specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Komentarze

Transkrypt

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
Kraków, dnia 28. 09.2016 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony o wartości wyrażonej w złotych polskich
poniżej równowartości 209 000 euro
„Całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i awaryjnej
wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach
oraz zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i
kondensatów u odbiorców oraz sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody,
sieci
ciepła
technologicznego
w
obiektach
na
terenie
Krakowskiego
Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawła II.”
Zamawiający:
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
ZATWIERDZAM:
1
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków
www.szpitaljp2.krakow.pl – strona internetowa Zamawiającego na której dostępna jest siwz.
[email protected] – poczta elektroniczna Zamawiającego
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyrażonej w złotych
polskich poniżej równowartości 209 000,00 euro.
Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia
to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej,
podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów
czerpalnych w obiektach oraz zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z
instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania
wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im.
Jana Pawła II”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 będący integralną
częścią SIWZ.
CPV- 50500000-0,50531100-7; 50531200-8; 50720000-8
Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne
lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje
produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
4. Termin wykonania zamówienia
12 miesięcy od daty podpisania umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
I- Nie podlegają wykluczeniu, podstawy wykluczenia podane w punkcie 6 SIWZ.
II - Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej , o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
W tym zakresie Wykonawca zobligowany jest do posiadania certyfikatu uprawniającego do instalowania,
konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych i pomp ciepła, o którym mowa w art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych
fluorowanych gazach cieplarnianych, lub innego dokumentu równoważnego
b) zdolności technicznej lub zawodowej tj.
W tym zakresie Wykonawca jest zobligowany do wykazania, że:
A - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum jedno, trwające min 1 rok
zamówienie obejmujące przynajmniej w swoim zakresie całodobową obsługę kotłowni pary
technologicznej, obsługę sieci i instalacji c.o. i c.w.u., obsługę eksploatacyjną wymiennikowni
wytwarzającej c.w.u. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w oparciu o gazowe
pompy ciepła o wartości minimum 500 000 zł. brutto ( wartość zamówienia to wartość umowy).
B - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum jedno
trwające min 1 rok zamówienie obejmujące przynajmniej w swoim zakresie obsługę
eksploatacyjną gazowych pomp ciepła do produkcji c.w.u. (min. 10 urządzeń pracujących w
połączeniu kaskadowym o łącznej mocy co najmniej 350 kW o wartości minimum 70 000 zł.
brutto (wartość zamówienia to wartość umowy).
Wykonawca może wykazać spełnienie warunku A i B także poprzez wskazanie tylko
jednej usługi, jeśli spełnia ona warunki podane zarówno w pkt. A jak i w pkt B.
2
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
C - najpóźniej w chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia będzie dysponował :
- ośmioma osobami –posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (dla palaczy kotłowych) urządzeń
elektrycznych będących przedmiotem zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i
Polityki Społecznej (Dz. U. nr 89 z 2003, poz.828) w zakresie: Grupa 1,2,3 – zakres uprawnień
objętych zamówieniem lub inne równoważne świadectwa kwalifikacyjne, wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim
uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji
oraz
- pięcioma osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (dla kierownika kotłowni i kierowników
zmianowych) urządzeń elektrycznych będących przedmiotem zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej (Dz. U. nr 89 z 2003, poz.828) w zakresie: Grupa 1,2,3 –
zakres uprawnień objętych zamówieniem lub inne równoważne świadectwa kwalifikacyjne, wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem
polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku
dozoru.
(Wykonawca musi dysponować minimum 13 osobami, nawet w sytuacji gdy którakolwiek z
przedstawionych przez niego osób posiada świadectwa kwalifikacyjne zarówno na
stanowisku eksploatacji jaki i dozoru).
Zamawiający poucza Wykonawców o treści art. 22 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
który brzmi następująco:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o
którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w
terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu składa także oświadczenie dotyczące tych podmiotów zgodnie z załącznikiem 1
SIWZ.
3
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
6. Podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
Podstawy do wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Art 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5))
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt
13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”,
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855
oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Zgodnie z art. 24 ust 7 ustawy Pzp wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat
od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba
że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za
przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d,
4
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
b) w ust. 1 pkt 15,
c) w ust. 5 pkt 5–7
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała
się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od
dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Ponadto zgodnie z art 24 ust 8,9,10,11 oraz 12 ustawy Pzp procedura wykluczenia Wykonawcy
przebiega następująco:
- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8.
- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający
zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o
udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia
konkurencji.
- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, a także spełnianie przez oferowany przedmiot
zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego.
I.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i dokumentów:
L.p.
Rodzaj i wymagania oświadczeń i dokumentów
1.
Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych zamówień
potwierdzających spełnienie warunków postawionych w pkt 5 II b (A i B) SIWZ. Wykaz powinien zawierać
wartość, przedmiot, datę wykonania i podmiot na rzecz którego usługa została wykonana. Do wykazów należy
załączyć dowody*, z których wynika, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie- zgodnie z załącznikiem 5
do SIWZ.
2.
Na potwierdzenie warunku o którym mowa w pkt. 5 II b (C) SIWZ, wykaz osób, posiadających odpowiednie
świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na
stanowiskach eksploatacji oraz dozoru urządzeń elektrycznych będących przedmiotem zamówienia zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej (Dz. U. nr 89 z 2003, poz.828) w zakresie: Grupa
1,2,3 – zakres uprawnień objętych zamówieniem lub dokumentem równoważnym, wraz z informacją na
temat posiadanych przez nich kwalifikacji zawodowych, zakresem wykonywanych czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ .
5
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
Certyfikatu , o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających
warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, potwierdzającego spełnienie warunków
3
postawionego w pkt 5 II a SIWZ lub innego dokumentu równoważnego.
*Dowodami, o których mowa w punkcie 7 I 1 (tabela powyżej) SIWZ są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów
- oświadczenie Wykonawcy
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
powinny być wydane nie wcześniej nią 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
II.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Treść art 86 ust 5 ustawy PZP od którego liczony jest 3 dniowy termin o którym mowa w zdaniu powyżej
brzmi:
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
8. Kształt oferty oraz wymagania w zakresie oświadczeń i dokumentów które Wykonawcy
powinni złożyć wraz z ofertą
Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:
a) pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą
nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o
wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Jeżeli dołączone do oferty ww.
pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem
poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania
Wykonawcy lub notariusz,
b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu określonych w SIWZ zgodnie z załącznikiem nr 1
c) opis przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 3,
d) wartość oferty wg Załącznika nr 4,
e) potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu,
oraz w wypadku gdy wykonawca w celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polega na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów
na podstawie art. 22a dodatkowo:
f) Oświadczenie dotyczące tych podmiotów wg załącznika 1 SIWZ
g) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia według załącznika 7 siwz
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy
dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym
jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami wyłącznie pisemnie.
6
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
2. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer procedury
przetargowej: DZ.271.120. 2016.
3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie
organizacji przetargu jest: Marta Kuncewicz tel. (0-12) 614 25 52 - od pn. do pt. w godz. 900 – 1400 ,
e-mail: [email protected]; w sprawie przedmiotu zamówienia: Zbigniew Celebański
(0-12) 614 35 05 - od pn. do pt. w godz. 800 – 1400
10. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł .
1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Za termin wniesienia wadium uważa się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
Gwarancje i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą. Gwarancja i
poręczenie jako forma wniesienia wadium powinna zostać złożona w oryginale w
zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem:
„Postępowanie nr DZ.271.120.2016: Całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowoolejowej, podstawowej i awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do
punktów czerpalnych w obiektach oraz zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów
cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz sieci zewnętrznych i instalacji c.o.,
stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie Krakowskiego
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
3.
Nie otwierać przed dniem 10.10.2016 r. przed godziną 11:00” w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie na Dzienniku Podawczym w Budynku
Administracyjnym (Pawilon A-V).
4. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, lub
poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy.
Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na konto Zamawiającego:
nr: 62 1240 4722 1111 0000 4856 3455
UWAGA !! Wadium składane w formie innej niż pieniężna, powinno zawierać zapis umożliwiający
Zamawiającemu zatrzymanie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust 4a ustawy Prawo
zamówień publicznych.
5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na numer i nazwę sprawy, której
wadium dotyczy.
6. Wadia zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.
11. Termin związania ofertą
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
12. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w pkt 8 niniejszej SIWZ oświadczenia i dokumenty,
bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy,
2. Oferta powinna być:
- sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ.
- napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką.
złożona w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem:
„Postępowanie nr DZ.271.120.2016: całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej,
podstawowej i awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów
czerpalnych w obiektach oraz zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z
instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania
wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im.
Jana Pawła II”. Nie otwierać przed dniem 10.10.2016 r. przed godziną 1100”.
3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie
przez osobę podpisująca ofertę.
4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego
Wykonawcę.
5. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować
zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
6. Dokumenty
i
oświadczenia
załączane
do
oferty
powinny
być
w
języku
polskim
chyba,
że
w
SIWZ
dopuszczono
inaczej.
W
przypadku
załączenia
do
oferty
dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany
jest załączyć tłumaczenie na język polski.
Wprowadzanie zmian do oferty i jej wycofanie.
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
7
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie
przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem “zmiana"
lub “wycofanie".
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Prądnickiej 80 w Krakowie na Dzienniku Podawczym w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V)
do dnia: 10.10.2016 r. do godziny 1000. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną
odesłane bez otwierania.
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2016 r. w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Prądnickiej 80 w Krakowie, o godzinie o godzinie 1100 w Dziale Zamówień Publicznych.
14. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 4.
2. Ogólny wzór do obliczania ceny:
Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat
Współczynnik stawki podatku Vat wynosi odpowiednio:
- 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat,
- 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat,
- 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat.
Na przykład:
Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem
wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi:
25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN
15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert
Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli.
L.p.
Kryterium
1.
Cena
Kryterium gwarancji na
usunięte usterki
3.
suma:
Znaczenie procentowe Maksymalna ilość punktów, jakie
kryterium (Rj)
otrzymać oferta za dane kryterium
R1 = 95 %
może
95 punktów
R2 = 5 %
5 punktów
100 %
Sposób oceny ofert
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową
(Wmax) wg poniższego wzoru.
Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty
(zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór:
W=C+T
gdzie:
1. Kryterium – cena
C = R1 x Cmin / Cb
Cmin
– cena oferty najtańszej
Cb
– cena oferty badanej
R1
– znaczenie procentowe kryterium cena
2. Kryterium gwarancji na usunięte usterki
PUNKTACJA:
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji na usunięte usterki Wykonawca otrzymuje następującą
liczbę punktów:
-
6 miesięcy (minimalny wymagany okres udzielonej gwarancji) – 0 pkt.
12 miesięcy - 1 pkt
24 miesiące- 2 pkt
36 miesięcy- 3 pkt
48 miesięcy – 4 pkt
60 miesięcy – 5 pkt
8
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
UWAGA: „Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku”.
16. Warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. SIWZ.
2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za
najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Wykonawca może ustanowić zabezpieczenie w kilku dopuszczalnych formach pod warunkiem, iż łączna
wysokość zabezpieczeń wyniesie 10 % wartości przedmiotu umowy brutto.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego.
62 1240 4722 1111 0000 4856 3455
Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres
realizacji umowy i rękojmi
5. Zwrot zabezpieczenia:
- 70% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od podpisania protokołu odbioru
końcowego przedmiotu umowy
- 30% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócone nie później niż w terminie 15 dni po upływie
okresu udzielonej rękojmi.
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
9
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o
zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi
Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się
zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze
stron.
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję
uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do
której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo
oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo
oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
- nie zawiera braków formalnych;
- uiszczono wpis.
Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia
dołącza się do odwołania.
19. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
20. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Nie dotyczy.
21. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,7.
22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
23. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą
Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w obcych walutach. Rozliczenia
nastąpią w złotych polskich.
10
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
24. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
25. Załączniki
1. Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z
postępowania
2. Załącznik nr 1A - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja
o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
4. Załącznik nr 3– Opis przedmiotu zamówienia
5. Załącznik nr 4 – Wartość oferty
6. załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych zamówień
7. Załącznik nr 6 - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
ZATWIERDZAM:
11
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
Załącznik nr 1
Zamawiający:
Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków
Wykonawca:
………………………………………………………………
......................................................
(pełna
nazwa/firma,
adres,
w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………
......................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „całodobowa obsługa eksploatacyjna
kotłowni gazowo-olejowej, awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do
punktów czerpalnych w obiektach oraz zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych
z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania
wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im.
Jana Pawła II”, prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II, ul.
Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Wykonawca: oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,
że
nie
podlegam
wykluczeniu
z
postępowania
na
podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.
………………………………………………………..………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………(podpis)
12
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 5 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia .
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,
że
wszystkie
informacje
podane
w
powyższych
oświadczeniach
są
aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
……………………………………………………………………
(podpis)
13
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
Załącznik nr 1A - Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
Postępowanie nr DZ.271.120. 2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
Oświadczam, że:
nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych
należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z następującymi Wykonawcami:
1 ..................
2 ..................
3 ..................
Informacja dla Wykonawców:
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
.............................................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
................................., dnia ….... –.............
14
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Umowa zawarta w dniu .................2016 r. w Krakowie pomiędzy:
Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80;
31-202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym
przez:
dr n. med. Anna Prokop-Staszecka - Dyrektora Szpitala
zwanym dalej Zamawiającym, a
.........................................................................................
reprezentowanym przez :
.......................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 209 000,00 EURO – postępowanie nr
DZ.271.120.2016 o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy.
1. Przedmiotem umowy jest całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowoolejowej, podstawowej i awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami
c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz zewnętrznej sieci przesyłu pary i
kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła
technologicznego w obiektach na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Pawła II w Krakowie przy ul. Prądnickiej 80.
2. Załącznik nr 1 (3 do SIWZ) zawiera szczegółowy zakres robót i stanowi integralną część
umowy.
3. Zakres niniejszej umowy obejmuje również usuwanie awarii systemów cieplnych. Pod pojęcie
usuwania awarii rozumie się wymianę lub naprawę części elementów sieci, instalacji lub
urządzeń zespołu kotłownia-wymiennikowni rezerwowej, które zostały:
1. uszkodzone – jeśli uszkodzenie to wynikło nie z winy Wykonawcy (np. ukryte wady
fabryczne, działanie sił wyższych itp.),
2. uszkodzone w wyniku zużycia technologicznego u odbiorców pary i ciepłej wody użytkowej
względnie na instalacji przesyłowej zewnętrznej poza obrębem zespołu kotłowni z
wymiennikownią,
3. uszkodzone w wyniku niewłaściwego działania i niewłaściwej obsługi instalacji przesyłowych
zewnętrznych przez osoby trzecie.
4. Usuwanie awarii systemów cieplnych obejmuje zarówno koszt zakupu niezbędnych materiałów i
urządzeń jak i robocizny.
§2
Obowiązki Zamawiającego.
1. Protokolarne
przekazanie kotłowni, awaryjnej wymiennikowni c.w.u., zewnętrznych sieci:
parowej i kondensatów, c.o., c.w.u., ciepła technologicznego, oraz węzłów cieplnych z
instalacjami pary i kondensatów u odbiorców wraz z określeniem ich stanu technicznego w dniu
sporządzenia protokołu.
2. Kontrola i ocena poprawności prowadzenia przez Wykonawcę usługi eksploatacyjnokonserwacyjnej i prac remontowych w obiektach przekazanych jak w ust. 1.
3. Zapewnienie dostawy mediów: wody, gazu, oleju opałowego, energii elektrycznej oraz
zamykanego pomieszczenia na cele socjalne.
