Informacja międzysesyjna za okres od 28.04.2016r. do 25.05.2016r.

Komentarze

Transkrypt

Informacja międzysesyjna za okres od 28.04.2016r. do 25.05.2016r.
Psary, dnia 23.05.2016r.
Informacja międzysesyjna
za okres od 28.04.2016r. do 25.05.2016r.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo
W kwietniu zrealizowano dochody w wysokości 2.585.426,51 zł
w tym:
➢ dotacje w wysokości 466.865,50 zł
➢ subwencje w wysokości 684.026,00 zł
➢ oraz pozostałe dochody w wysokości 1.434.535,01 zł
Wydatki zrealizowano na kwotę 1.959.543,28 zł.
Przygotowano na dzisiejszą sesję 10 projektów uchwał.
W okresie objętym informacją wydałem 8 zarządzeń w sprawie:
➢ Ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia
(nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły w Malinowicach).
➢ Ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
(Malinowice ul. Wiejska, Psary ul. Kolejowa).
➢ Powołania komisji do spraw rozpatrzenia ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
➢ Wydłużenia i ustalenia ostatecznego terminu uzupełnienia wniosków
o dofinansowanie przez mieszkańców Gminy Psary biorących udział
w „Programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Psary”.
➢ Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii
Gierczak w Gródkowie.
➢ Zmian w budżecie oraz planie finansowym gminy na 2016r. (2 zarządzenia)
➢ Powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na:
- wykonanie zamówienia dodatkowego na roboty budowlane dotyczące
zadania pn.: „realizacja budowy obiektów kubaturowych na terenie Gminy
Psary z podziałem na 2 zadania – zadanie I – przebudowa wiaty na budynek
socjalny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu”.
➢ Powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn.: „przebudowa
wiaty na budynek socjalny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu”.
W okresie objętym informacją zawarłem 14 umów:
➢ Z Panem Bartłomiejem Schmidtem prowadzącym działalność gospodarczą
jako Pracownia Projektowa „Drogowiec” na opracowanie kompletnych
dokumentacji projektowych na budowę dróg osiedlowych na osiedlu
1
„czerwony kamień” w Górze Siewierskiej. Termin realizacji do dnia
30.09.2016r. Umowa została zawarta na kwotę brutto 51 537,00 zł.
➢ Z Panem Wojciechem Pasterny prowadzącym działalność gospodarczą jako
Baaza – Studio Projektowe – Wojciech Pasterny na „opracowanie kompletnych
dokumentacji projektowych pn.: zagospodarowanie terenu placu przy Ośrodku
Pomocy Społecznej w Psarach na działkach nr 349 i 351, placu Ochotniczej
Straży Pożarnej w Preczowie na działce nr 929/4, placu przy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Strzyżowicach na działce nr 701/1”. Termin realizacji do
dnia 30.06.2016r. Umowa została zawarta na kwotę brutto 34 440,00 zł.
➢ Z firmą „NZB”sp.zo.o. na „opracowanie kompletnych dokumentacji
projektowych pn: zagospodarowanie terenu przy Zespole
Szkolno
–
Przedszkolnym Nr 2 w Sarnowie na działkach nr 311, 292/1 i przy Klubie
Sportowym w Sarnowie na działce 1016/1 z aktualizacją projektu budynku
szatni i trybun”. Termin realizacji do dnia 23.06.2016r. Umowa została zawarta
na kwotę brutto 67 000 zł.
➢ Z Panem Przemysławem Jędrzejczykiem prowadzącym działalność
gospodarczą jako Jędrzejczyk Przemysław Zakład Remontowo – Budowlany
na „roboty dodatkowe przy zadaniu podstawowym pn. przebudowa wiaty na
budynek socjalny dla OSP w Dąbiu”. Umowa została zawarta na kwotę brutto
13 500,00 zł.
➢ Z firmą „Okna PWP” sp.zo.o na „roboty budowlano – remontowe na budynku
OSP Goląsza Górna”. Termin realizacji do dnia 31.07.2016r. Umowa została
zawarta na kwotę brutto 37 912,00 zł.
Ponadto, zawarłem:
➢ Z Wojewodą Śląskim Panem Jarosławem Wieczorkiem umowę
o dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn.: „przebudowa drogi gminnej
618006S ul. Bocznej w Psarach wraz z przebudową drogi gminnej 618012S
ul. Łącznej w Psarach”.
