K.1.2.

Komentarze

Transkrypt

K.1.2.
KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO
Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia
POZIOM KSZTAŁCENIA
POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA
NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE
OBLIGATORYJNY
PROFIL KSZTAŁCENIA
praktyczny
Forma studiów
stacjonarne/ niestacjonarne
KIERUNEK
KOSMETOLOGIA
WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA
MODUŁ
KSZTAŁCENIE KIERUNKOWE: NAUKI
I DYSCYPLINY PODSTAWOWE
W KOSMETOLOGII
CAŁKOWITA LICZBA PKT ECTS
JĘZYK WYKŁADOWY
POLSKI
(ANGIELSKI)
FORMA OSTATECZNEGO
ROZLICZENIA PRZEDMIOTU
NAZWA PRZEDMIOTU W JĘZYKU
POLSKIM
HISTOLOGIA
NAZWA PRZEDMIOTU W JĘZYKU
ANGIELSKIM
HISTOLOGY
(kształcenie ogólne, kierunkowe,
specjalność …jaka?)
CELE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE
PRZEDMIOTU
1.
2.
3.
4.
5.
WYMAGANIA WSTĘPNE
W ZAKRESIE:
TYP PRZEDMIOTU
I
2
ZALICZENIE Z OCENĄ
Poznanie organizacji organizmu człowieka.
Zaznajomienie z ogólną strukturą komórek i jej funkcjami.
Poznanie wpływu procesów metabolicznych na strukturę komórki.
Zaznajomienie z organizacją komórkową i tkankową narządów i układów ze szczególnym uwzględnieniem skóry i jej
przydatków.
Poznanie podstawowych mechanizmów regulujących funkcje komórek i tkanek.
WIEDZY
Zna budowę, organizację i funkcję
organizmów żywych w zakresie programu
szkoły średniej. Zna i stosuje podstawową
terminologię stosowaną w biologii.
EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU
STUDENT/ ABSOLWENT:
1.
K.1.2.
Zna w zakresie podstawowym polskie mianownictwo histologiczne
UMIEJĘTNOŚCI
KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Umie korzystać z różnorodnych źródeł wiedzy.
Rozumie konieczność stałego
kształcenia. Dokonuje krytycznej
samooceny posiadanej wiedzy.
W ODNIESIENIU DO
OBSZAROWYCH EK
ODNIESIENIE DO FORM ZAJĘĆ
M2_W02
W ODNIESIENIU
DO
KIERUNKOWYCH
EK
KW_01, KW_02,
W
ĆW/K/W inne
X
X
1
KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO
2.
Zna podstawowe struktury komórkowe i ich specjalizacje funkcjonalne
M2_W02
KW_01, KW_02,
X
X
3.
zna budowę histologiczną tkanek i narządów.
M2_W02, M1_W03
KW_01, KW_02,
X
X
4.
potrafi opisać zależności między budową komórki i jej funkcją.
M1_W01, M1_W02
KW_01, KW_02,
X
X
5.
wymienia charakterystyczne składniki tkanek
M2_W02, M1_W03
KW_01, KW_02,
X
X
6.
rozpoznaje w obrazach z mikroskopu optycznego lub elektronowego struktury
histologiczne odpowiadające narządom, tkankom, komórkom i strukturom
komórkowym.
M1_U01, M1_U02
KU_01,
X
X
7.
dokonuje opisu budowy komórek i tkanek
M2_W02, M1_W03
KW_01, KW_02,
X
X
8.
potrafi zinterpretować relacje między budową i funkcją komórek i tkanek.
M1_U01, M1_U02
KU_01
X
X
9.
posługuje się w mowie i w piśmie mianownictwem histologicznym
M2_W02, M1_W03
KW_02,
X
X
M2_W02, M1_W03
KW_02,
X
X
10. Zna pojęcie homeostazy i potrafi wskazać podstawowe elementy komórkowe
bądź tkankowe biorące udział w jej regulacji.
Tabela 2. Walidacja i weryfikacja efektów kształcenia
EFEKTY KSZTAŁCENIAFormy prezentacji EK
student
Poziomy osiągnięcia EK i odpowiadające im oceny
ndst (2)
dst (3)
db (4)
bdb (5)
1.