4. Zamawiający udostępni dokumentację obsługiwanych urządzeń na życzenie Wykonawcy.
§3
Obowiązki Wykonawcy.
1. Prowadzenie prac konserwacyjnych i obsługi eksploatacyjnej zgodnie z zakresem, sposobem i
terminami ustalonymi w „załączniku Nr 1 do umowy” oraz zasadami wiedzy technicznej i
wymogami Dozoru Technicznego.
2. Prowadzenie „Książki konserwacji” i przechowywanie jej w miejscu ustalonym z Zamawiającym.
3. Prowadzenie „Dobowych raportów obsługi eksploatacyjnej” na podstawie całodobowych, co 2
godzinnych,
kontrolnych
odczytów
parametrów
technicznych
kotłowni,
awaryjnej
wymiennikowni, zewnętrznych sieci i węzłów cieplnych u odbiorców i przechowywanie tych
„raportów” w miejscu ustalonym z Zamawiającym.
4. Informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o konieczności przeprowadzenia remontu
bieżącego lub kapitalnego.
15
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
5.
Wykonawca zobowiązany jest w razie groźby wystąpienia awarii, katastrofy lub zniszczeń
niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego ustnie lub pisemnie, uprzednio wykonując prace
zabezpieczające.
6. Protokolarne potwierdzenie wykonanych prac konserwacyjnych i obsługi eksploatacyjnej u
upoważnionej osoby Zamawiającego.
7. Dostarczanie podstawowych materiałów niezbędnych do prowadzenia konserwacji.
8. Wykonawca na własny koszt organizuje wyposażenie przekazanego mu pomieszczenia w
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy oraz zapewni w nim porządek i ład
zgodnie z przepisami BHP i P. poż.
9. Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia pomieszczenia w stanie
niepogorszonym, wyjąwszy normalne zużycie.
10. Zapewnienie
całodobowego,
dodatkowego
serwisu
dostępnego
pod
nr
telefonu
........................................
11. W razie awarii przystąpienie do jej usuwania w ciągu 1 godziny od momentu zgłoszenia przez
Zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia zawarcia
umowy, aktualnego oświadczenia Wykonawcy oraz aktualnych oświadczeń osób wchodzących w
skład personelu realizującego umowę z jego ramienia, co do których zawarty jest w z załączniku
nr 1 (załącznik nr 2 do SIWZ) wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
potwierdzających, że osoby te zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, zgodnie ze wzorami
stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do umowy. W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca
zobowiązany jest każdorazowo do przedłożenia aktualnych oświadczeń, o których mowa w
zdaniu pierwszym w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pracowników o przetwarzaniu ich danych
osobowych przez Zamawiającego w celu realizacji niniejszej umowy, o obowiązku podania tych
danych prawie dostępu do nich oraz prawie ich poprawiania oraz dostarczyć Zamawiającemu
oświadczenia pracowników potwierdzające wypełnienie tych obowiązków, zgodnie ze wzorem
zawartym w załączniku nr 3 do umowy.
14. W przypadku zwłoki Wykonawcy dłuższej niż 14 dni w dostarczeniu oświadczeń, o których mowa
w ust. 12, choćby dotyczących jednego pracownika, Zamawiający uprawniony jest do
odstąpienia od niniejszej umowy i naliczenia kary umownej, o której mowa w §6 lit. a bez
obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego Wykonawcy, chyba że Wykonawca wykaże, że nie
dostarczył wymaganych oświadczeń z przyczyn przez niego niezawinionych. Zamawiający
uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu
cywilnego.
§4
Wynagrodzenie.
1. Za wykonane usługi określone w §1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie:
a) Konserwacja kotłowni gazowo-olejowej wraz z siecią i instalacjami pary i kondensatu do
odbiorców, awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów
czerpalnych z całodobową obsługą - za wykonaną usługę Wykonawca otrzymywać będzie
zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w kwocie.................. zł brutto
(słownie:
.........................................................),
b) Konserwacja sieci i instalacji c.o. z węzłami c.o. w obiektach szpitalnych (w okresie
grzewczym) wraz z całodobową obsługą - za wykonaną usługę Wykonawca otrzymywać
będzie zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w kwocie.................. zł brutto (słownie:
.........................................................),
c) Przegląd zewnętrznych sieci oraz instalacji c.o. i węzłów cieplnych w obiektach szpitalnych
(ogrzewanych) przed oraz po zakończeniu sezonu grzewczego - za wykonaną usługę
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zryczałtowane w kwocie.................. zł brutto
(słownie: .........................................................),
d) Dezynfekcja sieci i instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez dozowanie roztworu dwutlenku
chloru za pomocą urządzenia Wykonawcy - za wykonaną usługę Wykonawca otrzymywać
będzie zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w kwocie .................. zł brutto (słownie:
.........................................................),
e) Konserwacja sieci instalacji ciepła technologicznego wraz z całodobową obsługą - za
wykonaną usługę Wykonawca otrzymywać będzie zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne
w kwocie.................. zł brutto (słownie: .........................................................),
f) Konserwacja wymiennikowni dolnego źródła ciepła wspomaganego gazowymi pompami
ciepła z całodobową obsługą - za wykonaną usługę Wykonawca otrzymywać będzie
zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w kwocie.................. zł brutto
(słownie:
.........................................................).
16
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
2. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania awarii systemów cieplnych z zakresu objętego
umową w oparciu o pisemne zlecenie. Rozliczenie za wykonane prace, nastąpi po spisaniu
protokołu odbioru i potwierdzeniu prawidłowego wykonania prac, na podstawie ilości
roboczogodzin, wg stawki rbg …... zł z vat. Koszty materiałów rozliczane będą wg wskaźnika
Sekocenbudu za kwartał poprzedzający wykonanie usługi. Cena usunięcia awarii stanowić będzie
sumę iloczynu przepracowanych roboczogodzin i stawki roboczogodziny oraz cen zużytych
materiałów (Cena = stawka rbg x ilość rgb + cena materiałów). Łączna wartość prac
naprawczych wraz z materiałami nie może przekroczyć kwoty …....... zł z podatkiem vat.
§5
Odbiór i warunki płatności.
1. Osoby upoważnione do kontaktów:
ze strony Zamawiającego:.
inż. Zbigniew Celebański – Kierownik Sekcji Gazów Tech., Med, i Ciepłownictwa
Ze strony Wykonawcy : ……………………………………………………………
2. Podstawą wystawienia faktury za prace objęte umową każdorazowo stanowić będzie podpisany
przez Zamawiającego protokół wykonania prac.
3. Należności wynikające z faktur będą płacone przez Zamawiającego przelewem bankowym w
terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
4. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§6
Odpowiedzialność odszkodowawcza.
1. Odpowiedzialność w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają na
zasadzie kar umownych w następujących przypadkach i w następującej wysokości:
1. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub
wypowiedzenia umowy w przypadku określonym w §7 ust. 2 umowy lub też w przypadku
określonym w §7 ust. 4 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości
w wysokości jedno-miesięcznego łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie §
4 ust. 1 lit. a, b, d, e, oraz f umowy. ,
2. w razie zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający może naliczyć
z tego tytułu kare w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, którym mowa w §4 pkt.1 lit.a)
za dzień zwłoki i potrącić ją z należnego miesięcznego wynagrodzenia,
3. w razie świadczenia usług niskiej jakości lub naruszenia obowiązków wynikających z
niniejszej Umowy i powtarzania się tych nieprawidłowości, pomimo pisemnego wezwania,
Zamawiający może naliczyć z tego tytułu kare w wysokości 30% wynagrodzenia brutto,
którym mowa w
§4 pkt.1 lit.a) za każdy taki przypadek i potrącić ją z należnego
miesięcznego wynagrodzenia
4. w razie nienależytego wywiązania się z obowiązków wynikających z umowy i jej załącznika,
a w szczególności postanowień pkt 2 „b” i „i” załącznika, Zamawiający ma prawo obciążyć
Wykonawcę wszelkimi dodatkowymi kosztami jakie poniósł z tego tytułu (np. kary umowne
nałożone przez Zakład Gazowniczy na Zamawiającego za przekroczenie limitów dostawy
gazu określonych w umowie zawartej pomiędzy Zakładem Gazowniczym a Zamawiającym *
umowa zostanie udostępniona Wykonawcy).
