Założenia programu działań na rzecz ochrony dzieci przed

Komentarze

Transkrypt

Założenia programu działań na rzecz ochrony dzieci przed
Założenia programu działań na rzecz ochrony dzieci przed pornografią
(szkodliwymi treściami) w internecie.
I. Zidentyfikowany problem: zbyt mała świadomość rodziców i dzieci na temat zagrożeń
związanych z korzystaniem z internetu.
Remedium: działania informacyjne i edukacyjne skierowane przede wszystkim do rodziców,
w pewnym zakresie również do dzieci:
1. stworzenie jednego (albo rozwój już istniejącego) wspólnego portalu informacyjnego, na
którym znajdowałyby się praktyczne informacje dla rodziców na temat zagrożeń, jak
i sposobów radzenia sobie z nimi, ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat
istniejących programów kontroli rodzicielskiej, możliwości jakie dają przeglądarki i
wyszukiwarki oraz ustawień i funkcjonalności systemów operacyjnych:
Ø wiodący: Fundacja Dzieci Niczyje lub/albo IAB (w ramach realizacji programu
Internet a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży), w zależności od przyjętego modelu
finansowania zadania.
Ø wspierający: wszyscy zaangażowani, w szczególności MAC, NASK, przedsiębiorstwa
telekomunikacyjne, dostawcy usług elektronicznych, dostawcy narzędzi i programów
2. zasilanie portalu wiedzą i informacjami pochodzącymi od administracji publicznej,
organizacji pozarządowych oraz zaangażowanych przedsiębiorców:
Ø wiodący: wiodący: Fundacja Dzieci Niczyje lub/albo IAB (w ramach realizacji
programu Internet a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży), w zależności od przyjętego
modelu finansowania zadania.
Ø wspierający: wszyscy zaangażowani zasilający portal wiedzą i informacjami,
w szczególności: MAC, UKE, MEN, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, NASK,
przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, dostawcy usług elektronicznych oraz rozwiązań
technicznych.
3. informowanie o problemie oraz o istnieniu portalu na stronach administracji publicznej,
organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców:
Ø wiodący: MAC jako podmiot, który zamieści odpowiednie informacje na stronie MAC
oraz podejmie starania, aby odpowiednie informacje zostały zamieszczone
i aktualizowane na stronach innych zaangażowanych jednostek administracji
publicznej,
Ø wspierający: UKE, MEN, RPD, KRRiT, NASK (MNiSW), FDN, ORE.
4. spoty i działania informacyjne w telewizji publicznej oraz w mediach elektronicznych,
których celem jest zwrócenie uwagi rodziców na problem i skierowanie po więcej informacji
na portal internetowy:
1
Ø wiodący: KRRiT, która we współpracy z nadawcami zapewni czas antenowy
w telewizji publicznej oraz MAC, który nawiąże współpracę z mediami
elektronicznymi (portale informacyjne lub rozrywkowe, media społecznościowe)
Ø współpracujące: organizacje branżowe (np. IAB, Fundacja Rozwoju Gospodarki
Elektronicznej), dostawcy usług elektronicznych, przedsiębiorcy telekomunikacyjni,
FDN, NASK oraz inni zaangażowani.
5. informowanie o problemie i dostępnych narzędziach podczas albo po zawarciu umowy
o świadczenie usługi dostępu do sieci internet:
Ø wiodący: przedsiębiorstwa telekomunikacyjne
Ø współpracujące: wszyscy zaangażowani, w szczególności MAC, UKE, NASK, FDN.
6. działania edukacyjne w szkołach, skierowane zarówno do rodziców jak i dzieci:
Ø wiodący: MEN oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji
Ø wspierający: wszyscy zaangażowani, w szczególności Policja, MAC, NASK, FDN.
II. Zidentyfikowany problem: niskie kompetencje cyfrowe rodziców, skutkujące znikomym
wykorzystaniem dostępnych rozwiązań technicznych, chroniących dzieci przed szkodliwymi
treściami w Internecie.
Remedium: przekazywanie rodzicom praktycznej wiedzy i porad na temat istniejących
rozwiązań technicznych, możliwych do wykorzystania na urządzeniu końcowym, oraz dalsze
rozwijanie takich narzędzi, jak również działania skierowane na publiczne punkty dostępu:
1. wpieranie wszelkich inicjatyw, których celem jest udostępnienie rodzicom darmowych
i prostych w obsłudze rozwiązań technicznych działających na poziomie urządzenia
końcowego:
Ø wiodący: MAC w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi,
dostawcami usług elektronicznych oraz producentami sprzętu elektronicznego;
Ø wspierający: FWiOO, FDN, NASK, UKE.
2. gromadzenie na wspólnym portalu praktycznej wiedzy i poradników na temat
funkcjonujących już rozwiązań technicznych, wraz z przystępnym instruktarzem, jak z tych
narzędzi korzystać:
Ø wiodący: wiodący: Fundacja Dzieci Niczyje lub/albo IAB (w ramach realizacji
programu Internet a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży), w zależności od przyjętego
modelu finansowania zadania.
Ø wspierający: przede wszystkim MAC oraz dostawcy rozwiązań technicznych,
przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, dostawcy usług elektronicznych, NASK oraz
wszyscy posiadający przydatną wiedzę i informacje na ten temat.
3. organizowanie akcji informacyjnych dla rodziców, celem upowszechniania umiejętności
cyfrowych:
2
Ø wiodący: MAC w ramach programów ministerialnych oraz działania realizowane
przed podmioty zewnętrzne, którym powierzono realizację zadania publicznego
w ramach procedury konkursowej
Ø współpracujący: wszyscy zaangażowani, w szczególności w zakresie udostępniania
wiedzy, materiałów informacyjnych oraz szkoleniowców.
4. gromadzenie i udostępnianie wiedzy na temat dostępnych rozwiązań technicznych,
przedstawienie zasad działania poszczególnych rozwiązań, wraz z ewentualnym
wskazywaniem mocnych i słabych stron tych rozwiązań:
Ø wiodący: NASK
Ø wspierający: MAC, dostawcy urządzeń i programów do ochrony dzieci przed
szkodliwymi treściami.
5. przegląd i monitoring realizacji przez szkoły obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa
szkolnych punktów dostępu do internetu:
Ø wiodący: MEN
Ø współpracujący: MAC, UKE, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne oraz dostawcy
urządzeń i oprogramowania.
3

Podobne dokumenty