➢ Z Wojewodą Śląskim umowę o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa
na dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach
wieloletniego programu wpierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
➢ Z powiatem będzińskim umowę finansową partycypowania w kosztach
opracowania „koncepcji systemu dróg rowerowych w powiecie będzińskim”.
➢ 5 umów użyczenia (z placówkami oświaty) sprzętu komputerowego
zakupionego w ramach projektu „Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary” współfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.3.
➢ Z Centrum Funduszy UE spółka komandytowa umowę na opracowanie
elementów Studium Wykonalności niezbędnych do wypełnienia wniosku
o dofinansowanie projektu „Ochrona Środowiska i efektywne
wykorzystywanie zasobów/wzmocnienie potencjału służb ratowniczych” w
2
ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 5.5”.
W poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu zrealizowano m.in.
następujące zadania:
W zakresie ewidencji ludności:
➢ zameldowało się na pobyt stały 26 osób, na pobyt czasowy 5 osób,
➢ zameldowano 9 noworodków, odnotowano 4 zgony mieszkańców naszej gminy;
➢ przyjęto 87 wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydano 95 dowodów
osobistych.
W zakresie działalności gospodarczej zostało wprowadzonych:
➢ 33 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w tym:
- 3 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 14 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- 8 decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
- 7 decyzji o wznowieniu działalności gospodarczej,
- 1 decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.
➢ Ponadto, zostały wydane 2 zezwolenia przedłużające sprzedaż napojów
alkoholowych ABC.
W zakresie inwestycji i remontów:
➢ Firma Duet Usługi Drogowo Mostowe wykonuje zagospodarowanie terenu przy
SP w Dąbiu, gdzie zakończono budowę placu zabaw we wschodniej części
szkoły, na ukończeniu jest budowa ogrodzenia od ul. Pocztowej, wykonywane
są prace przy budowie drogi od zachodniej strony szkoły. Termin realizacji do
31.05.2016r. Umowa została zawarta na kwotę brutto 538 458,32 zł.
➢ Firma Skanska S.A. wykonuje „remont nawierzchni drogi gminnej
ul. Strumycznej w Malinowicach wraz z odprowadzeniem wód deszczowych”.
Na ukończeniu jest korytowanie na całym odcinku drogi, ułożono krawężniki,
drenaż, odwodnienie liniowe, zabudowano stabilizację na zachodniej części
drogi. Termin realizacji do 31 lipca br. Umowa została zawarta na kwotę brutto
178 950,00 zł.
➢ Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. wykonuje „budowę i przebudowę
drogi gminnej Brzękowice Wał”. Prace są na ukończeniu, pozostało
uporządkowanie terenu i oznakowanie. Termin realizacji do 31 maja br. Umowa
została zawarta na kwotę brutoo 198 56,28 zł.
➢ Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „Drogopol Zw” wykonuje „przebudowę dróg
gminnych ul. Łącznej i Bocznej w Psarach”. Na chwilę obecną zabudowano
kanalizację deszczową i sanitarną w ul. Bocznej, trwają prace przy budowie
kanalizacji deszczowej na ul. Łącznej której wykonano 75%. Termin realizacji
zadania do 31 października br. Umowa została zawarta na kwotę brutto 2 128
643,12 zł.
➢ Firma Jalpol sp.zo.o realizuje zadanie „remont kapliczki na Poddzwonku
w Brzękowicach Dolnych”. Wykonano roboty przy elewacji, obecnie trwają
prace wewnątrz kapliczki i przy izolacji fundamentów. Termin realizacji do
30 czerwca br. Umowa została zawarta na kwotę brutto 49 816,49 zł.
3
Z dziewięciu zadań realizowanych wspólnie z powiatem będzińskim rozpoczęto
budowę dwóch chodników w Dąbiu na ul. Dolnej oraz Goląszy Bisce.
W pierwszym zadaniu chodnik jest na ukończeniu, a w Goląszy Bisce wykonano
koryto oraz rów chłonny wzdłuż chodnika.
W zakresie pozyskiwania środków z funduszy krajowych i zagranicznych oraz
promocji gminy:
➢ W ramach funduszu sołeckiego realizowany jest zakup szafek strażackich dla
OSP Strzyżowice,
➢ Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Gmina Psary została wybrana do
dofinansowania w ramach działania 2.1 wsparcie rozwoju cyfrowych usług
publicznych, oś priorytetowa II projektu „E-Psary – zwiększenie dostępu do
cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy”. Wartość projektu to 1 058
353,50 zł, a oczekiwana kwota bezzwrotnej dotacji sięgnie 883 917,97 zł,
➢ Przygotowano wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2016
w ramach „programu rozwoju bazy sportowej”. Inwestycja dotyczy modernizacji
boiska sportowego oraz budynku socjalnego w Sarnowie wpisanej w Program
Rozwoju Bazy Sportowej Woj. Śląskiego, kwota dofinansowania 130 000 zł.