2. W przypadku wystąpienia awarii wynikłej z niewłaściwej obsługi i konserwacji Zamawiający
obciąży Wykonawcę kosztem naprawy w pełnej wysokości.
3. Koszt naprawy, o którym mowa w ust.2 lub kara umowna zostaną potrącone z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy lub kolejnej faktury za wykonane prace, chyba że Wykonawca
wcześniej uiści należność w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu.
4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone
kary umowne na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
§7
Okres obowiązywania umowy.
1. Umowa została zawarta na okres jednego roku, począwszy od dnia ...................... 2016 r.
2. Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym i naliczenia kary umowy umownej określonej w §6 ust. 1 lit. a umowy z
prawem Zamawiającego dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego, w przypadku powtarzających się przypadków nienależytego wykonywania
umowy. Nie uchybia to prawu Zamawiającego do wypowiedzenia niniejszej umowy z ważnych
powodów w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również prawa Zamawiającego do odstąpienia
od niniejszej umowy w przypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym.
3. Wykonawca uprawniony jest do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem
17
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku zalegania przez Zamawiającego z
zapłatą za okresy rozliczeniowe i po wyznaczeniu Zamawiającemu dodatkowego, co najmniej
14-dniowego terminu na zapłatę.
4. Poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowy, Wykonawca uprawniony jest do
wypowiedzenia niniejszej umowy wyłącznie z ważnego powodu w rozumieniu art. 746 k.c. i z
zachowaniem dwu-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia niniejszej
umowy przez Wykonawcę z innego powodu niż ważny lub bez zachowania wskazanego w
umowie okresu wypowiedzenia, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną
wskazaną w §6 ust. 1 lit. a umowy.
§8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości
10%
ceny
oferty
brutto
tj.
kwotę
…………..zł.
/
słownie:
…………………………………………………./ w formie wyszczególnionej w art.148 i 150 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2. Zabezpieczenie zwrócone będzie w terminie do 30 dni po upływie okresu na jaki została zawarta
umowa, pod warunkiem uznania przez Zamawiającego, że umowa została wykonana należycie.
§9
Postanowienia dodatkowe.
1. Strony deklarują, że będą wzajemnie informować się o pojawiających się przeszkodach i
trudnościach w realizacji Umowy, co nie zwalnia je od odpowiedzialności na zasadach
określonych w umowie.
2. Wykonawca oświadcza, że wszyscy zatrudnieni przez niego pracownicy zostali przeszkoleni w
zakresie BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, na dowód czego przedkłada listę pracowników
wraz z podpisanym własnoręcznie przez pracowników oświadczeniem w tym zakresie.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby zatrudniani przez niego pracownicy posiadali
aktualne badania lekarskie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP w zakresie o jakim mowa w
prawie pracy.
4. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
5. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do stosowania się wewnętrznych przepisów
Zamawiającego, o których Zamawiający będzie informował Wykonawcę.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności w
przedmiocie zamówienia określonym w załączniku nr 3 na minimalną sumę 1 500 000 złotych.
§9
Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. Załączniki stanowią integralną część umowy.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy
są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 44 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy jest możliwa, w szczególności gdy:
1. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na
udzieleniu świadczeń zdrowotnych, lub
2. w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub
dostarczanego sprzętu, lub
3. zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub
4. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmiany przepisów prawa, lub
5. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać
będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
……………………………………………
( podpis Zamawiającego )
.......................................................
( podpis Wykonawcy)
Załączniki :
Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres robót
Załącznik nr 2- Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3 -Oświadczenie Pracownika
18
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
Załącznik nr 2 do umowy
Wzór oświadczenia Wykonawcy
Do:
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Ja, niżej podpisany …….………... (imię i nazwisko) działający w imieniu …..……….. (pełna nazwa
wykonawcy
i
jego
siedziba)
oświadczam,
że
przy
realizacji
umowy
na
całodobową
obsługa
eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami
c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów
cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji
uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawła II zatrudniam na podstawie umowy o pracę następujących
pracowników:
1) ………… (imię i nazwisko), ….. wymiaru czasu pracy (podać wymiar czasu pracy),
2) ………… (imię i nazwisko), ….. wymiaru czasu pracy (podać wymiar czasu pracy),
3) …… .
data* i miejsce złożenia oświadczenia
……………………………….……………………..
* data złożenia oświadczenia winna być nie wcześniejsza niż data zawarcia umowy na całodobową
obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i
instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz zewnętrznej sieci przesyłu pary i
kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz sieci zewnętrznych i
instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
19
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
Załącznik nr 3 do umowy
Wzór oświadczenia pracownika
Do:
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Ja, niżej podpisany ….. oświadczam, że jestem zatrudniony przez …………… (pełna nazwa wykonawcy i
jego siedziba) na podstawie umowy o pracę w …. (określić wielkość wymiaru etatu) wymiarze czasu
pracy.
Ja, niżej podpisany ……………………. oświadczam, że zostałem poinformowany:
1)
o przetwarzaniu moich danych przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II z
siedzibą w Krakowie przy ul. Prądnickiej 80, 31-202 Kraków (dalej „Szpital”) zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji wyżej wymienionej
umowy zawartej ze Szpitalem,
2) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie ich poprawiania.
data* i miejsce złożenia oświadczenia
……..……………………………………..
* data złożenia oświadczenia winna być nie wcześniejsza niż data zawarcia umowy na całodobową
obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i
instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz zewnętrznej sieci przesyłu pary i
kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz sieci zewnętrznych i
instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
20
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu zamówienia
Szczegółowy zakres prac konserwacyjnych i obsługi eksploatacyjnej kotłowni z siecią i instalacjami pary i
kondensatu do odbiorców, awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do
punktów czerpalnych oraz sieci zewnętrznych c.o. i instalacji wewnętrznych c.o. wraz z węzłami
cieplnymi, obsługa stacji uzdatniana wody i instalacją ciepła technologicznego.
I.
Realizacja wszelkich obowiązków w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania urządzeń
kotłowni gazowo-olejowej, rezerwowej wymiennikowni ciepłej wody użytkowej, sieci i instalacji
wewnętrznych c.w.u. w obiektach do punktów poboru c.w.u., zewnętrznych sieci przesyłowych pary i
kondensatów oraz instalacji pary i kondensatów w węzłach cieplnych u odbiorców, sieci zewnętrznych
c.o. i instalacji wewnętrznych c.o., obsługę stacji uzdatniania wody i instalacji zewnętrznych ciepła
technologicznego w obiektach - poprzez stałe całodobowe i bezprzerwowe utrzymanie:
1. Instalacji pod wymaganymi ciśnieniami, temperaturami, przepływami i napięciami.
2. Urządzeń z napędami elektrycznymi w ruchu zapewniającym funkcjonowanie celu, któremu służą.
3. Całodobowej eksploatacji i konserwacji urządzeń i wszystkich instalacji zespołu kotłowni i
wymiennikowni c.w.u., sieci i instalacji wewnętrznych c.w.u. w obiektach do punktów poboru c.w.u.,
zewnętrznych sieci parowych i kondensatów, węzłów cieplnych u odbiorców pary oraz sieci
zewnętrznych c.o. i instalacji wewnętrznych c.o., stacji uzdatniania wody i instalacji ciepła
technologicznego w obiektach za pomocą łącznego minimalnego potencjału kadrowego i
sprzętowego:
1-en kierownik Kotłowni (zespołu) z wykształceniem wyższym technicznym, posiadający
świadectwa kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na
stanowisku dozoru
4-ch kierowników zmianowych posiadający świadectwa kwalifikacyjne do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru,
8-iu
palaczy kotłowych posiadający świadectwa kwalifikacyjne do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji /preferowane zawody:
elektryk, automatyk, ślusarz-spawacz, mechanik, monter instalacji/,
Zamawiający wymaga aby obsługą stacji uzdatniania wody zajmował się laborant z
wykształcenie chemicznym i 5 letnim doświadczeniem w zakresie analiz laboratoryjnych
wody,
swoich narzędzi i sprzętu koniecznego do poprawnego wykonywania obsługi
konserwatorskiej,
eksploatacyjnej,
koniecznych
napraw,
regulacji,
pomiarów
i
przeprowadzenia analiz chemicznych wody.
