
zrzuciła jarzmo swego gnębiciela
– Prusaka. Tylko iskry było potrzeba, aby w naszym zakątku wybuch
spowodować. Niemcy, przeczuwając to, przysłali w dniu 6 stycznia do
naszej wioski – było to popołudnie
około godziny 3-ciej - dwa samochody z obsadą zorganizowaną miasta Wschowy. W jednym osobowym
mieścił się „Soldatenrat”, a w drugim
ciężarowym było obok 40 żołnierzy
uzbrojonych w karabiny ręczne i maszynowe oraz granaty ręczne. Zamiarem ich było zaaresztować księdza
proboszcza Józefa Górnego, którego
na szczęście nie zastano w domu i po
przeszukaniu pewnych domów także i
kościoła z bronią odjechali.
Mieszkańcy wsi zaczęli się gromadzić
na ulicy i groźną i nieprzyjazną postawą zaimponowali o tyle Niemcom,
że ci po szybkim załatwieniu zlecenia
odjechali z powrotem do Wschowy.
Niemal o tym samym czasie został
wysadzony w powietrze przez Niemców most kolejowy leżący około 1500
metrów do dworca w stronę Leszna.
Komunikacja kolejowa z Leszna została więc przerwana.
Umysły mieszkańców były bardzo
podniecone i każdy oczekiwał w następstwie czegoś ważnego. Tej nocy
około godziny 3-ciej powstał cichy
alarm. Inicjatywę do tego dało trzech
zuchów Polaków, którzy przybyli z
pobliskiej linii powstańców. Byli to
Sintrowski i Kuczmerowicz. Udali
się oni najpierw do Krysztofiaka i z
nim na dworzec, który opanowali i
Jan Otto, dowódca placówki powstańczej
we Włoszakowicach, w otoczeniu rodziny
wystawili tam posterunek. Stamtąd
rozpoczęli akcję alarmu. Obudzeni
mieszkańcy poczęli się dalej wzajemnie budzić. Wszyscy stanęli szybko na
placu alarmowym przy kościele. Tutaj
rozpoczęto się organizować: najprzód
postanowiono obsadzić pocztę, nadleśnictwo, komisariat obwodowy,
Urząd Gminny i posterunek żandarmerii i poodbierać Niemcom broń.
Rozbrojenie mieli przeprowadzić
następujący powstańcy: Gąd Piotr,
Gąd Jan i Grycz Stanisław rozbroili
nadleśniczego, żandarmerię, zawiadowcę stacji i zawiadowcę odcinku
drogowego. Grycz Stanisław i Pytlik
Wacław rozbroili leśniczego na Krzyżowcu i Mścigniewie. Pytlik Stanisław i Stachowski Roman leśniczego
na Koczurach i Papierni. Hamrol Antoni, Kiąca Franciszek i Stachowski
Roman rozbroili dr. Szenraka, właściciela tartaku Szwarca i dzierżawcę majątku Gregora. Pytlik Wacław,
Grycz Stanisław i Grycz Franciszek
sołtys Helma, gorzelanego Frankego
i komisarza obwodowego Hofmana.
Skorupiński Józef i Świętek Ludwik
z Grotnik zdobyli pod Zbarzewem 1
kulomiot wraz z amunicją. Akcją rozbrojenia kierował Grycz Jan. Ogółem
zarekwirowano 19 fuzji myśliwskich
i do tego 310 naboi różnego rodzaju
3 parabele, 2 browingi i 1 karabin, 6
karabinów model 98 i do każdego po
5 naboi, oraz 1 karabin rosyjski i do
niego 8 naboi oraz 1 szablę. Przewody telefoniczne w stronę Wschowy
poprzecinano, pomimo że Niemcy
HISTORIA
stanowili ponad 50 % mieszkańców wsi. Już ze świtem
Włoszakowice były pod znakiem zbrojnego powstania.
Powstańcy uzbrojeni we wszelka możliwą broń – przeważnie myśliwską - poodbieraną Niemcom, utrzymywali
posterunki na punktach strategicznych, drogach i ważniejszych urzędach .
Dowództwo powstańców mieściło się w budynku pocztowym. Komendantem był Otto Jan, który pomimo swego
inwalidztwa objął dowództwo w akcji zbrojnej. Sprawy
wewnętrzne objął Grycz Jan jako zastępca komendanta,
drugim zastępca był Stankowiak Ludwik. Na miejscu służyli radą powyższym niektórzy obywatele jak Krysztofiak
Wawrzyn i Ciesielski Stanisław. Na pierwszą strażnicę i
magazyn broni [pomieszczenie] ofiarował gospodarz Pytlik Tomasz. Stąd została ona później przeniesiona do miejscowej szkoły [dawna organistówka]. Rolę zbrojomistrza
podjął Nowak Szczepan, znany Polak i inwalida wojenny,
chodzący z powodu niebezpiecznej rany o kijach, [który] z
tego wszystkiego zapomniał o swoim kalectwie i uzbrajał
powstańców zarekwirowaną bronią, przypominając każdemu, jaka ona jest droga. Dodawał wszystkim otuchy i później przy każdym alarmie z trąbką w ręku przypominał, że
wróg jest blisko i opieszałych zachęcał do współdziałania.
Ponieważ niektórzy obywatele z iście pruską butą poczęli
podburzać miejscową ludność przeciw powstańcom, ogłoszono stan wyjątkowy. Stan wyjątkowy został ogłoszony
przez zastępcę komendanta Grycza Jana, przez co ograniczono swobodny ruch Niemców od godz. 6-ej do 18-ej
i bez przepustki wystawionej przez Stankowiaka Ludwika linii bojowej nie wolno było nikomu przekroczyć. Ze
Wschowy przybyli w tym czasie ochotniczo do naszych
szeregów Wański Leon i Prałat. Dzień 7 stycznia przeszedł
w gorączkowych przygotowaniach do odparcia ewentualnego napadu Niemców. Po południu wysłano 2 rowerzystów szosą w stronę Wschowy na zwiady. Napotkali oni
w lesie niemiecki patrol konny, który oddał do naszych 4
strzały i zawrócił do Wschowy.
W nocy z 7 na 8 stycznia wzbogacił się skład broni o 1
l[ekki] k[arabin] m[aszynowy]. Było to zasługą dzielnej
niewiasty pani Apolonii Prałatowej. Namówiła ona gospodarza Szymańskiego Franciszka i pojechali furmanką do
Błotnicy i stamtąd pod osłoną nocy w słomie przywiozła
od tamtejszych powstańców tak potrzebną broń. Użyteczność jej okazała się jeszcze w tym samym dniu. Dnia 8-go
rano o godz. 9.30 Niemcy poczęli nagle ostrzeliwać artylerią wieś Włoszakowice. Około 15 pocisków uszkodziło
kilka budynków i miejscowy kościół. Około godziny 11tej nasze posterunki zameldowały turkot samochodowy od
strony Wschowy. Stojący w pogotowiu powstańcy zajęli
linię obronną koło wiatraków [wzdłuż] szosy do Wschowy.
Niemcy, widząc to, wysadzili z samochodów ciężarowych
około 60 żołnierzy z kilkoma c[iężkimi] k[arabinami] m[aszynowymi], [którzy] zajęli pozycję na skraju lasu i zaczęli
naszych ostrzeliwać. Powstańcy trzymali ogniem swoich
najeźdźców w szachu. Przywieziony przez panią Prałatową lkm dzielnie obsługiwali Hałupka Antoni z Grotnik i
Nasze Jutro 17
Grygiel Roman z Włoszakowic. Przy wszelkich próbach
Niemców do ataku razili ogniem tak celnie, że uniemożliwili nieprzyjacielowi posuwanie się ku naszej linii. Po
naszej stronie była oprócz tego jeszcze następująca broń:
7 karabinów ręcznych i 1 lkm. Przywieźli go w pierwszym
dniu zuchy, [którzy] przybyli z Czempinia. Dalej, posługiwano się bronią myśliwską, fuzjami, widłami, siekierami i łopatami. Potyczka trwała do godz. 3.30 po południu.
Grenzschutz, zniechęcony tal walecznym i stałym oporem
tej garstki powstańców, cofnął się w głąb lasu i po chwili
przysłał parlamentariusza z propozycją zaprzestania akcji,
a oni cofnęli się znów do Wschowy. Patrol wysłany za nimi
stwierdził, że faktycznie się wycofali. Przyszedł nawet do
nas jeden z Grenzschutzu, Polak, i opowiadał, że Niemcy mieli nawet znaczne straty. Po naszej stronie strat nie
było. Pozostawiając na miejscu silne posterunki reszta powstańców rozeszła się do domu na posiłek. W tym czasie
uderzyły jeszcze 2 pociski armatnie, które uszkodziły stodołę dworu i raniły robotników Wawrzyna Stachowskiego.
Tegoż dnia wieczorem przybył ze Śmigla porucznik Wróblewski, który po odebraniu raportu wziął dowództwo w
swoje ręce. Porucznik Wróblewski zaraz też wysłał pościg
za Niemcami. Ten stwierdził jedynie, że Niemcy wycofali
się już do Wschowy.
Cdn.
Jan Grycz, zastępca Jana Otto, dowódca w bitwie pod wiatrakami 8 stycznia 1919 r., z żoną Marią z d. Otto i synkiem. (Zdjęcia ze zbiorów Antoniego Kaczmarka)
18 Nasze Jutro
Z doświadczeń instruktora jazdy
Kiedy na skrzyżowaniu zawracać nie
wolno i zasady warunkowego skrętu
Dziś chciałbym omówić dwie sytuacje na drodze, które
- jak z moich obserwacji wynika – sprawiają kierującym
sporo kłopotów.
Pierwsza sytuacja dotyczy zawracania na skrzyżowaniu z
sygnalizatorem kierunkowym S 3 (ze względu na czarnobiały charakter publikacji informujemy, że układ kolorów
na rysunku poglądowym począwszy od góry jest następujący: czerwony, żółty, zielony - przyp. red.). Zakładając, że
na sygnalizatorze znajdują się strzałki w lewo, oznacza to,
że przy zapaleniu się zielonego sygnału mamy nakaz jazdy
w wyznaczonym kierunku, czyli w lewo – zawracanie w
takiej sytuacji jest zabronione i zagrożone karą grzywny w
wysokości od 200 do 400 zł. Zakaz zawracania wynika z
idei bezkolizyjnego ruchu na takim skrzyżowaniu. Czyli,
mamy pewność, że jadąc w kierunku wskazanym przez sygnalizator nie nastąpi kolizja z innymi uczestnikami ruchu.
Warto wspomnieć, że w przypadku, gdy sygnalizacja jest
wyłączona lub nie kieruje ruchem (pulsuje sygnał żółty),
zawracanie jest dozwolone.
Drugi przypadek, o którym chciałbym wspomnieć, to
strzałka warunkowego skrętu (najczęściej spotykana przy
skręcie w prawo) – sygnalizator S 2.
Sygnał zielonej strzałki zapala się tylko przy świecącym
czerwonym świetle. Oznacza to, że należy bezwzględnie
zatrzymać pojazd przed sygnalizatorem w celu upewnienia się, że wjazd na skrzyżowanie nie spowoduje kolizji z
innymi uczestnikami ruchu (uwaga na pieszych!) i dopiero
wówczas można ruszyć za sygnalizator.
Z moich obserwacji wynika, że zarówno w pierwszym jak
i w drugim przypadku, wielu kierowców nie wie jak się zachować, lub świadomie łamie przepisy ruchu drogowego.
Z życzeniami bezpiecznej jazdy Grzegorz Piskorz
Tragiczny wypadek
w Jezierzycach Kościelnych
12 grudnia 2011 roku doszło do śmiertelnego w skutkach
wypadku w Jezierzycach Kościelnych (przy wyjeździe z
miejscowości w kierunku Święciechowy).
W wyniku potrącenia przez samochód ciężarowy zginął
mieszkaniec Jezierzyc Kościelnych. Z uzyskanych informacji wynika, że owego tragicznego dnia wracał on z
wizyty u rodziny, mieszkającej w Lesznie. Do wypadku
doszło z winy potrąconego, który najprawdopodobniej
wtargnął na jezdnię wprost pod koła nadjeżdżającego TIR
-a. Na skutek odniesionych obrażeń mieszkaniec Jezierzyc
Kościelnych zmarł w szpitalu.
WS
20 lat minęło.
Kalendarium najważniejszych
wydarzeń gminnych 1990-2010
2010
Styczeń * 26 stycznia w Sali GOK odbyło się zebranie
członków Koła PZER i I podczas, którego powstał projekt
założenia samodzielnego Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach
marzec * 13 marca odbył się VII Gminny Dzień Kobiet
podczas którego wystąpiła Irena Jarocka,
kwiecień * 12 kwietnia w kościele we Włoszakowicach odbyła się msza święta w intencji ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, podczas której zginęła Prezydencka Para - Maria i
Lech Kaczyńscy oraz 94. inne osoby, w tym przedstawiciele
najwyższych władz państwowych * 17 kwietnia w przededniu pogrzebu Pary Prezydenckiej odbył się cichy koncert
dedykowany Prezydentowi i pozostałym ofiarom katastrofy
* 20 kwietnia w Restauracji Toscania we Włoszakowicach
odbył się jubileusz 15-lecia zespołu śpiewaczego „Śpiewaj
z nami” z Włoszakowic * 29 kwietnia w Sali Trójkątnej Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach odbyły się uroczystości z okazji 20 – lecia odrodzenia samorządu gminnego
oraz 20-lecia miesięcznika „Nasze Jutro”
maj * 12 maja odbyło się uroczyste otwarcie nowocześnie
urządzonej sali obsługi klienta w Banku Spółdzielczym we
Włoszakowicach
czerwiec * 6 czerwca w Dłużynie odbyły się obchody 800
– lecia wsi. Udostępniono okolicznościową wystawę, była
m.in. uroczysta msza święta, wspólna fotografia mieszkańców, występ młodzieży szkolnej, poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy szkole, a na zakończenie
wspólna zabawa i pokaz sztucznych ogni.
lipiec * 3 lipca w Dominicach odbyły się uroczystości
związane z 800-leciem wsi * 10 lipca przed Pałacem Sułkowskich we Włoszakowicach wystawiona została opera
Karola Kurpińskiego „Leśniczy w Kozienickiej Puszczy”
w wykonaniu artystów poznańskich, a 24 lipca na Sali
Trójkątnej specjalne widowisko słowno-muzyczne.
wrzesień * w dniach 1-5 oraz 11-12 września odbyły się
Bieg na 800-lecie wsi i II Zjazd Bukówczan * 17 września
odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod
budowę sali sportowo-środowiskowej przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących we Włoszakowicach
październik * 3 października w Bukówcu Górnym odbył
się XXV Bieg Sokoła i XIII Mistrzostwa Polski Lekarzy.
