OTWARTY SŁOWNIK NORWESKO-POLSKI

Komentarze

Transkrypt

OTWARTY SŁOWNIK NORWESKO-POLSKI
OTWARTY SŁOWNIK NORWESKO-POLSKI NYNORSK V.03.2010
(c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone.
Słownik zawiera 32427 słówek.
Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na
tych samych warunkach 3.0 Polska. Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji przejdź
na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ lub napisz do
Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105,
USA.
Licencja
UTWÓR (ZDEFINIOWANY PONIŻEJ) PODLEGA NINIEJSZEJ LICENCJI PUBLICZNEJ CREATIVE
COMMONS ("CCPL" LUB "LICENCJA"). UTWÓR PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO LUB
INNYCH STOSOWNYCH PRZEPISÓW PRAWA. KORZYSTANIE Z UTWORU W SPOSÓB INNY NIŻ
DOZWOLONY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ LICENCJI LUB PRZEPISÓW PRAWA JEST ZABRONIONE.
WYKONANIE JAKIEGOKOLWIEK UPRAWNIENIA DO UTWORU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ LICENCJI
OZNACZA PRZYJĘCIE I ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI.
1. Definicje
a."Utwór zależny" oznacza opracowanie Utworu lub Utworu i innych istniejących
wcześniej utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, z wyłączeniem materiałów
stanowiących Zbiór. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Utwór jest utworem
muzycznym, artystycznym wykonaniem lub fonogramem, synchronizacja Utworu w
czasie z obrazem ruchomym ("synchronizacja") stanowi Utwór Zależny w rozumieniu
niniejszej Licencji.
b."Zbiór" oznacza zbiór, antologię, wybór lub bazę danych spełniającą cechy
utworu, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich
dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter. Utwór stanowiący Zbiór nie
będzie uznawany za Utwór Zależny (zdefiniowany powyżej) w rozumieniu niniejszej
Licencji.
c."Licencja Kompatybilna" oznacza wzór licencji spośród wzorów wskazanych pod
http://creativecommons.org/compatiblelicenses, które zostały uznane przez
Creative Commons za stanowiące co do zasady równoważnik niniejszej Licencji, ze
względu między innymi na to, że licencje takie co najmniej: (i) zawierają
postanowienia mające taki sam cel, znaczenie oraz skutek jak Atrybuty Licencji
niniejszej Licencji; oraz (ii) wyraźnie zezwalają na to, aby utwory zależne
udostępnione na podstawie tych licencji były licencjonowane na niniejszej
Licencji lub na licencji Creative Commons opracowanej dla innego systemu
prawnego o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja, lub na
licencji Creative Commons w wersji "Unported" o tych samych Atrybutach Licencji,
co niniejsza Licencja.
d."Rozpowszechnianie" oznacza wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem
oryginału albo egzemplarzy Utworu lub Utworu Zależnego.
e."Atrybuty Licencji" oznacza następujące opisowe określenia licencji wybrane
przez Licencjodawcę i wskazane w tytule niniejszej Licencji: Uznanie autorstwa,
Na tych samych warunkach.
f."Licencjodawca"oznacza osobę fizyczną, osoby fizyczne, jednostkę organizacyjną
lub jednostki organizacyjne oferujące Utwór na zasadach określonych w niniejszej
Licencji.
g."Twórca" oznacza (z zastrzeżeniem Par. 8(g)), w odniesieniu do utworów twórcę
lub podmiot, na rzecz którego prawa autorskie przysługują w sposób pierwotny,
lub w przypadku niemożności ustalenia tych podmiotów, wydawcę lub producenta, a
dodatkowo:
i.w przypadku artystycznych wykonań - aktorów, recytatorów, dyrygentów,
instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz inne osoby w sposób twórczy
przyczyniające się do powstania wykonania;
ii.w przypadku fonogramu lub wideogramu - producenta fonogramu lub wideogramu;
iii.w przypadku nadań programów - organizację radiową lub telewizyjną;
iv.w przypadku pierwszych wydań - wydawcę, który jako pierwszy w sposób zgodny z
prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony
już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane;
v.w przypadku wydań naukowych i krytycznych - tego, kto po upływie czasu ochrony
prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, nie
będące utworem;
vi.w przypadku baz danych niespełniających cech utworu - producenta bazy danych.
h."Utwór" oznacza przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych lub bazę danych
niespełniającą cech utworu udostępniane na podstawie niniejszej Licencji, z
zastrzeżeniem Par. 8(g).
i."Licencjobiorca" oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną
korzystającą z uprawnień określonych niniejszą Licencją, która nie naruszyła
uprzednio warunków niniejszej Licencji w odniesieniu do Utworu, lub która mimo
uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę Licencjodawcy na wykonywanie
uprawnień przyznanych Licencją.
j."Publiczne Wykonanie" oznacza publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.
k."Zwielokrotnianie" oznacza wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy
Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową.
2. Dozwolony użytek. Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do
ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem
autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa
autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących
zastosowanie przepisów.
3. Udzielenie licencji. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji,
Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej
licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas
nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach
eksploatacji:
a.Zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Zbiorów,
Zwielokrotnianie Utworu włączonego do Zbiorów;
b.Sporządzanie i Zwielokrotnianie Utworów Zależnych pod warunkiem, że wszelkie
takie Utwory Zależne, w tym wszelkie tłumaczenia na jakimkolwiek nośniku zostały
w rozsądnym zakresie wyraźnie oznaczone, wyróżnione lub w inny sposób zostało na
nich wskazane, że w oryginalnym Utworze dokonano zmian. Na przykład na
tłumaczeniu można umieścić adnotację: „Oryginał utworu został przetłumaczony z
angielskiego na hiszpański”, lub można wskazać, że tłumaczenie „Zawiera zmiany w
stosunku do oryginału”;
c.Rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworu w tym Utworu włączonego do
Zbiorów;
d.Rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworów Zależnych; oraz
e.Pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wykorzystanie.
f.Dla uniknięcia wątpliwości:
I.Niezbywalne prawo wynagrodzenia i przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa
właściwego:
Licencjodawcy przysługuje niezbywalne prawo do wynagrodzenia, lub
korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem
osoby trzeciej, a Licencjodawca nie może skutecznie wyłączyć takiego
przymusowego pośrednictwa niniejszą Licencją,
to Licencjodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do takiego wynagrodzenia oraz
zastrzega takie przymusowe pośrednictwo bez ograniczeń;
II.Zbywalne prawo wynagrodzenia z tytułu licencji ustawowych oraz przymusowe
pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego:
Licencjodawca nie może się sprzeciwić wykorzystaniu Utworu na określone sposoby,
a przysługuje mu za to zbywalne prawo do wynagrodzenia,
korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem
osoby trzeciej, lecz Licencjodawca może wyłączyć takie przymusowe pośrednictwo,
lub
domniemywa się, że osoba trzecia może występować na rzecz Licencjodawcy,
to Licencjodawca zrzeka się takiego wynagrodzenia, przymusowego pośrednictwa
oraz wyłącza takie domniemanie (odpowiednio); oraz
III.Wynagrodzenia umowne oraz członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania.
Licencjodawca zrzeka się wynagrodzenia pobieranego osobiście, bądź za
pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania.
Powyższe uprawnienia Licencjobiorca może wykonywać na wszystkich rodzajach
nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie
znanych formatach. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do
dokonywania modyfikacji Utworu koniecznych z technicznego punktu widzenia w celu
wykonania uprawnień w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach.
Wszystkie prawa wyraźnie nie udzielone przez Licencjodawcę uważa się za
zastrzeżone, włączając w to w szczególności uprawnienia określone w niniejszym
Paragrafie 3(f) oraz Paragrafie 4(e).
W zakresie, w jakim prawo właściwe wdrażające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady Nr 96/9 z 11.3.1996 r. o prawnej ochronie baz danych przyznaje
Licencjodawcy prawa wyłączne do Utworu (lub do jego części) stanowiącego bazę
danych niespełniającą cech utworu, Licencjodawca zrzeka się tego prawa. W
przypadku, gdy takie zrzeczenie się jest nieskuteczne w świetle prawa
właściwego, Licencjodawca zobowiązuje się do niewykonywania tego prawa.
4. Ograniczenia. Uprawnienia przyznane w Paragrafie 3 podlegają następującym
ograniczeniom:
a.Licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonywać Utwór jedynie
zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji oraz pod warunkiem dołączenia
kopii niniejszej Licencji lub wskazania wskazania jednolitego identyfikatora
zasobu (URI), pod którym znajduje się tekst niniejszej Licencji do każdego
egzemplarza Utworu Rozpowszechnianego lub Publicznie Wykonywanego.
Licencjobiorca nie może oferować ani narzucać żadnych warunków w związku z
Utworem, które ograniczają postanowienia niniejszej Licencji lub możliwość
korzystającego z Utworu wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu
zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji.
Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji.
Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu odnoszących się do
niniejszej Licencji oraz zawartej w niej klauzuli uchylenia się od
odpowiedzialności na żadnym egzemplarzu Utworu Rozpowszechnianym lub Publicznie
Wykonywanym.
Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór, Licencjobiorca nie ma prawa
stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu,
ograniczających możliwość wykonywania praw wynikających z Licencji przez
korzystającego z Utworu, który uzyskał Utwór od Licencjobiorcy.
Niniejszy Paragraf 4(a) stosuje się również do Utworu włączonego do Zbioru,
jednak Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami
niniejszej Licencji.
W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Zbioru, na wezwanie któregokolwiek z
Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć ze
Zbioru wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania.
W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Utworu Zależnego, na wezwanie
któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym
zakresie usunąć z Utworu Zależnego wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie
Paragrafu 4(c), wedle wezwania.
b.Licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonać Utwór Zależny
jedynie udzielając do niego licencji takiej samej jak:
i.niniejsza Licencja;
ii.jakakolwiek późniejsza wersja niniejszej Licencji o tych samych Atrybutach
Licencji co niniejsza Licencja;
iii.licencja Creative Commons opracowana dla innego systemu prawnego o tych
samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja (np. Uznanie autorstwa-Na tych
samych warunkach 3.0 US) lub licencja Creative Commons w wersji "Unported" o
tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; lub
iv.Licencja Kompatybilna.
W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego Licencji Kompatybilnej,
Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień takiej Licencji
Kompatybilnej. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego jednej z licencji
wymienionych w pkt. i-iii powyżej ("Licencja Właściwa"), Licencjobiorca jest
zobowiązany stosować się do postanowień Licencji Właściwej i do następujących
postanowień:
V.Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć egzemplarz lub URI Licencji Właściwej
do każdego egzemplarza Utworu Zależnego który Rozpowszechnia lub Publicznie
Wykonuje;
VI.Licencjobiorca nie może oferować lub ustalać jednostronnie warunków
korzystania z Utworu Zależnego, które ograniczają postanowienia Licencji
Właściwej lub możliwość korzystającego z Utworu Zależnego wykonywania uprawnień
udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej;
VII.Licencjobiorca jest zobowiązany zachować w stanie nienaruszonym wszelkie
odwołania do Licencji Właściwej oraz do klauzul ograniczenia odpowiedzialności
dołączone do każdego egzemplarza Utworu włączonego do Utworu Zależnego, który
Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje;
VIII.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór Zależny, Licencjobiorca
nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku
do Utworu Zależnego, które ograniczają możliwość korzystającego z Utworu
Zależnego uzyskującego Utwór Zależny od Licencjobiorcy wykonywania uprawnień
udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej.
Niniejszy Paragraf 4(b) stosuje się również do Utworu Zależnego włączonego do
Zbioru, jednak poza samym Utworem Zależnym, Licencjobiorca nie jest zobowiązany
objąć Zbioru postanowieniami Licencji Właściwej.
c.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór lub jakikolwiek Utwór Zależny
lub Zbiór, Licencjobiorca jest zobowiązany, o ile nie otrzymał wezwania zgodnie
z Paragrafem 4(a), zachować w stanie nienaruszonym wszelkie oznaczenia związane
z prawno-autorską ochroną Utworu oraz zapewnić, stosownie do możliwości
używanego nośnika lub środka przekazu oznaczenie:
I.imienia i nazwiska (lub pseudonimu, odpowiednio) Twórcy, jeżeli zostały one
dołączone do Utworu, oraz (lub) nazwę innych podmiotów jeżeli Twórca oraz (lub)
Licencjodawca wskażą w oznaczeniach związanych z prawno-autorską ochroną Utworu,
regulaminach lub w inny rozsądny sposób takie inne podmioty (np. sponsora,
wydawcę, czasopismo) celem ich wymienienia ("Osoby Wskazane");
II.tytułu Utworu, jeżeli został dołączony do Utworu;
III.w rozsądnym zakresie URI, o ile istnieje, który Licencjodawca wskazał jako
związany z Utworem, chyba że taki URI nie odnosi się do oznaczenia związanego z
prawno-autorską ochroną Utworu lub do informacji o zasadach licencjonowania
Utworu; oraz
IV.z zachowaniem postanowień Paragrafu 3(b), w przypadku Utworu Zależnego,
oznaczenie wskazujące na wykorzystanie Utworu w Utworze Zależnym (np.
"francuskie tłumaczenie Utworu Twórcy," lub "scenariusz na podstawie Utworu
Twórcy").
Oznaczenia wymagane na podstawie niniejszego Paragrafu 4(c) mogą być wprowadzone
w jakikolwiek rozsądny sposób, przy czym w przypadku Utworu Zależnego lub Zbioru
przynajmniej w tych wszystkich miejscach, gdzie uwidocznione są oznaczenia
odnoszące się do twórców pozostałych części lub wkładów w sposób przynajmniej
tak samo widoczny jak te inne oznaczenia, o ile dokonano uwidocznienia oznaczeń
wszystkich twórców pozostałych części lub wkładów.
Dla uniknięcia wątpliwości, Licencjobiorca może wykorzystywać oznaczenia
wymagane w niniejszym Paragrafie wyłącznie dla celów wskazania właściwych
podmiotów w sposób określony powyżej, a wykonując uprawnienia z niniejszej
Licencji, Licencjobiorca nie może w sposób dorozumiany ani wyraźny stwierdzać
lub sugerować istnienia powiązania, poparcia lub aprobaty ze strony Twórcy,
Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych dla Licencjobiorcy lub sposobu
korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę, o ile co innego nie wynika z
odrębnego zezwolenia Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych wyrażonego
na piśmie pod rygorem nieważności.
d.Dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w Paragrafach 4(a) do
4(c), nie mają zastosowania do takich Utworów lub ich części, które spełniają
definicję Utworu w rozumieniu niniejszej Licencji wyłącznie dlatego, że stanowią
bazę danych niespełniającą cech utworu.
e.Niniejsza licencja nie narusza praw osobistych Twórcy ani Licencjodawcy w
zakresie, w jakim prawa te są chronione przez prawo właściwe, a niniejsza
Licencja lub odrębne porozumienie zawarte na piśmie pod rygorem nieważności nie
stanowi skutecznie inaczej.
5. Oświadczenia, Zapewnienia oraz Wyłączenie odpowiedzialności
JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ INACZEJ W ODRĘBNYM POROZUMIENIU SPORZĄDZONYM NA
PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA UTWÓR W TAKIEJ FORMIE W
JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA I W NAJDALEJ IDĄCYM STOPNIU NA JAKI
POZWALA PRAWO WŁAŚCIWE NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH
GWARANCJI A TAKŻE WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ, CZY TO WYRAŹNĄ, DOROZUMIANĄ CZY INNĄ, W
SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z UTWORU ZGODNIE Z JEGO
PRZEZNACZENIEM, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO, ŻE NIE
NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI,
WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD WIDOCZNYCH JAK I UKRYTYCH. PRAWO WŁAŚCIWE
MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ, WIĘC MOGĄ ONE NIE
MIEĆ ZASTOSOWANIA.
6. Ograniczenie odpowiedzialności
O ILE PRAWO WŁAŚCIWE NIE STANOWI INACZEJ, W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE
ODPOWIADA WOBEC LICENCJOBIORCY NA ŻADNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE,
PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ LICENCJI LUB
WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O
MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
7. Wygaśnięcie
a.Licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez
Licencjobiorcę. W takim przypadku licencje osób, które otrzymały od
Licencjobiorcy Utwór Zależny lub Zbiór, nie wygasają, o ile osoby te nie
naruszają postanowień tych licencji. Paragrafy 1, 2, 5, 6, 7 oraz 8 pozostają w
mocy po wygaśnięciu niniejszej Licencji.
b.Zgodnie z powyższymi postanowieniami Licencja udzielana jest na czas
nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich). Niezależnie od tego
Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub
do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka
decyzja Licencjodawcy nie będzie stanowiła wypowiedzenia lub innego rozwiązania
niniejszej Licencji (lub też innej licencji udzielonej na podstawie niniejszej
Licencji), która raz udzielona Licencjobiorcy w pełnym wymiarze obowiązuje
dopóki nie nastąpi jej wygaśnięcie zgodnie z postanowieniem poprzedzającym.
8. Postanowienia różne
a.Za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje
Utwór lub Zbiór, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór na takich
samych warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.
b.Za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje
Utwór Zależny, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór oryginalny
na takich samych warunkach, jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej
Licencji.
c.Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub
bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność
nie wpływa na pozostałe postanowienia Licencji. W przypadku braku dodatkowego
porozumienia między stronami, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno
być interpretowane tak, aby zachować jego ważność i skuteczność oraz brzmienie
możliwe bliskie brzmieniu pierwotnemu.
d.Żadnego z postanowień niniejszej Licencji nie uznaje się za uchylone, a
żadnego naruszenia nie uznaje się za zaakceptowane, dopóki druga strona, pod
rygorem nieważności, nie uzna pisemnie takiego uchylenia lub też nie wyrazi na
piśmie następczego zezwolenia na naruszenie.
e.Niniejsza Licencja zawiera całość postanowień pomiędzy stronami dotyczących
udostępnianego na jej podstawie Utworu. Wszystkie nie ujęte w tej Licencji
postanowienia, porozumienia lub oświadczenia dotyczące Utworu uznaje się za
nieistniejące. Licencjodawcy nie wiążą żadne dodatkowe postanowienia podane mu
do wiadomości przez Licencjobiorcę w jakikolwiek sposób. Wszelkie zmiany
Licencji wymagają umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą wyrażonej na
piśmie pod rygorem nieważności.
f.Ten punkt został pominięty.
g.Wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80,
poz. 904 t. jedn. z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001 o ochronie
baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.), o ile prawem
właściwym jest prawo polskie. W żadnym przypadku zakres niniejszej Licencji nie
może być szerszy niż zakres odpowiedniego prawa wyłącznego określony zgodnie z
przepisami prawa właściwego.
å [ rzeczownik ] = strumyk
abbed [ rzeczownik ] = opat
abc-bok [ rzeczownik ] = elementarz
abdikasjon [ rzeczownik ] = zrzeczenie
abdikasjon [ rzeczownik ] = abdykacja
aberrasjon [ rzeczownik ] = aberracja
ablativ [ rzeczownik ] = narzędnik
abnorm [ przymiotnik ] = anormalny
abnorm [ przymiotnik ] = nieprawidłowy
abnorm [ przymiotnik ] = nienormalny
abonnement [ rzeczownik ] = prenumerator
abonnement [ rzeczownik ] = przedpłata
abonnement [ rzeczownik ] = prenumerata
abonnement [ rzeczownik ] = subskrypcja
abonnement [ rzeczownik ] = abonament
abonnent [ rzeczownik ] = prenumerator
abonnent [ rzeczownik ] = abonent
abonnere [ czasownik ] = prenumerować
abonnere [ czasownik ] = subskrybować
abonnere [ czasownik ] = zaabonować
abonnere [ czasownik ] = abonować
åbor [ rzeczownik ] = okoń
abort [ rzeczownik ] = przerwanie
abort [ rzeczownik ] = poronienie
abort [ rzeczownik ] = ubikacja
abort [ rzeczownik ] = ustęp
abort [ rzeczownik ] = skrobanka
abort [ rzeczownik ] = aborcja
abort [ rzeczownik ] = klozet
abortere [ czasownik ] = poronić
abrakadabra [ rzeczownik ] = abrakadabra
absolusjon [ rzeczownik ] = absolucja
absolutt [ przymiotnik ] = całkowity
absolutt [ przymiotnik ] = bezwarunkowy
absolutt [ przymiotnik ] = bezwzględny
absolutt [ przymiotnik ] = absolutny
absorbere [ czasownik ] = pochłaniać
absorbere [ czasownik ] = wchłaniać
absorbere [ czasownik ] = wsysać
absorbere [ czasownik ] = zaabsorbować
absorbere [ czasownik ] = absorbować
absorbere [ czasownik ] = chłonąć
absorpsjon [ rzeczownik ] = pochłanianie
absorpsjon [ rzeczownik ] = wchłonięcie
absorpsjon [ rzeczownik ] = spożytkowanie
absorpsjon [ rzeczownik ] = wchłanianie
absorpsjon [ rzeczownik ] = zaabsorbowanie
absorpsjon [ rzeczownik ] = absorpcja
abstraksjon [ rzeczownik ] = abstrakcja
abstrakt [ przymiotnik ] = abstrakcyjny
abstrakt [ przymiotnik ] = niejasny
absurd [ rzeczownik ] = nonsens
absurditet [ rzeczownik ] = absurdalność
aksent [ rzeczownik ] = przycisk
ad [ rzeczownik ] = reklama
adel [ rzeczownik ] = szlachta
adel [ rzeczownik ] = szlachetność
adel [ rzeczownik ] = szlachectwo
adel [ rzeczownik ] = arystokracja
adelsmann [ rzeczownik ] = szlachcic
adjektiv [ rzeczownik ] = przymiotnik
adjø [ rzeczownik ] = pożegnanie
adjutant [ rzeczownik ] = adiutant
administrasjon [ rzeczownik ] = podanie
administrasjon [ rzeczownik ] = podawanie
administrasjon [ rzeczownik ] = zarządzanie
administrasjon [ rzeczownik ] = zarząd
administrasjon [ rzeczownik ] = administrowanie
administrasjon [ rzeczownik ] = administracja
admiral [ rzeczownik ] = admirał
adopsjon [ rzeczownik ] = przysposobienie
adopsjon [ rzeczownik ] = adopcja
adoptere [ czasownik ] = przysposabiać
adoptere [ czasownik ] = adoptować
adrenalin [ rzeczownik ] = adrenalina
adressat [ rzeczownik ] = adresat
adressat [ rzeczownik ] = odbiorca
adresse [ rzeczownik ] = poruszenie
adresse [ rzeczownik ] = sprawność
adresse [ rzeczownik ] = zręczność
adresse [ rzeczownik ] = zajęcie
adresse [ rzeczownik ] = zajmowanie
adresse [ rzeczownik ] = adres
adresse [ rzeczownik ] = adresowanie
åtvare [ czasownik ] = upominać
åtvare [ czasownik ] = uprzedzać
advent [ rzeczownik ] = adwent
adverb [ rzeczownik ] = przysłówek
advokat [ rzeczownik ] = prawnik
advokat [ rzeczownik ] = adwokat
advokat [ rzeczownik ] = obrońca
æra [ rzeczownik ] = sława
æra [ rzeczownik ] = zasługa
æra [ rzeczownik ] = zaszczyt
æra [ rzeczownik ] = cześć
æra [ rzeczownik ] = era
ærbar [ przymiotnik ] = przyzwoity
ærbar [ przymiotnik ] = szanowny
ærbar [ przymiotnik ] = czysty
ærbar [ przymiotnik ] = godziwy
ærbar [ przymiotnik ] = dziewiczy
ærbar [ przymiotnik ] = cnotliwy
ærbødig [ przymiotnik ] = przyzwoity
ærbødig [ przymiotnik ] = szanowny
ære [ czasownik ] = poważać
ære [ czasownik ] = uhonorować
ære [ rzeczownik ] = sława
ære [ czasownik ] = uświetniać
ære [ czasownik ] = szanować
ære [ czasownik ] = wywiązywać
ære [ rzeczownik ] = zaszczyt
ære [ czasownik ] = zaszczycać
ære [ czasownik ] = honorować
ære [ rzeczownik ] = chluba
ære [ rzeczownik ] = honor
ære [ rzeczownik ] = gloria
ære [ czasownik ] = czcić
ære [ rzeczownik ] = cześć
ære [ rzeczownik ] = chwała
ærefrykt [ rzeczownik ] = pietyzm
ærefrykt [ rzeczownik ] = uszanowanie
ærefrykt [ rzeczownik ] = cześć
ærefull [ przymiotnik ] = zaszczytny
ærefull [ przymiotnik ] = honorowy
ærekrenking [ rzeczownik ] = potwarz
ærend [ rzeczownik ] = posyłka
ærend [ rzeczownik ] = polecenie
ærend [ rzeczownik ] = sprawa
ærend [ rzeczownik ] = zlecenie
ærfugl [ rzeczownik ] = edredon
ærgjerrig [ przymiotnik ] = ambitny
ærlig [ przymiotnik ] = poczciwy
ærlig [ przymiotnik ] = prawy
ærlig [ przymiotnik ] = rzetelny
ærlig [ przymiotnik ] = uczciwy
ærlig [ przymiotnik ] = szczery
ærligdom [ rzeczownik ] = szczerość
aerodynamikk [ rzeczownik ] = aerodynamika
aerolitt [ rzeczownik ] = aerolit
aerosol [ rzeczownik ] = aerosol
aerosol [ rzeczownik ] = aerozol
ærverdig [ przymiotnik ] = zacny
ærverdig [ przymiotnik ] = czcigodny
ætling [ rzeczownik ] = potomek
ætt [ rzeczownik ] = pokolenie
ætt [ rzeczownik ] = ród
ætt [ rzeczownik ] = dynastia
affære [ rzeczownik ] = romans
affære [ rzeczownik ] = sprawa
affære [ rzeczownik ] = wydarzenie
affære [ rzeczownik ] = afera
affære [ rzeczownik ] = interes
affære [ rzeczownik ] = hałas
affekt [ rzeczownik ] = podniecenie
affekt [ rzeczownik ] = wzruszenie
affekt [ rzeczownik ] = afekt
affiks [ rzeczownik ] = afiks
aforisme [ rzeczownik ] = aforyzm
agat [ rzeczownik ] = agat
agende [ rzeczownik ] = agenda
agent [ rzeczownik ] = policjant
agent [ rzeczownik ] = pośrednik
agent [ rzeczownik ] = pełnomocnik
agent [ rzeczownik ] = przedstawiciel
agent [ rzeczownik ] = szpieg
agent [ rzeczownik ] = czynnik
agent [ rzeczownik ] = agent
agent [ rzeczownik ] = ajent
agentur [ rzeczownik ] = przedstawicielstwo
agentur [ rzeczownik ] = urząd
agentur [ rzeczownik ] = ajencja
agentur [ rzeczownik ] = agentura
agentur [ rzeczownik ] = agencja
agentur [ rzeczownik ] = biuro
åger [ rzeczownik ] = paskarstwo
åger [ rzeczownik ] = zdzierstwo
åger [ rzeczownik ] = geszefciarstwo
åger [ rzeczownik ] = lichwiarstwo
åger [ rzeczownik ] = lichwa
agg [ rzeczownik ] = uraza
agg [ rzeczownik ] = złość
agg [ rzeczownik ] = gniew
aggressiv [ przymiotnik ] = zaczepny
aggressiv [ przymiotnik ] = agresywny
aggressiv [ przymiotnik ] = napastniczy
aggressiv [ przymiotnik ] = napastliwy
agitasjon [ rzeczownik ] = agitacja
agn [ rzeczownik ] = plewa
agn [ rzeczownik ] = przynęta
agorafobi [ rzeczownik ] = agorafobia
agronom [ rzeczownik ] = agronom
agurk [ rzeczownik ] = ogórek
åk [ rzeczownik ] = jarzmo
åk [ rzeczownik ] = nosidło
akademi [ rzeczownik ] = akademia
akademisk [ przymiotnik ] = akademicki
akantus [ rzeczownik ] = akant
akasie [ rzeczownik ] = akacja
akebrett [ rzeczownik ] = sanki
åker [ rzeczownik ] = rola
åker [ rzeczownik ] = pole
åker [ rzeczownik ] = teren
åker [ rzeczownik ] = boisko
åker [ rzeczownik ] = dziedzina
åker [ rzeczownik ] = obszar
åkermåne [ rzeczownik ] = rzepik
åkerrikse [ rzeczownik ] = derkacz
akklamasjon [ rzeczownik ] = poklask
akklamasjon [ rzeczownik ] = aklamacja
akkompagnement [ rzeczownik ] = akompaniament
akkompagnere [ czasownik ] = towarzyszyć
akkompagnere [ czasownik ] = akompaniować
akkord [ rzeczownik ] = porozumienie
akkord [ rzeczownik ] = układ
akkord [ rzeczownik ] = ugoda
akkord [ rzeczownik ] = ustalenie
akkord [ rzeczownik ] = umowa
akkord [ rzeczownik ] = zgodność
akkord [ rzeczownik ] = zgoda
akkord [ rzeczownik ] = akord
akkord [ rzeczownik ] = cięciwa
akkord [ rzeczownik ] = oddźwięk
akkumulator [ rzeczownik ] = akumulator
akkumulator [ rzeczownik ] = bateria
akkurat [ przymiotnik ] = punktualny
akkurat [ przymiotnik ] = precyzyjny
akkurat [ przysłówek ] = starannie
akkurat [ przymiotnik ] = staranny
akkurat [ przysłówek ] = właśnie
akkurat [ przymiotnik ] = dokładny
akkurat [ przymiotnik ] = akuratny
akkurat [ przysłówek ] = dokładnie
akkurat [ przymiotnik ] = czysty
akkusativ [ rzeczownik ] = biernik
akrobat [ rzeczownik ] = akrobata
akrobat [ rzeczownik ] = linoskoczek
akrobatikk [ rzeczownik ] = akrobacja
akrobatisk [ przymiotnik ] = akrobatyczny
aks [ rzeczownik ] = kłos
akse [ rzeczownik ] = oś
akse [ rzeczownik ] = dział
aksel [ rzeczownik ] = oś
aksel [ rzeczownik ] = ramię
aksel [ rzeczownik ] = łopatka
akselerasjon [ rzeczownik ] = przyspieszenie
akselerasjon [ rzeczownik ] = akceleracja
akselerere [ czasownik ] = przyspieszać
aksent [ rzeczownik ] = przyjęcie
aksent [ rzeczownik ] = przycisk
aksent [ rzeczownik ] = akcent
aksent [ rzeczownik ] = nacisk
aksept [ rzeczownik ] = przyjęcie
aksept [ rzeczownik ] = akceptowalność
aksept [ rzeczownik ] = akceptacja
aksept [ rzeczownik ] = akcept
akseptere [ czasownik ] = zgadzać
akseptere [ czasownik ] = akceptować
aksiom [ rzeczownik ] = pewnik
aksiom [ rzeczownik ] = aksjomat
aksje [ rzeczownik ] = udział
aksje [ rzeczownik ] = akcja
aksje [ rzeczownik ] = dział
aksje [ rzeczownik ] = część
aksjeselskap [ rzeczownik ] = spółka
aksjon [ rzeczownik ] = działanie
aksjon [ rzeczownik ] = czyn
aksjon [ rzeczownik ] = akcja
aksjon [ rzeczownik ] = kampania
aksjonær [ rzeczownik ] = udziałowiec
aksjonær [ rzeczownik ] = akcjonariusz
akt [ rzeczownik ] = sprawa
akt [ rzeczownik ] = uczynek
akt [ rzeczownik ] = teatr
akt [ rzeczownik ] = uwaga
akt [ rzeczownik ] = działanie
akt [ rzeczownik ] = akcja
akt [ rzeczownik ] = czyn
akt [ rzeczownik ] = akt
akt [ rzeczownik ] = działalność
akt [ rzeczownik ] = dokument
akt [ rzeczownik ] = czynność
akt [ rzeczownik ] = odsłona
akte [ czasownik ] = poważać
akte [ czasownik ] = szanować
akte [ czasownik ] = zamierzać
akte [ rzeczownik ] = akta
akte [ rzeczownik ] = dokument
akte [ rzeczownik ] = czyn
akte [ czasownik ] = honorować
akte [ rzeczownik ] = akt
akter [ rzeczownik ] = rufa
akterdekk [ rzeczownik ] = półgłówek
akterdekk [ rzeczownik ] = rufa
aktiv [ przymiotnik ] = ruchliwy
aktiv [ przymiotnik ] = żywy
aktiv [ przymiotnik ] = czynny
aktiv [ rzeczownik ] = aktyw
aktiv [ przymiotnik ] = aktywny
aktivere [ czasownik ] = ożywić
aktivere [ czasownik ] = przyspieszać
aktivere [ czasownik ] = ożywiać
aktivere [ czasownik ] = reaktywować
aktivere [ czasownik ] = uaktywnić
aktivere [ czasownik ] = umożliwiać
aktivere [ czasownik ] = włączać
aktivere [ czasownik ] = aktywować
aktivere [ czasownik ] = aktywizować
aktivist [ rzeczownik ] = przodownik
aktivist [ rzeczownik ] = społecznik
aktivist [ rzeczownik ] = aktywista
aktivist [ rzeczownik ] = działacz
aktivitet [ rzeczownik ] = ruch
aktivitet [ rzeczownik ] = ćwiczenie
aktivitet [ rzeczownik ] = czynność
aktivitet [ rzeczownik ] = aktywność
aktivitet [ rzeczownik ] = działalność
aktivitet [ rzeczownik ] = działanie
aktivum [ rzeczownik ] = atut
aktor [ rzeczownik ] = prokurator
aktor [ rzeczownik ] = oskarżyciel
aktstykke [ rzeczownik ] = dokument
aktualitet [ rzeczownik ] = aktualność
aktuell [ przymiotnik ] = ważny
aktuell [ przymiotnik ] = współczesny
aktuell [ przymiotnik ] = aktualny
aktuell [ przymiotnik ] = obecny
akupunktur [ rzeczownik ] = akupunktura
akustikk [ rzeczownik ] = akustyka
akustisk [ przymiotnik ] = akustyczny
akutt [ przymiotnik ] = pilny
akutt [ przymiotnik ] = ostry
akutt [ przymiotnik ] = przenikliwy
akutt [ przymiotnik ] = bystry
akvamarin [ rzeczownik ] = akwamaryn
akvarell [ rzeczownik ] = akwarela
akvarium [ rzeczownik ] = akwarium
akvedukt [ rzeczownik ] = akwedukt
ål [ rzeczownik ] = węgorz
alabast [ rzeczownik ] = alabaster
alarm [ rzeczownik ] = poruszenie
alarm [ rzeczownik ] = popłoch
alarm [ rzeczownik ] = oszołomienie
alarm [ rzeczownik ] = trwoga
alarm [ rzeczownik ] = zgiełk
alarm [ rzeczownik ] = zaniepokojenie
alarm [ rzeczownik ] = alarm
albatross [ rzeczownik ] = albatros
albino [ rzeczownik ] = bielak
albino [ rzeczownik ] = albinos
album [ rzeczownik ] = łokieć
album [ rzeczownik ] = album
aldeles [ przysłówek ] = zupełnie
aldeles [ przysłówek ] = całkiem
aldeles [ przysłówek ] = całkowicie
aldeles [ przysłówek ] = absolutnie
alder [ rzeczownik ] = olcha
alder [ rzeczownik ] = starość
alder [ rzeczownik ] = wiek
alder [ rzeczownik ] = epoka
alderdom [ rzeczownik ] = starość
aldri [ przysłówek ] = nigdy
alane [ przymiotnik ] = sam
alane [ przysłówek ] = tylko
alane [ przymiotnik ] = samotny
alfabet [ rzeczownik ] = pismo
alfabet [ rzeczownik ] = alfabet
alfabet [ rzeczownik ] = abecadło
alfabetisk [ przymiotnik ] = alfabetyczny
alge [ rzeczownik ] = wodorost
alge [ rzeczownik ] = alga
alge [ rzeczownik ] = glon
algebra [ rzeczownik ] = algebra
alibi [ rzeczownik ] = alibi
alkohol [ rzeczownik ] = alkohol
alkove [ rzeczownik ] = alkowa
alkove [ rzeczownik ] = alkierz
alkymi [ rzeczownik ] = alchemia
all [ rzeczownik ] = wszechświat
all [ przymiotnik ] = wszelki
all [ rzeczownik ] = alt
all [ rzeczownik ] = kicha
all [ rzeczownik ] = ogół
allé [ rzeczownik ] = ulica
allé [ rzeczownik ] = aleja
allé [ rzeczownik ] = droga
allegori [ rzeczownik ] = porównanie
allegori [ rzeczownik ] = przenośnia
allegori [ rzeczownik ] = alegoria
aller [ przymiotnik ] = totalny
aller [ przymiotnik ] = zupełny
aller [ przysłówek ] = całkowicie
aller [ przymiotnik ] = całkowity
allergi [ rzeczownik ] = uczulenie
allergi [ rzeczownik ] = alergia
allianse [ rzeczownik ] = przymierze
allianse [ rzeczownik ] = sojusz
allianse [ rzeczownik ] = związek
allianse [ rzeczownik ] = alians
alliert [ rzeczownik ] = sprzymierzeniec
alliert [ rzeczownik ] = sojusznik
alligator [ rzeczownik ] = aligator
allmektig [ przymiotnik ] = wszechpotężny
allmenn [ przymiotnik ] = ogólny
allsidig [ przymiotnik ] = wszechstronny
alltid [ przysłówek ] = wciąż
alltid [ przysłówek ] = zawsze
alltid [ przysłówek ] = ciągle
alltid [ przysłówek ] = bezpowrotnie
almanakk [ rzeczownik ] = kalendarz
alminnelig [ przymiotnik ] = powszedni
alminnelig [ przymiotnik ] = zwykły
alminnelig [ przymiotnik ] = zwyczajny
alminnelig [ przymiotnik ] = ogólny
almisse [ rzeczownik ] = jałmużna
alpelue [ rzeczownik ] = beret
alpinisme [ rzeczownik ] = alpinizm
alpinist [ rzeczownik ] = taternik
alpinist [ rzeczownik ] = alpinista
alt [ rzeczownik ] = połączenie
alt [ rzeczownik ] = spoina
alt [ rzeczownik ] = spelunka
alt [ przymiotnik ] = stary
alt [ rzeczownik ] = staw
alt [ rzeczownik ] = spojenie
alt [ przymiotnik ] = starożytny
alt [ przymiotnik ] = starodawny
alt [ rzeczownik ] = skręt
alt [ rzeczownik ] = styk
alt [ przymiotnik ] = sędziwy
alt [ rzeczownik ] = złącze
alt [ przymiotnik ] = wspólny
alt [ rzeczownik ] = złączka
alt [ przymiotnik ] = zamierzchły
alt [ rzeczownik ] = areszt
alt [ rzeczownik ] = alt
alt [ przymiotnik ] = antyczny
alt [ rzeczownik ] = całość
alt [ rzeczownik ] = chochlik
alt [ przymiotnik ] = czerstwy
alt [ rzeczownik ] = altówka
alt [ przymiotnik ] = dawny
alt [ rzeczownik ] = knykieć
alt [ rzeczownik ] = kontralt
alt [ rzeczownik ] = knajpa
alt [ przymiotnik ] = łączny
alt [ przymiotnik ] = leciwy
alt [ rzeczownik ] = kłykieć
alt [ rzeczownik ] = kostka
altan [ rzeczownik ] = taras
altan [ rzeczownik ] = balkon
altan [ rzeczownik ] = altana
alter [ rzeczownik ] = ołtarz
alter [ rzeczownik ] = starszeństwo
alter [ rzeczownik ] = starość
alter [ rzeczownik ] = wiek
alter [ rzeczownik ] = epoka
altergang [ rzeczownik ] = komunia
alternativ [ rzeczownik ] = opcja
alternativ [ rzeczownik ] = wariant
alternativ [ rzeczownik ] = wybór
alternativ [ rzeczownik ] = alternatywność
alternativ [ rzeczownik ] = alternat
alternativ [ rzeczownik ] = alternatywa
alternative [ rzeczownik ] = wybór
alternative [ rzeczownik ] = zmiennik
alternative [ rzeczownik ] = alternatywa
altfor [ przysłówek ] = zbytnio
altfor [ przysłówek ] = niedopuszczalnie
altså [ przysłówek ] = dlatego
aluminium [ rzeczownik ] = aluminium
aluminium [ rzeczownik ] = glin
alun [ rzeczownik ] = ałun
alv [ rzeczownik ] = psotnik
alv [ rzeczownik ] = elf
alv [ rzeczownik ] = chochlik
alvor [ rzeczownik ] = pilność
alvor [ rzeczownik ] = powaga
alvorlig [ przymiotnik ] = ostry
alvorlig [ przymiotnik ] = poważny
alvorlig [ przymiotnik ] = srogi
alvorlig [ przymiotnik ] = ważny
alvorlig [ przymiotnik ] = uroczysty
alvorlig [ przymiotnik ] = surowy
alvorlig [ przymiotnik ] = ciężki
alvorlig [ przymiotnik ] = drakoński
alvorlig [ przymiotnik ] = obłożny
alvorlig [ przymiotnik ] = marsowy
amalgam [ rzeczownik ] = amalgamat
amasone [ rzeczownik ] = amazonka
amatør [ rzeczownik ] = amator
amatør [ rzeczownik ] = dyletant
amatør [ rzeczownik ] = miłośnik
ambassade [ rzeczownik ] = ambasada
ambassadør [ rzeczownik ] = poseł
ambassadør [ rzeczownik ] = ambasador
ambisjon [ rzeczownik ] = ambicja
ambolt [ rzeczownik ] = kowadełko
ambolt [ rzeczownik ] = kowadło
ambulanse [ rzeczownik ] = ambulans
ambulanse [ rzeczownik ] = karetka
åme [ rzeczownik ] = larwa
ametyst [ rzeczownik ] = ametyst
amfiteater [ rzeczownik ] = amfiteatr
amfora [ rzeczownik ] = amfora
ammoniakk [ rzeczownik ] = amoniak
ammunisjon [ rzeczownik ] = amunicja
amnesti [ rzeczownik ] = ułaskawienie
amnesti [ rzeczownik ] = amnestia
amoralsk [ przymiotnik ] = amoralny
amortisasjon [ rzeczownik ] = amortyzacja
amputasjon [ rzeczownik ] = amputacja
amulett [ rzeczownik ] = amulet
an [ czasownik ] = wykreować
anabolisme [ rzeczownik ] = anabolizm
analfabet [ rzeczownik ] = analfabeta
analog [ przymiotnik ] = analogiczny
analog [ przymiotnik ] = analogowy
analyse [ rzeczownik ] = rozbiór
analyse [ rzeczownik ] = rozkład
analyse [ rzeczownik ] = analiza
analytikar [ rzeczownik ] = analityk
ananas [ rzeczownik ] = ananas
anarki [ rzeczownik ] = anarchia
anarki [ rzeczownik ] = nierząd
anatomi [ rzeczownik ] = anatomia
anbefale [ czasownik ] = polecić
anbefale [ czasownik ] = rekomendować
anbefale [ czasownik ] = polecać
anbefale [ czasownik ] = zalecać
anbefale [ czasownik ] = zalecić
anbefaling [ rzeczownik ] = rekomendacja
anbefaling [ rzeczownik ] = polecenie
anbefaling [ rzeczownik ] = polecanie
anbefaling [ rzeczownik ] = zalecenie
anbod [ rzeczownik ] = propozycja
and [ rzeczownik ] = kaczuszka
and [ rzeczownik ] = kaczka
ånd [ rzeczownik ] = umysł
ånd [ rzeczownik ] = rozum
ånd [ rzeczownik ] = upiór
ånd [ rzeczownik ] = widmo
ånd [ rzeczownik ] = zjawa
ånd [ rzeczownik ] = duch
ånd [ rzeczownik ] = dusza
ånd [ rzeczownik ] = inteligencja
ånd [ rzeczownik ] = intelekt
ånd [ rzeczownik ] = natchnienie
andakt [ rzeczownik ] = poświęcenie
andakt [ rzeczownik ] = pobożność
andakt [ rzeczownik ] = skupienie
andakt [ rzeczownik ] = nabożeństwo
andakt [ rzeczownik ] = modlitwa
andakt [ rzeczownik ] = nabożność
åndelig [ przymiotnik ] = umysłowy
åndelig [ przymiotnik ] = duchowny
åndelig [ przymiotnik ] = duchowy
åndelig [ przymiotnik ] = intelektualny
andre [ rzeczownik ] = sekunda
andre [ przymiotnik ] = inny
andre [ przymiotnik ] = drugi
åndsevne [ rzeczownik ] = zdolność
åndsevne [ rzeczownik ] = moc
ane [ czasownik ] = przeczuwać
ane [ czasownik ] = podejrzewać
ane [ czasownik ] = domyślać
anekdote [ rzeczownik ] = przypowiastka
anekdote [ rzeczownik ] = anegdota
anekdote [ rzeczownik ] = anegdotka
anemi [ rzeczownik ] = anemia
anemi [ rzeczownik ] = niedokrwistość
anemone [ rzeczownik ] = zawilec
anemone [ rzeczownik ] = anemon
anerkjenne [ czasownik ] = potwierdzić
anerkjenne [ czasownik ] = poważać
anerkjenne [ czasownik ] = uznawać
anerkjenne [ czasownik ] = cenić
anestesi [ rzeczownik ] = znieczulenie
anestesi [ rzeczownik ] = anestezja
anfall [ rzeczownik ] = paroksyzm
anfall [ rzeczownik ] = przystęp
anfall [ rzeczownik ] = szturm
anfall [ rzeczownik ] = zaczepka
anfall [ rzeczownik ] = atak
anfall [ rzeczownik ] = ofensywa
anfall [ rzeczownik ] = natarcie
anfall [ rzeczownik ] = napad
angå [ czasownik ] = dotyczyć
angå [ czasownik ] = interesować
angå [ czasownik ] = obchodzić
angå [ czasownik ] = odnosić
anger [ rzeczownik ] = pokuta
anger [ rzeczownik ] = skrucha
anger [ rzeczownik ] = żal
anger [ rzeczownik ] = wygon
angi [ czasownik ] = pokazać
angi [ czasownik ] = wskazywać
angi [ czasownik ] = donieść
angi [ czasownik ] = dosztukować
angi [ czasownik ] = denuncjować
angina [ rzeczownik ] = angina
angre [ czasownik ] = żałować
angre [ czasownik ] = odwiązać
angre [ czasownik ] = odrobić
angrep [ rzeczownik ] = paroksyzm
angrep [ rzeczownik ] = szturm
angrep [ rzeczownik ] = zamach
angrep [ rzeczownik ] = zawał
angrep [ rzeczownik ] = zaczepka
angrep [ rzeczownik ] = atak
angrep [ rzeczownik ] = napad
angrep [ rzeczownik ] = ofensywa
angrep [ rzeczownik ] = natarcie
angripe [ czasownik ] = atakować
angripe [ czasownik ] = napadać
angripe [ czasownik ] = nacierać
angriper [ rzeczownik ] = agresor
angriper [ rzeczownik ] = napastnik
angst [ rzeczownik ] = przerażenie
angst [ rzeczownik ] = przestrach
angst [ rzeczownik ] = strach
angst [ rzeczownik ] = udręczenie
angst [ rzeczownik ] = trwoga
angst [ rzeczownik ] = bojaźń
angst [ rzeczownik ] = bój
angst [ rzeczownik ] = angstrem
angst [ rzeczownik ] = obawa
angst [ rzeczownik ] = niepokój
angst [ rzeczownik ] = lęk
anis [ rzeczownik ] = anyżek
anis [ rzeczownik ] = anyż
anke [ rzeczownik ] = rekurs
anke [ rzeczownik ] = wezwanie
anke [ rzeczownik ] = apel
anke [ rzeczownik ] = apelacja
anke [ rzeczownik ] = odwołanie
anker [ rzeczownik ] = twornik
anker [ rzeczownik ] = zwora
anker [ rzeczownik ] = naciąg
anker [ rzeczownik ] = kotwiczka
anker [ rzeczownik ] = kotwica
anker [ rzeczownik ] = kotew
ankerspill [ rzeczownik ] = kabestan
ankerspill [ rzeczownik ] = kołowrót
ankre [ czasownik ] = zakorzeniać
ankre [ czasownik ] = zakotwiczyć
anledning [ rzeczownik ] = okoliczność
anledning [ rzeczownik ] = powód
anledning [ rzeczownik ] = pretekst
anledning [ rzeczownik ] = okazja
anledning [ rzeczownik ] = przypadek
anledning [ rzeczownik ] = przyczyna
anledning [ rzeczownik ] = sposobność
anlegg [ rzeczownik ] = projekt
anlegg [ rzeczownik ] = plan
anlegg [ rzeczownik ] = posadzenie
anlegg [ rzeczownik ] = roślina
anlegg [ rzeczownik ] = urządzenie
anlegg [ rzeczownik ] = budowa
anlegg [ rzeczownik ] = fabryka
anlegg [ rzeczownik ] = instalacja
anlegg [ rzeczownik ] = konstrukcja
anlegget [ czasownik ] = zakładać
anløpe [ czasownik ] = przybijać
anløpe [ czasownik ] = śniedzieć
anløpe [ czasownik ] = zawijać
anneks [ rzeczownik ] = aneks
anneks [ rzeczownik ] = dobudówka
annonse [ rzeczownik ] = reklama
annonse [ rzeczownik ] = zawiadomienie
annonse [ rzeczownik ] = zapowiedź
annonse [ rzeczownik ] = anons
annonse [ rzeczownik ] = ogłoszenie
annonse [ rzeczownik ] = obwieszczenie
annonsere [ czasownik ] = anonsować
annonsere [ czasownik ] = ogłaszać
annonsering [ rzeczownik ] = reklamowanie
annullere [ czasownik ] = unieważnić
annullere [ czasownik ] = unieważniać
annullere [ czasownik ] = skasować
annullere [ czasownik ] = wymazać
annullere [ czasownik ] = znosić
annullere [ czasownik ] = anulować
annullere [ czasownik ] = kasować
anomali [ rzeczownik ] = anomalia
anonym [ przymiotnik ] = bezimienny
anonym [ przymiotnik ] = anonimowy
anonym [ rzeczownik ] = anonim
anordning [ rzeczownik ] = polecenie
anordning [ rzeczownik ] = regulamin
anordning [ rzeczownik ] = porządek
anordning [ rzeczownik ] = rozkaz
anordning [ rzeczownik ] = urządzenie
anordning [ rzeczownik ] = rozporządzenie
anordning [ rzeczownik ] = zlecenie
anordning [ rzeczownik ] = zorganizowanie
anordning [ rzeczownik ] = zakon
anordning [ rzeczownik ] = zarządzenie
anordning [ rzeczownik ] = dekret
anordning [ rzeczownik ] = kolejność
anordning [ rzeczownik ] = nakaz
anordning [ rzeczownik ] = ład
anoreksi [ rzeczownik ] = anoreksja
anoreksi [ rzeczownik ] = jadłowstręt
anretning [ rzeczownik ] = przygotowanie
anretning [ rzeczownik ] = spiżarnia
anse [ rzeczownik ] = renoma
anse [ czasownik ] = uważać
anse [ rzeczownik ] = sława
anse [ czasownik ] = sądzić
anse [ czasownik ] = wymagać
anse [ czasownik ] = cyrklować
anse [ czasownik ] = kalkulować
anse [ czasownik ] = mniemać
anisette [ czasownik ] = używać
anisette [ czasownik ] = stosować
anisette [ rzeczownik ] = starszyzna
anisette [ czasownik ] = najmować
ansiennitet [ rzeczownik ] = starszeństwo
ansikt [ rzeczownik ] = powierzchnia
ansikt [ rzeczownik ] = przód
ansikt [ rzeczownik ] = twarz
ansikt [ rzeczownik ] = buzia
ansikt [ rzeczownik ] = czoło
ansikt [ rzeczownik ] = mina
ansikt [ rzeczownik ] = oblicze
ansikt [ rzeczownik ] = lico
ansiktsfarge [ rzeczownik ] = cera
ansiktsfarge [ rzeczownik ] = karnacja
ansiktstrekk [ rzeczownik ] = rys
ansjos [ rzeczownik ] = sardela
avskaffe [ czasownik ] = zakupić
anslå [ czasownik ] = przysądzać
anslå [ czasownik ] = wyasygnować
anslå [ czasownik ] = wyznaczyć
anslå [ czasownik ] = odrzucić
anslag [ rzeczownik ] = uderzenie
anslag [ rzeczownik ] = afisz
anslag [ rzeczownik ] = akord
anslag [ rzeczownik ] = ogłoszenie
anstalt [ rzeczownik ] = przedsiębiorstwo
anstalt [ rzeczownik ] = przygotowanie
anstalt [ rzeczownik ] = urządzenie
anstalt [ rzeczownik ] = ustanowienie
anstalt [ rzeczownik ] = założenie
anstalt [ rzeczownik ] = zakład
anstalt [ rzeczownik ] = firma
anstalt [ rzeczownik ] = instytucja
anstandsdame [ rzeczownik ] = przyzwoitka
anstendig [ przymiotnik ] = przyzwoity
anstendig [ przymiotnik ] = porządny
anstendig [ przymiotnik ] = obyczajny
anstrenge [ czasownik ] = trudzić
anstrenge [ czasownik ] = usiłować
anstrenge [ czasownik ] = wysilać
anstrenge [ czasownik ] = wytężać
anstrenge [ czasownik ] = zabiegać
ansvar [ rzeczownik ] = rozwiązanie
ansvar [ rzeczownik ] = zobowiązanie
ansvar [ rzeczownik ] = obligo
ansvar [ rzeczownik ] = kara
ansvar [ rzeczownik ] = odpowiedzialność
ansvar [ rzeczownik ] = odpowiedź
ansvar [ rzeczownik ] = obowiązek
ansvarlig [ przymiotnik ] = odpowiedzialny
anta [ czasownik ] = przyjmować
anta [ czasownik ] = przyjąć
anta [ czasownik ] = przywdziać
anta [ czasownik ] = przypuszczać
anta [ czasownik ] = uważać
anta [ czasownik ] = sądzić
anta [ czasownik ] = zakładać
anta [ czasownik ] = mniemać
anfall [ rzeczownik ] = pasaż
anfall [ rzeczownik ] = rezerwacja
anfall [ rzeczownik ] = szereg
antenne [ rzeczownik ] = antena
antenne [ rzeczownik ] = czułek
antenne [ rzeczownik ] = macka
antikk [ przymiotnik ] = starodawny
antikk [ przymiotnik ] = starożytny
antikk [ rzeczownik ] = zabytek
antikk [ przymiotnik ] = zabytkowy
antikk [ przymiotnik ] = antyczny
antikk [ rzeczownik ] = antyk
antikk [ przymiotnik ] = dawny
antikken [ rzeczownik ] = starodawność
antikken [ rzeczownik ] = starożytność
antikken [ rzeczownik ] = dawność
antikvar [ rzeczownik ] = antykwariusz
antikvariat [ rzeczownik ] = antykwariat
antilope [ rzeczownik ] = antylopa
antiluftskyts [ rzeczownik ] = dezaprobata
antiluftskyts [ rzeczownik ] = flak
antipati [ rzeczownik ] = wstręt
antipati [ rzeczownik ] = awersja
antipati [ rzeczownik ] = antypatia
antipati [ rzeczownik ] = obrzydzenie
antipati [ rzeczownik ] = odraza
antipati [ rzeczownik ] = niechęć
antisemitt [ rzeczownik ] = antysemita
antrekk [ rzeczownik ] = ubranie
antrekk [ rzeczownik ] = ubiór
antrekk [ rzeczownik ] = odzież
antrekk [ rzeczownik ] = odzienie
anvende [ czasownik ] = używać
anvende [ czasownik ] = spędzać
anvende [ czasownik ] = zatrudniać
anvende [ czasownik ] = zastosować
anvise [ czasownik ] = przekazać
anvise [ czasownik ] = pokazywać
anvise [ czasownik ] = wskazywać
anvise [ czasownik ] = wyznaczyć
aorta [ rzeczownik ] = aorta
aparte [ przymiotnik ] = dziwny
aparte [ przymiotnik ] = cudaczny
aparte [ przymiotnik ] = dziwaczny
apati [ rzeczownik ] = ospałość
apati [ rzeczownik ] = apatia
apati [ rzeczownik ] = obojętność
apati [ rzeczownik ] = letarg
apatisk [ przymiotnik ] = apatyczny
ape [ czasownik ] = przedrzeźniać
ape [ rzeczownik ] = szachrajstwo
ape [ czasownik ] = błaznować
ape [ czasownik ] = małpować
ape [ czasownik ] = naśladować
ape [ rzeczownik ] = małpiszon
ape [ rzeczownik ] = małpa
åsen [ przymiotnik ] = jawny
åsen [ przymiotnik ] = czynny
openbar [ przymiotnik ] = widoczny
openbar [ przymiotnik ] = jawny
opning [ rzeczownik ] = napoczęcie
apopleksi [ rzeczownik ] = udar
apopleksi [ rzeczownik ] = apopleksja
apostel [ rzeczownik ] = apostoł
apostrof [ rzeczownik ] = apostrofa
apostrof [ rzeczownik ] = apostrof
apotek [ rzeczownik ] = apteka
apotek [ rzeczownik ] = farmacja
apotek [ rzeczownik ] = drogeria
apparat [ rzeczownik ] = przybory
apparat [ rzeczownik ] = przyrząd
apparat [ rzeczownik ] = urządzenie
apparat [ rzeczownik ] = zbiór
apparat [ rzeczownik ] = aparat
apparat [ rzeczownik ] = narzędzie
apparat [ rzeczownik ] = narząd
appartement [ rzeczownik ] = pokój
appartement [ rzeczownik ] = apartament
appartement [ rzeczownik ] = mieszkanie
appell [ rzeczownik ] = wezwanie
appell [ rzeczownik ] = apel
appell [ rzeczownik ] = apelacja
appell [ rzeczownik ] = odwołanie
appell [ rzeczownik ] = odwoływanie
appelsin [ rzeczownik ] = pomarańcza
appelsin [ rzeczownik ] = oranż
appetitt [ rzeczownik ] = żądza
appetitt [ rzeczownik ] = apetyt
appetitt [ rzeczownik ] = łaknienie
appetitt [ rzeczownik ] = ochota
applaudere [ czasownik ] = oklaskiwać
applaudere [ czasownik ] = klaskać
applaus [ rzeczownik ] = oklaski
applaus [ rzeczownik ] = poklask
applaus [ rzeczownik ] = pochwała
applaus [ rzeczownik ] = aplauz
applaus [ rzeczownik ] = brawo
applaus [ rzeczownik ] = klaskanie
aprikos [ rzeczownik ] = morela
april [ rzeczownik ] = aprilis
april [ rzeczownik ] = kwiecień
år [ rzeczownik ] = rok
år [ rzeczownik ] = letni
arbeid [ rzeczownik ] = robocizna
arbeid [ rzeczownik ] = robota
arbeid [ rzeczownik ] = okupacja
arbeid [ rzeczownik ] = posada
arbeid [ rzeczownik ] = praca
arbeid [ rzeczownik ] = twórczość
arbeid [ rzeczownik ] = użycie
arbeid [ rzeczownik ] = zarobek
arbeid [ rzeczownik ] = zajęcie
arbeid [ rzeczownik ] = zastosowanie
arbeid [ rzeczownik ] = zatrudnienie
arbeid [ rzeczownik ] = dzieło
arbeid [ rzeczownik ] = interes
arbeid [ rzeczownik ] = godzenie
arbeide [ czasownik ] = robić
arbeide [ czasownik ] = pracować
arbeide [ czasownik ] = działać
arbeider [ rzeczownik ] = pracowanie
arbeider [ rzeczownik ] = pracownik
arbeider [ rzeczownik ] = robotnik
arbeidarklasse [ rzeczownik ] = klasa
arbeidarparti [ rzeczownik ] = partia
arbeidsgivar [ rzeczownik ] = pracodawca
årbok [ rzeczownik ] = rocznik
åre [ rzeczownik ] = wiosło
åre [ rzeczownik ] = tętnica
åre [ rzeczownik ] = wioślarz
åre [ rzeczownik ] = żyła
åre [ rzeczownik ] = arteria
areal [ rzeczownik ] = powierzchnia
areal [ rzeczownik ] = płaszczyzna
areal [ rzeczownik ] = pole
areal [ rzeczownik ] = areał
areal [ rzeczownik ] = obszar
åreknute [ rzeczownik ] = żylak
arena [ rzeczownik ] = arena
årgang [ rzeczownik ] = rocznik
årgang [ rzeczownik ] = tom
argument [ rzeczownik ] = spór
argument [ rzeczownik ] = wywód
argument [ rzeczownik ] = dyskusja
argument [ rzeczownik ] = argument
argument [ rzeczownik ] = dowód
argument [ rzeczownik ] = debata
argument [ rzeczownik ] = kłótnia
argumentere [ czasownik ] = spierać
argumentere [ czasownik ] = wykłócać
argumentere [ czasownik ] = dowodzić
argumentere [ czasownik ] = argumentować
arie [ rzeczownik ] = aria
aristokrat [ rzeczownik ] = arystokrata
aristokrati [ rzeczownik ] = szlachta
aristokrati [ rzeczownik ] = szlachetność
aristokrati [ rzeczownik ] = szlachectwo
aristokrati [ rzeczownik ] = arystokracja
aritmetikk [ rzeczownik ] = arytmetyka
ark [ rzeczownik ] = przęsło
ark [ rzeczownik ] = pościel
ark [ rzeczownik ] = sklepienie
ark [ rzeczownik ] = arka
ark [ rzeczownik ] = arkusz
ark [ rzeczownik ] = blacha
ark [ rzeczownik ] = łuk
arkade [ rzeczownik ] = arkada
arkeolog [ rzeczownik ] = archeolog
arkeologi [ rzeczownik ] = archeologia
arkitekt [ rzeczownik ] = twórca
arkitekt [ rzeczownik ] = architekt
arkitektur [ rzeczownik ] = budownictwo
arkitektur [ rzeczownik ] = architektura
arkiv [ rzeczownik ] = archiwizowanie
arkiv [ rzeczownik ] = archiwistyka
arkiv [ rzeczownik ] = archiwizacja
arktisk [ przymiotnik ] = arktyczny
årlig [ przymiotnik ] = roczny
årlig [ przymiotnik ] = coroczny
årlig [ przymiotnik ] = doroczny
årlig [ przymiotnik ] = całoroczny
arm [ rzeczownik ] = oparcie
arm [ rzeczownik ] = ramię
arm [ rzeczownik ] = ręka
arm [ rzeczownik ] = oręż
arm [ rzeczownik ] = temblak
arm [ rzeczownik ] = środek
arm [ rzeczownik ] = wojsko
arm [ rzeczownik ] = broń
arm [ rzeczownik ] = armia
arm [ rzeczownik ] = dźwignia
arm [ rzeczownik ] = konar
arm [ rzeczownik ] = odnoga
armé [ rzeczownik ] = wojsko
armé [ rzeczownik ] = armia
armering [ rzeczownik ] = uzbrojenie
armering [ rzeczownik ] = wyposażenie
aroma [ rzeczownik ] = węch
aroma [ rzeczownik ] = smak
aroma [ rzeczownik ] = woń
aroma [ rzeczownik ] = zapach
aroma [ rzeczownik ] = aromat
aroma [ rzeczownik ] = odór
aromatisk [ przymiotnik ] = wonny
aromatisk [ przymiotnik ] = aromatyczny
arr [ rzeczownik ] = szrama
arr [ rzeczownik ] = blizna
arr [ rzeczownik ] = kresa
arrangement [ rzeczownik ] = uporządkowanie
arrangement [ rzeczownik ] = aranżacja
arrangere [ czasownik ] = organizować
arrangere [ czasownik ] = urządzać
arrangere [ czasownik ] = uporządkować
arrangere [ czasownik ] = załatwić
arrangere [ czasownik ] = zorganizować
arrangør [ rzeczownik ] = organizator
arrangør [ rzeczownik ] = aranżer
arrest [ rzeczownik ] = więzienie
arrest [ rzeczownik ] = zatrzymanie
arrest [ rzeczownik ] = areszt
arrest [ rzeczownik ] = aresztowanie
arrestere [ czasownik ] = wstrzymać
arrestere [ czasownik ] = zatrzymywać
arrestere [ czasownik ] = zatrzymać
arrestere [ czasownik ] = wstrzymywać
arrestere [ czasownik ] = aresztować
arroganse [ rzeczownik ] = zuchwałość
arroganse [ rzeczownik ] = arogancja
arrogant [ przymiotnik ] = arogancki
arrogant [ przymiotnik ] = butny
årsak [ rzeczownik ] = powodowanie
årsak [ rzeczownik ] = racja
årsak [ rzeczownik ] = przyczyna
årsak [ rzeczownik ] = powód
årsak [ rzeczownik ] = rozum
årsak [ rzeczownik ] = sprawa
årsak [ rzeczownik ] = spowodowanie
årsak [ rzeczownik ] = rozsądek
årsak [ rzeczownik ] = uzasadnienie
årsak [ rzeczownik ] = ziemia
arsenal [ rzeczownik ] = zbrojownia
arsenal [ rzeczownik ] = arsenał
arsenikk [ rzeczownik ] = arszenik
årskull [ rzeczownik ] = pokolenie
årskull [ rzeczownik ] = rocznik
årstal [ rzeczownik ] = rok
årstal [ rzeczownik ] = data
årstid [ rzeczownik ] = pora
årstid [ rzeczownik ] = sezon
art [ rzeczownik ] = przyroda
art [ rzeczownik ] = plastyka
art [ rzeczownik ] = rodzaj
art [ rzeczownik ] = typ
art [ rzeczownik ] = sposób
art [ rzeczownik ] = sztuka
art [ rzeczownik ] = tryb
art [ rzeczownik ] = zachowanie
art [ rzeczownik ] = wzór
art [ rzeczownik ] = żur
art [ rzeczownik ] = elegancja
art [ rzeczownik ] = czcionka
art [ rzeczownik ] = forszmak
art [ rzeczownik ] = fason
art [ rzeczownik ] = fortel
art [ rzeczownik ] = gatunek
art [ rzeczownik ] = chłodnik
art [ rzeczownik ] = charakter
art [ rzeczownik ] = kunszt
art [ rzeczownik ] = nowoczesność
art [ rzeczownik ] = krój
art [ rzeczownik ] = natura
art [ rzeczownik ] = moda
arterie [ rzeczownik ] = tętnica
arterie [ rzeczownik ] = arteria
artig [ przymiotnik ] = uprzejmy
artig [ przymiotnik ] = zabawny
artig [ przymiotnik ] = grzeczny
artikkel [ rzeczownik ] = rodzajnik
artikkel [ rzeczownik ] = punkt
artikkel [ rzeczownik ] = przedimek
artikkel [ rzeczownik ] = rozdział
artikkel [ rzeczownik ] = paragraf
artikkel [ rzeczownik ] = towar
artikkel [ rzeczownik ] = artykuł
artikulasjon [ rzeczownik ] = artykulacja
artilleri [ rzeczownik ] = artyleria
artisjokk [ rzeczownik ] = karczoch
artist [ rzeczownik ] = plastyk
artist [ rzeczownik ] = sztukmistrz
artist [ rzeczownik ] = artysta
artist [ rzeczownik ] = cyrkowiec
artium [ rzeczownik ] = matura
arv [ rzeczownik ] = ojcowizna
arv [ rzeczownik ] = spuścizna
arv [ rzeczownik ] = spadek
arv [ rzeczownik ] = dziedziczenie
arv [ rzeczownik ] = dziedzictwo
arve [ czasownik ] = dziedziczyć
arve [ czasownik ] = odziedziczyć
arvelig [ przymiotnik ] = dziedziczny
arving [ rzeczownik ] = sukcesor
arving [ rzeczownik ] = spadkobierca
arving [ rzeczownik ] = dziedzic
as [ rzeczownik ] = popiół
as [ rzeczownik ] = oś
as [ rzeczownik ] = poza
as [ rzeczownik ] = ścierwo
as [ rzeczownik ] = as
ås [ rzeczownik ] = oś
ås [ rzeczownik ] = pagórek
ås [ rzeczownik ] = wzgórze
ås [ rzeczownik ] = drąg
ås [ rzeczownik ] = grań
ås [ rzeczownik ] = bożek
ås [ rzeczownik ] = grzbiet
ås [ rzeczownik ] = belka
ås [ rzeczownik ] = kalenica
ås [ rzeczownik ] = krokiew
asalea [ rzeczownik ] = azalia
asbest [ rzeczownik ] = azbest
asfalt [ rzeczownik ] = asfalt
asjett [ rzeczownik ] = talerzyk
ask [ rzeczownik ] = pudełko
ask [ rzeczownik ] = popiół
ask [ rzeczownik ] = żużel
ask [ rzeczownik ] = jesion
asketisk [ przymiotnik ] = ascetyczny
asparges [ rzeczownik ] = szparag
aspekt [ rzeczownik ] = strona
aspekt [ rzeczownik ] = widok
aspekt [ rzeczownik ] = ustawienie
aspekt [ rzeczownik ] = wygląd
aspekt [ rzeczownik ] = wzgląd
aspekt [ rzeczownik ] = aspekt
aspekt [ rzeczownik ] = mina
aspirant [ rzeczownik ] = aspirant
aspirant [ rzeczownik ] = kandydat
åsrygg [ rzeczownik ] = wzgórze
assimilasjon [ rzeczownik ] = przyswajanie
assimilasjon [ rzeczownik ] = przyswojenie
assimilasjon [ rzeczownik ] = asymilacja
assistanse [ rzeczownik ] = opiekuńczość
assistanse [ rzeczownik ] = asysta
assistent [ rzeczownik ] = pomocnik
assistent [ rzeczownik ] = pomocnica
assistent [ rzeczownik ] = pomoc
assistent [ rzeczownik ] = zastępca
assistent [ rzeczownik ] = asystent
assortere [ czasownik ] = segregować
assortere [ czasownik ] = dobierać
assuranse [ rzeczownik ] = ubezpieczenie
astma [ rzeczownik ] = dychawica
astma [ rzeczownik ] = astma
astrolog [ rzeczownik ] = astrolog
astronaut [ rzeczownik ] = astronauta
astronaut [ rzeczownik ] = kosmonauta
astronom [ rzeczownik ] = astronom
asyl [ rzeczownik ] = osłona
asyl [ rzeczownik ] = przytułek
asyl [ rzeczownik ] = schronisko
asyl [ rzeczownik ] = schron
asyl [ rzeczownik ] = schronienie
asyl [ rzeczownik ] = azyl
asyl [ rzeczownik ] = azylant
asyl [ rzeczownik ] = budka
asyl [ rzeczownik ] = ochrona
åsyn [ rzeczownik ] = widok
åsyn [ rzeczownik ] = twarz
åsyn [ rzeczownik ] = oblicze
at [ spójnik ] = żeby
at [ spójnik ] = że
at [ spójnik ] = by
at [ spójnik ] = aby
at [ spójnik ] = iż
at [ rzeczownik ] = bezpłatność
åte [ rzeczownik ] = przynęta
ateisme [ rzeczownik ] = ateizm
atelier [ rzeczownik ] = pracownia
atelier [ rzeczownik ] = warsztat
atelier [ rzeczownik ] = zakład
atelier [ rzeczownik ] = atelier
avferd [ rzeczownik ] = zachowanie
atlas [ rzeczownik ] = atłas
atlas [ rzeczownik ] = atlant
atlask [ rzeczownik ] = atłas
atlet [ rzeczownik ] = atleta
atletisk [ przymiotnik ] = atletyczny
atmosfære [ rzeczownik ] = atmosfera
atmosfære [ rzeczownik ] = nastrój
atom [ rzeczownik ] = atom
atombombe [ rzeczownik ] = atomówka
åtsel [ rzeczownik ] = padlina
åtselgribb [ rzeczownik ] = sęp
atskillig [ przymiotnik ] = ważny
atskillig [ przymiotnik ] = znaczny
atskillig [ przymiotnik ] = wybitny
åttekant [ rzeczownik ] = ośmiokąt
attentat [ rzeczownik ] = zamach
attentat [ rzeczownik ] = morderstwo
atter [ przysłówek ] = ponownie
atter [ przysłówek ] = znowu
atter [ przysłówek ] = znów
attest [ rzeczownik ] = poświadczenie
attest [ rzeczownik ] = świadectwo
attest [ rzeczownik ] = świadczenie
attest [ rzeczownik ] = zaświadczenie
attest [ rzeczownik ] = zeznanie
attest [ rzeczownik ] = dyplom
attest [ rzeczownik ] = atest
attføring [ rzeczownik ] = rehabilitacja
attrå [ rzeczownik ] = pragnienie
attrå [ rzeczownik ] = żądanie
attraksjon [ rzeczownik ] = ponęta
attraksjon [ rzeczownik ] = ciekawostka
attraksjon [ rzeczownik ] = atrakcyjność
attraksjon [ rzeczownik ] = atrakcja
attraktiv [ przymiotnik ] = powabny
attraktiv [ przymiotnik ] = atrakcyjny
attraktiv [ przymiotnik ] = apetyczny
attråverdig [ przymiotnik ] = ponętny
au [ rzeczownik ] = łąka
audiens [ rzeczownik ] = audiencja
audiovisuell [ przymiotnik ] = audiowizualny
auditorium [ rzeczownik ] = rozmównica
auditorium [ rzeczownik ] = audiencja
auditorium [ rzeczownik ] = audytorium
august [ rzeczownik ] = sierpień
auksjon [ rzeczownik ] = aukcja
auksjon [ rzeczownik ] = licytacja
aula [ rzeczownik ] = salon
aula [ rzeczownik ] = aula
aula [ rzeczownik ] = bawialnia
aura [ rzeczownik ] = pług
aura [ rzeczownik ] = aura
aura [ rzeczownik ] = aureola
aure [ rzeczownik ] = pstrąg
autentisk [ przymiotnik ] = prawdziwy
autentisk [ przymiotnik ] = wiarygodny
autentisk [ przymiotnik ] = autentyczny
autodidakt [ rzeczownik ] = samouk
autograf [ rzeczownik ] = autograf
automat [ rzeczownik ] = automat
automatisering [ rzeczownik ] = automatyzacja
automatisk [ przymiotnik ] = automatyczny
automobil [ rzeczownik ] = samochód
automobil [ rzeczownik ] = wóz
automobil [ rzeczownik ] = automobil
automobil [ rzeczownik ] = auto
autopsi [ rzeczownik ] = autopsja
autorisasjon [ rzeczownik ] = uprawnienie
autorisasjon [ rzeczownik ] = upoważnienie
autorisasjon [ rzeczownik ] = władza
autorisasjon [ rzeczownik ] = autorytet
autorisasjon [ rzeczownik ] = autoryzacja
autorisere [ czasownik ] = upoważniać
autorisere [ czasownik ] = upoważnić
autorisere [ czasownik ] = autoryzować
autoritær [ przymiotnik ] = dyktatorski
autoritet [ rzeczownik ] = powaga
autoritet [ rzeczownik ] = prawo
autoritet [ rzeczownik ] = zarząd
autoritet [ rzeczownik ] = władza
autoritet [ rzeczownik ] = instancja
autoritet [ rzeczownik ] = autorytet
autoritet [ rzeczownik ] = moc
av [ przysłówek ] = poprzez
av [ przyimek ] = przeze
av [ przyimek ] = przy
av [ przyimek ] = przez
av [ przyimek ] = spośród
av [ przyimek ] = według
av [ przyimek ] = za
av [ przyimek ] = ze
av [ przyimek ] = z
av [ przyimek ] = od
av [ przyimek ] = na
avanse [ rzeczownik ] = zysk
avanse [ rzeczownik ] = korzyść
avansement [ rzeczownik ] = poparcie
avansement [ rzeczownik ] = promocja
avansement [ rzeczownik ] = awans
avantgarde [ rzeczownik ] = awangarda
avart [ rzeczownik ] = wyrodek
avart [ rzeczownik ] = odmiana
avbestille [ rzeczownik ] = zniesienie
avbestille [ czasownik ] = odwołać
avbetaling [ rzeczownik ] = rata
avbilde [ czasownik ] = portretować
avbilde [ czasownik ] = odmalować
avbilde [ czasownik ] = malować
avbryte [ czasownik ] = przeszkodzić
avbryte [ czasownik ] = przerywać
avbryte [ czasownik ] = przerwać
avbryte [ czasownik ] = przestać
avbryte [ czasownik ] = urwać
avbryte [ rzeczownik ] = znajomość
avbryte [ czasownik ] = zakłócić
avbryte [ czasownik ] = zakłócać
avbryte [ czasownik ] = zaburzyć
avbryte [ czasownik ] = zrywać
avbryte [ czasownik ] = anulować
avbryte [ rzeczownik ] = anulowanie
avbryte [ czasownik ] = kruszyć
avdeling [ rzeczownik ] = przegródka
avdeling [ rzeczownik ] = przedział
avdeling [ rzeczownik ] = podział
avdeling [ rzeczownik ] = sekcja
avdeling [ rzeczownik ] = urząd
avdeling [ rzeczownik ] = szufladka
avdeling [ rzeczownik ] = wydział
avdeling [ rzeczownik ] = dział
avdeling [ rzeczownik ] = departament
avdeling [ rzeczownik ] = dywizja
avdeling [ rzeczownik ] = dzielenie
avdeling [ rzeczownik ] = oddział
avdeling [ rzeczownik ] = ministerstwo
avdrag [ rzeczownik ] = rata
avdrag [ rzeczownik ] = potrącenie
avdrag [ rzeczownik ] = spłata
avdrift [ rzeczownik ] = zboczenie
avdrift [ rzeczownik ] = odchylenie
avduke [ czasownik ] = odsłonić
aversjon [ rzeczownik ] = awersja
aversjon [ rzeczownik ] = odraza
avertere [ czasownik ] = reklamować
avertere [ czasownik ] = ogłosić
avertere [ czasownik ] = obwieścić
avertere [ czasownik ] = ogłaszać
avertissement [ rzeczownik ] = anons
avfall [ rzeczownik ] = podroby
avfall [ rzeczownik ] = śmietnik
avfall [ rzeczownik ] = zwietrzelina
avfall [ rzeczownik ] = bezludzie
avfall [ rzeczownik ] = gruz
avfall [ rzeczownik ] = marnotrawienie
avfall [ rzeczownik ] = marnowanie
avfall [ rzeczownik ] = odpad
avfall [ rzeczownik ] = odstępstwo
avfall [ rzeczownik ] = odpadek
avfall [ rzeczownik ] = marnotrawstwo
avfolke [ czasownik ] = pustoszyć
avfolke [ czasownik ] = wyludniać
avfolke [ czasownik ] = wyludnić
avføring [ rzeczownik ] = odchody
avføring [ rzeczownik ] = kał
avfyre [ czasownik ] = wystrzelić
avfyre [ czasownik ] = wypalić
avfyre [ czasownik ] = zapalić
angå [ czasownik ] = złożyć
angå [ czasownik ] = odchodzić
angå [ czasownik ] = odjechać
angå [ czasownik ] = odstępować
avgang [ rzeczownik ] = ustąpienie
avgang [ rzeczownik ] = wymarsz
avgang [ rzeczownik ] = wyjazd
avgang [ rzeczownik ] = brakoróbstwo
avgang [ rzeczownik ] = odlot
avgang [ rzeczownik ] = odbieganie
avgang [ rzeczownik ] = odejście
avgang [ rzeczownik ] = odjazd
avgift [ rzeczownik ] = opłata
avgift [ rzeczownik ] = podatek
avgift [ rzeczownik ] = stawka
avgift [ rzeczownik ] = taksa
avgift [ rzeczownik ] = cło
avgjøre [ czasownik ] = ustalić
avgjøre [ czasownik ] = uregulować
avgjøre [ czasownik ] = rozstrzygać
avgjøre [ czasownik ] = ustanowić
avgjøre [ czasownik ] = załatwić
avgjøre [ czasownik ] = decydować
avgrense [ czasownik ] = limitować
avgrense [ czasownik ] = ograniczyć
avgrunn [ rzeczownik ] = otchłań
avgrunn [ rzeczownik ] = czeluść
avgrunn [ rzeczownik ] = głębia
avgud [ rzeczownik ] = bożyszcze
avgud [ rzeczownik ] = idol
avgud [ rzeczownik ] = fetysz
avgud [ rzeczownik ] = bałwan
avgud [ rzeczownik ] = bożek
avgud [ rzeczownik ] = bóstwo
avhandling [ rzeczownik ] = omówienie
avhandling [ rzeczownik ] = rozprawa
avhandling [ rzeczownik ] = teza
avhandling [ rzeczownik ] = traktat
avhenge [ czasownik ] = zależeć
avhengig [ przymiotnik ] = zależny
avhjelpe [ czasownik ] = usuwać
avhald [ rzeczownik ] = wstrzemięźliwość
avhør [ rzeczownik ] = kwestionowanie
avis [ rzeczownik ] = zawiadomienie
avis [ rzeczownik ] = awizo
avis [ rzeczownik ] = dziennik
avis [ rzeczownik ] = gazeta
avis [ rzeczownik ] = gazetka
avis [ rzeczownik ] = czasopismo
aviskiosk [ rzeczownik ] = kiosk
avkall [ rzeczownik ] = renons
avkall [ rzeczownik ] = rezygnacja
avkall [ rzeczownik ] = zrzeczenie
avkall [ rzeczownik ] = odmowa
avkastning [ rzeczownik ] = przychód
avkastning [ rzeczownik ] = plon
avkastning [ rzeczownik ] = profit
avkastning [ rzeczownik ] = uzysk
avkastning [ rzeczownik ] = wydajność
avkastning [ rzeczownik ] = zysk
avkastning [ rzeczownik ] = zbiór
avkastning [ rzeczownik ] = dochód
avkastning [ rzeczownik ] = dochodowość
avkjøle [ czasownik ] = ostudzić
avkjøle [ czasownik ] = oziębić
avkjøle [ czasownik ] = zamrozić
avkjøle [ czasownik ] = chłodzić
avkjøle [ czasownik ] = ochłodzić
avklare [ czasownik ] = rozjaśnić
avklare [ czasownik ] = oczyścić
avklaring [ rzeczownik ] = precyzowanie
avklaring [ rzeczownik ] = sprecyzowanie
avklaring [ rzeczownik ] = uściślenie
avklaring [ rzeczownik ] = uściślanie
avklaring [ rzeczownik ] = klarowanie
avklaring [ rzeczownik ] = objaśnianie
avkom [ rzeczownik ] = potomstwo
avkom [ rzeczownik ] = potomek
avkom [ rzeczownik ] = ikra
avl [ rzeczownik ] = plon
avl [ rzeczownik ] = urodzaj
avl [ rzeczownik ] = uprawa
avl [ rzeczownik ] = hodowla
avl [ rzeczownik ] = chów
avlang [ przymiotnik ] = podłużny
avlang [ przymiotnik ] = podługowaty
avlåse [ czasownik ] = zamykać
avlat [ rzeczownik ] = pobłażanie
avlat [ rzeczownik ] = indulgencja
avle [ czasownik ] = podnosić
avle [ czasownik ] = podnieść
avle [ czasownik ] = plenić
avle [ czasownik ] = podwyższać
avle [ czasownik ] = rodzić
avle [ czasownik ] = wychowywać
avle [ czasownik ] = wywoływać
avle [ czasownik ] = wznosić
avle [ czasownik ] = hodować
avle [ czasownik ] = dźwigać
avlede [ czasownik ] = wywodzić
avlede [ czasownik ] = wyprowadzać
avlede [ czasownik ] = odwrócić
avlegge [ czasownik ] = składać
avlegge [ czasownik ] = zwracać
avlegge [ czasownik ] = odłożyć
avlegge [ czasownik ] = odkładać
avleggar [ rzeczownik ] = odcinek
avleire [ czasownik ] = składać
avleiring [ rzeczownik ] = osad
avlevere [ czasownik ] = wydać
avlevere [ czasownik ] = dostarczać
avlevere [ czasownik ] = dostawić
avlevere [ czasownik ] = oddać
avling [ rzeczownik ] = plon
avling [ rzeczownik ] = urodzaj
avling [ rzeczownik ] = zbiór
avling [ rzeczownik ] = żniwo
avlive [ czasownik ] = uśmiercić
avløp [ rzeczownik ] = ściek
avløp [ rzeczownik ] = ujście
avløp [ rzeczownik ] = zlew
avløp [ rzeczownik ] = wyjście
avløp [ rzeczownik ] = odpływ
avløpsgrøft [ rzeczownik ] = dren
avløyse [ czasownik ] = zastępować
avlyse [ czasownik ] = unieważniać
avlyse [ czasownik ] = unieważnić
avlyse [ czasownik ] = skasować
avlyse [ czasownik ] = znosić
avlyse [ czasownik ] = anulować
avlyse [ czasownik ] = kasować
avlyse [ czasownik ] = odwoływać
avlyse [ czasownik ] = odwołać
avlytte [ czasownik ] = podsłuchiwać
avlytte [ czasownik ] = podsłuchać
avmagringskur [ rzeczownik ] = leczenie
avmagringskur [ rzeczownik ] = kuracja
avmakt [ rzeczownik ] = słabość
avmakt [ rzeczownik ] = bezsilność
avmakt [ rzeczownik ] = niemoc
avmålt [ przymiotnik ] = miarowy
avpasse [ czasownik ] = przystosować
avpasse [ czasownik ] = dostosować
avregning [ rzeczownik ] = rachunek
avregning [ rzeczownik ] = uregulowanie
avregning [ rzeczownik ] = załatwienie
avregning [ rzeczownik ] = obliczenie
avreise [ czasownik ] = opuścić
avreise [ rzeczownik ] = wyjazd
avreise [ czasownik ] = wyjeżdżać
avreise [ rzeczownik ] = wymarsz
avreise [ czasownik ] = odjeżdżać
avreise [ czasownik ] = odjechać
avreise [ rzeczownik ] = odjazd
avrunde [ czasownik ] = okrążać
avrunde [ czasownik ] = omijać
avsats [ rzeczownik ] = rozdział
avsats [ rzeczownik ] = podest
avsats [ rzeczownik ] = zbyt
avsats [ rzeczownik ] = występ
avsats [ rzeczownik ] = obcas
avsendar [ rzeczownik ] = załadowca
avsetning [ rzeczownik ] = wyprzedaż
avsides [ przymiotnik ] = zdalny
avsides [ przymiotnik ] = daleki
avsides [ przymiotnik ] = odległy
avskaffe [ czasownik ] = skasować
avskaffe [ czasownik ] = znieść
avskaffe [ czasownik ] = znosić
avskaffe [ czasownik ] = obalić
avskjed [ rzeczownik ] = rozdzielanie
avskjed [ rzeczownik ] = pożegnanie
avskjed [ rzeczownik ] = rozstanie
avskjed [ rzeczownik ] = zwolnienie
avskjed [ rzeczownik ] = wymówienie
avskjed [ rzeczownik ] = cofnięcie
avskjed [ rzeczownik ] = dymisja
avskjedssøknad [ rzeczownik ] = rezygnacja
avskjedssøknad [ rzeczownik ] = ustąpienie
avskrift [ rzeczownik ] = egzemplarz
avskrift [ rzeczownik ] = odpis
avskrift [ rzeczownik ] = kopia
avskrift [ rzeczownik ] = odbitka
avsky [ czasownik ] = rozgoryczać
avsky [ rzeczownik ] = wstręt
avsky [ czasownik ] = brzydzić
avsky [ rzeczownik ] = brzydzenie
avsky [ rzeczownik ] = odraza
avsky [ rzeczownik ] = niesmak
avsky [ rzeczownik ] = nienawiść
avsky [ czasownik ] = nienawidzić
avsky [ rzeczownik ] = obmierzłość
avsky [ rzeczownik ] = obrzydliwość
avsky [ rzeczownik ] = obrzydnięcie
avsky [ rzeczownik ] = obrzydzenie
avsky [ rzeczownik ] = niechęć
avskyelig [ przymiotnik ] = paskudny
avskyelig [ przymiotnik ] = okropny
avskyelig [ przymiotnik ] = ohydny
avskyelig [ przymiotnik ] = straszliwy
avskyelig [ przymiotnik ] = straszny
avskyelig [ przymiotnik ] = wstrętny
avskyelig [ przymiotnik ] = obrzydliwy
avslå [ czasownik ] = wzbraniać
avslå [ czasownik ] = odrzucić
avslå [ czasownik ] = odmówić
avslå [ czasownik ] = odmawiać
avslå [ czasownik ] = odrzucać
avslag [ rzeczownik ] = redukcja
avslag [ rzeczownik ] = wybrakowanie
avslag [ rzeczownik ] = odmowa
avslag [ rzeczownik ] = odrzucenie
avslapning [ rzeczownik ] = relaks
avslapning [ rzeczownik ] = odprężenie
avslapning [ rzeczownik ] = odpoczynek
avsløre [ czasownik ] = ujawnić
avsløre [ czasownik ] = wyjawiać
avsløre [ czasownik ] = wyjawić
avsløre [ czasownik ] = objawić
avsløre [ czasownik ] = odsłonić
avsløre [ czasownik ] = odsłaniać
avsløre [ czasownik ] = odkryć
avsløre [ czasownik ] = odkrywać
avsløring [ rzeczownik ] = ujawnienie
avsløring [ rzeczownik ] = wyjawienie
avsløring [ rzeczownik ] = odsłonięcie
avsløring [ rzeczownik ] = odsłonienie
avslutning [ rzeczownik ] = przerywanie
avslutning [ rzeczownik ] = zamknięcie
avslutning [ rzeczownik ] = zakończenie
avslutte [ czasownik ] = skończyć
avslutte [ czasownik ] = zakańczać
avslutte [ czasownik ] = zakończyć
avslutte [ czasownik ] = dokończyć
avslutte [ czasownik ] = dokańczać
avslutte [ czasownik ] = kończyć
avsmak [ rzeczownik ] = wstręt
avsmak [ rzeczownik ] = obrzydzenie
avsmak [ rzeczownik ] = odraza
avsmak [ rzeczownik ] = niesmak
avsnitt [ rzeczownik ] = rozdział
avsnitt [ rzeczownik ] = paragraf
avsnitt [ rzeczownik ] = urywek
avsnitt [ rzeczownik ] = odcinek
avspeile [ czasownik ] = odbijać
avspeile [ czasownik ] = odzwierciedlać
avsperre [ czasownik ] = zagradzać
avsperre [ czasownik ] = blokować
avsperre [ czasownik ] = odrzucić
avsperre [ czasownik ] = odcinać
avsperre [ czasownik ] = odciąć
avspilling [ rzeczownik ] = playback
avspore [ czasownik ] = wykoleić
avsporing [ rzeczownik ] = wykolejenie
avstå [ czasownik ] = powstrzymywać
avstå [ czasownik ] = pozostawić
avstå [ czasownik ] = wystrzegać
avstå [ czasownik ] = zrezygnować
avstå [ czasownik ] = oddać
avstamming [ rzeczownik ] = pochodzenie
avstand [ rzeczownik ] = przestrzeń
avstand [ rzeczownik ] = drogomierz
avstand [ rzeczownik ] = dystans
avstand [ rzeczownik ] = dalekość
avstand [ rzeczownik ] = dal
avstand [ rzeczownik ] = odstęp
avstand [ rzeczownik ] = oddalenie
avstand [ rzeczownik ] = odległość
avstemning [ rzeczownik ] = głos
avstemning [ rzeczownik ] = głosowanie
avstraffe [ czasownik ] = karać
avten [ czasownik ] = ucichać
avten [ czasownik ] = ustać
avtale [ rzeczownik ] = powoływanie
avtale [ rzeczownik ] = porozumienie
avtale [ rzeczownik ] = randka
avtale [ rzeczownik ] = ugoda
avtale [ rzeczownik ] = termin
avtale [ rzeczownik ] = schadzka
avtale [ rzeczownik ] = spotkanie
avtale [ rzeczownik ] = układ
avtale [ rzeczownik ] = umowa
avtale [ rzeczownik ] = zgodność
avtale [ rzeczownik ] = zgoda
avtale [ rzeczownik ] = konwencja
avtale [ rzeczownik ] = mianowanie
avtale [ rzeczownik ] = nominacja
avtrekk [ rzeczownik ] = wylot
avtrykk [ rzeczownik ] = piętno
avtrykk [ rzeczownik ] = reprodukcja
avtrykk [ rzeczownik ] = ślad
avtrykk [ rzeczownik ] = druk
avtrykk [ rzeczownik ] = odcisk
avtrykk [ rzeczownik ] = odbicie
avtrykk [ rzeczownik ] = odbitka
avvæpne [ czasownik ] = rozbroić
avvæpne [ czasownik ] = rozbrajać
avveik [ czasownik ] = ważyć
avvekslande [ przymiotnik ] = zmienny
avvekslande [ przymiotnik ] = odmienny
avvenne [ czasownik ] = odzwyczajać
avvente [ czasownik ] = oczekiwać
avvik [ rzeczownik ] = zboczenie
avvik [ rzeczownik ] = zbaczanie
avvik [ rzeczownik ] = dewiacja
avvik [ rzeczownik ] = aberracja
avvik [ rzeczownik ] = odchylanie
avvik [ rzeczownik ] = odchyłka
avvik [ rzeczownik ] = odchylenie
avvikle [ czasownik ] = skończyć
avvikle [ czasownik ] = zlikwidować
avvikle [ czasownik ] = likwidować
avvise [ czasownik ] = odsyłać
avvise [ czasownik ] = odrzucać
avvise [ czasownik ] = odmawiać
avvise [ czasownik ] = odrzucić
avvisning [ rzeczownik ] = deklinacja
babord [ rzeczownik ] = bakburta
baby [ rzeczownik ] = złotko
baby [ rzeczownik ] = dziecko
baby [ rzeczownik ] = dziecinka
baby [ rzeczownik ] = dzieciuch
baby [ rzeczownik ] = dziecina
baby [ rzeczownik ] = dzieciątko
baby [ rzeczownik ] = bobas
baby [ rzeczownik ] = dzidziuś
baby [ rzeczownik ] = niemowlę
baby [ rzeczownik ] = niemowlak
baby [ rzeczownik ] = noworodek
baby [ rzeczownik ] = kochanie
bacon [ rzeczownik ] = słonina
bacon [ rzeczownik ] = boczek
bacon [ rzeczownik ] = bekon
bad [ rzeczownik ] = sanitariat
bad [ rzeczownik ] = wanna
bad [ rzeczownik ] = uzdrowisko
bad [ rzeczownik ] = zdrój
bad [ rzeczownik ] = łazienka
bad [ rzeczownik ] = łaźnia
bad [ rzeczownik ] = kąpielisko
bad [ rzeczownik ] = kąpiel
bade [ czasownik ] = wykąpać
bade [ czasownik ] = kąpać
både [ przysłówek ] = zarówno
badebukse [ rzeczownik ] = kąpielówki
badedrakt [ rzeczownik ] = kostium
badekar [ rzeczownik ] = wanna
badminton [ rzeczownik ] = badminton
badminton [ rzeczownik ] = kometka
badstue [ rzeczownik ] = sauna
badstue [ rzeczownik ] = bagaż
bær [ rzeczownik ] = zagroda
bær [ rzeczownik ] = jagoda
bær [ rzeczownik ] = gospodarstwo
bær [ rzeczownik ] = ferma
bære [ czasownik ] = ponieść
bære [ czasownik ] = podtrzymywać
bære [ czasownik ] = przeprowadzić
bære [ czasownik ] = przewieźć
bære [ czasownik ] = przeprowadzać
bære [ czasownik ] = przewozić
bære [ czasownik ] = przenosić
bære [ czasownik ] = unosić
bære [ czasownik ] = wieźć
bære [ czasownik ] = uchwalać
bære [ czasownik ] = unieść
bære [ czasownik ] = wozić
bære [ czasownik ] = znosić
bære [ czasownik ] = wytrzymać
bære [ czasownik ] = wytrzymywać
bære [ czasownik ] = cierpieć
bære [ czasownik ] = dźwigać
bære [ czasownik ] = nieść
bære [ czasownik ] = nosić
bærer [ rzeczownik ] = posiadacz
bærer [ rzeczownik ] = okaziciel
bærer [ rzeczownik ] = uosabianie
bærer [ rzeczownik ] = roznosiciel
bærer [ rzeczownik ] = tragarz
bærer [ rzeczownik ] = nosiciel
bærer [ rzeczownik ] = nośnik
bærestol [ rzeczownik ] = lektyka
bagasje [ rzeczownik ] = bagaż
bagatell [ rzeczownik ] = bagatela
bagatell [ rzeczownik ] = drobnostka
bagatell [ rzeczownik ] = fraszka
bagatell [ rzeczownik ] = drobiazg
bajas [ rzeczownik ] = pajac
bajas [ rzeczownik ] = bagnet
bajas [ rzeczownik ] = kabotyn
bajas [ rzeczownik ] = błazen
bajas [ rzeczownik ] = klaun
bajonett [ rzeczownik ] = bagnet
bak [ rzeczownik ] = oparcie
bak [ rzeczownik ] = pieczywo
bak [ rzeczownik ] = poza
bak [ rzeczownik ] = pojemnik
bak [ rzeczownik ] = plecy
bak [ rzeczownik ] = tyłek
bak [ rzeczownik ] = wierzch
bak [ rzeczownik ] = tył
bak [ rzeczownik ] = zbiornik
bak [ rzeczownik ] = kadź
bak [ rzeczownik ] = grzbiet
bak [ rzeczownik ] = krzyż
bak [ rzeczownik ] = kodeks
bake [ czasownik ] = prażyć
bake [ rzeczownik ] = pława
bake [ rzeczownik ] = piec
bake [ czasownik ] = wypiekać
bake [ czasownik ] = dopalić
bake [ rzeczownik ] = baken
baker [ rzeczownik ] = piekarz
bakeri [ rzeczownik ] = piekarnia
bakgrunn [ rzeczownik ] = podstawa
bakgrunn [ rzeczownik ] = podłoże
bakgrunn [ rzeczownik ] = tło
bakgrunn [ rzeczownik ] = zaplecze
bakgrunn [ rzeczownik ] = dno
bakke [ rzeczownik ] = pagórek
bakke [ rzeczownik ] = taca
bakke [ rzeczownik ] = wzniesienie
bakke [ czasownik ] = wycofać
bakke [ rzeczownik ] = wzgórze
bakke [ rzeczownik ] = górka
bakkropp [ rzeczownik ] = brzuch
bakom [ przyimek ] = za
bakrus [ rzeczownik ] = przeżytek
bakrus [ rzeczownik ] = kac
bakrus [ rzeczownik ] = kociokwik
bakside [ rzeczownik ] = plecy
bakside [ rzeczownik ] = wierzch
bakside [ rzeczownik ] = tył
bakside [ rzeczownik ] = grzbiet
bakstrev [ rzeczownik ] = reakcja
baktale [ czasownik ] = szkalować
baktale [ czasownik ] = oczerniać
baktale [ czasownik ] = obmówić
bakterie [ rzeczownik ] = zarazek
bakterie [ rzeczownik ] = bakcyl
bakterie [ rzeczownik ] = bakteria
bakteriolog [ rzeczownik ] = bakteriolog
bakvasking [ rzeczownik ] = oszczerstwo
bakvendt [ przymiotnik ] = opaczny
bakvendt [ przymiotnik ] = błędny
bakvendt [ przymiotnik ] = odwrotny
bakverk [ rzeczownik ] = pieczywo
bål [ rzeczownik ] = płomień
bål [ rzeczownik ] = pożar
bål [ rzeczownik ] = stos
bål [ rzeczownik ] = tułów
bål [ rzeczownik ] = ognisko
bål [ rzeczownik ] = korpus
bål [ rzeczownik ] = ogień
balanse [ rzeczownik ] = równowaga
balanse [ rzeczownik ] = balans
balanse [ rzeczownik ] = bilans
baldakin [ rzeczownik ] = baldachim
balje [ rzeczownik ] = kadź
balje [ rzeczownik ] = balia
balkong [ rzeczownik ] = balkon
ball [ rzeczownik ] = rola
ball [ rzeczownik ] = plama
ball [ rzeczownik ] = piłka
ball [ rzeczownik ] = ślad
ball [ rzeczownik ] = składnik
ball [ rzeczownik ] = zabawa
ball [ rzeczownik ] = bal
ball [ rzeczownik ] = bila
ball [ rzeczownik ] = członek
ball [ rzeczownik ] = gałka
ball [ rzeczownik ] = człon
ball [ rzeczownik ] = kula
ball [ rzeczownik ] = motek
ball [ rzeczownik ] = krosta
ball [ rzeczownik ] = kropka
ball [ rzeczownik ] = kulka
ball [ rzeczownik ] = kłębek
ball [ rzeczownik ] = miejsce
ball [ rzeczownik ] = odrobina
ballade [ rzeczownik ] = ballada
ballast [ rzeczownik ] = pokład
ballast [ rzeczownik ] = podsypka
ballast [ rzeczownik ] = balastowanie
ballast [ rzeczownik ] = balast
ballast [ rzeczownik ] = obciążenie
ballett [ rzeczownik ] = balet
ballong [ rzeczownik ] = dymek
ballong [ rzeczownik ] = balon
ballong [ rzeczownik ] = balonik
balsam [ rzeczownik ] = balsam
balsam [ rzeczownik ] = maść
balustrade [ rzeczownik ] = balustrada
bambus [ rzeczownik ] = bambus
bamse [ rzeczownik ] = misiek
ban [ rzeczownik ] = szosa
ban [ rzeczownik ] = autostrada
ban [ rzeczownik ] = interdykt
ban [ rzeczownik ] = droga
banal [ przymiotnik ] = pospolity
banal [ przymiotnik ] = płytki
banal [ przymiotnik ] = powszedni
banal [ przymiotnik ] = zdawkowy
banal [ przymiotnik ] = zwyczajny
banal [ rzeczownik ] = banał
banal [ przymiotnik ] = codzienny
banal [ przymiotnik ] = banalny
banan [ rzeczownik ] = tor
banan [ rzeczownik ] = banan
bend [ rzeczownik ] = węzeł
bend [ rzeczownik ] = wiązadło
bend [ rzeczownik ] = kapela
bend [ rzeczownik ] = klejenie
bandasje [ rzeczownik ] = bandaż
bande [ rzeczownik ] = opaska
bande [ rzeczownik ] = szajka
bande [ rzeczownik ] = spójnia
bande [ rzeczownik ] = taśma
bande [ rzeczownik ] = wataha
bande [ rzeczownik ] = wstęga
bande [ rzeczownik ] = zgraja
bande [ rzeczownik ] = gang
bande [ rzeczownik ] = gromada
bande [ rzeczownik ] = czereda
bande [ rzeczownik ] = banda
bande [ rzeczownik ] = krąg
bande [ rzeczownik ] = kapela
banderole [ rzeczownik ] = banderola
bandolær [ rzeczownik ] = bandolier
bane [ rzeczownik ] = orbita
bane [ rzeczownik ] = pociąg
bane [ czasownik ] = orbitować
bane [ rzeczownik ] = śmierć
bane [ czasownik ] = utorować
bane [ rzeczownik ] = tor
bane [ czasownik ] = wytyczać
bane [ czasownik ] = wybrukować
bane [ rzeczownik ] = bieg
bane [ rzeczownik ] = droga
bane [ rzeczownik ] = kurs
bane [ rzeczownik ] = kolej
bank [ rzeczownik ] = płycizna
bank [ rzeczownik ] = przyzba
bank [ rzeczownik ] = warsztat
bank [ rzeczownik ] = wał
bank [ rzeczownik ] = skarpa
bank [ rzeczownik ] = brzeg
bank [ rzeczownik ] = bank
bank [ rzeczownik ] = ławica
bank [ rzeczownik ] = lanie
bank [ rzeczownik ] = ława
bank [ rzeczownik ] = mielizna
bank [ rzeczownik ] = ławka
banke [ rzeczownik ] = stuknięcie
bankerott [ rzeczownik ] = bankrut
bankett [ rzeczownik ] = przyjęcie
bankett [ rzeczownik ] = pobocze
bankett [ rzeczownik ] = święto
bankett [ rzeczownik ] = uroczystość
bankett [ rzeczownik ] = uczta
bankett [ rzeczownik ] = bankiet
bankett [ rzeczownik ] = festyn
bankett [ rzeczownik ] = biesiada
bankier [ rzeczownik ] = bankier
bankobligasjon [ rzeczownik ] = akcja
bann [ rzeczownik ] = urok
bann [ rzeczownik ] = wyklęcie
bann [ rzeczownik ] = ekskomunika
bann [ rzeczownik ] = banicja
bann [ rzeczownik ] = moc
bann [ rzeczownik ] = klątwa
banne [ czasownik ] = przysięgać
banne [ czasownik ] = przeklinać
banne [ czasownik ] = zwymyślać
banne [ czasownik ] = kląć
banner [ rzeczownik ] = proporzec
banner [ rzeczownik ] = sztandar
banner [ rzeczownik ] = szturmówka
banner [ rzeczownik ] = chorągiew
banner [ rzeczownik ] = bandera
banning [ rzeczownik ] = zakazywanie
baptist [ rzeczownik ] = chrzciciel
baptist [ rzeczownik ] = baptysta
bar [ rzeczownik ] = pręt
bar [ rzeczownik ] = rogatka
bar [ przymiotnik ] = paskowy
bar [ rzeczownik ] = palestra
bar [ rzeczownik ] = pasek
bar [ przymiotnik ] = ostry
bar [ przymiotnik ] = rozpuszczalnikowy
bar [ rzeczownik ] = słupek
bar [ rzeczownik ] = sztaba
bar [ rzeczownik ] = sztabka
bar [ przymiotnik ] = ściśliwy
bar [ rzeczownik ] = tabliczka
bar [ rzeczownik ] = takt
bar [ przymiotnik ] = taktowy
bar [ przymiotnik ] = słupkowy
bar [ rzeczownik ] = rygiel
bar [ przymiotnik ] = wymienialny
bar [ rzeczownik ] = zakaz
bar [ rzeczownik ] = zapora
bar [ rzeczownik ] = wodzidło
bar [ rzeczownik ] = zasuwka
bar [ przymiotnik ] = gotówkowy
bar [ rzeczownik ] = bariera
bar [ rzeczownik ] = adwokatura
bar [ przymiotnik ] = goły
bar [ przymiotnik ] = adwokacki
bar [ rzeczownik ] = bufet
bar [ rzeczownik ] = bar
bar [ rzeczownik ] = kredens
bar [ rzeczownik ] = kreska
bar [ rzeczownik ] = kreskowanie
bar [ przymiotnik ] = kreskowy
bar [ przymiotnik ] = nagi
bar [ rzeczownik ] = nudziarz
bar [ przymiotnik ] = kurczliwy
bar [ przymiotnik ] = oczywisty
bar [ rzeczownik ] = krata
barakke [ rzeczownik ] = koszary
barbar [ rzeczownik ] = barbarzyńca
barbar [ rzeczownik ] = ignorant
barbarisk [ przymiotnik ] = okrutny
barbarisk [ przymiotnik ] = srogi
barbarisk [ przymiotnik ] = barbarzyński
barbarisk [ przymiotnik ] = dziki
barber [ rzeczownik ] = fryzjer
barberblad [ rzeczownik ] = żyletka
barberblad [ rzeczownik ] = brzytwa
barbere [ czasownik ] = golić
barbere [ czasownik ] = ogolić
bare [ przysłówek ] = tylko
bare [ przysłówek ] = zaledwie
bare [ przysłówek ] = wyłącznie
bare [ przysłówek ] = jedynie
bare [ przysłówek ] = bardzo
båre [ rzeczownik ] = rozciągarka
båre [ rzeczownik ] = rozpora
båre [ rzeczownik ] = wozówka
båre [ rzeczownik ] = blejtram
båre [ rzeczownik ] = nosze
båre [ rzeczownik ] = naciągacz
bark [ rzeczownik ] = skórka
bark [ rzeczownik ] = skorupa
bark [ rzeczownik ] = skorupka
bark [ rzeczownik ] = skóra
bark [ rzeczownik ] = barka
bark [ rzeczownik ] = bark
bark [ rzeczownik ] = łupina
bark [ rzeczownik ] = kora
barlind [ rzeczownik ] = cis
barm [ rzeczownik ] = popiersie
barm [ rzeczownik ] = pierś
barm [ rzeczownik ] = biust
barm [ rzeczownik ] = łono
barmhjertig [ przymiotnik ] = miłosierny
barmhjertig [ przymiotnik ] = litościwy
barn [ rzeczownik ] = stodoła
barn [ rzeczownik ] = dzieciak
barn [ rzeczownik ] = dziecko
barn [ rzeczownik ] = młodzieniec
barn [ rzeczownik ] = niemowlę
barn [ rzeczownik ] = kurnik
barnebarn [ rzeczownik ] = prawnuk
barnebarn [ rzeczownik ] = wnuk
barnebidrag [ rzeczownik ] = alimenty
barnehage [ rzeczownik ] = przedszkole
barnehage [ rzeczownik ] = dzieciniec
barneheim [ rzeczownik ] = sierociniec
barnepike [ rzeczownik ] = mamka
barnepike [ rzeczownik ] = niańka
barnevogn [ rzeczownik ] = wózek
barnslig [ przymiotnik ] = dziecięcy
barnslig [ przymiotnik ] = dziecinny
barnslig [ przymiotnik ] = infantylny
barnslig [ przymiotnik ] = naiwny
barokk [ rzeczownik ] = barok
barometer [ rzeczownik ] = barometr
baron [ rzeczownik ] = barion
baron [ rzeczownik ] = baron
barre [ rzeczownik ] = sztaba
barriere [ rzeczownik ] = przeszkoda
barriere [ rzeczownik ] = przegroda
barriere [ rzeczownik ] = rogatka
barriere [ rzeczownik ] = przegródka
barriere [ rzeczownik ] = szlaban
barriere [ rzeczownik ] = zapora
barriere [ rzeczownik ] = bariera
barrikade [ rzeczownik ] = barykada
barsel [ rzeczownik ] = połóg
barselseng [ rzeczownik ] = połóg
barsk [ przymiotnik ] = ostry
barsk [ przymiotnik ] = opryskliwy
barsk [ przymiotnik ] = surowy
barsk [ przymiotnik ] = szorstki
barsk [ przymiotnik ] = rubaszny
barsk [ przymiotnik ] = srogi
barsk [ przymiotnik ] = chrapliwy
barsk [ przymiotnik ] = brutalny
barsk [ przymiotnik ] = gburowaty
barsk [ przymiotnik ] = grubiański
barsk [ przymiotnik ] = burkliwy
barsk [ przymiotnik ] = chropowaty
barsk [ przymiotnik ] = cierpki
barsk [ przymiotnik ] = nieprzyjemny
barsk [ przymiotnik ] = mrukliwy
barsk [ przymiotnik ] = nierówny
barskog [ rzeczownik ] = bór
bart [ rzeczownik ] = wąs
bart [ rzeczownik ] = wąsy
bart [ rzeczownik ] = zarost
bart [ rzeczownik ] = broda
bartender [ rzeczownik ] = barman
baryton [ rzeczownik ] = baryton
bas [ rzeczownik ] = podkład
bas [ rzeczownik ] = podstawa
bas [ rzeczownik ] = zasada
bas [ rzeczownik ] = basista
bas [ rzeczownik ] = bas
bas [ rzeczownik ] = brygadzista
bas [ rzeczownik ] = baza
bas [ rzeczownik ] = majster
bas [ rzeczownik ] = nasada
bås [ rzeczownik ] = przegroda
bås [ rzeczownik ] = stoisko
bås [ rzeczownik ] = boks
basar [ rzeczownik ] = bazar
base [ rzeczownik ] = podstawka
base [ rzeczownik ] = podkład
base [ rzeczownik ] = podstawa
base [ rzeczownik ] = oparcie
base [ rzeczownik ] = podłoże
base [ rzeczownik ] = podnóże
base [ rzeczownik ] = rozstaw
base [ rzeczownik ] = zasada
base [ rzeczownik ] = ciotka
base [ rzeczownik ] = baza
base [ rzeczownik ] = nasada
base [ rzeczownik ] = kumoszka
basere [ czasownik ] = opierać
basere [ czasownik ] = ugruntować
basilika [ rzeczownik ] = bazylika
basilisk [ rzeczownik ] = bazyliszek
basill [ rzeczownik ] = bakcyl
basill [ rzeczownik ] = drobnoustrój
basis [ rzeczownik ] = podwalina
basis [ rzeczownik ] = podstawa
basis [ rzeczownik ] = podkład
basis [ rzeczownik ] = zasada
basis [ rzeczownik ] = baza
basis [ rzeczownik ] = nasada
basketak [ rzeczownik ] = walka
basketak [ rzeczownik ] = bój
bass [ rzeczownik ] = okoń
bass [ rzeczownik ] = basista
bass [ rzeczownik ] = basetla
bass [ rzeczownik ] = bas
bass [ rzeczownik ] = kontrabas
basseng [ rzeczownik ] = rezerwuar
basseng [ rzeczownik ] = zbiornik
basseng [ rzeczownik ] = basen
bassist [ rzeczownik ] = basista
bast [ rzeczownik ] = scypuł
bast [ rzeczownik ] = łub
bast [ rzeczownik ] = kora
bast [ rzeczownik ] = łyko
bastant [ przymiotnik ] = tęgi
bastant [ przymiotnik ] = silny
bastard [ rzeczownik ] = psubrat
bastard [ rzeczownik ] = bękart
bastard [ rzeczownik ] = mieszaniec
bastion [ rzeczownik ] = bastion
basun [ rzeczownik ] = puzon
basun [ rzeczownik ] = trąbka
basun [ rzeczownik ] = trąba
båt [ rzeczownik ] = okręt
båt [ rzeczownik ] = statek
båt [ rzeczownik ] = czółenko
båt [ rzeczownik ] = ćwiartka
båt [ rzeczownik ] = barkarz
båt [ rzeczownik ] = czółno
båt [ rzeczownik ] = łódź
båt [ rzeczownik ] = lodżia
båt [ rzeczownik ] = łódka
batalje [ rzeczownik ] = walka
batalje [ rzeczownik ] = batalia
batalje [ rzeczownik ] = bitwa
batalje [ rzeczownik ] = bój
bataljon [ rzeczownik ] = batalion
båtnaust [ rzeczownik ] = przystań
båtshake [ rzeczownik ] = bosak
båtsmann [ rzeczownik ] = bosman
batteri [ rzeczownik ] = pobicie
batteri [ rzeczownik ] = akumulator
batteri [ rzeczownik ] = bateria
baug [ rzeczownik ] = dziób
bauta [ rzeczownik ] = menhir
baute [ czasownik ] = przedsięwziąć
baute [ czasownik ] = usiłować
bavian [ rzeczownik ] = pawian
bavian [ rzeczownik ] = małpa
be [ czasownik ] = prosić
be [ czasownik ] = pomodlić
be [ czasownik ] = poprosić
be [ czasownik ] = pytać
be [ czasownik ] = spytać
be [ czasownik ] = upraszać
be [ czasownik ] = zapytać
be [ czasownik ] = żebrać
be [ czasownik ] = zapraszać
be [ czasownik ] = dopytać
be [ czasownik ] = błagać
be [ czasownik ] = modlić
be [ rzeczownik ] = modła
bebreide [ czasownik ] = wymawiać
bebreide [ czasownik ] = wyrzucać
bebreide [ czasownik ] = obwiniać
bebreiding [ rzeczownik ] = wyrzut
bebreiding [ rzeczownik ] = wymówka
bebreiding [ rzeczownik ] = zarzut
bed [ rzeczownik ] = posłanie
bed [ rzeczownik ] = podkład
bed [ rzeczownik ] = rabata
bed [ rzeczownik ] = warstwa
bed [ rzeczownik ] = spanie
bed [ rzeczownik ] = dno
bed [ rzeczownik ] = grzęda
bed [ rzeczownik ] = grządka
bed [ rzeczownik ] = legowisko
bed [ rzeczownik ] = nocleg
bed [ rzeczownik ] = łożysko
bed [ rzeczownik ] = łóżko
bedding [ rzeczownik ] = stocznia
bedehus [ rzeczownik ] = kaplica
bedømme [ czasownik ] = orzekać
bedømme [ czasownik ] = osądzać
bedømme [ czasownik ] = sądzić
bedømme [ czasownik ] = wyrokować
bedømme [ czasownik ] = ocenić
bedømme [ czasownik ] = oceniać
bedøve [ czasownik ] = oszołomić
bedøve [ czasownik ] = otępiać
bedøve [ czasownik ] = uśpić
bedøve [ czasownik ] = usypiać
bedøve [ czasownik ] = znieczulać
bedøve [ czasownik ] = znieczulić
bedøve [ czasownik ] = ogłuszyć
bedøve [ czasownik ] = odurzyć
bedøve [ czasownik ] = narkotyzować
bedøving [ rzeczownik ] = anestezja
bedra [ czasownik ] = okłamać
bedra [ czasownik ] = oszukać
bedra [ rzeczownik ] = oszustwo
bedra [ czasownik ] = represjonować
bedra [ czasownik ] = oszukiwać
bedra [ czasownik ] = okpić
bedra [ rzeczownik ] = oszust
bedra [ rzeczownik ] = szachraj
bedra [ czasownik ] = zwieść
bedra [ czasownik ] = zwodzić
bedra [ czasownik ] = łudzić
bedrag [ rzeczownik ] = oszustwo
bedrag [ rzeczownik ] = suma
bedrag [ rzeczownik ] = zwodzenie
bedrag [ rzeczownik ] = ilość
bedrag [ rzeczownik ] = całość
bedrag [ rzeczownik ] = bałamuctwo
bedrag [ rzeczownik ] = kwota
bedrag [ rzeczownik ] = łgarstwo
bedrageri [ rzeczownik ] = oszustwo
bedrageri [ rzeczownik ] = szalbierstwo
betre [ czasownik ] = usprawnić
bedrift [ rzeczownik ] = osiągnięcie
bedrift [ rzeczownik ] = uczynek
bedrift [ rzeczownik ] = spełnienie
bedrift [ rzeczownik ] = sprawa
bedrift [ rzeczownik ] = wykonanie
bedrift [ rzeczownik ] = wyczyn
bedrift [ rzeczownik ] = zakład
bedrift [ rzeczownik ] = dokonanie
bedrift [ rzeczownik ] = czyn
bedrift [ rzeczownik ] = fabryka
bedrift [ rzeczownik ] = dokument
bedrift [ rzeczownik ] = akt
bedrift [ rzeczownik ] = handel
bedrift [ rzeczownik ] = interes
bedrøva [ czasownik ] = strapić
bedrøva [ czasownik ] = smucić
bedrøva [ czasownik ] = zmartwić
befal [ rzeczownik ] = dowództwo
befal [ rzeczownik ] = komenda
befale [ czasownik ] = polecić
befale [ czasownik ] = porządkować
befale [ czasownik ] = rozkazać
befale [ czasownik ] = rozkazywać
befale [ czasownik ] = kazać
befale [ czasownik ] = nakazywać
befale [ czasownik ] = nakazać
befaling [ rzeczownik ] = polecenie
befaling [ rzeczownik ] = porządek
befaling [ rzeczownik ] = rozkaz
befaling [ rzeczownik ] = zakon
befaling [ rzeczownik ] = zlecenie
befaling [ rzeczownik ] = dowództwo
befaling [ rzeczownik ] = komenda
befaling [ rzeczownik ] = ład
befaling [ rzeczownik ] = kolejność
befolkning [ rzeczownik ] = populacja
befolkning [ rzeczownik ] = pogłowie
befolkning [ rzeczownik ] = zaludnienie
befolkning [ rzeczownik ] = zaludnianie
befolkning [ rzeczownik ] = ludność
beordre [ czasownik ] = przesyłać
beordre [ czasownik ] = przewozić
beordre [ czasownik ] = transportować
befrukte [ czasownik ] = zapłodnić
befrukte [ czasownik ] = zaowocować
begavelse [ rzeczownik ] = talent
begavelse [ rzeczownik ] = uzdolnienie
begavelse [ rzeczownik ] = zdolność
begeistra [ przymiotnik ] = entuzjastyczny
beger [ rzeczownik ] = puchar
beger [ rzeczownik ] = czara
beger [ rzeczownik ] = kieliszek
beger [ rzeczownik ] = kubek
beger [ rzeczownik ] = kielich
begjær [ rzeczownik ] = pożądliwość
begjær [ rzeczownik ] = pragnienie
begjær [ rzeczownik ] = pożądanie
begjær [ rzeczownik ] = życzenie
begjær [ rzeczownik ] = żądanie
begjær [ rzeczownik ] = żądza
begjær [ rzeczownik ] = chęć
begjær [ rzeczownik ] = chuć
begjær [ rzeczownik ] = lubieżność
begjærlig [ przymiotnik ] = pożądliwy
begjærlig [ przymiotnik ] = skąpy
begjærlig [ przymiotnik ] = zachłanny
begjærlig [ przymiotnik ] = żądny
begjærlig [ przymiotnik ] = żarłoczny
begjærlig [ przymiotnik ] = gorliwy
begjærlig [ przymiotnik ] = chciwy
begjærlig [ przymiotnik ] = łapczywy
begjærlig [ przymiotnik ] = łakomy
begonia [ rzeczownik ] = begonia
avgrense [ czasownik ] = ograniczać
begripe [ czasownik ] = pojąć
begripe [ czasownik ] = pojmować
begripe [ czasownik ] = schwytać
begripe [ czasownik ] = uchwycić
begripe [ czasownik ] = rozumieć
begripe [ czasownik ] = zrozumieć
begripe [ czasownik ] = zawierać
begripe [ czasownik ] = chwycić
begripe [ czasownik ] = chwytać
begripe [ czasownik ] = łapać
begripe [ czasownik ] = obejmować
begynne [ czasownik ] = rozpocząć
begynne [ czasownik ] = rozpoczynać
begynne [ czasownik ] = zapoczątkowywać
begynne [ czasownik ] = zacząć
begynne [ czasownik ] = zaczynać
begynning [ rzeczownik ] = rozpoczęcie
behå [ rzeczownik ] = stanik
behå [ rzeczownik ] = biustonosz
behag [ rzeczownik ] = radość
behag [ rzeczownik ] = powab
behag [ rzeczownik ] = przyjemność
behag [ rzeczownik ] = uznanie
behag [ rzeczownik ] = rozkosz
behag [ rzeczownik ] = upodobanie
behag [ rzeczownik ] = swada
behag [ rzeczownik ] = urok
behag [ rzeczownik ] = satysfakcja
behag [ rzeczownik ] = zadowolenie
behaget [ czasownik ] = podobać
behagelig [ przymiotnik ] = przyjemny
behagelig [ przymiotnik ] = wygodny
behagelig [ przymiotnik ] = miły
behandle [ czasownik ] = rozprawiać
behandle [ czasownik ] = traktować
behandle [ rzeczownik ] = uczta
behandle [ czasownik ] = uzdrawiać
behandle [ czasownik ] = zafundować
behandle [ czasownik ] = wyleczyć
behandle [ czasownik ] = częstować
behandle [ czasownik ] = gościć
behandle [ czasownik ] = obchodzić
behandle [ czasownik ] = kurować
behandle [ czasownik ] = leczyć
behandle [ czasownik ] = manipulować
behandle [ czasownik ] = oczyszczać
behandling [ rzeczownik ] = przeróbka
behandling [ rzeczownik ] = opracowanie
behandling [ rzeczownik ] = przetwórstwo
behandling [ rzeczownik ] = traktowanie
behandling [ rzeczownik ] = uważanie
behandling [ rzeczownik ] = zabieg
behandling [ rzeczownik ] = manipulowanie
behandling [ rzeczownik ] = kuracja
behandling [ rzeczownik ] = oczyszczalnia
behandling [ rzeczownik ] = obróbka
behandling [ rzeczownik ] = leczenie
behandling [ rzeczownik ] = obchodzenie
beherske [ czasownik ] = panować
beherske [ czasownik ] = opanować
beherske [ czasownik ] = sterować
beherske [ czasownik ] = władać
beherske [ czasownik ] = kierować
beherske [ czasownik ] = kontrolować
behalde [ czasownik ] = utrzymywać
behalde [ czasownik ] = utrzymać
behalde [ czasownik ] = trzymać
behalde [ czasownik ] = konserwować
behelder [ rzeczownik ] = pojemnik
behelder [ rzeczownik ] = kontener
behov [ rzeczownik ] = potrzeba
behov [ rzeczownik ] = zapotrzebowanie
behov [ rzeczownik ] = konieczność
behøve [ czasownik ] = potrzebować
behøve [ czasownik ] = prosić
behøve [ czasownik ] = żądać
behøve [ czasownik ] = wymagać
behøve [ czasownik ] = chcieć
beige [ przymiotnik ] = beżowy
bein [ przymiotnik ] = prosty
bein [ rzeczownik ] = ość
bein [ rzeczownik ] = udziec
bein [ rzeczownik ] = szpik
bein [ rzeczownik ] = gnat
bein [ rzeczownik ] = golenie
bein [ przymiotnik ] = kostny
bein [ rzeczownik ] = łapa
bein [ rzeczownik ] = noga
bein [ rzeczownik ] = kosarz
bein [ przymiotnik ] = kościany
bein [ rzeczownik ] = kość
beist [ rzeczownik ] = bestia
beit [ rzeczownik ] = pastwisko
beite [ rzeczownik ] = pastwisko
beite [ rzeczownik ] = paśnik
beite [ rzeczownik ] = wypas
bek [ rzeczownik ] = rezerwuar
bek [ rzeczownik ] = paszcza
bek [ rzeczownik ] = porzecze
bek [ rzeczownik ] = pysk
bek [ rzeczownik ] = smoła
bek [ rzeczownik ] = umywalnia
bek [ rzeczownik ] = zagłębie
bek [ rzeczownik ] = zlew
bek [ rzeczownik ] = zlewozmywak
bek [ rzeczownik ] = zmywak
bek [ rzeczownik ] = basen
bek [ rzeczownik ] = dorzecze
bek [ rzeczownik ] = czara
bek [ rzeczownik ] = miednica
bek [ rzeczownik ] = morda
bekk [ rzeczownik ] = potok
bekk [ rzeczownik ] = strumyk
bekk [ rzeczownik ] = ruczaj
bekk [ rzeczownik ] = roztoka
bekk [ rzeczownik ] = strumień
bekkasin [ rzeczownik ] = bekas
bekken [ rzeczownik ] = zagłębie
bekken [ rzeczownik ] = basen
bekken [ rzeczownik ] = dorzecze
bekken [ rzeczownik ] = miednica
bekken [ rzeczownik ] = miska
beklage [ czasownik ] = przepraszać
beklage [ czasownik ] = opłakiwać
beklage [ rzeczownik ] = opłakiwanie
beklage [ czasownik ] = ubolewać
beklage [ czasownik ] = żałować
beklage [ rzeczownik ] = żal
beklage [ czasownik ] = litować
beklagelig [ przymiotnik ] = żałosny
bekrefte [ czasownik ] = potwierdzać
bekrefte [ czasownik ] = potwierdzić
bekrefte [ czasownik ] = poświadczyć
bekrefte [ czasownik ] = utwierdzać
bekrefte [ czasownik ] = twierdzić
bekrefte [ czasownik ] = stwierdzać
bekrefte [ czasownik ] = zaświadczyć
bekrefte [ czasownik ] = zaświadczać
bekrefte [ czasownik ] = zapewniać
bekrefte [ czasownik ] = bierzmować
bekymre [ czasownik ] = smucić
bekymre [ czasownik ] = troskać
bekymre [ czasownik ] = troszczyć
bekymre [ czasownik ] = zmartwić
bekymre [ rzeczownik ] = zgryzota
bekymre [ rzeczownik ] = frasunek
bekymre [ czasownik ] = niepokoić
bekymre [ czasownik ] = martwić
bekymre [ czasownik ] = kłopotać
bekymring [ rzeczownik ] = opieka
bekymring [ rzeczownik ] = troska
bekymring [ rzeczownik ] = zaniepokojenie
bekymring [ rzeczownik ] = zmartwienie
bekymring [ rzeczownik ] = niepokój
bekymring [ rzeczownik ] = kłopot
bel [ rzeczownik ] = dzwonek
bel [ rzeczownik ] = decybel
bel [ rzeczownik ] = dzwon
belaste [ czasownik ] = obciążyć
belaste [ czasownik ] = obwiniać
belaste [ czasownik ] = obarczyć
belaste [ czasownik ] = obciążać
belastning [ rzeczownik ] = debet
belastning [ rzeczownik ] = debit
belastning [ rzeczownik ] = obciążenie
belegg [ rzeczownik ] = puszek
belegg [ rzeczownik ] = pokrycie
belegg [ rzeczownik ] = płaszczówka
belegg [ rzeczownik ] = powlekanie
belegg [ rzeczownik ] = dowód
belegg [ rzeczownik ] = kwit
belegg [ rzeczownik ] = narzut
belegge [ czasownik ] = pokrywać
belegge [ czasownik ] = okładać
beleire [ czasownik ] = oblegać
belg [ rzeczownik ] = miech
beløp [ rzeczownik ] = suma
beløp [ rzeczownik ] = ilość
beløp [ rzeczownik ] = kwota
belte [ rzeczownik ] = pasek
belte [ rzeczownik ] = pas
belte [ rzeczownik ] = popręg
belyse [ czasownik ] = oświetlać
belyse [ czasownik ] = oświecić
belyse [ czasownik ] = oświecać
belyse [ czasownik ] = rozjaśnić
belyse [ czasownik ] = rozjaśniać
belysning [ rzeczownik ] = oświetlenie
belysning [ rzeczownik ] = światło
belysning [ rzeczownik ] = świecenie
belysning [ rzeczownik ] = zapalenie
be [ rzeczownik ] = udziec
be [ rzeczownik ] = koszyk
be [ rzeczownik ] = łapa
benåde [ czasownik ] = ułaskawiać
bendelorm [ rzeczownik ] = soliter
bendelorm [ rzeczownik ] = tasiemiec
bedekte [ czasownik ] = odmówić
benk [ rzeczownik ] = warsztat
benk [ rzeczownik ] = kanapa
benk [ rzeczownik ] = ławka
benk [ rzeczownik ] = ława
bensin [ rzeczownik ] = paliwo
bensin [ rzeczownik ] = benzyna
bensin [ rzeczownik ] = gazolina
betytte [ czasownik ] = zatrudniać
betytte [ czasownik ] = korzystać
beredskap [ rzeczownik ] = przygotowanie
beredskap [ rzeczownik ] = gotowość
beredskap [ rzeczownik ] = ochoczość
bergene [ czasownik ] = rachować
bergene [ czasownik ] = sądzić
bergene [ czasownik ] = uważać
berekning [ rzeczownik ] = rachunek
berekning [ rzeczownik ] = wyrachowanie
berekning [ rzeczownik ] = obliczenie
besetning [ rzeczownik ] = zlecenie
besetning [ rzeczownik ] = biuletyn
berg [ rzeczownik ] = pagórek
berg [ rzeczownik ] = urwisko
berg [ rzeczownik ] = szczyt
berg [ rzeczownik ] = skała
berg [ rzeczownik ] = stos
berg [ rzeczownik ] = głaz
berg [ rzeczownik ] = góra
berg [ rzeczownik ] = górka
bergart [ rzeczownik ] = skała
bergart [ rzeczownik ] = głaz
bergart [ rzeczownik ] = kamień
berge [ czasownik ] = ratować
berge [ czasownik ] = uratować
berge [ czasownik ] = zbawiać
berge [ czasownik ] = wybawić
berge [ czasownik ] = zbawić
berge [ czasownik ] = ocalić
berging [ rzeczownik ] = ratunek
berging [ rzeczownik ] = ocalenie
bergkløft [ rzeczownik ] = łup
bergverk [ rzeczownik ] = kopalnia
bergverk [ rzeczownik ] = mina
bergverksdrift [ rzeczownik ] = górnictwo
bergverksdrift [ rzeczownik ] = kopalnictwo
brike [ czasownik ] = wzbogacić
brike [ czasownik ] = wzbogacać
berelige [ czasownik ] = uspokoić
berelige [ czasownik ] = złagodzić
berelige [ czasownik ] = zaspokoić
berømt [ przymiotnik ] = słynny
berømt [ przymiotnik ] = sławetny
berømt [ przymiotnik ] = sławny
berømt [ przymiotnik ] = wybitny
berømt [ przymiotnik ] = znamienity
berømt [ przymiotnik ] = znakomity
berømt [ przymiotnik ] = chlubny
berre [ czasownik ] = dotykać
berøring [ rzeczownik ] = styk
berøring [ rzeczownik ] = styczność
berøring [ rzeczownik ] = zetknięcie
berøring [ rzeczownik ] = dotyk
berøring [ rzeczownik ] = dotknięcie
berøring [ rzeczownik ] = kontakt
beseire [ czasownik ] = podbić
beseire [ czasownik ] = przezwyciężyć
beseire [ czasownik ] = pokonać
beseire [ czasownik ] = zdobyć
beseire [ czasownik ] = zwalczyć
beseire [ czasownik ] = zawojować
beseire [ czasownik ] = zwyciężać
besetning [ rzeczownik ] = załoga
besetning [ rzeczownik ] = garnizon
besetning [ rzeczownik ] = ekipa
besetning [ rzeczownik ] = obsada
besetning [ rzeczownik ] = obszycie
beskjed [ rzeczownik ] = orędzie
beskjed [ rzeczownik ] = wiadomość
beskjed [ rzeczownik ] = zawiadomienie
beskjed [ rzeczownik ] = alarmowanie
beskjed [ rzeczownik ] = informacja
beskjed [ rzeczownik ] = komunikat
beskjed [ rzeczownik ] = odpowiedź
beskjeden [ przymiotnik ] = pokorny
beskjeden [ przymiotnik ] = skromny
beskjeden [ przymiotnik ] = dyskretny
beskjeden [ przymiotnik ] = korny
beskjeden [ przymiotnik ] = obyczajny
beskrive [ czasownik ] = określić
beskrive [ czasownik ] = opisywać
beskrive [ czasownik ] = przedstawiać
beskrive [ czasownik ] = opisać
beskrive [ czasownik ] = malować
beskytte [ czasownik ] = osłonić
beskytte [ czasownik ] = osłaniać
beskytte [ czasownik ] = zabezpieczać
beskytte [ rzeczownik ] = chronienie
beskytte [ czasownik ] = bronić
beskytte [ czasownik ] = chronić
beskytte [ czasownik ] = ochraniać
beskyttelse [ rzeczownik ] = osłona
beskyttelse [ rzeczownik ] = protekcja
beskyttelse [ rzeczownik ] = opieka
beskyttelse [ rzeczownik ] = zabezpieczenie
beskyttelse [ rzeczownik ] = ochrona
beslag [ rzeczownik ] = przedsionek
beslag [ rzeczownik ] = przybory
beslag [ rzeczownik ] = przepadek
beslag [ rzeczownik ] = okucie
beslag [ rzeczownik ] = skuwka
beslag [ rzeczownik ] = sekwestr
beslag [ rzeczownik ] = zajęcie
beslag [ rzeczownik ] = ciasto
beslag [ rzeczownik ] = forsa
beslag [ rzeczownik ] = obicie
beslag [ rzeczownik ] = konfiskata
beslaglegge [ czasownik ] = sekwestrować
beslaglegge [ czasownik ] = konfiskować
besøk [ rzeczownik ] = pobyt
besøk [ rzeczownik ] = zwiedzanie
besøk [ rzeczownik ] = wizytacja
besøk [ rzeczownik ] = wizyta
besøk [ rzeczownik ] = gościna
besøk [ rzeczownik ] = nawiedzenie
besøk [ rzeczownik ] = odwiedzanie
besøk [ rzeczownik ] = odwiedziny
besøke [ czasownik ] = zwiedzać
besøke [ czasownik ] = zwiedzić
besøke [ czasownik ] = nawiedzać
besøke [ czasownik ] = odwiedzać
best [ przymiotnik ] = zwierzęcy
best [ rzeczownik ] = zwierzak
best [ rzeczownik ] = zwierz
best [ rzeczownik ] = bydlak
best [ rzeczownik ] = bestia
best [ rzeczownik ] = brutal
bestå [ czasownik ] = przetrzymać
bestå [ czasownik ] = składać
bestå [ czasownik ] = trwać
bestå [ czasownik ] = wytrzymać
bestå [ czasownik ] = zdać
bestå [ czasownik ] = być
bestå [ czasownik ] = istnieć