II.
W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Bieżąca konserwacja wszystkich instalacji i urządzeń kotłowni gazowo-olejowej, wymiennikowni
gazowych pomp ciepła, rezerwowej wymiennikowni ciepłej wody użytkowej, sieci i instalacji
wewnętrznych c.w.u. w obiektach do punktów poboru c.w.u., zewnętrznych sieci przesyłowych pary i
kondensatów (ciśnieniowego i pompowego), węzłów cieplnych u odbiorców w zakresie obiegów c.o.,
parowych i kondensatów, sieci zewnętrznych c.o. i instalacji wewnętrznych c.o., stacji uzdatniania
wody i instalacji ciepła technologicznego w obiektach - tzn.:
a) Utrzymywanie zewnętrznych sieci oraz instalacji pary i kondensatów w węzłach cieplnych od
kotłowni do odbiorców w należytym stanie technicznym poprzez codzienną kontrolę: szczelności
instalacji, poprawności działania osprzętu ( odwadniaczy, filtrów, separatorów, zaworów,
termostatów, itp.), odpowiedniej pracy i działania zaworów redukcyjnych i bezpieczeństwa,
prawidłowego działania układów pompowych, alarmowych i wymiennikowych (w tym instalacje
sterowania, zasilające, oświetleniowe itp.) oraz okresowe czyszczenia , przeglądy i regulacje
w/w urządzeń i instalacji.
b) Utrzymywanie wszystkich instalacji zespołu kotłownia-wymiennikownia rezerwowa w stanie
gotowości do ciągłej pracy zgodnie z warunkami technicznymi ich pracy, poprzez:
⇒ Natychmiastowe usuwanie pojawiających się nieszczelności i niesprawności instalacji i
urządzeń oraz osprzętu.
⇒ Okresowe czyszczenie, regulacje i przeglądy każdego z elementów wszystkich instalacji
kotłowni i wymiennikowni c.w.u., a
szczególnie: 1 x dziennie odmulanie zbiorników
kondensatów w kotłowni, wymiennikowni i węzłach cieplnych; 1 x tygodniowo czyszczenie
21
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
zbiorników j.w. łącznie z układem pompowym (pompy, filtry, zawory zwrotne) – wg DTR,
wymagań UDT i nadzoru Zamawiającego.
⇒ Stały nadzór nad pracą układów pompowych j.w. w automatyce oraz przejmowanie
sterowania ręcznego w/w układami w przypadku awarii.
⇒ Wykonanie przez autoryzowany serwis fabryczny okresowych regeneracji, przeglądów i
koniecznych wymian lub napraw elementów w stacji uzdatniania wody znajdującej się w
kotłowni i Pawilonie M-I.
⇒ J.w. lecz dla urządzenia dozowania fosforanów.
⇒ J.w. lecz dla stacji odwróconej osmozy.
⇒ Wykonanie przez uprawniony i autoryzowany serwis fabryczny regulacji palników kotłowych z
wymianą i naprawą koniecznych elementów (np. dysz, cięgien itp.)z wykonaniem pomiarów
składu chemicznego spalin po każdej regulacji i naprawie palników – odrębnie dla każdego
medium opałowego ( gaz i olej opałowy). Regulacje, naprawy i analiza spalin będą
wykonywane niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowej pracy palników.
⇒ Czyszczenie części spalinowej każdego kotła po każdorazowym stwierdzeniu nadmiernego
wzrostu temperatury spalin powyżej dopuszczalnej lecz nie mniej niż jeden raz w roku.
Prace te będą wykonywane w technologii pozwalającej na bezpieczną, równoczesną pracę 2ch sąsiednich kotłów. Odbioru wyczyszczenia dokona przedstawiciel Zamawiającego.
⇒ Wykonanie regeneracji i napraw izolacji termicznych kotła (zewnętrznych i wewnętrznych).
Odbioru prac dokona przedstawiciel Zamawiającego.
⇒ Wykonanie przez koncesjonowany zakład kominiarski czyszczenia przewodów spalinowych
pionowych i poziomych (kominów) oraz przewodów wentylacyjnych po każdorazowym
stwierdzeniu nadmiernego wzrostu temperatury spalin powyżej dopuszczalnej lecz nie mniej
niż raz w roku. Z przeprowadzonych prac czyszczenia kominów i kontroli drożności wentylacji
należy dostarczyć Zamawiającemu opinię kominiarską.
⇒ Wyczyszczenie części wodnej każdego kotła przed każdorazowym przeglądem głównym przez
U.D.T. oraz w przypadku stwierdzenia zakamienienia w trakcie prowadzonej konserwacji
postojowej kotła. Odkamienienie kotła będzie wykonane przez uprawniony zakład
specjalistyczny i odebrane przez przedstawiciela Zamawiającego i Dozór Techniczny.
⇒ Wykonanie zespołu prac związanych z krótkimi i długimi postojami zimnymi kotła, a
wynikającymi z powodów technologicznych, organizacyjnych czy remontowych.
⇒ j.w. lecz dotyczących zespołów wymienników parowo-wodnych, zasobników c.w.u., węzłów
cieplnych (instalacje pary i kondensatów).
⇒ Przeprowadzanie co trzymiesięcznych testów i regulacji poprawności działania sygnalizacji
ostrzegawczej o przekroczeniach dopuszczalnych stężeń tlenku i dwutlenku węgla.
⇒ Przeprowadzanie co trzymiesięcznych testów i regulacji poprawności działania sygnalizacji
ostrzegawczej o przekroczeniach dopuszczalnych stężeń amoniaku w pomieszczeniu
gazowych pomp ciepła.
⇒ Wykonawca dokona przez autoryzowany serwis kalibracji systemu detekcji amoniaku w
terminach zgodnych z wymogami DTR i producenta.
c)
Utrzymywanie zewnętrznych sieci oraz instalacji c.o. w węzłach cieplnych i obiektach
szpitalnych w należytym stanie technicznym poprzez codzienną kontrolę: szczelności instalacji,
poprawności działania osprzętu ( manometrów, filtrów, odmulaczy, zaworów, odpowietrzników,
itp.), odpowiedniej pracy i działania zaworów regulacyjnych, prawidłowego działania układów
pompowych, (w tym instalacje sterowania, zasilające, oświetleniowe itp.) oraz okresowe
czyszczenia, przeglądy i regulacje w/w urządzeń i instalacji.
d) Utrzymywanie wszystkich instalacji c.o. w obiektach szpitalnych w stanie gotowości do ciągłej
pracy zgodnie z warunkami technicznymi ich pracy, poprzez:
⇒ Wykonywanie stałego bezprzerwowego całodobowego nadzoru i kontroli nad prawidłowym
działaniem instalacji c.o. w budynkach szpitalnych (w okresie grzewczym);
⇒ Stała kontrola i rejestracja ciśnień, temperatur, wody grzewczej zasilającej i odpływowej w
węzłach obiektów szpitalnych;
⇒ Podejmowanie natychmiastowej interwencji u dostawcy ciepła (MPEC S.A. Kraków) w
przypadku obniżenia parametrów wody grzewczej zasilającej (w stosunku do temperatur
zawartych w tabeli z MPEC-u Kraków);
⇒ Usuwanie drobnych przecieków, nieszczelności i zapowietrzeń grzejników własnymi
narzędziami i materiałami uszczelniającymi;
⇒ Stała rejestracja z dokonywanych pomiarów temperatury zewnętrznej;
⇒ Stała obserwacja, kontrola poprawności działania i konserwacja elementów instalacji c.o. w
węzłach c.o. i pomieszczeniach ogrzewanych;
⇒ Stała obserwacja zewnętrzna budynków w zakresie zamykania okien i drzwi zewnętrznych, a
mogących mieć wpływ bezpośredni na zamrożenie grzejników przy ujemnych temperaturach
powietrza zewnętrznego;
22
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
Założenie i prowadzenie książek eksploatacyjnych instalacji c.o. w budynkach z węzłami c.o.