Bieg ze względu na żałobę narodową został przełożony z
kwietnia na październik.* 14 październik oddana została do
użytku nowa stacja uzdatniania wody w Boguszynie
listopad * 9 listopada w Bukówcu Górnym odbył się jubileuszowy XXV Konkurs Kapel Dudziarskich im. Floriana i Piotra
Ratajczaków * 10 listopada w Jezierzycah Kościelnych odbyło
się 35-lecie Klubu Seniora * 24 listopada odbył się jubileusz
5-lecia Zespołu Śpiewaczego „Srebrny Włos” z Włoszakowic
grudzień * 14 grudnia odbył się jubileusz 10-lecia istnienia zespołu „Śpiewaj z nami” z Boguszyna * 30 grudnia
Wielkopolska Spółka Gazownictwa Zakład Gazowniczy w
Poznaniu zakończyła inwestycję przyłączenia do sieci gazowej firmy Werner Kenkel Sp. z oo, w Krzycku Wielkim
jako pierwszej instytucji w gminie Włoszakowice
oprac. Stefania Karwatka
na podstawie archiwalnych numerów NJ
Z ŻYCIA ŚDS
Z życia ŚDS
IV Przegląd Twórczości Plastycznej
Osób Niepełnosprawnych
Nasze Jutro 19
plastyczne. Nasza koleżanka Ela Ś. otrzymała wyróżnienie
za pracę „Akwarela jesienna”. Z racji, że 5 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Wolontariusza, podziękowano
również wolontariuszom współpracującym z WTZ za ich
bezinteresowną pomoc okazywaną każdego dnia w najdrobniejszych nawet sprawach.
Krzysztof U.
Wieczór z Aniołami w Puszczykowie
2 grudnia uczestniczyliśmy w podsumowaniu przeglądu
pod nazwą „Inny świat jest tu” zorganizowanym przez
WTZ Kościan w Śmigielskim Domu Kultury. Podczas
tego spotkania wręczono nagrody za najciekawsze prace
Przez dwa miesiące przygotowywaliśmy różnego rodzaju
prace plastyczne oraz literackie, aby móc uczestniczyć w
„Wieczorze z Aniołami” w Puszczykowie. Ela M. zajęła
pierwsze miejsce za pracę plastyczną „Kalejdoskop”, a
Agnieszka B. za literacką pracę „Obudziłem się św. Mikołajem”. Drugie miejsce zajęła praca plastyczna wykonana przez pracownię plastyczno – techniczną „Sanie św.
Mikołaja”. Jesteśmy dumni, że możemy zdobywać takie
nagrody, ale jeszcze bardziej cieszymy się z tego, że możemy brać udział w różnych konkursach i spotykać się z
przyjaciółmi z innych placówek.
Gosia D.
Podziękowanie za przedszkolny wieczorek andrzejkowy
Dnia 26 listopada 2011 r. w sali wiejskiej w Krzycku Wielkim odbył się
wieczorek andrzejkowy organizowany przez Radę Rodziców.
Dochód przeznaczony został na doposażenie przedszkola w Krzycku
Wielkim. Grono Pedagogiczne, Rada
Rodziców oraz dzieci z Przedszkola
pragną podziękować wszystkim darczyńcom za okazane serce i zrozumienie, z jakim spotkaliśmy się prosząc o
pomoc i wsparcie. A oto oni:
„Art Team” Pracownia Wizerunku Leszno, Apteka Lawenda Krzycko Wielkie,
Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach,
Bar Pizzeria „Ośmiornica” Sądzia, „Bajkolandia” Leszno, „Bednarczyk” FHU
D. i M. Bednarczyk, „Biurimex” Leszno,
„Cosmos” Jarosław Nadolny, Drukarnia
AMD Włoszakowice, Drukarnia Leszno,
Firma Handlowa Krzysztof i Izabela Banasik Leszno, Firma Werner Kenkel Sp.
z o.o., Foto Video „Vision” Piotr Tojek
Włoszakowice, Gabinet kosmetyczny
Katarzyna Weiss Bukówiec Górny, Grygiel Jan, Hurtownia Budowlana „Ideal
Dom” Bukówiec Górny, Hurtownia Paliw „Eden Plus” Leszno, Hurtownia Zabawek „Agmar” Włoszakowice, Kaczmarek Agnieszka i Jacek, Kniewel Maria
i Jerzy, Kot Alicja i Bogdan, Krzelowska
Natalia, Kulas Genowefa i Dariusz, Kulas Jerzy, Kwiaciarnia ADA Bukówiec
Górny, Kwiaciarnia Renata Ruta Leszno, Leszczyńska Agencja Wydawnicza,
Meble na wymiar Zenon Poloch, Mejza
Renata i Józef, Nadleśnictwo Kościan,
„Optima” Turkowiak Gołanice, Piasecka
Wiesława i Marek, Poloszyk Agnieszka,
Przedsiębiorstwo „Filgrosoil” Leszno,
Radio Eska Leszno, Zakład Ogólnobudowlany P. Ratajczak i K. Konieczny,
Restauracja „McDonald” Leszno, Rodon
Sp. z o.o., Sp. K. Koralewko, Rusieccy
Hanna i Grzegorz, Samol Danuta i Jerzy,
Sklep elektryczny E. Szulc, Sklep papierniczy „Emikus” Edyta Olejniczak, Sklep
przemysłowy Gąda, Sklep spożywczoprzemysłowy Dorota i Lech Bąk Długie
Stare, Sklep spożywczo-przemysłowy
Dorota Langner Krzycko Wielkie, Skład
wina „Veeneo” Leszno, Spółdzielnia
Inwalidów „Start” Leszno, Starostwo
Powiatowe w Lesznie, SuperPol Waldemar Ciesiółka Leszno, „Trans-Lech”
Leszek i Zbigniew Krzelowscy, „Tygrysek” Leszno, To&Owo Justyna Handke
Sądzia, Tyrała Mirosława i Krzysztof,
Wytwórnia Napojów „Marino” Wschowa, „Wodstal” Włoszakowice, Wański
Marek i Patrycja, Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne, Zając Małgorzata i Przemysław, Zakład Fotograficzny Kamila,
Zakład Garmażeryjny „Smak Mak” A.
Woźniczak Leszno, Zakład Krawiecki
Monika Michalewicz, Zakład Zegarmistrzowski Maciej Olszewski Leszno,
ZPUH Anna Kubis Krzycko Wielkie
Grono Pedagogiczne,
Rada Rodziców i dzieci
z Przedszkola w Krzycku Wielkim
Przedszkolny wieczór andrzejkowy był jak zawsze bardzo udany
20 Nasze Jutro
HISTORIA
Z archiwum Antoniego Kaczmarka
Mamy prawdziwy skarb
Kiedy w 1972 r. przybyłem do szkoły
w Bukówcu Górnego i przejmowałem
jej bazę materialną jako nowy dyrektor, szczególnie zainteresowałem się
będącym na wyposażeniu szkoły fortepianem światowej marki „Pleyel”.
Przewieźliśmy go do głównego budynku szkolnego. Leszczyński budowniczy i stroiciel fortepianów z
dawnej fabryki fortepianów Bettinga
z ul. Chrobrego dokonał jego kapitalnego remontu. Przy czym nie nakładał nowej politury, by nie zmieniać
barwy dźwięków i zachować jego
oryginalne brzmienie.
Pleyel stał na głównej sali, służąc
uczniom bukówieckiej szkoły. W
maju 1983 r. przenieśliśmy go na scenę Wiejskiego Domu Kultury w Bukowcu Górnym, gdzie koncertowali
zaproszeni muzycy, biorący udział
we włoszakowickim konkursie instrumentalistów pod kierunkiem prof.
Ludwika Kurkiewicza. Jeszcze wcześniej grał na nim znany w całej Polsce
z prowadzenia audycji radiowych dla
szkolnej młodzieży Stanisław Matecki z Poznania – przedwojenny bukówiecki nauczyciel muzyki.
Długo dyskutowali mili goście nad
faktem istnienia w Bukówcu Górnym
fortepianu marki „Pleyel”. Warto bo-
Włoszakowicki
„Pleyel”
fortepian
marki
wiem wiedzieć, że „Pleyel” – to było
nazwisko producenta fortepianów
słynne w XIX-wiecznej Europie. Znał
je każdy wielbiciel dobrej muzyki. Z
Ignacym Pleyelem, twórcą marki, był
zaprzyjaźniony sam Fryderyk Chopin, którego kolejną rocznicę urodzin
będziemy wkrótce obchodzić.
Z artykułu Jacka Górskiego „Chopin i
Pleyel – niezwykła przyjaźń” opublikowanego kilka lat temu w prasie ogólnopolskiej dowiadujemy się, że w Polsce
przetrwały trzy fortepiany tej marki z
tamtych czasów. Najstarszy znajduje
się w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Został wyprodukowany ok. 1847 roku. Na nim osobiście grał Fryderyk Chopin. Drugi – na
którym mistrz także komponował i grał
w ostatnich latach życia – znajduje się
obecnie w Muzeum Towarzystwa im. F.
Chopina w Warszawie. Wreszcie trzeci
fortepian, wyprodukowany ok. 1856
roku, możemy podziwiać w Muzeum
Podkarpackim w Krośnie. Na nim sam
Chopin co prawda nie grał, ale jest to
jedyny „Pleyel” w Polsce, który do
dziś cieszy nas swą muzyką. Po poddaniu gruntownej renowacji grali na nim
najwybitniejsi polscy pianiści: Lidia
Kozubek i Janusz Olejniczak. Czyżby
„nasz” Pleyel był czwarty w tym gronie?
Kiedy połączono szkoły z Bukówca
i Boguszyna, skąd przetransportowano szkolny fortepian marki Blüthner,
Pleyel pozostał w sali wiejskiej w
Bukówcu, służąc koncertowym spotkaniom. W 1987 r. z towarzyszeniem
Wielkopolskiej Orkiestry Symfonicznej z Poznania pod dyr. Bohdana
Jarmołowicza na scenie Wiejskiego
Domu Kultury w Bukówcu Górnym
koncertowała na nim członkini Towarzystwa Muzycznego im. Karola
Kurpińskiego prof. Anna Prabucka
– Firlej. Również ona wyrażała swój
podziw oraz zdumienie istnieniem na
Ziemi Włoszakowickiej fortepianu
marki „Pleyel”.
Obecnie ten cenny instrument znajduje się w Muzeum Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach.
A. Kaczmarek
Noworoczny
Turniej Szachowy
Gminnego
Ośrodka Kultury
we
Włoszakowicach
To był pierwszy Noworoczny Turniej
Szachowy Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach. 14 stycznia
br. na sali wiejskiej w Grotnikach 80
graczy wzięło udział w zmaganiach
szachowych.
Zawodnicy grali w dwóch grupach:
do lat 10 (rocznik 2002 i młodsi – razem 28 dzieci) i open (grupa bardziej
doświadczona - razem 52 osoby). Szachiści reprezentowali kluby i szkoły z różnych miejscowości: Leszna,
Wschowy, Śmigla, Bucza, Grotnik,
Dłużyny, Krzycka Wielkiego, Rawicza i Włoszakowic. Turniej sędziował Romuald Olejniczak. W grupie
dziecięcej pomagał sędziować Miłosz
Walkowski.
Turniej dla dzieci odbył się na dystansie 7 rund w tempie 15 minut na
zawodnika. Dzieci walczyły o medale
i nagrody rzeczowe w dwóch kategoriach (osobno sklasyfikowane były
dziewczynki i chłopcy) i co równie
istotne - uczyły się przy tym zasad kulturalnego współzawodnictwa, trudnej
sztuki wygrywania i przegrywania, a
także zwykłego koleżeństwa.
Faworytką turnieju była Marta Tomczak (rank.1600 Leszno) – mistrzyni
Europy do lat 8 w szachach szybkich,
finalistka Pucharu Polski do lat 8. Tym
razem jednak zajęła drugie miejsce w
klasyfikacji ogólnej za Rafałem Lorenzem (rank.1400 Włoszakowice).
Trzecie miejsce przypadło w udziale
Michalinie Stachowiak (rank .1100
Włoszakowice). O takim układzie
klasyfikacji ogólnej zadecydowała
przegrana partia Marty Tomczak z
Wiktorią Wolniczak (rank.1250 Włoszakowice). Warto dodać, że dla Wiktorii to był pierwszy tak duży sukces
szachowy.
W grupie chłopców nagrody otrzymali:
1. Rafał Lorenz Włoszakowice
2. Jakub Dembiński Leszno
3. Emil Matyjaszczyk Włoszakowice
4. Dawid Samolewski Leszno
5. Dominik Samolewski Leszno
6. Dominik Ławniczak Dłużyna
7. Michał Lucerek Włoszakowice
W grupie dziewcząt nagrody otrzymały:
1. Marta Tomczak Leszno
2. Michalina Stachowiak Włoszakowice
3. Wiktoria Wolniczak Włoszakowice
4. Martyna Bajon Włoszakowice
5. Klaudia Kaźmierska Włoszakowice
6. Anita Malepszak Grotniki
7. Amelia Walkowska Włoszakowice
Gra najmłodszych przebiegała nad
wyraz sprawnie, mimo, że kilkoro
dzieci dopiero zaczyna swoją karierę
szachową, a przegrane partie nie raz
oblewane były łzami. Najmłodszym
uczestnikiem tych rozgrywek był Tobiasz Walkowski ( r. u. 2006), a zawiłości kodeksu szachowego w grupie
dziecięcej na bieżąco wyjaśniał Miłosz Walkowski.
Wszystkie dzieci grające w turnieju
na otarcie łez i za włożony wysiłek
otrzymały słodycze.
Znacznie trudniejsze partie zostały
rozegrane w grupie open. Grało tutaj
sporo zawodników utytułowanych,
odnoszących sukcesy na Mistrzostwach Polski Juniorów, turniejach
międzynarodowych, legitymujących
się wysokim rankingiem szachowym.
Zawody w tej grupie rozgrywane były
na dystansie 9 rund w tempie 15 minut na zawodnika. Najciekawsze pojedynki toczyły się na pierwszych 6
szachownicach.
Faworytem turnieju był Grzegorz
Ograbek (ranking 2177), jednak szachy to nie matematyka, a naprawdę
duże emocje przy szachownicach,
dlatego ostateczna klasyfikacja była
następująca:
1. Janusz Trusewicz Wschowa
2. Piotr Markowski Rawicz
3. Grzegorz Ograbek Wschowa
4. Tomasz Mocny Leszno
5. Andrzej Czyż Wschowa
6. Eugeniusz Małecki Bukówiec G.
Należy zauważyć, że poszczególne
partie były długo komentowane, rozważano różne warianty gry, zastosowane kombinacje i zagrywki. Emocje
łagodniały dopiero przy kawie i po-
Nasze Jutro 21
częstunku, a sprawy sporne szybko
rozstrzygał sędzia zawodów.