bestå [ czasownik ] = odbyć
bestand [ rzeczownik ] = plik
bestand [ rzeczownik ] = pogłowie
bestand [ rzeczownik ] = trwanie
bestand [ rzeczownik ] = skład
bestand [ rzeczownik ] = stan
bestand [ rzeczownik ] = zapas
bestand [ rzeczownik ] = zasób
bestand [ rzeczownik ] = ciągłość
bestand [ rzeczownik ] = istnienie
bestand [ rzeczownik ] = kartoteka
bestanddel [ rzeczownik ] = składnik
bestanddel [ rzeczownik ] = element
bestefar [ rzeczownik ] = dziadek
bestemme [ czasownik ] = określać
bestemme [ czasownik ] = postanawiać
bestemme [ czasownik ] = postanowić
bestemme [ czasownik ] = przytwierdzić
bestemme [ czasownik ] = przesądzać
bestemme [ czasownik ] = rozstrzygać
bestemme [ czasownik ] = umyślić
bestemme [ czasownik ] = ustalać
bestemme [ czasownik ] = umocować
bestemme [ czasownik ] = uradzić
bestemme [ czasownik ] = zadecydować
bestemme [ rzeczownik ] = zadecydowanie
bestemme [ czasownik ] = zdecydować
bestemme [ czasownik ] = decydować
bestemme [ rzeczownik ] = decydowanie
bestemor [ rzeczownik ] = babcia
bestemor [ rzeczownik ] = babunia
bestemor [ rzeczownik ] = babka
bestemt [ przymiotnik ] = rezolutny
bestemt [ przymiotnik ] = stanowczy
bestemt [ przymiotnik ] = dokładny
bestialsk [ przymiotnik ] = bestialski
bestikk [ rzeczownik ] = sztuciec
bestikken [ czasownik ] = korumpować
bestille [ czasownik ] = rezerwować
bestille [ czasownik ] = robić
bestille [ czasownik ] = rozkazywać
bestille [ czasownik ] = zarezerwować
bestille [ czasownik ] = zamawiać
bestille [ czasownik ] = czynić
bestilling [ rzeczownik ] = praca
bestilling [ rzeczownik ] = rezerwacja
bestilling [ rzeczownik ] = stanowisko
bestilling [ rzeczownik ] = zatrudnienie
bestilling [ rzeczownik ] = zastrzeżenie
bestilling [ rzeczownik ] = zamówienie
bestråling [ rzeczownik ] = napromieniowanie
bestyre [ czasownik ] = rządzić
bestyre [ czasownik ] = zarządzać
bestyre [ czasownik ] = kierować
bestyrke [ czasownik ] = potwierdzać
bestyrke [ czasownik ] = potwierdzić
bestyrke [ czasownik ] = utwierdzać
bestyrke [ czasownik ] = umocnić
bestyrke [ czasownik ] = umacniać
beslær [ rzeczownik ] = trudność
beslær [ rzeczownik ] = troska
betale [ czasownik ] = regulować
betale [ czasownik ] = opłacać
betale [ czasownik ] = płacić
betale [ czasownik ] = uregulować
betale [ czasownik ] = uiszczać
betale [ czasownik ] = zapłacić
betaling [ rzeczownik ] = opłacanie
betaling [ rzeczownik ] = opłata
betaling [ rzeczownik ] = płatność
betaling [ rzeczownik ] = płat
betaling [ rzeczownik ] = uiszczenie
betaling [ rzeczownik ] = wypłata
betaling [ rzeczownik ] = wypłacanie
betaling [ rzeczownik ] = zapłata
betaling [ rzeczownik ] = wpłata
betene [ czasownik ] = określać
betene [ czasownik ] = oznaczać
betene [ czasownik ] = scharakteryzować
betennelse [ rzeczownik ] = zapalenie
betjening [ rzeczownik ] = przysługa
betjening [ rzeczownik ] = służba
betjening [ rzeczownik ] = serwis
betjening [ rzeczownik ] = usługa
betjening [ rzeczownik ] = obsługa
betone [ czasownik ] = podkreślać
betone [ czasownik ] = uwydatniać
betone [ czasownik ] = uwypuklać
betone [ czasownik ] = zaakcentować
betone [ czasownik ] = akcentować
betong [ rzeczownik ] = cement
betong [ rzeczownik ] = beton
betong [ rzeczownik ] = konkret
betrakte [ czasownik ] = przypatrywać
betrakte [ czasownik ] = rozważać
betrakte [ czasownik ] = uważać
betrakte [ czasownik ] = rozpatrywać
betrakte [ czasownik ] = spoglądać
betrakte [ czasownik ] = oglądać
betraktelig [ przymiotnik ] = ważny
betraktelig [ przymiotnik ] = wybitny
betraktelig [ przymiotnik ] = znaczny
betraktning [ rzeczownik ] = uznanie
betraktning [ rzeczownik ] = uwaga
betraktning [ rzeczownik ] = rozwaga
betraktning [ rzeczownik ] = rozważanie
betraktning [ rzeczownik ] = rozmyślanie
betraktning [ rzeczownik ] = zastanowienie
betraktning [ rzeczownik ] = kontemplacja
betor [ czasownik ] = zwierzać
bety [ czasownik ] = oznaczać
bety [ czasownik ] = znaczyć
betydelig [ przymiotnik ] = pokaźny
betydelig [ przymiotnik ] = wielki
betydelig [ przymiotnik ] = znamienny
betydelig [ przymiotnik ] = znaczny
betydelig [ przymiotnik ] = istotny
beundre [ czasownik ] = podziwiać
beundre [ czasownik ] = uwielbiać
beundre [ czasownik ] = zachwycać
beundring [ rzeczownik ] = podziw
beundring [ rzeczownik ] = zachwyt
bevare [ czasownik ] = przechowywać
bevare [ czasownik ] = przechować
bevare [ czasownik ] = podtrzymywać
bevare [ czasownik ] = pomieścić
bevare [ czasownik ] = trzymać
bevare [ czasownik ] = utrwalać
bevare [ czasownik ] = utrzymać
bevare [ czasownik ] = utrzymywać
bevare [ czasownik ] = zakonserwować
bevare [ czasownik ] = zachować
bevare [ czasownik ] = zatrzymać
bevare [ czasownik ] = zatrzymywać
bevare [ czasownik ] = zachowywać
bevare [ czasownik ] = dzierżyć
bevare [ czasownik ] = chronić
bevare [ czasownik ] = chwytać
bevare [ czasownik ] = dochować
bevare [ czasownik ] = konserwować
bevege [ czasownik ] = poruszać
bevege [ czasownik ] = ruszyć
bevege [ czasownik ] = ruszać
bevege [ czasownik ] = wzruszać
bevegelse [ rzeczownik ] = przemieszczenie
bevegelse [ rzeczownik ] = poruszenie
bevegelse [ rzeczownik ] = posunięcie
bevegelse [ rzeczownik ] = poruszanie
bevegelse [ rzeczownik ] = przemieszczanie
bevegelse [ rzeczownik ] = ruch
bevegelse [ rzeczownik ] = kiwnięcie
bever [ rzeczownik ] = bóbr
bevilling [ rzeczownik ] = upoważnienie
bevilling [ rzeczownik ] = ustępstwo
bevilling [ rzeczownik ] = zezwolenie
bevilling [ rzeczownik ] = koncesja
bevis [ rzeczownik ] = świadectwo
bevis [ rzeczownik ] = dowód
bevise [ czasownik ] = próbować
bevise [ czasownik ] = potwierdzać
bevise [ czasownik ] = udowodnić
bevise [ czasownik ] = udowadniać
bevise [ czasownik ] = dowodzić
bevise [ czasownik ] = dowieść
bevisst [ przymiotnik ] = przytomny
bevisst [ przymiotnik ] = świadomy
bevisst [ przymiotnik ] = rozmyślny
bevisstlaus [ przymiotnik ] = nieprzytomny
bh [ rzeczownik ] = biustonosz
biavl [ rzeczownik ] = bartnictwo
bibel [ rzeczownik ] = biblia
bibliografi [ rzeczownik ] = bibliografia
bibliografi [ rzeczownik ] = księgoznawstwo
bibliotek [ rzeczownik ] = biblioteka
bibliotek [ rzeczownik ] = księgozbiór
biceps [ rzeczownik ] = biceps
bidra [ czasownik ] = przyczynić
bidra [ czasownik ] = przyczyniać
bidra [ czasownik ] = przyłożyć
bidra [ czasownik ] = składać
bidrag [ rzeczownik ] = przyczynek
bidrag [ rzeczownik ] = składka
bidrag [ rzeczownik ] = subwencja
bidrag [ rzeczownik ] = udział
bidrag [ rzeczownik ] = wkład
bidrag [ rzeczownik ] = dodatek
bidrag [ rzeczownik ] = kontrybucja
bie [ rzeczownik ] = pszczoła
biff [ rzeczownik ] = stek
biff [ rzeczownik ] = szturchaniec
biff [ rzeczownik ] = befsztyk
bigami [ rzeczownik ] = bigamia
bigami [ rzeczownik ] = dwużeństwo
bikube [ rzeczownik ] = ul
bil [ rzeczownik ] = pośladek
bil [ rzeczownik ] = samochód
bil [ rzeczownik ] = wóz
bil [ rzeczownik ] = auto
bil [ rzeczownik ] = car
bislag [ rzeczownik ] = dodatek
bilde [ rzeczownik ] = podobizna
bilde [ rzeczownik ] = portret
bilde [ rzeczownik ] = rycina
bilde [ rzeczownik ] = wizerunek
bilde [ rzeczownik ] = wyobrażenie
bilde [ rzeczownik ] = zdjęcie
bilde [ rzeczownik ] = fotografia
bilde [ rzeczownik ] = fotka
bilde [ rzeczownik ] = ilustracja
bilde [ rzeczownik ] = obrazek
bilde [ rzeczownik ] = obraz
bilde [ rzeczownik ] = odbicie
bildekk [ rzeczownik ] = opona
bilist [ rzeczownik ] = samochodziarz
bilist [ rzeczownik ] = automobilista
bilist [ rzeczownik ] = kierowca
biljard [ rzeczownik ] = bilard
bille [ rzeczownik ] = plakat
bille [ rzeczownik ] = przekaz
bille [ rzeczownik ] = poświadczenie
bille [ rzeczownik ] = projekt
bille [ rzeczownik ] = rachunek
bille [ rzeczownik ] = spis
bille [ rzeczownik ] = stępor
bille [ rzeczownik ] = ulotka
bille [ rzeczownik ] = weksel
bille [ rzeczownik ] = ubijak
bille [ rzeczownik ] = żuk
bille [ rzeczownik ] = zestawienie
bille [ rzeczownik ] = banknot
bille [ rzeczownik ] = chrząszcz
bille [ rzeczownik ] = afisz
bille [ rzeczownik ] = kwit
billett [ rzeczownik ] = banknot
billett [ rzeczownik ] = bilet
billettkontor [ rzeczownik ] = biuro
billettkontor [ rzeczownik ] = kasa
billettluke [ rzeczownik ] = okienko
billettør [ rzeczownik ] = bileter
billettør [ rzeczownik ] = konduktor
billig [ przymiotnik ] = tani
billig [ przymiotnik ] = tandetny
billig [ przysłówek ] = tanio
billig [ przymiotnik ] = sprawiedliwy
billig [ przysłówek ] = słusznie
billig [ przymiotnik ] = słuszny
billig [ przymiotnik ] = godziwy
billig [ przymiotnik ] = groszowy
billig [ przymiotnik ] = metaforyczny
billig [ przymiotnik ] = niedrogi
billig [ przymiotnik ] = niekosztowny
billig [ przymiotnik ] = marny
billion [ rzeczownik ] = bilion
bind [ rzeczownik ] = przepaska
bind [ rzeczownik ] = okładka
bind [ rzeczownik ] = opaska
bind [ rzeczownik ] = opatrunek
bind [ rzeczownik ] = tom
bind [ rzeczownik ] = wielkość
bind [ rzeczownik ] = wolumen
bind [ rzeczownik ] = zobowiązywanie
bind [ rzeczownik ] = bandaż
bind [ rzeczownik ] = księga
bind [ rzeczownik ] = objętość
bind [ rzeczownik ] = książka
binde [ czasownik ] = przywiązywać
binde [ rzeczownik ] = przepaska
binde [ czasownik ] = połączyć
binde [ czasownik ] = oprawiać
binde [ rzeczownik ] = podpaska
binde [ rzeczownik ] = opaska
binde [ rzeczownik ] = wiązanie
binde [ czasownik ] = wiązać
binde [ rzeczownik ] = węzeł
binde [ czasownik ] = zawiązać
binde [ czasownik ] = związać
binde [ rzeczownik ] = bandaż
binde [ czasownik ] = łączyć
bindestrek [ rzeczownik ] = rozłącznik
bindestrek [ rzeczownik ] = łącznik
bindestrek [ rzeczownik ] = myślnik
bindestrek [ rzeczownik ] = kreska
binding [ rzeczownik ] = przytwierdzenie
binding [ rzeczownik ] = oprawianie
binding [ rzeczownik ] = więź
binding [ rzeczownik ] = związek
binding [ rzeczownik ] = kajdany
binding [ rzeczownik ] = introligatorstwo
binge [ rzeczownik ] = paka
binge [ rzeczownik ] = pudło
binge [ rzeczownik ] = skrzynia
binge [ rzeczownik ] = stos
binge [ rzeczownik ] = chlew
binge [ rzeczownik ] = kupa
bingo [ rzeczownik ] = bingo
biografi [ rzeczownik ] = życiorys
biografi [ rzeczownik ] = biografia
biokjemi [ rzeczownik ] = biochemia
biolog [ rzeczownik ] = biolog
bisam [ rzeczownik ] = piżmo
bisamrotte [ rzeczownik ] = piżmoszczur
bisamrotte [ rzeczownik ] = piżmak
bisamrotte [ rzeczownik ] = piżmowiec
bisarr [ przymiotnik ] = osobliwy
bisarr [ przymiotnik ] = dziwaczny
biskop [ rzeczownik ] = biskup
biskop [ rzeczownik ] = kruszon
biskop [ rzeczownik ] = laufer
bislag [ rzeczownik ] = przedsionek
bison [ rzeczownik ] = bizon
bisonokse [ rzeczownik ] = żubr
bisp [ rzeczownik ] = biskup
bispedømme [ rzeczownik ] = diecezja
bistand [ rzeczownik ] = ratunek
bistand [ rzeczownik ] = pomoc
bistand [ rzeczownik ] = pomocnik
bistand [ rzeczownik ] = wsparcie
bit [ rzeczownik ] = sztuka
bit [ rzeczownik ] = bit
bit [ rzeczownik ] = część
bit [ rzeczownik ] = kąsek
bit [ rzeczownik ] = kęs
bit [ rzeczownik ] = kawałek
bite [ czasownik ] = pokąsać
bite [ czasownik ] = pogryźć
bite [ czasownik ] = skubać
bite [ czasownik ] = ukąsić
bite [ czasownik ] = ugryźć
bite [ czasownik ] = zagryźć
bite [ czasownik ] = gryźć
bite [ czasownik ] = czepiać
bite [ czasownik ] = odgryźć
bite [ czasownik ] = kąsać
bite [ czasownik ] = nagryzać
bite [ czasownik ] = ogryzać
bitt [ rzeczownik ] = poler
bitt [ rzeczownik ] = pachołek
bitt [ rzeczownik ] = ukąszenie
bitter [ przymiotnik ] = piołunowy
bitter [ przymiotnik ] = przykry
bitter [ przymiotnik ] = złośliwy
bitter [ przymiotnik ] = gorzki
bitter [ przymiotnik ] = cierpki
bjeff [ rzeczownik ] = szczekanie
bjeffe [ czasownik ] = szczekać
bjeffe [ czasownik ] = ujadać
bjelke [ rzeczownik ] = belka
bjelke [ rzeczownik ] = dźwigar
bjelke [ rzeczownik ] = legar
bjørk [ rzeczownik ] = brzoza
bjørk [ rzeczownik ] = brzezina
bjørk [ rzeczownik ] = brzózka
bjørn [ rzeczownik ] = niedźwiedzica
bjørn [ rzeczownik ] = miś
bjørn [ rzeczownik ] = niedźwiedź
bjørnebær [ rzeczownik ] = jeżyna
bla [ czasownik ] = przewijać
bla [ czasownik ] = wertować
bla [ rzeczownik ] = zakrętas
bla [ rzeczownik ] = woluta
bla [ rzeczownik ] = zwitek
blå [ przymiotnik ] = raptowny
blå [ przymiotnik ] = siny
blå [ przymiotnik ] = szorstki
blå [ rzeczownik ] = ultramaryna
blå [ przymiotnik ] = granatowy
blå [ przymiotnik ] = ciemnoniebieski
blå [ przymiotnik ] = chabrowy
blå [ przymiotnik ] = błękitny
blå [ rzeczownik ] = błękitność
blå [ przymiotnik ] = bławatkowy
blå [ przymiotnik ] = bławatny
blå [ rzeczownik ] = błękit
blå [ przymiotnik ] = lazurowy
blå [ przymiotnik ] = niebieski
blå [ rzeczownik ] = niebieskość
blå [ rzeczownik ] = lazur
blåbær [ rzeczownik ] = borówka
blåbær [ rzeczownik ] = czernica
blåbær [ rzeczownik ] = jagoda
blad [ rzeczownik ] = powierzchnia
blad [ rzeczownik ] = prześcieradło
blad [ rzeczownik ] = piła
blad [ rzeczownik ] = płachta
blad [ rzeczownik ] = ostrze
blad [ rzeczownik ] = źdźbło
blad [ rzeczownik ] = antrykot
blad [ rzeczownik ] = chwat
blad [ rzeczownik ] = gazeta
blad [ rzeczownik ] = brzeszczot
blad [ rzeczownik ] = czasopismo
blad [ rzeczownik ] = blaszka
blad [ rzeczownik ] = dziennik
blad [ rzeczownik ] = arkusz
blad [ rzeczownik ] = lista
blad [ rzeczownik ] = liść
blad [ rzeczownik ] = listowie
blad [ rzeczownik ] = listek
blad [ rzeczownik ] = klinga
blad [ rzeczownik ] = karta
blad [ rzeczownik ] = kartka
blære [ rzeczownik ] = pęcherz
blære [ rzeczownik ] = pęcherzyk
blære [ rzeczownik ] = dętka
blære [ rzeczownik ] = bańka
blære [ rzeczownik ] = bąbel
blaffe [ czasownik ] = trzepotać
blaffe [ czasownik ] = migotać
blande [ czasownik ] = połączyć
blande [ czasownik ] = tłuc
blande [ czasownik ] = tasować
blande [ czasownik ] = zmieszać
blande [ czasownik ] = mieszać
blanding [ rzeczownik ] = mieszanka
blanding [ rzeczownik ] = mikstura
blanding [ rzeczownik ] = mieszanina
blank [ przymiotnik ] = pusty
blank [ przymiotnik ] = żywy
blank [ przymiotnik ] = żwawy
blank [ przymiotnik ] = czysty
blank [ przymiotnik ] = bystry
blank [ przymiotnik ] = goły
blank [ przymiotnik ] = jaskrawy
blank [ rzeczownik ] = formularz
blank [ rzeczownik ] = blankiet
blank [ rzeczownik ] = białko
blank [ przymiotnik ] = jasny
blank [ rzeczownik ] = biel
blank [ rzeczownik ] = luka
blankett [ rzeczownik ] = formularz
blankett [ rzeczownik ] = blankiet
blant [ przyimek ] = pomiędzy
blant [ przyimek ] = pośród
blant [ przyimek ] = spomiędzy
blant [ przyimek ] = wśród
blåpapir [ rzeczownik ] = kalka
blåse [ czasownik ] = przewiać
blåse [ czasownik ] = podmuchiwać
blåse [ czasownik ] = przepalać
blåse [ czasownik ] = wiać
blåse [ czasownik ] = zadąć
blåse [ czasownik ] = dąć
blåse [ czasownik ] = dmuchać
blåse [ czasownik ] = nawiać
blåse [ czasownik ] = nadmuchać
blåsebelg [ rzeczownik ] = miech
blåser [ rzeczownik ] = dmuchacz
blåser [ rzeczownik ] = dmuchanie
blasfemi [ rzeczownik ] = bluźnierstwo
blåskjel [ rzeczownik ] = omułek
blåskjel [ rzeczownik ] = małż
blåskjel [ rzeczownik ] = mięczak
blåst [ rzeczownik ] = podmuch
blåst [ rzeczownik ] = wdmuchiwanie
blåst [ rzeczownik ] = wiatr
blei [ rzeczownik ] = ołów
blei [ rzeczownik ] = leszcz
blei [ rzeczownik ] = klin
bleie [ rzeczownik ] = pieluszka
bleie [ rzeczownik ] = pielucha
blekk [ rzeczownik ] = tusz
blekk [ rzeczownik ] = atrament
blekkhus [ rzeczownik ] = karter
blekkhus [ rzeczownik ] = kałamarz
blekklatt [ rzeczownik ] = plama
blekklatt [ rzeczownik ] = kleks
blekksprut [ rzeczownik ] = ośmiornica
blekksprut [ rzeczownik ] = kałamarnica
blemme [ rzeczownik ] = pęcherz
blemme [ rzeczownik ] = pęcherzyk
blemme [ rzeczownik ] = blister
blemme [ rzeczownik ] = bania
blemme [ rzeczownik ] = bąbel
blemme [ rzeczownik ] = odcisk
blende [ czasownik ] = oślepić
blende [ czasownik ] = olśniewać
blende [ czasownik ] = razić
blende [ czasownik ] = oślepiać
blende [ czasownik ] = olśnić
blende [ czasownik ] = zaślepić
blende [ czasownik ] = zaćmić
blende [ czasownik ] = zaciemnić
blende [ czasownik ] = ćmić
bli [ czasownik ] = przebywać
bli [ czasownik ] = pozostawać
bli [ czasownik ] = pozostać
bli [ czasownik ] = stać
bli [ czasownik ] = stawać
bli [ czasownik ] = zasłabnąć
bli [ czasownik ] = zostać
bli [ czasownik ] = zostawać
bli [ czasownik ] = zachorować
bli [ czasownik ] = być
bli [ czasownik ] = mieszkać
bli [ czasownik ] = nabierać
blid [ przymiotnik ] = spokojny
blid [ przymiotnik ] = słodki
blid [ przymiotnik ] = delikatny
blid [ przymiotnik ] = cichy
blid [ przymiotnik ] = łagodny
blid [ przymiotnik ] = miły
blid [ przymiotnik ] = łaskawy
blikk [ rzeczownik ] = spojrzenie
blikk [ rzeczownik ] = rykoszet
blikk [ rzeczownik ] = wzrok
blikk [ rzeczownik ] = boks
blikk [ rzeczownik ] = błyszcz
blikk [ rzeczownik ] = błyszczenie
blikkstille [ przymiotnik ] = spokojny
blikkstille [ przymiotnik ] = cichy
blind [ przymiotnik ] = ślepy
blind [ przymiotnik ] = niewidomy
blindemann [ rzeczownik ] = dziadek
blindgate [ rzeczownik ] = impas
blindtarm [ rzeczownik ] = aneks
blindtarm [ rzeczownik ] = dodatek
blingse [ czasownik ] = zezować
blink [ rzeczownik ] = przebłysk
blink [ rzeczownik ] = błysk
blink [ rzeczownik ] = migotanie
blink [ rzeczownik ] = mrugnięcie
blink [ rzeczownik ] = mruganie
blinke [ czasownik ] = zamrugać
blinke [ czasownik ] = błyszczeć
blinke [ czasownik ] = migać
blinke [ czasownik ] = mrugać
blinke [ czasownik ] = migotać
blits [ rzeczownik ] = piorun
blits [ rzeczownik ] = błyskawica
blø [ czasownik ] = krwawić
blod [ rzeczownik ] = pochodzenie
blod [ rzeczownik ] = krew
blod [ rzeczownik ] = linia
blodbad [ rzeczownik ] = rzeź
blodbad [ rzeczownik ] = masakra
blodig [ przymiotnik ] = cholerny
blodig [ przymiotnik ] = krwiożerczy
blodig [ przymiotnik ] = krwawy
blodigle [ rzeczownik ] = pijawka
bløding [ rzeczownik ] = krwawica
blodpudding [ rzeczownik ] = kaszanka
blodskam [ rzeczownik ] = kazirodztwo
blodstyrting [ rzeczownik ] = krwotok
blodtrykk [ rzeczownik ] = ciśnienie
bløffe [ czasownik ] = blefować
blokade [ rzeczownik ] = blokada
blokk [ rzeczownik ] = pieniek
blokk [ rzeczownik ] = zablokowanie
blokk [ rzeczownik ] = blok
blokk [ rzeczownik ] = bryła
blokk [ rzeczownik ] = klisza
blokk [ rzeczownik ] = klocek
blokk [ rzeczownik ] = obstrukcja
blokk [ rzeczownik ] = kloc
blokkere [ czasownik ] = zablokować
blokkere [ czasownik ] = zatarasować
blokkhus [ rzeczownik ] = blokhauz
blomkål [ rzeczownik ] = kalafior
blomsterbed [ rzeczownik ] = rabata
blomsterbed [ rzeczownik ] = kwietnik
blomsterbed [ rzeczownik ] = klomb
blomsterbukett [ rzeczownik ] = bukiet
blomsterforretning [ rzeczownik ] = kwiaciarnia
blomsterpotte [ rzeczownik ] = wazon
blomsterpotte [ rzeczownik ] = doniczka
blomsterpotte [ rzeczownik ] = donica
blomsterstøv [ rzeczownik ] = pyłek
blomstre [ czasownik ] = ukwiecić
blomstre [ czasownik ] = rozkwitać
blomstre [ czasownik ] = zakwitać
blomstre [ czasownik ] = kwitnąć
blomstring [ rzeczownik ] = rozkwit
blomstring [ rzeczownik ] = kwitnięcie
blomstring [ rzeczownik ] = kwitnienie
blomstring [ rzeczownik ] = kwiat
blond [ rzeczownik ] = blondyn
blond [ przymiotnik ] = jasnowłosy
blond [ rzeczownik ] = blond
blond [ przymiotnik ] = jasny
blonde [ rzeczownik ] = koronka
blondine [ rzeczownik ] = blondyna
blott [ przymiotnik ] = goły
blott [ przymiotnik ] = nagi
blotte [ czasownik ] = obnażyć
blund [ rzeczownik ] = sjesta
blund [ rzeczownik ] = drzemka
blunde [ czasownik ] = ukłonić
blunde [ czasownik ] = skinąć
blunde [ czasownik ] = drzemać
blunk [ rzeczownik ] = mruganie
bluse [ rzeczownik ] = bluzka
bluse [ rzeczownik ] = bluza
bluss [ rzeczownik ] = płomień
bluss [ rzeczownik ] = rumieniec
bluss [ rzeczownik ] = flara
bluss [ rzeczownik ] = ogień
blusse [ czasownik ] = błyskać
bly [ rzeczownik ] = poprowadzenie
bly [ rzeczownik ] = ołów
bly [ rzeczownik ] = doprowadzenie
blyant [ rzeczownik ] = ołówek
blyant [ rzeczownik ] = piórnik
blyant [ rzeczownik ] = temperówka
blyant [ rzeczownik ] = kredka
blyg [ przymiotnik ] = skromny
blyg [ przymiotnik ] = wstydliwy
blyg [ przymiotnik ] = bojaźliwy
blylodd [ rzeczownik ] = ołowianka
bo [ rzeczownik ] = włość
bo [ rzeczownik ] = dom
bo [ rzeczownik ] = gniazdo
bo [ rzeczownik ] = mieszkanie
bo [ rzeczownik ] = mienie
bo [ rzeczownik ] = majątek
boa [ rzeczownik ] = boa
boble [ rzeczownik ] = pęcherzyk
boble [ rzeczownik ] = bańka
bod [ rzeczownik ] = propozycja
bod [ rzeczownik ] = podaż
bod [ rzeczownik ] = sklepik
bod [ rzeczownik ] = stragan
bod [ rzeczownik ] = szopa
bod [ rzeczownik ] = buda
bod [ rzeczownik ] = kabina
bod [ rzeczownik ] = oferta
bod [ rzeczownik ] = kram
bod [ rzeczownik ] = ofiarowanie
bøddel [ rzeczownik ] = oprawca
bøddel [ rzeczownik ] = kat
bøffel [ rzeczownik ] = bawół
bog [ rzeczownik ] = podaż
bog [ rzeczownik ] = pieszczotliwość
bog [ rzeczownik ] = przód
bog [ rzeczownik ] = przetarg
bog [ rzeczownik ] = podawanie
bog [ rzeczownik ] = plecy
bog [ rzeczownik ] = przekazywanie
bog [ rzeczownik ] = pobocze
bog [ rzeczownik ] = wielkość
bog [ rzeczownik ] = wrażliwość
bog [ rzeczownik ] = wolumen
bog [ rzeczownik ] = wręczanie
bog [ rzeczownik ] = dziób
bog [ rzeczownik ] = delikatność
bog [ rzeczownik ] = błotnistość
bog [ rzeczownik ] = oferta
bog [ rzeczownik ] = oferowanie
bog [ rzeczownik ] = miękkość
bog [ rzeczownik ] = księga
bog [ rzeczownik ] = książka
bog [ rzeczownik ] = manewr
bog [ rzeczownik ] = objętość
boikott [ rzeczownik ] = bojkot
boikotte [ czasownik ] = bojkotować
bojar [ rzeczownik ] = bojar
bok [ rzeczownik ] = wielkość
bok [ rzeczownik ] = wolumen
bok [ rzeczownik ] = buk
bok [ rzeczownik ] = księga
bok [ rzeczownik ] = objętość
bok [ rzeczownik ] = kozioł
bok [ rzeczownik ] = książka
bok [ rzeczownik ] = koza
bøk [ rzeczownik ] = buk
bøk [ rzeczownik ] = buczyna
bokbind [ rzeczownik ] = okładka
bokføre [ czasownik ] = zaksięgować
bokføring [ rzeczownik ] = księgowość
bokforlag [ rzeczownik ] = wydawnictwo
bokhandel [ rzeczownik ] = księgarstwo
bokhandel [ rzeczownik ] = księgarnia
boks [ rzeczownik ] = pudełko
boks [ rzeczownik ] = puszka
boks [ rzeczownik ] = sejf
boks [ rzeczownik ] = skrzynka
bokse [ czasownik ] = boksować
boksing [ rzeczownik ] = pięściarstwo
boksing [ rzeczownik ] = boks
bokstav [ rzeczownik ] = litera
bokstav [ rzeczownik ] = list
bokstavrim [ rzeczownik ] = aliteracja
boktrykkar [ rzeczownik ] = drukarz
bølgje [ rzeczownik ] = ondulacja
bølgje [ rzeczownik ] = fala
bustad [ rzeczownik ] = firma
bøling [ rzeczownik ] = stado
bøling [ rzeczownik ] = tabun
bøling [ rzeczownik ] = trzoda
bolle [ rzeczownik ] = panew
bolle [ rzeczownik ] = pulpet
bolle [ rzeczownik ] = puchar
bolle [ rzeczownik ] = salaterka
bolle [ rzeczownik ] = bułka
bolle [ rzeczownik ] = flakon
bolle [ rzeczownik ] = czara
bolle [ rzeczownik ] = kluska
bolle [ rzeczownik ] = misa
bølle [ rzeczownik ] = chuligan
bølle [ rzeczownik ] = grandziarz
bølle [ rzeczownik ] = łobuz
bolt [ rzeczownik ] = trzpień
bolt [ rzeczownik ] = strzała
bolt [ rzeczownik ] = rygiel
bolt [ rzeczownik ] = ucieczka
bolt [ rzeczownik ] = sworzeń
bolt [ rzeczownik ] = zasuwa
bolt [ rzeczownik ] = zasuwka
bolt [ rzeczownik ] = drapnięcie
bolt [ rzeczownik ] = bolec
bolt [ rzeczownik ] = antaba
boltre [ czasownik ] = zbytkować
boltre [ czasownik ] = broić
boltre [ czasownik ] = buszować
boltre [ czasownik ] = dokazywać
boltre [ czasownik ] = hasać
bolverk [ rzeczownik ] = przedmurze
bom [ rzeczownik ] = pocisk
bom [ rzeczownik ] = rogatka
bom [ rzeczownik ] = szlaban
bom [ rzeczownik ] = sztaba
bom [ rzeczownik ] = rygiel
bom [ rzeczownik ] = zasuwka
bom [ rzeczownik ] = zapora
bom [ rzeczownik ] = drąg
bom [ rzeczownik ] = bariera
bom [ rzeczownik ] = bomba
bom [ rzeczownik ] = belka
bombardement [ rzeczownik ] = bombardowanie
bombe [ rzeczownik ] = pocisk
bombe [ rzeczownik ] = bomba
bomme [ czasownik ] = przegapić
bomme [ czasownik ] = stracić
bomme [ rzeczownik ] = chybienie
bomme [ czasownik ] = chybić
bommert [ rzeczownik ] = przejęzyczenie
bommert [ rzeczownik ] = pomyłka
bommert [ rzeczownik ] = błąd
bommert [ rzeczownik ] = gafa
bommert [ rzeczownik ] = niezręczność
boms [ rzeczownik ] = bum
bomstille [ przymiotnik ] = nieruchomy
bomull [ rzeczownik ] = wata
bomull [ rzeczownik ] = bawełna
bon [ rzeczownik ] = bon
bon [ rzeczownik ] = kwit
bonde [ rzeczownik ] = rolnik
bonde [ rzeczownik ] = wieśniak
bonde [ rzeczownik ] = włościanin
bonde [ rzeczownik ] = chłop
bonde [ rzeczownik ] = gazda
bonde [ rzeczownik ] = gospodarz
bondegard [ rzeczownik ] = nieruchomość
bondegard [ rzeczownik ] = mienie
bone [ czasownik ] = pucować
bone [ czasownik ] = polerować
bone [ czasownik ] = czyścić
bønn [ rzeczownik ] = pacierz
bønn [ rzeczownik ] = prośba
bønn [ rzeczownik ] = popyt
bønn [ rzeczownik ] = żądanie
bønn [ rzeczownik ] = błaganie
bønn [ rzeczownik ] = modlitwa
bønne [ rzeczownik ] = prośba
bønne [ rzeczownik ] = fasolka
bønne [ rzeczownik ] = błaganie
bønne [ rzeczownik ] = fasola
bønne [ rzeczownik ] = modlitwa
bønneskrift [ rzeczownik ] = petycja
bønnfalle [ czasownik ] = prosić
bønnfalle [ czasownik ] = upraszać
bønnfalle [ czasownik ] = błagać
bønnhøre [ czasownik ] = wysłuchać
bonus [ rzeczownik ] = premia
bonus [ rzeczownik ] = dodatek
bor [ rzeczownik ] = przestępca
bor [ rzeczownik ] = wiertarka
bor [ rzeczownik ] = świder
bor [ rzeczownik ] = wiertło
bor [ rzeczownik ] = bor
bor [ rzeczownik ] = łotr
bor [ rzeczownik ] = nozdrze
bør [ rzeczownik ] = ciężar
bør [ rzeczownik ] = brzemię
bord [ rzeczownik ] = pokład
bord [ rzeczownik ] = półka
bord [ rzeczownik ] = regał
bord [ rzeczownik ] = tabela
bord [ rzeczownik ] = talerz
bord [ rzeczownik ] = stół
bord [ rzeczownik ] = stolik
bord [ rzeczownik ] = szyld
bord [ rzeczownik ] = tablica
bord [ rzeczownik ] = wywieszka
bord [ rzeczownik ] = wykaz
bord [ rzeczownik ] = burta
bord [ rzeczownik ] = deska
bord [ rzeczownik ] = brzeg
bord [ rzeczownik ] = krawędź
bord [ rzeczownik ] = kant
bordduk [ rzeczownik ] = obrus
bordell [ rzeczownik ] = burdel
bore [ rzeczownik ] = wiercenie
bore [ rzeczownik ] = wiertarka
bore [ czasownik ] = świdrować
bore [ czasownik ] = wiercić
bore [ rzeczownik ] = wiertło
bore [ rzeczownik ] = wiertniczy
bore [ czasownik ] = wywiercić
bore [ czasownik ] = wydrążać
bore [ czasownik ] = borować
bore [ czasownik ] = drążyć
bore [ rzeczownik ] = dryl
bore [ rzeczownik ] = musztra
bore [ czasownik ] = musztrować
boretårn [ rzeczownik ] = szyb
borg [ rzeczownik ] = twierdza
borg [ rzeczownik ] = zamek
borg [ rzeczownik ] = gród
borg [ rzeczownik ] = kredyt
borg [ rzeczownik ] = miasto
borger [ rzeczownik ] = obywatel
borger [ rzeczownik ] = mieszkaniec
borger [ rzeczownik ] = mieszczanin
borgarlig [ przymiotnik ] = obywatelski
boring [ rzeczownik ] = wiertnictwo
boring [ rzeczownik ] = wiercenie
børs [ rzeczownik ] = portmonetka
børs [ rzeczownik ] = torba
børs [ rzeczownik ] = wymiana
børs [ rzeczownik ] = giełda
børse [ rzeczownik ] = strzelba
børse [ rzeczownik ] = fuzja
børse [ rzeczownik ] = karabin
børste [ rzeczownik ] = pędzel
børste [ czasownik ] = szczotkować
børste [ rzeczownik ] = szczotka
børste [ czasownik ] = zamiatać
bort [ czasownik ] = rozkaprysić
bort [ czasownik ] = doprowadzić
bort [ przysłówek ] = daleko
bort [ czasownik ] = nieść
bort [ przymiotnik ] = odległy
bortføre [ czasownik ] = porwać
bortføre [ rzeczownik ] = porwanie
bortføring [ rzeczownik ] = porwanie
bortføring [ rzeczownik ] = uprowadzenie
bortforklare [ czasownik ] = wytłumaczyć
bortgang [ rzeczownik ] = śmierć
bortgang [ rzeczownik ] = zgon
bortlede [ czasownik ] = odeprzeć
bøsse [ rzeczownik ] = skarbonka
bot [ rzeczownik ] = pokuta
bot [ rzeczownik ] = opłata
bot [ rzeczownik ] = statek
bot [ rzeczownik ] = czółno
bot [ rzeczownik ] = grzywna
bot [ rzeczownik ] = naprawa
bot [ rzeczownik ] = łódka
bot [ rzeczownik ] = kara
bot [ rzeczownik ] = łódź
botanikk [ rzeczownik ] = botanika
botanisk [ przymiotnik ] = botaniczny
bøte [ czasownik ] = poprawiać
bøte [ czasownik ] = reparować
bøte [ czasownik ] = złagodzić
bøte [ czasownik ] = łagodzić
botemiddel [ rzeczownik ] = środek
botemiddel [ rzeczownik ] = sposób
botemiddel [ rzeczownik ] = lekarstwo
bøtte [ rzeczownik ] = skopek
bøtte [ rzeczownik ] = wiaderko
bøtte [ rzeczownik ] = wiadro
bøtte [ rzeczownik ] = ceber
bøtte [ rzeczownik ] = kubeł
bøye [ rzeczownik ] = pława
bøye [ czasownik ] = pochylać
bøye [ rzeczownik ] = pochył
bøye [ czasownik ] = uginać
bøye [ czasownik ] = schylać
bøye [ czasownik ] = skręcać
bøye [ rzeczownik ] = wygięcie
bøye [ czasownik ] = zginać
bøye [ czasownik ] = wychylać
bøye [ rzeczownik ] = zgięcie
bøye [ czasownik ] = zgiąć
bøye [ czasownik ] = zgarbić
bøye [ czasownik ] = wyginać
bøye [ czasownik ] = wygiąć
bøye [ rzeczownik ] = boja
bøye [ czasownik ] = giąć
bøye [ czasownik ] = krzywić
bøye [ rzeczownik ] = nagięcie
bøye [ czasownik ] = odmieniać
bøyelig [ przymiotnik ] = podatny
bøyelig [ przymiotnik ] = giętki
bøying [ rzeczownik ] = zginanie
bøying [ rzeczownik ] = gięcie
bra [ przymiotnik ] = zdrowy
bra [ przymiotnik ] = dogodny
bra [ przymiotnik ] = dobry
bra [ przymiotnik ] = odpowiedni
bra [ przymiotnik ] = niezły
brå [ przymiotnik ] = pośpieszny
brå [ przymiotnik ] = opryskliwy
brå [ przymiotnik ] = raptowny
brå [ przymiotnik ] = szorstki
brå [ przymiotnik ] = nagły
brå [ przymiotnik ] = obcesowy
bråhast [ rzeczownik ] = pośpiech
bråhast [ rzeczownik ] = nagłość
brak [ rzeczownik ] = ugór
brak [ rzeczownik ] = trzask
brak [ rzeczownik ] = trzeszczenie
brak [ rzeczownik ] = łomot
bråk [ rzeczownik ] = ułamek
bråk [ rzeczownik ] = wrzawa
bråk [ rzeczownik ] = zamieszanie
bråk [ rzeczownik ] = zgiełk
bråk [ rzeczownik ] = harmider
bråk [ rzeczownik ] = awantura
bråk [ rzeczownik ] = hałas
bråk [ rzeczownik ] = krzyk
brake [ czasownik ] = ryczeć
brake [ czasownik ] = grzmieć
brakk [ przymiotnik ] = ugorowy
brakk [ rzeczownik ] = ugór
brakk [ przymiotnik ] = odłogowy
brakk [ rzeczownik ] = odłóg
brakke [ rzeczownik ] = szałas
brakke [ rzeczownik ] = buda
brakke [ rzeczownik ] = ciupa
brakke [ rzeczownik ] = chałupa
brakke [ rzeczownik ] = barak
brakke [ rzeczownik ] = chata
brakke [ rzeczownik ] = odłóg
brakke [ rzeczownik ] = nora
brann [ rzeczownik ] = płomień
brann [ rzeczownik ] = pożar
brann [ rzeczownik ] = zdrój
brann [ rzeczownik ] = źródło
brann [ rzeczownik ] = ogień
brannbil [ rzeczownik ] = wóz
brannfarlig [ przymiotnik ] = palny
brannfarlig [ przymiotnik ] = zapalny
brannmann [ rzeczownik ] = strażak
bransje [ rzeczownik ] = przemysł
bransje [ rzeczownik ] = branża
bras [ rzeczownik ] = spiż
bras [ rzeczownik ] = mosiądz
brasme [ rzeczownik ] = wiola
brasme [ rzeczownik ] = skrzypce
bratsj [ rzeczownik ] = wiola
bratsj [ rzeczownik ] = altówka
bratt [ przymiotnik ] = urwisty
bratt [ przymiotnik ] = spadzisty
bratt [ przymiotnik ] = szorstki
bratt [ przymiotnik ] = stromy
bravur [ rzeczownik ] = brawura
bre [ czasownik ] = rozpościerać
bre [ czasownik ] = rozkładać
bre [ czasownik ] = smarować
bre [ czasownik ] = rozleźć
bre [ czasownik ] = babrać
bre [ rzeczownik ] = lodowiec
bred [ przymiotnik ] = szeroki
bred [ przymiotnik ] = rozległy
bred [ przymiotnik ] = wszechstronny
bred [ przymiotnik ] = ogólny
bred [ przymiotnik ] = obszerny
bred [ przymiotnik ] = ogólnokrajowy
bredd [ rzeczownik ] = szerokość
bredd [ rzeczownik ] = wybrzeże
bredd [ rzeczownik ] = brzeg
bredd [ rzeczownik ] = krawędź
bredde [ rzeczownik ] = wiązka
bredde [ rzeczownik ] = swoboda
bredde [ rzeczownik ] = szerokość
bregne [ rzeczownik ] = paproć
brek [ rzeczownik ] = beczenie
brek [ rzeczownik ] = bek
breke [ czasownik ] = beczeć
brekke [ czasownik ] = rozbijać
brekke [ czasownik ] = tłuc
brekke [ czasownik ] = złamać
brekke [ czasownik ] = łamać
brekke [ rzeczownik ] = mata
brekkjern [ rzeczownik ] = łom
brekning [ rzeczownik ] = przerwanie
brekning [ rzeczownik ] = pauza
brekning [ rzeczownik ] = przerwa
brekning [ rzeczownik ] = załamanie
brekning [ rzeczownik ] = wyłom
brekning [ rzeczownik ] = złamanie
brekning [ rzeczownik ] = zerwanie
brem [ rzeczownik ] = skrzydło
brems [ rzeczownik ] = hamulec
brems [ rzeczownik ] = gęstwa
brems [ rzeczownik ] = międlica
bremse [ czasownik ] = hamować
bremse [ rzeczownik ] = giez
bremse [ rzeczownik ] = hamulec
brenne [ czasownik ] = oparzyć
brenne [ czasownik ] = opalać
brenne [ czasownik ] = osmalić
brenne [ czasownik ] = pałać
brenne [ czasownik ] = palić
brenne [ czasownik ] = płonąć
brenne [ czasownik ] = parzyć
brenne [ czasownik ] = podpalać
brenne [ czasownik ] = przypalić
brenne [ czasownik ] = prażyć
brenne [ czasownik ] = spalać
brenne [ czasownik ] = spalić
brenne [ czasownik ] = rozpalać
brenne [ czasownik ] = sparzyć
brenne [ czasownik ] = smażyć
brenne [ czasownik ] = spopieleć
brenne [ czasownik ] = wypalić
brenne [ czasownik ] = wypalać
brenne [ czasownik ] = gorzeć
brenne [ czasownik ] = napalić
brennemerke [ rzeczownik ] = oparzenie
brennemerke [ rzeczownik ] = piętno
brennemerke [ rzeczownik ] = stygmat
brennemerke [ rzeczownik ] = znak
brennevin [ rzeczownik ] = trunek
brennevin [ rzeczownik ] = spirytus
brennevin [ rzeczownik ] = wódka
brennevin [ rzeczownik ] = napitek
brennevin [ rzeczownik ] = koniak
brenning [ rzeczownik ] = poparzenie
brenning [ rzeczownik ] = piec
brenning [ rzeczownik ] = oparzelizna
brenning [ rzeczownik ] = przybój
brenning [ rzeczownik ] = oparzenie
brenning [ rzeczownik ] = spopielanie
brenning [ rzeczownik ] = spalenizna
brenning [ rzeczownik ] = spalenie
brenning [ rzeczownik ] = spalanie
brennpunkt [ rzeczownik ] = ognisko
brennstoff [ rzeczownik ] = opał
brennstoff [ rzeczownik ] = paliwo
brensel [ rzeczownik ] = opał
brensel [ rzeczownik ] = podsycanie
brensel [ rzeczownik ] = podsycenie
brensel [ rzeczownik ] = paliwo
brent [ przymiotnik ] = całopalny
bresje [ rzeczownik ] = wyrwa
bresje [ rzeczownik ] = wyłom
bresje [ rzeczownik ] = luka
brett [ rzeczownik ] = płyta
brett [ rzeczownik ] = regał
brett [ rzeczownik ] = półka
brett [ rzeczownik ] = taca
brett [ rzeczownik ] = tacka
brett [ rzeczownik ] = zagięcie
brett [ rzeczownik ] = deska
brett [ rzeczownik ] = decha
brett [ rzeczownik ] = narta
brev [ rzeczownik ] = list
brev [ rzeczownik ] = litera
breviar [ rzeczownik ] = brewiarz
brevkort [ rzeczownik ] = pocztówka
brevkort [ rzeczownik ] = widokówka
brevkort [ rzeczownik ] = karta
brevpapir [ rzeczownik ] = papier
brevporto [ rzeczownik ] = porto
bridge [ rzeczownik ] = brydż
brigade [ rzeczownik ] = brygada
brigg [ rzeczownik ] = brygantyna
brigg [ rzeczownik ] = bryg
brikke [ rzeczownik ] = pionek
brikke [ rzeczownik ] = mata
brikke [ rzeczownik ] = kawałek
brikke [ rzeczownik ] = kawał
briljant [ rzeczownik ] = brylant
briller [ rzeczownik ] = okulary
brilleslange [ rzeczownik ] = kobra
bringe [ czasownik ] = przynieść
bringe [ czasownik ] = przynosić
bringe [ czasownik ] = przytoczyć
bringe [ czasownik ] = przyprowadzić
bringe [ czasownik ] = przywieźć
bringe [ czasownik ] = sprowadzać
bringe [ czasownik ] = sprowadzić
bringe [ rzeczownik ] = wnoszenie
bringe [ rzeczownik ] = niesienie
bringebær [ rzeczownik ] = malina
bringebær [ rzeczownik ] = maliniak
bris [ rzeczownik ] = przerwa
bris [ rzeczownik ] = powiew
bris [ rzeczownik ] = pauza
bris [ rzeczownik ] = podmuch
bris [ rzeczownik ] = wietrzyk
bris [ rzeczownik ] = urlop
bris [ rzeczownik ] = wiaterek
bris [ rzeczownik ] = wyłom
bris [ rzeczownik ] = złamanie
bris [ rzeczownik ] = załamanie
bris [ rzeczownik ] = bąk
bris [ rzeczownik ] = bryza
bris [ rzeczownik ] = ferie
bris [ rzeczownik ] = obalenie
brise [ rzeczownik ] = wietrzyk
brise [ rzeczownik ] = bryza
brisling [ rzeczownik ] = szprot
briset [ rzeczownik ] = wada
briset [ rzeczownik ] = deficyt
briset [ rzeczownik ] = feler
brød [ rzeczownik ] = pieczywo
brød [ rzeczownik ] = utrzymanie
brød [ rzeczownik ] = chleb
brød [ rzeczownik ] = bochenek
brodd [ rzeczownik ] = piknięcie
brodd [ rzeczownik ] = ukąszenie
brodd [ rzeczownik ] = użądlenie
brodd [ rzeczownik ] = ukłucie
brodd [ rzeczownik ] = żądło
brodd [ rzeczownik ] = włosek
brodd [ rzeczownik ] = zalążek
brodd [ rzeczownik ] = kolec
broder [ rzeczownik ] = brat
brodere [ czasownik ] = wyhaftować
brodere [ czasownik ] = wyszywać
brodere [ czasownik ] = haftować
brodere [ czasownik ] = koloryzować
broderi [ rzeczownik ] = haft
broderi [ rzeczownik ] = haftowanie
brodermord [ rzeczownik ] = bratobójstwo
brødrister [ rzeczownik ] = opiekacz
brødrister [ rzeczownik ] = toster
brødrister [ rzeczownik ] = grzanka
brødskorpe [ rzeczownik ] = skórka
broiler [ rzeczownik ] = brojler
brøk [ rzeczownik ] = ułamek
brøk [ rzeczownik ] = buk
brøk [ rzeczownik ] = harmider
brokk [ rzeczownik ] = przepuklina
brokk [ rzeczownik ] = ruptura
brøl [ rzeczownik ] = ryk
brøle [ czasownik ] = ryczeć
brøle [ czasownik ] = wyć
brøle [ czasownik ] = wykrzykiwać
brøle [ czasownik ] = wrzeszczeć
brøle [ czasownik ] = huczeć
brom [ rzeczownik ] = brom
bronkitt [ rzeczownik ] = bronchit
brønn [ rzeczownik ] = studnia
brønn [ rzeczownik ] = zdrój
brønn [ rzeczownik ] = źródło
bronse [ rzeczownik ] = spiż
bronse [ rzeczownik ] = brązowanie
bronse [ rzeczownik ] = brąz
bror [ rzeczownik ] = braciszek
bror [ rzeczownik ] = brat
brorpart [ rzeczownik ] = dział
brorskap [ rzeczownik ] = pobratymstwo
brorskap [ rzeczownik ] = bractwo
brorskap [ rzeczownik ] = braterstwo
brosje [ rzeczownik ] = rożen
brosje [ rzeczownik ] = broszka
brosjyre [ rzeczownik ] = broszura
brott [ rzeczownik ] = przestępstwo
brott [ rzeczownik ] = złamanie
bru [ rzeczownik ] = pomost
bru [ rzeczownik ] = brwi
bru [ rzeczownik ] = czoło
bru [ rzeczownik ] = brew
bru [ rzeczownik ] = most
bru [ rzeczownik ] = mostek
brud [ rzeczownik ] = przestępstwo
brud [ rzeczownik ] = przerwanie
brud [ rzeczownik ] = przepuklina
brud [ rzeczownik ] = pęknięcie
brud [ rzeczownik ] = stłuczenie
brud [ rzeczownik ] = zerwanie
brud [ rzeczownik ] = złamanie
brudgom [ rzeczownik ] = nowożeniec
brudgom [ rzeczownik ] = oblubieniec
bruk [ rzeczownik ] = praktyka
bruk [ rzeczownik ] = używanie
bruk [ rzeczownik ] = użycie
bruk [ rzeczownik ] = uprawa
bruk [ rzeczownik ] = użytkowanie
bruk [ rzeczownik ] = użytek
bruk [ rzeczownik ] = zagroda
bruk [ rzeczownik ] = zastosowanie
bruk [ rzeczownik ] = zwyczaj
bruk [ rzeczownik ] = obyczaj
brukbar [ przymiotnik ] = przydatny
brukbar [ przymiotnik ] = użyteczny
brukbar [ przymiotnik ] = niezły
bruke [ czasownik ] = posługiwać
bruke [ czasownik ] = użytkować
bruke [ czasownik ] = spożytkować
bruke [ rzeczownik ] = użytkowanie
bruke [ czasownik ] = użyć
bruke [ czasownik ] = stosować
bruke [ czasownik ] = używać
bruke [ czasownik ] = wykorzystywać
bruke [ czasownik ] = zastosować
bruke [ czasownik ] = zatrudniać
bruke [ czasownik ] = zużywać
bruke [ rzeczownik ] = korzyść
bruke [ czasownik ] = korzystać
bruker [ rzeczownik ] = użytkownik
bruker [ rzeczownik ] = zużywanie
brumme [ czasownik ] = utyskiwać
brumme [ czasownik ] = warczeć
brumme [ czasownik ] = zrzędzić
brumme [ czasownik ] = burczeć
brumme [ czasownik ] = gderać
brumme [ czasownik ] = brzęczeć
brumme [ czasownik ] = mruczeć
brun [ przymiotnik ] = brunatny
brun [ przymiotnik ] = brązowy
brun [ rzeczownik ] = miedziak
brunst [ rzeczownik ] = ruja
brunst [ rzeczownik ] = rykowisko
brunst [ rzeczownik ] = bekowisko
brunst [ rzeczownik ] = koleina
brus [ rzeczownik ] = oranżada
brus [ rzeczownik ] = ryk
brus [ rzeczownik ] = szum
brus [ rzeczownik ] = wrzawa
brus [ rzeczownik ] = hałas
brus [ rzeczownik ] = lemoniada
bruse [ czasownik ] = pienić
bruse [ czasownik ] = szumieć
bruse [ czasownik ] = syczeć
bruse [ czasownik ] = odurzyć
bruse [ czasownik ] = musować
brusk [ rzeczownik ] = użycie
brusk [ rzeczownik ] = uprawa
brusk [ rzeczownik ] = zagroda
brusk [ rzeczownik ] = chrząstka
brusk [ rzeczownik ] = chrzestna
brutal [ przymiotnik ] = brutalny
brutalitet [ rzeczownik ] = brutalność
brutto [ rzeczownik ] = brutto
bry [ czasownik ] = przeszkadzać
bry [ czasownik ] = trudzić
bry [ rzeczownik ] = udręka
bry [ rzeczownik ] = troska
bry [ czasownik ] = dokuczać
bry [ czasownik ] = dręczyć
bry [ czasownik ] = niepokoić
bry [ rzeczownik ] = kłopot
brygg [ rzeczownik ] = warzenie
brygg [ rzeczownik ] = mieszanie
brygge [ rzeczownik ] = przystań
brygge [ rzeczownik ] = pomost
brygge [ rzeczownik ] = warzenie
brygge [ rzeczownik ] = nadbrzeże
brygge [ rzeczownik ] = molo
brygge [ rzeczownik ] = nabrzeże
bryggeri [ rzeczownik ] = browar
bryn [ rzeczownik ] = skraj
bryn [ rzeczownik ] = brew
bryn [ rzeczownik ] = brzeg
bryn [ rzeczownik ] = krawędź
bryne [ rzeczownik ] = osełka
brynje [ rzeczownik ] = kolczuga
brysam [ przymiotnik ] = uciążliwy
brysam [ przymiotnik ] = kłopotliwy
bryst [ rzeczownik ] = pierś
bryst [ rzeczownik ] = sutka
bryst [ rzeczownik ] = zanadrze
bryst [ rzeczownik ] = biust
bryst [ rzeczownik ] = gors
bryst [ rzeczownik ] = komoda
bryst [ rzeczownik ] = łono
brystbilde [ rzeczownik ] = popiersie
brystkasse [ rzeczownik ] = pierś
brystkasse [ rzeczownik ] = klatka
brystnål [ rzeczownik ] = broszka
brystvern [ rzeczownik ] = nasyp
brystvorte [ rzeczownik ] = sutka
brystvorte [ rzeczownik ] = sutek
brystvorte [ rzeczownik ] = wzniesienie
bryte [ czasownik ] = rozbijać
bryte [ czasownik ] = przerywać
bryte [ czasownik ] = tłuc
bryte [ czasownik ] = zrywać
bryte [ czasownik ] = złamać
bryte [ czasownik ] = zbić
bryte [ rzeczownik ] = dyftongizacja
bryte [ czasownik ] = łamać
bryte [ czasownik ] = naruszyć
bryter [ rzeczownik ] = przełącznik
bryter [ rzeczownik ] = sport
bryter [ rzeczownik ] = wyłącznik
bryter [ rzeczownik ] = zapaśnik
bryter [ rzeczownik ] = nacisk
bu [ rzeczownik ] = stragan
bu [ rzeczownik ] = buda
Bud [ rzeczownik ] = wiadomość
buddhisme [ rzeczownik ] = buddyzm
budeie [ rzeczownik ] = mleczarka
budsjett [ rzeczownik ] = budżet
buskap [ rzeczownik ] = orędzie
buskap [ rzeczownik ] = wiadomość
buskap [ rzeczownik ] = komunikat
bue [ rzeczownik ] = przęsło
bue [ rzeczownik ] = smyczek
bue [ rzeczownik ] = zgięcie
bue [ rzeczownik ] = kabłąk
bue [ rzeczownik ] = łuk
bue [ rzeczownik ] = krzywa
buk [ rzeczownik ] = podbrzusze
buk [ rzeczownik ] = żołądek
buk [ rzeczownik ] = brzuch
buk [ rzeczownik ] = księga
buk [ rzeczownik ] = notatnik
buk [ rzeczownik ] = książka
bukett [ rzeczownik ] = wiązanka
bukett [ rzeczownik ] = wiązka
bukett [ rzeczownik ] = bukiet
bukk [ rzeczownik ] = ukłon
bukk [ rzeczownik ] = baran
bukk [ rzeczownik ] = kozioł
bukke [ czasownik ] = schylać
bukke [ czasownik ] = zginać
bukke [ czasownik ] = kłaniać
buksbom [ rzeczownik ] = bukszpan
bukse [ rzeczownik ] = spodnie
bukser [ rzeczownik ] = portki
bukser [ rzeczownik ] = spodnie
bukser [ rzeczownik ] = spodenki
bukser [ rzeczownik ] = gacie
bukser [ rzeczownik ] = majtki
bukser [ rzeczownik ] = kalesony
buksere [ czasownik ] = holować
bukspyttkjertel [ rzeczownik ] = trzustka
bukt [ rzeczownik ] = skręt
bukt [ rzeczownik ] = zgięcie
bukt [ rzeczownik ] = wygięcie
bukt [ rzeczownik ] = zatoka
buktaler [ rzeczownik ] = brzuchomówca
bukte [ czasownik ] = zgiąć
bulder [ rzeczownik ] = wrzask
bulder [ rzeczownik ] = grzmot
bulder [ rzeczownik ] = hałas
bule [ rzeczownik ] = wybrzuszenie
bule [ rzeczownik ] = guz
bulevard [ rzeczownik ] = bulwar
buljong [ rzeczownik ] = rosół
buljong [ rzeczownik ] = bulion
bulk [ rzeczownik ] = uderzenie
bulle [ rzeczownik ] = wybrzuszenie
bulle [ rzeczownik ] = byk
bulle [ rzeczownik ] = buhaj
bulle [ rzeczownik ] = gliniarz
bulle [ rzeczownik ] = bulla
bunad [ rzeczownik ] = gobelin
bunke [ rzeczownik ] = palowanie
bunke [ rzeczownik ] = pryzma
bunke [ rzeczownik ] = stos
bunke [ rzeczownik ] = sterta
bunke [ rzeczownik ] = stóg
bunke [ rzeczownik ] = kupa
bunke [ rzeczownik ] = mnóstwo
bunker [ rzeczownik ] = osłona
bunker [ rzeczownik ] = schron
bunker [ rzeczownik ] = schronienie
bunker [ rzeczownik ] = węglownia
bunker [ rzeczownik ] = zasobnia
bunker [ rzeczownik ] = bunkier
bunker [ rzeczownik ] = budka
bunker [ rzeczownik ] = ochrona
bunt [ rzeczownik ] = pęczek
bunt [ rzeczownik ] = pęk
bunt [ rzeczownik ] = tobół
bunt [ rzeczownik ] = tłumok
bunt [ rzeczownik ] = wiązanka
bunt [ rzeczownik ] = wiązka
bunt [ rzeczownik ] = tobołek
bunt [ rzeczownik ] = zawiniątko
bunt [ rzeczownik ] = grupa
buntmakar [ rzeczownik ] = kożusznik
bur [ rzeczownik ] = ciupa
bur [ rzeczownik ] = klatka
buse [ czasownik ] = pędzić
busemann [ rzeczownik ] = straszydło
busk [ rzeczownik ] = busz
busk [ rzeczownik ] = brykla
busk [ rzeczownik ] = gąszcz
busk [ rzeczownik ] = krzew
busk [ rzeczownik ] = krzak
buskap [ rzeczownik ] = bydło
buskas [ rzeczownik ] = gęstwina
buskas [ rzeczownik ] = gąszcz
buss [ rzeczownik ] = autobus
buss [ rzeczownik ] = autokar
buss [ rzeczownik ] = magistrala
bust [ rzeczownik ] = szczecina
butikk [ rzeczownik ] = sklep
butikk [ rzeczownik ] = składnica
butikk [ rzeczownik ] = skład
butikk [ rzeczownik ] = interes
butikk [ rzeczownik ] = butik
butikk [ rzeczownik ] = magazyn
butikkekspeditør [ rzeczownik ] = ekspedient
butt [ przymiotnik ] = tępy
butterdeig [ rzeczownik ] = ciasto
by [ czasownik ] = polecać
by [ czasownik ] = rozkazywać
by [ rzeczownik ] = wioska
by [ rzeczownik ] = stolica
by [ czasownik ] = rozkazać
by [ rzeczownik ] = wieś
by [ czasownik ] = zapraszać
by [ czasownik ] = zaprosić
by [ czasownik ] = zaoferować
by [ rzeczownik ] = gród
by [ czasownik ] = oferować
by [ czasownik ] = nakazać
by [ czasownik ] = kazać
by [ rzeczownik ] = metropolia
by [ rzeczownik ] = miasto
by [ rzeczownik ] = miasteczko
bydel [ rzeczownik ] = ćwierć
bydel [ rzeczownik ] = ćwiartka
bydel [ rzeczownik ] = dzielnica
bydel [ rzeczownik ] = łaska
bydel [ rzeczownik ] = kwadrans
bydel [ rzeczownik ] = kwartał
bydel [ rzeczownik ] = kwadra
bygd [ rzeczownik ] = okolica
bygd [ rzeczownik ] = okrąg
bygd [ rzeczownik ] = osada
bygd [ rzeczownik ] = wioska
bygd [ rzeczownik ] = wieś
bygd [ rzeczownik ] = gmina
bygd [ rzeczownik ] = dzielnica
bygd [ rzeczownik ] = miasteczko
bygd [ rzeczownik ] = kolonia
bygg [ rzeczownik ] = wybudowanie
bygg [ rzeczownik ] = zbudowanie
bygg [ rzeczownik ] = jęczmień
bygg [ rzeczownik ] = bazowanie
bygg [ rzeczownik ] = budowanie
bygg [ rzeczownik ] = budowla
bygge [ czasownik ] = skonstruować
bygge [ czasownik ] = zbudować
bygge [ czasownik ] = wykonywać
bygge [ czasownik ] = budować
bygge [ czasownik ] = konstruować
byggverk [ rzeczownik ] = gmach
byggverk [ rzeczownik ] = budowa
byggverk [ rzeczownik ] = budowla
byggverk [ rzeczownik ] = budownictwo
byggverk [ rzeczownik ] = budynek
byggverk [ rzeczownik ] = konstrukcja
bygning [ rzeczownik ] = budowa
bygning [ rzeczownik ] = gmach
bygning [ rzeczownik ] = budowla
bygning [ rzeczownik ] = budownictwo
bygning [ rzeczownik ] = budynek
byll [ rzeczownik ] = ropień
byll [ rzeczownik ] = wrzód
bylt [ rzeczownik ] = tłumok
bylt [ rzeczownik ] = zawiniątko
byrå [ rzeczownik ] = sekretarzyk
byrå [ rzeczownik ] = urząd
byrå [ rzeczownik ] = zarząd
byrå [ rzeczownik ] = agentura
byrå [ rzeczownik ] = ajencja
byrå [ rzeczownik ] = biurko
byrå [ rzeczownik ] = biuro
byrå [ rzeczownik ] = gabinet
byrå [ rzeczownik ] = agencja
byrå [ rzeczownik ] = komoda
byrå [ rzeczownik ] = kancelaria
byråd [ rzeczownik ] = sekretarzyk
byråd [ rzeczownik ] = agencja
byråd [ rzeczownik ] = komoda
byråkrat [ rzeczownik ] = biurokrata
byråkrati [ rzeczownik ] = biurokracja
byråkrati [ rzeczownik ] = biurokratyzacja
byrde [ rzeczownik ] = brzemię
byrde [ rzeczownik ] = ciężar
byrde [ rzeczownik ] = obciążenie
byrde [ rzeczownik ] = ładunek
byste [ rzeczownik ] = popiersie
bytte [ rzeczownik ] = przełącznik
bytte [ czasownik ] = przełączać
bytte [ rzeczownik ] = przełączanie
bytte [ czasownik ] = przestawić
bytte [ rzeczownik ] = podstawienie
bytte [ rzeczownik ] = pastwa
bytte [ rzeczownik ] = przestawienie
bytte [ rzeczownik ] = przełączenie
bytte [ czasownik ] = przełączyć
bytte [ rzeczownik ] = substytucja
bytte [ rzeczownik ] = wymiana
bytte [ czasownik ] = wymieniać
bytte [ rzeczownik ] = włącznik
bytte [ czasownik ] = zamienić
bytte [ rzeczownik ] = wyłącznik
bytte [ czasownik ] = wymienić
bytte [ rzeczownik ] = zdobycz
bytte [ rzeczownik ] = zamiana
bytte [ czasownik ] = zmieniać
bytte [ rzeczownik ] = bufet
bytte [ rzeczownik ] = ofiara
bytte [ rzeczownik ] = łup
bytte [ rzeczownik ] = odłącznik
camping [ rzeczownik ] = biwakowanie
camping [ rzeczownik ] = obóz
camping [ rzeczownik ] = kemping
camping [ rzeczownik ] = obozowanie
camping [ rzeczownik ] = obozowisko
celle [ rzeczownik ] = rozmnóżka
celle [ rzeczownik ] = cela
celle [ rzeczownik ] = elektrolizer
celle [ rzeczownik ] = celka
celle [ rzeczownik ] = komórka
cellevev [ rzeczownik ] = tkanka
cellist [ rzeczownik ] = wiolonczelista
celluloid [ rzeczownik ] = celuloid
cembalo [ rzeczownik ] = klawesyn
cembalo [ rzeczownik ] = klawikord
champagne [ rzeczownik ] = szampan
changer [ rzeczownik ] = zmieniacz
cisterne [ rzeczownik ] = zbiornik
cisterne [ rzeczownik ] = cysterna
citadell [ rzeczownik ] = twierdza
citadell [ rzeczownik ] = cytadela
clutch [ rzeczownik ] = sprzęgło
clutch [ rzeczownik ] = wyląg
clutch [ rzeczownik ] = chwytak
cocktail [ rzeczownik ] = koktajl
collier [ rzeczownik ] = rudowęglowiec
collier [ rzeczownik ] = węglowiec
collier [ rzeczownik ] = naszyjnik
collier [ rzeczownik ] = kolia
cot [ rzeczownik ] = łóżeczko
coyote [ rzeczownik ] = kojot
cup [ rzeczownik ] = puchar
cup [ rzeczownik ] = panewka
cup [ rzeczownik ] = filiżanka
cup [ rzeczownik ] = kielich
cup [ rzeczownik ] = kubek
cyste [ rzeczownik ] = torbiel
cyste [ rzeczownik ] = cysta
da [ przysłówek ] = tu
da [ przysłówek ] = tam
da [ przysłówek ] = wtedy
da [ przysłówek ] = wówczas
da [ przysłówek ] = jak
då [ rzeczownik ] = łania
dåd [ rzeczownik ] = postępek
dåd [ rzeczownik ] = uczynek
dåd [ rzeczownik ] = wyczyn
dåd [ rzeczownik ] = akt
dåd [ rzeczownik ] = dokument
dåd [ rzeczownik ] = dzieło
dåd [ rzeczownik ] = czyn
daddel [ rzeczownik ] = wymówka
daddel [ rzeczownik ] = wyrzut
daddel [ rzeczownik ] = daktyl
daddel [ rzeczownik ] = nagana
dådyr [ rzeczownik ] = sarna
dådyr [ rzeczownik ] = daniel
dådyr [ rzeczownik ] = łania
dag [ rzeczownik ] = dzionek
dag [ rzeczownik ] = doba
dag [ rzeczownik ] = dzień
dagblad [ rzeczownik ] = dziennik
dagblad [ rzeczownik ] = gazeta
dagbok [ rzeczownik ] = pamiętnik
dagbok [ rzeczownik ] = żurnal
dagbok [ rzeczownik ] = dziennik
dagbok [ rzeczownik ] = czasopismo
dagbok [ rzeczownik ] = notatnik
dagbok [ rzeczownik ] = kalendarzyk
dagast [ czasownik ] = świtać
daggry [ rzeczownik ] = świt
daggry [ rzeczownik ] = brzask
daglig [ przymiotnik ] = powszedni
daglig [ przymiotnik ] = dzienny
daglig [ przymiotnik ] = dobowy
daglig [ przymiotnik ] = codzienny
dagsorden [ rzeczownik ] = porządek
daktyl [ rzeczownik ] = daktyl
dal [ rzeczownik ] = padół
dal [ rzeczownik ] = dolina
dal [ rzeczownik ] = kotlina
dale [ czasownik ] = opuszczać
dale [ czasownik ] = opadać
dale [ czasownik ] = spadać
dale [ czasownik ] = zmniejszać
dale [ czasownik ] = maleć
dam [ rzeczownik ] = przegroda
dam [ rzeczownik ] = wał
dam [ rzeczownik ] = sadzawka
dam [ rzeczownik ] = warcaby
dam [ rzeczownik ] = tama
dam [ rzeczownik ] = staw
dam [ rzeczownik ] = zapora
dam [ rzeczownik ] = dama
dam [ rzeczownik ] = grobla
dam [ rzeczownik ] = basen
dam [ rzeczownik ] = kałuża
dam [ rzeczownik ] = kobieta
dame [ rzeczownik ] = warcaby
dame [ rzeczownik ] = damka
dame [ rzeczownik ] = hetman
dame [ rzeczownik ] = dama
dame [ rzeczownik ] = kobieta
dame [ rzeczownik ] = król
damebind [ rzeczownik ] = podpaska
damp [ rzeczownik ] = opar
damp [ rzeczownik ] = para
damp [ rzeczownik ] = zamglenie
damp [ rzeczownik ] = dym
damp [ rzeczownik ] = mgła
damp [ rzeczownik ] = mgiełka
dåne [ czasownik ] = słabnąć
dåne [ czasownik ] = zemdleć
dåne [ czasownik ] = mdleć
danne [ czasownik ] = tworzyć
danne [ czasownik ] = formować
danne [ czasownik ] = kształcić
danne [ czasownik ] = kształtować
dans [ rzeczownik ] = potańcówka
dans [ rzeczownik ] = tan
dans [ rzeczownik ] = taniec
danse [ czasownik ] = tańczyć
dåp [ rzeczownik ] = chrzest
dåp [ rzeczownik ] = chrzczenie
dåre [ rzeczownik ] = wariat
dåre [ rzeczownik ] = szaleniec
dåre [ rzeczownik ] = dureń
dåre [ rzeczownik ] = głupiec
dåre [ rzeczownik ] = obłąkaniec
dårlig [ przymiotnik ] = słaby
dårlig [ przymiotnik ] = ubogi
dårlig [ przymiotnik ] = zły
dårlig [ przymiotnik ] = zdrożny
dårlig [ przymiotnik ] = złośliwy
dårlig [ przymiotnik ] = biedny
dårlig [ przymiotnik ] = chory
dårlig [ przymiotnik ] = mizerny
dårlig [ przymiotnik ] = niedobry
dårlig [ przymiotnik ] = nędzny
dårlig [ przymiotnik ] = niskogatunkowy
dårlig [ przymiotnik ] = lichy
dårlig [ przymiotnik ] = kiepski
dårlig [ przymiotnik ] = niezdrów
dårlig [ przymiotnik ] = morowy
dårlig [ przymiotnik ] = nieprzyjemny
dårlig [ przymiotnik ] = niezdrowy
dårskap [ rzeczownik ] = szał
dårskap [ rzeczownik ] = szaleństwo
dårskap [ rzeczownik ] = głupota
darwinisme [ rzeczownik ] = darwinizm
dåse [ rzeczownik ] = pudło
dåse [ rzeczownik ] = pudełko
dåse [ rzeczownik ] = puszka
dåse [ rzeczownik ] = skrzynia
dåse [ rzeczownik ] = skrzynka
dåse [ rzeczownik ] = bańka
dåse [ rzeczownik ] = blaszanka
dåse [ rzeczownik ] = boks
dåse [ rzeczownik ] = kanister
dåsemikkel [ rzeczownik ] = głupiec
dåsemikkel [ rzeczownik ] = ciamajda
dåsemikkel [ rzeczownik ] = gamoń
dask [ rzeczownik ] = pauza
dask [ rzeczownik ] = przerywnik
dask [ rzeczownik ] = klaps
dask [ rzeczownik ] = kreska
dask [ rzeczownik ] = łącznik
dask [ rzeczownik ] = myślnik
data [ rzeczownik ] = dane
datamaskin [ rzeczownik ] = rachmistrz
datamaskin [ rzeczownik ] = komputer
datere [ czasownik ] = datować
dativ [ rzeczownik ] = celownik
dato [ rzeczownik ] = randka
dato [ rzeczownik ] = termin
dato [ rzeczownik ] = data
datten [ rzeczownik ] = panna
datten [ rzeczownik ] = dziewczynka
datum [ rzeczownik ] = fakt
datum [ rzeczownik ] = data
datum [ rzeczownik ] = daktyl
davit [ rzeczownik ] = żurawik
de [ przymiotnik ] = przedmiotowy
de [ rzeczownik ] = państwo
de [ rzeczownik ] = pan
de [ przymiotnik ] = wolny
debatt [ rzeczownik ] = spór
debatt [ rzeczownik ] = rozprawa
debatt [ rzeczownik ] = debatowanie
debatt [ rzeczownik ] = debata
debatt [ rzeczownik ] = dyskusja
debattere [ czasownik ] = przedyskutować
debattere [ czasownik ] = omawiać
debattere [ czasownik ] = roztrząsać
debattere [ czasownik ] = rozprawiać
debattere [ czasownik ] = dyskutować
debet [ rzeczownik ] = debet
debitere [ czasownik ] = obciążyć
debitor [ rzeczownik ] = dłużnik
debut [ rzeczownik ] = debiut
dechiffrere [ czasownik ] = rozszyfrowywać
dechiffrere [ czasownik ] = odcyfrowywać
dechiffrere [ czasownik ] = odcyfrować
dedikasjon [ rzeczownik ] = dedykacja
deduksjon [ rzeczownik ] = dedukcja
defekt [ rzeczownik ] = omyłka
defekt [ rzeczownik ] = przywara
defekt [ rzeczownik ] = plama
defekt [ przymiotnik ] = wadliwy
defekt [ rzeczownik ] = wada
defekt [ rzeczownik ] = ułomność
defekt [ rzeczownik ] = skaza
defekt [ rzeczownik ] = uszkodzenie
defekt [ rzeczownik ] = usterka
defekt [ rzeczownik ] = feler
defekt [ rzeczownik ] = brak
defekt [ rzeczownik ] = defekt
defekt [ przymiotnik ] = defektywny
defekt [ przymiotnik ] = defektowy
defekt [ rzeczownik ] = błąd
deflasjon [ rzeczownik ] = deflacja
degenerasjon [ rzeczownik ] = zwyrodnienie
degenerasjon [ rzeczownik ] = wynaturzenie
degenerasjon [ rzeczownik ] = degeneracja
degradere [ czasownik ] = poniżyć
degradere [ czasownik ] = degradować
degradering [ rzeczownik ] = degradacja
degresjon [ rzeczownik ] = degresja
deig [ rzeczownik ] = ciasto
deig [ rzeczownik ] = forsa
dekk [ rzeczownik ] = ogumienie
dekk [ rzeczownik ] = pokład
dekk [ rzeczownik ] = opona
dekk [ rzeczownik ] = ustrojenie
dekk [ rzeczownik ] = nużyca
dekk [ rzeczownik ] = obręcz
dekke [ czasownik ] = pokryć
dekke [ rzeczownik ] = pokrycie
dekke [ czasownik ] = przykryć
dekke [ rzeczownik ] = okładka
dekke [ czasownik ] = okryć
dekke [ czasownik ] = pokrywać
dekke [ czasownik ] = opędzać
dekke [ czasownik ] = zakrywać
dekke [ czasownik ] = zasłonić
dekke [ czasownik ] = nakrywać
dekke [ rzeczownik ] = nawierzchnia
dekke [ rzeczownik ] = nakrycie
dekke [ czasownik ] = nakryć
deklamasjon [ rzeczownik ] = recytacja
deklamasjon [ rzeczownik ] = deklamacja
deklamere [ czasownik ] = recytować
deklarasjon [ rzeczownik ] = deklaracja
dekning [ rzeczownik ] = pokrycie
dekning [ rzeczownik ] = zapłata
dekning [ rzeczownik ] = objęcie
dekokt [ rzeczownik ] = napar
dekorasjon [ rzeczownik ] = ozdoba
dekorasjon [ rzeczownik ] = wystrój
dekorasjon [ rzeczownik ] = dekoracja
dekorasjon [ rzeczownik ] = odznaczenie
dekorere [ czasownik ] = przyozdobić
dekorere [ czasownik ] = ozdabiać
dekorere [ czasownik ] = ozdobić
dekorere [ czasownik ] = upiększać
dekorere [ czasownik ] = udekorować
dekorere [ czasownik ] = dekorować
dekret [ rzeczownik ] = rozkaz
dekret [ rzeczownik ] = rozporządzenie
dekret [ rzeczownik ] = zarządzenie
dekret [ rzeczownik ] = wyrok
dekret [ rzeczownik ] = decyzja
dekret [ rzeczownik ] = dekret
deksel [ rzeczownik ] = okładka
deksel [ rzeczownik ] = pokrywka
deksel [ rzeczownik ] = powieka
deksel [ rzeczownik ] = pokrywa
deksel [ rzeczownik ] = przykrywka
deksel [ rzeczownik ] = osłona
deksel [ rzeczownik ] = przykrycie
deksel [ rzeczownik ] = wieko
deksel [ rzeczownik ] = wieczko
deksel [ rzeczownik ] = nakrycie
deksel [ rzeczownik ] = koperta
del [ rzeczownik ] = płat
del [ rzeczownik ] = połać
del [ rzeczownik ] = rola
del [ rzeczownik ] = plasterek
del [ rzeczownik ] = porcja
del [ rzeczownik ] = sztuka
del [ rzeczownik ] = strona
del [ rzeczownik ] = składnik
del [ rzeczownik ] = udział
del [ rzeczownik ] = cześć
del [ rzeczownik ] = dola
del [ rzeczownik ] = część
del [ rzeczownik ] = dział
del [ rzeczownik ] = kawałek
del [ rzeczownik ] = odcinek
dele [ czasownik ] = partycypować
dele [ czasownik ] = podzielać
dele [ czasownik ] = rozdzielić
dele [ czasownik ] = podzielić
dele [ czasownik ] = rozdzielać
dele [ czasownik ] = udostępnić
dele [ czasownik ] = ujawniać
dele [ czasownik ] = udostępniać
dele [ czasownik ] = wymieniać
dele [ czasownik ] = współuczestniczyć
dele [ czasownik ] = współdzielić
dele [ czasownik ] = dzielić
delegasjon [ rzeczownik ] = delegacja
delegere [ czasownik ] = powierzać
delegere [ czasownik ] = uprawnić
delegere [ czasownik ] = wydelegować
delegere [ czasownik ] = zlecać
delegere [ czasownik ] = zlecić
delegere [ czasownik ] = delegować
delelig [ przymiotnik ] = podzielny
delfin [ rzeczownik ] = delfin
delikat [ rzeczownik ] = przysmak
delikat [ przymiotnik ] = smaczny
delikat [ przymiotnik ] = wątły
delikat [ rzeczownik ] = specjał
delikat [ przymiotnik ] = rozkoszny
delikat [ rzeczownik ] = smakowitość
delikat [ przymiotnik ] = wykwintny
delikat [ przymiotnik ] = wyborny
delikat [ przymiotnik ] = wybredny
delikat [ przymiotnik ] = wyśmienity
delikat [ przymiotnik ] = czuły
delikat [ przymiotnik ] = drobny
delikat [ przymiotnik ] = drażliwy
delikat [ przymiotnik ] = delikatny
delikat [ rzeczownik ] = frykas
delikat [ przymiotnik ] = grymaśny
delikat [ przymiotnik ] = misterny
delikatesse [ rzeczownik ] = przysmak
delikatesse [ rzeczownik ] = delikatność
delikatesse [ rzeczownik ] = delikates
deling [ rzeczownik ] = rozdzielanie
deling [ rzeczownik ] = rozbiór
deling [ rzeczownik ] = podział
deling [ rzeczownik ] = rozdział
deling [ rzeczownik ] = przedział
deling [ rzeczownik ] = sekcja
deling [ rzeczownik ] = udział
deling [ rzeczownik ] = współpasażer
deling [ rzeczownik ] = dywizja
deling [ rzeczownik ] = dział
deling [ rzeczownik ] = dzielenie
deling [ rzeczownik ] = oddział
dels [ przysłówek ] = częściowo
dels [ przysłówek ] = jak
delta [ czasownik ] = uczestniczyć
delta [ rzeczownik ] = delta
delvis [ przymiotnik ] = częściowy
delvis [ przysłówek ] = częściowo
demagog [ rzeczownik ] = demagog
dementere [ czasownik ] = przeczyć
dementere [ czasownik ] = zaprzeczać
dementere [ czasownik ] = zapierać
dementi [ rzeczownik ] = zaprzeczenie
demme [ czasownik ] = tamować
demning [ rzeczownik ] = tama
demning [ rzeczownik ] = wał
demning [ rzeczownik ] = zapora
demning [ rzeczownik ] = grobla
demokrat [ rzeczownik ] = demokrata
demokrat [ rzeczownik ] = demokracja
demokrat [ rzeczownik ] = ludowiec
demokrati [ rzeczownik ] = demokracja
demokrati [ rzeczownik ] = ludowładztwo
demokratisk [ przymiotnik ] = demokratyczny
demon [ rzeczownik ] = demon
demon [ rzeczownik ] = diabeł
demon [ rzeczownik ] = czart
demonstrant [ rzeczownik ] = demonstrant
demonstrasjon [ rzeczownik ] = demonstracja
demonstrasjon [ rzeczownik ] = manifestacja
demonstrativ [ przymiotnik ] = demonstracyjny
demonstrativ [ przymiotnik ] = manifestacyjny
demonstrere [ czasownik ] = pokazywać
demonstrere [ czasownik ] = uwidaczniać
demonstrere [ czasownik ] = udowadniać
demonstrere [ czasownik ] = wykazywać
demonstrere [ czasownik ] = zamanifestować
demonstrere [ czasownik ] = dowodzić
demonstrere [ czasownik ] = demonstrować
demonstrere [ czasownik ] = manifestować
demoralisasjon [ rzeczownik ] = demoralizacja
dempe [ czasownik ] = przytłumić
dempe [ czasownik ] = przyciszyć
dempe [ czasownik ] = stłumić
dempe [ czasownik ] = tłumić
dempe [ czasownik ] = hamować
demre [ czasownik ] = świtać
demre [ czasownik ] = rozjaśniać
demring [ rzeczownik ] = świt
demring [ rzeczownik ] = brzask
den [ rzeczownik ] = ten
den [ rzeczownik ] = tamten
denne [ rzeczownik ] = ten
denotasjon [ rzeczownik ] = denotacja
deodorant [ rzeczownik ] = dezodorant
departement [ rzeczownik ] = urząd
departement [ rzeczownik ] = sekcja
departement [ rzeczownik ] = wydział
departement [ rzeczownik ] = duszpasterstwo
departement [ rzeczownik ] = departament
departement [ rzeczownik ] = dział
departement [ rzeczownik ] = katedra
departement [ rzeczownik ] = ministerstwo
departement [ rzeczownik ] = oddział
depesje [ rzeczownik ] = depesza
deponere [ czasownik ] = deponować
deportasjon [ rzeczownik ] = deportowanie
deportere [ czasownik ] = deportować
depositum [ rzeczownik ] = zastaw
depositum [ rzeczownik ] = zadatek
depositum [ rzeczownik ] = depozyt
depot [ rzeczownik ] = remiza
depot [ rzeczownik ] = osad
depot [ rzeczownik ] = wagonownia
depot [ rzeczownik ] = składnica
depot [ rzeczownik ] = skład
depot [ rzeczownik ] = zajezdnia
depot [ rzeczownik ] = złoże
depot [ rzeczownik ] = zbiornik
depot [ rzeczownik ] = depozyt
depot [ rzeczownik ] = magazyn
depresjon [ rzeczownik ] = osowiałość
depresjon [ rzeczownik ] = zagłębienie
depresjon [ rzeczownik ] = załamanie
depresjon [ rzeczownik ] = zapadlisko
depresjon [ rzeczownik ] = depresja
depresjon [ rzeczownik ] = niż
der [ przysłówek ] = tam
der [ przysłówek ] = gdzie
derav [ przysłówek ] = stąd
deretter [ przysłówek ] = potem
deretter [ przysłówek ] = stamtąd
deretter [ przysłówek ] = wówczas
deretter [ przysłówek ] = wtedy
deretter [ przysłówek ] = następnie
derfor [ przysłówek ] = stąd
derfor [ przysłówek ] = dlatego
derfrå [ przysłówek ] = stąd
deriblant [ przysłówek ] = pomiędzy
der på [ przysłówek ] = potem
dersom [ spójnik ] = jakby
dersom [ spójnik ] = jeśli
dersom [ spójnik ] = gdyby
dersom [ spójnik ] = czy
dersom [ spójnik ] = jeżeli
desember [ rzeczownik ] = grudzień
desertere [ czasownik ] = opuścić
desertere [ czasownik ] = porzucić
desertere [ czasownik ] = zdezerterować
desertere [ czasownik ] = dezerterować
desertør [ rzeczownik ] = uciekinier
design [ rzeczownik ] = projektowanie
design [ rzeczownik ] = szkic
design [ rzeczownik ] = wzór
design [ rzeczownik ] = wzornictwo
design [ rzeczownik ] = aranżacja
design [ rzeczownik ] = model
desimal [ przymiotnik ] = dziesiętny
desimal [ przymiotnik ] = dziesiątkowy
desinfeksjon [ rzeczownik ] = dezynfekcja
desinfeksjon [ rzeczownik ] = odkażenie
desinfisere [ czasownik ] = wydezynfekować
desinfisere [ czasownik ] = zdezynfekować
desinfisere [ czasownik ] = dezynfekować
desinfisere [ czasownik ] = odymić
desinfisere [ czasownik ] = odkażać
desorientere [ czasownik ] = pomieszać
desorientere [ czasownik ] = pogmatwać
desperasjon [ rzeczownik ] = desperacja
despot [ rzeczownik ] = tyran
despot [ rzeczownik ] = samowładca
despot [ rzeczownik ] = despota
despot [ rzeczownik ] = autokrata
dessert [ rzeczownik ] = deser
dessert [ rzeczownik ] = legumina
dessverre [ przysłówek ] = niefortunnie
dessverre [ przysłówek ] = niestety
destillasjon [ rzeczownik ] = destylacja
destillere [ czasownik ] = sączyć
destillere [ czasownik ] = destylować
det [ rzeczownik ] = rozpościeranie
det [ rzeczownik ] = ten
det [ rzeczownik ] = tamten
detalj [ rzeczownik ] = szczegół
detalj [ rzeczownik ] = detal
detalj [ rzeczownik ] = część
detaljert [ przymiotnik ] = szczegółowy
detaljert [ przymiotnik ] = drobiazgowy
detektiv [ rzeczownik ] = wywiadowca
detektiv [ rzeczownik ] = detektyw
detonere [ czasownik ] = detonować
devaluere [ czasownik ] = zdewaluować
devaluere [ rzeczownik ] = dewaluacja
devaluere [ czasownik ] = dewaluować
devaluering [ rzeczownik ] = dewaluacja
dia [ rzeczownik ] = przeźrocze
dia [ rzeczownik ] = slajd
dia [ rzeczownik ] = bożek
dia [ rzeczownik ] = bóstwo
dia [ rzeczownik ] = bóg
dia [ rzeczownik ] = diapozytyw
diabetes [ rzeczownik ] = cukrzyca
diabetes [ rzeczownik ] = diabetyk
diadem [ rzeczownik ] = wieniec
diadem [ rzeczownik ] = diadem
diadem [ rzeczownik ] = korona
diagnose [ rzeczownik ] = rozpoznanie
diagnose [ rzeczownik ] = diagnostyka
diagnose [ rzeczownik ] = diagnozowanie
diagnose [ rzeczownik ] = diagnoza
diagonal [ rzeczownik ] = przekątna
diagram [ rzeczownik ] = wykres
diagram [ rzeczownik ] = diagram
dialekt [ rzeczownik ] = przycisk
dialekt [ rzeczownik ] = akcent
dialekt [ rzeczownik ] = dialekt
dialekt [ rzeczownik ] = gwara
dialekt [ rzeczownik ] = nacisk
dialekt [ rzeczownik ] = narzecze
dialog [ rzeczownik ] = rozmowa
dialog [ rzeczownik ] = dialog
diamant [ rzeczownik ] = romb
diamant [ rzeczownik ] = diament
diamant [ rzeczownik ] = brylant
diamant [ rzeczownik ] = karo
diameter [ rzeczownik ] = średnica
diametral [ przymiotnik ] = średnicowy
diametral [ przymiotnik ] = diametralny
diaré [ rzeczownik ] = sraczka
diaré [ rzeczownik ] = rozwolnienie
diaré [ rzeczownik ] = biegunka
die [ czasownik ] = ssać
die [ czasownik ] = karmić
diett [ rzeczownik ] = reżim
diett [ rzeczownik ] = dieta
difteri [ rzeczownik ] = dyfteria
digital [ przymiotnik ] = palczasty
digital [ przymiotnik ] = cyfrowy
digital [ przymiotnik ] = numeryczny
digresjon [ rzeczownik ] = dygresja
dike [ rzeczownik ] = rów
dike [ rzeczownik ] = tama
dike [ rzeczownik ] = ściek
dike [ rzeczownik ] = grobla
diksjon [ rzeczownik ] = wysłowienie
diksjon [ rzeczownik ] = dykcja
dikt [ rzeczownik ] = poemat
dikt [ rzeczownik ] = wiersz
dikt [ rzeczownik ] = urojenie
dikt [ rzeczownik ] = wymysł
dikt [ rzeczownik ] = kłamstwo
diktat [ rzeczownik ] = dyktat
diktat [ rzeczownik ] = dyktando
diktator [ rzeczownik ] = dyktator
dikte [ czasownik ] = pisać
dikte [ czasownik ] = roić
dikte [ czasownik ] = tworzyć
dikte [ czasownik ] = zmyślać
dikter [ rzeczownik ] = poeta
dilemma [ rzeczownik ] = dylemat
dilemma [ rzeczownik ] = kłopot
diligence [ rzeczownik ] = skrzętność
diligence [ rzeczownik ] = dyliżans
dill [ rzeczownik ] = bzdura
dill [ rzeczownik ] = nonsens
dill [ rzeczownik ] = koperek
dill [ rzeczownik ] = kopra
dill [ rzeczownik ] = koper
dimensjon [ rzeczownik ] = wielkość
dimensjon [ rzeczownik ] = rozmiar
dimensjon [ rzeczownik ] = wymiar
dingle [ czasownik ] = majtać
diplom [ rzeczownik ] = świadectwo
diplom [ rzeczownik ] = dyplom
diplomat [ rzeczownik ] = dyplomata
direksjon [ rzeczownik ] = zarząd
direksjon [ rzeczownik ] = dyrekcja
direkte [ przymiotnik ] = prosty
direkte [ przymiotnik ] = uczciwy
direkte [ przymiotnik ] = bezpośredni
direktør [ rzeczownik ] = reżyser
direktør [ rzeczownik ] = zarządca
direktør [ rzeczownik ] = dyrektor
direktør [ rzeczownik ] = kierownik
dirigent [ rzeczownik ] = prezes
dirigent [ rzeczownik ] = dyrygent
dirigent [ rzeczownik ] = kapelmistrz
dirigere [ czasownik ] = reżyserować
dirigere [ czasownik ] = prowadzić
dirigere [ czasownik ] = zarządzać
dirigere [ czasownik ] = kierować
dirk [ rzeczownik ] = wytrych
dirre [ czasownik ] = wibrować
dirre [ czasownik ] = drżeć
dis [ rzeczownik ] = otumanienie
dis [ rzeczownik ] = tabela
dis [ rzeczownik ] = stół
dis [ rzeczownik ] = zamglenie
dis [ rzeczownik ] = mgiełka
dis [ rzeczownik ] = mgła
disig [ przymiotnik ] = mglisty
disiplin [ rzeczownik ] = przedmiot
disiplin [ rzeczownik ] = wychowanie
disiplin [ rzeczownik ] = dyscyplina
disiplin [ rzeczownik ] = nauka
disiplin [ rzeczownik ] = karność
disippel [ rzeczownik ] = uczeń
disk [ rzeczownik ] = płyta
disk [ rzeczownik ] = tarcza
disk [ rzeczownik ] = zmywanie
disk [ rzeczownik ] = dysk
disk [ rzeczownik ] = dyskietka
disk [ rzeczownik ] = lada
disk [ rzeczownik ] = kontuar
disk [ rzeczownik ] = krążek
diskant [ rzeczownik ] = dyszkant
diskett [ rzeczownik ] = dyskietka
diskos [ rzeczownik ] = sport
diskos [ rzeczownik ] = dysk
diskotek [ rzeczownik ] = dyskoteka
diskresjon [ rzeczownik ] = dyskrecja
diskresjon [ rzeczownik ] = oględność
diskriminere [ czasownik ] = dyskryminować
diskusjon [ rzeczownik ] = spór
diskusjon [ rzeczownik ] = wymiana
diskusjon [ rzeczownik ] = dyskusja
diskusjon [ rzeczownik ] = debata
diskutere [ czasownik ] = przedyskutować
diskutere [ czasownik ] = omawiać
diskutere [ czasownik ] = roztrząsać
diskutere [ czasownik ] = rozprawiać
diskutere [ czasownik ] = dyskutować
diskvalifikasjon [ rzeczownik ] = dyskwalifikacja
diskvalifisere [ czasownik ] = dyskwalifikować
dispensasjon [ rzeczownik ] = wyzwolenie
dispensasjon [ rzeczownik ] = dyspensa
disponent [ rzeczownik ] = dyrektor
disponent [ rzeczownik ] = dysponent
disponent [ rzeczownik ] = kierownik
disponibel [ przymiotnik ] = rozporządzalny
disponibel [ przymiotnik ] = dostępny
disposisjon [ rzeczownik ] = zarys
disposisjon [ rzeczownik ] = zarządzenie
disposisjon [ rzeczownik ] = dyspozycja
disposisjon [ rzeczownik ] = nakreślenie
disputere [ czasownik ] = dysputować
dissens [ rzeczownik ] = niezgoda
dissident [ rzeczownik ] = dysydent
dissonans [ rzeczownik ] = rozdźwięk
dissonans [ rzeczownik ] = dysonans
distanse [ rzeczownik ] = dystans
distanse [ rzeczownik ] = oddalenie
distanse [ rzeczownik ] = odstęp
distanse [ rzeczownik ] = odległość
distansere [ czasownik ] = prześcigać
distansere [ czasownik ] = zdystansować
distinksjon [ rzeczownik ] = oznaka
distinksjon [ rzeczownik ] = symbol
distinksjon [ rzeczownik ] = dystynkcja
distrahere [ czasownik ] = przeszkadzać
distrahere [ czasownik ] = oderwać
distraksjon [ rzeczownik ] = rozrywka
distraksjon [ rzeczownik ] = roztargnienie
distribuere [ czasownik ] = rozmieszczać
distribuere [ czasownik ] = wdrożyć
distribuere [ czasownik ] = rozmieścić
distribuere [ czasownik ] = dystrybuować
distrikt [ rzeczownik ] = rewir
distrikt [ rzeczownik ] = okolica
distrikt [ rzeczownik ] = okręg
distrikt [ rzeczownik ] = powiat
distrikt [ rzeczownik ] = rejon
distrikt [ rzeczownik ] = zakres
distrikt [ rzeczownik ] = dzielnica
distrikt [ rzeczownik ] = dziedzina
distrikt [ rzeczownik ] = dystrykt
distrikt [ rzeczownik ] = obszar
distrikt [ rzeczownik ] = obwód
dit [ przysłówek ] = tam
dit [ przysłówek ] = dotąd
divan [ rzeczownik ] = palarnia
divan [ rzeczownik ] = sofa
divan [ rzeczownik ] = tapczan
divan [ rzeczownik ] = kanapa
diverse [ przymiotnik ] = rozliczny
diverse [ przymiotnik ] = różnoraki
diverse [ przymiotnik ] = różnorodny
diverse [ przymiotnik ] = rozmaity
diverse [ przymiotnik ] = różny
dividende [ rzeczownik ] = dywidenda
dividere [ czasownik ] = przedzielać
dividere [ czasownik ] = porozdzielać
dividere [ czasownik ] = dzielić
dividere [ czasownik ] = dwoić
divisjon [ rzeczownik ] = podział
divisjon [ rzeczownik ] = przedział
divisjon [ rzeczownik ] = rozdwojenie
divisjon [ rzeczownik ] = rozdział
divisjon [ rzeczownik ] = sekcja
divisjon [ rzeczownik ] = rozłam
divisjon [ rzeczownik ] = wydzielenie
divisjon [ rzeczownik ] = dzielenie
divisjon [ rzeczownik ] = dział
divisjon [ rzeczownik ] = dywizja
divisjon [ rzeczownik ] = oddział
djerv [ przymiotnik ] = odważny
djevel [ rzeczownik ] = szatan
djevel [ rzeczownik ] = czart
djevel [ rzeczownik ] = demon
djevel [ rzeczownik ] = diabeł
do [ rzeczownik ] = przymiotnik
do [ rzeczownik ] = umywalnia
do [ rzeczownik ] = ubikacja
do [ rzeczownik ] = toaleta
do [ rzeczownik ] = ustęp
do [ rzeczownik ] = zasięg
do [ rzeczownik ] = niż
do [ rzeczownik ] = klozet
do [ rzeczownik ] = kres
dø [ czasownik ] = skonać
dø [ czasownik ] = umierać
dø [ czasownik ] = umrzeć
dø [ czasownik ] = zdychać
dø [ czasownik ] = zemrzeć
dø [ czasownik ] = ginąć
dø [ czasownik ] = konać
dø [ czasownik ] = mrzeć
dobbel [ przysłówek ] = podwójnie
dobbel [ przysłówek ] = dwójnasób
dobbelt [ przymiotnik ] = podwójny
dobbelt [ rzeczownik ] = sobowtór
dobbelt [ przymiotnik ] = dwoisty
dobbelt [ przymiotnik ] = dwojaki
dobbelt [ rzeczownik ] = debel
død [ rzeczownik ] = panichida
død [ przymiotnik ] = pozgonny
død [ rzeczownik ] = śmierć
død [ rzeczownik ] = zgon
død [ przymiotnik ] = nieżywotny
død [ rzeczownik ] = martwienie
død [ przymiotnik ] = martwy
død [ rzeczownik ] = kostucha
død [ przymiotnik ] = nieżywy
død [ rzeczownik ] = nieboszczyk
dødelig [ przymiotnik ] = śmiertelny
dødelig [ przymiotnik ] = śmiercionośny
dødelig [ przymiotnik ] = fatalny
dødelig [ przymiotnik ] = morderczy
dødskamp [ rzeczownik ] = udręka
dødskamp [ rzeczownik ] = cierpienie
dødskamp [ rzeczownik ] = agonia
dødskamp [ rzeczownik ] = kaźń
dødskamp [ rzeczownik ] = męczarnia
dødskamp [ rzeczownik ] = męka
dogg [ rzeczownik ] = rosa
dogmatisk [ przymiotnik ] = dogmatyczny
dogme [ rzeczownik ] = dogmat
døgn [ rzeczownik ] = doba
dokk [ rzeczownik ] = dok
dokke [ rzeczownik ] = dok
doktor [ rzeczownik ] = zgarniacz
doktor [ rzeczownik ] = doktor
doktor [ rzeczownik ] = lekarz
dokument [ rzeczownik ] = pismo
dokument [ rzeczownik ] = dokument
dokument [ rzeczownik ] = akt
dokument [ rzeczownik ] = czyn
dokument [ rzeczownik ] = dowód
dokumentasjon [ rzeczownik ] = dokumentacja
dokumentasjon [ rzeczownik ] = dokumentowanie
dokumentere [ czasownik ] = dokumentować
dokumentmappe [ rzeczownik ] = aktówka
dolk [ rzeczownik ] = puginał
dolk [ rzeczownik ] = sztylet
dolk [ rzeczownik ] = kindżał
dolke [ czasownik ] = szargać
dolke [ czasownik ] = sztyletować
dolke [ czasownik ] = zasztyletować
dollar [ rzeczownik ] = dolar
dom [ rzeczownik ] = osąd
dom [ rzeczownik ] = pogląd
dom [ rzeczownik ] = opinia
dom [ rzeczownik ] = przebijak
dom [ rzeczownik ] = orzeczenie
dom [ rzeczownik ] = sąd
dom [ rzeczownik ] = sentencja
dom [ rzeczownik ] = rozpoznanie
dom [ rzeczownik ] = werdykt
dom [ rzeczownik ] = sklepienie
dom [ rzeczownik ] = zdanie
dom [ rzeczownik ] = wyrok
dom [ rzeczownik ] = ocena
dom [ rzeczownik ] = kopuła
dom [ rzeczownik ] = katedra
domene [ rzeczownik ] = dziedzina
domene [ rzeczownik ] = domena
domfelle [ czasownik ] = skazywać
domfelle [ czasownik ] = zasądzać
dominere [ czasownik ] = panować
dominere [ czasownik ] = przeważać
dominere [ czasownik ] = zdominować
dominere [ czasownik ] = górować
dominere [ czasownik ] = dominować
domino [ rzeczownik ] = domino
dømme [ czasownik ] = osądzać
dømme [ czasownik ] = potępiać
dømme [ czasownik ] = potępić
dømme [ czasownik ] = orzekać
dømme [ czasownik ] = uważać
dømme [ czasownik ] = skazywać
dømme [ czasownik ] = skazać
dømme [ czasownik ] = sądzić
dømme [ czasownik ] = wyrokować
domprost [ rzeczownik ] = dziekan
domstol [ rzeczownik ] = trybunał
domstol [ rzeczownik ] = sąd
donasjon [ rzeczownik ] = datek
donasjon [ rzeczownik ] = darowizna
donasjon [ rzeczownik ] = dar
donasjon [ rzeczownik ] = donacja
donasjon [ rzeczownik ] = oddawanie
dongeri [ rzeczownik ] = drelich
donor [ rzeczownik ] = dawca
donor [ rzeczownik ] = ofiarodawca
dop [ rzeczownik ] = chrzest
dop [ rzeczownik ] = łupina
dop [ rzeczownik ] = narkotyk
døype [ czasownik ] = ochrzcić
doppsko [ rzeczownik ] = skuwka
dør [ rzeczownik ] = wrota
dør [ rzeczownik ] = bramka
dør [ rzeczownik ] = drzwiczki
dør [ rzeczownik ] = futryna
dør [ rzeczownik ] = drzwi
dør [ rzeczownik ] = brama
dør [ rzeczownik ] = odrzwia
døropning [ rzeczownik ] = wejście
dørhandtak [ rzeczownik ] = klamka
dørk [ rzeczownik ] = pokład
dørkarm [ rzeczownik ] = futryna
dørkarm [ rzeczownik ] = odrzwia
dorm [ rzeczownik ] = drzemka
dørslag [ rzeczownik ] = sito
dørslag [ rzeczownik ] = cedzak
dørslag [ rzeczownik ] = cedzidło
dørslag [ rzeczownik ] = durszlak
dørstokk [ rzeczownik ] = próg
døs [ rzeczownik ] = drzemka
dose [ rzeczownik ] = puszka
dose [ rzeczownik ] = puzdro
dose [ rzeczownik ] = pudełko
dose [ rzeczownik ] = pudło
dose [ rzeczownik ] = skrzynia
dose [ rzeczownik ] = doza
dose [ rzeczownik ] = dawka
dose [ rzeczownik ] = dawkowanie
dose [ rzeczownik ] = cukiernica
døse [ czasownik ] = drzemać
døsig [ przymiotnik ] = półsenny
døsig [ przymiotnik ] = senny
dotasjon [ rzeczownik ] = fundacja
dotasjon [ rzeczownik ] = dotacja
dott [ rzeczownik ] = powrósło
dott [ rzeczownik ] = wiecheć
døv [ przymiotnik ] = głuchy
doven [ przymiotnik ] = próżny
doven [ przymiotnik ] = próżniaczy
doven [ przymiotnik ] = próżniacki
doven [ przymiotnik ] = gnuśny
doven [ przymiotnik ] = bezczynny
doven [ przymiotnik ] = leniwy
dovendyr [ rzeczownik ] = leniwiec
dovenskap [ rzeczownik ] = próżnowanie
dovenskap [ rzeczownik ] = opieszałość
dovenskap [ rzeczownik ] = próżniactwo
dovenskap [ rzeczownik ] = lenistwo
dovenskap [ rzeczownik ] = ociężałość
døvstum [ przymiotnik ] = głuchoniemy
døyt [ rzeczownik ] = krztyna
dra [ czasownik ] = przyciągać
dra [ rzeczownik ] = przeciągnięcie
dra [ rzeczownik ] = przeciąganie
dra [ czasownik ] = przeciągać
dra [ czasownik ] = pociągać
dra [ czasownik ] = powłóczyć
dra [ czasownik ] = szarpać
dra [ czasownik ] = ruszać
dra [ rzeczownik ] = włók
dra [ rzeczownik ] = włóczka
dra [ czasownik ] = wyciągać
dra [ czasownik ] = wybierać
dra [ rzeczownik ] = włóka
dra [ czasownik ] = wyruszać
dra [ czasownik ] = jechać
dra [ czasownik ] = ciągać
dra [ czasownik ] = dłużyć
dra [ czasownik ] = czerpać
dra [ czasownik ] = bronować
drabantby [ rzeczownik ] = przedmieście
drag [ rzeczownik ] = pociągnięcie
drag [ rzeczownik ] = przeciąg
drag [ rzeczownik ] = szarpnięcie
drag [ rzeczownik ] = ruch
drag [ rzeczownik ] = ciąg
drag [ rzeczownik ] = cecha
drag [ rzeczownik ] = łyk
drag [ rzeczownik ] = linia
drag [ rzeczownik ] = krok
drag [ rzeczownik ] = kreska
drage [ rzeczownik ] = smok
drage [ rzeczownik ] = dragon
drage [ rzeczownik ] = latawiec
dragon [ rzeczownik ] = dragon
drake [ rzeczownik ] = smok
drake [ rzeczownik ] = jętka
drake [ rzeczownik ] = latawiec
drakt [ rzeczownik ] = strój
drakt [ rzeczownik ] = ubiór
drakt [ rzeczownik ] = ubranie
drakt [ rzeczownik ] = szata
drakt [ rzeczownik ] = habit
drakt [ rzeczownik ] = kostium
drakt [ rzeczownik ] = odzież
dram [ rzeczownik ] = naparstek
dram [ rzeczownik ] = łyk
dram [ rzeczownik ] = łut
drama [ rzeczownik ] = teatr
drama [ rzeczownik ] = tragedia
drama [ rzeczownik ] = dramat
drama [ rzeczownik ] = dramaturg
drama [ rzeczownik ] = dramaturgia
drap [ rzeczownik ] = zabójstwo
drap [ rzeczownik ] = zamordowanie
drap [ rzeczownik ] = mordowanie
drap [ rzeczownik ] = morderstwo
drap [ rzeczownik ] = mord
dråpe [ rzeczownik ] = kropla
drapere [ czasownik ] = udrapować
drapere [ czasownik ] = drapować
draperi [ rzeczownik ] = zasłona
draperi [ rzeczownik ] = draperia
drastisk [ przymiotnik ] = drastyczny
dregg [ rzeczownik ] = hak
dreie [ czasownik ] = przekręcać
dreie [ czasownik ] = przekręcić
dreie [ czasownik ] = toczyć
dreie [ czasownik ] = skręcić
dreie [ czasownik ] = zakręcić
dreie [ czasownik ] = krążyć
dreie [ czasownik ] = kwaśnieć
dreie [ rzeczownik ] = obrót
dreie [ czasownik ] = kręcić
dreie [ czasownik ] = obrócić
dreie [ czasownik ] = obracać
dreie [ czasownik ] = odwracać
dreiebenk [ rzeczownik ] = tokarka
dreiebenk [ rzeczownik ] = tokarnia
dreier [ rzeczownik ] = tokarz
dreier [ rzeczownik ] = trojak
dreng [ rzeczownik ] = robotnik
dreng [ rzeczownik ] = parobek
dreng [ rzeczownik ] = syn
dreng [ rzeczownik ] = chłopiec
dreng [ rzeczownik ] = chłopak
drepe [ czasownik ] = uśmiercać
drepe [ czasownik ] = zabijać
drepe [ czasownik ] = zabić
drepe [ czasownik ] = zamordować
drepe [ czasownik ] = mordować
dress [ rzeczownik ] = ubranie
dress [ rzeczownik ] = suknia
dress [ rzeczownik ] = sukienka
dress [ rzeczownik ] = strój
dress [ rzeczownik ] = ubiór
dress [ rzeczownik ] = garnitur
dress [ rzeczownik ] = dres
dress [ rzeczownik ] = kostium
dressere [ czasownik ] = tresować
dressere [ czasownik ] = ćwiczyć
dreva [ przymiotnik ] = bystry
dreva [ przymiotnik ] = chytry
dreva [ przymiotnik ] = doświadczony
drift [ rzeczownik ] = prąd
drift [ rzeczownik ] = popęd
drift [ rzeczownik ] = operacja
drift [ rzeczownik ] = pasja
drift [ rzeczownik ] = uniesienie
drift [ rzeczownik ] = skłonność
drift [ rzeczownik ] = użytkowanie
drift [ rzeczownik ] = znoszenie
drift [ rzeczownik ] = wyrobisko
drift [ rzeczownik ] = czynność
drift [ rzeczownik ] = instynkt
drift [ rzeczownik ] = działalność
drift [ rzeczownik ] = eksploatacja
drift [ rzeczownik ] = funkcjonowanie
drift [ rzeczownik ] = dryft
drift [ rzeczownik ] = działanie
drift [ rzeczownik ] = dryf
drift [ rzeczownik ] = namiętność
drikk [ rzeczownik ] = picie
drikk [ rzeczownik ] = trunek
drikk [ rzeczownik ] = łyk
drikk [ rzeczownik ] = napój
drikke [ czasownik ] = pić
drikke [ czasownik ] = wypić
drikke [ czasownik ] = nadoić
drikke [ czasownik ] = napić
drikkevarer [ rzeczownik ] = trunek
drikkevarer [ rzeczownik ] = napój
drill [ rzeczownik ] = pawian
drill [ rzeczownik ] = werbel
drill [ rzeczownik ] = świder
drill [ rzeczownik ] = trel
drill [ rzeczownik ] = dryl
drill [ rzeczownik ] = musztra
drill [ rzeczownik ] = małpa
dristig [ przymiotnik ] = przedsiębiorczy
dristig [ przymiotnik ] = brawurowy
dristig [ przymiotnik ] = odważny
drive [ czasownik ] = przepędzić
drive [ czasownik ] = pędzić
drive [ czasownik ] = operować
drive [ czasownik ] = prowadzić
drive [ czasownik ] = próżnować
drive [ czasownik ] = zajmować
drive [ czasownik ] = zmuszać
drive [ czasownik ] = doprowadzać
drive [ czasownik ] = gnać
drive [ czasownik ] = obsługiwać
driver [ rzeczownik ] = sterownik
driver [ rzeczownik ] = stangret
driver [ rzeczownik ] = woźnica
driver [ rzeczownik ] = kierowca
driver [ rzeczownik ] = maszynista
drivhjul [ rzeczownik ] = koło
drivhus [ rzeczownik ] = oranżeria
drivhus [ rzeczownik ] = szklarnia
drivhus [ rzeczownik ] = cieplarnia
drivkraft [ rzeczownik ] = siła
drivkraft [ rzeczownik ] = energia
drivstoff [ rzeczownik ] = opał
drivstoff [ rzeczownik ] = paliwo
drøfte [ czasownik ] = omawiać
drøfte [ czasownik ] = przedyskutować
drøfte [ czasownik ] = rozważać
drøfte [ czasownik ] = rozprawiać
drøfte [ czasownik ] = roztrząsać
drøfte [ czasownik ] = rozpatrywać
drøfte [ czasownik ] = dyskutować
drøm [ rzeczownik ] = urojenie
drøm [ rzeczownik ] = sen
drøm [ rzeczownik ] = marzenie
dromedar [ rzeczownik ] = wielbłąd
dromedar [ rzeczownik ] = dromader
drømme [ czasownik ] = śnić
drømme [ czasownik ] = marzyć
drone [ rzeczownik ] = truteń
drone [ rzeczownik ] = bumelant
drønn [ rzeczownik ] = huk
drønn [ rzeczownik ] = odgłos
dronning [ rzeczownik ] = dama
droppe [ czasownik ] = kapać
drops [ rzeczownik ] = drops
drosje [ rzeczownik ] = taksówka
drue [ rzeczownik ] = winogrono
drue [ rzeczownik ] = grapa
drue [ rzeczownik ] = moszcz
druesukker [ rzeczownik ] = glukoza
drukne [ czasownik ] = topić
drukne [ czasownik ] = tonąć
drukne [ czasownik ] = utonąć
drukne [ czasownik ] = utopić
drukne [ czasownik ] = zagłuszać
drypp [ rzeczownik ] = kropla
drypp [ rzeczownik ] = kroplówka
drypp [ rzeczownik ] = kapanie
dryppet [ czasownik ] = cieknąć
dryppet [ czasownik ] = kapać
drysse [ czasownik ] = rozsypać
drysse [ czasownik ] = nasypać
dualisme [ rzeczownik ] = dualizm
dualisme [ rzeczownik ] = dwoistość
dublett [ rzeczownik ] = duplikat
due [ rzeczownik ] = gołąb
duell [ rzeczownik ] = pojedynek
duett [ rzeczownik ] = duet
duft [ rzeczownik ] = proch
duft [ rzeczownik ] = proszek
duft [ rzeczownik ] = puder
duft [ rzeczownik ] = perfumy
duft [ rzeczownik ] = pył
duft [ rzeczownik ] = węch
duft [ rzeczownik ] = zasypka
duft [ rzeczownik ] = zapach
duft [ rzeczownik ] = woń
duft [ rzeczownik ] = bukiet
duft [ rzeczownik ] = aromat
duft [ rzeczownik ] = odór
duge [ czasownik ] = nadawać
duk [ rzeczownik ] = płótno
duk [ rzeczownik ] = serweta
duk [ rzeczownik ] = chusta
duk [ rzeczownik ] = obrus
dukke [ czasownik ] = pogrążać
dukke [ czasownik ] = zanurzyć
dukke [ czasownik ] = zanurzać
dukke [ rzeczownik ] = kukiełka
dukke [ rzeczownik ] = lala
dukke [ czasownik ] = nurkować
dukke [ rzeczownik ] = marionetka
dukke [ rzeczownik ] = lalka
dukkert [ rzeczownik ] = zanurzenie
dukkert [ rzeczownik ] = nurek
dum [ rzeczownik ] = pantomima
dum [ przymiotnik ] = gapiowaty
dum [ rzeczownik ] = głuptas
dum [ przymiotnik ] = bezsensowny
dum [ przymiotnik ] = bezgłośny
dum [ przymiotnik ] = głupi
dum [ przymiotnik ] = durnowaty
dum [ przymiotnik ] = durny
dum [ przymiotnik ] = bezmyślny
dum [ przymiotnik ] = idiotyczny
dum [ przymiotnik ] = niepojętny
dum [ przymiotnik ] = niemy
dum [ przymiotnik ] = nierozsądny
dum [ przymiotnik ] = niemądry
dum [ przymiotnik ] = niedorzeczny
dumskap [ rzeczownik ] = niepojętność
dumskap [ rzeczownik ] = ogłupienie
dumskap [ rzeczownik ] = ogłupianie
dumme [ czasownik ] = tamować
dumme [ czasownik ] = wyrokować
dump [ czasownik ] = przysypać
dump [ przymiotnik ] = tępy
dump [ rzeczownik ] = śmietnisko
dump [ czasownik ] = zrzucić
dump [ czasownik ] = zsypać
dump [ przymiotnik ] = głuchy
dump [ rzeczownik ] = kulfon
dumpe [ czasownik ] = upaść
dumpe [ czasownik ] = chybić
dumrian [ rzeczownik ] = dureń
dumrian [ rzeczownik ] = głupiec
dun [ rzeczownik ] = puch
dun [ rzeczownik ] = meszek
dunder [ rzeczownik ] = huk
dunder [ rzeczownik ] = grzmot
dunder [ rzeczownik ] = łoskot
dundre [ czasownik ] = trzeszczeć
dundre [ czasownik ] = trzaskać
dundre [ czasownik ] = dudnić
dundre [ czasownik ] = huczeć
dundre [ czasownik ] = grzmieć
dundyne [ rzeczownik ] = pierzyna
dunet [ przymiotnik ] = puszysty
dunk [ rzeczownik ] = pukanie
dunk [ rzeczownik ] = pogląd
dunk [ rzeczownik ] = opinia
dunk [ rzeczownik ] = stuknięcie
dunk [ rzeczownik ] = stuk
dunk [ rzeczownik ] = uderzenie
dunk [ rzeczownik ] = zdanie
dunk [ rzeczownik ] = beczułka
dunk [ rzeczownik ] = baryłka
dunk [ rzeczownik ] = bańka
dunk [ rzeczownik ] = mniemanie
dunke [ czasownik ] = pukać
dunke [ czasownik ] = stukać
dunke [ czasownik ] = trącać
dunke [ czasownik ] = uderzać
dunke [ czasownik ] = uderzyć
dunke [ czasownik ] = walić
dunke [ czasownik ] = zapukać
dunkel [ przymiotnik ] = ponury
dunkel [ przymiotnik ] = śniady
dunkel [ przymiotnik ] = ciemnowłosy
dunkel [ przymiotnik ] = ciemny
dunkel [ przymiotnik ] = mętny
dunkel [ przymiotnik ] = niejasny
dunkel [ przymiotnik ] = mglisty
dunkel [ przymiotnik ] = mroczny
dunst [ rzeczownik ] = opar
dunst [ rzeczownik ] = para
dunst [ rzeczownik ] = zamglenie
dunst [ rzeczownik ] = dym
dunst [ rzeczownik ] = czad
dunst [ rzeczownik ] = mgiełka
dunst [ rzeczownik ] = mgła
dur [ rzeczownik ] = wrzask
dur [ rzeczownik ] = hałas
dusin [ rzeczownik ] = tuzin
dusj [ rzeczownik ] = prysznic
dusj [ rzeczownik ] = natrysk
dusk [ rzeczownik ] = pęk
dusk [ rzeczownik ] = prysznic
dusk [ rzeczownik ] = ulewa
dusk [ rzeczownik ] = natrysk
dusør [ rzeczownik ] = znaleźne
dusør [ rzeczownik ] = wynagrodzenie
dusør [ rzeczownik ] = nagroda
dvale [ rzeczownik ] = zimowanie
dvale [ rzeczownik ] = zdrętwienie
dvale [ rzeczownik ] = odrętwienie
dvale [ rzeczownik ] = letarg
dvele [ czasownik ] = przebywać
dvele [ czasownik ] = zwlekać
dvele [ czasownik ] = zatrzymać
dvele [ czasownik ] = gościć
dverg [ rzeczownik ] = gnom
dverg [ rzeczownik ] = karzeł
dverg [ rzeczownik ] = krasnoludek
dverg [ rzeczownik ] = karlik
dverg [ rzeczownik ] = krasnolud
dverg [ rzeczownik ] = krasnal
dverg [ rzeczownik ] = niedorostek
dy [ rzeczownik ] = szlam
dy [ rzeczownik ] = błoto
dyd [ rzeczownik ] = zaleta
dyd [ rzeczownik ] = cnotliwość
dyd [ rzeczownik ] = cnota
dykke [ czasownik ] = pogrążać
dykke [ czasownik ] = pogrążyć
dykke [ czasownik ] = zatopić
dykke [ czasownik ] = zanurzać
dykke [ czasownik ] = zanurkować
dykke [ czasownik ] = zagłębić
dykke [ czasownik ] = zanurzyć
dykke [ czasownik ] = zatapiać
dykke [ czasownik ] = nurkować
dykke [ rzeczownik ] = nakrycie
dykking [ rzeczownik ] = nurkowanie
dyktig [ przymiotnik ] = pojętny
dyktig [ przymiotnik ] = przebiegły
dyktig [ przymiotnik ] = pojemny
dyktig [ przymiotnik ] = sprawny
dyktig [ przymiotnik ] = sprytny
dyktig [ przymiotnik ] = wprawny
dyktig [ przymiotnik ] = zdolny
dyktig [ przymiotnik ] = zręczny
dyktig [ przymiotnik ] = zdatny
dyktig [ przymiotnik ] = biegły
dyktig [ przymiotnik ] = inteligentny
dyktig [ przymiotnik ] = kompetentny
dyktigheit [ rzeczownik ] = biegłość
dynamikk [ rzeczownik ] = dynamika
dynamikk [ rzeczownik ] = dynamiczność
dynamisk [ rzeczownik ] = dynamika
dynamisk [ przymiotnik ] = dynamiczny
dynamitt [ rzeczownik ] = dynamit
dynamo [ rzeczownik ] = prądnica
dynamo [ rzeczownik ] = dynamo
dynasti [ rzeczownik ] = dynastia
dyne [ rzeczownik ] = pierzyna
dyne [ rzeczownik ] = pocieszyciel
dyne [ rzeczownik ] = wydma
dyne [ rzeczownik ] = kołdra
dynge [ rzeczownik ] = pryzma
dynge [ rzeczownik ] = stos
dynge [ rzeczownik ] = stóg
dynge [ rzeczownik ] = sterta
dynge [ czasownik ] = gromadzić
dynge [ rzeczownik ] = gnój
dynge [ rzeczownik ] = kupa
dynge [ rzeczownik ] = mnóstwo
dynge [ rzeczownik ] = kopiec
dypt [ rzeczownik ] = głębokość
dyppe [ czasownik ] = pogrążać
dyppe [ czasownik ] = pogrążyć
dyppe [ czasownik ] = zanurzać
dyppe [ czasownik ] = zanurzyć
dyppe [ czasownik ] = zamoczyć
dyppe [ czasownik ] = moczyć
dyr [ rzeczownik ] = stworzenie
dyr [ rzeczownik ] = ulubieniec
dyr [ rzeczownik ] = zwierz
dyr [ rzeczownik ] = zwierzak
dyr [ rzeczownik ] = wrota
dyr [ rzeczownik ] = zwierzenie
dyr [ przymiotnik ] = zwierzęcy
dyr [ rzeczownik ] = istota
dyr [ przymiotnik ] = drogi
dyr [ rzeczownik ] = drzwiczki
dyr [ rzeczownik ] = bestia
dyr [ przymiotnik ] = cenny
dyr [ rzeczownik ] = bydlak
dyr [ rzeczownik ] = drzwi
dyr [ rzeczownik ] = kreatura
dyr [ rzeczownik ] = kochanie
dyr [ przymiotnik ] = kosztowny
dyr [ przymiotnik ] = miły
dyrehage [ rzeczownik ] = zoo
dyrisk [ przymiotnik ] = zwierzęcy
dyrisk [ przymiotnik ] = brutalny
dyrkbar [ przymiotnik ] = orny
dyrke [ czasownik ] = wielbić
dyrke [ czasownik ] = skraplać
dyrke [ czasownik ] = uwielbiać
dyrke [ czasownik ] = uprawiać
dyrke [ czasownik ] = ubóstwiać
dyrke [ czasownik ] = zajmować
dyrke [ czasownik ] = adorować
dyrke [ czasownik ] = hodować
dyrke [ czasownik ] = czcić
dyrking [ rzeczownik ] = uprawa
dyrking [ rzeczownik ] = kultywacja
dyrlege [ rzeczownik ] = weterynarz
dyrtid [ rzeczownik ] = drożyzna
dysse [ czasownik ] = ukołysać
dysse [ czasownik ] = usypiać
dysse [ czasownik ] = uciszać
dyst [ rzeczownik ] = walka
dyst [ rzeczownik ] = bój
dyster [ przymiotnik ] = posępny
dyster [ przymiotnik ] = ponury
dyster [ przymiotnik ] = smutny
dyster [ przymiotnik ] = mroczny
ebbe [ rzeczownik ] = przypływ
ebbe [ rzeczownik ] = ubytek
ebbe [ rzeczownik ] = odpływ
ebonitt [ rzeczownik ] = ebonit
edderkopp [ rzeczownik ] = pająk
edderkopp [ rzeczownik ] = ocet
eddik [ rzeczownik ] = ocet
edel [ przymiotnik ] = szlachetny
edel [ przymiotnik ] = szlachecki
edelstein [ rzeczownik ] = cacko
edelstein [ rzeczownik ] = klejnot
edelstein [ rzeczownik ] = kamień
edru [ przymiotnik ] = trzeźwy
edruelig [ przymiotnik ] = trzeźwy
effekt [ rzeczownik ] = rezultat
effekt [ rzeczownik ] = skutek
effekt [ rzeczownik ] = wniosek
effekt [ rzeczownik ] = wynik
effekt [ rzeczownik ] = wrażenie
effekt [ rzeczownik ] = efekt
effekt [ rzeczownik ] = dobytek
effekt [ rzeczownik ] = działanie
effekt [ rzeczownik ] = konsekwencja
effekt [ rzeczownik ] = następstwo
effekt [ rzeczownik ] = moc
effektiv [ przymiotnik ] = sprawny
effektiv [ przymiotnik ] = skuteczny
effektiv [ przymiotnik ] = rzeczywisty
effektiv [ przymiotnik ] = wydajny
effektiv [ przymiotnik ] = wydolny
effektiv [ przymiotnik ] = efektywny
effektiv [ przymiotnik ] = faktyczny
effektiv [ przymiotnik ] = istotny
effektivitet [ rzeczownik ] = operatywność
effektivitet [ rzeczownik ] = sprawność
effektivitet [ rzeczownik ] = skuteczność
effektivitet [ rzeczownik ] = wydajność
effektivitet [ rzeczownik ] = dorzeczność
effektivitet [ rzeczownik ] = efektywność
eføy [ rzeczownik ] = bluszcz
egen [ przymiotnik ] = personalny
egen [ przymiotnik ] = osobliwy
egen [ przymiotnik ] = osobisty
egen [ przymiotnik ] = osobowy
egen [ przymiotnik ] = szczególny
egen [ rzeczownik ] = właściwość
egen [ przymiotnik ] = własny
egen [ rzeczownik ] = własność
egen [ przymiotnik ] = właściwy
egen [ przymiotnik ] = dziwny
egen [ przymiotnik ] = indywidualny
egen [ przymiotnik ] = dziwaczny
egen [ przymiotnik ] = obcy
eigenkjærlig [ przymiotnik ] = samolubny
eigenkjærlig [ przymiotnik ] = egoistyczny
eigenskap [ rzeczownik ] = charakter
eigenskap [ rzeczownik ] = cecha
egg [ rzeczownik ] = ostrze
egg [ rzeczownik ] = ikra
egg [ rzeczownik ] = grzbiet
egg [ rzeczownik ] = ikrzenie
egg [ rzeczownik ] = jajo
egg [ rzeczownik ] = jajko
egg [ rzeczownik ] = krawędź
egg [ rzeczownik ] = kant
egge [ czasownik ] = podniecać
egge [ czasownik ] = podburzać
egge [ czasownik ] = pobudzać
egge [ czasownik ] = podmawiać
egge [ czasownik ] = podżegać
egge [ czasownik ] = zbuntować
egge [ czasownik ] = zmówić
egge [ czasownik ] = zachęcać
egge [ czasownik ] = nasłać
eggekvite [ rzeczownik ] = białko
eggeplomme [ rzeczownik ] = żółtko
eggerøre [ rzeczownik ] = jajecznica
egglosning [ rzeczownik ] = owulacja
eggstokk [ rzeczownik ] = zalążnia
eggstokk [ rzeczownik ] = jajnik
egn [ rzeczownik ] = okolica
egn [ rzeczownik ] = okręg
egn [ rzeczownik ] = region
egn [ rzeczownik ] = rejon
egn [ rzeczownik ] = kraina
egne [ czasownik ] = pasować
egoisme [ rzeczownik ] = samolubstwo
egoisme [ rzeczownik ] = egoizm
egoist [ rzeczownik ] = sobek
egoist [ rzeczownik ] = samolub
egoist [ rzeczownik ] = egoista
egoistisk [ przymiotnik ] = samolubny
egoistisk [ przymiotnik ] = egoistyczny
ei [ przysłówek ] = nie
eid [ rzeczownik ] = przysięga
eid [ rzeczownik ] = międzymorze
eie [ rzeczownik ] = posiadłość
eie [ rzeczownik ] = posiadanie
eie [ rzeczownik ] = władanie
eie [ rzeczownik ] = własność
eie [ rzeczownik ] = dobytek
eik [ rzeczownik ] = dąb
eike [ rzeczownik ] = szprycha
eikenøtt [ rzeczownik ] = żołądź
eiketre [ rzeczownik ] = dąb
eim [ rzeczownik ] = para
eim [ rzeczownik ] = woń
eim [ rzeczownik ] = zapach
eim [ rzeczownik ] = mgła
einer [ rzeczownik ] = jedynka
einer [ rzeczownik ] = jałowiec
ekkel [ przymiotnik ] = wstrętny
ekkel [ przymiotnik ] = obrzydliwy
ekko [ rzeczownik ] = podźwięk
ekko [ rzeczownik ] = echo
ekko [ rzeczownik ] = oddźwięk
ekko [ rzeczownik ] = odgłos
eklipse [ rzeczownik ] = zaćmienie
ekorn [ rzeczownik ] = wiewiórka
eksakt [ przymiotnik ] = punktualny
eksakt [ przymiotnik ] = dokładny
eksakt [ przymiotnik ] = akuratny
eksamen [ rzeczownik ] = próba
eksamen [ rzeczownik ] = sprawdzenie
eksamen [ rzeczownik ] = sprawdzian
eksamen [ rzeczownik ] = rozpatrywanie
eksamen [ rzeczownik ] = test
eksamen [ rzeczownik ] = egzamin
eksamen [ rzeczownik ] = badanie
eksamensbevis [ rzeczownik ] = dyplom
eksamensvitnemål [ rzeczownik ] = świadectwo
eksamensvitnemål [ rzeczownik ] = zaświadczenie
eksamensvitnemål [ rzeczownik ] = dyplom
eksaminere [ czasownik ] = przepytywać
eksaminere [ czasownik ] = egzaminować
eksekusjon [ rzeczownik ] = egzekucja
eksekutiv [ rzeczownik ] = wykonawca
eksekutiv [ rzeczownik ] = dyrektor
eksekutiv [ rzeczownik ] = egzekutywa
eksekutiv [ rzeczownik ] = kierownik
eksekutiv [ rzeczownik ] = menadżer
eksellense [ rzeczownik ] = ekscelencja
eksem [ rzeczownik ] = wysypka
eksem [ rzeczownik ] = wyprysk
eksem [ rzeczownik ] = egzema
eksempel [ rzeczownik ] = przykład
eksempel [ rzeczownik ] = przypadek
eksempel [ rzeczownik ] = wzór
eksempel [ rzeczownik ] = instancja
eksempel [ rzeczownik ] = kład
eksemplar [ rzeczownik ] = okaz
eksemplar [ rzeczownik ] = przebitka
eksemplar [ rzeczownik ] = próbka
eksemplar [ rzeczownik ] = wzór
eksemplar [ rzeczownik ] = egzemplarz
eksemplar [ rzeczownik ] = kopia
eksemplar [ rzeczownik ] = odrys
eksemplar [ rzeczownik ] = odpis
eksemplarisk [ przymiotnik ] = wzorowy
eksentrisk [ przymiotnik ] = ekscentryczny
eksentrisk [ przymiotnik ] = dziwny
eksentrisk [ przymiotnik ] = cudaczny
eksentrisk [ przymiotnik ] = dziwaczny
eksentrisk [ przymiotnik ] = kapryśny
eksentrisk [ przymiotnik ] = mimośrodowy
eksersere [ czasownik ] = ćwiczyć
eksersis [ rzeczownik ] = ćwiczenie
eksil [ rzeczownik ] = tułactwo
eksil [ rzeczownik ] = uchodźstwo
eksil [ rzeczownik ] = wygnanie
eksil [ rzeczownik ] = zsyłka
eksil [ rzeczownik ] = wygnaniec
eksil [ rzeczownik ] = zesłanie
eksil [ rzeczownik ] = deportacja
eksil [ rzeczownik ] = banita
eksil [ rzeczownik ] = banicja
eksil [ rzeczownik ] = obczyzna
eksistens [ rzeczownik ] = życie
eksistens [ rzeczownik ] = byt
eksistens [ rzeczownik ] = egzystencja
eksistens [ rzeczownik ] = istnienie
eksistere [ czasownik ] = zaistnieć
eksistere [ czasownik ] = żyć
eksistere [ czasownik ] = egzystować
eksistere [ czasownik ] = istnieć
eksistere [ czasownik ] = być
ekskludere [ czasownik ] = wygnać
ekskludere [ czasownik ] = wypędzić
eksklusiv [ przymiotnik ] = wyborowy
eksklusiv [ przymiotnik ] = wyłączny
eksklusiv [ przymiotnik ] = ekskluzywny
eksklusjon [ rzeczownik ] = wypędzenie
eksklusjon [ rzeczownik ] = wydalenie
eksklusjon [ rzeczownik ] = wygnanie
ekskursjon [ rzeczownik ] = wycieczka
ekskursjon [ rzeczownik ] = wyprawa
ekslibris [ rzeczownik ] = ekslibris
eksorsisme [ rzeczownik ] = egzorcyzm
eksos [ rzeczownik ] = wydmuch
eksotisk [ przymiotnik ] = egzotyczny
ekspandere [ czasownik ] = rozprzestrzenić
ekspandere [ czasownik ] = rozszerzyć
ekspedere [ czasownik ] = służyć
ekspedere [ czasownik ] = usługiwać
ekspedere [ czasownik ] = załatwić
ekspedere [ czasownik ] = wysłać
ekspedere [ czasownik ] = wysyłać
ekspedere [ czasownik ] = ekspediować
ekspedere [ czasownik ] = obsługiwać
ekspedere [ czasownik ] = nadawać
ekspedisjon [ rzeczownik ] = wyprawa
ekspedisjon [ rzeczownik ] = wysyłka
ekspedisjon [ rzeczownik ] = ekspedycja
ekspedisjon [ rzeczownik ] = biuro
ekspeditør [ rzeczownik ] = sprzedawca
ekspeditør [ rzeczownik ] = subiekt
ekspeditør [ rzeczownik ] = ekspedient
ekspeditør [ rzeczownik ] = ekspedytor
ekspeditør [ rzeczownik ] = nadawca
eksperiment [ rzeczownik ] = próba
eksperiment [ rzeczownik ] = doświadczenie
eksperiment [ rzeczownik ] = eksperyment
eksperiment [ rzeczownik ] = eksperymentowanie
ekspert [ przymiotnik ] = sprytny
ekspert [ przymiotnik ] = specjalistyczny
ekspert [ przymiotnik ] = sprawny
ekspert [ rzeczownik ] = specjalista
ekspert [ rzeczownik ] = rzeczoznawca
ekspert [ przymiotnik ] = zręczny
ekspert [ przymiotnik ] = wprawny
ekspert [ rzeczownik ] = znawca
ekspert [ przymiotnik ] = biegły
ekspert [ rzeczownik ] = ekspert
ekspert [ rzeczownik ] = fachowiec
ekspert [ przymiotnik ] = doświadczony
ekspert [ przymiotnik ] = ekspertowy
eksplodere [ czasownik ] = rozsadzać
eksplodere [ rzeczownik ] = wybuchnięcie
eksplodere [ czasownik ] = wybuchać
eksplodere [ czasownik ] = zdetonować
eksplodere [ czasownik ] = eksplodować
eksplosiv [ przymiotnik ] = wybuchowy
eksplosjon [ rzeczownik ] = wybuch
eksplosjon [ rzeczownik ] = detonacja
eksplosjon [ rzeczownik ] = huk
eksplosjon [ rzeczownik ] = eksplozja
eksponent [ rzeczownik ] = przedstawiciel
eksport [ rzeczownik ] = wywóz
eksport [ rzeczownik ] = eksport
eksportere [ czasownik ] = wywozić
eksportere [ czasownik ] = eksportować
ekspress [ rzeczownik ] = pociąg
ekspress [ rzeczownik ] = pośpiech
ekspress [ rzeczownik ] = ekspres
ekspropriasjon [ rzeczownik ] = wywłaszczanie
ekspropriasjon [ rzeczownik ] = wywłaszczenie
ekspropriasjon [ rzeczownik ] = ekspropriacja
ekstase [ rzeczownik ] = uniesienie
ekstase [ rzeczownik ] = zachwyt
ekstase [ rzeczownik ] = ekstaza
ekstemporere [ czasownik ] = pisać
ekstemporere [ czasownik ] = głosić
ekstemporere [ czasownik ] = czytać
ekstra [ przymiotnik ] = ponadplanowy
ekstra [ rzeczownik ] = poza
ekstra [ rzeczownik ] = statysta
ekstra [ przymiotnik ] = szczególny
ekstra [ przymiotnik ] = specjalny
ekstra [ przymiotnik ] = dodatkowy
ekstra [ rzeczownik ] = dodatek
ekstra [ rzeczownik ] = dopłata
ekstra [ przymiotnik ] = oddzielny
ekstra [ przymiotnik ] = nadzwyczajny
ekstrakt [ rzeczownik ] = skrót
ekstrakt [ rzeczownik ] = wyciąg
ekstrakt [ rzeczownik ] = ekstrakt
ekstranummer [ rzeczownik ] = bis
ekstranummer [ rzeczownik ] = bisowanie
ekstraskatt [ rzeczownik ] = dodatek
ekstravaganse [ rzeczownik ] = przesada
ekstravaganse [ rzeczownik ] = ekstrawagancja
ekstrem [ rzeczownik ] = ostateczność
ekstrem [ przymiotnik ] = ostateczny
ekstrem [ przymiotnik ] = skrajny
ekstrem [ rzeczownik ] = skrajność
ekstrem [ przymiotnik ] = krańcowy
ekstrem [ rzeczownik ] = kraniec
ekstrem [ rzeczownik ] = krańcowość
ekte [ czasownik ] = ożenić
ekte [ czasownik ] = poślubić
ekte [ przymiotnik ] = prawdziwy
ekte [ przymiotnik ] = prawowity
ekte [ przymiotnik ] = szczery
ekte [ przymiotnik ] = rzeczywisty
ekte [ czasownik ] = żenić
ekte [ przymiotnik ] = autentyczny
ekte [ przymiotnik ] = czysty
ektefelle [ rzeczownik ] = współmałżonek
ektefelle [ rzeczownik ] = małżonek
ektefelle [ rzeczownik ] = mąż
ektefolk [ rzeczownik ] = małżeństwo
ekteskap [ rzeczownik ] = oświadczyny
ekteskap [ rzeczownik ] = ślub
ekteskap [ rzeczownik ] = zamążpójście
ekteskap [ rzeczownik ] = żeniaczka
ekteskap [ rzeczownik ] = związek
ekteskap [ rzeczownik ] = intercyza
ekteskap [ rzeczownik ] = mariasz
ekteskap [ rzeczownik ] = mariaż
ekteskap [ rzeczownik ] = małżeństwo
ekteskapelig [ przymiotnik ] = małżeński
ektevie [ czasownik ] = poślubić
ekvator [ rzeczownik ] = równik
elastikk [ rzeczownik ] = elastyczność
elastikk [ rzeczownik ] = gumka
elastisitet [ rzeczownik ] = sprężystość
elastisitet [ rzeczownik ] = elastyczność
elastisitet [ rzeczownik ] = giętkość
elastisk [ przymiotnik ] = sprężysty
elastisk [ przymiotnik ] = giętki
elastisk [ przymiotnik ] = elastyczny
elde [ rzeczownik ] = starość
eldst [ przymiotnik ] = bzowy
elefant [ rzeczownik ] = słoń
eleganse [ rzeczownik ] = wytworność
eleganse [ rzeczownik ] = gustowność
eleganse [ rzeczownik ] = elegancja
elegant [ przymiotnik ] = strojny
elegant [ przymiotnik ] = szykowny
elegant [ przymiotnik ] = wytworny
elegant [ przymiotnik ] = wykwintny
elegant [ przymiotnik ] = elegancki
elegant [ przymiotnik ] = modny
elegi [ rzeczownik ] = elegia
elektrifisere [ czasownik ] = elektryfikować
elektrifisere [ czasownik ] = elektryzować
elektrikar [ rzeczownik ] = elektrotechnik
elektrisitet [ rzeczownik ] = elektryczność
elektrisk [ przymiotnik ] = elektryczny
elektrisk [ przymiotnik ] = elektrotechniczny
elektrode [ rzeczownik ] = elektroda
elektron [ rzeczownik ] = elektron
elektronikk [ rzeczownik ] = elektronika
elektronisk [ przymiotnik ] = elektroniczny
element [ rzeczownik ] = pierwiastek
element [ rzeczownik ] = tworzywo
element [ rzeczownik ] = składnik
element [ rzeczownik ] = żywioł
element [ rzeczownik ] = element
element [ rzeczownik ] = część
element [ rzeczownik ] = człon
element [ rzeczownik ] = ogniwo
elementær [ przymiotnik ] = podstawowy
elementær [ przymiotnik ] = zasadniczy
elementær [ przymiotnik ] = elementarny
elendig [ przymiotnik ] = parszywy
elendig [ przymiotnik ] = ubogi
elendig [ przymiotnik ] = żałosny
elendig [ przymiotnik ] = biedny
elendig [ przymiotnik ] = kiepski
elendig [ przymiotnik ] = nieszczęsny
elendig [ przymiotnik ] = nikczemny
elendig [ przymiotnik ] = nieszczęśliwy
elendig [ przymiotnik ] = marny
elendig [ przymiotnik ] = lichy
elendig [ przymiotnik ] = nędzny
elev [ rzeczownik ] = pupil
elev [ rzeczownik ] = student
elev [ rzeczownik ] = uczennica
elev [ rzeczownik ] = uczeń
elev [ rzeczownik ] = wychowanek
elev [ rzeczownik ] = źrenica
elev [ rzeczownik ] = elew
elg [ rzeczownik ] = łoś
eliminasjon [ rzeczownik ] = usunięcie
eliminasjon [ rzeczownik ] = wyłączenie
eliminasjon [ rzeczownik ] = eliminacja
elite [ rzeczownik ] = elita
elle [ rzeczownik ] = łokieć
elles [ przysłówek ] = skądinąd
elles [ przysłówek ] = zazwyczaj
ellevte [ przymiotnik ] = jedenasty
ellipse [ rzeczownik ] = owal
ellipse [ rzeczownik ] = wielokropek
ellipse [ rzeczownik ] = elipsa
elske [ czasownik ] = ubóstwiać
elske [ czasownik ] = wielbić
elske [ czasownik ] = uwielbiać
elske [ czasownik ] = adorować
elske [ czasownik ] = czcić
elske [ czasownik ] = lubić
elske [ czasownik ] = miłować
elske [ czasownik ] = kochać
elskelig [ przymiotnik ] = drogi
elskelig [ przymiotnik ] = miły
elskverdig [ przymiotnik ] = uprzejmy
elskverdig [ przymiotnik ] = sympatyczny
elskverdig [ przymiotnik ] = miły
elte [ czasownik ] = gnieść
elte [ czasownik ] = miesić
elv [ rzeczownik ] = potok
elv [ rzeczownik ] = strumień
elv [ rzeczownik ] = rzeka
elverk [ rzeczownik ] = elektrownia
emalje [ rzeczownik ] = polewa
emalje [ rzeczownik ] = szkliwo
emalje [ rzeczownik ] = emaliowanie
emalje [ rzeczownik ] = emalia
emaljere [ czasownik ] = emaliować
emballasje [ rzeczownik ] = osłona
emballasje [ rzeczownik ] = paczkowanie
emballasje [ rzeczownik ] = opakowanie
emballasje [ rzeczownik ] = pakowanie
emballasje [ rzeczownik ] = tara
emballere [ czasownik ] = opakować
embete [ rzeczownik ] = urząd
embete [ rzeczownik ] = stanowisko
emblem [ rzeczownik ] = oznaka
emblem [ rzeczownik ] = plakietka
emblem [ rzeczownik ] = symbol
emblem [ rzeczownik ] = emblemat
emblem [ rzeczownik ] = godło
emblem [ rzeczownik ] = odznaka
emboli [ rzeczownik ] = zator
emboli [ rzeczownik ] = embolia
emigrant [ rzeczownik ] = emigrant
emigrere [ czasownik ] = wyemigrować
emigrere [ czasownik ] = emigrować
eminent [ przymiotnik ] = znakomity
emne [ rzeczownik ] = przedmiot
emne [ rzeczownik ] = podmiot
emne [ rzeczownik ] = tworzywo
emne [ rzeczownik ] = substancja
emne [ rzeczownik ] = temat
emne [ rzeczownik ] = wypracowanie
emne [ rzeczownik ] = kompozycja