Rozpoznaje struktury
komórkowe i tkankowe
Egzamin: nazwanie struktury
komórki lub tkanki na
podstawie mikrofotografii
Ćwiczenie: wykonanie rysunku
komórki lub tkanki i właściwe
opisanie poszczególnych
struktur.
nie potrafi rozpoznać
prezentowanych struktur.
potrafi rozpoznać tylko
rodzaje tkanek lub komórek
bez powiązania ze
szczegółową budową
histologiczną.
Prawidłowo rozpoznaje
poszczególne komórki i
tkanki i potrafi
szczegółowo opisać
większość z nich
bezbłednie rozpoznaje
wszystkie struktury i
szczegółowo opisuje ich
budowę.
2.
Zna budowę histologiczną
komórek.
Egzamin: test wielokrotnego
wybor MCQ
Ćwiczenia: test wyboru TAK/NIE.
nie potrafi wymienić żadnych
elementów budowy komórki
potrafi wymienić wszystkie
podstawowe składniki
komórki bez opisu ich
charakterystycznych cech
morfologicznych.
potrafi wymienić wszystkie
podstawowe składniki
komórki opisując
charakterystyczne cech
morfologiczne większości
z nich.
potrafi wymieć wszystkie
podstawowe składniki
komórki i opisać ich
charakterystyczne cechy.
3.
Zna funkcje najważniejszych
organelli komórkowych.
Egzamin: test wielokrotnego
wybor MCQ
Ćwiczenia: test wyboru TAK/NIE.
nie potrafi wymieć funkcji
żadnej z organelli komórkowych
zna funkcje tylko niektóre
funkcje organelli
komórkowych.
Zna większość funkcji
organelli komórkowych
bezbłędnie wymienia funkcje
podstawowych organelli
komórkowych.
4.
Zna budowę histologiczną
tkanek i narządów
Egzamin: test wielokrotnego
wybor MCQ
Ćwiczenia: test wyboru TAK/NIE.
nie potrafi wymienić żadnych
elementów budowy tkanki
potrafi wymienić wszystkie
podstawowe składniki
tkanki bez opisu ich
charakterystycznych cech
morfologicznych.
potrafi wymienić wszystkie
podstawowe składniki
tkanki lub narządu,
opisując
charakterystyczne cech
morfologiczne większości
potrafi wymieć wszystkie
podstawowe składniki tkanki
lub narządu i opisać ich
charakterystyczne cechy.
2
KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO
z nich.
5.
Interpretuje zmiany morfologii
komórki lub tkanki w
zależności od ich funkcji i
metabolizmu.
Egzamin: test wielokrotnego
wybor MCQ
Ćwiczenia: test wyboru TAK/NIE.
6.
Potrafi zidentyfikować procesy
życiowe bądź metaboliczne
na podstawie morfologii
komórki bądź tkanki.
Egzamin: test wielokrotnego
wybor MCQ
Ćwiczenia: test wyboru TAK/NIE.
nie potrafi powiązać
budowy komórki lub tkanki
z ich funkcją
potrafi w stopiniu
ograniczonym wskazać
związek morfologii i
metabolizmu
komórkowego bądź
tkankowego.
prawidłowo i dość
szeroko opisuje
związek morfologii i
metabolizmu
komórkowego bądź
tkankowego.
prawidłowo i bezbłędnie
wskazuje związek
morfologii i metabolizmu
komórkowego bądź
tkankowego.
3
KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO
Tabela 3 A. Treści kształcenia według form zajęć i liczby godzin dla studiów stacjonarnych
LICZBA GODZIN WG FORM ZAJĘĆ
Treści kształcenia według formy zajęć i liczby godzin w kontakcie z prowadzącym
1.Organizacja organizmów żywych. Komórka i tkanka
WYKŁAD
ĆWICZENIA
WARSZTAT
INNE
2
2. Układ nerwowy – budowa histologiczna i podstawy jego cytofizjologii.
2
3. Skóra jako narząd.
2
4. Cytofizjologia układu pokarmowego.
2
5.Cytofizjologia układu dokrewnego. Podstawy hormonalnej regulacji funkcji organizmu człowieka.
2
6.Cytologia i cytofizjologia: a) budowa i funkcja błon komórkowych, b) jądro komórkowe; c) cytoplazma; d) mitochondria; e)
aparat Gogiego; f) rybosomy.
2
7.Tkanki – budowa i funkcje: a) tkanka nabłonkowa; b) tkanka mięśniowa.
2
8.Tkanki łączne: a) ogólna budowa tkanek łącznych; b) tanki łączne właściwe; c) tkana łączna chrzęstna; d) kości.