➢ Złożono:
- uzupełnienie do wniosku o dofinansowanie tworzenia Lokalnego Programu
Rewitalizacji,
- uzupełnienie do wniosku „budowa drogi w Brzękowicach Górnych”
w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania
„podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na
lata 2014-2020,
➢ Odbyły się:
- konsultacje mieszkańców, którzy złożyli wnioski na termomodernizację
swoich budynków z audytorem energetycznym, celem omówienia wykonanych
audytów energetycznych.
W zakresie promocji gminy:
➢
Wydano kolejny numer Głosu Gminy Psary,
➢
Przeprowadzono zapytanie ofertowe na dostarczenie gminnych gadżetów
reklamowych,
➢
Gmina Psary została zgłoszona do Sportowego Turnieju Miast i Gmin,
➢
Współorganizowano uroczystości Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
➢
Na bieżąco uzupełniane są wiadomości na stronie internetowej Gminy.
W zakresie realizacji zadań oświatowych:
➢
Opracowano i przekazano:
- do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej informację dotyczącą
współpracy Urzędu Gminy Psary z organizacjami pozarządowymi w 2015r.
- do WFOŚiGW w Katowicach wniosek o dofinansowanie wyjazdów
śródrocznych uczniów klas III szkół podstawowych na tzw. zielone szkoły,
➢
4
- sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Psary z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2015,
➢ Uczestniczono w pracach komisji konkursowej ds. rozpatrzenia ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej.
W zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i zarządzania drogami gminnymi:
➢ Wydano 14 decyzji rozstrzygających w sprawie usunięcia drzew i krzewów na
terenie Gminy,
➢ Wydano 10 decyzji dotyczących umieszczenia w pasie drogowym drogi
gminnej publicznej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
➢ Wydano 6 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej,
➢ Wydano 5 decyzji zezwalających na lokalizację zjazdu na drodze gminnej,
➢ Wykonywane są bieżące zadania wynikające z obowiązku opieki nad
zwierzętami bezdomnymi,
➢ Prowadzone są dwa postępowania administracyjne w sprawie zmiany stanu
wody na działce ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
➢ Trwa realizacja zadań związanych ze sporządzeniem uproszczonego planu
urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu, stanowiącego własność Gminy
Psary,
➢ Przeprowadzono na bieżąco oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia.
W zakresie gospodarki mieniem komunalnym i gospodarki nieruchomościami:
➢ 2 maja br. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do wynajęcia obejmujący lokal użytkowy w budynku byłej
szkoły w Malinowicach na rzecz dotychczasowego najemcy oraz wykaz
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obejmujący część nieruchomości
o pow. 1,25 m² ozn. nr 1469, położonej w Malinowicach i część nieruchomości
o pow. 1,25 m² ozn. nr 105/2 położonej w Psarach z przeznaczeniem pod
lokalizację baneru reklamowego. Umowy zostaną zawarte od 1 czerwca br.
W zakresie wymiaru i opłat podatków wydano:
➢ 29 decyzji ustalających i korygujących wymiar podatku,
➢ 4 decyzje określające wysokość podatku od środków transportowych,
➢ 4 decyzje o umorzeniu zobowiązania pieniężnego,
Wystawiono:
➢ 26 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia zobowiązania pieniężnego,
➢ 2 tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia podatku od środków transportowych,
➢ 2 upomnienia na podatek od nieruchomości od osób prawnych.