emne [ rzeczownik ] = materia
emne [ rzeczownik ] = materiał
emne [ rzeczownik ] = motyw
emne [ rzeczownik ] = obiekt
emosjon [ rzeczownik ] = uczucie
emosjon [ rzeczownik ] = wzruszenie
emosjon [ rzeczownik ] = emocja
empiri [ rzeczownik ] = empiryzm
ende [ czasownik ] = skończyć
ende [ rzeczownik ] = tyłek
ende [ rzeczownik ] = śmierć
ende [ czasownik ] = ukończyć
ende [ rzeczownik ] = zakończenie
ende [ czasownik ] = zakończyć
ende [ rzeczownik ] = zgon
ende [ czasownik ] = dokańczać
ende [ rzeczownik ] = dupa
ende [ rzeczownik ] = cel
ende [ rzeczownik ] = kraniec
ende [ rzeczownik ] = koniec
ende [ rzeczownik ] = końcówka
ende [ rzeczownik ] = konkluzja
ende [ rzeczownik ] = kres
ende [ czasownik ] = kończyć
ende [ rzeczownik ] = niedopałek
endelig [ przymiotnik ] = ostateczny
endelig [ przymiotnik ] = prawomocny
endelig [ przymiotnik ] = ostatni
endelig [ przymiotnik ] = finalny
endelig [ przymiotnik ] = definitywny
endelig [ przymiotnik ] = finałowy
endelig [ przymiotnik ] = końcowy
endelig [ przymiotnik ] = nieodwołalny
endevende [ czasownik ] = odwracać
endevende [ czasownik ] = odwrócić
endossement [ rzeczownik ] = żyro
endossement [ rzeczownik ] = indos
endre [ czasownik ] = przemieniać
endre [ czasownik ] = przesiąść
endre [ rzeczownik ] = przesiadka
endre [ czasownik ] = przemienić
endre [ czasownik ] = przerabiać
endre [ rzeczownik ] = zmienianie
endre [ czasownik ] = zmienić
endre [ czasownik ] = zmodyfikować
endre [ czasownik ] = zmieniać
endre [ rzeczownik ] = bilon
endre [ czasownik ] = modyfikować
endre [ czasownik ] = odmienić
endre [ czasownik ] = mienić
endring [ rzeczownik ] = przemiana
endring [ rzeczownik ] = przebieralnia
endring [ rzeczownik ] = zmiana
endring [ rzeczownik ] = modyfikacja
enjar [ rzeczownik ] = as
enjar [ rzeczownik ] = mistrz
einerådig [ przymiotnik ] = władczy
energi [ rzeczownik ] = energetyka
energi [ rzeczownik ] = energia
energi [ rzeczownik ] = energochłonność
energisk [ przymiotnik ] = energiczny
energisk [ przymiotnik ] = dynamiczny
energisk [ przymiotnik ] = dzielny
enste [ przymiotnik ] = unikatowy
enste [ przymiotnik ] = samotny
eng [ rzeczownik ] = łąka
engasjement [ rzeczownik ] = przyjęcie
engasjement [ rzeczownik ] = zaręczyny
engasjement [ rzeczownik ] = zaangażowanie
engasjement [ rzeczownik ] = zobowiązanie
engasjement [ rzeczownik ] = dedykacja
engasjement [ rzeczownik ] = narzeczeństwo
engasjere [ czasownik ] = angażować
engel [ rzeczownik ] = anioł
engstelig [ przymiotnik ] = strachliwy
engstelig [ przymiotnik ] = bojaźliwy
engstelig [ przymiotnik ] = lękliwy
engstelig [ przymiotnik ] = niespokojny
endig [ rzeczownik ] = uzgadnianie
enke [ rzeczownik ] = wdówka
enkel [ przymiotnik ] = pojedynczy
enkel [ przymiotnik ] = pospolity
enkel [ przymiotnik ] = prosty
enkel [ przymiotnik ] = samotny
enkel [ przymiotnik ] = szczery
enkel [ przymiotnik ] = sam
enkel [ przymiotnik ] = skromny
enkel [ przymiotnik ] = zwyczajny
enkel [ przymiotnik ] = wygodny
enkel [ przymiotnik ] = wyłączny
enkel [ przymiotnik ] = zwykły
enkel [ rzeczownik ] = wnuk
enkel [ przymiotnik ] = wstrętny
enkel [ przymiotnik ] = jedyny
enkel [ przymiotnik ] = łatwy
enkelt [ przymiotnik ] = pojedynczy
enkelt [ przymiotnik ] = prosty
enkelt [ przymiotnik ] = szczery
enkelt [ przymiotnik ] = zwyczajny
enkelt [ przymiotnik ] = zwykły
enkelt [ przymiotnik ] = indywidualny
enkelt [ przymiotnik ] = łatwy
enkeltbillett [ rzeczownik ] = bilet
enkemann [ rzeczownik ] = wdowiec
enn [ przysłówek ] = jak
enn [ przysłówek ] = nadal
ennå [ przysłówek ] = wciąż
ennå [ przysłówek ] = ciągle
ennå [ przysłówek ] = nadal
enorm [ przymiotnik ] = olbrzymi
enorm [ przymiotnik ] = okropny
enorm [ przymiotnik ] = potężny
enorm [ przymiotnik ] = wielki
enorm [ przymiotnik ] = niezwykły
enorm [ przymiotnik ] = ogromny
enorm [ przymiotnik ] = kolosalny
ense [ czasownik ] = uważać
ense [ czasownik ] = zważać
entomolog [ rzeczownik ] = entomolog
entré [ rzeczownik ] = przedpokój
entré [ rzeczownik ] = przedsionek
entré [ rzeczownik ] = wejście
entré [ rzeczownik ] = wstęp
entré [ rzeczownik ] = wjazd
entré [ rzeczownik ] = dopuszczenie
entreprenør [ rzeczownik ] = przedsiębiorca
entreprenør [ rzeczownik ] = zleceniobiorca
entreprenør [ rzeczownik ] = wykonawca
entreprenør [ rzeczownik ] = kontrahent
entusiasme [ rzeczownik ] = zapał
entusiasme [ rzeczownik ] = entuzjazm
enzym [ rzeczownik ] = zaczyn
enzym [ rzeczownik ] = ferment
enzym [ rzeczownik ] = enzym
epidemi [ rzeczownik ] = zaraza
epidemi [ rzeczownik ] = epidemia
epidemisk [ przymiotnik ] = epidemiczny
epigram [ rzeczownik ] = epigramat
epilepsi [ rzeczownik ] = padaczka
epilepsi [ rzeczownik ] = epilepsja
epilog [ rzeczownik ] = epilog
episode [ rzeczownik ] = wypadek
episode [ rzeczownik ] = wydarzenie
episode [ rzeczownik ] = zajście
episode [ rzeczownik ] = epizod
episode [ rzeczownik ] = incydent
epistel [ rzeczownik ] = pismo
epistel [ rzeczownik ] = epistoła
epistel [ rzeczownik ] = list
epistel [ rzeczownik ] = litera
eple [ rzeczownik ] = jabłko
eplekake [ rzeczownik ] = szarlotka
eplekake [ rzeczownik ] = jabłecznik
eplekake [ rzeczownik ] = ciasto
eplepai [ rzeczownik ] = szarlotka
epletre [ rzeczownik ] = jabłoń
epoke [ rzeczownik ] = okres
epoke [ rzeczownik ] = era
epoke [ rzeczownik ] = epoka
epos [ rzeczownik ] = epopeja
epos [ rzeczownik ] = epos
er [ rzeczownik ] = leża
ereksjon [ rzeczownik ] = wznoszenie
ereksjon [ rzeczownik ] = wzwód
ereksjon [ rzeczownik ] = wyprostowanie
ereksjon [ rzeczownik ] = erekcja
ereksjon [ rzeczownik ] = naprężenie
eremitt [ rzeczownik ] = pustelnik
eremitt [ rzeczownik ] = anachoreta
erfare [ czasownik ] = poznawać
erfare [ czasownik ] = doświadczać
erfare [ czasownik ] = doznać
erfare [ czasownik ] = dowiadywać
erfare [ czasownik ] = doświadczyć
erfare [ czasownik ] = doznawać
erfaren [ przymiotnik ] = doświadczony
erfaren [ przymiotnik ] = biegły
erfaring [ rzeczownik ] = praktyka
erfaring [ rzeczownik ] = doświadczenie
erfaring [ rzeczownik ] = doznanie
ergerlig [ przymiotnik ] = dokuczliwy
ergre [ czasownik ] = poirytować
ergre [ czasownik ] = rozdrażniać
ergre [ czasownik ] = trapić
ergre [ czasownik ] = rozzłościć
ergre [ czasownik ] = rozgniewać
ergre [ czasownik ] = zgniewać
ergre [ czasownik ] = zdenerwować
ergre [ czasownik ] = drażnić
ergre [ czasownik ] = dokuczać
ergre [ czasownik ] = dręczyć
ergre [ czasownik ] = irytować
er indre [ czasownik ] = pamiętać
er indre [ czasownik ] = wspominać
erkebiskop [ rzeczownik ] = arcybiskup
erkeengel [ rzeczownik ] = archanioł
erkjenne [ czasownik ] = przyznawać
erkjenne [ czasownik ] = przyznać
erkjenne [ czasownik ] = potwierdzić
erkjenne [ czasownik ] = uznawać
erkjenne [ czasownik ] = rozpoznawać
erkjenne [ czasownik ] = uznać
erklære [ czasownik ] = oświadczać
erklære [ czasownik ] = oświadczyć
erklære [ czasownik ] = oznajmiać
erklære [ czasownik ] = oznajmić
erklære [ czasownik ] = wypowiadać
erklære [ czasownik ] = zadeklarować
erklære [ czasownik ] = deklarować
erklære [ czasownik ] = objaśniać
erklære [ czasownik ] = ogłaszać
erklære [ czasownik ] = ogłosić
erklæring [ rzeczownik ] = oświadczenie
erklæring [ rzeczownik ] = zeznanie
erklæring [ rzeczownik ] = wypowiedź
erklæring [ rzeczownik ] = wyjaśnienie
erklæring [ rzeczownik ] = deklaracja
erklæring [ rzeczownik ] = objaśnienie
erme [ rzeczownik ] = rękaw
ernære [ czasownik ] = utrzymywać
ernære [ czasownik ] = żywić
ernære [ czasownik ] = karmić
ernæring [ rzeczownik ] = żywienie
ernæring [ rzeczownik ] = dietetyk
ernæring [ rzeczownik ] = odżywienie
ernæring [ rzeczownik ] = odżywianie
erobre [ czasownik ] = pokonać
erobre [ czasownik ] = pokonywać
erobre [ czasownik ] = podbić
erobre [ czasownik ] = podbijać
erobre [ czasownik ] = zdobyć
erobre [ czasownik ] = zdobywać
erobre [ czasownik ] = zawojować
erobring [ rzeczownik ] = podbój
erosjon [ rzeczownik ] = żłobienie
erosjon [ rzeczownik ] = erozja
erosjon [ rzeczownik ] = nadżerka
erot [ rzeczownik ] = amorek
erotikk [ rzeczownik ] = erotyka
erotisk [ przymiotnik ] = erotyczny
erotomani [ rzeczownik ] = erotomania
er rata [ rzeczownik ] = errata
erstatning [ rzeczownik ] = rekompensata
erstatning [ rzeczownik ] = substytut
erstatning [ rzeczownik ] = surogat
erstatning [ rzeczownik ] = wtórnik
erstatning [ rzeczownik ] = zamiennik
erstatning [ rzeczownik ] = wynagrodzenie
erstatning [ rzeczownik ] = wyrównanie
erstatning [ rzeczownik ] = wyręka
erstatning [ rzeczownik ] = zastępca
erstatning [ rzeczownik ] = odszkodowanie
erstatning [ rzeczownik ] = kompensacja
erstatning [ rzeczownik ] = namiastka
erstatning [ rzeczownik ] = kompensata
erstatningskrav [ rzeczownik ] = roszenie
erstatte [ czasownik ] = powetować
erstatte [ czasownik ] = rekompensować
erstatte [ czasownik ] = zastąpić
erstatte [ czasownik ] = wynagradzać
erstatte [ czasownik ] = zamienić
erstatte [ czasownik ] = zamieniać
erstatte [ czasownik ] = zastępować
erstatte [ czasownik ] = wynagrodzić
erstatte [ czasownik ] = wymieniać
erstatte [ czasownik ] = dorabiać
ert [ rzeczownik ] = groch
ert [ rzeczownik ] = groszek
erte [ czasownik ] = dokuczać
ertesuppe [ rzeczownik ] = grochówka
erupsjon [ rzeczownik ] = wybuch
erupsjon [ rzeczownik ] = zawód
erupsjon [ rzeczownik ] = wysypka
erupsjon [ rzeczownik ] = erupcja
erupsjon [ rzeczownik ] = fach
erverv [ rzeczownik ] = uzyskanie
erverv [ rzeczownik ] = zajęcie
erverv [ rzeczownik ] = zawód
erverv [ rzeczownik ] = nabycie
erverve [ czasownik ] = nabywać
esel [ rzeczownik ] = osioł
esing [ rzeczownik ] = fermentacja
eskadre [ rzeczownik ] = eskadra
eske [ rzeczownik ] = pudło
eske [ rzeczownik ] = pudełko
eske [ rzeczownik ] = skrzynka
eske [ rzeczownik ] = boks
eskorte [ rzeczownik ] = straż
eskorte [ rzeczownik ] = eskorta
eskorte [ czasownik ] = eskortować
eskorte [ czasownik ] = konwojować
eskorte [ rzeczownik ] = konwojent
eskorte [ rzeczownik ] = konwój
esle [ czasownik ] = przeznaczać
esle [ czasownik ] = zamyślać
esle [ czasownik ] = zamierzać
esperanto [ rzeczownik ] = esperanto
ess [ rzeczownik ] = as
esse [ rzeczownik ] = piec
esse [ rzeczownik ] = as
esse [ rzeczownik ] = kocioł
essens [ rzeczownik ] = treść
essens [ rzeczownik ] = wyciąg
essens [ rzeczownik ] = esencja
essens [ rzeczownik ] = istota
estetisk [ przymiotnik ] = estetyczny
estragon [ rzeczownik ] = draganek
estragon [ rzeczownik ] = estragon
et [ przymiotnik ] = jedyny
et [ przymiotnik ] = jeden
et [ rzeczownik ] = groch
et [ przymiotnik ] = niejaki
et [ przymiotnik ] = którykolwiek
etablere [ rzeczownik ] = przedsiębiorstwo
etablere [ czasownik ] = ustanowić
etablere [ czasownik ] = ustatkować
etablere [ czasownik ] = założyć
etablere [ czasownik ] = zakładać
etappe [ rzeczownik ] = okres
etappe [ rzeczownik ] = stadion
etappe [ rzeczownik ] = stadium
etappe [ rzeczownik ] = stopień
etappe [ rzeczownik ] = faza
etappe [ rzeczownik ] = etap
etappe [ rzeczownik ] = nogawka
etappe [ rzeczownik ] = lęg
etappe [ rzeczownik ] = łęg
etappe [ rzeczownik ] = noga
etappe [ rzeczownik ] = odcinek
etappe [ rzeczownik ] = nóżka
etappe [ rzeczownik ] = kończyna
etasje [ rzeczownik ] = piętrzenie
etasje [ rzeczownik ] = parter
etasje [ rzeczownik ] = posadzka
etasje [ rzeczownik ] = piętro
etasje [ rzeczownik ] = podłoga
etasje [ rzeczownik ] = szczebel
etasje [ rzeczownik ] = kondygnacja
etasje [ rzeczownik ] = klepisko
ete [ czasownik ] = pożerać
ete [ czasownik ] = żreć
eter [ rzeczownik ] = eter
etikett [ rzeczownik ] = etykietka
etikett [ rzeczownik ] = etykieta
etikett [ rzeczownik ] = ceremoniał
etikett [ rzeczownik ] = naklejka
etikett [ rzeczownik ] = metka
etikett [ rzeczownik ] = napis
etikett [ rzeczownik ] = nalepka
etikk [ rzeczownik ] = etyka
etikk [ rzeczownik ] = etyk
etikk [ rzeczownik ] = moralność
etisk [ przymiotnik ] = etyczny
etnolog [ rzeczownik ] = etnolog
etse [ czasownik ] = sztychować
etse [ czasownik ] = wyżreć
etter [ przyimek ] = po
etter [ rzeczownik ] = ropa
etter [ przysłówek ] = potem
etter [ przysłówek ] = pośmiertnie
etter [ przysłówek ] = stopniowo
etter [ przyimek ] = według
etter [ przyimek ] = za
etter [ przyimek ] = wzdłuż
etter [ rzeczownik ] = finalizowanie
etter [ rzeczownik ] = jad
etterforske [ czasownik ] = badać
etterforske [ czasownik ] = dochodzić
etterforske [ czasownik ] = dociekać
etterforsking [ rzeczownik ] = dociekanie
etterforsking [ rzeczownik ] = dochodzenie
etterkommer [ rzeczownik ] = potomek
etterlate [ czasownik ] = opuścić
etterlate [ czasownik ] = opuszczać
etterlate [ czasownik ] = porzucić
etterlate [ czasownik ] = pozostawić
etterlate [ czasownik ] = pozostawiać
etterlate [ czasownik ] = zostawiać
etterlate [ czasownik ] = zostawić
etterlyse [ czasownik ] = poszukiwać
etterlyse [ czasownik ] = ścigać
etterlyse [ czasownik ] = ogłosić
etterlyse [ czasownik ] = obwieścić
ettermiddag [ rzeczownik ] = popołudnie
etterretning [ rzeczownik ] = pojętność
etterretning [ rzeczownik ] = wiadomość
etterretning [ rzeczownik ] = wywiad
etterretning [ rzeczownik ] = informacja
etterretning [ rzeczownik ] = komunikat
etterser [ czasownik ] = przeglądać
etterser [ czasownik ] = sprawdzać
etterser [ czasownik ] = doglądać
ettersom [ spójnik ] = ponieważ
ettersom [ spójnik ] = bowiem
etterspill [ rzeczownik ] = epilog
etterspørsel [ rzeczownik ] = popyt
etterspørsel [ rzeczownik ] = potrzebowanie
etterspørsel [ rzeczownik ] = prośba
etterspørsel [ rzeczownik ] = zainteresowanie
etterspørsel [ rzeczownik ] = zapotrzebowanie
etterspørsel [ rzeczownik ] = żądanie
ettersyn [ rzeczownik ] = przegląd
ettersyn [ rzeczownik ] = inspekcja
ettersyn [ rzeczownik ] = dozór
ettersyn [ rzeczownik ] = kontrola
ettersyn [ rzeczownik ] = nadzór
ettertanke [ rzeczownik ] = refleksja
ettertanke [ rzeczownik ] = rozmyślanie
ettertanke [ rzeczownik ] = rozwaga
ettertanke [ rzeczownik ] = namysł
ettertrykk [ rzeczownik ] = przedruk
ettertrykk [ rzeczownik ] = uwydatnienie
ettertrykk [ rzeczownik ] = emfaza
ettertrykk [ rzeczownik ] = nacisk
ettertrykkelig [ przymiotnik ] = emfatyczny
etui [ rzeczownik ] = pokrowiec
etui [ rzeczownik ] = pochewka
etui [ rzeczownik ] = pudełeczko
etui [ rzeczownik ] = futerał
etui [ rzeczownik ] = etui
etyl [ rzeczownik ] = etyl
etymologi [ rzeczownik ] = etymologia
eufori [ rzeczownik ] = euforia
eufori [ rzeczownik ] = błogostan
eukalyptus [ rzeczownik ] = eukaliptus
europeisk [ rzeczownik ] = przygoda
europeisk [ rzeczownik ] = bajka
evakuere [ czasownik ] = ewakuować
evakuering [ rzeczownik ] = ewakuacja
evangelisk [ przymiotnik ] = ewangeliczny
evangelisk [ przymiotnik ] = ewangelicki
evangelium [ rzeczownik ] = ewangelia
eventualitet [ rzeczownik ] = przypadkowość
eventualitet [ rzeczownik ] = zdarzenie
eventualitet [ rzeczownik ] = ewentualność
eventuell [ przymiotnik ] = przypadkowy
eventuell [ przymiotnik ] = ewentualny
eventuell [ przymiotnik ] = możliwy
eventyr [ rzeczownik ] = przygoda
eventyr [ rzeczownik ] = opowiadanie
eventyr [ rzeczownik ] = powiastka
eventyr [ rzeczownik ] = bajka
eventyr [ rzeczownik ] = baśń
evig [ przymiotnik ] = przedwieczny
evig [ przysłówek ] = wiecznie
evig [ przymiotnik ] = wieczny
evig [ przymiotnik ] = wiekuisty
evig [ przysłówek ] = zawsze
evig [ przymiotnik ] = bezustanny
evig [ przymiotnik ] = ciągły
evig [ przymiotnik ] = niezmienny
evig [ przymiotnik ] = odwieczny
evig [ przymiotnik ] = nieustanny
evig [ przymiotnik ] = nieśmiertelny
evne [ rzeczownik ] = podarunek
evne [ rzeczownik ] = talent
evne [ rzeczownik ] = umiejętność
evne [ rzeczownik ] = zdolność
evne [ rzeczownik ] = dar
evne [ rzeczownik ] = darowizna
evnukk [ rzeczownik ] = eunuch
evolusjon [ rzeczownik ] = ewolucja
få [ czasownik ] = osiągać
få [ czasownik ] = przyjmować
få [ czasownik ] = otrzymywać
få [ czasownik ] = otrzymać
få [ czasownik ] = posiadać
få [ czasownik ] = posiąść
få [ czasownik ] = uzyskiwać
få [ czasownik ] = uzyskać
få [ czasownik ] = wygrywać
få [ czasownik ] = zdobyć
få [ czasownik ] = wygrać
få [ czasownik ] = zarabiać
få [ czasownik ] = wsypać
få [ czasownik ] = wsiadać
få [ czasownik ] = zdobywać
få [ czasownik ] = zyskać
få [ czasownik ] = zyskiwać
få [ czasownik ] = wywabić
få [ czasownik ] = dotrzeć
få [ czasownik ] = dojść
få [ czasownik ] = dostać
få [ czasownik ] = jeść
få [ czasownik ] = chwytać
få [ czasownik ] = dostawać
få [ czasownik ] = brać
få [ czasownik ] = dojechać
få [ rzeczownik ] = dojeżdżanie
få [ czasownik ] = dowiedzieć
få [ czasownik ] = musieć
få [ rzeczownik ] = kilka
få [ przymiotnik ] = kilkutygodniowy
få [ czasownik ] = namówić
få [ czasownik ] = nabawić
få [ czasownik ] = narobić
få [ czasownik ] = nabyć
få [ czasownik ] = miewać
få [ czasownik ] = mieć
få [ czasownik ] = nabywać
fabel [ rzeczownik ] = opowieść
fabel [ rzeczownik ] = fabuła
fabel [ rzeczownik ] = baśń
fabel [ rzeczownik ] = bajka
fabel [ rzeczownik ] = fikcja
fabel [ rzeczownik ] = klechda
fabel [ rzeczownik ] = legenda
fabelaktig [ przymiotnik ] = bajeczny
fabelaktig [ przymiotnik ] = bajkowy
fabelaktig [ przymiotnik ] = baśniowy
fabelaktig [ przymiotnik ] = legendarny
fabrikat [ rzeczownik ] = fabrykat
fabrikk [ rzeczownik ] = wytwórnia
fabrikk [ rzeczownik ] = fabryka
fadder [ rzeczownik ] = ojciec
fader [ rzeczownik ] = ojciec
fadermord [ rzeczownik ] = ojcobójstwo
fadese [ rzeczownik ] = pomyłka
fadese [ rzeczownik ] = błąd
fæl [ przymiotnik ] = okropny
fæl [ przymiotnik ] = szpetny
fæl [ przymiotnik ] = szkaradny
fæl [ przymiotnik ] = brzydki
fæl [ przymiotnik ] = obrzydliwy
fåfengt [ przymiotnik ] = płonny
fåfengt [ przymiotnik ] = próżny
fåfengt [ przymiotnik ] = bezowocny
fåfengt [ przymiotnik ] = czczy
fåfengt [ przymiotnik ] = daremny
fåfengt [ przymiotnik ] = błahy
fåfengt [ przymiotnik ] = nadaremny
fag [ rzeczownik ] = przedmiot
fag [ rzeczownik ] = przegródka
fag [ rzeczownik ] = przegroda
fag [ rzeczownik ] = podmiot
fag [ rzeczownik ] = profesja
fag [ rzeczownik ] = temat
fag [ rzeczownik ] = zawód
fag [ rzeczownik ] = branża
faglig [ przymiotnik ] = zawodowy
faglig [ przymiotnik ] = fachowy
fagmann [ rzeczownik ] = profesjonalista
fagmann [ rzeczownik ] = specjalista
fagmann [ rzeczownik ] = znawca
fagmann [ rzeczownik ] = zawodowiec
fagmann [ rzeczownik ] = ekspert
fagmann [ rzeczownik ] = fachowiec
fagmessig [ przymiotnik ] = pierwszorzędny
fagmessig [ przymiotnik ] = zawodowy
fagmessig [ przymiotnik ] = fachowy
fagott [ rzeczownik ] = fagot
fajanse [ rzeczownik ] = fajans
fakir [ rzeczownik ] = fakir
fakke [ czasownik ] = pojmać
fakke [ czasownik ] = schwytać
fakke [ czasownik ] = zwędzić
fakke [ czasownik ] = złapać
fakke [ czasownik ] = chwycić
fakke [ czasownik ] = łapać
fakkel [ rzeczownik ] = pochodnia
fakkel [ rzeczownik ] = latarka
faks [ rzeczownik ] = faks
faktisk [ przymiotnik ] = rzeczywisty
faktisk [ przymiotnik ] = istotny
faktisk [ przymiotnik ] = faktyczny
faktor [ rzeczownik ] = współczynnik
faktor [ rzeczownik ] = faktor
faktor [ rzeczownik ] = czynnik
faktor [ rzeczownik ] = element
faktor [ rzeczownik ] = mnożnik
faktum [ rzeczownik ] = okoliczność
faktum [ rzeczownik ] = prawda
faktum [ rzeczownik ] = zdarzenie
faktum [ rzeczownik ] = fakt
faktura [ rzeczownik ] = rachunek
faktura [ rzeczownik ] = faktura
fakultet [ rzeczownik ] = talent
fakultet [ rzeczownik ] = wydział
fakultet [ rzeczownik ] = zdolność
fakultet [ rzeczownik ] = fakultet
falk [ rzeczownik ] = sokół
falk [ rzeczownik ] = zawód
fall [ rzeczownik ] = przypadek
fall [ rzeczownik ] = opad
fall [ rzeczownik ] = spad
fall [ rzeczownik ] = sprawa
fall [ rzeczownik ] = spadek
fall [ rzeczownik ] = upadek
fall [ rzeczownik ] = wypadek
fall [ rzeczownik ] = degrengolada
falle [ czasownik ] = padać
falle [ czasownik ] = paść
falle [ czasownik ] = przypadać
falle [ czasownik ] = opadać
falle [ czasownik ] = upadać
falle [ czasownik ] = spadać
falle [ czasownik ] = upaść
falle [ czasownik ] = spaść
falle [ czasownik ] = wyrąbać
falle [ czasownik ] = zwalać
fallent [ rzeczownik ] = bankrut
fallitt [ rzeczownik ] = upadłość
fallitt [ rzeczownik ] = bankructwo
fallskjerm [ rzeczownik ] = spadochron
falme [ czasownik ] = płowieć
falme [ czasownik ] = usychać
falme [ czasownik ] = wyblaknąć
falsett [ rzeczownik ] = falset
falsk [ rzeczownik ] = podróbka
falsk [ rzeczownik ] = falsyfikat
falsk [ rzeczownik ] = fałsz
falsk [ przymiotnik ] = fałszywy
falsk [ przymiotnik ] = błędny
falsk [ przymiotnik ] = fałszerski
falsk [ przymiotnik ] = obłudny
falsk [ przymiotnik ] = mylny
falsk [ przymiotnik ] = kłamliwy
falsk [ przymiotnik ] = nieprawdziwy
falskneri [ rzeczownik ] = fałszerstwo
fåmælt [ przymiotnik ] = małomówny
fåmælt [ przymiotnik ] = milkliwy
familiær [ przymiotnik ] = znajomy
familiaritet [ rzeczownik ] = poufałość
familiaritet [ rzeczownik ] = zażyłość
familiaritet [ rzeczownik ] = familiarność
familie [ rzeczownik ] = rodzina
familie [ rzeczownik ] = dom
familie [ rzeczownik ] = familia
familie [ rzeczownik ] = dreszczowiec
familie [ rzeczownik ] = nazwisko
fan [ rzeczownik ] = pobyt
fan [ rzeczownik ] = proporzec
fan [ rzeczownik ] = transparent
fan [ rzeczownik ] = sztandar
fan [ rzeczownik ] = wielbiciel
fan [ rzeczownik ] = bytność
fan [ rzeczownik ] = fan
fan [ rzeczownik ] = bandera
fan [ rzeczownik ] = chorągiew
fan [ rzeczownik ] = diabeł
fan [ rzeczownik ] = odciąg
fan [ rzeczownik ] = kinoman
fan [ rzeczownik ] = odroczenie
fanatikar [ rzeczownik ] = świętoszek
fanatikar [ rzeczownik ] = żarliwiec
fanatikar [ rzeczownik ] = zagorzalec
fanatisme [ rzeczownik ] = zagorzałość
fanatisme [ rzeczownik ] = fanatyzm
fanden [ rzeczownik ] = szatan
fanden [ rzeczownik ] = czart
fanden [ rzeczownik ] = diabeł
fane [ rzeczownik ] = sztandar
fane [ rzeczownik ] = flaga
fane [ rzeczownik ] = chorągiew
fane [ rzeczownik ] = bandera
fanfare [ rzeczownik ] = fanfara
fang [ rzeczownik ] = połów
fang [ rzeczownik ] = zdobycie
fang [ rzeczownik ] = łono
fangarm [ rzeczownik ] = czułek
fangarm [ rzeczownik ] = macka
fange [ rzeczownik ] = plamienie
fange [ rzeczownik ] = więzień
fange [ rzeczownik ] = ziemia
fange [ rzeczownik ] = jeniec
fange [ rzeczownik ] = grunt
fange [ rzeczownik ] = ląd
fange [ rzeczownik ] = kraina
fange [ rzeczownik ] = kraj
fange [ rzeczownik ] = kolor
fangenskap [ rzeczownik ] = uwięzienie
fangenskap [ rzeczownik ] = niewola
fangst [ rzeczownik ] = połów
fangst [ rzeczownik ] = polowanie
fangst [ rzeczownik ] = pojmanie
fangst [ rzeczownik ] = zawładnięcie
fangst [ rzeczownik ] = zdobycz
fangst [ rzeczownik ] = wychwyt
fangst [ rzeczownik ] = chwytanie
fangst [ rzeczownik ] = łup
fant [ rzeczownik ] = wędrowiec
fant [ rzeczownik ] = włóczęga
fantasere [ czasownik ] = zmyślać
fantasere [ czasownik ] = fantazjować
fantasi [ rzeczownik ] = zachcianka
fantasi [ rzeczownik ] = wyobraźnia
fantasi [ rzeczownik ] = imaginacja
fantasi [ rzeczownik ] = fantazja
fantasi [ rzeczownik ] = fantastyka
fantasi [ rzeczownik ] = kaprys
fantastisk [ przymiotnik ] = prześwietny
fantastisk [ przymiotnik ] = chimeryczny
fantastisk [ przymiotnik ] = cudny
fantastisk [ przymiotnik ] = fantastyczny
fantastisk [ przymiotnik ] = cudowny
fantastisk [ przymiotnik ] = gwiezdny
fantastisk [ przymiotnik ] = niesamowity
far [ rzeczownik ] = praojciec
far [ rzeczownik ] = pasaż
far [ rzeczownik ] = ojciec
far [ rzeczownik ] = przelot
far [ rzeczownik ] = przejście
far [ rzeczownik ] = podróż
far [ rzeczownik ] = przejazd
far [ rzeczownik ] = trop
far [ rzeczownik ] = tato
far [ rzeczownik ] = ustęp
far [ rzeczownik ] = tatuś
far [ rzeczownik ] = tata
far [ rzeczownik ] = ślad
får [ rzeczownik ] = owca
får [ rzeczownik ] = wymyk
får [ rzeczownik ] = baran
farao [ rzeczownik ] = faraon
farbar [ przymiotnik ] = przejezdny
farbar [ przymiotnik ] = spławny
farbar [ przymiotnik ] = żeglowny
farbror [ rzeczownik ] = stryj
farbror [ rzeczownik ] = wujek
fare [ czasownik ] = pójść
fare [ czasownik ] = pędzić
fare [ czasownik ] = pognać
fare [ czasownik ] = podróżować
fare [ rzeczownik ] = taryfa
fare [ rzeczownik ] = ryzyko
fare [ czasownik ] = ryzykować
fare [ czasownik ] = wyjeżdżać
fare [ czasownik ] = zerwać
fare [ rzeczownik ] = zagrożenie
fare [ czasownik ] = jeździć
fare [ czasownik ] = iść
fare [ czasownik ] = chodzić
fare [ czasownik ] = jechać
fare [ rzeczownik ] = niebezpieczeństwo
farfar [ rzeczownik ] = dziadek
farge [ rzeczownik ] = zabarwienie
farge [ rzeczownik ] = barwik
farge [ rzeczownik ] = barwnik
farge [ rzeczownik ] = barwa
farge [ rzeczownik ] = farba
farge [ rzeczownik ] = kolor
farge [ rzeczownik ] = odcień
farin [ rzeczownik ] = cukier
farin [ rzeczownik ] = kryształ
farlig [ przymiotnik ] = ryzykowny
farlig [ przymiotnik ] = groźny
farlig [ przymiotnik ] = niebezpieczny
farmakolog [ rzeczownik ] = farmakolog
farmasi [ rzeczownik ] = apteka
farmasi [ rzeczownik ] = farmacja
farmasi [ rzeczownik ] = farmaceutyka
farmasi [ rzeczownik ] = aptekarstwo
farmasøyt [ rzeczownik ] = farmaceuta
farmor [ rzeczownik ] = babka
farmor [ rzeczownik ] = babcia
farse [ rzeczownik ] = teatr
farse [ rzeczownik ] = farsa
farse [ rzeczownik ] = farsz
farse [ rzeczownik ] = komedia
farse [ rzeczownik ] = nadzienie
farsott [ rzeczownik ] = zaraza
farsott [ rzeczownik ] = epidemia
fart [ rzeczownik ] = ożywienie
fart [ rzeczownik ] = pośpiech
fart [ rzeczownik ] = pęd
fart [ rzeczownik ] = prędkość
fart [ rzeczownik ] = ruch
fart [ rzeczownik ] = szybkość
fart [ rzeczownik ] = werwa
fart [ rzeczownik ] = rozmach
fart [ rzeczownik ] = tempo
fart [ rzeczownik ] = bieg
fartøy [ rzeczownik ] = okręt
fartøy [ rzeczownik ] = statek
fartsmålar [ rzeczownik ] = szybkościomierz
farmann [ rzeczownik ] = akwen
farvel [ rzeczownik ] = pożegnanie
fasade [ rzeczownik ] = fasada
fasan [ rzeczownik ] = bażant
fascisme [ rzeczownik ] = faszyzm
fascist [ rzeczownik ] = faszysta
fase [ rzeczownik ] = okres
fase [ rzeczownik ] = stadium
fase [ rzeczownik ] = faza
fasit [ rzeczownik ] = rezultat
fasit [ rzeczownik ] = odpowiedź
fasong [ rzeczownik ] = sposób
fasong [ rzeczownik ] = fason
fasong [ rzeczownik ] = forma
fasong [ rzeczownik ] = model
fasong [ rzeczownik ] = maniera
fast [ przymiotnik ] = pewny
fast [ przymiotnik ] = prawidłowy
fast [ przymiotnik ] = regularny
fast [ przymiotnik ] = twardy
fast [ przymiotnik ] = surowy
fast [ przymiotnik ] = stanowczy
fast [ przymiotnik ] = silny
fast [ przymiotnik ] = trudny
fast [ przymiotnik ] = solidny
fast [ przymiotnik ] = zdrowy
fast [ przymiotnik ] = ciężki
fast [ przymiotnik ] = jędrny
fast [ przymiotnik ] = czerstwy
fast [ przymiotnik ] = foremny
fast [ przymiotnik ] = niezmienny
fast [ przymiotnik ] = krzepki
fast [ przymiotnik ] = normalny
fast [ przymiotnik ] = mocny
fast [ przymiotnik ] = niezłomny
faste [ rzeczownik ] = post
faster [ rzeczownik ] = ciotka
fastetid [ rzeczownik ] = post
fastland [ rzeczownik ] = ląd
fastland [ rzeczownik ] = kontynent
fastsette [ czasownik ] = ustalić
fastsette [ czasownik ] = wyznaczyć
fastsette [ czasownik ] = zatwierdzić
fastslå [ czasownik ] = stwierdzać
fastslå [ czasownik ] = skonstatować
fastslå [ czasownik ] = ustalić
fastslå [ czasownik ] = ustalać
fastslå [ czasownik ] = zdecydować
fastslå [ czasownik ] = determinować
fat [ rzeczownik ] = potrawa
fat [ rzeczownik ] = przeznaczenie
fat [ rzeczownik ] = półmisek
fat [ rzeczownik ] = spodek
fat [ rzeczownik ] = talerz
fat [ rzeczownik ] = śmierć
fat [ rzeczownik ] = zguba
fat [ rzeczownik ] = bębenek
fat [ rzeczownik ] = baryła
fat [ rzeczownik ] = beczułka
fat [ rzeczownik ] = danie
fat [ rzeczownik ] = baryłka
fat [ rzeczownik ] = fircyk
fat [ rzeczownik ] = beczka
fat [ rzeczownik ] = lufa
fat [ rzeczownik ] = naczynie
fat [ rzeczownik ] = misa
fat [ rzeczownik ] = los
fatal [ przymiotnik ] = pechowy
fatal [ przymiotnik ] = zgubny
fatal [ przymiotnik ] = fatalny
fatal [ przymiotnik ] = katastrofalny
fatal [ przymiotnik ] = niefortunny
fatamorgana [ rzeczownik ] = miraż
fatle [ rzeczownik ] = podwieszka
fatle [ rzeczownik ] = temblak
fatning [ rzeczownik ] = opanowanie
fatning [ rzeczownik ] = stateczność
fatning [ rzeczownik ] = spokój
fatte [ czasownik ] = pojąć
fatte [ czasownik ] = pojmować
fatte [ czasownik ] = zrozumieć
fatte [ czasownik ] = chwytać
fatta [ przymiotnik ] = stateczny
fatta [ przymiotnik ] = spokojny
fattig [ przymiotnik ] = ubogi
fattig [ przymiotnik ] = żałosny
fattig [ przymiotnik ] = biedny
fattig [ przymiotnik ] = lichy
fattig [ przymiotnik ] = nędzny
fattig [ przymiotnik ] = marny
fattig [ przymiotnik ] = nieszczęśliwy
fauna [ rzeczownik ] = fauna
falne [ czasownik ] = obejmować
favør [ rzeczownik ] = przychylność
favorisere [ czasownik ] = popierać
favorisere [ czasownik ] = uprzywilejowywać
favorisere [ czasownik ] = sprzyjać
favorisere [ czasownik ] = szczęścić
favorisere [ czasownik ] = wyforować
favorisere [ czasownik ] = faworyzować
favoritt [ rzeczownik ] = ulubieniec
favoritt [ rzeczownik ] = faworyt
fe [ rzeczownik ] = czarodziejka
fe [ rzeczownik ] = bydło
feber [ rzeczownik ] = febra
feber [ rzeczownik ] = gorączka
febril [ przymiotnik ] = pospieszny
febril [ przymiotnik ] = gorączkowy
febrilsk [ przymiotnik ] = febryczny
febrilsk [ przymiotnik ] = gorączkowy
februar [ rzeczownik ] = luty
februar [ rzeczownik ] = lut
fedreland [ rzeczownik ] = ojczyzna
fei [ rzeczownik ] = kośba
feide [ rzeczownik ] = waśń
feide [ rzeczownik ] = spór
feide [ rzeczownik ] = zatarg
feide [ rzeczownik ] = kłótnia
feie [ czasownik ] = zamiatać
feig [ rzeczownik ] = strachajło
feig [ przymiotnik ] = tchórzliwy
feig [ rzeczownik ] = tchórz
feig [ przymiotnik ] = bojaźliwy
feil [ rzeczownik ] = przywara
feil [ rzeczownik ] = pomyłka
feil [ rzeczownik ] = omyłka
feil [ przymiotnik ] = opaczny
feil [ rzeczownik ] = przewinienie
feil [ rzeczownik ] = usterka
feil [ rzeczownik ] = wada
feil [ rzeczownik ] = wina
feil [ przymiotnik ] = wadliwy
feil [ rzeczownik ] = uchyb
feil [ rzeczownik ] = skaza
feil [ rzeczownik ] = błąd
feil [ przymiotnik ] = błędny
feil [ rzeczownik ] = błędność
feil [ rzeczownik ] = feler
feil [ rzeczownik ] = brak
feil [ rzeczownik ] = defekt
feil [ przymiotnik ] = niegramatyczny
feil [ rzeczownik ] = karygodność
feil [ przymiotnik ] = niedobry
feil [ przymiotnik ] = niewłaściwy
feil [ przymiotnik ] = mylny
feile [ czasownik ] = dolegać
feile [ czasownik ] = brakować
feile [ czasownik ] = mylić
feire [ czasownik ] = uczcić
feire [ czasownik ] = świętować
feire [ czasownik ] = święcić
feire [ czasownik ] = uświetnić
feire [ czasownik ] = czcić
feire [ czasownik ] = celebrować
feit [ przymiotnik ] = tłusty
fekte [ czasownik ] = szermować
fekte [ czasownik ] = walczyć
fekte [ czasownik ] = fechtować
fekting [ rzeczownik ] = szermierka
fekting [ rzeczownik ] = fechtunek
fele [ rzeczownik ] = skrzypce
felg [ rzeczownik ] = obręcz
felle [ czasownik ] = ronić
felle [ rzeczownik ] = potrzask
felle [ rzeczownik ] = pułapka
felle [ rzeczownik ] = trapienie
felle [ rzeczownik ] = towarzysz
felle [ czasownik ] = ścinać
felle [ rzeczownik ] = zasadzka
felle [ rzeczownik ] = współuczestnik
felle [ czasownik ] = zabić
felle [ rzeczownik ] = drzewo
felle [ rzeczownik ] = matnia
felles [ przymiotnik ] = pospolicie
felles [ przymiotnik ] = pospolity
felles [ przymiotnik ] = popularny
felles [ przymiotnik ] = stawowy
felles [ przymiotnik ] = udziałowy
felles [ przymiotnik ] = wspólny
felles [ przymiotnik ] = gromadny
felles [ przymiotnik ] = gminny
felles [ przymiotnik ] = łączny
felles [ przymiotnik ] = kolegialny
felles [ przymiotnik ] = ogólny
felt [ rzeczownik ] = pole
felt [ rzeczownik ] = przywara
felt [ rzeczownik ] = omyłka
felt [ rzeczownik ] = usterka
felt [ rzeczownik ] = wina
felt [ rzeczownik ] = wada
felt [ rzeczownik ] = teren
felt [ rzeczownik ] = uszkodzenie
felt [ rzeczownik ] = wino
felt [ rzeczownik ] = brak
felt [ rzeczownik ] = feler
felt [ rzeczownik ] = błąd
felt [ rzeczownik ] = defekt
felt [ rzeczownik ] = filcowanie
felt [ rzeczownik ] = dziedzina
felt [ rzeczownik ] = obszar
feltflaske [ rzeczownik ] = menażka
felttog [ rzeczownik ] = kampania
feminin [ przymiotnik ] = żeński
feminin [ przymiotnik ] = kobiecy
feminin [ przymiotnik ] = niewieści
femkant [ rzeczownik ] = pięciobok
femkant [ rzeczownik ] = pięciokąt
femte [ przymiotnik ] = piąty
femtende [ przymiotnik ] = piętnasty
fender [ rzeczownik ] = zderzak
fender [ rzeczownik ] = odbijacz
fenge [ czasownik ] = pojmać
fenge [ czasownik ] = złapać
fenghette [ rzeczownik ] = zapalnik
fengsel [ rzeczownik ] = uwięzienie
fengsel [ rzeczownik ] = więzienie
fengsel [ rzeczownik ] = ciupa
fengsle [ czasownik ] = więzić
fennikel [ rzeczownik ] = koper
fenol [ rzeczownik ] = fenol
fenologi [ rzeczownik ] = fenologia
fenomen [ rzeczownik ] = zjawisko
fenomen [ rzeczownik ] = fenomen
ferd [ rzeczownik ] = podróż
ferd [ rzeczownik ] = prowadzenie
ferd [ rzeczownik ] = wyprawa
ferd [ rzeczownik ] = jazda
ferd [ rzeczownik ] = ekspedycja
ferdes [ czasownik ] = podróżować
ferdes [ czasownik ] = jeździć
ferdig [ przymiotnik ] = gotowy
ferdigheit [ rzeczownik ] = wyrobienie
ferdsel [ rzeczownik ] = ruch
ferdsel [ rzeczownik ] = jazda
fergje [ rzeczownik ] = prom
ferie [ rzeczownik ] = urlop
ferie [ rzeczownik ] = wakacje
ferie [ rzeczownik ] = wczasy
ferie [ rzeczownik ] = ferie
ferje [ rzeczownik ] = prom
ferment [ rzeczownik ] = zaczyn
ferment [ rzeczownik ] = ferment
ferniss [ rzeczownik ] = pokost
ferniss [ rzeczownik ] = lakier
fersk [ przymiotnik ] = świeży
fersk [ przymiotnik ] = nowy
fersken [ rzeczownik ] = brzoskwinia
fest [ rzeczownik ] = przyjęcie
fest [ rzeczownik ] = postrzyżyny
fest [ rzeczownik ] = uczczenie
fest [ rzeczownik ] = uroczystość
fest [ rzeczownik ] = święto
fest [ rzeczownik ] = uczta
fest [ rzeczownik ] = zabawa
fest [ rzeczownik ] = gody
fest [ rzeczownik ] = biesiada
fest [ rzeczownik ] = festyn
fest [ rzeczownik ] = feta
fest [ rzeczownik ] = celebracja
feste [ rzeczownik ] = rękojeść
feste [ rzeczownik ] = ujęcie
feste [ rzeczownik ] = chwyt
festival [ rzeczownik ] = święto
festival [ rzeczownik ] = festiwal
festival [ rzeczownik ] = festyn
festning [ rzeczownik ] = twierdza
festning [ rzeczownik ] = forteca
festspill [ rzeczownik ] = festiwal
fet [ rzeczownik ] = okrasa
fet [ rzeczownik ] = omasta
fet [ rzeczownik ] = smalec
fet [ rzeczownik ] = sadło
fet [ rzeczownik ] = tłuszcz
fetisj [ rzeczownik ] = fetysz
fett [ rzeczownik ] = pomada
fett [ rzeczownik ] = okrasa
fett [ rzeczownik ] = omasta
fett [ rzeczownik ] = słonina
fett [ rzeczownik ] = smalec
fett [ rzeczownik ] = smar
fett [ rzeczownik ] = tłuszcz
fett [ rzeczownik ] = tłuszczenie
fett [ rzeczownik ] = sadło
fett [ rzeczownik ] = maź
fetter [ rzeczownik ] = kuzyn
fetter [ rzeczownik ] = krewna
fiasko [ rzeczownik ] = uszkodzenie
fiasko [ rzeczownik ] = wada
fiasko [ rzeczownik ] = awaria
fiasko [ rzeczownik ] = fiasko
fiasko [ rzeczownik ] = bankructwo
fiasko [ rzeczownik ] = niepowodzenie
fiber [ rzeczownik ] = światłowód
fiber [ rzeczownik ] = włókno
fiber [ rzeczownik ] = fibra
fiber [ rzeczownik ] = błonnik
fibrin [ rzeczownik ] = włóknik
fibrin [ rzeczownik ] = fibryna
fiende [ rzeczownik ] = przeciwnik
fiende [ rzeczownik ] = wróg
fiende [ rzeczownik ] = antagonista
fiende [ rzeczownik ] = nieprzyjaciel
fiendskap [ rzeczownik ] = wrogość
fiendskap [ rzeczownik ] = nieprzyjaźń
fiendskap [ rzeczownik ] = niechęć
fiendtlig [ przymiotnik ] = wrogi
fiendtlig [ przymiotnik ] = nieprzyjazny
fiendtlig [ przymiotnik ] = nieprzyjacielski
fiffig [ przymiotnik ] = sprytny
fiffig [ przymiotnik ] = zręczny
fiffig [ przymiotnik ] = chytry
figur [ rzeczownik ] = posąg
figur [ rzeczownik ] = postać
figur [ rzeczownik ] = powierzchowność
figur [ rzeczownik ] = rysunek
figur [ rzeczownik ] = sylwetka
figur [ rzeczownik ] = rycina
figur [ rzeczownik ] = wizerunek
figur [ rzeczownik ] = wyobrażenie
figur [ rzeczownik ] = bierka
figur [ rzeczownik ] = cyfra
figur [ rzeczownik ] = ilustracja
figur [ rzeczownik ] = figura
figur [ rzeczownik ] = obraz
figur [ rzeczownik ] = kształt
figur [ rzeczownik ] = liczba
fiken [ rzeczownik ] = figa
fikse [ czasownik ] = uszykować
fikse [ czasownik ] = naprawić
fiksering [ rzeczownik ] = utrwalenie
fiksering [ rzeczownik ] = fiksacja
fiksjon [ rzeczownik ] = urojenie
fiksjon [ rzeczownik ] = wymysł
fiksjon [ rzeczownik ] = fikcja
fil [ rzeczownik ] = rejestr
fil [ rzeczownik ] = pilnik
fil [ rzeczownik ] = tor
fil [ rzeczownik ] = rząd
fil [ rzeczownik ] = defekt
filantrop [ rzeczownik ] = filantrop
filateli [ rzeczownik ] = filatelistyka
file [ czasownik ] = piłować
file [ rzeczownik ] = poeta
file [ rzeczownik ] = plik
file [ rzeczownik ] = segregator
file [ czasownik ] = wygładzać
file [ rzeczownik ] = akta
file [ rzeczownik ] = akt
file [ rzeczownik ] = kartoteka
filet [ rzeczownik ] = polędwica
filet [ rzeczownik ] = filet
filial [ rzeczownik ] = filia
filial [ rzeczownik ] = oddział
filipens [ rzeczownik ] = pryszcz
fille [ rzeczownik ] = szmata
fille [ rzeczownik ] = szmatławiec
fille [ rzeczownik ] = brukowiec
fille [ rzeczownik ] = gałganek
fille [ rzeczownik ] = gałgan
fille [ rzeczownik ] = łachman
fille [ rzeczownik ] = łach
film [ rzeczownik ] = warstwa
film [ rzeczownik ] = taśma
film [ rzeczownik ] = film
film [ rzeczownik ] = błona
filmatelier [ rzeczownik ] = studio
filme [ czasownik ] = filmować
filolog [ rzeczownik ] = filolog
filosof [ rzeczownik ] = filozof
filosofi [ rzeczownik ] = filozof
filosofi [ rzeczownik ] = filozofia
filosofi [ rzeczownik ] = doktryna
filosofi [ rzeczownik ] = mędrzec
filt [ rzeczownik ] = pilśń
filt [ rzeczownik ] = przykrycie
filt [ rzeczownik ] = wojłok
filt [ rzeczownik ] = filc
filt [ rzeczownik ] = kołdra
filter [ rzeczownik ] = sączek
filter [ rzeczownik ] = bibuła
filter [ rzeczownik ] = filtr
filter [ rzeczownik ] = cedzidło
fin [ przymiotnik ] = pierwszorzędny
fin [ przymiotnik ] = przedni
fin [ przymiotnik ] = przystojny
fin [ przymiotnik ] = piękny
fin [ przymiotnik ] = przyjemny
fin [ przymiotnik ] = świetny
fin [ przymiotnik ] = udatny
fin [ przymiotnik ] = urodziwy
fin [ przymiotnik ] = wątły
fin [ przymiotnik ] = subtelny
fin [ przymiotnik ] = wytworny
fin [ przymiotnik ] = drobny
fin [ przymiotnik ] = czuły
fin [ przymiotnik ] = dystyngowany
fin [ przymiotnik ] = dorodny
fin [ przymiotnik ] = fajny
fin [ przymiotnik ] = elegancki
fin [ przymiotnik ] = dobry
fin [ przymiotnik ] = cienki
fin [ przymiotnik ] = czysty
fin [ przymiotnik ] = delikatny
fin [ przymiotnik ] = finezyjny
fin [ przymiotnik ] = miałki
fin [ przymiotnik ] = misterny
fin [ przymiotnik ] = ładny
fin [ przymiotnik ] = nadobny
fin [ przymiotnik ] = karny
fin [ przymiotnik ] = miły
finale [ rzeczownik ] = zakończenie
finale [ rzeczownik ] = finał
finale [ rzeczownik ] = koniec
finansiering [ rzeczownik ] = finansowanie
finer [ rzeczownik ] = połysk
finer [ rzeczownik ] = fornir
finesse [ rzeczownik ] = finezja
finesse [ rzeczownik ] = delikatność
finger [ rzeczownik ] = palec
finger [ rzeczownik ] = paluch
finger [ rzeczownik ] = cyfra
fingere [ czasownik ] = udawać
fingere [ czasownik ] = zmyślać
finne [ rzeczownik ] = płetwa
finne [ rzeczownik ] = rąb
finne [ rzeczownik ] = statecznik
finne [ rzeczownik ] = trądzik
finne [ czasownik ] = znaleźć
finne [ czasownik ] = znajdować
finne [ czasownik ] = dowiadywać
finne [ rzeczownik ] = figuracja
finne [ czasownik ] = odnajdywać
finne [ czasownik ] = odnajdować
finne [ czasownik ] = odkryć
finnelønn [ rzeczownik ] = wynagrodzenie
fint [ rzeczownik ] = podstęp
fint [ rzeczownik ] = wybieg
fint [ rzeczownik ] = fortel
fint [ przysłówek ] = miło
fint [ przysłówek ] = ładnie
fiol [ rzeczownik ] = skrzypce
fiol [ rzeczownik ] = fiołek
fiolett [ przymiotnik ] = fioletowy
fiolin [ rzeczownik ] = skrzypce
fiolinist [ rzeczownik ] = wiolinista
fiolinist [ rzeczownik ] = skrzypki
fiolinist [ rzeczownik ] = skrzypek
fire [ czasownik ] = świętować
fire [ czasownik ] = czcić
firkant [ rzeczownik ] = czworobok
firkant [ rzeczownik ] = czworokąt
firkant [ rzeczownik ] = kwadrat
firkantet [ przymiotnik ] = czworokątny
firkantet [ przymiotnik ] = czworoboczny
firkantet [ przymiotnik ] = kwadratowy
firkløver [ rzeczownik ] = koniczyna
firma [ rzeczownik ] = przedsiębiorstwo
firma [ rzeczownik ] = towarzystwo
firma [ rzeczownik ] = spółka
firma [ rzeczownik ] = firma
firma [ rzeczownik ] = kompania
fis [ rzeczownik ] = wiatr
fis [ rzeczownik ] = bąk
fise [ czasownik ] = pierdzieć
fisk [ rzeczownik ] = ryba
fisk [ rzeczownik ] = wędkarstwo
fisk [ rzeczownik ] = rybka
fisk [ rzeczownik ] = rybołówstwo
fisk [ rzeczownik ] = rybactwo
fisk [ rzeczownik ] = łowienie
fiske [ czasownik ] = naprawić
fiske [ czasownik ] = łowić
fisker [ rzeczownik ] = poławiacz
fisker [ rzeczownik ] = wędkarz
fisker [ rzeczownik ] = rybak
fiskeri [ rzeczownik ] = rybołówstwo
fiskeri [ rzeczownik ] = rybactwo
fiskestang [ rzeczownik ] = wędka
fistel [ rzeczownik ] = przetoka
fistel [ rzeczownik ] = fistuła
fitte [ rzeczownik ] = kiciuś
fjær [ rzeczownik ] = opierzenie
fjær [ rzeczownik ] = piórko
fjær [ rzeczownik ] = pierze
fjær [ rzeczownik ] = resor
fjær [ rzeczownik ] = pióro
fjær [ rzeczownik ] = sprężyna
fjær [ rzeczownik ] = szpunt
fjære [ rzeczownik ] = odpływ
fjas [ rzeczownik ] = stodoła
fjas [ rzeczownik ] = głupstwo
fjas [ rzeczownik ] = głupota
fjell [ rzeczownik ] = szczyt
fjell [ rzeczownik ] = skała
fjell [ rzeczownik ] = wzgórze
fjell [ rzeczownik ] = głaz
fjell [ rzeczownik ] = góra
fjellkjede [ rzeczownik ] = pasmo
fjellkjede [ rzeczownik ] = łańcuch
fjelltopp [ rzeczownik ] = szczyt
fjelltopp [ rzeczownik ] = wierzchołek
fjern [ rzeczownik ] = usunięcie
fjern [ przymiotnik ] = zdalny
fjern [ rzeczownik ] = zdemontowanie
fjern [ rzeczownik ] = wyjęcie
fjern [ przymiotnik ] = daleki
fjern [ przymiotnik ] = odległy
fjerne [ czasownik ] = ponosić
fjerne [ czasownik ] = usuwać
fjerne [ czasownik ] = skreślać
fjerne [ czasownik ] = wyeliminować
fjerne [ czasownik ] = wziąć
fjerne [ czasownik ] = zdjąć
fjerne [ czasownik ] = zabierać
fjerne [ czasownik ] = znosić
fjerne [ czasownik ] = brać
fjerne [ czasownik ] = eliminować
fjerne [ czasownik ] = nabierać
fjerne [ czasownik ] = oddalić
fjerne [ czasownik ] = odsuwać
fjerne [ czasownik ] = oddalać
fjerne [ czasownik ] = likwidować
fjernsyn [ rzeczownik ] = telewizja
fjernsyn [ rzeczownik ] = telewizor
fjes [ rzeczownik ] = powierzchnia
fjes [ rzeczownik ] = przód
fjes [ rzeczownik ] = twarz
fjes [ rzeczownik ] = czoło
fjes [ rzeczownik ] = oblicze
fjes [ rzeczownik ] = lico
fjols [ rzeczownik ] = głupiec
fjols [ rzeczownik ] = dureń
fjord [ rzeczownik ] = fiord
fjortende [ przymiotnik ] = czternasty
fjøs [ rzeczownik ] = stodoła
flagg [ rzeczownik ] = sztandar
flagg [ rzeczownik ] = flaga
flagg [ rzeczownik ] = bandera
flagg [ rzeczownik ] = chorągiewka
flagg [ rzeczownik ] = chorągiew
flagg [ rzeczownik ] = lotka
flaggermus [ rzeczownik ] = gacek
flaggermus [ rzeczownik ] = nietoperz
flagre [ czasownik ] = powiewać
flagre [ czasownik ] = trzepotać
flagre [ czasownik ] = zatrzepotać
flagre [ czasownik ] = łopotać
flak [ rzeczownik ] = płatek
flak [ rzeczownik ] = zenitówka
flakke [ czasownik ] = wałęsać
flakke [ czasownik ] = włóczyć
flakke [ czasownik ] = chwycić
flakong [ rzeczownik ] = butelka
flakong [ rzeczownik ] = flaszka
flaks [ rzeczownik ] = szczęście
flakse [ czasownik ] = trzepotać
flakse [ czasownik ] = fruwać
flamingo [ rzeczownik ] = flaming
flamingo [ rzeczownik ] = czerwonak
flamme [ rzeczownik ] = pożar
flamme [ czasownik ] = płonąć
flamme [ rzeczownik ] = płomyk
flamme [ rzeczownik ] = płomień
flamme [ czasownik ] = zapłonąć
flamme [ czasownik ] = gorzeć
flamme [ rzeczownik ] = flama
flamme [ czasownik ] = nacinać
flamme [ rzeczownik ] = ogień
flamsk [ przymiotnik ] = flamandzki
flanell [ rzeczownik ] = flanela
flanell [ rzeczownik ] = flanelka
flanke [ rzeczownik ] = skrzydło
flanke [ rzeczownik ] = strona
flanke [ rzeczownik ] = boczek
flanke [ rzeczownik ] = flank
flanke [ rzeczownik ] = flanka
flanke [ rzeczownik ] = bok
flaske [ rzeczownik ] = butelka
flaske [ rzeczownik ] = bławatek
flaske [ rzeczownik ] = flaszka
flaske [ rzeczownik ] = manierka
flass [ rzeczownik ] = łupież
flat [ przymiotnik ] = równomierny
flat [ przymiotnik ] = parzysty
flat [ rzeczownik ] = pokój
flat [ rzeczownik ] = równina
flat [ przymiotnik ] = równy
flat [ rzeczownik ] = płaszczyzna
flat [ przymiotnik ] = powierzchowny
flat [ przymiotnik ] = płaski
flat [ przymiotnik ] = płytki
flat [ rzeczownik ] = równia
flat [ przymiotnik ] = równinny
flat [ przymiotnik ] = gładki
flat [ rzeczownik ] = bemol
flat [ rzeczownik ] = apartament
flat [ przymiotnik ] = cienki
flat [ rzeczownik ] = nizina
flat [ rzeczownik ] = mielizna
flat [ rzeczownik ] = mieszkanie
flat [ przymiotnik ] = matowy
flat [ rzeczownik ] = komnata
flat [ przymiotnik ] = nudny
flate [ rzeczownik ] = równina
flate [ rzeczownik ] = powierzchnia
flate [ rzeczownik ] = płaszczyzna
flåte [ rzeczownik ] = pływak
flåte [ rzeczownik ] = tratwa
flåte [ rzeczownik ] = flota
flåte [ rzeczownik ] = marynarka
flateinnhald [ rzeczownik ] = powierzchnia
flateinnhald [ rzeczownik ] = obszar
flatfisk [ rzeczownik ] = płaszczka
flau [ przymiotnik ] = płytki
flau [ przymiotnik ] = słaby
flau [ przymiotnik ] = banalny
flau [ przymiotnik ] = niesmaczny
flau [ przymiotnik ] = mdły
flegma [ rzeczownik ] = śluz
flegma [ rzeczownik ] = flegma
flekk [ rzeczownik ] = piętno
flekk [ rzeczownik ] = plama
flekk [ rzeczownik ] = skaza
flekk [ rzeczownik ] = kleks
flekke [ czasownik ] = poplamić
flekke [ czasownik ] = zabrudzić
fleksibel [ przymiotnik ] = giętki
fleksibel [ przymiotnik ] = elastyczny
flenge [ rzeczownik ] = rozpłatanie
flenge [ rzeczownik ] = cięcie
fleirkoneri [ rzeczownik ] = poligamia
flesk [ rzeczownik ] = wieprzowina
flesk [ rzeczownik ] = szynka
flesk [ rzeczownik ] = słonina
flesk [ rzeczownik ] = bekon
flesk [ rzeczownik ] = boczek
flesk [ rzeczownik ] = ciało
flesk [ rzeczownik ] = mięso
flesk [ rzeczownik ] = miąższ
flette [ czasownik ] = scalać
flette [ czasownik ] = scalić
flette [ rzeczownik ] = splot
flette [ rzeczownik ] = scalanie
flette [ rzeczownik ] = scalenie
flette [ rzeczownik ] = szamerunek
flette [ czasownik ] = splatać
flette [ rzeczownik ] = szamerowanie
flette [ czasownik ] = szamerować
flette [ czasownik ] = upleść
flette [ rzeczownik ] = warkocz
flette [ czasownik ] = zapleść
flette [ czasownik ] = wplatać
flette [ czasownik ] = galonować
flid [ rzeczownik ] = pilność
flid [ rzeczownik ] = staranność
flikk [ rzeczownik ] = łata
flimmer [ rzeczownik ] = błysk
flimre [ czasownik ] = pełgać
flimre [ czasownik ] = błyszczeć
flimre [ czasownik ] = migotać
flink [ przymiotnik ] = przyjemny
flink [ przymiotnik ] = rączy
flink [ przymiotnik ] = szybki
flink [ przymiotnik ] = waleczny
flink [ przymiotnik ] = sprawny
flink [ przymiotnik ] = uprzejmy
flink [ przymiotnik ] = sprytny
flink [ przymiotnik ] = zwinny
flink [ przymiotnik ] = zręczny
flink [ przymiotnik ] = zdolny
flink [ przymiotnik ] = żywy
flink [ przymiotnik ] = dzielny
flink [ przymiotnik ] = delikatny
flink [ przymiotnik ] = chrobry
flink [ przymiotnik ] = chybki
flink [ przymiotnik ] = dobry
flink [ przymiotnik ] = chyży
flink [ przymiotnik ] = bystry
flink [ przymiotnik ] = odważny
flink [ przymiotnik ] = łaskawy
flink [ przymiotnik ] = miły
flink [ przymiotnik ] = ładny
flink [ przymiotnik ] = lekki
flink [ przymiotnik ] = mężny
flint [ rzeczownik ] = pracowitość
flint [ rzeczownik ] = krzemień
flint [ rzeczownik ] = krzesiwo
flis [ rzeczownik ] = płyn
flis [ rzeczownik ] = wiór
flis [ rzeczownik ] = ciecz
flis [ rzeczownik ] = odłamek
flittig [ przymiotnik ] = pilny
flittig [ przymiotnik ] = staranny
flittig [ przymiotnik ] = skrzętny
flittig [ przymiotnik ] = sumienny
flittig [ przymiotnik ] = gorliwy
flo [ rzeczownik ] = przypływ
flod [ rzeczownik ] = rzeka
flod [ rzeczownik ] = strumień
flodhest [ rzeczownik ] = hipopotam
floke [ rzeczownik ] = pokrzyżowanie
floke [ rzeczownik ] = węzeł
floke [ rzeczownik ] = krętanina
flokk [ rzeczownik ] = owczarnia
flokk [ rzeczownik ] = tabun
flokk [ rzeczownik ] = stado
flokk [ rzeczownik ] = tłum
flokk [ rzeczownik ] = trzoda
flokk [ rzeczownik ] = gromada
flokk [ rzeczownik ] = grupa
flokk [ rzeczownik ] = czereda
flokk [ rzeczownik ] = natłok
flom [ rzeczownik ] = potop
flom [ rzeczownik ] = powódź
flom [ rzeczownik ] = zalewanie
flom [ rzeczownik ] = zalanie
flom [ rzeczownik ] = zalew
flom [ rzeczownik ] = wylew
flomme [ czasownik ] = przelewać
flomme [ czasownik ] = wlewać
flor [ rzeczownik ] = piętro
flor [ rzeczownik ] = posadzka
flor [ rzeczownik ] = podłoga
flor [ rzeczownik ] = ziemia
flor [ rzeczownik ] = żałoba
flor [ rzeczownik ] = gaza
flor [ rzeczownik ] = dno
flor [ rzeczownik ] = kwitnięcie
flor [ rzeczownik ] = krepa
flor [ rzeczownik ] = kwitnienie
flora [ rzeczownik ] = flora
florere [ czasownik ] = rozkwitać
flørt [ rzeczownik ] = flirt
flørt [ rzeczownik ] = kokietka
flørt [ rzeczownik ] = kokieteria
flørte [ czasownik ] = flirtować
floskel [ rzeczownik ] = frazes
fløte [ rzeczownik ] = śmietana
fløte [ rzeczownik ] = krem
flott [ przymiotnik ] = ozdobny
flott [ przymiotnik ] = uroczy
flott [ przymiotnik ] = straszny
flott [ przymiotnik ] = wesoły
flott [ przymiotnik ] = sympatyczny
flott [ przymiotnik ] = szybki
flott [ przymiotnik ] = stylowy
flott [ przymiotnik ] = zręczny
flott [ przymiotnik ] = wytworny
flott [ przymiotnik ] = biegły
flott [ przymiotnik ] = elegancki
flott [ przymiotnik ] = hojny
flott [ przymiotnik ] = obrotny
flottør [ rzeczownik ] = tratwa
fløy [ rzeczownik ] = skrzydło
fløyel [ rzeczownik ] = welwet
fløyel [ rzeczownik ] = welur
fløyel [ rzeczownik ] = aksamit
fløyt [ rzeczownik ] = gwizd
fløyte [ czasownik ] = gwizdać
fløyte [ rzeczownik ] = gwizdek
fløyte [ rzeczownik ] = flet
flue [ rzeczownik ] = płomienica
flue [ rzeczownik ] = mucha
flukt [ rzeczownik ] = raut
flukt [ rzeczownik ] = pogrom
flukt [ rzeczownik ] = przelot
flukt [ rzeczownik ] = rozsypka
flukt [ rzeczownik ] = ucieczka
flukt [ rzeczownik ] = lot
fluor [ rzeczownik ] = topnik
fluor [ rzeczownik ] = fluoryt
fluor [ rzeczownik ] = fluor
fly [ czasownik ] = oheblować
fly [ czasownik ] = przylecieć
fly [ czasownik ] = przelatywać
fly [ rzeczownik ] = płaszczyzna
fly [ rzeczownik ] = równia
fly [ czasownik ] = unikać
fly [ rzeczownik ] = samolot
fly [ czasownik ] = uchodzić
fly [ rzeczownik ] = strug
fly [ czasownik ] = uciekać
fly [ czasownik ] = zheblować
fly [ rzeczownik ] = aeroplan
fly [ rzeczownik ] = awionetka
fly [ czasownik ] = fruwać
fly [ czasownik ] = lecieć
fly [ rzeczownik ] = latania
fly [ czasownik ] = latać
flybåt [ rzeczownik ] = hydroplan
flygeblad [ rzeczownik ] = ulotka
flygel [ rzeczownik ] = skrzydło
flygel [ rzeczownik ] = błotnik
flygel [ rzeczownik ] = fortepian
flyger [ rzeczownik ] = pilot
flyger [ rzeczownik ] = latawiec
flyger [ rzeczownik ] = lotnik
flyging [ rzeczownik ] = przelot
flyging [ rzeczownik ] = latanie
flykte [ czasownik ] = uciekać
flykte [ czasownik ] = zbiegać
flyktning [ rzeczownik ] = uchodźca
flyktning [ rzeczownik ] = uciekinier
flyktning [ rzeczownik ] = zbieg
flyndre [ rzeczownik ] = płaszczka
flyndre [ rzeczownik ] = stornia
flyndre [ rzeczownik ] = flądra
flyplass [ rzeczownik ] = aeroport
flyplass [ rzeczownik ] = lotnisko
flyte [ czasownik ] = pływać
flyte [ czasownik ] = rozpisywać
flyte [ czasownik ] = unosić
flyte [ czasownik ] = słać
flyte [ czasownik ] = bujać
flytende [ przymiotnik ] = płynny
flytende [ przymiotnik ] = ciekły
flytte [ czasownik ] = przestawić
flytte [ czasownik ] = poruszać
flytte [ czasownik ] = przesuwać
flytte [ czasownik ] = przenosić
flytte [ czasownik ] = przesiedlać
flytte [ czasownik ] = przeprowadzać
flytte [ czasownik ] = przestawiać
flytte [ czasownik ] = ruszać
flytte [ czasownik ] = ruszyć
flytur [ rzeczownik ] = pierzchnięcie
flytur [ rzeczownik ] = zbiegostwo
flytur [ rzeczownik ] = lot
fnatt [ rzeczownik ] = świerzb
fnis [ rzeczownik ] = chichot
fnise [ czasownik ] = chichotać
fnugg [ rzeczownik ] = płatek
fnyse [ czasownik ] = parskać
fø [ czasownik ] = żywić
fø [ czasownik ] = karmić
føde [ rzeczownik ] = pokarm
føde [ rzeczownik ] = pożywienie
føde [ rzeczownik ] = strawa
føde [ rzeczownik ] = wyżywienie
føde [ rzeczownik ] = żywność
føde [ rzeczownik ] = jedzenie
fødsel [ rzeczownik ] = poród
fødsel [ rzeczownik ] = pochodzenie
fødsel [ rzeczownik ] = rozwiązanie
fødsel [ rzeczownik ] = urodzenie
fødsel [ rzeczownik ] = narodziny
fødsel [ rzeczownik ] = narodzenie
fødselsår [ rzeczownik ] = rok
fødselsdag [ rzeczownik ] = urodziny
føflekk [ rzeczownik ] = pieprzyk
fokk [ rzeczownik ] = śnieżyca
fokk [ rzeczownik ] = zamieć
fokk [ rzeczownik ] = fok
fokkemast [ rzeczownik ] = fokmaszt
fokus [ rzeczownik ] = siedlisko
fokus [ rzeczownik ] = centrum
fokus [ rzeczownik ] = ognisko
fold [ rzeczownik ] = plisa
fold [ rzeczownik ] = splecenie
fold [ rzeczownik ] = zagięcie
fold [ rzeczownik ] = zakładka
fold [ rzeczownik ] = zmarszczka
fold [ rzeczownik ] = załamek
fold [ rzeczownik ] = zaszewka
fold [ rzeczownik ] = zakręt
fold [ rzeczownik ] = fałd
fold [ rzeczownik ] = falc
fold [ rzeczownik ] = bruzda
folde [ czasownik ] = składać
folde [ czasownik ] = zginać
folde [ czasownik ] = zakładać
folde [ czasownik ] = fałdować
folde [ czasownik ] = marszczyć
fole [ rzeczownik ] = źrebak
føle [ czasownik ] = wyczuwać
føle [ czasownik ] = doznawać
føle [ czasownik ] = doznać
føle [ czasownik ] = doświadczać
føle [ czasownik ] = czuć
føle [ czasownik ] = odczuwać
følehorn [ rzeczownik ] = czułek
følehorn [ rzeczownik ] = antena
følehorn [ rzeczownik ] = macka
følelse [ rzeczownik ] = poczucie
følelse [ rzeczownik ] = sentyment
følelse [ rzeczownik ] = uczucie
følelse [ rzeczownik ] = sensacja
følelse [ rzeczownik ] = świadomość
følelse [ rzeczownik ] = sentymentalność
følelse [ rzeczownik ] = wzruszenie
følelse [ rzeczownik ] = zapatrywanie
følelse [ rzeczownik ] = wrażenie
følelse [ rzeczownik ] = emocja
følelse [ rzeczownik ] = doznanie
følelse [ rzeczownik ] = czucie
følelse [ rzeczownik ] = dotyk
følelse [ rzeczownik ] = odczucie
følgje [ rzeczownik ] = spadek
følgje [ rzeczownik ] = dziedzictwo
følgje [ rzeczownik ] = dziedziczenie
følgje [ rzeczownik ] = ciąg
folie [ rzeczownik ] = folia
folie [ rzeczownik ] = floret
føling [ rzeczownik ] = czucie
føling [ rzeczownik ] = dotyk
folio [ rzeczownik ] = folia
føljetong [ rzeczownik ] = powieść
føljetong [ rzeczownik ] = felieton
folk [ rzeczownik ] = populacja
folk [ rzeczownik ] = naród
folk [ rzeczownik ] = lud
folkeavstemning [ rzeczownik ] = referendum
folkedrap [ rzeczownik ] = ludobójstwo
folkelig [ przymiotnik ] = ludowy
folkemord [ rzeczownik ] = ludobójstwo
folkemord [ rzeczownik ] = ludobójca
folkevandring [ rzeczownik ] = migracja
folkevise [ rzeczownik ] = ballada
folklore [ rzeczownik ] = folklorystyka
folklore [ rzeczownik ] = folklor
følsam [ rzeczownik ] = delikatność
følsemd [ rzeczownik ] = wrażliwość
fomle [ czasownik ] = grzebać
fond [ rzeczownik ] = fundusz
fond [ rzeczownik ] = kapitał
føne [ czasownik ] = suszyć
fonetikk [ rzeczownik ] = głosownia
fonetikk [ rzeczownik ] = fonetyka
fonn [ rzeczownik ] = pragnienie
fonn [ rzeczownik ] = pieśń
fonn [ rzeczownik ] = skłonność
fonn [ rzeczownik ] = upodobanie
fonn [ rzeczownik ] = chęć
fonn [ rzeczownik ] = harmonia
fonn [ rzeczownik ] = melodia
fonn [ rzeczownik ] = nuta
fonn [ rzeczownik ] = nachylenie
fonograf [ rzeczownik ] = fonograf
font [ rzeczownik ] = czcionka
font [ rzeczownik ] = chrzcielnica
font [ rzeczownik ] = krój
fontene [ rzeczownik ] = źródło
fontene [ rzeczownik ] = wodotrysk
fontene [ rzeczownik ] = fontanna
for [ rzeczownik ] = pasza
for [ przyimek ] = przez
for [ przyimek ] = przed
for [ przyimek ] = po
for [ rzeczownik ] = rzecz
for [ przyimek ] = w
for [ przyimek ] = z
for [ rzeczownik ] = zbyt
for [ przyimek ] = za
for [ przyimek ] = do
for [ przyimek ] = dla
for [ rzeczownik ] = błoto
for [ przyimek ] = na
for [ przyimek ] = mimo
for [ przyimek ] = ku
fôr [ rzeczownik ] = pasza
fôr [ rzeczownik ] = furaż
fôr [ rzeczownik ] = obrok
før [ przysłówek ] = przedwczoraj
før [ przysłówek ] = przedtem
før [ rzeczownik ] = przeddzień
før [ przysłówek ] = poprzednio
før [ rzeczownik ] = pasza
før [ przysłówek ] = kiedyś
før [ przysłówek ] = niegdyś
før [ przysłówek ] = naprzód
forære [ czasownik ] = podarować
forære [ czasownik ] = ofiarować
forakt [ rzeczownik ] = poniżenie
forakt [ rzeczownik ] = pogardzenie
forakt [ rzeczownik ] = pogarda
forakt [ rzeczownik ] = wzgarda
forakt [ rzeczownik ] = lekceważenie
forakte [ czasownik ] = pogardzać
forakte [ czasownik ] = gardzić
forakte [ czasownik ] = lekceważyć
foraktelig [ przymiotnik ] = pogardliwy
foraktelig [ przymiotnik ] = wzgardliwy
forandre [ czasownik ] = przemieniać
forandre [ czasownik ] = przesiadać
forandre [ czasownik ] = przemienić
forandre [ czasownik ] = rozmieniać
forandre [ czasownik ] = zmienić
forandre [ czasownik ] = zmieniać
forandre [ czasownik ] = zamieniać
forandre [ czasownik ] = wymieniać
forandre [ czasownik ] = odmieniać
forandring [ rzeczownik ] = przemiana
forandring [ rzeczownik ] = przesiadka
forandring [ rzeczownik ] = wymiana
forandring [ rzeczownik ] = zmiana
forandring [ rzeczownik ] = odmiana
forandring [ rzeczownik ] = modyfikacja
forarge [ czasownik ] = skandalizować
forarge [ czasownik ] = zgorszyć
forarge [ czasownik ] = złościć
forarge [ czasownik ] = gniewać
forarge [ czasownik ] = irytować
forårsake [ czasownik ] = przyczynić
forårsake [ czasownik ] = sprawić
forårsake [ czasownik ] = spowodować
forbanne [ czasownik ] = przeklinać
forbanne [ czasownik ] = zlitować
forbanne [ czasownik ] = złorzeczyć
forbanne [ czasownik ] = kląć
forbause [ czasownik ] = zdumiewać
forbause [ czasownik ] = zdziwić
forbause [ czasownik ] = dziwić
forbere [ rzeczownik ] = poprawienie
forbere [ czasownik ] = poprawiać
forbetring [ rzeczownik ] = polepszenie
forbetring [ rzeczownik ] = podciągnięcie
forberede [ czasownik ] = przyrządzać
forberede [ czasownik ] = przygotowywać
forberede [ czasownik ] = przygotować
forberede [ czasownik ] = przysposabiać
forberede [ czasownik ] = szykować
forberedande [ przymiotnik ] = preliminarny
forberedande [ przymiotnik ] = przedwstępny
forbi [ przyimek ] = przez
forbi [ przysłówek ] = poprzez
forbi [ przyimek ] = z
forbi [ przyimek ] = za
forbi [ przyimek ] = mimo
forbilde [ rzeczownik ] = przykład
forbilde [ rzeczownik ] = pierwowzór
forbilde [ rzeczownik ] = prototyp
forbilde [ rzeczownik ] = wzór
forbinde [ czasownik ] = opatrywać
forbinde [ czasownik ] = powiązać
forbinde [ czasownik ] = przyłączyć
forbinde [ czasownik ] = podłączać
forbinde [ czasownik ] = połączyć
forbinde [ czasownik ] = podłączyć
forbinde [ czasownik ] = spajać
forbinde [ czasownik ] = wiązać
forbinde [ czasownik ] = zrzeszać
forbinde [ czasownik ] = złączyć
forbinde [ czasownik ] = dołączać
forbinde [ czasownik ] = bandażować
forbinde [ czasownik ] = łączyć
forbinde [ czasownik ] = kombinować
forbindelse [ rzeczownik ] = powiązanie
forbindelse [ rzeczownik ] = połączenie
forbindelse [ rzeczownik ] = relacja
forbindelse [ rzeczownik ] = opowiadanie
forbindelse [ rzeczownik ] = romans
forbindelse [ rzeczownik ] = stosunek
forbindelse [ rzeczownik ] = sojusz
forbindelse [ rzeczownik ] = spójnik
forbindelse [ rzeczownik ] = więź
forbindelse [ rzeczownik ] = złącze
forbindelse [ rzeczownik ] = związek
forbindelse [ rzeczownik ] = koneksja
forbindelse [ rzeczownik ] = łączność
forbindelse [ rzeczownik ] = koniunkcja
forbinding [ rzeczownik ] = opatrunek
forbinding [ rzeczownik ] = bandaż
forblåst [ przymiotnik ] = martwy
forbløffe [ czasownik ] = oszołomić
forbløffe [ czasownik ] = zadziwić
forbokstav [ rzeczownik ] = inicjał
forbønn [ rzeczownik ] = wstawiennictwo
forbønn [ rzeczownik ] = modlitwa
forbrenning [ rzeczownik ] = palenie
forbrenning [ rzeczownik ] = spopielenie
forbrenning [ rzeczownik ] = spalanie
forbruk [ rzeczownik ] = rozchód
forbruk [ rzeczownik ] = spożycie
forbruk [ rzeczownik ] = spędzenie
forbruk [ rzeczownik ] = wydatkowanie
forbruk [ rzeczownik ] = zużycie
forbruk [ rzeczownik ] = wydatek
forbruk [ rzeczownik ] = nakład
forbruk [ rzeczownik ] = konsumpcja
forbruke [ czasownik ] = skonsumować
forbruke [ czasownik ] = spożyć
forbruke [ czasownik ] = zużyć
forbruker [ rzeczownik ] = spożywca
forbruker [ rzeczownik ] = konsument
forbryter [ rzeczownik ] = przestępca
forbryter [ rzeczownik ] = zbrodniarz
forbryter [ rzeczownik ] = zastrzał
forbryter [ rzeczownik ] = zanokcica
forbryter [ rzeczownik ] = delikwent
forbund [ rzeczownik ] = zabronienie
forbund [ rzeczownik ] = przymierze
forbund [ rzeczownik ] = połączenie
forbund [ rzeczownik ] = stowarzyszenie
forbund [ rzeczownik ] = skojarzenie
forbund [ rzeczownik ] = sojusz
forbund [ rzeczownik ] = związek
forbund [ rzeczownik ] = zrzeszenie
forbund [ rzeczownik ] = federacja
forbund [ rzeczownik ] = asocjacja
forbytte [ czasownik ] = zmieszać
forbytte [ czasownik ] = zamienić
fordampe [ czasownik ] = parować
fordampe [ czasownik ] = ulotnić
fordampe [ czasownik ] = wyparować
fordampe [ czasownik ] = wywietrzeć
fordampe [ czasownik ] = odparować
fordel [ rzeczownik ] = przewaga
fordel [ rzeczownik ] = pożytek
fordel [ rzeczownik ] = zaleta
fordel [ rzeczownik ] = zysk
fordel [ rzeczownik ] = dobrodziejstwo
fordel [ rzeczownik ] = korzyść
fordelaktig [ przymiotnik ] = zbawienny
fordelaktig [ przymiotnik ] = dobroczynny
fordele [ czasownik ] = rozdać
fordele [ czasownik ] = podzielić
fordele [ czasownik ] = rozdawać
fordele [ czasownik ] = rozdzielić
fordele [ czasownik ] = rozdzielać
fordele [ czasownik ] = rozprowadzać
fordele [ czasownik ] = dystrybuować
fordele [ czasownik ] = dzielić
fordeling [ rzeczownik ] = przedział
fordeling [ rzeczownik ] = rozdzielanie
fordeling [ rzeczownik ] = rozdział
fordeling [ rzeczownik ] = rozbiór
fordeling [ rzeczownik ] = rozdzielenie
fordeling [ rzeczownik ] = podział
fordeling [ rzeczownik ] = sekcja
fordeling [ rzeczownik ] = dystrybucja
fordeling [ rzeczownik ] = dywizja
fordeling [ rzeczownik ] = dzielenie
fordeling [ rzeczownik ] = dział
fordeling [ rzeczownik ] = oddział
fordoble [ czasownik ] = podwajać
fordobling [ rzeczownik ] = podwojenie
fordom [ rzeczownik ] = przesąd
fordom [ rzeczownik ] = uprzedzenie
fordømme [ czasownik ] = potępić
fordømme [ czasownik ] = osądzać
fordømme [ czasownik ] = potępiać
fordømme [ rzeczownik ] = potępienie
fordømme [ czasownik ] = skazać
fordømme [ rzeczownik ] = skazanie
fordøye [ czasownik ] = trawić
fordøyelse [ rzeczownik ] = trawienie
fordreie [ czasownik ] = wykręcić
fordring [ rzeczownik ] = roszczenie
fordring [ rzeczownik ] = wymaganie
fordring [ rzeczownik ] = żądanie
fordrive [ czasownik ] = przepędzać
fordrive [ czasownik ] = spędzać
fordrive [ czasownik ] = wyganiać
fordrive [ czasownik ] = wydalić
fordrive [ czasownik ] = odpędzić
fordyre [ czasownik ] = podrożeć
føre [ czasownik ] = reżyserować
føre [ czasownik ] = przodować
føre [ przysłówek ] = poprzednio
føre [ czasownik ] = przeprowadzać
føre [ czasownik ] = prowadzić
føre [ czasownik ] = przewodzić
føre [ czasownik ] = przewozić
føre [ czasownik ] = sterować
føre [ rzeczownik ] = wieść
føre [ czasownik ] = wodzić
føre [ czasownik ] = zaprowadzić
føre [ czasownik ] = zarządzać
føre [ czasownik ] = wozić
føre [ czasownik ] = dyrygować
føre [ czasownik ] = doprowadzić
føre [ czasownik ] = kierować
førebygge [ czasownik ] = przeszkadzać
foredrag [ rzeczownik ] = prelekcja
foredrag [ rzeczownik ] = rozmowa
foredrag [ rzeczownik ] = wykład
foredrag [ rzeczownik ] = wysłowienie
foredrag [ rzeczownik ] = odczyt
foredrag [ rzeczownik ] = mowa
forgå [ czasownik ] = zachodzić
forgå [ czasownik ] = zdarzyć
forgå [ czasownik ] = dziać
forgå [ czasownik ] = odbyć
forlegi [ czasownik ] = udawać
forelda [ przymiotnik ] = nieaktualny
forlegge [ czasownik ] = przedłożyć
foreløpig [ przymiotnik ] = prowizoryczny
foreløpig [ przymiotnik ] = tymczasowy
foreløpig [ przymiotnik ] = chwilowy
forelske [ czasownik ] = zakochać
foreining [ rzeczownik ] = połączenie
foreining [ rzeczownik ] = przymierze
foreining [ rzeczownik ] = klub
foreining [ rzeczownik ] = koalicja
fører [ rzeczownik ] = pilot
fører [ rzeczownik ] = poradnik
fører [ rzeczownik ] = przewodnik
fører [ rzeczownik ] = wódz
fører [ rzeczownik ] = dowódca
fører [ rzeczownik ] = kierowca
fører [ rzeczownik ] = kierownik
foreta [ czasownik ] = przedsięwziąć
foreta [ czasownik ] = podjąć
foreta [ czasownik ] = przesądzić
foreta [ czasownik ] = przedsiębrać
foreta [ czasownik ] = podejmować
foreta [ czasownik ] = sprawić
foreta [ rzeczownik ] = sprawianie
foreta [ czasownik ] = uzależniać
foreta [ rzeczownik ] = uświetnienie
foreta [ czasownik ] = urozmaicić
foreta [ czasownik ] = umilić
foreta [ czasownik ] = wysuwać
foreta [ czasownik ] = wygłaszać
foreta [ czasownik ] = wnieść
foreta [ rzeczownik ] = wygłoszenie
foreta [ czasownik ] = zdążyć
foreta [ czasownik ] = dokonywać
foreta [ czasownik ] = formułować
foreta [ czasownik ] = dołożyć
foreta [ czasownik ] = dokładać
foreta [ czasownik ] = dopracować
foreta [ rzeczownik ] = nawiązywanie
forfall [ rzeczownik ] = podupadanie
forfall [ rzeczownik ] = schyłek
forfall [ rzeczownik ] = schyłkowiec
forfall [ rzeczownik ] = usprawiedliwienie
forfall [ rzeczownik ] = rozpad
forfall [ rzeczownik ] = upadek
forfall [ rzeczownik ] = zagłada
forfall [ rzeczownik ] = dekadencja
forfall [ rzeczownik ] = dekadent
forfalle [ czasownik ] = rozpadać
forfalske [ czasownik ] = podrabiać
forfalske [ czasownik ] = fałszować
forfalske [ czasownik ] = falsyfikować
forfatning [ rzeczownik ] = położenie
forfatning [ rzeczownik ] = ustawa
forfatning [ rzeczownik ] = skład
forfatning [ rzeczownik ] = ustanowienie
forfatning [ rzeczownik ] = stan
forfatning [ rzeczownik ] = warunek
forfatning [ rzeczownik ] = budowa
forfatning [ rzeczownik ] = konstytucja
forfatning [ rzeczownik ] = kondycja
forfatning [ rzeczownik ] = klauzula
forfatte [ czasownik ] = pisać
forfattar [ rzeczownik ] = pisarz
forfattar [ rzeczownik ] = twórca
forfekte [ czasownik ] = bronić
forfengelig [ przymiotnik ] = pusty
forfengelig [ przymiotnik ] = próżny
forferdelig [ przymiotnik ] = okropny
forferdelig [ przymiotnik ] = straszny
forferdelig [ przymiotnik ] = straszliwy
forfine [ czasownik ] = upiększyć
forfine [ czasownik ] = wysubtelnić
forføre [ czasownik ] = uwieść
forføre [ czasownik ] = zbałamucić
forfremme [ czasownik ] = promować
forfriske [ czasownik ] = odświeżyć
forgifte [ czasownik ] = otruć
forgifte [ czasownik ] = zatruć
forgifte [ czasownik ] = zatruwać
forgifting [ rzeczownik ] = opilstwo
forgifting [ rzeczownik ] = oszołomienie
forgifting [ rzeczownik ] = pijaństwo
forgjeves [ przymiotnik ] = próżny
forgjeves [ przymiotnik ] = gołosłowny
forglømmegei [ rzeczownik ] = niezapominajka
forgude [ czasownik ] = uwielbiać
forgude [ czasownik ] = wielbić
forgude [ czasownik ] = ubóstwiać
forgude [ czasownik ] = adorować
forgude [ czasownik ] = czcić
forgylle [ czasownik ] = osłodzić
forgylle [ czasownik ] = pozłacać
forgylle [ czasownik ] = złocić
forhale [ czasownik ] = opóźniać
forhale [ czasownik ] = zwlekać
forhandle [ czasownik ] = paktować
forhandle [ czasownik ] = pertraktować
forhandle [ czasownik ] = układać
forhandle [ czasownik ] = sprzedawać
forhandle [ czasownik ] = targować
forhandle [ czasownik ] = wynegocjować
forhandle [ czasownik ] = handlować
forhandle [ czasownik ] = negocjować
forhandling [ rzeczownik ] = rokowanie
forhandling [ rzeczownik ] = sprzedaż
forhandling [ rzeczownik ] = rozmowa
forhandling [ rzeczownik ] = negocjacja
forheng [ rzeczownik ] = zasłona
forheng [ rzeczownik ] = firanka
forheng [ rzeczownik ] = kurtyna
forhindre [ czasownik ] = przeszkadzać
forhindre [ czasownik ] = przeszkodzić
forhindre [ czasownik ] = udaremniać
forhindre [ czasownik ] = zapobiegać
forhindring [ rzeczownik ] = przeszkoda
forhindring [ rzeczownik ] = trudność
forhindring [ rzeczownik ] = zawada
forhistorisk [ przymiotnik ] = prehistoryczny
forhistorisk [ przymiotnik ] = przedhistoryczny
forhold [ rzeczownik ] = pokrewieństwo
forhold [ rzeczownik ] = opowiadanie
forhold [ rzeczownik ] = proporcja
forhold [ rzeczownik ] = okoliczność
forhold [ rzeczownik ] = relacjonowanie
forhold [ rzeczownik ] = relacja
forhold [ rzeczownik ] = stosunek
forhold [ rzeczownik ] = stan
forhold [ rzeczownik ] = warunek
forhold [ rzeczownik ] = związek
forhold [ rzeczownik ] = kondycja
forhold [ rzeczownik ] = łączność
forhold [ rzeczownik ] = klauzula
forholdsmessig [ przymiotnik ] = stosunkowy
forholdsregel [ rzeczownik ] = przymiar
forholdsregel [ rzeczownik ] = środek
forholdsregel [ rzeczownik ] = wymiar
forholdsregel [ rzeczownik ] = jednostka
forholdsregel [ rzeczownik ] = miernik
forholdsregel [ rzeczownik ] = miara
forholdsregel [ rzeczownik ] = miarka
forholdsvis [ przysłówek ] = stosunkowo
forhør [ rzeczownik ] = przesłuchanie
forhør [ rzeczownik ] = dociekanie
forhør [ rzeczownik ] = badanie
forhør [ rzeczownik ] = oględziny
forhøre [ czasownik ] = pytać
forhøre [ czasownik ] = przesłuchać
forhøre [ czasownik ] = przesłuchiwać
forhøre [ czasownik ] = zapytać
forhøre [ czasownik ] = zapytywać
forhøre [ czasownik ] = wypytywać
forhøre [ czasownik ] = badać
forhøre [ czasownik ] = indagować
fortøye [ czasownik ] = podnieść
fortøye [ czasownik ] = podwyższać
fortøye [ czasownik ] = wzrastać
forkalke [ czasownik ] = wapnieć
forkaste [ czasownik ] = odrzucić
forkaste [ rzeczownik ] = obrońca
forkjært [ przymiotnik ] = wadliwy
forkjært [ przymiotnik ] = błędny
forkjørsrett [ rzeczownik ] = priorytet
forkjørsrett [ rzeczownik ] = pierwszeństwo
forklare [ czasownik ] = tłumaczyć
forklare [ czasownik ] = wyjaśniać
forklare [ czasownik ] = wyjaśnić
forklare [ czasownik ] = wytłumaczyć
forklare [ czasownik ] = objaśnić
forklare [ czasownik ] = objaśniać
forklaring [ rzeczownik ] = wytłumaczenie
forklaring [ rzeczownik ] = wyjaśnienie
forklaring [ rzeczownik ] = objaśnienie
forkle [ rzeczownik ] = fartuch
forkledning [ rzeczownik ] = przebranie
forkorte [ czasownik ] = skracać
forkorte [ czasownik ] = skrócić
forkynne [ czasownik ] = oznajmić
forkynne [ czasownik ] = głosić
forkynne [ czasownik ] = kazać
forkynne [ czasownik ] = obwieszczać
forkynne [ czasownik ] = ogłaszać
forlag [ rzeczownik ] = wydanie
forlag [ rzeczownik ] = wydawnictwo
forlag [ rzeczownik ] = nakład
forlange [ czasownik ] = przedłużyć
forlange [ czasownik ] = wymagać
forlange [ czasownik ] = żądać
forlange [ czasownik ] = domagać
forlate [ rzeczownik ] = opuszczenie
forlate [ rzeczownik ] = opuszczanie
forlate [ czasownik ] = porzucić
forlate [ czasownik ] = opuścić
forlate [ czasownik ] = pozostawić
forlate [ czasownik ] = pozostawiać
forlate [ czasownik ] = porzucać
forlate [ czasownik ] = opuszczać
forlate [ czasownik ] = schodzić
forlate [ rzeczownik ] = wypływanie
forlate [ rzeczownik ] = wychodzenie
forlate [ czasownik ] = zostawiać
forlate [ rzeczownik ] = wyprowadzka
forlate [ czasownik ] = zostawić
forlate [ czasownik ] = wyjeżdżać
forlate [ rzeczownik ] = żywiołowość
forlate [ czasownik ] = zrezygnować
forlate [ czasownik ] = zaniechać
forlate [ czasownik ] = odejść
forlate [ czasownik ] = odjechać
forlate [ czasownik ] = odjeżdżać
forlegenheit [ rzeczownik ] = kłopot
forlegge [ czasownik ] = podziać
forlegge [ czasownik ] = zawieruszyć
forlik [ rzeczownik ] = osada
forlik [ rzeczownik ] = osadnictwo
forlik [ rzeczownik ] = rozrachunek
forlik [ rzeczownik ] = rozliczenie
forlik [ rzeczownik ] = ugoda
forlik [ rzeczownik ] = zgoda
forlik [ rzeczownik ] = grodzisko
forlik [ rzeczownik ] = kompromis
forlis [ rzeczownik ] = rozbicie
forlis [ rzeczownik ] = fiasko
forlis [ rzeczownik ] = niepowodzenie
forlise [ czasownik ] = zaginąć
forlove [ czasownik ] = zaręczyć
form [ rzeczownik ] = postać
form [ rzeczownik ] = rodzaj
form [ rzeczownik ] = ukształtowanie
form [ rzeczownik ] = sposób
form [ rzeczownik ] = wzór
form [ rzeczownik ] = wygląd
form [ rzeczownik ] = zarys
form [ rzeczownik ] = formularz
form [ rzeczownik ] = formalność
form [ rzeczownik ] = blankiet
form [ rzeczownik ] = forma
form [ rzeczownik ] = obraz
form [ rzeczownik ] = klasa
form [ rzeczownik ] = kondycja
form [ rzeczownik ] = kształtowanie
form [ rzeczownik ] = ławka
form [ rzeczownik ] = kształt
form [ rzeczownik ] = kształtka
formål [ rzeczownik ] = zadanie
formål [ rzeczownik ] = zamiar
formål [ rzeczownik ] = funkcja
formål [ rzeczownik ] = cel
formalitet [ rzeczownik ] = formalność
formane [ czasownik ] = upominać
formane [ czasownik ] = nawoływać
formaning [ rzeczownik ] = ostrzeżenie
formaning [ rzeczownik ] = upomnienie
formann [ rzeczownik ] = prezes
formann [ rzeczownik ] = kierownik
formann [ rzeczownik ] = majster
formasjon [ rzeczownik ] = formacja
formasjon [ rzeczownik ] = kształt
format [ rzeczownik ] = wielkość
format [ rzeczownik ] = rozmiar
format [ rzeczownik ] = format
forme [ czasownik ] = tworzyć
forme [ czasownik ] = formować
forme [ czasownik ] = kształtować
formel [ rzeczownik ] = przepis
formel [ rzeczownik ] = receptura
formel [ rzeczownik ] = recepta
formel [ rzeczownik ] = wzór
formel [ rzeczownik ] = formułka
formel [ rzeczownik ] = formuła
formell [ przymiotnik ] = formalny
formell [ przymiotnik ] = oficjalny
formiddag [ rzeczownik ] = poranek
formiddag [ rzeczownik ] = rano
formiddag [ rzeczownik ] = ranek
formiddag [ rzeczownik ] = przedpołudnie
formidle [ czasownik ] = pośredniczyć
formilde [ rzeczownik ] = pierwowzór
formilde [ czasownik ] = złagodzić
formilde [ czasownik ] = zmiękczyć
formørke [ czasownik ] = przyćmić
formørke [ czasownik ] = zaciemnić
formue [ rzeczownik ] = posiadłość
formue [ rzeczownik ] = traf
formue [ rzeczownik ] = szczęście
formue [ rzeczownik ] = zasobność
formue [ rzeczownik ] = zamożność
formue [ rzeczownik ] = dola
formue [ rzeczownik ] = dorobek
formue [ rzeczownik ] = fortuna
formue [ rzeczownik ] = bogactwo
formue [ rzeczownik ] = majętność
formue [ rzeczownik ] = los
formue [ rzeczownik ] = mienie
formue [ rzeczownik ] = majątek
formue [ rzeczownik ] = nieruchomość
formular [ rzeczownik ] = blankiet
formular [ rzeczownik ] = formularz
formulere [ czasownik ] = formułować
formulering [ rzeczownik ] = formułowanie
fornærme [ czasownik ] = razić
fornærme [ czasownik ] = uchybić
fornærme [ czasownik ] = urazić
fornærme [ czasownik ] = urągać
fornærme [ czasownik ] = ubliżać
fornærme [ czasownik ] = znieważyć
fornærme [ czasownik ] = znieważać
fornærme [ czasownik ] = obrazić
fornærme [ czasownik ] = lżyć
fornærme [ czasownik ] = obrażać
fornekte [ czasownik ] = wypierać
fornekte [ czasownik ] = zapierać
fornekte [ czasownik ] = zaprzeczać
fornem [ przymiotnik ] = wytworny
fornem [ przymiotnik ] = znamienity
fornem [ przymiotnik ] = dostojny
fornemme [ czasownik ] = czuć
fornemme [ czasownik ] = odczuwać
fornøyelse [ rzeczownik ] = przyjemność
fornøyelse [ rzeczownik ] = rozrywka
fornøyelse [ rzeczownik ] = zadowolenie
fornøyelse [ rzeczownik ] = zabawa
fornuft [ rzeczownik ] = powód
fornuft [ rzeczownik ] = poczucie
fornuft [ rzeczownik ] = racja
fornuft [ rzeczownik ] = przyczyna
fornuft [ rzeczownik ] = rozsądek
fornuft [ rzeczownik ] = rozum
fornuft [ rzeczownik ] = rozwaga
fornuft [ rzeczownik ] = uzasadnienie
fornuft [ rzeczownik ] = zmysł
fornuft [ rzeczownik ] = ziemia
fornuftig [ przymiotnik ] = przezorny
fornuftig [ przymiotnik ] = ostrożny
fornuftig [ przymiotnik ] = postrzegalny
fornuftig [ przymiotnik ] = roztropny
fornuftig [ przymiotnik ] = sensowny
fornuftig [ przymiotnik ] = rozumny
fornuftig [ przymiotnik ] = rozważny
fornuftig [ przymiotnik ] = rozsądny
fornuftig [ przymiotnik ] = dorzeczny
fornuftig [ przymiotnik ] = mądry
fornye [ czasownik ] = odnowić
fornøyelse [ rzeczownik ] = wznowienie
fornøyelse [ rzeczownik ] = odnawianie
fornøyelse [ rzeczownik ] = odnowienie
forord [ rzeczownik ] = prefacja
forord [ rzeczownik ] = przedsłowie
forord [ rzeczownik ] = przedmowa
forord [ rzeczownik ] = wstęp
forordning [ rzeczownik ] = przepis
forordning [ rzeczownik ] = rozporządzenie
forordning [ rzeczownik ] = zalecenie
forordning [ rzeczownik ] = wyrok
forordning [ rzeczownik ] = zarządzenie
forordning [ rzeczownik ] = dekret
forpakte [ czasownik ] = dzierżawić
forpeste [ czasownik ] = zakazić
forpeste [ czasownik ] = zarazić
forplante [ czasownik ] = rozsiewać
forplante [ czasownik ] = krzewić
forplantning [ rzeczownik ] = rozmnażanie
forplikte [ czasownik ] = zaangażować
forplikte [ czasownik ] = zobowiązać
forplikte [ czasownik ] = zobowiązywać
forplikte [ czasownik ] = obowiązywać
forpost [ rzeczownik ] = placówka
forpurre [ czasownik ] = przegradzać
forpurre [ czasownik ] = pokrzyżować
forpurre [ czasownik ] = udaremnić
forpurre [ czasownik ] = urągać
forpurre [ czasownik ] = skonfundować
forpurre [ czasownik ] = zniweczyć
forråd [ rzeczownik ] = rezerwa
forråd [ rzeczownik ] = skład
forråd [ rzeczownik ] = zasób
forråd [ rzeczownik ] = zapas
forråde [ czasownik ] = wydawać
forråde [ czasownik ] = zawieść
forråde [ czasownik ] = zdradzić
forråde [ czasownik ] = zdradzać
forræderi [ rzeczownik ] = zdrada
forræderi [ rzeczownik ] = zdradliwość
forrang [ rzeczownik ] = pierwszeństwo
forretning [ rzeczownik ] = rzecz
forretning [ rzeczownik ] = sprawa
forretning [ rzeczownik ] = sklep
forretning [ rzeczownik ] = skład
forretning [ rzeczownik ] = wydarzenie
forretning [ rzeczownik ] = biznes
forretning [ rzeczownik ] = afera
forretning [ rzeczownik ] = handel
forretning [ rzeczownik ] = interes
forretning [ rzeczownik ] = magazyn
forretningsmann [ rzeczownik ] = biznesmen
forretningsmessig [ przymiotnik ] = praktyczny
forretningsmessig [ przymiotnik ] = opłacalny
forrett [ rzeczownik ] = przywilej
forrett [ rzeczownik ] = prawo
forrett [ rzeczownik ] = przekąska
forrett [ rzeczownik ] = przystawka
forrett [ rzeczownik ] = zakąska
førre [ przymiotnik ] = poprzedni
førre [ przymiotnik ] = ostatni
forslag [ rzeczownik ] = przedsprzedaż
forsamling [ rzeczownik ] = wiec
forsamling [ rzeczownik ] = zbiór
forsamling [ rzeczownik ] = zebranie
forsamling [ rzeczownik ] = zgromadzenie
forsamling [ rzeczownik ] = zbiegowisko
forsegle [ czasownik ] = opieczętować
forsegle [ czasownik ] = pieczętować
forsegle [ czasownik ] = uszczelniać
forsegle [ czasownik ] = stemplować
forsegle [ czasownik ] = zapieczętować
forsegle [ czasownik ] = zalakować
forsegle [ czasownik ] = lakować
forsere [ czasownik ] = przymuszać
forsere [ czasownik ] = śpieszyć
forsere [ czasownik ] = zmusić
forsett [ rzeczownik ] = zamiar
forsett [ rzeczownik ] = zamysł
forsett [ rzeczownik ] = cel
forsettlig [ przymiotnik ] = celowy
forlide [ rzeczownik ] = przód
forsikre [ czasownik ] = poświadczać
forsikre [ czasownik ] = stwierdzać
forsikre [ czasownik ] = ubezpieczyć
forsikre [ czasownik ] = ubezpieczać
forsikre [ czasownik ] = upewniać
forsikre [ czasownik ] = twierdzić
forsikre [ czasownik ] = zabezpieczyć
forsikre [ czasownik ] = zapewniać
forsikre [ czasownik ] = zaświadczać
forsikre [ czasownik ] = zabezpieczać
forsikre [ czasownik ] = zaświadczyć
forsikre [ czasownik ] = asekurować
forsikre [ czasownik ] = gwarantować
forsikring [ rzeczownik ] = pewność
forsikring [ rzeczownik ] = pieczeń
forsikring [ rzeczownik ] = ubezpieczalnia
forsikring [ rzeczownik ] = ubezpieczenie
forsikring [ rzeczownik ] = zapewnienie
forsikring [ rzeczownik ] = asekuracja
forsiktig [ przymiotnik ] = ostrożny
forsiktig [ przymiotnik ] = przezorny
forsiktig [ przymiotnik ] = uważny
forsiktig [ przymiotnik ] = troskliwy
forsiktig [ przymiotnik ] = staranny
forsiktig [ przymiotnik ] = roztropny
forsiktig [ przymiotnik ] = rozważny
forsiktigheit [ rzeczownik ] = dogląd
forsiktigheit [ rzeczownik ] = dozór
forsinke [ czasownik ] = opóźniać
forsinke [ czasownik ] = spóźniać
forsinke [ czasownik ] = zwlekać
forsinka [ przymiotnik ] = późny
forskanse [ czasownik ] = okopać
forskanse [ czasownik ] = zabarykadować
forske [ czasownik ] = próbować
forske [ czasownik ] = poszukiwać
forske [ czasownik ] = szukać
forske [ czasownik ] = dociekać
forske [ czasownik ] = badać
forskjell [ rzeczownik ] = rozgraniczenie
forskjell [ rzeczownik ] = rozróżnienie
forskjell [ rzeczownik ] = różnica
forskjellig [ przymiotnik ] = różnorodny
forskjellig [ przymiotnik ] = różny
forskjellig [ przymiotnik ] = rozliczny
forskjellig [ przymiotnik ] = rozmaity
forskjellig [ przymiotnik ] = inny
forskjellig [ przymiotnik ] = odrębny
forskjellig [ przymiotnik ] = odmienny
forskrekke [ czasownik ] = przerazić
forskrekke [ czasownik ] = przestraszyć
forskrekke [ czasownik ] = nastraszyć
forskrift [ rzeczownik ] = prawidło
forskrift [ rzeczownik ] = przepis
forskrift [ rzeczownik ] = rozporządzenie
forskrift [ rzeczownik ] = instrukcja
forskrift [ rzeczownik ] = nakaz
forskrudd [ przymiotnik ] = dziwaczny
forskrudd [ rzeczownik ] = zaliczka
forskyve [ czasownik ] = przesiedlać
forskyve [ czasownik ] = przestawić
forskyve [ czasownik ] = rugować
forskyve [ czasownik ] = wypierać
forslag [ rzeczownik ] = podszept
forslag [ rzeczownik ] = projekt
forslag [ rzeczownik ] = podaż
forslag [ rzeczownik ] = propozycja
forslag [ rzeczownik ] = polecenie
forslag [ rzeczownik ] = rekomendacja
forslag [ rzeczownik ] = sugestia
forslag [ rzeczownik ] = wniosek
forslag [ rzeczownik ] = zalecenie
forslag [ rzeczownik ] = interpelacja
forslag [ rzeczownik ] = oferta
forslag [ rzeczownik ] = namowa
forslag [ rzeczownik ] = ofiarowanie
forslått [ przymiotnik ] = szablonowy
forsmak [ rzeczownik ] = przedsmak
forsmak [ rzeczownik ] = taster
forsmak [ rzeczownik ] = degustator
forsmak [ rzeczownik ] = kiper
forsnevring [ rzeczownik ] = skrócenie
forsøk [ rzeczownik ] = próba
forsøk [ rzeczownik ] = usiłowanie
forsøk [ rzeczownik ] = wysiłek
forsøk [ rzeczownik ] = doświadczenie
forsøk [ rzeczownik ] = esej
forsøk [ rzeczownik ] = badanie
forsøk [ rzeczownik ] = eksperyment
forsøke [ czasownik ] = próbować
forsøke [ czasownik ] = usiłować
forsøke [ czasownik ] = sprawdzać
forsøke [ czasownik ] = spróbować
forsøke [ czasownik ] = wypróbować
forsøke [ czasownik ] = doświadczać
forsømme [ czasownik ] = przepuścić
forsømme [ czasownik ] = zaniechać
forsømme [ czasownik ] = zaniedbywać
forsømme [ czasownik ] = zaniedbać
forsone [ rzeczownik ] = pogodzenie
forsoning [ rzeczownik ] = pojednanie
forsoning [ rzeczownik ] = przebłaganie
forsoning [ rzeczownik ] = udobruchanie
forsoning [ rzeczownik ] = uzgodnienie
forsoning [ rzeczownik ] = ugoda
forsoning [ rzeczownik ] = koncyliacja
forsove [ czasownik ] = zaspać
forspill [ rzeczownik ] = preludium
forspille [ czasownik ] = utracić
forspille [ czasownik ] = marnować
forsprang [ rzeczownik ] = przewaga
forsprang [ rzeczownik ] = wyprzedzenie
først [ przysłówek ] = wpierw
først [ przysłówek ] = najpierw
forstå [ czasownik ] = pojmować
forstå [ czasownik ] = pojąć
forstå [ czasownik ] = rozumieć
forstå [ czasownik ] = uchwycić
forstå [ czasownik ] = zrozumieć
forstad [ rzeczownik ] = peryferie
forstad [ rzeczownik ] = przedmieście
forstand [ rzeczownik ] = pojęcie
forstand [ rzeczownik ] = rozum
forstand [ rzeczownik ] = umysł
forstand [ rzeczownik ] = rozsądek
forstand [ rzeczownik ] = zrozumienie
forsterke [ czasownik ] = wzmacniać
forsterke [ czasownik ] = zasilić
forsterke [ czasownik ] = wzmocnić
forsterkning [ rzeczownik ] = wzmocnienie
forsterkning [ rzeczownik ] = zbrojenie
forstmann [ rzeczownik ] = leśnik
forstmann [ rzeczownik ] = leśniczy
forstørre [ czasownik ] = powiększać
forstørre [ czasownik ] = wyolbrzymiać
forstørre [ czasownik ] = zwiększać
forstue [ rzeczownik ] = przedpokój
forstue [ czasownik ] = zwichnąć
forstuing [ rzeczownik ] = szczep
forstuing [ rzeczownik ] = zryw
forstuing [ rzeczownik ] = zwichnięcie
forstuing [ rzeczownik ] = forsowanie
forstuing [ rzeczownik ] = odkształcenie
forstuing [ rzeczownik ] = naciągnięcie
forstuing [ rzeczownik ] = mordęga
forstyrre [ czasownik ] = przeszkadzać
forstyrre [ czasownik ] = trudzić
forstyrre [ czasownik ] = zakłócać
forstyrre [ czasownik ] = wtrącać
forstyrre [ czasownik ] = ingerować
forstyrre [ czasownik ] = interferować
forsuring [ rzeczownik ] = zakwaszanie
forsuring [ rzeczownik ] = zakwaszenie
forsvar [ rzeczownik ] = osłona
forsvar [ rzeczownik ] = defensywa
forsvar [ rzeczownik ] = bronienie
forsvar [ rzeczownik ] = obronność
forsvar [ rzeczownik ] = obrona
forsvar [ rzeczownik ] = ochrona
forsvarer [ rzeczownik ] = stróż
forsvarer [ rzeczownik ] = strażnik
forsvarer [ rzeczownik ] = obrońca
forsvinne [ czasownik ] = przepaść
forsvinne [ czasownik ] = przepadać
forsvinne [ czasownik ] = pierzchać
forsvinne [ czasownik ] = sczeznąć
forsvinne [ czasownik ] = zaginąć
forsvinne [ czasownik ] = znikać
forsvinne [ czasownik ] = zanikać
forsvinne [ czasownik ] = ginąć
forsvinne [ czasownik ] = niknąć
forsyn [ rzeczownik ] = opaczność
forsyne [ czasownik ] = zaopatrzyć
forsyne [ czasownik ] = dostarczyć
forsyning [ rzeczownik ] = zaopatrywanie
forsyning [ rzeczownik ] = zapas
forsyning [ rzeczownik ] = zaopatrzenie
fort [ przymiotnik ] = prędki
fort [ przymiotnik ] = szybki
fort [ rzeczownik ] = twierdza
fort [ przymiotnik ] = odległy
fortau [ rzeczownik ] = trotuar
fortau [ rzeczownik ] = bruk
fortau [ rzeczownik ] = chodnik
fortolling [ rzeczownik ] = opowiadanie
fortid [ rzeczownik ] = przeszłość
fortid [ rzeczownik ] = czas
fortene [ czasownik ] = zyskać
fortene [ czasownik ] = zarabiać
fortolle [ czasownik ] = clić
fortolle [ czasownik ] = deklarować
fortøye [ czasownik ] = przycumować
fortøye [ czasownik ] = cumować
fortred [ rzeczownik ] = przykrość
fortred [ rzeczownik ] = zmartwienie
fortred [ rzeczownik ] = krzywda
fortreffelig [ przymiotnik ] = wyborny
fortreffelig [ przymiotnik ] = wyśmienity
fortrenge [ czasownik ] = wyprzeć
fortrinn [ rzeczownik ] = przywilej
fortrinn [ rzeczownik ] = pierwszeństwo
fortrinn [ rzeczownik ] = zysk
fortrinn [ rzeczownik ] = korzyść
fortrolig [ przymiotnik ] = poufny
fortrolig [ przymiotnik ] = rodzinny
fortrolig [ przymiotnik ] = swojski
fortrolig [ przymiotnik ] = zażyły
fortrolig [ przymiotnik ] = znajomy
fortrylle [ czasownik ] = zachwycać
fortrylle [ czasownik ] = zachwycić
fortrylle [ czasownik ] = czarować
fortrylle [ czasownik ] = oczarowywać
fortrylle [ czasownik ] = oczarować
fortsette [ rzeczownik ] = przepłynięcie
fortsette [ czasownik ] = trwać
fortsette [ czasownik ] = wytrwać
fortsette [ czasownik ] = kontynuować
fortsette [ rzeczownik ] = kontynuator
fortsette [ rzeczownik ] = kontynuowanie
fortvile [ czasownik ] = wątpić
fortvile [ czasownik ] = rozpaczać
fortynne [ czasownik ] = rozcieńczyć
fortynne [ czasownik ] = rozrzedzić
forulempe [ czasownik ] = dręczyć
forulempe [ czasownik ] = dokuczać
forulempe [ czasownik ] = obrażać
forundring [ rzeczownik ] = podziw
forundring [ rzeczownik ] = zdumienie
forundring [ rzeczownik ] = zachwyt
forut [ przysłówek ] = zawczasu
forut [ przysłówek ] = naprzód
føresetnad [ rzeczownik ] = warunek
føresetnad [ rzeczownik ] = żądanie
forvalte [ czasownik ] = sprawować
forvalte [ czasownik ] = zarządzać
forvalte [ czasownik ] = zawiadywać
forvalte [ czasownik ] = administrować
forvaltning [ rzeczownik ] = prowadzenie
forvaltning [ rzeczownik ] = reżyseria
forvaltning [ rzeczownik ] = zarząd
forvaltning [ rzeczownik ] = zarządzanie
forvaltning [ rzeczownik ] = włodarstwo
forvaltning [ rzeczownik ] = administracja
forvaltning [ rzeczownik ] = administrowanie
forvaltning [ rzeczownik ] = intendentura
forvaltning [ rzeczownik ] = dyrekcja
forvaltning [ rzeczownik ] = adres
forvaltning [ rzeczownik ] = kierunek
forvaltning [ rzeczownik ] = kierownictwo
forvaltning [ rzeczownik ] = kierowanie
forvandle [ czasownik ] = przemieniać
forvandle [ czasownik ] = przekształcać
forvandle [ czasownik ] = przeobrażać
forvandle [ czasownik ] = przerobić
forvandle [ czasownik ] = przekształcić
forvandle [ czasownik ] = przetwarzać
forvandle [ czasownik ] = transformować
forvandling [ rzeczownik ] = przekształcenie
forvandling [ rzeczownik ] = przemiana
forvandling [ rzeczownik ] = przebudowa
forvandling [ rzeczownik ] = nawrócenie
forvandling [ rzeczownik ] = konwersja
forvanske [ czasownik ] = sfałszować
forvaring [ rzeczownik ] = przechowalnia
forvaring [ rzeczownik ] = więzienie
forvaring [ rzeczownik ] = zatrzymanie
forvaring [ rzeczownik ] = dozór
forvaring [ rzeczownik ] = odosobnienie
forvaring [ rzeczownik ] = karcer
forveksle [ czasownik ] = pomylić
forvente [ czasownik ] = spodziewać
forvente [ czasownik ] = wyglądać
forvente [ czasownik ] = zaczekać
forvente [ czasownik ] = czekać
forvente [ czasownik ] = oczekiwać
forventning [ rzeczownik ] = nadzieja
forverre [ czasownik ] = pogarszać
forverre [ czasownik ] = pogorszyć
forverre [ czasownik ] = zaostrzyć
forverre [ czasownik ] = zaostrzać
forverre [ czasownik ] = obciążyć
forverre [ czasownik ] = obciążać
forverring [ rzeczownik ] = pogorszenie
forverring [ rzeczownik ] = podupadanie
forverring [ rzeczownik ] = psucie
forvikling [ rzeczownik ] = powikłanie
forvikling [ rzeczownik ] = komplikacja
forvirre [ czasownik ] = peszyć
forvirre [ czasownik ] = plątać
forvirre [ czasownik ] = poplątać
forvirre [ czasownik ] = pogmatwać
forvirre [ czasownik ] = pomieszać
forvirre [ czasownik ] = pogorszyć
forvirre [ czasownik ] = wikłać
forvirre [ czasownik ] = zadziwiać
forvirre [ czasownik ] = zmieszać
forvirre [ czasownik ] = zmylić
forvirre [ czasownik ] = zdezorientować
forvirre [ czasownik ] = gmatwać
forvirre [ czasownik ] = mylić
forvirre [ czasownik ] = mieszać
forvirring [ rzeczownik ] = pomylenie
forvirring [ rzeczownik ] = pomieszanie
forvirring [ rzeczownik ] = pogmatwanie
forvirring [ rzeczownik ] = pogorszenie
forvirring [ rzeczownik ] = pohybel
forvirring [ rzeczownik ] = splątanie
forvirring [ rzeczownik ] = rozstrojenie
forvirring [ rzeczownik ] = rozstrój
forvirring [ rzeczownik ] = zamieszanie
forvirring [ rzeczownik ] = zamęt
forvirring [ rzeczownik ] = zakłopotanie
forvirring [ rzeczownik ] = zaburzenie
forvirring [ rzeczownik ] = bezład
forvirring [ rzeczownik ] = dezorganizacja
forvirring [ rzeczownik ] = bałagan
forvirring [ rzeczownik ] = dezorientacja
forvirring [ rzeczownik ] = anarchizm
forvirring [ rzeczownik ] = niejasność
forvirring [ rzeczownik ] = nieporozumienie
forvirring [ rzeczownik ] = nieład
forvirring [ rzeczownik ] = nieporządek
forvise [ czasownik ] = wygnać
forvissing [ rzeczownik ] = zesłanie
forvisse [ czasownik ] = upewniać
forvisse [ czasownik ] = zapewniać
forvitre [ czasownik ] = wietrzeć
forvrenge [ czasownik ] = wykręcić
forvrenge [ czasownik ] = wypaczyć
forvrenge [ czasownik ] = wykrzywić
forvrenge [ czasownik ] = zniekształcić
forvrenging [ rzeczownik ] = spaczenie
forvrenging [ rzeczownik ] = zniekształcenie
fosfat [ rzeczownik ] = fosforan
fosfor [ rzeczownik ] = fosfor
foss [ rzeczownik ] = wodospad
foss [ rzeczownik ] = kaskada
fosse [ czasownik ] = lecieć
fossefall [ rzeczownik ] = wodospad
fossekall [ rzeczownik ] = nurek
fossil [ rzeczownik ] = skamielina
fossil [ rzeczownik ] = skamieniałość
fossil [ rzeczownik ] = kopal
foster [ rzeczownik ] = zarodek
foster [ rzeczownik ] = zalążek
foster [ rzeczownik ] = embrion
fosterbarn [ rzeczownik ] = wychowanek
fostre [ czasownik ] = stwarzać
fostre [ czasownik ] = wychować
fostre [ czasownik ] = wychowywać
fot [ rzeczownik ] = stopa
fot [ rzeczownik ] = noga
fotball [ rzeczownik ] = piłka
fotball [ rzeczownik ] = piłkarstwo
fotball [ rzeczownik ] = futbol
fotballkamp [ rzeczownik ] = mecz
fotefar [ rzeczownik ] = ślad
fotfolk [ rzeczownik ] = piechota
fotnote [ rzeczownik ] = odnośnik
foto [ rzeczownik ] = wizerunek
foto [ rzeczownik ] = zdjęcie
foto [ rzeczownik ] = fotos
foto [ rzeczownik ] = fotografia
foto [ rzeczownik ] = fotka
foto [ rzeczownik ] = obraz
foto [ rzeczownik ] = odbitka
fotoapparat [ rzeczownik ] = kamera
fotograf [ rzeczownik ] = zdjęcie
fotograf [ rzeczownik ] = fotografia
fotograf [ rzeczownik ] = fotograf
fotografi [ rzeczownik ] = zdjęcie
fotografi [ rzeczownik ] = fotografia
fotografi [ rzeczownik ] = fotografowanie
fotografi [ rzeczownik ] = fotka
fotometer [ rzeczownik ] = fotometr
fotspor [ rzeczownik ] = ślad
føydalisme [ rzeczownik ] = feudalizm
føye [ czasownik ] = przystosowywać
føye [ czasownik ] = dostosowywać
føyelig [ przymiotnik ] = usłużny
føyelig [ przymiotnik ] = zgodny
frå [ przyimek ] = spośród
framdrag [ rzeczownik ] = wywód
framdrag [ rzeczownik ] = wniosek
framdrag [ rzeczownik ] = wnioskowanie
fragment [ rzeczownik ] = ułamek
fragment [ rzeczownik ] = urywek
fragment [ rzeczownik ] = fragment
fragment [ rzeczownik ] = odłamek
fragment [ rzeczownik ] = kawałek
frakk [ rzeczownik ] = powłoka
frakk [ rzeczownik ] = osłona
frakk [ rzeczownik ] = płaszcz
frakk [ rzeczownik ] = palto
frakk [ rzeczownik ] = kurtka
frakk [ rzeczownik ] = marynarka
fraksjon [ rzeczownik ] = ułamek
fraksjon [ rzeczownik ] = frakcja
fraksjon [ rzeczownik ] = dział
fraksjon [ rzeczownik ] = odłam
frakt [ rzeczownik ] = przewóz
frakt [ rzeczownik ] = pogarda
frakt [ rzeczownik ] = fracht
frakt [ rzeczownik ] = ładunek
fraktbrev [ rzeczownik ] = list
frakte [ czasownik ] = przewozić
frakte [ czasownik ] = transportować
fram [ rzeczownik ] = rama
fram [ rzeczownik ] = oprawa
fram [ rzeczownik ] = struktura
fram [ rzeczownik ] = szkielet
fram [ rzeczownik ] = framuga
fram [ rzeczownik ] = futryna
fram [ rzeczownik ] = kadr
fram [ przysłówek ] = jawnie
fram [ przysłówek ] = naprzód
fram [ rzeczownik ] = obramowanie
framfor [ przyimek ] = przed
framkomstmiddel [ rzeczownik ] = pojazd
framsteg [ rzeczownik ] = postęp
framstøyt [ rzeczownik ] = atak
framstøyt [ rzeczownik ] = napad
framtid [ rzeczownik ] = przyszłość
framtid [ rzeczownik ] = czas
framtidig [ przymiotnik ] = przyszły
frankere [ czasownik ] = ostemplować
fransk [ rzeczownik ] = romanistyka
frase [ rzeczownik ] = zdanie
frase [ rzeczownik ] = zwrot
frase [ rzeczownik ] = frazes
frase [ rzeczownik ] = idiom
frase [ rzeczownik ] = fraza
frata [ czasownik ] = pozbawić
frata [ czasownik ] = zabierać
frata [ czasownik ] = odbierać
fråsse [ czasownik ] = obżerać
fråvær [ rzeczownik ] = brak
fred [ rzeczownik ] = pokój
fred [ rzeczownik ] = pogodność
fred [ rzeczownik ] = rozkosz
fred [ rzeczownik ] = spokój
fred [ rzeczownik ] = ład
fredag [ rzeczownik ] = piątek
frede [ czasownik ] = bronić
frede [ czasownik ] = ochraniać
fredelig [ przymiotnik ] = pokojowy
fredelig [ przymiotnik ] = pojednawczy
fredelig [ przymiotnik ] = spokojny
fregatt [ rzeczownik ] = fregata
frekk [ przymiotnik ] = bezwstydny
frekk [ przymiotnik ] = impertynencki
frekk [ przymiotnik ] = bezczelny
frekk [ przymiotnik ] = niegrzeczny
frekk [ przymiotnik ] = nachalny
frekking [ rzeczownik ] = zuchwalstwo
frekking [ rzeczownik ] = bezczelność
frekking [ rzeczownik ] = czelność
frekvens [ rzeczownik ] = częstość
frekvens [ rzeczownik ] = frekwencja
frekvens [ rzeczownik ] = częstotliwość
frelse [ rzeczownik ] = ratunek
frelse [ rzeczownik ] = wybawienie
frelse [ rzeczownik ] = zbawienie
frelse [ rzeczownik ] = ocalenie
framgangsmåte [ rzeczownik ] = postępowanie
framkalle [ czasownik ] = wywoływać
framkalle [ czasownik ] = wyzywać
fremme [ rzeczownik ] = podgłówek
fremme [ rzeczownik ] = pogłębianie
fremme [ rzeczownik ] = poparcie
fremme [ rzeczownik ] = lansowanie
fremme [ rzeczownik ] = krzewienie
framover [ przysłówek ] = naprzód
fremst [ przymiotnik ] = przedni
fremst [ przymiotnik ] = czołowy
framtoning [ rzeczownik ] = zjawisko
fres [ rzeczownik ] = prędkość
fres [ rzeczownik ] = szybkość
frese [ czasownik ] = pryskać
frese [ czasownik ] = syczeć
frese [ czasownik ] = trzeszczeć
fresia [ rzeczownik ] = frezja
fresko [ rzeczownik ] = fresk
fri [ przymiotnik ] = próżny
fri [ przymiotnik ] = pusty
fri [ przymiotnik ] = swobodny
fri [ czasownik ] = uwalniać
fri [ czasownik ] = uwolnić
fri [ czasownik ] = wybawić
fri [ czasownik ] = wyzwolić
fri [ przymiotnik ] = wolny
fri [ czasownik ] = zwolnić
fri [ czasownik ] = wyzwalać
fri [ czasownik ] = zwalniać
fri [ przymiotnik ] = darmowy
fri [ przymiotnik ] = hojny
fri [ przymiotnik ] = gratisowy
fri [ rzeczownik ] = gratis
fri [ przymiotnik ] = bezpłatny
fri [ przymiotnik ] = niezależny
frifinne [ czasownik ] = uniewinnić
frigi [ czasownik ] = uwolnić
frigi [ czasownik ] = zwolnić
frigjøre [ czasownik ] = oswobodzić
frigjøre [ czasownik ] = usamowolniać
frigjøre [ czasownik ] = uwalniać
frigjøre [ czasownik ] = uwolnić
frigjøre [ czasownik ] = wyswobodzić
frigjøre [ czasownik ] = wyemancypować
frigjøre [ czasownik ] = wyzwolić
frigjøre [ czasownik ] = zwolnić
frigjøre [ czasownik ] = wyzwalać
frigjøre [ czasownik ] = odłączać
frigjøre [ czasownik ] = oddzielać
frigjøring [ rzeczownik ] = oswobodzenie
frigjøring [ rzeczownik ] = uwolnienie
frigjøring [ rzeczownik ] = wyzwolenie
frigjøring [ rzeczownik ] = zwolnienie
friidrett [ rzeczownik ] = atletyka
friidrett [ rzeczownik ] = lekkoatletyka
frikjenne [ czasownik ] = uniewinnić
friksjon [ rzeczownik ] = tarcie
frikvarter [ rzeczownik ] = przerwa
friluftsmuseum [ rzeczownik ] = skansen
frimerke [ rzeczownik ] = pieczątka
frimerke [ rzeczownik ] = pieczęć
frimerke [ rzeczownik ] = stempel
frimerke [ rzeczownik ] = znaczek
frimureri [ rzeczownik ] = wolnomularstwo
frimureri [ rzeczownik ] = masoneria
frisk [ przymiotnik ] = rzeźwy
frisk [ przymiotnik ] = świeży
frisk [ przymiotnik ] = rześki
frisk [ przymiotnik ] = zdrowy
frisk [ przymiotnik ] = hoży
frisk [ przymiotnik ] = dobry
frisk [ przymiotnik ] = nowy
frisk [ przymiotnik ] = odpowiedni
friske [ czasownik ] = orzeźwiać
friske [ czasownik ] = odświeżać
frisør [ rzeczownik ] = fryzjer
frisør [ rzeczownik ] = golibroda
frisør [ rzeczownik ] = balwierz
frist [ rzeczownik ] = termin
frist [ rzeczownik ] = zwłoka
frist [ rzeczownik ] = zawieszenie
frist [ rzeczownik ] = odroczenie
frisa [ czasownik ] = doświadczyć
frisa [ czasownik ] = doznać
frisa [ czasownik ] = nęcić
frisa [ czasownik ] = kusić
frisyre [ rzeczownik ] = fryzura
frita [ czasownik ] = oswabadzać
frita [ czasownik ] = oswobodzić
frita [ czasownik ] = uwolnić
frita [ czasownik ] = zwolnić
frita [ czasownik ] = odciążyć
frita [ czasownik ] = odciążać
fritak [ rzeczownik ] = zwolnienie
fritt [ przysłówek ] = swobodnie
fritt [ przysłówek ] = bezlitośnie
fritt [ przysłówek ] = bezpłatnie
frivakt [ rzeczownik ] = warta
frivillig [ rzeczownik ] = wolontariusz
frivillig [ rzeczownik ] = ochotnik
frø [ rzeczownik ] = ropucha
frø [ rzeczownik ] = posiew
frø [ rzeczownik ] = żaba
frø [ rzeczownik ] = ziarno
frø [ rzeczownik ] = ziarnko
frø [ rzeczownik ] = nasienie
frodig [ przymiotnik ] = żyzny
frodig [ przymiotnik ] = bujny
frodig [ przymiotnik ] = obfity
frøken [ rzeczownik ] = panienka
frøken [ rzeczownik ] = panna
frøken [ rzeczownik ] = dziewczyna
frøken [ rzeczownik ] = dziewica
frøken [ rzeczownik ] = dziewczynka
from [ przymiotnik ] = potulny
from [ przymiotnik ] = pobożny
from [ przymiotnik ] = zbożny
from [ przymiotnik ] = bogobojny
from [ przymiotnik ] = łagodny
from [ przymiotnik ] = nabożny
fromasj [ rzeczownik ] = pianka
fromasj [ rzeczownik ] = mus
front [ rzeczownik ] = przód
front [ rzeczownik ] = front
front [ rzeczownik ] = czoło
frosk [ rzeczownik ] = ropucha
frosk [ rzeczownik ] = żaba
frosk [ rzeczownik ] = krzyżownica
frost [ rzeczownik ] = przymrozek
frost [ rzeczownik ] = szron
frost [ rzeczownik ] = mróz
fru [ rzeczownik ] = żona
fru [ rzeczownik ] = baba
fru [ rzeczownik ] = jejmość
fru [ rzeczownik ] = kobieta
fru [ rzeczownik ] = niewiasta
frukt [ rzeczownik ] = produkt
frukt [ rzeczownik ] = owoc
frukt [ rzeczownik ] = płód
frukt [ rzeczownik ] = bojaźń
fruktbar [ rzeczownik ] = płodność
fruktbar [ rzeczownik ] = plenność
fruktbar [ rzeczownik ] = urodzajność
frukthage [ rzeczownik ] = sad
fryd [ rzeczownik ] = radość
fryd [ rzeczownik ] = rozkosz
fryd [ rzeczownik ] = uciecha
fryde [ czasownik ] = radować
fryde [ czasownik ] = ucieszyć
frykt [ rzeczownik ] = przerażenie
frykt [ rzeczownik ] = przestrach
frykt [ rzeczownik ] = strach
frykt [ rzeczownik ] = trwoga
frykt [ rzeczownik ] = bojaźń
frykt [ rzeczownik ] = lęk
frykt [ rzeczownik ] = obawa
frykte [ czasownik ] = bać
frykte [ czasownik ] = obawiać
fryktelig [ przymiotnik ] = przeraźliwy
fryktelig [ przymiotnik ] = okropny
fryktelig [ przymiotnik ] = straszliwy
fryktelig [ przymiotnik ] = straszny
frynse [ rzeczownik ] = pobrzeże
frynse [ rzeczownik ] = krepina
fryse [ czasownik ] = przemarzać
fryse [ czasownik ] = zlodowacieć
fryse [ czasownik ] = zamarzać
fryse [ czasownik ] = zamrozić
fryse [ czasownik ] = zamrażać
fryse [ czasownik ] = lodowacieć
fryse [ czasownik ] = odmrozić
fryse [ czasownik ] = kostnieć
fryse [ czasownik ] = mrozić
fryse [ czasownik ] = marznąć
fryseboks [ rzeczownik ] = zamrażalnia
fryseboks [ rzeczownik ] = zamrażarka
fryseboks [ rzeczownik ] = zamrażalnik
fryseri [ rzeczownik ] = zamrażalnia
fuge [ rzeczownik ] = połączenie
fuge [ rzeczownik ] = staw
fuge [ rzeczownik ] = spoina
fuge [ rzeczownik ] = złącze
fuge [ rzeczownik ] = fuga
fugl [ rzeczownik ] = ptak
fugleskremsel [ rzeczownik ] = strach
fuksia [ rzeczownik ] = fuksja
fukt [ rzeczownik ] = wilgotność
fukt [ rzeczownik ] = wilgoć
fukte [ czasownik ] = wilżyć
fukte [ czasownik ] = wilgotnieć
fukte [ czasownik ] = zwilżać
fukte [ czasownik ] = zwilgotnieć
fukte [ czasownik ] = zaparować
fukte [ czasownik ] = zwilżyć
fukte [ czasownik ] = nawilżyć
fukte [ czasownik ] = odwilżyć
fuktig [ przymiotnik ] = wilgotny
fuktig [ przymiotnik ] = mokry
full [ przymiotnik ] = pełen
full [ przymiotnik ] = pełnoetatowy
full [ przymiotnik ] = pełnoprawny
full [ przymiotnik ] = pełny
full [ przymiotnik ] = pełnowartościowy
full [ przymiotnik ] = zupełny
full [ przymiotnik ] = całkowity
fullføre [ czasownik ] = dokończyć
fullføre [ czasownik ] = finalizować
fullkommen [ przymiotnik ] = zupełny
fullkommen [ przymiotnik ] = kompletny
fullmakt [ rzeczownik ] = pełnomocnictwo
fullmakt [ rzeczownik ] = upoważnienie
fullmektig [ rzeczownik ] = pełnomocnik
fullstendig [ przymiotnik ] = zupełny
fullstendig [ przymiotnik ] = całkowity
fullstendig [ przymiotnik ] = kompletny
fullt [ przysłówek ] = wyczerpująco
fullt [ przysłówek ] = całkiem
fullt [ przysłówek ] = całkowicie
fundament [ rzeczownik ] = podstawa
fundament [ rzeczownik ] = podwalina
fundament [ rzeczownik ] = podkład
fundament [ rzeczownik ] = podbudowa
fundament [ rzeczownik ] = założenie
fundament [ rzeczownik ] = fundacja
fundament [ rzeczownik ] = fundament
fundere [ czasownik ] = rozmyślać
fundere [ czasownik ] = zakładać
fundere [ czasownik ] = fundować
fundere [ czasownik ] = dumać
fundere [ czasownik ] = gruntować
fungere [ czasownik ] = robić
fungere [ czasownik ] = pracować
fungere [ czasownik ] = działać
fungere [ czasownik ] = funkcjonować
funksjon [ rzeczownik ] = funkcja
funksjon [ rzeczownik ] = cel
funksjon [ rzeczownik ] = działanie
funksjon [ rzeczownik ] = czynność
funksjonær [ rzeczownik ] = pracownik
funksjonær [ rzeczownik ] = urzędnik
funksjonær [ rzeczownik ] = funkcjonariusz
funn [ rzeczownik ] = znalezisko
funn [ rzeczownik ] = odkrycie
fure [ czasownik ] = pomarszczyć
fure [ czasownik ] = orać
fure [ rzeczownik ] = szew
fure [ czasownik ] = zorać
fure [ rzeczownik ] = zmarszczka
fure [ rzeczownik ] = bruzda
fure [ czasownik ] = marszczyć
furte [ czasownik ] = dąsać
fusel [ rzeczownik ] = siwucha
fusel [ rzeczownik ] = fuzel
fusjon [ rzeczownik ] = połączenie
fusjon [ rzeczownik ] = topienie
fusjon [ rzeczownik ] = stapianie
fusjon [ rzeczownik ] = fuzja
fut [ rzeczownik ] = stopa
fut [ rzeczownik ] = spód
fut [ rzeczownik ] = energia
fut [ rzeczownik ] = dół
fut [ rzeczownik ] = noga
futteral [ rzeczownik ] = puzderko
futteral [ rzeczownik ] = pokrowiec
futteral [ rzeczownik ] = pochewka
futteral [ rzeczownik ] = futerał
futurum [ rzeczownik ] = czas
fylde [ rzeczownik ] = pełnia
fylde [ rzeczownik ] = obfitość
fylde [ rzeczownik ] = mnóstwo
fyldig [ przymiotnik ] = pełny
fyldig [ przymiotnik ] = szczegółowy
fyldig [ przymiotnik ] = zażywny
fyldig [ przymiotnik ] = wytrawny
fyldig [ przymiotnik ] = bogaty
fyldig [ przymiotnik ] = mocny
fylke [ rzeczownik ] = okręg
fylke [ rzeczownik ] = województwo
fyll [ rzeczownik ] = pijaństwo
fyll [ rzeczownik ] = pełność
fyll [ rzeczownik ] = picie
fyll [ rzeczownik ] = szpachlówka
fyll [ rzeczownik ] = wypełnienie
fyll [ rzeczownik ] = zasypka
fyll [ rzeczownik ] = napełnienie
fyll [ rzeczownik ] = nadzienie
fyll [ rzeczownik ] = obrąbek
fyll [ rzeczownik ] = obsadzenie
fylle [ czasownik ] = ronić
fylle [ czasownik ] = zaludniać
fylle [ czasownik ] = wykładać
fylle [ czasownik ] = zasiedlać
fylle [ czasownik ] = napełniać
fylle [ czasownik ] = napełnić
fylleri [ rzeczownik ] = pijaństwo
fylling [ rzeczownik ] = wypełnianie
fylling [ rzeczownik ] = napełnianie
fylling [ rzeczownik ] = nadzianie
fylling [ rzeczownik ] = nadzienie
fylling [ rzeczownik ] = nalewanie
fynd [ rzeczownik ] = uwydatnienie
fynd [ rzeczownik ] = znalezisko
fynd [ rzeczownik ] = nacisk
fynd [ rzeczownik ] = odkrycie
fyr [ rzeczownik ] = pława
fyr [ rzeczownik ] = poczciwiec
fyr [ rzeczownik ] = typek
fyr [ rzeczownik ] = światło
fyr [ rzeczownik ] = sosna
fyr [ rzeczownik ] = drań
fyr [ rzeczownik ] = boja
fyr [ rzeczownik ] = chłopak
fyr [ rzeczownik ] = człowiek
fyr [ rzeczownik ] = facet
fyr [ rzeczownik ] = ogień
fyr [ rzeczownik ] = koleś
fyr [ rzeczownik ] = młodzieniec
fyr [ rzeczownik ] = młodzian
fyre [ czasownik ] = ogrzewać
fyre [ czasownik ] = opalać
fyre [ czasownik ] = rozpalać
fyre [ czasownik ] = zwalniać
fyre [ czasownik ] = wyrzucać
fyre [ czasownik ] = odrzucać
fyre [ czasownik ] = odprawiać
fyrrom [ rzeczownik ] = kotłownia
fyrste [ rzeczownik ] = księstwo
fyrstelig [ przymiotnik ] = książęcy
fyrstikk [ rzeczownik ] = zapałka
fyrtårn [ rzeczownik ] = pława
fyrtårn [ rzeczownik ] = boja
fyrtårn [ rzeczownik ] = latarnia
fyrtøy [ rzeczownik ] = zapalniczka
fyrverkeri [ rzeczownik ] = fajerwerk
fysikk [ rzeczownik ] = wygląd
fysikk [ rzeczownik ] = fizyk
fysikk [ rzeczownik ] = fizyka
fysiognomi [ rzeczownik ] = fizjonomia
fysiolog [ rzeczownik ] = fizjolog
fysiologi [ rzeczownik ] = fizjologia
fysioterapeut [ rzeczownik ] = fizjoterapeuta
fysioterapi [ rzeczownik ] = fizjoterapia
fysisk [ przymiotnik ] = cielesny