2
9.Krew: a) erytrocyty; b) leukocyty; c) płytki krwi.
2
10.Skóra: a) budowa ogólna; b) włosy; c) paznokcie; d) gruczoły potowe; e) gruczoły łojowe; f) gruczoł mlekowy.
2
11.Układ oddechowy: a) drogi oddechowe: krtań, tchawica, oskrzela, oskrzeliki; b) płuca: pęcherzyki płucne, bariera krewpowietrze.
12.Układ moczowy: a) budowa części filtracyjnej nerki – nefron; b) drogi wyprowadzające mocz; c) cytofizjologia układu
moczowego..
13.Układ płciowy: a) żeński: jajniki, jajowody, macica, pochwa; b) męski: jądra, drogi wyprowadzające nasienie. Regulacja
hormonalna cyklu jajnikowego.
2
2
2
14. Budowa histologiczna układu pokarmowego: a) jama ustna i zęby, b) przewód pokarmowy; c) wątroba; d) trzustka.
2
15. Budowa histologiczna układu dokrewnego.
2
ŁĄCZNIE GODZIN WG FORM ZAJĘĆ
10
RAZEM GODZIN ZAJĘĆ
30
20
4
KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO
Tabela 3 B. Treści kształcenia według form zajęć i liczby godzin dla studiów niestacjonarnych
LICZBA GODZIN WG FORM ZAJĘĆ
Treści kształcenia według formy zajęć i liczby godzin w kontakcie z prowadzącym
1. Organizacja organizmów żywych. Komórka i tkanka
WYKŁAD
ĆWICZENIA
WARSZTAT
INNE
2
2. Układ nerwowy – budowa histologiczna i podstawy jego cytofizjologii.
2
3.Skóra jako narząd.
2
4.Cytofizjologia układu pokarmowego.
2
5.Cytofizjologia układu dokrewnego. Podstawy hormonalnej regulacji funkcji organizmu człowieka.
2
6.Cytologia i cytofizjologia: a) budowa i funkcja błon komórkowych, b) jądro komórkowe; c) cytoplazma; d) mitochondria; e)
aparat Gogiego; f) rybosomy.
2
7.Tkanki – budowa i funkcje: a) tkanka nabłonkowa; b) tkanka mięśniowa.
2
8.Tkanki łączne: a) ogólna budowa tkanek łącznych; b) tanki łączne właściwe; c) tkana łączna chrzęstna; d) kości.
2
9.Krew: a) erytrocyty; b) leukocyty; c) płytki krwi.
2
10.Skóra: a) budowa ogólna; b) włosy; c) paznokcie; d) gruczoły potowe; e) gruczoły łojowe; f) gruczoł mlekowy.
2
11.Układ oddechowy: a) drogi oddechowe: krtań, tchawica, oskrzela, oskrzeliki; b) płuca: pęcherzyki płucne, bariera krewpowietrze.
12. Układ moczowy: a) budowa części filtracyjnej nerki – nefron; b) drogi wyprowadzające mocz; c) cytofizjologia układu
moczowego..
13.Układ płciowy: a) żeński: jajniki, jajowody, macica, pochwa; b) męski: jądra, drogi wyprowadzające nasienie. Regulacja
hormonalna cyklu jajnikowego.
2
2
2
14.Budowa histologiczna układu pokarmowego: a) jama ustna i zęby, b) przewód pokarmowy; c) wątroba; d) trzustka.
2
15.Budowa histologiczna układu dokrewnego.