Oprócz pucharów i nagród rzeczowych na zakończenie turnieju zostały wręczone nagrody specjalne: dla
najstarszego uczestnika, którym był
Roman Dudziak (Wschowa); dla najlepszej kobiety, którą okazała się być
Anna Glapa (Leszno). Najlepszym
zawodnikiem z terenu gminy Włoszakowice został Eugeniusz Małecki. W
tym przypadku, ze względu na zapis
w regulaminie o niemożliwości łączenia nagród, upominek otrzymał drugi
w kolejności w tej klasyfikacji Marcin
Kędzierski (Włoszakowice).
Po rozegraniu partii turniejowych zawodnicy mieli możliwość zwiedzenia
wystawy Muzeum Archeologicznego
w Poznaniu „Szachy w średniowieczu-
średniowiecze w szachach”, która jest
eksponowana we Włoszakowicach w
Muzeum Karola Kurpińskiego.
Organizatorzy turnieju dziękują za
użyczenie sprzętu szachowego zaprzyjaźnionym klubom ze Wschowy,
Rawicza i Leszna. Dzięki tej życzliwości turniej mógł odbyć się bez
przeszkód na tak dużą skalę. Dziękują
sponsorom – firmie Kom-Soft, Studiu
Fryzjersko-Kosmetycznemu „Wenus”
oraz właścicielom sklepu Almoda za
ufundowanie nagród. Serdeczne podziękowania kierują też do wszystkich uczestników za udział, walkę
fair play oraz jakże miłe dla każdego
organizatora słowa uznania i wdzięczności za stworzenie tak wyjątkowych
warunków do gry.
Wiesława Walkowska, WS
Spotkanie opłatkowe seniorów
w Jezierzycach Kościelnych
11 stycznia w szkole w Jezierzycach Kościelnych odbyło się spotkanie opłatkowe miejscowego Klubu Seniora.
Członkowie Klubu oraz przybyli goście – ks. proboszcz Bogdan Kasperek,
sołtys wsi Bogdan Wieland, radna Gminy Włoszakowice Hanna Michalska,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach Monika Lucerek,
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Guć, dyrektor
ZS Jezierzyce Kościelne Mariusz Zakrzewski, przewodnicząca KGW Jezierzyce Kościelne Lilla Tkacz, Maria Kiąca oraz Jolanta Marcinkowska – wysłuchali programu przygotowanego przez uczniów szkoły.
Dzieci brawurowo zaśpiewały kilka świątecznych piosenek. Następnie
wszyscy przełamali się opłatkiem. W trakcie spotkania wystąpi także Zespół
Śpiewaczy „Śpiewaj z nami” z Jezierzyc Kościelnych pod dyrekcją Antoniego Kaczmarka.
WS
22 Nasze Jutro
Grudzień, świątecznych spotkań to czas
18 grudnia ub.r. członkowie organizacji działających w Jezierzycach Kościelnych uczestniczyli w przedświątecznym
spotkaniu opłatkowym. Na sali wiejskiej przy wspólnym
stole zasiedli: proboszcz parafii w Jezierzycach Kościelnych
ks. Bogdan Kasperek, sołtys wsi Bogdan Wieland, członkowie Rady Sołeckiej, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
oraz delegacje: OSP Jezierzyce Kościelne, Klubu Seniora i
Kółka Rolniczego. Spotkanie odbyło się z udziałem żon i
mężów członków organizacji. Uświetniły je występy dzieci
z Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych, przygotowanych przez panie Dorotę Nowicką i Wiolettę Figlarz.
*****
Blisko 120 osób zasiadło przy stołach na sali widowiskowej 21 grudnia ub.r. podczas spotkania opłatkowego przygotowanego przez Caritas Włoszakowice. Wśród przybyłych gości byli także goście z Ukrainy, którzy zatrudnieni
są w miejscowych przedsiębiorstwach ogrodniczych. Był
opłatek, potrawy wigilijne i wspaniałe występy pierwszoklasistów z klasy Ib ZSO Włoszakowice przygotowane
pod okiem wychowawczyni Olgi Ciszewskiej. Proboszcz
włoszakowickiej parafii, ks. Andrzej Szulc, złożył zebranym życzenia dobrego przeżycia Wigilii i Świąt Bożego
Narodzenia. W imieniu wójta Gminy Włoszakowice Stanisława Waligóry życzenia świąteczne i noworoczne złożyła
wszystkim dyrektor GOK Włoszakowice Monika Lucerek.
W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli także: kierownik
GOPS Włoszakowice Elżbieta Guć, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Mariola Żołędziejewska
oraz wikary włoszakowickiej parafii ks. Piotr Przydrożny.
*****
Dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy
doroczne spotkanie wigilijne to moment nie tylko wyczekiwany ale i bardzo starannie przygotowywany. Zawsze towarzy-
szą mu występy i śpiewy. Tak też było i tym razem. 22 grudnia
ub.r. goście, którzy brali udział w spotkaniu wigilijnym, zobaczyli przedstawienie jasełkowe. Jeszcze przed rozpoczęciem
inscenizacji wszyscy zaproszeni otrzymali specjalne śpiewniczki z kolędami, które towarzyszyły występom. Tym sposobem po raz pierwszy w przedstawieniu mogli wziąć udział
wszyscy – i aktorzy i widzowie. Po zakończeniu spektaklu
proboszcz parafii we Włoszakowicach ks. Andrzej Szulc odprawił krótkie nabożeństwo, po którym wszyscy przełamali
się opłatkiem i zasiedli do wspólnego stołu. W spotkaniu wigilijnym udział wzięli: przedstawiciele Gminy Włoszakowice
– wójt Stanisław Waligóra, sekretarz gminy Monika Klemenska, przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór, prezes
zarządu spółki Werner Kenkel Halina Florek, nadleśniczy
Nadleśnictwa Włoszakowice Ryszard Łopusiewicz, skarbnik fundacji „Jesteśmy, więc pomagamy” Karolina Nowak,
a także Urszula Husiatyńska, Teresa Władaczyńska i przedstawiciele Rady Rodzin SDS. Korzystając z uroczystej okazji
kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Mariola
Żołędziejewska podziękowała i wręczyła nagrody pracownikom: Marii Muszkiecie, Joannie Olejniczak, Katarzynie
Rembeckiej, Karolinie Rolce i Marzenie Rydlewskiej.
*****
W piątkowe popołudnie 23 grudnia ub.r. odbyło się przedświąteczne spotkanie pracowników i współpracowników
Urzędu Gminy Włoszakowice i jednostek organizacyjnych
gminy. Wójt Stanisław Waligóra podziękował zgromadzonym za trud całorocznej pracy oraz złożył życzenia wszelkiej pomyślności z okazji Bożego Narodzenia i zbliżającego
się Nowego Roku. Spotkanie uświetniły występy kwartetu
skrzypcowego prowadzonego przez Lecha Erberta. Zespołowi akompaniował na pianinie Marek Wodawski.
WS
Koncert noworoczny
Włoszakowice,
7 stycznia 2012 r.
Spotkania przedświąteczne
w przedszkolach i szkołach
93. rocznica Powstania Wielkopolskiego
Uroczystości upamiętniające kolejną rocznicę powstania odbyły się z udziałem władz Gminy, przedstawicieli Kościoła
i organizacji społecznych oraz dyrekcji i młodzieży szkolnej w Bukówcu Górnym, Włoszakowicach i Zbarzewie
Od lewej: Danuta i Stanisław Walkowiakowie z Włoszakowic, Janina i Kazimierz Poloszykowie z Grotnik, Helena i Marian Gryglowie z Włoszakowic, Dorota i Józef Karpińscy z Włoszakowic, Delfina i Jan Mockowie z Bukówca Górnego,
Emilia i Bonifacy Poniżowie z Bukówca Górnego, Stanisław Waligóra wójt gminy Włoszakowice, Emilia i Jan Polochowie z Bukówca Górnego, Irena i Józef Walkowscy z Włoszakowic, Zofia i Eligiusz Burowie z Bukówca Górnego, Helena
i Edward Ratajscy z Krzycka Wielkiego, Marianna i Marian Szulcowie z Włoszakowic.
Nasze Jutro 27
Spotkanie opłatkowo-noworoczne
Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego
30 grudnia ub.r. członkowie Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego
wraz z najbliższymi wzięli udział w
dorocznym spotkaniu podsumowującym działalność Bractwa w 2011
roku. Spotkanie podobnie jak ostatnim razem odbyło się w Sali Trójkątnej Pałacu Sułkowskich.
W pierwszej części spotkania starszy
Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego (czyli szef bractwa) Ryszard
Bura przypomniał najważniejsze
wydarzenia, które wydarzyły się w
odchodzącym roku (zob. na stronach
sportowych tego wydania).
W kolejnej części spotkania wystąpił wójt Stanisław Waligóra (członek
honorowy bractwa) i wręczył trzem
członkom specjalne wyróżnienia, które zostały przyznane im za szczególną aktywność w ramach bractwa i na
niwie społecznej. Wyróżnienia otrzymali: Jan Husiatyński, Jerzy Mierzyński i Henryk Samol.
Następnie Starszy Bractwa Ryszard
Bura, wręczył Marszałkowi Bractwa,
wójtowi Stanisławowi Waligórze, podziękowania za wkład wniesiony w rozwój bractwa i zasługi dla organizacji.
Po wręczeniu wyróżnień i gratulacjach
wystąpił prowadzony przez Lecha Erberta kwartet skrzypcowy przy akompaniamencie Marka Wodawskiego.
Na koniec członkowie Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego przełamali
się opłatkiem, życząc sobie pomyślnego, bogatego w strzelania i sukcesy
kolejnego roku.
WS
Od lewej: Jan Husiatyński, Henryk Samol, wójt Stanisław Waligóra, Jerzy Mierzyński, starszy Ryszard Bura,. Na zdj.
obok wręczenie przez starszego Ryszarda Burę podziękowania wójtowi Stanisławowi Waligórze
Złote gody
małżeńskich par
W tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
świętowało 14 par małżeńskich z terenu naszej gminy:
Zofia i Eligiusz Burowie z Bukówca Górnego, Helena i
Marian Grygielowie z Włoszakowic, Dorota i Józef Karpińscy z Włoszakowic, Melania i Antoni Kordylasowie z
Bukówca Górnego, Emilia i Jan Polochowie z Bukówca
Górnego, Janina i Kazimierz Poloszykowie z Grotnik,
Emilia i Bonifacy Poniżowie z Bukówca Górnego, Irena i
Czesław Michalscy z Włoszakowic, Stefania i Zenon Mikołajczakowie z Włoszakowice, Delfina i Jan Mockowie
z Bukówca Górnego, Danuta i Stanisław Walkowiakowie
z Włoszakowic, Irena i Józef Walkowscy z Włoszakowic,
Helena i Edward Ratajscy z Krzycka Wielkiego, Marianna i Marian Szulcowie z Włoszakowic.
14 grudnia ub.r. na Sali Trójkątnej pałacu Sułkowskich
wójt gminy Włoszakowice złożył dostojnym jubilatom
gratulacje i życzenia, a także wręczył im nadane przez
prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medale za długoletnie
pożycie małżeńskie. Życzenia przybyłym parom złożyły
także: sekretarz gminy Monika Klemenska i kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Dorota Mierzyńska-Patrzała.
Podczas uroczystości wzniesiono toast i pokrojono „weselny” tort oraz wykonano pamiątkowe zdjęcia.
WS
28 Nasze Jutro KULTURA
Przywitaliśmy Nowy Rok
Od prawie dwudziestu lat gromadzimy się przed Pałacem
Sułkowskich we Włoszakowicach, aby przywitać Nowy
Rok, złożyć sobie życzenia i bawić się. Tak też było i w
ubiegłoroczną sylwestrową noc. Krótko przed wybiciem
„dwunastej” życzenia szczęścia, pomyślności i lepszego
Nowego Roku 2012 mieszkańcom złożyli przewodnicząca
Rady Gminy Irena Przezbór i wójt Stanisław Waligóra.
Powitaniu 2012 roku towarzyszył pokaz fajerwerków, który przygotowany został przez Gminny Ośrodek Kultury we
Włoszakowicach we współpracy z FHUP „Szarlotka”, której właścicielami są Małgorzata i Leszek Pytlikowie. Były
także tańce oraz nagrody za najlepsze wykonania taneczne
w postaci biletów na koncert noworoczny. Otrzymali je: Andrzej Bura, Janina Dudek, Bożena Kasperska, Robert Klim,
Henryk Kordus, Cecylia Król, Michalina Majer, Natalia
Majer, Małgorzata Nowak, Wademar Sachweh, Jakub Tyl.
WS
KGW podsumowuje rok
To już doroczna tradycja, że z końcem roku panie z Kół
Gospodyń Wiejskich spotykają się, aby przygotować świąteczne menu i podsumować odchodzący rok.
13 grudnia ub.r. takie spotkania zorganizowały członkinie
KGW z Bukówca Górnego i KGW z Włoszakowic. Oba
spotkania odbywały się na miejscowych salach wiejskich.
W czasie podsumowania roku KGW w Bukówcu Górnym
głos zabrali wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra i sołtys Bukówca Górnego Tadeusz Malepszy, dziękując
paniom m.in. za czynny udział w wydarzeniach lokalnych
w minionym roku i gotowość do pomocy w ich organizacji.
Świątecznego nastroju spotkaniu w Bukówcu dodały niewątpliwie kolędy i pastorałki zaśpiewane przez Zespół Śpiewaczy „Śpiewaj z nami” pod kierownictwem Szymona Gądy.
WS
XXIV Turniej Recytatorski Literatury
Staropolskiej im. Andrzeja Krzyckiego
Recytatorki Halina Kaczmarek i Julia Poprawska
10 grudnia ub.r. w Muzeum Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach odbył się XXIV Turniej Recytatorski Literatury Staropolskiej im. Andrzeja Krzyckiego. Turniej
prowadzony jest z przerwami od pierwszej połowy lat 80.
Finał odbywa się zawsze we Włoszakowicach. Patronuje mu Andrzej Krzycki (ur. 07.07.1482 r. w dzisiejszym
Krzycku Wielkim, zm. 10.05.1537 r.) – biskup, prymas,
poeta wczesnorenesansowy, dyplomata króla Zygmunta I
Starego i królowej Bony. Celem Turnieju jest propagowanie piękna literatury staropolskiej.
W tegorocznych zmaganiach udział wzięło 35 młodych recytatorów wyłonionych wcześniej w lokalnych eliminacjach
w Kościanie, Rawiczu, Gostyniu, Bojanowie, Lesznie i
Wolsztynie. Dla gminy Włoszakowice eliminacje odbyły się
23 listopada ub.r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących we
Włoszakowicach. Zmagania turniejowe oceniała komisja w
składzie: Piotr Dehr – reżyser teatralny z Poznania, Jan Janusz Tycner – instruktor teatralny z Poznania i Jan Głowinkowski – instruktor teatralny z Leszna. Sekretarzem jury była
Agnieszka Rozwens, reprezentująca Stowarzyszenie im. Andrzeja Krzyckiego. Przesłuchanie prowadził prezes Stowarzyszenia i czołowy znawca twórczości Andrzeja Krzyckiego
oraz polonista włoszakowickiego LO – dr Leszek Barszcz.