W minionym okresie koordynowałem prace jednostek organizacyjnych gminy:
Placówki oświatowe
➢ We wszystkich placówkach oświatowych odbyły się szkolne akademie
z okazji Święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
5
➢ Zorganizowano:
- konkurs recytatorski dla uczniów klas I-VI „żaba w Afryce”- wiersze Marka
Dutkiewicza,
- IV gminny konkurs regionalny,
➢ Zorganizowano w przedszkolu:
- cykl zajęć dotyczący zdrowego odżywiania
- cykl zajęć „przedszkolak przyjaciel zwierząt”
- zajęcia edukacyjne w pasiece
- zajęcia dla przedszkolaków - „logorytmika”
➢ Uczniowie brali udział:
- w IV edycji ponadregionalnego festiwalu piosenki „szanujmy wspomnienia”,
- w gminnym konkursie piosenki religijnej,
- w młodzieżowej akademii pływania zorganizowanej przez OSiR w Będzinie,
- w gminnym konkursie literackim „Bon czy Ton”(I miejsce dla uczennicy
Kingi Busz ze SP w Gródkowie),
- w powiatowym konkursie ;literacka zimówka” za opowiadania „biały kruk”
(wyróżnienie dla uczennicy klasy V ze SP w Dąbiu)
- w ogólnopolskim konkursie nauk przyrodniczych „Świetlik” (nagroda
główna i wyróżnienia dla SP w Dąbiu),
- w ogólnopolskim konkursie j.angielskiego „Fox” (dyplom i nagroda dla
Fryderyka Delowskiego ze SP w Gródkowie),
- w ogólnopolskiej olimpiadzie „Olimpus” z matematyki – dyplom laureata
dla: uczniów z ZSP w Sarnowie: Jakuba Bartosika ucznia klasy IV (11 miejsce
na 1047 uczestników), ucznia klasy VI Błażeja Kapkowskiego (9 miejsce na
1058 uczestników) oraz ucznia klasy VI Mateusza Marciniaka (12 miejsce na
1058 uczestników),
- w ogólnopolskiej olimpiadzie „Olimpus” z języka angielskiego – dyplom
laureata dla uczniów z ZSP w Sarnowie: ucznia klasy IV Jakuba Bartosika
(8 miejsce na 3054 uczestników), uczennicy klasy VI Aleksandry Nowak
(9 miejsce na 3576 uczestników), ucznia klasy VI Marcina Pluty (10 miejsce
na 3576 uczestników) oraz ucznia klasy VI Mateusza Marciniaka (14 miejsce
na 3576 uczestników)
- w ogólnopolskiej olimpiadzie „Olimpus” z przyrody – dyplom laureata dla
ucznia z ZSP w Sarnowie Mateusza Marciniaka (14 miejsce na 1522
uczestników),
- w ogólnopolskim konkursie logicznego myślenia – tytuł laureata oraz dyplom
mistrza dla ucznia klasy VI z ZSP w Sarnowie Błażeja Kapkowskiego
(5 miejsce na 4884 uczestników) i Mateusza Marciniaka ucznia kl. VI (8
miejsce na 4884 uczestników),
- w XVII wojewódzkim konkursie plastyczno – literackim pt.: „aktywność –
receptą na szczęście” (I miejsce dla uczennicy klasy V z ZSP w Sarnowie),
- w powiatowym konkursie fotograficznym „piękne są nasze barwy ojczyste”
(I miejsce dla uczennicy kl.I z ZSP w Sarnowie),
6
➢ Ponadto, realizowane są programy ze środków unijnych i krajowych.
Gimnazjum
➢ Zorganizowano:
- wycieczkę do Krakowa i udział w spektaklu „Zemsta”
- wycieczkę do Energylandii w Zatorze
- warsztaty językowe dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum
z udziałem studentów z USA
- wieczór filmowy
- dzień amerykański w szkole
➢ Uczniowie brali udział:
- w powiatowym konkursie literackim „literacka zimówka” organizowanym
przez MDK w Będzinie (I miejsce dla Joanny Kita i Weroniki Mańki)
- w ogólnopolskim konkursie językowym - „Młody lingwista”
- w powiatowym obcojęzycznym konkursie literackim w LO im.
Wyspiańskiego w Będzinie (wyróżnienie dla Julii Sorn)
- w ogólnopolskim konkursie ekologicznym eko -test
- w przeglądzie piosenki patriotycznej i żołnierskiej w Strzyżowicach
- w międzynarodowym konkursie matematycznym „matematyka bez granic”
(klasa III b - 4 miejsce w regionie wschodnio – śląskim i 21 miejsce w kraju;
klasa III c- 6 miejsce w regionie wschodnio – śląskim i 32 miejsce w kraju)
- w międzynarodowym konkursie matematycznym „kangur matematyczny”
(wyróżnienie dla Jakuba Bizana, Jakuba Skórki, Jonasza Kalińskiego),
- w wojewódzkim konkursie na recenzję „moja ulubiona książka”,
- w turnieju piłki nożnej dziewcząt w Zabrzu,
- w turnieju piłki nożnej chłopców o puchar coca – coli (II runda).
Gminny Ośrodek Kultury
➢ W Ośrodku Kultury w Sarnowie:
- odbyły się prezentacje artystyczne uczestników zajęć.
