wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Komentarze

Transkrypt

wprowadzenie do sprawozdania finansowego
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1) nazwa i siedziba organizacji
)81'$&-$1$6=$35=<6=à2ĝû
01-192 WARSZAWA
LESZNO 14
0000091141
SRGVWDZRZ\SU]HGPLRWG]LDáDOQRĞFLRUJDQL]DFML
)XQGDFMDSURZDG]LG]LDáDOQRĞüVWDWXWRZąLJRVSRGDUF]ą
A. Cele statutowe fundacji to:
DG]LDáDOQRĞüQDU]HF]QDXNLV]NROQLFWZDZ\ĪV]HJRHGXNDFMLRĞZLDW\LZ\FKRZDQLD
b) promowanie polskiej kultury i dziedzictwa narodowego;
FGREURF]\QQRĞFL
GG]LDáDOQRĞFLQDU]HF]RFKURQ\LSURPRFML]GURZLD
HZVSRPDJDQLHLUR]ZyMZVSyOQRWLVSRáHF]QRĞFLORNDOQ\FK
f) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
g) wspomaganie rozwoju gospodarczego.
%']LDáDOQRĞüJRVSRGDUF]ąNWyUHMSU]HGPLRWHPMHVW
DZ\GDZDQLHNVLąĪHN
ESRĞUHGQLFWZRZVSU]HGDĪ\F]DVXLPLHMVFDQDFHOHUHNODPRZHZUDGLRLWHOHZL]ML
FSRĞUHGQLFWZRZVSU]HGDĪ\PLHMVFDQDFHOHUHNODPRZHZPHGLDFKGUXNRZDQ\FK
GG]LDáDOQRĞü]ZLą]DQD]G\VWU\EXFMąILOPyZQDJUDĔZLGHRLSURJUDPyZWHOHZL]\MQ\FK
HZ\GDZDQLHF]DVRSLVPLSR]RVWDá\FKSHULRG\NyZ
ISR]RVWDáDG]LDáDOQRĞüZ\GDZQLF]D
JVSU]HGDĪGHWDOLF]QDNVLąĪHNSURZDG]RQDZZ\VSHFMDOL]RZDQ\FKVNOHSDFK
KVSU]HGDĪGHWDOLF]QDSURZDG]RQDSU]H]GRP\VSU]HGDĪ\Z\V\áNRZHMOXE,QWHUQHW
LSR]RVWDáDVSU]HGDĪGHWDOLF]QDSURZDG]RQDSR]DVLHFLąVNOHSRZąVWUDJDQDPLLWDUJRZLVNDPL
MZ\QDMHPL]DU]ąG]DQLHQLHUXFKRPRĞFLDPLZáDVQ\PLOXEG]LHUĪDZLRQ\PL
ZáDĞFLZ\VąGOXELQQ\RUJDQSURZDG]ąF\UHMHVWU
6ąG5HMRQRZ\GODPVW:DUV]DZ\Z:DUV]DZLH;,,:\G]LDá*RVSRGDUF]\.UDMRZHJR5HMHVWUX6ąGRZHJR
F]DVWUZDQLDG]LDáDOQRĞFLRUJDQL]DFMLMHĪHOLMHVWRJUDQLF]RQ\
Nieoznaczony
RNUHVREMĊW\VSUDZR]GDQLHPILQDQVRZ\P
od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
F]\VSUDZR]GDQLHILQDQVRZH]DZLHUDGDQHáąF]QHMHĪHOLZVNáDGMHGQRVWNLZFKRG]ąZHZQĊWU]QH
MHGQRVWNLRUJDQL]DF\MQHVSRU]ąG]DMąFHVDPRG]LHOQHVSUDZR]GDQLDILQDQVRZH
6SUDZR]GDQLHQLH]DZLHUDGDQ\FKáąF]Q\FK
F]\VSUDZR]GDQLHILQDQVRZH]RVWDáRVSRU]ąG]RQHSU]\]DáRĪHQLXNRQW\QXRZDQLDG]LDáDOQRĞFL
JRVSRGDUF]HMSU]H]MHGQRVWNĊZGDMąFHMVLĊSU]HZLG]LHüSU]\V]áRĞFLRUD]F]\QLHLVWQLHMąRNROLF]QRĞFL
ZVND]XMąFHQD]DJURĪHQLHNRQW\QXRZDQLDSU]H]QLąG]LDáDOQRĞFL
6SUDZR]GDQLH]RVWDáRVSRU]ąG]RQHSU]\]DáRĪHQLXNRQW\QXRZDQLDG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHMLG]LDáDOQRĞFL
gospodarczej.
