H1 1x Espanol en Marcha 1 Wojtek Goj

Komentarze

Transkrypt

H1 1x Espanol en Marcha 1 Wojtek Goj
Język: hiszpański
Grupy: H1 (1x135min)
Opracował(a): Wojciech Goj
Lp.
Miesiąc
Tytuł podręcznika: Espanol en Marcha 1
Poziom kompetencji językowej wg CEF: A1
Konsultanci: Michał Skorupa, Mirosław Senejko, Daria Karcz
Gramatyka
Słownictwo
Sprawności
Funkcje językowe
1. Październik
Rodzaj i liczba rzeczowników,
przymiotników. Odmiana
czasowników regularnych w czasie
teraźniejszym. Czasownik ser
odróżnianie form grzecznościowych
Alfabet, narodowości, liczebniki 1 - od form osoby trzeciej (usted y él,
20, zawody. Rodzajniki określone i ella), zaznaczanie usłyszanych,
nieokreślone.
przeliterowywanych słów,
znajdowanie sylaby akcentowanej
Witanie, przedstawianie się,
pytanie o pisownię, jak
przeliterować, pytanie o numer
telefonu.
2. Listopad
Liczba mnoga, zaimki dzierżawcze,
zaimki wskazujące, okoliczniki
miejsca, zaimki wskazujące,
czasownik estar.
Odpowiadanie na proste pytania do
rodzina, wyposażenie sali, pokoju, tekstu. Czytanie krótkich tekstów z
właściwym akcentowaniem. Krótki
biura, określenia położenia,
godziny, liczebniki 21 - 5000.
opis pisemny osób, przedmiotów.
Słuchanie i powtarzanie dialogów.
Pytanie o godzinę, opis rodziny,
krótki opis miejsca, w którym się
znajduję. Hiszpańskie nazwiska.
3. Grudzień
Czasowniki zwrotne, czasowniki
nieregularne: empezar, volver, ir,
venir w czasie teraźniejszym,
przyimki por i de .
Określenia czasu, dni tygodnia,
opis miejsc, zawody. Krótki opis
posiłków (śniadanie). Zwyczaje.
Harmonogram dnia. Śniadanie.
Opis swojego zwykłego dnia,
wykonywanych czynności, opis charakterystyka wykonywanego
zawodu. Język gestów.
4. Styczeń
Słuchanie - ćwiczenia prawda/ fałsz.,
czasowniki haber/ estar. Rodzajniki
Opis domu, mieszkania, liczebniki wypełnianie luk w tekście na
określone i nieokreślone, liczebniki
porządkowe, wyposażenie domu. podstawie usłyszanych tekstów,
porządkowe 1. - 10.
krótkie wypowiedzi - opisy zdjęć.
Odpowiadanie na pytania do tekstu
pisanego. Mówienie - krótkie dialogi,
wypowiedzi - opisy osób, ich zawodu,
proste dialogi - scenki.
Opis mieszkania, domu,
wyposażenia, rezerwacja pokoju
w hotelu. Określanie położenia.
Uwagi
5. Luty
Słuchanie, wypełnianie zadań z
Czasownik gustar. Tryb rozkazujący.
lukami, dopasowywanie usłyszanych
Jedzenie, menu w restauracji,
Dopełnienie bliższe. Zaimki
tekstów do osób z wyborem prawda/
naczynia. Hobby.Zainteresowania.
osobowe.
fałsz. Pisanie krótkich ogłoszeń opisu siebie.
6. Marzec
Tryb rozkazujący czasowników
nieregularnych. Porównanie
czasowników ser i estar.
7. Kwiecień
Opisywać osoby, przyjmowanie
układanie dialogów we właściwej
cechy osób - charakteru i wyglądu,
zaproszenia, odmawianie, opis
estar + gerundio, czasowniki quedar ,
kolejności, scenki - dialogi, rozmowa
umawianie się na spotkanie,
akcji - sytuacji w czasie
przez telefon, odpowiadanie na
llevar,
określenia czasu, wyrażanie uczuć
teraźniejszym. Spędzanie
pytania dotyczące tekstu piosenki.
wolnego czasu.
8. Maj
Indefinido czasowników
miesiące, pory roku, pogoda,
regularnych oraz nieregularnych ir i miasto, obiekty użyteczności
estar . Dopełnienie bliższe.
publicznej. Zakupy, kolory,
Stopniowanie przymiotników.
ubrania
słuchanie dialogów,
przyporządkowywanie wypowiedzi
do osób, pytanie o informację,
nastęnie przedstawianie jej, dłuższe
wypowiedzi pisemne. Wyrażanie
opinii
9. Czerwiec
Pretérito Imperfecto czasowników
czasownik doler, części ciała,
regularnych. Konstrukcja ir a +,
zdrowie, wydarzenia historyczne
czasownik doler , Dopełnienie dalsze.
Pytanie o stan zdrowia, dawanie
Zdobywanie informacji oraz dawanie rad. Opis zwyczajów w
rad. Redagowanie tekstów nt. planów przeszłości. Opis zamiarów i
na przyszłość.
planów na przyszłość. Opis
wydarzeń z przeszłości. Inkowie.
Komunikacja w metrze,
Pisemny i ustny opis dzielnicy.
wskazywanie drogi, opis dzielnicy,
Dyktowanie krótkiego tekstu, pisanie
opis miejsca (daleko, blisko, lewo,
wiadomości nieformalnych.
prawo, etc)
Zamawianie posiłków w
restauracji. Mówienie o swoich
zaintersowaniach, hobby,
Pytanie o drogę, kupowanie
biletów na metro. Opisywanie
cech stałych i zmiennych.
Muzyka latino.
Opisywać pogodę, opisy
wydarzeń z przeszłości, pytanie o
drogę. Wakacje w Hiszpanii.
Opis ubioru, zakupy. Malarstwo
hiszpańskie i
południowoamerykańskie

Podobne dokumenty