Laureaci Turnieju: I nagroda ex quo Ola Glinkowska z
Leszna i Marta Kusak z Gostynia; II nagroda Anna Guerassimova z Bojanowa; III nagroda ex equo Estera Berger
z Włoszakowic i Izabela Jakubowska z Kębłowa; IV nagroda ex equo Marta Andrzejewska z Boszkowa/Leszna i
Martyna Marczyńska z Bojanowa. Nagrodę za interpretację wiersza Andrzeja Krzyckiego otrzymała Martyna Marczyńska z Bojanowa. Równorzędne wyróżnienia trafiły do:
Adrianny Brzezińskiej z Gostynia, Sary Drobniak z Leszna, Miłosza Koniecznego z Włoszakowic, Joanny Malcherek z Moch, Katarzyny Marach z Rydzyny, Magdaleny
Pawłowicz z Kościana, Marceliny Walkowiak z Leszna.
W trakcie konkursu czynna była wystawa reprezentująca
miejsca związane z Andrzejem Krzyckim przygotowana
przez ZSO Włoszakowice. Uczestniczy mogli wysłuchać
także mini koncertu poezji śpiewanej w wykonaniu uczniów
ZSO Włoszakowice – Haliny Kaczmarek i Rafała Piskorza.
Organizatorem i fundatorem nagród była Gmina Włoszakowice
działający przez Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach.
WS
KULTURA
Pierwszy występ parafialnego
zespołu dziecięcego ze Zbarzewa
Gromkimi brawami nagrodzony został debiutancki występ
zespołu dziecięcego, działającego przy parafii w Zbarzewie. To pierwsze publiczne wykonanie piosenek religijnych odbyło się w przedświąteczną niedzielę 18 grudnia
2011 r. w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w
Zbarzewie. Dzieci zaprezentowały utwory m.in. z repertuaru „Arki Noego” oraz inne piosenki, które przez kilka
ostatnich tygodni pilnie ćwiczyły pod okiem Izabeli Górnej. Mali chórzyści wystąpili także w tegorocznym finale
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zbarzewie.
WS
Ruszyło kółko teatralne
4 stycznia br. w sali widowiskowej we Włoszakowicach
odbyło się pierwsze zebranie kółka teatralnego Gminnego
Ośrodka Kultury we Włoszakowicach. Uczestniczyło w nim
kilkanaście osób – uczniów podstawówki, gimnazjalistów,
licealistów i studentów. Na tym pierwszym spotkaniu zainteresowani zajęciami poznali prowadzącą – Kingę Kaźmierczak, która ma uprawnienia instruktora teatru i prowadzi kółka teatralne, działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w
Przemęcie, Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga
w Kościanie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana
Kasprowicza w Nietążkowie.Pani instruktor opowiedziała
o tym, jak będą prowadzone warsztaty oraz przeprowadziła
pierwsze ćwiczenia. Młodzi adepci sztuki teatralnej zmierzyli się z zadaniem przedstawienia wybranego tekstu z różnymi
emocjami – smutkiem, radością, złością, gniewem, itp.
WS
Zajęcia
kółka teatralnego
W czwartki w godzinach od 16.00 do 18.00
spotkania kółka teatralnego
dla młodzieży gimnazjalnej i starszej
W piątki w godzinach od 16.00 do 18.00
spotkanie kółka teatralnego
dla dzieci ze szkoły podstawowej
Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne
Nasze Jutro 29
Było jak w Wiedniu
„Poczuj się jak w Wiedniu” - pod takim hasłem zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach koncert noworoczny.
7 stycznia br. w sali balowej restauracji Toscania we
Włoszakowicach wystąpił Chór Cantilena pod dyrekcją
Marioli Jagodzik oraz soliści: Szymon Gąda, Katarzyna
Kaczmarek, Paweł Kaczmarek, Sabina Michalak, solistki
Chóru Cantilena – siostry Arleta, Karina i Milena Piotrowskie oraz soliści Studia Piosenki GOK. Koncert prowadziła
Anna Grochowczak.
Licznie przybyła na występy publiczność usłyszała bogaty
i zróżnicowany repertuar. Były kolędy i pastorałki, a także oczywiście utwory o charakterze rozrywkowym – takie
jak „Gdybym był bogaczem” z musicalu „Skrzypek na dachu”, „Lady be good” George’a Gershwina czy nieśmiertelna piosenka „Niech żyje bal” – z repertuaru Maryli Rodowicz. Mimo że wstęp był płatny, frekwencja dopisała i
na widowni zasiadło ponad 350 osób.
WS
Wieści
z Koła Emerytów
Zarząd Stowarzyszenia – Koło Gminne Emerytów
Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach
serdecznie zaprasza wszystkich członków
na spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka
7 lutego 2012 r. o godz. 16:00
w Sali GOK we Włoszakowicach
Zgłoszenia i wpłaty w kwocie 15,00 zł należy
dokonać do 2 lutego br. w biurze,
u p. Próchniewskiej lub u pp. Dworczaków.
Towarzystwo Muzyczne im. K.Kurpińskiego
i Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach
zapraszają na
Koncert karnawałowy
w wykonaniu uczestników zimowych
warsztatów wokalnych
4 lutego (sobota) godz. 17.00
Sala Trójkątna Pałacu Sułkowskich
we Włoszakowicach
Kierownictwo artystyczne: prof. Wojciech Maciejowski
30 Nasze Jutro
POGRZEBOWE
Zamknęły się kochane oczy, spoczęły pracowite ręce,
przestało bić najdroższe serce
Serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, okazali wsparcie i pomoc
w trudnych dla nas chwilach, ks. kanonikowi Stefanowi Stachowiakowi, dr. Andrzejowi Biskupskiemu, pielęgniarkom, rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, znajomym oraz delegacjom za wspólną
modlitwę, złożone kondolencje, wieńce i kwiaty
oraz udział w ostatnim pożegnaniu
śp. Jana Ratajczaka
składa
Żona z Rodziną
Zamknęły się kochane oczy, spoczęły pracowite ręce,
przestało bić najdroższe serce
Serdeczne podziękowanie wszystkim,
którzy wzięli udział w ostatnim pożegnaniu
naszego kochanego Męża, Ojca, Teścia i Dziadka
śp. STANISŁAWA
ANDRZEJEWSKIEGO
księdzu, chórowi pań, delegacjom,
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom
składa
Żona z Dziećmi i Wnukami
Zamknęły się kochane oczy, spoczęły pracowite ręce,
przestało bić najdroższe serce
Serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy okazali serce i pomoc w bolesnych dla nas chwilach, ks.
proboszczowi Markowi Kanteckiemu, p. Antoniemu Marcinkowi, organiście, ministrantom, pocztom
sztandarowym, sąsiadom, krewnym, znajomym za
modlitwę, ofiarowane komunie św., intencje mszalne, złożone kondolencje, wieńce i kwiaty oraz liczny udział w ostatnim pożegnaniu naszego kochanego Ojca, Teścia i Dziadka
śp. Marcelego Kaźmierczaka
serdeczne „Bóg zapłać”
składa
Córka z Rodziną
Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach
Serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w tak
bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i
żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz wzięli liczny udział w ostatnim pożegnaniu naszego kochanego
Męża, Taty i Dziadka
Serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy dzielili z
nami smutek, okazali serce, życzliwość, pomoc i uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu
śp. Teresy Urban
ks. Stefanowi Stachowiakowi, organiście, ministrantom,
niosącym chorągwie, pani Wiesi, zespołowi śpiewaczemu
z Krzycka Wielkiego, delegacjom, rodzinie, znajomym,
sąsiadom, za modlitwę, złożone kondolencje, wieńce i
kwiaty oraz liczny udział w ostatniej drodze
składa
Mąż i Córka z Rodziną
śp. Jerzego Poczekaja
ks. proboszczowi Andrzejowi Szulcowi, ks. Dariuszowi Paterczykowi, Chórowi Pań, pocztom sztandarowym, delegacjom, rodzinie, sąsiadom, i znajomym za
modlitwę, ofiarowane komunie św., złożone kondolencje, wieńce i kwiaty
serdeczne „Bóg zapłać”
składa
Żona i Synowie z Rodzinami
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
Nasze Jutro 31
Z kolędą nieść radość ludziom
Uroczystość Objawienia Pańskiego,
zwaną popularnie świętem Trzech
Króli, postanowiliśmy w tym roku
przeżyć inaczej niż zwykle. Nie tylko
dlatego, że to dzień wolny od pracy,
ale przede wszystkim by dzielić się radością, która swe źródło ma w Dobrej
Nowinie o miłości Bożej i zbawieniu,
które Chrystus przynosi wszystkim
ludziom. Do domów mieszkańców
Zbarzewa wyruszyli więc kolędnicy.
Nasza inicjatywa nawiązuje do staropolskiej tradycji, sięgającej XVI wieku. Grupy kolędników różniły się między sobą przebraniem i repertuarem,
ale zawsze ich przybycie wiązało się
z radością domowników, przyjmujących niezwykłych gości. Gościnne
przyjęcie odwiedzających z nowiną o
narodzeniu Zbawiciela świata miało
też zapewnić Bożą opiekę i pomyślność domownikom oraz całemu gospodarstwu w nowym roku.
Przygotowania rozpoczęły się już
w Adwencie. Dzieci, które chętnie postanowiły stworzyć kolędową
wspólnotę, otrzymały role, a rodzice
pomogli w przebraniu uczestników.
Z uśmiechem na twarzach wszyscy
przybyli na uroczystą mszę 6 stycznia. W kościele pojawiła się Święta
Rodzina, aniołowie, pasterze, królowie oraz dzieci i mały Sudańczyk. Na
koniec ks. Proboszcz udzielił kolędnikom specjalnego błogosławieństwa, a
popołudniu rozpoczęły się odwiedziny Parafian. Nasze świąteczne dzieło
jest też związane z działalnością Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci,
którego początki w Polsce sięgają połowy XIX wieku i działalności Księży
Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.
Członkowie tej wspólnoty starają się
poznawać sytuację swych rówieśników w różnych krajach, gdzie Kościół
Rzymskokatolicki prowadzi misyjną
działalność, uczyć się solidarności z
rówieśnikami, zarówno duchowej, jak
i materialnej. Jedną z inicjatyw jest
właśnie kolędowanie dzieci, związane ze zbiórką ofiar na konkretny cel,
wyznaczony przez papieża w danym
roku. Tegoroczną pomocą zostaną
objęte dzieci z Sudanu Południowego, które często nie mogą się uczyć
ze względu na zbyt wielką odległość
od szkoły, obowiązki domowe bądź
ubóstwo. Akcja ma też umożliwić
rozwiązanie wielu problemów socjalnych, związanych szczególnie z brakiem dostępu do czystej wody oraz
niezbędnej opieki medycznej.
Nasi kolędnicy wracali do domów
bardzo zadowoleni i uśmiechnięci,
obdarowani przez życzliwych gospodarzy ulubionymi słodyczami, i ciesząc się z zebranych dla małych Afry-
kańczyków ofiar. Mamy nadzieję, że
ta piękna tradycja wpisze się na stałe
w obchody Bożego Narodzenia w naszej wsi i będzie wszystkich ludzi dobrej woli jednoczyć we wspólnocie,
w której miłość, życzliwość i dzielenie się tym, co dobre, są zwyczajnym
sposobem życia.
ks. Dariusz Paterczyk
Dziecięcy balik karnawałowy
Śmiech, wrzawa i dziecięce tańce zawładnęły salą widowiskową we Włoszakowicach 7 stycznia.
Na balik karnawałowy zorganizowany przez Parafialny Zespół „Caritas”
we Włoszakowicach przybyło ponad
200 dzieci. Imprezę rozpoczął ks.
proboszcz Andrzej Szulc powitaniem
uczestników. Następnie rozpoczęła
się zabawa przy muzyce DJ Karola.
W przebraniach lub bez najmłodsi
mieszkańcy naszej gminy wspaniale się bawili „robiąc pociąg”, biorąc
udział w konkursach czy łapiąc balo-
ny. Wraz z dziećmi równie dobrze bawili się ich opiekunowie oraz specjalni goście – Gwiazdor i Śnieżynka.
Punktem kulminacyjnym było przekłucie trzech ogromnych balonów, z
których na uczestników zabawy spadły setki małych baloników. Piskom i
okrzykom nie było końca – tak bardzo
atrakcja ta spodobała się dzieciom.
Organizatorzy baliku karnawałowego
dziękują Joannie Gądzie za ofiarowanie balonów oraz firmie „Hermes” Sp.
z o.o. za przekazane napoje.
WS
32 Nasze Jutro
Z ŻYCIA SZKÓŁ
Zespół Szkół
w Jezierzycach Kościelnych
Wigilia Koła Gospodyń Wiejskich
w Jezierzycach Kościelnych
Konkurs pięknego czytania
W niedzielę 18 grudnia dzieci z przedszkola i klas I, II, III
z naszej szkoły uświetniły wigilię członkiń Koła Gospodyń
Wiejskich w Jezierzycach Kościelnych. W świąteczny nastrój
wprowadziły wszystkich nastrojowymi piosenkami i kolędami. Ze wzruszeniem wyrażały radość z nadchodzących Świąt
i Narodzin Dzieciątka. Nad właściwym działaniem sprzętu nagłaśniającego dzielnie czuwali: Artur Górny, Krystian Nyczka,
Gracjan Tkacz, Dawid Grygiel- bardzo dziękujemy im za pomoc. Po wspaniałym pokazie przyszła pora na podziękowania
i upominki od św. Mikołaja dla występujących dzieci.
D. Nowicka
Dnia 9 grudnia odbył się w naszej szkole konkurs „pięknego czytania”. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy 2
i 3 szkoły podstawowej. Zadaniem każdego uczestnika
było przygotowanie do prezentacji fragmentu wybranej
lektury. Komisja oceniała płynność, wyrazistość i intonację. Laureaci tegorocznego konkursu. Klasa 2: Dawid
Marcinek – 1, Wiktoria Konieczna-2, Marek Laskowski-3, Wiktoria Gorzelniak – wyróżnienie, Weronika
Szymkowiak – wyróżnienie. Klasa 3: Agnieszka Ławniczak – 1, Adam Samol – 2, Magdalena Cichoszewska – 3,
Jakub Śliwiński – wyróżnienie.
Wycieczka do Banku Spółdzielczego
7 grudnia uczniowie kl. I Gimnazjum wraz z nauczycielem matematyki p. A. Dubiał wybrali się na wycieczkę
do Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach. Przewodnikiem po banku, jego zakamarkach i historii była
sama prezes zarządu BS Włoszakowice pani Dorota Grygiel. Uczniowie poznali podstawowe zasady funkcjonowania tej instytucji oraz charakter pracy bankowców.
