rola Internetu w procesie nauczania

Komentarze

Transkrypt

rola Internetu w procesie nauczania
SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 2 EK
TEMAT: The Internet: a blessing or a curse? – the role of the Internet in the learning
process. (Internet: przekleństwo czy błogosławieństwo? – rola Internetu w procesie
nauczania.)
PROWADZĄCY: nauczyciel kontraktowy Katarzyna Jacak
POZIOM ZAAWANSOWANIA: średniozaawansowany (intermediate)
I.
GŁÓWNE ZAGADNIENIA LEKCJI:
Lekcja dotyczy doskonalenia umiejętności gramatycznych w kontekście ćwiczeń
przygotowujących do egzaminu maturalnego. W tym przypadku są to różne struktury
gramatyczne służące do wyrażania przyszłości. Uczniowie utrwalą formy przyszłe za
pomocą ćwiczeń gramatycznych i testu interaktywnego dostępnych na stronie
internetowej nauczyciela (www.kjacak.u2.pl). Ćwiczenia te będą stanowiły podstawę do
doskonalenia umiejętności językowych: napisania krótkiej formy użytkowej – email,
przeprowadzenia rozmowy na temat wad i zalet Internetu w procesie nauczania i
logicznego argumentowania swojej wypowiedzi.
II.
CELE LEKCJI:
Po zakończeniu lekcji uczeń zna:
-
strukturę i użycie form przyszłych: Future Simple, to be going to, Present Simple,
Present Continuous
-
strukturę pisania krótkiej formy użytkowej – email formalny i nieformalny
- adresy stron internetowych z materiałami dydaktycznymi: słowniki, ćwiczenia
gramatyczne
Po zakończeniu lekcji uczeń potrafi:
-
poprawnie stosować formy przyszłe
-
napisać wiadomość email – formalną i nieformalną
-
wypowiadać się na temat wad i zalet Internetu do celów edukacyjnych
-
korzystać z Internetu, obsługiwać pocztę elektroniczną
III.
METODY PRACY:
Lekcje te dobrze jest przeprowadzić według podejścia komunikacyjnego, a więc
połączenia różnych metod: metody konwersacyjnej – włączanie ucznia do uczestnictwa w
rozmowach toczących się w języku obcym, metody kognitywnej – przyswajanie języka
przez ucznia ma charakter innowacyjny, twórczy, prawo do błędów, metody naturalnej –
nauczanie zbliżonej do naturalnej formy komunikacji, wyeliminowanie stresu.
IV.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
-
zeszyt ćwiczeń (Matura Success Intermediate Activator, L. White, Longman)
-
strona internetowa nauczyciela (www.kjacak.u2.pl)
-
strony internetowe słowników językowych (www.ling.pl, www.megaslownik.pl,
www.ldoceonline.pl)
-
strony
internetowe
z
interaktywnymi
ćwiczeniami
gramatycznymi
(www.testyourenglish.pl).
V.
PRZEBIEG LEKCJI:
a) WPROWADZENIE:
- nauczyciel rozdaje uczniom klucz odpowiedzi do zadania domowego (zeszyt ćwiczeń
str. 43). Uczniowie sprawdzają zadanie z kluczem (praca w parach). Nauczyciel wybiera
kilku uczniów i prosi ich o uzasadnienie dlaczego dana odpowiedź jest poprawna.
- uczeń zapisuje temat lekcji na tablicy. Nauczyciel omawia problematykę lekcji oraz jej
cel.
- nauczyciel przypomina formy gramatyczne służące do wyrażania przyszłości
(nauczyciel – uczniowie). Uczniowie identyfikują formy przyszłe w ćwiczeniu
(www.kjacak.u2.pl, zakładka gramatyka → formy przyszłe ćwiczenie). Następnie
dopasowują formy przyszłe do ich funkcji (praca indywidualna).
- uczniowie sprawdzają ćwiczenie z kluczem, analiza ćwiczenia (www.kjacak.u2.pl,
zakładka gramatyka → formy przyszłe odpowiedzi ).
b) ROZWINIĘCIE: TEST INTERAKTYWNY
- nauczyciel objaśnia instrukcję do testu interaktywnego (www.kjacak.u2.pl, zakładka test
gramatyczny → test 3).
- uczniowie wykonują test interaktywny (praca indywidualna). Po zakończeniu testu
(jeden test składa się z 12 losowo wybranych pytań) uczeń jest informowany o ocenie jaką
otrzymał za swoją pracę. Nauczyciel nagradza uczniów, którzy jako pierwsi otrzymali
oceny bardzo dobre lub dobre. Uczniowie otrzymują oceny za aktywność.
c) PISANIE KRÓTKIEJ FORMY UŻYTKOWEJ – EMAIL
- nauczyciel prosi uczniów o napisanie na kartce swojego adresu email (praca w parach).
Następnie nauczyciel zbiera adresy napisane przez uczniów.
- nauczyciel przypomina strukturę pisania krótkiej formy użytkowej – email formalny i
nieformalny (nauczyciel - uczniowie).
- uczniowie losują temat emailu i adres, na który będą dany email pisali. Uczniowie piszą
email na podany adres (praca w parach). Każdy email zawiera formy przyszłe, które