fysisk [ przymiotnik ] = fizyczny
fysisk [ przymiotnik ] = materialny
gå [ czasownik ] = przesuwać
gå [ rzeczownik ] = podskok
gå [ czasownik ] = przechodzić
gå [ czasownik ] = przenieść
gå [ czasownik ] = podskoczyć
gå [ czasownik ] = podsmażać
gå [ czasownik ] = pójść
gå [ rzeczownik ] = przeskok
gå [ czasownik ] = przeskoczyć
gå [ czasownik ] = przeskakiwać
gå [ czasownik ] = spacerować
gå [ czasownik ] = skakać
gå [ rzeczownik ] = skakanie
gå [ czasownik ] = skoczyć
gå [ rzeczownik ] = uskok
gå [ rzeczownik ] = skok
gå [ rzeczownik ] = skocznia
gå [ czasownik ] = zwiedzać
gå [ czasownik ] = wizytować
gå [ czasownik ] = wskakiwać
gå [ rzeczownik ] = zagłębianie
gå [ czasownik ] = zamierzać
gå [ czasownik ] = zwiedzić
gå [ rzeczownik ] = chód
gå [ czasownik ] = iść
gå [ czasownik ] = bywać
gå [ czasownik ] = hycać
gå [ czasownik ] = chodzić
gå [ czasownik ] = jechać
gå [ czasownik ] = jeździć
gå [ czasownik ] = działać
gå [ czasownik ] = fikać
gå [ czasownik ] = maszerować
gå [ czasownik ] = kroczyć
gå [ czasownik ] = kicać
gå [ czasownik ] = nawiedzić
gabardin [ rzeczownik ] = gabardyna
gaffel [ rzeczownik ] = widelec
gaffel [ rzeczownik ] = widełki
gaffel [ rzeczownik ] = gafel
gågate [ rzeczownik ] = deptak
gagn [ rzeczownik ] = pożytek
gagn [ rzeczownik ] = wygrana
gagn [ rzeczownik ] = zysk
gagn [ rzeczownik ] = zaleta
gagn [ rzeczownik ] = zarobek
gagn [ rzeczownik ] = korzyść
gagne [ czasownik ] = przydawać
gagnlig [ przymiotnik ] = przydatny
gagnlig [ przymiotnik ] = pożyteczny
gagnlig [ przymiotnik ] = korzystny
gal [ przymiotnik ] = parowy
gal [ przymiotnik ] = opaczny
gal [ przymiotnik ] = zły
gal [ przymiotnik ] = fałszywy
gal [ przymiotnik ] = niewłaściwy
gal [ przymiotnik ] = mylny
gal [ przymiotnik ] = niedobry
gal [ przymiotnik ] = nieprawidłowy
gal [ przymiotnik ] = niesmaczny
gal [ przymiotnik ] = niepoprawny
galakse [ rzeczownik ] = galaktyka
galant [ przymiotnik ] = posłuszny
galant [ przymiotnik ] = uprzejmy
galant [ przymiotnik ] = szarmancki
galant [ przymiotnik ] = grzeczny
gale [ czasownik ] = piać
galge [ rzeczownik ] = szubienica
galle [ rzeczownik ] = zgorzkniałość
galle [ rzeczownik ] = żółć
galle [ rzeczownik ] = gorycz
galle [ rzeczownik ] = galasówka
galleri [ rzeczownik ] = sztolnia
galleri [ rzeczownik ] = jaskółka
galleri [ rzeczownik ] = ganek
galleri [ rzeczownik ] = galeria
galleri [ rzeczownik ] = galeryjka
galleri [ rzeczownik ] = krużganek
gallion [ rzeczownik ] = galeon
gallion [ rzeczownik ] = galion
gallionsfigur [ rzeczownik ] = galeon
gallup [ rzeczownik ] = ankieta
galning [ rzeczownik ] = szaleniec
galning [ rzeczownik ] = wariat
galning [ rzeczownik ] = obłąkaniec
galning [ rzeczownik ] = maniak
galopp [ rzeczownik ] = galop
galopp [ rzeczownik ] = cwał
galoppere [ czasownik ] = przegalopować
galoppere [ czasownik ] = oklepać
galoppere [ czasownik ] = cwałować
galoppere [ czasownik ] = galopować
galskap [ rzeczownik ] = wariactwo
galskap [ rzeczownik ] = szaleństwo
galskap [ rzeczownik ] = szał
galskap [ rzeczownik ] = wściekłość
galskap [ rzeczownik ] = obłęd
galskap [ rzeczownik ] = obłąkanie
galte [ rzeczownik ] = wieprz
galte [ rzeczownik ] = dzik
galte [ rzeczownik ] = knur
galte [ rzeczownik ] = odyniec
galvanisere [ czasownik ] = galwanizować
gamet [ rzeczownik ] = gameta
gamling [ rzeczownik ] = starzec
gamma [ rzeczownik ] = gamma
gammafly [ rzeczownik ] = błyszczka
gammal [ przymiotnik ] = starodawny
gammal [ przymiotnik ] = sędziwy
gan [ rzeczownik ] = bez
gane [ rzeczownik ] = podniebienie
gane [ rzeczownik ] = smak
gang [ rzeczownik ] = przerzutka
gang [ rzeczownik ] = pasaż
gang [ rzeczownik ] = przechadzka
gang [ rzeczownik ] = przelot
gang [ rzeczownik ] = postępowanie
gang [ rzeczownik ] = przedpokój
gang [ rzeczownik ] = przebieg
gang [ rzeczownik ] = podkop
gang [ rzeczownik ] = przejazd
gang [ rzeczownik ] = przejście
gang [ rzeczownik ] = prędkość
gang [ rzeczownik ] = raz
gang [ rzeczownik ] = tok
gang [ rzeczownik ] = towar
gang [ rzeczownik ] = ścieżka
gang [ rzeczownik ] = ustęp
gang [ rzeczownik ] = szybkość
gang [ rzeczownik ] = ruch
gang [ rzeczownik ] = sposób
gang [ rzeczownik ] = wiadomość
gang [ rzeczownik ] = wychwyt
gang [ rzeczownik ] = żyła
gang [ rzeczownik ] = bieg
gang [ rzeczownik ] = ciąg
gang [ rzeczownik ] = gang
gang [ rzeczownik ] = droga
gang [ rzeczownik ] = dobro
gang [ rzeczownik ] = chodzenie
gang [ rzeczownik ] = chód
gang [ rzeczownik ] = kurs
gang [ rzeczownik ] = krok
gang [ rzeczownik ] = korytarz
gangbar [ przymiotnik ] = pokupny
gangbar [ przymiotnik ] = aktualny
gangbar [ przymiotnik ] = obiegowy
gange [ czasownik ] = trapić
gange [ czasownik ] = gryźć
gange [ czasownik ] = ogryzać
gange [ czasownik ] = mnożyć
ganglie [ rzeczownik ] = ganglion
gangren [ rzeczownik ] = zgorzel
gangren [ rzeczownik ] = gangrena
gangster [ rzeczownik ] = gangster
gangsti [ rzeczownik ] = ścieżka
gangsti [ rzeczownik ] = drożyna
gangsti [ rzeczownik ] = dróżka
ganske [ przysłówek ] = rzetelnie
ganske [ przysłówek ] = uczciwie
ganske [ przysłówek ] = zupełnie
ganske [ przysłówek ] = zgoła
ganske [ przysłówek ] = całkowicie
ganske [ przysłówek ] = dosyć
ganske [ przysłówek ] = dość
ganske [ przysłówek ] = całkiem
ganske [ przysłówek ] = nieźle
gap [ rzeczownik ] = paszcza
gap [ rzeczownik ] = otwór
gap [ rzeczownik ] = szpara
gape [ czasownik ] = ziewać
gape [ czasownik ] = gapić
gapestokk [ rzeczownik ] = pręgierz
garantere [ czasownik ] = zabezpieczać
garantere [ czasownik ] = gwarantować
garanti [ rzeczownik ] = poręczenie
garanti [ rzeczownik ] = rękojmia
garanti [ rzeczownik ] = poręka
garanti [ rzeczownik ] = zabezpieczenie
garanti [ rzeczownik ] = zagwarantowanie
garanti [ rzeczownik ] = gwarantowanie
garanti [ rzeczownik ] = gwarancja
garasje [ rzeczownik ] = garaż
gard [ rzeczownik ] = pręt
gard [ rzeczownik ] = różdżka
gard [ rzeczownik ] = rózga
gard [ rzeczownik ] = batuta
gard [ rzeczownik ] = drążek
gard [ rzeczownik ] = laska
gådd [ rzeczownik ] = dwór
gådd [ rzeczownik ] = gospodarstwo
gådd [ rzeczownik ] = ferma
garde [ rzeczownik ] = straż
garde [ rzeczownik ] = warta
garde [ rzeczownik ] = gwardia
gardere [ czasownik ] = chronić
garderobe [ rzeczownik ] = szatniarz
garderobe [ rzeczownik ] = toaleta
garderobe [ rzeczownik ] = ubiór
garderobe [ rzeczownik ] = szafa
garderobe [ rzeczownik ] = szatnia
garderobe [ rzeczownik ] = garderoba
garderobe [ rzeczownik ] = odzież
gardin [ rzeczownik ] = stora
gardin [ rzeczownik ] = zasłona
gardin [ rzeczownik ] = firana
gardin [ rzeczownik ] = firanka
gardin [ rzeczownik ] = kurtyna
gardin [ rzeczownik ] = kotara
gardist [ rzeczownik ] = strażnik
gardist [ rzeczownik ] = gwardzista
garn [ rzeczownik ] = przędza
garn [ rzeczownik ] = siatka
garn [ rzeczownik ] = sznur
garn [ rzeczownik ] = sieć
garn [ rzeczownik ] = szpagat
garn [ rzeczownik ] = włóczka
garn [ rzeczownik ] = gwint
garn [ rzeczownik ] = bawełna
garn [ rzeczownik ] = nitka
garn [ rzeczownik ] = nić
garn [ rzeczownik ] = niewód
garnison [ rzeczownik ] = garnizon
garve [ czasownik ] = garbować
gas [ rzeczownik ] = ród
gas [ rzeczownik ] = paszcza
gas [ rzeczownik ] = pień
gas [ rzeczownik ] = temat
gas [ rzeczownik ] = trzon
gas [ rzeczownik ] = szypułka
gas [ rzeczownik ] = źdźbło
gas [ rzeczownik ] = głąb
gas [ rzeczownik ] = chód
gas [ rzeczownik ] = cybuch
gas [ rzeczownik ] = badyl
gas [ rzeczownik ] = gazela
gas [ rzeczownik ] = gaza
gas [ rzeczownik ] = gaz
gas [ rzeczownik ] = benzyna
gas [ rzeczownik ] = komin
gas [ rzeczownik ] = łodyga
gas [ rzeczownik ] = nóżka
gas [ rzeczownik ] = ogonek
gås [ rzeczownik ] = gęsina
gås [ rzeczownik ] = gąska
gås [ rzeczownik ] = gęś
gasje [ rzeczownik ] = pobory
gasje [ rzeczownik ] = pensja
gasje [ rzeczownik ] = płaca
gasje [ rzeczownik ] = gaża
gass [ rzeczownik ] = gazownictwo
gass [ rzeczownik ] = gaz
gasse [ rzeczownik ] = uliczka
gasse [ czasownik ] = wylegiwać
gasse [ rzeczownik ] = zaułek
gasse [ rzeczownik ] = gąsiorek
gasse [ rzeczownik ] = gąsior
gast [ rzeczownik ] = pensjonariusz
gast [ rzeczownik ] = biesiadnik
gast [ rzeczownik ] = gość
gast [ rzeczownik ] = majtek
gastronomi [ rzeczownik ] = gastronomia
gåsunge [ rzeczownik ] = bazia
gåsunge [ rzeczownik ] = gąsiątko
gate [ rzeczownik ] = szosa
gate [ rzeczownik ] = ulica
gate [ rzeczownik ] = brama
gåte [ rzeczownik ] = rzeszoto
gåte [ rzeczownik ] = zagadka
gåte [ rzeczownik ] = enigma
gatekryss [ rzeczownik ] = skrzyżowanie
gatestein [ rzeczownik ] = bruk
gatt [ rzeczownik ] = odbytnica
gaul [ rzeczownik ] = szkapa
gaul [ rzeczownik ] = wycie
gaul [ rzeczownik ] = koń
gaupe [ rzeczownik ] = ryś
geberde [ czasownik ] = gestykulować
gebiss [ rzeczownik ] = proteza
gebiss [ rzeczownik ] = uzębienie
gebyr [ rzeczownik ] = opłata
gebyr [ rzeczownik ] = wpisowe
gebyr [ rzeczownik ] = honorarium
gebyr [ rzeczownik ] = koszt
gehør [ rzeczownik ] = posłuch
gehør [ rzeczownik ] = podsłuch
gehør [ rzeczownik ] = słuch
geip [ rzeczownik ] = grymas
geit [ rzeczownik ] = porażenie
geit [ rzeczownik ] = szok
geit [ rzeczownik ] = wstrząs
geit [ rzeczownik ] = bróg
geit [ rzeczownik ] = cios
geit [ rzeczownik ] = koza
geit [ rzeczownik ] = kozioł
geit [ rzeczownik ] = kozica
gele [ rzeczownik ] = galareta
gele [ rzeczownik ] = galaretka
geledd [ rzeczownik ] = szereg
gelender [ rzeczownik ] = poręcz
gelender [ rzeczownik ] = tralka
gelender [ rzeczownik ] = balustrada
gemal [ rzeczownik ] = małżonek
geminasjon [ rzeczownik ] = podwojenie
gemytt [ rzeczownik ] = usposobienie
gemytt [ rzeczownik ] = charakter
general [ rzeczownik ] = generał
generalisere [ czasownik ] = uogólniać
generalisere [ czasownik ] = generalizować
generasjon [ rzeczownik ] = rodzenie
generasjon [ rzeczownik ] = rocznik
generasjon [ rzeczownik ] = pokolenie
generasjon [ rzeczownik ] = wytwarzanie
generasjon [ rzeczownik ] = generacja
generator [ rzeczownik ] = prądnica
generator [ rzeczownik ] = generator
genetisk [ przymiotnik ] = genetyczny
geni [ rzeczownik ] = geniusz
genial [ przymiotnik ] = podbródkowy
genial [ przymiotnik ] = genialny
genial [ przymiotnik ] = jasny
genitiv [ rzeczownik ] = dopełniacz
genius [ rzeczownik ] = geniusz
genius [ rzeczownik ] = duch
genre [ rzeczownik ] = rodzaj
genre [ rzeczownik ] = sposób
genre [ rzeczownik ] = styl
genre [ rzeczownik ] = gatunek
genser [ rzeczownik ] = sweter
genser [ rzeczownik ] = wyzyskiwacz
geodesi [ rzeczownik ] = geodezja
geograf [ rzeczownik ] = geograf
geografi [ rzeczownik ] = geografia
geografisk [ przymiotnik ] = geograficzny
geolog [ rzeczownik ] = geolog
geologi [ rzeczownik ] = geologia
geologi [ rzeczownik ] = geolog
geometri [ rzeczownik ] = geometria
georgine [ rzeczownik ] = georginia
georgine [ rzeczownik ] = dalia
gepard [ rzeczownik ] = gepard
geranium [ rzeczownik ] = geranium
geriatri [ rzeczownik ] = geriatria
germansk [ przymiotnik ] = germański
gesims [ rzeczownik ] = gzyms
geskjeftig [ przymiotnik ] = skuteczny
gest [ rzeczownik ] = opinia
gest [ rzeczownik ] = świadomość
gest [ rzeczownik ] = skłonność
gest [ rzeczownik ] = rozum
gest [ rzeczownik ] = umysł
gest [ rzeczownik ] = inteligencja
gest [ rzeczownik ] = gest
gest [ rzeczownik ] = duch
gest [ rzeczownik ] = myśl
gest [ rzeczownik ] = myślenie
gestikulere [ czasownik ] = gestykulować
getto [ rzeczownik ] = getto
gevær [ rzeczownik ] = strzelba
gevær [ rzeczownik ] = rusznica
gevær [ rzeczownik ] = fuzja
gevær [ rzeczownik ] = broń
gevær [ rzeczownik ] = karabin
geværkule [ rzeczownik ] = pocisk
geværkule [ rzeczownik ] = kula
geværkule [ rzeczownik ] = nabój
gevinst [ rzeczownik ] = premia
gevinst [ rzeczownik ] = wygrana
gevinst [ rzeczownik ] = zysk
gevinst [ rzeczownik ] = korzyść
gevinst [ rzeczownik ] = nagroda
gi [ czasownik ] = podarować
gi [ czasownik ] = rozdawać
gi [ czasownik ] = przewidywać
gi [ czasownik ] = podać
gi [ czasownik ] = podawać
gi [ czasownik ] = udzielić
gi [ czasownik ] = zapewniać
gi [ czasownik ] = wydawać
gi [ czasownik ] = darzyć
gi [ czasownik ] = darować
gi [ czasownik ] = dawać
gi [ czasownik ] = domierzać
gi [ czasownik ] = dać
gi [ czasownik ] = ofiarować
gi [ czasownik ] = konferować
gi [ czasownik ] = naradzać
gift [ rzeczownik ] = podarunek
gift [ rzeczownik ] = prezent
gift [ przymiotnik ] = poślubiony
gift [ rzeczownik ] = trucizna
gift [ rzeczownik ] = upominek
gift [ rzeczownik ] = trutka
gift [ przymiotnik ] = upominkowy
gift [ rzeczownik ] = toksyna
gift [ rzeczownik ] = złość
gift [ przymiotnik ] = żonaty
gift [ przymiotnik ] = zamężna
gift [ rzeczownik ] = darowizna
gift [ rzeczownik ] = dar
gift [ rzeczownik ] = jad
gift [ rzeczownik ] = mężatka
gifte [ czasownik ] = poślubić
gifte [ czasownik ] = ożenić
gifte [ czasownik ] = pożenić
gifte [ czasownik ] = żenić
gifte [ czasownik ] = wżenić
giftig [ przymiotnik ] = toksyczny
giftig [ przymiotnik ] = złośliwy
giftig [ przymiotnik ] = zjadliwy
giftig [ przymiotnik ] = jadowity
gigant [ rzeczownik ] = olbrzym
gigant [ rzeczownik ] = wielkolud
gigant [ rzeczownik ] = gigant
gigant [ rzeczownik ] = kolos
gikt [ rzeczownik ] = podagra
gikt [ rzeczownik ] = reumatyzm
gikt [ rzeczownik ] = kropla
gild [ przymiotnik ] = subtelny
gild [ rzeczownik ] = cech
gild [ przymiotnik ] = jaskrawy
gild [ rzeczownik ] = bractwo
gild [ przymiotnik ] = ładny
gilde [ rzeczownik ] = gildia
gilde [ rzeczownik ] = cech
gilde [ rzeczownik ] = korporacja
gilde [ rzeczownik ] = klub
gips [ rzeczownik ] = tynk
gips [ rzeczownik ] = gips
gir [ rzeczownik ] = prędkość
gir [ rzeczownik ] = szybkość
gir [ rzeczownik ] = bieg
gir [ rzeczownik ] = dawanie
girere [ czasownik ] = przenosić
girere [ czasownik ] = żyrować
girlander [ rzeczownik ] = feston
giro [ rzeczownik ] = żyro
giro [ rzeczownik ] = indos
gissel [ rzeczownik ] = zakładnik
gitar [ rzeczownik ] = gitara
gitarist [ rzeczownik ] = gitarzysta
gitter [ rzeczownik ] = okratowanie
gitter [ rzeczownik ] = siatka
gitter [ rzeczownik ] = ruszt
gitter [ rzeczownik ] = kratka
gitter [ rzeczownik ] = krata
gitter [ rzeczownik ] = kratownica
givar [ rzeczownik ] = darczyńca
givar [ rzeczownik ] = dawca
givar [ rzeczownik ] = ofiarodawca
gjær [ rzeczownik ] = zaczyn
gjær [ rzeczownik ] = ferment
gjær [ rzeczownik ] = drożdże
gjære [ czasownik ] = przefermentować
gjære [ czasownik ] = fermentować
gjæring [ rzeczownik ] = fermentacja
gjalle [ czasownik ] = rozbrzmiewać
gjalle [ czasownik ] = dzwonić
gjalle [ czasownik ] = dźwięczeć
gjedde [ rzeczownik ] = szczupak
gjel [ rzeczownik ] = wąwóz
gjeld [ rzeczownik ] = pasywa
gjeld [ rzeczownik ] = zadłużenie
gjeld [ rzeczownik ] = zadłużanie
gjeld [ rzeczownik ] = dług
gjelde [ czasownik ] = dotyczyć
gjelde [ czasownik ] = obowiązywać
gjelde [ czasownik ] = odnosić
gjelde [ czasownik ] = kastrować
gjeldsbevis [ rzeczownik ] = rewers
gjeldsbevis [ rzeczownik ] = akcja
gjelle [ rzeczownik ] = skrzele
gjømme [ czasownik ] = ukrywać
gjømme [ czasownik ] = schować
gjømme [ czasownik ] = taić
gjenbruk [ rzeczownik ] = recykling
gjenferd [ rzeczownik ] = widmo
gjenferd [ rzeczownik ] = upiór
gjenferd [ rzeczownik ] = zjawa
gjenferd [ rzeczownik ] = duch
gjeng [ rzeczownik ] = tłum
gjeng [ rzeczownik ] = szajka
gjeng [ rzeczownik ] = zgraja
gjeng [ rzeczownik ] = załoga
gjeng [ rzeczownik ] = banda
gjeng [ rzeczownik ] = grupa
gjeng [ rzeczownik ] = czereda
gjeng [ rzeczownik ] = natłok
gjeng [ rzeczownik ] = oddział
gjenge [ rzeczownik ] = przebieg
gjenge [ rzeczownik ] = tok
gjenge [ rzeczownik ] = bieg
gjenge [ rzeczownik ] = drążek
gjengi [ czasownik ] = zwracać
gjengi [ czasownik ] = oddawać
gjengjeld [ rzeczownik ] = rewanż
gjengjeld [ rzeczownik ] = wzajemność
gjengjeld [ rzeczownik ] = zemsta
gjengjelde [ czasownik ] = zrewanżować
gjengjelde [ czasownik ] = odwzajemniać
gjengjelde [ czasownik ] = odpłacać
gjengs [ przymiotnik ] = ogólny
gjenkjenne [ czasownik ] = uznawać
gjenkjenne [ czasownik ] = rozpoznawać
gjenkjenne [ czasownik ] = rozpoznać
gjenkjenne [ czasownik ] = wykryć
gjenkjenne [ czasownik ] = wykrywać
gjenkjenne [ rzeczownik ] = wykrycie
gjenklang [ rzeczownik ] = echo
gjenklang [ rzeczownik ] = odzew
gjenklang [ rzeczownik ] = oddźwięk
gjenklang [ rzeczownik ] = odgłos
gjenlyd [ rzeczownik ] = pogłos
gjenlyd [ rzeczownik ] = echo
gjennom [ przyimek ] = przez
gjennombore [ czasownik ] = przebić
gjennombore [ czasownik ] = przedziurawić
gjennomfart [ rzeczownik ] = przejście
gjennomfart [ rzeczownik ] = przejazd
gjennomgå [ czasownik ] = raczkować
gjennomgå [ czasownik ] = przejść
gjennomgå [ czasownik ] = przeżyć
gjennomgå [ czasownik ] = przechodzić
gjennomgå [ czasownik ] = znosić
gjennomgå [ czasownik ] = badać
gjennomgå [ czasownik ] = czołgać
gjennomgang [ rzeczownik ] = przebycie
gjennomgang [ rzeczownik ] = rewidowanie
gjennomgang [ rzeczownik ] = rewizja
gjennomgang [ rzeczownik ] = przejście
gjennomgang [ rzeczownik ] = weryfikacja
gjennomgang [ rzeczownik ] = adiustacja
gjennomgang [ rzeczownik ] = nowelizacja
gjennomkjøring [ rzeczownik ] = przejazd
gjennomkjørsel [ rzeczownik ] = przejazd
gjennomreise [ rzeczownik ] = tranzyt
gjennomsiktig [ przymiotnik ] = przezroczysty
gjennomsiktig [ przymiotnik ] = przejrzysty
gjennomsiktig [ przymiotnik ] = przeźroczysty
gjennomsiktig [ przymiotnik ] = jasny
gjennomsiktig [ przymiotnik ] = klarowny
gjennomsnitt [ rzeczownik ] = przekrój
gjennomsnitt [ rzeczownik ] = profil
gjennomsnitt [ rzeczownik ] = średnia
gjennomsnittlig [ przymiotnik ] = przeciętny
gjennomsnittlig [ przymiotnik ] = średni
gjennomsyn [ rzeczownik ] = przegląd
gjennomtrekk [ rzeczownik ] = przewiew
gjennomtrekk [ rzeczownik ] = przeciąg
gjenopplive [ czasownik ] = przywrócić
gjenopplive [ czasownik ] = ożywić
gjenopplive [ czasownik ] = odżyć
gjenoppliving [ rzeczownik ] = wznowienie
gjenopprette [ czasownik ] = przywracać
gjenopprette [ czasownik ] = przywrócić
gjenpart [ rzeczownik ] = duplikat
gjenpart [ rzeczownik ] = kopia
gjensidig [ przymiotnik ] = wzajemny
gjensidig [ przymiotnik ] = obopólny
gjenskinn [ rzeczownik ] = odblask
gjenspeile [ czasownik ] = rozważać
gjenspeile [ czasownik ] = zastanawiać
gjenspeile [ czasownik ] = odbijać
gjenspeile [ czasownik ] = odzwierciedlić
gjenspeile [ czasownik ] = namyślać
gjenspeile [ czasownik ] = odzwierciedlać
gjenstand [ rzeczownik ] = przedmiot
gjenstand [ rzeczownik ] = rzecz
gjenstand [ rzeczownik ] = obiekt
gjenstridig [ przymiotnik ] = oporny
gjensyn [ rzeczownik ] = spotkanie
gjenta [ czasownik ] = powtarzać
gjenta [ rzeczownik ] = powtarzanie
gjenta [ czasownik ] = powtórzyć
gjenta [ rzeczownik ] = powtórzenie
gjenta [ czasownik ] = ponawiać
gjenta [ czasownik ] = wyrecytować
gjenvinne [ czasownik ] = odzyskać
gjerde [ czasownik ] = oparkanić
gjerde [ rzeczownik ] = parkan
gjerde [ rzeczownik ] = paser
gjerde [ rzeczownik ] = płot
gjerde [ rzeczownik ] = zagroda
gjerde [ czasownik ] = fechtować
gjerde [ rzeczownik ] = fechtunek
gjerde [ rzeczownik ] = częstokół
gjerde [ czasownik ] = ogrodzić
gjerde [ rzeczownik ] = ogrodzenie
gjerde [ czasownik ] = ogradzać
gjerde [ rzeczownik ] = meliniarz
gjerdesmett [ rzeczownik ] = strzyżyk
gjerne [ przysłówek ] = chętnie
gjerning [ rzeczownik ] = postępek
gjerning [ rzeczownik ] = uczynek
gjerning [ rzeczownik ] = czyn
gjerning [ rzeczownik ] = dzieło
gjerningsmann [ rzeczownik ] = winowajca
gjerningsmann [ rzeczownik ] = sprawca
gjerrig [ przymiotnik ] = skąpy
gjerrig [ przymiotnik ] = ściśliwy
gjerrig [ przymiotnik ] = chciwy
gjerrigskap [ rzeczownik ] = pożądliwość
gjerrigskap [ rzeczownik ] = skąpstwo
gjesp [ rzeczownik ] = ziewanie
gjesp [ rzeczownik ] = nudziarstwo
gjespe [ czasownik ] = ziewać
gjest [ rzeczownik ] = gość
gjeste [ czasownik ] = gościć
gjeste [ czasownik ] = odwiedzać
gjestfri [ przymiotnik ] = gościnny
gjete [ czasownik ] = pasać
gjete [ czasownik ] = paść
gjete [ czasownik ] = pilnować
gjeter [ rzeczownik ] = pastuch
gjeter [ rzeczownik ] = pasterz
gjeter [ rzeczownik ] = owczarz
gjette [ czasownik ] = przypuszczać
gjette [ czasownik ] = wymiarkować
gjette [ czasownik ] = zgadywać
gjette [ czasownik ] = domyśleć
gjette [ czasownik ] = domyślać
gjette [ czasownik ] = domyślić
gjette [ czasownik ] = domniemać
gjette [ czasownik ] = odgadywać
gjø [ czasownik ] = ujadać
gjø [ czasownik ] = szczekać
gjødsel [ rzeczownik ] = gnój
gjødsel [ rzeczownik ] = obornik
gjødsel [ rzeczownik ] = nawóz
gjøgl [ rzeczownik ] = kuglarstwo
gjøn [ rzeczownik ] = żart
gjøre [ czasownik ] = robić
gjøre [ czasownik ] = sporządzać
gjøre [ czasownik ] = spełniać
gjøre [ czasownik ] = uczynić
gjøre [ czasownik ] = sprawiać
gjøre [ czasownik ] = wykonać
gjøre [ czasownik ] = zrobić
gjøre [ czasownik ] = wynosić
gjøre [ czasownik ] = wykonywać
gjøre [ czasownik ] = wyrabiać
gjøre [ czasownik ] = egzekwować
gjøre [ czasownik ] = czynić
gjøre [ czasownik ] = grać
gjøre [ czasownik ] = dokonywać
gjøre [ czasownik ] = kazać
gjøremål [ rzeczownik ] = robota
gjøremål [ rzeczownik ] = powinność
gjøremål [ rzeczownik ] = sprawa
gjøremål [ rzeczownik ] = dzieło
gjøremål [ rzeczownik ] = czyn
gjøremål [ rzeczownik ] = obowiązek
gjørlig [ przymiotnik ] = wykonalny
gjørlig [ przymiotnik ] = możliwy
gjørme [ rzeczownik ] = szlam
gjørme [ rzeczownik ] = błoto
gjørme [ rzeczownik ] = muł
gjørmete [ przymiotnik ] = błotnisty
glad [ przymiotnik ] = radosny
glad [ przymiotnik ] = pogodny
glad [ przymiotnik ] = śliski
glad [ przymiotnik ] = szczęśliwy
glad [ przymiotnik ] = wesoły
glad [ przymiotnik ] = żywy
glad [ przymiotnik ] = zabawny
glad [ przymiotnik ] = gładki
glad [ przymiotnik ] = niepewny
gladiator [ rzeczownik ] = gladiator
glans [ rzeczownik ] = połysk
glans [ rzeczownik ] = okazałość
glans [ rzeczownik ] = przepych
glans [ rzeczownik ] = szklanka
glans [ rzeczownik ] = splendor
glans [ rzeczownik ] = szkiełko
glans [ rzeczownik ] = świetność
glans [ rzeczownik ] = wspaniałość
glans [ rzeczownik ] = blichtr
glans [ rzeczownik ] = blask
glanslaus [ przymiotnik ] = matowy
glasere [ czasownik ] = glazurować
glasere [ czasownik ] = lukrować
glas [ rzeczownik ] = oszklenie
glasskap [ rzeczownik ] = gablotka
glasur [ rzeczownik ] = polewanie
glasur [ rzeczownik ] = polewa
glasur [ rzeczownik ] = szkliwo
glasur [ rzeczownik ] = ślizgawica
glasur [ rzeczownik ] = glazura
glasur [ rzeczownik ] = gołoledź
glasur [ rzeczownik ] = lukier
glasur [ rzeczownik ] = oblodzenie
glatt [ przymiotnik ] = równy
glatt [ przymiotnik ] = przymilny
glatt [ przymiotnik ] = sprawny
glatt [ przymiotnik ] = śliski
glatt [ przymiotnik ] = gładki
glatt [ rzeczownik ] = amortyzowanie
glatt [ przymiotnik ] = łatwy
glatt [ przymiotnik ] = niepewny
glattis [ rzeczownik ] = ślizgawica
glattis [ rzeczownik ] = gołoledź
glaukom [ rzeczownik ] = jaskra
glede [ rzeczownik ] = powojnik
glede [ rzeczownik ] = radość
glede [ rzeczownik ] = przyjemność
glede [ rzeczownik ] = uciecha
glede [ rzeczownik ] = szczęście
glede [ rzeczownik ] = rozkosz
glede [ rzeczownik ] = uradowanie
glede [ rzeczownik ] = upodobanie
glede [ rzeczownik ] = wesołość
glede [ rzeczownik ] = zabawa
glede [ rzeczownik ] = zadowolenie
glede [ rzeczownik ] = admiracja
gledelig [ przymiotnik ] = radosny
gledelig [ przymiotnik ] = wesoły
glømme [ czasownik ] = skryć
glømme [ czasownik ] = taić
glente [ rzeczownik ] = kania
gli [ czasownik ] = podać
gli [ czasownik ] = ślizgać
gli [ rzeczownik ] = ślizganie
glide [ rzeczownik ] = szybowanie
glidelås [ rzeczownik ] = zamek
glimre [ czasownik ] = świecić
glimre [ czasownik ] = błyskać
glimre [ czasownik ] = błyszczeć
glimre [ czasownik ] = lśnić
glimt [ rzeczownik ] = przebłysk
glimt [ rzeczownik ] = błysk
glimt [ rzeczownik ] = migotanie
glinse [ czasownik ] = świecić
glipp [ rzeczownik ] = przeoczenie
glipp [ rzeczownik ] = tęsknica
glipp [ rzeczownik ] = zaprzepaszczenie
glipp [ rzeczownik ] = chybienie
glitre [ czasownik ] = połyskiwać
glitre [ czasownik ] = zaiskrzyć
glitre [ czasownik ] = błyszczeć
glitre [ czasownik ] = iskrzyć
glitre [ czasownik ] = lśnić
glo [ rzeczownik ] = zarzewie
glo [ rzeczownik ] = żar
global [ przymiotnik ] = światowy
global [ przymiotnik ] = globalny
global [ przymiotnik ] = ogólnoświatowy
globus [ rzeczownik ] = globus
globus [ rzeczownik ] = kula
glød [ rzeczownik ] = żar
glød [ rzeczownik ] = zapał
glød [ rzeczownik ] = namiętność
gløgg [ przymiotnik ] = przemyślny
gløgg [ przymiotnik ] = sprytny
gløgg [ przymiotnik ] = rozumny
gløgg [ przymiotnik ] = zdolny
gløgg [ przymiotnik ] = bystry
gløgg [ przymiotnik ] = inteligentny
gløgg [ przymiotnik ] = mądry
glorete [ przymiotnik ] = jaskrawy
glorete [ przymiotnik ] = krzykliwy
glorie [ rzeczownik ] = sława
glorie [ rzeczownik ] = chluba
glorie [ rzeczownik ] = chwała
glorie [ rzeczownik ] = cześć
glorie [ rzeczownik ] = gloria
glose [ rzeczownik ] = słówko
glose [ rzeczownik ] = słowo
glose [ rzeczownik ] = wyraz
glosebok [ rzeczownik ] = notatnik
gloseforråd [ rzeczownik ] = słownictwo
gloseforråd [ rzeczownik ] = słownik
gløtt [ rzeczownik ] = otwór
glukose [ rzeczownik ] = glikoza
glukose [ rzeczownik ] = glukoza
glupsk [ przymiotnik ] = żarłoczny
glupsk [ przymiotnik ] = chciwy
gluten [ rzeczownik ] = gluten
glykol [ rzeczownik ] = glikol
glyserin [ rzeczownik ] = gliceryna
gnage [ czasownik ] = poczochrać
gnage [ czasownik ] = ogryzać
gnage [ czasownik ] = trapić
gnage [ czasownik ] = gryźć
gnage [ czasownik ] = dręczyć
gnage [ czasownik ] = odparzyć
gnage [ czasownik ] = obcierać
gnagsår [ rzeczownik ] = golizna
gnagsår [ rzeczownik ] = odgniecenie
gnåle [ czasownik ] = zrzędzić
gnåle [ czasownik ] = gderać
gni [ czasownik ] = rozcierać
gni [ czasownik ] = przecierać
gni [ czasownik ] = pocierać
gni [ czasownik ] = wcierać
gni [ rzeczownik ] = sęk
gni [ czasownik ] = uwierać
gni [ czasownik ] = trzeć
gni [ czasownik ] = wycierać
gni [ rzeczownik ] = natarcie
gni [ czasownik ] = nacierać
gnist [ rzeczownik ] = iskra
gnist [ rzeczownik ] = iskierka
gnist [ rzeczownik ] = lekkoduch
gnom [ rzeczownik ] = gnom
gnom [ rzeczownik ] = karzeł
gnom [ rzeczownik ] = krasnoludek
gny [ rzeczownik ] = wrzawa
gny [ rzeczownik ] = hałas
gny [ rzeczownik ] = krzyk
gobelin [ rzeczownik ] = gobelin
god [ przymiotnik ] = uprzejmy
god [ przymiotnik ] = skuteczny
god [ przymiotnik ] = smaczny
god [ przymiotnik ] = życzliwy
god [ rzeczownik ] = bóstwo
god [ rzeczownik ] = dobro
god [ rzeczownik ] = bóg
god [ przymiotnik ] = dobry
god [ przymiotnik ] = grzeczny
god [ rzeczownik ] = bożek
god [ przymiotnik ] = łaskawy
god [ przymiotnik ] = odpowiedni
god [ przymiotnik ] = miły
god [ przymiotnik ] = ładny
godbit [ rzeczownik ] = smakołyk
gode [ rzeczownik ] = dobro
gode [ rzeczownik ] = dobrodziejstwo
gode [ rzeczownik ] = dar
godleik [ rzeczownik ] = dobroć
godleik [ rzeczownik ] = łaskawość
godkjenne [ czasownik ] = pogodzić
godkjenne [ czasownik ] = popierać
godkjenne [ rzeczownik ] = przyzwolenie
godkjenne [ czasownik ] = przyznawać
godkjenne [ czasownik ] = zgadzać
godkjenne [ czasownik ] = zezwalać
godkjenne [ czasownik ] = zatwierdzić
godkjenne [ czasownik ] = zaaprobować
godkjenne [ czasownik ] = zatwierdzać
godkjenning [ rzeczownik ] = pochwała
godkjenning [ rzeczownik ] = uznanie
godkjenning [ rzeczownik ] = zgoda
godkjenning [ rzeczownik ] = zatwierdzenie
godkjenning [ rzeczownik ] = aprobata
godkjenning [ rzeczownik ] = homologacja
godmodig [ przymiotnik ] = pokojowy
godmodig [ przymiotnik ] = uprzejmy
godmodig [ przymiotnik ] = dobroduszny
gods [ rzeczownik ] = włość
gods [ rzeczownik ] = dobro
gods [ rzeczownik ] = majątek
godstog [ rzeczownik ] = pociąg
godt [ przysłówek ] = dobrze
godta [ czasownik ] = przyznawać
godta [ czasownik ] = przystać
godta [ czasownik ] = przyjąć
godta [ czasownik ] = przyjmować
godta [ czasownik ] = podejmować
godta [ czasownik ] = uznawać
godta [ czasownik ] = uznać
godta [ czasownik ] = zaakceptować
godta [ czasownik ] = brać
godta [ czasownik ] = akceptować
godta [ czasownik ] = honorować
godta [ czasownik ] = dostawać
godte [ czasownik ] = przyjąć
godtgjøre [ czasownik ] = próbować
godtgjøre [ czasownik ] = rekompensować
godtgjøre [ czasownik ] = udowodnić
godtgjøre [ czasownik ] = udowadniać
godtgjøre [ czasownik ] = wynagradzać
godtgjøre [ czasownik ] = wynagrodzić
godtgjøre [ czasownik ] = dowodzić
gold [ przymiotnik ] = bezpłodny
gold [ przymiotnik ] = jałowy
gold [ przymiotnik ] = bezlistny
gold [ przymiotnik ] = niepłodny
gold [ przymiotnik ] = nieurodzajny
golf [ rzeczownik ] = zatoka
golf [ rzeczownik ] = golf
golf [ rzeczownik ] = fala
golv [ rzeczownik ] = podłoga
gomme [ rzeczownik ] = dziąsło
gondol [ rzeczownik ] = gondola
gong [ rzeczownik ] = opaska
gong [ rzeczownik ] = gong
gong [ rzeczownik ] = krąg
gong [ rzeczownik ] = kapela
gongong [ rzeczownik ] = gong
gorilla [ rzeczownik ] = goryl
gospel [ rzeczownik ] = gospel
gotikk [ rzeczownik ] = gotyk
gotisk [ przymiotnik ] = gotycki
grå [ przymiotnik ] = popielaty
grå [ przymiotnik ] = szpakowaty
grå [ przymiotnik ] = siwy
grå [ przymiotnik ] = szary
grabb [ rzeczownik ] = pęknięcie
grabb [ rzeczownik ] = rysa
grabb [ rzeczownik ] = chwytak
grad [ rzeczownik ] = ranga
grad [ rzeczownik ] = poziom
grad [ rzeczownik ] = rząd
grad [ rzeczownik ] = szczebel
grad [ rzeczownik ] = stopień
grad [ rzeczownik ] = walor
grad [ rzeczownik ] = jednostka
grad [ rzeczownik ] = krotność
grad [ rzeczownik ] = nachylenie
grad [ rzeczownik ] = klasa
grad [ rzeczownik ] = ocena
grådig [ przymiotnik ] = żarłoczny
grådig [ przymiotnik ] = chciwy
grådigskap [ rzeczownik ] = żądza
grafikk [ rzeczownik ] = grafika
grafisk [ przymiotnik ] = wykreślny
grafisk [ przymiotnik ] = graficzny
grafisk [ przymiotnik ] = obrazowy
grafitt [ rzeczownik ] = grafit
grafologi [ rzeczownik ] = grafologia
grålig [ przymiotnik ] = popielaty
grålig [ przymiotnik ] = siwy
grålig [ przymiotnik ] = szary
gram [ rzeczownik ] = smutek
gram [ rzeczownik ] = zgryzota
gram [ rzeczownik ] = zmartwienie
gram [ rzeczownik ] = cieciorka
gram [ rzeczownik ] = gram
grammatikk [ rzeczownik ] = adapter
grammatikk [ rzeczownik ] = gramofon
grammatikk [ rzeczownik ] = gramatyka
grammatisk [ przymiotnik ] = gramatyczny
grammofon [ rzeczownik ] = patefon
grammofon [ rzeczownik ] = gramofon
grammofon [ rzeczownik ] = adapter
gran [ rzeczownik ] = świerk
gran [ rzeczownik ] = choinka
gran [ rzeczownik ] = jodła
granat [ rzeczownik ] = skorupka
granat [ rzeczownik ] = skorupa
granat [ rzeczownik ] = granat
granat [ rzeczownik ] = muszelka
granat [ rzeczownik ] = muszla
granat [ rzeczownik ] = łupina
granateple [ rzeczownik ] = granat
granitt [ rzeczownik ] = granit
grann [ rzeczownik ] = przyczyna
grann [ rzeczownik ] = słuszność
grann [ rzeczownik ] = spód
grann [ rzeczownik ] = cząstka
grann [ rzeczownik ] = odrobina
granske [ czasownik ] = badać
granske [ czasownik ] = dochodzić
granske [ czasownik ] = dociekać
gransking [ rzeczownik ] = sprawdzenie
gransking [ rzeczownik ] = egzamin
gransking [ rzeczownik ] = badanie
gransking [ rzeczownik ] = dochodzenie
grapefrukt [ rzeczownik ] = grejpfrut
gras [ rzeczownik ] = trawka
gras [ rzeczownik ] = trawa
gras [ rzeczownik ] = murawa
grasiøs [ przymiotnik ] = powabny
grasiøs [ przymiotnik ] = wdzięczny
gråsprengt [ przymiotnik ] = bury
gråt [ rzeczownik ] = płakanie
gråt [ rzeczownik ] = płacz
gråt [ rzeczownik ] = beczenie
gråte [ czasownik ] = płakać
grateng [ rzeczownik ] = zapiekanka
gratiale [ rzeczownik ] = zapłata
gratiale [ rzeczownik ] = nagroda
gratinere [ czasownik ] = zapiekać
gratis [ przysłówek ] = bezpłatnie
gratis [ przysłówek ] = darmo
gratulasjon [ rzeczownik ] = powinszowanie
gratulasjon [ rzeczownik ] = winszowanie
gratulasjon [ rzeczownik ] = życzenie
gratulasjon [ rzeczownik ] = gratulacja
gratulere [ czasownik ] = pogratulować
gratulere [ czasownik ] = winszować
gratulere [ czasownik ] = gratulować
grav [ rzeczownik ] = rów
grav [ rzeczownik ] = okop
grav [ rzeczownik ] = wykop
grav [ rzeczownik ] = fosa
grav [ rzeczownik ] = jama
grav [ rzeczownik ] = grób
grav [ rzeczownik ] = grobowiec
grav [ rzeczownik ] = dół
grav [ rzeczownik ] = mogiła
grav [ rzeczownik ] = nagrobek
grave [ czasownik ] = pochować
grave [ czasownik ] = pogrzebać
grave [ czasownik ] = ryć
grave [ czasownik ] = kopać
gravemaskin [ rzeczownik ] = liszka
gravemaskin [ rzeczownik ] = koparka
graver [ rzeczownik ] = grabarz
gravere [ czasownik ] = rytować
gravere [ czasownik ] = wyryć
gravere [ czasownik ] = wygrawerować
gravere [ czasownik ] = grawerować
gravhaug [ rzeczownik ] = wzgórek
gravhaug [ rzeczownik ] = kopiec
gravid [ rzeczownik ] = ciężarna
graviditet [ rzeczownik ] = brzemienność
graviditet [ rzeczownik ] = ciąża
gravitasjon [ rzeczownik ] = ważkość
gravitasjon [ rzeczownik ] = ciążenie
gravitasjon [ rzeczownik ] = grawitacja
gravitasjon [ rzeczownik ] = ociekanie
gravlund [ rzeczownik ] = cmentarz
gravøl [ rzeczownik ] = stypa
gravør [ rzeczownik ] = rytownik
gravskrift [ rzeczownik ] = epitafium
gravstein [ rzeczownik ] = nagrobek
grei [ przymiotnik ] = porządny
grei [ przymiotnik ] = prosty
grei [ przymiotnik ] = jasny
grei [ przymiotnik ] = oczywisty
grei [ przymiotnik ] = łatwy
greie [ rzeczownik ] = przedmiot
greie [ czasownik ] = podołać
greie [ czasownik ] = porządkować
greie [ czasownik ] = uporządkować
greie [ rzeczownik ] = rzecz
greie [ czasownik ] = rozwikłać
greie [ czasownik ] = zdołać
greie [ czasownik ] = załatwić
greie [ czasownik ] = czesać
greie [ czasownik ] = odplątać
greie [ czasownik ] = odpłatać
greier [ rzeczownik ] = sprzęt
grein [ rzeczownik ] = gałąź
grein [ rzeczownik ] = gałązka
grein [ rzeczownik ] = odgałęzienie
grein [ rzeczownik ] = odnoga
grein [ rzeczownik ] = konar
greip [ rzeczownik ] = widły
grell [ przymiotnik ] = ostry
grell [ przymiotnik ] = przenikliwy
grell [ przymiotnik ] = jaskrawy
grell [ przymiotnik ] = krzykliwy
gremme [ czasownik ] = trapić
gremme [ czasownik ] = gryźć
gremme [ czasownik ] = martwić
gren [ rzeczownik ] = ramię
gren [ rzeczownik ] = ziarnko
gren [ rzeczownik ] = ziarenko
gren [ rzeczownik ] = ziarno
gren [ rzeczownik ] = zboże
gren [ rzeczownik ] = włókno
gren [ rzeczownik ] = gałąź
gren [ rzeczownik ] = lico
gren [ rzeczownik ] = konar
gren [ rzeczownik ] = odnoga
gren [ rzeczownik ] = odrobina
gren [ rzeczownik ] = odgałęzienie
grenader [ rzeczownik ] = grenadier
grense [ rzeczownik ] = pogranicze
grense [ rzeczownik ] = rubież
grense [ rzeczownik ] = zakres
grense [ rzeczownik ] = granica
grense [ czasownik ] = graniczyć
grense [ rzeczownik ] = ograniczenie
grense [ rzeczownik ] = kres
grenseland [ rzeczownik ] = pogranicze
grep [ rzeczownik ] = rączka
grep [ rzeczownik ] = rękojeść
grep [ rzeczownik ] = trzonek
grep [ rzeczownik ] = uścisk
grep [ rzeczownik ] = widły
grep [ rzeczownik ] = uszko
grep [ rzeczownik ] = ucho
grep [ rzeczownik ] = uchwyt
grep [ rzeczownik ] = zaczepienie
grep [ rzeczownik ] = antaba
grep [ rzeczownik ] = chwytacz
grep [ rzeczownik ] = chwyt
grep [ rzeczownik ] = klamka
gresk [ przymiotnik ] = greckokatolicki
greskar [ rzeczownik ] = dynia
gretten [ przymiotnik ] = zrzędliwy
gretten [ przymiotnik ] = gniewliwy
grev [ rzeczownik ] = motyka
greve [ rzeczownik ] = hrabia
grevling [ rzeczownik ] = borsuk
grevskap [ rzeczownik ] = hrabstwo
gribb [ rzeczownik ] = sęp
gribb [ rzeczownik ] = szakal
grill [ rzeczownik ] = rożen
grill [ rzeczownik ] = ruszt
grill [ rzeczownik ] = grill
grille [ rzeczownik ] = okratowanie
grille [ rzeczownik ] = świerszcz
grille [ rzeczownik ] = dziwactwo
grille [ rzeczownik ] = kaprys
grille [ rzeczownik ] = kratka
grimase [ rzeczownik ] = grymas
grimase [ rzeczownik ] = mina
grin [ rzeczownik ] = uśmiech
grin [ rzeczownik ] = gałązka
grin [ rzeczownik ] = odgałęzienie
grin [ rzeczownik ] = konar
grind [ rzeczownik ] = uliczka
grind [ rzeczownik ] = strupień
grind [ rzeczownik ] = wrota
grind [ rzeczownik ] = żwir
grind [ rzeczownik ] = brama
grind [ rzeczownik ] = furtka
grine [ czasownik ] = płakać
grine [ czasownik ] = gderać
grine [ czasownik ] = mruczeć
gripe [ czasownik ] = pojmać
gripe [ czasownik ] = pojmować
gripe [ czasownik ] = przeszyć
gripe [ czasownik ] = uchwycić
gripe [ czasownik ] = ujmować
gripe [ czasownik ] = ująć
gripe [ czasownik ] = zainterweniować
gripe [ czasownik ] = złamać
gripe [ czasownik ] = złapać
gripe [ czasownik ] = zrozumieć
gripe [ czasownik ] = chwycić
gripe [ czasownik ] = dojmować
gripe [ czasownik ] = chwytać
gripe [ czasownik ] = interweniować
gripe [ czasownik ] = labiedzić
gripe [ czasownik ] = łapać
gris [ rzeczownik ] = prosiak
gris [ rzeczownik ] = świnia
gris [ rzeczownik ] = świniak
gris [ rzeczownik ] = wieprz
grisebinge [ rzeczownik ] = chlew
griseri [ rzeczownik ] = plugastwo
griseri [ rzeczownik ] = brud
grisk [ przymiotnik ] = skąpy
grisk [ przymiotnik ] = żarłoczny
grisk [ przymiotnik ] = chciwy
grisk [ przymiotnik ] = łapczywy
grissen [ przymiotnik ] = rzadki
gro [ czasownik ] = rosnąć
gro [ czasownik ] = wzrastać
gro [ czasownik ] = zabliźniać
gro [ czasownik ] = goić
gro [ czasownik ] = kiełkować
grøde [ rzeczownik ] = plon
grøde [ rzeczownik ] = urodzaj
grøde [ rzeczownik ] = siew
grøde [ rzeczownik ] = żniwo
grøde [ rzeczownik ] = zbiór
grøft [ rzeczownik ] = okop
grøft [ rzeczownik ] = rów
grøft [ rzeczownik ] = przekop
grøft [ rzeczownik ] = transzeja
grøft [ rzeczownik ] = wykop
grøft [ rzeczownik ] = kawał
grønskolling [ rzeczownik ] = przyssawka
grønskolling [ rzeczownik ] = osesek
grønt [ rzeczownik ] = owsianka
grønt [ rzeczownik ] = zieleń
grop [ rzeczownik ] = zagłębienie
grop [ rzeczownik ] = zapadlina
grop [ rzeczownik ] = dół
grop [ rzeczownik ] = dołek
grop [ rzeczownik ] = jama
grøss [ rzeczownik ] = dreszcz
grøt [ rzeczownik ] = owsianka
grøt [ rzeczownik ] = kaszka
grøt [ rzeczownik ] = kasza
grotesk [ przymiotnik ] = śmieszny
grotesk [ przymiotnik ] = groteskowy
grotesk [ przymiotnik ] = dziwaczny
grotte [ rzeczownik ] = pieczara
grotte [ rzeczownik ] = grota
grotte [ rzeczownik ] = jaskinia
grov [ przymiotnik ] = prymitywny
grov [ przymiotnik ] = ordynarny
grov [ przymiotnik ] = prostacki
grov [ przymiotnik ] = opryskliwy
grov [ przymiotnik ] = surowy
grov [ przymiotnik ] = rubaszny
grov [ przymiotnik ] = szorstki
grov [ przymiotnik ] = spartański
grov [ przymiotnik ] = toporny
grov [ przymiotnik ] = zgrzebny
grov [ przymiotnik ] = zgrubny
grov [ przymiotnik ] = wulgarny
grov [ przymiotnik ] = gruboziarnisty
grov [ przymiotnik ] = chropowaty
grov [ przymiotnik ] = gruboskórny
grov [ przymiotnik ] = chrapliwy
grov [ przymiotnik ] = gruby
grov [ przymiotnik ] = brutalny
grov [ przymiotnik ] = gburowaty
grov [ przymiotnik ] = ciężki
grov [ przymiotnik ] = grubiański
grov [ przymiotnik ] = niegrzeczny
grov [ przymiotnik ] = niedelikatny
grov [ przymiotnik ] = niecenzuralny
grovsmed [ rzeczownik ] = kowal
grovt [ przysłówek ] = rażąco
grovt [ przysłówek ] = sprośnie
gru [ rzeczownik ] = przerażenie
gru [ rzeczownik ] = strach
gru [ rzeczownik ] = zgroza
gruble [ czasownik ] = przeżuwać
gruble [ czasownik ] = rozmyślać
gruble [ czasownik ] = trapić
gruble [ czasownik ] = dumać
grue [ rzeczownik ] = palenisko
grue [ czasownik ] = trwożyć
grue [ czasownik ] = niepokoić
grue [ rzeczownik ] = kominek
gruelig [ przymiotnik ] = okropny
gruelig [ przymiotnik ] = straszny
grums [ rzeczownik ] = osad
grundig [ przymiotnik ] = podstawowy
grundig [ przymiotnik ] = zasadniczy
grundig [ przymiotnik ] = drobiazgowy
grundig [ przymiotnik ] = gruntowny
grundig [ przymiotnik ] = dokładny
grunn [ rzeczownik ] = opamiętanie
grunn [ rzeczownik ] = okazja
grunn [ przymiotnik ] = powierzchowny
grunn [ przymiotnik ] = płytki
grunn [ rzeczownik ] = podstawa
grunn [ rzeczownik ] = przyczyna
grunn [ rzeczownik ] = powód
grunn [ rzeczownik ] = spód
grunn [ rzeczownik ] = rozum
grunn [ rzeczownik ] = słuszność
grunn [ rzeczownik ] = sposobność
grunn [ rzeczownik ] = ziemia
grunn [ rzeczownik ] = dno
grunn [ rzeczownik ] = gleba
grunn [ rzeczownik ] = grunt
grunn [ przymiotnik ] = należny
grunne [ rzeczownik ] = płycizna
grunne [ czasownik ] = spłycać
grunne [ czasownik ] = rozmyślać
grunne [ czasownik ] = uzasadniać
grunne [ czasownik ] = ugruntować
grunne [ czasownik ] = ustanawiać
grunne [ czasownik ] = spłycieć
grunne [ czasownik ] = zakładać
grunne [ rzeczownik ] = bród
grunne [ rzeczownik ] = ławica
grunne [ rzeczownik ] = mielizna
grunne [ czasownik ] = motywować
grunneigar [ rzeczownik ] = ziemianin
grunneigar [ rzeczownik ] = obszarnik
grunning [ rzeczownik ] = spłonka
grunning [ rzeczownik ] = zapalnik
grunning [ rzeczownik ] = elementarz
grunnlag [ rzeczownik ] = podstawa
grunnlag [ rzeczownik ] = podbudowa
grunnlag [ rzeczownik ] = założenie
grunnlag [ rzeczownik ] = zasada
grunnlag [ rzeczownik ] = baza
grunnlag [ rzeczownik ] = fundament
grunnlegge [ czasownik ] = ufundować
grunnlegge [ czasownik ] = uzasadniać
grunnlegge [ czasownik ] = ustanawiać
grunnlegge [ czasownik ] = założyć
grunnlegge [ czasownik ] = zakładać
grunnlegge [ czasownik ] = zapoczątkować
grunnleggande [ przymiotnik ] = pierwiastkowy
grunnlegger [ rzeczownik ] = fundator
grunnlov [ rzeczownik ] = ustawa
grunnlov [ rzeczownik ] = konstytucja
grunnstoff [ rzeczownik ] = pierwiastek
grunnstoff [ rzeczownik ] = składnik
grunnstoff [ rzeczownik ] = element
grunnvoll [ rzeczownik ] = fundament
grunt [ przymiotnik ] = płytki
grunt [ przymiotnik ] = warzywny
grunt [ przymiotnik ] = jarzynowy
gruppe [ rzeczownik ] = ugrupowanie
gruppe [ rzeczownik ] = zespół
gruppe [ rzeczownik ] = zbiorowość
gruppe [ rzeczownik ] = zestaw
gruppe [ rzeczownik ] = grupa
gruppe [ rzeczownik ] = gromada
gruppe [ rzeczownik ] = drużyna
gruppe [ rzeczownik ] = grupka
gruppe [ rzeczownik ] = ekipa
gruppe [ rzeczownik ] = koncern
gruppe [ rzeczownik ] = kępa
grus [ rzeczownik ] = żwirownia
grus [ rzeczownik ] = żwir
grus [ rzeczownik ] = gruz
grustak [ rzeczownik ] = żwirownia
grut [ rzeczownik ] = osad
gruve [ rzeczownik ] = szyb
gruve [ rzeczownik ] = wykop
gruve [ rzeczownik ] = dół
gruve [ rzeczownik ] = jama
gruve [ rzeczownik ] = kopalnia
gruve [ rzeczownik ] = mina
gry [ rzeczownik ] = świt
gry [ czasownik ] = świtać
gry [ czasownik ] = dnieć
gry [ rzeczownik ] = brzask
gryn [ rzeczownik ] = ziarno
gryn [ rzeczownik ] = zboże
gryn [ rzeczownik ] = kasza
grynt [ rzeczownik ] = chrząkanie
gryte [ rzeczownik ] = rondel
gryte [ rzeczownik ] = zapiekanka
gryte [ rzeczownik ] = garnek
gryte [ rzeczownik ] = kocioł
grytelokk [ rzeczownik ] = pokrywka
gubbe [ rzeczownik ] = starzec
gud [ rzeczownik ] = bóg
gud [ rzeczownik ] = bóstwo
gud [ rzeczownik ] = dobro
gud [ rzeczownik ] = bożek
gudbarn [ rzeczownik ] = chrześniak
guddom [ rzeczownik ] = bóstwo
guddom [ rzeczownik ] = boskość
gudebilde [ rzeczownik ] = bóstwo
gudfar [ rzeczownik ] = ojciec
gudinne [ rzeczownik ] = bogini
gudmor [ rzeczownik ] = chrzestna
gudmor [ rzeczownik ] = matka
gufs [ rzeczownik ] = powiew
guide [ rzeczownik ] = poradnik
guide [ rzeczownik ] = prowadnik
guide [ rzeczownik ] = prowadnica
guide [ rzeczownik ] = przewodnik
gul [ przymiotnik ] = wielkoduszny
gul [ przymiotnik ] = szlachetny
gul [ przymiotnik ] = szczodry
gul [ przymiotnik ] = zawistny
gul [ przymiotnik ] = żółty
gul [ przymiotnik ] = wspaniałomyślny
gul [ przymiotnik ] = hojny
gulasj [ rzeczownik ] = gulasz
gull [ rzeczownik ] = złotowłos
gull [ rzeczownik ] = złoto
gull [ rzeczownik ] = frajer
gull [ rzeczownik ] = bogactwo
gullsmed [ rzeczownik ] = złotnik
gulpe [ czasownik ] = zwrócić
gulpe [ czasownik ] = wymiotować
gulpe [ czasownik ] = zwracać
gulrot [ rzeczownik ] = marchewka
gulrot [ rzeczownik ] = marchew
gulsott [ rzeczownik ] = żółtaczka
gummi [ rzeczownik ] = recepturka
gummi [ rzeczownik ] = opona
gummi [ rzeczownik ] = ścierka
gummi [ rzeczownik ] = guma
gummi [ rzeczownik ] = gumka
gummi [ rzeczownik ] = kauczuk
gummistrikk [ rzeczownik ] = gumka
gunst [ rzeczownik ] = przychylność
gunst [ rzeczownik ] = przysługa
gunst [ rzeczownik ] = wdzięk
gunst [ rzeczownik ] = życzliwość
gunst [ rzeczownik ] = gracja
gunst [ rzeczownik ] = łaska
gunstig [ przymiotnik ] = przychylny
gunstig [ przymiotnik ] = pomyślny
gunstig [ przymiotnik ] = życzliwy
gunstig [ przymiotnik ] = łaskawy
gunstig [ przymiotnik ] = korzystny
gusten [ przymiotnik ] = blady
gusten [ przymiotnik ] = bezbarwny
gusten [ przymiotnik ] = jasny
gnutt [ rzeczownik ] = piesek
guvernør [ rzeczownik ] = regulator
guvernør [ rzeczownik ] = wielkorządca
guvernør [ rzeczownik ] = wojewoda
guvernør [ rzeczownik ] = gubernator
guvernør [ rzeczownik ] = namiestnik
gylden [ rzeczownik ] = gulden
gyldig [ przymiotnik ] = prawomocny
gyldig [ przymiotnik ] = ważny
gylf [ rzeczownik ] = rozporek
gyllen [ przymiotnik ] = złoty
gyllen [ przymiotnik ] = złocisty
gymnas [ rzeczownik ] = gimnazjum
gymnastikk [ rzeczownik ] = gimnastyka
gynekolog [ rzeczownik ] = ginekolog
gynekologi [ rzeczownik ] = ginekologia
gynge [ czasownik ] = huśtać
gynge [ rzeczownik ] = huśtawka
gynge [ czasownik ] = bujać
gynge [ czasownik ] = kołysać
gys [ rzeczownik ] = wzdryganie
gys [ rzeczownik ] = dreszcz
gyse [ czasownik ] = drżeć
gyse [ czasownik ] = dygotać
gyte [ czasownik ] = ikrzyć
gytje [ rzeczownik ] = szlam
gytje [ rzeczownik ] = błoto
gytje [ rzeczownik ] = muł
gyvel [ rzeczownik ] = janowiec
ha [ czasownik ] = posiadać
ha [ czasownik ] = jeść
ha [ rzeczownik ] = hektar
ha [ czasownik ] = miewać
ha [ czasownik ] = mieć
habil [ przymiotnik ] = zręczny
habil [ przymiotnik ] = zdatny
habil [ przymiotnik ] = zdolny
hæl [ rzeczownik ] = piętka
hæl [ rzeczownik ] = pięta
hæl [ rzeczownik ] = obcas
hæl [ rzeczownik ] = napiętek
hær [ rzeczownik ] = wojsko
hær [ rzeczownik ] = armia
hærskare [ rzeczownik ] = zastęp
hærverk [ rzeczownik ] = wandalizm
hærverk [ rzeczownik ] = barbarzyństwo
hage [ rzeczownik ] = podbródek
hage [ rzeczownik ] = podwórze
hage [ rzeczownik ] = sad
hage [ rzeczownik ] = broda
hage [ rzeczownik ] = ogródek
hage [ rzeczownik ] = ogród
hagebruk [ rzeczownik ] = ogrodnictwo
hagl [ rzeczownik ] = pocisk
hagl [ rzeczownik ] = śrut
hagl [ rzeczownik ] = grad
hagl [ rzeczownik ] = gradobicie
hagl [ rzeczownik ] = nabój
hagle [ rzeczownik ] = śrutówka
hagle [ rzeczownik ] = dubeltówka
haglebørse [ rzeczownik ] = strzelba
hai [ rzeczownik ] = rekin
hai [ rzeczownik ] = żarłacz
hake [ czasownik ] = przyczepiać
hake [ rzeczownik ] = podbródek
hake [ rzeczownik ] = wada
hake [ czasownik ] = zaczepić
hake [ czasownik ] = zaczepiać
hake [ czasownik ] = zahaczyć
hake [ rzeczownik ] = haczyk
hake [ rzeczownik ] = hak
hake [ rzeczownik ] = broda
hake [ rzeczownik ] = morszczuk
hake [ rzeczownik ] = miętus
hakekors [ rzeczownik ] = swastyka
hakk [ rzeczownik ] = stopień
hakk [ rzeczownik ] = znak
hakk [ rzeczownik ] = nadcięcie
hakk [ rzeczownik ] = karb
hakk [ rzeczownik ] = nadtłuczenie
hakk [ rzeczownik ] = nacięcie
hakke [ czasownik ] = posiekać
hakke [ czasownik ] = rąbać
hakke [ czasownik ] = radlić
hakke [ czasownik ] = siekać
hakke [ rzeczownik ] = graca
hakke [ czasownik ] = dziobać
hakke [ czasownik ] = gracować
hakke [ rzeczownik ] = kilof
hakke [ rzeczownik ] = karb
hakke [ rzeczownik ] = motyka
hakke [ czasownik ] = krygować
hakke [ czasownik ] = krajać
hakkespett [ rzeczownik ] = dzięcioł
hale [ czasownik ] = pociągać
hale [ czasownik ] = przeciągać
hale [ czasownik ] = szarpać
hale [ rzeczownik ] = wleczenie
hale [ rzeczownik ] = zaciąg
hale [ czasownik ] = wyciągać
hale [ czasownik ] = czerpać
hale [ czasownik ] = holować
hale [ rzeczownik ] = koniec
hale [ rzeczownik ] = ogon
hale [ rzeczownik ] = ogonek
hall [ rzeczownik ] = przedpokój
hall [ rzeczownik ] = przedsionek
hall [ rzeczownik ] = poczekalnia
hall [ rzeczownik ] = sień
hall [ rzeczownik ] = westybul
hall [ rzeczownik ] = sala
hall [ rzeczownik ] = hala
hall [ rzeczownik ] = hall
hall [ rzeczownik ] = hol
hallik [ rzeczownik ] = rajfur
hallik [ rzeczownik ] = sutener
hallik [ rzeczownik ] = stręczyciel
hallik [ rzeczownik ] = alfons
hallomann [ rzeczownik ] = spiker
hallomann [ rzeczownik ] = głosiciel
hallusinasjon [ rzeczownik ] = złudzenie
hallusinasjon [ rzeczownik ] = halucynacja
halm [ rzeczownik ] = słomka
halm [ rzeczownik ] = słoma
halm [ rzeczownik ] = źdźbło
hals [ rzeczownik ] = przełyk
hals [ rzeczownik ] = szyjka
hals [ rzeczownik ] = szyja
hals [ rzeczownik ] = gryf
hals [ rzeczownik ] = gardło
hals [ rzeczownik ] = gardziel
hals [ rzeczownik ] = kark
hals [ rzeczownik ] = karkówka
hals [ rzeczownik ] = kołnierz
hals [ rzeczownik ] = karczek
halsbind [ rzeczownik ] = chomąto
halsbind [ rzeczownik ] = obroża
halsbrann [ rzeczownik ] = zgaga
halt [ przymiotnik ] = ułomny
halt [ przymiotnik ] = chromy
halt [ przymiotnik ] = beznogi
halt [ przymiotnik ] = kulawy
halt [ przymiotnik ] = kaleki
halte [ czasownik ] = utykać
halte [ czasownik ] = ustawać
halte [ czasownik ] = chromać
halte [ czasownik ] = kuleć
halte [ czasownik ] = kuśtykać
halvdel [ rzeczownik ] = połowica
halvdel [ rzeczownik ] = półrocze
halvdel [ rzeczownik ] = połowa
halvdel [ rzeczownik ] = połówka
halvere [ czasownik ] = przepoławiać
halvkule [ rzeczownik ] = półkula
halvkule [ rzeczownik ] = hemisfera
halvmåne [ rzeczownik ] = rożek
halvmørke [ rzeczownik ] = półmrok
halvøy [ rzeczownik ] = półwysep
halvsirkel [ rzeczownik ] = półkole
halvsirkel [ rzeczownik ] = półokrąg
ham [ rzeczownik ] = szynka
hamp [ rzeczownik ] = konopie
hamre [ czasownik ] = stukać
hamster [ rzeczownik ] = chomik
hamstre [ czasownik ] = zbierać
hamstre [ czasownik ] = gromadzić
han [ rzeczownik ] = samiec
han [ rzeczownik ] = byk
han [ rzeczownik ] = buhaj
han [ rzeczownik ] = dłoń
hån [ rzeczownik ] = pogarda
hån [ rzeczownik ] = urągowisko
hån [ rzeczownik ] = urąganie
hån [ rzeczownik ] = szyderstwo
hån [ rzeczownik ] = wzgarda
hån [ rzeczownik ] = wyśmiewanie
hån [ rzeczownik ] = drwina
hån [ rzeczownik ] = kpiarstwo
hån [ rzeczownik ] = kpina
hand [ rzeczownik ] = ręka
hand [ rzeczownik ] = pracownik
hand [ rzeczownik ] = rękojeść
hand [ rzeczownik ] = uchwyt
hand [ rzeczownik ] = udział
hand [ rzeczownik ] = wskazówka
hand [ rzeczownik ] = dłoń
hand [ rzeczownik ] = chwyt
hand [ rzeczownik ] = manewr
handel [ rzeczownik ] = spór
handel [ rzeczownik ] = sprawa
handel [ rzeczownik ] = zwada
handel [ rzeczownik ] = interes
handel [ rzeczownik ] = handel
handel [ rzeczownik ] = kupiectwo
handel [ rzeczownik ] = komercja
handelsreisande [ rzeczownik ] = kupiec
handikap [ rzeczownik ] = przeszkoda
handikap [ rzeczownik ] = ułomność
handikap [ rzeczownik ] = zawada
handikap [ rzeczownik ] = niepełnosprawność
handle [ czasownik ] = postępować
handle [ czasownik ] = postąpić
handle [ czasownik ] = pośredniczyć
handle [ czasownik ] = pełnić
handle [ czasownik ] = zadziałać
handle [ czasownik ] = wpływać
handle [ czasownik ] = występować
handle [ czasownik ] = działać
handle [ czasownik ] = handlować
handle [ czasownik ] = czynić
handle [ czasownik ] = kupować
handlekraftig [ przymiotnik ] = silny
handlekraftig [ przymiotnik ] = energiczny
handlemåte [ rzeczownik ] = procedura
handling [ rzeczownik ] = uczynek
handling [ rzeczownik ] = sprawa
handling [ rzeczownik ] = akt
handling [ rzeczownik ] = działanie
handling [ rzeczownik ] = czynność
handling [ rzeczownik ] = czyn
handling [ rzeczownik ] = dokument
handling [ rzeczownik ] = fabuła
handling [ rzeczownik ] = akcja
handling [ rzeczownik ] = działalność
handtak [ rzeczownik ] = rękojeść
handtak [ rzeczownik ] = rączka
handtak [ rzeczownik ] = stylisko
handverk [ rzeczownik ] = rękodzieło
handverk [ rzeczownik ] = rękodzielnictwo
hane [ rzeczownik ] = samiec
hane [ rzeczownik ] = spust
hane [ rzeczownik ] = kogut
hane [ rzeczownik ] = kran
hane [ rzeczownik ] = kurek
håne [ czasownik ] = szydzić
håne [ czasownik ] = wyszydzać
håne [ czasownik ] = wyśmiewać
håne [ czasownik ] = wykpić
håne [ czasownik ] = gardzić
håne [ czasownik ] = drwić
hang [ rzeczownik ] = pochylenie
hang [ rzeczownik ] = pociąg
hang [ rzeczownik ] = pochyłość
hang [ rzeczownik ] = spadek
hang [ rzeczownik ] = skłon
hang [ rzeczownik ] = stok
hang [ rzeczownik ] = skłonność
hang [ rzeczownik ] = wzgórze
hang [ rzeczownik ] = zwis
hang [ rzeczownik ] = zbocze
hang [ rzeczownik ] = inklinacja
hang [ rzeczownik ] = brzeg
hang [ rzeczownik ] = nachylenie
hangar [ rzeczownik ] = hangar
hank [ rzeczownik ] = rączka
hank [ rzeczownik ] = pełzacz
hank [ rzeczownik ] = rękojeść
hank [ rzeczownik ] = ucho
hank [ rzeczownik ] = uchwyt
hank [ rzeczownik ] = klamka
hank [ rzeczownik ] = kłębek
hankjønn [ rzeczownik ] = rodzaj
hann [ rzeczownik ] = samiec
hannkatt [ rzeczownik ] = kocur
hannrakle [ rzeczownik ] = bazia
hanrei [ rzeczownik ] = rogacz
hans [ rzeczownik ] = maruda
hanske [ rzeczownik ] = rękawiczka
hanske [ rzeczownik ] = rękawica
håp [ rzeczownik ] = nadzieja
håpe [ czasownik ] = spodziewać
hår [ rzeczownik ] = sierść
hår [ rzeczownik ] = włos
hår [ rzeczownik ] = włosy
harang [ rzeczownik ] = oracja
harang [ rzeczownik ] = przemowa
hard [ przymiotnik ] = ostry
hard [ przymiotnik ] = poważny
hard [ przymiotnik ] = przenikliwy
hard [ przymiotnik ] = twardy
hard [ przymiotnik ] = surowy
hard [ przymiotnik ] = trudny
hard [ przymiotnik ] = srogi
hard [ przymiotnik ] = cierpki
hard [ przymiotnik ] = ciężki
hard [ przymiotnik ] = jędrny
hard [ przymiotnik ] = mocny
hardfør [ przymiotnik ] = hardy
hardfør [ przymiotnik ] = dzielny
hare [ rzeczownik ] = szarak
hare [ rzeczownik ] = zając
hårete [ przymiotnik ] = włochaty
harlekin [ rzeczownik ] = arlekin
harm [ rzeczownik ] = frasobliwość
harm [ rzeczownik ] = frasunek
harm [ rzeczownik ] = oburzenie
harmonere [ czasownik ] = harmonizować
harmoni [ rzeczownik ] = porozumienie
harmoni [ rzeczownik ] = zgodność
harmoni [ rzeczownik ] = zestrój
harmoni [ rzeczownik ] = zgoda
harmoni [ rzeczownik ] = zestrojenie
harmoni [ rzeczownik ] = akord
harmoni [ rzeczownik ] = harmonijność
harmoni [ rzeczownik ] = harmonia
harpe [ rzeczownik ] = harfa
harpiks [ rzeczownik ] = żywica
harpiks [ rzeczownik ] = kalafonia
harpun [ rzeczownik ] = harpun
harr [ rzeczownik ] = lipień
harsk [ przymiotnik ] = jełki
harv [ rzeczownik ] = brona
harve [ czasownik ] = wybronować
harve [ czasownik ] = zabronować
harve [ czasownik ] = wymęczyć
has [ przymiotnik ] = pośpieszny
has [ przymiotnik ] = szybki
has [ przymiotnik ] = gwałtowny
has [ przymiotnik ] = nagły
haspe [ rzeczownik ] = hak
hassel [ rzeczownik ] = motowidło
hassel [ rzeczownik ] = leszczyna
hast [ rzeczownik ] = pośpiech
hast [ rzeczownik ] = szybkość
haste [ czasownik ] = śpieszyć
haste [ czasownik ] = spieszyć
hastig [ przymiotnik ] = prędki
hastig [ przymiotnik ] = porywczy
hastig [ przymiotnik ] = śpieszny
hastig [ przymiotnik ] = urwisty
hastig [ przymiotnik ] = szorstki
hastig [ przymiotnik ] = spieszny
hastig [ przymiotnik ] = stromy
hastig [ przymiotnik ] = szybki
hastigheit [ rzeczownik ] = pośpiech
hastigheit [ rzeczownik ] = prędkość
hastverk [ rzeczownik ] = pośpiech
hastverk [ rzeczownik ] = nagłość
hat [ rzeczownik ] = czapka
hat [ rzeczownik ] = nienawiść
hat [ rzeczownik ] = kapelusz
hat [ rzeczownik ] = mycka
hate [ czasownik ] = nienawidzić
hatt [ rzeczownik ] = czepek
hatt [ rzeczownik ] = kapelusz
haug [ rzeczownik ] = pagórek
haug [ rzeczownik ] = pęk
haug [ rzeczownik ] = pęczek
haug [ rzeczownik ] = stos
haug [ rzeczownik ] = wiązanka
haug [ rzeczownik ] = zwał
haug [ rzeczownik ] = wzniesienie
haug [ rzeczownik ] = wzgórze
haug [ rzeczownik ] = hałda
haug [ rzeczownik ] = kiść
haug [ rzeczownik ] = kupa
hauk [ rzeczownik ] = sokół
hauk [ rzeczownik ] = jastrząb
hauk [ rzeczownik ] = łupieżca
haust [ rzeczownik ] = jesień
hav [ rzeczownik ] = morze
hav [ rzeczownik ] = ocean
håv [ rzeczownik ] = podrywka
håv [ rzeczownik ] = sieć
håv [ rzeczownik ] = siatka
havarere [ czasownik ] = rozbić
havari [ rzeczownik ] = rozbicie
havari [ rzeczownik ] = uszkodzenie
havblikk [ rzeczownik ] = spokój
havblikk [ rzeczownik ] = cisza
havbukt [ rzeczownik ] = topiel
havbukt [ rzeczownik ] = zatoka
have [ czasownik ] = posiadać
have [ rzeczownik ] = wada
have [ rzeczownik ] = wznoszenie
have [ czasownik ] = jeść
have [ czasownik ] = dźwigać
have [ rzeczownik ] = hak
have [ rzeczownik ] = ogród
have [ czasownik ] = mieć
have [ czasownik ] = miewać
haven [ przymiotnik ] = portowy
havfrue [ rzeczownik ] = syrena
havre [ rzeczownik ] = owies
havrevelling [ rzeczownik ] = papka
heidensk [ rzeczownik ] = poganin
heider [ rzeczownik ] = sława
heider [ rzeczownik ] = zaszczyt
herre [ czasownik ] = szanować
heft [ rzeczownik ] = rękojeść
heft [ rzeczownik ] = rączka
heft [ rzeczownik ] = skrypt
heft [ rzeczownik ] = trzonek
heft [ rzeczownik ] = zeszyt
hefte [ czasownik ] = opóźniać
hefte [ czasownik ] = przetrzymywać
hefte [ rzeczownik ] = opóźnienie
hefte [ czasownik ] = przeszkadzać
hefte [ rzeczownik ] = skwar
hefte [ rzeczownik ] = ulotka
hefte [ czasownik ] = spinać
hefte [ czasownik ] = zszywać
hefte [ czasownik ] = zwlekać
hefte [ rzeczownik ] = zeszyt
hefte [ rzeczownik ] = broszura
hefte [ czasownik ] = odpowiadać
hefte [ rzeczownik ] = notatnik
heftig [ przymiotnik ] = ostry
heftig [ przymiotnik ] = popędliwy
heftig [ przymiotnik ] = porywczy
heftig [ przymiotnik ] = siarczysty
heftig [ przymiotnik ] = silny
heftig [ przymiotnik ] = burzliwy
heftig [ przymiotnik ] = gwałtowny
heftig [ przymiotnik ] = mocny
heftplaster [ rzeczownik ] = plaster
heftplaster [ rzeczownik ] = przylepiec
hegn [ rzeczownik ] = parkan
hegn [ rzeczownik ] = płot
hegn [ rzeczownik ] = ogrodzenie
hegre [ rzeczownik ] = czapla
hei [ rzeczownik ] = wrzosowisko
hei [ rzeczownik ] = cześć
heim [ rzeczownik ] = schronisko
heim [ rzeczownik ] = dom
heim [ rzeczownik ] = mieszkanie
heim [ rzeczownik ] = kominek
heis [ rzeczownik ] = podnośnik
heis [ rzeczownik ] = uniesienie
heis [ rzeczownik ] = winda
heis [ rzeczownik ] = elewator
heis [ rzeczownik ] = dźwigacz
heis [ rzeczownik ] = flek
heis [ rzeczownik ] = dźwig
heise [ czasownik ] = podnosić
heise [ czasownik ] = podnieść
heise [ czasownik ] = unosić
heise [ czasownik ] = dźwigać
heisekran [ rzeczownik ] = żuraw
hekatombe [ rzeczownik ] = hekatomba
hekk [ rzeczownik ] = płot
hekk [ rzeczownik ] = płotek
hekk [ rzeczownik ] = szpaler
hekk [ rzeczownik ] = żywopłot
hekk [ rzeczownik ] = ogrodzenie
hekke [ czasownik ] = wylęgać
hekle [ czasownik ] = szydełkować
heklenål [ rzeczownik ] = szydełko
heks [ rzeczownik ] = okres
heks [ rzeczownik ] = wiedźma
heks [ rzeczownik ] = urok
heks [ rzeczownik ] = zaklęcie
heks [ rzeczownik ] = jędza
heks [ rzeczownik ] = chwila
heks [ rzeczownik ] = czarownica
heks [ rzeczownik ] = kolejność
hektar [ rzeczownik ] = hektar
hekte [ rzeczownik ] = zahaczenie
hekte [ rzeczownik ] = haczyk
hektisk [ przymiotnik ] = hektyczny
hektisk [ przymiotnik ] = gorączkowy
hekto [ rzeczownik ] = hektogram
hektogram [ rzeczownik ] = hektogram
hektoliter [ rzeczownik ] = hektolitr
hel [ przymiotnik ] = pełny
hel [ przymiotnik ] = totalny
hel [ przymiotnik ] = zupełny
hel [ przymiotnik ] = jasny
hel [ przymiotnik ] = całkowity
heldig [ przymiotnik ] = pomyślny
heldig [ przymiotnik ] = radosny
heldig [ przymiotnik ] = szczęśliwy
heldig [ przymiotnik ] = fortunny
hele [ czasownik ] = reparować
hele [ przymiotnik ] = totalny
hele [ czasownik ] = uzdrowić
hele [ przymiotnik ] = zupełny
hele [ czasownik ] = wyleczyć
hele [ rzeczownik ] = całość
hele [ przymiotnik ] = całkowity
hele [ rzeczownik ] = całkowitość
hele [ czasownik ] = leczyć
heler [ rzeczownik ] = paser
helg [ rzeczownik ] = urlop
helg [ rzeczownik ] = wakacje
helg [ rzeczownik ] = wczasy
helg [ rzeczownik ] = święto
helg [ rzeczownik ] = ferie
heling [ rzeczownik ] = całość
heling [ rzeczownik ] = całokształt
helikopter [ rzeczownik ] = śmigłowiec
helikopter [ rzeczownik ] = helikopter
hell [ rzeczownik ] = przypadek
hell [ rzeczownik ] = powodzenie
hell [ rzeczownik ] = traf
hell [ rzeczownik ] = szczęście
hell [ rzeczownik ] = fortuna
hell [ rzeczownik ] = dola
hell [ rzeczownik ] = dorobek
hell [ rzeczownik ] = bogactwo
hell [ rzeczownik ] = majątek
hell [ rzeczownik ] = los
helle [ rzeczownik ] = przypadek
helle [ rzeczownik ] = powodzenie
helle [ rzeczownik ] = hall
helle [ rzeczownik ] = fliza
hellefisk [ rzeczownik ] = płastuga
helleristing [ rzeczownik ] = rytowanie
hellig [ przymiotnik ] = szpetny
hellig [ przymiotnik ] = świątobliwy
hellig [ przymiotnik ] = święty
hellig [ przymiotnik ] = sakralny
helling [ rzeczownik ] = przegięcie
helling [ rzeczownik ] = pochyłość
helling [ rzeczownik ] = pochylenie
helling [ rzeczownik ] = spadek
helling [ rzeczownik ] = stok
helling [ rzeczownik ] = skłonność
helling [ rzeczownik ] = wychylanie
helling [ rzeczownik ] = zbocze
helling [ rzeczownik ] = nachylenie
helse [ rzeczownik ] = zdrowotność
helse [ rzeczownik ] = zdrowie
helt [ rzeczownik ] = bohater
helt [ rzeczownik ] = kretes
heltemodig [ przymiotnik ] = dzielny
heltemodig [ przymiotnik ] = bohaterski
heltemodig [ przymiotnik ] = heroiczny
heltinne [ rzeczownik ] = heroina
helvete [ rzeczownik ] = piekło
hemisfære [ rzeczownik ] = półkula
hemme [ czasownik ] = powstrzymać
hemme [ czasownik ] = przeszkadzać
hemme [ czasownik ] = zahamować
hemme [ czasownik ] = zatrzymywać
hemme [ czasownik ] = hamować
hemmelig [ przymiotnik ] = pokątny
hemmelig [ przymiotnik ] = potajemny
hemmelig [ przymiotnik ] = tajny
hemmelig [ przymiotnik ] = tajemny
hemmelig [ przymiotnik ] = sekretny
hemmelig [ rzeczownik ] = sekret
hemmelig [ rzeczownik ] = tajemnica
hemmelig [ przymiotnik ] = tajemniczy
hemmelig het [ rzeczownik ] = tajemniczość
hemning [ rzeczownik ] = zakaz
hempe [ rzeczownik ] = pętla
hen [ rzeczownik ] = kura
hende [ czasownik ] = przytrafić
hende [ czasownik ] = zapewniać
hende [ czasownik ] = zawieszać
hende [ czasownik ] = zwisać
hende [ czasownik ] = zdarzyć
hende [ czasownik ] = hartować
hending [ rzeczownik ] = przypadek
hending [ rzeczownik ] = zdarzenie
hendig [ przymiotnik ] = ręczny
hendig [ przymiotnik ] = poręczny
hendig [ przymiotnik ] = praktyczny
hendig [ przymiotnik ] = zwinny
hendig [ przymiotnik ] = zręczny
heng [ rzeczownik ] = wietrzyk
henge [ czasownik ] = powiesić
henge [ czasownik ] = wisieć
henge [ czasownik ] = wałęsać
henge [ czasownik ] = wieszać
henge [ czasownik ] = zawiesić
henge [ czasownik ] = zwisać
henge [ czasownik ] = zawieszać
henge [ czasownik ] = obijać
hengelås [ rzeczownik ] = kłódka
hengsel [ rzeczownik ] = zawias
henna [ rzeczownik ] = henna
hensikt [ rzeczownik ] = przedmiot
hensikt [ rzeczownik ] = zamiar
hensikt [ rzeczownik ] = zamysł
hensikt [ rzeczownik ] = zamierzenie
hensikt [ rzeczownik ] = wzór
hensikt [ rzeczownik ] = intencja
hensikt [ rzeczownik ] = deseń
hensikt [ rzeczownik ] = cel
hensikt [ rzeczownik ] = obiekt
hente [ czasownik ] = przywieźć
hente [ czasownik ] = przynieść
hente [ czasownik ] = powetować
hente [ czasownik ] = przyprowadzić
hente [ czasownik ] = przynosić
hente [ czasownik ] = poratować
hente [ czasownik ] = spinać
hente [ czasownik ] = sprowadzić
hente [ czasownik ] = sprowadzać
hente [ czasownik ] = zapinać
hente [ czasownik ] = wywabiać
hente [ czasownik ] = dostawiać
hente [ czasownik ] = aportować
hente [ czasownik ] = odbierać
hente [ czasownik ] = odebrać
her [ przysłówek ] = tu
her [ przysłówek ] = tutaj
her [ przysłówek ] = tędy
her [ rzeczownik ] = wojsko
her [ rzeczownik ] = władca
her [ rzeczownik ] = armia
heraldikk [ rzeczownik ] = heraldyk
heraldikk [ rzeczownik ] = heraldyka
heraldikk [ rzeczownik ] = barwność
herbarium [ rzeczownik ] = zielnik
herberge [ rzeczownik ] = schronisko
herberge [ rzeczownik ] = zajazd
herberge [ rzeczownik ] = gospoda
herberge [ rzeczownik ] = oberża
herde [ czasownik ] = stwardnieć
herde [ czasownik ] = wzmacniać
herde [ czasownik ] = hartować
herding [ rzeczownik ] = utwardzenie
herding [ rzeczownik ] = utwardzanie
herding [ rzeczownik ] = twardnienie
herding [ rzeczownik ] = hartowanie
heretter [ przysłówek ] = następnie
heretter [ przysłówek ] = odtąd
herje [ czasownik ] = plądrować
herje [ czasownik ] = pustoszyć
herje [ czasownik ] = opustoszyć
herje [ czasownik ] = zdewastować
herje [ czasownik ] = zniszczyć
herje [ czasownik ] = dewastować
herje [ czasownik ] = łupić
herlig [ przymiotnik ] = uroczy
herlig [ przymiotnik ] = świetny
herlig [ przymiotnik ] = rozkoszny
herlig [ przymiotnik ] = znakomity
herlig [ przymiotnik ] = błyskotliwy
herlig [ przymiotnik ] = cudowny
herlig [ przymiotnik ] = genialny
hermelin [ rzeczownik ] = gronostaj
hermetikk [ rzeczownik ] = konserwa
hermetisk [ przymiotnik ] = hermetyczny
heroin [ rzeczownik ] = heroina
heroisk [ przymiotnik ] = heroiczny
heroisk [ przymiotnik ] = bohaterski
herold [ rzeczownik ] = zwiastun
herold [ rzeczownik ] = herold
herr [ rzeczownik ] = pan
herr [ rzeczownik ] = władca
herr [ rzeczownik ] = jegomość
herr [ rzeczownik ] = gospodarz
herr [ rzeczownik ] = majster
herr [ rzeczownik ] = mistrz
herr [ rzeczownik ] = nauczyciel
herre [ rzeczownik ] = pan
herre [ rzeczownik ] = władca
herre [ rzeczownik ] = gospodarz
herre [ rzeczownik ] = lord
herre [ rzeczownik ] = majster
herre [ rzeczownik ] = mistrz
herre [ rzeczownik ] = nauczyciel
herre [ rzeczownik ] = monarcha
herredømme [ rzeczownik ] = przewaga
herredømme [ rzeczownik ] = panowanie
herredømme [ rzeczownik ] = supremacja
herredømme [ rzeczownik ] = władza
herredømme [ rzeczownik ] = władztwo
herregard [ rzeczownik ] = dwór
herregard [ rzeczownik ] = majętność
herskap [ rzeczownik ] = państwo
herske [ czasownik ] = przemagać
herske [ czasownik ] = panować
herske [ czasownik ] = rządzić
herske [ czasownik ] = zwyciężać
herske [ czasownik ] = władać
hes [ przymiotnik ] = opryskliwy
hes [ przymiotnik ] = szorstki
hes [ przymiotnik ] = chrapliwy
heslig [ przymiotnik ] = ohydny
heslig [ przymiotnik ] = paskudny
heslig [ przymiotnik ] = szpetny
heslig [ przymiotnik ] = wstrętny
heslig [ przymiotnik ] = brzydki
heslig [ przymiotnik ] = nieładny
heslig [ przymiotnik ] = obrzydliwy
hest [ rzeczownik ] = trzepak
hest [ rzeczownik ] = jazda
hest [ rzeczownik ] = konik
hest [ rzeczownik ] = koń
hest [ rzeczownik ] = konina
hestesko [ rzeczownik ] = podkowa
het [ przymiotnik ] = upalny
het [ rzeczownik ] = wypadek
het [ rzeczownik ] = zdarzenie
hete [ czasownik ] = przynieść
hete [ rzeczownik ] = skwar
hete [ rzeczownik ] = spiekota
hete [ rzeczownik ] = upał
hete [ czasownik ] = spieniężyć
hete [ rzeczownik ] = zdrój
hete [ rzeczownik ] = żar
hete [ rzeczownik ] = źródło
hete [ czasownik ] = zerwać
hete [ rzeczownik ] = ciepło
hete [ rzeczownik ] = gorąco
hete [ czasownik ] = nazywać
hette [ rzeczownik ] = okap
hette [ rzeczownik ] = czapka
hette [ rzeczownik ] = czepek
hette [ rzeczownik ] = kapiszon
hette [ rzeczownik ] = kaptur
hette [ rzeczownik ] = kapuza
hevd [ rzeczownik ] = zwyczaj
hevd [ rzeczownik ] = obyczaj
hevde [ czasownik ] = twierdzić
hevde [ czasownik ] = utrzymywać
hevde [ czasownik ] = zapewniać
hevde [ czasownik ] = domagać
heve [ czasownik ] = podnieść
heve [ czasownik ] = polepszyć
heve [ rzeczownik ] = podnoszenie
heve [ czasownik ] = podnosić
heve [ rzeczownik ] = podbijanie
heve [ czasownik ] = umoralniać
heve [ czasownik ] = spieniężyć
heve [ czasownik ] = unosić
heve [ czasownik ] = unieważniać
heve [ czasownik ] = uchylać
heve [ rzeczownik ] = wznoszenie
heve [ czasownik ] = wywyższać
heve [ czasownik ] = zerwać
heve [ czasownik ] = zakończyć
heve [ czasownik ] = dźwigać
hevelse [ rzeczownik ] = pęcznienie
hevelse [ rzeczownik ] = puchlina
hevelse [ rzeczownik ] = opuchlizna
hevelse [ rzeczownik ] = opuchnięcie
hevelse [ rzeczownik ] = opuchlina
hevelse [ rzeczownik ] = spuchlizna
hevelse [ rzeczownik ] = obrzmienie
hevelse [ rzeczownik ] = nabrzmiałość
hevelse [ rzeczownik ] = nabrzmienie
hevert [ rzeczownik ] = syfon
heven [ rzeczownik ] = pomsta
heven [ rzeczownik ] = rewanż
hi [ rzeczownik ] = kryjówka
hi [ rzeczownik ] = legowisko
hierarki [ rzeczownik ] = hierarchia
hierarkisk [ przymiotnik ] = hierarchiczny
hikk [ rzeczownik ] = czkawka
hikke [ czasownik ] = czkać
hikke [ rzeczownik ] = czkawka
hirse [ czasownik ] = witać
hirse [ rzeczownik ] = łuska
himmel [ rzeczownik ] = baldachim
himmel [ rzeczownik ] = niebiosa
himmel [ rzeczownik ] = niebo
himmelsk [ przymiotnik ] = nadziemski
hind [ rzeczownik ] = tyłek
hind [ rzeczownik ] = łania
hinder [ rzeczownik ] = płotek
hinder [ rzeczownik ] = opłotek
hinder [ rzeczownik ] = przeszkoda
hinder [ rzeczownik ] = utrudnienie
hinder [ rzeczownik ] = skrępowanie
hinder [ rzeczownik ] = zahamowanie
hinder [ rzeczownik ] = zakłopotanie
hinder [ rzeczownik ] = zawada
hinder [ rzeczownik ] = ambaras
hinder [ rzeczownik ] = kłopot
hindre [ czasownik ] = przeszkadzać
hindre [ czasownik ] = przeszkodzić
hindre [ czasownik ] = opóźniać
hindre [ czasownik ] = powstrzymywać
hindre [ czasownik ] = trudzić
hindre [ czasownik ] = uniemożliwiać
hindre [ czasownik ] = utrudniać
hindre [ czasownik ] = tamować
hindre [ czasownik ] = tarasować
hindre [ czasownik ] = uniemożliwić
hindre [ czasownik ] = zapobiegać
hindre [ czasownik ] = zawadzać
hindre [ czasownik ] = zatrzymywać
hindre [ czasownik ] = zakłócać
hindre [ czasownik ] = kłopotać
hindring [ rzeczownik ] = przeszkoda
hindring [ rzeczownik ] = trudność
hindring [ rzeczownik ] = szkopuł
hindring [ rzeczownik ] = zawada
hindu [ rzeczownik ] = hindus
hinduisme [ rzeczownik ] = hinduizm
hingst [ rzeczownik ] = ogier
hinke [ czasownik ] = utykać
hinke [ czasownik ] = kuleć
hinne [ rzeczownik ] = błona
hint [ rzeczownik ] = podpowiedź
hint [ rzeczownik ] = półsłówko
hint [ rzeczownik ] = przymówka
hint [ rzeczownik ] = przycinek
hint [ rzeczownik ] = przytyk
hint [ rzeczownik ] = wzmianka
hint [ rzeczownik ] = aluzja
hint [ rzeczownik ] = docinek
hint [ rzeczownik ] = domyślnik
hint [ rzeczownik ] = napomknięcie
hint [ rzeczownik ] = napomknienie
hirse [ rzeczownik ] = proso
hisse [ czasownik ] = podniecać
hisse [ czasownik ] = wzniecić
hisse [ czasownik ] = wywiesić
historie [ rzeczownik ] = relacja
historie [ rzeczownik ] = opowiadanie
historie [ rzeczownik ] = opowieść
historie [ rzeczownik ] = powiastka
historie [ rzeczownik ] = dowcip
historie [ rzeczownik ] = historia
historie [ rzeczownik ] = dzieje
historie [ rzeczownik ] = historyjka
historie [ rzeczownik ] = anegdota
historisk [ przymiotnik ] = zabytkowy
historisk [ przymiotnik ] = dziejowy
historisk [ przymiotnik ] = historyczny
hit [ przysłówek ] = tutaj
hit [ przysłówek ] = tu
hit [ przysłówek ] = dotąd
hit [ rzeczownik ] = hit
hittebarn [ rzeczownik ] = podrzutek
hittil [ przysłówek ] = dotąd
hittil [ przysłówek ] = dotychczas
hive [ czasownik ] = rzucać
hive [ czasownik ] = odrzucać
hjelm [ rzeczownik ] = szyszak
hjelm [ rzeczownik ] = hełm
hjelm [ rzeczownik ] = dom
hjelm [ rzeczownik ] = kask
hjelm [ rzeczownik ] = mieszkanie
hjelp [ rzeczownik ] = podpowiadanie
hjelp [ rzeczownik ] = pomoc
hjelp [ rzeczownik ] = pomocnik
hjelp [ rzeczownik ] = ratunek
hjelp [ rzeczownik ] = wsparcie
hjelp [ rzeczownik ] = wspomożenie
hjelp [ rzeczownik ] = zapomoga
hjelp [ rzeczownik ] = współpracownik
hjelp [ rzeczownik ] = odsiecz
hjelpe [ czasownik ] = pomagać
hjelpe [ czasownik ] = wspierać
hjelpe [ czasownik ] = asystować
heim [ rzeczownik ] = sadyba
heimlig [ przymiotnik ] = domowy
hjerne [ rzeczownik ] = rozum
hjerne [ rzeczownik ] = mózg
hjerte [ rzeczownik ] = rdzeń
hjerte [ rzeczownik ] = serce
hjerte [ rzeczownik ] = sedno
hjertebank [ rzeczownik ] = palpitacja
hjerter [ rzeczownik ] = rdzeń
hjerter [ rzeczownik ] = serce
hjerter [ rzeczownik ] = sedno
hjerteslag [ rzeczownik ] = puls
hjerteslag [ rzeczownik ] = udar
hjerteslag [ rzeczownik ] = tętno
hjerteslag [ rzeczownik ] = bicie
hjørne [ rzeczownik ] = róg
hjørne [ rzeczownik ] = zakątek
hjørne [ rzeczownik ] = kąt
hjørne [ rzeczownik ] = naroże
hjørne [ rzeczownik ] = narożnik
hjort [ rzeczownik ] = rogacz
hjort [ rzeczownik ] = zwierzyna
hjort [ rzeczownik ] = jeleń
hjort [ rzeczownik ] = hart
hjortetakk [ rzeczownik ] = koło
hjul [ rzeczownik ] = szpula
hjul [ rzeczownik ] = zataczanie
hjul [ rzeczownik ] = koło
hjul [ rzeczownik ] = kołowrotek
hjul [ rzeczownik ] = motowidło
hobby [ rzeczownik ] = zainteresowanie
hobby [ rzeczownik ] = hobby
hovud [ rzeczownik ] = głowa
hovud [ rzeczownik ] = łeb
hoff [ rzeczownik ] = sąd
hoff [ rzeczownik ] = dziedziniec
hoff [ rzeczownik ] = dwór
høflig [ przymiotnik ] = układny
høflig [ przymiotnik ] = uprzejmy
høflig [ przymiotnik ] = grzeczny
hofte [ rzeczownik ] = biodro
hogg [ rzeczownik ] = cięcie
hogg [ rzeczownik ] = cios
hogge [ czasownik ] = rąbać
hogge [ czasownik ] = przerąbać
hogge [ czasownik ] = rozrąbać
hogge [ czasownik ] = uderzać
hogge [ czasownik ] = wrębiać
hogge [ czasownik ] = wkuć
hogge [ czasownik ] = ciąć
hogge [ czasownik ] = ciosać
hogge [ czasownik ] = ciachać
hogge [ czasownik ] = ociosać
hoggorm [ rzeczownik ] = żmija
hold [ rzeczownik ] = przytrzymanie
hold [ rzeczownik ] = uchwyt
hold [ rzeczownik ] = trwałość
hold [ rzeczownik ] = trzymanie
hold [ rzeczownik ] = ujęcie
hold [ rzeczownik ] = uścisk
hold [ rzeczownik ] = zasięg
hold [ rzeczownik ] = zespół
hold [ rzeczownik ] = ciało
hold [ rzeczownik ] = brygada
hold [ rzeczownik ] = drużyna
hold [ rzeczownik ] = chwyt
hold [ rzeczownik ] = ekipa
hold [ rzeczownik ] = moc
hold [ rzeczownik ] = ładownia
hold [ rzeczownik ] = miąższ
hold [ rzeczownik ] = krąg
hold [ rzeczownik ] = odległość
hold [ rzeczownik ] = mięso
holde [ czasownik ] = pozostawać
holde [ czasownik ] = pomieścić
holde [ czasownik ] = pozostać
holde [ czasownik ] = powstrzymywać
holde [ czasownik ] = trzymać
holde [ czasownik ] = utrzymywać
holde [ czasownik ] = utrzymać
holde [ czasownik ] = zatrzymać
holde [ czasownik ] = zatrzymywać
holde [ czasownik ] = wystarczać
holde [ czasownik ] = zachowywać
holde [ czasownik ] = dotrzymać
holde [ czasownik ] = dotrzymywać
holde [ czasownik ] = dzierżyć
holde [ rzeczownik ] = głowica
holde [ czasownik ] = chwytać
holde [ czasownik ] = konserwować
haldepunkt [ rzeczownik ] = zasada
holdar [ rzeczownik ] = posiadacz
holdning [ rzeczownik ] = pozycja
holdning [ rzeczownik ] = położenie
holdning [ rzeczownik ] = prowadzenie
holdning [ rzeczownik ] = postępowanie
holdning [ rzeczownik ] = postawa
holdning [ rzeczownik ] = pogląd
holdning [ rzeczownik ] = poza
holdning [ rzeczownik ] = stanowisko
holdning [ rzeczownik ] = stan
holdning [ rzeczownik ] = zachowanie
holdning [ rzeczownik ] = nastawienie
hollender [ rzeczownik ] = holender
holme [ rzeczownik ] = wysepka
holt [ rzeczownik ] = gaj
holt [ rzeczownik ] = lasek
homofil [ rzeczownik ] = pedał
homofil [ przymiotnik ] = homoseksualny
homofil [ rzeczownik ] = homoseksualista
homogen [ przymiotnik ] = homogeniczny
homogen [ przymiotnik ] = jednolity
homoseksuell [ przymiotnik ] = homoseksualny
homoseksuell [ przymiotnik ] = lesbijski
høne [ rzeczownik ] = kura
høne [ rzeczownik ] = kurczak
høne [ rzeczownik ] = kwoka
honning [ rzeczownik ] = miód
honnør [ rzeczownik ] = pozdrowienie
honnør [ rzeczownik ] = powitanie
honnør [ rzeczownik ] = ukłon
honnør [ rzeczownik ] = zaszczyt
honnør [ rzeczownik ] = cześć
honnør [ rzeczownik ] = honor
honorar [ rzeczownik ] = opłata
honorar [ rzeczownik ] = wynagrodzenie
honorar [ rzeczownik ] = zapłata
honorar [ rzeczownik ] = honorarium
hønsehus [ rzeczownik ] = grzęda
hønsehus [ rzeczownik ] = kurnik
hop [ rzeczownik ] = pryzma
hop [ rzeczownik ] = przeskok
hop [ rzeczownik ] = podskok
hop [ rzeczownik ] = sus
hop [ rzeczownik ] = tłum
hop [ rzeczownik ] = skok
hop [ rzeczownik ] = stos
hop [ rzeczownik ] = sterta
hop [ rzeczownik ] = gromada
hop [ rzeczownik ] = natłok
hop [ rzeczownik ] = kupa
hop [ rzeczownik ] = nadzieja
hopp [ rzeczownik ] = skok
hopp [ rzeczownik ] = sus
hopp [ rzeczownik ] = nadzieja
hoppe [ czasownik ] = przeskoczyć
hoppe [ czasownik ] = podskakiwać
hoppe [ czasownik ] = skoczyć
hoppe [ czasownik ] = skakać
hor [ rzeczownik ] = cudzołóstwo
hor [ rzeczownik ] = nierządnica
horde [ rzeczownik ] = orda
horde [ rzeczownik ] = zgraja
horde [ rzeczownik ] = horda
horde [ rzeczownik ] = czereda
horde [ rzeczownik ] = gromada
hore [ rzeczownik ] = prostytutka
hore [ rzeczownik ] = dziwka
hore [ rzeczownik ] = dziewka
hore [ rzeczownik ] = ladacznica
høre [ czasownik ] = posłuchać
høre [ czasownik ] = przesłuchać
høre [ czasownik ] = usłyszeć
høre [ czasownik ] = słyszeć
høre [ czasownik ] = słychać
høre [ czasownik ] = słuchać
høre [ czasownik ] = dosłyszeć
høre [ czasownik ] = nasłuchiwać
høre [ czasownik ] = nasłuchać
hørerør [ rzeczownik ] = stetoskop
hørerør [ rzeczownik ] = słuchawka
høring [ rzeczownik ] = narada
høring [ rzeczownik ] = konsultacja
horisont [ rzeczownik ] = widnokrąg
horisont [ rzeczownik ] = horyzont
horisontal [ przymiotnik ] = poziomy
horisontal [ przymiotnik ] = horyzontalny
horisontal [ przymiotnik ] = międzybranżowy
hork [ rzeczownik ] = jazgarz
hørlig [ rzeczownik ] = słuch
hormon [ rzeczownik ] = hormon
horn [ rzeczownik ] = poroże
horn [ rzeczownik ] = róg
horn [ rzeczownik ] = waltornia
horn [ rzeczownik ] = szczyt
horn [ rzeczownik ] = syrena
horn [ rzeczownik ] = trąbka
horn [ rzeczownik ] = trąba
horn [ rzeczownik ] = tuba
horn [ rzeczownik ] = rożek
horn [ rzeczownik ] = zakątek
horn [ rzeczownik ] = czułek
horn [ rzeczownik ] = cypel
horn [ rzeczownik ] = narożnik
horn [ rzeczownik ] = klakson
horn [ rzeczownik ] = kornet
horn [ rzeczownik ] = kąt
hornhinne [ rzeczownik ] = rogówka
horoskop [ rzeczownik ] = horoskop
hørsel [ rzeczownik ] = słuch
hos [ przyimek ] = przy
hos [ przyimek ] = u
hos [ przyimek ] = na
hose [ rzeczownik ] = pończocha
hose [ rzeczownik ] = spodnie
hose [ rzeczownik ] = majtki
hospital [ rzeczownik ] = wariat
hospital [ rzeczownik ] = szpital
hospital [ rzeczownik ] = lecznica
hospital [ rzeczownik ] = obłąkaniec
hospits [ rzeczownik ] = przytułek
hospits [ rzeczownik ] = zajazd
hoste [ rzeczownik ] = kaszel
hoste [ czasownik ] = kaszleć
hostie [ rzeczownik ] = hostia
hostie [ rzeczownik ] = komunikant
hotell [ rzeczownik ] = hotel
hov [ rzeczownik ] = racica
hov [ rzeczownik ] = dwór
hov [ rzeczownik ] = kopyto
høvding [ rzeczownik ] = wódz
høvding [ rzeczownik ] = herszt
høve [ rzeczownik ] = okazja
høve [ rzeczownik ] = powód
høve [ rzeczownik ] = sposobność
høve [ czasownik ] = odpowiadać
høve [ czasownik ] = nadawać
hovudkontor [ rzeczownik ] = centrala
hovudkvarter [ rzeczownik ] = kwatera
høvel [ rzeczownik ] = strug
høvel [ rzeczownik ] = hebel
høvelflis [ rzeczownik ] = wiór
hoven [ przymiotnik ] = arogancki
hovere [ czasownik ] = triumfować
hovmod [ rzeczownik ] = pycha
hovmod [ rzeczownik ] = zadufanie
hovmod [ rzeczownik ] = duma
hovmod [ rzeczownik ] = arogancja
hovmod [ rzeczownik ] = hardość
høy [ rzeczownik ] = siano
høy [ przymiotnik ] = wielki
høy [ przymiotnik ] = wysoki
høy [ przymiotnik ] = wybitny
høy [ przymiotnik ] = głośny
høgde [ rzeczownik ] = umoralnianie
høygaffel [ rzeczownik ] = widły
høygaffel [ rzeczownik ] = kamerton
høyre [ rzeczownik ] = racja
høyre [ rzeczownik ] = prawo
høyre [ rzeczownik ] = prawica
høyrd [ przymiotnik ] = szkarłatny
høgtid [ rzeczownik ] = rocznica
høgtid [ rzeczownik ] = święto
høgtid [ rzeczownik ] = uroczystość
hud [ rzeczownik ] = powłoka
hud [ rzeczownik ] = poszycie
hud [ rzeczownik ] = skórka
hud [ rzeczownik ] = skóra
hud [ rzeczownik ] = futro
hud [ rzeczownik ] = bukłak
hud [ rzeczownik ] = cera
hud [ rzeczownik ] = kożuch
hud [ rzeczownik ] = łupina
hud [ rzeczownik ] = naskórek
hugg [ rzeczownik ] = ukąszenie
hugg [ rzeczownik ] = cięcie
huk [ rzeczownik ] = róg
huk [ rzeczownik ] = zakątek
huk [ rzeczownik ] = hak
huk [ rzeczownik ] = haczyk
huk [ rzeczownik ] = narożnik
huk [ rzeczownik ] = kąt
huk [ rzeczownik ] = korner
hukommelse [ rzeczownik ] = pamięć
hukommelsestap [ rzeczownik ] = amnezja
hjul [ rzeczownik ] = otwór
hjul [ rzeczownik ] = wgłębienie
hjul [ rzeczownik ] = wydrążenie
hjul [ rzeczownik ] = zagłębienie
humle [ rzeczownik ] = pieczara
humle [ rzeczownik ] = grota
hulk [ rzeczownik ] = szloch
hulke [ czasownik ] = szlochać
hulke [ czasownik ] = łkać
hull [ rzeczownik ] = otwarcie
hull [ rzeczownik ] = otwór
hull [ rzeczownik ] = tłuszcz
hull [ rzeczownik ] = szczelina
hull [ rzeczownik ] = dziurka
hull [ rzeczownik ] = dziura
hull [ rzeczownik ] = jama
hull [ rzeczownik ] = apertura
hull [ rzeczownik ] = dołek
hull [ rzeczownik ] = mięso
husrom [ rzeczownik ] = wnęka
human [ przymiotnik ] = przystępny
human [ przymiotnik ] = humanitarny
human [ przymiotnik ] = humanistyczny
human [ przymiotnik ] = człowieczy
human [ przymiotnik ] = litościwy
human [ przymiotnik ] = ludzki
humanisme [ rzeczownik ] = humanizm
humanistisk [ przymiotnik ] = humanistyczny
humanitær [ przymiotnik ] = humanitarny
humle [ rzeczownik ] = trzmiel
humle [ rzeczownik ] = szerszeń
humle [ rzeczownik ] = chmiel
humor [ rzeczownik ] = usposobienie
humor [ rzeczownik ] = dowcip
humor [ rzeczownik ] = humor
humor [ rzeczownik ] = nastrój
humør [ rzeczownik ] = usposobienie
humør [ rzeczownik ] = charakter
humør [ rzeczownik ] = dowcip
humør [ rzeczownik ] = humor
humør [ rzeczownik ] = atmosfera
humør [ rzeczownik ] = nastrój
humorist [ rzeczownik ] = humorysta
humoristisk [ przymiotnik ] = zabawny
humoristisk [ przymiotnik ] = humorystyczny
humpe [ czasownik ] = utykać
humpe [ czasownik ] = kuleć
humus [ rzeczownik ] = próchnica
humus [ rzeczownik ] = humus
hun [ rzeczownik ] = wandal
hun [ rzeczownik ] = samica
hund [ rzeczownik ] = pies
hund [ rzeczownik ] = dog
hundehus [ rzeczownik ] = psiarnia
hundre [ rzeczownik ] = setka
hundse [ czasownik ] = znęcać
hunger [ rzeczownik ] = pożądanie
hunger [ rzeczownik ] = żądza
hunger [ rzeczownik ] = głód
hunger [ rzeczownik ] = niedosyt
hunger [ rzeczownik ] = łaknienie
hungersnød [ rzeczownik ] = głód
hungersnød [ rzeczownik ] = klęska
hungre [ czasownik ] = głodować
huri [ rzeczownik ] = hurysa
hurtig [ przymiotnik ] = pośpieszny
hurtig [ przymiotnik ] = prędki
hurtig [ przymiotnik ] = raźny
hurtig [ przymiotnik ] = pospieszny
hurtig [ przymiotnik ] = rześki
hurtig [ przymiotnik ] = ruchliwy
hurtig [ przymiotnik ] = wartki
hurtig [ przymiotnik ] = skoczny
hurtig [ przymiotnik ] = szybki
hurtig [ przymiotnik ] = skory
hurtig [ przymiotnik ] = stromy
hurtig [ przymiotnik ] = żywy
hurtig [ przymiotnik ] = żwawy
hurtig [ przymiotnik ] = zwinny
hurtig [ przymiotnik ] = błyskawiczny
hurtig [ przymiotnik ] = hoży
hurtig [ przymiotnik ] = chyży
hurtig [ przymiotnik ] = chybki
hurtig [ przymiotnik ] = bystry
hurtigtog [ rzeczownik ] = pociąg
hus [ rzeczownik ] = pensjonat
hus [ rzeczownik ] = ród
hus [ rzeczownik ] = izba
hus [ rzeczownik ] = domostwo
hus [ rzeczownik ] = domek
hus [ rzeczownik ] = firma
hus [ rzeczownik ] = budynek
hus [ rzeczownik ] = dom
hus [ rzeczownik ] = mieszkanie
hus [ rzeczownik ] = obudowa
hus [ rzeczownik ] = kamienica
huse [ czasownik ] = gościć
huske [ czasownik ] = pamiętać
huske [ rzeczownik ] = pamiętanie
huske [ czasownik ] = opamiętać
huske [ czasownik ] = zapamiętać
huske [ rzeczownik ] = zapamiętanie
huske [ czasownik ] = huśtać
huske [ rzeczownik ] = huśtawka
huslig [ przymiotnik ] = domowy
husly [ rzeczownik ] = schronienie
hustru [ rzeczownik ] = żona
hutre [ czasownik ] = drżeć
kven [ rzeczownik ] = który
kvar [ rzeczownik ] = który
kvile [ czasownik ] = leżeć
kvile [ czasownik ] = odpoczywać
viss [ spójnik ] = jeżeli
viss [ spójnik ] = jeśli
huvor [ przysłówek ] = skąd
huvor [ przysłówek ] = tam
huvor [ przysłówek ] = stosownie
hyasint [ rzeczownik ] = hiacynt
hybel [ rzeczownik ] = pokój
hybel [ rzeczownik ] = samolot
hybel [ rzeczownik ] = kawalerka
hybrid [ rzeczownik ] = hybryda
hybrid [ rzeczownik ] = krzyżówka
hybrid [ rzeczownik ] = mieszaniec
hydra [ rzeczownik ] = stułbia
hydra [ rzeczownik ] = hydra
hydrant [ rzeczownik ] = hydrant
hydrofobi [ rzeczownik ] = wodowstręt
hydrofobi [ rzeczownik ] = hydrofobia
hydrogen [ rzeczownik ] = wodór
hydrografi [ rzeczownik ] = hydrografia
hydroplan [ rzeczownik ] = wodnopłatowiec
hydroplan [ rzeczownik ] = hydroplan
hyene [ rzeczownik ] = hiena
hygge [ rzeczownik ] = przytulność
hyggelig [ przymiotnik ] = przyjemny
hyggelig [ przymiotnik ] = przytulny
hyggelig [ przymiotnik ] = sympatyczny
hyggelig [ przymiotnik ] = uprzejmy
hyggelig [ przymiotnik ] = wygodny
hyggelig [ przymiotnik ] = miły
hyggelig [ przymiotnik ] = łaskawy
hygiene [ rzeczownik ] = higiena
hygienisk [ przymiotnik ] = higieniczny
hykle [ czasownik ] = udawać
hykle [ czasownik ] = zmyślać
hyl [ rzeczownik ] = ryk
hyl [ rzeczownik ] = wycie
hyle [ czasownik ] = wyć
hylle [ rzeczownik ] = powłoka
hylle [ czasownik ] = otulić
hylle [ rzeczownik ] = pokrywa
hylle [ rzeczownik ] = półka
hylle [ rzeczownik ] = regał
hylle [ czasownik ] = udawać
hylle [ rzeczownik ] = uszanowanie
hylle [ rzeczownik ] = żyła
hylle [ czasownik ] = obwijać
hyllest [ rzeczownik ] = trybut
hyllest [ rzeczownik ] = uszanowanie
hyllest [ rzeczownik ] = haracz
hyllest [ rzeczownik ] = danina
hyllest [ rzeczownik ] = hołd
hylster [ rzeczownik ] = pokrowiec
hylster [ rzeczownik ] = olstro
hylster [ rzeczownik ] = pochwa
hylster [ rzeczownik ] = kabura
hylster [ rzeczownik ] = futerał
hymne [ rzeczownik ] = pieśń
hymne [ rzeczownik ] = hymn
hyperbel [ rzeczownik ] = hiperbola
hyperbol [ rzeczownik ] = hiperbola
hypnose [ rzeczownik ] = hipnoza
hypnose [ rzeczownik ] = hipnotyzm
hypokonder [ rzeczownik ] = hipochondryk
hypotek [ rzeczownik ] = hipoteka
hypotese [ rzeczownik ] = przypuszczenie
hypotese [ rzeczownik ] = hipoteza
hyrde [ rzeczownik ] = pasterz
hyrde [ rzeczownik ] = pastuch
hyrdedikt [ rzeczownik ] = pastorał
hyrdinne [ rzeczownik ] = pasterka
hyrdinne [ rzeczownik ] = pastuszka
hyre [ rzeczownik ] = płaca
hyre [ rzeczownik ] = zapłata
hyse [ rzeczownik ] = plamiak
hyse [ rzeczownik ] = łupacz
hyssing [ rzeczownik ] = sznurek
hysteri [ rzeczownik ] = histeria
hytte [ rzeczownik ] = szałas
hytte [ rzeczownik ] = chata
hytte [ rzeczownik ] = domek
hytte [ rzeczownik ] = chatka
hytte [ rzeczownik ] = chałupa
hytte [ rzeczownik ] = kabina
hytte [ rzeczownik ] = kajuta
hytte [ rzeczownik ] = dacza
hytte [ rzeczownik ] = buda
hytte [ rzeczownik ] = huta
i [ przyimek ] = przez
i [ przyimek ] = po
i [ przyimek ] = według
i [ przysłówek ] = wewnątrz
i [ przyimek ] = we
i [ przyimek ] = w
i [ przysłówek ] = wysoko
i [ przyimek ] = za
i [ przysłówek ] = wzwyż
i [ przyimek ] = do
i [ rzeczownik ] = kierunek
i [ przyimek ] = na
ibis [ rzeczownik ] = ibis
iblant [ przysłówek ] = pośród
iblant [ przysłówek ] = czasami
iblant [ przysłówek ] = nieraz
iblant [ przysłówek ] = niekiedy
id [ rzeczownik ] = identyfikator
idé [ rzeczownik ] = pogląd
idé [ rzeczownik ] = pojęcie
idé [ rzeczownik ] = pomysł
idé [ rzeczownik ] = wyobrażenie
idé [ rzeczownik ] = idea
idé [ rzeczownik ] = myśl
ideal [ rzeczownik ] = wzór
ideal [ rzeczownik ] = ideał
idealisme [ rzeczownik ] = idealizm
idealist [ rzeczownik ] = ideowiec
idealist [ rzeczownik ] = idealista
ideell [ przymiotnik ] = ideowy
ideell [ przymiotnik ] = idealny
ideell [ przymiotnik ] = bezinteresowny
ideell [ przymiotnik ] = idealistyczny
ideell [ przymiotnik ] = nierealny
identifikasjon [ rzeczownik ] = utożsamienie
identifikasjon [ rzeczownik ] = identyfikacja
identifisere [ czasownik ] = utożsamiać
identifisere [ czasownik ] = utożsamić
identifisere [ czasownik ] = rozpoznawać
identifisere [ czasownik ] = zidentyfikować
identifisere [ czasownik ] = identyfikować
identisk [ przymiotnik ] = identyczny
identitet [ rzeczownik ] = tożsamość
identitet [ rzeczownik ] = identyczność
identitetskort [ rzeczownik ] = legitymacja
ideologi [ rzeczownik ] = ideologia
idiom [ rzeczownik ] = zwrot
idiom [ rzeczownik ] = idiom
idiom [ rzeczownik ] = idiomatyzm
idiot [ rzeczownik ] = półgłówek
idiot [ rzeczownik ] = tuman
idiot [ rzeczownik ] = głupiec
idiot [ rzeczownik ] = dureń
idiot [ rzeczownik ] = debil
idiot [ rzeczownik ] = głuptak
idiot [ rzeczownik ] = idiota
idiot [ rzeczownik ] = kretyn
idiot [ rzeczownik ] = matoł
idiotisk [ przymiotnik ] = matołkowaty
idol [ rzeczownik ] = bożyszcze
idol [ rzeczownik ] = idol
idol [ rzeczownik ] = bałwan
idol [ rzeczownik ] = bożek
idol [ rzeczownik ] = bóstwo
idrett [ rzeczownik ] = sport
idrett [ rzeczownik ] = atletyka
idrettslag [ rzeczownik ] = zrzeszenie
idrettslag [ rzeczownik ] = klub
idyll [ rzeczownik ] = sielanka
idyll [ rzeczownik ] = idylla
ifølge [ przyimek ] = według
ifølge [ przyimek ] = wskutek
igjen [ rzeczownik ] = reszta
igjen [ przysłówek ] = ponownie
igjen [ przysłówek ] = znowu
igjen [ przysłówek ] = znów
igle [ rzeczownik ] = pijawka
ignorere [ czasownik ] = zignorować
ignorere [ czasownik ] = ignorować
iherdig [ przymiotnik ] = silny
iherdig [ przymiotnik ] = energiczny
ikkje [ przymiotnik ] = żaden
ikkje [ rzeczownik ] = wyłączenie
id [ rzeczownik ] = pożar
id [ rzeczownik ] = upał
ile [ czasownik ] = pędzić
ile [ rzeczownik ] = pijawka
ile [ czasownik ] = spieszyć
ile [ czasownik ] = śpieszyć
ile [ rzeczownik ] = źródło
ille [ przysłówek ] = źle
ille [ przysłówek ] = niedobrze
illegal [ przymiotnik ] = nieprawy
illegal [ przymiotnik ] = nielegalny
illegitim [ przymiotnik ] = bezprawny
illevarslande [ przymiotnik ] = złowieszczy
illojal [ przymiotnik ] = niewierny
illojal [ przymiotnik ] = nieuczciwy
illojal [ rzeczownik ] = nieuczciwość
illojal [ przymiotnik ] = nieprawomyślny
illojal [ przymiotnik ] = nielojalny
illusjon [ rzeczownik ] = urojenie
illusjon [ rzeczownik ] = ułuda
illusjon [ rzeczownik ] = złuda
illusjon [ rzeczownik ] = złudzenie
illusjon [ rzeczownik ] = iluzja
illusorisk [ przymiotnik ] = złudny
illusorisk [ przymiotnik ] = zwodniczy
illusorisk [ przymiotnik ] = iluzoryczny
illustrasjon [ rzeczownik ] = zilustrowanie
illustrasjon [ rzeczownik ] = ilustracja
illustrere [ czasownik ] = uzmysłowić
illustrere [ czasownik ] = zobrazować
illustrere [ czasownik ] = zilustrować
illustrere [ czasownik ] = ilustrować
illustrere [ czasownik ] = objaśniać
ilmenitt [ rzeczownik ] = ilmenit
ilter [ przymiotnik ] = pośpieszny
ilter [ przymiotnik ] = porywczy
ilter [ przymiotnik ] = gniewliwy
iltog [ rzeczownik ] = pociąg
iltog [ rzeczownik ] = ekspres
imbesillitet [ rzeczownik ] = głupota
imellom [ przysłówek ] = pomiędzy
imellom [ przysłówek ] = pośród
imens [ przysłówek ] = tymczasem
imitasjon [ rzeczownik ] = imitacja
imitasjon [ rzeczownik ] = naśladowanie
imitasjon [ rzeczownik ] = naśladownictwo
imitere [ czasownik ] = powielać
imitere [ czasownik ] = przepisywać
imitere [ czasownik ] = podrobić
imitere [ czasownik ] = udawać
imitere [ czasownik ] = imitować
imitere [ czasownik ] = kopiować
imitere [ czasownik ] = naśladować
imitere [ czasownik ] = odpisywać
immanent [ przymiotnik ] = immanentny
immigrant [ rzeczownik ] = osadnik
immigrant [ rzeczownik ] = imigrant
immun [ przymiotnik ] = autoimmunologiczny
immun [ przymiotnik ] = odporny
immunitet [ rzeczownik ] = immunitet
immunitet [ rzeczownik ] = odporność
immunitet [ rzeczownik ] = nietykalność
imot [ przysłówek ] = przeciwko
imot [ przyimek ] = przeciw
imot [ przyimek ] = wbrew
imøtegå [ czasownik ] = oponować
imøtegå [ czasownik ] = przeciwstawiać
imøtegå [ czasownik ] = odeprzeć
imøtegå [ czasownik ] = odpierać
imperativ [ rzeczownik ] = rozkaźnik
imperativ [ rzeczownik ] = wykrzyknik
imperativ [ rzeczownik ] = imperatyw
imperativ [ rzeczownik ] = nakaz
imperialisme [ rzeczownik ] = imperializm
imperialist [ rzeczownik ] = imperialista
imperium [ rzeczownik ] = panowanie
imperium [ rzeczownik ] = imperium
imperium [ rzeczownik ] = cesarstwo
impertinent [ przymiotnik ] = impertynencki
impertinent [ przymiotnik ] = bezczelny
implantasjon [ rzeczownik ] = wszczepianie
implantasjon [ rzeczownik ] = zaszczepienie
implisere [ czasownik ] = wplątać
implisere [ czasownik ] = wynikać
imponere [ czasownik ] = zaimponować
imponere [ czasownik ] = zużytkować
imponere [ czasownik ] = zarekwirować
imponere [ czasownik ] = imponować
imponere [ czasownik ] = odciskać
import [ rzeczownik ] = przywóz
import [ rzeczownik ] = wwóz
import [ rzeczownik ] = import
importere [ czasownik ] = importować
importør [ rzeczownik ] = importer
impotens [ rzeczownik ] = impotencja
impotens [ rzeczownik ] = bezsilność
impotens [ rzeczownik ] = niemoc
impregnere [ czasownik ] = impregnować
impresario [ rzeczownik ] = impresario
impresjonisme [ rzeczownik ] = impresjonizm
improvisasjon [ rzeczownik ] = improwizacja
improvisere [ czasownik ] = improwizować
impuls [ rzeczownik ] = puls
impuls [ rzeczownik ] = podnieta
impuls [ rzeczownik ] = pobudka
impuls [ rzeczownik ] = popęd
impuls [ rzeczownik ] = tętno
impuls [ rzeczownik ] = impuls
impuls [ rzeczownik ] = bodziec
impulsiv [ przymiotnik ] = impulsywny
incest [ rzeczownik ] = kazirodztwo
indeks [ rzeczownik ] = skorowidz
indeks [ rzeczownik ] = indeks
inderlig [ przymiotnik ] = szczery
inderlig [ przymiotnik ] = serdeczny
indiansk [ przymiotnik ] = indiański
indifferens [ rzeczownik ] = obojętność
indignasjon [ rzeczownik ] = gniew
indignasjon [ rzeczownik ] = oburzenie
indigo [ rzeczownik ] = indygo
indikasjon [ rzeczownik ] = oznaczenie
indikasjon [ rzeczownik ] = oznaka
indikasjon [ rzeczownik ] = symptom
indikasjon [ rzeczownik ] = wskazywanie
indikasjon [ rzeczownik ] = wskazówka
indikasjon [ rzeczownik ] = wskazanie
indikasjon [ rzeczownik ] = znak
indirekte [ przymiotnik ] = pośredni
indisium [ rzeczownik ] = wskazanie
indiskresjon [ rzeczownik ] = nieroztropność
indiskresjon [ rzeczownik ] = niedyskrecja
individ [ rzeczownik ] = osoba
individ [ rzeczownik ] = śmiertelnik
individ [ rzeczownik ] = jednostka
individ [ rzeczownik ] = człowiek
individ [ rzeczownik ] = indywiduum
individuell [ przymiotnik ] = osobisty
individuell [ przymiotnik ] = poszczególny
individuell [ przymiotnik ] = pojedynczy
individuell [ przymiotnik ] = indywidualny
indre [ przymiotnik ] = wewnętrzny
indre [ rzeczownik ] = wnętrze
induktor [ rzeczownik ] = induktor
industri [ rzeczownik ] = przemysł
industriell [ przymiotnik ] = przemysłowy
ineffektiv [ przymiotnik ] = bezskuteczny
ineffektiv [ przymiotnik ] = daremny
ineffektiv [ przymiotnik ] = nieefektywny
ineffektiv [ przymiotnik ] = nieskuteczny
ineffektiv [ przymiotnik ] = nieefektowny
inert [ przymiotnik ] = bezwolny
inert [ przymiotnik ] = bezwładny
infam [ przymiotnik ] = sromotny
infam [ przymiotnik ] = haniebny
infam [ przymiotnik ] = niecny
infanteri [ rzeczownik ] = piechota
infarkt [ rzeczownik ] = zawał
infeksjon [ rzeczownik ] = zakażenie
infeksjon [ rzeczownik ] = zarażenie
infeksjon [ rzeczownik ] = zaraza
infeksjon [ rzeczownik ] = infekcja
infernalsk [ przymiotnik ] = piekielny
infernalsk [ przymiotnik ] = diabelski
infiks [ rzeczownik ] = infiks
infiltrasjon [ rzeczownik ] = przenikanie
infiltrasjon [ rzeczownik ] = wniknięcie
infiltrasjon [ rzeczownik ] = infiltracja
infiltrasjon [ rzeczownik ] = naciek
infinitiv [ rzeczownik ] = bezokolicznik
infisere [ czasownik ] = zarazić
infisere [ czasownik ] = zakazić
infisere [ czasownik ] = zarażać
infisere [ czasownik ] = zainfekować
infisere [ czasownik ] = infekować
inflasjon [ rzeczownik ] = inflacja
inflasjon [ rzeczownik ] = nadmuchiwanie
inflasjon [ rzeczownik ] = nadymanie
influensa [ rzeczownik ] = influenza
influensa [ rzeczownik ] = grypa
informasjon [ rzeczownik ] = wiadomość
informasjon [ rzeczownik ] = informowanie
informasjon [ rzeczownik ] = informacja
informasjon [ rzeczownik ] = objaśnienie
informere [ czasownik ] = informować
informere [ czasownik ] = objaśniać
ingefær [ rzeczownik ] = imbir
ingen [ rzeczownik ] = beż
ingeniør [ rzeczownik ] = inżynier
ingeniør [ rzeczownik ] = mechanika
ingenting [ rzeczownik ] = wałkoń
ingenting [ rzeczownik ] = nicość
ingenting [ rzeczownik ] = nierób
ingrediens [ rzeczownik ] = składnik
ingrediens [ rzeczownik ] = ingrediencja
inhabil [ przymiotnik ] = niezdatny
inhabil [ przymiotnik ] = niemiarodajny
inhabil [ przymiotnik ] = niekompetentny
inhabil [ przymiotnik ] = niedołężny
inhabil [ przymiotnik ] = niefachowy
inhalere [ czasownik ] = wdychać
initiativ [ rzeczownik ] = rzutkość
initiativ [ rzeczownik ] = inicjatywa
initiativ [ rzeczownik ] = inicjatywność
injeksjon [ rzeczownik ] = wstrzykiwanie
injeksjon [ rzeczownik ] = wtryśnięcie
injeksjon [ rzeczownik ] = zastrzyk
injeksjon [ rzeczownik ] = wtrysk
injeksjon [ rzeczownik ] = wstrzyknięcie
injeksjon [ rzeczownik ] = wtryskiwanie
injeksjon [ rzeczownik ] = iniekcja
injurie [ rzeczownik ] = oszczerstwo
injurie [ rzeczownik ] = paszkwil
injurie [ rzeczownik ] = obmowa
inkarnasjon [ rzeczownik ] = wcielenie
inkarnasjon [ rzeczownik ] = inkarnacja
inkasso [ rzeczownik ] = inkaso
inkasso [ rzeczownik ] = inkasowanie
inkludere [ czasownik ] = włączać
inkludere [ czasownik ] = włączyć
inkludere [ czasownik ] = objąć
inklusive [ przysłówek ] = włącznie
inkompetent [ przymiotnik ] = niewłaściwy
inkompetent [ przymiotnik ] = nieudolny
inkompetent [ przymiotnik ] = niemiarodajny
inkompetent [ przymiotnik ] = niekompetentny
inkonsekvens [ rzeczownik ] = przeciwstawność
inkonsekvens [ rzeczownik ] = niekonsekwencja
inkubasjon [ rzeczownik ] = wylęganie
inkubasjon [ rzeczownik ] = inkubacja
inkvisisjon [ rzeczownik ] = inkwizycja
inn [ rzeczownik ] = zajazd
inn [ rzeczownik ] = austeria
inn [ rzeczownik ] = oberża
inn [ rzeczownik ] = karczma
innarbeide [ czasownik ] = założyć
innavl [ rzeczownik ] = endogamia
innbetale [ czasownik ] = zapłacić
innbinding [ rzeczownik ] = oprawienie
innblanding [ rzeczownik ] = wmieszanie
innblanding [ rzeczownik ] = wtrącenie
innblanding [ rzeczownik ] = interwencja
innblanding [ rzeczownik ] = ingerencja
innblanding [ rzeczownik ] = mieszanie
innblikk [ rzeczownik ] = wgląd
innbringe [ czasownik ] = przynosić
innby [ czasownik ] = zapraszać
innby [ czasownik ] = zaprosić
innbyggar [ rzeczownik ] = obywatel
innbyrdes [ przymiotnik ] = wzajemny
innbyrdes [ przymiotnik ] = obopólny
innbyrdes [ przymiotnik ] = obustronny
inndra [ czasownik ] = skonfiskować
inne [ przysłówek ] = wewnątrz
inne [ przysłówek ] = nie
innehalde [ czasownik ] = włączać
innanlandsk [ przymiotnik ] = wewnętrzny
innanlandsk [ przymiotnik ] = krajowy
innesperre [ czasownik ] = uwięzić
innestå [ czasownik ] = zaświadczać
innfall [ rzeczownik ] = pomysł
innfall [ rzeczownik ] = wymysł
innfall [ rzeczownik ] = inwazja
innfall [ rzeczownik ] = najazd
innfall [ rzeczownik ] = kaprys
innfall [ rzeczownik ] = napad
innfatning [ rzeczownik ] = oprawa
innfatning [ rzeczownik ] = obramowanie
innfinne [ czasownik ] = zjawić
innfinne [ czasownik ] = znaleźć
innfinne [ czasownik ] = zgłosić
innflytelse [ rzeczownik ] = wpływanie
innflytelse [ rzeczownik ] = wpływ
innflytelse [ rzeczownik ] = influenca
innføre [ czasownik ] = wprowadzać
innføre [ czasownik ] = wwozić
innføre [ czasownik ] = importować
innførsel [ rzeczownik ] = wwóz
innførsel [ rzeczownik ] = import
innfri [ czasownik ] = spełniać
innfri [ czasownik ] = honorować
inngå [ czasownik ] = wchodzić
inngå [ czasownik ] = wejść
inngå [ czasownik ] = wstąpić
inngå [ czasownik ] = zawrzeć
inngå [ czasownik ] = zawierać
inngang [ rzeczownik ] = wejście
inngang [ rzeczownik ] = wejściówka
inngang [ rzeczownik ] = wstęp
inngang [ rzeczownik ] = wjazd
inngjerde [ czasownik ] = ogrodzić
inngrep [ rzeczownik ] = operacja
inngrep [ rzeczownik ] = wtrącenie
inngrep [ rzeczownik ] = zabieg
inngrep [ rzeczownik ] = wmieszanie
inngrep [ rzeczownik ] = ingerencja
innhegning [ rzeczownik ] = ogrodzenie
innhente [ czasownik ] = dogonić
innhylle [ czasownik ] = osnuć
innhylle [ czasownik ] = okryć
innkalle [ czasownik ] = przyzwać
innkalle [ czasownik ] = wzywać
innkassere [ czasownik ] = inkasować
innkjøp [ rzeczownik ] = zakup
innkjøp [ rzeczownik ] = kupno
innkjørsel [ rzeczownik ] = wjazd
innkvartere [ czasownik ] = zakwaterować
innkvartere [ czasownik ] = akomodować
innkvartering [ rzeczownik ] = zakwaterowanie
innkvartering [ rzeczownik ] = kwaterowanie
innland [ rzeczownik ] = wnętrze
innland [ rzeczownik ] = kraj
innlate [ czasownik ] = przedsięwziąć
innlegg [ rzeczownik ] = postojowe
innlegg [ rzeczownik ] = udział
innlegg [ rzeczownik ] = delegowanie
innlemme [ czasownik ] = przyłączyć
innlemme [ czasownik ] = włączać
innlemme [ czasownik ] = inkorporować
innlevere [ czasownik ] = doręczyć
innmat [ rzeczownik ] = podroby
innmelding [ rzeczownik ] = zarejestrowanie
innover [ przysłówek ] = wewnętrznie
innpakning [ rzeczownik ] = opakowywanie
innpakning [ rzeczownik ] = owijanie
innpakning [ rzeczownik ] = nawijanie
innrømme [ czasownik ] = oprawiać
innrømme [ czasownik ] = obramować
innretning [ rzeczownik ] = przybory
innretning [ rzeczownik ] = przyrząd
innretning [ rzeczownik ] = urządzenie
innretning [ rzeczownik ] = wyposażenie
innretning [ rzeczownik ] = aparat
innretning [ rzeczownik ] = narząd
innrette [ czasownik ] = organizować
innrette [ czasownik ] = urządzać
innrette [ czasownik ] = uporządkować
innrette [ czasownik ] = dostroić
innrette [ czasownik ] = dostosować
innrømme [ czasownik ] = przyznać
innrømme [ czasownik ] = przyzwalać
innrømme [ czasownik ] = uznawać
innrømme [ czasownik ] = zgadzać
innsamling [ rzeczownik ] = zbiórka
innsamling [ rzeczownik ] = zbiór
innsamling [ rzeczownik ] = kolekcja
innsats [ rzeczownik ] = osiągnięcie
innsats [ rzeczownik ] = stawka
innsats [ rzeczownik ] = wysiłek
innsats [ rzeczownik ] = wkład
innside [ rzeczownik ] = wnętrze
innsikt [ rzeczownik ] = wgląd
innsikt [ rzeczownik ] = zrozumienie
innsikt [ rzeczownik ] = wnikliwość
innsjø [ rzeczownik ] = pojezierze
innsjø [ rzeczownik ] = jeziorko
innsjø [ rzeczownik ] = jezioro
innskjerpe [ czasownik ] = polecić
innskjerpe [ czasownik ] = kazać
innskrenke [ czasownik ] = ograniczać
innskrift [ rzeczownik ] = napis
innskott [ rzeczownik ] = wadium
innskott [ rzeczownik ] = złoże
innskyte [ czasownik ] = interpolować
innskyting [ rzeczownik ] = inspiracja
innskyting [ rzeczownik ] = impuls
innskyting [ rzeczownik ] = natchnienie
innslag [ rzeczownik ] = element
innsnevring [ rzeczownik ] = zawężanie
innsnitt [ rzeczownik ] = nacięcie
innstille [ czasownik ] = przystosować
innstille [ czasownik ] = skupić
innstille [ czasownik ] = zatrzymać
innstille [ czasownik ] = zawiesić
innstille [ czasownik ] = dostroić
innstille [ czasownik ] = nominować
innstille [ czasownik ] = odwołać
innstille [ czasownik ] = naregulować
innstille [ czasownik ] = nastawić
innstilling [ rzeczownik ] = ustanawianie
innstilling [ rzeczownik ] = ustalanie
innstilling [ rzeczownik ] = wytyczanie
innstilling [ rzeczownik ] = nastawa
innstilling [ rzeczownik ] = nastawianie
inntekt [ rzeczownik ] = przychód
inntekt [ rzeczownik ] = dochód
inntil [ spójnik ] = aż
inntil [ przyimek ] = do
inntil [ spójnik ] = dopóki
inntreffe [ czasownik ] = zdarzyć
inntrykk [ rzeczownik ] = wrażenie
innvandre [ czasownik ] = imigrować
innvandring [ rzeczownik ] = imigracja
innvende [ czasownik ] = sprzeciwiać
innvendig [ przymiotnik ] = wewnętrzny
innvending [ rzeczownik ] = sprzeciw
innvending [ rzeczownik ] = zastrzeżenie
innvending [ rzeczownik ] = zarzut
innvending [ rzeczownik ] = obiekcja
innvie [ czasownik ] = otworzyć
innvie [ czasownik ] = poświęcić
innvie [ czasownik ] = święcić
innvie [ czasownik ] = wtajemniczać
innvie [ czasownik ] = inaugurować
innviing [ rzeczownik ] = wtajemniczanie
innvortes [ przymiotnik ] = wewnętrzny
insekt [ rzeczownik ] = owad
insekt [ rzeczownik ] = insekt
insistere [ czasownik ] = upierać
insistere [ czasownik ] = nalegać
insistere [ czasownik ] = obstawać
inspeksjon [ rzeczownik ] = przegląd
inspeksjon [ rzeczownik ] = zbadanie
inspeksjon [ rzeczownik ] = inspekcja
inspeksjon [ rzeczownik ] = dozorowanie
inspeksjon [ rzeczownik ] = oględziny
inspeksjon [ rzeczownik ] = kontrola
inspisere [ czasownik ] = dozorować
instinkt [ rzeczownik ] = instynkt
institusjon [ rzeczownik ] = ustanowienie
institusjon [ rzeczownik ] = instytucja
institutt [ rzeczownik ] = instytut
instruks [ rzeczownik ] = pouczenie
instruks [ rzeczownik ] = instrukcja
instruksjon [ rzeczownik ] = instruowanie
instruksjon [ rzeczownik ] = instruktaż
instruksjon [ rzeczownik ] = instrukcja
instruksjon [ rzeczownik ] = karność
instrument [ rzeczownik ] = przyrząd
instrument [ rzeczownik ] = instrument
instrument [ rzeczownik ] = narzędzie
insulin [ rzeczownik ] = insulina
integrering [ rzeczownik ] = wbudowywanie
integrering [ rzeczownik ] = całkowanie
intellektuell [ przymiotnik ] = umysłowy
intellektuell [ przymiotnik ] = inteligencki
intellektuell [ rzeczownik ] = intelektualista
intellektuell [ przymiotnik ] = intelektualny
intelligent [ przymiotnik ] = pojętny
intelligent [ przymiotnik ] = rozumny
intelligent [ przymiotnik ] = sprytny
intelligent [ przymiotnik ] = inteligentny
intelligent [ przymiotnik ] = bystry
intelligent [ przymiotnik ] = mądry
intendant [ rzeczownik ] = zawiadowca
intendant [ rzeczownik ] = zarządca
intendant [ rzeczownik ] = intendent
intens [ przymiotnik ] = ostry
intens [ przymiotnik ] = silny
intens [ przymiotnik ] = intensywny
intensjon [ rzeczownik ] = zamiar
intensjon [ rzeczownik ] = cel
intensjon [ rzeczownik ] = intencja
interessant [ przymiotnik ] = ciekawy
interesse [ rzeczownik ] = oprocentowanie
interesse [ rzeczownik ] = zainteresowanie
interesse [ rzeczownik ] = zaciekawienie
interesse [ rzeczownik ] = interes
interesse [ rzeczownik ] = interesowność
interesse [ rzeczownik ] = korzyść
interessere [ czasownik ] = zaciekawiać
interessere [ czasownik ] = interesować
interiør [ rzeczownik ] = wystrojenie
interiør [ rzeczownik ] = wnętrze
interiør [ rzeczownik ] = interior
intermesso [ rzeczownik ] = interludium
intern [ przymiotnik ] = poufny
intern [ przymiotnik ] = wewnętrzny
internasjonal [ przymiotnik ] = międzynarodowy
internasjonal [ przymiotnik ] = międzypaństwowy
internatskole [ rzeczownik ] = internat
interpellasjon [ rzeczownik ] = interpelacja
intervall [ rzeczownik ] = przedział
intervall [ rzeczownik ] = przerwa
intervall [ rzeczownik ] = rozstęp
intervall [ rzeczownik ] = interwał
intervall [ rzeczownik ] = antrakt
intervall [ rzeczownik ] = odstęp
intervensjon [ rzeczownik ] = wkroczenie
intervensjon [ rzeczownik ] = interwencjonizm
intervensjon [ rzeczownik ] = interwencja
intervju [ rzeczownik ] = przesłuchanie
intervju [ rzeczownik ] = widzenie