Dowiedzieli się, jak wygląda procedura zakładania konta
bankowego od strony klienta, a jak od strony pracownika banku. Ponadto przybliżone zostały im informacje
dotyczące produktów banku, w tym w szczególności:
depozytów, kredytów oraz ich oprocentowania. Najbardziej podobała się wszystkim informacja o tym, iż mając
13 lat można założyć już swoje własne konto (za zgodą
rodziców) oraz korzystać z niego za pomocą karty bankomatowej. Dziękujemy Pani Prezes oraz pracownikom
banku za ciepłe przyjęcie oraz bardzo ciekawą bankową
lekcję edukacji ekonomicznej.
A.D.
Wigilia klasy III gimnazjum
Wigilie klasowe
Dnia 22 grudnia klasa III gimnazjum wraz ze swoją wychowawczynią Dominiką Grycz- Dudkowską przygotowała
wigilię, na którą zaprosiła wszystkich nauczycieli, pana dyrektora, pracowników oświaty pracujących w naszej szkole,
księdza Dariusza Paterczyka oraz księdza proboszcza Bogdana Kasperka. Po wspólnej modlitwie, złożeniu życzeń zasiedliśmy wszyscy do wigilijnego stołu i zaśpiewaliśmy kolędy.
Była to ostatnia wigilia naszej klasy w tej szkole. Pragniemy
podziękować wszystkim za przyjęcie zaproszenia .
Klasa III G
*****
Dnia 22 grudnia klasy I oraz II gimnazjum postanowiły
zorganizować wspólną wigilię klasową. Na uroczystość
zaprosiliśmy pana dyrektora, panią Marię Kiącę oraz nauczycielki, które nie mają w tym roku wychowawstwa. Po
złożeniu sobie życzeń zasiedliśmy do wspólnego posiłku.
Wysłuchaliśmy pięknych kolęd w wykonaniu naszych kolegów, które zostały zagrane na flecie poprzecznym, keyboardzie oraz na flecie prostym. Po części artystycznej
przyszedł czas na prezenty, które wręczył nam św. Mikołaj
wraz ze swoimi śnieżynkami.
Z ŻYCIA SZKÓŁ
Zespół Szkół
w Dłużynie
Nasze Jutro 33
„Tak! On jest Królem!”
W drodze do stajenki
W okresie przedświątecznym nasze przedszkole odwiedzili
rodzice, aby uczestniczyć wraz ze swoimi dziećmi 20 grudnia
w spotkaniu opłatkowym. W tym roku w przedstawieniu „W
drodze do stajenki” dzieci wcieliły się w rolę zwierzątek oraz
postaci z różnych krańców świata, aby wspólnie udać się do
Betlejem. Każdy niósł dar dla Jezusa. Pszczółka ofiarowała
swój leśny trud – miód, piesek kiełbaskę, a kotek mruczankę-kołysankę. Natomiast dzieci świata swoje czyste serca.
Zwierzęta, ośmielone w tą noc świętą, przemówiły ludzkim
głosem. Wyraziły swoje niezadowolenie z zachowań dzieci w
lesie. Skarżyły się Panu, że człowiek dziś Jego dzieło niszczy.
Dzieci, kiedy to usłyszały, w sercu sobie powiedziały: „Będę
dla nich opiekunem. Zawsze stanę w ich obronię i od krzywdy je uchronię. Co potrafię, dla nich zrobię, by szczęśliwie
żyły sobie”. Spotkanie przy żłóbku zakończyło się wspólnym
kolędowaniem oraz życzeniami dla rodziców. Przedszkolaki
za swój występ zostały nagrodzone wielkimi brawami. Po Jasełkach podzieliliśmy się opłatkiem i udaliśmy się do naszej
sali na przygotowany już przez rodziców poczęstunek. Nie
zabrakło również oczekiwanego przez wszystkich gościa.
Także przed Gwiazdorem przedszkolaki pięknie recytowały
wiersze oraz śpiewały piosenki, dlatego każdy zasłużył na
duży prezent. Radości z zabawek i słodyczy nie było widać
końca. Gwiazdor pamiętał też o wychowawczyni p. Ewie Kasprzyk, a rodzicom – za pomoc w realizacji zadań planowanych w przedszkolu, ofiarował czekolady.
Serdecznie dziękuję wszystkim Rodzicom za udział w spotkaniu opłatkowym oraz za pomoc w przygotowaniu tego
wyjątkowego popołudnia.
Ewa Kasprzyk
Najlepsi w gminie
20 grudnia odbyły się Indywidualne Gminne Zawody w
Tenisie Stołowym. Nasze gimnazjum reprezentowali: Monika Dziatkowiak, Alicja Walczak, Mariusz Poloch oraz
Łukasz Gryziecki. Zawody odbyły się w sali gimnastycznej
Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim. W zawodach wystartowali zawodnicy z 3 szkół naszej gminy: z Włoszakowic,
Dłużyny i Krzycka Wielkiego. Rozgrywki prowadzone
były w systemie: „każdy z każdym”. Po siedmiu meczach
zajęliśmy dwa pierwsze (Monika i Łukasz) i dwa drugie
(Alicja i Mariusz) miejsca.
AW
Taki właśnie tytuł nosiły tegoroczne jasełka przygotowane
przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani katechetki J. Jaraczewskiej. Kiedy wszyscy uczniowie zgromadzili
się na sali gimnastycznej, rozpoczęło się widowisko, którego treścią była – oczywiście - historia narodzin Jezusa
oraz spisek Heroda. Gościem specjalnym przedstawienia
był ks. proboszcz L. Grzelak. Do nowo narodzonego Pana
przybyli pastuszkowie ze swoimi zwierzętami, rodzice z
dziećmi oraz – tradycyjnie – trzej egzotyczni królowie.
Drogę wskazywała im sympatyczna gwiazdeczka, a na
miejscu czekały wesołe aniołki. Nikt nie miał wątpliwości KTO jest KRÓLEM… Występy wzbogaciły piosenki
przygotowane przez chór szkolny „Presto” pod kierunkiem
p. I. Górnej. Po widowisku każda z klas zaprezentowała
przygotowaną kolędę, pastorałkę lub piosenkę świąteczną. Później opiekunki samorządu uczniowskiego ogłosiły wyniki konkursów: bożonarodzeniowego - na piernik
świąteczny, ekologicznego – na przebranie za Ekoludka
oraz bibliotecznego – na najciekawszą ilustrację do przeczytanej książki. Zwycięzcy otrzymali nagrody. Wszyscy
uczniowie i nauczyciele zostali też zaproszeni na kiermasz
pierników. Mogli również obejrzeć szopkę betlejemską, do
której każda z klas przygotowała figurkę.
Na koniec p. dyrektor D. Walczak podziękował za przygotowanie widowiska oraz życzył wszystkim wesołych i
spokojnych oraz – co podkreślił – bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia. Później odbyły się klasowe Wigilie. Nie
zabrakło pięknych, wzruszających życzeń, atrakcyjnych
prezentów oraz wspólnego kolędowania.
AW
Wielka Orkiestra gra w Dłużynie
Kolejny raz samorząd uczniowski naszej szkoły zorganizował zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. 8 stycznia kwestowaliśmy na rzecz
„wcześniaków” oraz ciężarnych kobiet chorych na cukrzycę. Zbiórka – jak w całej Polsce – odbyła się pod hasłem
„Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko”. Naszymi wolontariuszami w tym roku byli: A. Rejent, R. Zając, K. Walczak oraz K. Peisert. Udało nam się zebrać 850
zł. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
Samorząd uczniowski
34 Nasze Jutro
Z ŻYCIA SZKÓŁ
Zespół Szkół
w Krzycku Wielkim
Muzyczny sukces Matyldy
wykonać choinkę. Choinki najczęściej wykonane były z
makaronu, orzechów, szyszek, a ozdoby z papieru i wstążek. Wszystkie pracy były bardzo piękne i niepowtarzalne.
Zwycięzcy w klasach I – III: I miejsce Kacper Pludra kl.3,
II - Zuzanna Kuta kl.2, III - Mateusz Mendyka kl.3, IV Marika Walkowiak kl.2, V – Gabriela Drobnik. W klasach
IV – VI: I miejsce Matylda Obiegała kl.5, II - Krystian
Wieczorek kl.4, III - Adrian Mendyka kl.6, IV - Natalia
Nyczka kl.5,VI - Weronika Majer kl.5.
M.
Góra Grosza
Matylda Obiegała na scenie MOK-u w Lesznie (druga z
prawej)
Matylda Obiegała jest uczennicą piątej klasy SP w Krzycku
Wielkim. Swoją przygodę z muzyką rozpoczęła już dawno
temu. Należy do Szkolnego Chóru „Tęcza” i do Studia Piosenki przy Gminnym Ośrodku Kultury. Niedawno udało
jej się spełnić jedno z ważniejszych swoich muzycznych
marzeń – wraz z Anią Ilminowicz i Sarą Kołak nagrała płytę z świątecznymi piosenkami dla dzieci. Sama inicjatywa
nagrania takiej płyty wyszła od p. Marii Borowiak, która
zaproponowała dziewczynkom współpracę.
Promocja płyty odbyła się 7 grudnia podczas koncertu piosenki integracyjnej w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie. Dziewczynkom towarzyszył Zespół Taneczny „Puenta”. Myślą przewodnią koncertu były słowa: „TAK MAŁO
(dając od siebie, możemy innym dać) TAK DUŻO”. Koncert spotkał się z dość dużym zainteresowaniem,
po nim można było kupić płytę, z której dochód przeznaczony zostanie na wsparcie Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski im. Janusza Korczaka we Włoszakowicach.
Płyta nie zostałaby nagrana, gdyby nie pomoc Prezydenta
Miasta Leszna, firm: Werner Kenkel Sp. z o.o., Astromal,
Grześkowiak, Haliny i Jerzego Rynwidów z C.H. Nasze
Leszno, Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie i wielu
innych osób.
Piosenki świąteczne w wykonaniu Matyldy i jej koleżanek
mogli usłyszeć na żywo także wszyscy ci, którzy 19 grudnia odwiedzili kiermasz świąteczny na leszczyńskim rynku. Być może Matyldę usłyszymy w kolejnym projekcie p.
Borowiak, która planuje nagranie piosenek dziecięcych z
okazji Dnia Matki.
Gratulujemy Matyldzie i życzymy kolejnych sukcesów.
M.
Świąteczne konkursy
Samorząd szkolny krzyckiej szkoły przygotował dla
wszystkich uczniów konkurs z okazji świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie klas I - III szkoły podstawowej
mieli przygotować ozdobę choinkową, a pozostali mieli
Już po raz dwunasty Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej zorganizowało
akcję pod nazwą „Góra Grosza”. Jej celem było zebranie
funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza
własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie
domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz
dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Akcja ta
była przeprowadzona poprzez zbiórkę monet w szkołach
i przedszkolach w całej Polsce. Nasza szkoła po raz kolejny wzięła w niej udział. Najwięcej pieniążków zebrała
kl. VI – 95,20 zł, II miejsce zajęła kl. II SP z kwotą 36,44
zł, III miejsce zdobyła kl.I SP z kwotą 24,58 zł. Kolejne
miejsca zajęły: kl. IV – 21,53 zł, kl. V – 20,45 zł, kl. II B
gim. – 20,06 zł, kl. III SP – 18,30 zł, kl. III gim. – 17,60 zł,
kl. I gim. – 7,86 zł i kl. II A gim.- 6,69 zł. Łącznie szkoła
zebrała 268,71 zł. Wszystkie pieniądze zostały przekazane
na rzecz dzieci z domów dziecka. Serdecznie dziękujemy
za zaangażowanie się wszystkich uczniów.
D.L.
Mikołajkowy turniej sportowy
Dnia 6 grudnia 2011 roku przy Zespole Szkół w Krzycku
Wielkim został zorganizowany po raz szósty Mikołajkowy
Gminny Turniej Dwóch Ogni Dziewcząt Szkół Podstawowych. Do rywalizacji stanęły, niestety, tylko trzy szkoły z
naszej gminy.
Każda drużyna składała się z 6 zawodniczek (plus rezerwowe), mecze rozgrywane były wg systemu „każdy z każdym”. Spotkania trwały 20 minut (2 x 10) i o zwycięstwie
decydowała ilość „skutych” zawodniczek. Po rozegraniu
wszystkich meczy szkoły uplasowały się na następujących
miejscach: I – ZS Krzycko Wielkie, II – ZS Jezierzyce Kościelne, III – ZS Bukówiec Górny.
Zawody odbywały się zgodnie z zasadą „fair play” w bardzo pogodnej i koleżeńskiej atmosferze. Każda z drużyn
otrzymała dyplom i puchar, natomiast zawodniczki słodycze i napoje. Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców przy
Zespole Szkół w Krzycku Wielkim za pomoc finansową.
A.K
Z ŻYCIA SZKÓŁ
„Anioł dobroci”- przedstawienie z okazji
świąt Bożego Narodzenia
Nasze Jutro 35
Zespół Szkół
w Bukówcu Górnym
Pasowanie na czytelnika
Dnia 24 listopada 2011 roku w naszej bibliotece odbyło
się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika.
Pani bibliotekarka Grażyna Hasse zaprosiła gości: panią
dyrektor szkoły w Bukówcu Górnym - Zofię Dragan, panią dyrektor biblioteki we Włoszakowicach – Urszulę
Hałupkę, sołtysa wsi pana Tadeusza Malepszego, emerytowaną bibliotekarkę panią Żelisławę Kasperczak i pana
Antoniego Marcinka, którzy obdarowali dzieci upominkami. Uczniowie klasy I obiecali, że będą czytać i szanować
książki oraz, że będą często odwiedzać bibliotekę.
Uczniowie klasy I z wychowawczynią
Spotkanie z górnikiem
Cezary Migdałek, Szymon Jankowiak i Adrian Walkowiak
Przedstawienia związane ze świętami Bożego Narodzenia,
wystawiane w Zespole Szkół w Krzycku Wielkim, śmiało
można już zaliczyć do tradycji tej szkoły.
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia wybrani aktorzy wcielają się w role bohaterów biblijnych, którzy bezpośrednio towarzyszyli narodzeniu Syna Bożego, Jezusa
Chrystusa. Od kilku lat jasełka wystawiane są również na
sali wiejskiej w Krzycku Wielkim z okazji koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ostatnich latach jasełka mniej lub bardziej związane były z wydarzeniami z
Betlejem, a aktorzy co roku pochodzili z innych klas.
