Wymagania na poszczególne oceny z wychowania fizycznego

Komentarze

Transkrypt

Wymagania na poszczególne oceny z wychowania fizycznego
Wymagania na poszczególne oceny z wychowania fizycznego
Oceny pracy dokonuje się według skali 1 do 6:
123456-
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący
(1) niedostateczną otrzymuje uczeń, który:





wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, brak zainteresowania przedmiotem;
nie wykazuje postępów w zakresie umiejętności i wiadomości, usprawnianiu;
nie bierze czynnego udziały w lekcji, opuszcza lekcje, często jest nieprzygotowany;
brak nawyków higienicznych i troski o rozwój fizyczny i zdrowie;
nie opanował podstawowych treści programowych;
(2) dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 niesystematycznie bierze udział w zajęciach lekcyjnych,
duża absencja nieusprawiedliwiona
 wykazuje braki w zakresie troski o higienę i zdrowie;
 nie pracuje nad swoją sprawnością fizyczną i nie wykazuje większych postępów;
 obniża wyniki sprawdzianów;
 duże braki programowe;
(3) dostateczny otrzymuje uczeń, który:






wywiązuje się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć;
pracuje nas swoją sprawnością fizyczną i osiąga minimalny postęp;
spełnia założone wymagania w stopniu dostatecznym;
wykazuje nieznaczne braki w zakresie edukacji zdrowotnej, nawyków higienicznych;
niesystematycznie podejmuje działania na rzecz poprawy swojej sprawności fizycznej;
sporadycznie opuszcza zajęcia, ma nieusprawiedliwione nieobecności;
(4) dobrą otrzymuje uczeń, który:






uczestniczy w zajęciach z przeciętnym zaangażowaniem
poprawia swoje wyniki;
prowadzi higieniczny tryb życia;
nie odmawia udziału w zawodach sportowych;
jego stosunek do przedmiotu nie budzi większych zastrzeżeń;
systematycznie uczestniczy w zajęciach;
(5) bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:









opanował wszystkie treści zawarte w programie;
samodzielnie i systematycznie doskonali swoją sprawność fizyczną;
aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach osiągając duże postępy;
starannie i sumiennie wykonuje zadania, wykazuje duże zaangażowanie na lekcji;
godnie reprezentuje szkołę na zawodach i imprezach sportowych;
zna przepisy i potrafi sędziować różne formy aktywności ruchowej;
posiada nawyki higieniczno- zdrowotne i stosuje zasady fair- play;
jego postawa, zaangażowanie i stosunek do przedmiotu nie budzą żadnych zastrzeżeń;
swoją postawą zachęca innych do udziału w zajęciach
(6) celującą otrzymuje uczeń, który:







spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą;
zdobył wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie;
samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
jest obiektywny w samoocenie;
prowadzi higieniczny i sportowy tryb życia;
podejmuje szereg działań na rzecz kultury fizycznej;
reprezentuje wzorową postawę i stosunek do przedmiotu ( brak spóźnień,
zdyscyplinowany, koleżeński).
Uczeń reprezentuje szkołę w zawodach lub biorąc udział w różnego rodzaju zajęciach
sportowo – ruchowych, może mieć podwyższoną ocenę śródroczną/ końcową, jeżeli jego
zachowanie na lekcji w – f nie budzi najmniejszych zastrzeżeń.
Postawa ucznia na lekcji to:






Stosunek do zajęć, nauczyciela oraz do współćwiczących,
Obowiązkowość, przygotowanie do zajęć,
Dbanie o swoje zdrowie oraz o bezpieczeństwo własne i innych.
Poczucie odpowiedzialności,
Przestrzeganie przepisów i regulaminów,
Przestrzeganie zasad fair- play.
Przygotowanie do zajęć:
 Posiadanie odpowiedniego stroju sportowego ustalonego przez nauczyciela
prowadzącego zajęcia,
 Kategoryczny zakaz noszenia biżuterii (zegarki, kolczyki, pierścionki, łańcuszki,
bransoletki, wisiorki itp.),




Kategoryczny zakaz żucia gumy podczas lekcji,
Włosy związane,
Paznokcie krótkie,
Obuwie sportowe zmienne, prawidłowo zawiązane.

Podobne dokumenty