ZSU]\SDGNXVSUDZR]GDQLDILQDQVRZHJRVSRU]ąG]RQHJR]DRNUHVZFLąJXNWyUHJRQDVWąSLáR
SRáąF]HQLHSURVLP\ZVND]DüĪHMHVWWRVSUDZR]GDQLHILQDQVRZHVSRU]ąG]RQHSRSRáąF]HQLXVSyáHN
RUD]SURVLP\ZVND]Dü]DVWRVRZDQąPHWRGĊUR]OLF]HQLDSRáąF]HQLDQDE\FLDáąF]HQLDXG]LDáyZ
Nie dotyczy
RPyZLHQLHSU]\MĊW\FK]DVDGSROLW\NLUDFKXQNRZRĞFLZW\PPHWRGZ\FHQ\DNW\ZyZLSDV\ZyZ
WDNĪHDPRUW\]DFMLSRPLDUXZ\QLNXILQDQVRZHJRRUD]VSRVREXVSRU]ąG]HQLDVSUDZR]GDQLD
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Druk: MPiPS
12NUHĞOHQLHURNXREURWRZHJRURNREURWRZ\SRNU\ZDVLĊ]URNLHPNDOHQGDU]RZ\PDVSUDZR]GDQLDILQDQVRZH
VSRU]ąG]DVLĊQDG]LHĔ31 grudnia danego roku.
2. Wskazanie metod wyceny aktywów i pasywów oraz procedury ustalania wyniku finansowego:
:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQHZ\FHQLDVLĊZHGáXJFHQQDE\FLDĞURGNLWUZDáHRUD]ĞURGNLWUZDáHZEXGRZLH
Z\FHQLDVLĊZHGáXJFHQ\QDE\FLDOXENRV]WyZZ\WZRU]HQLDSRPQLHMV]RQ\FKRGRW\FKF]DVRZHXPRU]HQLH
2GSLV\DPRUW\]DF\MQHĞURGNyZWUZDá\FKLZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQ\FKLSUDZQ\FKVąGRNRQ\ZDQHPHWRGąOLQLRZą
SU]\]DVWRVRZDQLXVWDZHN]DZDUW\FKZ]DáąF]QLNXGR8VWDZ\RSRGDWNXGRFKRGRZ\PRGRVyESUDZQ\FKSU]\
F]\PVWDZNLSRGDWNRZHVąWRĪVDPH]HNRQRPLF]Q\PZ\NRU]\VWDQLHPĞURGNyZWUZDá\FKĝURGNLWUZDáHR
ZDUWRĞFLSRQLĪHM3.500]áXPDU]DQHVąMHGQRUD]RZRLREMĊWHHZLGHQFMąLORĞFLRZRZDUWRĞFLRZą1LHZ\VWĊSXMą
uproszczone metody amortyzowania.