Stała gotowość do usuwania ewentualnych awarii instalacji c.o., a wynikłych nie z winy
Wykonawcy;
⇒ Stała współpraca ze służbami Szpitala dla prawidłowego, bezpiecznego i efektywnego
działania dozorowanych sieci i instalacji c.o.
e) Wykonanie przeglądów zewnętrznych sieci oraz instalacji c.o. w węzłach cieplnych i obiektach
szpitalnych po zakończonym sezonie grzewczym w zakresie:
⇒ Odpowiednie przygotowanie instalacji c.o. i węzłów c.o. (przeprowadzenie konserwacji) do
okresu letniej przerwy grzewczej;
⇒ Stały nadzór nad układami pompowymi instalacji c.o. w węzłach c.o. szpitala w układzie
sterowania ręcznego i automatycznego.
⇒ Przegląd zaworów powrotnych przy grzejnikach, ich przeczyszczenie i ewentualna (jeżeli to
możliwe) naprawa, względnie zakwalifikowanie do wymiany;
⇒ Przegląd zaworów i głowic termostatycznych zamontowanych przy grzejnikach;
⇒ Przegląd odpowietrzników na zakończeniu pionów c.o. i kwalifikacja uszkodzonych do
wymiany;
⇒ Sprawdzenie instalacji pod względem szczelności połączeń, osprzętu itp.
f)
Wykonanie przeglądów zewnętrznych sieci oraz instalacji c.o. w węzłach cieplnych i obiektach
szpitalnych przy rozpoczynaniu kolejnego sezonu grzewczego (po okresie letniego przestoju –
rozruch i stabilizacja pracy instalacji) w zakresie:
⇒ Przeprowadzenie rozruchu instalacji c.o. w węzłach cieplnych i obiektach szpitalnych po
okresie przerwy letniej;
⇒ Usunięcie zapowietrzeń grzejników i pionów c.o.;
⇒ Kontrola szczelności instalacji c.o. w węźle c.o., pionach i poziomych gałązkach c.o.,
przyłączach grzejników, usunięcie ewentualnych nieszczelności;
⇒ Wykonanie pomiarów różnicy ciśnień dla zaworów Stromax zamontowanych na pionach
instalacji c.o. (jeśli będzie to konieczne);
⇒ Wykonanie nastaw na zaworach Stromax wg obliczeń projektowych uwzględniając poprawki
wynikające z jakości funkcjonowania instalacji (j.w.);
⇒ Wykonanie co najmniej 20 szt. pomiarów temperatury w różnych punktach instalacji c.o. i
węzłach c.o.;
⇒ Prowadzenie stałej obserwacji wyregulowanej instalacji c.o. i ciągłe dokonywanie
odpowietrzeń i stabilizacji parametrów instalacji c.o.
g) Konserwację i przeglądy Wykonawca będzie prowadził:
⇒ swoim personelem – j.w.
⇒ swoimi urządzeniami i sprzętem – j.w.
⇒ swoimi materiałami konserwacyjnymi w ilościach potrzebnych, takimi jak: oleje i smary
maszynowe, pasty szlifierskie i uszczelniające, sznury, silikony i kity uszczelniające,
klingeryt, taśmy izolacyjne, koszulki termokurczliwe, taśmy wulkanizacyjne, końcówki,
oznaczniki, opaski kablowe, lut, cyna, kwas lutowniczy, puszki izolacyjne i drobne
konstrukcje i konsolki, nafta, benzyny, smary grafitowe, farby i lakiery renowacyjne do
drobnych renowacji, uszczelki różnego rodzaju, śruby, nakrętki, podkładki, itp.
2. Bieżąca eksploatacja sieci i węzłów cieplnych pary i kondensatów, instalacji kotłowni gazowoolejowej i rezerwowej wymiennikowni ciepłej wody użytkowej, sieci i instalacji wewnętrznych c.w.u.
w obiektach do punktów poboru c.w.u., sieci zewnętrznych c.o. i instalacji wewnętrznych c.o., stacji
uzdatniania wody i instalacji ciepła technologicznego w obiektach – tzn.:
a) Zapewnienie stałej dostawy pary o parametrach technologicznych określonych w projekcie
technologicznym kotłowni gazowo-olejowej KSS do jej odbiorców poprzez:
⇒ Stałe całodobowe monitorowanie i utrzymywanie ciśnienia wyjściowego pary na poziomie
0,35 MPa i natychmiastowe podejmowanie decyzji manewrowych w przypadku chwilowych
wahań ciśnienia lub zadziałania blokady palnika kotła, a w szczególności:
utrzymywanie wymaganego poziomu wody w kotłach parowych
regularne, co godzinne płukanie wodowskazów
regularne, co 2-u godzinne odmulanie i odsalanie pracujących kotłów
prowadzenie ręcznego i automatycznego odwadniania reduktorów i kolektorów
kontrola działania zaworów bezpieczeństwa i ich regularne przedmuchiwanie
stała kontrola i niezbędna regulacja oraz czyszczenie elementów reduktorów pary
regularna kontrola poprawności działania pomp zasilających, obiegowych i przewałowych
(odpowietrzanie itd.).
⇒ Stałe monitorowanie ilości i jakości kondensatów powracających na kotłownię i
wymiennikownie c.w.u. oraz kontrola prawidłowości ich obiegów w zewnętrznych węzłach
parowych.
⇒
⇒
23
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
b)
Prowadzenie wstępnego podgrzewania
wody zasilającej wymiennikownię gazowych pomp
ciepła przy pomocy ciepła odzyskiwanego z kondensatu parowego powracającego z obiektów
szpitalnych na kotłownię.
c)
Zapewnienie stałej dostawy c.w.u. o parametrach technologicznych określonych w przepisach
regulujących to zagadnienie do jej odbiorców poprzez:
1. Stałe całodobowe monitorowanie i utrzymywanie ciśnienia i temperatury c.w.u. na właściwym
poziomie we wszystkich punktach poboru ciepłej wody i natychmiastowe podejmowanie
decyzji manewrowych w przypadku chwilowych wahań ciśnienia lub temperatury.
d) Utrzymanie stałej gotowości zespołu kotłownia-wymiennikownia rezerwowa do natychmiastowej
i bezprzerwowej produkcji ciepłej wody użytkowej dla całego szpitala w przypadku awaryjnego
wyłączenia wymiennikowni gazowych pomp ciepła dla c.w.u.
e) Zapewnienie awaryjnej dostawy ciepłej wody użytkowej dla szpitala o parametrach określonych
aktualnym projektem technologicznym obsługiwanej wymiennikowni rezerwowej.
1. codzienne odmulanie i odpowietrzanie zasobników c.w.u.
2. comiesięczne czyszczenie i płukanie zasobników, filtrów, odmulników, zaworów zwrotnych
c.w.u.
f)
Zapewnienie stałej dostawy ciepłej wody użytkowej dla szpitala o parametrach określonych
aktualnym projektem technologicznym obsługiwanej wymiennikowni gazowych pomp ciepła
wraz z dolnymi źródłami ciepła.