uczeń musi odgadnąć i poprawnie sformułować. Uczniowie mogą korzystać ze słowników
internetowych. Nauczyciel wyznacza czas pracy.
- osoby, które otrzymały email odpowiadają na niego.
d) ZAKOŃCZENIE
- uczniowie odpowiadają na pytanie zamieszczone w temacie lekcji – czy Internet to
przekleństwo czy błogosławieństwo i dlaczego (nauczyciel - uczniowie).
VI.
ZADANIE DOMOWE:
- ćwiczenia gramatyczne (www.testyourenglish.pl).
VII.
DODATKOWE UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI LEKCJI:
W przypadku wolniejszego tempa pracy uczniów nauczyciel może poprosić uczniów o
dokończenie pisania krótkiej formy użytkowej na zadanie domowe i wysłania wiadomości
email na pocztę nauczyciela. Ważne jest aby na lekcji pojawiły się ćwiczenia, w których
uczniowie potrafią wykorzystać formy przyszłe w praktyce.
W przypadku szybszego wykonania zadań przewidzianych na jednostkę lekcyjną
nauczyciel może poprowadzić dyskusję na temat własnych doświadczeń uczniów w
korzystaniu z Internetu do celów edukacyjnych.
Opracowała: Katarzyna Jacak
KARTA PRACY
Przebywasz u angielskiej rodziny na wymianie, która ma potrwać dwa miesiące. Napisz do
swojego znajomego Anglika krótki email, w którym:
 opisz w jakim celu przybyłeś do Anglii.
 podaj gdzie się zatrzymałeś.
 obiecaj wysłać koledze zdjęcia z zeszłorocznych wakacji.
 poinformuj kiedy zamierzasz wrócić do Polski.
Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność
zwięzłego przekazu informacji określonych w poleceniu (4 punkty) i poprawność językowa (1
punkt).
Wyprowadziłeś się wraz z rodzicami na wieś. Napisz krótki email do znajomego z Kanady, w
którym:
 zapytasz o jego samopoczucie.
 opiszesz co ci się najbardziej podoba w nowym domu i dlaczego.
 wspomnisz o spotkaniu z nowymi sąsiadami, które ustaliłeś na jutro.
 wyrazisz nadzieję, że spotkasz się z kolegą wykorzystując to, że przyjeżdża do Polski.
Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność
zwięzłego przekazu informacji określonych w poleceniu (4 punkty) i poprawność językowa (1
punkt).
Wyprowadziłeś się wraz z rodzicami do dużego miasta. Napisz krótki email do swojego
byłego nauczyciela języka angielskiego, Anglika, w którym:
 opiszesz swoje uczucia związane z przeprowadzką.
 opiszesz okolicę, w której teraz mieszkasz.
 poinformujesz o swoich planach związanych z zaproszeniem nauczyciela do nowego
domu.
 poinformujesz o której godzinie dojeżdżają autobusy do twojego miasta.
Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność
zwięzłego przekazu informacji określonych w poleceniu (4 punkty )i poprawność językowa (1
punkt).
Przebywasz w Anglii na praktykach zawodowych. Byłeś umówiony na konsultację ze swoim
nauczycielem. Niestety zachorowałeś i nie możesz iść na spotkanie. Napisz email, w którym:
 przeprosisz za zaistniałą sytuację.
 napiszesz co ci dokładnie dolega.
 powiesz, że z pewnością nie będziesz obecny na zajęciach w przyszłym tygodniu.
 wyrazisz nadzieję, że nadrobisz zaległości.
Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność
zwięzłego przekazu informacji określonych w poleceniu (4 punkty) i poprawność językowa (1
punkt).
Planowałeś wyjechać w odwiedziny do znajomej w Irlandii. Niestety złamałeś nogę i musisz
ten wyjazd odwołać. Napisz email do znajomej, w którym:
 poinformujesz o zaistniałej sytuacji.
 napiszesz w jakich okolicznościach złamałeś nogę.
 wyrazisz obawę, że nie odwiedzisz koleżanki w najbliższym terminie.
 napiszesz kiedy z pewnością przyjedziesz do Irlandii.
Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność
zwięzłego przekazu informacji określonych w poleceniu (4 punkty) i poprawność językowa (1
punkt).
Podczas pobytu na wycieczce w górach silnie się przeziębiłeś i nie będziesz mógł w terminie
wysłać tłumaczenia, które obiecałeś nauczycielowi. Napisz do niego krótki email, w którym:
 poinformujesz o zaistniałej sytuacji.
 napiszesz w jakich okolicznościach zachorowałeś.
 wyrazisz obawę, że nie wyślesz tłumaczenia w ustalonym terminie.
 obiecasz wykonać pracę po powrocie do zdrowia.
Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność
zwięzłego przekazu informacji określonych w poleceniu (4 punkty) i poprawność językowa (1
punkt).

Podobne dokumenty