➢ Na boisku wielofunkcyjnym w Preczowie odbyła się „majówka z zumbą”,
czyli gminne bicie rekordu w ilości osób ćwiczących na świeżym powietrzu.
Przez ponad półtorej godzinną imprezę prowadzoną przez trenera zumby
Radosława Nosala ćwiczyło w sumie ponad 50 osób.
➢ Na stadionie sportowym w Psarach uroczyście świętowano 225 rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku wyjątkowo wydarzenie połączone
było z gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Uroczystości poprzedzono mszą
świętą w kościele pw. NMP w Dąbiu. W programie uroczystości znalazły się
m.in. koncert w wykonaniu orkiestry dętej oraz grupy mażoretek z Mykanowa,
montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów gimnazjum. Zwieńczeniem
obchodów była pokazowa akcja ratowniczo – gaśnicza w wykonaniu druhów
z jednostki OSP Goląsza Brzękowice.
➢ W Ośrodku Kultury w Gródkowie:
- odbyły się eliminacje w ramach II Przeglądu Piosenki Religijnej.
W tegorocznych eliminacjach udział wzięło ponad 20 wykonawców w dwóch
7
kategoriach wiekowych.
➢ Formacja taneczna Carlos, grupa Strzyżowice uczestniczyła w XII Gali
Tanecznej w Tąpkowicach. Młode tancerki występowały w kategorii wiekowej
9 – 11 lat, w której prezentowało się w sumie 9 grup tanecznych. Tegoroczny
występ był pierwszym w karierze formacji występem konkursowym, w którym
dziewczyny zdobyły zaszczytne II miejsce.
➢ W kościele pw. NMP Królowej Świata w Strzyżowicach odbył się uroczysty
koncert laureatów II Przeglądu Piosenki Religijnej.
➢ Ponadto, zgodnie z harmonogramem zajęć w Ośrodkach Kultury odbywają się
zajęcia dla dzieci i dorosłych według indywidualnego harmonogramu danej
placówki. Rozpoczęły się również rozgrywki w ramach wiosennej rundy
ŚZNP, w których udział biorą drużyny GAPN. Ponadto, w Ośrodku Kultury
w Sarnowie z początkiem kwietnia ruszyły zajęcia w ramach kółka
szachowego oraz regularne spotkania Klubu Seniora Podróżnika.
Gminna Biblioteka Publiczna
➢
W okresie sprawozdawczym zarejestrowała 123 nowych czytelników,
w tym 55 czytelników do lat 15,
➢
Wypożyczalnię i czytelnię odwiedziło 2014 czytelników,
➢
Ogółem wypożyczono 1813 jednostki inwentarzowe,
➢
W okresie sprawozdawczym zakupiono dla Filii i centrali GBP 155 nowe
pozycje książkowe.
➢
Odbyły się:
- warsztaty muzyczne i popis uczniów grających na fortepianie prowadzony
przez Panią Grażynę Wikarek – Meus i Pana Roberta Szewczuka,
- warsztaty plastyczne dla uczniów klas II z ZSP w Strzyżowicach
prowadzone przez ilustratorkę książek Mariannę Oklejak
- odbył się II etap konkursu „Bon czy Ton” sprawdzającego znajomość
zasad dobrego wychowania w uczniów klas IV ze szkół podstawowych
z terenu gminy,
➢ Zorganizowano:
- wykłady i zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- wykłady w ramach Uniwersytetu Dziecięcego,
- obchody Święta Biblioteki połączone z wyróżnieniem szczególnie
aktywnych czytelników,
- spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią – dziennikarzem, publicystą
i pisarzem,
- spotkanie autorskie z Panem Tadeuszem Trzcionką - „Psary. Pochówki od
najdawniejszych lat”.
Ośrodek Pomocy Społecznej
➢ Do dnia 17 maja br. do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 650 wniosków
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+). Zostało wydanych
276 decyzji. Za miesiąc kwiecień i maj wypłacono łącznie 148 tys zł. (dla 148
dzieci).
8


















➢
Zakład Gospodarki Komunalnej
Usunięto 5 awarii wodociągowych, w tym 3 na przyłączach wodociągowych do
budynków oraz 6 innych awarii, do których zostali wezwani pracownicy
brygady wodociągowej.
Łącznie zabudowano 21 szt. wodomierzy.