intervju [ rzeczownik ] = rozmowa
intervju [ rzeczownik ] = wywiad
intim [ rzeczownik ] = poufałość
intim [ przymiotnik ] = serdeczny
intim [ rzeczownik ] = zażyłość
intim [ przymiotnik ] = zażyły
intim [ przymiotnik ] = intymny
intim [ przymiotnik ] = kameralny
intoleranse [ rzeczownik ] = nietolerancja
intonasjon [ rzeczownik ] = intonacja
intravenøs [ przymiotnik ] = śródżylny
intravenøs [ przymiotnik ] = dożylny
intrige [ rzeczownik ] = spisek
intrige [ rzeczownik ] = intryga
intrige [ rzeczownik ] = miłostka
intrige [ rzeczownik ] = knowanie
introduksjon [ rzeczownik ] = wadzenie
introduksjon [ rzeczownik ] = sprowadzenie
introduksjon [ rzeczownik ] = wstęp
introduksjon [ rzeczownik ] = introdukcja
intuisjon [ rzeczownik ] = przeczucie
intuisjon [ rzeczownik ] = intuicja
invalid [ rzeczownik ] = inwalida
invalid [ rzeczownik ] = kaleka
invasjon [ rzeczownik ] = inwazja
invasjon [ rzeczownik ] = najazd
inventar [ rzeczownik ] = inwentarz
investere [ czasownik ] = wkładać
investere [ czasownik ] = zainwestować
investere [ czasownik ] = inwestować
investering [ rzeczownik ] = wkład
investering [ rzeczownik ] = inwestycja
investering [ rzeczownik ] = inwestowanie
investering [ rzeczownik ] = lokata
invitasjon [ rzeczownik ] = zaproszenie
ionosfære [ rzeczownik ] = jonosfera
irettesetting [ rzeczownik ] = nagana
iris [ rzeczownik ] = przegląd
iris [ rzeczownik ] = rewia
iris [ rzeczownik ] = repetytorium
iris [ rzeczownik ] = pamiętnik
iris [ rzeczownik ] = omówienie
iris [ rzeczownik ] = opis
iris [ rzeczownik ] = recenzja
iris [ rzeczownik ] = skład
iris [ rzeczownik ] = tęczówka
iris [ rzeczownik ] = żurnal
iris [ rzeczownik ] = dziennik
iris [ rzeczownik ] = irys
iris [ rzeczownik ] = czasopismo
iris [ rzeczownik ] = magazyn
iris [ rzeczownik ] = magazynek
ironi [ rzeczownik ] = przekąs
ironi [ rzeczownik ] = satyra
ironi [ rzeczownik ] = sarkazm
ironi [ rzeczownik ] = szyderstwo
ironi [ rzeczownik ] = złośliwość
ironi [ rzeczownik ] = ironia
irr [ rzeczownik ] = grynszpan
irregulær [ przymiotnik ] = nieregularny
irregulær [ przymiotnik ] = nieprawidłowy
irritabel [ przymiotnik ] = gniewliwy
irritabel [ przymiotnik ] = drażliwy
irritabel [ przymiotnik ] = gniewny
irritasjon [ rzeczownik ] = prowokacja
irritasjon [ rzeczownik ] = podrażnienie
irritasjon [ rzeczownik ] = wyzwanie
irritere [ czasownik ] = podrażnić
irritere [ czasownik ] = rozsierdzić
irritere [ czasownik ] = rozjątrzyć
irritere [ czasownik ] = zezłościć
irritere [ czasownik ] = drażnić
irritere [ czasownik ] = irytować
is [ rzeczownik ] = lód
isbre [ rzeczownik ] = lodowiec
isflak [ rzeczownik ] = kra
isfugl [ rzeczownik ] = zimorodek
isjias [ rzeczownik ] = ischias
iskald [ przymiotnik ] = zimny
iskald [ przymiotnik ] = chłodny
islam [ rzeczownik ] = islam
islam [ rzeczownik ] = mahometanizm
isobar [ rzeczownik ] = izobara
isobar [ rzeczownik ] = izobar
isolasjon [ rzeczownik ] = osamotnienie
isolasjon [ rzeczownik ] = izolowanie
isolasjon [ rzeczownik ] = izolacyjność
isolasjon [ rzeczownik ] = izolacja
isolasjon [ rzeczownik ] = odizolowanie
isolat [ rzeczownik ] = uwięzienie
isolat [ rzeczownik ] = ograniczenie
isolator [ rzeczownik ] = izolator
isolere [ czasownik ] = separować
isolere [ czasownik ] = wyobcować
isolere [ czasownik ] = wyizolować
isolere [ czasownik ] = wyodrębnić
isolere [ czasownik ] = izolować
isolere [ czasownik ] = odizolować
iver [ rzeczownik ] = skwapliwość
iver [ rzeczownik ] = zapał
iver [ rzeczownik ] = żądza
iver [ rzeczownik ] = gorliwość
iver [ rzeczownik ] = ferwor
iver [ rzeczownik ] = gotowość
iver [ rzeczownik ] = ochota
ja [ rzeczownik ] = przyzwolenie
ja [ przysłówek ] = tak
ja [ rzeczownik ] = zgoda
ja [ przysłówek ] = jak
jade [ rzeczownik ] = szkapa
jade [ rzeczownik ] = chabeta
jade [ rzeczownik ] = babsztyl
jade [ rzeczownik ] = nefryt
jartegn [ rzeczownik ] = znak
jartegn [ rzeczownik ] = wróżba
jafs [ rzeczownik ] = haust
jafs [ rzeczownik ] = łyk
jag [ rzeczownik ] = pęd
jag [ rzeczownik ] = jaźń
jag [ rzeczownik ] = gonitwa
jage [ czasownik ] = przeganiać
jage [ czasownik ] = polować
jage [ czasownik ] = ścigać
jage [ czasownik ] = ganiać
jage [ czasownik ] = gonić
jage [ czasownik ] = cyzelować
jage [ czasownik ] = klepać
jaguar [ rzeczownik ] = jaguar
jakke [ rzeczownik ] = powłoka
jakke [ rzeczownik ] = osłona
jakke [ rzeczownik ] = płaszcz
jakke [ rzeczownik ] = żakiet
jakke [ rzeczownik ] = kaftan
jakke [ rzeczownik ] = bluza
jakke [ rzeczownik ] = kaftanik
jakke [ rzeczownik ] = marynarka
jakke [ rzeczownik ] = kurtka
jakt [ rzeczownik ] = pościg
jakt [ rzeczownik ] = polowanie
jakt [ rzeczownik ] = poszukiwanie
jakt [ rzeczownik ] = jacht
jakt [ rzeczownik ] = myślistwo
jakt [ rzeczownik ] = łowiectwo
jakthund [ rzeczownik ] = ogar
jål [ rzeczownik ] = głupstwo
jål [ rzeczownik ] = głupota
jål [ rzeczownik ] = niedorzeczność
jåle [ czasownik ] = paradować
jam [ rzeczownik ] = zacięcie
jam [ rzeczownik ] = dżem
jam [ rzeczownik ] = marmolada
jam [ rzeczownik ] = konfitura
jammen [ przysłówek ] = rzeczywiście
jammen [ przysłówek ] = faktycznie
jammer [ rzeczownik ] = płacz
jammer [ rzeczownik ] = szkoda
jammer [ rzeczownik ] = żal
jammer [ rzeczownik ] = bieda
jammer [ rzeczownik ] = boleść
jammer [ rzeczownik ] = niedola
jammer [ rzeczownik ] = nędza
jammer [ rzeczownik ] = lament
jammer [ rzeczownik ] = narzekanie
jamre [ czasownik ] = stękać
jamre [ czasownik ] = zawodzić
jamre [ czasownik ] = biadolić
jamre [ czasownik ] = jęczeć
jamre [ czasownik ] = narzekać
januar [ rzeczownik ] = styczeń
jarl [ rzeczownik ] = hrabia
jarl [ rzeczownik ] = jarl
jarl [ rzeczownik ] = lord
jaspis [ rzeczownik ] = jaspis
jeger [ rzeczownik ] = łowca
jeksel [ rzeczownik ] = szlifierka
jeksel [ rzeczownik ] = szlifierz
jeksel [ rzeczownik ] = śrutownik
jente [ rzeczownik ] = panna
jente [ rzeczownik ] = dziewica
jente [ rzeczownik ] = buzia
jente [ rzeczownik ] = dziewucha
jente [ rzeczownik ] = dziewczynka
jente [ rzeczownik ] = dziewczyna
jeremiade [ rzeczownik ] = jeremiada
jern [ rzeczownik ] = żeliwo
jern [ rzeczownik ] = żelazo
jern [ rzeczownik ] = żelazko
jern [ rzeczownik ] = iron
jernbane [ rzeczownik ] = kolej
jernbanekonduktør [ rzeczownik ] = konduktor
jernbanestasjon [ rzeczownik ] = dworzec
jernbanetog [ rzeczownik ] = pociąg
jernbanevogn [ rzeczownik ] = wagon
jernmalm [ rzeczownik ] = ruda
jernverk [ rzeczownik ] = huta
jerpe [ rzeczownik ] = jarząbek
jerv [ rzeczownik ] = rosomak
jesuitt [ rzeczownik ] = jezuita
jetfly [ rzeczownik ] = odrzutowiec
jo [ przysłówek ] = owszem
jo [ przysłówek ] = tak
jo [ przysłówek ] = już
jo [ przysłówek ] = oczywiście
jobb [ rzeczownik ] = praca
jobb [ rzeczownik ] = zajęcie
jobb [ rzeczownik ] = akcydens
jobb [ rzeczownik ] = harówka
jobb [ rzeczownik ] = mikroekonomia
jockey [ rzeczownik ] = dżokej
jod [ rzeczownik ] = jod
jod [ rzeczownik ] = jodyna
jøde [ rzeczownik ] = żyd
jodle [ czasownik ] = jodłować
jogurt [ rzeczownik ] = jogurt
jolle [ rzeczownik ] = jol
jolle [ rzeczownik ] = jola
jolle [ rzeczownik ] = jolka
jomfru [ rzeczownik ] = panna
jomfru [ rzeczownik ] = dziewica
jomfrunalsk [ przymiotnik ] = staropanieński
jord [ rzeczownik ] = podstawa
jord [ rzeczownik ] = plugastwo
jord [ rzeczownik ] = podłoże
jord [ rzeczownik ] = osuwanie
jord [ rzeczownik ] = świństwo
jord [ rzeczownik ] = świat
jord [ rzeczownik ] = uziemienie
jord [ rzeczownik ] = ziemia
jord [ rzeczownik ] = gleba
jord [ rzeczownik ] = błoto
jord [ rzeczownik ] = dno
jord [ rzeczownik ] = brud
jord [ rzeczownik ] = grunt
jord [ rzeczownik ] = kraj
jord [ rzeczownik ] = nieczystość
jord [ rzeczownik ] = ląd
jord [ rzeczownik ] = kula
jord [ rzeczownik ] = kraina
jordbær [ rzeczownik ] = poziomka
jordbær [ rzeczownik ] = truskawka
jordbruk [ rzeczownik ] = rolnictwo
jorde [ rzeczownik ] = pole
jordegods [ rzeczownik ] = włość
jordegods [ rzeczownik ] = dobro
jordegods [ rzeczownik ] = majątek
jordisk [ przymiotnik ] = ziemny
jordisk [ przymiotnik ] = ziemski
jordisk [ przymiotnik ] = doczesny
jordisk [ przymiotnik ] = lądowy
jordmor [ rzeczownik ] = akuszerka
jordnær [ przymiotnik ] = przyziemny
jordskjelv [ rzeczownik ] = trzęsienie
jordskjelv [ rzeczownik ] = wstrząs
journal [ rzeczownik ] = pismo
journal [ rzeczownik ] = pamiętnik
journal [ rzeczownik ] = żurnal
journal [ rzeczownik ] = czasopismo
journal [ rzeczownik ] = dziennik
journal [ rzeczownik ] = gazeta
journalist [ rzeczownik ] = żurnalista
journalist [ rzeczownik ] = dziennikarz
jovial [ przymiotnik ] = jowialny
jubel [ rzeczownik ] = radość
jubel [ rzeczownik ] = radowanie
jubel [ rzeczownik ] = rozradowanie
jubel [ rzeczownik ] = uniesienie
jubel [ rzeczownik ] = zachwyt
jubel [ rzeczownik ] = entuzjazm
jubileum [ rzeczownik ] = jubileusz
juble [ czasownik ] = cieszyć
judaisme [ rzeczownik ] = judaizm
judisium [ rzeczownik ] = orzeczenie
judisium [ rzeczownik ] = wyrok
jugl [ rzeczownik ] = błyskotka
juice [ rzeczownik ] = sok
juks [ rzeczownik ] = oszustwo
juks [ rzeczownik ] = oszukiwanie
juks [ rzeczownik ] = ściąganie
jukse [ czasownik ] = oszukiwać
jul [ rzeczownik ] = gwiazdka
jul [ rzeczownik ] = głupota
jul [ rzeczownik ] = lipiec
julenisse [ rzeczownik ] = gwiazdor
juletre [ rzeczownik ] = choinka
juli [ rzeczownik ] = lipiec
jumper [ rzeczownik ] = pulower
jumper [ rzeczownik ] = sweter
jumper [ rzeczownik ] = skoczek
jumper [ rzeczownik ] = bluza
jumper [ rzeczownik ] = dżemper
jungel [ rzeczownik ] = dżungla
juni [ rzeczownik ] = czerw
juni [ rzeczownik ] = czerwiec
junior [ rzeczownik ] = junior
junta [ rzeczownik ] = junta
jur [ rzeczownik ] = przemieszczenie
jur [ rzeczownik ] = przesunięcie
jur [ rzeczownik ] = zmiana
jur [ rzeczownik ] = wykręt
jur [ rzeczownik ] = wymię
jura [ rzeczownik ] = prawo
juridisk [ przymiotnik ] = prawniczy
juridisk [ przymiotnik ] = prawny
juridisk [ przymiotnik ] = legalny
jurist [ rzeczownik ] = prawnik
jurist [ rzeczownik ] = adwokat
jurist [ rzeczownik ] = jurysta
jurist [ rzeczownik ] = obrońca
jurymann [ rzeczownik ] = juror
jus [ rzeczownik ] = prawo
jus [ rzeczownik ] = sos
just [ przysłówek ] = słusznie
just [ przysłówek ] = właśnie
just [ przysłówek ] = już
justere [ czasownik ] = regulować
justere [ czasownik ] = wyregulować
justere [ czasownik ] = dopasować
justere [ czasownik ] = dostroić
justere [ czasownik ] = dostosować
jute [ rzeczownik ] = juta
juv [ rzeczownik ] = parów
juv [ rzeczownik ] = wąwóz
juvel [ rzeczownik ] = skarbczyk
juvel [ rzeczownik ] = cacko
juvel [ rzeczownik ] = klejnot
juveler [ rzeczownik ] = jubiler
jypling [ rzeczownik ] = młokos
kabal [ rzeczownik ] = pasjans
kabaret [ rzeczownik ] = kabaret
kabel [ rzeczownik ] = przewód
kabel [ rzeczownik ] = kablogram
kabel [ rzeczownik ] = depesza
kabel [ rzeczownik ] = kabel
kabel [ rzeczownik ] = lina
kabin [ rzeczownik ] = kabina
kabin [ rzeczownik ] = kajuta
kabinett [ rzeczownik ] = gabinet
kabriolet [ rzeczownik ] = kabriolet
kabyss [ rzeczownik ] = galera
kadaver [ rzeczownik ] = padlina
kadaver [ rzeczownik ] = trup
kadaver [ rzeczownik ] = ścierwo
kadaver [ rzeczownik ] = zwłoki
kadens [ rzeczownik ] = kadencja
kader [ rzeczownik ] = oprawa
kader [ rzeczownik ] = rama
kader [ rzeczownik ] = futryna
kader [ rzeczownik ] = kadra
kader [ rzeczownik ] = obramowanie
kadett [ rzeczownik ] = kadet
kafé [ rzeczownik ] = kafejka
kafé [ rzeczownik ] = kawiarenka
kafé [ rzeczownik ] = kawiarnia
kafeteria [ rzeczownik ] = kafeteria
kafeteria [ rzeczownik ] = bufet
kafeteria [ rzeczownik ] = kawiarnia
kaftan [ rzeczownik ] = kaftan
kagge [ rzeczownik ] = baryłka
kagge [ rzeczownik ] = beczułka
kahytt [ rzeczownik ] = kabina
kahytt [ rzeczownik ] = kajuta
kai [ rzeczownik ] = przystań
kai [ rzeczownik ] = estakada
kai [ rzeczownik ] = nadbrzeże
kai [ rzeczownik ] = molo
kai [ rzeczownik ] = keja
kai [ rzeczownik ] = nabrzeże
kaie [ rzeczownik ] = kawka
kajakk [ rzeczownik ] = kajak
kakadu [ rzeczownik ] = kakadu
kakao [ rzeczownik ] = kakao
kake [ rzeczownik ] = piernik
kake [ rzeczownik ] = placek
kake [ rzeczownik ] = tort
kake [ rzeczownik ] = ciasto
kake [ rzeczownik ] = cegiełka
kake [ rzeczownik ] = babka
kake [ rzeczownik ] = ciastko
kake [ rzeczownik ] = kołacz
kakerlakk [ rzeczownik ] = prusak
kakerlakk [ rzeczownik ] = karaluch
kakkelomn [ rzeczownik ] = piec
kakkelomn [ rzeczownik ] = palenisko
kakkelomn [ rzeczownik ] = kuchenka
kakle [ czasownik ] = gdakać
kaktus [ rzeczownik ] = kaktus
kål [ rzeczownik ] = kapusta
kala [ rzeczownik ] = ryba
kalamitet [ rzeczownik ] = nieszczęście
kalamitet [ rzeczownik ] = niedola
kalamitet [ rzeczownik ] = klęska
kalas [ rzeczownik ] = przyjęcie
kalas [ rzeczownik ] = wieczorek
kalas [ rzeczownik ] = uroczystość
kalas [ rzeczownik ] = święto
kalas [ rzeczownik ] = zabawa
kalas [ rzeczownik ] = festyn
kalas [ rzeczownik ] = biesiada
kalas [ rzeczownik ] = hulanka
kald [ przysłówek ] = zimno
kald [ przymiotnik ] = zimny
kald [ przymiotnik ] = chłodny
kald [ przymiotnik ] = mroźny
kalender [ rzeczownik ] = rocznik
kalender [ rzeczownik ] = almanach
kalender [ rzeczownik ] = kalendarz
kalesje [ rzeczownik ] = buda
kalesje [ rzeczownik ] = nakrycie
kaliber [ rzeczownik ] = kaliber
kalk [ rzeczownik ] = puchar
kalk [ rzeczownik ] = wapniak
kalk [ rzeczownik ] = wapń
kalk [ rzeczownik ] = wapień
kalk [ rzeczownik ] = wapno
kalk [ rzeczownik ] = bielidło
kalk [ rzeczownik ] = kreda
kalk [ rzeczownik ] = kielich
kalke [ czasownik ] = tynkować
kalke [ czasownik ] = bielić
kalkerpapir [ rzeczownik ] = kalka
kalkstein [ rzeczownik ] = wapniowiec
kalkstein [ rzeczownik ] = wapień
kalkstein [ rzeczownik ] = wapniak
kalkulasjon [ rzeczownik ] = rachuba
kalkulasjon [ rzeczownik ] = obliczenie
kalkulasjon [ rzeczownik ] = kalkulacja
kalkulator [ rzeczownik ] = kosztorysant
kalkulator [ rzeczownik ] = kalkulator
kalkulere [ czasownik ] = rachować
kalkulere [ czasownik ] = obliczać
kalkulere [ czasownik ] = kalkulować
kalkun [ rzeczownik ] = indyk
kalkyle [ rzeczownik ] = rachuba
kalkyle [ rzeczownik ] = kalkulacja
kall [ rzeczownik ] = powołanie
kall [ rzeczownik ] = wezwanie
kall [ rzeczownik ] = wołanie
kall [ rzeczownik ] = zew
kall [ rzeczownik ] = zawołanie
kall [ rzeczownik ] = fach
kalle [ czasownik ] = przyzywać
kalle [ czasownik ] = wywołać
kalle [ czasownik ] = wzywać
kalle [ czasownik ] = wołać
kalle [ czasownik ] = zwoływać
kalle [ czasownik ] = dzwonić
kalle [ czasownik ] = nazywać
kalle [ czasownik ] = nazwać
kalori [ rzeczownik ] = kaloria
kalorimeter [ rzeczownik ] = ciepłomierz
kalorimeter [ rzeczownik ] = kalorymetr
kalosje [ rzeczownik ] = deszczowiec
kalosje [ rzeczownik ] = kalosz
kålrabi [ rzeczownik ] = brukiew
kålrabi [ rzeczownik ] = kalarepa
kålrot [ rzeczownik ] = brukiew
kalsium [ rzeczownik ] = wapń
kalsium [ rzeczownik ] = wapień
kalsium [ rzeczownik ] = wapnienie
kalv [ rzeczownik ] = cielak
kalv [ rzeczownik ] = łydka
kalve [ czasownik ] = ocielić
kam [ rzeczownik ] = czub
kam [ rzeczownik ] = grzebień
kamel [ rzeczownik ] = wielbłąd
kamel [ rzeczownik ] = dureń
kameleon [ rzeczownik ] = kameleon
kamelia [ rzeczownik ] = kamelia
kamera [ rzeczownik ] = kamera
kamerat [ rzeczownik ] = przyjaciel
kamerat [ rzeczownik ] = towarzysz
kamerat [ rzeczownik ] = kolega
kamerat [ rzeczownik ] = kumpel
kamerat [ rzeczownik ] = kompan
kameratskap [ rzeczownik ] = przyjaźń
kameratskap [ rzeczownik ] = towarzystwo
kameratskap [ rzeczownik ] = koleżeństwo
kameratslig [ przymiotnik ] = przyjazny
kameratslig [ przymiotnik ] = towarzyski
kameratslig [ przymiotnik ] = koleżeński
kamfer [ rzeczownik ] = kamfora
kamgarn [ rzeczownik ] = włóczka
kamille [ rzeczownik ] = rumianek
kamin [ rzeczownik ] = palenisko
kamin [ rzeczownik ] = piec
kamin [ rzeczownik ] = grzejnik
kamin [ rzeczownik ] = komin
kamin [ rzeczownik ] = kominek
kamin [ rzeczownik ] = ognisko
kammer [ rzeczownik ] = pokój
kammer [ rzeczownik ] = izba
kammer [ rzeczownik ] = cela
kammer [ rzeczownik ] = alkowa
kammer [ rzeczownik ] = komora
kammer [ rzeczownik ] = komórka
kammer [ rzeczownik ] = komnata
kammermusikk [ rzeczownik ] = kameralistyka
kammerpike [ rzeczownik ] = pokojówka
kamp [ rzeczownik ] = potyczka
kamp [ rzeczownik ] = walka
kamp [ rzeczownik ] = rozgrywka
kamp [ rzeczownik ] = tabor
kamp [ rzeczownik ] = zabawianie
kamp [ rzeczownik ] = zwierzyna
kamp [ rzeczownik ] = bój
kamp [ rzeczownik ] = gra
kamp [ rzeczownik ] = dziczyzna
kamp [ rzeczownik ] = batalia
kamp [ rzeczownik ] = bitwa
kamp [ rzeczownik ] = mecz
kamp [ rzeczownik ] = obozowanie
kamp [ rzeczownik ] = konflikt
kamp [ rzeczownik ] = kłótnia
kamp [ rzeczownik ] = obozowisko
kamp [ rzeczownik ] = obóz
kampanje [ rzeczownik ] = akcja
kampanje [ rzeczownik ] = kampania
kampere [ czasownik ] = obozować
kampestein [ rzeczownik ] = otoczak
kamuflasje [ rzeczownik ] = maskowanie
kan [ rzeczownik ] = puszka
kan [ rzeczownik ] = dzban
kan [ rzeczownik ] = dzbanek
kanal [ rzeczownik ] = pasjans
kanal [ rzeczownik ] = rowek
kanal [ rzeczownik ] = przewód
kanal [ rzeczownik ] = przesmyk
kanal [ rzeczownik ] = farwater
kanal [ rzeczownik ] = kanał
kanal [ rzeczownik ] = kanalik
kanal [ rzeczownik ] = koryto
kanal [ rzeczownik ] = korytko
kanapé [ rzeczownik ] = kanapa
kanapé [ rzeczownik ] = kanapka
kanarifugl [ rzeczownik ] = kanarek
kandidat [ rzeczownik ] = absolwent
kandidat [ rzeczownik ] = kand
kandidat [ rzeczownik ] = kandydat
kandidat [ rzeczownik ] = kandydowanie
kandidatur [ rzeczownik ] = kandydatura
kandisere [ czasownik ] = kandyzować
kanel [ rzeczownik ] = cynamon
kanevas [ rzeczownik ] = płótno
kanin [ rzeczownik ] = królik
kanne [ rzeczownik ] = powództwo
kanne [ rzeczownik ] = oskarżenie
kanne [ rzeczownik ] = skarga
kanne [ rzeczownik ] = zażalenie
kanne [ rzeczownik ] = dzbanek
kanne [ rzeczownik ] = czajnik
kanne [ rzeczownik ] = dzban
kanne [ rzeczownik ] = garnek
kanne [ rzeczownik ] = doniczka
kanne [ rzeczownik ] = bańka
kanne [ rzeczownik ] = konew
kanne [ rzeczownik ] = konewka
kanne [ rzeczownik ] = naczynie
kannibal [ rzeczownik ] = ludożerca
kannibal [ rzeczownik ] = kanibal
kannik [ rzeczownik ] = kanonik
kano [ rzeczownik ] = kajakarstwo
kano [ rzeczownik ] = kajak
kano [ rzeczownik ] = czółno
kano [ rzeczownik ] = łódka
kanon [ rzeczownik ] = armata
kanon [ rzeczownik ] = działko
kanon [ rzeczownik ] = działo
kanon [ rzeczownik ] = kaliber
kanon [ rzeczownik ] = kanon
kanonbåt [ rzeczownik ] = kanonierka
kanoner [ rzeczownik ] = artylerzysta
kanoner [ rzeczownik ] = kanonier
kanskje [ przysłówek ] = może
kant [ rzeczownik ] = okolica
kant [ rzeczownik ] = rąbek
kant [ rzeczownik ] = strona
kant [ rzeczownik ] = skórka
kant [ rzeczownik ] = skraj
kant [ rzeczownik ] = boczek
kant [ rzeczownik ] = bok
kant [ rzeczownik ] = brzeg
kant [ rzeczownik ] = koronka
kant [ rzeczownik ] = obwódka
kant [ rzeczownik ] = kierunek
kant [ rzeczownik ] = miedza
kant [ rzeczownik ] = obrzeże
kant [ rzeczownik ] = kraniec
kant [ rzeczownik ] = lamówka
kant [ rzeczownik ] = kant
kant [ rzeczownik ] = obramowanie
kant [ rzeczownik ] = krawędź
kantarell [ rzeczownik ] = kurka
kantate [ rzeczownik ] = oratorium
kantate [ rzeczownik ] = kantata
kante [ czasownik ] = przewrócić
kante [ czasownik ] = wywrócić
kante [ czasownik ] = obrębić
kantine [ rzeczownik ] = stołówka
kantine [ rzeczownik ] = menażka
kantine [ rzeczownik ] = kantyna
kantre [ czasownik ] = przewrócić
kantre [ czasownik ] = utrącić
kantre [ czasownik ] = wywrócić
kantre [ czasownik ] = obalić
kantstein [ rzeczownik ] = krawężnik
kanvas [ rzeczownik ] = płótno
kanyle [ rzeczownik ] = wskazówka
kanyle [ rzeczownik ] = igła
kaos [ rzeczownik ] = pandemonium
kaos [ rzeczownik ] = bałagan
kaos [ rzeczownik ] = bezrząd
kaos [ rzeczownik ] = chaotyczność
kaos [ rzeczownik ] = bezład
kaos [ rzeczownik ] = chaos
kaos [ rzeczownik ] = odmęt
kaotisk [ przymiotnik ] = chaotyczny
kapasitet [ rzeczownik ] = pojemność
kapasitet [ rzeczownik ] = zdolność
kapasitet [ rzeczownik ] = wydolność
kapasitet [ rzeczownik ] = wydajność
kapasitet [ rzeczownik ] = objętość
kåpe [ rzeczownik ] = palto
kåpe [ rzeczownik ] = płaszcz
kåpe [ rzeczownik ] = peleryna
kåpe [ rzeczownik ] = okrycie
kåpe [ rzeczownik ] = osłona
kapell [ rzeczownik ] = orkiestra
kapell [ rzeczownik ] = kapela
kapell [ rzeczownik ] = kaplica
kapell [ rzeczownik ] = kapliczka
kapellan [ rzeczownik ] = pleban
kapellan [ rzeczownik ] = pasterz
kapellan [ rzeczownik ] = proboszcz
kapellan [ rzeczownik ] = pastor
kapellan [ rzeczownik ] = wikary
kapellan [ rzeczownik ] = wikariusz
kaper [ rzeczownik ] = korsarz
kapital [ rzeczownik ] = stolica
kapital [ rzeczownik ] = kapitał
kapitalisme [ rzeczownik ] = kapitalizm
kapitalisme [ rzeczownik ] = kapitalista
kapittel [ rzeczownik ] = rozdział
kapittel [ rzeczownik ] = kapituła
kapittel [ rzeczownik ] = kapitularz
kapitulasjon [ rzeczownik ] = kapitulacja
kapp [ rzeczownik ] = przylądek
kapp [ rzeczownik ] = zapał
kapp [ rzeczownik ] = gorliwość
kapp [ rzeczownik ] = cypel
kappe [ rzeczownik ] = przylądek
kappe [ rzeczownik ] = palto
kappe [ rzeczownik ] = płaszcz
kappe [ rzeczownik ] = pokrywa
kappe [ rzeczownik ] = czapka
kappe [ rzeczownik ] = beret
kappe [ rzeczownik ] = jarmułka
kappe [ rzeczownik ] = kaptur
kappes [ czasownik ] = współzawodniczyć
kappløp [ rzeczownik ] = bieg
kapre [ czasownik ] = pojmać
kapre [ czasownik ] = zdobyć
kapring [ rzeczownik ] = porywanie
kaprise [ rzeczownik ] = kaprys
kapsel [ rzeczownik ] = osłona
kapsel [ rzeczownik ] = futerał
kapsel [ rzeczownik ] = kapsułka
kapsel [ rzeczownik ] = kapsuła
kapsel [ rzeczownik ] = obudowa
kapsel [ rzeczownik ] = kapsel
kaptein [ rzeczownik ] = dowódca
kaptein [ rzeczownik ] = kapitan
kar [ rzeczownik ] = powóz
kar [ rzeczownik ] = samochód
kar [ rzeczownik ] = wanna
kar [ rzeczownik ] = zbiornik
kar [ rzeczownik ] = wóz
kar [ rzeczownik ] = wózek
kar [ rzeczownik ] = kadź
kar [ rzeczownik ] = balia
kar [ rzeczownik ] = chłop
kar [ rzeczownik ] = gość
kar [ rzeczownik ] = chłopak
kar [ rzeczownik ] = beczka
kar [ rzeczownik ] = furmanka
kar [ rzeczownik ] = facet
kar [ rzeczownik ] = mężczyzna
kar [ rzeczownik ] = naczynie
kår [ rzeczownik ] = położenie
kår [ rzeczownik ] = stan
kår [ rzeczownik ] = grono
kår [ rzeczownik ] = korpus
karabin [ rzeczownik ] = karabin
karaffel [ rzeczownik ] = karafka
karakter [ rzeczownik ] = osoba
karakter [ rzeczownik ] = rola
karakter [ rzeczownik ] = rodzaj
karakter [ rzeczownik ] = reputacja
karakter [ rzeczownik ] = osobowość
karakter [ rzeczownik ] = rachunek
karakter [ rzeczownik ] = postać
karakter [ rzeczownik ] = typek
karakter [ rzeczownik ] = typ
karakter [ rzeczownik ] = stopień
karakter [ rzeczownik ] = znak
karakter [ rzeczownik ] = właściwość
karakter [ rzeczownik ] = charakter
karakter [ rzeczownik ] = charakterystyka
karakter [ rzeczownik ] = ocena
karakter [ rzeczownik ] = litera
karakterisere [ czasownik ] = cechować
karakterisere [ czasownik ] = charakteryzować
karakteristisk [ przymiotnik ] = znamienny
karakteristisk [ przymiotnik ] = charakterystyczny
karaktertrekk [ rzeczownik ] = cecha
karamell [ rzeczownik ] = cukierek
karamell [ rzeczownik ] = karmel
karantene [ rzeczownik ] = kwarantanna
karat [ rzeczownik ] = karat
karate [ rzeczownik ] = karate
karavane [ rzeczownik ] = pociąg
karavane [ rzeczownik ] = orszak
karavane [ rzeczownik ] = karawana
karbon [ rzeczownik ] = węgiel
karbon [ rzeczownik ] = kopia
karbonade [ rzeczownik ] = kotlet
karbonat [ rzeczownik ] = węglan
kårde [ rzeczownik ] = szabla
kårde [ rzeczownik ] = miecz
kardemomme [ rzeczownik ] = kardamon
kardinal [ rzeczownik ] = kardynał
kardiologi [ rzeczownik ] = kardiologia
kåre [ czasownik ] = wybierać
kåre [ czasownik ] = wybrać
kåre [ czasownik ] = obierać
karet [ rzeczownik ] = kareta
karikatur [ rzeczownik ] = karykatura
karm [ rzeczownik ] = oparcie
karm [ rzeczownik ] = oprawa
karm [ rzeczownik ] = rama
karm [ rzeczownik ] = drzwi
karma [ rzeczownik ] = karma
karmelitt [ rzeczownik ] = karmelita
karmin [ rzeczownik ] = karmin
karmosin [ rzeczownik ] = purpura
karmosin [ rzeczownik ] = szkarłat
karneval [ rzeczownik ] = karnawał
karosseri [ rzeczownik ] = podwozie
karosseri [ rzeczownik ] = karoseria
karpe [ rzeczownik ] = karp
karriere [ rzeczownik ] = powołanie
karriere [ rzeczownik ] = zawód
karriere [ rzeczownik ] = kariera
karse [ rzeczownik ] = rzeżucha
kart [ rzeczownik ] = plakat
kart [ rzeczownik ] = pocztówka
kart [ rzeczownik ] = wykres
kart [ rzeczownik ] = afisz
kart [ rzeczownik ] = bilet
kart [ rzeczownik ] = karton
kart [ rzeczownik ] = karta
kart [ rzeczownik ] = mapa
kartell [ rzeczownik ] = kartel
kartong [ rzeczownik ] = pudełko
kartong [ rzeczownik ] = tektura
kartong [ rzeczownik ] = karton
kartotek [ rzeczownik ] = kartoteka
karusell [ rzeczownik ] = karuzela
karve [ rzeczownik ] = kminek
kåseri [ rzeczownik ] = esej
kåseri [ rzeczownik ] = felieton
kaserne [ rzeczownik ] = koszary
kasino [ rzeczownik ] = kasyno
kasjmir [ rzeczownik ] = kaszmir
kaskade [ rzeczownik ] = kaskada
kassalapp [ rzeczownik ] = świstek
kassalapp [ rzeczownik ] = bilet
kasse [ rzeczownik ] = pudło
kasse [ rzeczownik ] = pudełko
kasse [ rzeczownik ] = paka
kasse [ rzeczownik ] = torebka
kasse [ rzeczownik ] = skrzynka
kasse [ rzeczownik ] = skrzynia
kasse [ rzeczownik ] = worek
kasse [ rzeczownik ] = kasa
kassere [ czasownik ] = wyrzucić
kasserer [ rzeczownik ] = podskarbi
kasserer [ rzeczownik ] = skarbnik
kasserer [ rzeczownik ] = kasjer
kasserolle [ rzeczownik ] = patelnia
kasserolle [ rzeczownik ] = rondel
kassett [ rzeczownik ] = kaseta
kast [ rzeczownik ] = pozbycie
kast [ rzeczownik ] = szafa
kast [ rzeczownik ] = szafka
kast [ rzeczownik ] = rzucenie
kast [ rzeczownik ] = rzut
kast [ rzeczownik ] = miotanie
kastanje [ rzeczownik ] = kasztan
kaste [ czasownik ] = podrzucać
kaste [ czasownik ] = rzucać
kaste [ czasownik ] = rzucić
kaste [ czasownik ] = rzutować
kaste [ czasownik ] = rozkołysać
kaste [ czasownik ] = wymiotować
kaste [ czasownik ] = zrzucać
kaste [ czasownik ] = ciskać
kaste [ czasownik ] = miotać
kaste [ czasownik ] = obrzucić
kastrere [ czasownik ] = zniewieścieć
kastrere [ czasownik ] = kastrować
kasus [ rzeczownik ] = przypadek
kåt [ przymiotnik ] = dziki
katalog [ rzeczownik ] = spis
katalog [ rzeczownik ] = katalog
katalog [ rzeczownik ] = kartoteka
katalysator [ rzeczownik ] = katalizator
katalysator [ rzeczownik ] = kataliza
katapult [ rzeczownik ] = proca
katapult [ rzeczownik ] = katapulta
katarr [ rzeczownik ] = katar
katarr [ rzeczownik ] = nieżyt
katastrofal [ przymiotnik ] = zgubny
katastrofal [ przymiotnik ] = nieszczęsny
katastrofal [ przymiotnik ] = katastrofalny
katastrofal [ przymiotnik ] = katastroficzny
katastrofe [ rzeczownik ] = tragedia
katastrofe [ rzeczownik ] = katastrofa
katastrofe [ rzeczownik ] = kataklizm
katastrofe [ rzeczownik ] = klęska
katastrofe [ rzeczownik ] = nieszczęście
katedral [ rzeczownik ] = katedra
kategori [ rzeczownik ] = rodzaj
kategori [ rzeczownik ] = rząd
kategori [ rzeczownik ] = klasa
kategori [ rzeczownik ] = kategoria
kategorisk [ przymiotnik ] = stanowczy
kategorisk [ przymiotnik ] = kategoryczny
katekisme [ rzeczownik ] = katechizm
kateter [ rzeczownik ] = pulpit
kation [ rzeczownik ] = kation
katolikk [ rzeczownik ] = katolik
katt [ rzeczownik ] = kot
kattunge [ rzeczownik ] = zalotnica
kattunge [ rzeczownik ] = kociak
kausjon [ rzeczownik ] = poręczenie
kausjon [ rzeczownik ] = rękojmia
kausjon [ rzeczownik ] = poręczyciel
kausjon [ rzeczownik ] = poręka
kausjon [ rzeczownik ] = wadium
kausjon [ rzeczownik ] = kabłąk
kausjon [ rzeczownik ] = gwarancja
kausjon [ rzeczownik ] = obłąk
kausjon [ rzeczownik ] = kaucja
kausjonist [ rzeczownik ] = poręka
kautsjuk [ rzeczownik ] = kauczuk
kav [ rzeczownik ] = zgiełk
kav [ rzeczownik ] = wrzawa
kavaleri [ rzeczownik ] = kawaleria
kavalkade [ rzeczownik ] = kawalkada
kave [ czasownik ] = szamotać
kaviar [ rzeczownik ] = kawior
kavring [ rzeczownik ] = sucharek
kavring [ rzeczownik ] = suchar
kefir [ rzeczownik ] = kefir
keivhendt [ przymiotnik ] = leworęczny
kenguru [ rzeczownik ] = kangur
kennel [ rzeczownik ] = psiarnia
kentaur [ rzeczownik ] = centaur
keramikk [ rzeczownik ] = ceramika
ketchup [ rzeczownik ] = ketchup
kikhoste [ rzeczownik ] = koklusz
kikke [ czasownik ] = zaglądać
kikkert [ rzeczownik ] = teleskop
kikkert [ rzeczownik ] = lorneta
kikkert [ rzeczownik ] = lornetka
kikkert [ rzeczownik ] = luneta
kikkhull [ rzeczownik ] = przeziernik
kile [ rzeczownik ] = klinowanie
kile [ rzeczownik ] = klin
kilen [ przymiotnik ] = łaskotliwy
kilen [ przymiotnik ] = łechtliwy
kilo [ rzeczownik ] = kilogram
kilometer [ rzeczownik ] = kilometr
kime [ rzeczownik ] = zarodek
Kina [ rzeczownik ] = spór
Kina [ rzeczownik ] = zatarg
Kina [ rzeczownik ] = kłótnia
kinin [ rzeczownik ] = chinina
kinin [ rzeczownik ] = kinina
kinn [ rzeczownik ] = podbródek
kinn [ rzeczownik ] = broda
kino [ rzeczownik ] = kino
kino [ rzeczownik ] = kinematografia
kiosk [ rzeczownik ] = stoisko
kiosk [ rzeczownik ] = budka
kiosk [ rzeczownik ] = kabina
kiosk [ rzeczownik ] = kiosk
kiropraktor [ rzeczownik ] = kręgarz
kirsebær [ rzeczownik ] = wisienka
kirsebær [ rzeczownik ] = wiśnia
kirsebær [ rzeczownik ] = czereśnia
kirurg [ rzeczownik ] = chirurg
kirurg [ rzeczownik ] = felczer
kiste [ rzeczownik ] = paka
kiste [ rzeczownik ] = pudło
kiste [ rzeczownik ] = pudełko
kiste [ rzeczownik ] = trumna
kiste [ rzeczownik ] = skrzynka
kiste [ rzeczownik ] = skrzynia
kiste [ rzeczownik ] = szkatułka
kiste [ rzeczownik ] = gruchot
kiste [ rzeczownik ] = klatka
kiste [ rzeczownik ] = kufer
kitt [ rzeczownik ] = kit
kittel [ rzeczownik ] = bluzka
kittel [ rzeczownik ] = bluza
kittel [ rzeczownik ] = kocioł
kittel [ rzeczownik ] = kitel
kittel [ rzeczownik ] = kubrak
kiv [ rzeczownik ] = spór
kiv [ rzeczownik ] = kłótnia
kjæle [ czasownik ] = pieścić
kjæle [ czasownik ] = głaskać
kjæledyr [ rzeczownik ] = zwierzątko
kjælen [ przymiotnik ] = pieszczotliwy
kjær [ przymiotnik ] = drogi
kjær [ przymiotnik ] = miły
kjæraste [ rzeczownik ] = kochanek
kjærlig [ przymiotnik ] = przyjazny
kjærlig [ przymiotnik ] = tkliwy
kjærlig [ przymiotnik ] = serdeczny
kjærleik [ rzeczownik ] = zaloty
kjake [ rzeczownik ] = szczęka
kjapp [ przymiotnik ] = rychły
kjapp [ przymiotnik ] = szybki
kjede [ czasownik ] = zanudzać
kjede [ rzeczownik ] = kajdany
kjede [ czasownik ] = nudzić
kjede [ rzeczownik ] = łańcuch
kjede [ rzeczownik ] = naszyjnik
kjede [ rzeczownik ] = łańcuszek
kjedelig [ przymiotnik ] = tępy
kjedelig [ przymiotnik ] = dokuczliwy
kjedelig [ przymiotnik ] = bezduszny
kjedelig [ przymiotnik ] = nudny
kjedelig [ przymiotnik ] = nieciekawy
kjedelig [ przymiotnik ] = monotonny
kjeft [ rzeczownik ] = pysk
kjeft [ rzeczownik ] = ryj
kjeft [ rzeczownik ] = morda
kjegle [ rzeczownik ] = stożek
kjegle [ rzeczownik ] = szyszka
kjegle [ rzeczownik ] = konus
kjekk [ przymiotnik ] = pokaźny
kjekk [ przymiotnik ] = postawny
kjekk [ przymiotnik ] = przystojny
kjekk [ przymiotnik ] = urodziwy
kjekk [ przymiotnik ] = uprzejmy
kjekk [ przymiotnik ] = sympatyczny
kjekk [ przymiotnik ] = dzielny
kjekk [ przymiotnik ] = dorodny
kjekk [ przymiotnik ] = foremny
kjeks [ rzeczownik ] = sucharek
kjeks [ rzeczownik ] = suchar
kjeks [ rzeczownik ] = biszkopt
kjeks [ rzeczownik ] = biskwit
kjeks [ rzeczownik ] = herbatnik
kjeks [ rzeczownik ] = ciastko
kjeks [ rzeczownik ] = kornet
kjeks [ rzeczownik ] = kornecista
kjele [ rzeczownik ] = czajnik
kjele [ rzeczownik ] = kociołek
kjele [ rzeczownik ] = kocioł
kjelke [ rzeczownik ] = saneczki
kjelke [ rzeczownik ] = sanki
kjeller [ rzeczownik ] = piwnica
kjeller [ rzeczownik ] = podziemie
kjeller [ rzeczownik ] = suterena
kjeltring [ rzeczownik ] = szelma
kjeltring [ rzeczownik ] = szubrawiec
kjeltring [ rzeczownik ] = drań
kjeltring [ rzeczownik ] = łotr
kjeltring [ rzeczownik ] = łajdak
kjemi [ rzeczownik ] = chemizm
kjemi [ rzeczownik ] = chemia
kjemisk [ przymiotnik ] = chemiczny
kjemme [ czasownik ] = uczesać
kjemme [ czasownik ] = czesać
kjempe [ rzeczownik ] = olbrzym
kjempe [ rzeczownik ] = wielkolud
kjendis [ rzeczownik ] = gwiazda
kjenne [ czasownik ] = poznać
kjenne [ czasownik ] = znać
kjenning [ rzeczownik ] = decyzja
kjennemerke [ rzeczownik ] = znak
kjennemerke [ rzeczownik ] = cecha
kjenner [ rzeczownik ] = znawca
kjennskap [ rzeczownik ] = poufałość
kjennskap [ rzeczownik ] = wiedza
kjennskap [ rzeczownik ] = znajomość
kjensgjerning [ rzeczownik ] = zdarzenie
kjensgjerning [ rzeczownik ] = fakt
kjent [ przymiotnik ] = wiadomy
kjent [ przymiotnik ] = znajomy
kjent [ przymiotnik ] = nieobcy
kjent [ przymiotnik ] = konfidencjonalny
kjepp [ rzeczownik ] = pałka
kjepp [ rzeczownik ] = laska
kjepp [ rzeczownik ] = kij
kjepphest [ rzeczownik ] = fanaberia
kjepphest [ rzeczownik ] = bzik
kjerne [ rzeczownik ] = rdzeń
kjerne [ rzeczownik ] = owocnia
kjerne [ rzeczownik ] = ogryzek
kjerne [ rzeczownik ] = puchlina
kjerne [ rzeczownik ] = pestka
kjerne [ rzeczownik ] = sedno
kjerne [ rzeczownik ] = zarodek
kjerne [ rzeczownik ] = ziarnko
kjerne [ rzeczownik ] = jądro
kjerne [ rzeczownik ] = kierzanka
kjerne [ rzeczownik ] = maselnica
kjerne [ rzeczownik ] = maślnica
kjerne [ rzeczownik ] = nasienie
kjerre [ rzeczownik ] = wózek
kjerre [ rzeczownik ] = wóz
kjerre [ rzeczownik ] = furgon
kjerre [ rzeczownik ] = furmanka
kjerre [ rzeczownik ] = fura
kjerring [ rzeczownik ] = staruszka
kjertel [ rzeczownik ] = dławnica
kjertel [ rzeczownik ] = dławica
kjertel [ rzeczownik ] = gruczoł
kjetter [ rzeczownik ] = kacerz
kjetter [ rzeczownik ] = heretyk
kjetting [ rzeczownik ] = łańcuch
kjeve [ rzeczownik ] = szpona
kjeve [ rzeczownik ] = szczęka
kjeve [ rzeczownik ] = czeluść
kjøkken [ rzeczownik ] = kuchnia
kjøkkenbenk [ rzeczownik ] = stolnica
kjøl [ rzeczownik ] = stępka
kjøl [ rzeczownik ] = kil
kjole [ rzeczownik ] = sutanna
kjole [ rzeczownik ] = sukienka
kjole [ rzeczownik ] = szata
kjole [ rzeczownik ] = ubiór
kjole [ rzeczownik ] = suknia
kjole [ rzeczownik ] = strój
kjole [ rzeczownik ] = toga
kjole [ rzeczownik ] = frak
kjole [ rzeczownik ] = kociołek
kjole [ rzeczownik ] = odzież
kjøle [ czasownik ] = studzić
kjøle [ czasownik ] = chłodzić
kjøleanlegg [ rzeczownik ] = chłodnia
kjøleskap [ rzeczownik ] = chłodziarka
kjøleskap [ rzeczownik ] = chłodnia
kjøleskap [ rzeczownik ] = mrożnia
kjøleskap [ rzeczownik ] = lodówka
kjølevæske [ rzeczownik ] = chłodziwo
kjølig [ przymiotnik ] = chłodny
kjønn [ rzeczownik ] = rodzaj
kjønn [ rzeczownik ] = płeć
kjønn [ rzeczownik ] = seks
kjøp [ rzeczownik ] = sprawunek
kjøp [ rzeczownik ] = zakup
kjøp [ rzeczownik ] = wykupienie
kjøp [ rzeczownik ] = kupno
kjøp [ rzeczownik ] = nabytek
kjøp [ rzeczownik ] = nabycie
kjøpe [ czasownik ] = okupić
kjøpe [ czasownik ] = okupywać
kjøpe [ czasownik ] = skupować
kjøpe [ czasownik ] = zakupić
kjøpe [ czasownik ] = wykupić
kjøpe [ czasownik ] = zaopatrywać
kjøpe [ czasownik ] = kupować
kjøpe [ czasownik ] = kupić
kjøpe [ czasownik ] = nasprowadzać
kjøpe [ czasownik ] = nabywać
kjøpe [ czasownik ] = odkupić
kjøpe [ czasownik ] = nabyć
kjøpmann [ rzeczownik ] = sprzedawca
kjøpmann [ rzeczownik ] = sklepikarz
kjøpmann [ rzeczownik ] = handlowiec
kjøpmann [ rzeczownik ] = hurtownik
kjøpmann [ rzeczownik ] = kupiec
kjøre [ rzeczownik ] = pędzenie
kjøre [ czasownik ] = potoczyć
kjøre [ czasownik ] = prowadzić
kjøre [ czasownik ] = pójść
kjøre [ czasownik ] = rozgorzeć
kjøre [ rzeczownik ] = rulada
kjøre [ rzeczownik ] = run
kjøre [ czasownik ] = sypać
kjøre [ czasownik ] = toczyć
kjøre [ czasownik ] = wieźć
kjøre [ rzeczownik ] = uruchomienie
kjøre [ rzeczownik ] = uruchamianie
kjøre [ czasownik ] = wozić
kjøre [ czasownik ] = wpakować
kjøre [ czasownik ] = wodzić
kjøre [ czasownik ] = wygenerować
kjøre [ rzeczownik ] = wybieg
kjøre [ czasownik ] = zlać
kjøre [ czasownik ] = jeździć
kjøre [ czasownik ] = iść
kjøre [ czasownik ] = chodzić
kjøre [ czasownik ] = jechać
kjøre [ czasownik ] = nadlecieć
kjøre [ czasownik ] = kursować
kjøre [ czasownik ] = łzawić
kjøre [ czasownik ] = najechać
kjøre [ czasownik ] = kierować
kjøre [ czasownik ] = lać
kjøre [ rzeczownik ] = kursowanie
kjørekort [ rzeczownik ] = prawo
kjører [ rzeczownik ] = kierowca
kjøretøy [ rzeczownik ] = pojazd
kjøretøy [ rzeczownik ] = wehikuł
kjøring [ rzeczownik ] = wykonawstwo
kjøring [ rzeczownik ] = wykonanie
kjøring [ rzeczownik ] = egzekucja
kjøring [ rzeczownik ] = jazda
kjortel [ rzeczownik ] = palto
kjørvel [ rzeczownik ] = trybula
kjøter [ rzeczownik ] = pokurcz
kjøter [ rzeczownik ] = mieszaniec
kjøter [ rzeczownik ] = kundel
kjøtt [ rzeczownik ] = ciało
kjøtt [ rzeczownik ] = miąższ
kjøtt [ rzeczownik ] = mięso
kjøtt [ rzeczownik ] = mięsiwo
klå [ czasownik ] = pomacać
klå [ czasownik ] = dotykać
kladd [ rzeczownik ] = brudnopis
klaff [ rzeczownik ] = poła
klaff [ rzeczownik ] = zapadka
klaff [ rzeczownik ] = zastawka
klaff [ rzeczownik ] = łopot
klaff [ rzeczownik ] = klapa
klaff [ rzeczownik ] = nakrywka
klage [ rzeczownik ] = oskarżenie
klage [ rzeczownik ] = reklamacja
klage [ rzeczownik ] = pazur
klage [ rzeczownik ] = powództwo
klage [ czasownik ] = skarżyć
klage [ rzeczownik ] = skarga
klage [ rzeczownik ] = skarżenie
klage [ czasownik ] = uskarżać
klage [ rzeczownik ] = zawodzenie
klage [ rzeczownik ] = zażalenie
klage [ czasownik ] = zaskarżyć
klage [ czasownik ] = żalić
klage [ czasownik ] = narzekać
klage [ czasownik ] = naskarżyć
klage [ rzeczownik ] = narzekanie
klagemål [ rzeczownik ] = skarga
klam [ przymiotnik ] = podstawowy
klam [ przymiotnik ] = wilgotny
klam [ przymiotnik ] = mokry
klamme [ rzeczownik ] = klamra
klamme [ rzeczownik ] = nawias
klammeri [ rzeczownik ] = zwada
klamp [ rzeczownik ] = kloc
klamre [ czasownik ] = ująć
klander [ rzeczownik ] = nagana
klang [ rzeczownik ] = pierścionek
klang [ rzeczownik ] = pierścień
klang [ rzeczownik ] = dzwonek
klang [ rzeczownik ] = dźwięk
klang [ rzeczownik ] = brzmienie
klang [ rzeczownik ] = barwa
klang [ rzeczownik ] = dzwonienie
klang [ rzeczownik ] = obrączka
klang [ rzeczownik ] = kółko
klapp [ rzeczownik ] = poklask
klapp [ rzeczownik ] = plask
klapp [ rzeczownik ] = plaśnięcie
klapp [ rzeczownik ] = klaskanie
klapp [ rzeczownik ] = klaśnięcie
klapp [ rzeczownik ] = klaps
klappe [ czasownik ] = poklepać
klappe [ czasownik ] = bić
klappe [ czasownik ] = klaskać
klapperslange [ rzeczownik ] = grzechotnik
klapre [ czasownik ] = paplać
klapre [ czasownik ] = grzechotać
klaps [ rzeczownik ] = klaps
klar [ przymiotnik ] = przezroczysty
klar [ przymiotnik ] = pospolity
klar [ przymiotnik ] = przejrzysty
klar [ przymiotnik ] = prosty
klar [ przymiotnik ] = pełny
klar [ przymiotnik ] = pogodny
klar [ przymiotnik ] = światły
klar [ przymiotnik ] = widny
klar [ przymiotnik ] = świadomy
klar [ przymiotnik ] = rześki
klar [ przymiotnik ] = widomy
klar [ przymiotnik ] = skwapliwy
klar [ przymiotnik ] = wyrazisty
klar [ przymiotnik ] = wyraźny
klar [ przymiotnik ] = jaskrawy
klar [ przymiotnik ] = jasny
klar [ przymiotnik ] = ewidentny
klar [ przymiotnik ] = gotowy
klar [ przymiotnik ] = całkowity
klar [ przymiotnik ] = czysty
klar [ przymiotnik ] = gotów
klar [ rzeczownik ] = klarownie
klar [ przymiotnik ] = ochoczy
klar [ przymiotnik ] = klarowny
klar [ przymiotnik ] = oczywisty
klare [ czasownik ] = potrafić
klare [ czasownik ] = zdołać
klare [ czasownik ] = wyjaśniać
klare [ czasownik ] = grzechotać
klarere [ czasownik ] = klarować
klarering [ rzeczownik ] = pozwolenie
klaring [ rzeczownik ] = klarowność
klarinett [ rzeczownik ] = klarnet
klase [ rzeczownik ] = pęk
klase [ rzeczownik ] = wiązanka
klase [ rzeczownik ] = wiązka
klase [ rzeczownik ] = grupa
klase [ rzeczownik ] = grono
klase [ rzeczownik ] = kiść
klask [ rzeczownik ] = walnięcie
klask [ rzeczownik ] = huk
klask [ rzeczownik ] = gruchnięcie
klask [ rzeczownik ] = klaśnięcie
klasse [ rzeczownik ] = porządek
klasse [ rzeczownik ] = polecenie
klasse [ rzeczownik ] = rozkaz
klasse [ rzeczownik ] = układ
klasse [ rzeczownik ] = zakon
klasse [ rzeczownik ] = zlecenie
klasse [ rzeczownik ] = klasa
klasse [ rzeczownik ] = kolejność
klasse [ rzeczownik ] = lekcja
klasse [ rzeczownik ] = ład
klassifisere [ rzeczownik ] = sklasyfikowanie
klassifisere [ rzeczownik ] = klasyfikowanie
klassikar [ rzeczownik ] = klasyk
klassisisme [ rzeczownik ] = klasycyzm
klassisk [ przymiotnik ] = klasyczny
klassisk [ przymiotnik ] = klasycystyczny
klatre [ czasownik ] = piąć
klatre [ czasownik ] = wdrapywać
klatre [ czasownik ] = wdzierać
klatre [ czasownik ] = wspiąć
klatre [ czasownik ] = wspinać
klatre [ czasownik ] = wyleźć
klatring [ rzeczownik ] = wspinanie
klatring [ rzeczownik ] = wspinaczka
klatring [ rzeczownik ] = alpinizm
klatt [ rzeczownik ] = plama
klatt [ rzeczownik ] = skaza
klatt [ rzeczownik ] = zmaza
klatt [ rzeczownik ] = bryła
klatt [ rzeczownik ] = kleks
klaustrofobi [ rzeczownik ] = klaustrofobia
klausul [ rzeczownik ] = warunek
klausul [ rzeczownik ] = klauzula
klaver [ rzeczownik ] = pianino
klaver [ rzeczownik ] = fortepian
klaver [ rzeczownik ] = koniczyna
klaviatur [ rzeczownik ] = klawiatura
kle [ czasownik ] = rozbierać
kle [ czasownik ] = rozebrać
kle [ czasownik ] = ubierać
kle [ czasownik ] = dopasowywać
kle [ czasownik ] = odziać
kle [ czasownik ] = odziewać
kleber [ czasownik ] = przylepić
kleberstein [ rzeczownik ] = steatyt
kleberstein [ rzeczownik ] = słoniniec
klede [ rzeczownik ] = ubranie
klede [ rzeczownik ] = sukno
klede [ rzeczownik ] = tkanina
klede [ rzeczownik ] = odzież
klegg [ rzeczownik ] = bąk
klekke [ czasownik ] = wylegiwać
klekkelig [ przymiotnik ] = znaczny
klem [ rzeczownik ] = pułapka
klem [ rzeczownik ] = uścisk
klem [ rzeczownik ] = mięczak
klem [ rzeczownik ] = małż
klemme [ rzeczownik ] = spinacz
klemme [ rzeczownik ] = spinka
klemme [ rzeczownik ] = szczypnięcie
klemme [ rzeczownik ] = szczypta
klemme [ rzeczownik ] = zgniot
klemme [ rzeczownik ] = zacisk
klemme [ rzeczownik ] = zaciskacz
klemme [ rzeczownik ] = zaciskanie
klemme [ rzeczownik ] = impas
klemme [ rzeczownik ] = imadło
klemme [ rzeczownik ] = klamerka
klemme [ rzeczownik ] = kłopot
klemme [ rzeczownik ] = kleszcze
klemme [ rzeczownik ] = klamra
klemme [ rzeczownik ] = niuch
klemt [ rzeczownik ] = dzwonienie
kleptoman [ rzeczownik ] = kleptoman
kleptoman [ rzeczownik ] = kleptomania
kleresi [ rzeczownik ] = duchowieństwo
kleresi [ rzeczownik ] = kler
klesklype [ rzeczownik ] = klamerka
klesskap [ rzeczownik ] = szafa
klesskap [ rzeczownik ] = garderoba
klient [ rzeczownik ] = interesant
klient [ rzeczownik ] = klient
klient [ rzeczownik ] = nabywca
klikk [ rzeczownik ] = szajka
klikk [ rzeczownik ] = stuknięcie
klikk [ rzeczownik ] = klika
klikk [ rzeczownik ] = klikanie
klikke [ czasownik ] = trzaskać
klikke [ czasownik ] = chybić
klima [ rzeczownik ] = klimat
klimaks [ rzeczownik ] = szczyt
klimatisk [ przymiotnik ] = klimatyczny
klimpre [ czasownik ] = brzdąkać
klimpre [ czasownik ] = brząkać
kling [ rzeczownik ] = ostrze
kling [ rzeczownik ] = skrzydło
kling [ rzeczownik ] = źdźbło
kling [ rzeczownik ] = blaszka
kling [ rzeczownik ] = liść
kling [ rzeczownik ] = miecz
kling [ rzeczownik ] = klinga
kling [ rzeczownik ] = łopatka
klinge [ czasownik ] = dźwięczeć
klinge [ czasownik ] = brzęczeć
klinikk [ rzeczownik ] = klinika
klinisk [ przymiotnik ] = kliniczny
klink [ rzeczownik ] = nit
klinke [ rzeczownik ] = zapadka
klinke [ rzeczownik ] = klamka
klipp [ rzeczownik ] = skuwka
klipp [ rzeczownik ] = wycinek
klipp [ rzeczownik ] = cięcie
klipp [ rzeczownik ] = klips
klippe [ rzeczownik ] = rozbiór
klippe [ czasownik ] = pokaleczyć
klippe [ czasownik ] = rozciąć
klippe [ czasownik ] = przeciąć
klippe [ czasownik ] = patroszyć
klippe [ rzeczownik ] = rafa
klippe [ czasownik ] = pociąć
klippe [ rzeczownik ] = porcjowanie
klippe [ czasownik ] = porozcinać
klippe [ czasownik ] = płatać
klippe [ czasownik ] = przekopywać
klippe [ czasownik ] = pokroić
klippe [ czasownik ] = porąbać
klippe [ czasownik ] = poharatać
klippe [ czasownik ] = przecinać
klippe [ czasownik ] = pokrajać
klippe [ rzeczownik ] = rozcięcie
klippe [ czasownik ] = trzebić
klippe [ czasownik ] = uciąć
klippe [ rzeczownik ] = ścinanie
klippe [ czasownik ] = ścinać
klippe [ rzeczownik ] = szrama
klippe [ rzeczownik ] = szkopuł
klippe [ rzeczownik ] = ścięcie
klippe [ rzeczownik ] = trudność
klippe [ rzeczownik ] = urwisko
klippe [ rzeczownik ] = szlif
klippe [ rzeczownik ] = skała
klippe [ rzeczownik ] = skaleczenie
klippe [ czasownik ] = skaleczyć
klippe [ czasownik ] = ucinać
klippe [ czasownik ] = ściąć
klippe [ rzeczownik ] = szlifa
klippe [ rzeczownik ] = ucinanie
klippe [ czasownik ] = zaciąć
klippe [ czasownik ] = wycinać
klippe [ czasownik ] = wyciąć
klippe [ czasownik ] = wtrącić
klippe [ czasownik ] = wykosić
klippe [ czasownik ] = zżąć
klippe [ czasownik ] = zawężać
klippe [ czasownik ] = zredukować
klippe [ czasownik ] = wykroić
klippe [ rzeczownik ] = wypiłowanie
klippe [ czasownik ] = dociąć
klippe [ rzeczownik ] = ciachnięcie
klippe [ rzeczownik ] = cięcie
klippe [ rzeczownik ] = afront
klippe [ rzeczownik ] = głaz
klippe [ czasownik ] = ciąć
klippe [ czasownik ] = odseparować
klippe [ czasownik ] = kroić
klippe [ rzeczownik ] = kamień
klippe [ czasownik ] = obciąć
klippe [ rzeczownik ] = nacięcie
klippe [ rzeczownik ] = odcięcie
klippe [ czasownik ] = krajać
klippe [ czasownik ] = naciąć
klippe [ czasownik ] = kosić
klippe [ rzeczownik ] = krojenie
klippe [ czasownik ] = obcinać
klippe [ czasownik ] = nadkroić
klipping [ rzeczownik ] = okrawek
klipping [ rzeczownik ] = cięcie
klipping [ rzeczownik ] = obcinanie
klipping [ rzeczownik ] = obcinek
klipping [ rzeczownik ] = obrzynek
klips [ rzeczownik ] = spinacz
klips [ rzeczownik ] = klips
klirr [ rzeczownik ] = brzęk
klisjé [ rzeczownik ] = szablon
klisjé [ rzeczownik ] = klisza
kliss [ rzeczownik ] = lepkość
klister [ rzeczownik ] = pasta
klister [ rzeczownik ] = klajster
klister [ rzeczownik ] = lep
klister [ rzeczownik ] = klej
klistre [ czasownik ] = przykleić
klistre [ czasownik ] = przyklejać
klistre [ czasownik ] = skleić
klistre [ czasownik ] = sklejać
klistre [ czasownik ] = wkleić
klistre [ czasownik ] = lepić
klistre [ czasownik ] = kleić
klo [ rzeczownik ] = pazur
klo [ rzeczownik ] = szpon
klo [ rzeczownik ] = wychodek
klo [ rzeczownik ] = wygódka
klo [ rzeczownik ] = kibel
klo [ rzeczownik ] = klozet
klø [ czasownik ] = swędzić
klø [ czasownik ] = drapać
kloakk [ rzeczownik ] = kanalizacja
kloakkanlegg [ rzeczownik ] = kanalizacja
klode [ rzeczownik ] = planeta
kløe [ rzeczownik ] = swędzenie
kløe [ rzeczownik ] = świerzbienie
kløe [ rzeczownik ] = świąd
kløft [ rzeczownik ] = parów
kløft [ rzeczownik ] = otchłań
kløft [ rzeczownik ] = rozpadlina
kløft [ rzeczownik ] = wąwóz
kløft [ rzeczownik ] = szczelina
kløft [ rzeczownik ] = żleb
kløft [ rzeczownik ] = czeluść
klok [ przymiotnik ] = ostrożny
klok [ przymiotnik ] = przebiegły
klok [ przymiotnik ] = przezorny
klok [ przymiotnik ] = rozsądny
klok [ przymiotnik ] = rozumny
klok [ przymiotnik ] = roztropny
klok [ przymiotnik ] = sprytny
klok [ przymiotnik ] = rozważny
klok [ przymiotnik ] = zręczny
klok [ przymiotnik ] = mądry
klokke [ rzeczownik ] = zegar
klokke [ rzeczownik ] = zegarek
klokke [ rzeczownik ] = dzwonek
klokke [ rzeczownik ] = godzina
klokke [ rzeczownik ] = dzwon
klokkebloms [ rzeczownik ] = dzwonek
klokkeslett [ rzeczownik ] = czas
klokkeslett [ rzeczownik ] = godzina
klokskap [ rzeczownik ] = roztropność
klokskap [ rzeczownik ] = rozwaga
klokskap [ rzeczownik ] = dalekowzroczność
klokskap [ rzeczownik ] = mądrość
kløkt [ rzeczownik ] = roztropność
kløkt [ rzeczownik ] = bystrość
kløkt [ rzeczownik ] = mądrość
kløne [ rzeczownik ] = partacz
klor [ rzeczownik ] = chlor
klore [ czasownik ] = drapać
klore [ czasownik ] = gryzmolić
klore [ czasownik ] = bazgrać
kloroform [ rzeczownik ] = chloroformowanie
kloroform [ rzeczownik ] = chloroform
klorofyll [ rzeczownik ] = chlorofil
klosett [ rzeczownik ] = umywalnia
klosett [ rzeczownik ] = ubikacja
klosett [ rzeczownik ] = toaleta
klosett [ rzeczownik ] = klozet
kloss [ rzeczownik ] = partacz
kloss [ rzeczownik ] = blok
kloss [ rzeczownik ] = kloc
kloster [ rzeczownik ] = opactwo
kloster [ rzeczownik ] = zakon
kloster [ rzeczownik ] = krużganek
kloster [ rzeczownik ] = klasztor
klov [ rzeczownik ] = racica
kløver [ rzeczownik ] = trefl
kløver [ rzeczownik ] = koniczyna
klovn [ rzeczownik ] = pajac
klovn [ rzeczownik ] = błazen
klovn [ rzeczownik ] = klaun
klubb [ rzeczownik ] = klub
klubbe [ rzeczownik ] = pałka
klubbe [ rzeczownik ] = maczuga
klubblokale [ rzeczownik ] = klub
klukke [ czasownik ] = kwokać
klump [ rzeczownik ] = uderzenie
klump [ rzeczownik ] = wybój
klump [ rzeczownik ] = guz
klump [ rzeczownik ] = bryła
klump [ rzeczownik ] = guzek
klump [ rzeczownik ] = grudka
klump [ rzeczownik ] = gruda
klump [ rzeczownik ] = garb
klump [ rzeczownik ] = kępa
klump [ rzeczownik ] = lump
klump [ rzeczownik ] = kawałek
klunk [ rzeczownik ] = haust
klunk [ rzeczownik ] = łyk
klunke [ czasownik ] = brzdąkać
kluss [ rzeczownik ] = kłopot
klusse [ czasownik ] = splamić
klusse [ czasownik ] = wtrącać
klut [ rzeczownik ] = szmatka
klut [ rzeczownik ] = szmata
klut [ rzeczownik ] = strzęp
klut [ rzeczownik ] = ścierka
klut [ rzeczownik ] = gałgan
klut [ rzeczownik ] = gałganek
klut [ rzeczownik ] = łach
klut [ rzeczownik ] = łachman
klynge [ rzeczownik ] = pęk
klynge [ rzeczownik ] = wiązka
klynge [ rzeczownik ] = wiązanka
klynge [ rzeczownik ] = grupa
klynge [ rzeczownik ] = gromada
klynk [ rzeczownik ] = skomlenie
klyp [ rzeczownik ] = uszczypnięcie
klype [ rzeczownik ] = szczypta
klype [ rzeczownik ] = klamerka
klyster [ rzeczownik ] = lewatywa
klyver [ rzeczownik ] = kliwer
km [ rzeczownik ] = kilometr
kna [ czasownik ] = rozmiesić
kna [ czasownik ] = ugniatać
kna [ czasownik ] = gnieść
kna [ czasownik ] = miesić
knabb [ rzeczownik ] = pagórek
knagg [ rzeczownik ] = wieszadło
knagg [ rzeczownik ] = hak
knake [ czasownik ] = skrzypieć
knake [ czasownik ] = stękać
knake [ czasownik ] = zajęczeć
knake [ czasownik ] = jęczeć
knall [ rzeczownik ] = trzask
knall [ rzeczownik ] = wybuch
knall [ rzeczownik ] = huk
knall [ rzeczownik ] = łoskot
knapp [ przymiotnik ] = przyciasny
knapp [ rzeczownik ] = przycisk
knapp [ przymiotnik ] = ubogi
knapp [ przymiotnik ] = skąpy
knapp [ przymiotnik ] = skromny
knapp [ przymiotnik ] = zwięzły
knapp [ rzeczownik ] = guzik
knapp [ przymiotnik ] = ciasny
knapp [ przymiotnik ] = obcisły
knapp [ przymiotnik ] = nieznaczny
knappe [ czasownik ] = zapinać
knappenål [ rzeczownik ] = szpilka
knapt [ przysłówek ] = zaledwie
knapt [ przysłówek ] = ledwie
knapt [ przysłówek ] = ledwo
knase [ czasownik ] = trzeszczeć
knase [ czasownik ] = schrupać
knaske [ czasownik ] = ogryzać
knaske [ czasownik ] = gryźć
knast [ rzeczownik ] = więzienie
knast [ rzeczownik ] = kryminał
knaus [ rzeczownik ] = turnia
kne [ rzeczownik ] = kolano
knebel [ rzeczownik ] = przetyczka
knebel [ rzeczownik ] = zatyczka
knebel [ rzeczownik ] = knebel
kneble [ czasownik ] = kneblować
kneipe [ rzeczownik ] = piwiarnia
kneipe [ rzeczownik ] = szynk
kneipe [ rzeczownik ] = tawerna
kneipe [ rzeczownik ] = knajpa
kneipe [ rzeczownik ] = karczma
knekk [ rzeczownik ] = stłuczenie
knekk [ rzeczownik ] = złamanie
knekkebrød [ rzeczownik ] = suchar
knekt [ rzeczownik ] = walet
knekt [ rzeczownik ] = złamanie
knele [ czasownik ] = klęczeć
knele [ czasownik ] = klękać
knep [ rzeczownik ] = podstęp
knep [ rzeczownik ] = oszukaństwo
knep [ rzeczownik ] = sztuczka
knep [ rzeczownik ] = trik
knep [ rzeczownik ] = zręczność
knep [ rzeczownik ] = chwyt
knep [ rzeczownik ] = obrót
knepp [ rzeczownik ] = trzask
kneskål [ rzeczownik ] = rzepka
kniks [ rzeczownik ] = dyg
knip [ rzeczownik ] = uszczypnięcie
knipetak [ rzeczownik ] = przyciśnięcie
knipetang [ rzeczownik ] = szczypce
knipetang [ rzeczownik ] = cążki
knipetang [ rzeczownik ] = obcęgi
knipetang [ rzeczownik ] = obcążki
knipling [ rzeczownik ] = koronka
knippe [ rzeczownik ] = pęczek
knippe [ rzeczownik ] = wiązanka
knippe [ rzeczownik ] = wiązka
knips [ rzeczownik ] = prztyczek
knirke [ czasownik ] = skrzypieć
knirke [ czasownik ] = zaskrzypieć
knis [ rzeczownik ] = chichotanie
knitre [ czasownik ] = trzeszczeć
knitre [ czasownik ] = buzować
kniv [ rzeczownik ] = składak
kniv [ rzeczownik ] = nożyk
kniv [ rzeczownik ] = kozik
kniv [ rzeczownik ] = nóż
knoke [ rzeczownik ] = staw
knoke [ rzeczownik ] = golonka
knoke [ rzeczownik ] = kłykieć
knoke [ rzeczownik ] = kostka
knokkel [ rzeczownik ] = kość
knoll [ rzeczownik ] = narośl
knoklet [ przymiotnik ] = bulwiasty
knop [ rzeczownik ] = pąk
knop [ rzeczownik ] = przycisk
knop [ rzeczownik ] = węzełek
knop [ rzeczownik ] = supeł
knop [ rzeczownik ] = węzeł
knop [ rzeczownik ] = zarodek
knop [ rzeczownik ] = buła
knop [ rzeczownik ] = guzik
knop [ rzeczownik ] = knot
knopp [ rzeczownik ] = pąk
knoppskyting [ rzeczownik ] = pączkowanie
knott [ rzeczownik ] = gałka
knott [ rzeczownik ] = muszka
knege [ czasownik ] = przyciskać
knege [ czasownik ] = ściskać
knurr [ rzeczownik ] = warczenie
knurre [ czasownik ] = utyskiwać
knurre [ czasownik ] = warczeć
knurre [ czasownik ] = burczeć
knurre [ czasownik ] = mruczeć
knuse [ czasownik ] = rozbijać
knuse [ czasownik ] = rozbić
knuse [ czasownik ] = rozgnieść
knuse [ czasownik ] = rozwalać
knuse [ czasownik ] = ściskać
knuse [ czasownik ] = tłoczyć
knuse [ czasownik ] = rozgniatać
knuse [ czasownik ] = tłuc
knuse [ czasownik ] = roztrzaskiwać
knuse [ czasownik ] = strzaskać
knuse [ czasownik ] = wyciskać
knuse [ czasownik ] = zmiażdżyć
knuse [ czasownik ] = zgnieść
knuse [ czasownik ] = złamać
knuse [ czasownik ] = zgniatać
knuse [ czasownik ] = cisnąć
knuse [ czasownik ] = gnieść
knuse [ czasownik ] = druzgotać
knuse [ czasownik ] = niszczyć
knuse [ czasownik ] = kruszyć
knuse [ czasownik ] = miażdżyć
knusk [ rzeczownik ] = hubka
knute [ rzeczownik ] = supeł
knute [ rzeczownik ] = sęk
knute [ rzeczownik ] = węzeł
knute [ rzeczownik ] = knut
knutekål [ rzeczownik ] = kalarepa
knutt [ rzeczownik ] = knut
knytte [ czasownik ] = przywiązać
knytte [ rzeczownik ] = tłumok
knytte [ rzeczownik ] = wiązanie
knytte [ czasownik ] = wiązać
knytte [ rzeczownik ] = węzeł
knytte [ czasownik ] = zawiązywać
knytte [ czasownik ] = związać
knytte [ rzeczownik ] = krępowanie
knyttneve [ rzeczownik ] = pięść
knyttneve [ rzeczownik ] = kułak
kø [ rzeczownik ] = szereg
kø [ rzeczownik ] = warkocz
kø [ rzeczownik ] = kolejkowanie
kø [ rzeczownik ] = ogon
kø [ rzeczownik ] = ogonek
kø [ rzeczownik ] = kolejka
kø [ rzeczownik ] = kij
koalisjon [ rzeczownik ] = koalicja
kobbe [ rzeczownik ] = foka
kobolt [ rzeczownik ] = kobalt
kobra [ rzeczownik ] = kobra
kode [ rzeczownik ] = szyfr
kode [ rzeczownik ] = kodeks
kode [ rzeczownik ] = kod
kodeks [ rzeczownik ] = szyfr
kodeks [ rzeczownik ] = kod
kodeks [ rzeczownik ] = kodeks
kodifikasjon [ rzeczownik ] = kodyfikacja
kodisill [ rzeczownik ] = kodycyl
koeffisient [ rzeczownik ] = współczynnik
koffein [ rzeczownik ] = kofeina
kofferdam [ rzeczownik ] = koferdam
koffert [ rzeczownik ] = walizka
koffert [ rzeczownik ] = skrzynka
koffert [ rzeczownik ] = waliza
koffert [ rzeczownik ] = aktówka
koffert [ rzeczownik ] = bagażnik
koffert [ rzeczownik ] = kufer
koherens [ rzeczownik ] = zgoda
koherens [ rzeczownik ] = łączność
kohesjon [ rzeczownik ] = spoistość
kohesjon [ rzeczownik ] = spójność
kok [ rzeczownik ] = gotowanie
kok [ rzeczownik ] = kucharz
kokain [ rzeczownik ] = kokaina
kokarde [ rzeczownik ] = orzełek
kokarde [ rzeczownik ] = rozeta
kokarde [ rzeczownik ] = kokarda
koke [ czasownik ] = przegotować
koke [ czasownik ] = zakipieć
koke [ czasownik ] = zagotować
koke [ czasownik ] = wrzeć
koke [ czasownik ] = wygotować
koke [ czasownik ] = gotować
koke [ czasownik ] = kucharzyć
koke [ czasownik ] = kipieć
kokett [ przymiotnik ] = zalotny
kokett [ przymiotnik ] = kokieteryjny
kokette [ rzeczownik ] = bałamutka
kokette [ rzeczownik ] = kokietka
koking [ rzeczownik ] = gotowanie
kokk [ rzeczownik ] = kucharz
kokong [ rzeczownik ] = oprzęd
kokong [ rzeczownik ] = kokon
kokos [ rzeczownik ] = kokos
koks [ rzeczownik ] = koks
kolbe [ rzeczownik ] = retorta
kolbe [ rzeczownik ] = kolba
kaldbrann [ rzeczownik ] = zgorzel
kaldbrann [ rzeczownik ] = gangrena
kolera [ rzeczownik ] = cholera
kolesterol [ rzeczownik ] = cholesterol
kolibri [ rzeczownik ] = koliber
kolikk [ rzeczownik ] = kłucie
kolikk [ rzeczownik ] = kolka
kolje [ rzeczownik ] = łupacz
kollaps [ rzeczownik ] = kollaps
kølle [ rzeczownik ] = pałka
kølle [ rzeczownik ] = maczuga
kølle [ rzeczownik ] = kij
kollega [ rzeczownik ] = kolega
kollegium [ rzeczownik ] = rada
kollegium [ rzeczownik ] = zarząd
kollegium [ rzeczownik ] = gimnazjum
kollegium [ rzeczownik ] = narada
kollegium [ rzeczownik ] = kolegium
kolleksjon [ rzeczownik ] = zbiór
kolleksjon [ rzeczownik ] = kolekcja
kollekt [ rzeczownik ] = zbiórka
kollekt [ rzeczownik ] = kolekta
kollektiv [ przymiotnik ] = zespołowy
kollektiv [ przymiotnik ] = zbiorowy
kollektiv [ rzeczownik ] = zespół
kollektiv [ przymiotnik ] = gremialny
kollektiv [ przymiotnik ] = kolektywny
kollektiv [ rzeczownik ] = kolektyw
koller [ rzeczownik ] = kołowacizna
kolli [ rzeczownik ] = pakunek
kolli [ rzeczownik ] = paczka
kolli [ rzeczownik ] = przesyłka
kolon [ rzeczownik ] = dwukropek
kolon [ rzeczownik ] = kolon
koloni [ rzeczownik ] = osada
koloni [ rzeczownik ] = osiedle
koloni [ rzeczownik ] = kolonia
kolonnade [ rzeczownik ] = kolumnada
kolonne [ rzeczownik ] = szpalta
kolonne [ rzeczownik ] = słup
kolonne [ rzeczownik ] = rubryka
kolonne [ rzeczownik ] = szereg
kolonne [ rzeczownik ] = felieton
kolonne [ rzeczownik ] = filar
kolonne [ rzeczownik ] = kolumienka
kolonne [ rzeczownik ] = łam
kolonne [ rzeczownik ] = kolumna
koloss [ rzeczownik ] = olbrzym
koloss [ rzeczownik ] = kolos
kom [ rzeczownik ] = zboże
kom [ rzeczownik ] = ziarno
kom [ rzeczownik ] = zagłębie
kom [ rzeczownik ] = czara
kom [ rzeczownik ] = dorzecze
kom [ rzeczownik ] = basen
kom [ rzeczownik ] = miednica
kom [ rzeczownik ] = miska
koma [ rzeczownik ] = śpiączka
kombinasjon [ rzeczownik ] = połączenie
kombinasjon [ rzeczownik ] = splot
kombinasjon [ rzeczownik ] = skojarzenie
kombinasjon [ rzeczownik ] = zespolenie
kombinasjon [ rzeczownik ] = mieszanina
kombinasjon [ rzeczownik ] = kombinacja
kombinasjon [ rzeczownik ] = kompilowanie
kombinere [ czasownik ] = zespolić
kombinere [ czasownik ] = łączyć
komedie [ rzeczownik ] = komedia
komedie [ rzeczownik ] = komediopisarz
komet [ rzeczownik ] = kometa
komfort [ rzeczownik ] = pociecha
komfort [ rzeczownik ] = wygoda
komfort [ rzeczownik ] = dostatek
komfort [ rzeczownik ] = komfort
komfortabel [ przymiotnik ] = wygodny
komfortabel [ przymiotnik ] = komfortowy
komma [ rzeczownik ] = przecinek
komma [ rzeczownik ] = przecinka
kommandere [ czasownik ] = rozkazywać
kommandere [ czasownik ] = zamawiać
kommandere [ czasownik ] = dowodzić
kommandere [ czasownik ] = komenderować
kommandere [ czasownik ] = kazać
kommandere [ czasownik ] = nakazać
kommando [ rzeczownik ] = polecenie
kommando [ rzeczownik ] = porządek
kommando [ rzeczownik ] = rozkaz
kommando [ rzeczownik ] = zakon
kommando [ rzeczownik ] = zlecenie
kommando [ rzeczownik ] = dowództwo
kommando [ rzeczownik ] = komenda
kommando [ rzeczownik ] = oddział
kommando [ rzeczownik ] = ład
kommandør [ rzeczownik ] = dowódca
komme [ czasownik ] = przybyć
komme [ czasownik ] = pochodzić
komme [ czasownik ] = porabiać
komme [ czasownik ] = przyjeżdżać
komme [ czasownik ] = przychodzić
komme [ czasownik ] = przyjść
komme [ czasownik ] = przyjechać
komme [ czasownik ] = przybywać
komme [ rzeczownik ] = węgiel
komme [ czasownik ] = zdarzać
komme [ czasownik ] = dochodzić
komme [ czasownik ] = nastawać
komme [ czasownik ] = nastąpić
kommene [ przymiotnik ] = przyszły
kommentar [ rzeczownik ] = adnotacja
kommentar [ rzeczownik ] = komentowanie
kommentar [ rzeczownik ] = komentarz
kommentator [ rzeczownik ] = komentator
kommersiell [ przymiotnik ] = handlowy
kommersiell [ przymiotnik ] = komercyjny
kommersiell [ przymiotnik ] = kupiecki
kommersiell [ przymiotnik ] = komercjalny
kommisjon [ rzeczownik ] = rada
kommisjon [ rzeczownik ] = prowizja
kommisjon [ rzeczownik ] = komisja
kommissariat [ rzeczownik ] = komisariat
kommode [ rzeczownik ] = komoda
kommunal [ przymiotnik ] = samorządowy
kommunal [ przymiotnik ] = gminny
kommunal [ przymiotnik ] = lokalny
kommunal [ przymiotnik ] = municypalny
kommunal [ przymiotnik ] = komunalny
kommunal [ przymiotnik ] = miejski
kommunal [ przymiotnik ] = miejscowy
kommune [ rzeczownik ] = gmina
kommune [ rzeczownik ] = komuna
kommune [ rzeczownik ] = municypalność
kommune [ rzeczownik ] = konsylium
kommunikasjon [ rzeczownik ] = wiadomość
kommunikasjon [ rzeczownik ] = komunikowanie
kommunikasjon [ rzeczownik ] = łączność
kommunikasjon [ rzeczownik ] = komunikacja
kommunikasjon [ rzeczownik ] = komunikat
kommunion [ rzeczownik ] = komunia
kommunisere [ czasownik ] = porozumiewać
kommunisere [ czasownik ] = skomunikować
kommunisere [ czasownik ] = zakomunikować
kommunisere [ czasownik ] = komunikować
kommunisme [ rzeczownik ] = komunizm
kompakt [ przymiotnik ] = gęsty
kompakt [ przymiotnik ] = kompaktowy
kompani [ rzeczownik ] = towarzystwo
kompani [ rzeczownik ] = spółka
kompani [ rzeczownik ] = kompania
kompaniskap [ rzeczownik ] = partnerstwo
kompaniskap [ rzeczownik ] = spółka
kompanjong [ rzeczownik ] = wspólnik
kompass [ rzeczownik ] = busola
kompass [ rzeczownik ] = cyrkiel
kompass [ rzeczownik ] = kompas
kompensasjon [ rzeczownik ] = rekompensata
kompensasjon [ rzeczownik ] = wyrównanie
kompensasjon [ rzeczownik ] = kompensata
kompensasjon [ rzeczownik ] = odszkodowanie
kompetanse [ rzeczownik ] = fachowość
kompetanse [ rzeczownik ] = kompetencja
kompetent [ przymiotnik ] = zdolny
kompetent [ przymiotnik ] = kompetentny
kompetent [ przymiotnik ] = miarodajny
kompis [ rzeczownik ] = oficer
kompis [ rzeczownik ] = kumpel
kompleks [ rzeczownik ] = zespół
kompleks [ rzeczownik ] = kompleks
komplement [ rzeczownik ] = uzupełnienie
komplement [ rzeczownik ] = dopełnienie
komplett [ przymiotnik ] = zupełny
komplett [ przymiotnik ] = dokumentny
komplett [ przymiotnik ] = całkowity
komplett [ przymiotnik ] = kompletny
komplettere [ czasownik ] = uzupełniać
komplikasjon [ rzeczownik ] = komplikacja
kompliment [ rzeczownik ] = komplement
komplisere [ czasownik ] = skomplikować
komplisere [ czasownik ] = komplikować
komplott [ rzeczownik ] = spisek
komplott [ rzeczownik ] = sprzysiężenie
komplott [ rzeczownik ] = zmowa
komponent [ rzeczownik ] = składnik
komponent [ rzeczownik ] = komponent
komponere [ czasownik ] = tworzyć
komponere [ czasownik ] = komponować
komponist [ rzeczownik ] = kompozytor
kompost [ rzeczownik ] = kompost
kompott [ rzeczownik ] = kompot
kompress [ rzeczownik ] = okład
kompress [ rzeczownik ] = kompres
komprimere [ czasownik ] = przytłoczyć
kompromiss [ rzeczownik ] = ugoda
kompromiss [ rzeczownik ] = kompromis
kondemnere [ czasownik ] = potępiać
kondemnere [ czasownik ] = potępić
kondens [ rzeczownik ] = ścieśnienie
kondens [ rzeczownik ] = skroplenie
kondens [ rzeczownik ] = skraplanie
kondens [ rzeczownik ] = zgęszczenie
kondens [ rzeczownik ] = zgęszczanie
kondens [ rzeczownik ] = kondensacja
kondensator [ rzeczownik ] = skraplacz
kondensator [ rzeczownik ] = kondensator
konditor [ rzeczownik ] = cukiernik
konditori [ rzeczownik ] = cukiernia
kondom [ rzeczownik ] = prezerwatywa
kondom [ rzeczownik ] = kondom
kondor [ rzeczownik ] = kondor
konduite [ rzeczownik ] = takt
konduktør [ rzeczownik ] = konduktor
kone [ rzeczownik ] = żona
kone [ rzeczownik ] = jejmość
kone [ rzeczownik ] = kumoszka
kone [ rzeczownik ] = niewiasta
kone [ rzeczownik ] = maszynka
kone [ rzeczownik ] = kolano
kone [ rzeczownik ] = maszyna
kone [ rzeczownik ] = machina
kone [ rzeczownik ] = kobieta
konfeksjon [ rzeczownik ] = konfekcja
konfeksjon [ rzeczownik ] = odzież
konfekt [ rzeczownik ] = cukierek
konfekt [ rzeczownik ] = ciastkarnia
konferanse [ rzeczownik ] = wywiad
konferanse [ rzeczownik ] = konferencja
konfesjon [ rzeczownik ] = wyznanie
konfidensiell [ przymiotnik ] = poufny
konfirmasjon [ rzeczownik ] = bierzmowanie
konfirmasjon [ rzeczownik ] = konfirmacja
konfiskasjon [ rzeczownik ] = konfiskata
konfiskere [ czasownik ] = skonfiskować
konflikt [ rzeczownik ] = walka
konflikt [ rzeczownik ] = spór
konflikt [ rzeczownik ] = zatarg
konflikt [ rzeczownik ] = bitwa
konflikt [ rzeczownik ] = dysputa
konflikt [ rzeczownik ] = bój
konflikt [ rzeczownik ] = konflikt
konfrontasjon [ rzeczownik ] = konfrontacja
konfrontere [ czasownik ] = unaoczniać
konfrontere [ czasownik ] = skonfrontować
konfrontere [ czasownik ] = konfrontować
konge [ rzeczownik ] = król
kongedømme [ rzeczownik ] = monarchia
kongedømme [ rzeczownik ] = królestwo
kongelig [ przymiotnik ] = królewski
kongerike [ rzeczownik ] = królestwo
kongle [ rzeczownik ] = szyszka
kongress [ rzeczownik ] = zjazd
kongress [ rzeczownik ] = zgromadzenie
kongress [ rzeczownik ] = kongres
konjakk [ rzeczownik ] = koniak
konjektur [ rzeczownik ] = domysł
konjektur [ rzeczownik ] = domniemanie
konjugasjon [ rzeczownik ] = koniugacja
konjugasjon [ rzeczownik ] = odmiana
konjunksjon [ rzeczownik ] = połączenie
konjunksjon [ rzeczownik ] = spójnik
konjunksjon [ rzeczownik ] = związek
konjunktiv [ rzeczownik ] = tryb
konjunktur [ rzeczownik ] = koniunktura
konkav [ przymiotnik ] = wklęsły
konkludere [ czasownik ] = wnioskować
konkludere [ czasownik ] = zakończyć
konklusjon [ rzeczownik ] = zawarcie
konklusjon [ rzeczownik ] = konkluzja
konkordans [ rzeczownik ] = konkordancja
konkordat [ rzeczownik ] = konkordat
konkret [ przymiotnik ] = specyficzny
konkret [ przymiotnik ] = betonowy
konkret [ przymiotnik ] = istotny
konkret [ przymiotnik ] = konkretny
konkubinat [ rzeczownik ] = konkubinat
konkurranse [ rzeczownik ] = rywalizacja
konkurranse [ rzeczownik ] = zawody
konkurranse [ rzeczownik ] = współzawodnictwo
konkurranse [ rzeczownik ] = konkurs
konkurranse [ rzeczownik ] = konkurencja
konkurrent [ rzeczownik ] = rywal
konkurrent [ rzeczownik ] = współzawodnictwo
konkurrent [ rzeczownik ] = konkurent
konkurrere [ czasownik ] = rywalizować
konkurrere [ czasownik ] = współzawodniczyć
konkurrere [ czasownik ] = konkurować
konkurs [ rzeczownik ] = rozgrywka
konkurs [ rzeczownik ] = spór
konkurs [ rzeczownik ] = rywalizacja
konkurs [ rzeczownik ] = upadłość
konkurs [ rzeczownik ] = bankructwo
konkurs [ rzeczownik ] = konkurs
konsekvens [ rzeczownik ] = rezultat
konsekvens [ rzeczownik ] = skutek
konsekvens [ rzeczownik ] = wrażenie
konsekvens [ rzeczownik ] = wynik
konsekvens [ rzeczownik ] = wniosek
konsekvens [ rzeczownik ] = działanie
konsekvens [ rzeczownik ] = efekt
konsekvens [ rzeczownik ] = konsekwencja
konsekvens [ rzeczownik ] = następstwo
konsekvent [ przymiotnik ] = konsekwentny
konsentrasjon [ rzeczownik ] = skupienie
konsentrasjon [ rzeczownik ] = stężenie
konsentrasjon [ rzeczownik ] = zagęszczenie
konsentrasjon [ rzeczownik ] = ześrodkowanie
konsentrasjon [ rzeczownik ] = koncentracja
konsentrere [ czasownik ] = skupiać
konsentrere [ czasownik ] = stężać
konsentrere [ czasownik ] = skoncentrować
konsentrere [ czasownik ] = zagęścić
konsentrere [ czasownik ] = zogniskować
konsentrere [ czasownik ] = zagęszczać
konsentrere [ czasownik ] = koncentrować
konsept [ rzeczownik ] = pomysł
konsept [ rzeczownik ] = myśl
konsept [ rzeczownik ] = koncepcja
konsern [ rzeczownik ] = koncern
konsert [ rzeczownik ] = koncert
konservativ [ przymiotnik ] = zachowawczy
konservativ [ przymiotnik ] = konserwatywny
konservator [ rzeczownik ] = konserwator
konservatorium [ rzeczownik ] = konserwatorium
konserver [ rzeczownik ] = konserwa
konservering [ rzeczownik ] = zachowanie
konservering [ rzeczownik ] = konserwacja
konserveringsmiddel [ rzeczownik ] = konserwant
konsesjon [ rzeczownik ] = ustępstwo
konsesjon [ rzeczownik ] = koncesja
konsil [ rzeczownik ] = sobór
konsis [ przymiotnik ] = treściwy
konsis [ przymiotnik ] = zwięzły
konsis [ przymiotnik ] = lakoniczny
konsis [ przymiotnik ] = krótki
konsistens [ rzeczownik ] = spójność
konsistens [ rzeczownik ] = gęstość
konsistens [ rzeczownik ] = logiczność
konsistens [ rzeczownik ] = konsystencja
konsolidere [ czasownik ] = wzmacniać
konsolidere [ czasownik ] = konsolidować
konsoll [ rzeczownik ] = podpora
konsoll [ rzeczownik ] = konsola
konsonant [ rzeczownik ] = spółgłoska
konstabel [ rzeczownik ] = policjant
konstabel [ rzeczownik ] = konstabl
konstabel [ rzeczownik ] = milicjant
konstant [ przymiotnik ] = ustawiczny
konstant [ przymiotnik ] = wierny
konstant [ przymiotnik ] = ciągły
konstant [ przymiotnik ] = niezmienny
konstatere [ czasownik ] = oznajmić
konstatere [ czasownik ] = oświadczyć
konstellasjon [ rzeczownik ] = gwiazdozbiór
konstellasjon [ rzeczownik ] = konstelacja
konstitusjon [ rzeczownik ] = ustawa
konstitusjon [ rzeczownik ] = ustanowienie
konstitusjon [ rzeczownik ] = skład
konstitusjon [ rzeczownik ] = budowa
konstitusjon [ rzeczownik ] = konstytucja
konstruere [ czasownik ] = skonstruować
konstruere [ czasownik ] = tworzyć
konstruere [ czasownik ] = wykonywać
konstruere [ czasownik ] = zbudować
konstruere [ czasownik ] = budować
konstruere [ czasownik ] = konstruować
konstruksjon [ rzeczownik ] = budowla
konstruksjon [ rzeczownik ] = budowa
konstruksjon [ rzeczownik ] = budownictwo
konstruksjon [ rzeczownik ] = konstruowanie
konstruksjon [ rzeczownik ] = konstrukcja
konstruktiv [ przymiotnik ] = twórczy
konstruktiv [ przymiotnik ] = konstruktywny
konsul [ rzeczownik ] = konsul
konsul [ rzeczownik ] = konsulat
konsulat [ rzeczownik ] = konsulat
konsulent [ rzeczownik ] = radca
konsulent [ rzeczownik ] = doradca
konsulent [ rzeczownik ] = konsultant
konsultasjon [ rzeczownik ] = zasięgnięcie
konsultasjon [ rzeczownik ] = zasięganie
konsultasjon [ rzeczownik ] = narada
konsultasjon [ rzeczownik ] = konsultacja
konsultere [ czasownik ] = przekonsultować
konsultere [ czasownik ] = skonsultować
konsultere [ czasownik ] = zasięgać
konsultere [ czasownik ] = konsultować
konsument [ rzeczownik ] = spożywca
konsument [ rzeczownik ] = konsument
konsumere [ czasownik ] = spożywać
konsumere [ czasownik ] = zjeść
konsumere [ czasownik ] = zużywać
konsumere [ czasownik ] = konsumować
kontakt [ rzeczownik ] = przełącznik
kontakt [ rzeczownik ] = połączenie
kontakt [ rzeczownik ] = styk
kontakt [ rzeczownik ] = styczność
kontakt [ rzeczownik ] = znajomość
kontakt [ rzeczownik ] = zestyk
kontakt [ rzeczownik ] = kontakt
kontakt [ rzeczownik ] = łączność
kontakte [ czasownik ] = kontaktować
kontant [ przymiotnik ] = gotówkowy
kontant [ przymiotnik ] = kasowy
kontinent [ rzeczownik ] = ląd
kontinent [ rzeczownik ] = kontynent
kontinental [ przymiotnik ] = kontynentalny
kontingent [ rzeczownik ] = kontyngent
kontingent [ rzeczownik ] = kwota
konto [ rzeczownik ] = rachunek
konto [ rzeczownik ] = raport
konto [ rzeczownik ] = relacja
konto [ rzeczownik ] = sprawozdanie
konto [ rzeczownik ] = obrachunek
konto [ rzeczownik ] = konto
kontor [ rzeczownik ] = służba
kontor [ rzeczownik ] = urząd
kontor [ rzeczownik ] = urzędowanie
kontor [ rzeczownik ] = sekretarzyk
kontor [ rzeczownik ] = zarząd
kontor [ rzeczownik ] = gabinet
kontor [ rzeczownik ] = agencja
kontor [ rzeczownik ] = delegatura
kontor [ rzeczownik ] = biurowiec
kontor [ rzeczownik ] = biuro
kontor [ rzeczownik ] = biurko
kontor [ rzeczownik ] = kantor
kontor [ rzeczownik ] = kancelaria
kontor [ rzeczownik ] = ministerstwo
kontor [ rzeczownik ] = oficyna
kontor [ rzeczownik ] = kontuar
kontor [ rzeczownik ] = obowiązek
kontorist [ rzeczownik ] = pisarz
kontorist [ rzeczownik ] = pracownik
kontorist [ rzeczownik ] = urzędnik
kontorist [ rzeczownik ] = zakrystian
kontorist [ rzeczownik ] = biuralista
kontorist [ rzeczownik ] = kancelista
kontra [ przyimek ] = przeciw
kontra [ rzeczownik ] = debel
kontra [ rzeczownik ] = kontra
kontrabass [ rzeczownik ] = kontrabas
kontrakt [ rzeczownik ] = porozumienie
kontrakt [ rzeczownik ] = umowa
kontrakt [ rzeczownik ] = ugoda
kontrakt [ rzeczownik ] = układ
kontrakt [ rzeczownik ] = zgoda
kontrakt [ rzeczownik ] = zgodność
kontrakt [ rzeczownik ] = kontrakt
kontrapunkt [ rzeczownik ] = kontrapunkt
kontrast [ rzeczownik ] = przeciwieństwo
kontrast [ rzeczownik ] = przeciwstawienie
kontrast [ rzeczownik ] = kontrast
kontroll [ rzeczownik ] = panowanie
kontroll [ rzeczownik ] = przegląd
kontroll [ rzeczownik ] = nadzór
kontroll [ rzeczownik ] = kontrolka
kontroll [ rzeczownik ] = kontrola
kontroll [ rzeczownik ] = nastawnia
kontroll [ rzeczownik ] = kontrolowanie
kontrollere [ czasownik ] = skontrolować
kontrollere [ czasownik ] = sprawdzać
kontrollere [ czasownik ] = wizytować
kontrollere [ czasownik ] = zbadać
kontrollere [ czasownik ] = badać
kontrollere [ czasownik ] = dozorować
kontrollere [ czasownik ] = lustrować
kontrollere [ czasownik ] = kontrolować
kontrollere [ czasownik ] = nadzorować
kontroversiell [ przymiotnik ] = kontrowersyjny
kontur [ rzeczownik ] = szkic
kontur [ rzeczownik ] = kontur
konvall [ rzeczownik ] = konwalia
konvensjon [ rzeczownik ] = umowa
konvensjon [ rzeczownik ] = konwencja
konversasjon [ rzeczownik ] = rozmowa
konversasjon [ rzeczownik ] = konwersacja
konversasjonsleksikon [ rzeczownik ] = encyklopedia
konversere [ czasownik ] = rozmawiać
konvertere [ czasownik ] = przekształcać
konvertere [ czasownik ] = zamieniać
konvertere [ czasownik ] = nawracać
konvertitt [ rzeczownik ] = konwertyta
konvoi [ rzeczownik ] = konwój
konvolutt [ rzeczownik ] = pokrowiec
konvolutt [ rzeczownik ] = powłoka
konvolutt [ rzeczownik ] = koperta
konvolutt [ rzeczownik ] = obwiednia
kooperativ [ przymiotnik ] = spółdzielczy
kooperativ [ przymiotnik ] = kooperacyjny
koordinasjon [ rzeczownik ] = koordynacja
koordinere [ czasownik ] = skoordynować
koordinere [ czasownik ] = koordynować
kopi [ rzeczownik ] = replika
kopi [ rzeczownik ] = egzemplarz
kopi [ rzeczownik ] = kopia
kopi [ rzeczownik ] = odbitka
kopi [ rzeczownik ] = kserokopia
kopi [ rzeczownik ] = odpis
kopiere [ czasownik ] = powielać
kopiere [ czasownik ] = przepisywać
kopiere [ czasownik ] = udawać
kopiere [ czasownik ] = imitować
kopiere [ czasownik ] = kopiować
kopiere [ czasownik ] = odpisywać
kopiere [ czasownik ] = naśladować
kopimaskin [ rzeczownik ] = kopiarka
kopling [ rzeczownik ] = parzenie
kopling [ rzeczownik ] = sprzęganie
kopling [ rzeczownik ] = sprzęg
kopling [ rzeczownik ] = sprzęgło
kopling [ rzeczownik ] = sprzężenie
kopling [ rzeczownik ] = zazębianie
kopling [ rzeczownik ] = zazębienie
kopp [ rzeczownik ] = puchar
kopp [ rzeczownik ] = filiżanka
kopp [ rzeczownik ] = kieliszek
kopp [ rzeczownik ] = kielich
kopp [ rzeczownik ] = kubek
kopra [ rzeczownik ] = kopra
kopula [ rzeczownik ] = łącznik
kor [ rzeczownik ] = chór
koral [ rzeczownik ] = koral
korall [ rzeczownik ] = koral
korde [ rzeczownik ] = cięciwa
kordfløyel [ rzeczownik ] = welwet
kordfløyel [ rzeczownik ] = sztruks
koreograf [ rzeczownik ] = choreograf
korg [ rzeczownik ] = kosz
korint [ rzeczownik ] = rodzynek
kork [ rzeczownik ] = korek
korn [ rzeczownik ] = żytniówka
korn [ rzeczownik ] = ziarnistość
korn [ rzeczownik ] = ziarnko
korn [ rzeczownik ] = zboże
korn [ rzeczownik ] = ziarno
korn [ rzeczownik ] = jęczmień
korn [ rzeczownik ] = cel
korn [ rzeczownik ] = nagniotek
korn [ rzeczownik ] = łan
korn [ rzeczownik ] = odrobina
korn [ rzeczownik ] = kukurydza
kornett [ rzeczownik ] = trąbka
kornett [ rzeczownik ] = kornet
kornkammer [ rzeczownik ] = spichlerz
korporal [ rzeczownik ] = kapral
korporal [ rzeczownik ] = korporał
korps [ rzeczownik ] = korpus
korps [ rzeczownik ] = korporacja
korps [ rzeczownik ] = kruk
korpulent [ przymiotnik ] = tęgi
korpulent [ przymiotnik ] = zażywny
korpulent [ przymiotnik ] = korpulentny
korpus [ rzeczownik ] = ciało
korrekt [ przymiotnik ] = prawidłowy
korrekt [ rzeczownik ] = prawo
korrekt [ przymiotnik ] = poprawny
korrekt [ rzeczownik ] = racja
korrekt [ przymiotnik ] = przyzwoity
korrekt [ rzeczownik ] = słuszność
korrekt [ przymiotnik ] = trafny
korrekt [ przymiotnik ] = słuszny
korrekt [ przymiotnik ] = właściwy
korrekt [ przymiotnik ] = dokładny
korrekt [ przymiotnik ] = bezbłędny
korrekt [ przymiotnik ] = odpowiedni
korrektur [ rzeczownik ] = poprawka
korrektur [ rzeczownik ] = korektura
korrektur [ rzeczownik ] = korekta
korrektur [ rzeczownik ] = korekcja
korrespondanse [ rzeczownik ] = korespondencja
korrespondere [ czasownik ] = korespondować
korridor [ rzeczownik ] = korytarz
korrigere [ czasownik ] = poprawić
korrigere [ czasownik ] = poprawiać
korrigere [ czasownik ] = skorygować
korrigere [ czasownik ] = sprostować
korrigere [ czasownik ] = karać
korrigere [ czasownik ] = korygować
korrupsjon [ rzeczownik ] = przekupstwo
korrupsjon [ rzeczownik ] = korupcja
korrupt [ przymiotnik ] = sprzedajny
kors [ rzeczownik ] = krzyż
korse [ czasownik ] = przecinać
korse [ czasownik ] = pokrzyżować
korse [ czasownik ] = przeżegnać
korsett [ rzeczownik ] = gorset
korsrygg [ rzeczownik ] = lędźwie
korstog [ rzeczownik ] = krucjata
kort [ przymiotnik ] = ostry
kort [ rzeczownik ] = pocztówka
kort [ rzeczownik ] = zdjęcie
kort [ przymiotnik ] = zwięzły
kort [ rzeczownik ] = bilet
kort [ przymiotnik ] = krótki
kort [ rzeczownik ] = karta
kort [ przymiotnik ] = niedługi
kort [ rzeczownik ] = kartka
kort [ przymiotnik ] = lakoniczny
kort [ przymiotnik ] = niski
kort [ przymiotnik ] = niedostateczny
kortfatta [ przymiotnik ] = treściwy
kortsiktig [ przymiotnik ] = krótkookresowy
kortsiktig [ przymiotnik ] = krótkoterminowy
kortslutning [ rzeczownik ] = spięcie
kortslutning [ rzeczownik ] = zwarcie
kortspill [ rzeczownik ] = kanasta
kortvarig [ przymiotnik ] = przejściowy
korvett [ rzeczownik ] = korweta
kos [ rzeczownik ] = przytulność
kos [ rzeczownik ] = wygoda
kosakk [ rzeczownik ] = kozak
kose [ czasownik ] = umilać
koselig [ przymiotnik ] = przytulny
koselig [ przymiotnik ] = sympatyczny
koselig [ przymiotnik ] = miły
kosmetikk [ rzeczownik ] = kosmetyk
kosmetisk [ przymiotnik ] = kosmetyczny
kosmisk [ przymiotnik ] = kosmiczny
kosmonaut [ rzeczownik ] = astronauta
kosmonaut [ rzeczownik ] = kosmonauta
kosmos [ rzeczownik ] = świat
kosmos [ rzeczownik ] = wszechświat
kosmos [ rzeczownik ] = kosmos
kost [ rzeczownik ] = pędzel
kost [ rzeczownik ] = pożywienie
kost [ rzeczownik ] = pokarm
kost [ rzeczownik ] = wikt
kost [ rzeczownik ] = strawa
kost [ rzeczownik ] = żywność
kost [ rzeczownik ] = żywienie
kost [ rzeczownik ] = wyżywienie
kost [ rzeczownik ] = dieta
kost [ rzeczownik ] = jedzenie
kost [ rzeczownik ] = cena
kost [ rzeczownik ] = miotła
kost [ rzeczownik ] = odżywianie
kost [ rzeczownik ] = koszt
kostbar [ przymiotnik ] = szlachetny
kostbar [ przymiotnik ] = wartościowy
kostbar [ przymiotnik ] = drogocenny
kostbar [ przymiotnik ] = drogi
kostbar [ przymiotnik ] = cenny
kostbar [ przymiotnik ] = kosztowny
kostbar [ przymiotnik ] = miły
koste [ czasownik ] = kosztować
kostnad [ rzeczownik ] = oskarżenie
kostnad [ rzeczownik ] = wydatek
kostnad [ rzeczownik ] = koszt
kostskole [ rzeczownik ] = internat
kostyme [ rzeczownik ] = strój
kostyme [ rzeczownik ] = kostium
kotelett [ rzeczownik ] = kotlet
koteri [ rzeczownik ] = koteria
kott [ rzeczownik ] = pokoik
kott [ rzeczownik ] = strych
koturne [ rzeczownik ] = koturn
køye [ rzeczownik ] = tapczan
køye [ rzeczownik ] = hamak
køye [ rzeczownik ] = kuszetka
køye [ rzeczownik ] = łóżko
krabbe [ rzeczownik ] = żłób
krabbe [ rzeczownik ] = krab
krabbe [ rzeczownik ] = krewetka
krafse [ czasownik ] = rozchwytać
krafse [ czasownik ] = gramolić
kraft [ rzeczownik ] = przemoc
kraft [ rzeczownik ] = potencja
kraft [ rzeczownik ] = potęga
kraft [ rzeczownik ] = pełnomocnictwo
kraft [ rzeczownik ] = rak
kraft [ rzeczownik ] = siła
kraft [ rzeczownik ] = tężyzna
kraft [ rzeczownik ] = władza
kraft [ rzeczownik ] = zdolność
kraft [ rzeczownik ] = energia
kraft [ rzeczownik ] = moc
kraft [ rzeczownik ] = mocarstwo
kraftig [ przymiotnik ] = porywczy
kraftig [ przymiotnik ] = potężny
kraftig [ przymiotnik ] = silny
kraftig [ przymiotnik ] = tęgi
kraftig [ przymiotnik ] = wszechmocny
kraftig [ przymiotnik ] = znaczny
kraftig [ przymiotnik ] = huczny
kraftig [ przymiotnik ] = donośny
kraftig [ przymiotnik ] = gwałtowny
kraftig [ przymiotnik ] = głośny
kraftig [ przymiotnik ] = mocny
kraftstasjon [ rzeczownik ] = siłownia
kraftstasjon [ rzeczownik ] = elektrownia
kraftverk [ rzeczownik ] = siłownia
kraftverk [ rzeczownik ] = elektrownia
kraftverk [ rzeczownik ] = elektrociepłownia
krage [ rzeczownik ] = wrona
krage [ rzeczownik ] = kołnierz
krage [ rzeczownik ] = kołnierzyk
krage [ rzeczownik ] = obroża
krage [ rzeczownik ] = kruk
kråke [ rzeczownik ] = wrona
kråke [ rzeczownik ] = kruk
kråke [ rzeczownik ] = krakanie
krakilsk [ przymiotnik ] = kłótliwy
krakk [ rzeczownik ] = taboret
krakk [ rzeczownik ] = stołek
krakk [ rzeczownik ] = stolec
krakk [ rzeczownik ] = upadek
krakk [ rzeczownik ] = zydel
krakk [ rzeczownik ] = krach
krakk [ rzeczownik ] = klęcznik
krambu [ rzeczownik ] = sklep
krump [ rzeczownik ] = spazm
krump [ rzeczownik ] = skurcz
krump [ rzeczownik ] = wspornik
krampe [ rzeczownik ] = skobel
krampe [ rzeczownik ] = skurcz
krampe [ rzeczownik ] = spazm
krampe [ rzeczownik ] = drgawka
krampe [ rzeczownik ] = klamra
krampe [ rzeczownik ] = kurcz
krampetrekning [ rzeczownik ] = skurcz
krampetrekning [ rzeczownik ] = spazm
krampetrekning [ rzeczownik ] = konwulsja
kran [ rzeczownik ] = suwnica
kran [ rzeczownik ] = żuraw
kran [ rzeczownik ] = dźwignica
kran [ rzeczownik ] = dźwig
kran [ rzeczownik ] = kielich
kran [ rzeczownik ] = kurek
kran [ rzeczownik ] = kran
krangel [ rzeczownik ] = pyskówka
krangel [ rzeczownik ] = swar
krangel [ rzeczownik ] = waśń
krangel [ rzeczownik ] = spór
krangel [ rzeczownik ] = zwada
krangel [ rzeczownik ] = awantura
krangel [ rzeczownik ] = bełt
krangel [ rzeczownik ] = kłótnia
kranium [ rzeczownik ] = czaszka
krans [ rzeczownik ] = wieniec
krans [ rzeczownik ] = wianek
krans [ rzeczownik ] = girlanda
krås [ rzeczownik ] = wole
krasj [ rzeczownik ] = chrzęst
krasj [ rzeczownik ] = chrupot
krasj [ rzeczownik ] = krach
krater [ rzeczownik ] = czasza
krater [ rzeczownik ] = krater
kratt [ rzeczownik ] = zarośla
kratt [ rzeczownik ] = gęstwina
krav [ rzeczownik ] = pretensja
krav [ rzeczownik ] = roszczenie
krav [ rzeczownik ] = twierdzenie
krav [ rzeczownik ] = wierzytelność
krav [ rzeczownik ] = wymaganie
krav [ rzeczownik ] = wymóg
krav [ rzeczownik ] = żądanie
krave [ rzeczownik ] = kołnierz
krave [ rzeczownik ] = kołnierzyk
kreativ [ przymiotnik ] = twórczy
kreativ [ przymiotnik ] = kreatywny
kreatur [ rzeczownik ] = stworzenie
kreatur [ rzeczownik ] = zwierz
kreatur [ rzeczownik ] = zwierzak
kreatur [ rzeczownik ] = bydlak
kreatur [ rzeczownik ] = bestia
kreatur [ rzeczownik ] = istota
kreatur [ rzeczownik ] = bydło
kreatur [ rzeczownik ] = kreatura
kredit [ rzeczownik ] = pożyczka
kredit [ rzeczownik ] = uznanie
kredit [ rzeczownik ] = zaufanie
kredit [ rzeczownik ] = zasługa
kredit [ rzeczownik ] = zaliczenie
kredit [ rzeczownik ] = zaszczyt
kredit [ rzeczownik ] = honor
kredit [ rzeczownik ] = kredyt
kreditor [ rzeczownik ] = wierzyciel
kreditor [ rzeczownik ] = kredytodawca
kreft [ rzeczownik ] = rak
kreft [ rzeczownik ] = nowotwór
krem [ rzeczownik ] = pasta
krem [ rzeczownik ] = pot
krem [ rzeczownik ] = śmietana
krem [ rzeczownik ] = krem
krematorium [ rzeczownik ] = krematorium
krenke [ czasownik ] = zranić
krenke [ czasownik ] = gwałcić
krenke [ czasownik ] = naruszać
krenke [ czasownik ] = naruszyć
krepp [ rzeczownik ] = krepa
kreps [ rzeczownik ] = rak
kreps [ rzeczownik ] = langusta
kresen [ przymiotnik ] = wybredny
kresol [ rzeczownik ] = krezol
kretong [ rzeczownik ] = kreton
krets [ rzeczownik ] = okręg
krets [ rzeczownik ] = orbita
krets [ rzeczownik ] = okres
krets [ rzeczownik ] = sfera
krets [ rzeczownik ] = środowisko
krets [ rzeczownik ] = cykl
krets [ rzeczownik ] = obieg
krets [ rzeczownik ] = krąg
krets [ rzeczownik ] = koło
krets [ rzeczownik ] = kółko
krets [ rzeczownik ] = obwód
krig [ rzeczownik ] = war
krig [ rzeczownik ] = wojna
krigersk [ przymiotnik ] = wojenny
krigersk [ przymiotnik ] = wojowniczy
kriminell [ przymiotnik ] = przestępczy
kriminell [ rzeczownik ] = przestępca
kriminell [ rzeczownik ] = zbrodniarz
kriminell [ rzeczownik ] = złoczyńca
kriminell [ przymiotnik ] = zbrodniczy
kriminell [ przymiotnik ] = kryminalny
kriminell [ przymiotnik ] = karny
kriminell [ przymiotnik ] = karygodny
kriminell [ rzeczownik ] = kryminalista
kriminell [ rzeczownik ] = karalność
kriminolog [ rzeczownik ] = kryminolog
kriminolog [ rzeczownik ] = kryminologia
kringkaste [ rzeczownik ] = transmisja
kringkaste [ czasownik ] = transmitować
kringkaste [ rzeczownik ] = nadawanie
kringkaste [ czasownik ] = nadać
kringkasting [ rzeczownik ] = radio
kringkasting [ rzeczownik ] = transmitowanie
kringkasting [ rzeczownik ] = rozgłośnia
kringkasting [ rzeczownik ] = nadawanie
krinoline [ rzeczownik ] = krynolina
krise [ rzeczownik ] = pogotowie
krise [ rzeczownik ] = przesilenie
krise [ rzeczownik ] = ratownictwo
krise [ rzeczownik ] = kryzys
krise [ rzeczownik ] = katastrofa
kristelig [ przymiotnik ] = chrześcijański
kristen [ przymiotnik ] = chrześcijański
kristen [ rzeczownik ] = chrześcijanin
kristtorn [ rzeczownik ] = ostrokrzew
kritikk [ rzeczownik ] = opinia
kritikk [ rzeczownik ] = krytyka
kritikk [ rzeczownik ] = krytykowanie
kritikk [ rzeczownik ] = krytycyzm
kritisere [ czasownik ] = skrytykować
kritisere [ czasownik ] = zganić
kritisere [ czasownik ] = ganić
kritisere [ czasownik ] = krytykować
kritisk [ przymiotnik ] = krytyczny
kritisk [ przymiotnik ] = newralgiczny
kritt [ rzeczownik ] = kreda
kro [ rzeczownik ] = schronisko
kro [ rzeczownik ] = zajazd
kro [ rzeczownik ] = wrona
kro [ rzeczownik ] = gospoda
kro [ rzeczownik ] = oberża
kro [ rzeczownik ] = karczma
krok [ rzeczownik ] = róg
krok [ rzeczownik ] = zakrzywienie
krok [ rzeczownik ] = zderzenie
krok [ rzeczownik ] = zakątek
krok [ rzeczownik ] = haczyk
krok [ rzeczownik ] = hak
krok [ rzeczownik ] = narożnik
krok [ rzeczownik ] = kąt
krokket [ rzeczownik ] = krokiet
krøkle [ rzeczownik ] = stynka
krokodille [ rzeczownik ] = krokodyl
krokus [ rzeczownik ] = krokus
krøll [ rzeczownik ] = lok
krøll [ rzeczownik ] = kędzior
krølle [ czasownik ] = powyginać
krølle [ czasownik ] = miętosić
kromosom [ rzeczownik ] = chromosom
krone [ rzeczownik ] = tiara
krone [ rzeczownik ] = wieniec
krone [ rzeczownik ] = zwornik
krone [ rzeczownik ] = diadem
krone [ rzeczownik ] = korona
krønike [ rzeczownik ] = kronika
kronikk [ rzeczownik ] = kronika
kroning [ rzeczownik ] = koronacja
kronisk [ przymiotnik ] = chroniczny
kronologi [ rzeczownik ] = chronologia
kronologisk [ przymiotnik ] = chronologiczny
krøpling [ rzeczownik ] = połamaniec
krøpling [ rzeczownik ] = inwalida
krøpling [ rzeczownik ] = kaleka
kropp [ rzeczownik ] = pień
kropp [ rzeczownik ] = tors
kropp [ rzeczownik ] = tułów
kropp [ rzeczownik ] = ciałko
kropp [ rzeczownik ] = kadłub
kropp [ rzeczownik ] = ciało
kropp [ rzeczownik ] = korpus
kroppsarbeid [ rzeczownik ] = praca
kroppsbygging [ rzeczownik ] = kulturystyka
krøtter [ rzeczownik ] = bydło
krovert [ rzeczownik ] = szynkarz
krovert [ rzeczownik ] = arendarz
krukke [ rzeczownik ] = wazon
krukke [ rzeczownik ] = dzban
krukke [ rzeczownik ] = dzbanek
krum [ rzeczownik ] = okruch
krum [ przymiotnik ] = okruchowy
krum [ rzeczownik ] = okruszyna
krum [ rzeczownik ] = kruszyna
krumtapp [ rzeczownik ] = korba
krupp [ rzeczownik ] = dławiec
krus [ rzeczownik ] = zły
krus [ rzeczownik ] = kubek
krus [ rzeczownik ] = krzyżyk
krus [ rzeczownik ] = krzyżówka
krus [ rzeczownik ] = krzyż
krus [ rzeczownik ] = kufel
krusete [ przymiotnik ] = nieostry
krusifiks [ rzeczownik ] = krucyfiks
kry [ przymiotnik ] = pyszny
kry [ przymiotnik ] = rześki
kry [ przymiotnik ] = żwawy
kry [ przymiotnik ] = żywy
kry [ przymiotnik ] = zdrowy
kry [ przymiotnik ] = dumny
krybbe [ rzeczownik ] = żłób
krybbe [ rzeczownik ] = żłobek
krybbe [ rzeczownik ] = niecka
krybbe [ rzeczownik ] = koryto
krydder [ rzeczownik ] = przyprawianie
krydder [ rzeczownik ] = przyprawienie
krydder [ rzeczownik ] = przyprawa
kryddernellik [ rzeczownik ] = goździk
krydre [ czasownik ] = przyprawiać
krykke [ rzeczownik ] = kula
krympe [ czasownik ] = pełzać
krympe [ czasownik ] = skurczyć
krympe [ czasownik ] = zbiegać
krympe [ czasownik ] = dekatyzować
krympe [ czasownik ] = kurczyć
krymping [ rzeczownik ] = skurczenie
krymping [ rzeczownik ] = kurczenie
kryp [ rzeczownik ] = owad
krypdyr [ rzeczownik ] = płaz
krypdyr [ rzeczownik ] = gad
krype [ czasownik ] = płaszczyć
krype [ czasownik ] = raczkować
krype [ czasownik ] = piąć
krype [ czasownik ] = pełzać
krype [ czasownik ] = skradać
krype [ czasownik ] = czołgać
krypskyttar [ rzeczownik ] = kłusownik
krypt [ rzeczownik ] = owad
krysning [ rzeczownik ] = skrzyżowanie
krysning [ rzeczownik ] = krzyżowanie
kryss [ rzeczownik ] = skrzyżowanie
kryss [ rzeczownik ] = krzyż
krysse [ czasownik ] = przekroczyć
krysse [ czasownik ] = pokrzyżować
krysse [ czasownik ] = krzyżować
kryssar [ rzeczownik ] = krążownik
kryssfiner [ rzeczownik ] = sklejka
kryssfiner [ rzeczownik ] = dykta
kryssfiner [ rzeczownik ] = klejonka
kryssforhør [ rzeczownik ] = śledztwo
kryssord [ rzeczownik ] = krzyżówka
krystall [ rzeczownik ] = kryształ
ku [ rzeczownik ] = krowa
kubbe [ rzeczownik ] = kłoda
kube [ rzeczownik ] = sześcian
kube [ rzeczownik ] = ul
kube [ rzeczownik ] = kostka
kue [ czasownik ] = podbić
kue [ czasownik ] = nastraszyć
kuguar [ rzeczownik ] = kuguar
kujon [ rzeczownik ] = tchórz
kul [ rzeczownik ] = węgiel
kul [ rzeczownik ] = stado
kul [ rzeczownik ] = zabawa
kul [ rzeczownik ] = guz
kul [ rzeczownik ] = chłód
kulde [ rzeczownik ] = oziębienie
kulde [ rzeczownik ] = oziębianie
kulde [ rzeczownik ] = oziębłość
kulde [ rzeczownik ] = chłód
kulde [ rzeczownik ] = lodowatość
kulde [ rzeczownik ] = mróz
kule [ rzeczownik ] = pocisk
kule [ rzeczownik ] = piłka
kule [ rzeczownik ] = orbita
kule [ rzeczownik ] = sfera
kule [ rzeczownik ] = zakres
kule [ rzeczownik ] = gałka
kule [ rzeczownik ] = glob
kule [ rzeczownik ] = bila
kule [ rzeczownik ] = kulka
kule [ rzeczownik ] = motek
kule [ rzeczownik ] = kula
kule [ rzeczownik ] = kłębek
kulelager [ rzeczownik ] = łożysko
kulepenn [ rzeczownik ] = długopis
kuleramme [ rzeczownik ] = liczydło
kulinarisk [ przymiotnik ] = kulinarny
kulinarisk [ przymiotnik ] = kucharski
kuling [ rzeczownik ] = wichura
kuling [ rzeczownik ] = wicher
kulisse [ rzeczownik ] = teatr
kulisse [ rzeczownik ] = dekoracja
kulisse [ rzeczownik ] = kulisa
kulisse [ rzeczownik ] = kulisy
kull [ rzeczownik ] = stado
kull [ rzeczownik ] = węgiel
kull [ rzeczownik ] = miot
kullgruve [ rzeczownik ] = kopalnia
kullkaste [ czasownik ] = przewrócić
kulør [ rzeczownik ] = barwa
kulør [ rzeczownik ] = farba
kulør [ rzeczownik ] = barwnik
kulør [ rzeczownik ] = kolor
kulør [ rzeczownik ] = koloryt
kult [ rzeczownik ] = łach
kult [ rzeczownik ] = kult
kultivere [ czasownik ] = uprawiać
kultivere [ czasownik ] = kształcić
kultur [ rzeczownik ] = przesiew
kultur [ rzeczownik ] = uprawa
kultur [ rzeczownik ] = cywilizacja
kultur [ rzeczownik ] = kultura
kulturell [ przymiotnik ] = kulturowy
kulturell [ przymiotnik ] = kulturalny
kum [ rzeczownik ] = zbiornik
kunde [ rzeczownik ] = wiadomość
kunde [ rzeczownik ] = wieść
kunde [ rzeczownik ] = gość
kunde [ rzeczownik ] = interesant
kunde [ rzeczownik ] = nabywca
kunde [ rzeczownik ] = nauka
kunde [ rzeczownik ] = odbiorca
kunde [ rzeczownik ] = klient
kunne [ czasownik ] = potrafić
kunne [ czasownik ] = umieć
kunne [ czasownik ] = znać
kunne [ czasownik ] = zdołać
kunngjøre [ czasownik ] = oznajmić
kunngjøre [ czasownik ] = ogłaszać
kunngjøre [ czasownik ] = obwieszczać
kunngjøre [ czasownik ] = ogłosić
kunngjøring [ rzeczownik ] = proklamacja
kunngjøring [ rzeczownik ] = zawiadomienie
kunngjøring [ rzeczownik ] = zapowiedź
kunngjøring [ rzeczownik ] = anons
kunngjøring [ rzeczownik ] = obwieszczenie
kunngjøring [ rzeczownik ] = ogłoszenie
kunngjøring [ rzeczownik ] = odezwa
kunnskap [ rzeczownik ] = poznanie
kunnskap [ rzeczownik ] = wiedza
kunnskap [ rzeczownik ] = świadomość
kunnskap [ rzeczownik ] = znajomość
kunst [ rzeczownik ] = sztuczka
kunst [ rzeczownik ] = sztuka
kunst [ rzeczownik ] = umiejętność
kunst [ rzeczownik ] = zręczność
kunst [ rzeczownik ] = wybrzeże
kunst [ rzeczownik ] = chytrość
kunst [ rzeczownik ] = biegłość
kunst [ rzeczownik ] = kunszt
kunstig [ przymiotnik ] = sztuczny
kunstig [ przymiotnik ] = dziwny
kunstig [ przymiotnik ] = artystyczny
kunstig [ przymiotnik ] = kunsztowny
kunstmalar [ rzeczownik ] = malarz
kunstnar [ rzeczownik ] = malarz
kunstnarisk [ przymiotnik ] = artystyczny
kupé [ rzeczownik ] = przegródka
kupé [ rzeczownik ] = przedział
kupé [ rzeczownik ] = enklawa
kupé [ rzeczownik ] = karetka
kupert [ przymiotnik ] = pagórkowaty
kupert [ przymiotnik ] = górzysty
kupong [ rzeczownik ] = talon
kupong [ rzeczownik ] = alegat
kupong [ rzeczownik ] = bon
kupong [ rzeczownik ] = kupon
kupp [ rzeczownik ] = grabież
kuppel [ rzeczownik ] = sklepienie
kuppel [ rzeczownik ] = kopuła
kuppel [ rzeczownik ] = klosz
kur [ rzeczownik ] = kuracja
kur [ rzeczownik ] = leczenie
kurer [ rzeczownik ] = goniec
kurer [ rzeczownik ] = kuracja
kurer [ rzeczownik ] = leczenie
kurer [ rzeczownik ] = lekarstwo
kurer [ rzeczownik ] = kurier
kurere [ czasownik ] = uzdrawiać
kurere [ czasownik ] = wyleczyć
kurere [ czasownik ] = goić
kurere [ czasownik ] = kurować
kurere [ czasownik ] = leczyć
kuriositet [ rzeczownik ] = ciekawostka
kurre [ czasownik ] = gruchać
kurs [ rzeczownik ] = przebieg
kurs [ rzeczownik ] = tok
kurs [ rzeczownik ] = bieg
kurs [ rzeczownik ] = ciąg
kurs [ rzeczownik ] = obieg
kurs [ rzeczownik ] = kurs
kursiv [ rzeczownik ] = kursywa
kurtisane [ rzeczownik ] = kurtyzana
kurv [ rzeczownik ] = koszyk
kurv [ rzeczownik ] = kiełbasa
kurv [ rzeczownik ] = kosz
kurve [ rzeczownik ] = pogięcie
kurve [ rzeczownik ] = plisa
kurve [ rzeczownik ] = skręt
kurve [ rzeczownik ] = wiraż
kurve [ rzeczownik ] = zgięcie
kurve [ rzeczownik ] = zakole
kurve [ rzeczownik ] = zwrot
kurve [ rzeczownik ] = zmarszczka
kurve [ rzeczownik ] = zakręt
kurve [ rzeczownik ] = zagięcie
kurve [ rzeczownik ] = fałd
kurve [ rzeczownik ] = krzywa
kurvfletning [ rzeczownik ] = plecenie
kusine [ rzeczownik ] = kuzyn
kusk [ rzeczownik ] = woźnica
kusk [ rzeczownik ] = dorożkarz
kusma [ rzeczownik ] = świnka
kutikula [ rzeczownik ] = skórka
kutikula [ rzeczownik ] = błonka
kutikula [ rzeczownik ] = naskórek
kutt [ rzeczownik ] = cięcie
kutter [ rzeczownik ] = kuter
kuvert [ rzeczownik ] = pokrywa
kuvert [ rzeczownik ] = powłoka
kuvert [ rzeczownik ] = koperta
kuvert [ rzeczownik ] = nakrycie
kuvøse [ rzeczownik ] = wylęgarka
kuvøse [ rzeczownik ] = inkubator
kuvøse [ rzeczownik ] = cieplarka
kvadrant [ rzeczownik ] = kwadrant
kvadrat [ rzeczownik ] = plac
kvadrat [ rzeczownik ] = skwer
kvadrat [ rzeczownik ] = zieleniec
kvadrat [ rzeczownik ] = czworokąt
kvadrat [ rzeczownik ] = ekierka
kvadrat [ rzeczownik ] = kwita
kvadrat [ rzeczownik ] = kwadra
kvadrat [ rzeczownik ] = kwadrat
kvadrat [ rzeczownik ] = kątownica
kvadratrot [ rzeczownik ] = pierwiastek
kvadratur [ rzeczownik ] = kwadratura
kvae [ rzeczownik ] = żywica
kvakksalver [ rzeczownik ] = szarlatan
kvakksalver [ rzeczownik ] = znachor
kval [ rzeczownik ] = udręka
kval [ rzeczownik ] = agonia
kval [ rzeczownik ] = męka
kvalifikasjon [ rzeczownik ] = wybieralność
kvalifikasjon [ rzeczownik ] = zdatność
kvalifikasjon [ rzeczownik ] = obieralność
kvalifikasjon [ rzeczownik ] = kwalifikacja
kvalifisere [ czasownik ] = przysposabiać
kvalifisere [ czasownik ] = uzdolnić
kvalifisere [ czasownik ] = wykwalifikować
kvalifisere [ czasownik ] = zakwalifikować
kvalifisere [ czasownik ] = kwalifikować
kvalitet [ rzeczownik ] = posesja
kvalitet [ rzeczownik ] = posiadłość
kvalitet [ rzeczownik ] = przymiot
kvalitet [ rzeczownik ] = własność
kvalitet [ rzeczownik ] = właściwość
kvalitet [ rzeczownik ] = jakość
kvalitet [ rzeczownik ] = cecha
kvalitet [ rzeczownik ] = gatunek
kvalitet [ rzeczownik ] = majątek
kvalitet [ rzeczownik ] = mienie
kvalm [ przymiotnik ] = parny
kvalm [ przymiotnik ] = duszny
kvalm [ rzeczownik ] = gwar
kvalm [ rzeczownik ] = hałas
kvalm [ przymiotnik ] = mdły
kvann [ rzeczownik ] = dzięgiel
kvantitet [ rzeczownik ] = iloczas
kvantitet [ rzeczownik ] = ilość
kvantitet [ rzeczownik ] = masa
kvart [ rzeczownik ] = ćwierć
kvart [ rzeczownik ] = ćwiartka
kvart [ rzeczownik ] = dzielnica
kvart [ rzeczownik ] = łaska
kvart [ rzeczownik ] = kwartał
kvart [ rzeczownik ] = kwadra
kvart [ rzeczownik ] = kwadrans
kvartal [ rzeczownik ] = ćwiartka
kvartal [ rzeczownik ] = ćwierć
kvartal [ rzeczownik ] = ćwierćfinał
kvartal [ rzeczownik ] = czwarta
kvartal [ rzeczownik ] = dzielnica
kvartal [ rzeczownik ] = łaska
kvartal [ rzeczownik ] = kwadra
kvartal [ rzeczownik ] = kwartał
kvartal [ rzeczownik ] = kwarta
kvarte [ czasownik ] = ukraść
kvarter [ rzeczownik ] = zakwaterowanie
kvarter [ rzeczownik ] = dzielnica
kvarter [ rzeczownik ] = blok
kvarter [ rzeczownik ] = ćwiartka
kvarter [ rzeczownik ] = ćwierć
kvarter [ rzeczownik ] = kwadra
kvarter [ rzeczownik ] = kwatera
kvarter [ rzeczownik ] = kwartał
kvarter [ rzeczownik ] = łaska
kvarter [ rzeczownik ] = kwadrans
kvartett [ rzeczownik ] = kwartet
kvarts [ rzeczownik ] = kwarc
kve [ rzeczownik ] = zagroda
kveg [ rzeczownik ] = bydło
kveil [ rzeczownik ] = wężownica
kveil [ rzeczownik ] = zwój
kveil [ rzeczownik ] = cewka
kveite [ rzeczownik ] = płastuga
kveite [ rzeczownik ] = halibut
kveite [ rzeczownik ] = kulbak
kvekke [ czasownik ] = rechotać
kvekke [ czasownik ] = wykrakać
kvekke [ czasownik ] = wykitować
kvekke [ czasownik ] = zarechotać
kvekke [ czasownik ] = kumkać
kveld [ rzeczownik ] = wieczór
kvele [ czasownik ] = udławić
kvele [ czasownik ] = tłumić
kvele [ czasownik ] = udusić
kvele [ czasownik ] = zdławić
kvele [ czasownik ] = zadławić
kvele [ czasownik ] = zakrztusić
kvele [ czasownik ] = dusić
kvele [ rzeczownik ] = duszenie
kvele [ czasownik ] = dławić
kvele [ rzeczownik ] = dławik
kvele [ czasownik ] = głuszyć
kvele [ czasownik ] = krztusić
kvele [ czasownik ] = korkować
kvelstoff [ rzeczownik ] = azot
kvern [ rzeczownik ] = młynek
kvige [ rzeczownik ] = jałowica
kvige [ rzeczownik ] = jałówka
kvikk [ przymiotnik ] = rześki
kvikk [ przymiotnik ] = szybki
kvikk [ przymiotnik ] = żwawy
kvikk [ przymiotnik ] = żywy
kvikk [ przymiotnik ] = bystry
kvikksølv [ rzeczownik ] = rtęć
kvinne [ rzeczownik ] = samica
kvinne [ rzeczownik ] = białogłowa
kvinne [ rzeczownik ] = jejmość
kvinne [ rzeczownik ] = niewiasta
kvinne [ rzeczownik ] = kobiecina
kvinne [ rzeczownik ] = kobieta
kvinnelig [ przymiotnik ] = żeński
kvinnelig [ przymiotnik ] = damski
kvinnelig [ przymiotnik ] = kobiecy
kvinnesak [ rzeczownik ] = feminizm
kvinnfolk [ rzeczownik ] = kobieta
kvintessens [ rzeczownik ] = treść
kvintett [ rzeczownik ] = kwintet
kvise [ rzeczownik ] = pryszcz
kvise [ rzeczownik ] = krosta
kvist [ rzeczownik ] = poddasze
kvist [ rzeczownik ] = strych
kvist [ rzeczownik ] = gałązka
kvist [ rzeczownik ] = gałąź
kvist [ rzeczownik ] = mansarda
kvitre [ czasownik ] = świergotać
kvitre [ czasownik ] = ćwierkać
kvittere [ czasownik ] = pokwitować
kvittering [ rzeczownik ] = pokwitowanie
kvittering [ rzeczownik ] = recepis
kvittering [ rzeczownik ] = paragon
kvittering [ rzeczownik ] = odbiór
kvittering [ rzeczownik ] = kwit
kvittering [ rzeczownik ] = kwitariusz
kvote [ rzeczownik ] = kontyngent
kvote [ rzeczownik ] = kwota
kvotient [ rzeczownik ] = iloraz
kybernetikk [ rzeczownik ] = cybernetyk
kybernetikk [ rzeczownik ] = cybernetyka
kylling [ rzeczownik ] = ciecierzyca
kylling [ rzeczownik ] = kurczak
kylling [ rzeczownik ] = kurczątko
kyndig [ przymiotnik ] = biegły
kynisk [ przymiotnik ] = cyniczny
kyse [ rzeczownik ] = czepek
kyse [ rzeczownik ] = maska
kysk [ przymiotnik ] = cnotliwy
kysk [ przymiotnik ] = czysty
kysk [ przymiotnik ] = dziewiczy
kysk [ przymiotnik ] = nieskazitelny
kysk [ przymiotnik ] = niewinny
kyss [ rzeczownik ] = pocałunek
kyss [ rzeczownik ] = całus
kyss [ rzeczownik ] = mrugnięcie
kysse [ czasownik ] = pocałować
kysse [ czasownik ] = całować
kysse [ czasownik ] = cmokać
kyst [ rzeczownik ] = wybrzeże
kyst [ rzeczownik ] = brzeg
la [ czasownik ] = pozostawiać
la [ czasownik ] = pozostać
la [ czasownik ] = pozostawić
la [ czasownik ] = puszczać
la [ czasownik ] = pozwalać
la [ rzeczownik ] = szuflada
la [ czasownik ] = umożliwiać
la [ czasownik ] = zezwalać
la [ czasownik ] = dawać
la [ czasownik ] = dopuszczać
lab [ rzeczownik ] = pracownia
lab [ rzeczownik ] = podpuszczka
laban [ rzeczownik ] = prześcieradło
labb [ rzeczownik ] = łapa
labial [ przymiotnik ] = wargowy
labil [ przymiotnik ] = chwiejny
labil [ przymiotnik ] = labilny
laborant [ rzeczownik ] = laborant
laboratorium [ rzeczownik ] = pracownia
laboratorium [ rzeczownik ] = laboratorium
labyrint [ rzeczownik ] = błędnik
labyrint [ rzeczownik ] = labirynt
lade [ rzeczownik ] = szuflada
lade [ rzeczownik ] = skrzynia
lade [ rzeczownik ] = stodoła
lade [ rzeczownik ] = skrzynka
lade [ rzeczownik ] = bidło
lade [ czasownik ] = ładować
lade [ rzeczownik ] = ładowniczy
lade [ czasownik ] = nabić
ladning [ rzeczownik ] = brzemię
ladning [ rzeczownik ] = ciężar
ladning [ rzeczownik ] = fracht
ladning [ rzeczownik ] = obciążenie
ladning [ rzeczownik ] = ładunek
ladning [ rzeczownik ] = ładowanie
lær [ rzeczownik ] = skóra
lærd [ rzeczownik ] = erudyta
lærdom [ rzeczownik ] = uczoność
lærdom [ rzeczownik ] = wiedza
lærdom [ rzeczownik ] = erudycja
lærdom [ rzeczownik ] = nauka
lære [ czasownik ] = pouczać
lære [ czasownik ] = rozeznawać
lære [ czasownik ] = uczyć
lære [ czasownik ] = dowiedzieć
lære [ czasownik ] = instruować
lære [ czasownik ] = kształcić
lære [ czasownik ] = nauczać
lære [ czasownik ] = nauczyć
lære [ rzeczownik ] = nauka
lærebok [ rzeczownik ] = podręcznik
lærer [ rzeczownik ] = belfer
lærer [ rzeczownik ] = docent
lærer [ rzeczownik ] = instruktor
lærer [ rzeczownik ] = nauczyciel
lærling [ rzeczownik ] = praktykant
lærling [ rzeczownik ] = uczeń
lærling [ rzeczownik ] = nowicjusz
lag [ rzeczownik ] = przepis
lag [ rzeczownik ] = omdlenie
lag [ rzeczownik ] = pokład
lag [ rzeczownik ] = ordynacja
lag [ rzeczownik ] = prawo
lag [ rzeczownik ] = warstwa
lag [ rzeczownik ] = towarzystwo
lag [ rzeczownik ] = ustawa
lag [ rzeczownik ] = roztwór
lag [ rzeczownik ] = statut
lag [ rzeczownik ] = zasada
lag [ rzeczownik ] = zespół
lag [ rzeczownik ] = drużyna
lag [ rzeczownik ] = łóżko
lag [ rzeczownik ] = legowisko
lag [ rzeczownik ] = nakaz
lage [ rzeczownik ] = poza
lage [ czasownik ] = robić
lage [ czasownik ] = przyrządzać
lage [ czasownik ] = produkować
lage [ rzeczownik ] = posada
lage [ rzeczownik ] = pokład
lage [ rzeczownik ] = położenie
lage [ czasownik ] = przygotowywać
lage [ rzeczownik ] = postawa
lage [ rzeczownik ] = pozycja
lage [ czasownik ] = utworzyć
lage [ rzeczownik ] = sytuacja
lage [ czasownik ] = tworzyć
lage [ rzeczownik ] = stan
lage [ rzeczownik ] = warstwa
lage [ czasownik ] = sporządzać
lage [ czasownik ] = stwarzać
lage [ rzeczownik ] = salwa
lage [ czasownik ] = stworzyć
lage [ czasownik ] = uczynić
lage [ rzeczownik ] = stanowisko
lage [ czasownik ] = wyprodukować
lage [ czasownik ] = wyrabiać
lage [ czasownik ] = zrobić
lage [ czasownik ] = wytwarzać
lage [ czasownik ] = wynosić
lage [ czasownik ] = czynić
lage [ czasownik ] = dobywać
lage [ rzeczownik ] = kolejka
lage [ czasownik ] = kazać
lager [ rzeczownik ] = posłanie
lager [ rzeczownik ] = panew
lager [ rzeczownik ] = remanent
lager [ rzeczownik ] = remiza
lager [ rzeczownik ] = rezerwa
lager [ rzeczownik ] = warstwa
lager [ rzeczownik ] = skład
lager [ rzeczownik ] = sklep
lager [ rzeczownik ] = składnica
lager [ rzeczownik ] = zapas
lager [ rzeczownik ] = zajezdnia
lager [ rzeczownik ] = obóz
lager [ rzeczownik ] = magazyn
lager [ rzeczownik ] = legowisko
lager [ rzeczownik ] = łożysko
lager [ rzeczownik ] = łoże
lager [ rzeczownik ] = obozowisko
lager [ rzeczownik ] = lagier
lager [ rzeczownik ] = nocleg
lager [ rzeczownik ] = koczowisko
lager [ rzeczownik ] = łóżko
lagre [ czasownik ] = oszczędzić
lagre [ czasownik ] = ratować
lagre [ czasownik ] = oszczędzać
lagre [ czasownik ] = uskładać
lagre [ czasownik ] = uciułać
lagre [ czasownik ] = uchronić
lagre [ czasownik ] = uratować
lagre [ czasownik ] = zbawić
lagre [ czasownik ] = zbawiać
lagre [ czasownik ] = wygospodarować
lagre [ czasownik ] = zaoszczędzić
lagre [ czasownik ] = magazynować
lagre [ czasownik ] = ocalić
lagring [ rzeczownik ] = przechowywanie
lagring [ rzeczownik ] = składowanie
lagring [ rzeczownik ] = magazynowanie
lagune [ rzeczownik ] = laguna
lake [ rzeczownik ] = solanka
lake [ rzeczownik ] = zalewa
lake [ rzeczownik ] = jezioro
lake [ rzeczownik ] = miętus
lake [ rzeczownik ] = marynata
lakei [ rzeczownik ] = lokaj
laken [ rzeczownik ] = płachta
laken [ rzeczownik ] = prześcieradło
laken [ rzeczownik ] = płyta
laken [ rzeczownik ] = sukno
laken [ rzeczownik ] = śmiech
laken [ rzeczownik ] = tworzywo
laken [ rzeczownik ] = tkanina
laken [ rzeczownik ] = ścierka
laken [ rzeczownik ] = tafla
laken [ rzeczownik ] = chusta
laken [ rzeczownik ] = obrus
laken [ rzeczownik ] = materiał
lakk [ rzeczownik ] = politura
lakk [ rzeczownik ] = pokost
lakk [ rzeczownik ] = werniks
lakk [ rzeczownik ] = glazura
lakk [ rzeczownik ] = emalia
lakk [ rzeczownik ] = lakier
lakk [ rzeczownik ] = lak
lakke [ czasownik ] = pieczętować
lakkere [ czasownik ] = lakierować
lakmus [ rzeczownik ] = lakmus
lakris [ rzeczownik ] = lukrecja
laks [ rzeczownik ] = łosoś
laktose [ rzeczownik ] = laktoza
lakune [ rzeczownik ] = luka
lam [ przymiotnik ] = paralityczny
lam [ rzeczownik ] = paralityk
lam [ przymiotnik ] = słaby
lam [ przymiotnik ] = jagnięcy
lam [ rzeczownik ] = baranek
lam [ rzeczownik ] = baranina