Tegoroczne jasełka przedstawiane były przez klasę II
A gimnazjum, której wychowawcą jest pani Agnieszka
Dembska. Pierwszym i zarazem najważniejszym zadaniem
w przygotowaniu przedstawienia był wybór odpowiedniego scenariusza. Decyzja o wyborze jasełek podejmowana jest zawsze przez katechetę, któremu w tym trudnym
zadaniu pomagają uczniowie. W tym roku postanowiono
odejść od tradycyjnych jasełek i wybrano sztukę pod tytułem „Anioł Dobroci”. To opowieść o perypetiach pewnego
młodego arystokraty o imieniu Mikołaj, który w tragicznych okolicznościach traci rodziców.
W rolach głównych wystąpili Cezary Migdałek, Szymon
Jankowiak i Adrian Walkowiak. Grę aktorów upiększał
śpiew kolęd, wykonanych przez dziewczynki z chóru
szkolnego prowadzonego przez panią Izabelę Górną. Co
roku oprócz ciężkiej pracy uczniów, na uznanie zawsze
zasługują rodzice aktorów, którzy na każdym kroku służą pomocą. Uczniowie wspierani przez rodziców zawsze
przygotowują wspaniałe stroje oraz dekoracje, bez których
przedstawienia byłyby dużo mniej ciekawe.
W tym roku tak jak w latach poprzednich przedstawienie
zakończyły życzenia świąteczno-noworoczne, które przesłali wszystkim ksiądz kanonik Stefan Stachowiak i dyrektor krzyckiej szkoły pan Józef Sajbura.
Tomasz Dyba
8 grudnia 2011 roku uczniów klas I – III odwiedził niecodzienny gość – górnik. Pan Ireneusz Frąckowiak jest
emerytowanym górnikiem, który pracował kiedyś w kopalni miedzi w Polkowicach. Okazało się również, że pan
Ireneusz jest dziadkiem Natana - naszego ucznia z I klasy.
Gość zaprezentował się w galowym mundurze górniczym
i czapce z pióropuszem oraz opowiedział o znaczeniu barw
na swoim stroju. Opowiedział nam o codziennej pracy w
kopalni. Okazało się, że praca ta jest trudna, odpowiedzialna i bardzo niebezpieczna. Mieliśmy możliwość zobaczenia różnych kruszców wydobywanych głęboko pod
ziemią. Były to między innymi: sól, węgiel, miedź. Później
uczniowie zadawali górnikowi wiele pytań związanych z
górniczą pracą. Na koniec spotkania każda klasa zrobiła
sobie pamiątkowe zdjęcie z górnikiem. Uczniowie wręczyli kwiaty górnikowi i podziękowali za ciekawą lekcję.
W. Zając
Jasełka
Atmosferę świąt w naszej szkole zaczynamy czuć już
wtedy, kiedy się pojawia przepiękny wystrój. Na oknach
przy wejściu głównym wystawiane są witraże o tematyce świątecznej. Front szkoły wieczorami jest oświetlony
lampkami choinkowymi. Przed szkołą stawiana jest szopka bożonarodzeniowa. Nowością w tym roku były wykonane przez uczniów, panią dyrektor Zofię Dragan, panią
Annę Grochowczak, pana Tomasza Kicińskiego i Dariusza Wandolskiego anioły, trzymające świecące lampiony,
które zostały zawieszone na drzewie przy szopce. Tradycją
w naszej szkole, stały się spotkania wigilijne na których
przedstawiane są jasełka.
Dnia 22 grudnia uczniowie spotkali się wraz z nauczycielami, pracownikami szkoły, rodzicami i zaproszonymi
gośćmi, aby obejrzeć przepiękny spektakl, przygotowany
przez uczniów kl. II i III gimnazjum, pod kierownictwem
pani Anny Grochowczak oraz przy nieocenionej pomocy
pana Dariusza Wandolskiego. Młodzi aktorzy grali, śpiewali, tańczyli przybliżając nam atmosferę świąt. Były to
tradycyjne jasełka, w których można było zobaczyć większość postaci związanych z Bożym Narodzeniem. W scenariusz doskonale wpleciono elementy charakterystyczne
36 Nasze Jutro
Z ŻYCIA SZKÓŁ
dla współczesnego świata. Wspólnie zaśpiewane kolędy
tworzyły nastrój świąteczny. Wymowa symboli ukazanych
w jasełkach, przybliżyła nas do pojednania się z bliźnimi.
Po części artystycznej, głos zabrali zaproszeni goście: wójt
Stanisław Waligóra, proboszcz ksiądz Marek Kantecki oraz
sołtys Tadeusz Maleszy. Następnie, jak co roku, przyszedł
gwiazdor wraz z gwiazdką i diabłami. Spotkanie zakończyło wspólne kolędowanie, po czym uczniowie rozeszli
się do klas na opłatkowe spotkanie z wychowawcami.
Magda Poprawska
Jasełka w klasie II
21 grudnia 2011 r. nasza klasa szkolna zamieniła się w
miasteczko Betlejem. Uczniowie przedstawiający aniołów,
pasterzy, królów, Maryję i Józefa odegrali scenę, przedstawiającą narodzenie Pana Jezusa. Widownię stanowili zaproszeni goście: rodzice dzieci, dziadkowie i rodzeństwo.
Gościem honorowym była pani dyrektor Zofia Dragan.
Przedstawienie jasełkowe dostarczyło wiele wspaniałych
wrażeń, tym bardziej, że aktorami były dzieci, które w
spontaniczny sposób odegrały sceny sprzed 2000 lat. Po
jasełkach wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie
życzenia. Nie zabrakło też wspólnego kolędowania, przy
kawie i placku, przygotowanym przez Mamy uczniów.
Uczniowie klasy II i wychowawczyni Grażyna Rolla
Spektakl jasełkowy w wyk. uczniów kl. II i III gimnazjum
Wycieczka na turniej Lech Cup
Dnia 11 grudnia uczniowie, na co dzień grający w UKS
„Sokolik” Bukówiec Górny w sekcji piłkarskiej, wyjechali
wspólnie z rodzicami i rodzeństwem na turniej Lech Cup
do Poznania. Wyjazd był organizowany przez GKS Włoszakowice. W hali sportowej Arena oglądali zmagania piłkarskie drużyn 12-latków. Turniej stał na bardzo wysokim
poziomie. Wygrali piłkarze FC Barcelona, potwierdzając,
że są najlepszą piłkarską szkołą na świecie. Drugie miejsce
wywalczyli zawodnicy Sportingu Lizbona. Gospodarze,
czyli Lech, zajęli ostatecznie piąte miejsce, wygrywając
z Borussią w rzutach karnych. Z pewnością była to bardzo dobra szkoła futbolu dla naszych młodych piłkarzy,
jak również okazja do integracji całej piłkarskiej rodziny
GKS-u. Wycieczka dla naszych najmłodzych piłkarzy była
możliwa, dzięki pomocy finansowej Państwa Karoliny i
Łukasza Kaminiarzów, którzy opłacili autokar i przekąskę
w McDonald’s, za co im z całego serca dziękujemy.
uczniowie z trenerem Łukaszem Koniecznym
Uczestnicy wyjazdu przed stadionem Lecha Poznań
Z ŻYCIA SZKÓŁ
Rocznica Powstania Wielkopolskiego
6 stycznia to dzień, w którym Bukówczanie przyłączyli
się do Powstania Wielkopolskiego. Od poprzedniego roku,
z uwagi na Święto Trzech Króli, dzień ten jest wolny od
pracy, dlatego też przed tą pamiętną rocznicą, w szkole w
klasach IV-VI odbyły się pogadanki, dotyczące przebiegu
Powstania Wielkopolskiego na terenie Bukówca i okolic.
Przeprowadzane były w ramach lekcji historii przez nauczycielkę panią Hannę Owsianną. Uczniowie klas I-III
szkoły podstawowej z wychowawcami udali się pod tablice poległych i tam zapalili znicze. Odbył się również XIII
Bieg Powstańczy, którego zwycięzcą został uczeń klasy
III gimnazjum Eryk Poniży. Ponadto odbył się krótki apel,
który poprowadziła dyrektor Zofia Dragan. Dnia 6 stycznia
o godz. 15.00 gimnazjaliści wraz z wychowawcami wzięli
udział w uroczystościach przy kościele, pod tablicami upamiętniającymi poległych w I wojnie światowej i powstaniu
Bukówczan. Następnie udali się na salę WDK, gdzie m.in
wręczono nagrody za udział w biegu powstańczym i wysłuchano konceru.
XX finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
8 stycznia nasza szkoła przyłączyła się do XX finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rano wolontariusze
zbierali pieniądze do puszek przed kościołem. O godzinie
15.00 rozpoczęła się impreza na sali WDK. Najpierw kapela „Miglance” z panem Tomaszem Kicińskim wykonała
kilka kolęd, następnie zostały wystawione szkolne jasełka. Kolejną atrakcją był występ szkolnego Zespołu Regionalnego pod kierownictwem pani dyrektor Zofii Dragan,
który oprócz kilku tańców przedstawił scenkę „zabawa
w wojsko”. Scenka nawiązywała do niedawnej rocznicy
wybuchu powstania wielkopolskiego. W przerwach pomiędzy występami odbywały się konkursy dla dzieci. Cały
czas czynna była kawiarenka samorządu szkolnego. Można było również nabyć losy w loterii fantowej. Na koniec,
około godz. 18.00, wypuściliśmy lampiony – światełko do
nieba. Wielka Orkiestra zebrała w Bukówcu 1951,72 zł .
Wszystkim, którzy włączyli się w organizację XX finału,
serdecznie dziękujemy.
Hanna Owsianna
Nasze Jutro 37
Zespół Szkół Ogólnokształcących
we Włoszakowicach
Wieści z „małej szkoły”
Z okazji Mikołajek dzieci z „małej szkoły” wzięły udział
w kilku turniejach szachowych. W Wąsoszu w Otwartym
Turnieju Szachowym normy na kategorie wypełnili: Monika Grabsztunowicz, Wiktoria Wolniczak i Michał Lucerek.
Turniej zakończył się zwycięstwem M. Walkowskiego, a
jego brat J. Walkowski zajął 8 lokatę. Wszyscy uczestnicy
turnieju otrzymali upominki (książki i słodycze) ufundowane przez ZPK w Wąsoszu. Najmłodszym uczestnikiem
turnieju był pięcioletni T. Walkowski (ur. 2006).
W I Mistrzostwach Leszna Przedszkolaków drużyna w
składzie A. Raburska, M. Bajon, M. Bajon, K. Kamiński
i K. John zajęła 4 miejsce. Indywidualnie A. Raburska
wypełniając normę na V kategorię zajęła 5 miejsce wśród
dziewczynek. Zawodnicy w tej grupie oprócz A. Raburskiej
startowali pierwszy raz w turnieju szachowym. Było to dla
nich niezapomniane przeżycie.
WW
*****
Na początku grudnia dzieci z klasy IIB z SP były na lekcji bibliotecznej w Gminnej Bibliotece Publicznej. Zajęcia
poprowadziła p. U. Hałupka. Dzieci poznały różne rodzaje
katalogów, nauczyły się szukać w nich wybranych tytułów.
Poznały także księgozbiór podręczny, w którym największe zainteresowanie wzbudziły słowniki szachowe.
*****
14 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Nadleśnictwie Włoszakowice dla laureatów konkursu plastycznego pt. „Jesienne barwy lasu”. Nagrodzono 40 uczniów
z 20 szkół. Wśród laureatów znalazło się dwóch uczniów
SP we Włoszakowicach, którzy otrzymali nagrody indywidualne. Wyróżniono Marcina Sielągowskiego z kl. I b i
Rafała Lorenza z kl. II b.
*****
Dnia 6 grudnia klasa 1b wyruszyła na wycieczkę do Leszna, ma którą zaprosił uczniów święty Mikołaj. Dzieci bawiły się w sali zabaw „Bajkolandia” oraz uczestniczyły
w lekcji muzealnej pt. „Tradycje i obyczaje związane ze
świętami Bożego Narodzenia” w Muzeum Okręgowym w
Lesznie.
Olga Ciszewska
Klasa Ib ZSO Włoszakowice przed Muzeum Okręgowym w Lesznie
38 Nasze Jutro
Z ŻYCIA SZKÓŁ
Wigilia w ZSO Włoszakowice
W Otwartym Turnieju Bomis Cup Gwiazdka 2011 w grupie do 10 lat 5 miejsce wywalczył J. Walkowski. Na pochwałę zasługuje R. Lorenz , który zajął 11 miejsce, a także M. Grabsztunowicz , która zajęła 13 lokatę. W grupie
do lat 15 wygrał M. Walkowski (7,5), miejsce 9 zajął M.
Kędzierski (5,5), a 10 lokatę uzyskała jego siostra L. Kędzierska (5,5). W kategorii open w tym samym turnieju
dwóch zawodników reprezentowało klub Sokół Włoszakowice: K. Kubiak (II miejsce w klasyfikacji kobiet) i J.
Kędzierski. Oprócz tego gminę Włoszakowice reprezentowało dwóch zawodników P. E. Małecki ( zajął 8 miejsce) i
R. Olejniczak. Puchar dla najstarszego uczestnika turnieju
zdobył S. Ciorga, mieszkający we Włoszakowicach, a reprezentujący klub Wieniawa Leszno.
Przed świętami Bożego Narodzenia dzieci z „małej szkoły” zamieniły się w aktorów i próbowały odegrać swoje
role najlepiej jak potrafiły. Zadanie wcale nie było takie
proste... Diabły wykradły żłobek, w którym Maryja miała
położyć małego Jezuska. Na szczęście aniołom udało się
go odzyskać. Maryja mogła więc bez przeszkód złożyć
dzieciątko na sianku we żłobie i przyjąć pasterzy, mędrców
oraz innych gości. Mali aktorzy z klasy II b oraz z klas
III zaprezentowali się dwukrotnie 21 i 22 grudnia na sali
gimnastycznej w „dużej szkole”. Nad oprawą muzyczną
czuwał pan Szymon Gąda, a występ uświetniły, gościnnie
występując: Aleksandra Liske z Gołanic, Matylda Obiegała z Bukówca Górnego oraz „nasze” solistki: Martyna
Bajon, Laura Spławska, Marta Klecha, Asia Gond.
W gimnazjum jak co roku w tym czasie odbywają się
spotkania wigilijne, które są już takim „przedsmakiem”
nadchodzących świąt. Innym akcentem nadchodzących
świąt były prace uczniów wykonane w ramach międzyklasowego konkursu bożonarodzeniowego na najoryginalniejszy łańcuch choinkowy oraz najładniejszy lampion.
W tej pierwszej kategorii zwyciężyła klasa IGB, w drugiej
zaś klasa IIIGA. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 22
grudnia podczas uroczystego spotkania wszystkich klas z
dyrekcją szkoły. Przy dźwiękach świątecznych utworów
przygotowanych przez p. Katarzynę Kaczmarek, odbył się
ostatni konkurs - na najciekawsze stroje świętego Mikołaja
i Śnieżynki. W tej konkurencji zwyciężyły klasy IIGA i IIIGA. W ostatecznej klasyfikacji najwięcej punktów zdobyła
kl. IIIGA. Na drugim miejscu uplasowała się klIIgA, zaś
trzecie miejsce zajęła kl. IGB.