2
ŁĄCZNIE GODZIN WG FORM ZAJĘĆ
10
RAZEM GODZIN ZAJĘĆ
30
20
5
KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO
Tabela 4. Końcowa walidacja efektów kształcenia
METODA KOŃCOWEJ OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA FORM ZAJĘĆ
WYKŁAD
WARSZTAT
ĆWICZENIA
Test pisemny
Ocena z kolokwium
INNE
-
-
Tabela 5 A. Nakład pracy studenta- rozliczenie punktów ECTS dla przedmiotu dla studiów stacjonarnych
FORMA AKTYWNOŚCI STUDENTA
LICZBA GODZIN
ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZNA PUKTÓW
ECTS
(szacowana dla EK; obliczamy dzieląc
liczbę godzin przez 25)
Liczba godzin wykładów w kontakcie z prowadzącym zajęcia
10
0,4
Liczba godzin ćwiczeń w kontakcie z prowadzącym zajęcia
20
0,8
Samodzielne czytanie wskazanej literatury
5
0,2
Przygotowanie do zajęć (wykonywanie zlecanych zadań)
10
0,4
5
0,2
Łączna liczba godzin/ łączna liczba punktów ECTS
50
2
W tym godzin/ punktów za udział w zajęciach w bezpośrednim kontakcie
z prowadzącym
30
1,2
Liczba godzin warsztatów w kontakcie z prowadzącym zajęcia
Liczba godzin innych zajęć (laboratorium, konwersatorium, prezentacja
projektu, itp.)) w kontakcie z prowadzącym zajęcia
Przygotowane do egzaminu
Inny nakład pracy (np. przygotowanie projektu)
6
KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO
Tabela 5 B. Nakład pracy studenta- rozliczenie punktów ECTS dla przedmiotu dla studiów niestacjonarnych
LICZBA GODZIN
FORMA AKTYWNOŚCI STUDENTA
ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZNA PUKTÓW
ECTS
(szacowana dla EK; obliczamy dzieląc
liczbę godzin przez 25)
Liczba godzin wykładów w kontakcie z prowadzącym zajęcia
10
0,4
Liczba godzin ćwiczeń w kontakcie z prowadzącym zajęcia
20
0,8
Samodzielne czytanie wskazanej literatury
5
0,2
Przygotowanie do zajęć (wykonywanie zlecanych zadań)
10
0,4
5
0,2
Łączna liczba godzin/ łączna liczba punktów ECTS
50
2
W tym godzin/ punktów za udział w zajęciach w bezpośrednim kontakcie
z prowadzącym
30
1,2
Liczba godzin warsztatów w kontakcie z prowadzącym zajęcia
Liczba godzin innych zajęć (laboratorium, konwersatorium, prezentacja
projektu, itp.)) w kontakcie z prowadzącym zajęcia
Przygotowane do egzaminu
Inny nakład pracy (np. przygotowanie projektu)
7
KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO
Tabela 6. Wykaz literatury źródłowej
Zalecana literatura
obowiązkowa
uzupełniająca
1. Histologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii,
wyd. I, red. M. Zabel, Urban&Partner, Wrocław, rok wydania:
2000
2. Histologia. Zeszyt ćwiczeń dla studentów medycyny i
stomatologii, wyd. I, red. M. Zabel, Urban&Partner, Wrocław,
rok wydania: 2010
1. Biologia. SolomonEP, Berg LR, Martin D.W, Multico, rok
wydania 2012
Tabela 7. Dane osób odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć oraz walidację założonych efektów kształcenia
adres e-mail
Prowadzący
Autor programu dla przedmiotu
Kierownik przedmiotu- rozliczenie końcowe
Prowadząca/ cy wykład
Prowadząca/ cy ćwiczenia
Prowadząca/ cy warsztat
Prowadząca/ cy inne formy zajęć
Tytuł/stopień naukowy/zawdowy,
Imię i nazwisko
dr Dariusz Tosik
[email protected]
dr Dariusz Tosik
dr Dariusz Tosik
8
KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO
Tabela 8. Rekomendowane metody dydaktyczne1
Metoda/y
(wybrane na podst. grup wg F. Szloska2)
wykład
wykład informacyjny, prelekcja, odczyt
+
ćwiczenia
Forma zajęć
konwersatorium
warsztat
laboratorium, inne
wykład problemowy, konwersatoryjny
pogadanka, objaśnienie lub wyjaśnienie
+
klasyczna metoda problemowa
metoda przypadków/ sytuacyjna
inscenizacja
gry dydaktyczne
symulacyjne/ decyzyjne
dyskusja dydaktyczna
+
burza mózgów, metoda okrągłego stołu
panelowa
metaplan
film, ekspozycja, prezentacja multimedialna
z wykorzystaniem komputera
z wykorzystaniem podręcznika (praca
z tekstem)
ćwiczenia przedmiotowe/ laboratoryjne
+
+
+
ćwiczenia produkcyjne
metoda projektów
Inne, jakie?
1 Ostatecznie zastosowana metoda dydaktyczna winna korespondować z wynikami diagnozy potrzeb i możliwości edukacyjnych grupy studentów, dokonanej przez Prowadzących
zajęcia
2 Franciszek Szlosek (1995), Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych, TIE, Radom
9