lam [ przymiotnik ] = kulawy
lam [ przymiotnik ] = kaleki
lama [ rzeczownik ] = lama
lamell [ rzeczownik ] = blaszka
lamme [ czasownik ] = paraliżować
lammekjøtt [ rzeczownik ] = baranina
lamming [ rzeczownik ] = bezwład
lampe [ rzeczownik ] = lampka
lampe [ rzeczownik ] = lampa
lampe [ rzeczownik ] = kinkiet
lampefeber [ rzeczownik ] = trema
lampeskjerm [ rzeczownik ] = abażur
lampeskjerm [ rzeczownik ] = klosz
lån [ rzeczownik ] = pożyczka
land [ rzeczownik ] = państwo
land [ rzeczownik ] = ojczyzna
land [ rzeczownik ] = podstawa
land [ rzeczownik ] = okolica
land [ rzeczownik ] = prowincja
land [ rzeczownik ] = podłoże
land [ rzeczownik ] = świat
land [ rzeczownik ] = uziemienie
land [ rzeczownik ] = teren
land [ rzeczownik ] = wieś
land [ rzeczownik ] = terytorium
land [ rzeczownik ] = wyładowywanie
land [ rzeczownik ] = ziemia
land [ rzeczownik ] = grunt
land [ rzeczownik ] = dno
land [ rzeczownik ] = gleba
land [ rzeczownik ] = kraina
land [ rzeczownik ] = ląd
land [ rzeczownik ] = kraj
landauer [ rzeczownik ] = lando
landbruk [ rzeczownik ] = rolnictwo
landdag [ rzeczownik ] = sesja
lande [ czasownik ] = wyładowywać
lande [ czasownik ] = wylądować
lande [ czasownik ] = lądować
landeplage [ rzeczownik ] = plaga
landeplage [ rzeczownik ] = pomór
landeplage [ rzeczownik ] = skaranie
landeplage [ rzeczownik ] = zaraza
landeplage [ rzeczownik ] = dżuma
landeplage [ rzeczownik ] = kara
landgang [ rzeczownik ] = pomost
landgang [ rzeczownik ] = schodnia
landgang [ rzeczownik ] = wylądowanie
landgang [ rzeczownik ] = kładka
landkart [ rzeczownik ] = mapa
landområde [ rzeczownik ] = terytorium
landområde [ rzeczownik ] = obszar
landsby [ rzeczownik ] = osada
landsby [ rzeczownik ] = wioska
landsby [ rzeczownik ] = wieś
landsby [ rzeczownik ] = sioło
landsby [ rzeczownik ] = kolonia
landsby [ rzeczownik ] = miasteczko
landskamp [ rzeczownik ] = spotkanie
landskamp [ rzeczownik ] = sport
landskamp [ rzeczownik ] = krajobraz
landskap [ rzeczownik ] = pejzaż
landskap [ rzeczownik ] = prowincja
landskap [ rzeczownik ] = krajobraz
landsmann [ rzeczownik ] = rodak
landsmann [ rzeczownik ] = swojak
landsmann [ rzeczownik ] = ziomek
landsmann [ rzeczownik ] = współziomek
landsmann [ rzeczownik ] = krajan
landstrykar [ rzeczownik ] = łazik
låne [ czasownik ] = pożyczać
låne [ czasownik ] = pożyczyć
låne [ czasownik ] = użyczać
låne [ czasownik ] = wypożyczać
låne [ czasownik ] = zapożyczać
låner [ rzeczownik ] = pożyczkobiorca
låner [ rzeczownik ] = kredytobiorca
lang [ przymiotnik ] = pełnometrażowy
lang [ rzeczownik ] = patelnia
lang [ przymiotnik ] = patykowaty
lang [ przymiotnik ] = sążnisty
lang [ przymiotnik ] = tasiemcowy
lang [ przymiotnik ] = wysoki
lang [ przymiotnik ] = długoletni
lang [ rzeczownik ] = długowieczność
lang [ przymiotnik ] = długi
lang [ przymiotnik ] = długowłosy
lang [ przymiotnik ] = długowieczny
lang [ przymiotnik ] = daleki
lang [ przymiotnik ] = nudny
lang [ przymiotnik ] = metrowy
langs [ przyimek ] = wzdłuż
langsiktig [ przymiotnik ] = długoterminowy
langsiktig [ przymiotnik ] = długofalowy
langsiktig [ przymiotnik ] = długookresowy
langsam [ przymiotnik ] = powolny
langsynt [ przymiotnik ] = dalekowzroczny
langt [ przysłówek ] = daleko
langust [ rzeczownik ] = homar
lanse [ rzeczownik ] = oszczep
lanse [ rzeczownik ] = włócznia
lanse [ rzeczownik ] = dzida
lanse [ rzeczownik ] = lanca
lanse [ rzeczownik ] = kopia
lansere [ czasownik ] = zwodować
lansere [ czasownik ] = zainaugurować
lansere [ czasownik ] = wodować
lansere [ czasownik ] = lansować
lansett [ rzeczownik ] = lancet
lanterne [ rzeczownik ] = latarnia
lapis [ rzeczownik ] = lapis
lapp [ rzeczownik ] = płat
lapp [ rzeczownik ] = świstek
lapp [ rzeczownik ] = wycinek
lapp [ rzeczownik ] = łata
lapp [ rzeczownik ] = kartka
lappe [ czasownik ] = łatać
lappeteppe [ rzeczownik ] = łatanina
lapskaus [ rzeczownik ] = gulasz
lapsus [ rzeczownik ] = lapsus
lår [ rzeczownik ] = pudełko
lår [ rzeczownik ] = pudło
lår [ rzeczownik ] = udo
lår [ rzeczownik ] = skrzynia
lår [ rzeczownik ] = szkatułka
lår [ rzeczownik ] = biodro
lår [ rzeczownik ] = boks
lår [ rzeczownik ] = noga
larm [ rzeczownik ] = szum
larm [ rzeczownik ] = zgiełk
larm [ rzeczownik ] = wrzawa
larm [ rzeczownik ] = zamieszanie
larm [ rzeczownik ] = alarm
larm [ rzeczownik ] = hałas
larve [ rzeczownik ] = poczwarka
larve [ rzeczownik ] = gąsienica
larve [ rzeczownik ] = larwa
larve [ rzeczownik ] = maszkara
lås [ rzeczownik ] = śluza
lås [ rzeczownik ] = zamknięcie
lås [ rzeczownik ] = zabezpieczenie
lås [ rzeczownik ] = zamek
lås [ rzeczownik ] = kłódka
lasaron [ rzeczownik ] = włóczęga
låse [ czasownik ] = zamykać
laser [ rzeczownik ] = laser
låsesmed [ rzeczownik ] = ślusarz
lass [ rzeczownik ] = ładunek
lasso [ rzeczownik ] = arkan
lasso [ rzeczownik ] = lasso
last [ rzeczownik ] = przywara
last [ rzeczownik ] = rozpusta
last [ rzeczownik ] = wada
last [ rzeczownik ] = ułomność
last [ rzeczownik ] = występek
last [ rzeczownik ] = brak
last [ rzeczownik ] = fracht
last [ rzeczownik ] = brzemię
last [ rzeczownik ] = ciężar
last [ rzeczownik ] = defekt
last [ rzeczownik ] = nałóg
last [ rzeczownik ] = ładunek
last [ rzeczownik ] = narów
last [ rzeczownik ] = obciążenie
last [ rzeczownik ] = ładowanie
laste [ czasownik ] = załadować
laste [ czasownik ] = ganić
laste [ czasownik ] = obciążać
laste [ czasownik ] = ładować
laste [ czasownik ] = obwiniać
lastebåt [ rzeczownik ] = frachtowiec
lastebil [ rzeczownik ] = platforma
lastebil [ rzeczownik ] = samochód
lastebil [ rzeczownik ] = ciężarówka
lasting [ rzeczownik ] = trwałość
lasting [ rzeczownik ] = wytrzymałość
lasting [ rzeczownik ] = ładowanie
lasur [ rzeczownik ] = błękit
lasur [ rzeczownik ] = glazura
lat [ przymiotnik ] = ostatni
lat [ przymiotnik ] = poprzedni
lat [ przymiotnik ] = próżniaczy
lat [ przymiotnik ] = późny
lat [ przymiotnik ] = gnuśny
lat [ przymiotnik ] = leniwy
lat [ przymiotnik ] = niedawny
låt [ rzeczownik ] = powietrze
låt [ rzeczownik ] = wygląd
låt [ rzeczownik ] = dźwięk
låt [ rzeczownik ] = mina
låt [ rzeczownik ] = melodia
lata [ rzeczownik ] = deszczułka
lata [ rzeczownik ] = listewka
lata [ rzeczownik ] = kładka
lata [ rzeczownik ] = listwa
late [ czasownik ] = spóźnić
låte [ czasownik ] = brzmieć
låte [ czasownik ] = dźwięczeć
låte [ czasownik ] = dzwonić
latin [ rzeczownik ] = lawina
latin [ rzeczownik ] = łacina
latinsk [ przymiotnik ] = łaciński
latrine [ rzeczownik ] = ustęp
latrine [ rzeczownik ] = kloaka
latrine [ rzeczownik ] = latryna
latskap [ rzeczownik ] = próżnowanie
latskap [ rzeczownik ] = lenistwo
latter [ rzeczownik ] = śmiech
latterlig [ przymiotnik ] = śmieszny
latterlig [ przymiotnik ] = głupi
latterliggjøre [ czasownik ] = ośmieszać
latterliggjøre [ czasownik ] = wykpić
latterliggjøre [ czasownik ] = wyśmiewać
laug [ rzeczownik ] = wanna
laug [ rzeczownik ] = cech
laug [ rzeczownik ] = bractwo
laug [ rzeczownik ] = gildia
laug [ rzeczownik ] = kąpiel
laurbær [ rzeczownik ] = wawrzyn
lav [ rzeczownik ] = podłość
lav [ rzeczownik ] = porost
lav [ rzeczownik ] = świństwo
lav [ rzeczownik ] = liszaj
lav [ rzeczownik ] = łów
lava [ rzeczownik ] = trybuna
lava [ rzeczownik ] = stoisko
lava [ rzeczownik ] = lawowanie
lava [ rzeczownik ] = lawa
låve [ rzeczownik ] = stodoła
lavendel [ rzeczownik ] = lawenda
lavine [ rzeczownik ] = lawina
layout [ rzeczownik ] = plan
layout [ rzeczownik ] = rozplanowanie
layout [ rzeczownik ] = makieta
le [ rzeczownik ] = śmiech
le [ rzeczownik ] = uśmiech
le [ rzeczownik ] = obok
le [ rzeczownik ] = kosa
le [ rzeczownik ] = ochrona
ledd [ rzeczownik ] = połączenie
ledd [ rzeczownik ] = paragraf
ledd [ rzeczownik ] = pokolenie
ledd [ rzeczownik ] = podsekcja
ledd [ rzeczownik ] = spoina
ledd [ rzeczownik ] = styk
ledd [ rzeczownik ] = staw
ledd [ rzeczownik ] = ustęp
ledd [ rzeczownik ] = człon
ledd [ rzeczownik ] = kolanko
leddgikt [ rzeczownik ] = artretyzm
lede [ czasownik ] = przeprowadzać
lede [ czasownik ] = prowadzić
lede [ czasownik ] = przewodzić
lede [ rzeczownik ] = wieść
lede [ czasownik ] = skierować
lede [ czasownik ] = zaprowadzić
lede [ czasownik ] = zarządzać
lede [ czasownik ] = wodzić
lede [ rzeczownik ] = dyrygentura
lede [ czasownik ] = dowodzić
lede [ czasownik ] = administrować
lede [ czasownik ] = gospodarować
lede [ czasownik ] = kierować
leding [ rzeczownik ] = prowadzenie
leding [ rzeczownik ] = zarząd
leding [ rzeczownik ] = zarządzanie
leiende [ przymiotnik ] = czołowy
leiende [ przymiotnik ] = naczelny
leder [ rzeczownik ] = reżyser
leder [ rzeczownik ] = przywódca
leder [ rzeczownik ] = przewodnik
leder [ rzeczownik ] = prowodyr
leder [ rzeczownik ] = prym
leder [ rzeczownik ] = skóra
leder [ rzeczownik ] = zarządca
leder [ rzeczownik ] = wódz
leder [ rzeczownik ] = dyrektor
leder [ rzeczownik ] = dowódca
leder [ rzeczownik ] = drabina
leder [ rzeczownik ] = lider
leder [ rzeczownik ] = kierownik
ledig [ przymiotnik ] = próżniowy
ledig [ przymiotnik ] = próżny
ledig [ przymiotnik ] = pusty
ledig [ przymiotnik ] = swobodny
ledig [ przymiotnik ] = wolny
ledig [ przymiotnik ] = gliniasty
ledig [ przymiotnik ] = nieżonaty
ledig [ przymiotnik ] = luźny
ledig [ przymiotnik ] = niezależny
lediggang [ rzeczownik ] = próżnowanie
lediggang [ rzeczownik ] = bezczynność
lediggang [ rzeczownik ] = nieróbstwo
leidning [ rzeczownik ] = przewód
legal [ przymiotnik ] = prawny
legal [ przymiotnik ] = legalny
legalisere [ czasownik ] = legalizować
legasjon [ rzeczownik ] = poselstwo
legasjon [ rzeczownik ] = legacja
legat [ rzeczownik ] = zapis
legat [ rzeczownik ] = fundacja
legat [ rzeczownik ] = legat
lege [ czasownik ] = położyć
lege [ czasownik ] = pozować
lege [ czasownik ] = igrać
lege [ czasownik ] = bawić
lege [ czasownik ] = grać
lege [ rzeczownik ] = doktor
lege [ rzeczownik ] = medyk
lege [ czasownik ] = leczyć
lege [ rzeczownik ] = lekarz
legeattest [ rzeczownik ] = zaświadczenie
legene [ rzeczownik ] = tors
legene [ rzeczownik ] = ciałko
legene [ rzeczownik ] = kadłub
legemiddel [ rzeczownik ] = środek
legemiddel [ rzeczownik ] = lek
legemiddel [ rzeczownik ] = lekarstwo
legendarisk [ przymiotnik ] = legendarny
legende [ rzeczownik ] = bajka
legende [ rzeczownik ] = legenda
legering [ rzeczownik ] = domieszka
legering [ rzeczownik ] = metal
legeveronika [ rzeczownik ] = przetacznik
legg [ rzeczownik ] = zagięcie
legg [ rzeczownik ] = łydka
legge [ czasownik ] = położyć
legge [ czasownik ] = pozować
legge [ czasownik ] = sadowić
legge [ czasownik ] = stawiać
legge [ czasownik ] = zadawać
legge [ czasownik ] = kłaść
legitim [ przymiotnik ] = prawy
legitim [ przymiotnik ] = prawny
legitim [ przymiotnik ] = ustawowy
legitimasjon [ rzeczownik ] = legitymacja
legitimere [ czasownik ] = wylegitymować
legitimere [ czasownik ] = legitymować
lei [ przymiotnik ] = przykry
lei [ przymiotnik ] = smutny
lei [ przymiotnik ] = nudny
lei [ przymiotnik ] = nieprzyjemny
leider [ rzeczownik ] = drabina
leider [ rzeczownik ] = drabinka
leie [ czasownik ] = prowadzić
leie [ czasownik ] = wypożyczyć
leie [ czasownik ] = wynająć
leie [ rzeczownik ] = wynajem
leie [ rzeczownik ] = wypożyczenie
leie [ czasownik ] = wynajmować
leie [ rzeczownik ] = wypożyczalnia
leie [ rzeczownik ] = wynajęcie
leie [ rzeczownik ] = dzierżawa
leie [ rzeczownik ] = czynsz
leie [ czasownik ] = odnająć
leie [ rzeczownik ] = najem
leie [ czasownik ] = nająć
leie [ rzeczownik ] = komorne
leir [ rzeczownik ] = obozowisko
leir [ rzeczownik ] = obóz
leire [ rzeczownik ] = glinka
leire [ rzeczownik ] = glina
lek [ rzeczownik ] = przeciek
lek [ rzeczownik ] = ucieczka
lek [ rzeczownik ] = zabawa
lek [ rzeczownik ] = gra
leke [ czasownik ] = igrać
leke [ czasownik ] = bawić
leke [ czasownik ] = grać
leken [ przymiotnik ] = wesoły
leken [ przymiotnik ] = żartobliwy
leken [ przymiotnik ] = figlarny
lekeplass [ rzeczownik ] = boisko
lekk [ rzeczownik ] = szpara
lekk [ rzeczownik ] = dziura
lekk [ przymiotnik ] = nieszczelny
lekkasje [ rzeczownik ] = przeciek
lekkasje [ rzeczownik ] = przeciekanie
lekkasje [ rzeczownik ] = ucieczka
lekkasje [ rzeczownik ] = wyciek
lekkasje [ rzeczownik ] = wyciekanie
lekke [ czasownik ] = przeciekać
lekke [ czasownik ] = wyciekać
lekker [ przymiotnik ] = rozkoszny
lekker [ przymiotnik ] = smaczny
lekker [ przymiotnik ] = wytworny
lekker [ przymiotnik ] = wyborny
lekker [ przymiotnik ] = wyśmienity
lekker [ przymiotnik ] = apetyczny
lekker [ przymiotnik ] = delikatny
lekmann [ rzeczownik ] = laik
lekmann [ rzeczownik ] = niefachowiec
lekse [ rzeczownik ] = lekcja
leksikon [ rzeczownik ] = słownik
leksikon [ rzeczownik ] = encyklopedia
leksikon [ rzeczownik ] = glosariusz
leksikon [ rzeczownik ] = leksykon
leksjon [ rzeczownik ] = epistoła
leksjon [ rzeczownik ] = lekcja
leksjon [ rzeczownik ] = nauczka
lekte [ rzeczownik ] = listwa
lektie [ rzeczownik ] = wykład
lektie [ rzeczownik ] = epistoła
lektie [ rzeczownik ] = nauczka
lektie [ rzeczownik ] = lekcja
lektor [ rzeczownik ] = wykładowca
lektor [ rzeczownik ] = lektor
lem [ rzeczownik ] = okiennica
lem [ rzeczownik ] = człon
lem [ rzeczownik ] = gałąź
lem [ rzeczownik ] = członek
lem [ rzeczownik ] = kończyna
lem [ rzeczownik ] = konar
lem [ rzeczownik ] = limb
lemen [ rzeczownik ] = leming
lemleste [ czasownik ] = okaleczyć
lemleste [ czasownik ] = skaleczyć
lemleste [ czasownik ] = wykoślawiać
lemping [ rzeczownik ] = modyfikacja
lend [ rzeczownik ] = pożyczka
lend [ rzeczownik ] = lędźwie
lende [ rzeczownik ] = powierzchnia
lende [ rzeczownik ] = polędwica
lende [ rzeczownik ] = schab
lende [ rzeczownik ] = teren
lende [ rzeczownik ] = lędźwie
lene [ czasownik ] = opierać
lene [ czasownik ] = wspierać
lenestol [ rzeczownik ] = fotel
lengde [ rzeczownik ] = rozciągłość
lengde [ rzeczownik ] = staż
lengde [ rzeczownik ] = długotrwałość
lengde [ rzeczownik ] = dług
lengde [ rzeczownik ] = czasokres
lengde [ rzeczownik ] = długość
lengde [ rzeczownik ] = obszerność
lenges [ czasownik ] = tęsknić
lenges [ czasownik ] = wydłużać
lengsel [ rzeczownik ] = tęsknota
lengte [ czasownik ] = tęsknić
lenke [ rzeczownik ] = łańcuch
lense [ czasownik ] = wypróżnić
leopard [ rzeczownik ] = lampart
leppe [ rzeczownik ] = usta
leppe [ rzeczownik ] = warga
leppefisk [ rzeczownik ] = wargacz
leppestift [ rzeczownik ] = pomadka
leppestift [ rzeczownik ] = szminka
lepra [ rzeczownik ] = trąd
lerk [ rzeczownik ] = modrzew
lerke [ rzeczownik ] = skowronek
lerketre [ rzeczownik ] = modrzew
lerret [ rzeczownik ] = osłona
lerret [ rzeczownik ] = plandeka
lerret [ rzeczownik ] = płótno
lerret [ rzeczownik ] = zasłona
lerret [ rzeczownik ] = ekran
lerret [ rzeczownik ] = brezent
lerret [ rzeczownik ] = kanwa
les [ rzeczownik ] = poczytanie
les [ rzeczownik ] = brzmienie
les [ rzeczownik ] = baca
les [ rzeczownik ] = czytanie
les [ rzeczownik ] = lekcja
les [ rzeczownik ] = oczytanie
les [ rzeczownik ] = odczytanie
les [ rzeczownik ] = odczyt
les [ rzeczownik ] = nauczka
les [ rzeczownik ] = lektura
les [ rzeczownik ] = odczytywanie
lesbe [ rzeczownik ] = lesbijka
lese [ czasownik ] = przeczytać
lese [ czasownik ] = studiować
lese [ czasownik ] = czytać
lese [ czasownik ] = odczytać
lesebok [ rzeczownik ] = podręcznik
lesebok [ rzeczownik ] = czytanka
leselig [ przymiotnik ] = czytelny
leser [ rzeczownik ] = czytelnik
lesesal [ rzeczownik ] = czytelnia
lesestykke [ rzeczownik ] = czytanka
lesjon [ rzeczownik ] = szkoda
lesjon [ rzeczownik ] = lekcja
lesjon [ rzeczownik ] = nauczka
lesjon [ rzeczownik ] = krzywda
leskedrikk [ rzeczownik ] = napój
lespe [ czasownik ] = seplenić
lesse [ czasownik ] = ładować
lesse [ czasownik ] = obciążać
lest [ rzeczownik ] = pociąg
lest [ rzeczownik ] = orszak
lete [ czasownik ] = poszukiwać
lete [ czasownik ] = przeszukiwać
lete [ czasownik ] = szukać
lett [ przymiotnik ] = prosty
lett [ przymiotnik ] = słaby
lett [ przymiotnik ] = zwyczajny
lett [ przymiotnik ] = zwykły
lett [ przymiotnik ] = łatwy
lett [ przymiotnik ] = nieznaczny
lett [ przymiotnik ] = lekki
lett [ przymiotnik ] = lekkomyślny
lette [ czasownik ] = podnosić
lette [ czasownik ] = umożliwiać
lette [ czasownik ] = ulżyć
lette [ czasownik ] = ułatwić
lette [ czasownik ] = rozjaśnić
lette [ czasownik ] = udostępniać
lette [ czasownik ] = ułatwiać
lette [ czasownik ] = udostępnić
lettsindig [ przymiotnik ] = lekkomyślny
lettvint [ przymiotnik ] = poręczny
lettvint [ przymiotnik ] = dogodny
leve [ czasownik ] = wynająć
leve [ czasownik ] = wynajmować
leve [ czasownik ] = żyć
leve [ czasownik ] = mieszkać
leve [ czasownik ] = łgać
levebrød [ rzeczownik ] = utrzymanie
leven [ rzeczownik ] = żywot
leven [ rzeczownik ] = zgiełk
leven [ rzeczownik ] = wrzawa
leven [ rzeczownik ] = życie
leven [ rzeczownik ] = lew
levende [ przymiotnik ] = skoczny
levende [ przymiotnik ] = rześki
levende [ przymiotnik ] = żywy
levende [ przymiotnik ] = żywotny
levende [ przymiotnik ] = żwawy
levende [ przymiotnik ] = jaskrawy
lever [ rzeczownik ] = wątróbka
lever [ rzeczownik ] = wątroba
leverandør [ rzeczownik ] = zaopatrzeniowiec
leverandør [ rzeczownik ] = aprowizator
leverandør [ rzeczownik ] = dostawczyni
leverandør [ rzeczownik ] = dostawca
leveranse [ rzeczownik ] = dostawa
levere [ czasownik ] = zaopatrywać
levere [ czasownik ] = wygłosić
levere [ czasownik ] = dostarczyć
levere [ czasownik ] = dostarczać
levere [ czasownik ] = doręczać
levere [ czasownik ] = dostawiać
levering [ rzeczownik ] = rozwóz
levering [ rzeczownik ] = rozsyłka
levering [ rzeczownik ] = zaopatrzenie
levering [ rzeczownik ] = zaopatrywanie
levering [ rzeczownik ] = wydanie
levering [ rzeczownik ] = dostawa
levering [ rzeczownik ] = dowóz
levering [ rzeczownik ] = doręczenie
levering [ rzeczownik ] = odstawa
leverpostei [ rzeczownik ] = pasztet
levetid [ rzeczownik ] = witalność
levetid [ rzeczownik ] = życie
levetid [ rzeczownik ] = żywot
levetid [ rzeczownik ] = żywotność
levkøy [ rzeczownik ] = lewkonia
li [ rzeczownik ] = przesmyk
li [ rzeczownik ] = zbocze
li [ rzeczownik ] = kosa
lian [ rzeczownik ] = liana
liberal [ przymiotnik ] = liberalny
liberale [ rzeczownik ] = liberał
liberalisme [ rzeczownik ] = liberalizm
libertinar [ rzeczownik ] = wolnomyśliciel
lide [ czasownik ] = ponieść
lide [ czasownik ] = ponosić
lide [ czasownik ] = podtrzymywać
lide [ czasownik ] = wycierpieć
lide [ czasownik ] = wytrzymać
lide [ czasownik ] = wytrzymywać
lide [ czasownik ] = znosić
lide [ czasownik ] = cierpieć
lide [ czasownik ] = doznawać
lidenskap [ rzeczownik ] = pasja
lidenskap [ rzeczownik ] = uniesienie
lidenskap [ rzeczownik ] = zapamiętałość
lidenskap [ rzeczownik ] = namiętność
lidenskapelig [ przymiotnik ] = namiętny
lidelig [ przymiotnik ] = lubieżny
lift [ rzeczownik ] = podnośnik
lift [ rzeczownik ] = winda
lift [ rzeczownik ] = zaufanie
lift [ rzeczownik ] = dźwig
lift [ rzeczownik ] = elewator
liga [ rzeczownik ] = szajka
liga [ rzeczownik ] = związek
liga [ rzeczownik ] = banda
liga [ rzeczownik ] = liga
ligge [ czasownik ] = poleżeć
ligge [ czasownik ] = położyć
ligge [ czasownik ] = usłać
ligge [ czasownik ] = walać
ligge [ czasownik ] = zełgać
ligge [ czasownik ] = wylegiwać
ligge [ czasownik ] = chorować
ligge [ czasownik ] = łgać
ligge [ czasownik ] = kłamać
ligge [ czasownik ] = leżeć
liguster [ rzeczownik ] = ligustr
lik [ przymiotnik ] = podobny
lik [ rzeczownik ] = padlina
lik [ przymiotnik ] = równy
lik [ rzeczownik ] = trup
lik [ rzeczownik ] = zwłoki
lik [ przymiotnik ] = jednakowy
like [ czasownik ] = lubić
like [ czasownik ] = kochać
likeglad [ przymiotnik ] = beztroski
likeglad [ przymiotnik ] = obojętny
likegyldig [ przymiotnik ] = obojętny
likegyldig [ przymiotnik ] = mierny
likså [ przysłówek ] = podobnie
likså [ przysłówek ] = również
likestilling [ rzeczownik ] = równouprawnienie
likestilling [ rzeczownik ] = równość
likevekt [ rzeczownik ] = równowaga
likevektslære [ rzeczownik ] = statyka
likevel [ przysłówek ] = ostatecznie
likevel [ przysłówek ] = wszelako
likferd [ rzeczownik ] = pogrzeb
likskap [ rzeczownik ] = podobizna
likskap [ rzeczownik ] = podobieństwo
likskap [ rzeczownik ] = równość
likning [ rzeczownik ] = równanie
likør [ rzeczownik ] = nalewka
likør [ rzeczownik ] = likier
likså [ przysłówek ] = również
likså [ przysłówek ] = podobnie
liksom [ przysłówek ] = podobnie
liksom [ przysłówek ] = jak
likt [ przysłówek ] = widno
liktorn [ rzeczownik ] = odcisk
likvidasjon [ rzeczownik ] = likwidacja
likvidere [ czasownik ] = upłynnić
likvidere [ czasownik ] = zlikwidować
likvidere [ czasownik ] = likwidować
lilje [ rzeczownik ] = lilia
lilla [ przymiotnik ] = purpurowy
lilla [ przymiotnik ] = fioletowy
Lille [ przymiotnik ] = drobny
Lille [ przymiotnik ] = małostkowy
Lille [ przymiotnik ] = niewielki
Lille [ przymiotnik ] = młody
litlehjerne [ rzeczownik ] = móżdżek
litleputt [ rzeczownik ] = liliput
lim [ rzeczownik ] = przylepiec
lim [ rzeczownik ] = wklejanie
lim [ rzeczownik ] = lepik
lim [ rzeczownik ] = klajster
lim [ rzeczownik ] = klej
lim [ rzeczownik ] = lep
lim [ rzeczownik ] = lepiszcze
lime [ czasownik ] = przyklejać
lime [ czasownik ] = sklejać
lime [ czasownik ] = skleić
lime [ czasownik ] = wkleić
lime [ czasownik ] = lepić
lime [ czasownik ] = kleić
liming [ rzeczownik ] = wapnowanie
limonade [ rzeczownik ] = oranżada
limonade [ rzeczownik ] = lemoniada
lin [ rzeczownik ] = płótno
lin [ rzeczownik ] = rodzaj
lin [ rzeczownik ] = wiersz
lin [ rzeczownik ] = szereg
lin [ rzeczownik ] = rząd
lin [ rzeczownik ] = wers
lin [ rzeczownik ] = sznur
lin [ rzeczownik ] = szpaler
lin [ rzeczownik ] = kierunek
lin [ rzeczownik ] = linijka
lin [ rzeczownik ] = kreska
lin [ rzeczownik ] = kolejka
lin [ rzeczownik ] = linia
lin [ rzeczownik ] = lina
lin [ rzeczownik ] = len
lind [ rzeczownik ] = lipa
lindre [ czasownik ] = ulżyć
line [ rzeczownik ] = wierszowanie
line [ rzeczownik ] = sznur
line [ rzeczownik ] = żyłka
line [ rzeczownik ] = lina
linedansar [ rzeczownik ] = linoskoczek
linerle [ rzeczownik ] = pliszka
linjal [ rzeczownik ] = prawidło
linjal [ rzeczownik ] = przepis
linjal [ rzeczownik ] = reguła
linjal [ rzeczownik ] = zasada
linjal [ rzeczownik ] = władca
linjal [ rzeczownik ] = linia
linjal [ rzeczownik ] = liniał
linjal [ rzeczownik ] = linijka
linje [ rzeczownik ] = specjalność
linje [ rzeczownik ] = trasa
linje [ rzeczownik ] = lineał
linje [ rzeczownik ] = linijka
linje [ rzeczownik ] = linia
linje [ rzeczownik ] = kreska
linje [ rzeczownik ] = kierunek
linjere [ czasownik ] = liniować
linnet [ rzeczownik ] = płótno
linnet [ rzeczownik ] = dzwoniec
linnet [ rzeczownik ] = bielizna
linning [ rzeczownik ] = opaska
linning [ rzeczownik ] = taśma
linning [ rzeczownik ] = zgraja
linning [ rzeczownik ] = wstęga
linning [ rzeczownik ] = kapela
linning [ rzeczownik ] = krąg
linoleum [ rzeczownik ] = linoleum
linse [ rzeczownik ] = soczewka
linse [ rzeczownik ] = soczewica
linse [ rzeczownik ] = obiektyw
lire [ rzeczownik ] = lir
lirekasse [ rzeczownik ] = katarynka
lise [ rzeczownik ] = ulga
lisens [ rzeczownik ] = pozwolenie
lisens [ rzeczownik ] = koncesja
lisens [ rzeczownik ] = licencja
list [ rzeczownik ] = przechył
list [ rzeczownik ] = podstęp
list [ rzeczownik ] = przebiegłość
list [ rzeczownik ] = trik
list [ rzeczownik ] = spryt
list [ rzeczownik ] = sztuczka
list [ rzeczownik ] = spis
list [ rzeczownik ] = sztuka
list [ rzeczownik ] = wybieg
list [ rzeczownik ] = zręczność
list [ rzeczownik ] = wykaz
list [ rzeczownik ] = chytrość
list [ rzeczownik ] = gzyms
list [ rzeczownik ] = indeks
list [ rzeczownik ] = fortel
list [ rzeczownik ] = lista
list [ rzeczownik ] = katalog
list [ rzeczownik ] = listwa
list [ rzeczownik ] = kunszt
liste [ rzeczownik ] = rejestr
liste [ rzeczownik ] = przechył
liste [ rzeczownik ] = spis
liste [ rzeczownik ] = tabulogram
liste [ czasownik ] = wystawiać
liste [ rzeczownik ] = wypis
liste [ rzeczownik ] = wykaz
liste [ czasownik ] = wystawić
liste [ rzeczownik ] = list
liste [ rzeczownik ] = lista
liste [ czasownik ] = ogłaszać
listig [ przymiotnik ] = podstępny
listig [ przymiotnik ] = przebiegły
listig [ przymiotnik ] = szelmowski
listig [ przymiotnik ] = sprytny
listig [ przymiotnik ] = szczwany
listig [ przymiotnik ] = chytry
listig [ przymiotnik ] = filuterny
listig [ przymiotnik ] = cwany
lit [ rzeczownik ] = ufność
lit [ rzeczownik ] = zaufanie
litani [ rzeczownik ] = litania
lite [ czasownik ] = zaufać
lite [ przymiotnik ] = minorowy
liten [ przymiotnik ] = drobny
liten [ przymiotnik ] = ciasny
liten [ przymiotnik ] = błahy
liten [ przymiotnik ] = nieduży
liten [ przymiotnik ] = niewielki
liten [ przymiotnik ] = małostkowy
liten [ przymiotnik ] = krótki
liten [ przymiotnik ] = nieliczny
liten [ przymiotnik ] = niski
liten [ przymiotnik ] = nieznaczny
liter [ rzeczownik ] = litr
litograf [ rzeczownik ] = litograf
litt [ przysłówek ] = znikomo
litt [ przysłówek ] = ciut
litt [ przysłówek ] = delikatnie
litt [ przysłówek ] = nieznacznie
litt [ przysłówek ] = nieco
litt [ przysłówek ] = niedużo
litt [ przysłówek ] = lekko
litterær [ przymiotnik ] = literacki
litteratur [ rzeczownik ] = piśmiennictwo
litteratur [ rzeczownik ] = literatura
litteratur [ rzeczownik ] = literaturoznawstwo
liturgi [ rzeczownik ] = liturgia
liv [ rzeczownik ] = pożycie
liv [ rzeczownik ] = pas
liv [ rzeczownik ] = ożywienie
liv [ rzeczownik ] = talia
liv [ rzeczownik ] = żwawość
liv [ rzeczownik ] = żywotność
liv [ rzeczownik ] = zgiełk
liv [ rzeczownik ] = życie
liv [ rzeczownik ] = żywot
liv [ rzeczownik ] = dożywocie
liv [ rzeczownik ] = egzystencja
livaktig [ przymiotnik ] = rzeczywisty
livaktig [ przymiotnik ] = żywy
livbåt [ rzeczownik ] = łódź
livlig [ przymiotnik ] = raźny
livlig [ przymiotnik ] = ruchliwy
livlig [ przymiotnik ] = skoczny
livlig [ przymiotnik ] = skory
livlig [ przymiotnik ] = rześki
livlig [ przymiotnik ] = żywy
livlig [ przymiotnik ] = żwawy
livlig [ przymiotnik ] = zamaszysty
livlig [ przymiotnik ] = fertyczny
livlig [ przymiotnik ] = chętny
livlig [ przymiotnik ] = dynamiczny
livlig [ przymiotnik ] = gwałtowny
livlig [ przymiotnik ] = bystry
livlig [ przymiotnik ] = jaskrawy
livlig [ przymiotnik ] = hoży
livlig [ przymiotnik ] = czujny
livlaus [ przymiotnik ] = nieżywy
livmor [ rzeczownik ] = łono
livmor [ rzeczownik ] = macica
livsfare [ rzeczownik ] = zagrożenie
livsforsikring [ rzeczownik ] = ubezpieczenie
livsvarig [ przymiotnik ] = dożywotni
ljå [ rzeczownik ] = kosa
lobbe [ czasownik ] = lobować
lodd [ rzeczownik ] = ołów
lodd [ rzeczownik ] = ciężarek
lodd [ rzeczownik ] = dola
lodd [ rzeczownik ] = los
lodd [ rzeczownik ] = kupon
lodde [ rzeczownik ] = sążeń
lodde [ czasownik ] = sondować
lodde [ czasownik ] = spawać
lodde [ czasownik ] = lutować
lodden [ przymiotnik ] = włochaty
lodden [ przymiotnik ] = włosisty
lodden [ przymiotnik ] = kudłaty
lodden [ przymiotnik ] = kosmaty
loddrett [ przymiotnik ] = prostopadły
loddrett [ przymiotnik ] = pionowy
loddtrekning [ rzeczownik ] = losowanie
løe [ rzeczownik ] = stodoła
loft [ rzeczownik ] = poddasze
loft [ rzeczownik ] = powietrze
loft [ rzeczownik ] = pułap
loft [ rzeczownik ] = strych
loft [ rzeczownik ] = sufit
loft [ rzeczownik ] = wygląd
loft [ rzeczownik ] = mina
loft [ rzeczownik ] = melodia
løft [ rzeczownik ] = podniesienie
løfte [ czasownik ] = podwyższać
løfte [ czasownik ] = podnieść
løfte [ rzeczownik ] = przysięga
løfte [ czasownik ] = podnosić
løfte [ czasownik ] = podwyższyć
løfte [ czasownik ] = przyrzekać
løfte [ rzeczownik ] = przyrzeczenie
løfte [ czasownik ] = uchylać
løfte [ czasownik ] = ślubować
løfte [ czasownik ] = wywyższać
løfte [ czasownik ] = wznosić
løfte [ rzeczownik ] = zadatek
løfte [ czasownik ] = wznieść
løfte [ czasownik ] = zwracać
løfte [ rzeczownik ] = wznoszenie
løfte [ czasownik ] = wychowywać
løfte [ czasownik ] = zastawiać
løfte [ czasownik ] = hodować
løfte [ czasownik ] = dźwigać
løfte [ rzeczownik ] = obiecanka
løfte [ czasownik ] = obiecywać
løfte [ rzeczownik ] = obietnica
løfte [ czasownik ] = obiecać
logaritme [ rzeczownik ] = logarytm
logg [ rzeczownik ] = rejestrowanie
logg [ rzeczownik ] = okrąglak
logg [ rzeczownik ] = polano
logg [ rzeczownik ] = kłoda
logg [ rzeczownik ] = log
logikk [ rzeczownik ] = logika
logisk [ przymiotnik ] = logiczny
løgn [ rzeczownik ] = fałsz
løgn [ rzeczownik ] = kłamstwo
løgn [ rzeczownik ] = łgarstwo
løgnaktig [ przymiotnik ] = kłamliwy
løgner [ rzeczownik ] = łgarz
løgner [ rzeczownik ] = kłamczuch
løgner [ rzeczownik ] = kłamca
lojal [ przymiotnik ] = wierny
lojal [ przymiotnik ] = lojalny
lojalitet [ rzeczownik ] = prawomyślność
lojalitet [ rzeczownik ] = lojalność
lok [ rzeczownik ] = pokrywa
lok [ rzeczownik ] = przykrywka
lok [ rzeczownik ] = okładka
lok [ rzeczownik ] = pokrywka
lok [ rzeczownik ] = wieczko
lok [ rzeczownik ] = wieko
lok [ rzeczownik ] = lokomotywa
løk [ rzeczownik ] = bulwa
løk [ rzeczownik ] = cebulka
løk [ rzeczownik ] = cebula
lokal [ przymiotnik ] = lokalny
lokal [ przymiotnik ] = lojalny
lokal [ przymiotnik ] = miejscowy
lokale [ rzeczownik ] = pomieszczenie
lokale [ rzeczownik ] = lokal
lokalisere [ czasownik ] = umiejscowić
lokalisere [ czasownik ] = umiejscawiać
lokalisere [ czasownik ] = lokalizować
lokk [ rzeczownik ] = okładka
lokk [ rzeczownik ] = pokrywka
lokk [ rzeczownik ] = przykrywka
lokk [ rzeczownik ] = pokrywa
lokk [ rzeczownik ] = wieczko
lokk [ rzeczownik ] = wieko
lokk [ rzeczownik ] = lok
lokke [ czasownik ] = wabić
løkke [ rzeczownik ] = pętla
lokomotiv [ rzeczownik ] = parowóz
lokomotiv [ rzeczownik ] = lokomotywa
lom [ rzeczownik ] = ścinanie
lomme [ rzeczownik ] = kieszeń
lommebok [ rzeczownik ] = portfel
lømmel [ rzeczownik ] = gałgan
lømmel [ rzeczownik ] = nygus
lommetørkle [ rzeczownik ] = chustka
lomre [ rzeczownik ] = sola
lønn [ rzeczownik ] = płaca
lønn [ rzeczownik ] = pensja
lønn [ rzeczownik ] = pobory
lønn [ rzeczownik ] = uposażenie
lønn [ rzeczownik ] = zapłata
lønn [ rzeczownik ] = wynagrodzenie
lønn [ rzeczownik ] = zarobek
lønn [ rzeczownik ] = jawor
lønn [ rzeczownik ] = gaża
lønn [ rzeczownik ] = nagroda
lønn [ rzeczownik ] = klon
lønne [ czasownik ] = płacić
lønne [ czasownik ] = wynagradzać
lønning [ rzeczownik ] = płaca
lønning [ rzeczownik ] = pensja
lønning [ rzeczownik ] = wypłata
lønnsam [ przymiotnik ] = opłacalny
lønnsam [ przymiotnik ] = zyskowny
løp [ rzeczownik ] = regaty
løp [ rzeczownik ] = przebieg
løp [ rzeczownik ] = rura
løp [ rzeczownik ] = bieg
løp [ rzeczownik ] = lufa
løype [ czasownik ] = biegać
laupegrav [ rzeczownik ] = okop
laupegrav [ rzeczownik ] = rów
løpar [ rzeczownik ] = goniec
løpar [ rzeczownik ] = biegacz
løpar [ rzeczownik ] = laufer
løpetid [ rzeczownik ] = obieg
loppe [ rzeczownik ] = przebieg
loppe [ rzeczownik ] = pchła
laurdag [ rzeczownik ] = sobota
lort [ rzeczownik ] = brud
los [ rzeczownik ] = przeznaczenie
los [ rzeczownik ] = pilot
los [ rzeczownik ] = ryś
los [ rzeczownik ] = dola
los [ rzeczownik ] = los
løys [ przymiotnik ] = sypki
løys [ rzeczownik ] = utracenie
løys [ przymiotnik ] = wolny
løys [ przymiotnik ] = obszerny
løys [ przymiotnik ] = luźny
løyse [ czasownik ] = rozcieńczyć
løyse [ czasownik ] = rozstrzygać
løyse [ czasownik ] = rozwiązać
løyse [ czasownik ] = rozwiązywać
løyse [ czasownik ] = wypuścić
losje [ rzeczownik ] = stróżówka
losje [ rzeczownik ] = loża
losji [ rzeczownik ] = złożenie
losji [ rzeczownik ] = kwaterunek
losji [ rzeczownik ] = kwatera
losji [ rzeczownik ] = nocleg
losji [ rzeczownik ] = mieszkanie
lauslate [ czasownik ] = uwolnić
lauslate [ czasownik ] = zwolnić
lausne [ czasownik ] = poluzować
lausne [ czasownik ] = rozluźniać
lausne [ czasownik ] = rozwiązać
lausne [ czasownik ] = rozluźnić
lausne [ czasownik ] = uwolnić
lausne [ czasownik ] = luzować
lausne [ czasownik ] = odkomenderować
lausne [ czasownik ] = obluzować
lausne [ czasownik ] = odklejać
lausne [ czasownik ] = odprężać
lausne [ czasownik ] = odlepiać
løysning [ rzeczownik ] = rozczyn
løysning [ rzeczownik ] = roztwór
løysning [ rzeczownik ] = rozpuszczenie
løysning [ rzeczownik ] = rozwiązanie
løysning [ rzeczownik ] = wyjście
losse [ czasownik ] = uwolnić
losse [ czasownik ] = wyładować
lott [ rzeczownik ] = porcja
lott [ rzeczownik ] = udział
lott [ rzeczownik ] = dział
lott [ rzeczownik ] = część
lott [ rzeczownik ] = los
lotteri [ rzeczownik ] = loteria
lotto [ rzeczownik ] = totolotek
lotto [ rzeczownik ] = udział
lotto [ rzeczownik ] = loteryjka
lov [ rzeczownik ] = prawo
lov [ rzeczownik ] = praworządność
lov [ rzeczownik ] = przyrzeczenie
lov [ rzeczownik ] = pochwała
lov [ rzeczownik ] = pozwolenie
lov [ rzeczownik ] = promesa
lov [ rzeczownik ] = wakacje
lov [ rzeczownik ] = ustawa
lov [ rzeczownik ] = urlop
lov [ rzeczownik ] = dzień
lov [ rzeczownik ] = ferie
lov [ rzeczownik ] = obiecanka
lov [ rzeczownik ] = obietnica
løyv [ rzeczownik ] = lista
løyv [ rzeczownik ] = listowie
løyv [ rzeczownik ] = kartka
løyv [ rzeczownik ] = listek
løyv [ rzeczownik ] = liść
love [ czasownik ] = przyrzekać
love [ czasownik ] = zapewniać
love [ czasownik ] = chwalić
love [ rzeczownik ] = obiecanka
love [ czasownik ] = obiecywać
love [ rzeczownik ] = obietnica
love [ czasownik ] = obiecać
løve [ rzeczownik ] = lew
løvemunn [ rzeczownik ] = wyżlin
lover [ rzeczownik ] = wielbiciel
lover [ rzeczownik ] = miłośnik
lover [ rzeczownik ] = kochanek
løvetann [ rzeczownik ] = dmuchawiec
løvetann [ rzeczownik ] = mlecz
lovgiving [ rzeczownik ] = prawodawstwo
lovgiving [ rzeczownik ] = ustawodawstwo
lovgiving [ rzeczownik ] = legislacja
lovlig [ przymiotnik ] = prawowity
lovlig [ przymiotnik ] = prawny
lovlig [ przymiotnik ] = ustawowy
lovlig [ przymiotnik ] = legalny
lovstridig [ przymiotnik ] = bezprawny
lovstridig [ przymiotnik ] = nielegalny
lovtale [ rzeczownik ] = panegiryk
lovtale [ rzeczownik ] = chwalba
lauvverk [ rzeczownik ] = liść
løy [ przymiotnik ] = słaby
løytnant [ rzeczownik ] = podporucznik
løytnant [ rzeczownik ] = porucznik
løytnant [ rzeczownik ] = podpułkownik
løytnant [ rzeczownik ] = lejtnant
lubben [ przymiotnik ] = pyzaty
lubben [ przymiotnik ] = pucołowaty
lubben [ przymiotnik ] = tłusty
lubben [ przymiotnik ] = baryłkowaty
ludder [ rzeczownik ] = dziwka
ludder [ rzeczownik ] = flejtuch
ludder [ rzeczownik ] = klepanie
ludder [ rzeczownik ] = klępa
lue [ rzeczownik ] = płomień
lue [ rzeczownik ] = czapka
luffe [ rzeczownik ] = łapa
luft [ rzeczownik ] = pieśń
luft [ rzeczownik ] = powietrze
luft [ rzeczownik ] = wygląd
luft [ rzeczownik ] = atmosfera
luft [ rzeczownik ] = melodia
luft [ rzeczownik ] = nastrój
luft [ rzeczownik ] = mina
lufte [ czasownik ] = wietrzyć
luftfart [ rzeczownik ] = lotnictwo
luftfart [ rzeczownik ] = latanie
luftig [ przymiotnik ] = powietrzny
luftig [ przymiotnik ] = powiewny
luftig [ przymiotnik ] = przewiewny
luftig [ przymiotnik ] = śmieszny
luftig [ przymiotnik ] = lekki
luftig [ przymiotnik ] = napowietrzny
luftig [ przymiotnik ] = lekkomyślny
luftig [ przymiotnik ] = lotniczy
luftrør [ rzeczownik ] = tchawica
luftspeiling [ rzeczownik ] = miraż
lufttrykk [ rzeczownik ] = ciśnienie
lugar [ rzeczownik ] = kabina
lugar [ rzeczownik ] = kajuta
lugg [ rzeczownik ] = grzywka
luke [ rzeczownik ] = okienko
luke [ rzeczownik ] = pielenie
luke [ rzeczownik ] = zdechlak
luke [ rzeczownik ] = chudzielec
luke [ rzeczownik ] = chwast
luke [ rzeczownik ] = badyl
luke [ rzeczownik ] = odchwaszczenie
luke [ rzeczownik ] = luk
luke [ rzeczownik ] = odchwaszczanie
lukke [ czasownik ] = spinać
lukke [ czasownik ] = zapinać
lukke [ czasownik ] = zapiąć
lukke [ czasownik ] = zamykać
luksus [ rzeczownik ] = przepych
luksus [ rzeczownik ] = zbytek
luksus [ rzeczownik ] = luksus
lukt [ rzeczownik ] = powonienie
lukt [ rzeczownik ] = węch
lukt [ rzeczownik ] = smród
lukt [ rzeczownik ] = wąchanie
lukt [ rzeczownik ] = woń
lukt [ rzeczownik ] = zapach
lukt [ rzeczownik ] = odór
lukte [ czasownik ] = pachnieć
lukte [ czasownik ] = wąchać
lukte [ czasownik ] = węszyć
lukte [ czasownik ] = wonieć
lukte [ czasownik ] = cuchnąć
lukte [ czasownik ] = czuć
lummer [ przymiotnik ] = parny
lummer [ przymiotnik ] = duszny
lumpen [ przymiotnik ] = podły
lumpen [ rzeczownik ] = szmata
lumpen [ rzeczownik ] = gałgan
lumpen [ przymiotnik ] = lichy
lumpen [ rzeczownik ] = łach
lumpen [ rzeczownik ] = łachman
lumpen [ przymiotnik ] = nędzny
lumpen [ przymiotnik ] = nikczemny
lumsk [ przymiotnik ] = podstępny
lumsk [ przymiotnik ] = zdradliwy
lun [ przymiotnik ] = przytulny
lun [ przymiotnik ] = przyjemny
lun [ przymiotnik ] = ciepły
lun [ przymiotnik ] = łagodny
lund [ rzeczownik ] = zagajnik
lund [ rzeczownik ] = gaj
lund [ rzeczownik ] = lasek
lundefugl [ rzeczownik ] = maskonur
lune [ rzeczownik ] = zachcianka
lune [ rzeczownik ] = zagrywka
lune [ rzeczownik ] = wybryk
lune [ rzeczownik ] = humor
lune [ rzeczownik ] = fantazja
lune [ rzeczownik ] = dziwadło
lune [ rzeczownik ] = nastrój
lune [ rzeczownik ] = kaprys
lunge [ rzeczownik ] = płuco
lungebetennelse [ rzeczownik ] = pneumonia
lungebetennelse [ rzeczownik ] = zapalenie
lunken [ przymiotnik ] = obojętny
lunsj [ rzeczownik ] = lunch
lunsj [ rzeczownik ] = obiadowanie
lunsj [ rzeczownik ] = obiad
lunte [ rzeczownik ] = lont
lupe [ rzeczownik ] = lupa
lur [ rzeczownik ] = słuchawka
lur [ rzeczownik ] = drzemka
lur [ rzeczownik ] = meszek
lure [ czasownik ] = oszukiwać
lure [ czasownik ] = oszukać
lure [ czasownik ] = przywabiać
lure [ czasownik ] = zwabić
lure [ czasownik ] = zastanawiać
lure [ czasownik ] = mamić
lureri [ rzeczownik ] = faulowanie
lureri [ rzeczownik ] = nałożenie
lurveleven [ rzeczownik ] = zgiełk
lurveleven [ rzeczownik ] = wrzawa
lus [ rzeczownik ] = szparag
lus [ rzeczownik ] = wesz
lus [ rzeczownik ] = węszenie
lus [ rzeczownik ] = żonkil
lus [ rzeczownik ] = narcyz
lushatt [ rzeczownik ] = tojad
luske [ czasownik ] = skradać
lut [ przymiotnik ] = huczny
lut [ przymiotnik ] = donośny
lut [ przymiotnik ] = gromki
lut [ przymiotnik ] = głośny
lut [ przymiotnik ] = krzykliwy
lut [ rzeczownik ] = ług
lute [ czasownik ] = pochylić
lute [ czasownik ] = skłonić
lute [ czasownik ] = schylać
lute [ czasownik ] = zgiąć
lute [ czasownik ] = zgarbacieć
lute [ czasownik ] = garbić
lutt [ rzeczownik ] = lutnia
ly [ rzeczownik ] = osłona
ly [ rzeczownik ] = schronisko
ly [ rzeczownik ] = schronienie
ly [ rzeczownik ] = schron
ly [ rzeczownik ] = zasłona
ly [ rzeczownik ] = budka
ly [ rzeczownik ] = ochrona
lyd [ rzeczownik ] = ton
lyd [ rzeczownik ] = udźwiękowienie
lyd [ rzeczownik ] = głoska
lyd [ rzeczownik ] = cieśnina
lyd [ rzeczownik ] = głos
lyd [ rzeczownik ] = brzmienie
lyd [ rzeczownik ] = dźwięk
lyd [ rzeczownik ] = fonia
lyd [ rzeczownik ] = odgłos
lyde [ czasownik ] = usłuchać
lyde [ czasownik ] = słuchać
lyde [ czasownik ] = wygłaszać
lyde [ czasownik ] = dźwięczeć
lyde [ czasownik ] = dzwonić
lyde [ czasownik ] = brzmieć
lydig [ przymiotnik ] = posłuszny
lydlære [ rzeczownik ] = akustyka
lydlære [ rzeczownik ] = fonetyka
lydlig [ przymiotnik ] = fonetyczny
lydlaus [ przymiotnik ] = cichy
lydstyrke [ rzeczownik ] = wielkość
lydstyrke [ rzeczownik ] = wolumen
lydstyrke [ rzeczownik ] = objętość
lykke [ rzeczownik ] = przypadek
lykke [ rzeczownik ] = powodzenie
lykke [ rzeczownik ] = traf
lykke [ rzeczownik ] = sukces
lykke [ rzeczownik ] = uszczęśliwienie
lykke [ rzeczownik ] = szczęście
lykke [ rzeczownik ] = bogactwo
lykke [ rzeczownik ] = błogostan
lykke [ rzeczownik ] = fortuna
lykke [ rzeczownik ] = dorobek
lykke [ rzeczownik ] = dola
lykke [ rzeczownik ] = los
lykke [ rzeczownik ] = majątek
lykkelig [ przymiotnik ] = radosny
lykkelig [ przymiotnik ] = pomyślny
lykkelig [ przymiotnik ] = szczęśliwy
lykt [ rzeczownik ] = węch
lykt [ rzeczownik ] = zapach
lykt [ rzeczownik ] = latarnia
lykt [ rzeczownik ] = odór
lykt [ rzeczownik ] = lampa
lykt [ rzeczownik ] = latarka
lymfe [ rzeczownik ] = limfa
lyn [ rzeczownik ] = przebłysk
lyn [ rzeczownik ] = piorun
lyn [ rzeczownik ] = błyskawica
lyn [ rzeczownik ] = błysk
lyne [ czasownik ] = błyskać
lyng [ rzeczownik ] = wrzos
lyng [ rzeczownik ] = wrzosowisko
lynne [ rzeczownik ] = usposobienie
lynne [ rzeczownik ] = humor
lynsje [ czasownik ] = zlinczować
lynsje [ czasownik ] = linczować
lyr [ rzeczownik ] = głowacz
lyre [ rzeczownik ] = lira
lyrikk [ rzeczownik ] = liryka
lyrisk [ przymiotnik ] = liryczny
lys [ przymiotnik ] = przezroczysty
lys [ przymiotnik ] = przejrzysty
lys [ przymiotnik ] = pogodny
lys [ rzeczownik ] = podświetlenie
lys [ przymiotnik ] = świetlny
lys [ rzeczownik ] = świeca
lys [ rzeczownik ] = światłość
lys [ rzeczownik ] = światło
lys [ rzeczownik ] = światełko
lys [ przymiotnik ] = widny
lys [ przymiotnik ] = światły
lys [ przymiotnik ] = wyraźny
lys [ przymiotnik ] = jasnowłosy
lys [ przymiotnik ] = jaskrawy
lys [ przymiotnik ] = jasny
lys [ przymiotnik ] = czysty
lys [ przymiotnik ] = klarowny
lys [ rzeczownik ] = ogień
lys [ przymiotnik ] = lekkostrawny
lysbilde [ rzeczownik ] = slajd
lysbilde [ rzeczownik ] = diapozytyw
lyse [ czasownik ] = oświetlać
lyse [ czasownik ] = oświecać
lyse [ czasownik ] = świecić
lyse [ czasownik ] = rozpalać
lyse [ czasownik ] = zapalić
lyse [ czasownik ] = zapalać
lyseblå [ przymiotnik ] = jasnoniebieski
lysekrone [ rzeczownik ] = świecznik
lysekrone [ rzeczownik ] = żyrandol
lysing [ rzeczownik ] = dorsz
lyske [ rzeczownik ] = pachwina
lyske [ rzeczownik ] = falochron
lysning [ rzeczownik ] = polana
lysning [ rzeczownik ] = polanka
lysning [ rzeczownik ] = trzebienie
lyspære [ rzeczownik ] = żarówka
lysstoffrør [ rzeczownik ] = jarzeniówka
lysstyrke [ rzeczownik ] = świetlistość
lysstyrke [ rzeczownik ] = jaskrawość
lysstyrke [ rzeczownik ] = jasność
lyst [ rzeczownik ] = przyjemność
lyst [ rzeczownik ] = rozkosz
lyst [ rzeczownik ] = skłonność
lyst [ rzeczownik ] = żądza
lyst [ rzeczownik ] = chęć
lyst [ rzeczownik ] = apetyt
lyst [ rzeczownik ] = ochota
lyst [ rzeczownik ] = latarka
lysthus [ rzeczownik ] = altana
lystig [ przymiotnik ] = pogodny
lystig [ przymiotnik ] = radosny
lystig [ przymiotnik ] = wesoły
lystig [ przymiotnik ] = żywy
lystig [ przymiotnik ] = zabawny
lystig [ przymiotnik ] = huczny
lystre [ czasownik ] = słuchać
lystspill [ rzeczownik ] = komedia
lyte [ rzeczownik ] = uszkodzenie
lytte [ czasownik ] = posłuchać
lytte [ czasownik ] = słuchać
lytte [ czasownik ] = słyszeć
lytte [ czasownik ] = usłyszeć
lytte [ czasownik ] = nasłuchiwać
løyve [ czasownik ] = skłamać
løyve [ czasownik ] = zełgać
madonna [ rzeczownik ] = madonna
madrass [ rzeczownik ] = materac
mæle [ czasownik ] = wypowiedzieć
mæle [ czasownik ] = wymówić
mæle [ rzeczownik ] = głos
mæle [ rzeczownik ] = mowa
magasin [ rzeczownik ] = skład
magasin [ rzeczownik ] = sklep
magasin [ rzeczownik ] = czasopismo
magasin [ rzeczownik ] = magazynek
magasin [ rzeczownik ] = magazyn
mage [ rzeczownik ] = żołądek
mage [ rzeczownik ] = brzuch
mager [ przymiotnik ] = szczupły
mager [ przymiotnik ] = rzadki
mager [ przymiotnik ] = jałowy
mager [ przymiotnik ] = cienki
mager [ przymiotnik ] = chudy
mager [ przymiotnik ] = nieurodzajny
mager [ przymiotnik ] = nędzny
magesekk [ rzeczownik ] = żołądek
magi [ rzeczownik ] = magia
magisk [ przymiotnik ] = czarodziejski
magisk [ przymiotnik ] = czarnoksięski
magisk [ przymiotnik ] = magiczny
magister [ rzeczownik ] = magister
magister [ rzeczownik ] = nauczyciel
magnat [ rzeczownik ] = potentat
magnat [ rzeczownik ] = magnat
magnat [ rzeczownik ] = możnowładca
magnesia [ rzeczownik ] = magnezja
magnet [ rzeczownik ] = magnesowanie
magnet [ rzeczownik ] = magnes
magnet [ rzeczownik ] = magneto
magnetisk [ przymiotnik ] = magnetyczny
magnetisme [ rzeczownik ] = magnetyzm
magnetitt [ rzeczownik ] = magnetyt
magnolia [ rzeczownik ] = magnolia
mahogni [ rzeczownik ] = mahoń
mai [ rzeczownik ] = maj
mais [ rzeczownik ] = kukurydza
majestet [ rzeczownik ] = majestat
majestet [ rzeczownik ] = mość
majolika [ rzeczownik ] = majolika
majones [ rzeczownik ] = majonez
major [ rzeczownik ] = major
majoritet [ rzeczownik ] = pełnoletniość
majoritet [ rzeczownik ] = większość
makaber [ przymiotnik ] = makabryczny
makaroni [ rzeczownik ] = makaron
make [ rzeczownik ] = partner
make [ przymiotnik ] = podobny
make [ przymiotnik ] = równy
make [ rzeczownik ] = zapałka
make [ rzeczownik ] = małżonek
make [ rzeczownik ] = mąż
make [ rzeczownik ] = makijaż
måke [ rzeczownik ] = mewa
makelig [ przymiotnik ] = wygodny
makelig [ przymiotnik ] = łatwy
makker [ rzeczownik ] = partner
makrell [ rzeczownik ] = skumbria
makrell [ rzeczownik ] = makrela
makrellstørje [ rzeczownik ] = tuńczyk
makrokosmos [ rzeczownik ] = wszechświat
makrokosmos [ rzeczownik ] = makrokosmos
makron [ rzeczownik ] = makaronik
makron [ rzeczownik ] = mikron
maksimal [ przymiotnik ] = maksymalny
maksimum [ rzeczownik ] = maksimum
makt [ rzeczownik ] = potęga
makt [ rzeczownik ] = przemoc
makt [ rzeczownik ] = pełnomocnictwo
makt [ rzeczownik ] = siła
makt [ rzeczownik ] = życie
makt [ rzeczownik ] = władza
makt [ rzeczownik ] = moc
makt [ rzeczownik ] = mocarstwo
mal [ rzeczownik ] = pieprzyk
mal [ rzeczownik ] = raz
mal [ rzeczownik ] = piętno
mal [ rzeczownik ] = szablon
mal [ rzeczownik ] = wzór
mal [ rzeczownik ] = znak
mal [ rzeczownik ] = model
mal [ rzeczownik ] = meta
mal [ rzeczownik ] = linia
mal [ rzeczownik ] = makieta
mål [ rzeczownik ] = przymiar
mål [ rzeczownik ] = proces
mål [ rzeczownik ] = przedmiot
mål [ rzeczownik ] = pomiar
mål [ rzeczownik ] = tarcza
mål [ rzeczownik ] = rozmiar
mål [ rzeczownik ] = sprawa
mål [ rzeczownik ] = środek
mål [ rzeczownik ] = zamiar
mål [ rzeczownik ] = wymiar
mål [ rzeczownik ] = zadanie
mål [ rzeczownik ] = bramka
mål [ rzeczownik ] = dialekt
mål [ rzeczownik ] = język
mål [ rzeczownik ] = gol
mål [ rzeczownik ] = jednostka
mål [ rzeczownik ] = cel
mål [ rzeczownik ] = miara
mål [ rzeczownik ] = obiektyw
mål [ rzeczownik ] = mierzenie
mål [ rzeczownik ] = miarka
mål [ rzeczownik ] = mowa
mål [ rzeczownik ] = kres
mål [ rzeczownik ] = mierżenie
mål [ rzeczownik ] = miernik
mål [ rzeczownik ] = obiekt
malaria [ rzeczownik ] = malaria
målbevisst [ przymiotnik ] = celowy
male [ czasownik ] = pomrukiwać
male [ rzeczownik ] = pomruk
male [ czasownik ] = rozcierać
male [ czasownik ] = zemleć
male [ czasownik ] = zamruczeć
male [ czasownik ] = mielić
male [ rzeczownik ] = krocie
male [ czasownik ] = malować
male [ czasownik ] = mruczeć
male [ rzeczownik ] = mruczenie
male [ czasownik ] = mleć
måle [ czasownik ] = wymierzyć
måle [ czasownik ] = zmierzyć
måle [ czasownik ] = mierzyć
maleri [ rzeczownik ] = portret
maleri [ rzeczownik ] = wizerunek
maleri [ rzeczownik ] = lakierowanie
maleri [ rzeczownik ] = malarnia
maleri [ rzeczownik ] = obraz
maleri [ rzeczownik ] = malowanka
maleri [ rzeczownik ] = malarstwo
maleri [ rzeczownik ] = malowidło
maleri [ rzeczownik ] = malowanie
målestokk [ rzeczownik ] = podziałka
målestokk [ rzeczownik ] = skala
målestokk [ rzeczownik ] = miara
målføre [ rzeczownik ] = dialekt
målføre [ rzeczownik ] = narzecze
målgruppe [ rzeczownik ] = audiencja
maling [ rzeczownik ] = pomalowanie
maling [ rzeczownik ] = barwnik
maling [ rzeczownik ] = farba
maling [ rzeczownik ] = lakier
maling [ rzeczownik ] = mielenie
maling [ rzeczownik ] = malowanie
måling [ rzeczownik ] = przymiar
måling [ rzeczownik ] = pomiar
måling [ rzeczownik ] = środek
måling [ rzeczownik ] = wymiar
måling [ rzeczownik ] = jednostka
måling [ rzeczownik ] = odmierzenie
måling [ rzeczownik ] = odmierzanie
måling [ rzeczownik ] = obraz
måling [ rzeczownik ] = miarka
måling [ rzeczownik ] = miara
måling [ rzeczownik ] = malowidło
måling [ rzeczownik ] = miernik
malm [ rzeczownik ] = ruda
malm [ rzeczownik ] = minerał
malm [ rzeczownik ] = kruszec
målmann [ rzeczownik ] = bramkarz
malstrøm [ rzeczownik ] = wir
malt [ rzeczownik ] = słód
måltid [ rzeczownik ] = posiłek
måltid [ rzeczownik ] = jedzenie
maltose [ rzeczownik ] = maltoza
maltraktere [ czasownik ] = maltretować
maltsukker [ rzeczownik ] = maltoza
malurt [ rzeczownik ] = piołun
malja [ rzeczownik ] = malwa
målvakt [ rzeczownik ] = bramkarz
mamma [ rzeczownik ] = mamienie
mamma [ rzeczownik ] = mama
mamma [ rzeczownik ] = mamusia
mamma [ rzeczownik ] = mamunia
mammon [ rzeczownik ] = mamona
mammut [ rzeczownik ] = mamut
man [ rzeczownik ] = jedynka
man [ rzeczownik ] = grzywa
man [ rzeczownik ] = człowiek
man [ rzeczownik ] = mąż
man [ rzeczownik ] = ludzik
man [ rzeczownik ] = mężczyzna
man [ rzeczownik ] = maj
man [ rzeczownik ] = mamusia
manager [ rzeczownik ] = reżyser
manager [ rzeczownik ] = zarządca
manager [ rzeczownik ] = impresario
manager [ rzeczownik ] = dyrektor
manager [ rzeczownik ] = menedżer
manager [ rzeczownik ] = menadżer
manager [ rzeczownik ] = kierownik
manager [ rzeczownik ] = menażer
mandarin [ rzeczownik ] = mandaryn
mandarin [ rzeczownik ] = mandarynka
mandat [ rzeczownik ] = pełnomocnictwo
mandat [ rzeczownik ] = rozkaz
mandat [ rzeczownik ] = władza
mandat [ rzeczownik ] = autorytet
mandat [ rzeczownik ] = mandat
mandel [ rzeczownik ] = migdałek
mandel [ rzeczownik ] = migdał
mandig [ przymiotnik ] = męski
mandig [ przymiotnik ] = mężny
mandolin [ rzeczownik ] = mandolina
mane [ czasownik ] = zaklinać
mane [ czasownik ] = czarować
måne [ rzeczownik ] = księżyc
maner [ rzeczownik ] = rodzaj
maner [ rzeczownik ] = sposób
maner [ rzeczownik ] = tryb
maner [ rzeczownik ] = maniera
manesje [ rzeczownik ] = arena
manet [ rzeczownik ] = meduza
mange [ przysłówek ] = wielekroć
mange [ przysłówek ] = dużo
mange [ przysłówek ] = bardzo
mangel [ rzeczownik ] = słabość
mangel [ rzeczownik ] = skaza
mangel [ rzeczownik ] = wada
mangel [ rzeczownik ] = deficyt
mangel [ rzeczownik ] = drożyzna
mangel [ rzeczownik ] = błąd
mangel [ rzeczownik ] = absencja
mangel [ rzeczownik ] = brak
mangel [ rzeczownik ] = niedomiar
mangel [ rzeczownik ] = niedostatek
mangel [ rzeczownik ] = mankament
mangel [ rzeczownik ] = niedobór
mangel [ rzeczownik ] = nieobecność
mangel [ rzeczownik ] = niedoskonałość
mangel [ rzeczownik ] = magiel
mangemillionær [ rzeczownik ] = multimilioner
mangfaldig [ przymiotnik ] = wielokrotny
mangfaldig [ przymiotnik ] = wieloraki
mangle [ czasownik ] = brakować
mani [ rzeczownik ] = mania
mani [ rzeczownik ] = obłęd
mani [ rzeczownik ] = obsesja
manifest [ rzeczownik ] = odezwa
manifest [ rzeczownik ] = manifest
manipulasjon [ rzeczownik ] = manipulacja
manipulere [ czasownik ] = sfałszować
manipulere [ czasownik ] = manipulować
manisk [ przymiotnik ] = maniakalny
manisk [ przymiotnik ] = obłędny
manke [ rzeczownik ] = grzywa
mann [ rzeczownik ] = samiec
mann [ rzeczownik ] = samczyk
mann [ rzeczownik ] = człowiek
mann [ rzeczownik ] = mąż
mann [ rzeczownik ] = mężczyzna
mann [ rzeczownik ] = kocur
mann [ rzeczownik ] = mocarz
mann [ rzeczownik ] = małżonek
manndom [ rzeczownik ] = wiek
manndom [ rzeczownik ] = męskość
mannekeng [ rzeczownik ] = manekin
mannfolk [ rzeczownik ] = mężczyzna
mannlig [ przymiotnik ] = męski
mannskap [ rzeczownik ] = załoga
mannskap [ rzeczownik ] = zespół
mannskap [ rzeczownik ] = ekipa
mannskap [ rzeczownik ] = drużyna
mannskap [ rzeczownik ] = brygada
mannskap [ rzeczownik ] = oddział
manøver [ rzeczownik ] = manewr
mansjett [ rzeczownik ] = mankiet
mantilje [ rzeczownik ] = mantyla
manuell [ rzeczownik ] = podręcznik
manuell [ przymiotnik ] = ręczny
manuell [ przymiotnik ] = odręczny
manuell [ przymiotnik ] = manualny
manuskript [ rzeczownik ] = rękopis
manuskript [ rzeczownik ] = manuskrypt
måpe [ czasownik ] = gapić
mappe [ rzeczownik ] = reklamówka
mappe [ rzeczownik ] = teczka
mappe [ rzeczownik ] = teka
mappe [ rzeczownik ] = aktówka
mappe [ rzeczownik ] = falcówka
mappe [ rzeczownik ] = folder
mår [ rzeczownik ] = kuna
mare [ rzeczownik ] = plotka
mare [ rzeczownik ] = pogłoska
mare [ rzeczownik ] = wieść
mare [ rzeczownik ] = wiadomość
mare [ rzeczownik ] = klacz
mare [ rzeczownik ] = mara
mare [ rzeczownik ] = kobyła
marehalm [ rzeczownik ] = piaskownica
mareritt [ rzeczownik ] = zmora
mareritt [ rzeczownik ] = koszmar
marg [ rzeczownik ] = rdzeń
marg [ rzeczownik ] = szpik
marg [ rzeczownik ] = margines
margarin [ rzeczownik ] = margaryna
margin [ rzeczownik ] = marża
margin [ rzeczownik ] = margines
marginal [ przymiotnik ] = marginesowy
marginal [ przymiotnik ] = krańcowy
marginal [ przymiotnik ] = marginalny
marihand [ rzeczownik ] = storczyk
marihøne [ rzeczownik ] = biedronka
marihuana [ rzeczownik ] = marihuana
marinade [ rzeczownik ] = marynata
marine [ rzeczownik ] = flota
marine [ rzeczownik ] = marynarka
marinere [ czasownik ] = marynować
marinesoldat [ rzeczownik ] = marynarz
marionett [ rzeczownik ] = kukiełka
marionett [ rzeczownik ] = marionetka
maritim [ przymiotnik ] = morski
mark [ rzeczownik ] = rola
mark [ rzeczownik ] = plama
mark [ rzeczownik ] = oznaczenie
mark [ rzeczownik ] = rdzeń
mark [ rzeczownik ] = pole
mark [ rzeczownik ] = oznaka
mark [ rzeczownik ] = robak
mark [ rzeczownik ] = punkt
mark [ rzeczownik ] = ślad
mark [ rzeczownik ] = stopień
mark [ rzeczownik ] = spostrzeżenie
mark [ rzeczownik ] = szpik
mark [ rzeczownik ] = rubież
mark [ rzeczownik ] = teren
mark [ rzeczownik ] = znaczek
mark [ rzeczownik ] = ziemia
mark [ rzeczownik ] = znak
mark [ rzeczownik ] = dziedzina
mark [ rzeczownik ] = cel
mark [ rzeczownik ] = grunt
mark [ rzeczownik ] = boisko
mark [ rzeczownik ] = granica
mark [ rzeczownik ] = czerw
mark [ rzeczownik ] = ocena
mark [ rzeczownik ] = marchia
mark [ rzeczownik ] = kreska
markant [ przymiotnik ] = wybitny
markant [ przymiotnik ] = znaczny
markant [ przymiotnik ] = znamienny
markant [ przymiotnik ] = wyraźny
markere [ czasownik ] = znakować
markere [ czasownik ] = znaczyć
markere [ czasownik ] = cechować
markering [ rzeczownik ] = selekcja
markering [ rzeczownik ] = dobór
markise [ rzeczownik ] = roleta
markise [ rzeczownik ] = zasłona
markjordbær [ rzeczownik ] = poziomka
marknad [ rzeczownik ] = targ
marknad [ rzeczownik ] = rynek
marknad [ rzeczownik ] = bazar
marknad [ rzeczownik ] = jarmark
marmelade [ rzeczownik ] = powidło
marmelade [ rzeczownik ] = dżem
marmelade [ rzeczownik ] = konfitury
marmelade [ rzeczownik ] = konfitura
marmelade [ rzeczownik ] = marmolada
marmor [ rzeczownik ] = marmur
marodre [ czasownik ] = grabić
mars [ rzeczownik ] = marzec
mars [ rzeczownik ] = mars
marsipan [ rzeczownik ] = marcepan
marsj [ rzeczownik ] = marsz
marsjall [ rzeczownik ] = marszałek
marsjere [ czasownik ] = maszerować
martyr [ rzeczownik ] = cierpiętnik
martyr [ rzeczownik ] = męczennik
mas [ rzeczownik ] = zamieszanie
mas [ rzeczownik ] = natrętność
mas [ rzeczownik ] = naprzykrzanie
maske [ rzeczownik ] = ścieg
maske [ rzeczownik ] = szew
maske [ rzeczownik ] = maszkaron
maske [ rzeczownik ] = kłucie
maske [ rzeczownik ] = maskowanie
maske [ rzeczownik ] = maska
maske [ rzeczownik ] = oczko
maskerade [ rzeczownik ] = maskarada
maskere [ czasownik ] = zamaskować
maskin [ rzeczownik ] = machina
maskin [ rzeczownik ] = maszyna
maskin [ rzeczownik ] = maszynka
maskin [ rzeczownik ] = obrabiarka
maskin [ rzeczownik ] = maszyneria
maskinell [ przymiotnik ] = maszynowy
maskineri [ rzeczownik ] = maszyna
maskineri [ rzeczownik ] = maszyneria
maskinist [ rzeczownik ] = inżynier
maskinist [ rzeczownik ] = mechanik
maskinist [ rzeczownik ] = maszynista
maskinrom [ rzeczownik ] = maszynownia
maskot [ rzeczownik ] = maskotka
maskulin [ przymiotnik ] = męski
masochist [ rzeczownik ] = masochista
massakre [ rzeczownik ] = rzeź
massakre [ rzeczownik ] = masakra
massasje [ rzeczownik ] = masaż
masse [ rzeczownik ] = paczka
masse [ rzeczownik ] = tłum
masse [ rzeczownik ] = stos
masse [ rzeczownik ] = skład
masse [ rzeczownik ] = zlepek
masse [ rzeczownik ] = blok
masse [ rzeczownik ] = ilość
masse [ rzeczownik ] = bryła
masse [ rzeczownik ] = masowość
masse [ rzeczownik ] = masa
masse [ rzeczownik ] = msza
masse [ rzeczownik ] = mnóstwo
masse [ rzeczownik ] = miazga
massere [ czasownik ] = masować
massiv [ przymiotnik ] = pewny
massiv [ przymiotnik ] = solidny
massiv [ przymiotnik ] = silny
massiv [ przymiotnik ] = twardy
massiv [ przymiotnik ] = duży
massiv [ przymiotnik ] = mocny
massiv [ przymiotnik ] = masywny
massør [ rzeczownik ] = masażysta
mast [ rzeczownik ] = opas
mast [ rzeczownik ] = tuczarnia
mast [ rzeczownik ] = tucz
mast [ rzeczownik ] = wypas
mast [ rzeczownik ] = maszt
mastodont [ rzeczownik ] = mastodont
masurka [ rzeczownik ] = mazurek
mat [ rzeczownik ] = podkładka
mat [ rzeczownik ] = potęga
mat [ rzeczownik ] = posiłek
mat [ rzeczownik ] = pełnomocnictwo
mat [ rzeczownik ] = pokarm
mat [ rzeczownik ] = pożywienie
mat [ rzeczownik ] = słomianka
mat [ rzeczownik ] = siła
mat [ rzeczownik ] = strawa
mat [ rzeczownik ] = wikt
mat [ rzeczownik ] = wyżywienie
mat [ rzeczownik ] = żywność
mat [ rzeczownik ] = wycieraczka
mat [ rzeczownik ] = jedzenie
mat [ rzeczownik ] = mata
mat [ rzeczownik ] = moc
matador [ rzeczownik ] = matador
match [ rzeczownik ] = ożenek
match [ rzeczownik ] = zapałka
match [ rzeczownik ] = dopasowanie
match [ rzeczownik ] = mecz
match [ rzeczownik ] = lont
mate [ czasownik ] = żywić
mate [ czasownik ] = karmić
måte [ rzeczownik ] = rodzaj
måte [ rzeczownik ] = styl
måte [ rzeczownik ] = sposób
måte [ rzeczownik ] = umiar
måte [ rzeczownik ] = tryb
måte [ rzeczownik ] = fason
måte [ rzeczownik ] = elegancja
måte [ rzeczownik ] = miara
måte [ rzeczownik ] = maniera
måte [ rzeczownik ] = moda
måtehald [ rzeczownik ] = powściąganie
måtehald [ rzeczownik ] = umiar
måtelig [ przymiotnik ] = przeciętny
måtelig [ przymiotnik ] = średni
måtelig [ przymiotnik ] = mierny
matematikk [ rzeczownik ] = matematyka
matematisk [ przymiotnik ] = matematyczny
materiale [ rzeczownik ] = surowiec
materiale [ rzeczownik ] = tkanina
materiale [ rzeczownik ] = tworzywo
materiale [ rzeczownik ] = dane
materiale [ rzeczownik ] = materia
materiale [ rzeczownik ] = materiałoznawstwo
materiale [ rzeczownik ] = materiał
materialisme [ rzeczownik ] = materializm
materialist [ rzeczownik ] = materialista
materialistisk [ przymiotnik ] = materialistyczny
materie [ rzeczownik ] = ropa
materie [ rzeczownik ] = substancja
materie [ rzeczownik ] = temat
materie [ rzeczownik ] = ciało
materie [ rzeczownik ] = materia
materie [ rzeczownik ] = materiał
materiell [ rzeczownik ] = substancja
materiell [ rzeczownik ] = sprzęt
materiell [ rzeczownik ] = tabor
materiell [ rzeczownik ] = materiał
matiné [ rzeczownik ] = poranek
matlaging [ rzeczownik ] = gotowanie
matlaging [ rzeczownik ] = kucharstwo
matrikkel [ rzeczownik ] = rejestr
matrikkel [ rzeczownik ] = spis
matrise [ rzeczownik ] = matryca
matrone [ rzeczownik ] = matrona
matros [ rzeczownik ] = żeglarz
matros [ rzeczownik ] = majtek
matros [ rzeczownik ] = marynarz
matt [ przymiotnik ] = słaby
matt [ przymiotnik ] = wątły
matt [ przymiotnik ] = bezsilny
matt [ przymiotnik ] = niejasny
matt [ przymiotnik ] = matowy
matt [ rzeczownik ] = mat
matt [ przymiotnik ] = mętny
matte [ rzeczownik ] = słomianka
matte [ rzeczownik ] = wycieraczka
matte [ rzeczownik ] = mata
måtte [ czasownik ] = musieć
maur [ rzeczownik ] = termit
maur [ rzeczownik ] = mrówka
mausoleum [ rzeczownik ] = mauzoleum
meander [ rzeczownik ] = zakręt
med [ przyimek ] = przy
med [ przyimek ] = u
med [ przyimek ] = ze
med [ przyimek ] = z
med [ rzeczownik ] = mit
medalje [ rzeczownik ] = medal
medaljong [ rzeczownik ] = medalionik
medaljong [ rzeczownik ] = medalion
medborger [ rzeczownik ] = rodak
medbringe [ czasownik ] = przynieść
meddele [ rzeczownik ] = sprawozdanie
meddele [ czasownik ] = zakomunikować
meddele [ czasownik ] = zawiadomić
meddele [ czasownik ] = zawiadamiać
meddele [ czasownik ] = donosić
meddele [ czasownik ] = donieść
medfølelse [ rzeczownik ] = politowanie
medfølelse [ rzeczownik ] = współczucie
medfølelse [ rzeczownik ] = litość
medføre [ czasownik ] = powodować
medføre [ czasownik ] = przynosić
medføre [ czasownik ] = przywozić
medføre [ czasownik ] = spowodować
medføre [ czasownik ] = sprowadzać
medgang [ rzeczownik ] = powodzenie
medgang [ rzeczownik ] = pomyślność
medgi [ czasownik ] = przyznać
medgi [ czasownik ] = uznać
medgift [ rzeczownik ] = posag
medgift [ rzeczownik ] = wiano
medgjørlig [ przymiotnik ] = zgodliwy
medhjelper [ rzeczownik ] = pomocnik
medhjelper [ rzeczownik ] = asystent
medhald [ rzeczownik ] = poparcie
median [ rzeczownik ] = środkowanie
median [ rzeczownik ] = mediana
medikament [ rzeczownik ] = medykament
medikament [ rzeczownik ] = lek
medikament [ rzeczownik ] = medycyna
medikament [ rzeczownik ] = lekarstwo
medisin [ rzeczownik ] = medycyna
medisin [ rzeczownik ] = lek
medisin [ rzeczownik ] = lekarstwo
medisin [ rzeczownik ] = medykament
medisinsk [ przymiotnik ] = medyczny
medisinsk [ przymiotnik ] = lekarski
meditasjon [ rzeczownik ] = przemyśliwanie
meditasjon [ rzeczownik ] = rozmyślanie
meditasjon [ rzeczownik ] = deliberacja
meditasjon [ rzeczownik ] = medytacja
meditere [ czasownik ] = pomedytować
meditere [ czasownik ] = przemyśliwać
meditere [ czasownik ] = rozmyślać
meditere [ czasownik ] = medytować
medium [ rzeczownik ] = pośrednictwo
medium [ rzeczownik ] = otoczenie
medium [ rzeczownik ] = sposób
medium [ rzeczownik ] = środowisko
medium [ rzeczownik ] = środek
medium [ rzeczownik ] = czynnik
medium [ rzeczownik ] = medium
medlem [ rzeczownik ] = poseł
medlem [ rzeczownik ] = stronnik
medlem [ rzeczownik ] = zwolennik
medlem [ rzeczownik ] = człon
medlem [ rzeczownik ] = członek
medlem [ rzeczownik ] = kończyna
medlyd [ rzeczownik ] = spółgłoska
medmenneske [ rzeczownik ] = bliźni
medskyldig [ przymiotnik ] = współwinny
medskyldig [ rzeczownik ] = współwinowajca
medvirke [ czasownik ] = przyczyniać
medvirke [ czasownik ] = współdziałać
medynk [ rzeczownik ] = współczucie
megafon [ rzeczownik ] = głośnik
megafon [ rzeczownik ] = megafon
menet [ przysłówek ] = bardzo
menet [ przysłówek ] = całkowicie
meieri [ rzeczownik ] = udój
meieri [ rzeczownik ] = gospodarstwo
meieri [ rzeczownik ] = mleczarnia
meieri [ rzeczownik ] = nabiał
meis [ rzeczownik ] = sikorka
meis [ rzeczownik ] = sikora
meisel [ rzeczownik ] = przecinak
meisel [ rzeczownik ] = rozcinacz
meisel [ rzeczownik ] = snycerstwo
meisel [ rzeczownik ] = ścinak
meisel [ rzeczownik ] = dłuto
meitemark [ rzeczownik ] = robak
meitemark [ rzeczownik ] = dżdżownica
meitemark [ rzeczownik ] = glista
mekanikk [ rzeczownik ] = mechanika
mekanikk [ rzeczownik ] = maszynoznawstwo
mekanisk [ przymiotnik ] = automatyczny
mekanisk [ przymiotnik ] = mechaniczny
mekanisk [ przymiotnik ] = maszynowy
mekanisk [ przymiotnik ] = machinalny
mekanisme [ rzeczownik ] = mechanizm
mekle [ czasownik ] = pośredniczyć
mekling [ rzeczownik ] = pośrednictwo
mekling [ rzeczownik ] = mediacja
mekre [ czasownik ] = beczeć
mektig [ przymiotnik ] = potężny
mektig [ przymiotnik ] = władczy
mektig [ przymiotnik ] = mocny
mel [ rzeczownik ] = borsuk
mel [ rzeczownik ] = mąka
melankoli [ rzeczownik ] = rzewność
melankoli [ rzeczownik ] = melancholia
melde [ czasownik ] = donieść
melde [ czasownik ] = meldować
melding [ rzeczownik ] = posłanie
melding [ rzeczownik ] = przesłanie
melding [ rzeczownik ] = powiadomienie
melding [ rzeczownik ] = poselstwo
melding [ rzeczownik ] = orędzie
melding [ rzeczownik ] = przekaz
melding [ rzeczownik ] = wiadomość
melding [ rzeczownik ] = zawiadomienie
melding [ rzeczownik ] = komunikat
melding [ rzeczownik ] = ogłoszenie
meld [ rzeczownik ] = mleczko
mellom [ przyimek ] = pomiędzy
mellom [ rzeczownik ] = pomięcie
mellom [ przysłówek ] = pomiędzy
mellom [ przyimek ] = wśród
mellom [ przyimek ] = między
mellomfolkelig [ przymiotnik ] = międzynarodowy
mellomgolv [ rzeczownik ] = przepona
mellomkomst [ rzeczownik ] = interwencja
mellommann [ rzeczownik ] = pośrednik
mellomrom [ rzeczownik ] = przerwa
mellomrom [ rzeczownik ] = przestrzeń
mellomrom [ rzeczownik ] = rozstawienie
mellomrom [ rzeczownik ] = rozstawianie
mellomrom [ rzeczownik ] = odstęp
mellomspill [ rzeczownik ] = interludium
melodi [ rzeczownik ] = powietrze
melodi [ rzeczownik ] = wygląd
melodi [ rzeczownik ] = melodia
melodi [ rzeczownik ] = mina
melodi [ rzeczownik ] = melodyjka
melodisk [ przymiotnik ] = melodyjny
melodisk [ przymiotnik ] = melodyczny
melodrama [ rzeczownik ] = melodramat
melon [ rzeczownik ] = arbuz
melon [ rzeczownik ] = melon
membran [ rzeczownik ] = przepona
membran [ rzeczownik ] = stożek
membran [ rzeczownik ] = szyszka
membran [ rzeczownik ] = błona
membran [ rzeczownik ] = membrana
memo [ rzeczownik ] = zawiadomienie
memo [ rzeczownik ] = notatka
men [ rzeczownik ] = uszczerbek
men [ rzeczownik ] = wada
men [ rzeczownik ] = szkoda
men [ rzeczownik ] = uszkodzenie
men [ spójnik ] = ale
men [ rzeczownik ] = brak
men [ spójnik ] = jednakże
men [ spójnik ] = jednak
men [ spójnik ] = lecz
menasjeri [ rzeczownik ] = menażeria
mene [ czasownik ] = pomyśleć
mene [ czasownik ] = rozważać
mene [ czasownik ] = uważać
mene [ czasownik ] = sądzić
mene [ czasownik ] = zastanawiać
mene [ czasownik ] = mniemać
mene [ czasownik ] = myśleć
mengd [ rzeczownik ] = mnóstwo
mengde [ rzeczownik ] = tłum
mengde [ rzeczownik ] = tłok
mengde [ rzeczownik ] = rzesza
mengde [ rzeczownik ] = chmara
mengde [ rzeczownik ] = ilość
mengde [ rzeczownik ] = ciżba
mengde [ rzeczownik ] = mnogość
mengde [ rzeczownik ] = masa
mengde [ rzeczownik ] = mnóstwo
meinig [ rzeczownik ] = szeregowiec
menging [ rzeczownik ] = zmysł
menging [ rzeczownik ] = zdanie
menneske [ rzeczownik ] = człowiek
menneske [ rzeczownik ] = mężczyzna
menneskelig [ przymiotnik ] = człowieczy
menneskelig [ przymiotnik ] = ludzki
mens [ spójnik ] = gdy
menstruasjon [ rzeczownik ] = miesiączka
menstruasjon [ rzeczownik ] = miesiączkowanie
menstruasjon [ rzeczownik ] = menstruacja
mental [ przymiotnik ] = psychiczny
mental [ przymiotnik ] = umysłowy
mental [ przymiotnik ] = mentalny
mental [ przymiotnik ] = myślowy
mentalitet [ rzeczownik ] = umysłowość
mentalitet [ rzeczownik ] = mentalność
mentol [ rzeczownik ] = mentol
menuett [ rzeczownik ] = menuet
meny [ rzeczownik ] = jadłospis
meny [ rzeczownik ] = menu
meny [ rzeczownik ] = karta
mergel [ rzeczownik ] = margiel
merian [ rzeczownik ] = majeranek
meridian [ rzeczownik ] = południk
merino [ rzeczownik ] = merynos
merkbar [ przymiotnik ] = spostrzegalny
merkbar [ przymiotnik ] = widoczny
merkbar [ przymiotnik ] = znaczny
merke [ rzeczownik ] = plakietka
merke [ rzeczownik ] = oznaka
merke [ czasownik ] = poznaczyć
merke [ rzeczownik ] = piętno
merke [ czasownik ] = oznaczyć
merke [ rzeczownik ] = symbol
merke [ rzeczownik ] = typ
merke [ rzeczownik ] = ślad
merke [ czasownik ] = znaczyć
merke [ czasownik ] = zauważyć
merke [ rzeczownik ] = znaczek
merke [ rzeczownik ] = znak
merke [ rzeczownik ] = cecha
merke [ rzeczownik ] = gest
merke [ rzeczownik ] = odznaka
merkelapp [ rzeczownik ] = etykieta
merkelig [ przymiotnik ] = znamienny
merkelig [ przymiotnik ] = znaczny
merkelig [ przymiotnik ] = dziwny
merkelig [ przymiotnik ] = dziwaczny
merknad [ rzeczownik ] = uwaga
merknad [ rzeczownik ] = komentarz
merkverdig [ przymiotnik ] = szczególny
merkverdig [ przymiotnik ] = dziwaczny
merr [ rzeczownik ] = klacz
merr [ rzeczownik ] = kobyła
mesan [ rzeczownik ] = brygantyna
messe [ rzeczownik ] = rezurekcja
messe [ rzeczownik ] = targ
messe [ rzeczownik ] = szałas
messe [ rzeczownik ] = jarmark
messe [ rzeczownik ] = jadalnia
messe [ rzeczownik ] = mesa
messe [ rzeczownik ] = messa
messe [ rzeczownik ] = msza
messe [ rzeczownik ] = kiermasz
messe [ rzeczownik ] = kantyna
messebok [ rzeczownik ] = mszał
messeserk [ rzeczownik ] = komża
messing [ rzeczownik ] = grosiwo
messing [ rzeczownik ] = czelność
messing [ rzeczownik ] = mosiądz
mest [ rzeczownik ] = gnój
mest [ rzeczownik ] = łajno
mest [ rzeczownik ] = most
mest [ rzeczownik ] = nawóz
mestepart [ rzeczownik ] = większość
meste [ rzeczownik ] = szampion
meste [ rzeczownik ] = czempion
meisterlig [ przymiotnik ] = kongenialny
meisterlig [ przymiotnik ] = mistrzowski
metabolisme [ rzeczownik ] = metabolizm
metafor [ rzeczownik ] = przenośnia
metafor [ rzeczownik ] = metafora
metafysikk [ rzeczownik ] = metafizyka
metall [ rzeczownik ] = metal
metall [ rzeczownik ] = kruszec
metallisk [ przymiotnik ] = metalowy
metallisk [ przymiotnik ] = metaliczny
metallurgi [ rzeczownik ] = hutnictwo
metallurgi [ rzeczownik ] = metalurgia
metamorfose [ rzeczownik ] = przemiana
metamorfose [ rzeczownik ] = metamorfoza
metan [ rzeczownik ] = metan
meteor [ rzeczownik ] = meteor
meteoritt [ rzeczownik ] = meteoryt
meteorolog [ rzeczownik ] = meteorolog
meteorologisk [ przymiotnik ] = meteorologiczny
meter [ rzeczownik ] = metr
meter [ rzeczownik ] = metresa
meter [ rzeczownik ] = metrum
meter [ rzeczownik ] = miernik
meter [ rzeczownik ] = licznik
metersystem [ rzeczownik ] = system
metode [ rzeczownik ] = procedura
metode [ rzeczownik ] = postępowanie
metode [ rzeczownik ] = sposób
metode [ rzeczownik ] = metoda
metodisk [ przymiotnik ] = metodyczny
metodist [ rzeczownik ] = metodysta
metonymi [ rzeczownik ] = metonimia
mette [ czasownik ] = impregnować
mette [ czasownik ] = nasycać
metyl [ rzeczownik ] = metyl
midd [ rzeczownik ] = roztocz
middag [ rzeczownik ] = południe
middag [ rzeczownik ] = obiad
middag [ rzeczownik ] = kolacja
middagsmat [ rzeczownik ] = obiad
middel [ rzeczownik ] = przyrząd
middel [ rzeczownik ] = środek
middel [ rzeczownik ] = sposób
middel [ rzeczownik ] = instrument
middel [ rzeczownik ] = narzędzie
middelalder [ rzeczownik ] = średniowiecze
middelhavet [ rzeczownik ] = morze
middelpunkt [ rzeczownik ] = środek
midje [ rzeczownik ] = pas
midje [ rzeczownik ] = śródokręcie
midje [ rzeczownik ] = talia
midje [ rzeczownik ] = kibić
midlertidig [ przymiotnik ] = przejściowy
midlertidig [ przymiotnik ] = prowizoryczny
midlertidig [ przymiotnik ] = tymczasowy
midlertidig [ przymiotnik ] = czasowy
midlertidig [ przymiotnik ] = chwilowy
midnatt [ rzeczownik ] = północ
midte [ rzeczownik ] = połowa
midte [ rzeczownik ] = środek
midte [ rzeczownik ] = część
midtpunkt [ rzeczownik ] = środek
migrene [ rzeczownik ] = migrena
mikrobe [ rzeczownik ] = zarazek
mikrobe [ rzeczownik ] = bakteria
mikrobe [ rzeczownik ] = drobnoustrój
mikrobe [ rzeczownik ] = mikrob
mikrofon [ rzeczownik ] = mikrofon
mikroklima [ rzeczownik ] = mikroklimat
mikron [ rzeczownik ] = mikron
mikroskop [ rzeczownik ] = mikroskop
mikse [ czasownik ] = pomieszać
mikse [ czasownik ] = mieszać
mikstur [ rzeczownik ] = mikstura
mikstur [ rzeczownik ] = mieszanina
mil [ rzeczownik ] = złotko
mil [ rzeczownik ] = kochanie
mil [ rzeczownik ] = miód
mil [ rzeczownik ] = mila
mild [ przymiotnik ] = pobłażliwy
mild [ przymiotnik ] = przyjemny
mild [ rzeczownik ] = roztocz
mild [ przymiotnik ] = wielkoduszny
mild [ przymiotnik ] = szlachetny
mild [ przymiotnik ] = szczodry
mild [ przymiotnik ] = spokojny
mild [ przymiotnik ] = wspaniałomyślny
mild [ przymiotnik ] = dobroczynny
mild [ przymiotnik ] = cichy
mild [ przymiotnik ] = gładki
mild [ przymiotnik ] = delikatny
mild [ przymiotnik ] = hojny
mild [ przymiotnik ] = łagodny
mild [ przymiotnik ] = miły
mild [ przymiotnik ] = miękki
militær [ przymiotnik ] = wojskowy
militær [ rzeczownik ] = wojskowość
militær [ rzeczownik ] = żołnierz
militær [ przymiotnik ] = wojenny
militær [ rzeczownik ] = wojsko
militær [ rzeczownik ] = wojak
militær [ przymiotnik ] = militarny
militant [ przymiotnik ] = wojowniczy
militarist [ rzeczownik ] = militarysta
miljø [ rzeczownik ] = okolica
miljø [ rzeczownik ] = otoczenie
miljø [ rzeczownik ] = środowisko
miljømessig [ przymiotnik ] = środowiskowy
mill [ rzeczownik ] = olejarnia
mill [ rzeczownik ] = rozdrabniarka
milliard [ rzeczownik ] = miliard
million [ rzeczownik ] = milion
millionær [ rzeczownik ] = milioner
milt [ rzeczownik ] = śledziona
mimikk [ rzeczownik ] = mimika
mimikk [ rzeczownik ] = mimik
mimose [ rzeczownik ] = czułek
mimose [ rzeczownik ] = mimoza
min [ rzeczownik ] = chłopiec
min [ rzeczownik ] = kopalnia
min [ rzeczownik ] = kukurydza
min [ rzeczownik ] = mina
mindre [ przymiotnik ] = drugorzędny
mindre [ przymiotnik ] = niepełnoletni
mindre [ przymiotnik ] = minorowy
mindreårig [ przymiotnik ] = drugorzędny
mindreårig [ przymiotnik ] = niepełnoletni
mindreårig [ przymiotnik ] = minorowy
mine [ rzeczownik ] = wyraz
mine [ rzeczownik ] = wygląd
mine [ rzeczownik ] = wykop
mine [ rzeczownik ] = wkład
mine [ rzeczownik ] = dół
mine [ rzeczownik ] = mina
mine [ rzeczownik ] = kopalnia
mineral [ rzeczownik ] = minerał
mineral [ rzeczownik ] = kopalina
minimal [ przymiotnik ] = minimalny
minimum [ rzeczownik ] = minimum
minister [ rzeczownik ] = pastor
minister [ rzeczownik ] = poseł
minister [ rzeczownik ] = minister
ministerium [ rzeczownik ] = urząd
ministerium [ rzeczownik ] = sekcja
ministerium [ rzeczownik ] = wydział
ministerium [ rzeczownik ] = departament
ministerium [ rzeczownik ] = dział
ministerium [ rzeczownik ] = oddział
ministerium [ rzeczownik ] = ministerstwo
ministrant [ rzeczownik ] = akolita
ministrant [ rzeczownik ] = ministrant
mink [ rzeczownik ] = norka
minne [ rzeczownik ] = pamiątka
minne [ czasownik ] = przypominać
minne [ czasownik ] = przypomnieć
minne [ rzeczownik ] = pamiętliwość
minne [ rzeczownik ] = pamięć
minne [ rzeczownik ] = wspomnienie
minnes [ czasownik ] = pamiętać
minnes [ czasownik ] = wspominać
minnesmerke [ rzeczownik ] = pomnik
minnesmerke [ rzeczownik ] = pamiątka
minnesmerke [ rzeczownik ] = upominek
minnesmerke [ rzeczownik ] = wspominanie
minnesmerke [ rzeczownik ] = zabytek
minnesmerke [ rzeczownik ] = memoriał
minneverdig [ przymiotnik ] = pamiętny
miner [ rzeczownik ] = górnik
minoritet [ rzeczownik ] = niepełnoletność
minoritet [ rzeczownik ] = mniejszość
minske [ czasownik ] = ubywać
minske [ czasownik ] = zmniejszać
minus [ rzeczownik ] = minus
minutiøs [ przymiotnik ] = drobiazgowy
minutiøs [ przymiotnik ] = dokładny
minutt [ rzeczownik ] = minutka
minutt [ rzeczownik ] = minuta
minuttar [ rzeczownik ] = protokół
mirakel [ rzeczownik ] = cud
mirakel [ rzeczownik ] = dziw
mirakel [ rzeczownik ] = cudo
misantrop [ rzeczownik ] = mizantrop
misbruk [ rzeczownik ] = nadużywanie
misbruk [ rzeczownik ] = nadużycie
misbruke [ czasownik ] = nadużywać
misforhold [ rzeczownik ] = dysproporcja
misforhold [ rzeczownik ] = nierówność
misfoster [ rzeczownik ] = potwór
misfoster [ rzeczownik ] = dziwoląg
misgrep [ rzeczownik ] = pomyłka
misgrep [ rzeczownik ] = błąd
mishag [ rzeczownik ] = niezadowolenie
mishag [ rzeczownik ] = niechęć
mishandle [ czasownik ] = pobić
mishandle [ czasownik ] = sponiewierać
misjon [ rzeczownik ] = posłannictwo
misjon [ rzeczownik ] = poruczenie
misjon [ rzeczownik ] = zlecenie
misjon [ rzeczownik ] = misja
misjonær [ rzeczownik ] = misjonarz
misjonær [ rzeczownik ] = milioner
miskreditt [ rzeczownik ] = ujma
mislyd [ rzeczownik ] = dysonans
mislykkes [ czasownik ] = chybić
misnøye [ rzeczownik ] = niezadowolenie
misnøye [ rzeczownik ] = malkontenctwo
mistak [ rzeczownik ] = omyłka
mistak [ rzeczownik ] = pomyłka
mistak [ rzeczownik ] = usterka
mistak [ rzeczownik ] = uchyb
mistak [ rzeczownik ] = wada
mistak [ rzeczownik ] = błąd
mistanke [ rzeczownik ] = posądzenie
mistanke [ rzeczownik ] = posądzanie
mistanke [ rzeczownik ] = podejrzenie
mistanke [ rzeczownik ] = podejrzliwość
miste [ czasownik ] = przegrać
miste [ czasownik ] = przegrywać
miste [ czasownik ] = tracić
miste [ czasownik ] = stracić
miste [ czasownik ] = zabłądzić
miste [ czasownik ] = zgubić
miste [ czasownik ] = gubić
misteltein [ rzeczownik ] = jemioła
mistenke [ czasownik ] = podejrzewać
mistenkelig [ przymiotnik ] = podejrzliwy
mistillit [ rzeczownik ] = podejrzliwość
mistillit [ rzeczownik ] = nieufność
mistillit [ rzeczownik ] = niedowierzanie
mistru [ rzeczownik ] = nieufność
mistru [ rzeczownik ] = niewiara
misunne [ czasownik ] = zazdrościć
misunnelig [ przymiotnik ] = zazdrosny
misunnelig [ przymiotnik ] = zawistny
misunning [ rzeczownik ] = zazdrostka
misunning [ rzeczownik ] = zazdrość
mjaue [ czasownik ] = miauczeć
mjød [ rzeczownik ] = miód
mjødurt [ rzeczownik ] = tawuła
mjøl [ rzeczownik ] = mączka
mjøl [ rzeczownik ] = mąka
mjølk [ rzeczownik ] = mleko
mo [ rzeczownik ] = wrzosowisko
mo [ rzeczownik ] = wrzos
mo [ rzeczownik ] = musztra
mobb [ rzeczownik ] = tłum
mobb [ rzeczownik ] = motłoch
mobbe [ czasownik ] = dręczyć
mobbing [ rzeczownik ] = zastraszanie
møbel [ rzeczownik ] = mebel
møbelsnekker [ rzeczownik ] = stolarz
mobil [ przymiotnik ] = ruchomy
mobil [ przymiotnik ] = mobilny
mobilisere [ czasownik ] = zmobilizować
mobilisere [ czasownik ] = mobilizować
mobilisering [ rzeczownik ] = mobilizacja
møblere [ czasownik ] = umeblować
modal [ przymiotnik ] = modalny
mode [ rzeczownik ] = sposób
mode [ rzeczownik ] = styl
mode [ rzeczownik ] = skłonność
mode [ rzeczownik ] = tryb
mode [ rzeczownik ] = tendencja
mode [ rzeczownik ] = wzór
mode [ czasownik ] = fasonować
mode [ rzeczownik ] = dążność
mode [ rzeczownik ] = moda
mode [ rzeczownik ] = kierunek
modell [ rzeczownik ] = wzór
modell [ rzeczownik ] = modła
modell [ rzeczownik ] = makieta
modell [ rzeczownik ] = model
modellere [ czasownik ] = modelować
modellere [ czasownik ] = kształtować
moden [ przymiotnik ] = dorosły
moder [ rzeczownik ] = zapora
moder [ rzeczownik ] = zgnilizna
moder [ rzeczownik ] = macierz
moder [ rzeczownik ] = matka
moderasjon [ rzeczownik ] = redukcja
moderasjon [ rzeczownik ] = bonifikata
moderat [ przymiotnik ] = wstrzemięźliwy
moderat [ przymiotnik ] = oględny
moderlig [ przymiotnik ] = macierzyński
moderlig [ przymiotnik ] = matczyny
moderne [ przymiotnik ] = współczesny
moderne [ przymiotnik ] = nowoczesny
moderne [ przymiotnik ] = modny
moderne [ przymiotnik ] = nowożytny
modernisere [ czasownik ] = modernizować
modernisering [ rzeczownik ] = unowocześnienie
modernisering [ rzeczownik ] = modernizowanie
modernisering [ rzeczownik ] = modernizacja
modifikasjon [ rzeczownik ] = przemiana
modifikasjon [ rzeczownik ] = modyfikacja
modig [ przymiotnik ] = waleczny
modig [ przymiotnik ] = zuchowaty
modig [ przymiotnik ] = dzielny
modig [ przymiotnik ] = junacki
modig [ przymiotnik ] = bitny
modig [ przymiotnik ] = chrobry
modig [ przymiotnik ] = odważny
modig [ przymiotnik ] = mężny
modne [ czasownik ] = wydorośleć
modne [ czasownik ] = dorastać
modne [ czasownik ] = dojrzewać
modne [ czasownik ] = dojrzeć
modul [ rzeczownik ] = moduł
modulasjon [ rzeczownik ] = modulacja
mokasin [ rzeczownik ] = mokasyn
møkk [ rzeczownik ] = gnój
møkk [ rzeczownik ] = łajno
møkk [ rzeczownik ] = lichota
møkk [ rzeczownik ] = nawóz
mokka [ rzeczownik ] = kawa
mold [ rzeczownik ] = pleśń
mold [ rzeczownik ] = foremka
mold [ rzeczownik ] = odlewarka
moldvarp [ rzeczownik ] = kret
molekyl [ rzeczownik ] = molekuła
mølje [ rzeczownik ] = mieszanina
moll [ rzeczownik ] = bemol
møll [ rzeczownik ] = ćma
møll [ rzeczownik ] = mól
mølle [ rzeczownik ] = młyn
møller [ rzeczownik ] = młynarz
mollusk [ rzeczownik ] = mięczak
mollusk [ rzeczownik ] = małż
molo [ rzeczownik ] = falochron
molo [ rzeczownik ] = molo
moment [ rzeczownik ] = okoliczność
moment [ rzeczownik ] = waga
moment [ rzeczownik ] = znaczenie
moment [ rzeczownik ] = czynnik
moment [ rzeczownik ] = faktor
moment [ rzeczownik ] = chwila
moment [ rzeczownik ] = aspekt
moment [ rzeczownik ] = moment
moms [ rzeczownik ] = podatek
moms [ rzeczownik ] = taksa
monark [ rzeczownik ] = monarcha
monarki [ rzeczownik ] = monarchia
monn [ rzeczownik ] = stopień
monogam [ przymiotnik ] = monogamiczny
monokkel [ rzeczownik ] = monokl
monolog [ rzeczownik ] = monolog
monopol [ rzeczownik ] = monopol
monoton [ przymiotnik ] = monotonny
monoton [ przymiotnik ] = nudny
monoton [ przymiotnik ] = monotoniczny
mønster [ rzeczownik ] = próbka
mønster [ rzeczownik ] = próba
mønster [ rzeczownik ] = przykład
mønster [ rzeczownik ] = rysunek
mønster [ rzeczownik ] = wykrój
mønster [ rzeczownik ] = wykrojenie
mønster [ rzeczownik ] = wzorek
mønster [ rzeczownik ] = wzór
mønster [ rzeczownik ] = wzorzec
mønster [ rzeczownik ] = deseń
mønster [ rzeczownik ] = modelarnia
mønster [ rzeczownik ] = makieta
mønster [ rzeczownik ] = model
mønstergyldig [ przymiotnik ] = modelowy
mønstre [ czasownik ] = przeglądać
mønstre [ czasownik ] = sprawdzać
monstrum [ rzeczownik ] = potwór
monsun [ rzeczownik ] = monsun
montasje [ rzeczownik ] = montaż
monter [ rzeczownik ] = witryna
monter [ rzeczownik ] = gablotka
monter [ rzeczownik ] = gablota
montere [ czasownik ] = składać
montere [ czasownik ] = instalować
montere [ czasownik ] = montować
montør [ rzeczownik ] = elektromonter
montør [ rzeczownik ] = elektryk
montør [ rzeczownik ] = monter
monument [ rzeczownik ] = pomnik
monument [ rzeczownik ] = zabytek
monument [ rzeczownik ] = monument
monumental [ przymiotnik ] = monumentalny
moped [ rzeczownik ] = motorower
mor [ rzeczownik ] = teściowa
mor [ rzeczownik ] = macierzyństwo
mor [ rzeczownik ] = mama
mor [ rzeczownik ] = mać
mor [ rzeczownik ] = macierz
mor [ rzeczownik ] = matka
mør [ przymiotnik ] = delikatny
mør [ przymiotnik ] = miękki
mør [ przymiotnik ] = kruchy
moral [ rzeczownik ] = wydźwięk
moral [ rzeczownik ] = etyka
moral [ rzeczownik ] = duch
moral [ rzeczownik ] = moralność
moral [ rzeczownik ] = moralitet
moral [ rzeczownik ] = morał
moralsk [ przymiotnik ] = moralny
morass [ rzeczownik ] = bagno
morass [ rzeczownik ] = bajoro
morass [ rzeczownik ] = moczary
moratorium [ rzeczownik ] = odroczenie
moratorium [ rzeczownik ] = moratorium
morbror [ rzeczownik ] = wuj
morbror [ rzeczownik ] = wujek
mord [ rzeczownik ] = zabójstwo
mord [ rzeczownik ] = mord
mord [ rzeczownik ] = morderstwo
mord [ rzeczownik ] = mężobójstwo
more [ czasownik ] = weselić
more [ czasownik ] = zabawić
more [ czasownik ] = bawić
morell [ rzeczownik ] = czereśnia
morene [ rzeczownik ] = morena
morfar [ rzeczownik ] = dziadek
morfin [ rzeczownik ] = morfina
morfologi [ rzeczownik ] = morfologia
morganatisk [ przymiotnik ] = morganatyczny
mørk [ przymiotnik ] = posępny
mørk [ przymiotnik ] = ponury
mørk [ przymiotnik ] = ciemny
mørk [ przymiotnik ] = ciemnowłosy
mørk [ rzeczownik ] = ciemność
mørk [ przymiotnik ] = mętny
mørk [ przymiotnik ] = niejasny
mørk [ przymiotnik ] = mroczny
morkake [ rzeczownik ] = łożysko
mørke [ rzeczownik ] = znakowanie
mørke [ rzeczownik ] = gatunek
mørke [ rzeczownik ] = ciemność
mørke [ rzeczownik ] = mgła
mørke [ rzeczownik ] = mrok
morken [ przymiotnik ] = kruchy
morkne [ czasownik ] = psuć
mørkne [ czasownik ] = pociemnieć
mørkne [ czasownik ] = pochmurnieć
mørkne [ czasownik ] = posępnieć
mørkne [ czasownik ] = ściemnieć
mørkne [ czasownik ] = nachmurzyć
mørkne [ czasownik ] = mroczyć
mormor [ rzeczownik ] = babka
mormor [ rzeczownik ] = babcia
moro [ rzeczownik ] = rozrywka
moro [ rzeczownik ] = uciecha
moro [ rzeczownik ] = zabawa
morsk [ przymiotnik ] = straszny
morsk [ rzeczownik ] = zły
morsk [ przymiotnik ] = zły
morsliv [ rzeczownik ] = łono
mort [ rzeczownik ] = płotka
mort [ rzeczownik ] = płoć
mosaikk [ rzeczownik ] = mozaika
mose [ rzeczownik ] = trzęsawisko
mose [ rzeczownik ] = bagno
mose [ rzeczownik ] = mech
mosjon [ rzeczownik ] = przechadzka
mosjon [ rzeczownik ] = ruch
mosjon [ rzeczownik ] = gimnastyka
mosjon [ rzeczownik ] = ćwiczenie
moské [ rzeczownik ] = męczenie
moské [ rzeczownik ] = meczet
moskito [ rzeczownik ] = moskit
moskito [ rzeczownik ] = komar
moskus [ rzeczownik ] = piżmo
most [ rzeczownik ] = moszcz
moster [ rzeczownik ] = ciotka
moster [ rzeczownik ] = moździerz
mot [ rzeczownik ] = otucha
mot [ przyimek ] = przeciw
mot [ rzeczownik ] = waleczność
mot [ przyimek ] = wbrew
mot [ przyimek ] = za
mot [ przyimek ] = względem
mot [ rzeczownik ] = animusz
mot [ przyimek ] = do
mot [ rzeczownik ] = dzielność
mot [ rzeczownik ] = ćma
mot [ przyimek ] = o
mot [ rzeczownik ] = mól
mot [ rzeczownik ] = męstwo
mot [ rzeczownik ] = odwaga
mot [ rzeczownik ] = mit
mot [ przyimek ] = ku
motarbeide [ czasownik ] = przeciwstawiać
motarbeide [ czasownik ] = przeciwdziałać
motbør [ rzeczownik ] = przeszkoda
motbør [ rzeczownik ] = opór
motbydelig [ przymiotnik ] = ohydny
motbydelig [ przymiotnik ] = przebrzydły
motbydelig [ przymiotnik ] = szkaradny
motbydelig [ przymiotnik ] = wstrętny
motbydelig [ przymiotnik ] = obrzydliwy
mote [ rzeczownik ] = tryb
mote [ rzeczownik ] = styl
mote [ rzeczownik ] = sposób
mote [ rzeczownik ] = fason
mote [ rzeczownik ] = moda
møte [ czasownik ] = podpadać
møte [ rzeczownik ] = posiedzenie
møte [ czasownik ] = spotkać
møte [ rzeczownik ] = spotkanie
møte [ czasownik ] = spotykać
møte [ rzeczownik ] = wiec
møte [ czasownik ] = sprostać
møte [ czasownik ] = widywać
møte [ czasownik ] = spełniać
møte [ czasownik ] = spełnić
møte [ rzeczownik ] = sesja
møte [ rzeczownik ] = zebranie
møte [ rzeczownik ] = zjazd
møte [ czasownik ] = zaspakajać
møte [ czasownik ] = zbiegać
møte [ rzeczownik ] = zbiórka
møte [ czasownik ] = zaspokajać
møte [ czasownik ] = zaspokoić
møte [ rzeczownik ] = dopełnianie
møte [ czasownik ] = dopłacać
møte [ rzeczownik ] = kojenie
møte [ czasownik ] = natrafić
møte [ czasownik ] = napotykać
motgang [ rzeczownik ] = przeciwność
motgang [ rzeczownik ] = niepomyślność
motgang [ rzeczownik ] = niepowodzenie
motgift [ rzeczownik ] = antydot
motgift [ rzeczownik ] = antidotum
motgift [ rzeczownik ] = odtrutka
mothake [ rzeczownik ] = haczyk
motiv [ rzeczownik ] = pobudka
motiv [ rzeczownik ] = wątek
motiv [ rzeczownik ] = temat
motiv [ rzeczownik ] = motyw
motkandidat [ rzeczownik ] = przeciwnik
motor [ rzeczownik ] = parowóz
motor [ rzeczownik ] = silnik
motor [ rzeczownik ] = żużlowiec
motor [ rzeczownik ] = maszyna
motor [ rzeczownik ] = lokomotywa
motor [ rzeczownik ] = motor
motorbåt [ rzeczownik ] = motorówka
motorbåt [ rzeczownik ] = łódź
motorsykkel [ rzeczownik ] = motocykl
motpart [ rzeczownik ] = oponent
motpart [ rzeczownik ] = przeciwnik
motpart [ rzeczownik ] = strona
motsatt [ rzeczownik ] = przeciwieństwo
motsatt [ przymiotnik ] = przeciwny
motsatt [ przymiotnik ] = przeciwległy
motsatt [ przymiotnik ] = przeciwstawny
motsatt [ przymiotnik ] = odwrotny
motsatt [ przymiotnik ] = odmienny
motsatt [ przymiotnik ] = naprzeciwległy
motsetning [ rzeczownik ] = przeciwieństwo
motsetning [ rzeczownik ] = przeciwstawienie
motsetning [ rzeczownik ] = antyteza
motsette [ czasownik ] = oponować
motsette [ czasownik ] = sprzeciwiać
mots i [ czasownik ] = zaprzeczyć
mots i [ czasownik ] = zaprzeczać
motspiller [ rzeczownik ] = przeciwnik
motspiller [ rzeczownik ] = oponent
motstå [ czasownik ] = ostać
motstå [ czasownik ] = oprzeć
motstå [ czasownik ] = wytrzymywać
motstand [ rzeczownik ] = opór
motstand [ rzeczownik ] = opozycja
motstand [ rzeczownik ] = przeciwstawianie
motstand [ rzeczownik ] = sprzeciw
motstander [ rzeczownik ] = przeciwnik
motstander [ rzeczownik ] = oponent
motstander [ rzeczownik ] = opornik
motstander [ rzeczownik ] = rezystor
motstander [ rzeczownik ] = adwersarz
motstander [ rzeczownik ] = antagonista
motten [ rzeczownik ] = odebranie
motten [ czasownik ] = odebrać
mottakelig [ przymiotnik ] = receptywny
mottakar [ rzeczownik ] = odbiornik
mottakar [ rzeczownik ] = odbieralnik
motto [ rzeczownik ] = dewiza
motto [ rzeczownik ] = hasło
motto [ rzeczownik ] = motto
motvekt [ rzeczownik ] = przeciwwaga
motvekt [ rzeczownik ] = przeciwciężar
motvilje [ rzeczownik ] = wstręt
motvilje [ rzeczownik ] = odraza
motvilje [ rzeczownik ] = niechęć
motvillig [ przymiotnik ] = niechętny
motvirke [ czasownik ] = przeciwdziałać
møy [ rzeczownik ] = dziewica
møy [ rzeczownik ] = dziewictwo
mudder [ rzeczownik ] = szlam
mudder [ rzeczownik ] = błoto
mudder [ rzeczownik ] = ił
mudder [ rzeczownik ] = muł
muddermaskin [ rzeczownik ] = draga
muddermaskin [ rzeczownik ] = bagrownica
muffe [ rzeczownik ] = patałach
muffe [ rzeczownik ] = zarękawek
muffe [ rzeczownik ] = złączka
muffe [ rzeczownik ] = mufka
muffe [ rzeczownik ] = mufa
muffe [ rzeczownik ] = nasuwka
muffe [ rzeczownik ] = łamaga
muffe [ rzeczownik ] = łożysko
mugg [ rzeczownik ] = pleśń
mugg [ rzeczownik ] = kubek
mugge [ rzeczownik ] = dzbanek
mugge [ rzeczownik ] = dzban
mugne [ czasownik ] = pleśnieć
mugne [ czasownik ] = butwieć
mukke [ czasownik ] = oponować
moldvarp [ rzeczownik ] = kret
muldyr [ rzeczownik ] = muł
mule [ rzeczownik ] = pysk
mule [ rzeczownik ] = morda
mulig [ przymiotnik ] = ewentualny
mulig [ przysłówek ] = możliwie
mulig [ przysłówek ] = możliwe
mulig [ przymiotnik ] = możliwy
mulig [ przymiotnik ] = niemożliwy
muliges [ przysłówek ] = ewentualnie
mulkt [ rzeczownik ] = grzywna
mulle [ rzeczownik ] = barwena
mulle [ rzeczownik ] = cefal
mulle [ rzeczownik ] = kiełb
multiplikasjon [ rzeczownik ] = multiplikacja
multiplikasjon [ rzeczownik ] = mnożenie
multiplisere [ czasownik ] = przemnożyć
multiplisere [ czasownik ] = przyrastać
multiplisere [ czasownik ] = pomnożyć
multiplisere [ czasownik ] = pomnażać
multiplisere [ czasownik ] = uwielokrotniać
multiplisere [ czasownik ] = rozmnażać
multiplisere [ czasownik ] = rozradzać
multiplisere [ czasownik ] = zwielokrotnić
multiplisere [ czasownik ] = mnożyć
mumie [ rzeczownik ] = mumia
mumle [ czasownik ] = pomruczeć
mumle [ czasownik ] = sarkać
mumle [ czasownik ] = zaszemrać
mumle [ czasownik ] = wymamlać
mumle [ czasownik ] = wybąkać
mumle [ czasownik ] = zamamrotać
mumle [ czasownik ] = wybełkotać
mumle [ czasownik ] = wymruczeć
mumle [ czasownik ] = mamlać
mumle [ czasownik ] = mamrotać
mumle [ czasownik ] = mruczeć
munk [ rzeczownik ] = zakonnik
munk [ rzeczownik ] = mnich
munkekloster [ rzeczownik ] = klasztor
munn [ rzeczownik ] = paszcza
munn [ rzeczownik ] = pyskowanie
munn [ rzeczownik ] = ujście
munn [ rzeczownik ] = usta
munn [ rzeczownik ] = buzia
munnfull [ rzeczownik ] = łyk
munnhell [ rzeczownik ] = przysłowie
munnhell [ rzeczownik ] = powiedzenie
munnhoggeri [ rzeczownik ] = spór
munnhoggeri [ rzeczownik ] = kłótnia
munning [ rzeczownik ] = ujście
munning [ rzeczownik ] = wylot
munnkurv [ rzeczownik ] = kaganiec
munnskjenk [ rzeczownik ] = podczaszy
munnspill [ rzeczownik ] = harmonijka
munnspill [ rzeczownik ] = harmonika
munnstykke [ rzeczownik ] = ustnik
munnstykke [ rzeczownik ] = dysza
munnstykke [ rzeczownik ] = cygarniczka
munnstykke [ rzeczownik ] = munsztuk
munnstykke [ rzeczownik ] = kiełzno
munter [ przymiotnik ] = pogodny
munter [ przymiotnik ] = rześki
munter [ przymiotnik ] = rzeźwy
munter [ przymiotnik ] = wesoły
munter [ przymiotnik ] = żwawy
munter [ przymiotnik ] = żywy
munter [ przymiotnik ] = fertyczny
munnlig [ przymiotnik ] = doustny
muntre [ czasownik ] = pocieszyć
mur [ rzeczownik ] = ściana
mur [ rzeczownik ] = mur
mure [ czasownik ] = więzić
mure [ czasownik ] = murować
murer [ rzeczownik ] = murarz
murstein [ rzeczownik ] = cegła
mus [ rzeczownik ] = purytanizm
mus [ rzeczownik ] = papka
mus [ rzeczownik ] = wróbel
mus [ rzeczownik ] = mysz
mus [ rzeczownik ] = mus
mus [ rzeczownik ] = kaszka
mus [ rzeczownik ] = myszka
mus [ rzeczownik ] = kleik
muse [ rzeczownik ] = muza
museum [ rzeczownik ] = muzealnictwo
museum [ rzeczownik ] = muzeum
musikalsk [ przymiotnik ] = muzyczny
musikalsk [ przymiotnik ] = muzykalny
musikar [ rzeczownik ] = muzyk
musikk [ rzeczownik ] = muzykoterapia
musikk [ rzeczownik ] = muzyka
muskat [ rzeczownik ] = muszkat
muskel [ rzeczownik ] = mięsień
muskel [ rzeczownik ] = muskuł
musketer [ rzeczownik ] = muszkieter
muskulatur [ rzeczownik ] = umięśnienie
muskulatur [ rzeczownik ] = muskulatura
muskuløs [ przymiotnik ] = muskularny
muslim [ rzeczownik ] = muzułmanin
muslim [ przymiotnik ] = muzułmański
musling [ rzeczownik ] = muszla
musling [ rzeczownik ] = małż
musling [ rzeczownik ] = mięczak
musling [ rzeczownik ] = muszelka
musling [ rzeczownik ] = muślin
musselin [ rzeczownik ] = muślin
mustang [ rzeczownik ] = mustang
mustasje [ rzeczownik ] = wąs
mutt [ przymiotnik ] = markotny
mutter [ rzeczownik ] = rodzicielka
mutter [ rzeczownik ] = nakrętka
mutter [ rzeczownik ] = mać
mutter [ rzeczownik ] = macierz
mutter [ rzeczownik ] = muterka
mutter [ rzeczownik ] = mutra
mutter [ rzeczownik ] = matka
mye [ rzeczownik ] = przepłacenie
mye [ rzeczownik ] = lot
mye [ rzeczownik ] = losowanie
mye [ rzeczownik ] = mnóstwo
mygg [ rzeczownik ] = komar
mygg [ rzeczownik ] = moskit
myk [ przymiotnik ] = przyjemny
myk [ przymiotnik ] = delikatny
myk [ przymiotnik ] = giętki
myk [ przymiotnik ] = cichy
myk [ przymiotnik ] = miękki
myk [ przymiotnik ] = łagodny
mylder [ rzeczownik ] = rój
mylder [ rzeczownik ] = tłum
mylder [ rzeczownik ] = hurma
mylder [ rzeczownik ] = mnóstwo
mylder [ rzeczownik ] = natłok
myldre [ czasownik ] = mrowić
mynde [ rzeczownik ] = chart
myndig [ przymiotnik ] = pełnoletni
myndig [ przymiotnik ] = władczy
myndig [ przymiotnik ] = godny
mynt [ rzeczownik ] = pieniądz
mynt [ rzeczownik ] = waluta
mynt [ rzeczownik ] = moneta
mynte [ czasownik ] = bić
mynte [ rzeczownik ] = moneta
mynte [ rzeczownik ] = mięta
mynte [ rzeczownik ] = mennica
myr [ rzeczownik ] = torfowisko
myr [ rzeczownik ] = trzęsawisko
myr [ rzeczownik ] = bagno
myr [ rzeczownik ] = moczary
myrde [ czasownik ] = zabić
myrde [ czasownik ] = zamordować
myrra [ rzeczownik ] = mirra
myrt [ rzeczownik ] = mirt
myrull [ rzeczownik ] = wełnianka
myse [ rzeczownik ] = serwatka
myse [ rzeczownik ] = zez
myse [ rzeczownik ] = zezowatość
mysterium [ rzeczownik ] = tajemnica
mysterium [ rzeczownik ] = sekret
mysterium [ rzeczownik ] = zagadka
mysterium [ rzeczownik ] = misterium
mystikk [ rzeczownik ] = mistycyzm
mystisk [ przymiotnik ] = tajemniczy
mystisk [ przymiotnik ] = zagadkowy
myte [ rzeczownik ] = mit
myte [ rzeczownik ] = legenda
mytologi [ rzeczownik ] = mitologia
mytteri [ rzeczownik ] = powstanie
mytteri [ rzeczownik ] = rewolta
mytteri [ rzeczownik ] = rebelia
mytteri [ rzeczownik ] = bunt
nå [ czasownik ] = osiągać
nå [ czasownik ] = realizować
nå [ przysłówek ] = teraz
nå [ czasownik ] = sięgać
nå [ czasownik ] = zdobywać
nå [ czasownik ] = zrealizować
nå [ czasownik ] = wykonać
nå [ czasownik ] = dosięgać
nå [ czasownik ] = dojechać
nå [ czasownik ] = doprowadzać
nå [ czasownik ] = dogonić
nå [ czasownik ] = dochodzić
nå [ rzeczownik ] = gać
nå [ przysłówek ] = odtąd
nå [ przysłówek ] = obecnie
nå [ czasownik ] = kończyć
nabo [ rzeczownik ] = sąsiad
nabo [ rzeczownik ] = bliźni
nabolag [ rzeczownik ] = sąsiedztwo
naboskap [ rzeczownik ] = sąsiedztwo
nåde [ rzeczownik ] = wdzięk
nåde [ rzeczownik ] = życzliwość
nåde [ rzeczownik ] = gracja
nåde [ rzeczownik ] = laska
nåde [ rzeczownik ] = miłosierdzie
nåde [ rzeczownik ] = łaska
nådig [ przymiotnik ] = łaskawy
nær [ przysłówek ] = prawie
nær [ przysłówek ] = około
nær [ przymiotnik ] = pobliski
nær [ przymiotnik ] = sąsiedni
nær [ przysłówek ] = blisko
nær [ przymiotnik ] = bliski
nær [ przysłówek ] = niedaleko
nær [ przysłówek ] = niemal
nær [ przymiotnik ] = niedaleki
nær [ przysłówek ] = kiedy
nær [ przysłówek ] = nieopodal
nære [ czasownik ] = żywić
nære [ czasownik ] = karmić
nære [ czasownik ] = nakarmić
nære [ czasownik ] = odżywiać
nærgåande [ przymiotnik ] = niedyskretny
nærhet [ rzeczownik ] = pobliże
nærhet [ rzeczownik ] = sąsiedztwo
nærhet [ rzeczownik ] = bliskość
næring [ rzeczownik ] = pożywienie
næring [ rzeczownik ] = pokarm
næring [ rzeczownik ] = strawa
næring [ rzeczownik ] = żer
næring [ rzeczownik ] = żywienie
næring [ rzeczownik ] = wyżywienie
næring [ rzeczownik ] = żywność
næring [ rzeczownik ] = zawód
næring [ rzeczownik ] = gospodarka
næring [ rzeczownik ] = fach
næring [ rzeczownik ] = jedzenie
næring [ rzeczownik ] = odżywianie
næringsliv [ rzeczownik ] = przemysł
næringsliv [ rzeczownik ] = rzemiosło
næringsliv [ rzeczownik ] = ekonomika
næringsliv [ rzeczownik ] = handel
næringsmiddel [ rzeczownik ] = produkt
nærliggande [ przymiotnik ] = pobliski
nærliggande [ przymiotnik ] = niedaleki
nærme [ czasownik ] = przybliżać
nærme [ czasownik ] = przybliżyć
nærme [ czasownik ] = zbliżać
nærme [ czasownik ] = nadchodzić
nærsynt [ przymiotnik ] = krótkowzroczny
nærvær [ rzeczownik ] = prezencja
nærvær [ rzeczownik ] = obecność
nafta [ rzeczownik ] = nafta
naftalen [ rzeczownik ] = naftalen
naftalen [ rzeczownik ] = naftalina
nag [ rzeczownik ] = uraza
nag [ rzeczownik ] = zawiść
nag [ rzeczownik ] = złość
nag [ rzeczownik ] = nienawiść
nag [ rzeczownik ] = niechęć
nage [ czasownik ] = zeżreć
nage [ czasownik ] = jątrzyć
nage [ czasownik ] = ciążyć
nage [ czasownik ] = obgryzać
nage [ czasownik ] = nadgryzać
nagle [ rzeczownik ] = gwóźdź
nagle [ rzeczownik ] = nit
naiv [ przymiotnik ] = szczery
naiv [ przymiotnik ] = dziecinny
naiv [ przymiotnik ] = naiwny
naivitet [ rzeczownik ] = naiwność
najade [ rzeczownik ] = najada
naken [ rzeczownik ] = akt
naken [ przymiotnik ] = cielisty
naken [ przymiotnik ] = goły
naken [ przymiotnik ] = nagi
nakke [ rzeczownik ] = kark
nål [ rzeczownik ] = szpilka
nål [ rzeczownik ] = wskazówka
nål [ rzeczownik ] = igła
nåletre [ rzeczownik ] = drzewo
napalm [ rzeczownik ] = napalm
napp [ rzeczownik ] = sutek
napp [ rzeczownik ] = szarpnięcie
napp [ rzeczownik ] = smoczek
napp [ rzeczownik ] = ugryzienie
napp [ rzeczownik ] = wzniesienie
nappe [ czasownik ] = oskubać
nappe [ czasownik ] = ukraść
nappe [ czasownik ] = szarpać
nappe [ czasownik ] = zadrgać
nappe [ czasownik ] = wyrywać
nappe [ czasownik ] = zrywać
nappe [ czasownik ] = chwycić
når [ przysłówek ] = skoro
når [ rzeczownik ] = dosięganie
når [ spójnik ] = gdy
når [ spójnik ] = ilekroć
når [ przysłówek ] = kiedy
narkoman [ rzeczownik ] = narkoman
narkose [ rzeczownik ] = uśpienie
narkose [ rzeczownik ] = narkoza
narkotika [ rzeczownik ] = narkotyk
narr [ rzeczownik ] = wariat
narr [ rzeczownik ] = żartowniś
narr [ rzeczownik ] = błazen
narr [ rzeczownik ] = głupiec
narr [ rzeczownik ] = dureń
narr [ rzeczownik ] = kiep
narre [ czasownik ] = oszukać
narre [ czasownik ] = okpić
narre [ czasownik ] = zwieść
narre [ czasownik ] = wykpić
narre [ czasownik ] = łudzić
narsiss [ rzeczownik ] = narcyz
nasjon [ rzeczownik ] = narodowość
nasjon [ rzeczownik ] = naród
nasjon [ rzeczownik ] = lud
nasjon [ rzeczownik ] = nacja
nasjonal [ przymiotnik ] = państwowy
nasjonal [ przymiotnik ] = narodowy
nasjonal [ przymiotnik ] = ogólnokrajowy
nasjonal [ przymiotnik ] = krajowy
nasjonaldrakt [ rzeczownik ] = strój
nasjonalisere [ czasownik ] = upaństwawiać
nasjonalisere [ czasownik ] = unarodowić
nasjonalisme [ rzeczownik ] = nacjonalizm
nasjonalist [ rzeczownik ] = nacjonalista
nasjonalistisk [ przymiotnik ] = nacjonalistyczny
nasjonalistisk [ przymiotnik ] = narodowościowy
nasjonalitet [ rzeczownik ] = obywatelstwo
nasjonalitet [ rzeczownik ] = narodowość
naske [ czasownik ] = ukraść
naske [ czasownik ] = zwędzić
nåtid [ rzeczownik ] = teraźniejszość
nåtid [ rzeczownik ] = współczesność
nåtid [ rzeczownik ] = czas
natrium [ rzeczownik ] = sód
natron [ rzeczownik ] = soda
natron [ rzeczownik ] = natron
natt [ rzeczownik ] = wieczór
natt [ rzeczownik ] = dureń
natt [ rzeczownik ] = noc
nattelosji [ rzeczownik ] = nocleg
nattergal [ rzeczownik ] = słowik
natur [ rzeczownik ] = rodzaj
natur [ rzeczownik ] = przyroda
natur [ rzeczownik ] = pierwotność
natur [ rzeczownik ] = usposobienie
natur [ rzeczownik ] = sceneria
natur [ rzeczownik ] = typ
natur [ rzeczownik ] = charakter
natur [ rzeczownik ] = jestestwo
natur [ rzeczownik ] = natura
naturlig [ przymiotnik ] = przyrodniczy
naturlig [ przymiotnik ] = szczery
naturlig [ przymiotnik ] = naturalny
naturligvis [ przysłówek ] = oczywiście
naturligvis [ przysłówek ] = naturalnie
naturpark [ rzeczownik ] = rezerwat
naturpark [ rzeczownik ] = park
natursilke [ rzeczownik ] = jedwab
nav [ rzeczownik ] = piasta
navigasjon [ rzeczownik ] = żegluga
navigasjon [ rzeczownik ] = nawigacja
navigere [ czasownik ] = sterować
navigere [ czasownik ] = żeglować
navigere [ czasownik ] = nawigować
navle [ rzeczownik ] = pępek
namn [ rzeczownik ] = nazwisko
nebb [ rzeczownik ] = belfer
nebb [ rzeczownik ] = dzióbek
nebb [ rzeczownik ] = dziób
nebbtang [ rzeczownik ] = szczypce
nebbtang [ rzeczownik ] = cążki
nebbtang [ rzeczownik ] = obcążki
nebbtang [ rzeczownik ] = kombinerki
ned [ czasownik ] = przełamywać
ned [ rzeczownik ] = puch
ned [ czasownik ] = zestrzelić
ned [ rzeczownik ] = dół
nedbør [ rzeczownik ] = opad
nedbør [ rzeczownik ] = strąt
nedbør [ rzeczownik ] = strącanie
nedbør [ rzeczownik ] = strącenie
nedbør [ rzeczownik ] = wytrącenie
nedbør [ rzeczownik ] = wytracenie
nedbør [ rzeczownik ] = wytrącanie
nederlag [ rzeczownik ] = porażka
nederlag [ rzeczownik ] = klęska
nederlandsk [ rzeczownik ] = holender
nedfall [ rzeczownik ] = opad
nedfart [ rzeczownik ] = zjazd
nedgang [ rzeczownik ] = przejście
nedgang [ rzeczownik ] = suchoty
nedgang [ rzeczownik ] = upadek
nedgang [ rzeczownik ] = spadek
nedgang [ rzeczownik ] = zejście
nedgang [ rzeczownik ] = zmniejszenie
nedgang [ rzeczownik ] = zachód
nedgangstid [ rzeczownik ] = zastój
nedgangstid [ rzeczownik ] = cofnięcie
nedkomst [ rzeczownik ] = urodzenie
nedlate [ czasownik ] = raczyć
nedlate [ czasownik ] = poniżyć
nedlate [ czasownik ] = zniżyć
nedlate [ czasownik ] = zstąpić
nedlegge [ czasownik ] = położyć
nedlegge [ czasownik ] = przerwać
nedlegge [ czasownik ] = składać
nedlegge [ czasownik ] = wstrzymać
nedlegge [ czasownik ] = zaprawiać
nedlegge [ czasownik ] = zlikwidować
nedlegge [ czasownik ] = złożyć
nedlegge [ czasownik ] = włożyć
nedlegge [ czasownik ] = konserwować
nedoverbakke [ rzeczownik ] = pochyłość
nedoverbakke [ rzeczownik ] = spadzistość
nedrakke [ czasownik ] = krytykować
nedrivning [ rzeczownik ] = rozbiórka
nedrivning [ rzeczownik ] = zburzenie
nedruste [ czasownik ] = rozbrajać
nedruste [ czasownik ] = rozbroić
nedrustning [ rzeczownik ] = rozbrojenie
nedrykking [ rzeczownik ] = relegacja
nedrykking [ rzeczownik ] = zdegradowanie
nedsable [ czasownik ] = ściąć
nedsette [ czasownik ] = opuścić
nedsette [ czasownik ] = oznaczyć
nedsette [ czasownik ] = ustanowić
nedsette [ czasownik ] = ustalić
nedsette [ czasownik ] = zmniejszyć
nedsette [ czasownik ] = zredukować
nedsette [ czasownik ] = obniżyć
nedskriving [ rzeczownik ] = redukcja
nedskriving [ rzeczownik ] = dewaluacja
nedslag [ rzeczownik ] = zniżka
nedslag [ rzeczownik ] = obniżka
nedstamme [ czasownik ] = pochodzić
nedverdige [ czasownik ] = poniżać
nedverdige [ czasownik ] = podlić
nedverdige [ czasownik ] = lekceważyć
nedvurdere [ czasownik ] = ubliżać
nedvurdere [ czasownik ] = zbluzgać
nedvurdere [ czasownik ] = dyskredytować
negasjon [ rzeczownik ] = zaprzeczenie
negasjon [ rzeczownik ] = negacja
negativ [ rzeczownik ] = przeczenie
negativ [ rzeczownik ] = negatyw
negativisme [ rzeczownik ] = negatywizm
neger [ rzeczownik ] = murzyn
negl [ rzeczownik ] = paznokieć
negl [ rzeczownik ] = pazur
negl [ rzeczownik ] = gwóźdź
negl [ rzeczownik ] = ćwiek
neglisjere [ czasownik ] = zaniedbać
nei [ rzeczownik ] = zaprzeczenie
nei [ przysłówek ] = nie
nei [ rzeczownik ] = odmowa
nek [ rzeczownik ] = wiązka
nek [ rzeczownik ] = tobołek
nek [ rzeczownik ] = snop
nek [ rzeczownik ] = kark
nekrolog [ rzeczownik ] = nekrolog
nekrose [ rzeczownik ] = nekroza
nekrose [ rzeczownik ] = obumarcie
nekrose [ rzeczownik ] = martwica
nektar [ rzeczownik ] = nektar
nekte [ czasownik ] = przeczyć
nekte [ czasownik ] = wzbraniać
nekte [ czasownik ] = wypierać
nekte [ czasownik ] = zaprzeczać
nekte [ czasownik ] = zaprzeczyć
nekte [ czasownik ] = dementować
nekte [ czasownik ] = odmawiać
nekte [ czasownik ] = odrzucić
nekte [ czasownik ] = odmówić
nellik [ rzeczownik ] = różowość
nellik [ rzeczownik ] = goździk
nemlig [ przysłówek ] = właśnie
nemlig [ przysłówek ] = właściwie
nemnd [ rzeczownik ] = rada
nemnd [ rzeczownik ] = komitet
nemnd [ rzeczownik ] = komisja
neon [ rzeczownik ] = neon
nepe [ rzeczownik ] = rzepa
neppe [ przysłówek ] = zaledwie
neppe [ przysłówek ] = ledwie
nerve [ rzeczownik ] = tupet
nerve [ rzeczownik ] = siła
nerve [ rzeczownik ] = energia
nerve [ rzeczownik ] = nerw
nerve [ rzeczownik ] = kułak
nerveknute [ rzeczownik ] = ganglion
nervelære [ rzeczownik ] = neurologia
nervelege [ rzeczownik ] = neurolog
nervesmerte [ rzeczownik ] = nerwoból
nervøs [ przymiotnik ] = niespokojny
nervøs [ przymiotnik ] = nerwowy
nervøsitet [ rzeczownik ] = zdenerwowanie
nervøsitet [ rzeczownik ] = nerwowość
nes [ rzeczownik ] = przylądek
nes [ rzeczownik ] = międzymorze
nase [ rzeczownik ] = nos
nashorn [ rzeczownik ] = nosorożec
nesle [ rzeczownik ] = pokrzywa
nesle [ rzeczownik ] = jasnota
neslefeber [ rzeczownik ] = pokrzywka
nest [ rzeczownik ] = rojowisko
nest [ przysłówek ] = potem
nest [ przysłówek ] = około
nest [ przymiotnik ] = przyszły
nest [ przysłówek ] = poprzez
nest [ rzeczownik ] = gniazdo
nest [ rzeczownik ] = dziura
nest [ przysłówek ] = blisko
nest [ przymiotnik ] = kolejny
nest [ przymiotnik ] = następny
nest [ przysłówek ] = następnie
nest [ rzeczownik ] = mieścina
neste [ przymiotnik ] = płynny
neste [ rzeczownik ] = płyn
neste [ rzeczownik ] = ciecz
neste [ rzeczownik ] = bliźni
neste [ przymiotnik ] = ciekły
neste [ przymiotnik ] = następny
neste [ rzeczownik ] = obok
neste [ przymiotnik ] = nosowy
neste [ przymiotnik ] = kolejny
nesten [ przysłówek ] = omal
nesten [ przysłówek ] = prawie
nesten [ przysłówek ] = praktycznie
nesten [ przysłówek ] = blisko
nesten [ przysłówek ] = niemal
nesten [ przysłówek ] = niemalże
nesten [ przysłówek ] = nieomal
nesten [ przysłówek ] = nieledwie
nesten [ przysłówek ] = niejako
nestformann [ rzeczownik ] = wiceprezes
nestformann [ rzeczownik ] = zastępca
nett [ przymiotnik ] = przyjemny
nett [ rzeczownik ] = siatka
nett [ przymiotnik ] = śliczny
nett [ rzeczownik ] = sieć
nett [ przymiotnik ] = wdzięczny
nett [ przymiotnik ] = schludny
nett [ przymiotnik ] = sieciowy
nett [ przymiotnik ] = uprzejmy
nett [ przymiotnik ] = zgrabny
nett [ przymiotnik ] = grzeczny
nett [ przymiotnik ] = czysty
nett [ przymiotnik ] = miły
nett [ przymiotnik ] = ładny
netthendt [ przymiotnik ] = poręczny
netthendt [ przymiotnik ] = udatny
netto [ rzeczownik ] = netto
nettopp [ przysłówek ] = właśnie
nettverk [ rzeczownik ] = siatka
nettverk [ rzeczownik ] = sieć
neuralgi [ rzeczownik ] = nerwoból
neuralgi [ rzeczownik ] = newralgia
neurasteni [ rzeczownik ] = neurastenia