Uczniowie włoszakowickiego liceum musieli być w tym
roku bardzo grzeczni, ponieważ w czwartek, 22 grudnia, ich
szkołę odwiedziło aż 12 świętych Mikołajów! Ku wielkiemu zaskoczeniu i lekkiemu rozczarowaniu uczniów, okazało
się jednak, że żaden z nich nie był poczciwym staruszkiem
przybywającym z dalekiej Laponii. Byli to reprezentanci
klasy I i II LO przebrani na potrzeby „konkursu Mikołajów”. Podzieleni na dwie grupy, rywalizowali między sobą
w różnych konkurencjach: m.in. musieli zaprezentować, jak
będzie wyglądał strój świętego za 30 lat. Inną konkurencją było odgadywanie tytułów piosenek świątecznych oraz
kolęd, zaprojektowanie pojazdu, odpowiadanie na pytania
związane ze świątecznymi tradycjami z całego świata, a także pakowanie prezentu na czas. Po konkursie uczniowie LO
udali się do klas, gdzie odbyły się symboliczne wigilie.
Bożena Klecha, Renata Wodawska, Ewelina Skopińska
WOŚP w naszej szkole
Przed świętami klasa IIB przygotowała dla rodziców
przedstawienie jasełkowe pt: „Piekielna awantura” na motywach „Jasełek” w opracowaniu J. Walasik. Po przedstawieniu dzieci odwiedził Mikołaj przynosząc upominki. To
samo przedstawienie waz z bajkowym „Misterium na Boże
Narodzenie” przygotowanym przez uczniów klasy III zostało zaprezentowane uczniom pozostałych klas I-III.
WW
8 stycznia już po raz dziewiętnasty (w Polsce po raz dwudziesty) sztab ZSO we Włoszakowicach zorganizował imprezę w związku z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
30 wolontariuszy ( z klas SP, G i LO) brało udział w zbiórce pieniędzy przed kościołem i w szkole podczas trwania
imprezy. Od godz. 15.00 w sali gimnastycznej rozpoczęły
się występy uczniów naszej szkoły. Dzieci z “małej szkoły”
śpiewały przygotowane wspólnie z wychowawczyniami
piosenki. Uczniowie klas 4-6 SP również zaprezentowały
się poprzez śpiew piosenek i kolęd (również w języku angielskim), a także poprzez grę na keyboardzie. Także gim-
Z ŻYCIA SZKÓŁ
nazjaliści pokazali swoje ukryte talenty, m. in. śpiewając i
grając na skrzypcach. Rafał Piskorz (uczeń LO) umilał czas
grą na gitarze i śpiewem utworów zespołów m. in. Dżem i
Perfekt. Swoje zdolności zaprezentowali także uczniowie
ze Studia Piosenki p. Szymona Gądy. Atrakcją były występy zespołu „HEAVEN”. Cheerleaderki tańczyły dwa układy przygotowane przez p. Beatę Trojanowską. Nowością
tegorocznej imprezy była symultana szachowa, ciesząca się
dużym zainteresowaniem uczniów, a zorganizowana przez
p. Wiesławę Walkowską. Jeden zawodnik, którym był Miłosz Walkowski, grał jednocześnie z dziesięcioma przeciwnikami. Przez całą imprezę otwarta była kawiarenka,
Nasze Jutro 39
gdzie każdy mógł zjeść pyszne ciasta, które upiekły mamy
uczniów gimnazjum i za które serdecznie dziękujemy. Nie
zabrakło również licytacji gadżetów WOŚP. O godz. 18.00
zakończyliśmy imprezę tradycyjnym “światełkiem do nieba”, wspólnie śpiewając finałową piosenkę.
Po raz kolejny mieszkańcy Włoszakowic i okolic udowodnili, że chcą pomagać chorym dzieciom i hojnie wspierali
datkami akcję Jurka Owsiaka.
Sztab XX Finału WOŚP składa serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania imprezy oraz zebrania ok. 5460 zł na rzecz fundacji.
Sztab WOŚP
Czy Włoszakowice są przyjazne dla niepełnosprawnych?
Jeszcze rok temu hasło „obowiązkowy udział uczniów w
projekcie edukacyjnym na poziomie gimnazjum” wywoływało przerażenie wśród uczniów, a dziś po raz kolejny z
dumą opisujemy pracowitość i zaangażowanie młodych ludzi w projekt gimnazjalny. Grupa w składzie Julita Rembecka, Martyna Ławecka, Andżelika Józefowska, Daria Wojciechowska, Filip Konieczny i Monika Szwon zdecydowała się
na temat jak w tytule. Uczniowie z godną podziwu odwagą i entuzjazmem zabrali się do tego trudnego, ale jakże
ważnego problemu. Podczas zbierania materiałów spotkali
się zazwyczaj z dużą życzliwością, jednak nie brakowało i
osób lekceważących ich. Wnioski końcowe pracy nad tym
projektem były często zaskakujące i warte dłuższego zastanowienia. Ankietowani mieszkańcy Włoszakowic w 90%
uznali naszą miejscowość za dostosowaną architektonicznie
dla niepełnosprawnych, sami niepełnosprawni zaś już tacy
pewni tego nie byli. Zwracali uwagę na wysokie krawężniki,
nierówne chodniki, czy braki podjazdów w wielu miejscach,
które - jeśli są - to często w niezrozumiały sposób zastawiane są jakimiś elementami ozdobnymi. Natomiast miejsce
pozornie nieprzystosowane, na które zwracali uwagę ankietowani, Urząd Gminy, ma tę kwestię rozwiązaną w taki sposób, że po telefonicznym umówieniu się określony urzędnik przyjmuje petenta na dole. Jednocześnie warto zwrócić
uwagę na fakt, że wszyscy ankietowani podkreślali zmiany
na lepsze w ostatnich latach. Ciekawy wniosek powstał też
przy analizie zagadnień związanych z naszym zachowaniem
wobec niepełnosprawnych. Prawie wszyscy uważamy się za
tolerancyjnych, a z ankiet skierowanych równomiernie do
wszystkich grup wiekowych wynika, że starsze osoby są bardziej otwarte i przyjaźnie nastawione zarówno wobec osób
z niepełnosprawnością fizyczną, jak i niepełnosprawnością
umysłową. Zazwyczaj młodzi ludzie chętnie pokazaliby się
w towarzystwie osoby z niepełnosprawnością fizyczną, ale
już w towarzystwie osoby z niepełnosprawnością umysłową - niekoniecznie. Młodzi, zwłaszcza mężczyźni, częściej
też są oskarżani o niegrzeczne zaczepki czy dwuznaczne
uśmieszki w stosunku do niepełnosprawnych. Szokująco
brzmiało wyznanie jednej z osób niepełnosprawnych, gdy
opowiadała o młodym człowieku, który proszony o pomoc
wzruszył ramionami i poszedł dalej, podczas gdy pomógł jej
starszy pan o lasce. Wierzymy, że są to odosobnione przypadki. Potwierdza to osoba na co dzień pracująca z niepełnosprawnymi, która w udzielonym wywiadzie powiedziała, że
włoszakowiczanie zdają egzamin z tolerancji.
Zatem nie jest z nami tak źle, ale jest też nad czym pracować.
Pamiętajmy wszyscy, że zdrowie nie jest nam dane na zawsze
i każdy z nas wcześniej czy później może je stracić. W tej sytuacji miła jest świadomość, że wśród bardzo młodych ludzi
są „mądre” życiowo osoby, zauważające potrzeby innych i z
pełnym zaangażowaniem walczące o ich prawa. Dobrze, że
jesteście z nami!
M.B.
40 Nasze Jutro
SPORT
Rok 2011 we Włoszakowickim
Bractwie Kurkowym
4 marca na Walnym Zebraniu Członków uchwalony został plan imprez na
rok 2011. Nie wszystkie imprezy udało się zorganizować z przyczyn niezależnych od Rady Bractwa.
W dniu 3 maja Włoszakowickie Bractwo Kurkowe obchodziło uroczystość
strzelania o tytuł Króla A. D. 2011.
Dzień rozpoczął się od pożegnania
ustępującego Króla Kurkowego, którym był ubiegłoroczny zwycięzca
turnieju królewskiego brat Marian
Ratajczak. Następnie ze sztandarem
przeszliśmy do kościoła po księży
włoszakowickiej parafii i w kolumnie
udaliśmy się na boisko, gdzie odprawiona została koncelebrowana msza
św. Ks. wikariusz odprawił ją w intencji naszych zmarłych braci: Andrzeja
Krawczyka, ks. kanonika Andrzeja
Błaszaka, Władysława Mani i Dariusza Czerwińskiego. Po mszy św. w
siedzibie bractwa odbyła się jeszcze
jedna uroczystość: ślubowanie złożył
nowy brat – Ryszard Dudek.
Strzelanie królewskie otworzył, odda-
jąc pierwszy strzał do kura i do tarczy
królewskiej, ustępujący król brat Marian Ratajczak. Po nim strzelali pozostali bracia. Kura celnym strzałem
strącił brat Jan Husiatyński zostając
Królem Kurkowym A.D.2011. Jego
rycerzami zostali: I – brat Jerzy Mierzyński, II – brat Marian Lipelt.
Na dzień 29 maja Włoszakowickie
Bractwo Kurkowe wezwało na Turniej Strzelecki o Tarczę Memoriałową zmarłych Braci Andrzejów oraz
tarcze towarzyszące braci kurkowych
z zaprzyjaźnionych bractw. Na turniej przyjechali bracia z: Jutrosina,
Mieszkowa, Śmigla, Dolska, Ponieca,
Książa Wlkp, Kórnika oraz z dwóch
bractw z Poznania - z Poznańskiego
Bractwa Kurkowego i Bractwa Kurkowego Grodu Przemysława przy
Dworze Grunwaldzkim. Po emocjach
strzeleckich strzelmistrz podliczył
wyniki. Starszy Włoszakowickiego
Bractwa oraz Król Włoszakowickiego
Bractwa Kurkowego wręczyli zwycięzcom trofea. Podczas wręczania
nagród obecni byli również wójt Gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra
oraz dyrektor Środowiskowego Domu
Samopomocy Mariola Żołędziejewska. Tarczę Memoriałową zdobył już
po raz trzeci brat Jan Ciszewicz z
Bractwa Kurkowego w Dolsku. Tarczę Wójta Gminy Włoszakowice
zdobył Piotr Riedel z Włoszakowic,
a tarczę sponsora, firmy PUDLISZKI,
Marek Balcerek z Jutrosina. Strzelaliśmy również do tarczy, z której dochód przeznaczyliśmy w całości dla
Środowiskowego Domu Samopomocy im. Wernera Kenkla. Tu zwycięzcą
został brat Tadeusz Dekiert ze Śmigla.
W strzelaniu do zapadek i do tarczy
punktowej zwyciężył brat Piotr Riedel z Włoszakowic. Kura strącił brat
Leon Bejmowicz z Włoszakowic.
Sztandar Bractwa tradycyjnie uczestniczył w procesji Bożego Ciała, tradycyjnie w skromnej obstawie braci.
Strzelaliśmy również o Tarczę św.
Apostołów Piotra i Pawła. W tym
strzelaniu zwyciężył brat Ireneusz
Włoszakowickie Bractwo Kurkowe z tarczą żniwną w czasie ubiegłorocznych uroczystości dożynkowych we Włoszakowicach
SPORT
Dwornik przed Józefem Schmidtem i Władysławem Jasińskim.
W dniu 28 sierpnia Włoszakowickie Bractwo Kurkowe
obchodziło uroczystość strzelania o tytuł Króla Żniwnego A.D. 2011. Termin strzelania zbiegał się jak co roku z
dożynkami we Włoszakowicach. Dzień rozpoczął się od
pożegnania ustępującego Króla Żniwnego, którym był
ubiegłoroczny zwycięzca turnieju brat Edmund Poprawa.
Następnie bracia kurkowi uczestniczyli we mszy św. dożynkowej, podczas której ks. proboszcz poświęcił tarczę
żniwną. Strzelanie królewskie otworzył oddając pierwszy
strzał do kura i do tarczy królewskiej ustępujący król żniwny brat Edmund Poprawa. Po nim strzelali pozostali bracia.
Kura strącił brat Piotr Riedel, uzyskując tytuł Króla Żniwnego A.D.2011. Jego rycerzami zostali: I – brat Edmund
Poprawa, II – Ryszard Dudek.
Na dzień 30 października WBK zwołało Turniej Strzelecki o Tarczę św. Huberta oraz tarcze towarzyszące. Na
turniej przyjechali bracia z: Jutrosina, Mieszkowa, Śmigla,
Dolska, Rydzyny, Książa Wlkp, Dobrzycy, Kościana, Rawicza, Wolsztyna, Borku Wlkp oraz, ponownie, z dwóch
bractw z Poznania - z Poznańskiego Bractwa Kurkowego
i Bractwa Kurkowego Grodu Przemysława przy Dworze
Grunwaldzkim. Zaszczycił nas również swą obecnością
Król Okręgu Leszczyńskiego brat Szczepan Karosz.
Po emocjach strzeleckich przyszedł czas na ogłoszenie
wyników. Starszy oraz Król Włoszakowickiego Bractwa
Kurkowego wręczyli zwycięzcom trofea. Tarczę św. Huberta pięknym strzałem zdobył brat Tadeusz Marciniak z
Poznańskiego Bractwa Kurkowego, drugie miejsce zdobył
brat Jan Ciszewicz z Dolska, a trzecie brat Jerzy Mierzyński z Włoszakowic.
Pozostałe wyniki. Tarcza Wójta Gminy Włoszakowice: I –
brat Jerzy Mierzyński z Włoszakowic; II – brat Grzegorz
Marciniak z Mieszkowa; III – brat Ryszard Bura z Włoszakowic. Tarcza Sponsora Zyty i Jacka Frankowskich: I
– brat Krzysztof Szramka z Wolsztyna; II – brat Jarosław
Głowacki z Rydzyny; III – brat Tadeusz Dekiert ze Śmigla.
Strzelanie do zapadek: I – brat Piotr Riedel z Włoszakowic; II – brat Bartosz Kowalewicz z Rawicza; III – brat
Zygmunt Woźny z Wolsztyna. Tarcza punktowa: I – brat
Krzysztof Smoleński z Książa Wlkp; II - brat Ryszard Bura
z Włoszakowic; III – brat Piotr Riedel z Włoszakowic.
Ostatnią konkurencją było strzelanie do kura. I tutaj celnym strzałem popisał się zwycięzca w strzelaniu do Tarczy
Patronackiej brat Tadeusz Marciniak z Poznania. Drugie
miejsce zdobył brat Rafał Mitschke, a trzecie siostra Maria
Mitschke z Mieszkowa.
