REGULAMIN BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN ZIMA 16.12

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN ZIMA 16.12
REGULAMIN BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN
ZIMA
16.12.2017 r. godzina 12.00
I. ORGANIZATORZY
Fundacja LOGORUN, ul. Jana Kochanowskiego 109 A, 05-152 Łomna ,
KRS 0000656679, NIP: 5311695923, REGON 366305463
oraz
Barbara Dzikowska, ul. Jana Kochanowskiego 109 A, 05-152 Łomna,
NIP: 5311456615, REGON 141140022
II. CELE
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz propagowanie
zdrowego stylu życia wśród społeczeństwa
2. Wspieranie i organizowanie wolontariatu dla wsparcia inicjatyw sportowych
III. TERMIN I MIEJSCE
1. BIEG CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA odbędzie się w
dniu 16.12.2017 (sobota)
2. START biegu o godzinie 12.00.
3. START/META dla Uczestników BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA
znajduje się na mecie Toru Regatowego Malta.
4. Trasa BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA przebiegać będzie wokół
Jeziora Maltańskiego i będzie oznaczona co 1 kilometr.
5. Trasa posiada atest PZLA
6. Dystans dla Uczestników biegu wynosi 5,4 km lub 10,8 km
IV. LIMIT CZASU
1. Limit czasu na pokonanie dystansu w BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN –
ZIMA zarówno na 5,4 km jak i na 10,8 km wynosi 2 (dwie) godziny.
2. Uczestnik ma możliwość dokonania zmiany dystansu w trakcie biegu z 5,4 km
na 10,8 km lub odwrotnie (w zależności od możliwości Uczestnika w dniu biegu).
3. Uczestnicy BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA, którzy nie ukończą
biegu w limicie czasowym zobowiązani są do zejścia z trasy biegu.
V. ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem uczestnictwa w BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA jest
dokonanie rejestracji elektronicznej biegu, opłacenie pakietu startowego
przelewem elektronicznym oraz wypełnienie deklaracji uczestnictwa w BIEGU
CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA. Dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której
mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Limit Uczestników BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA na dystansie
5,4 km oraz na 10,8 km wynosi 2 000 osób.
3. Rejestracje elektroniczne Uczestników, przyjmowane będą od dnia 20.01.2017
od godziny 20.00 do dnia 10.12.2017 do godziny 23:59.
Osoby, które zgłoszą się i dokonają opłaty startowej do dnia 06.12.2017 do
godziny 23:59 otrzymają imienny numer startowy.
4. Dokonanie opłaty startowej będzie możliwe również w biurze zawodów pod
warunkiem nie przekroczenia limitu zgłoszeń.
5. Na liście startowej widoczne będą osoby, które dokonały rejestracji i opłaty za
pakiet startowy.
6. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w dniach 14.12.2017 oraz
15.12.2017 w Biurze Informacyjnym w trybunie na terenie Toru Regatowego Malta
w Poznaniu w godzinach 10.00 do 20.00.
7.Biuro Informacyjne będzie czynne w dniu BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN
- ZIMA tj. w dniu 16.12.2017 w godzinach od 8:00 do 11:00, w którym to Uczestnicy
BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA z poza Poznania będą mogli
odebrać pakiety startowe.
8. W pakiecie startowym BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA na 5,4 km
oraz na 10,8 km, uczestnicy otrzymują:
- numer startowy z chipem
- niespodzianka od Sponsora/Organizatora
Po ukończeniu biegu pamiątkowy medal , gorący napój (kawa, herbata) oraz
gorący posiłek.
VI. ZASADY UCZESTNICTWA
Za osobę zgłoszoną do BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA uważa się
osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty
startowej za bieg.
Planowany limit uczestników BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA
wynosi 2 000 osób.
W momencie zgłoszenia i opłacenia opłaty startowej przez 2 000 osób lista
startowa BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA zostanie zamknięta.
Podczas BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA wszyscy Uczestnicy biegu
zobowiązani są do umieszczenia na przedniej części koszulki numeru startowego,
do którego na odwrotnej stronie numeru startowego będzie umieszczony chip.
Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, bądź jego modyfikacja jest
zabronione, gdyż chip znajdujący się na odwrocie numeru startowego może ulec
uszkodzeniu, co spowoduje brak możliwości pomiaru czasu Uczestnika, za co nie
odpowiadają Organizatorzy BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA.
Prawo uczestnictwa w BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA na dystansie
5,4 km oraz 10,8 km mają osoby, które ukończyły 13 rok życia.
Niepełnoletni Uczestnicy BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA, są
zobowiązani do przedstawienia zgody rodzica lub opiekuna prawnego, zawierającą
podpis rodzica lub opiekuna prawnego oraz dokumentu potwierdzającego
tożsamość Uczestnika zawierającego numer PESEL.
Uczestnicy BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA, którzy przekroczą linię
mety, nie posiadający numeru startowego z chipem, nie będą sklasyfikowani.
Odbiór pakietu startowego, w tym numeru startowego przez Uczestnika BIEGU
CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA, potwierdzony jego własnoręcznym
podpisem lub podpisem rodzica/opiekuna prawnego jest jednoznaczny z
poniesieniem pełnej odpowiedzialności za siebie lub osobę nieletnią startującą w
BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA.
Podpisując deklarację uczestnictwa w BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN ZIMA Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia/stan zdrowia osoby nieletniej,
biorącej udział w biegu jako Uczestnika biegu, umożliwia mu udział w BIEGU
CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA.
Organizatorzy przewidują dodatkowe miejsca dla zaproszonych Uczestników,
gości i przedstawicieli sponsorów.
Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w
związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z
tego tytułu odpowiedzialności.
VII. OPŁATY
1. Opłata startowa za udział w BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN na
dystansach 5,4 km lub 10,8 km wynosi:
- 39,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć złotych 00/100) – opłata za BIEG CZTERY
PORY ROKU- ZIMA
- 69,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) – opcja z koszulką BIEG
CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA
2. Opłata uiszczona za bieg nie podlega zwrotowi.
3. W dniu imprezy biegowej można dokonać opłaty za udział w biegu gotówką w
Biurze Informacyjnym w kwocie 89,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych
00/100).
W czasie pracy Biura Informacyjnego będzie również zliczana liczba nowych
Uczestników BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA zweryfikowanych i
będzie ona przedstawiona na bieżąco w Internecie.
4. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z
akceptacją niniejszego Regulaminu.
VIII. ZASADY FINANSOWANIA
1. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy biegowej BIEG CZTERY PORY
ROKU LOGORUN - ZIMA pokrywają Organizatorzy.
2. Uczestnicy BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA przyjeżdżają na
własny koszt.
IX. NAGRODY I KLASYFIKACJE :
1.Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą BIEG CZTERY PORY ROKU LOGORUN ZIMA mają zapewniony od organizatorów: pamiątkowy medal, pakiet
regeneracyjny, wodę/kawę/herbatę oraz gorący posiłek.
2.Wręczenie nagród zostanie przeprowadzone dla następujących kategorii:
- OPEN kobiet (nagradzane miejsca 1-3) – dotyczy dystansu 5,4 km
- OPEN kobiet (nagradzane miejsca 1-3) – dotyczy dystansu 10,8 km
- OPEN mężczyzn (nagradzane miejsca 1-3) – dotyczy dystansu 5,4 km
- OPEN mężczyzn (nagradzane miejsca 1-3) – dotyczy dystansu 10,8 km
Dodatkowo będą nagrodzone:
- najciekawsze stroje zimowe (nagrodzone zostanie 10 osób spośród wszystkich
Uczestników BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA
- zostanie wylosowane i nagrodzone 10 dodatkowych osób spośród wszystkich
Uczestników BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA
Uczestnicy BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA mogą być wielokrotnie
nagradzani w różnych klasyfikacjach.
Klasyfikacja biegów na dystansach 5,4 km, 10,8 km odbywa się na podstawie
czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu).
Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety, które są
klasyfikowane na podstawie czasów (brutto – od strzału startera).
Organizatorzy CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA przewidują wprowadzenie
dodatkowych klasyfikacji w zależności od ilości pozyskanych sponsorów i liczby
zgłoszonych Uczestników.
IX. ZWROTY I REKLAMACJE
1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne i
nie podlegają reklamacji.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy objęci są ubezpieczeniem OC.
2. Organizatorzy zapewniają Uczestnikom BIEGU CZTERY PORY ROKU
LOGORUN – ZIMA obsługę medyczną na czas trwania imprezy biegowej
BIEG CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA, lecz nie pokrywają kosztów
medycznych lub transportu związanego z obecnością lub uczestnictwem w
biegu oraz nie zapewniają Uczestnikom BIEGU CZTERY PORY ROKU
LOGORUN - ZIMA ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu: choroby, wypadku, odniesienia
obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź
szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w BIEGU CZTERY
PORY ROKU LOGORUN - ZIMA.
3. Wśród Uczestników, którzy zakupią i wezmą udział oraz ukończą BIEG
CZTERY PORY ROKU LOGORUN (WIOSNA, LATO, JESIEŃ, ZIMA) zostanie
rozlosowanych 10 nagród specjalnych. Losowanie odbędzie się w dniu
16.12.2017 r. po zakończeniu BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN ZIMA.
4. Organizatorzy zapewniają Uczestnikom BIEGU CZTERY PORY ROKU
LOGORUN - ZIMA możliwość skorzystania z depozytu czynnego w godzinach
od 9.00 do 15.00, szatni (z podziałem na damską i męska), natrysków i
toalet.
5. Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez
zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy biegowej BIEG CZTERY
PORY ROKU LOGORUN - ZIMA.
6. Wyniki BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA zamieszczone zostaną
po biegu w dniu 16.12.2017 r. na naszej stronie internetowej
www.logorun.pl
7. Dane osobowe Uczestników BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA
zbierane są przez Organizatorów w celu przeprowadzenia imprezy BIEG
CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA.
Każdemu z Uczestników BIEGU CZTERY PORY ROKU - ZIMA przysługuje
prawo wglądu w swoje dane osobowe.
8. Uczestnik BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA oświadcza, że
wyraża zgodę na publikację jego wizerunku z imprezy biegowej BIEG
CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA w: prasa, telewizja, Internet, media
społecznościowe
9. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątek
stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu Uczestników).
10. Na STARCIE Uczestnicy mają obowiązek ustawienia się wg
przyporządkowanych stref.
Organizatorzy BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA zastrzegają
prawo interpretacji niniejszego regulaminu. Niniejszy regulamin może ulec
zmianie. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decydują
Organizatorzy BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA.
Regulamin jest dostępny na stronie www.logorun.pl oraz w dniach wydawania
pakietów startowych i w dniu BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA.
Organizatorzy BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA:
Barbara Dzikowska tel: 795 42 48 50
oraz
Fundacja LOGORUN
Dyrektor BIEGU CZTERY PORY ROKU LOGORUN - ZIMA:
Mieczysław Dzikowski tel: 793 55 77 50

Podobne dokumenty