neurolog [ rzeczownik ] = neurolog
neurose [ rzeczownik ] = nerwica
neurose [ rzeczownik ] = neuroza
neve [ rzeczownik ] = pięść
neve [ rzeczownik ] = kułak
nemneverdig [ przymiotnik ] = znaczny
nevø [ rzeczownik ] = synowiec
nevø [ rzeczownik ] = siostrzeniec
nevø [ rzeczownik ] = bratanek
nid [ rzeczownik ] = potwarz
nid [ rzeczownik ] = zawiść
nidkjær [ przymiotnik ] = żarliwy
nidkjær [ przymiotnik ] = gorliwy
niande [ przymiotnik ] = dziewiąty
nier [ rzeczownik ] = nerka
niese [ rzeczownik ] = bratanica
nifs [ przymiotnik ] = upiorny
nifs [ przymiotnik ] = straszliwy
nifs [ przymiotnik ] = straszny
nihilisme [ rzeczownik ] = nihilizm
nikk [ rzeczownik ] = skinienie
nikk [ rzeczownik ] = ukłon
nikke [ czasownik ] = skinąć
nikke [ czasownik ] = kiwać
nikke [ czasownik ] = kłaniać
nikkel [ rzeczownik ] = nikiel
nikkers [ rzeczownik ] = spodnie
nikotin [ rzeczownik ] = nikotyna
nimbus [ rzeczownik ] = nimb
nipp [ rzeczownik ] = łyk
nisje [ rzeczownik ] = zakątek
nisje [ rzeczownik ] = zagłębienie
nisje [ rzeczownik ] = alkowa
nisje [ rzeczownik ] = nisza
nisje [ rzeczownik ] = kryjówka
nisse [ rzeczownik ] = skrzat
nisse [ rzeczownik ] = chochlik
nisse [ rzeczownik ] = gnida
nisse [ rzeczownik ] = krasnoludek
nisse [ rzeczownik ] = krasnal
nisse [ rzeczownik ] = nisza
nitrat [ rzeczownik ] = azotan
nitrogen [ rzeczownik ] = azot
nivå [ rzeczownik ] = poziom
nivellering [ rzeczownik ] = zrównywanie
nivellering [ rzeczownik ] = niwelacja
nobel [ przymiotnik ] = szlachetny
nobel [ przymiotnik ] = szczodry
nobel [ przymiotnik ] = wielkoduszny
nobel [ przymiotnik ] = rozrzutny
nobel [ przymiotnik ] = szlachecki
nobel [ przymiotnik ] = wytworny
nobel [ przymiotnik ] = hojny
nobel [ przymiotnik ] = fajny
nobel [ przymiotnik ] = nobliwy
nobel [ przymiotnik ] = luksusowy
nød [ rzeczownik ] = potrzeba
nød [ rzeczownik ] = bieda
nød [ rzeczownik ] = nędza
nød [ rzeczownik ] = konieczność
nød [ rzeczownik ] = ogołocenie
nød [ rzeczownik ] = niedola
nødbrems [ rzeczownik ] = hamulec
nødhjelp [ rzeczownik ] = prowizorka
nødig [ przysłówek ] = niechętnie
nødlanding [ rzeczownik ] = lądowanie
nødsignal [ rzeczownik ] = sos
nødutgang [ rzeczownik ] = wyjście
nødvendig [ przymiotnik ] = potrzebny
nødvendig [ przymiotnik ] = niezbędny
nødvendig [ przymiotnik ] = konieczny
noen [ rzeczownik ] = trochej
noen [ rzeczownik ] = ktoś
noelunde [ przysłówek ] = względnie
noensinne [ przysłówek ] = coraz
noensinne [ przysłówek ] = kiedyś
noensinne [ przysłówek ] = kiedykolwiek
nok [ przysłówek ] = pewnie
nok [ przysłówek ] = prawdopodobnie
nok [ przymiotnik ] = starczy
nok [ przysłówek ] = wystarczająco
nok [ przysłówek ] = dosyć
nok [ przysłówek ] = dość
nok [ przymiotnik ] = dostateczny
nok [ przysłówek ] = chyba
nok [ przysłówek ] = oczywiście
nok [ przysłówek ] = niezawodnie
nøkkel [ rzeczownik ] = klucz
nøkkel [ rzeczownik ] = kluczyk
nøkkelhull [ rzeczownik ] = dziurka
nøkleblom [ rzeczownik ] = pierwiosnek
nokså [ przysłówek ] = zupełnie
nokså [ przysłówek ] = całkowicie
nokså [ przysłówek ] = dość
nokså [ przysłówek ] = dosyć
nokså [ przysłówek ] = nieźle
nøktern [ przymiotnik ] = trzeźwy
nøle [ rzeczownik ] = zawahanie
nomade [ rzeczownik ] = koczownik
nomenklatur [ rzeczownik ] = nazewnictwo
nomenklatur [ rzeczownik ] = nomenklatura
nomenklatur [ rzeczownik ] = mianownictwo
nominativ [ rzeczownik ] = mianownik
nominere [ czasownik ] = desygnować
nominere [ czasownik ] = nominować
nominere [ czasownik ] = mianować
nord [ rzeczownik ] = północ
nordlig [ przymiotnik ] = północny
nordpol [ rzeczownik ] = biegun
nordpolen [ rzeczownik ] = biegun
norm [ rzeczownik ] = równość
norm [ rzeczownik ] = prawidło
norm [ rzeczownik ] = reguła
norm [ rzeczownik ] = parytet
norm [ rzeczownik ] = przepis
norm [ rzeczownik ] = stopień
norm [ rzeczownik ] = sztandar
norm [ rzeczownik ] = stojak
norm [ rzeczownik ] = wzór
norm [ rzeczownik ] = wzorzec
norm [ rzeczownik ] = zasada
norm [ rzeczownik ] = gatunek
norm [ rzeczownik ] = miernik
norm [ rzeczownik ] = normatyw
norm [ rzeczownik ] = norma
normalitet [ rzeczownik ] = normalność
normalt [ przysłówek ] = normalnie
normere [ czasownik ] = regulować
normere [ czasownik ] = normować
nos [ rzeczownik ] = pysk
nos [ rzeczownik ] = ryj
nos [ rzeczownik ] = morda
nøste [ rzeczownik ] = kłębek
noe [ rzeczownik ] = niewód
noe [ rzeczownik ] = kłopot
nota [ rzeczownik ] = przypis
nota [ rzeczownik ] = rachunek
nota [ rzeczownik ] = uwaga
nota [ rzeczownik ] = faktura
nota [ rzeczownik ] = notatka
nota [ rzeczownik ] = nuta
notar [ rzeczownik ] = rejent
notar [ rzeczownik ] = notariusz
notasjon [ rzeczownik ] = notacja
notat [ rzeczownik ] = przypis
notat [ rzeczownik ] = uwaga
notat [ rzeczownik ] = zapisek
notat [ rzeczownik ] = notatka
notat [ rzeczownik ] = nuta
notat [ rzeczownik ] = nota
notat [ rzeczownik ] = karteluszek
note [ rzeczownik ] = rachunek
note [ rzeczownik ] = przypis
note [ rzeczownik ] = przypisek
note [ rzeczownik ] = stopień
note [ rzeczownik ] = uwaga
note [ rzeczownik ] = rys
note [ rzeczownik ] = cenzurka
note [ rzeczownik ] = banknot
note [ rzeczownik ] = cecha
note [ rzeczownik ] = odnośnik
note [ rzeczownik ] = ocena
note [ rzeczownik ] = nuta
note [ rzeczownik ] = notatka
note [ rzeczownik ] = memorandum
note [ rzeczownik ] = notka
note [ rzeczownik ] = nota
notere [ czasownik ] = zapisywać
notere [ czasownik ] = notować
notis [ rzeczownik ] = przypis
notis [ rzeczownik ] = rachunek
notis [ rzeczownik ] = ustęp
notis [ rzeczownik ] = uwaga
notis [ rzeczownik ] = wzmianka
notis [ rzeczownik ] = akapit
notis [ rzeczownik ] = adnotacja
notis [ rzeczownik ] = notatka
notis [ rzeczownik ] = nuta
notis [ rzeczownik ] = komentarz
notisbok [ rzeczownik ] = notes
notorisk [ przymiotnik ] = notoryczny
nøtt [ rzeczownik ] = orzech
nøtteskrike [ rzeczownik ] = sójka
novelle [ rzeczownik ] = nowelizacja
novelle [ rzeczownik ] = nowela
november [ rzeczownik ] = lis
november [ rzeczownik ] = listopad
novise [ rzeczownik ] = nowicjusz
nøyaktig [ przymiotnik ] = skrupulatny
nøyaktig [ przymiotnik ] = trafny
nøyaktig [ przymiotnik ] = dokładny
nøye [ czasownik ] = zadowolić
nøye [ przymiotnik ] = dokładny
nøytral [ rzeczownik ] = pipeta
nøytral [ przymiotnik ] = zerowy
nøytral [ przymiotnik ] = bezstronny
nøytral [ przymiotnik ] = neutralny
nøytral [ przymiotnik ] = obojętny
nøytral [ rzeczownik ] = neutralność
nøytralisere [ czasownik ] = zobojętnić
nøytralisere [ czasownik ] = zobojętniać
nøytralisere [ czasownik ] = neutralizować
nøytralitet [ rzeczownik ] = neutralność
nu [ rzeczownik ] = teraźniejszość
nudel [ rzeczownik ] = makaron
nudel [ rzeczownik ] = kluska
nudist [ rzeczownik ] = nudysta
null [ rzeczownik ] = zero
nullpunkt [ rzeczownik ] = zero
nummer [ rzeczownik ] = ilość
nummer [ rzeczownik ] = numer
nummer [ rzeczownik ] = liczebność
nummer [ rzeczownik ] = liczba
nummerere [ czasownik ] = ponumerować
nummerere [ czasownik ] = numerować
nummerskilt [ rzeczownik ] = rejestracja
nut [ rzeczownik ] = rowek
nut [ rzeczownik ] = orzech
nut [ rzeczownik ] = pożytek
nut [ rzeczownik ] = użyteczność
nut [ rzeczownik ] = żłobek
nut [ rzeczownik ] = zmarszczka
nut [ rzeczownik ] = wyżłobienie
nut [ rzeczownik ] = bruzda
nut [ rzeczownik ] = mutra
ny [ przymiotnik ] = świeży
ny [ rzeczownik ] = nowość
ny [ przymiotnik ] = noworoczny
ny [ przymiotnik ] = nowy
nyanse [ rzeczownik ] = gradacja
nyanse [ rzeczownik ] = niuans
nyanse [ rzeczownik ] = odcień
nybyggar [ rzeczownik ] = kolonista
nydelig [ przymiotnik ] = przepiękny
nydelig [ przymiotnik ] = smaczny
nydelig [ przymiotnik ] = śliczny
nydelig [ przymiotnik ] = uroczy
nydelig [ przymiotnik ] = miły
nydelig [ przymiotnik ] = ładny
nygift [ rzeczownik ] = nowożeniec
nying [ rzeczownik ] = wiadomość
nykomling [ rzeczownik ] = przybysz
nylon [ rzeczownik ] = nylon
nymfe [ rzeczownik ] = nimfa
nymfomani [ rzeczownik ] = nimfomania
nynne [ czasownik ] = podśpiewywać
nynne [ czasownik ] = szumieć
nynne [ czasownik ] = zanucić
nynne [ czasownik ] = nucić
nyre [ rzeczownik ] = cynadra
nyre [ rzeczownik ] = nerka
nyrestein [ rzeczownik ] = nerkowiec
nys [ rzeczownik ] = kichnięcie
nyse [ czasownik ] = czkać
nyse [ czasownik ] = kichać
nysgjerrig [ przymiotnik ] = osobliwy
nysgjerrig [ przymiotnik ] = wścibski
nysgjerrig [ przymiotnik ] = ciekawski
nysgjerrig [ przymiotnik ] = ciekawy
nyte [ czasownik ] = delektować
nyte [ czasownik ] = cieszyć
nytt [ rzeczownik ] = przedruk
nytt [ rzeczownik ] = reprint
nytt [ rzeczownik ] = wiadomość
nytt [ rzeczownik ] = nowość
nytte [ rzeczownik ] = przydatność
nytte [ rzeczownik ] = pożytek
nytte [ rzeczownik ] = użyteczność
nytte [ rzeczownik ] = zaleta
nytte [ czasownik ] = wykorzystać
nytte [ czasownik ] = wykorzystywać
nytte [ czasownik ] = zużytkować
nytte [ rzeczownik ] = benefis
nytte [ rzeczownik ] = dobrodziejstwo
nytte [ rzeczownik ] = korzyść
nyttig [ przymiotnik ] = pożywny
nyttig [ przymiotnik ] = pożyteczny
nyttig [ przymiotnik ] = przydatny
nyttig [ przymiotnik ] = utylitarny
nyttig [ przymiotnik ] = użyteczny
nyttig [ przymiotnik ] = uczynny
nyttig [ przymiotnik ] = celowy
nyttig [ przymiotnik ] = korzystny
oase [ rzeczownik ] = oaza
obduksjon [ rzeczownik ] = obdukcja
obelisk [ rzeczownik ] = obelisk
oberst [ rzeczownik ] = pułkownik
objekt [ rzeczownik ] = przedmiot
objekt [ rzeczownik ] = rzecz
objekt [ rzeczownik ] = zadanie
objekt [ rzeczownik ] = cel
objekt [ rzeczownik ] = dopełnienie
objekt [ rzeczownik ] = obiekt
objektiv [ rzeczownik ] = soczewka
objektiv [ rzeczownik ] = cel
objektiv [ rzeczownik ] = obiektyw
oblat [ rzeczownik ] = opłatek
oblat [ rzeczownik ] = wafel
obligasjon [ rzeczownik ] = obligacja
obligatorisk [ przymiotnik ] = przymusowy
obligatorisk [ przymiotnik ] = mandatowy
obligatorisk [ przymiotnik ] = obligatoryjny
obligatorisk [ przymiotnik ] = obowiązkowy
obo [ rzeczownik ] = obój
oboist [ rzeczownik ] = oboista
observasjon [ rzeczownik ] = spostrzeżenie
observasjon [ rzeczownik ] = obserwacja
observatør [ rzeczownik ] = widz
observatør [ rzeczownik ] = behawiorysta
observatør [ rzeczownik ] = obserwator
observatorium [ rzeczownik ] = obserwatorium
observere [ czasownik ] = przestrzegać
observere [ czasownik ] = zaobserwować
observere [ czasownik ] = zauważyć
observere [ czasownik ] = obserwować
obskurant [ rzeczownik ] = obskurant
obstipasjon [ rzeczownik ] = zatwardzenie
obstipasjon [ rzeczownik ] = zaparcie
obstipasjon [ rzeczownik ] = obstrukcja
odd [ rzeczownik ] = ostrze
odde [ rzeczownik ] = przylądek
ode [ rzeczownik ] = oda
øyde [ czasownik ] = zmarnować
øyde [ przymiotnik ] = bezludny
øyde [ przymiotnik ] = odludny
offensiv [ rzeczownik ] = ofensywa
offentlig [ rzeczownik ] = publiczność
offentlig [ przymiotnik ] = państwowy
offentlig [ przymiotnik ] = publiczny
offentlig [ rzeczownik ] = społeczeństwo
offentlig [ przymiotnik ] = jawny
offentliggjøre [ czasownik ] = opublikować
offer [ rzeczownik ] = poświęcenie
offer [ rzeczownik ] = wyrzeczenie
offer [ rzeczownik ] = ofiara
offerte [ rzeczownik ] = podaż
offerte [ rzeczownik ] = propozycja
offerte [ rzeczownik ] = oferta
offerte [ rzeczownik ] = ofiarowanie
offiser [ rzeczownik ] = dysponent
offiser [ rzeczownik ] = intendent
offiser [ rzeczownik ] = funkcjonariusz
offiser [ rzeczownik ] = oficer
offisiell [ przymiotnik ] = urzędowy
offisiell [ przymiotnik ] = służbowy
offisiell [ przymiotnik ] = oficjalny
ofre [ czasownik ] = poświęcić
ofre [ czasownik ] = poświęcać
ofre [ rzeczownik ] = poświęcenie
ofre [ czasownik ] = ofiarować
oftalmologi [ rzeczownik ] = okulistyka
oftalmologi [ rzeczownik ] = oftalmologia
ofte [ przysłówek ] = przeważnie
ofte [ przysłówek ] = częstokroć
ofte [ przysłówek ] = często
og [ rzeczownik ] = oko
og [ spójnik ] = oraz
og [ spójnik ] = zaś
og [ spójnik ] = a
og [ spójnik ] = albo
og [ spójnik ] = czy
og [ spójnik ] = i
og [ spójnik ] = lub
og [ rzeczownik ] = oczko
øgle [ rzeczownik ] = płaz
øgle [ rzeczownik ] = gad
øgle [ rzeczownik ] = jaszczurka
også [ przysłówek ] = również
også [ przysłówek ] = też
også [ przysłówek ] = także
okarina [ rzeczownik ] = okaryna
auke [ czasownik ] = pomnażać
auke [ czasownik ] = wzrastać
auke [ czasownik ] = zwiększyć
oker [ rzeczownik ] = ochra
okkult [ rzeczownik ] = okultyzm
okkupasjon [ rzeczownik ] = okupacja
okkupere [ czasownik ] = okupować
okkupere [ czasownik ] = zajmować
økolog [ rzeczownik ] = ekolog
økologi [ rzeczownik ] = ekologia
økonom [ rzeczownik ] = ekonomista
økonomi [ rzeczownik ] = oszczędność
økonomi [ przymiotnik ] = oszczędny
økonomi [ przymiotnik ] = ekonomiczny
økonomi [ rzeczownik ] = ekonomia
økonomi [ rzeczownik ] = ekonomika
økonomi [ rzeczownik ] = gospodarka
økonomi [ rzeczownik ] = gospodarność
økonomi [ przymiotnik ] = finansowy
økonomisk [ przymiotnik ] = oszczędny
økonomisk [ przymiotnik ] = gospodarczy
økonomisk [ przymiotnik ] = gospodarny
økonomisk [ przymiotnik ] = ekonomiczny
økosystem [ rzeczownik ] = ekosystem
øks [ rzeczownik ] = topór
øks [ rzeczownik ] = siekierka
øks [ rzeczownik ] = siekiera
okse [ rzeczownik ] = wole
okse [ rzeczownik ] = wół
okse [ rzeczownik ] = byk
okse [ rzeczownik ] = buhaj
oksekjøtt [ rzeczownik ] = wołowina
oksid [ rzeczownik ] = tlenek
oksygen [ rzeczownik ] = tlenowiec
oksygen [ rzeczownik ] = tlenienie
oksygen [ rzeczownik ] = tlen
oktan [ rzeczownik ] = oktan
oktant [ rzeczownik ] = oktant
oktav [ rzeczownik ] = oktaw
oktav [ rzeczownik ] = ośmiowiersz
oktav [ rzeczownik ] = oktawa
oktober [ rzeczownik ] = październik
oktober [ rzeczownik ] = paź
okular [ rzeczownik ] = okular
øl [ rzeczownik ] = piwko
øl [ rzeczownik ] = piwo
ølbryggeri [ rzeczownik ] = browar
oldefar [ rzeczownik ] = pradziadek
oldemor [ rzeczownik ] = prababka
oldfrue [ rzeczownik ] = matrona
olding [ rzeczownik ] = starzec
oldtid [ rzeczownik ] = starożytność
oldtid [ rzeczownik ] = antyk
oligarki [ rzeczownik ] = oligarchia
oliven [ rzeczownik ] = oliwka
oliven [ rzeczownik ] = oliwa
olje [ rzeczownik ] = ropa
olje [ czasownik ] = oliwić
olje [ czasownik ] = posmarować
olje [ rzeczownik ] = olejek
olje [ rzeczownik ] = olej
olje [ rzeczownik ] = olejenie
olje [ rzeczownik ] = oliwa
olje [ czasownik ] = naoliwić
oljelerret [ rzeczownik ] = cerata
olm [ przymiotnik ] = zły
olympiade [ rzeczownik ] = olimpiada
olympisk [ przymiotnik ] = olimpijski
om [ przyimek ] = podczas
om [ przyimek ] = po
om [ przyimek ] = w
om [ przyimek ] = według
om [ przyimek ] = za
om [ przyimek ] = do
om [ czasownik ] = mówić
om [ przyimek ] = na
om [ przyimek ] = od
om [ przyimek ] = o
om [ przyimek ] = ku
øm [ przymiotnik ] = tkliwy
øm [ przymiotnik ] = uczuciowy
øm [ przymiotnik ] = wrażliwy
øm [ przymiotnik ] = zmysłowy
øm [ rzeczownik ] = delikatność
øm [ przymiotnik ] = drażliwy
øm [ przymiotnik ] = bolesny
øm [ przymiotnik ] = czuły
omarbeide [ czasownik ] = przerobić
omarbeide [ czasownik ] = opracować
omarbeide [ czasownik ] = poprawić
ombytte [ rzeczownik ] = zmiana
ombytte [ rzeczownik ] = wymiana
ombytte [ rzeczownik ] = odmiana
omdanne [ czasownik ] = przekształcać
omdanne [ czasownik ] = przekształcić
omdanne [ czasownik ] = przeobrażać
omdømme [ rzeczownik ] = renoma
omdømme [ rzeczownik ] = reputacja
omdømme [ rzeczownik ] = opinia
omdømme [ rzeczownik ] = pogląd
omdømme [ rzeczownik ] = osąd
omdømme [ rzeczownik ] = zdanie
omdreiing [ rzeczownik ] = skręt
omegn [ rzeczownik ] = okolica
omelett [ rzeczownik ] = omlet
omfang [ rzeczownik ] = rozciągłość
omfang [ rzeczownik ] = rozległość
omfang [ rzeczownik ] = wielkość
omfang [ rzeczownik ] = rozmiar
omfang [ rzeczownik ] = wolumen
omfang [ rzeczownik ] = zasięg
omfang [ rzeczownik ] = objętość
omfang [ rzeczownik ] = obwód
omfang [ rzeczownik ] = obszar
omfatte [ czasownik ] = zawierać
omfatte [ czasownik ] = ogarniać
omfatte [ czasownik ] = obejmować
omfamne [ czasownik ] = objąć
omfamne [ rzeczownik ] = ogarnięcie
omfamne [ czasownik ] = obejmować
ømfintlig [ przymiotnik ] = drażliwy
omgå [ czasownik ] = omijać
omgå [ czasownik ] = unikać
omgå [ czasownik ] = obchodzić
omgå [ czasownik ] = obcować
omgå [ czasownik ] = obejść
omgang [ rzeczownik ] = runda
omgang [ rzeczownik ] = obracanie
omgang [ rzeczownik ] = obcowanie
omgang [ rzeczownik ] = obrót
omgang [ rzeczownik ] = obejście
omgang [ rzeczownik ] = krąg
omgangskrets [ rzeczownik ] = towarzystwo
omgangskrets [ rzeczownik ] = grono
omgås [ czasownik ] = bywać
omgås [ czasownik ] = obcować
omgi [ czasownik ] = otoczyć
omgi [ czasownik ] = otaczać
omheng [ rzeczownik ] = zasłona
omheng [ rzeczownik ] = kotara
omhug [ rzeczownik ] = troska
omhug [ rzeczownik ] = dbałość
omhyggelig [ przymiotnik ] = troskliwy
omkjøring [ rzeczownik ] = objazd
omkomme [ czasownik ] = przymierać
omkomme [ czasownik ] = zaginać
omkomme [ czasownik ] = zaginąć
omkostning [ rzeczownik ] = rozchód
omkostning [ rzeczownik ] = wydatek
omkostning [ rzeczownik ] = koszt
omkrets [ rzeczownik ] = perymetr
omkrets [ rzeczownik ] = okręg
omkrets [ rzeczownik ] = zakres
omkrets [ rzeczownik ] = obwód
omkring [ przysłówek ] = około
omkring [ przysłówek ] = wokoło
omkring [ przysłówek ] = wokół
omkring [ przysłówek ] = wkoło
omkring [ przysłówek ] = dookoła
omkring [ przysłówek ] = naokoło
omkved [ rzeczownik ] = refren
omlegging [ rzeczownik ] = przekształcenie
omløp [ rzeczownik ] = cyrkulacja
omløp [ rzeczownik ] = krążenie
omløp [ rzeczownik ] = obieg
omløp [ rzeczownik ] = obrót
omorganisere [ czasownik ] = reorganizować
omorganisering [ rzeczownik ] = reorganizacja
område [ rzeczownik ] = rejon
område [ rzeczownik ] = pole
område [ rzeczownik ] = przestrzeń
område [ rzeczownik ] = okręg
område [ rzeczownik ] = powierzchnia
område [ rzeczownik ] = płaszczyzna
område [ rzeczownik ] = okolica
område [ rzeczownik ] = terytorium
område [ rzeczownik ] = strefa
område [ rzeczownik ] = sfera
område [ rzeczownik ] = teren
område [ rzeczownik ] = zasięg
område [ rzeczownik ] = zakres
område [ rzeczownik ] = boisko
område [ rzeczownik ] = donośność
område [ rzeczownik ] = dziedzina
område [ rzeczownik ] = obszar
omregning [ rzeczownik ] = przemiennik
omringe [ czasownik ] = okrążać
omringe [ czasownik ] = otaczać
omringe [ czasownik ] = okrążyć
omringe [ czasownik ] = otoczyć
omriss [ rzeczownik ] = zarys
omsetning [ rzeczownik ] = sprzedaż
omsetning [ rzeczownik ] = zbyt
omsetning [ rzeczownik ] = fluktuacja
omsetning [ rzeczownik ] = obrót
omsetning [ rzeczownik ] = kapotaż
omsette [ czasownik ] = sprzedawać
omsider [ przysłówek ] = wreszcie
omslag [ rzeczownik ] = osłona
omslag [ rzeczownik ] = przykrycie
omslag [ rzeczownik ] = okład
omslag [ rzeczownik ] = okładka
omslag [ rzeczownik ] = przełom
omslag [ rzeczownik ] = opakowanie
omslag [ rzeczownik ] = przykrywka
omslag [ rzeczownik ] = pokrywa
omslag [ rzeczownik ] = pokrywka
omslag [ rzeczownik ] = wieko
omslag [ rzeczownik ] = wieczko
omslag [ rzeczownik ] = zwrot
omslag [ rzeczownik ] = zmiana
omslag [ rzeczownik ] = obwoluta
omslag [ rzeczownik ] = koperta
omslag [ rzeczownik ] = nakrycie
omslag [ rzeczownik ] = kompres
omsorg [ rzeczownik ] = piecza
omsorg [ rzeczownik ] = opieka
omsorg [ rzeczownik ] = troskliwość
omsorg [ rzeczownik ] = troska
omsorg [ rzeczownik ] = staranie
omsorg [ rzeczownik ] = staranność
omsorg [ rzeczownik ] = dbałość
omsorg [ rzeczownik ] = doglądanie
omsorg [ rzeczownik ] = dokładność
omsorgsfull [ przymiotnik ] = rzetelny
omsorgsfull [ przymiotnik ] = staranny
omsorgsfull [ przymiotnik ] = dokładny
omstendelig [ przymiotnik ] = szczegółowy
omstendelig [ przymiotnik ] = dokładny
omstigning [ rzeczownik ] = przesiadka
omstridt [ przymiotnik ] = sporny
omsyn [ rzeczownik ] = rozważanie
omsyn [ rzeczownik ] = rozwaga
omsyn [ rzeczownik ] = namysł
omtale [ rzeczownik ] = wzmianka
ømtålig [ przymiotnik ] = słaby
ømtålig [ przymiotnik ] = delikatny
ømtålig [ przymiotnik ] = łamliwy
ømtålig [ przymiotnik ] = kruchy
omtanke [ rzeczownik ] = przezorność
omtanke [ rzeczownik ] = troska
omtanke [ rzeczownik ] = uszanowanie
omtrent [ przysłówek ] = około
omtrent [ przysłówek ] = ordynarnie
omtrent [ przysłówek ] = wkoło
omtrent [ przysłówek ] = zgrubnie
omtrent [ przysłówek ] = wokół
omtrent [ przysłówek ] = wokoło
omtrent [ przysłówek ] = dookoła
omtrent [ przysłówek ] = naokoło
omvende [ rzeczownik ] = nawrócenie
omvende [ czasownik ] = nawrócić
omvendt [ przymiotnik ] = przeciwny
omvendt [ przymiotnik ] = odwrotny
omviser [ rzeczownik ] = przewodnik
onani [ rzeczownik ] = onanizm
onani [ rzeczownik ] = samogwałt
onani [ rzeczownik ] = masturbacja
vond [ przymiotnik ] = zły
vond [ przymiotnik ] = złośliwy
vondskap [ rzeczownik ] = złośliwość
vondskap [ rzeczownik ] = złość
vondskap [ rzeczownik ] = niegodziwość
onkel [ rzeczownik ] = stryj
onkel [ rzeczownik ] = stryjostwo
onkel [ rzeczownik ] = stryjek
onkel [ rzeczownik ] = wujek
onkel [ rzeczownik ] = wuj
onkel [ rzeczownik ] = wujostwo
onkel [ rzeczownik ] = łapiduch
onsdag [ rzeczownik ] = środa
ønske [ rzeczownik ] = pożądanie
ønske [ czasownik ] = pożądać
ønske [ rzeczownik ] = pragnienie
ønske [ czasownik ] = pragnąć
ønske [ czasownik ] = życzyć
ønske [ rzeczownik ] = życzenie
ønske [ rzeczownik ] = żądza
ønske [ rzeczownik ] = żądanie
ønske [ rzeczownik ] = chęć
ønske [ czasownik ] = chcieć
opal [ rzeczownik ] = opal
opera [ rzeczownik ] = opera
operasjon [ rzeczownik ] = operacja
operasjon [ rzeczownik ] = akcja
operasjon [ rzeczownik ] = działanie
operativ [ przymiotnik ] = operacyjny
operativ [ przymiotnik ] = operatywny
operativ [ przymiotnik ] = skuteczny
operativ [ przymiotnik ] = chirurgiczny
operatør [ rzeczownik ] = operator
operatør [ rzeczownik ] = telefonista
operere [ czasownik ] = operować
operere [ czasownik ] = zadziałać
operere [ czasownik ] = działać
operere [ czasownik ] = eksploatować
operette [ rzeczownik ] = operetka
opinion [ rzeczownik ] = opinia
opinion [ rzeczownik ] = mniemanie
opp [ rzeczownik ] = przerzedzenie
opp [ rzeczownik ] = przerzedzenie
opp [ przysłówek ] = wzwyż
opp [ przysłówek ] = wysoko
oppbevare [ czasownik ] = przechowywać
oppbevare [ czasownik ] = zachowywać
oppbevaring [ rzeczownik ] = przechowalnia
oppbevaring [ rzeczownik ] = retencja
oppbevaring [ rzeczownik ] = przechowanie
oppbevaring [ rzeczownik ] = zachowanie
oppbevaring [ rzeczownik ] = zachowywanie
oppdage [ czasownik ] = wykrywać
oppdage [ czasownik ] = odkrywać
oppdage [ czasownik ] = odkryć
oppdra [ czasownik ] = pouczać
oppdra [ czasownik ] = uświadamiać
oppdra [ czasownik ] = szkolić
oppdra [ czasownik ] = wychowywać
oppdra [ czasownik ] = wychować
oppdra [ czasownik ] = kształcić
oppdrag [ rzeczownik ] = posłannictwo
oppdrag [ rzeczownik ] = polecenie
oppdrag [ rzeczownik ] = przypisanie
oppdrag [ rzeczownik ] = zlecenie
oppdrag [ rzeczownik ] = zadanie
oppdrag [ rzeczownik ] = cesja
oppdrag [ rzeczownik ] = misja
oppdrett [ rzeczownik ] = rozpłód
oppdrett [ rzeczownik ] = hodowla
oppdrift [ rzeczownik ] = pływalność
oppfange [ czasownik ] = chwycić
oppfatning [ rzeczownik ] = osąd
oppfatning [ rzeczownik ] = opinia
oppfatning [ rzeczownik ] = pogląd
oppfatning [ rzeczownik ] = pojmowanie
oppfatning [ rzeczownik ] = pojęcie
oppfatning [ rzeczownik ] = zdanie
oppfatning [ rzeczownik ] = zrozumienie
oppfatning [ rzeczownik ] = mniemanie
oppfatte [ czasownik ] = pojmować
oppfatte [ czasownik ] = percypować
oppfatte [ czasownik ] = schwycić
oppfatte [ czasownik ] = rozumieć
oppfatte [ czasownik ] = zrozumieć
oppfinne [ czasownik ] = sfabrykować
oppfinne [ czasownik ] = wydumać
oppfinne [ czasownik ] = wymyślić
oppfinne [ czasownik ] = wynaleźć
oppfinne [ czasownik ] = wykryć
oppfinne [ czasownik ] = nawymyślać
oppfinning [ rzeczownik ] = pomysł
oppfølging [ rzeczownik ] = kontynuacja
oppfordre [ czasownik ] = nęcić
oppfordre [ czasownik ] = kusić
oppføre [ rzeczownik ] = teatr
oppføre [ czasownik ] = występować
oppføre [ czasownik ] = wznosić
oppføre [ czasownik ] = wpisać
oppføre [ czasownik ] = budować
oppføre [ czasownik ] = naprostować
oppføring [ rzeczownik ] = wzniesienie
oppførsel [ rzeczownik ] = prowadzenie
oppførsel [ rzeczownik ] = postępowanie
oppførsel [ rzeczownik ] = zachowanie
oppfostre [ czasownik ] = wychowywać
oppfylle [ czasownik ] = spełniać
oppfylle [ czasownik ] = spełnić
oppfylle [ czasownik ] = wypełniać
oppfylle [ czasownik ] = wypełnić
oppfylle [ czasownik ] = zadośćuczynić
oppgang [ rzeczownik ] = podniesienie
oppgang [ rzeczownik ] = wzrost
oppgang [ rzeczownik ] = wznoszenie
oppgang [ rzeczownik ] = klatka
oppgåve [ rzeczownik ] = praca
oppgåve [ rzeczownik ] = problem
oppgjør [ rzeczownik ] = porozumienie
oppgjør [ rzeczownik ] = spór
oppgjør [ rzeczownik ] = rozstrzyganie
oppgjør [ rzeczownik ] = załatwienie
oppgradere [ czasownik ] = stopniować
oppgradering [ rzeczownik ] = uszlachetnienie
oppgradering [ rzeczownik ] = stopniowanie
opphav [ rzeczownik ] = pochodzenie
opphav [ rzeczownik ] = powód
opphav [ rzeczownik ] = początek
opphav [ rzeczownik ] = źródło
opphavsmann [ rzeczownik ] = twórca
opphavsmann [ rzeczownik ] = sprawca
oppheve [ rzeczownik ] = uchylenie
oppheve [ czasownik ] = znieść
oppheve [ czasownik ] = obalić
oppheve [ rzeczownik ] = odwołanie
opphevelse [ rzeczownik ] = zniesienie
opphevelse [ rzeczownik ] = cofnięcie
opphisse [ czasownik ] = podniecić
opphisse [ czasownik ] = irytować
opphisse [ czasownik ] = denerwować
opphald [ rzeczownik ] = rezydencja
opphald [ rzeczownik ] = pobyt
oppholt [ rzeczownik ] = przerwa
oppholt [ rzeczownik ] = pobyt
oppholt [ rzeczownik ] = zwłoka
oppholt [ rzeczownik ] = bytność
opphovning [ rzeczownik ] = akumulacja
opphør [ rzeczownik ] = zaprzestanie
opphør [ rzeczownik ] = odstawienie
opphøre [ czasownik ] = przestać
opphøre [ czasownik ] = ustać
opphøre [ czasownik ] = zaprzestać
opphøre [ czasownik ] = znieruchomieć
opphøye [ czasownik ] = podnieść
opphøye [ czasownik ] = podnosić
opphøye [ czasownik ] = wznieść
opphøye [ czasownik ] = wznosić
opphøye [ czasownik ] = wywyższać
oppkast [ rzeczownik ] = wymioty
oppkjøp [ rzeczownik ] = zdobywanie
oppkjøp [ rzeczownik ] = akwizycja
oppkjøp [ rzeczownik ] = nabywanie
oppkjøp [ rzeczownik ] = nabycie
oppkjørsel [ rzeczownik ] = wjazd
oppklare [ czasownik ] = wyjaśniać
oppklare [ czasownik ] = wyświetlić
oppkomme [ rzeczownik ] = początek
oppkomme [ rzeczownik ] = pierwiastek
oppkomme [ rzeczownik ] = pochodzenie
oppkomme [ rzeczownik ] = przyczyna
oppkomme [ rzeczownik ] = rodowód
oppkomme [ rzeczownik ] = źródło
oppkomme [ rzeczownik ] = geneza
oppkomst [ rzeczownik ] = pochodzenie
oppkomst [ rzeczownik ] = powstanie
oppkomst [ rzeczownik ] = początek
oppkomst [ rzeczownik ] = rozwój
opplæring [ rzeczownik ] = szkolenie
opplæring [ rzeczownik ] = trening
opplæring [ rzeczownik ] = tresura
opplæring [ rzeczownik ] = instruktaż
opplæring [ rzeczownik ] = ćwiczenie
opplag [ rzeczownik ] = zaopatrzenie
opplag [ rzeczownik ] = wydanie
opplag [ rzeczownik ] = asortyment
opplag [ rzeczownik ] = nakład
opplagt [ przymiotnik ] = jasny
opplagt [ przymiotnik ] = oczywisty
oppleve [ czasownik ] = przeżyć
oppleve [ czasownik ] = przeżywać
oppløp [ rzeczownik ] = rozruch
oppløp [ rzeczownik ] = zbiegowisko
oppløyse [ czasownik ] = rozwiązać
oppløysning [ rzeczownik ] = rezolucja
oppløysning [ rzeczownik ] = rozkład
opplyse [ czasownik ] = oświecić
opplyse [ czasownik ] = oświecać
opplyse [ czasownik ] = informować
opplyse [ czasownik ] = objaśniać
opplysning [ rzeczownik ] = oświecenie
opplysning [ rzeczownik ] = oświetlenie
opplysning [ rzeczownik ] = pouczenie
opplysning [ rzeczownik ] = informacja
opplysning [ rzeczownik ] = iluminacja
opplysning [ rzeczownik ] = objaśnienie
opplyst [ przymiotnik ] = światły
oppmann [ rzeczownik ] = superarbiter
oppmann [ rzeczownik ] = arbiter
oppmuntre [ czasownik ] = pocieszać
oppmuntre [ czasownik ] = rozweselić
oppmuntre [ czasownik ] = zachęcać
oppmuntre [ czasownik ] = zachęcić
oppmuntrande [ przymiotnik ] = dopingowy
oppmuntring [ rzeczownik ] = zachęcanie
oppnå [ czasownik ] = osiągać
oppnå [ czasownik ] = przybywać
oppnå [ rzeczownik ] = osiągniecie
oppnå [ czasownik ] = uzyskiwać
oppnå [ czasownik ] = uzyskać
oppnå [ czasownik ] = wpajać
oppnå [ czasownik ] = zarabiać
oppnå [ czasownik ] = zdobywać
oppnå [ czasownik ] = zyskać
oppnå [ czasownik ] = zasłużyć
oppnå [ czasownik ] = zyskiwać
oppnå [ czasownik ] = zasługiwać
oppnå [ czasownik ] = docierać
oppnå [ czasownik ] = dosięgać
oppnå [ czasownik ] = nabyć
oppnå [ czasownik ] = nabywać
oppofre [ czasownik ] = poświęcić
oppofre [ czasownik ] = poświęcać
oppofre [ czasownik ] = ofiarować
opponent [ rzeczownik ] = przeciwnik
opponent [ rzeczownik ] = oponent
opportunisme [ rzeczownik ] = oportunizm
opportunist [ rzeczownik ] = oportunista
opportunist [ rzeczownik ] = lawirant
opposisjon [ rzeczownik ] = przeciwieństwo
opposisjon [ rzeczownik ] = opozycja
opp-pakning [ rzeczownik ] = pakunek
opp-pussing [ rzeczownik ] = renowacja
opp-pussing [ rzeczownik ] = odnowienie
oppregning [ rzeczownik ] = wyliczanie
oppreisning [ rzeczownik ] = zadośćuczynienie
oppreisning [ rzeczownik ] = lekarstwo
opprette [ czasownik ] = otworzyć
opprette [ czasownik ] = stworzyć
opprette [ czasownik ] = założyć
opprette [ czasownik ] = kompensować
oppriktig [ przymiotnik ] = prostoduszny
oppriktig [ przymiotnik ] = szczery
opphavlig [ przymiotnik ] = pierwotny
opprop [ rzeczownik ] = wezwanie
opprop [ rzeczownik ] = apel
opprop [ rzeczownik ] = odezwa
opprør [ rzeczownik ] = podnoszenie
opprør [ rzeczownik ] = rewolta
opprør [ rzeczownik ] = rebelia
opprør [ rzeczownik ] = powstanie
opprør [ rzeczownik ] = rozruch
opprør [ rzeczownik ] = wzburzenie
opprør [ rzeczownik ] = bunt
opprør [ rzeczownik ] = insurekcja
opprøre [ czasownik ] = buntować
opprørande [ przymiotnik ] = skandaliczny
opprører [ rzeczownik ] = rebeliant
opprørsk [ przymiotnik ] = rebeliancki
opprørsk [ przymiotnik ] = buntowniczy
opprustning [ rzeczownik ] = uzbrojenie
opprustning [ rzeczownik ] = zbrojenie
opprustning [ rzeczownik ] = dozbrojenie
opprustning [ rzeczownik ] = armatura
opprydding [ rzeczownik ] = sprzątanie
opprydding [ rzeczownik ] = oczyszczenie
oppsamling [ rzeczownik ] = zbieranie
oppsamling [ rzeczownik ] = zbiórka
oppsamling [ rzeczownik ] = gromadzenie
oppsikt [ rzeczownik ] = uwaga
oppsikt [ rzeczownik ] = sensacja
oppsikt [ rzeczownik ] = nadzór
oppskrift [ rzeczownik ] = przepis
oppslag [ rzeczownik ] = pomysł
oppslag [ rzeczownik ] = zerwanie
oppslag [ rzeczownik ] = afisz
oppslagsbok [ rzeczownik ] = encyklopedia
oppslagsbok [ rzeczownik ] = informator
oppsøke [ czasownik ] = odwiedzać
oppspore [ czasownik ] = wytropić
oppstå [ czasownik ] = powstać
oppstand [ rzeczownik ] = powstanie
oppstandelse [ rzeczownik ] = zmartwychwstanie
oppstandelse [ rzeczownik ] = wskrzeszenie
oppstigning [ rzeczownik ] = wznoszenie
oppstigning [ rzeczownik ] = wzniesienie
oppstyr [ rzeczownik ] = poruszenie
oppstyr [ rzeczownik ] = ruch
oppstyr [ rzeczownik ] = ceregiele
oppsummering [ czasownik ] = streszczać
oppsving [ rzeczownik ] = podniesienie
oppsving [ rzeczownik ] = wzrost
oppsyn [ rzeczownik ] = wygląd
oppsyn [ rzeczownik ] = dozór
oppsyn [ rzeczownik ] = kontrola
oppsynsmann [ rzeczownik ] = strażnik
oppsynsmann [ rzeczownik ] = stróż
oppsynsmann [ rzeczownik ] = dozorca
oppsynsmann [ rzeczownik ] = kustosz
oppta [ czasownik ] = przyjmować
oppta [ czasownik ] = przyjąć
oppta [ czasownik ] = zająć
oppta [ czasownik ] = zabierać
oppta [ czasownik ] = zajmować
oppta [ rzeczownik ] = czas
oppta [ czasownik ] = dopuszczać
opptak [ rzeczownik ] = utrwalanie
opptak [ rzeczownik ] = zapis
opptak [ rzeczownik ] = nagranie
opptakar [ rzeczownik ] = protokolant
opptakar [ rzeczownik ] = rejestrator
opptakar [ rzeczownik ] = dyktafon
opptatt [ przymiotnik ] = ruchliwy
opptatt [ przymiotnik ] = skrzętny
opptog [ rzeczownik ] = procesja
opptog [ rzeczownik ] = pochód
opptrapping [ rzeczownik ] = eskalacja
opptre [ czasownik ] = postępować
opptre [ czasownik ] = wystąpić
opptre [ czasownik ] = występować
opptrinn [ rzeczownik ] = widowisko
opptrinn [ rzeczownik ] = scena
opptrykk [ rzeczownik ] = przedruk
oppussing [ rzeczownik ] = majsterkowanie
oppvakt [ przymiotnik ] = bystry
oppvarming [ rzeczownik ] = podgrzewanie
oppvarming [ rzeczownik ] = ogrzewanie
oppvarming [ rzeczownik ] = grzanie
oppvarming [ rzeczownik ] = ciepłomierz
oppvarming [ rzeczownik ] = nagrzewanie
oppvarming [ rzeczownik ] = ocieplenie
oppvarte [ czasownik ] = usługiwać
oppvarte [ czasownik ] = obsługiwać
oppvask [ rzeczownik ] = zmywanie
oppvask [ rzeczownik ] = mycie
oppveie [ czasownik ] = równoważyć
oppvekst [ rzeczownik ] = dorastanie
oppvekst [ rzeczownik ] = dojrzewanie
oppvigle [ czasownik ] = agitować
oppvise [ czasownik ] = pokazać
oppvise [ czasownik ] = przedstawiać
oppvise [ czasownik ] = pokazywać
oppvisning [ rzeczownik ] = przedstawienie
oppvisning [ rzeczownik ] = pokaz
oppvisning [ rzeczownik ] = demonstracja
optimisme [ rzeczownik ] = optymizm
optimist [ rzeczownik ] = optymista
optisk [ przymiotnik ] = optyczny
or [ rzeczownik ] = olcha
ør [ przymiotnik ] = zawrotny
orakel [ rzeczownik ] = wyrocznia
orangutang [ rzeczownik ] = orangutan
oransje [ rzeczownik ] = oranż
oransje [ rzeczownik ] = pomarańcza
oransje [ rzeczownik ] = pomarańcz
oratorisk [ przymiotnik ] = krasomówczy
ord [ rzeczownik ] = pasmo
ord [ rzeczownik ] = porządek
ord [ rzeczownik ] = sekwens
ord [ rzeczownik ] = słowo
ord [ rzeczownik ] = sekwencja
ord [ rzeczownik ] = wyraz
ord [ rzeczownik ] = wyrażenie
ord [ rzeczownik ] = ciąg
ord [ rzeczownik ] = gustowność
ord [ rzeczownik ] = fraza
ord [ rzeczownik ] = napis
ord [ rzeczownik ] = następstwo
ord [ rzeczownik ] = kolejność
ordbok [ rzeczownik ] = słownik
orden [ rzeczownik ] = porządek
orden [ rzeczownik ] = order
orden [ rzeczownik ] = polecenie
orden [ rzeczownik ] = ranga
orden [ rzeczownik ] = ozdoba
orden [ rzeczownik ] = szyk
orden [ rzeczownik ] = układ
orden [ rzeczownik ] = rozkaz
orden [ rzeczownik ] = stan
orden [ rzeczownik ] = zdyscyplinowanie
orden [ rzeczownik ] = zlecenie
orden [ rzeczownik ] = zamówienie
orden [ rzeczownik ] = zakon
orden [ rzeczownik ] = zarządzenie
orden [ rzeczownik ] = dekret
orden [ rzeczownik ] = dekoracja
orden [ rzeczownik ] = kolejność
orden [ rzeczownik ] = medal
orden [ rzeczownik ] = ład
orden [ rzeczownik ] = odznaczenie
ordensmann [ przymiotnik ] = dyżurny
ordentlig [ przymiotnik ] = porządny
ordentlig [ przymiotnik ] = przyzwoity
ordentlig [ przymiotnik ] = solidny
ordentlig [ przymiotnik ] = składny
ordforråd [ rzeczownik ] = słownictwo
ordforråd [ rzeczownik ] = słownik
ordforråd [ rzeczownik ] = leksykon
ordgyter [ rzeczownik ] = gaduła
ordinær [ przymiotnik ] = prosty
ordinær [ przymiotnik ] = pospolity
ordinær [ przymiotnik ] = przeciętny
ordinær [ przymiotnik ] = zwyczajny
ordinær [ rzeczownik ] = zwyczaj
ordinær [ przymiotnik ] = zwykły
ordinær [ przymiotnik ] = codzienny
ordinere [ czasownik ] = przepisać
ordinere [ czasownik ] = wyświęcać
ordinere [ czasownik ] = zalecić
ordinere [ czasownik ] = wyświecać
ordknapp [ przymiotnik ] = małomówny
ordliste [ rzeczownik ] = słownik
ordliste [ rzeczownik ] = indeks
ordne [ czasownik ] = porządkować
ordne [ czasownik ] = przygotować
ordne [ czasownik ] = ustawiać
ordne [ czasownik ] = ułożyć
ordne [ czasownik ] = rozmieszczać
ordne [ czasownik ] = urządzić
ordne [ czasownik ] = układać
ordne [ czasownik ] = uporządkować
ordne [ czasownik ] = urządzać
ordne [ czasownik ] = sprzątać
ordne [ czasownik ] = załatwiać
ordne [ czasownik ] = dysponować
ordne [ czasownik ] = nastawić
ordning [ rzeczownik ] = porządek
ordning [ rzeczownik ] = regulacja
ordning [ rzeczownik ] = polecenie
ordning [ rzeczownik ] = rozkaz
ordning [ rzeczownik ] = zlecenie
ordning [ rzeczownik ] = zakon
ordning [ rzeczownik ] = ład
ordning [ rzeczownik ] = kolejność
ordonnans [ rzeczownik ] = ordynans
ordre [ rzeczownik ] = polecenie
ordre [ rzeczownik ] = porządek
ordre [ rzeczownik ] = rozkaz
ordre [ rzeczownik ] = zamówienie
ordre [ rzeczownik ] = zakon
ordre [ rzeczownik ] = zlecenie
ordre [ rzeczownik ] = dowództwo
ordre [ rzeczownik ] = kolejność
ordre [ rzeczownik ] = ład
ordre [ rzeczownik ] = komenda
ordrett [ przymiotnik ] = przyziemny
ordrett [ przymiotnik ] = dosłowny
ordrett [ przymiotnik ] = nieprzenośny
ordrett [ przymiotnik ] = literalny
ordskifte [ rzeczownik ] = debata
ordskifte [ rzeczownik ] = dyskusja
ordspill [ rzeczownik ] = dwuznacznik
ordspill [ rzeczownik ] = kalambur
ordspråk [ rzeczownik ] = przysłowie
ordtak [ rzeczownik ] = przysłowie
ordtak [ rzeczownik ] = powiedzenie
ordtak [ rzeczownik ] = porzekadło
ordtak [ rzeczownik ] = wypowiadanie
øre [ rzeczownik ] = słuch
øre [ rzeczownik ] = ucho
oretre [ rzeczownik ] = olcha
ørfin [ przymiotnik ] = subtelny
ørfin [ przymiotnik ] = delikatny
organ [ rzeczownik ] = organ
organ [ rzeczownik ] = urząd
organ [ rzeczownik ] = narząd
organisasjon [ rzeczownik ] = organizacja
organisasjon [ rzeczownik ] = porządkowanie
organisasjon [ rzeczownik ] = organizowanie
organisasjon [ rzeczownik ] = ustrój
organisasjon [ rzeczownik ] = urządzenie
organisere [ czasownik ] = organizować
organisere [ czasownik ] = zorganizować
organisk [ przymiotnik ] = organiczny
organisk [ przymiotnik ] = ekologiczny
organisk [ przymiotnik ] = narządowy
organisme [ rzeczownik ] = organizm
organisme [ rzeczownik ] = ustrój
organist [ rzeczownik ] = organista
orgasme [ rzeczownik ] = orgazm
orgel [ rzeczownik ] = narząd
orgie [ rzeczownik ] = orgia
orgie [ rzeczownik ] = rozpusta
orgie [ rzeczownik ] = hulanka
orienten [ rzeczownik ] = wschód
orientere [ czasownik ] = orientować
orientere [ czasownik ] = zorientować
orientere [ czasownik ] = informować
orientering [ rzeczownik ] = orientowanie
orientering [ rzeczownik ] = orientacja
orientering [ rzeczownik ] = rozeznanie
orientering [ rzeczownik ] = ukierunkowywanie
original [ rzeczownik ] = oryginał
original [ rzeczownik ] = pierwowzór
original [ rzeczownik ] = autentyk
original [ rzeczownik ] = ekscentryk
original [ rzeczownik ] = dziwak
original [ rzeczownik ] = cudak
orkan [ rzeczownik ] = orkan
orkan [ rzeczownik ] = huragan
orke [ czasownik ] = potrafić
orke [ czasownik ] = zdołać
orke [ czasownik ] = znosić
ørken [ rzeczownik ] = pustka
ørken [ rzeczownik ] = pustynia
orkester [ rzeczownik ] = orkiestra
orkidé [ rzeczownik ] = orchidea
orkidé [ rzeczownik ] = storczyk
orm [ rzeczownik ] = robak
orm [ rzeczownik ] = wąż
orm [ rzeczownik ] = żmija
orm [ rzeczownik ] = czerw
ørn [ rzeczownik ] = orzeł
ornament [ rzeczownik ] = ornament
ornament [ rzeczownik ] = ozdoba
ornament [ rzeczownik ] = dekoracja
ornitolog [ rzeczownik ] = ornitolog
ornitologi [ rzeczownik ] = ornitologia
orre [ rzeczownik ] = cietrzew
ortografi [ rzeczownik ] = ortografia
ortoped [ rzeczownik ] = ortopeda
ortopedi [ rzeczownik ] = ortopedia
ortopedisk [ przymiotnik ] = ortopedyczny
os [ rzeczownik ] = ujście
os [ rzeczownik ] = swąd
os [ rzeczownik ] = wół
os [ rzeczownik ] = dym
os [ rzeczownik ] = czad
ose [ czasownik ] = śmierdzieć
ose [ czasownik ] = cuchnąć
ose [ czasownik ] = kurzyć
ose [ czasownik ] = kopcić
øse [ rzeczownik ] = chochla
osean [ rzeczownik ] = ocean
osmium [ rzeczownik ] = osm
osmose [ rzeczownik ] = osmoza
osp [ rzeczownik ] = osika
ost [ rzeczownik ] = serownia
ost [ rzeczownik ] = ser
ost [ rzeczownik ] = serowarnia
ost [ rzeczownik ] = serek
ost [ rzeczownik ] = wschód
ost [ rzeczownik ] = wschodni
øst [ rzeczownik ] = wschód
øst [ rzeczownik ] = wschodni
ostekake [ rzeczownik ] = sernik
østers [ rzeczownik ] = ostryga
østers [ rzeczownik ] = ostrygojad
ostrakisme [ rzeczownik ] = ostracyzm
oter [ rzeczownik ] = wydra
otte [ rzeczownik ] = strach
otte [ rzeczownik ] = bojaźń
oval [ rzeczownik ] = owal
oval [ rzeczownik ] = owalność
oval [ rzeczownik ] = elipsa
ovarium [ rzeczownik ] = jajnik
ovasjon [ rzeczownik ] = owacja
øve [ czasownik ] = pełnić
øve [ czasownik ] = trenować
øve [ czasownik ] = ćwiczyć
øving [ rzeczownik ] = ćwiczenie
øving [ rzeczownik ] = korepetycja
over [ rzeczownik ] = przejęcie
over [ czasownik ] = przejmować
over [ rzeczownik ] = przejma
over [ przysłówek ] = około
over [ czasownik ] = przejąć
over [ przysłówek ] = przesądnie
over [ rzeczownik ] = przewrócenie
over [ przyimek ] = przez
over [ przysłówek ] = prawie
over [ przysłówek ] = poprzez
over [ przyimek ] = ponad
over [ przyimek ] = po
over [ czasownik ] = przewrócić
over [ przysłówek ] = przesadnie
over [ czasownik ] = przemyśleć
over [ przyimek ] = w
over [ przysłówek ] = wokoło
over [ przysłówek ] = wokół
over [ przysłówek ] = wzwyż
over [ przysłówek ] = biegiem
over [ przysłówek ] = dookoła
over [ przyimek ] = nad
over [ przyimek ] = o
over [ rzeczownik ] = nadpłata
over [ przyimek ] = nade
over [ przyimek ] = na
over [ przysłówek ] = nadmiernie
overall [ rzeczownik ] = napad
overall [ rzeczownik ] = kombinezon
overalt [ przysłówek ] = wszędzie
overanstrenge [ czasownik ] = przepracowywać
overanstrenge [ czasownik ] = przemęczać
overanstrenge [ czasownik ] = przepracować
overbevise [ czasownik ] = przekonać
overbevise [ czasownik ] = przekonywać
overbevise [ czasownik ] = udowodnić
overblikk [ rzeczownik ] = przegląd
overblikk [ rzeczownik ] = rozeznanie
overblikk [ rzeczownik ] = widok
overbygg [ rzeczownik ] = zadaszenie
overdådig [ przymiotnik ] = przebogaty
overdådig [ przymiotnik ] = zbytkowny
overdådig [ przymiotnik ] = wystawny
overdådig [ przymiotnik ] = nadmierny
overdådig [ przymiotnik ] = obfity
overdose [ rzeczownik ] = przedawkowanie
overdøyve [ czasownik ] = zagłuszyć
overdra [ czasownik ] = przekazać
overdra [ czasownik ] = wydelegować
overdriven [ przymiotnik ] = ponadnormatywny
overdrive [ czasownik ] = przejaskrawiać
overdrive [ czasownik ] = przesadzać
overdrive [ czasownik ] = przedobrzyć
overdrive [ czasownik ] = przesadzić
overdrive [ czasownik ] = zajeździć
overdrive [ czasownik ] = amplifikować
overdrive [ rzeczownik ] = nadbieg
overens [ przysłówek ] = zgodnie
overfall [ rzeczownik ] = rabunek
overfall [ rzeczownik ] = szturm
overfall [ rzeczownik ] = atak
overfall [ rzeczownik ] = napad
overfalle [ czasownik ] = napadać
overfart [ rzeczownik ] = przeprawa
overfart [ rzeczownik ] = przepłynięcie
overflate [ rzeczownik ] = powierzchnia
overflate [ rzeczownik ] = wierzch
overflod [ rzeczownik ] = dostatek
overflod [ rzeczownik ] = obfitość
overfor [ przyimek ] = wobec
overføre [ czasownik ] = przenieść
overføre [ czasownik ] = przenosić
overføre [ rzeczownik ] = przelanie
overføre [ czasownik ] = przekalkować
overføre [ czasownik ] = przesiadać
overføre [ czasownik ] = przelewać
overføre [ rzeczownik ] = przeniesienie
overføre [ czasownik ] = przekazywać
overføre [ czasownik ] = przelać
overføre [ czasownik ] = przetaczać
overføre [ rzeczownik ] = przekazywanie
overføre [ rzeczownik ] = przelewanie
overføre [ rzeczownik ] = przelew
overføre [ czasownik ] = przesyłać
overføre [ czasownik ] = przeprowadzać
overføre [ rzeczownik ] = transfer
overføre [ czasownik ] = transmitować
overføre [ czasownik ] = żyrować
overføre [ rzeczownik ] = cedowanie
overføring [ rzeczownik ] = przekładnia
overføring [ rzeczownik ] = przesył
overføring [ rzeczownik ] = pędnia
overføring [ rzeczownik ] = przekazanie
overføring [ rzeczownik ] = przesyłanie
overføring [ rzeczownik ] = transmisja
overgå [ czasownik ] = przechodzić
overgå [ czasownik ] = przekraczać
overgå [ czasownik ] = przewyższać
overgå [ czasownik ] = prześcigać
overgang [ rzeczownik ] = przejście
overgi [ czasownik ] = opuszczać
overgi [ czasownik ] = porzucać
overgi [ rzeczownik ] = zrzeczenie
overgi [ czasownik ] = oddać
overgrep [ rzeczownik ] = przekroczenie
overgrep [ rzeczownik ] = pogwałcenie
overgrep [ rzeczownik ] = szturm
overgrep [ rzeczownik ] = uzurpacja
overgrep [ rzeczownik ] = naruszenie
overhale [ czasownik ] = zbadać
overherredømme [ rzeczownik ] = zwierzchnictwo
overhalde [ czasownik ] = dotrzymać
overhøre [ czasownik ] = podsłuchać
overalt [ przymiotnik ] = nierozważny
overjordisk [ przymiotnik ] = niebiański
overkomme [ czasownik ] = przejść
overkomme [ czasownik ] = zdołać
overlag [ rzeczownik ] = odkrywka
overlast [ rzeczownik ] = szkoda
overlast [ rzeczownik ] = krzywda
overlegen [ rzeczownik ] = superior
overlegg [ rzeczownik ] = rozważanie
overlegg [ rzeczownik ] = narzuta
overleve [ czasownik ] = przetrwać
overleve [ czasownik ] = przeżyć
overleve [ czasownik ] = dotrwać
overlevere [ czasownik ] = doręczyć
overmakt [ rzeczownik ] = przewaga
overmakt [ rzeczownik ] = przemoc
overmanne [ czasownik ] = opanować
overmot [ rzeczownik ] = zarozumiałość
overnatte [ czasownik ] = przenocować
overnatte [ czasownik ] = nocować
overnaturlig [ przymiotnik ] = nadnaturalny
overnaturlig [ przymiotnik ] = nieziemski
overøse [ czasownik ] = obdarzyć
overraske [ czasownik ] = płoszyć
overraske [ czasownik ] = zaskoczyć
overraske [ czasownik ] = zaskakiwać
overraske [ czasownik ] = zdziwić
overraske [ czasownik ] = zadziwić
overraske [ czasownik ] = zadziwiać
overrekke [ czasownik ] = przekazać
overrekke [ czasownik ] = wręczyć
overrumple [ czasownik ] = zaskoczyć
oversette [ czasownik ] = przetłumaczyć
oversette [ czasownik ] = tłumaczyć
oversetter [ rzeczownik ] = translator
oversikt [ rzeczownik ] = przegląd
oversikt [ rzeczownik ] = omówienie
oversjøisk [ przymiotnik ] = zamorski
overskride [ czasownik ] = przekroczyć
overskrift [ rzeczownik ] = tytuł
overskrift [ rzeczownik ] = nagłówek
overskyet [ przymiotnik ] = pochmurny
overskyet [ przymiotnik ] = posępny
overslag [ rzeczownik ] = ocena
overslag [ rzeczownik ] = kosztorys
overstige [ czasownik ] = przewyższać
overstige [ czasownik ] = przewyższyć
overstige [ czasownik ] = przekraczać
overta [ czasownik ] = przejąć
overtale [ czasownik ] = przekonywać
overtale [ czasownik ] = przekonać
overtale [ czasownik ] = perswadować
overtale [ czasownik ] = wmawiać
overtale [ czasownik ] = czulić
overtale [ czasownik ] = namawiać
overtale [ czasownik ] = namówić
overtid [ rzeczownik ] = nadgodzina
overtreffe [ czasownik ] = przekroczyć
overtreffe [ czasownik ] = przekraczać
overtreffe [ czasownik ] = przewyższyć
overtreffe [ czasownik ] = przewyższać
overtrekk [ rzeczownik ] = pokrowiec
overtru [ rzeczownik ] = przesąd
overtru [ rzeczownik ] = zabobonność
overvekt [ rzeczownik ] = przewaga
overvekt [ rzeczownik ] = górowanie
overvekt [ rzeczownik ] = nadwaga
overvelde [ czasownik ] = pokonać
overvelde [ czasownik ] = zmagać
overvelde [ czasownik ] = zasypywać
overvinne [ czasownik ] = przezwyciężyć
overvinne [ czasownik ] = podbić
overvinne [ czasownik ] = przełamać
overvinne [ czasownik ] = przezwyciężać
overvinne [ czasownik ] = pokonywać
overvinne [ czasownik ] = rozładowywać
overvintre [ czasownik ] = przezimować
overvurdere [ czasownik ] = przeszacować
overvurdere [ czasownik ] = przeceniać
overvurdere [ czasownik ] = przecenić
overvurdere [ czasownik ] = zawyżać
ovan [ rzeczownik ] = palenisko
øvre [ przymiotnik ] = górny
øy [ rzeczownik ] = wysepka
øy [ rzeczownik ] = wyspa
øye [ rzeczownik ] = oko
øye [ rzeczownik ] = oczko
øyelege [ rzeczownik ] = okulista
ozon [ rzeczownik ] = ozon
på [ przyimek ] = przy
på [ przyimek ] = przed
på [ przyimek ] = po
på [ przyimek ] = w
på [ przyimek ] = spośród
på [ przyimek ] = według
på [ przyimek ] = u
på [ przyimek ] = z
på [ przyimek ] = za
på [ przyimek ] = do
på [ przyimek ] = na
på [ przyimek ] = nad
på [ przyimek ] = o
på [ przyimek ] = od
påbegynne [ czasownik ] = rozpocząć
påbegynne [ czasownik ] = zacząć
padde [ rzeczownik ] = płaz
padde [ rzeczownik ] = ropucha
padde [ rzeczownik ] = amfibia
padle [ czasownik ] = wiosłować
pæl [ rzeczownik ] = pal
pæl [ rzeczownik ] = słup
pære [ rzeczownik ] = opuszka
pære [ rzeczownik ] = żarówka
pære [ rzeczownik ] = bulwa
pære [ rzeczownik ] = grusza
pære [ rzeczownik ] = gruszka
pæretre [ rzeczownik ] = grusza
påfugl [ rzeczownik ] = paw
påfunn [ rzeczownik ] = pomysł
påfunn [ rzeczownik ] = wynalazek
pagode [ rzeczownik ] = pagoda
pågripe [ czasownik ] = schwytać
pågripe [ czasownik ] = aresztować
påhitt [ rzeczownik ] = pomysł
påhitt [ rzeczownik ] = wynalazek
påhitt [ rzeczownik ] = wymysł
pai [ rzeczownik ] = placek
påkjenning [ rzeczownik ] = wysiłek
pakke [ rzeczownik ] = pakunek
pakke [ rzeczownik ] = paczka
pakke [ rzeczownik ] = pęk
pakke [ rzeczownik ] = pakiet
pakke [ czasownik ] = pakować
pakke [ rzeczownik ] = pudełko
pakke [ rzeczownik ] = opakowanie
pakke [ rzeczownik ] = przesyłka
pakke [ rzeczownik ] = posyłka
pakke [ rzeczownik ] = paka
pakke [ rzeczownik ] = wiązka
pakke [ rzeczownik ] = rozpakowywanie
pakke [ rzeczownik ] = rozpakowanie
pakke [ rzeczownik ] = tobołek
pakke [ czasownik ] = rozpakować
pakke [ rzeczownik ] = tłumok
pakke [ czasownik ] = zabandażować
pakke [ rzeczownik ] = wyciąg
pakke [ rzeczownik ] = zawiniątko
pakke [ czasownik ] = wypruć
pakke [ czasownik ] = wypakować
pakke [ czasownik ] = wydobyć
pakke [ czasownik ] = zapakować
pakke [ czasownik ] = wyodrębnić
pakke [ rzeczownik ] = wyodrębnianie
pakke [ czasownik ] = wyodrębniać
pakke [ czasownik ] = ekstrahować
pakke [ rzeczownik ] = ekstrakt
pakke [ czasownik ] = odpakować
pakke [ rzeczownik ] = mufla
pakkhus [ rzeczownik ] = skład
pakkhus [ rzeczownik ] = magazyn
pakning [ rzeczownik ] = opakowanie
pakning [ rzeczownik ] = pakunek
pakning [ rzeczownik ] = pakiet
pakning [ rzeczownik ] = paczka
pakning [ rzeczownik ] = osłona
pakning [ rzeczownik ] = szlafrok
pakning [ rzeczownik ] = uszczelka
pakning [ rzeczownik ] = zestaw
pakning [ rzeczownik ] = futerał
pakning [ rzeczownik ] = obwoluta
pakt [ rzeczownik ] = przymierze
pakt [ rzeczownik ] = pakt
pakt [ rzeczownik ] = układ
pakt [ rzeczownik ] = umowa
pakt [ rzeczownik ] = traktat
palass [ rzeczownik ] = pałacyk
palass [ rzeczownik ] = pałac
påle [ rzeczownik ] = pryzma
påle [ rzeczownik ] = palik
påle [ rzeczownik ] = stos
påle [ rzeczownik ] = słup
påle [ rzeczownik ] = słupek
påle [ rzeczownik ] = sterta
påle [ rzeczownik ] = kupa
pålegg [ rzeczownik ] = podwyżka
pålegg [ rzeczownik ] = ser
pålegg [ rzeczownik ] = wznoszenie
pålegg [ rzeczownik ] = dokładka
pålegg [ rzeczownik ] = dodatek
pålegg [ rzeczownik ] = kiełbasa
pålegge [ czasownik ] = nałożyć
pålegge [ czasownik ] = narzucać
pålegge [ czasownik ] = nakładać
pålegge [ czasownik ] = narzucić
paleontologi [ rzeczownik ] = paleontologia
palett [ rzeczownik ] = plama
palett [ rzeczownik ] = paleta
palisade [ rzeczownik ] = palisada
palisade [ rzeczownik ] = ostrokół
palisade [ rzeczownik ] = częstokół
palisander [ rzeczownik ] = palisander
pålitelig [ przymiotnik ] = pewny
pålitelig [ przymiotnik ] = sumienny
pålitelig [ przymiotnik ] = bezawaryjny
pålitelig [ przymiotnik ] = niezawodny
pall [ rzeczownik ] = siennik
pall [ rzeczownik ] = stołek
pall [ rzeczownik ] = barłóg
palladium [ rzeczownik ] = pallad
palme [ rzeczownik ] = palma
påmelding [ rzeczownik ] = rejestrowanie
påminning [ rzeczownik ] = przypomnienie
påminning [ rzeczownik ] = upomnienie
panda [ rzeczownik ] = panda
panel [ rzeczownik ] = tablica
panel [ rzeczownik ] = komisja
pang [ rzeczownik ] = trzask
pang [ rzeczownik ] = huk
panikk [ rzeczownik ] = popłoch
panikk [ rzeczownik ] = panika
panisk [ przymiotnik ] = paniczny
panisk [ przymiotnik ] = frenetyczny
panne [ rzeczownik ] = rondel
panne [ rzeczownik ] = patelnia
panne [ rzeczownik ] = wypadek
panne [ rzeczownik ] = czoło
panne [ rzeczownik ] = garnek
panne [ rzeczownik ] = defekt
panne [ rzeczownik ] = awaria
panne [ rzeczownik ] = kraksa
pannehår [ rzeczownik ] = grzywka
pannekake [ rzeczownik ] = naleśnik
panorama [ rzeczownik ] = panorama
panorama [ rzeczownik ] = widok
panser [ rzeczownik ] = pancerz
panserskip [ rzeczownik ] = pancernik
pant [ rzeczownik ] = zastaw
pant [ rzeczownik ] = gwarancja
pant [ rzeczownik ] = fant
pant [ rzeczownik ] = hipoteka
panter [ rzeczownik ] = pantera
pantomime [ rzeczownik ] = pantomima
pantomime [ rzeczownik ] = mim
pantsette [ czasownik ] = zastawić
påpasselig [ przymiotnik ] = ostrożny
påpasselig [ przymiotnik ] = troskliwy
påpasselig [ przymiotnik ] = staranny
påpasselig [ przymiotnik ] = uważny
papegøye [ rzeczownik ] = papuga
påpeke [ czasownik ] = podkreślić
påpeke [ czasownik ] = zwrócić
påpeke [ czasownik ] = wskazać
papill [ rzeczownik ] = brodawka
papir [ rzeczownik ] = papiernia
papir [ rzeczownik ] = papierek
papir [ rzeczownik ] = papier
papir [ rzeczownik ] = referat
papir [ rzeczownik ] = papiernictwo
papir [ rzeczownik ] = makulatura
papp [ rzeczownik ] = papa
papp [ rzeczownik ] = tektura
papp [ rzeczownik ] = karton
pappa [ rzeczownik ] = tato
pappa [ rzeczownik ] = tata
pappa [ rzeczownik ] = tatuś
pappeske [ rzeczownik ] = karton
paprika [ rzeczownik ] = pieprzowiec
paprika [ rzeczownik ] = papryka
paprika [ rzeczownik ] = pieprz
papyrus [ rzeczownik ] = papirus
par [ rzeczownik ] = para
par [ rzeczownik ] = kilka
par [ rzeczownik ] = małżeństwo
parabel [ rzeczownik ] = przypowieść
parabel [ rzeczownik ] = przypowiastka
parabel [ rzeczownik ] = parabola
parade [ rzeczownik ] = rewia
parade [ rzeczownik ] = parada
parade [ rzeczownik ] = popis
parade [ rzeczownik ] = defilada
paradis [ rzeczownik ] = raj
paradoks [ rzeczownik ] = paradoks
parafin [ rzeczownik ] = parafina
parafin [ rzeczownik ] = parafinowanie
parafin [ rzeczownik ] = ropa
parafin [ rzeczownik ] = kerosen
parafin [ rzeczownik ] = nafta
parafrase [ rzeczownik ] = parafraza
paragraf [ rzeczownik ] = paragraf
paragraf [ rzeczownik ] = urywek
paragraf [ rzeczownik ] = warunek
paragraf [ rzeczownik ] = ustęp
paragraf [ rzeczownik ] = akapit
paragraf [ rzeczownik ] = klauzula
parallakse [ rzeczownik ] = paralaksa
paralyse [ rzeczownik ] = paraliż
paralyse [ rzeczownik ] = bezwład
parameter [ rzeczownik ] = parametr
paranoia [ rzeczownik ] = paranoja
paraply [ rzeczownik ] = parasol
parasitt [ rzeczownik ] = pasożyt
parasitt [ rzeczownik ] = darmozjad
parasoll [ rzeczownik ] = parasolka
parat [ przymiotnik ] = gotowy
parat [ przymiotnik ] = gotów
parat [ przymiotnik ] = ochoczy
pare [ czasownik ] = ostrugać
parentes [ rzeczownik ] = nawias
parfyme [ rzeczownik ] = pachnidło
parfyme [ rzeczownik ] = perfumeria
parfyme [ rzeczownik ] = perfumy
parfymere [ czasownik ] = perfumować
paria [ rzeczownik ] = parias
park [ rzeczownik ] = park
park [ rzeczownik ] = ogród
parkere [ czasownik ] = parkować
parkere [ czasownik ] = zaparkować
parkeringsplass [ rzeczownik ] = parking
parkeringsplass [ rzeczownik ] = parkowanie
parkett [ rzeczownik ] = posadzka
parkett [ rzeczownik ] = parkiet
parkett [ rzeczownik ] = parter
parkett [ rzeczownik ] = teatr
parlament [ rzeczownik ] = parlament
parlament [ rzeczownik ] = sejm
parlamentarisk [ przymiotnik ] = parlamentarny
parlamentarisk [ przymiotnik ] = poselski
parodi [ rzeczownik ] = parodia
parole [ rzeczownik ] = parol
parole [ rzeczownik ] = hasło
parsell [ rzeczownik ] = parcela
parsell [ rzeczownik ] = działka
part [ rzeczownik ] = porcja
part [ rzeczownik ] = połać
part [ rzeczownik ] = partia
part [ rzeczownik ] = udział
part [ rzeczownik ] = składnik
part [ rzeczownik ] = strona
part [ rzeczownik ] = część
part [ rzeczownik ] = dział
partere [ rzeczownik ] = parter
partere [ czasownik ] = ćwiartować
parti [ rzeczownik ] = prywatka
parti [ rzeczownik ] = partia
parti [ rzeczownik ] = przyjęcie
parti [ rzeczownik ] = raut
parti [ rzeczownik ] = wieczorek
parti [ rzeczownik ] = stronnictwo
parti [ rzeczownik ] = strona
parti [ rzeczownik ] = uczestnik
parti [ rzeczownik ] = towarzystwo
parti [ rzeczownik ] = zabawa
parti [ rzeczownik ] = biba
parti [ rzeczownik ] = brygada
parti [ rzeczownik ] = ekipa
parti [ rzeczownik ] = konsygnacja
partikkel [ rzeczownik ] = partykuła
partikkel [ rzeczownik ] = cząsteczka
partikkel [ rzeczownik ] = cząstka
partikkel [ rzeczownik ] = odrobina
partisan [ rzeczownik ] = partyzant
partisipp [ rzeczownik ] = imiesłów
partisk [ przymiotnik ] = stronniczy
partitur [ rzeczownik ] = partytura
partner [ rzeczownik ] = partner
partner [ rzeczownik ] = udziałowiec
partner [ rzeczownik ] = uczestnik
partner [ rzeczownik ] = towarzysz
partner [ rzeczownik ] = wspólnik
partner [ rzeczownik ] = kumpel
partner [ rzeczownik ] = kompan
partner [ rzeczownik ] = małżonek
partner [ rzeczownik ] = kolega
parykk [ rzeczownik ] = peruka
pas [ rzeczownik ] = paszport
pas [ rzeczownik ] = pas
pas [ rzeczownik ] = krok
pasient [ rzeczownik ] = pacjent
pasja [ rzeczownik ] = pasza
pasja [ rzeczownik ] = basza
pasje [ rzeczownik ] = paź
pasjon [ rzeczownik ] = pasja
pasjon [ rzeczownik ] = namiętność
pasjonert [ przymiotnik ] = zapalczywy
pasjonert [ przymiotnik ] = namiętny
påskeegg [ rzeczownik ] = pisanka
påskeegg [ rzeczownik ] = kraszanka
påskjønne [ czasownik ] = przyznać
påskjønne [ czasownik ] = uznać
påskjønne [ czasownik ] = docenić
påskjønne [ czasownik ] = nagradzać
pass [ rzeczownik ] = przelot
pass [ rzeczownik ] = przejście
pass [ rzeczownik ] = przesmyk
pass [ rzeczownik ] = przepustka
pass [ rzeczownik ] = przesuw
pass [ rzeczownik ] = opieka
pass [ rzeczownik ] = przebieg
pass [ rzeczownik ] = przełęcz
pass [ rzeczownik ] = paszport
pass [ rzeczownik ] = troska
pass [ rzeczownik ] = uwaga
pass [ rzeczownik ] = dyżur
pass [ rzeczownik ] = bocznik
pass [ rzeczownik ] = legitymacja
pass [ rzeczownik ] = obchód
pass [ rzeczownik ] = minięcie
passasje [ rzeczownik ] = pasaż
passasje [ rzeczownik ] = przejście
passasjer [ rzeczownik ] = pasażer
passat [ rzeczownik ] = pasat
passe [ czasownik ] = pasować
passe [ czasownik ] = pilnować
passe [ czasownik ] = doglądać
passe [ czasownik ] = odpowiadać
passe [ czasownik ] = nadawać
passende [ przymiotnik ] = stosowny
passende [ przymiotnik ] = właściwy
passende [ przymiotnik ] = celowy
passende [ przymiotnik ] = odpowiedni
passer [ rzeczownik ] = pasowanie
passer [ rzeczownik ] = przymierzalnia
passer [ rzeczownik ] = wyposażanie
passer [ rzeczownik ] = cyrkiel
passere [ czasownik ] = przejeżdżać
passere [ czasownik ] = przekraczać
passere [ czasownik ] = przepuszczać
passere [ czasownik ] = przechodzić
passere [ czasownik ] = upływać
passere [ czasownik ] = spędzać
passere [ czasownik ] = mijać
passiar [ rzeczownik ] = pogawędka
passiv [ przymiotnik ] = pasywny
passiv [ przymiotnik ] = bierny
passiv [ przymiotnik ] = nieczynny
passiv [ przymiotnik ] = nieaktywny
passus [ rzeczownik ] = ustęp
pasta [ rzeczownik ] = pasta
pasta [ rzeczownik ] = forsa
pasta [ rzeczownik ] = ciasto
pasta [ rzeczownik ] = maź
pasta [ rzeczownik ] = makaron
pasta [ rzeczownik ] = krem
påstå [ czasownik ] = utwierdzić
påstå [ czasownik ] = twierdzić
påstå [ czasownik ] = utrzymywać
påstå [ czasownik ] = dochodzić
påståelig [ przymiotnik ] = uporczywy
påståelig [ przymiotnik ] = asertywny
påstand [ rzeczownik ] = twierdzenie
påstand [ rzeczownik ] = zarzut
påstand [ rzeczownik ] = zapewnienie
pastell [ rzeczownik ] = pastel
pastill [ rzeczownik ] = pastylka
pastill [ rzeczownik ] = pigułka
pastill [ rzeczownik ] = tabletka
pastinakk [ rzeczownik ] = pasternak
paté [ rzeczownik ] = pasztet
patent [ rzeczownik ] = pacjent
patent [ rzeczownik ] = patent
pater [ rzeczownik ] = ojciec
patetisk [ przymiotnik ] = patetyczny
patetisk [ przymiotnik ] = uroczysty
patetisk [ przymiotnik ] = żałosny
patina [ rzeczownik ] = platyna
patina [ rzeczownik ] = patyna
patina [ rzeczownik ] = śniedź
patolog [ rzeczownik ] = patolog
patologisk [ przymiotnik ] = patologiczny
patos [ rzeczownik ] = patos
påtrengande [ przymiotnik ] = natarczywy
påtrengande [ przymiotnik ] = natrętny
patriark [ rzeczownik ] = patriarcha
patriot [ rzeczownik ] = patriota
patron [ rzeczownik ] = opiekun
patron [ rzeczownik ] = patron
patron [ rzeczownik ] = ziemianin
patron [ rzeczownik ] = wkładka
patron [ rzeczownik ] = dziedzic
patron [ rzeczownik ] = ładunek
patron [ rzeczownik ] = nabój
patrulje [ rzeczownik ] = patrol
patrulje [ rzeczownik ] = patrolowanie
patrulje [ rzeczownik ] = zespół
patrulje [ rzeczownik ] = brygada
patrulje [ rzeczownik ] = ekipa
patrulje [ rzeczownik ] = drużyna
påtrykk [ rzeczownik ] = nacisk
patt [ rzeczownik ] = pat
patte [ rzeczownik ] = patka
patte [ rzeczownik ] = cycek
pattebarn [ rzeczownik ] = osesek
pattedyr [ rzeczownik ] = ssak
påtvinge [ czasownik ] = zmuszać
påtvinge [ czasownik ] = narzucać
pauke [ rzeczownik ] = perora
pauke [ rzeczownik ] = kocioł
pause [ rzeczownik ] = przestankowanie
pause [ rzeczownik ] = pauza
pause [ rzeczownik ] = przerwa
pause [ rzeczownik ] = spokój
pause [ rzeczownik ] = spoczynek
pause [ rzeczownik ] = wytchnienie
pause [ rzeczownik ] = wstrzymanie
pause [ rzeczownik ] = wypoczynek
pause [ rzeczownik ] = wstrzymywanie
pause [ rzeczownik ] = antrakt
pause [ rzeczownik ] = odpoczynek
pause [ rzeczownik ] = kopia
pave [ rzeczownik ] = papież
pave [ rzeczownik ] = arcykapłan
paviljong [ rzeczownik ] = pawilon
påvise [ czasownik ] = udowodnić
påvise [ czasownik ] = wykazać
påvise [ czasownik ] = wskazać
pedagog [ rzeczownik ] = pedagog
pedagogikk [ rzeczownik ] = pedagogika
pedagogikk [ rzeczownik ] = pedagogia
pedagogisk [ przymiotnik ] = pedagogiczny
pedal [ rzeczownik ] = pedał
pedal [ rzeczownik ] = pedałowanie
pedant [ rzeczownik ] = pedant
pedant [ rzeczownik ] = formalista
pedant [ rzeczownik ] = nudziarz
pedantisk [ przymiotnik ] = pedantyczny
peile [ czasownik ] = mierzyć
peis [ rzeczownik ] = palenisko
peis [ rzeczownik ] = wymurówka
peis [ rzeczownik ] = kominiarz
peis [ rzeczownik ] = kominek
peis [ rzeczownik ] = ognisko
peis [ rzeczownik ] = komin
pek [ rzeczownik ] = żart
pek [ rzeczownik ] = wskazanie
pek [ rzeczownik ] = figiel
peke [ czasownik ] = pokazywać
peke [ czasownik ] = wskazać
peke [ czasownik ] = wskazywać
pekefinger [ rzeczownik ] = skorowidz
pekefinger [ rzeczownik ] = indeks
pelikan [ rzeczownik ] = pelikan
pels [ rzeczownik ] = skóra
pels [ rzeczownik ] = sierść
pels [ rzeczownik ] = skórka
pels [ rzeczownik ] = futerko
pels [ rzeczownik ] = cera
pels [ rzeczownik ] = futro
pels [ rzeczownik ] = kożuch
pels [ rzeczownik ] = łupina
pen [ przymiotnik ] = przyjemny
pen [ przymiotnik ] = piękny
pen [ przymiotnik ] = przystojny
pen [ przymiotnik ] = cienki
pen [ przymiotnik ] = dorodny
pen [ przymiotnik ] = nadobny
pen [ przymiotnik ] = ładny
pen [ przymiotnik ] = miły
pendel [ rzeczownik ] = wahadło
pendel [ rzeczownik ] = czółenko
pendle [ czasownik ] = wahać
penge [ rzeczownik ] = pieniądz
penge [ rzeczownik ] = waluta
penge [ rzeczownik ] = forsa
penge [ rzeczownik ] = moneta
pengeplassering [ rzeczownik ] = inwestycja
pengepung [ rzeczownik ] = portmonetka
pengepung [ rzeczownik ] = sakiewka
pengepung [ rzeczownik ] = torba
pengeskap [ rzeczownik ] = sejf
pengeutpressing [ rzeczownik ] = szantaż
pengeutpressing [ rzeczownik ] = wymuszenie
penis [ rzeczownik ] = prącie
penis [ rzeczownik ] = penis
penis [ rzeczownik ] = członek
penis [ rzeczownik ] = kominek
penis [ rzeczownik ] = komin
penn [ rzeczownik ] = pióro
penn [ rzeczownik ] = długopis
pennal [ rzeczownik ] = piórnik
pensel [ rzeczownik ] = pędzel
pensel [ rzeczownik ] = chrust
pensel [ rzeczownik ] = cyklina
pensjon [ rzeczownik ] = renta
pensjon [ rzeczownik ] = emerytura
pensjon [ rzeczownik ] = mieszkanie
pensjonat [ rzeczownik ] = pensjonat
pensjonat [ rzeczownik ] = renta
pensjonat [ rzeczownik ] = emerytura
pensjonist [ rzeczownik ] = rencista
pensjonist [ rzeczownik ] = emeryt
peon [ rzeczownik ] = piwonia
pepre [ czasownik ] = pieprzyć
per [ przyimek ] = przez
per [ przyimek ] = z
per [ przyimek ] = za
perfekt [ przymiotnik ] = perfekcyjny
perfekt [ przymiotnik ] = zupełny
perfekt [ przymiotnik ] = bezbłędny
perfekt [ przymiotnik ] = idealny
perfekt [ przymiotnik ] = gotowy
perforere [ czasownik ] = przedziurkować
pergament [ rzeczownik ] = pergamin
pergament [ rzeczownik ] = dyplom
periferi [ rzeczownik ] = peryferie
periferi [ rzeczownik ] = peryferia
periode [ rzeczownik ] = okres
periode [ rzeczownik ] = period
periode [ rzeczownik ] = era
periode [ rzeczownik ] = epoka
periode [ rzeczownik ] = czas
periode [ rzeczownik ] = cykl
periode [ rzeczownik ] = miesiączka
periode [ rzeczownik ] = menstruacja
periode [ rzeczownik ] = obieg
periodisk [ przymiotnik ] = okresowy
periodisk [ przymiotnik ] = periodyczny
periskop [ rzeczownik ] = peryskop
perkusjon [ rzeczownik ] = perkusja
perle [ rzeczownik ] = perełka
perle [ rzeczownik ] = perła
perle [ rzeczownik ] = gem
perle [ rzeczownik ] = kropla
perle [ rzeczownik ] = koralik
perm [ rzeczownik ] = okładka
perm [ rzeczownik ] = oprawa
permisjon [ rzeczownik ] = pozwolenie
permisjon [ rzeczownik ] = urlop
perpendikkel [ rzeczownik ] = wahadło
perpleks [ przymiotnik ] = zawiły
perrong [ rzeczownik ] = peron
persienne [ rzeczownik ] = żaluzja
persille [ rzeczownik ] = pietruszka
person [ rzeczownik ] = postać
person [ rzeczownik ] = osoba
person [ rzeczownik ] = śmiertelnik
person [ rzeczownik ] = człowiek
person [ rzeczownik ] = bezpaństwowiec
person [ rzeczownik ] = jednostka
person [ rzeczownik ] = indywiduum
personale [ rzeczownik ] = personel
personale [ rzeczownik ] = załoga
personale [ rzeczownik ] = kadra
personell [ rzeczownik ] = personel
personifikasjon [ rzeczownik ] = uosobienie
personifisere [ czasownik ] = ucieleśniać
personlig [ rzeczownik ] = personalia
personlig [ przymiotnik ] = osobisty
personlig [ przymiotnik ] = personalny
personlig [ przymiotnik ] = osobowy
personlig [ przymiotnik ] = indywidualny
personligdom [ rzeczownik ] = osobowość
perspektiv [ rzeczownik ] = perspektywa
perspektiv [ rzeczownik ] = widok
pertentlig [ przymiotnik ] = drobiazgowy
pervers [ przymiotnik ] = perwersyjny
pervers [ przymiotnik ] = przewrotny
pese [ czasownik ] = ziajać
pese [ czasownik ] = ziać
pese [ czasownik ] = dyszeć
pese [ czasownik ] = kołatać
pessar [ rzeczownik ] = przegroda
pessar [ rzeczownik ] = przepona
pessar [ rzeczownik ] = przesłona
pessar [ rzeczownik ] = przysłona
pessar [ rzeczownik ] = diafragma
pessar [ rzeczownik ] = membrana
pessimisme [ rzeczownik ] = pesymizm
pessimist [ rzeczownik ] = pesymista
pest [ rzeczownik ] = plaga
pest [ rzeczownik ] = szkodnik
pest [ rzeczownik ] = zaraza
pest [ rzeczownik ] = dżuma
pest [ rzeczownik ] = mór
petroleum [ rzeczownik ] = ropa
petroleum [ rzeczownik ] = nafta
piano [ rzeczownik ] = pianino
piano [ rzeczownik ] = fortepian
pietet [ rzeczownik ] = pobożność
pietet [ rzeczownik ] = szacunek
pigg [ rzeczownik ] = ostrze
pigg [ rzeczownik ] = szpic
pigg [ rzeczownik ] = sztyft
pigg [ rzeczownik ] = alarm
pigg [ rzeczownik ] = gwóźdź
pigg [ rzeczownik ] = cierń
pigg [ rzeczownik ] = ćwiek
pigg [ rzeczownik ] = kręgosłup
pigg [ rzeczownik ] = kolec
piggvar [ rzeczownik ] = turbot
pigment [ rzeczownik ] = pigment
pigment [ rzeczownik ] = barwnik
pikant [ przymiotnik ] = pikantny
pikant [ przymiotnik ] = ostry
pikant [ przymiotnik ] = pieprzny
pikant [ przymiotnik ] = frywolny
pike [ rzeczownik ] = panienka
pike [ rzeczownik ] = pika
pike [ rzeczownik ] = oskard
pike [ rzeczownik ] = panna
pike [ rzeczownik ] = szczupak
pike [ rzeczownik ] = dziewucha
pike [ rzeczownik ] = dziewczynka
pike [ rzeczownik ] = dziewica
pike [ rzeczownik ] = dziewczyna
pikkolo [ rzeczownik ] = pikolak
pikkolo [ rzeczownik ] = pikolo
piknik [ rzeczownik ] = majówka
pil [ rzeczownik ] = proszek
pil [ rzeczownik ] = pigułka
pil [ rzeczownik ] = tabletka
pil [ rzeczownik ] = strzała
pil [ rzeczownik ] = strzałka
pil [ rzeczownik ] = wierzba
pilar [ rzeczownik ] = filar
pilar [ rzeczownik ] = lęgnięcie
pilar [ rzeczownik ] = lęgnia
pilaster [ rzeczownik ] = pilastr
pilaster [ rzeczownik ] = pilaster
pilegrim [ rzeczownik ] = pielgrzym
piletre [ rzeczownik ] = wierzba
pille [ rzeczownik ] = pigułka
pille [ rzeczownik ] = pastylka
pille [ rzeczownik ] = tabletka
pille [ czasownik ] = rwać
pille [ czasownik ] = skubać
pille [ czasownik ] = zbierać
pille [ czasownik ] = wyłuskać
pille [ czasownik ] = dłubać
pille [ rzeczownik ] = drażetka
pilot [ rzeczownik ] = pilotka
pilot [ rzeczownik ] = pilot
pilot [ rzeczownik ] = sternik
pilot [ rzeczownik ] = lotnik
pils [ rzeczownik ] = pieczarka
pils [ rzeczownik ] = grzybek
pils [ rzeczownik ] = grzyb
pimpe [ czasownik ] = przepić
pimpstein [ rzeczownik ] = pumeks
pine [ rzeczownik ] = troska
pine [ rzeczownik ] = udręczenie
pine [ rzeczownik ] = sosna
pine [ rzeczownik ] = udręka
pine [ rzeczownik ] = trud
pine [ czasownik ] = dokuczać
pine [ rzeczownik ] = boleść
pine [ rzeczownik ] = cierpienie
pine [ czasownik ] = boleć
pine [ czasownik ] = cierpieć
pine [ rzeczownik ] = ból
pine [ czasownik ] = dręczyć
pine [ rzeczownik ] = agonia
pine [ czasownik ] = męczyć
pine [ rzeczownik ] = męka
pine [ rzeczownik ] = męczarnia
pine [ rzeczownik ] = kaźń
pine [ rzeczownik ] = kara
pinefull [ przymiotnik ] = bolesny
pingvin [ rzeczownik ] = pingwin
pinlig [ przymiotnik ] = przykry
pinlig [ przymiotnik ] = bolesny
pinne [ rzeczownik ] = palik
pinne [ rzeczownik ] = patyk
pinne [ rzeczownik ] = pręt
pinne [ rzeczownik ] = sterownica
pinne [ rzeczownik ] = szczebel
pinne [ rzeczownik ] = sworzeń
pinne [ rzeczownik ] = wieszadło
pinne [ rzeczownik ] = drewienko
pinne [ rzeczownik ] = drążek
pinne [ rzeczownik ] = kij
pinsett [ rzeczownik ] = pinceta
pioner [ rzeczownik ] = pionier
pip [ rzeczownik ] = pypeć
pip [ rzeczownik ] = pisk
pip [ rzeczownik ] = rurka
pip [ rzeczownik ] = rura
pip [ rzeczownik ] = brzęczyk
pip [ rzeczownik ] = fajka
pip [ rzeczownik ] = fujarka
pip [ rzeczownik ] = kwik
pipe [ rzeczownik ] = piszczałka
pipe [ rzeczownik ] = piszczenie
pipe [ rzeczownik ] = potok
pipe [ rzeczownik ] = rurka
pipe [ rzeczownik ] = rura
pipe [ rzeczownik ] = fajka
pipe [ rzeczownik ] = fujarka
pipe [ rzeczownik ] = fujara
pipe [ rzeczownik ] = dudka
pipe [ rzeczownik ] = gwizdek
pipe [ rzeczownik ] = komin
pipe [ rzeczownik ] = lulka
pipe [ rzeczownik ] = kiks
pipette [ rzeczownik ] = pipetka
pipette [ rzeczownik ] = pipeta
pir [ rzeczownik ] = falochron
pir [ rzeczownik ] = molo
pir [ rzeczownik ] = makrela
piraja [ rzeczownik ] = pirania
pirat [ rzeczownik ] = pirat
pirke [ czasownik ] = dłubać
pirke [ czasownik ] = kłuć
pirol [ rzeczownik ] = wilga
pirre [ czasownik ] = rozdrażnić
pirre [ czasownik ] = pobudzać
pirre [ czasownik ] = podniecać
pirre [ czasownik ] = podrażnić
pirre [ czasownik ] = rozgniewać
piruett [ rzeczownik ] = piruet
pisk [ rzeczownik ] = pejcz
pisk [ rzeczownik ] = bat
pisk [ rzeczownik ] = batog
pisk [ rzeczownik ] = chłosta
pisk [ rzeczownik ] = bicz
pisk [ rzeczownik ] = bykowiec
pisk [ rzeczownik ] = lanie
piske [ czasownik ] = ubijać
piske [ czasownik ] = smagać
piske [ czasownik ] = wychłostać
piske [ czasownik ] = biczować
piske [ czasownik ] = chłostać
piss [ rzeczownik ] = uryna
pisse [ czasownik ] = siusiać
pisse [ czasownik ] = sikać
pissoar [ rzeczownik ] = urynał
pistol [ rzeczownik ] = pistolet
pistol [ rzeczownik ] = spluwanie
pjokk [ rzeczownik ] = berbeć
plaff [ rzeczownik ] = trzask
plaff [ rzeczownik ] = huk
plaff [ rzeczownik ] = łoskot
plage [ rzeczownik ] = plaża
plage [ rzeczownik ] = plaga
plage [ rzeczownik ] = udręka
plage [ czasownik ] = dokuczać
plage [ czasownik ] = irytować
plage [ rzeczownik ] = cierpienie
plage [ czasownik ] = dręczyć
plage [ rzeczownik ] = męka
plage [ czasownik ] = niepokoić
plage [ czasownik ] = męczyć
plage [ rzeczownik ] = kłopot
plage [ czasownik ] = nękać
plage [ czasownik ] = kłopotać
plagg [ rzeczownik ] = ubiór
plagg [ rzeczownik ] = strój
plagg [ rzeczownik ] = odzież
plagiat [ rzeczownik ] = plagiat
plakat [ rzeczownik ] = plakat
plakat [ rzeczownik ] = afisz
plakat [ rzeczownik ] = ogłoszenie
plakett [ rzeczownik ] = płyta
plakett [ rzeczownik ] = plakieta
plan [ rzeczownik ] = równia
plan [ rzeczownik ] = poziom
plan [ przymiotnik ] = równomierny
plan [ przymiotnik ] = płaski
plan [ rzeczownik ] = plan
plan [ rzeczownik ] = równina
plan [ rzeczownik ] = płat
plan [ przymiotnik ] = równy
plan [ rzeczownik ] = płaszczyzna
plan [ rzeczownik ] = plac
plan [ rzeczownik ] = projekt
plan [ rzeczownik ] = układ
plan [ rzeczownik ] = strug
plan [ przymiotnik ] = strugowy
plan [ rzeczownik ] = samolot
plan [ rzeczownik ] = rysunek
plan [ przymiotnik ] = samolotowy
plan [ rzeczownik ] = teren
plan [ rzeczownik ] = zamysł
plan [ rzeczownik ] = zarys
plan [ rzeczownik ] = zamiar
plan [ rzeczownik ] = boisko
plan [ rzeczownik ] = hebel
plan [ rzeczownik ] = odwzorowanie
planere [ czasownik ] = zrównać
planere [ czasownik ] = wyrównywać
planere [ czasownik ] = wygładzać
planet [ rzeczownik ] = planeta
planetarium [ rzeczownik ] = planetarium
planke [ rzeczownik ] = deska
plankegjerde [ rzeczownik ] = płot
plankton [ rzeczownik ] = plankton
planlegge [ czasownik ] = planować
planlegge [ czasownik ] = projektować
planlegge [ czasownik ] = zamierzać
planlegging [ rzeczownik ] = planowanie
planlegging [ rzeczownik ] = struganie
planmessig [ przymiotnik ] = systematyczny
planmessig [ przymiotnik ] = metodyczny
plansje [ rzeczownik ] = wykres
plansje [ rzeczownik ] = mapa
plantasje [ rzeczownik ] = plantacja
plante [ rzeczownik ] = roślina
plante [ rzeczownik ] = płyta
plante [ rzeczownik ] = sadzonka
plante [ czasownik ] = sadzić
plante [ czasownik ] = zasadzić
planteskole [ rzeczownik ] = szkółka
plapre [ czasownik ] = paplać
plask [ rzeczownik ] = plusk
plass [ rzeczownik ] = posada
plass [ rzeczownik ] = plac
plass [ rzeczownik ] = plama
plass [ rzeczownik ] = pokój
plass [ rzeczownik ] = przestrzeń
plass [ rzeczownik ] = pomieszczenie
plass [ rzeczownik ] = rynek
plass [ rzeczownik ] = siedzenie
plass [ rzeczownik ] = stanowisko
plass [ rzeczownik ] = lokal
plass [ rzeczownik ] = miejsce
plass [ rzeczownik ] = miejscowość
plassangst [ rzeczownik ] = agorafobia
plassbillett [ rzeczownik ] = miejscówka
plassere [ rzeczownik ] = plasowanie
plassere [ czasownik ] = położyć
plassere [ czasownik ] = ulokować
plassere [ czasownik ] = umieścić
plassere [ czasownik ] = inwestować
plast [ rzeczownik ] = plastyk
plast [ rzeczownik ] = plastik
plaster [ rzeczownik ] = przylepiec
plaster [ rzeczownik ] = plaster
plastikk [ rzeczownik ] = plastyk
plastisk [ przymiotnik ] = plastykowy
plastisk [ przymiotnik ] = giętki
platå [ rzeczownik ] = pogórze
platå [ rzeczownik ] = płaskowyż
platå [ rzeczownik ] = płaskowzgórze
platan [ rzeczownik ] = platan
plate [ rzeczownik ] = płytka
plate [ rzeczownik ] = płyta
plate [ rzeczownik ] = talerz
plate [ rzeczownik ] = tabliczka
plate [ rzeczownik ] = murłat
platina [ rzeczownik ] = platyna
platt [ rzeczownik ] = mieszkanie
plattform [ rzeczownik ] = peron
plattform [ rzeczownik ] = platforma
plattform [ rzeczownik ] = płaszczyzna
plattform [ rzeczownik ] = podest
plattfot [ rzeczownik ] = płaskostopie
plebisitt [ rzeczownik ] = plebiscyt
pledd [ rzeczownik ] = pled
pleie [ rzeczownik ] = opieka
pleie [ rzeczownik ] = pielęgnacja
pleie [ czasownik ] = pielęgnować
pleie [ czasownik ] = dbać
pleie [ rzeczownik ] = kultywowanie
pleier [ rzeczownik ] = pielęgniarz
plekter [ rzeczownik ] = plektron
plen [ rzeczownik ] = równina
plen [ rzeczownik ] = trawnik
plenum [ rzeczownik ] = plenum
pleonasme [ rzeczownik ] = pleonazm
plett [ rzeczownik ] = plama
plett [ rzeczownik ] = ślad
plettfri [ przymiotnik ] = nienaganny
plettfri [ przymiotnik ] = nieskazitelny
plikt [ rzeczownik ] = powinność
plikt [ rzeczownik ] = cło
plikt [ rzeczownik ] = grzywna
plikt [ rzeczownik ] = obowiązek
pliktoppfyllende [ przymiotnik ] = skrupulatny
pliktoppfyllende [ przymiotnik ] = obowiązkowy
plissé [ rzeczownik ] = plisa
plog [ rzeczownik ] = pług
plombe [ rzeczownik ] = plomba
plombe [ rzeczownik ] = plombowanie
plombe [ rzeczownik ] = pieczęć
plombe [ rzeczownik ] = śliwka
plombe [ rzeczownik ] = śliwa
plomme [ rzeczownik ] = śliwka
plomme [ rzeczownik ] = śliwa
plomme [ rzeczownik ] = żółtko
plomme [ rzeczownik ] = delikates
plommetre [ rzeczownik ] = śliwa
pløye [ czasownik ] = orać
pludre [ czasownik ] = paplać
plugg [ rzeczownik ] = palik
plugg [ rzeczownik ] = zatyczka
plugg [ rzeczownik ] = kołek
plukke [ czasownik ] = oskubać
plukke [ czasownik ] = rwać
plukke [ czasownik ] = zbierać
plukke [ czasownik ] = wydłubać
plukke [ czasownik ] = wystrzelać
plukke [ czasownik ] = zrywać
plump [ rzeczownik ] = plusk
plunder [ rzeczownik ] = udręka
plunder [ rzeczownik ] = tandeta
plunder [ rzeczownik ] = kłopot
pluralitet [ rzeczownik ] = wielość
pluralitet [ rzeczownik ] = mnogość
pluss [ rzeczownik ] = plusz
pluss [ rzeczownik ] = plus
plutselig [ przymiotnik ] = raptowny
plutselig [ przysłówek ] = raptem
plutselig [ przysłówek ] = znienacka
plutselig [ przysłówek ] = nagle
plutselig [ przymiotnik ] = nagły
plyndre [ czasownik ] = plądrować
plyndre [ czasownik ] = rabować
plyndre [ czasownik ] = zrabować
plyndre [ czasownik ] = grabić
plyndre [ czasownik ] = łupić
plyndre [ czasownik ] = obrabować
plyndre [ czasownik ] = ograbić
plyndring [ rzeczownik ] = splądrowanie
plyndring [ rzeczownik ] = łupiestwo
plysj [ rzeczownik ] = plusz
plysj [ rzeczownik ] = włochacz
plystre [ czasownik ] = pogwizdywać
plystre [ czasownik ] = gwizdać
pneumatisk [ przymiotnik ] = pneumatyczny
pøbel [ rzeczownik ] = pospólstwo
pøbel [ rzeczownik ] = gmin
pøbel [ rzeczownik ] = motłoch
podagra [ rzeczownik ] = podagra
pode [ czasownik ] = przeszczepiać
pode [ czasownik ] = transplantować
pode [ czasownik ] = szczepić
pode [ czasownik ] = krzewić
podium [ rzeczownik ] = podwyższenie
podium [ rzeczownik ] = podium
podium [ rzeczownik ] = ambona
podium [ rzeczownik ] = estrada
poeng [ rzeczownik ] = punkt
poeng [ rzeczownik ] = punk
poeng [ rzeczownik ] = puenta
poeng [ rzeczownik ] = ostrzegacz
poeng [ rzeczownik ] = punktacja
poeng [ rzeczownik ] = sprawa
poeng [ rzeczownik ] = zwrotnica
poeng [ rzeczownik ] = cel
poeng [ rzeczownik ] = lit
poeng [ rzeczownik ] = litera
poeng [ rzeczownik ] = kropka
poeng [ rzeczownik ] = miejsce
poengtere [ czasownik ] = podkreślać
poengtere [ czasownik ] = uwydatniać
poesi [ rzeczownik ] = poezja
poesi [ rzeczownik ] = wiersz
poetisk [ przymiotnik ] = poetyczny
pokal [ rzeczownik ] = pamiątka
pokal [ rzeczownik ] = puchar
pokal [ rzeczownik ] = trofeum
pokal [ rzeczownik ] = zawody
pokal [ rzeczownik ] = zdobycz
pokal [ rzeczownik ] = czara
pokal [ rzeczownik ] = kubek
pokal [ rzeczownik ] = kielich
pokal [ rzeczownik ] = łup
pokal [ rzeczownik ] = kieliszek
poker [ rzeczownik ] = poker
pol [ rzeczownik ] = tratwa
pol [ rzeczownik ] = tyczka
pol [ rzeczownik ] = słup
pol [ rzeczownik ] = flota
pol [ rzeczownik ] = drąg
pol [ rzeczownik ] = biegun
pol [ rzeczownik ] = kałuża
pøl [ rzeczownik ] = kiełbasa
polemikk [ rzeczownik ] = polemika
polemikk [ rzeczownik ] = spór
polemisere [ czasownik ] = polemizować
polenta [ rzeczownik ] = polenta
polere [ czasownik ] = polerować
polere [ czasownik ] = pucować
polere [ czasownik ] = pastować
polere [ czasownik ] = wygładzać
polere [ czasownik ] = froterować
polering [ rzeczownik ] = polerowanie
poliklinikk [ rzeczownik ] = poliklinika
polio [ rzeczownik ] = polio
polise [ rzeczownik ] = polisa
politi [ rzeczownik ] = policja
politibetjent [ rzeczownik ] = policjant
politibetjent [ rzeczownik ] = milicjant
politifullmektig [ rzeczownik ] = inspektor
politikammer [ rzeczownik ] = komenda
politikk [ rzeczownik ] = polityka
politikk [ rzeczownik ] = polityk
politimann [ rzeczownik ] = policjant
politistasjon [ rzeczownik ] = komisariat
politur [ rzeczownik ] = politura
pollen [ rzeczownik ] = pyłek
pollett [ rzeczownik ] = żeton
pollett [ rzeczownik ] = bon
pølse [ rzeczownik ] = podgardlanka
pølse [ rzeczownik ] = parówka
pølse [ rzeczownik ] = wędlina
pølse [ rzeczownik ] = kiełbasa
pølse [ rzeczownik ] = kiełbaska
polygami [ rzeczownik ] = poligamia
polygami [ rzeczownik ] = wielożeństwo
polyglott [ rzeczownik ] = poliglota
polygon [ rzeczownik ] = wielobok
polygon [ rzeczownik ] = wielokąt
polypp [ rzeczownik ] = polip
polyteisme [ rzeczownik ] = politeizm
polyteisme [ rzeczownik ] = wielobóstwo
polyteknisk [ przymiotnik ] = politechniczny
polyteknisk [ przymiotnik ] = techniczny
polyteknisk [ przymiotnik ] = zawodowy
pomade [ rzeczownik ] = pomada
pomade [ rzeczownik ] = pomadka
pomp [ rzeczownik ] = przepych
pomp [ rzeczownik ] = pompka
pomp [ rzeczownik ] = pompa
pomp [ rzeczownik ] = wystawność
pompøs [ przymiotnik ] = pompatyczny
pompøs [ przymiotnik ] = szumny
pompøs [ przymiotnik ] = uroczysty
ponni [ rzeczownik ] = kuc
ponni [ rzeczownik ] = kucyk
ponni [ rzeczownik ] = konik
pønske [ czasownik ] = dumać
poop [ rzeczownik ] = rufa
pop [ rzeczownik ] = puknięcie
pop [ rzeczownik ] = piękniś
pop [ rzeczownik ] = pop
pop [ rzeczownik ] = kukiełka
pop [ rzeczownik ] = lala
pop [ rzeczownik ] = lalka
pop [ rzeczownik ] = modniś
pop [ rzeczownik ] = marionetka
pop [ rzeczownik ] = korkowiec
poppel [ rzeczownik ] = topola
populær [ przymiotnik ] = popularny
populær [ przymiotnik ] = ludowy
popularitet [ rzeczownik ] = popularność
popularitet [ rzeczownik ] = poczytność
populist [ rzeczownik ] = ludowiec
pore [ rzeczownik ] = pęcherzyk
pore [ rzeczownik ] = por
pore [ rzeczownik ] = pęcherz
pore [ rzeczownik ] = bańka
pore [ rzeczownik ] = bąbel
porno [ rzeczownik ] = pornografia
pornografi [ rzeczownik ] = pornografia
porøs [ przymiotnik ] = porowaty
porøs [ przymiotnik ] = dziurkowaty
porøs [ przymiotnik ] = gąbczasty
porselen [ rzeczownik ] = porcelana
porsjon [ rzeczownik ] = porcja
porsjon [ rzeczownik ] = część
porsjon [ rzeczownik ] = dawka
port [ rzeczownik ] = postawa
port [ rzeczownik ] = port
port [ rzeczownik ] = przystań
port [ rzeczownik ] = porto
port [ rzeczownik ] = przelot
port [ rzeczownik ] = twór
port [ rzeczownik ] = szlaban
port [ rzeczownik ] = wejście
port [ rzeczownik ] = szablon
port [ rzeczownik ] = wygląd
port [ rzeczownik ] = wrota
port [ rzeczownik ] = zapora
port [ rzeczownik ] = bramka
port [ rzeczownik ] = imadło
port [ rzeczownik ] = furtka
port [ rzeczownik ] = brama
portal [ rzeczownik ] = portal
portal [ rzeczownik ] = brama
portefølje [ rzeczownik ] = portfel
portefølje [ rzeczownik ] = teka
portefølje [ rzeczownik ] = teczka
portier [ rzeczownik ] = portier
portier [ rzeczownik ] = stróż
porto [ rzeczownik ] = porto
portør [ rzeczownik ] = stróż
portrett [ rzeczownik ] = portret
portrett [ rzeczownik ] = podobizna
portrettere [ czasownik ] = portretować
portvin [ rzeczownik ] = porto
portvin [ rzeczownik ] = portwajn
pose [ rzeczownik ] = plecak
pose [ rzeczownik ] = poza
pose [ rzeczownik ] = udawanie
pose [ rzeczownik ] = torebka
pose [ rzeczownik ] = torba
pose [ rzeczownik ] = worek
pøse [ czasownik ] = marnować
pøse [ czasownik ] = nalewać
pøse [ czasownik ] = lać
posere [ czasownik ] = pozować
posere [ czasownik ] = zadawać
posisjon [ rzeczownik ] = pozycja
posisjon [ rzeczownik ] = posada
posisjon [ rzeczownik ] = stanowisko
positiv [ przymiotnik ] = pozytywowy
positiv [ przymiotnik ] = pewny
positiv [ przymiotnik ] = pozytywny
positiv [ przymiotnik ] = stanowczy
positiv [ przymiotnik ] = dodatni
positiv [ przymiotnik ] = korzystny
positur [ rzeczownik ] = pozycja
positur [ rzeczownik ] = pozowanie
positur [ rzeczownik ] = poza
positur [ rzeczownik ] = postawa
post [ rzeczownik ] = posada
post [ rzeczownik ] = pozycja
post [ rzeczownik ] = przesyłka
post [ rzeczownik ] = pancerz
post [ rzeczownik ] = placówka
post [ rzeczownik ] = posterunek
post [ rzeczownik ] = poczta
post [ rzeczownik ] = stacja
post [ rzeczownik ] = stanowisko
post [ rzeczownik ] = kolczuga
post [ rzeczownik ] = korespondencja
poste [ czasownik ] = wysłać
postei [ rzeczownik ] = pasztet
posthus [ rzeczownik ] = poczta
postkontor [ rzeczownik ] = poczta
postkontor [ rzeczownik ] = urząd
postkort [ rzeczownik ] = pocztówka
postkort [ rzeczownik ] = widokówka
postmann [ rzeczownik ] = listonosz
pot [ rzeczownik ] = rondel
pot [ rzeczownik ] = wazon
pot [ rzeczownik ] = gar
pot [ rzeczownik ] = dzbanek
pot [ rzeczownik ] = dzban
pot [ rzeczownik ] = garnek
pot [ rzeczownik ] = doniczka
pot [ rzeczownik ] = naczynie
pote [ rzeczownik ] = stopa
pote [ rzeczownik ] = graba
pote [ rzeczownik ] = noga
pote [ rzeczownik ] = łapa
potens [ rzeczownik ] = potęga
potens [ rzeczownik ] = możność
potensial [ rzeczownik ] = potencjał
potensiell [ przymiotnik ] = ewentualny
potensiell [ przymiotnik ] = możliwy
potet [ rzeczownik ] = ziemniak
potet [ rzeczownik ] = kartofel
pott [ rzeczownik ] = łajba
potte [ rzeczownik ] = garnek
potte [ rzeczownik ] = dzbanek
potte [ rzeczownik ] = doniczka
potte [ rzeczownik ] = naczynie
prærie [ rzeczownik ] = preria
prærie [ rzeczownik ] = step
pragmatisk [ przymiotnik ] = pragmatyczny
praksis [ rzeczownik ] = praktyk
praksis [ rzeczownik ] = praktyka
praksis [ rzeczownik ] = praktykowanie
praksis [ rzeczownik ] = zwyczaj
praksis [ rzeczownik ] = wprawa
praksis [ rzeczownik ] = doświadczenie
prakt [ rzeczownik ] = okazałość
prakt [ rzeczownik ] = przepych
prakt [ rzeczownik ] = świetność
prakt [ rzeczownik ] = wspaniałość
praktikant [ rzeczownik ] = praktykant
praktikant [ rzeczownik ] = stażysta
praktisere [ czasownik ] = praktykować
praktisk [ przymiotnik ] = praktyczny
pral [ rzeczownik ] = chełpliwość
pram [ rzeczownik ] = prom
pram [ rzeczownik ] = barka
prat [ rzeczownik ] = pogawędka
prat [ rzeczownik ] = pogadanka
prat [ rzeczownik ] = rozmowa
prat [ rzeczownik ] = gadanina
prat [ rzeczownik ] = gadanie
prat [ rzeczownik ] = gawędka
prate [ czasownik ] = rozmawiać
prate [ czasownik ] = gawędzić
prate [ czasownik ] = gadać
prate [ czasownik ] = bajdurzyć
predikant [ rzeczownik ] = pastor
predikant [ rzeczownik ] = kaznodzieja
predikat [ rzeczownik ] = opis
predikat [ rzeczownik ] = orzeczenie
prefekt [ rzeczownik ] = prefekt
preferanse [ rzeczownik ] = pierwszeństwo
preferanse [ rzeczownik ] = wybór
prefiks [ rzeczownik ] = przedrostek
preg [ rzeczownik ] = piętno
preg [ rzeczownik ] = rys
preg [ rzeczownik ] = znak
preg [ rzeczownik ] = cecha
preg [ rzeczownik ] = odcisk
prege [ czasownik ] = scharakteryzować
prege [ czasownik ] = wybijać
prege [ czasownik ] = wyciskać
prege [ czasownik ] = cechować
prege [ czasownik ] = charakteryzować
prektig [ przymiotnik ] = świetny
prektig [ przymiotnik ] = znakomity
preludium [ rzeczownik ] = preludium
premie [ rzeczownik ] = premia
premie [ rzeczownik ] = wynagrodzenie
premie [ rzeczownik ] = ażio
premie [ rzeczownik ] = nagroda
premier [ rzeczownik ] = premier
premier [ rzeczownik ] = premiera
premiere [ rzeczownik ] = prapremiera
premiere [ rzeczownik ] = prawykonanie
premiere [ rzeczownik ] = premiera
premiss [ rzeczownik ] = przesłanka
preparat [ rzeczownik ] = preparat
preparere [ czasownik ] = przygotowywać
preparere [ czasownik ] = preparować
preposisjon [ rzeczownik ] = przyimek
presang [ rzeczownik ] = podarunek
presang [ rzeczownik ] = prezent
presang [ rzeczownik ] = teraźniejszość
presang [ rzeczownik ] = upominek
presang [ rzeczownik ] = dar
presedens [ rzeczownik ] = precedens
presens [ rzeczownik ] = czas
presens [ rzeczownik ] = obecność
present [ rzeczownik ] = prezent
present [ rzeczownik ] = podarunek
present [ rzeczownik ] = teraźniejszość
present [ rzeczownik ] = dar
presentasjon [ rzeczownik ] = okazanie
presentasjon [ rzeczownik ] = prezentacja
presentere [ czasownik ] = pokazać
presentere [ czasownik ] = przedstawić
presentere [ czasownik ] = przedstawiać
presentere [ czasownik ] = podarować
presentere [ czasownik ] = prezentować
presentere [ czasownik ] = okazywać
presentere [ czasownik ] = zapoznać
presentere [ czasownik ] = wystawiać
presentere [ czasownik ] = darować
president [ rzeczownik ] = prezes
president [ rzeczownik ] = prezydent
presidere [ czasownik ] = prezydować
presidere [ czasownik ] = prezesować
presidium [ rzeczownik ] = prezydium
presis [ przymiotnik ] = precyzyjny
presis [ przymiotnik ] = punktualny
presis [ przymiotnik ] = trafny
presis [ przymiotnik ] = dokładny
presisjon [ rzeczownik ] = precyzja
presisjon [ rzeczownik ] = precyzyjność
presisjon [ rzeczownik ] = punktualność
presisjon [ rzeczownik ] = uszczegółowianie
presisjon [ rzeczownik ] = skrupulatność
presisjon [ rzeczownik ] = ścisłość
presisjon [ rzeczownik ] = trafność
presisjon [ rzeczownik ] = dokładność
presisjon [ rzeczownik ] = finezyjność
press [ rzeczownik ] = przeciwciśnienie
press [ rzeczownik ] = prężność
press [ rzeczownik ] = presja
press [ rzeczownik ] = wysiłek
press [ rzeczownik ] = gniecenie
press [ rzeczownik ] = nacisk
press [ rzeczownik ] = natłok
presse [ rzeczownik ] = prasa
presse [ czasownik ] = prasować
presse [ rzeczownik ] = presja
presse [ czasownik ] = rozgniatać
presse [ rzeczownik ] = tłocznia
presse [ rzeczownik ] = ścisk
presse [ czasownik ] = ściskać
presse [ czasownik ] = tłoczyć
presse [ rzeczownik ] = tłoczarka
presse [ czasownik ] = rozgnieść
presse [ czasownik ] = uciskać
presse [ czasownik ] = wytłoczyć
presse [ rzeczownik ] = wytłaczarka
presse [ czasownik ] = wyciskać
presse [ czasownik ] = zgnieść
presse [ czasownik ] = zmiażdżyć
presse [ czasownik ] = wydusić
presse [ czasownik ] = zgniatać
presse [ czasownik ] = cisnąć
presse [ czasownik ] = gnieść
presse [ czasownik ] = odbić
presse [ rzeczownik ] = nacisk
presse [ czasownik ] = miażdżyć
presse [ czasownik ] = naciskać
presse [ czasownik ] = niszczyć
presse [ czasownik ] = nalegać
pressebyrå [ rzeczownik ] = agencja
pressemann [ rzeczownik ] = dziennikarz
prest [ rzeczownik ] = pastor
prest [ rzeczownik ] = duszpasterz
prest [ rzeczownik ] = kapłan
prest [ rzeczownik ] = ksiądz
prestasjon [ rzeczownik ] = osiągnięcie
prestasjon [ rzeczownik ] = spełnienie
prestasjon [ rzeczownik ] = wyczyn
prestasjon [ rzeczownik ] = czyn
prestekjole [ rzeczownik ] = sutanna
prestekrage [ rzeczownik ] = koloratka
prestemann [ rzeczownik ] = pastor
prestemann [ rzeczownik ] = pleban
prestere [ czasownik ] = spełnić
prestere [ czasownik ] = dokonać
prestevie [ czasownik ] = wyświęcać
prestisje [ rzeczownik ] = prestiż
prevensjon [ rzeczownik ] = zapobieganie
prevensjon [ rzeczownik ] = antykoncepcja
preventiv [ przymiotnik ] = prewencyjny
preventiv [ przymiotnik ] = zapobiegawczy
prikk [ rzeczownik ] = przekłucie
prikk [ rzeczownik ] = ukłucie
prikk [ rzeczownik ] = kropka
prikke [ czasownik ] = punktować
prikke [ czasownik ] = ukłuć
prima [ przymiotnik ] = pierwszorzędny
prima [ przymiotnik ] = świetny
prima [ przymiotnik ] = morowy
prima [ przymiotnik ] = klawy
primær [ przymiotnik ] = początkowy
primær [ przymiotnik ] = pierwszorzędowy
primær [ przymiotnik ] = główny
primitiv [ przymiotnik ] = pierwotny
primitiv [ przymiotnik ] = prymitywny
primitiv [ przymiotnik ] = prosty
primula [ rzeczownik ] = pierwiosnek
primula [ rzeczownik ] = prymula
primus [ rzeczownik ] = prymus
prins [ rzeczownik ] = królewicz
prinsipiell [ przymiotnik ] = zasadniczy
prinsipiell [ przymiotnik ] = główny
prinsipp [ rzeczownik ] = zasada
prioritere [ czasownik ] = preferować
prioritering [ rzeczownik ] = hierarchizacja
prioritet [ rzeczownik ] = pierwszeństwo
prioritet [ rzeczownik ] = priorytet
pris [ rzeczownik ] = oplatanie
pris [ rzeczownik ] = pochwała
pris [ rzeczownik ] = premia
pris [ rzeczownik ] = pysznie
pris [ rzeczownik ] = stopa
pris [ rzeczownik ] = wyróżnienie
pris [ rzeczownik ] = ekonomiczność
pris [ rzeczownik ] = cena
pris [ rzeczownik ] = nagroda
pris [ rzeczownik ] = koszt
pris [ rzeczownik ] = odznaczenie
pris [ rzeczownik ] = kosz
pris [ rzeczownik ] = kosztowanie
prisavslag [ rzeczownik ] = przecena
prise [ czasownik ] = pochwalać
prise [ czasownik ] = sławić
prise [ rzeczownik ] = szczypta
prise [ czasownik ] = wycenić
prise [ czasownik ] = chwalić
prise [ rzeczownik ] = niuch
prisfall [ rzeczownik ] = spadek
prisliste [ rzeczownik ] = cennik
prisme [ rzeczownik ] = pryzmat
prisnotering [ rzeczownik ] = kurs
prisstigning [ rzeczownik ] = wzrost
prisverdig [ przymiotnik ] = chwalebny
privat [ przymiotnik ] = osobisty
privat [ przymiotnik ] = prywatny
privat [ przymiotnik ] = partykularny
privatisere [ czasownik ] = prywatyzować
privilegium [ rzeczownik ] = przywilej
privilegium [ rzeczownik ] = prerogatywa
problem [ rzeczownik ] = problem
problem [ rzeczownik ] = sprawa
problem [ rzeczownik ] = zadanie
problem [ rzeczownik ] = zagadnienie
problem [ rzeczownik ] = kwestia
problem [ rzeczownik ] = kłopot
problematisk [ przymiotnik ] = problematyczny
problematisk [ przymiotnik ] = wątpliwy
produksjon [ rzeczownik ] = produkowanie
produksjon [ rzeczownik ] = produkcja
produksjon [ rzeczownik ] = wytwarzanie
produksjon [ rzeczownik ] = wytwór
produksjon [ rzeczownik ] = wytwórczość
produkt [ rzeczownik ] = produkt
produkt [ rzeczownik ] = przetwór
produkt [ rzeczownik ] = wytwór
produkt [ rzeczownik ] = wynik
produkt [ rzeczownik ] = wyrób
produkt [ rzeczownik ] = iloczyn
produkt [ rzeczownik ] = fabrykat
produktiv [ przymiotnik ] = produktywny
produktiv [ przymiotnik ] = płodny
produktiv [ przymiotnik ] = produkcyjny
produktiv [ przymiotnik ] = twórczy
produktiv [ przymiotnik ] = wytwórczy
produktiv [ przymiotnik ] = wydajny
produsent [ rzeczownik ] = producent
produsent [ rzeczownik ] = wytwórca
produsent [ rzeczownik ] = inscenizator
produsere [ czasownik ] = produkować
produsere [ czasownik ] = wytwarzać
produsere [ czasownik ] = wyprodukować
profan [ przymiotnik ] = świecki
profesjon [ rzeczownik ] = profesjonalista
profesjon [ rzeczownik ] = profesja
profesjon [ rzeczownik ] = oświadczenie
profesjon [ rzeczownik ] = zawód
profesjon [ rzeczownik ] = zawodowiec
profesjon [ rzeczownik ] = wyznanie
profesjon [ rzeczownik ] = fach
profesjon [ rzeczownik ] = fachowiec
professor [ rzeczownik ] = profesor
profet [ rzeczownik ] = prorok
profil [ rzeczownik ] = relief
profil [ rzeczownik ] = profil
profil [ rzeczownik ] = sylwetka
profil [ rzeczownik ] = teownik
profil [ rzeczownik ] = charakterystyka
profitt [ rzeczownik ] = zysk
profitt [ rzeczownik ] = korzyść
prognose [ rzeczownik ] = prognoza
prognose [ rzeczownik ] = przewidywanie
prognose [ rzeczownik ] = rokowanie
prognose [ rzeczownik ] = prognostyk
program [ rzeczownik ] = program
program [ rzeczownik ] = plan
program [ rzeczownik ] = audycja
programmerer [ rzeczownik ] = programator
programmerer [ rzeczownik ] = programista
programvare [ rzeczownik ] = oprogramowanie
progresjon [ rzeczownik ] = progresja
progresjon [ rzeczownik ] = posuwanie
progresjon [ rzeczownik ] = postęp
progressiv [ przymiotnik ] = progresywny
progressiv [ przymiotnik ] = postępowy
proklamasjon [ rzeczownik ] = proklamacja
proklamasjon [ rzeczownik ] = ogłoszenie
proklamasjon [ rzeczownik ] = obwieszczenie
proklamere [ czasownik ] = proklamować
proklamere [ czasownik ] = obwieszczać
proletar [ rzeczownik ] = proletariusz
prolog [ rzeczownik ] = prolog
promenade [ rzeczownik ] = przechadzka
promenade [ rzeczownik ] = promenada
promenade [ rzeczownik ] = spacer
promenade [ rzeczownik ] = deptak
promenere [ czasownik ] = przechadzać
promenere [ czasownik ] = spacerować
promille [ rzeczownik ] = promil
prominent [ przymiotnik ] = prominentny
prominent [ przymiotnik ] = sławny
prominent [ przymiotnik ] = wybitny
pronomen [ rzeczownik ] = zaimek
propaganda [ rzeczownik ] = propagandowość
propaganda [ rzeczownik ] = propaganda
propan [ rzeczownik ] = propan
propell [ rzeczownik ] = pędnik
propell [ rzeczownik ] = śruba
propell [ rzeczownik ] = śmigło
proporsjon [ rzeczownik ] = proporcja
proporsjon [ rzeczownik ] = stosunek
propp [ rzeczownik ] = skrzep
propp [ rzeczownik ] = szpunt
propp [ rzeczownik ] = zatyczka
propp [ rzeczownik ] = wtyczka
propp [ rzeczownik ] = czop
propp [ rzeczownik ] = bezpiecznik
propp [ rzeczownik ] = korek
propylea [ rzeczownik ] = propylen
prosa [ rzeczownik ] = prozaik
prosa [ rzeczownik ] = proza
prosedyre [ rzeczownik ] = procedura
prosent [ rzeczownik ] = procent
prosent [ rzeczownik ] = stopa
prosent [ rzeczownik ] = odsetek
prosesjon [ rzeczownik ] = pochód
prosesjon [ rzeczownik ] = procesja
prosesjon [ rzeczownik ] = defilada
prosess [ rzeczownik ] = proces
prosjekt [ rzeczownik ] = projekt
prosjekt [ rzeczownik ] = projektodawca
prosjekt [ rzeczownik ] = plan
prosjekt [ rzeczownik ] = przedsięwzięcie
prosjekt [ rzeczownik ] = schemat
prosjektil [ rzeczownik ] = pocisk
prosjektil [ rzeczownik ] = kula
prosjektør [ rzeczownik ] = projektor
prosjektør [ rzeczownik ] = teatr
prosjektør [ rzeczownik ] = rzutnik
prospekt [ rzeczownik ] = prospekt
prospekt [ rzeczownik ] = projekt
prospekt [ rzeczownik ] = schemat
prospekt [ rzeczownik ] = broszura
prospektkort [ rzeczownik ] = pocztówka
prospektkort [ rzeczownik ] = widokówka
prostata [ rzeczownik ] = prostata
prostata [ rzeczownik ] = stercz
protein [ rzeczownik ] = proteina
protein [ rzeczownik ] = białko
protein [ rzeczownik ] = albumina
proteksjon [ rzeczownik ] = protekcja
proteksjon [ rzeczownik ] = patronat
proteksjon [ rzeczownik ] = protegowanie
proteksjon [ rzeczownik ] = zabezpieczenie
proteksjon [ rzeczownik ] = ochrona
protektor [ rzeczownik ] = poplecznik
protektorat [ rzeczownik ] = protektorat
protese [ rzeczownik ] = proteza
protest [ czasownik ] = protestować
protest [ rzeczownik ] = protest
protest [ rzeczownik ] = sprzeciw
protest [ rzeczownik ] = zapewnienie
protestant [ rzeczownik ] = protestant
protestant [ rzeczownik ] = ewangelik
protestere [ czasownik ] = protestować
protokoll [ rzeczownik ] = protokół
protoplasma [ rzeczownik ] = protoplazma
protoplasma [ rzeczownik ] = zaródź
prototyp [ rzeczownik ] = pierwowzór
prototyp [ rzeczownik ] = prototyp
prototyp [ rzeczownik ] = prawzór
prøve [ rzeczownik ] = próbka
prøve [ rzeczownik ] = powtórka
prøve [ rzeczownik ] = okaz
prøve [ rzeczownik ] = przymiarka
prøve [ czasownik ] = przymierzyć
prøve [ rzeczownik ] = próba
prøve [ czasownik ] = próbować
prøve [ czasownik ] = sprawdzać
prøve [ czasownik ] = spróbować
prøve [ rzeczownik ] = sprawdzian
prøve [ czasownik ] = usiłować
prøve [ rzeczownik ] = test
prøve [ rzeczownik ] = wzór
prøve [ czasownik ] = wypróbowywać
prøve [ rzeczownik ] = wzorzec
prøve [ czasownik ] = wypróbować
prøve [ czasownik ] = zasmakować
prøve [ czasownik ] = degustować
prøve [ rzeczownik ] = esej
prøve [ rzeczownik ] = doświadczenie
prøve [ rzeczownik ] = badanie
prøve [ czasownik ] = doświadczać
prøve [ rzeczownik ] = egzamin
prøve [ rzeczownik ] = model
proveniens [ rzeczownik ] = pochodzenie
prøverom [ rzeczownik ] = przymierzalnia
prøvetid [ rzeczownik ] = probacja
proviant [ rzeczownik ] = prowiant
proviant [ rzeczownik ] = żywność
proviant [ rzeczownik ] = zaopatrzenie
provins [ rzeczownik ] = państwo
provins [ rzeczownik ] = prowincja
provins [ rzeczownik ] = położenie
provins [ rzeczownik ] = skraj
provins [ rzeczownik ] = stan
provinsiell [ przymiotnik ] = prowincjonalny
provinsiell [ przymiotnik ] = małomiasteczkowy
provisjon [ rzeczownik ] = prowizja
provisorisk [ przymiotnik ] = prowizoryczny
provisorisk [ przymiotnik ] = tymczasowy
provokasjon [ rzeczownik ] = prowokacja
provokasjon [ rzeczownik ] = zaczepka
provokasjon [ rzeczownik ] = drażnienie
provosere [ czasownik ] = sprowokować
provosere [ czasownik ] = wyzwać
provosere [ czasownik ] = niecierpliwić
provoserande [ przymiotnik ] = prowokacyjny
prust [ rzeczownik ] = parsknięcie
pruste [ czasownik ] = targować
prute [ czasownik ] = umawiać
prute [ czasownik ] = targować
pryd [ rzeczownik ] = ozdoba
pryd [ rzeczownik ] = upiększenie
pryde [ czasownik ] = ozdobić
pryde [ czasownik ] = upiększyć
pryde [ czasownik ] = zdobić
pryl [ rzeczownik ] = bicie
pryle [ czasownik ] = chłostać
pryle [ czasownik ] = bić
pseudonym [ rzeczownik ] = pseudonim
psoriasis [ rzeczownik ] = łuszczyca
psykiater [ rzeczownik ] = psychiatra
psykisk [ przymiotnik ] = psychiczny
psykoanalyse [ rzeczownik ] = psychoanaliza
psykolog [ rzeczownik ] = psycholog
psykologi [ rzeczownik ] = psychologia
psykopat [ rzeczownik ] = psychopata
psykose [ rzeczownik ] = psychoza
psykoterapi [ rzeczownik ] = psychoterapia
pub [ rzeczownik ] = piwiarnia
pub [ rzeczownik ] = szynk
pub [ rzeczownik ] = gospoda
pub [ rzeczownik ] = knajpa
pubertet [ rzeczownik ] = pokwitowanie
pubertet [ rzeczownik ] = pokwitanie
pubertet [ rzeczownik ] = dojrzałość
publikasjon [ rzeczownik ] = publikator
publikasjon [ rzeczownik ] = publikacja
publikum [ rzeczownik ] = posłuchanie
publikum [ rzeczownik ] = publiczność
publikum [ rzeczownik ] = publika
publikum [ rzeczownik ] = audytorium
publikum [ rzeczownik ] = oglądalność
publisere [ czasownik ] = opublikować
publisere [ czasownik ] = publikować
publisere [ czasownik ] = wydawać
publisitet [ rzeczownik ] = reklama
publisitet [ rzeczownik ] = rozgłos
puddel [ rzeczownik ] = pudel
pudder [ rzeczownik ] = pył
pudder [ rzeczownik ] = puder
pudder [ rzeczownik ] = proszek
pudder [ rzeczownik ] = proch
pudder [ rzeczownik ] = zasypka
pudding [ rzeczownik ] = budyń
pudding [ rzeczownik ] = legumina
puff [ rzeczownik ] = pchnięcie
puff [ rzeczownik ] = puf
puff [ rzeczownik ] = szturchaniec
puff [ rzeczownik ] = bufa
puff [ rzeczownik ] = kuksaniec
puff [ rzeczownik ] = kuks
pukkel [ rzeczownik ] = przesilenie
pukkel [ rzeczownik ] = pryszcz
pukkel [ rzeczownik ] = wybój
pukkel [ rzeczownik ] = garb
pukkel [ rzeczownik ] = guz
pukkel [ rzeczownik ] = krosta
pulje [ rzeczownik ] = pula
puls [ rzeczownik ] = puls
puls [ rzeczownik ] = rytm
puls [ rzeczownik ] = takt
puls [ rzeczownik ] = tętno
puls [ rzeczownik ] = uderzenie
puls [ rzeczownik ] = bicie
pulsåre [ rzeczownik ] = tętnica
pulsåre [ rzeczownik ] = arteria
pult [ rzeczownik ] = pulpit
pult [ rzeczownik ] = konsoleta
pulver [ rzeczownik ] = puder
pulver [ rzeczownik ] = proszek
pulver [ rzeczownik ] = przysypka
pulver [ rzeczownik ] = proch
pulver [ rzeczownik ] = pył
pulver [ rzeczownik ] = zasypka
pulver [ rzeczownik ] = lek
pulverisere [ czasownik ] = proszkować
puma [ rzeczownik ] = puma
puma [ rzeczownik ] = kuguar
pumpe [ rzeczownik ] = pompka
pumpe [ rzeczownik ] = pompa
pumping [ rzeczownik ] = pompowanie
pumping [ rzeczownik ] = przepompownia
pund [ rzeczownik ] = funt
pung [ rzeczownik ] = portmonetka
pung [ rzeczownik ] = sakwa
pung [ rzeczownik ] = torba
pung [ rzeczownik ] = sakiewka
pung [ rzeczownik ] = huk
pung [ rzeczownik ] = kieszeń
pung [ rzeczownik ] = moszna
pung [ rzeczownik ] = kiesa
punkt [ rzeczownik ] = puenta
punkt [ rzeczownik ] = punkt
punkt [ rzeczownik ] = przecinek
punkt [ rzeczownik ] = ostrze
punkt [ rzeczownik ] = szpic
punkt [ rzeczownik ] = sprawa
punkt [ rzeczownik ] = znak
punkt [ rzeczownik ] = cel
punkt [ rzeczownik ] = kropka
punkt [ rzeczownik ] = miejsce
punkt [ rzeczownik ] = kwestia
punktere [ czasownik ] = przekłuć
punktere [ czasownik ] = przebić
punktering [ rzeczownik ] = przekłucie
punktering [ rzeczownik ] = punkcja
punktering [ rzeczownik ] = przebicie
punktlig [ przymiotnik ] = punktualny
punktlig [ rzeczownik ] = punktualność
punktum [ rzeczownik ] = kropka
punsj [ rzeczownik ] = punktak
punsj [ rzeczownik ] = poncz
punsj [ rzeczownik ] = wykrojnik
punsj [ rzeczownik ] = krzepa
pupill [ rzeczownik ] = źrenica
puppe [ rzeczownik ] = poczwarka
puppe [ rzeczownik ] = marionetka
puppe [ rzeczownik ] = kukła
puppe [ rzeczownik ] = kukiełka
puppe [ rzeczownik ] = manekin
puppe [ rzeczownik ] = lala
puppe [ rzeczownik ] = lalka
pur [ przymiotnik ] = prawdziwy
pur [ przymiotnik ] = czysty
pur [ przymiotnik ] = nieskazitelny
puritansk [ przymiotnik ] = purytański
purke [ rzeczownik ] = świnia
purke [ rzeczownik ] = locha
purke [ rzeczownik ] = maciora
purpur [ rzeczownik ] = purpura
purre [ rzeczownik ] = por
purre [ czasownik ] = przypominać
purre [ czasownik ] = obudzić
purser [ rzeczownik ] = płatnik
pus [ rzeczownik ] = ropa
pus [ rzeczownik ] = nadęcie
pus [ rzeczownik ] = kotek
puslespill [ rzeczownik ] = układanka
puss [ rzeczownik ] = pocałunek
puss [ rzeczownik ] = ropa
puss [ rzeczownik ] = tynk
puss [ rzeczownik ] = wystrój
puss [ rzeczownik ] = żart
puss [ rzeczownik ] = buziak
puss [ rzeczownik ] = figiel
puss [ rzeczownik ] = kałuża
puss [ rzeczownik ] = materia
pusse [ czasownik ] = polerować
pusse [ czasownik ] = sprzątać
pusse [ czasownik ] = czyścić
pusse [ czasownik ] = odmalować
pusse [ czasownik ] = oczyścić
pussig [ przymiotnik ] = dziwny
pust [ rzeczownik ] = podmuch
pust [ rzeczownik ] = dmuchnięcie
puste [ czasownik ] = tchnąć
puste [ czasownik ] = wdychać
puste [ czasownik ] = dychać
puste [ czasownik ] = oddychać
pusterom [ rzeczownik ] = wytchnienie
pute [ rzeczownik ] = podkładka
pute [ rzeczownik ] = poduszka
putte [ czasownik ] = położyć
putte [ czasownik ] = włożyć
pyjamas [ rzeczownik ] = piżama
pynt [ rzeczownik ] = ozdoba
pynt [ rzeczownik ] = dekoracja
pynt [ rzeczownik ] = kałuża
pynte [ czasownik ] = przybrać
pynte [ czasownik ] = ozdobić
pynte [ czasownik ] = przybierać
pynte [ czasownik ] = stroić
pyramide [ rzeczownik ] = ostrosłup
pyramide [ rzeczownik ] = piramida
pyse [ rzeczownik ] = maczanka
pytt [ rzeczownik ] = kałuża
quisling [ rzeczownik ] = zdrajca
rå [ czasownik ] = poradzić
rå [ przymiotnik ] = ordynarny
rå [ przymiotnik ] = prostacki
rå [ czasownik ] = panować
rå [ przymiotnik ] = surowy
rå [ przymiotnik ] = szorstki
rå [ czasownik ] = władać
rå [ przymiotnik ] = brutalny
rå [ przymiotnik ] = grubiański
rabalder [ rzeczownik ] = wrzawa
rabalder [ rzeczownik ] = hałas
rabarbra [ rzeczownik ] = rabarbar
rabatt [ rzeczownik ] = rabata
rabatt [ rzeczownik ] = rabat
rabatt [ rzeczownik ] = opust
rabatt [ rzeczownik ] = upust
rabatt [ rzeczownik ] = zniżka
rabatt [ rzeczownik ] = zwłoka
rabatt [ rzeczownik ] = brzeg
rabatt [ rzeczownik ] = dyskonto
rabatt [ rzeczownik ] = bonifikata
rabatt [ rzeczownik ] = grządka
rabatt [ rzeczownik ] = kwietnik
rabatt [ rzeczownik ] = obwódka
rabatt [ rzeczownik ] = lamówka
rabbel [ rzeczownik ] = bazgranina
rabbel [ rzeczownik ] = kulas
rabiat [ przymiotnik ] = okrutny
rabiat [ przymiotnik ] = wściekły
rabiat [ przymiotnik ] = dziki
rabies [ rzeczownik ] = wścieklizna
rabies [ rzeczownik ] = wodowstręt
rable [ czasownik ] = bazgrać
rabulist [ rzeczownik ] = demagog
rabulist [ rzeczownik ] = agitator
race [ rzeczownik ] = rasa
race [ rzeczownik ] = wyścig
race [ rzeczownik ] = zawody
racket [ rzeczownik ] = rakieta
racket [ rzeczownik ] = rakietka