Tradycyjnie 11 listopada strzelamy o tytuł Mistrza Bractwa i do Tarczy Niepodległościowej. Mistrzem A.D. 2011
został brat Ryszard Bura, a wicemistrzami Maciej Pihil i
Piotr Riedel. Pierwszy raz do Tarczy Niepodległościowej
strzelaliśmy z broni czarnoprochowej. Zwycięzcą został
brat Maciej Pihil, a II i III zajęli odpowiednio Ryszard
Dudek i Ryszard Bura.
Starszy, reprezentując Włoszakowickie Bractwo Kurkowe, odwiedził w 2011 roku Bractwa Kurkowe w Śmiglu,
Zbąszynku, Wolsztynie, Kościanie, Rawiczu, Mieszkowie,
Jarocinie, Krobi, Poniecu, Jutrosinie, Pogorzeli, Borku
Wlkp, Mieszkowie, Ostrowie Wlkp, Krotoszynie, Ligocie-
Nasze Jutro 41
Korytnicy-Korytach, Kórniku, Poznaniu, Śremie, Dolsku,
Książu Wlkp, Koźminie Wlkp., Rydzynie i zdobył w turniejach strzeleckich w tym roku łącznie 75 punktowanych
miejsc, w tym: 13 tarcz, 1 kura, 3 zwycięstwa w strzelaniach nocnych (w Rozdrażewie o przechodni Łańcuch św.
Józefa, w Pogorzeli i w Borku Wlkp), Laur św. Wawrzyńca
w Koźminie Wlkp oraz odniósł 8 zwycięstw w strzelaniu
do tarcz punktowych.
Starszy
Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego
Ryszard Bura
Co słychać
w „Dębie” Boguszyn?
16 grudnia ub.r. odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Klubu Piłkarskiego „Dąb Boguszyn” w 2011 roku.
W rozmowach z przybyłymi gośćmi, wójtem gminy Włoszakowice Stanisławem Waligórą i sponsorami prezes klubu, Marek Kot podkreślał, że rok 2011 był dla klubu udany
z uwagi na odniesione sukcesy – zarówno seniorów, jak i
„orlików” (młodzież z rocznika 2001 i młodsza).
Drużyna seniorów po rundzie jesiennej zajmuje 4 miejsce
w tabeli w grupie A klasy leszczyńskiego OZPN. Natomiast „orliki”, które w tym roku debiutowały, wygrały 5
spotkań meczowych.
Ponadto w minionym roku „Dąb Boguszyn” wzbogacił
się o nową szatnię, oddaną do użytku wiosną 2011 roku, a
doposażoną przez Jacka Frankowskiego, który dostarczył
ławki, wieszaki, stoliki i taborety. Inwestycja ta zdecydowanie podniosła standard klubu, który do tej pory takiego
pomieszczenia nie posiadał.
W planach gminy, o których wspominał na spotkaniu wójt,
są dalsze modernizacje tego miejsca, takie jak np. ogrodzenie boiska.
W czasie spotkania prezes Marek Kot podziękował i uhonorował sponsorów klubu: Jacka Frankowskiego, Witosława Frąckowiaka, Szymona Johna, Małgorzatę i Wojciecha
Kenklów, Piotra Ratajczaka. Podziękował także wszystkim
sportowcom i osobom związanym z klubem: opiekunce
drużyny „orlików” Alicji Kaczmarek, kierownikowi drużyny seniorów Mariuszowi Borkowskiemu oraz trenerowi
drużyny Remigiuszowi Majrzakowi.
WS
42 Nasze Jutro
ROZRYWKA
RadA Rodziców
Szkoły Podstawowej we Włoszakowicach
serdecznie zaprasza na
ZABAWĘ
WALENTYNKOWĄ
11 lutego 2012 r. od godz. 19.00
sala GOK we Włoszakowicach
Cena biletu 120 zł od pary. Gra zespół PLAY
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
w Bukówcu Górnym zaprasza na
BAL
SOKOŁA
11 lutego 2012 r. godz. 19.00
sala WDK w Bukówcu Górnym
Zapewniamy dobrą zabawę i smaczne posiłki. Dochód z imprezy przeznaczony będzie na potrzeby uczniów naszej Szkoły.
Gra zespół HOLIDAYS. Cena 160 zł od pary
Zapisy przyjmuje:
sekretariat ZSO Włoszakowice tel. 65 5370017
Zapisy: Antoni Marcinek, Bukówiec Górny
Od redakcji. Z naszej winy powyższe ogłoszenie ukazało się
w numerze grudniowym w błędnej formie. Radę Rodziców,
Dyrekcję Szkoły i Uczniów uprzejmie przepraszamy.
Firma Transportowa
„Piotr John”
z Włoszakowic
organizuje
jednodniowe wyjazdy do Tropical Islands
największej tropikalnej krainy wypoczynku
w Europie. Wyjazd już 18 lutego.
ul. Powstańców Wlkp. 164, tel. 65 - 5372 143
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
w Bukówcu Górnym organizuje
Bal Maskowy
12 lutego 2012 roku
sala WDK w Bukówcu Górnym
Gra zespół HOLIDAYS
Kontakt: tel. 65/5370 429; 609 561 138
Początek balu o godz. 17.30
Maski przyjmowane są do godz. 19.00
Serdecznie zapraszamy!!!
Dla wszystkich masek przewidziano nagrody: miejsca I-VI
nagrody pieniężne, dla pozostałych nagrody rzeczowe.
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach
zaprasza na niezapomniany
Gminny Dzień Kobiet
Nagradzane są maski powyżej Szkoły Podstawowej.
Masz pomysł? Ubierz się i przyjdź. Zapraszamy!
Niedziela 19 lutego 2012 r.
9 marca 2012 r. (piątek) od godz. 17.30
Sala koncertowa Restauracji Toscania
we Włoszakowicach
VII Kabaretowe Ostatki
W programie: Joanna Bartel show, pokaz
Jubileusz XXV-lecia
Kabaretu DZIURA
akrobatyczny, koncert Kasi Kowalskiej
Prowadzenie: Krzysztof Langer (Kabaret PAKA)
Bilety w cenie 40 zł dostępne w biurze GOK
i u sołtysów z gminy Włoszakowice.
Tel. 65/5252 966; tel.kom. 605 422 036
oraz
start o godz. 18.00
Sala WDK w Bukówcu Górnym
w programie: kabaret DZIURA
oraz kabaret SŁUCHAJCIE z Zielonej Góry
ROZRYWKA
Nasze Jutro 43
Krzyżówka nr 211
Hasła do krzyżówki nr 211
Poziomo: 3) stoi w oborze, 7) ważna przy podejmowaniu
decyzji, 8) mieszkanka naszego kraju, 9) gorylątko, 11)
potrzebne tancerkom, 12) kat, 13) może być nocna, 16) na
nogach, 20) brak kart w danym kolorze, 21) wierszowana
zagadka, 22) operacja wojskowa polegająca na wysadzeniu
wojsk na terytorium wroga, 23) rodzaj materiału albo stan
w USA, 27) roślina oleista, 31) podpalacz, 32) w starożytnej
Grecji skorupki gliniane do sporządzania notatek (ułóż z liter
o, a, i, k, t, r, s), 33) ssak z rodziny jeleniowatych albo imię
Olbrychskiego, 34) człowiek nieokrzesany, bez kultury, 36)
do robienia drobnych notatek, 37) stan w północno-zachodniej części USA.
Pionowo: 1) szlachetny metal, 2) z nich składa się zeszyt,
3) imię Stocha, 4) powstaje po rozpadzie partii, organizacji,
5) pracuje na stacji badawczej na Antarktydzie, 6) królował
na niej Małysz, 9a) rodzaj czesania, 10) robisz nim zdjęcia,
14) uczta pierwszych chrześcijan (ułóż z liter e, a, a, p, g),
15) ogół gazet, 17 odmawia go codziennie ksiądz, 18) posag,
19) występują na niej artyści, 24) lubi porządek, 25) … na
sukces, program telewizyjny, 26) w śniadaniówce, 28) np.
drogowe, 29) fałda spódnicy, 30) małe miasto w Polsce, stąd
miał pochodzić legendarny odkrywca Ameryki Jan z …., 35)
nuta albo symbol krzemu
Litery zaznaczone w prawym dolnym rogu kratek uszeregowane od 1 do 11 utworzą rozwiązanie, które należy
nadesłać do redakcji w ciągu dwóch tygodni od ukazania
się miesięcznika.
Rozwiązanie krzyżówki nr 210 brzmi „BOŻONARODZENIOWA SZOPKA”. Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie
wylosował Aleks Mierzyński z Bukówca Górnego, ul.Powstańców Wielkopolskich.
Nagrodę prosimy odebrać w redakcji. Gratulujemy!
Miesięczne Pismo Społeczno - Kulturalne Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach. Redaguje: Zespół. Redaktor naczelny:
Paweł Borowiec. Skład komputerowy i opracowanie graficzne: Maria Helińska. Foto: Henryk Samol, K.Michalska.
Redakcja zastrzega sobie prawo doboru i skrótów tekstów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
Adres Redakcji i Wydawcy: Gminny Ośrodek Kultury Włoszakowice ul. Kurpińskiego 29, tel. (065) 52 52 967;
e-mail: [email protected] Druk: Drukarnia “HAF”, 64-100 Leszno, Aleja Konstytucji 3 Maja. Nakład: 1250 egz.
44 Nasze Jutro REKLAMY OGŁOSZENIA DROBNE
Przyjmę ucznia w zawodzie murarz-tynkarz, Zakład Ogólnobudowlany, Włodzimierz Fliger, Bukówiec Górny, ul.
Powstańców Wlkp. 151
Kontakt: tel. kom. 601 569 769
*****
Sprzedam tunele foliowe, ogrzewane,
zblokowane, o łącznej powierzchni 730
m2. Konstrukcja stalowa, ocynkowana.
Kontakt: tel. 65 53 70 308; 663 439 393
*****
Przyjmę ucznia w zawodzie murarz.
Praca na terenie gminy Włoszakowice
Kontakt: tel. kom. 693 430 079
*****
Przyjmę do pracy w ogrodnictwie (Włoszakowice)
Kontakt: tel. kom. 726 010 160
*****
Kupię łąki, pole, ugór, blisko jeziora lub
przy jeziorze
Kontakt: tel. kom. 508 298 253
*****
Sprzedam mieszkanie 48 m2, Włoszakowice, ul. Wolsztyńska 11/14
Kontakt: tel. kom. 601 855 054
*****
Biuro
Rachunkowe
mgr Donata Ratajczak-Kicińska
certyfikat Ministra Finansów nr 51431/2011
Bucz, ul. Kasztanowa 4
64 - 234 Przemęt, tel. 601-833-565
e-mail:
[email protected]
zakres usług:
• doradztwo podatkowo-księgowe
• obsługa małych, średnich i dużych firm
• księgi handlowe • kadry i płace
• rozliczenia ZUS • rozliczanie VAT
dla rolników • sporządzanie
rocznych zeznań podatkowych
• przygotowanie wniosków o zwrot VAT
za materiały budowlane
REKLAMY
sklep „M-STYL”
Włoszakowice
Pl. 21 Października 6
(rondo)
czynny: pon. - pt. 9.00 - 17.00
sob. 9.00 – 13.00
oferujemy: * artykuły dekoracyjne w stylu retro, shabby
chic, vintage * upominki * pakowanie prezentów gratis.
Duży wybór!
Wykonujemy: * kuchnie na wymiar, szafy, i inne meble
na indywidualne zamówienie * okleinowanie i cięcie płyt
Oferujemy: blaty, płyty i sklejki firmy Biuro – Styl
tel. 501 108 226; 503 188 360
Naprawa RTV
* telewizory * radia * video * tunery sat.
* piloty itp. * montaż anten SAT
Krzysztof Bartkowiak
Nasze Jutro 45
SPRZEDAM MASZYNY
I URZĄDZENIA MASARNICZE
ORAZ
WYPOSAŻENIE
SKLEPÓW MIĘSNYCH
TEL. KONTAKTOWY
661 020 625
Położna
ŚrodOWISkowo - Rodzinna
Halina Kołodziejek
* kontrakt z NFZ
* wizyty domowe
* opieka nad ciężarną od 21 tyg. ciąży
Rafał Walczak
* opieka nad noworodkiem i położnicą
tel. kom. 603 281
Tel. 605 - 135 - 610
989; 607 493 408
Dojazd do klienta
Salon kosmetyczny i solarium Ergoline
„BONSAI”
Renata Skorupińska
ul. Chopina 58, Włoszakowice
W ofercie: * zabiegi pielęgnacyjne przy użyciu
specjalistycznej aparatury * stylizacja paznokci
metodą żelową, akrylową oraz manicure hybrydowy
* przedłużanie rzęs
Rejestracja telefoniczna
od 9.00 do 19.00 pod nr tel.: 609 652 370
Z A P R A S Z A M !!!
64 - 100 Leszno, ul. Spółdzielcza 5
kom. 723-687-976
e-mail: [email protected]
www.meble-sieracki.pl
46 Nasze Jutro
REKLAMY Fryzjer dla psów
„PSIA URODA”
*strzyżenie * kąpiele * trymowanie
* rozczesywanie
* pielęgnacja oczu, uszu, pazurków
Marta
Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 5
tel. 783 474 369
Z a p r a s z a m !!!
Firma
ogólnobudowlana
Andrzej Marszałek
oferuje
pełen zakres usług
remontowo - budowlanych
Bukówiec Górny
ul. Powstańców Wlkp. 177
tel. 695 531 121
[email protected]
tel. całodobowy 797 587 174 ; 607 970 868
Inwestycje gminne
Oczyszczalnia
ścieków
w
Grotnikach
Stosunkowo łagodny
początek zimy sprzyjał
trwającej przebudowie i
modernizacji oczyszczalni
ścieków w Grotnikach.
W trakcie budowy jest
nowy budynek garażowy
Trwa także budowa sitopiaskownika na bioreaktorze. Wykonawca przystąpił już do wyposażania
bioreaktorów
w urządzenia technologiczne.
Montowane są mieszadła
i nowe rurociągi technologiczne. Trwa montaż
dmuchaw w starym
budynku oczyszczalni
oraz prace elektryczne
w nowych obiektach.
Zamontowany też został
agregat prądotwórczy
Noworoczny Turniej Szachowy
Grotniki, 14 stycznia 2012 r.
ŻWIR – LECH Lech Głuszak
Żwirownia
Kruszywo sortowane – żwir 0-2,
kamień 2-8, 8-32. Żwir, piasek, pospółka,
humus, ziemia pod trawę,
ziemia na wyrównanie terenu.
Kruszywo budowlane
– gruz kruszony, tłuczeń 0-31,5
Usługi – roboty ziemne, wykopy, nawożenie,
równanie terenu, koparką, ładowarką,
samochody ciężarowe
64 - 140 Włoszakowice
ul. Wolności 15
tel. kom. 609 960 728;
691 098 120
Przyjmę gruz i ziemię!

Podobne dokumenty