3. okresowe regulacje i przeglądy gazowych pomp ciepła ROBUR oraz pomp Grundfos MAGNA 3
zgodnie z wytycznymi producenta, a szczególnie: utrzymywanie drożności dopływu powietrza
do pomp ROBUR, monitorowanie czasu i temperatury pracy urządzeń i ich elementów,
konserwacja zaworów nastawczych, przeciwzwrotnych i bezpieczeństwa, monitorowanie
szczelności obiegów wewnętrznych pomp ROBUR: cyrkulacyjnego i absorpcyjnego,
monitorowanie poprawności pracy przetworników ciśnienia pomp Grundfos, monitorowanie
szczelności instalacji gazowej,
4. codzienne odmulanie i odpowietrzanie zasobników c.w.u.
5. comiesięczne czyszczenie i płukanie zasobników, filtrów, odmulników, zaworów zwrotnych
c.w.u.
g) Utrzymywanie stałej kontroli nad układem automatycznej regulacji i sygnalizacji temperatury
minimalnej i maksymalnej, wstępnego podgrzewu c.w.u. wg wymagań Zamawiającego oraz
limitów gazowych.
h) Wykonawca dostarczy urządzenie do dezynfekcji ciepłej wody użytkowej (eliminacja zagrożenia
bakteriami Legionella w obiegu ciepłej wody użytkowej) i będzie prowadził jego eksploatację w
ramach zawartej umowy w zakresie:
⇒ Dezynfekcja będzie polegała na dozowaniu roztworu dwutlenku chloru za pomocą urządzenia
Wykonawcy;
⇒ Usługa obejmuje dostawę urządzenia, jego dzierżawę, montaż na stanowisku, uruchomienie
generatora oraz jego regularną obsługę i dostawę chemikaliów przez Wykonawcę w ramach
usługi;
⇒ Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania regularnych kontroli pracy urządzenia,
uzupełniania dostarczanych chemikaliów, prowadzenia przeglądów i napraw urządzenia przez
cały okres umowy w ramach świadczonej usługi.
⇒ Urządzenie i technologia dezynfekcji powinny posiadać wszelkie dopuszczenia, certyfikaty i
akceptację SANEPID.
⇒ Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi o najlepszej jakości, wykorzystywania
swojej wiedzy i doświadczenia w celu eliminacji zagrożenia bakteriami Legionella w obiegu
ciepłej wody użytkowej Zamawiającego.
i)
Stała kontrola poprawności działania oraz okresowe czyszczenie i regulacja instalacji zasilania
palników kotłów oleju opałowego i wszystkich z tym związanych instalacji (sygnalizacyjnej,
pomiarowej, ciśnieniowej, odwadniającej, ogrzewające, oświetleniowej, sterującej i zasilającej
pompy).
j)
Wykonywanie ciągłych analiz chemicznych wody i kondensatów w instalacjach parowych,
kondensatów, wodnych w kotłowni, wymiennikowni, sieciach i węzłach parowych w ilościach co
najmniej dwukrotnie na zmianę – dla zapewnienia wymaganej wysokiej jakości pary dla
sterylizatorów Getinge.
k) Prowadzenie ciągłej całodobowej obserwacji chwilowego zużycia gazu i natychmiastowe
podejmowanie takich decyzji manewrowych aby nie doprowadzić do przekroczenia umownych
limitów dostaw gazu (wiąże się to z karami nakładanymi przez Gazownię).
l)
Całodobowa obsługa i konserwacja zainstalowanego w zespole kotłowni systemu
komputerowego przesyłu i przetwarzania danych (przepływu, ciśnienia, temperatur itp.).
m) Prowadzenie codziennych dobowych raportów pracy i książki ruchu kotłowni, wymiennikowni,
sieci i węzłów parowych i kondensatów.
24
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
n)
Dostawa materiałów eksploatacyjnych takich jak: sól tabletkowana, filtry bawełniane do wody,
hydrazyna, fosforan, amoniak, odczynniki chemiczne do analiz wody, proszki i płyny czyszczące
do utrzymania zespołu kotłownia-wymiennikownia-sieci i węzły cieplne i ich instalacji w
należytej czystości.
o) Utrzymanie w stałej łączności telefonicznej poza Szpitalem dodatkowej 2-osobowej rezerwowej
ekipy remontowej na wypadek szybkiej likwidacji nieprzewidzianych dużych awarii.
p) Przygotowanie urządzeń i instalacji ciśnieniowych do przeglądów i odbiorów okresowych i
dużych przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z jego wymogami i zaleceniami.
q) Nieodpłatna dostawa sprzętu i środków bhp oraz sprzętu socjalnego dla zatrudnionej załogi.
r)
Nieodpłatna dostawa magazynu (kontenera) o powierzchni około 15 m2 do składowania
materiałów eksploatacyjnych, części i urządzeń zamiennych.
s)
Nieodpłatne zorganizowanie i wyposażenie warsztatu naprawczego.
t)
Prowadzenie ciągłej obserwacji i analizy jakości pracy zespołu kotłownia-wymiennikownia-sieciwęzły cieplne i podejmowanie inicjatyw modernizacyjnych i usprawniających powierzone do
obsługi instalacje parowe i grzewcze dla osiągnięcia przez Szpital oszczędności finansowych.
u) Prowadzenie eksploatacji kotłowni, wymiennikowni i węzłów cieplnych zgodnie z przepisami
BHP, Dozoru Technicznego, Ochrony Środowiska, Kodeksu Pracy oraz przestrzeganie reżimów i
wymagań określonych dokumentacją technologiczną, DTR-kami i instrukcjami obsługi
poszczególnych urządzeń i instalacji dla zapewnienia jak najdłuższej żywotności powierzonych
instalacji.
v) Utrzymywanie czystości w miejscach obsługiwanych przez Wykonawcę m.in. węzły cieplne,
kanały technologiczne itp., jak i w pomieszczeniach socjalnych i warsztacie.
w) Utrzymywanie stałego kontaktu telefonicznego z osobami będącym na zmianie w danym dniu.
Wykonawca poda Zamawiającemu trzy numery telefonów komórkowych które będzie w
posiadaniu osób wykonujący wszelki prace konserwatorskie, eksploatacyjne, naprawy awaryjne
i obsługujące Kotłownie na terenie i w obiektach objętych umową.
x) Wykonawca zapewni obecność na każdej zmianie osoby decyzyjnej w sprawie usuwania awarii,
drobnych napraw itp. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od tego punku pod
warunkiem stałego kontaktu telefonicznego z osobą decyzyjną.
y) Wykonawca przedstawiał będzie nie rzadziej niż raz w miesiącu wyniki kontroli wszystkich
obsługiwanych instalacji.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu każdorazowo raport z przeprowadzanych
kontroli zawierający obecny stan instalacji i urządzeń, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zużycia
nadające się do remontu lub wymiany.
z)
Wykonawca zobowiązany jest do obecność przy wszelkiego rodzaju pracach prowadzonych
przez firmy zewnętrzne na obsługiwanych przez Wykonawcę instalacjach: opróżnianie,
napełnianie, odpowietrzanie instalacji, wyłączanie, uruchamianie węzłów, pomp, itp.
aa) Wykonawca zobowiązany jest do udzielania wszelkiego rodzaju informacji dotyczący pracy i
stanu obsługiwanych instalacji Działowi Techniczno-Energetycznemu.
bb) Wykonawca zobowiązany jest dokonywać okresowych przegrzewów instalacji c.w.u. w
uzgodnieniu w Działem Techniczno-Energetycznym i MPEC.
cc) Eksploatację Wykonawca będzie prowadził:
⇒ swoim personelem – j.w.
⇒ swoimi materiałami i sprzętem – j.w.
⇒ swoimi materiałami eksploatacyjnymi w ilościach potrzebnych, a wyspecyfikowanych w
punkcie jw.