Dokonano 13 przełączeń na ul. Belnej w Strzyżowicach i 1 na ul. Wiejskiej
w Psarach.
Wykonano płukania wodociągów hydrantami po usuwanych awariach na
końcówkach sieci wodociągowych.
Przeprowadzono odczyty kontrolne wodomierzy na granicach gminy i ujęciach
wody.
Wykonano badania próbek wody pod względem bakteriologicznym
o fizykochemicznym w zakresie parametrów objętych monitoringiem
kontrolnym w dniach:
- 21.04.2016r.
- Psary ul. Wiejska – boisko „Iskra Psary” - studnia wodomierzowa
- hydrofornia – osiedle czerwony kamień w Górze Siewierskiej
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbiu
- Sarnów ul. Wiejska obok Domu Dziecka – studnia redukcyjna
- 10.05.2016r.
- Stacja Uzdatniania Wody w Malinowicach
- Studnia Głębinowa SD-1 Dąbie
Zgodnie z harmonogramem utrzymywany jest porządek na przystankach
autobusowych i czyszczone są tablice ogłoszeniowe.
Dostarczane są kosze na odpady zmieszane do mieszkańców Gminy.
Gospodarze obiektów sportowych wykonują prace porządkowe na obiektach
przekazanych w administrację.
Utrzymywane są place zabaw.
Wykonywany jest parkiet w sali bankietowej byłej szkoły w Malinowicach –
termin zakończenia 31 maj.
Wykonano prace przy pielęgnacji zieleni i malowaniu ogrodzenia przy Ośrodku
Zdrowia w Psarach oraz prace związane z brukowaniem, wymianą kabli
zasilających oraz drzwi na obiekcie Iskry Psary.
Rozpoczęto wykaszanie poboczy dróg gminnych.
Utwardzono kruszywem drogę obok stadionu Błyskawicy Preczów.
Wykonano nasadzenia drzew w Brzękowicach Wale i przy OSP
w Strzyżowicach.
Przycięto drzewa i krzewy przy ul. Parkowej w Sarnowie i Sosnowej
w Preczowie.
Pomalowano dwie wiaty przystankowe w Gródkowie.
Rozpoczęto prace związane z nasadzeniami krzewów przy OSP Preczów.
W zakresie reprezentowania Gminy:
28.04. - uczestniczyłem w zarządzie gminnym OSP,
9
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
01.05. - uczestniczyłem w otwarciu majówki z zumbą na świeżym powietrzu
w Preczowie,
02.05. - uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Sołeckiej w Górze Siewierskiej,
03.05. - uczestniczyłem w uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja
połączonych z Dniem Strażaka w kościele w Dąbiu, a następnie na boisku LKS
Iskra Psary,
07.05. - uczestniczyłem w parafialnym Dniu Strażaka w Wymysłowie,
na którym swoje święto obchodziła jednostka z Góry Siewierskiej i Goląszy
Brzękowice, w tym samym dniu uczestniczyłem również w jubileuszu 80-lecia
KGW w Dąbiu,
09.05. - uczestniczyłem w podpisaniu protokołu odbioru koncepcji tras
rowerowych w powiecie będzińskim,
10.05. - uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Członków Subregionu
Centralnego w Katowicach,
11.05. - uczestniczyłem w podsumowaniu turnieju w dwa ognie w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Sarnowie oraz w obchodach Dania Bibliotekarza
w Psarach,
12.05. - uczestniczyłem w jubileuszowej sesji Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów w Katowicach z okazji 25-lecia Związku,
13.05. - uczestniczyłem w jubileuszu 30-lecia Gminnego Centrum
Medycznego w Psarach,
15.05. - uczestniczyłem w finale przeglądu pieśni religijnej przy kościele
w Strzyżowicach,
18.05. - uczestniczyłem w otwarciu konkursu regionalnego w Szkole w Dąbiu
oraz w Walnym Zgromadzeniu członków Lokalnej Grupy Działania „Brynica to
nie granica” w Pyrzowicach,
19.05. - uczestniczyłem w odebraniu statuetki „Innowator Roku” przyznanej
Gminie Psary w Dąbrowie Górniczej,
20.05. - uczestniczyłem w spotkaniu jubileuszowym z okazji 85-lecia
oraz 50-tej książki Pana Bolesława Ciepieli w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Psarach,
21.05. - uczestniczyłem w w gminnym zjeździe OSP w Dąbiu,
W okresie międzysesyjnym przyjąłem 7 interesantów.
Wójt
/-/ Tomasz Sadłoń
10