1DOHĪQRĞFLXMPXMHVLĊZNZRFLHZ\PDJDQHM]DSáDW\]]DFKRZDQLHP]DVDG\RVWURĪQRĞFLSRPQLHMV]RQHR
RGSLV\DNWXDOL]XMąFH=RERZLą]DQLDZW\P]W\WXáXNUHG\WyZLSRĪ\F]HNZZDOXFLHSROVNLHMZ\ND]\ZDQHVą
ZHGáXJZDUWRĞFLZ\PDJDMąFHM]DSáDW\1DOHĪQRĞFLL]RERZLą]DQLDZZDOXWDFKREF\FKZPRPHQFLHSRZVWDQLD
XMPRZDQHVąZHGáXJĞUHGQLHJRNXUVXXVWDORQHJRSU]H]3UH]HVD1%3GODGDQHMZDOXW\]GQLDSRSU]HG]DMąFHJR
G]LHĔZ\VWDZLHQLDGRNXPHQWX'RGDWQLHLXMHPQHUyĪQLFHNXUVRZHSRZVWDMąFHZGQLXSáDWQRĞFLZ\QLNDMąFH]
UyĪQLF\SRPLĊG]\NXUVHPZDOXW\]GQLD]DUDFKRZDQLDGRNXPHQWXDNXUVHPZDOXW\]GQLD]DSáDW\RGQRV]RQH
VąRGSRZLHGQLRQDSU]\FKRG\OXENRV]W\RSHUDF\MQH1LHUR]OLF]RQHQDG]LHĔELODQVRZ\QDOHĪQRĞFLL
]RERZLą]DQLDZZDOXFLHREFHMZ\FHQLDVLĊZHGáXJNXUVXĞUHGQLHJRXVWDORQHJRGODGDQHMZDOXW\SU]H]3UH]HVD
1%3QDWHQG]LHĔ
0HWRG\LSR]LRPZ\FHQ\DNW\ZyZREURWRZ\FKPDWHULDá\LWRZDU\Z\FHQLDVLĊVWRVXMąFU]HF]\ZLVWHFHQ\
]DNXSXXVWDODMąFZDUWRĞüUR]FKRGXSRNRV]WDFKU]HF]\ZLVW\FKVWRVXMąFPHWRGĊÄSLHUZV]HZHV]áR±SLHUZV]H
Z\V]áR´3URGXNW\JRWRZHZ\FHQLDVLĊSRNRV]WDFKEH]SRĞUHGQLFKNRV]W\PDWHULDáyZLZ\QDJURG]HĔRUD]
X]DVDGQLRQHMF]ĊĞFLNRV]WyZSRĞUHGQLFK]ZLą]DQ\FK]NRV]WHPZ\WZRU]HQLDSURGXNWyZ:DUWRĞü]DSDVyZQD
G]LHĔELODQVRZ\XVWDODVLĊZFHQLHQDE\FLDOXESRNRV]FLHZ\WZRU]HQLDQLHZ\ĪV]\FKRGFHQVSU]HGDĪ\QHWWR
3R]LRPZ\FHQ\LQZHVW\FMLLQZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZHZ\FHQLDVLĊQDPRPHQWELODQVRZ\ZFHQLHQDE\FLD
LQZHVW\FMHNUyWNRWHUPLQRZHZFHQLHU\QNRZHMOXEQDE\FLDZ]DOHĪQRĞFLNWyUD]QLFKMHVWQLĪV]D
.DSLWDá\)XQGXV]]DáRĪ\FLHOVNLSRGVWDZRZ\Z\FHQLDVLĊZZDUWRĞFLQRPLQDOQHMLZ\ND]XMHZZ\VRNRĞFL
RNUHĞORQHMZVWDWXFLHLZSLVDQHMZUHMHVWU]HVąGRZ\P
33RPLDUZ\QLNXILQDQVRZHJRRUD]VSRVyEVSRU]ąG]HQLDVSUDZR]GDQLDILQDQVRZHJR
- Wynik finansowy:
QDZ\QLNILQDQVRZ\VNáDGDVLĊZ\QLNG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHMZ\QLNQDVSU]HGDĪ\Z\QLNQDSR]RVWDáHM
G]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHMZ\QLNQDG]LDáDOQRĞFLILQDQVRZHMZ\QLNQDRSHUDFMDFKQDG]Z\F]DMQ\FKRUD]
RERZLą]NRZHREFLąĪHQLHZ\QLNX)XQGDFMDQLHNDONXOXMHRGURF]RQHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJRRGRVyE
prawnych.
:DULDQWHZLGHQFMLLUR]OLF]DQLDNRV]WyZNRV]W\XMPXMHVLĊZXNáDG]LHURG]DMRZ\P
:DULDQWUDFKXQNX]\VNyZLVWUDWVWRVXMHVLĊZDULDQWSRUyZQDZF]\
=HVWDZLHQLD]PLDQZNDSLWDOHZáDVQ\PQLHVSRU]ąG]DVLĊ
5DFKXQNXSU]HSá\ZyZSLHQLĊĪQ\FKQLHVSRU]ąG]DVLĊ
6SRU]ąG]RQRGQLD
Druk: MPiPS