III.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie obsługa i konserwacja instalacji c.o., c.w.u., ciepła
technologicznego, instalacji pary i kondensatu, stacji uzdatniania wody wraz z grzejnikami, punktami
poboru, zgodnie z wykazem budynków i miejsc obsługiwanych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pawilon M-I – dodatkowo stacja uzdatnia wody i wymiennikownia c.w.u.;
Pawilon M-II – dodatkowo wymiennikownia c.w.u. i c.o.;
Pawilon M-III (Oddział Rehabilitacji);
Pawilon M-IV (Ośrodek Diagnostyki) – dodatkowo obsługa ogrzewania podłogowego;
Pawilon M-V (kompleks budynków: Kardiochirurgia A, Kardiochirurgia B, Nowy budynek z
centralną izbą przyjęć – wejście D);
Pawilon M-VI (budynek Ambulatorium Konsultacyjnego);
Pawilon M-VII (budynek Patomorfologii);
Pawilon M-VIII (budynek przy fontannie);
Pawilon M-IX (nowy obiekt medyczny);
Pawilon A-I (Kuchnia);
25
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz
zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz
sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Pawilon A-II (Dział Administracyjno-Gospodarczy, Magazyn Gospodarowania Bielizną);
Pawilon A-III (budynek Dyrekcji z Kaplicą)
Pawilon A-IV (zmodernizowany budynek starej pralni - Biblioteka Medyczna, BHP);
Pawilon A-V (Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne);
Pawilon A-VI (Dział Usług Hotelowych dla Pracowników – bud. hotelowe);
Pawilon A-VII (budynek administracyjny przy ul. F.Nila 8);
Pawilon A-VIII (Portiernia Główna);
Pawilon T-II (Magazyn Gazów Technicznych i Medycznych);
Pawilon T-III (Dyżurka Tlenowni);
Pawilon T-V (Agregatorownia);
Pawilon T-VII (Budynek kotłowni i wymiennikowni: głównej, rezerwowej, gazowych pomp ciepła
– dodatkowo stacja uzdatniania wody);
22. Zewnętrzne sieci c.o., c.w.u., pary i kondensaty, ciepła technologicznego w kanałach
technologicznych na terenie całego Szpitala
V.
Wykonawca zobowiązany jest do odpłatnej dostawy zużywalnej i ulegającej awarii armatury i
elementów
instalacji
technologicznych,
takich
jak:
zawory,
reduktory,
wodowskazy,
filtry,
odwadniacze, manometry, termometry, elementy wyposażenia elektrycznego obiektów, itp. Dostawa
i montaż tych elementów odbywać się będzie po pisemnych uzgodnieniach z Zamawiającym.
Dokumentacja
technologiczna,
techniczno
–
ruchowa
itp.
dokumenty
dotyczące
kotłowni,
wymiennikowni i sieci wraz z węzłami cieplnymi znajdują się w Dziale Techniczno-Energetycznym
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
......................., dnia …………………………
….........................................................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
26
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz zewnętrznej
sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz sieci
zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie Krakowskiego
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
Załącznik nr 4 - Wartość oferty
Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym SIWZ za łączną kwotę:
Tab. I
Nazwa zadania
Ilość okresów
Cena jednostkowa
rozliczeniowy
PLN (netto)
ch
1
2
Miesięczna konserwacja kotłowni gazowoolejowej wraz z siecią i instalacjami pary i
kondensatu do odbiorców, awaryjnej
wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i
instalacjami c.w.u. do punktów
czerpalnych, z całodobową obsługą :
12
Miesięczna dezynfekcja sieci i instalacji
ciepłej wody użytkowej poprzez dozowanie
roztworu dwutlenku chloru za pomocą
urządzenia Wykonawcy.
12
Miesięczna konserwacja sieci i instalacji
c.o. z węzłami c.o. w obiektach szpitalnych
(w okresie grzewczym) wraz z całodobową
obsługą
7
Miesięczna konserwacja sieci instalacji
ciepła technologicznego wraz z całodobową
obsługą
12
Miesięczna konserwacja wymiennikowni
dolnego źródła ciepła wspomaganego
gazowymi pompami, z całodobową obsługą
12
Przegląd zewnętrznych sieci oraz instalacji
c.o. i węzłów cieplnych w obiektach
szpitalnych (ogrzewanych) przed sezonem
grzewczym:
1
3
Stawka
podatku
VAT [%]
Wartość brutto
4
5
RAZEM:
Tab. II Oferujemy usuwanie awarii i dokonywanie napraw systemów cieplnych z zakresu objętego umową.
Nazwa zadania
1
Usuwanie awarii systemów cieplnych z
zakresu objętego umową. Rozliczenie
nakładu pracy wg ilości roboczogodzin.
Ilość
okresów
rozliczenio
wych
2
Cena
jednostkowa
PLN (netto)
Stawka
podatku
VAT [%]
Wartość brutto
3
4
5
1200
Razem
Tab. I + Tab. II
Niniejsza kalkulacja cenowa dokonywana jest jedynie na użytek rozstrzygnięcia postępowania i wyboru
najkorzystniejszej oferty. Wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługę na zlecenie zamawiającego, na
zasadach określonych we wzorze umowy (zał. nr 2 siwz) po cenach podanych w powyższej kalkulacji
szczegółowej.
27
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz zewnętrznej
sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz sieci
zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie Krakowskiego
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
Poniżej proszę określić deklarowany okres gwarancji na usunięte usterki :
6 miesięcy – 0 pkt (minimalny wymagany okres udzielonej gwarancji )
12 miesięcy – 1pkt
24 miesiące – 2 pkt
36 miesięcy – 3 pkt
48 miesięcy – 4 pkt
60 miesięcy – 5 pkt
Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty określenia deklarowanego okresu gwarancji na
usunięte usterki poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji (punktacja w SIWZ pkt. 15.3). Zaoferowanie
czasu gwarancji poniżej 6 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców
Następującą część zamówienia zamierzam
powierzyć podwykonawcy:
Nazwy firm podwykonawców:
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez
udziału Podwykonawców
.............................................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
................................., dnia ….... –.............
28
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz zewnętrznej
sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz sieci
zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie Krakowskiego
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych zamówień
DZ. 271.120.2016
Nazwa i adres Wykonawcy: .....................................................................................
Lp.
przedmiot
zamówienia
Wartość
zamówienia
Data wykonania
Podmiot na rzecz,
którego wykonano
usługę
Do wykazów należy załączyć dowody, z których wynika, że usługi te zostały lub są wykonywane
należycie.
........................., dnia …………….......
….........................................................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
29
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz zewnętrznej
sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz sieci
zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie Krakowskiego
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
Załącznik nr 6 - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
DZ 271.120.2016
Nazwa i adres Wykonawcy: .....................................................................................
Lp
.
Imię
i nazwisko
Kwalifikacje
zawodowe
Zakres wykonywanych
czynności
…........................................
Podpisy i pieczątki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Podstawa do
dysponowania*
..................., dnia ….................
* wpisać podstawę do dysponowania wskazaną osobą np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa z
podwykonawcą itp.
30
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Postępowanie nr DZ.271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej, podstawowej i
awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych w obiektach oraz zewnętrznej
sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i kondensatów u odbiorców oraz sieci
zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła technologicznego w obiektach na terenie Krakowskiego
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
Załącznik nr 7 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia
………………………………………………………………………………………………………
(nazwa podmiotu oddającego potencjał w dyspozycję Wykonawcy)
Dotyczy postepowania DZ 271.120.2016 – całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni gazowo-olejowej,
podstawowej i awaryjnej wymiennikowni c.w.u. wraz z siecią i instalacjami c.w.u. do punktów czerpalnych
w obiektach oraz zewnętrznej sieci przesyłu pary i kondensatów, węzłów cieplnych z instalacjami pary i
kondensatów u odbiorców oraz sieci zewnętrznych i instalacji c.o., stacji uzdatniania wody, sieci ciepła
technologicznego w obiektach na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
_______________________________________________________________
(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca)
Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów
_______________________________________________________________________
(określenie zasobu)
do dyspozycji Wykonawcy:
_______________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)
Na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą:
………………………………………………………………………………………………………………..
oznaczonego nr ………………….
Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
e) zrealizujemy usługę, której wskazane zdolności dotyczą.
…………………………….., dnia …………………….
……………………………………………………………………………………..
(podpis Podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca /
osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
31

Podobne dokumenty