racket [ rzeczownik ] = sport
rad [ rzeczownik ] = peleton
rad [ rzeczownik ] = rower
rad [ rzeczownik ] = wiersz
rad [ rzeczownik ] = rząd
rad [ rzeczownik ] = szereg
rad [ rzeczownik ] = koło
rad [ rzeczownik ] = napad
rad [ rzeczownik ] = kółko
rad [ rzeczownik ] = linijka
råd [ rzeczownik ] = ratunek
råd [ rzeczownik ] = porada
råd [ rzeczownik ] = rada
råd [ rzeczownik ] = radca
råd [ rzeczownik ] = sposób
råd [ rzeczownik ] = wyjście
råd [ rzeczownik ] = zarząd
råd [ rzeczownik ] = doradzenie
råd [ rzeczownik ] = doradztwo
råd [ rzeczownik ] = doradca
råd [ rzeczownik ] = możliwość
råd [ rzeczownik ] = konferencja
råd [ rzeczownik ] = narada
radar [ rzeczownik ] = radar
radar [ rzeczownik ] = radiolokator
råde [ czasownik ] = radzić
råde [ czasownik ] = poradzić
råde [ czasownik ] = panoszyć
råde [ czasownik ] = przeważyć
råde [ czasownik ] = doradzić
råde [ czasownik ] = doradzać
råde [ czasownik ] = natrafić
råde [ czasownik ] = napotkać
rådføre [ czasownik ] = konsultować
rådhus [ rzeczownik ] = ratusz
radian [ rzeczownik ] = radian
radiator [ rzeczownik ] = radiator
radiator [ rzeczownik ] = grzejnik
radiator [ rzeczownik ] = kaloryfer
radikal [ rzeczownik ] = pierwiastek
radikal [ rzeczownik ] = okopowizna
radikal [ rzeczownik ] = rodnik
radikal [ przymiotnik ] = pierwiastkowy
radikal [ rzeczownik ] = podstawa
radikal [ przymiotnik ] = radykalny
radikal [ rzeczownik ] = radykał
radikal [ przymiotnik ] = skrajny
radikal [ przymiotnik ] = zasadniczy
radikal [ rzeczownik ] = źródło
radikal [ przymiotnik ] = lewicowy
radikal [ rzeczownik ] = korzeń
radikal [ przymiotnik ] = korzonkowy
radio [ rzeczownik ] = radio
radio [ rzeczownik ] = radiofonia
radio [ rzeczownik ] = radioodbiornik
radiolog [ rzeczownik ] = rentgenolog
radium [ rzeczownik ] = rad
radius [ rzeczownik ] = promień
rådmann [ rzeczownik ] = radca
rådvill [ przymiotnik ] = bezradny
rådyr [ rzeczownik ] = sarna
ræv [ rzeczownik ] = lis
raffinade [ rzeczownik ] = rafinada
raffineri [ rzeczownik ] = rafineria
rage [ czasownik ] = sterczeć
raggete [ przymiotnik ] = miotełkowaty
råleik [ rzeczownik ] = chropowatość
råleik [ rzeczownik ] = gruboskórność
råleik [ rzeczownik ] = brutalność
råleik [ rzeczownik ] = nieokrzesanie
raid [ rzeczownik ] = najazd
raid [ rzeczownik ] = obława
raid [ rzeczownik ] = nalot
raid [ rzeczownik ] = napad
raid [ rzeczownik ] = łapanka
rak [ przymiotnik ] = prosty
rak [ przymiotnik ] = gładki
rake [ rzeczownik ] = świntuch
rake [ rzeczownik ] = birbant
rake [ rzeczownik ] = grabie
rake [ rzeczownik ] = grabienie
rake [ rzeczownik ] = dziwkarz
rakett [ rzeczownik ] = pocisk
rakett [ rzeczownik ] = rakieta
rakke [ czasownik ] = poniżyć
rakke [ czasownik ] = znieważyć
rakle [ rzeczownik ] = bazia
ralle [ czasownik ] = rzęzić
ram [ przymiotnik ] = pełny
ram [ rzeczownik ] = rama
ram [ przymiotnik ] = ostry
ram [ rzeczownik ] = baran
ram [ przymiotnik ] = czysty
ram [ rzeczownik ] = brzeg
ram [ rzeczownik ] = bijak
ram [ przymiotnik ] = cierpki
ram [ rzeczownik ] = nurnik
ram [ rzeczownik ] = obwódka
ram [ rzeczownik ] = lamówka
ramaskrik [ rzeczownik ] = okrzyk
ramaskrik [ rzeczownik ] = krzyk
ramle [ czasownik ] = runąć
ramle [ czasownik ] = upaść
ramle [ czasownik ] = grzmieć
ramle [ czasownik ] = dudnić
ramme [ rzeczownik ] = oprawa
ramme [ rzeczownik ] = otoczenie
ramme [ rzeczownik ] = rama
ramme [ rzeczownik ] = ubijak
ramme [ rzeczownik ] = tło
ramme [ rzeczownik ] = kafar
ramme [ rzeczownik ] = futryna
ramme [ rzeczownik ] = obramowanie
ramp [ rzeczownik ] = rampa
ramp [ rzeczownik ] = pospólstwo
ramp [ rzeczownik ] = hultaj
ramp [ rzeczownik ] = klęska
ramp [ rzeczownik ] = ładownia
ramp [ rzeczownik ] = katastrofa
ramp [ rzeczownik ] = motłoch
ramp [ rzeczownik ] = nieszczęście
rampe [ rzeczownik ] = pochylnia
rampe [ rzeczownik ] = rampa
rampe [ rzeczownik ] = pospólstwo
rampe [ rzeczownik ] = ładownia
ramponere [ czasownik ] = uszkodzić
ramponere [ czasownik ] = zepsuć
ran [ rzeczownik ] = rabowanie
ran [ rzeczownik ] = rabunek
ran [ rzeczownik ] = rozbój
ran [ rzeczownik ] = włamanie
ran [ rzeczownik ] = grabież
rand [ rzeczownik ] = otok
rand [ rzeczownik ] = pręga
rand [ rzeczownik ] = pas
rand [ rzeczownik ] = ostrze
rand [ rzeczownik ] = rąbek
rand [ rzeczownik ] = skraj
rand [ rzeczownik ] = wypustka
rand [ rzeczownik ] = brzeg
rand [ rzeczownik ] = brzeżek
rand [ rzeczownik ] = miedza
rand [ rzeczownik ] = marża
rand [ rzeczownik ] = kraniec
rand [ rzeczownik ] = obrzeże
rand [ rzeczownik ] = krawędź
rand [ rzeczownik ] = obwódka
rand [ rzeczownik ] = obramowanie
rand [ rzeczownik ] = margines
rand [ rzeczownik ] = lamówka
rand [ rzeczownik ] = kant
råne [ rzeczownik ] = knur
rang [ rzeczownik ] = ranking
rang [ rzeczownik ] = pozycjonowanie
rang [ rzeczownik ] = ranga
rang [ rzeczownik ] = pierwszeństwo
rang [ rzeczownik ] = polecenie
rang [ rzeczownik ] = porządek
rang [ rzeczownik ] = pozycja
rang [ rzeczownik ] = szereg
rang [ rzeczownik ] = rozkaz
rang [ rzeczownik ] = rząd
rang [ rzeczownik ] = stopień
rang [ rzeczownik ] = szarża
rang [ rzeczownik ] = stanowisko
rang [ rzeczownik ] = układ
rang [ rzeczownik ] = sfera
rang [ rzeczownik ] = szczebel
rang [ rzeczownik ] = zlecenie
rang [ rzeczownik ] = zakon
rang [ rzeczownik ] = gromada
rang [ rzeczownik ] = domofon
rang [ rzeczownik ] = ład
rang [ rzeczownik ] = kurs
rang [ rzeczownik ] = miejsce
rang [ rzeczownik ] = klasa
rang [ rzeczownik ] = kolejność
rang [ rzeczownik ] = lekcja
rangel [ rzeczownik ] = pohulanka
rangel [ rzeczownik ] = hulanka
ranger [ rzeczownik ] = desantowiec
rangere [ czasownik ] = szeregować
rangle [ rzeczownik ] = grzechotka
rank [ przymiotnik ] = pionowy
rank [ przymiotnik ] = prosty
rank [ przymiotnik ] = prawy
rank [ przymiotnik ] = smukły
rank [ przymiotnik ] = uczciwy
rank [ przymiotnik ] = szczupły
rank [ przymiotnik ] = bezwstydny
rank [ przymiotnik ] = chwiejny
rank [ przymiotnik ] = bujny
ranke [ rzeczownik ] = wąs
ransake [ czasownik ] = poszperać
ransake [ czasownik ] = przeszukiwać
ransake [ czasownik ] = przetrząsać
ransake [ czasownik ] = szperać
ransake [ czasownik ] = obszukać
ransel [ rzeczownik ] = plecak
ransel [ rzeczownik ] = tornister
ransmann [ rzeczownik ] = rabuś
ransmann [ rzeczownik ] = zbójca
ransmann [ rzeczownik ] = złodziej
ransmann [ rzeczownik ] = zbój
ransmann [ rzeczownik ] = hajdamaka
ransmann [ rzeczownik ] = bandyta
ransmann [ rzeczownik ] = grabieżca
ransmann [ rzeczownik ] = hajdamak
rap [ rzeczownik ] = zapukanie
rap [ rzeczownik ] = krzyk
rapp [ rzeczownik ] = smagnięcie
rapp [ rzeczownik ] = uderzenie
rapphøne [ rzeczownik ] = kuropatwa
rapport [ rzeczownik ] = referat
rapport [ rzeczownik ] = raport
rapport [ rzeczownik ] = relacja
rapport [ rzeczownik ] = report
rapport [ rzeczownik ] = sprawozdanie
rapport [ rzeczownik ] = doniesienie
rapport [ rzeczownik ] = donoszenie
rapport [ rzeczownik ] = meldunek
raps [ rzeczownik ] = rzepak
rar [ przymiotnik ] = przyjemny
rar [ rzeczownik ] = ulubieniec
rar [ przymiotnik ] = rzadki
rar [ przymiotnik ] = sympatyczny
rar [ przymiotnik ] = uprzejmy
rar [ przymiotnik ] = dziwaczny
rar [ przymiotnik ] = drogi
rar [ przymiotnik ] = dziwny
rar [ przymiotnik ] = cudaczny
rar [ przymiotnik ] = miły
rar [ rzeczownik ] = kochanie
ras [ rzeczownik ] = rasa
ras [ rzeczownik ] = ród
ras [ rzeczownik ] = runięcie
ras [ rzeczownik ] = usuwisko
ras [ rzeczownik ] = zawalenie
ras [ rzeczownik ] = obsunięcie
rase [ rzeczownik ] = ród
rase [ rzeczownik ] = rasa
rase [ rzeczownik ] = wyścig
rasere [ czasownik ] = zburzyć
raseri [ rzeczownik ] = szaleństwo
raseri [ rzeczownik ] = zaciekłość
raseri [ rzeczownik ] = wściekłość
raseri [ rzeczownik ] = furia
rasisme [ rzeczownik ] = rasizm
rasjon [ rzeczownik ] = porcja
rasjon [ rzeczownik ] = przydział
rasjon [ rzeczownik ] = racja
rasjonalisme [ rzeczownik ] = racjonalizm
rasjonell [ przymiotnik ] = racjonalny
rasjonell [ przymiotnik ] = rozumowy
rasjonere [ czasownik ] = racjonować
rasjonere [ czasownik ] = ograniczać
rasjonering [ rzeczownik ] = racjonowanie
rask [ przymiotnik ] = pospieszny
rask [ przymiotnik ] = pośpieszny
rask [ przymiotnik ] = prędki
rask [ przymiotnik ] = szybki
rask [ przymiotnik ] = wartki
rask [ przymiotnik ] = skory
rask [ przymiotnik ] = stromy
rask [ przymiotnik ] = żywy
rask [ przymiotnik ] = zdrowy
rask [ przymiotnik ] = żwawy
rask [ przymiotnik ] = bystry
rask [ przymiotnik ] = chyży
rask [ przymiotnik ] = błyskawiczny
rask [ przymiotnik ] = chybki
rask [ przymiotnik ] = nagły
raskt [ przysłówek ] = pobieżnie
raskt [ przysłówek ] = błyskawicznie
rasling [ rzeczownik ] = poszum
rasp [ rzeczownik ] = raszpla
rasp [ rzeczownik ] = tarka
rast [ rzeczownik ] = przerwa
rast [ rzeczownik ] = postój
rast [ rzeczownik ] = popas
rast [ rzeczownik ] = wytchnienie
rast [ rzeczownik ] = odpoczynek
rate [ rzeczownik ] = rata
rate [ rzeczownik ] = szybkość
ratifikasjon [ rzeczownik ] = ratyfikacja
ratt [ rzeczownik ] = ster
ratt [ rzeczownik ] = gałka
ratt [ rzeczownik ] = kierownica
raut [ rzeczownik ] = ryk
raut [ rzeczownik ] = ryczenie
rav [ rzeczownik ] = radość
rav [ rzeczownik ] = rozkosz
rav [ rzeczownik ] = uciecha
rav [ rzeczownik ] = zachwyt
rav [ rzeczownik ] = bursztyn
råvare [ rzeczownik ] = surowiec
rave [ czasownik ] = zataczać
rave [ czasownik ] = fiksować
rave [ czasownik ] = chwiać
razzia [ rzeczownik ] = dosiadanie
razzia [ rzeczownik ] = nalot
razzia [ rzeczownik ] = łapanka
razzia [ rzeczownik ] = najazd
re [ rzeczownik ] = reintegracja
re [ czasownik ] = pościelić
re [ rzeczownik ] = przeprogramowanie
reaksjon [ rzeczownik ] = reakcja
reaksjon [ rzeczownik ] = odczyn
reaksjonær [ przymiotnik ] = reakcyjny
real [ przymiotnik ] = przyzwoity
real [ przymiotnik ] = prawdziwy
real [ przymiotnik ] = realny
real [ przymiotnik ] = prawy
real [ przymiotnik ] = rzeczywisty
real [ przymiotnik ] = sprawiedliwy
real [ przymiotnik ] = uczciwy
real [ przymiotnik ] = rzetelny
real [ przymiotnik ] = rzeczowy
real [ przymiotnik ] = istotny
realisasjon [ rzeczownik ] = realizacja
realisasjon [ rzeczownik ] = urzeczywistnienie
realisasjon [ rzeczownik ] = wyprzedaż
realisere [ czasownik ] = realizować
realisere [ czasownik ] = urzeczywistniać
realisere [ czasownik ] = wyprzedawać
realisme [ rzeczownik ] = realizm
realist [ rzeczownik ] = realista
realitet [ rzeczownik ] = rzeczywistość
rebell [ rzeczownik ] = rebeliant
rebell [ rzeczownik ] = spiskowiec
rebell [ rzeczownik ] = buntownik
rebus [ rzeczownik ] = rebus
redaksjon [ rzeczownik ] = redakcja
redaktør [ rzeczownik ] = redaktor
redaktør [ rzeczownik ] = edytor
redaktør [ rzeczownik ] = montażysta
redd [ przymiotnik ] = trwożliwy
redd [ przymiotnik ] = bojaźliwy
redde [ czasownik ] = ratować
redde [ czasownik ] = uratować
redde [ czasownik ] = zbawiać
redde [ czasownik ] = zbawić
redde [ czasownik ] = wybawić
redde [ czasownik ] = ocalić
reddik [ rzeczownik ] = rzodkiew
reddik [ rzeczownik ] = rzodkiewka
rete [ rzeczownik ] = przemówienie
rete [ rzeczownik ] = przemowa
redigere [ czasownik ] = redagować
redigere [ czasownik ] = wydawać
redigere [ czasownik ] = zredagować
redning [ rzeczownik ] = ratunek
redning [ rzeczownik ] = ocalenie
redsel [ rzeczownik ] = strach
redsel [ rzeczownik ] = zgroza
redsel [ rzeczownik ] = bojaźń
reiskap [ rzeczownik ] = narzędzie
reduksjon [ rzeczownik ] = redukcja
reduksjon [ rzeczownik ] = zmniejszanie
reduksjon [ rzeczownik ] = zmniejszenie
reduksjon [ rzeczownik ] = odtlenienie
reduksjon [ rzeczownik ] = odtlenianie
reduksjon [ rzeczownik ] = obniżenie
reduksjon [ rzeczownik ] = obniżka
redusere [ czasownik ] = zredukować
redusere [ czasownik ] = zmniejszyć
reell [ przymiotnik ] = realny
reell [ przymiotnik ] = rzetelny
reell [ przymiotnik ] = rzeczywisty
reell [ przymiotnik ] = uczciwy
refektorium [ rzeczownik ] = refektarz
referanse [ rzeczownik ] = referencja
referanse [ rzeczownik ] = wzmianka
referanse [ rzeczownik ] = wymienienie
referanse [ rzeczownik ] = odniesienie
referat [ rzeczownik ] = recenzja
referat [ rzeczownik ] = referat
referat [ rzeczownik ] = raport
referat [ rzeczownik ] = sprawozdanie
referat [ rzeczownik ] = związek
referent [ rzeczownik ] = reporter
referent [ rzeczownik ] = referent
referent [ rzeczownik ] = sprawozdawca
referent [ rzeczownik ] = dziennikarz
referere [ czasownik ] = referować
referere [ czasownik ] = zreferować
referere [ czasownik ] = zrelacjonować
refleks [ rzeczownik ] = refleks
refleks [ rzeczownik ] = odruch
refleks [ rzeczownik ] = odbicie
refleks [ rzeczownik ] = odblask
reflektor [ rzeczownik ] = reflektor
reflektor [ rzeczownik ] = odbłyśnik
reform [ rzeczownik ] = reforma
reform [ rzeczownik ] = reformacja
reform [ rzeczownik ] = reformy
reformasjon [ rzeczownik ] = reformacja
reformere [ czasownik ] = reformować
reformere [ czasownik ] = przekształcić
reformere [ czasownik ] = zreformować
refreng [ rzeczownik ] = refren
refuge [ rzeczownik ] = wysepka
refundere [ czasownik ] = spłacić
refundere [ czasownik ] = zwrócić
regatta [ rzeczownik ] = regaty
regel [ rzeczownik ] = prawidło
regel [ rzeczownik ] = reguła
regel [ rzeczownik ] = regulamin
regel [ rzeczownik ] = przymiar
regel [ rzeczownik ] = przepis
regel [ rzeczownik ] = panowanie
regel [ rzeczownik ] = rozporządzenie
regel [ rzeczownik ] = rygiel
regel [ rzeczownik ] = zasada
regel [ rzeczownik ] = zarządzenie
regel [ rzeczownik ] = władza
regel [ rzeczownik ] = zasuwa
regel [ rzeczownik ] = calówka
regel [ rzeczownik ] = nakaz
regel [ rzeczownik ] = linia
regel [ rzeczownik ] = norma
regenerasjon [ rzeczownik ] = regeneracja
regent [ rzeczownik ] = regent
regent [ rzeczownik ] = władca
regi [ rzeczownik ] = reżyseria
regi [ rzeczownik ] = zarządzanie
regi [ rzeczownik ] = zarząd
regi [ rzeczownik ] = zwierzchnictwo
regi [ rzeczownik ] = administracja
regi [ rzeczownik ] = kierownictwo
regime [ rzeczownik ] = reżim
regime [ rzeczownik ] = reżym
regime [ rzeczownik ] = rząd
regime [ rzeczownik ] = ustrój
regiment [ rzeczownik ] = pułk
region [ rzeczownik ] = rejon
region [ rzeczownik ] = połać
region [ rzeczownik ] = region
region [ rzeczownik ] = okolica
region [ rzeczownik ] = strefa
region [ rzeczownik ] = zakres
region [ rzeczownik ] = kraina
region [ rzeczownik ] = obszar
regional [ przymiotnik ] = regionalny
regissør [ rzeczownik ] = reżyser
register [ rzeczownik ] = rejestr
register [ rzeczownik ] = skorowidz
register [ rzeczownik ] = spis
register [ rzeczownik ] = wykaz
register [ rzeczownik ] = zarejestrowanie
registrere [ czasownik ] = rejestrować
registrere [ czasownik ] = spisywać
registrering [ rzeczownik ] = rejestracja
registrering [ rzeczownik ] = wpis
registrering [ rzeczownik ] = zapis
regjere [ czasownik ] = panować
regjere [ czasownik ] = rządzić
regjere [ czasownik ] = władać
regjering [ rzeczownik ] = rekcja
regjering [ rzeczownik ] = reżim
regjering [ rzeczownik ] = rządzenie
regjering [ rzeczownik ] = rząd
regjering [ rzeczownik ] = ustrój
regjering [ rzeczownik ] = władza
reglement [ rzeczownik ] = regulamin
reglement [ rzeczownik ] = przepis
regn [ rzeczownik ] = renifer
regn [ rzeczownik ] = ulewa
regn [ rzeczownik ] = dżdżystość
regn [ rzeczownik ] = grad
regn [ rzeczownik ] = deszcz
regnbue [ rzeczownik ] = tęcza
regnboge [ rzeczownik ] = deszczyk
regne [ czasownik ] = policzyć
regne [ czasownik ] = rachować
regne [ czasownik ] = padać
regne [ czasownik ] = obrachować
regne [ czasownik ] = obliczyć
regne [ czasownik ] = kalkulować
regne [ czasownik ] = obliczać
regne [ czasownik ] = liczyć
regnemaskin [ rzeczownik ] = kalkulator
regnfrakk [ rzeczownik ] = płaszcz
regning [ rzeczownik ] = rozchody
regning [ rzeczownik ] = rachunek
regning [ rzeczownik ] = arytmetyka
regning [ rzeczownik ] = faktura
regning [ rzeczownik ] = obliczenie
regnskap [ rzeczownik ] = rachunkowość
regnskap [ rzeczownik ] = zaliczanie
regnskap [ rzeczownik ] = księgowanie
regnskur [ rzeczownik ] = ulewa
regnvatn [ rzeczownik ] = deszczówka
regulær [ przymiotnik ] = prawidłowy
regulær [ przymiotnik ] = regularny
regulær [ przymiotnik ] = foremny
regulær [ przymiotnik ] = normalny
regulator [ rzeczownik ] = regulator
regulerbar [ przymiotnik ] = nastawny
regulerbar [ przymiotnik ] = nastawialny
regulere [ czasownik ] = reglamentować
regulere [ czasownik ] = regulować
regulere [ czasownik ] = uregulować
regulere [ czasownik ] = doregulować
regulere [ czasownik ] = naregulować
regulering [ rzeczownik ] = reglamentacja
regulering [ rzeczownik ] = ujednostajnienie
regulering [ rzeczownik ] = ujednostajnianie
regulering [ rzeczownik ] = uregulowanie
rehabilitere [ czasownik ] = rehabilitować
rehabilitering [ rzeczownik ] = rewalidacja
rehabilitering [ rzeczownik ] = resocjalizacja
rehabilitering [ rzeczownik ] = rehabilitacja
reim [ rzeczownik ] = pasek
reim [ rzeczownik ] = rzemień
reim [ rzeczownik ] = taśma
reim [ rzeczownik ] = rym
reim [ rzeczownik ] = wierszyk
rein [ przymiotnik ] = reniferowy
rein [ rzeczownik ] = ren
rein [ rzeczownik ] = renifer
rein [ przymiotnik ] = szczery
rein [ przymiotnik ] = zupełny
rein [ przymiotnik ] = czysty
rein [ przymiotnik ] = cnotliwy
rein [ przymiotnik ] = niewinny
reip [ rzeczownik ] = powróz
reip [ rzeczownik ] = postronek
reip [ rzeczownik ] = sznur
reip [ rzeczownik ] = lina
reir [ rzeczownik ] = gniazdo
reise [ czasownik ] = podnosić
reise [ rzeczownik ] = podróż
reise [ czasownik ] = podróżować
reise [ rzeczownik ] = przejażdżka
reise [ czasownik ] = stawiać
reise [ czasownik ] = stawać
reise [ rzeczownik ] = wojaż
reise [ rzeczownik ] = wyjazd
reise [ czasownik ] = wyprostować
reise [ czasownik ] = wznosić
reise [ rzeczownik ] = wyprawa
reise [ czasownik ] = jeździć
reise [ rzeczownik ] = jazda
reise [ czasownik ] = jechać
reise [ rzeczownik ] = droga
reisebyrå [ rzeczownik ] = biuro
reisegods [ rzeczownik ] = bagaż
reisemål [ rzeczownik ] = przeznaczenie
reisning [ rzeczownik ] = powstanie
reiv [ rzeczownik ] = powijaki
reivunge [ rzeczownik ] = noworodek
reivunge [ rzeczownik ] = niemowlę
reke [ rzeczownik ] = krewetka
rekke [ rzeczownik ] = szereg
rekke [ rzeczownik ] = rząd
rekke [ rzeczownik ] = seria
rekke [ rzeczownik ] = ciąg
rekke [ rzeczownik ] = kolejność
rekke [ rzeczownik ] = następstwo
rekkevidde [ rzeczownik ] = zasięg
rekkverk [ rzeczownik ] = reling
rekkverk [ rzeczownik ] = poręcz
rekkverk [ rzeczownik ] = balustrada
reklamasjon [ rzeczownik ] = reklamacja
reklamasjon [ rzeczownik ] = roszczenie
reklame [ rzeczownik ] = reklama
reklame [ rzeczownik ] = obwieszczenie
reklame [ rzeczownik ] = ogłoszenie
reklameplakat [ rzeczownik ] = afisz
reklamere [ czasownik ] = reklamować
reklamere [ czasownik ] = anonsować
reklamere [ czasownik ] = ogłaszać
reklamere [ czasownik ] = obwieszczać
rekonstruere [ czasownik ] = rekonstruować
rekonstruere [ czasownik ] = przebudować
rekonstruere [ czasownik ] = zrekonstruować
rekonstruere [ czasownik ] = odbudowywać
rekonstruere [ czasownik ] = odtworzyć
rekonstruere [ czasownik ] = odbudować
rekonstruksjon [ rzeczownik ] = rekonstrukcja
rekonstruksjon [ rzeczownik ] = odtworzenie
rekonvalesens [ rzeczownik ] = rekonwalescencja
rekonvalesent [ rzeczownik ] = rekonwalescent
rekonvalesent [ rzeczownik ] = ozdrowieniec
rekord [ rzeczownik ] = rejestr
rekord [ rzeczownik ] = rekord
rekord [ rzeczownik ] = płyta
rekord [ rzeczownik ] = protokół
rekord [ rzeczownik ] = spis
rekord [ rzeczownik ] = świadectwo
rekord [ rzeczownik ] = zapis
rekord [ rzeczownik ] = ewidencja
rekord [ rzeczownik ] = dowód
rekreasjon [ rzeczownik ] = rekreacja
rekreasjon [ rzeczownik ] = rozrywka
rekreasjon [ rzeczownik ] = odpoczynek
rekrutt [ rzeczownik ] = rekrut
rektangel [ rzeczownik ] = prostokąt
rektangulær [ przymiotnik ] = prostokątny
rektor [ rzeczownik ] = rektor
rektor [ rzeczownik ] = dyrektor
rektum [ rzeczownik ] = prostnica
rektum [ rzeczownik ] = odbytnica
rekvirere [ czasownik ] = zarekwirować
rekvirere [ czasownik ] = zabrać
rekvirere [ czasownik ] = zamówić
rekvisisjon [ rzeczownik ] = rekwirowanie
rekvisisjon [ rzeczownik ] = rekwizycja
rekvisisjon [ rzeczownik ] = żądanie
rekyl [ rzeczownik ] = szarpnięcie
rekyl [ rzeczownik ] = odrzut
relasjon [ rzeczownik ] = relacja
relasjon [ rzeczownik ] = związek
relativ [ przymiotnik ] = relatywny
relativ [ rzeczownik ] = powinowata
relativ [ przymiotnik ] = powinowaty
relativ [ przymiotnik ] = stosunkowy
relativ [ przymiotnik ] = względny
relativ [ przymiotnik ] = odnośny
relativ [ rzeczownik ] = krewniak
relativ [ przymiotnik ] = krewny
relativ [ rzeczownik ] = krewna
relé [ rzeczownik ] = przekaźnik
relé [ rzeczownik ] = sztafeta
relevans [ rzeczownik ] = relewancja
relevans [ rzeczownik ] = trafność
relevans [ rzeczownik ] = związek
relevant [ przymiotnik ] = istotny
relieff [ rzeczownik ] = płaskorzeźba
religion [ rzeczownik ] = religia
religion [ rzeczownik ] = ufność
religion [ rzeczownik ] = wiara
religion [ rzeczownik ] = wierność
religion [ rzeczownik ] = wyznanie
religion [ rzeczownik ] = zaufanie
religiøs [ przymiotnik ] = religijny
relikvie [ rzeczownik ] = relikwia
relikvie [ rzeczownik ] = relikt
reling [ rzeczownik ] = reling
reling [ rzeczownik ] = nadburcie
rem [ rzeczownik ] = pas
rem [ rzeczownik ] = pasek
rem [ rzeczownik ] = rzemień
rem [ rzeczownik ] = hamulec
reminisens [ rzeczownik ] = reminiscencja
reminisens [ rzeczownik ] = wspomnienie
remis [ rzeczownik ] = remis
remis [ przymiotnik ] = remisowy
remisse [ rzeczownik ] = wpłata
remisse [ rzeczownik ] = należność
ren [ rzeczownik ] = ren
ren [ przymiotnik ] = przyzwoity
ren [ rzeczownik ] = renifer
ren [ przymiotnik ] = szczery
ren [ przymiotnik ] = wyraźny
ren [ przymiotnik ] = jasny
ren [ przymiotnik ] = czysty
ren [ przymiotnik ] = bezwarunkowy
ren [ przymiotnik ] = całkowity
ren [ przymiotnik ] = absolutny
ren [ przymiotnik ] = bezwzględny
ren [ rzeczownik ] = absolut
ren [ przymiotnik ] = niewinny
renessanse [ rzeczownik ] = renesans
renessanse [ rzeczownik ] = odrodzenie
rennet [ rzeczownik ] = czystość
renn [ rzeczownik ] = wyścig
renn [ rzeczownik ] = bieg
renne [ rzeczownik ] = potok
renne [ rzeczownik ] = okop
renne [ rzeczownik ] = rowek
renne [ rzeczownik ] = rów
renne [ rzeczownik ] = ściek
renne [ rzeczownik ] = rynna
renne [ rzeczownik ] = wyżłobienie
renne [ rzeczownik ] = żłobek
renne [ rzeczownik ] = bruzda
renneløkke [ rzeczownik ] = pętla
rennestein [ rzeczownik ] = rynsztok
renommé [ rzeczownik ] = reputacja
renommé [ rzeczownik ] = opinia
renommé [ rzeczownik ] = renoma
reinseanlegg [ rzeczownik ] = oczyszczalnia
rensels [ rzeczownik ] = oczyszczenie
rent [ przysłówek ] = zupełnie
rent [ przysłówek ] = całkowicie
rente [ rzeczownik ] = procent
rente [ rzeczownik ] = oprocentowanie
rente [ rzeczownik ] = renta
rente [ rzeczownik ] = zainteresowanie
rente [ rzeczownik ] = emerytura
rente [ rzeczownik ] = interes
reol [ rzeczownik ] = regał
reol [ rzeczownik ] = półka
reorganisere [ czasownik ] = przegrupować
reorganisere [ czasownik ] = zreorganizować
reparasjon [ rzeczownik ] = remont
reparasjon [ rzeczownik ] = reparacja
reparasjon [ rzeczownik ] = reperacja
reparasjon [ rzeczownik ] = naprawianie
reparasjon [ rzeczownik ] = naprawa
reparere [ czasownik ] = podreperować
reparere [ czasownik ] = reperować
reparere [ czasownik ] = poprawiać
reparere [ czasownik ] = zaszyć
reparere [ czasownik ] = wyreperować
reparere [ czasownik ] = nareperować
reparere [ czasownik ] = narządzać
reparere [ czasownik ] = naprawić
reparere [ czasownik ] = naprawiać
repatriere [ czasownik ] = repatriować
repertoar [ rzeczownik ] = repertuar
repetere [ czasownik ] = powtórzyć
repetisjon [ rzeczownik ] = repetycja
repetisjon [ rzeczownik ] = recytowanie
repetisjon [ rzeczownik ] = powtórka
replikk [ rzeczownik ] = replika
reportasje [ rzeczownik ] = reportaż
reporter [ rzeczownik ] = reportażysta
reporter [ rzeczownik ] = reporter
reporter [ rzeczownik ] = dziennikarz
representant [ rzeczownik ] = przedstawicielka
representant [ rzeczownik ] = przedstawiciel
representant [ rzeczownik ] = reprezentant
representant [ rzeczownik ] = wyraziciel
representasjon [ rzeczownik ] = przedstawienie
representasjon [ rzeczownik ] = przedstawicielstwo
representasjon [ rzeczownik ] = reprezentacja
representasjon [ rzeczownik ] = wyobrażenie
reprimande [ rzeczownik ] = reprymenda
reprimande [ rzeczownik ] = wymówka
reprimande [ rzeczownik ] = nagana
reprise [ rzeczownik ] = powtórka
reprise [ rzeczownik ] = powtórzenie
reprise [ rzeczownik ] = repryza
reprise [ rzeczownik ] = teatr
reproduksjon [ rzeczownik ] = reprodukcja
reprodusere [ czasownik ] = reprodukować
republikansk [ przymiotnik ] = republikański
republikk [ rzeczownik ] = republika
republikk [ rzeczownik ] = rzeczpospolita
reseda [ rzeczownik ] = rezeda
resepsjon [ rzeczownik ] = recepcja
resepsjon [ rzeczownik ] = przyjęcie
resept [ rzeczownik ] = przepis
resept [ rzeczownik ] = recepta
resept [ rzeczownik ] = wzór
resept [ rzeczownik ] = formułka
resept [ rzeczownik ] = formuła
reservasjon [ rzeczownik ] = rezerwacja
reservasjon [ rzeczownik ] = zastrzeżenie
reservat [ rzeczownik ] = rezerwat
reserve [ rzeczownik ] = rezerwat
reserve [ rzeczownik ] = rezerwa
reserve [ rzeczownik ] = rezerwowanie
reserve [ rzeczownik ] = zastrzeżenie
reserve [ rzeczownik ] = zapas
reserve [ rzeczownik ] = odwód
reservere [ czasownik ] = rezerwować
reservere [ czasownik ] = zastrzegać
reservere [ czasownik ] = zarezerwować
reservert [ przymiotnik ] = powściągliwy
reservert [ przymiotnik ] = nierozmowny
reservoar [ rzeczownik ] = rezerwuar
reservoar [ rzeczownik ] = zbiornik
residens [ rzeczownik ] = rezydencja
resignasjon [ rzeczownik ] = rezygnacja
resignere [ czasownik ] = zrzekać
resignere [ czasownik ] = zrezygnować
resiprok [ przymiotnik ] = zwrotny
resirkulering [ rzeczownik ] = recykling
resirkulering [ rzeczownik ] = recyrkulacja
resirkulering [ rzeczownik ] = recycling
resistens [ rzeczownik ] = opór
resistens [ rzeczownik ] = przeciwdziałanie
resitasjon [ rzeczownik ] = recytacja
resitasjon [ rzeczownik ] = deklamacja
resolusjon [ rzeczownik ] = rezolucja
resolusjon [ rzeczownik ] = ustawa
resolusjon [ rzeczownik ] = uchwała
resolusjon [ rzeczownik ] = dekret
resolusjon [ rzeczownik ] = dekretowanie
resolutt [ przymiotnik ] = rezolutny
resonans [ rzeczownik ] = rezonans
resonans [ rzeczownik ] = dźwięczność
resonans [ rzeczownik ] = donośność
resonans [ rzeczownik ] = oddźwięk
resonans [ rzeczownik ] = odgłos
respekt [ rzeczownik ] = respekt
respekt [ rzeczownik ] = poważanie
respekt [ rzeczownik ] = poszanowanie
respekt [ rzeczownik ] = uszanowanie
respekt [ rzeczownik ] = szacunek
respekt [ rzeczownik ] = autorytet
respektabel [ przymiotnik ] = zacny
respektere [ czasownik ] = poważać
respektere [ czasownik ] = respektować
respektere [ czasownik ] = uszanować
respektere [ czasownik ] = szanować
rest [ rzeczownik ] = pozostałość
rest [ rzeczownik ] = osad
rest [ rzeczownik ] = resztka
rest [ rzeczownik ] = ostatek
rest [ rzeczownik ] = reszta
rest [ rzeczownik ] = pauza
rest [ rzeczownik ] = spokój
rest [ rzeczownik ] = spoczynek
rest [ rzeczownik ] = wypoczynek
rest [ rzeczownik ] = odpoczynek
rest [ rzeczownik ] = ochłap
restanse [ rzeczownik ] = zaległość
restaurant [ rzeczownik ] = restauracja
restaurant [ rzeczownik ] = jadłodajnia
restaurant [ rzeczownik ] = odnowienie
restauratør [ rzeczownik ] = restaurator
restaurering [ rzeczownik ] = przywrócenie
restaurering [ rzeczownik ] = restauracja
restaurering [ rzeczownik ] = odrestaurowanie
restaurering [ rzeczownik ] = odbudowa
restaurering [ rzeczownik ] = odtworzenie
restaurering [ rzeczownik ] = odnowa
rester [ rzeczownik ] = pozostałość
restriksjon [ rzeczownik ] = restrykcja
restriksjon [ rzeczownik ] = ograniczenie
resultat [ rzeczownik ] = rezultat
resultat [ rzeczownik ] = skutek
resultat [ rzeczownik ] = wniosek
resultat [ rzeczownik ] = wrażenie
resultat [ rzeczownik ] = wynik
resultat [ rzeczownik ] = efekt
resultat [ rzeczownik ] = działanie
resultat [ rzeczownik ] = następstwo
resultat [ rzeczownik ] = konsekwencja
resymé [ rzeczownik ] = streszczenie
retardasjon [ rzeczownik ] = wstrzymywanie
retardasjon [ rzeczownik ] = hamowanie
retning [ rzeczownik ] = rada
retning [ rzeczownik ] = radzenie
retning [ rzeczownik ] = porada
retning [ rzeczownik ] = reżyseria
retning [ rzeczownik ] = zawiadomienie
retning [ rzeczownik ] = zarząd
retning [ rzeczownik ] = adres
retning [ rzeczownik ] = dyrekcja
retning [ rzeczownik ] = kierownictwo
retning [ rzeczownik ] = kierunek
retorikk [ rzeczownik ] = retoryka
retrett [ rzeczownik ] = rejterada
retrett [ rzeczownik ] = zacisze
rett [ przymiotnik ] = prawdziwy
rett [ przymiotnik ] = prawidłowy
rett [ rzeczownik ] = prawo
rett [ przymiotnik ] = prawy
rett [ rzeczownik ] = potrawa
rett [ rzeczownik ] = racja
rett [ przymiotnik ] = prosty
rett [ rzeczownik ] = słuszność
rett [ przymiotnik ] = słuszny
rett [ rzeczownik ] = uprawnienie
rett [ rzeczownik ] = sąd
rett [ rzeczownik ] = sprawiedliwość
rett [ przymiotnik ] = właściwy
rett [ rzeczownik ] = danie
rette [ czasownik ] = poprawiać
rette [ czasownik ] = poprawić
rette [ czasownik ] = prostować
rette [ czasownik ] = sprostować
rette [ czasownik ] = skierować
rette [ czasownik ] = skorygować
rette [ czasownik ] = zwrócić
rette [ czasownik ] = wyprostować
rette [ czasownik ] = karać
rette [ czasownik ] = korygować
rette [ czasownik ] = odgiąć
rette [ czasownik ] = naprawić
rette [ czasownik ] = naprawiać
rettferdig [ przymiotnik ] = sprawiedliwy
rettferdig [ przymiotnik ] = słuszny
rettferdig [ przymiotnik ] = bezstronny
rettferdig [ przymiotnik ] = odpowiedni
rettmessig [ przymiotnik ] = prawny
rettskaffen [ przymiotnik ] = prawy
rettskaffen [ przymiotnik ] = uczciwy
rettskaffen [ przymiotnik ] = zacny
rettskraftig [ przymiotnik ] = wykonalny
rettskraftig [ przymiotnik ] = egzekwowalny
rettslig [ przymiotnik ] = prawny
rettslig [ przymiotnik ] = sądowy
rettslig [ przymiotnik ] = legalny
rettssak [ rzeczownik ] = proces
rettsvesen [ rzeczownik ] = sądownictwo
retur [ rzeczownik ] = powrót
returnere [ czasownik ] = wracać
returnere [ czasownik ] = zwracać
returnere [ czasownik ] = odsyłać
retusj [ rzeczownik ] = retusz
reumatisk [ przymiotnik ] = reumatyczny
rev [ rzeczownik ] = rafa
rev [ rzeczownik ] = lis
revansje [ rzeczownik ] = rewanż
revansje [ rzeczownik ] = odwet
revelje [ rzeczownik ] = pobudka
revers [ rzeczownik ] = rewers
revers [ rzeczownik ] = pokwitowanie
revers [ rzeczownik ] = wyłóg
revers [ rzeczownik ] = kwit
reversibel [ przymiotnik ] = zwrotny
reversibel [ przymiotnik ] = nawrotny
reversibel [ przymiotnik ] = odwracalny
revidere [ czasownik ] = przeglądać
revidere [ czasownik ] = rewidować
revidere [ czasownik ] = sprawdzać
revidere [ rzeczownik ] = dokonanie
revir [ rzeczownik ] = rewir
revisjon [ rzeczownik ] = przegląd
revisjon [ rzeczownik ] = rewizja
revisor [ rzeczownik ] = rewizor
revisor [ rzeczownik ] = rewident
revisor [ rzeczownik ] = audytor
revisor [ rzeczownik ] = buchalter
revisor [ rzeczownik ] = bilansista
revisor [ rzeczownik ] = lustrator
revmatisk [ rzeczownik ] = reumatyk
revmatisme [ rzeczownik ] = reumatyzm
revmatisme [ rzeczownik ] = gościec
revolt [ rzeczownik ] = powstanie
revolt [ rzeczownik ] = rewolta
revolt [ rzeczownik ] = bunt
revolusjon [ rzeczownik ] = przewrót
revolusjon [ rzeczownik ] = rewolucja
revolusjon [ rzeczownik ] = obrót
revolusjonær [ przymiotnik ] = rewolucyjny
revolusjonær [ rzeczownik ] = rewolucjonista
revolusjonær [ przymiotnik ] = przewrotowy
revolusjonær [ rzeczownik ] = wywrotowiec
revolusjonere [ czasownik ] = rewolucjonizować
revolusjonere [ czasownik ] = zrewolucjonizować
revolver [ rzeczownik ] = rewolwer
revy [ rzeczownik ] = rewia
revy [ rzeczownik ] = przegląd
revy [ rzeczownik ] = parada
revy [ rzeczownik ] = teatr
ribbein [ rzeczownik ] = żebro
ribbein [ rzeczownik ] = żeberko
ride [ czasownik ] = jeździć
ridepisk [ rzeczownik ] = szpicruta
riding [ rzeczownik ] = przejazd
rifle [ rzeczownik ] = strzelba
rifle [ rzeczownik ] = rusznica
rifle [ rzeczownik ] = fuzja
rifle [ rzeczownik ] = gwint
rifle [ rzeczownik ] = karabin
rift [ rzeczownik ] = popyt
rift [ rzeczownik ] = rozdarcie
rift [ rzeczownik ] = szpara
rift [ rzeczownik ] = rysa
rift [ rzeczownik ] = szczelina
rift [ rzeczownik ] = zadrapanie
rift [ rzeczownik ] = zadraśnięcie
rift [ rzeczownik ] = dziura
rigg [ rzeczownik ] = platforma
rigg [ rzeczownik ] = psota
rigg [ rzeczownik ] = takielunek
rigg [ rzeczownik ] = machinacja
rigging [ rzeczownik ] = olinowanie
rik [ przymiotnik ] = zasobny
rik [ przymiotnik ] = zbytkowny
rik [ przymiotnik ] = zamożny
rik [ rzeczownik ] = bogacz
rik [ przymiotnik ] = bogaty
rik [ przymiotnik ] = majętny
rik [ przymiotnik ] = obfity
rikdom [ rzeczownik ] = bogactwo
rikdom [ rzeczownik ] = dostatek
rikdom [ rzeczownik ] = obfitość
rike [ rzeczownik ] = państwo
rike [ rzeczownik ] = cesarstwo
rike [ rzeczownik ] = mocarstwo
rike [ rzeczownik ] = królestwo
rike [ rzeczownik ] = królowanie
rikelig [ przymiotnik ] = sowity
rikelig [ przymiotnik ] = zasobny
rikelig [ przymiotnik ] = bogaty
rikelig [ przymiotnik ] = obfity
rikmann [ rzeczownik ] = bogacz
riktig [ przymiotnik ] = poprawny
riktig [ przymiotnik ] = prawdziwy
riktig [ rzeczownik ] = prawo
riktig [ rzeczownik ] = racja
riktig [ rzeczownik ] = prawda
riktig [ przymiotnik ] = prawidłowy
riktig [ przymiotnik ] = ortograficzny
riktig [ przymiotnik ] = trafny
riktig [ przymiotnik ] = rzeczywisty
riktig [ rzeczownik ] = skorygowanie
riktig [ przymiotnik ] = słuszny
riktig [ rzeczownik ] = słuszność
riktig [ przymiotnik ] = właściwy
riktig [ przymiotnik ] = dokładny
riktig [ przymiotnik ] = odpowiedni
riktig [ rzeczownik ] = korygowanie
riktig [ rzeczownik ] = należytość
rille [ rzeczownik ] = rowek
rille [ rzeczownik ] = żłobina
rim [ rzeczownik ] = rym
rim [ rzeczownik ] = wierszyk
rim [ rzeczownik ] = szron
rim [ rzeczownik ] = obręcz
rime [ czasownik ] = oszronić
rime [ czasownik ] = rymować
rime [ czasownik ] = wierszować
rimelig [ przymiotnik ] = tani
rimelig [ przymiotnik ] = rozsądny
rimelig [ przymiotnik ] = stosowny
rimelig [ przymiotnik ] = sprawiedliwy
rimelig [ przymiotnik ] = słuszny
rimelig [ przymiotnik ] = sensowny
rimelig [ przymiotnik ] = dostateczny
ring [ rzeczownik ] = opona
ring [ rzeczownik ] = rolka
ring [ rzeczownik ] = pasek
ring [ rzeczownik ] = pierścionek
ring [ rzeczownik ] = ring
ring [ rzeczownik ] = pierścień
ring [ rzeczownik ] = walec
ring [ rzeczownik ] = rulon
ring [ czasownik ] = telefonować
ring [ rzeczownik ] = rynek
ring [ rzeczownik ] = zwój
ring [ czasownik ] = dźwięczeć
ring [ rzeczownik ] = dzwonek
ring [ czasownik ] = dzwonić
ring [ rzeczownik ] = cembrowina
ring [ rzeczownik ] = krąg
ring [ rzeczownik ] = obręcz
ring [ rzeczownik ] = kółko
ring [ rzeczownik ] = obrączka
ring [ rzeczownik ] = kolczyk
ring [ rzeczownik ] = koło
ringe [ czasownik ] = pobrzękiwać
ringe [ czasownik ] = okrążyć
ringe [ czasownik ] = przyzywać
ringe [ przymiotnik ] = skromny
ringe [ czasownik ] = telefonować
ringe [ czasownik ] = wołać
ringe [ czasownik ] = wywołać
ringe [ czasownik ] = dowołać
ringe [ przymiotnik ] = biedny
ringe [ czasownik ] = dźwięczeć
ringe [ czasownik ] = dzwonić
ringe [ czasownik ] = brzęczeć
ringe [ czasownik ] = nazywać
ringe [ czasownik ] = nazwać
ringe [ przymiotnik ] = lichy
ringe [ przymiotnik ] = nieznaczny
ringe [ przymiotnik ] = niewielki
ringeapparat [ rzeczownik ] = dzwonek
ringer [ rzeczownik ] = rozmówca
ringer [ rzeczownik ] = zapaśnik
ringer [ rzeczownik ] = dzwonnik
ringetone [ rzeczownik ] = dzwonek
ripe [ czasownik ] = zadrasnąć
ripe [ rzeczownik ] = zadraśnięcie
rips [ rzeczownik ] = ryps
ris [ rzeczownik ] = rózga
ris [ rzeczownik ] = ryż
ris [ rzeczownik ] = gałązka
ris [ rzeczownik ] = chrust
ris [ rzeczownik ] = chłosta
ris [ rzeczownik ] = lanie
rise [ rzeczownik ] = powstanie
rise [ rzeczownik ] = olbrzym
rise [ rzeczownik ] = wielkolud
rise [ rzeczownik ] = wydźwignięcie
rise [ rzeczownik ] = wschodzenie
risikabel [ przymiotnik ] = ryzykowny
risikabel [ przymiotnik ] = niebezpieczny
risikere [ czasownik ] = ryzykować
risiko [ rzeczownik ] = ryzyko
risiko [ rzeczownik ] = zagrożenie
risiko [ rzeczownik ] = niebezpieczeństwo
risle [ czasownik ] = pluskać
risle [ czasownik ] = szumieć
risp [ rzeczownik ] = zadraśnięcie
rispe [ czasownik ] = oskrobać
rispe [ czasownik ] = zadrapać
rispe [ czasownik ] = obedrzeć
riss [ rzeczownik ] = pęknięcie
riss [ rzeczownik ] = rozdarcie
riss [ rzeczownik ] = rysa
riss [ rzeczownik ] = szpara
riss [ rzeczownik ] = szczelina
riss [ rzeczownik ] = rozłam
riss [ rzeczownik ] = szkic
riss [ rzeczownik ] = zadrapanie
riss [ rzeczownik ] = zarys
rist [ rzeczownik ] = opiekacz
rist [ rzeczownik ] = podbicie
rist [ rzeczownik ] = pijar
rist [ rzeczownik ] = ruszt
rist [ rzeczownik ] = rożen
rist [ rzeczownik ] = krata
riste [ czasownik ] = potrząść
riste [ czasownik ] = pogrozić
riste [ czasownik ] = prażyć
riste [ czasownik ] = przypiekać
riste [ czasownik ] = potrząsać
riste [ czasownik ] = strząsać
riste [ czasownik ] = trząść
riste [ czasownik ] = wytrzepać
riste [ czasownik ] = zachwiać
riste [ czasownik ] = wstrząsać
riste [ czasownik ] = wytrząsać
riste [ czasownik ] = zatrząść
ritual [ rzeczownik ] = rytuał
ritual [ rzeczownik ] = obrządek
ritual [ rzeczownik ] = obrzęd
rituell [ przymiotnik ] = rytualny
rituell [ przymiotnik ] = obrzędowy
rival [ rzeczownik ] = rywal
rival [ rzeczownik ] = konkurent
rivalisere [ czasownik ] = rywalizować
rivalisere [ czasownik ] = współzawodniczyć
rive [ czasownik ] = podrzeć
rive [ rzeczownik ] = podarcie
rive [ rzeczownik ] = rozdarcie
rive [ czasownik ] = trzeć
rive [ rzeczownik ] = rozdzieranie
rive [ czasownik ] = rwać
rive [ czasownik ] = szarpać
rive [ czasownik ] = rozdzierać
rive [ czasownik ] = spałaszować
rive [ czasownik ] = schwycić
rive [ czasownik ] = ucierać
rive [ czasownik ] = ukręcić
rive [ czasownik ] = rozrywać
rive [ czasownik ] = wyburzać
rive [ rzeczownik ] = grabie
rive [ rzeczownik ] = łza
rive [ rzeczownik ] = łzawienie
rive [ czasownik ] = nadedrzeć
river [ rzeczownik ] = rzeka
rivjern [ rzeczownik ] = tarka
ro [ rzeczownik ] = opanowanie
ro [ rzeczownik ] = pauza
ro [ czasownik ] = pozostać
ro [ rzeczownik ] = spokój
ro [ czasownik ] = umilknąć
ro [ czasownik ] = uspokoić
ro [ rzeczownik ] = wiosłowanie
ro [ czasownik ] = wiosłować
ro [ rzeczownik ] = spoczynek
ro [ rzeczownik ] = wypoczynek
ro [ rzeczownik ] = cisza
ro [ rzeczownik ] = milczenie
ro [ rzeczownik ] = odpoczynek
robber [ rzeczownik ] = rober
robot [ rzeczownik ] = robot
robot [ rzeczownik ] = automat
robust [ przymiotnik ] = rosły
robust [ przymiotnik ] = silny
robust [ przymiotnik ] = solidny
robust [ przymiotnik ] = rubaszny
robust [ przymiotnik ] = zdrowy
robust [ przymiotnik ] = czerstwy
robust [ przymiotnik ] = krzepki
robust [ przymiotnik ] = mocny
rød [ przymiotnik ] = jasnoczerwony
rød [ przymiotnik ] = czerwony
rød [ rzeczownik ] = czerwień
raudbete [ rzeczownik ] = burak
roe [ rzeczownik ] = rzepa
roe [ rzeczownik ] = brukiew
roe [ rzeczownik ] = burak
roer [ rzeczownik ] = ster
roer [ rzeczownik ] = wioślarz
rogn [ rzeczownik ] = ikra
rogn [ rzeczownik ] = jarzębina
roing [ rzeczownik ] = wioślarstwo
rojalist [ rzeczownik ] = rojalista
røk [ rzeczownik ] = dym
rokade [ rzeczownik ] = wieża
rokk [ rzeczownik ] = kołowrotek
rokke [ rzeczownik ] = płaszczka
rokke [ czasownik ] = ruszyć
rokke [ czasownik ] = zachwiać
rokke [ czasownik ] = bujać
rokke [ czasownik ] = kołysać
rokokko [ rzeczownik ] = rokoko
rolig [ przymiotnik ] = pocieszny
rolig [ przymiotnik ] = wesoły
rolig [ przymiotnik ] = śmieszny
rolig [ przymiotnik ] = spokojny
rolig [ przymiotnik ] = zabawny
rolig [ przymiotnik ] = cichy
rolig [ przymiotnik ] = komiczny
roll [ rzeczownik ] = przewracanie
roll [ rzeczownik ] = rulon
roll [ rzeczownik ] = walcowanie
roll [ rzeczownik ] = werbel
roll [ rzeczownik ] = zwój
roll [ rzeczownik ] = wokanda
rolle [ rzeczownik ] = rolka
rolle [ rzeczownik ] = rola
rolle [ rzeczownik ] = udział
rolle [ rzeczownik ] = walec
rolle [ rzeczownik ] = wałek
rolle [ rzeczownik ] = rulon
rolle [ rzeczownik ] = zwój
rolle [ rzeczownik ] = blok
rolle [ rzeczownik ] = część
rolle [ rzeczownik ] = lista
roller [ rzeczownik ] = skuter
roller [ rzeczownik ] = wałek
roller [ rzeczownik ] = walcownik
roller [ rzeczownik ] = hulajnoga
rom [ rzeczownik ] = pomieszczenie
rom [ rzeczownik ] = pokoik
rom [ rzeczownik ] = pokój
rom [ rzeczownik ] = okres
rom [ rzeczownik ] = przestrzeń
rom [ rzeczownik ] = sala
rom [ rzeczownik ] = rum
rom [ rzeczownik ] = spacja
rom [ rzeczownik ] = interlinia
rom [ rzeczownik ] = interwał
rom [ rzeczownik ] = izba
rom [ rzeczownik ] = odstęp
rom [ rzeczownik ] = kosmos
rom [ rzeczownik ] = komnata
rom [ rzeczownik ] = obszar
rom [ rzeczownik ] = miejsce
roman [ rzeczownik ] = powieść
roman [ rzeczownik ] = romans
roman [ rzeczownik ] = rzymianin
romanforfattar [ rzeczownik ] = nowelista
romanse [ rzeczownik ] = romans
romanse [ rzeczownik ] = garderobiana
romansk [ przymiotnik ] = romański
romantikk [ rzeczownik ] = romantyczność
romantikk [ rzeczownik ] = romansowanie
romantikk [ rzeczownik ] = romantyka
rombe [ rzeczownik ] = romb
romar [ rzeczownik ] = rzymianin
romersk [ przymiotnik ] = rzymski
rømme [ rzeczownik ] = śmietana
rømme [ czasownik ] = uciekać
rømme [ czasownik ] = zdezerterować
rømme [ czasownik ] = ewakuować
rønne [ rzeczownik ] = szopa
rønne [ rzeczownik ] = rudera
røntgen [ rzeczownik ] = rentgen
rop [ rzeczownik ] = okrzyk
rop [ rzeczownik ] = wezwanie
rop [ rzeczownik ] = zew
rop [ rzeczownik ] = wołanie
rop [ rzeczownik ] = zawołanie
rop [ rzeczownik ] = krzyk
rope [ czasownik ] = pokrzykiwać
rope [ czasownik ] = pokrzyczeć
rope [ czasownik ] = zakrzyczeć
rope [ czasownik ] = wykrzyczeć
rope [ czasownik ] = wołać
rope [ czasownik ] = wzywać
rope [ czasownik ] = krzyczeć
røpe [ czasownik ] = wyjawiać
røpe [ czasownik ] = wyjawić
røpe [ czasownik ] = zdradzić
røpe [ czasownik ] = zawieść
røpe [ czasownik ] = zdradzać
røpe [ czasownik ] = wydać
ropert [ rzeczownik ] = megafon
ror [ rzeczownik ] = ster
rør [ rzeczownik ] = rurociąg
rør [ rzeczownik ] = rura
rør [ rzeczownik ] = rwetes
rør [ rzeczownik ] = rurka
rør [ rzeczownik ] = tubka
rør [ rzeczownik ] = trzcina
rør [ rzeczownik ] = dętka
rør [ rzeczownik ] = bałagan
rør [ rzeczownik ] = lampa
rør [ rzeczownik ] = krzątanina
rør [ rzeczownik ] = kanał
rør [ rzeczownik ] = latanina
røre [ rzeczownik ] = poruszenie
røre [ rzeczownik ] = rozruch
rørleggar [ rzeczownik ] = hydraulika
ros [ rzeczownik ] = pochwała
ros [ rzeczownik ] = róża
ros [ rzeczownik ] = rozeta
ros [ rzeczownik ] = chwała
rosa [ rzeczownik ] = róż
rosa [ rzeczownik ] = róża
rosa [ rzeczownik ] = rozeta
rosa [ rzeczownik ] = rzepa
rose [ czasownik ] = pochwalić
rose [ rzeczownik ] = róża
rose [ czasownik ] = pochwalać
rose [ czasownik ] = szczycić
rose [ czasownik ] = wielbić
rose [ rzeczownik ] = rozeta
rose [ czasownik ] = sławić
rose [ czasownik ] = wysławiać
rose [ czasownik ] = chwalić
rose [ czasownik ] = gloryfikować
rosen [ rzeczownik ] = róża
rosenkål [ rzeczownik ] = brukselka
rosenkrans [ rzeczownik ] = różaniec
rosett [ rzeczownik ] = rozeta
rosett [ rzeczownik ] = kokarda
rosin [ rzeczownik ] = rodzynek
rosin [ rzeczownik ] = rodzynka
rosmarin [ rzeczownik ] = rozmaryn
røst [ rzeczownik ] = głos
røst [ rzeczownik ] = głosowanie
rot [ rzeczownik ] = papranina
rot [ rzeczownik ] = pierwiastek
rot [ rzeczownik ] = rozgardiasz
rot [ rzeczownik ] = zgnilizna
rot [ rzeczownik ] = źródło
rot [ rzeczownik ] = gnicie
rot [ rzeczownik ] = babranina
rot [ rzeczownik ] = bałagan
rot [ rzeczownik ] = czerwień
rot [ rzeczownik ] = komunista
rot [ rzeczownik ] = nieporządek
rot [ rzeczownik ] = mętlik
rot [ rzeczownik ] = korzeń
rotasjon [ rzeczownik ] = rotacja
rotasjon [ rzeczownik ] = skręcalność
rotere [ czasownik ] = przekręcić
rotere [ czasownik ] = wirować
rotere [ czasownik ] = krążyć
rotere [ czasownik ] = obracać
rotere [ czasownik ] = kręcić
roterande [ przymiotnik ] = wirnikowy
rotete [ przymiotnik ] = bałaganiarski
rotete [ przymiotnik ] = nieporządny
rotfeste [ czasownik ] = zakorzenić
rotfrukt [ rzeczownik ] = korzeń
rotte [ rzeczownik ] = rota
rotte [ rzeczownik ] = szczur
rotte [ rzeczownik ] = szajka
rotte [ rzeczownik ] = sprzedawczyk
rotte [ rzeczownik ] = czereda
rotte [ rzeczownik ] = gromada
rotunde [ rzeczownik ] = rotunda
rov [ rzeczownik ] = zdobycz
rov [ rzeczownik ] = grabież
rov [ rzeczownik ] = łup
rovdyr [ rzeczownik ] = drapieżnik
røve [ czasownik ] = rabować
røve [ czasownik ] = zrabować
røve [ czasownik ] = obrabować
røve [ czasownik ] = ograbić
royalty [ rzeczownik ] = królewskość
røyk [ rzeczownik ] = zadymienie
røyk [ rzeczownik ] = dym
røyk [ rzeczownik ] = odpalenie
røyke [ czasownik ] = palić
røyke [ czasownik ] = wędzić
røyke [ czasownik ] = dymić
røyker [ rzeczownik ] = podpalacz
røyker [ rzeczownik ] = palacz
røyking [ rzeczownik ] = palenie
røyking [ rzeczownik ] = wędzenie
røyking [ rzeczownik ] = smoking
røyskatt [ rzeczownik ] = gronostaj
ru [ przymiotnik ] = srogi
ru [ przymiotnik ] = surowy
ru [ przymiotnik ] = spokojny
ru [ przymiotnik ] = szorstki
ru [ przymiotnik ] = gładki
ru [ przymiotnik ] = cichy
ru [ przymiotnik ] = chropowaty
rubel [ rzeczownik ] = rubel
rubin [ rzeczownik ] = rubin
rubrikk [ rzeczownik ] = rubryka
rug [ rzeczownik ] = żyto
rug [ rzeczownik ] = dywanik
rugbrød [ rzeczownik ] = żyto
rugbrød [ rzeczownik ] = chleb
rugde [ rzeczownik ] = słomka
ruin [ rzeczownik ] = upadek
ruin [ rzeczownik ] = ruina
ruin [ rzeczownik ] = rutyna
ruin [ rzeczownik ] = zguba
ruin [ rzeczownik ] = zniszczenie
ruinere [ czasownik ] = rujnować
ruinere [ czasownik ] = zniszczyć
ruinere [ czasownik ] = zrujnować
rulade [ rzeczownik ] = rulada
rulett [ rzeczownik ] = ruletka
rull [ rzeczownik ] = rolka
rull [ rzeczownik ] = szpulka
rull [ rzeczownik ] = rulon
rull [ rzeczownik ] = walec
rull [ rzeczownik ] = zwój
rull [ rzeczownik ] = magiel
rulle [ rzeczownik ] = rolka
rulle [ czasownik ] = przemaglować
rulle [ rzeczownik ] = rulon
rulle [ rzeczownik ] = wałkownica
rulle [ czasownik ] = rozszarpać
rulle [ rzeczownik ] = wałek
rulle [ czasownik ] = tarzać
rulle [ czasownik ] = toczyć
rulle [ rzeczownik ] = walec
rulle [ czasownik ] = zwijać
rulle [ rzeczownik ] = zwój
rulle [ czasownik ] = wymaglować
rulle [ rzeczownik ] = magiel
rulle [ czasownik ] = obracać
rullebane [ rzeczownik ] = bieżnia
rullegardin [ rzeczownik ] = zasłona
rulletrapp [ rzeczownik ] = eskalator
rumle [ czasownik ] = pogderać
rumle [ czasownik ] = utyskiwać
rumle [ czasownik ] = grzmieć
rumpe [ rzeczownik ] = tyłek
rumpe [ rzeczownik ] = dupa
rumpetroll [ rzeczownik ] = kijanka
run [ rzeczownik ] = run
rund [ przymiotnik ] = okrągły
rund [ rzeczownik ] = okrąg
rund [ przymiotnik ] = okrężny
rund [ przymiotnik ] = okólny
rund [ rzeczownik ] = runda
rund [ rzeczownik ] = seria
rund [ przymiotnik ] = uczciwy
rund [ rzeczownik ] = tura
rund [ przymiotnik ] = szczery
rund [ rzeczownik ] = cykl
rund [ rzeczownik ] = następstwo
rund [ przymiotnik ] = kulisty
rund [ rzeczownik ] = obchodzenie
rund [ rzeczownik ] = kolejka
rund [ rzeczownik ] = obwód
rund [ przymiotnik ] = krągły
rund [ rzeczownik ] = krąg
rund [ rzeczownik ] = obieg
rund [ rzeczownik ] = koło
rund [ przymiotnik ] = kolisty
rund [ rzeczownik ] = obchód
runde [ rzeczownik ] = radiofonia
runde [ rzeczownik ] = okrąg
runde [ rzeczownik ] = pomyje
runde [ rzeczownik ] = przechadzka
runde [ rzeczownik ] = okrążenie
runde [ rzeczownik ] = tura
runde [ rzeczownik ] = runda
runde [ rzeczownik ] = spęd
runde [ rzeczownik ] = udziec
runde [ rzeczownik ] = sport
runde [ rzeczownik ] = grono
runde [ rzeczownik ] = obchód
runde [ rzeczownik ] = międzyczas
runde [ rzeczownik ] = obwód
runde [ rzeczownik ] = kolejka
runde [ rzeczownik ] = krąg
runde [ rzeczownik ] = koło
rundkjøring [ rzeczownik ] = rondo
rundstykke [ rzeczownik ] = bułka
runge [ czasownik ] = rozbrzmiewać
runge [ czasownik ] = brzmieć
rus [ rzeczownik ] = upojenie
rus [ rzeczownik ] = zamroczenie
rus [ rzeczownik ] = odurzenie
ruse [ czasownik ] = zerwać
rusk [ rzeczownik ] = pyłek
ruske [ czasownik ] = potrząsać
ruske [ czasownik ] = targać
ruske [ czasownik ] = szarpać
ruske [ czasownik ] = trząść
ruske [ czasownik ] = wstrząsać
rusle [ czasownik ] = wałęsać
rust [ rzeczownik ] = pauza
rust [ rzeczownik ] = przerwa
rust [ rzeczownik ] = rdza
rust [ rzeczownik ] = spokój
rust [ rzeczownik ] = spoczynek
rust [ rzeczownik ] = wypoczynek
rust [ rzeczownik ] = odpoczynek
ruste [ czasownik ] = rdzewieć
ruste [ czasownik ] = uzbrajać
ruste [ czasownik ] = zbroić
ruste [ czasownik ] = wyposażać
ruste [ czasownik ] = zaopatrywać
rusten [ przymiotnik ] = rdzawy
rustfri [ przymiotnik ] = nierdzewny
rustikk [ przymiotnik ] = wiejski
rustning [ rzeczownik ] = opancerzanie
rustning [ rzeczownik ] = pancerz
rustning [ rzeczownik ] = opancerzenie
rustning [ rzeczownik ] = uzbrojenie
rustning [ rzeczownik ] = zbroja
rustning [ rzeczownik ] = wyposażenie
rute [ rzeczownik ] = romb
rute [ rzeczownik ] = pręt
rute [ rzeczownik ] = trasa
rute [ rzeczownik ] = szlak
rute [ rzeczownik ] = różdżka
rute [ rzeczownik ] = szyba
rute [ rzeczownik ] = szosa
rute [ rzeczownik ] = rózga
rute [ rzeczownik ] = ulica
rute [ rzeczownik ] = droga
rute [ rzeczownik ] = drążek
rute [ rzeczownik ] = kwadrat
rute [ rzeczownik ] = marszruta
rute [ rzeczownik ] = laska
ruter [ rzeczownik ] = karo
rutine [ rzeczownik ] = rutyna
rutine [ rzeczownik ] = wprawa
rutine [ rzeczownik ] = doświadczenie
rutinert [ przymiotnik ] = rutynowy
ry [ rzeczownik ] = reputacja
ry [ rzeczownik ] = renoma
ry [ rzeczownik ] = opinia
ry [ rzeczownik ] = statura
ry [ rzeczownik ] = sława
ry [ rzeczownik ] = rozgłos
rydde [ czasownik ] = sprzątać
rydde [ czasownik ] = czyścić
rydde [ czasownik ] = oczyścić
ryddig [ przymiotnik ] = schludny
ryddig [ przymiotnik ] = chędogi
ryddig [ przymiotnik ] = kształtny
rye [ rzeczownik ] = dywanik
rye [ rzeczownik ] = dywan
rygg [ rzeczownik ] = oparcie
rygg [ rzeczownik ] = plecy
rygg [ rzeczownik ] = tył
rygg [ rzeczownik ] = wierzch
rygg [ rzeczownik ] = szczyt
rygg [ rzeczownik ] = grzbiet
rygge [ czasownik ] = cofać
ryggrad [ rzeczownik ] = kręgosłup
ryggsekk [ rzeczownik ] = plecak
ryggsøyle [ rzeczownik ] = kręgosłup
ryke [ czasownik ] = pękać
ryke [ czasownik ] = palić
ryke [ czasownik ] = wędzić
ryke [ czasownik ] = tlić
ryke [ czasownik ] = żołądkować
ryke [ czasownik ] = dymić
ryke [ czasownik ] = kopcić
rykk [ rzeczownik ] = szarpanina
rykk [ rzeczownik ] = szarpnięcie
rykk [ rzeczownik ] = wstrząs
rykk [ rzeczownik ] = holownik
rykke [ czasownik ] = szarpać
rykte [ rzeczownik ] = renoma
rykte [ rzeczownik ] = opinia
rykte [ rzeczownik ] = pogłoska
rykte [ rzeczownik ] = reputacja
rykte [ rzeczownik ] = plotka
rykte [ rzeczownik ] = rozgłos
rykte [ rzeczownik ] = sława
rynke [ czasownik ] = pękać
rynke [ rzeczownik ] = plisa
rynke [ czasownik ] = pomarszczyć
rynke [ czasownik ] = zmarszczyć
rynke [ rzeczownik ] = zmarszczka
rynke [ czasownik ] = dymić
rynke [ rzeczownik ] = fałd
rynke [ rzeczownik ] = bruzda
rynke [ czasownik ] = marszczyć
rype [ czasownik ] = kwękać
ryste [ czasownik ] = przerażać
ryste [ czasownik ] = potrząsać
ryste [ czasownik ] = trząść
ryste [ czasownik ] = wstrząsać
ryste [ czasownik ] = drgać
ryste [ czasownik ] = dygotać
ryste [ czasownik ] = drżeć
ryste [ czasownik ] = chwiać
rytme [ rzeczownik ] = rytm
rytme [ rzeczownik ] = rytmika
rytmisk [ przymiotnik ] = rytmiczny
så [ przysłówek ] = potem
så [ przysłówek ] = tyle
så [ czasownik ] = siać
så [ przysłówek ] = tak
så [ przysłówek ] = wtedy
så [ przysłówek ] = wówczas
så [ czasownik ] = zasiewać
så [ czasownik ] = obsiewać
så [ przysłówek ] = następnie
sabbat [ rzeczownik ] = sabat
sabbat [ rzeczownik ] = szabas
sabel [ rzeczownik ] = szabla
sabotasje [ rzeczownik ] = sabotaż
sadisme [ rzeczownik ] = sadyzm
sadist [ rzeczownik ] = sadysta
sæd [ rzeczownik ] = sperma
sæd [ rzeczownik ] = zboże
sæd [ rzeczownik ] = ziarno
sæd [ rzeczownik ] = nasienie
sær [ przymiotnik ] = zrzędny
sær [ przymiotnik ] = dziwny
sær [ przymiotnik ] = niesforny
sær [ przymiotnik ] = kapryśny
særdeles [ przysłówek ] = szczególnie
særdeles [ przysłówek ] = niezwykle
særeigen [ przymiotnik ] = dziwny
særeigen [ przymiotnik ] = niezwykły
særlig [ przymiotnik ] = partykularny
særlig [ przymiotnik ] = poszczególny
særlig [ przymiotnik ] = prywatny
særlig [ przymiotnik ] = osobliwy
særlig [ przymiotnik ] = specjalny
særlig [ przymiotnik ] = szczególny
særskilt [ przymiotnik ] = osobny
særskilt [ przymiotnik ] = poszczególny
særskilt [ przymiotnik ] = prywatny
særskilt [ rzeczownik ] = szczegół
særskilt [ przymiotnik ] = szczególny
særskilt [ przymiotnik ] = specjalny
særskilt [ przymiotnik ] = oddzielny
safir [ rzeczownik ] = szafir
safran [ rzeczownik ] = szafran
saft [ rzeczownik ] = oskoła
saft [ rzeczownik ] = syrop
saft [ rzeczownik ] = sos
saft [ rzeczownik ] = sok
saft [ rzeczownik ] = energia
saftig [ przymiotnik ] = soczysty
saftig [ przymiotnik ] = bujny
saftig [ przymiotnik ] = dosadny
saftpresse [ rzeczownik ] = sokowirówka
sag [ rzeczownik ] = piła
sag [ rzeczownik ] = przypadek
sag [ rzeczownik ] = przedmiot
sag [ rzeczownik ] = rzecz
sag [ rzeczownik ] = sprawa
sag [ rzeczownik ] = temat
sag [ rzeczownik ] = zwis
sag [ rzeczownik ] = zwisanie
sag [ rzeczownik ] = wypadek
sag [ rzeczownik ] = wydarzenie
sag [ rzeczownik ] = interes
sag [ rzeczownik ] = afera
saga [ rzeczownik ] = opowiadanie
saga [ rzeczownik ] = opowieść
saga [ rzeczownik ] = saga
saga [ rzeczownik ] = bajka
saga [ rzeczownik ] = dzieje
saga [ rzeczownik ] = historia
såar [ przysłówek ] = nawet
sagbruk [ rzeczownik ] = tartak
sage [ rzeczownik ] = podanie
sage [ czasownik ] = piłować
sage [ rzeczownik ] = plotka
sage [ rzeczownik ] = pogłoska
sage [ rzeczownik ] = saga
sage [ rzeczownik ] = wieść
sage [ rzeczownik ] = bajka
sage [ czasownik ] = ciąć
sage [ rzeczownik ] = klechda
sage [ rzeczownik ] = mit
sage [ rzeczownik ] = legenda
sak [ rzeczownik ] = przedmiot
sak [ rzeczownik ] = sprawa
sak [ rzeczownik ] = rzecz
sak [ rzeczownik ] = zadanie
sak [ rzeczownik ] = interes
sakkarin [ rzeczownik ] = sacharyna
sakkyndig [ rzeczownik ] = rzeczoznawca
sakkyndig [ rzeczownik ] = ekspert
sakkyndig [ przymiotnik ] = biegły
sakkyndig [ przymiotnik ] = kompetentny
saklig [ przymiotnik ] = rzeczowy
saklig [ przymiotnik ] = bezstronny
saklig [ przymiotnik ] = obiektywny
sakrament [ rzeczownik ] = sakrament
saks [ rzeczownik ] = pułapka
saks [ rzeczownik ] = potrzask
saks [ rzeczownik ] = nożyczki
saks [ rzeczownik ] = nożyce
saksbehandlar [ rzeczownik ] = referent
saksedyr [ rzeczownik ] = skorek
saksifraga [ rzeczownik ] = skalnica
saksliste [ rzeczownik ] = agenda
saksofon [ rzeczownik ] = saksofon
saksøke [ czasownik ] = pozwać
saksøke [ czasownik ] = procesować
saksøke [ czasownik ] = zaskarżyć
sakt [ przymiotnik ] = przyjemny
sakt [ przymiotnik ] = cichy
sakt [ przymiotnik ] = delikatny
sakt [ przymiotnik ] = łagodny
sakt [ przymiotnik ] = miękki
saktne [ czasownik ] = słabnąć
saktne [ czasownik ] = zwolnić
saktne [ czasownik ] = zwalniać
sal [ rzeczownik ] = poczekalnia
sal [ rzeczownik ] = przedpokój
sal [ rzeczownik ] = siodło
sal [ rzeczownik ] = salon
sal [ rzeczownik ] = sala
sal [ rzeczownik ] = siodełko
sal [ rzeczownik ] = hall
sal [ rzeczownik ] = hol
salær [ rzeczownik ] = wynagrodzenie
salær [ rzeczownik ] = honorarium
salamander [ rzeczownik ] = salamandra
salamander [ rzeczownik ] = jaszczur
salami [ rzeczownik ] = salami
salat [ rzeczownik ] = surówka
salat [ rzeczownik ] = sałatka
salat [ rzeczownik ] = sałata
såld [ rzeczownik ] = sito
såld [ rzeczownik ] = rzeszoto
saldo [ rzeczownik ] = saldo
såle [ rzeczownik ] = podeszwa
såle [ rzeczownik ] = zelówka
såleis [ przysłówek ] = tak
salig [ przymiotnik ] = szczęśliwy
salig [ przymiotnik ] = błogi
salig het [ rzeczownik ] = błogość
salmakar [ rzeczownik ] = siodlarz
salme [ rzeczownik ] = pieśń
salme [ rzeczownik ] = psalm
salme [ rzeczownik ] = hymn
salmiakk [ rzeczownik ] = salmiak
salong [ rzeczownik ] = widownia
salong [ rzeczownik ] = teatr
salong [ rzeczownik ] = salon
salongbord [ rzeczownik ] = stolik
salpeter [ rzeczownik ] = saletra
salt [ przymiotnik ] = solankowy
salt [ przymiotnik ] = słony
salt [ rzeczownik ] = sól
saltbøsse [ rzeczownik ] = solniczka
salte [ czasownik ] = posolić
salte [ czasownik ] = osolić
salte [ czasownik ] = solić
saltkar [ rzeczownik ] = solniczka
salutt [ rzeczownik ] = pozdrawianie
salutt [ rzeczownik ] = salwa
salutt [ rzeczownik ] = salutowanie
salve [ rzeczownik ] = salwa
salve [ rzeczownik ] = wolej
salve [ rzeczownik ] = liniment
salve [ rzeczownik ] = maść
salve [ rzeczownik ] = mazidło
salvie [ rzeczownik ] = szałwia
samarbeid [ rzeczownik ] = współdziałanie
samarbeid [ rzeczownik ] = współpraca
samarbeid [ rzeczownik ] = kolaboracja
samarbeid [ rzeczownik ] = kooperacja
samarbeide [ czasownik ] = współpracować
samarbeide [ czasownik ] = kooperować
samarie [ rzeczownik ] = ornat
samarie [ rzeczownik ] = sutanna
samaritan [ rzeczownik ] = samarytanin
såmaskin [ rzeczownik ] = siewnik
samba [ rzeczownik ] = samba
samband [ rzeczownik ] = powiązanie
samband [ rzeczownik ] = więź
samband [ rzeczownik ] = związek
samband [ rzeczownik ] = łączność
same [ rzeczownik ] = sperma
same [ rzeczownik ] = ziarno
same [ rzeczownik ] = nasienie
sameksistens [ rzeczownik ] = koegzystencja
samferdsel [ rzeczownik ] = transport
samferdsel [ rzeczownik ] = komunikacja
samfunn [ rzeczownik ] = społeczeństwo
samfunn [ rzeczownik ] = stowarzyszenie
samfunn [ rzeczownik ] = wspólnota
samfunn [ rzeczownik ] = związek
samfunnsfag [ rzeczownik ] = kierunek
samklang [ rzeczownik ] = zgoda
samklang [ rzeczownik ] = jedność
samklang [ rzeczownik ] = harmonia
samkvem [ rzeczownik ] = stosunek
samle [ czasownik ] = połączyć
samle [ rzeczownik ] = owocobranie
samle [ czasownik ] = pozbierać
samle [ czasownik ] = unifikować
samle [ czasownik ] = skupiać
samle [ czasownik ] = ujednolicać
samle [ czasownik ] = skolekcjonować
samle [ czasownik ] = zrywać
samle [ czasownik ] = zgarniać
samle [ czasownik ] = zbierać
samle [ rzeczownik ] = zebranie
samle [ czasownik ] = zebrać
samle [ rzeczownik ] = zbiorowisko
samle [ czasownik ] = zjednoczyć
samle [ czasownik ] = jednoczyć
samle [ czasownik ] = gromadzić
samle [ czasownik ] = inkasować
samle [ czasownik ] = kwestować
samle [ czasownik ] = łączyć
samle [ czasownik ] = kolekcjonować
samle [ czasownik ] = nagromadzić
samle [ czasownik ] = narwać
samleie [ rzeczownik ] = współżycie
samleie [ rzeczownik ] = obcowanie
samlar [ rzeczownik ] = kolekcjoner
samla [ przymiotnik ] = zbiorczy
samla [ przymiotnik ] = całościowy
samling [ rzeczownik ] = skupienie
samling [ rzeczownik ] = skupisko
samling [ rzeczownik ] = stado
samling [ rzeczownik ] = zbiórka
samling [ rzeczownik ] = zbiór
samling [ rzeczownik ] = zgromadzenie
samling [ rzeczownik ] = gromada
samling [ rzeczownik ] = czereda
samling [ rzeczownik ] = kolekcja
samling [ rzeczownik ] = koncentracja
samliv [ rzeczownik ] = współżycie
sammensmelting [ rzeczownik ] = fuzja
samordne [ czasownik ] = skoordynować
samordne [ czasownik ] = koordynować
samordning [ rzeczownik ] = współrzędność
samordning [ rzeczownik ] = koordynacja
samråd [ rzeczownik ] = konsultacja
samråd [ rzeczownik ] = narada
samspill [ rzeczownik ] = współdziałanie
samspill [ rzeczownik ] = interakcja
samsvar [ rzeczownik ] = zgodność
samtale [ czasownik ] = rozmawiać
samtale [ rzeczownik ] = rozmowa
samtale [ rzeczownik ] = dialog
samtale [ rzeczownik ] = konwersacja
samtid [ rzeczownik ] = współczesność
samtidig [ przymiotnik ] = równoczesny
samtidig [ przymiotnik ] = współczesny
samtykke [ czasownik ] = pozwolić
samtykke [ rzeczownik ] = przyzwolenie
samtykke [ czasownik ] = przyzwolić
samtykke [ rzeczownik ] = pozwolenie
samtykke [ rzeczownik ] = ugoda
samtykke [ rzeczownik ] = układ
samtykke [ rzeczownik ] = umowa
samtykke [ rzeczownik ] = zezwolenie
samtykke [ rzeczownik ] = zgoda
samtykke [ czasownik ] = zgodzić
samvær [ rzeczownik ] = towarzystwo
samvær [ rzeczownik ] = obcowanie
samvirke [ czasownik ] = współdziałać
sanatorium [ rzeczownik ] = uzdrowisko
sanatorium [ rzeczownik ] = sanatorium
sand [ rzeczownik ] = prawda
sand [ rzeczownik ] = piach
sand [ rzeczownik ] = piasek
sandal [ rzeczownik ] = sandał
sandal [ rzeczownik ] = trepek
sandet [ przymiotnik ] = piaszczysty
sandkasse [ rzeczownik ] = piaskownica
sjanger [ rzeczownik ] = pieśniarz
sjanger [ rzeczownik ] = śpiewak
sanglerke [ rzeczownik ] = skowronek
sanitær [ przymiotnik ] = sanitarny
sanksjon [ rzeczownik ] = sankcja
sanksjon [ rzeczownik ] = konfirmacja
sankt [ przymiotnik ] = święty
sann [ przymiotnik ] = prawdziwy
sann [ przymiotnik ] = rzeczywisty
sånn [ przymiotnik ] = taki
sannelig [ przysłówek ] = rzeczywiście
sannelig [ przysłówek ] = istotnie
sannferdig [ przymiotnik ] = prawdomówny
sannferdig [ przymiotnik ] = prawdziwy
sannferdig [ przymiotnik ] = wiarogodny
sannsynlig [ rzeczownik ] = prawdopodobieństwo
sannsynlig [ przymiotnik ] = prawdopodobny
sannsynligvis [ przysłówek ] = prawdopodobnie
sannsynligvis [ przysłówek ] = zapewne
sannsynligvis [ przysłówek ] = chyba
sans [ rzeczownik ] = przytomność
sans [ rzeczownik ] = poczucie
sans [ rzeczownik ] = świadomość
sans [ rzeczownik ] = sens
sans [ rzeczownik ] = zmysł
sans [ rzeczownik ] = znaczenie
sans [ rzeczownik ] = czucie
sanselig [ przymiotnik ] = zmysłowy
sanselig [ przymiotnik ] = lubieżny
sanskrit [ rzeczownik ] = sanskryt
sant [ przysłówek ] = prawdziwie
sant [ przysłówek ] = wiernie
såpe [ czasownik ] = zamydlać
såpe [ rzeczownik ] = mydełko
såpe [ rzeczownik ] = mydło
såpe [ czasownik ] = namydlić
såpe [ czasownik ] = mydlić
såpeskum [ rzeczownik ] = piana
såpestykke [ rzeczownik ] = mydełko
sår [ rzeczownik ] = rana
sår [ rzeczownik ] = owrzodzenie
sår [ rzeczownik ] = szwank
sår [ rzeczownik ] = skaleczenie
sår [ rzeczownik ] = uraz
sår [ rzeczownik ] = wrzód
sår [ rzeczownik ] = zranienie
sår [ rzeczownik ] = obtarcie
sardin [ rzeczownik ] = sardynka
såre [ czasownik ] = ranić
såre [ czasownik ] = zranić
såre [ czasownik ] = kaleczyć
såre [ czasownik ] = obrażać
sarkasme [ rzeczownik ] = uszczypliwość
sarkasme [ rzeczownik ] = satyra
sarkasme [ rzeczownik ] = sarkazm
sarkasme [ rzeczownik ] = złośliwość
sarkasme [ rzeczownik ] = ironia
sarkastisk [ przymiotnik ] = sarkastyczny
sarkofag [ rzeczownik ] = sarkofag
sarkom [ rzeczownik ] = sarkoma
sarkom [ rzeczownik ] = mięsak
sarong [ rzeczownik ] = przepaska
sarong [ rzeczownik ] = sarong
sart [ przymiotnik ] = wątły
sart [ przymiotnik ] = słaby
sart [ przymiotnik ] = czuły
sart [ przymiotnik ] = drobny
sart [ przymiotnik ] = delikatny
sart [ przymiotnik ] = łamliwy
sart [ przymiotnik ] = kruchy
sart [ przymiotnik ] = misterny
satan [ rzeczownik ] = szatan
satan [ rzeczownik ] = bies
satan [ rzeczownik ] = czart
satan [ rzeczownik ] = diabeł
satan [ rzeczownik ] = antychryst
såte [ rzeczownik ] = mydło
satellitt [ rzeczownik ] = satelita
sateng [ rzeczownik ] = satyna
satire [ rzeczownik ] = sarkazm
satire [ rzeczownik ] = satyra
satire [ rzeczownik ] = ironia
satirisk [ przymiotnik ] = satyryczny
sats [ rzeczownik ] = rozbieg
sats [ rzeczownik ] = zestaw
sats [ rzeczownik ] = zdanie
sats [ rzeczownik ] = zbiór
satyr [ rzeczownik ] = satyr
sau [ rzeczownik ] = owca
sau [ rzeczownik ] = świnia
sau [ rzeczownik ] = brudas
sau [ rzeczownik ] = maciora
sau [ rzeczownik ] = locha
saubukk [ rzeczownik ] = baran
sauekjøtt [ rzeczownik ] = baranina
sauna [ rzeczownik ] = sauna
saus [ rzeczownik ] = okraszenie
saus [ rzeczownik ] = okrasa
saus [ rzeczownik ] = sos
savne [ czasownik ] = brakować
scene [ rzeczownik ] = scena
scene [ rzeczownik ] = sceneria
scene [ rzeczownik ] = scenka
scene [ rzeczownik ] = awantura
scene [ rzeczownik ] = estrada
sceneri [ rzeczownik ] = sceneria
sceneri [ rzeczownik ] = teatr
schizofren [ przymiotnik ] = schizofreniczny
score [ rzeczownik ] = partytura
Se [ rzeczownik ] = pilnowanie
Se [ rzeczownik ] = widzenie
Se [ rzeczownik ] = spojrzenie
Se [ rzeczownik ] = obserwowanie
seanse [ rzeczownik ] = seans
sebra [ rzeczownik ] = żebry
sebra [ rzeczownik ] = zebra
sed [ rzeczownik ] = zwyczaj
sed [ rzeczownik ] = nasionko
sed [ rzeczownik ] = obyczaj
sed [ rzeczownik ] = nasienie
sed [ rzeczownik ] = nawyk
seder [ rzeczownik ] = cedr
sediment [ rzeczownik ] = osad
sediment [ rzeczownik ] = warstwa
sediment [ rzeczownik ] = złoże
sedvane [ rzeczownik ] = przyzwyczajenie
sedvane [ rzeczownik ] = zwyczaj
sedvane [ rzeczownik ] = nawyk
seg [ czasownik ] = oburzać
segl [ rzeczownik ] = pieczęć
segl [ rzeczownik ] = pieczątka
segl [ rzeczownik ] = plomba
segl [ rzeczownik ] = uszczelnienie
segl [ rzeczownik ] = sierp
segl [ rzeczownik ] = żagiel
segl [ rzeczownik ] = fok
segl [ rzeczownik ] = foka
segllakk [ rzeczownik ] = lak
segment [ rzeczownik ] = segment
segment [ rzeczownik ] = wycinek
segment [ rzeczownik ] = odcinek
segne [ czasownik ] = upadać
segne [ czasownik ] = zapadać
sei [ rzeczownik ] = czarniak
seidel [ rzeczownik ] = kufel
seier [ rzeczownik ] = wiktoria
seier [ rzeczownik ] = sukces
seier [ rzeczownik ] = triumf
seier [ rzeczownik ] = zwycięstwo
seig [ przymiotnik ] = twardy
seig [ przymiotnik ] = gęsty
seil [ rzeczownik ] = postronek
seil [ rzeczownik ] = powróz
seil [ rzeczownik ] = sznur
seil [ rzeczownik ] = żagiel
seil [ rzeczownik ] = lina
seile [ czasownik ] = żeglować
sein [ rzeczownik ] = rodzicielstwo
sein [ rzeczownik ] = stworzenie
sein [ rzeczownik ] = sygnał
sein [ rzeczownik ] = znak
sein [ rzeczownik ] = egzystencja
sein [ rzeczownik ] = byt
sein [ rzeczownik ] = istnienie
sein [ rzeczownik ] = istota
sekk [ rzeczownik ] = plądrowanie
sekk [ rzeczownik ] = wór
sekk [ rzeczownik ] = worek
sekkepipe [ rzeczownik ] = kobza
sekresjon [ rzeczownik ] = wydzielanie
sekret [ rzeczownik ] = wydzielina
sekret [ rzeczownik ] = wydzielanie
seksjon [ rzeczownik ] = rozdział
seksjon [ rzeczownik ] = punkt
seksjon [ rzeczownik ] = rozcinanie
seksjon [ rzeczownik ] = podrozdział
seksjon [ rzeczownik ] = sekcja
seksjon [ rzeczownik ] = dział
seksjon [ rzeczownik ] = fragment
seksjon [ rzeczownik ] = kształtownik
seksjon [ rzeczownik ] = odcinek
sekskant [ rzeczownik ] = sześciokąt
sekskant [ rzeczownik ] = sześciobok
sekskant [ rzeczownik ] = heksagon
sekstant [ rzeczownik ] = sekstant
seksualitet [ rzeczownik ] = płciowość
seksualitet [ rzeczownik ] = seksualność
seksualitet [ rzeczownik ] = seksualizm
seksuell [ przymiotnik ] = płciowy
seksuell [ przymiotnik ] = seksualny
sekt [ rzeczownik ] = sekta
sekt [ rzeczownik ] = szampan
sektor [ rzeczownik ] = sektor
sektor [ rzeczownik ] = wycinek
sektor [ rzeczownik ] = odcinek
sekund [ rzeczownik ] = sekundant
sekund [ rzeczownik ] = sekunda
sekundær [ przymiotnik ] = podrzędny
sekundær [ przymiotnik ] = wtórny
sekundær [ przymiotnik ] = dodatkowy
sekundær [ przymiotnik ] = drugorzędny
sekundær [ przymiotnik ] = drugorzędowy
sekundant [ rzeczownik ] = sekundant
sekundere [ czasownik ] = sekundować
sekvens [ rzeczownik ] = sekwencja
sekvens [ rzeczownik ] = sekwens
sekvens [ rzeczownik ] = kolejność
sekvens [ rzeczownik ] = następstwo
sel [ rzeczownik ] = foka
sele [ rzeczownik ] = uprząż
selektiv [ przymiotnik ] = selektywny
selektiv [ przymiotnik ] = wybiórczy
selen [ rzeczownik ] = selen
seletøy [ rzeczownik ] = uprząż
sege [ czasownik ] = sprzedawać
svelger [ rzeczownik ] = sprzedawca
selje [ rzeczownik ] = wierzba
selleri [ rzeczownik ] = seler
selskap [ rzeczownik ] = przyjęcie
selskap [ rzeczownik ] = uczta
selskap [ rzeczownik ] = towarzystwo
selskap [ rzeczownik ] = spółka
selskap [ rzeczownik ] = stowarzyszenie
selskap [ rzeczownik ] = związek
selskap [ rzeczownik ] = kompania
selskapelig [ przymiotnik ] = społeczny
selskapelig [ przymiotnik ] = towarzyski
sjølv [ rzeczownik ] = osobowość
sjølvbiografi [ rzeczownik ] = autobiografia
sjølvlyd [ rzeczownik ] = samogłoska
sjølvmord [ rzeczownik ] = samobójca
sjølvstyre [ rzeczownik ] = niezależność
sjølvtilfreds [ przymiotnik ] = filisterski
sjølvtilfreds [ przymiotnik ] = kołtuński
semafor [ rzeczownik ] = semafor
sement [ rzeczownik ] = cement
semester [ rzeczownik ] = półrocze
semester [ rzeczownik ] = wczasy
semester [ rzeczownik ] = semestr
semester [ rzeczownik ] = wakacje
semester [ rzeczownik ] = urlop
semester [ rzeczownik ] = ferie
semifinale [ rzeczownik ] = półfinał
semikolon [ rzeczownik ] = średnik
seminar [ rzeczownik ] = seminarium
semiologi [ rzeczownik ] = semiotyka
semiotikk [ rzeczownik ] = semiotyka
semitt [ rzeczownik ] = semita
sen [ przymiotnik ] = późny
sen [ przymiotnik ] = powolny
senat [ rzeczownik ] = senat
senator [ rzeczownik ] = sen
senator [ rzeczownik ] = senator
sende [ czasownik ] = przedkładać
sende [ rzeczownik ] = przedkładanie
sende [ rzeczownik ] = przedłożenie
sende [ czasownik ] = przysyłać
sende [ rzeczownik ] = przedstawienie
sende [ czasownik ] = przedłożyć
sende [ czasownik ] = przesłać
sende [ czasownik ] = podać
sende [ czasownik ] = posłać
sende [ czasownik ] = przesyłać
sende [ czasownik ] = przysłać
sende [ czasownik ] = posyłać
sende [ czasownik ] = rozesłać
sende [ rzeczownik ] = słanianie
sende [ czasownik ] = składać
sende [ czasownik ] = zesłać
sende [ rzeczownik ] = wysyłanie
sende [ czasownik ] = wysłać
sende [ czasownik ] = zasyłać
sende [ czasownik ] = złożyć
sende [ czasownik ] = wysyłać
sende [ czasownik ] = odtransportować
sende [ czasownik ] = nadesłać
sender [ rzeczownik ] = przekaźnik
sender [ rzeczownik ] = posłannictwo
sender [ rzeczownik ] = rozgłośnia
sender [ rzeczownik ] = audycja
sender [ rzeczownik ] = nadawca
sender [ rzeczownik ] = nadajnik
sender [ rzeczownik ] = misja
sending [ rzeczownik ] = posyłka
sending [ rzeczownik ] = przesyłka
sene [ rzeczownik ] = ścięgno
seneknute [ rzeczownik ] = ganglion
senestrekk [ rzeczownik ] = zwichnięcie
seng [ rzeczownik ] = posłanie
seng [ rzeczownik ] = dostawka
seng [ rzeczownik ] = legowisko
seng [ rzeczownik ] = łożysko
seng [ rzeczownik ] = łóżko
seng [ rzeczownik ] = łoże
senil [ przymiotnik ] = starczy
senior [ rzeczownik ] = starzec
senior [ rzeczownik ] = senior
senit [ rzeczownik ] = zenit
senke [ czasownik ] = opuszczać
senke [ czasownik ] = redukować
senke [ czasownik ] = zatopić
senke [ czasownik ] = zanurzać
senke [ czasownik ] = zniżać
senke [ czasownik ] = obniżać
sennep [ rzeczownik ] = gorczyca
sennep [ rzeczownik ] = musztarda
sensasjon [ rzeczownik ] = sensacja
sensasjon [ rzeczownik ] = uczucie
sensasjon [ rzeczownik ] = wrażenie
sensasjon [ rzeczownik ] = doznanie
sensasjon [ rzeczownik ] = ewenement
sensasjon [ rzeczownik ] = odczucie
sensasjonell [ przymiotnik ] = sensacyjny
sensibel [ przymiotnik ] = uczuciowy
sensibel [ przymiotnik ] = wrażliwy
sensibel [ przymiotnik ] = zmysłowy
sensibel [ przymiotnik ] = czuły
sensibel [ przymiotnik ] = drażliwy
sensitivitet [ rzeczownik ] = wrażliwość
sensitivitet [ rzeczownik ] = czułość
sensitivitet [ rzeczownik ] = delikatność
sensor [ rzeczownik ] = cenzor
senter [ rzeczownik ] = ośrodek
senter [ rzeczownik ] = środek
senter [ rzeczownik ] = centrum
sentimental [ przymiotnik ] = sentymentalny
sentimental [ przymiotnik ] = ckliwy
sentral [ przymiotnik ] = ośrodkowy
sentral [ przymiotnik ] = środkowy
sentral [ rzeczownik ] = centrala
sentral [ przymiotnik ] = centralny
sentral [ rzeczownik ] = centralka
sentral [ przymiotnik ] = główny
sentralisere [ czasownik ] = centralizować
sentralisering [ rzeczownik ] = centralizacja
sentralisering [ rzeczownik ] = centralizowanie
sentralvarme [ rzeczownik ] = ogrzewanie
sentrifugere [ czasownik ] = wirować
sentrum [ rzeczownik ] = ośrodek
sentrum [ rzeczownik ] = środek
sentrum [ rzeczownik ] = centrum
separasjon [ rzeczownik ] = rozdzielenie
separasjon [ rzeczownik ] = rozchodzenie
separasjon [ rzeczownik ] = rozdzielność
separasjon [ rzeczownik ] = rozdzielanie
separasjon [ rzeczownik ] = separacja
separasjon [ rzeczownik ] = rozłąka
separasjon [ rzeczownik ] = rozłączenie
separasjon [ rzeczownik ] = oddzielanie
separasjon [ rzeczownik ] = oddzielenie
separasjon [ rzeczownik ] = odseparowanie
separat [ przymiotnik ] = osobny
separat [ przymiotnik ] = pojedynczy
separat [ przymiotnik ] = odrębny
separat [ przymiotnik ] = oddzielny
september [ rzeczownik ] = wrzesień
septer [ rzeczownik ] = berło
septett [ rzeczownik ] = septet
seremoni [ rzeczownik ] = uroczystość
seremoni [ rzeczownik ] = ceremonia
serenade [ rzeczownik ] = serenada
serie [ rzeczownik ] = rząd
serie [ rzeczownik ] = seria
serie [ rzeczownik ] = szereg
serie [ rzeczownik ] = ciąg
series [ rzeczownik ] = seria
seriøs [ przymiotnik ] = poważny
seriøs [ przymiotnik ] = solenny
serpentin [ rzeczownik ] = serpentyn
serpentin [ rzeczownik ] = serpentyna
serpentin [ rzeczownik ] = żmijowiec
sersjant [ rzeczownik ] = sierżant
sertifikat [ rzeczownik ] = świadectwo
sertifikat [ rzeczownik ] = zaświadczenie
sertifikat [ rzeczownik ] = certyfikat
sertifikat [ rzeczownik ] = dyplom
serum [ rzeczownik ] = surowica
serum [ rzeczownik ] = serum
servant [ rzeczownik ] = umywalka
serve [ rzeczownik ] = serw
serve [ rzeczownik ] = serwis
servere [ czasownik ] = przedstawiać
servere [ czasownik ] = przedstawić
servere [ czasownik ] = podarować
servere [ czasownik ] = prezentować
servere [ czasownik ] = służyć
servere [ czasownik ] = usługiwać
servere [ czasownik ] = wystawiać
servere [ czasownik ] = grać
servere [ czasownik ] = darować
servere [ czasownik ] = obsługiwać
servering [ rzeczownik ] = podanie
servering [ rzeczownik ] = bar
servering [ rzeczownik ] = bufet
servering [ rzeczownik ] = obsługa
service [ rzeczownik ] = przysługa
service [ rzeczownik ] = posługa
service [ rzeczownik ] = usługa
service [ rzeczownik ] = służenie
service [ rzeczownik ] = służba
service [ rzeczownik ] = serwis
service [ rzeczownik ] = zastawa
service [ rzeczownik ] = doręczenie
service [ rzeczownik ] = obsługa
serviett [ rzeczownik ] = serwetka
serviett [ rzeczownik ] = chustka
servil [ przymiotnik ] = służalczy
servil [ przymiotnik ] = niewolniczy
servise [ rzeczownik ] = serwis
servitør [ rzeczownik ] = kelner
sesjon [ rzeczownik ] = posiedzenie
sesjon [ rzeczownik ] = sesja
sesjon [ rzeczownik ] = obrady
sesong [ rzeczownik ] = pora
sesong [ rzeczownik ] = sezon
sete [ rzeczownik ] = siedziba
sete [ rzeczownik ] = siedzenie
setning [ rzeczownik ] = twierdzenie
setning [ rzeczownik ] = teza
setning [ rzeczownik ] = sankcja
setning [ rzeczownik ] = zdanie
sett [ rzeczownik ] = stawianie
sett [ rzeczownik ] = sposób
sett [ rzeczownik ] = seria
sett [ rzeczownik ] = ustawianie
sett [ rzeczownik ] = wkładka
sett [ rzeczownik ] = wkładanie
sett [ rzeczownik ] = wprawianie
sett [ rzeczownik ] = wprawienie
sett [ rzeczownik ] = wstawianie
sett [ rzeczownik ] = wstawienie
sett [ rzeczownik ] = włożenie
sett [ rzeczownik ] = wszywka
sett [ rzeczownik ] = zgładzenie
sett [ rzeczownik ] = zamieszczenie
sett [ rzeczownik ] = zestaw
sett [ rzeczownik ] = grupa
sett [ rzeczownik ] = insert
sette [ czasownik ] = posadzić
sette [ czasownik ] = położyć
sette [ czasownik ] = siadać
sette [ czasownik ] = sadzać
sette [ czasownik ] = umieścić
sette [ czasownik ] = złożyć
sette [ czasownik ] = kłaść
setter [ rzeczownik ] = seter
setter [ rzeczownik ] = wyżeł
setter [ rzeczownik ] = nastawiacz
setter [ rzeczownik ] = odstojnik
sevje [ rzeczownik ] = sok
sex [ rzeczownik ] = płeć
sex [ rzeczownik ] = sekstans
sex [ rzeczownik ] = seks
sexy [ przymiotnik ] = seksowny
sfære [ rzeczownik ] = sfera
sfære [ rzeczownik ] = kula
sfinks [ rzeczownik ] = sfinks
si [ czasownik ] = powiedzieć
si [ rzeczownik ] = sito
si [ czasownik ] = stwierdzić
si [ czasownik ] = dopowiadać
si [ rzeczownik ] = durszlak
si [ czasownik ] = głosić
si [ czasownik ] = mówić
si [ czasownik ] = mawiać
sid [ przymiotnik ] = długi
sid [ przymiotnik ] = luźny
sid [ przymiotnik ] = obszerny
side [ rzeczownik ] = rewers
side [ rzeczownik ] = paź
side [ rzeczownik ] = strona
side [ rzeczownik ] = stronica
side [ rzeczownik ] = bok
side [ rzeczownik ] = awers
side [ rzeczownik ] = boczek
side [ rzeczownik ] = oblicze
sidegate [ rzeczownik ] = zaułek
sidelengs [ przysłówek ] = bokiem
siffer [ rzeczownik ] = szyfr
siffer [ rzeczownik ] = cyfra
siffer [ rzeczownik ] = liczba
sigar [ rzeczownik ] = cygaro
sigarett [ rzeczownik ] = papieros
sigarett [ rzeczownik ] = papierośnica
sigd [ rzeczownik ] = sierp
sige [ czasownik ] = powiedzieć
sige [ czasownik ] = głosić
sige [ czasownik ] = mówić
signa [ rzeczownik ] = oznaczenie
signa [ rzeczownik ] = podpis
signa [ rzeczownik ] = oznaka
signa [ rzeczownik ] = szyld
signa [ rzeczownik ] = skinienie
signa [ rzeczownik ] = wywieszka
signa [ rzeczownik ] = znaczek
signa [ rzeczownik ] = znak
signa [ rzeczownik ] = gest
signa [ rzeczownik ] = godło
signa [ rzeczownik ] = objaw
signa [ rzeczownik ] = napis
signal [ rzeczownik ] = przeświecanie
signal [ rzeczownik ] = podpis
signal [ rzeczownik ] = semafor
signal [ rzeczownik ] = sygnał
signal [ rzeczownik ] = znak
signal [ rzeczownik ] = zasygnalizowanie
signalement [ rzeczownik ] = rysopis
signatur [ rzeczownik ] = podpis
signatur [ rzeczownik ] = pseudonim
signatur [ rzeczownik ] = podpisanie
signatur [ rzeczownik ] = sygnatura
signere [ czasownik ] = podpisać
signere [ czasownik ] = podpisywać
signet [ rzeczownik ] = pieczątka
signet [ rzeczownik ] = sygnet
sigøynar [ rzeczownik ] = cygan
sik [ rzeczownik ] = zło
sik [ rzeczownik ] = dolegliwość
sikker [ przymiotnik ] = pewny
sikker [ przymiotnik ] = wiarygodny
sikker [ przymiotnik ] = bezpieczny
sikker [ przymiotnik ] = niejaki
sikker [ przymiotnik ] = niezawodny
sikkert [ przysłówek ] = pewnie
sikkert [ przysłówek ] = bezpiecznie
sikkert [ przysłówek ] = chyba
sikksakk [ rzeczownik ] = zygzak
sikle [ czasownik ] = ślinić
sikle [ czasownik ] = bzdurzyć
sikori [ rzeczownik ] = cykoria
sikre [ rzeczownik ] = upewnienie
sikre [ czasownik ] = upewnić
sikre [ czasownik ] = upewniać
sikre [ czasownik ] = ubezpieczać
sikre [ czasownik ] = twierdzić
sikre [ czasownik ] = ubezpieczyć
sikre [ rzeczownik ] = zadbanie
sikre [ czasownik ] = zapewnić
sikre [ czasownik ] = zabezpieczyć
sikre [ czasownik ] = zabezpieczać
sikre [ czasownik ] = zapewniać
sikre [ czasownik ] = gwarantować
sikring [ rzeczownik ] = ubezpieczenie
sikring [ rzeczownik ] = zabezpieczenie
sikring [ rzeczownik ] = bezpiecznik
sikring [ rzeczownik ] = lamelka
sikt [ rzeczownik ] = pojęcie
sikt [ rzeczownik ] = widok
sikt [ rzeczownik ] = sito
sikt [ rzeczownik ] = widoczność
sikt [ rzeczownik ] = kadencja
sikte [ rzeczownik ] = pole
sikte [ czasownik ] = przesiewać
sikte [ rzeczownik ] = widok
sikte [ czasownik ] = siać
sikte [ rzeczownik ] = wygląd
sikte [ czasownik ] = wycelować
sikte [ rzeczownik ] = cel
sikte [ czasownik ] = celować
sikte [ rzeczownik ] = celownik
sikte [ czasownik ] = dążyć
sikte [ rzeczownik ] = mina
sikte [ czasownik ] = mierzyć
sil [ rzeczownik ] = przetak
sil [ rzeczownik ] = przesącz
sil [ rzeczownik ] = próg
sil [ rzeczownik ] = sitko
sil [ rzeczownik ] = sito
sil [ rzeczownik ] = cedzak
sil [ rzeczownik ] = durszlak
sil [ rzeczownik ] = cedzidło
sild [ rzeczownik ] = śledź
sildre [ rzeczownik ] = skalnica
sile [ czasownik ] = przecedzać
sile [ czasownik ] = przesiać
sile [ czasownik ] = cedzić
sile [ czasownik ] = filtrować
silhuett [ rzeczownik ] = sylwetka
silhuett [ rzeczownik ] = kontur
silikat [ rzeczownik ] = sylikat
silikat [ rzeczownik ] = krzemian
silisium [ rzeczownik ] = sylikon
silisium [ rzeczownik ] = krzem
silke [ rzeczownik ] = jedwab
silo [ rzeczownik ] = silos
silregn [ rzeczownik ] = ulewa
simpel [ przymiotnik ] = ordynarny
simpel [ przymiotnik ] = prosty
simpel [ przymiotnik ] = prostacki
simpel [ przymiotnik ] = podły
simpel [ przymiotnik ] = skromny
simpel [ przymiotnik ] = zwykły
simpel [ przymiotnik ] = zwyczajny
simpel [ przymiotnik ] = wulgarny
simpel [ przymiotnik ] = głupi
simpel [ przymiotnik ] = durny
simpel [ przymiotnik ] = łatwy
simpel [ przymiotnik ] = naiwny
simulant [ rzeczownik ] = symulant
simulere [ czasownik ] = udawać
simulere [ czasownik ] = symulować
sin [ rzeczownik ] = tamten
sin [ rzeczownik ] = ten
sin [ rzeczownik ] = dusza
sin [ rzeczownik ] = który
sinders [ rzeczownik ] = koks
sindig [ przymiotnik ] = spokojny
singel [ rzeczownik ] = żwir
singel [ rzeczownik ] = bulwar
single [ przymiotnik ] = pojedynczy
single [ rzeczownik ] = jedynka
single [ przymiotnik ] = jednolity
single [ rzeczownik ] = kawaler
sink [ rzeczownik ] = cynk
sink [ rzeczownik ] = cynkowanie
sinn [ rzeczownik ] = okazja
sinn [ rzeczownik ] = poczucie
sinn [ rzeczownik ] = rozum
sinn [ rzeczownik ] = sens
sinn [ rzeczownik ] = usposobienie
sinn [ rzeczownik ] = sposobność
sinn [ rzeczownik ] = umysł
sinn [ rzeczownik ] = znaczenie
sinn [ rzeczownik ] = zmysł
sinn [ rzeczownik ] = duch
sinn [ rzeczownik ] = dusza
sinn [ rzeczownik ] = myśl
sinn [ rzeczownik ] = nastawienie
sinn [ rzeczownik ] = myślenie
sinne [ rzeczownik ] = poczucie
sinne [ rzeczownik ] = umysł
sinne [ rzeczownik ] = zmysł
sinne [ rzeczownik ] = zagniewanie
sinne [ rzeczownik ] = złość
sinne [ rzeczownik ] = zdolność
sinne [ rzeczownik ] = gniew
sinne [ rzeczownik ] = duch
sinnelag [ rzeczownik ] = usposobienie
sinnrik [ przymiotnik ] = pomysłowy
sinnsbevegelse [ rzeczownik ] = poruszenie
sinnsbevegelse [ rzeczownik ] = podniecenie
sinnsbevegelse [ rzeczownik ] = ożywienie
sinnsbevegelse [ rzeczownik ] = wzburzenie
sinnsbevegelse [ rzeczownik ] = wzruszenie
sinnsbevegelse [ rzeczownik ] = emocja
sinnsbevegelse [ rzeczownik ] = agitacja
sinnsbevegelse [ rzeczownik ] = niepokój
sinnstilstand [ rzeczownik ] = stan
sinnstilstand [ rzeczownik ] = nastrój
sinober [ rzeczownik ] = cynober
sint [ przymiotnik ] = święty
sint [ przymiotnik ] = zły
sint [ przymiotnik ] = gniewny
sinus [ rzeczownik ] = sinus
sinus [ rzeczownik ] = zatoka
sirene [ rzeczownik ] = syrena
sirene [ rzeczownik ] = buczek
siriss [ rzeczownik ] = świerszcz
sirkel [ rzeczownik ] = okrąg
sirkel [ rzeczownik ] = koło
sirkel [ rzeczownik ] = krąg
sirkel [ rzeczownik ] = kółko
sirkel [ rzeczownik ] = obwód
sirkulasjon [ rzeczownik ] = cyrkulacja
sirkulasjon [ rzeczownik ] = obieg
sirkulasjon [ rzeczownik ] = krążenie
sirkulere [ czasownik ] = cyrkulować
sirkus [ rzeczownik ] = cyrk
sirlig [ przymiotnik ] = wykwintny
sirlig [ przymiotnik ] = elegancki
sirup [ rzeczownik ] = ulepek
sirup [ rzeczownik ] = syrop
sirup [ rzeczownik ] = melasa
sisik [ rzeczownik ] = czyżyk
sist [ przymiotnik ] = ostatni
sist [ przymiotnik ] = ostateczny
sisu [ rzeczownik ] = wytrwałość
sitat [ rzeczownik ] = referencja
sitat [ rzeczownik ] = ceduła
sitat [ rzeczownik ] = cytat
sitat [ rzeczownik ] = odniesienie
sitat [ rzeczownik ] = odwołanie
sitat [ rzeczownik ] = odnośnik
sitere [ czasownik ] = przytaczać
sitere [ czasownik ] = pozywać
sitere [ czasownik ] = powoływać
sitere [ czasownik ] = cytować
sitre [ czasownik ] = trząść
sitre [ czasownik ] = drżeć
sitron [ rzeczownik ] = brzydula
sitron [ rzeczownik ] = cytryna
sitte [ rzeczownik ] = przyzwyczajenie
sitte [ czasownik ] = siedzieć
sitte [ rzeczownik ] = zwyczaj
sitte [ rzeczownik ] = nawyk
sitte [ rzeczownik ] = obyczaj
sitteplass [ rzeczownik ] = siedzenie
sitteplass [ rzeczownik ] = miejsce
situasjon [ rzeczownik ] = położenie
situasjon [ rzeczownik ] = posada
situasjon [ rzeczownik ] = sytuacja
situasjon [ rzeczownik ] = miejsce
siv [ rzeczownik ] = trzcinka
siv [ rzeczownik ] = trzcina
siv [ rzeczownik ] = stroik
sive [ czasownik ] = przeciekać
sive [ czasownik ] = podsiąkać
sive [ czasownik ] = sączyć
sivil [ przymiotnik ] = cywilny
sivilisasjon [ rzeczownik ] = cywilizacja
sivilisasjon [ rzeczownik ] = kultura
sivilisere [ czasownik ] = uspołecznić
sivilisere [ czasownik ] = ucywilizować
sivilisere [ czasownik ] = cywilizować
sivilist [ rzeczownik ] = cywil
sjåfør [ rzeczownik ] = przewód
sjåfør [ rzeczownik ] = przewodnik
sjåfør [ rzeczownik ] = szofer
sjåfør [ rzeczownik ] = kierownik
sjåfør [ rzeczownik ] = kierowca
sjåfør [ rzeczownik ] = konduktor
sjakal [ rzeczownik ] = szakal
sjakett [ rzeczownik ] = żakiet
sjakk [ rzeczownik ] = szachista
sjakk [ rzeczownik ] = szachy
sjakt [ rzeczownik ] = szyb
sjal [ rzeczownik ] = szal
sjal [ rzeczownik ] = harówka
sjal [ rzeczownik ] = chusta
sjalottløk [ rzeczownik ] = szalotka
sjalu [ przymiotnik ] = zazdrosny
sjampinjong [ rzeczownik ] = pieczarka
sjampinjong [ rzeczownik ] = grzyb
sjampinjong [ rzeczownik ] = grzybek
sjampo [ rzeczownik ] = szampon
sjangle [ czasownik ] = zataczać
sjanse [ rzeczownik ] = okazja
sjanse [ rzeczownik ] = szansa
sjargong [ rzeczownik ] = żargon
sjarlatan [ rzeczownik ] = szarlatan
sjarm [ rzeczownik ] = powab
sjarm [ rzeczownik ] = urzeczenie
sjarm [ rzeczownik ] = wdzięk
sjarm [ rzeczownik ] = urok
sjarm [ rzeczownik ] = maskota
sjarm [ rzeczownik ] = oczarowanie
sjasmin [ rzeczownik ] = jaśmin
sjattering [ rzeczownik ] = cień
sjattering [ rzeczownik ] = odcień
sjau [ rzeczownik ] = harówka
sjau [ rzeczownik ] = hałas
sjau [ rzeczownik ] = krzątanina
sjåvinisme [ rzeczownik ] = szowinizm
sjef [ rzeczownik ] = pryncypał
sjef [ rzeczownik ] = szef
sjef [ rzeczownik ] = rozkazodawca
sjef [ rzeczownik ] = zwierzchnik
sjef [ rzeczownik ] = dowódca
sjef [ rzeczownik ] = komandor
sjeik [ rzeczownik ] = szejk
sjekk [ rzeczownik ] = szach
sjekk [ rzeczownik ] = sprawdzian
sjekk [ rzeczownik ] = sprawdzenie
sjekk [ rzeczownik ] = sprawdzanie
sjekk [ rzeczownik ] = czek
sjekk [ rzeczownik ] = odbojnica
sjel [ rzeczownik ] = dusza
sjel [ rzeczownik ] = duch
sjeldan [ przymiotnik ] = krwisty
sjeldan [ przymiotnik ] = nieczęsty
sjeldan [ przymiotnik ] = niepowszedni
sjenanse [ rzeczownik ] = nieśmiałość
sjenere [ czasownik ] = przeszkadzać
sjenere [ czasownik ] = trapić
sjenere [ czasownik ] = dręczyć
sjenere [ czasownik ] = dokuczać
sjenerøs [ przymiotnik ] = szczodry
sjenerøs [ przymiotnik ] = wspaniałomyślny
sjenert [ przymiotnik ] = pierzchliwy
sjenert [ przymiotnik ] = płochliwy
sjenert [ przymiotnik ] = skromny
sjenert [ przymiotnik ] = trwożny
sjenert [ przymiotnik ] = trwożliwy
sjenert [ przymiotnik ] = wstydliwy
sjenert [ przymiotnik ] = bojaźliwy
sjenert [ przymiotnik ] = lękliwy
sjette [ przymiotnik ] = szósty
sjimpanse [ rzeczownik ] = szympans
sjiraff [ rzeczownik ] = żyrafa
sjø [ rzeczownik ] = jezioro
sjø [ rzeczownik ] = morze
sjøfart [ rzeczownik ] = żegluga
sjøfart [ rzeczownik ] = nawigacja
sjofel [ przymiotnik ] = podły
sjofel [ przymiotnik ] = szmatławy
sjofel [ przymiotnik ] = błazeński
sjofel [ przymiotnik ] = niegodny
sjøhest [ rzeczownik ] = pławikonik
sjøkart [ rzeczownik ] = mapa
sjokk [ rzeczownik ] = szok
sjokk [ rzeczownik ] = wstrząśnienie
sjokk [ rzeczownik ] = wstrząs
sjokk [ rzeczownik ] = wstrząśnięcie
sjokkere [ czasownik ] = zaszokować
sjokolade [ rzeczownik ] = czekolada
sjokolade [ rzeczownik ] = czekoladka
sjøløve [ rzeczownik ] = uchatka
sjømann [ rzeczownik ] = żeglarz
sjømann [ rzeczownik ] = marynarz
sjømann [ rzeczownik ] = majtek
sjømerke [ rzeczownik ] = znak
sjømerke [ rzeczownik ] = boja
sjonglere [ rzeczownik ] = żonglowanie
sjonglere [ czasownik ] = żonglować
sjonglør [ rzeczownik ] = żongler
sjonglør [ rzeczownik ] = kuglarz
sjøstjerne [ rzeczownik ] = rozgwiazda
sjøtunge [ rzeczownik ] = flądra
skabb [ rzeczownik ] = świerzb
skade [ czasownik ] = ranić
skade [ rzeczownik ] = pokaleczenie
skade [ rzeczownik ] = szkodliwość
skade [ czasownik ] = uszkodzić
skade [ rzeczownik ] = uraz
skade [ rzeczownik ] = szwank
skade [ rzeczownik ] = uszkodzenie
skade [ rzeczownik ] = skrzywdzenie
skade [ rzeczownik ] = szkoda
skade [ rzeczownik ] = sroka
skade [ rzeczownik ] = uszko
skade [ rzeczownik ] = uszkadzanie
skade [ rzeczownik ] = strata
skade [ rzeczownik ] = uszczerbek
skade [ rzeczownik ] = ujma
skade [ rzeczownik ] = urażenie
skade [ czasownik ] = szkodzić
skade [ rzeczownik ] = stłuczenie
skade [ czasownik ] = uszkadzać
skade [ rzeczownik ] = zranienie
skade [ czasownik ] = zaszkodzić
skade [ czasownik ] = zepsuć
skade [ rzeczownik ] = zło
skade [ rzeczownik ] = cykada
skade [ czasownik ] = boleć
skade [ rzeczownik ] = nieszczęście
skade [ rzeczownik ] = obraza
skade [ czasownik ] = nadwerężyć
skade [ czasownik ] = krzywdzić
skade [ czasownik ] = kancerować
skade [ rzeczownik ] = krzywda
skade [ rzeczownik ] = krzywdzenie
skadefro [ przymiotnik ] = zawistny
skadefro [ przymiotnik ] = złośliwy
skadefryd [ rzeczownik ] = zawiść
skadefryd [ rzeczownik ] = złośliwość
skadelig [ przymiotnik ] = szkodliwy
skadelig [ przymiotnik ] = złośliwy
skadeserstatning [ rzeczownik ] = rekompensata
skadeserstatning [ rzeczownik ] = odszkodowanie
skaffe [ czasownik ] = sprowadzić
skaffe [ czasownik ] = zaopatrzyć
skaffe [ czasownik ] = zdobyć
skaffe [ czasownik ] = dostać
skaffe [ czasownik ] = nabyć
skafott [ rzeczownik ] = szafot
skaft [ rzeczownik ] = rękojeść
skaft [ rzeczownik ] = rączka
skaft [ rzeczownik ] = promień
skaft [ rzeczownik ] = uchwyt
skaft [ rzeczownik ] = trzonek
skaft [ rzeczownik ] = trzon
skaft [ rzeczownik ] = dyszel
skaft [ rzeczownik ] = drążek
skaft [ rzeczownik ] = drzewce
skaft [ rzeczownik ] = łodyga
skaft [ rzeczownik ] = klamka
skål [ rzeczownik ] = podstawka
skål [ rzeczownik ] = waza
skål [ rzeczownik ] = toast
skål [ rzeczownik ] = spodek
skål [ rzeczownik ] = zagłębie
skål [ rzeczownik ] = czara
skål [ rzeczownik ] = basen
skål [ rzeczownik ] = czarka
skål [ rzeczownik ] = miska
skål [ rzeczownik ] = miednica
skala [ rzeczownik ] = podziałka
skala [ rzeczownik ] = skorupa
skala [ rzeczownik ] = widmo
skala [ rzeczownik ] = skorupka
skala [ rzeczownik ] = sroka
skala [ rzeczownik ] = skala
skala [ rzeczownik ] = gama
skala [ rzeczownik ] = muszelka
skala [ rzeczownik ] = łupina
skala [ rzeczownik ] = muszla
skåle [ czasownik ] = podzelować
skalk [ rzeczownik ] = kromka
skalk [ rzeczownik ] = melonik
skall [ rzeczownik ] = skóra
skall [ rzeczownik ] = skórka
skall [ rzeczownik ] = skorupka
skall [ rzeczownik ] = szczekanie
skall [ rzeczownik ] = łuska
skall [ rzeczownik ] = kora
skall [ rzeczownik ] = łupina
skalle [ rzeczownik ] = plasterek
skalle [ rzeczownik ] = płatek
skalle [ rzeczownik ] = czaszka
skalle [ czasownik ] = łuszczyć
skalle [ czasownik ] = odpryskiwać
skallet [ przymiotnik ] = łysy
skalp [ rzeczownik ] = skalp
skalpell [ rzeczownik ] = skalpel
skåltale [ rzeczownik ] = toast
skam [ rzeczownik ] = sromota
skam [ rzeczownik ] = srom
skam [ rzeczownik ] = zakała
skam [ rzeczownik ] = wstyd
skam [ rzeczownik ] = hańba
skam [ rzeczownik ] = hańbienie
skam [ rzeczownik ] = blamaż
skam [ rzeczownik ] = dyshonor
skam [ rzeczownik ] = bezczeszczenie
skam [ rzeczownik ] = niełaska
skam [ rzeczownik ] = kompromitacja
skamme [ czasownik ] = zawstydzić
skamme [ czasownik ] = wstydzić
skammel [ rzeczownik ] = taboret
skammel [ rzeczownik ] = stołek
skammelig [ przymiotnik ] = haniebny
skammelig [ przymiotnik ] = niechlubny
skandale [ rzeczownik ] = skandal
skandale [ rzeczownik ] = zgorszenie
skandale [ rzeczownik ] = awantura
skandale [ rzeczownik ] = afera
skandale [ rzeczownik ] = granda
skandaløs [ przymiotnik ] = skandaliczny
skandinavisk [ przymiotnik ] = skandynawski
skåne [ czasownik ] = darować
skåne [ czasownik ] = nachylać
skanse [ rzeczownik ] = szaniec
skap [ rzeczownik ] = szafa
skap [ rzeczownik ] = usposobienie
skap [ rzeczownik ] = szafka
skap [ rzeczownik ] = humor
skap [ rzeczownik ] = charakter
skap [ rzeczownik ] = nastrój
skap [ rzeczownik ] = kredens
skape [ czasownik ] = tworzyć
skape [ czasownik ] = stwarzać
skape [ czasownik ] = ukształtować
skape [ czasownik ] = stworzyć
skape [ czasownik ] = utworzyć
skape [ czasownik ] = wytwarzać
skaper [ rzeczownik ] = stwór
skaper [ rzeczownik ] = tworzenie
skaper [ rzeczownik ] = stwórca
skaper [ rzeczownik ] = twórca
skar [ rzeczownik ] = otwór
skar [ rzeczownik ] = szpara
skar [ rzeczownik ] = nożyczki
skar [ rzeczownik ] = nożyce
skår [ rzeczownik ] = ułamek
skår [ rzeczownik ] = urywek
skår [ rzeczownik ] = odłamek
skår [ rzeczownik ] = kawałek
skår [ rzeczownik ] = nacięcie
skare [ rzeczownik ] = rzesza
skare [ rzeczownik ] = gromada
skarlaken [ rzeczownik ] = szkarłat
skarp [ przymiotnik ] = przenikliwy
skarp [ przymiotnik ] = przebiegły
skarp [ przymiotnik ] = ostry
skarp [ przymiotnik ] = spiczasty
skarp [ przymiotnik ] = skory
skarp [ przymiotnik ] = szorstki
skarp [ przymiotnik ] = rozumny
skarp [ przymiotnik ] = strojny
skarp [ przymiotnik ] = sprytny
skarp [ przymiotnik ] = zręczny
skarp [ przymiotnik ] = wyraźny
skarp [ przymiotnik ] = zwinny
skarp [ przymiotnik ] = wytworny
skarp [ przymiotnik ] = dotkliwy
skarp [ przymiotnik ] = gwałtowny
skarp [ przymiotnik ] = elegancki
skarp [ przymiotnik ] = bystry
skarp [ przymiotnik ] = chętny
skarp [ przymiotnik ] = bolesny
skarp [ rzeczownik ] = krzyżyk
skarp [ przymiotnik ] = mądry
skarp [ przymiotnik ] = kąśliwy
skarpretter [ rzeczownik ] = kat
skarv [ rzeczownik ] = połączenie
skarv [ rzeczownik ] = szelma
skarv [ rzeczownik ] = staw
skarv [ rzeczownik ] = tokarka
skarv [ rzeczownik ] = spoina
skarv [ rzeczownik ] = styk
skarv [ rzeczownik ] = złącze
skarv [ rzeczownik ] = gałgan
skarv [ rzeczownik ] = kormoran
skarv [ rzeczownik ] = łotr
skatt [ rzeczownik ] = podatek
skatt [ rzeczownik ] = opodatkowanie
skatt [ rzeczownik ] = skarb
skatt [ rzeczownik ] = taksa
skatt [ rzeczownik ] = celnik
skatte [ czasownik ] = pozbawić
skatte [ czasownik ] = poważać
skatte [ czasownik ] = opodatkować
skatte [ czasownik ] = cenić
skattkammer [ rzeczownik ] = skarbiec
skaut [ rzeczownik ] = chustka
skavank [ rzeczownik ] = wada
skavank [ rzeczownik ] = defekt
skavank [ rzeczownik ] = mankament
skavl [ rzeczownik ] = zaspa
skepsis [ rzeczownik ] = sceptycyzm
skeptisk [ przymiotnik ] = sceptyczny
sketsj [ rzeczownik ] = skecz
sketsj [ rzeczownik ] = teatr
ski [ rzeczownik ] = narta
ski [ rzeczownik ] = narciarstwo
skifer [ rzeczownik ] = dachówka
skifer [ rzeczownik ] = iłołupek
skifer [ rzeczownik ] = łupek
skift [ rzeczownik ] = zmiana
skift [ rzeczownik ] = odmiana
skifte [ rzeczownik ] = podział
skifte [ rzeczownik ] = zmiana
skikk [ rzeczownik ] = stan
skikk [ rzeczownik ] = zachowanie
skikk [ rzeczownik ] = zwyczaj
skikk [ rzeczownik ] = obyczaj
skikkelse [ rzeczownik ] = postać
skikkelse [ rzeczownik ] = figura
skikkelse [ rzeczownik ] = kształt
skilderhus [ rzeczownik ] = strażnica
skildre [ czasownik ] = opisać
skildre [ czasownik ] = zobrazować
skildring [ rzeczownik ] = opis
skildring [ rzeczownik ] = zobrazowanie
skimle [ czasownik ] = przecinać
skimle [ czasownik ] = rozdzielać
skimle [ rzeczownik ] = podział
skimle [ rzeczownik ] = odróżnienie
skilpadde [ rzeczownik ] = żółw
skilsmisse [ rzeczownik ] = rozwód
skilt [ rzeczownik ] = szyld
skilt [ rzeczownik ] = wywieszka
skilt [ rzeczownik ] = znak
skilt [ rzeczownik ] = godło
skiltvakt [ rzeczownik ] = straż
skiltvakt [ rzeczownik ] = warta
skingre [ czasownik ] = piszczeć
skinke [ rzeczownik ] = szynka
skinn [ rzeczownik ] = pozór
skinn [ rzeczownik ] = światło
skinn [ rzeczownik ] = skórka
skinn [ rzeczownik ] = sierść
skinn [ rzeczownik ] = skóra
skinn [ rzeczownik ] = futro
skinn [ rzeczownik ] = blask
skinn [ rzeczownik ] = futerko
skinn [ rzeczownik ] = kożuch
skinne [ rzeczownik ] = szyna
skinne [ czasownik ] = świecić
skinne [ czasownik ] = błyszczeć
skinne [ rzeczownik ] = kożuch
skinne [ czasownik ] = lśnić
skinnhellig [ przymiotnik ] = świętoszkowaty
skinnhellig [ przymiotnik ] = obłudny
skinntryte [ rzeczownik ] = czernica
skip [ rzeczownik ] = podryg
skip [ rzeczownik ] = pomijanie
skip [ rzeczownik ] = pominięcie
skip [ rzeczownik ] = okręt
skip [ rzeczownik ] = szkuner
skip [ rzeczownik ] = statek
skip [ rzeczownik ] = budynek
skip [ rzeczownik ] = liniowiec
skip [ rzeczownik ] = naczynie
skipper [ rzeczownik ] = szyper
skipper [ rzeczownik ] = kapitan
skipsbyggeri [ rzeczownik ] = stocznia
skipsfart [ rzeczownik ] = żegluga
skipsfart [ rzeczownik ] = żeglarstwo
skipsfart [ rzeczownik ] = nawigacja
skipsverft [ rzeczownik ] = stocznia
skisport [ rzeczownik ] = narciarstwo
skisse [ rzeczownik ] = skecz
skisse [ rzeczownik ] = szkicowanie
skisse [ rzeczownik ] = szkic
skisse [ rzeczownik ] = zarys
skitne [ czasownik ] = osmolić
skitne [ czasownik ] = ubabrać
skitne [ czasownik ] = uświnić
skitne [ czasownik ] = ubrudzić
skitne [ czasownik ] = smolić
skitne [ czasownik ] = usmarować
skitne [ czasownik ] = uwalać
skitne [ czasownik ] = zawalać
skitne [ czasownik ] = zaświnić
skitne [ czasownik ] = zbrudzić
skitne [ czasownik ] = zapaskudzić
skitne [ czasownik ] = wybrudzić
skitne [ czasownik ] = morusać
skitne [ czasownik ] = napaskudzić
skitt [ rzeczownik ] = brud
skitten [ przymiotnik ] = podły
skitten [ przymiotnik ] = plugawy
skitten [ przymiotnik ] = sprośny
skitten [ przymiotnik ] = brudny
skitten [ przymiotnik ] = nieczysty
skitten [ przymiotnik ] = niechlujny
skive [ rzeczownik ] = płyta
skive [ rzeczownik ] = tarcza
skive [ rzeczownik ] = dysk
skive [ rzeczownik ] = krążek
skive [ rzeczownik ] = kromka
skjær [ rzeczownik ] = ostrze
skjær [ rzeczownik ] = rafa
skjær [ rzeczownik ] = połysk
skjær [ rzeczownik ] = skała
skjær [ rzeczownik ] = zabarwienie
skjær [ rzeczownik ] = błysk
skjær [ rzeczownik ] = odcień
skjær [ rzeczownik ] = lemiesz
skjær [ rzeczownik ] = odblask
skjære [ rzeczownik ] = rozcięcie
skjære [ czasownik ] = rzeźbić
skjære [ rzeczownik ] = sroka
skjære [ czasownik ] = skaleczyć
skjære [ czasownik ] = ucinać
skjære [ czasownik ] = wyrzeźbić
skjære [ czasownik ] = ciąć
skjære [ czasownik ] = obcinać
skjære [ czasownik ] = kroić
skjære [ czasownik ] = obwarować
skjærseld [ rzeczownik ] = czyściec
skje [ czasownik ] = zdarzyć
skje [ czasownik ] = wydarzyć
skje [ rzeczownik ] = łyżka
skjebne [ rzeczownik ] = predestynacja
skjebne [ rzeczownik ] = przeznaczenie
skjebne [ rzeczownik ] = fatum
skjebne [ rzeczownik ] = dola
skjebne [ rzeczownik ] = los
skjebnesvanger [ przymiotnik ] = fatalny
skjede [ rzeczownik ] = pochwa
skjede [ rzeczownik ] = futerał
skjegg [ rzeczownik ] = zarost
skjegg [ rzeczownik ] = broda
skjele [ czasownik ] = zezować
skjelett [ rzeczownik ] = skeleton
skjelett [ rzeczownik ] = szkielet
skjelett [ rzeczownik ] = kościotrup
skjelett [ rzeczownik ] = kościec
skjell [ rzeczownik ] = skorupa
skjell [ rzeczownik ] = łuska
skjell [ rzeczownik ] = muszla
skjellakk [ rzeczownik ] = szelak
skjelle [ czasownik ] = zwymyślać
skjelle [ czasownik ] = łajać
skjellsord [ rzeczownik ] = obelga
skjelm [ rzeczownik ] = szelma
skjelm [ rzeczownik ] = łotr
skjelve [ czasownik ] = trząść
skjelve [ czasownik ] = zadrżeć
skjelve [ czasownik ] = dygotać
skjelve [ czasownik ] = drżeć
skjema [ rzeczownik ] = schemat
skjema [ rzeczownik ] = wzór
skjema [ rzeczownik ] = blankiet
skjema [ rzeczownik ] = formularz
skjematisk [ przymiotnik ] = schematyczny
skjemme [ czasownik ] = zdeformować
skjemme [ czasownik ] = zepsuć
skjemme [ czasownik ] = zniszczyć
skjemt [ rzeczownik ] = żart
skjemt [ rzeczownik ] = dowcip
skjendig [ przymiotnik ] = haniebny
skjenk [ rzeczownik ] = prezent
skjenk [ rzeczownik ] = dar
skjenk [ rzeczownik ] = bufet
skjenk [ rzeczownik ] = napój
skjenk [ rzeczownik ] = kredens
skjenke [ czasownik ] = podarować
skjenke [ czasownik ] = rozlewać
skjenke [ czasownik ] = darować
skjenke [ czasownik ] = nalewać
skjenke [ czasownik ] = obdarzyć
skjenke [ czasownik ] = nalać
skjenn [ rzeczownik ] = połajanie
skjenn [ rzeczownik ] = zbesztanie
skjenn [ rzeczownik ] = besztanie
skjeppe [ rzeczownik ] = buszel
skjerf [ rzeczownik ] = szalik
skjerf [ rzeczownik ] = szal
skjerf [ rzeczownik ] = fular
skjerf [ rzeczownik ] = chustka
skjerm [ rzeczownik ] = zasłona
skjerm [ rzeczownik ] = abażur
skjerm [ rzeczownik ] = ekran
skjerme [ czasownik ] = wyświetlać
skjerpe [ czasownik ] = ostrzyć
skjelv [ przymiotnik ] = skośny
skjelv [ przymiotnik ] = ukośny
skjelv [ przymiotnik ] = krzywy
skjørd [ rzeczownik ] = łono
skjold [ rzeczownik ] = osłona
skjold [ rzeczownik ] = puklerz
skjold [ rzeczownik ] = tarcza
skjold [ rzeczownik ] = tarczka
skjønn [ przymiotnik ] = piękny
skjønn [ przymiotnik ] = przystojny
skjønn [ rzeczownik ] = orzeczenie
skjønn [ rzeczownik ] = uznaniowość
skjønn [ przymiotnik ] = urodziwy
skjønn [ rzeczownik ] = wyrok
skjønn [ przymiotnik ] = dorodny
skjønn [ przymiotnik ] = cienki
skjønn [ rzeczownik ] = dyskrecja
skjønn [ przymiotnik ] = nadobny
skjønn [ przymiotnik ] = ładny
skjønne [ czasownik ] = pojąć
skjønne [ czasownik ] = rozumieć
skjønne [ czasownik ] = zrozumieć
skjønnlitteratur [ rzeczownik ] = powieść
skjønnlitteratur [ rzeczownik ] = fikcja
skjønt [ spójnik ] = aczkolwiek
skjønt [ spójnik ] = chociaż
skjør [ przymiotnik ] = słaby
skjør [ przymiotnik ] = wątły
skjør [ przymiotnik ] = delikatny
skjør [ przymiotnik ] = łamliwy
skjør [ przymiotnik ] = kruchy
skjørbuk [ rzeczownik ] = szkorbut
skjørt [ rzeczownik ] = poła
skjørt [ rzeczownik ] = spódnica
skjørt [ rzeczownik ] = spódniczka
skjørt [ rzeczownik ] = kiecka
skjorte [ rzeczownik ] = podkoszulek
skjorte [ rzeczownik ] = bluzka
skjorte [ rzeczownik ] = koszulka
skjorte [ rzeczownik ] = koszula
skjøne [ rzeczownik ] = plisa
skjøtsel [ rzeczownik ] = opieka
skjøtsel [ rzeczownik ] = troska
skjøtsel [ rzeczownik ] = dbałość
skjul [ rzeczownik ] = schowek
skjul [ rzeczownik ] = szopa
skjul [ rzeczownik ] = ukrycie
skjul [ rzeczownik ] = ukrywanie
skjul [ rzeczownik ] = buda
skjule [ czasownik ] = schować
skjule [ czasownik ] = ukryć
skli [ rzeczownik ] = poślizg
skli [ rzeczownik ] = ślizganie
skli [ czasownik ] = ślizgać
skli [ czasownik ] = wsuwać
sklie [ rzeczownik ] = zjeżdżalnia
sko [ rzeczownik ] = półbut
sko [ rzeczownik ] = podkowa
sko [ rzeczownik ] = but
sko [ rzeczownik ] = buta
sko [ rzeczownik ] = jezioro
sko [ rzeczownik ] = obuwie
skodde [ rzeczownik ] = okiennica
skodde [ rzeczownik ] = mgiełka
skodde [ rzeczownik ] = mgła
skog [ rzeczownik ] = puszcza
skog [ rzeczownik ] = zagajnik
skog [ rzeczownik ] = bór
skog [ rzeczownik ] = budulec
skog [ rzeczownik ] = drewno
skog [ rzeczownik ] = drzewo
skog [ rzeczownik ] = leśniczówka
skog [ rzeczownik ] = las
skog [ rzeczownik ] = knieja
skog [ rzeczownik ] = lasek
skogbruk [ rzeczownik ] = leśnictwo
skolastikar [ rzeczownik ] = scholastyk
skole [ rzeczownik ] = szkoła
skole [ rzeczownik ] = uczelnia
skole [ rzeczownik ] = szkółka
skole [ rzeczownik ] = sztuba
skole [ rzeczownik ] = liceum
skolebakgrunn [ rzeczownik ] = wykształcenie
skolefag [ rzeczownik ] = przedmiot
skolere [ czasownik ] = szkolić
skolere [ czasownik ] = nauczać
skoleverk [ rzeczownik ] = szkolnictwo
skolisse [ rzeczownik ] = sznurowadło
skomakar [ rzeczownik ] = szewc
skorpe [ rzeczownik ] = skorupa
skorpe [ rzeczownik ] = strup
skorpe [ rzeczownik ] = skórka
skorpion [ rzeczownik ] = skorpion
skorstein [ rzeczownik ] = komin
skotøy [ rzeczownik ] = obuwie
skovl [ rzeczownik ] = szufla
skovl [ rzeczownik ] = szufelka
skovl [ rzeczownik ] = łopata
skøyte [ rzeczownik ] = łyżwa
skøytebane [ rzeczownik ] = ślizgawka
skøytebane [ rzeczownik ] = lodowisko
skrå [ rzeczownik ] = skra
skrål [ rzeczownik ] = wrzask
skråle [ czasownik ] = wywrzaskiwać
skråle [ czasownik ] = napyskować
skrall [ rzeczownik ] = hałas
skrall [ rzeczownik ] = huk
skrall [ rzeczownik ] = łoskot
skramle [ czasownik ] = stukotać
skramle [ czasownik ] = brzęczeć
skramme [ rzeczownik ] = zadraśnięcie
skramme [ rzeczownik ] = zadrapanie
skramme [ rzeczownik ] = blizna
skråne [ czasownik ] = pochylać
skråne [ czasownik ] = nachylać
skråning [ rzeczownik ] = pochyłość
skråning [ rzeczownik ] = pochylenie
skråning [ rzeczownik ] = spadek
skråning [ rzeczownik ] = skłonność
skråning [ rzeczownik ] = stok
skråning [ rzeczownik ] = zbocze
skråning [ rzeczownik ] = brzeg
skråning [ rzeczownik ] = nachylenie
skrap [ rzeczownik ] = rupieć
skrap [ rzeczownik ] = ścinek
skrap [ rzeczownik ] = złom
skrape [ rzeczownik ] = reprymenda
skrape [ rzeczownik ] = szuranie
skrape [ rzeczownik ] = drapanie
skrape [ rzeczownik ] = draśnięcie
skraper [ rzeczownik ] = skrobacz
skraper [ rzeczownik ] = skrobaczka
skraper [ rzeczownik ] = skrobak
skraper [ rzeczownik ] = drapacz
skrapjern [ rzeczownik ] = szmelc
skråplan [ rzeczownik ] = nachylenie
skratt [ rzeczownik ] = śmiech
skratte [ czasownik ] = śmiać
skravle [ czasownik ] = paplać
skravle [ czasownik ] = szwargotać
skravle [ czasownik ] = gadać
skred [ rzeczownik ] = strzęp
skred [ rzeczownik ] = zsuw
skred [ rzeczownik ] = obsunięcie
skred [ rzeczownik ] = lawina
skrekk [ rzeczownik ] = postrach
skrekk [ rzeczownik ] = paskudnik
skrekk [ rzeczownik ] = przerażenie
skrekk [ rzeczownik ] = przestrach
skrekk [ rzeczownik ] = strach
skrekk [ rzeczownik ] = groza
skrekk [ rzeczownik ] = czupiradło
skrekk [ rzeczownik ] = koczkodan
skrekkelig [ przymiotnik ] = okropny
skrekkelig [ przymiotnik ] = straszny
skrekkelig [ przymiotnik ] = straszliwy
skrell [ rzeczownik ] = skórka
skremme [ czasownik ] = przelęknąć
skremme [ czasownik ] = przepłoszyć
skremme [ czasownik ] = przerazić
skremme [ czasownik ] = przestraszyć
skremme [ czasownik ] = postraszyć
skremme [ czasownik ] = przerażać
skremme [ czasownik ] = straszyć
skremme [ czasownik ] = trwożyć
skremme [ czasownik ] = zastraszyć
skremme [ czasownik ] = wystraszyć
skremme [ czasownik ] = zastraszać
skremme [ czasownik ] = nastraszyć
skrent [ rzeczownik ] = pochyłość
skrent [ rzeczownik ] = spadzistość
skrent [ rzeczownik ] = urwisko
skrent [ rzeczownik ] = klif
skreppe [ rzeczownik ] = tornister
skreppe [ rzeczownik ] = torba
skreppe [ rzeczownik ] = worek
skrev [ rzeczownik ] = pachwina
skrev [ rzeczownik ] = rozpadlina
skreve [ czasownik ] = rozkraczyć
skribent [ rzeczownik ] = pisarz
skribent [ rzeczownik ] = felietonista
skrible [ czasownik ] = bazgrać
skrible [ czasownik ] = gryzmolić
skride [ czasownik ] = łazić
skride [ czasownik ] = kroczyć
skrift [ rzeczownik ] = połać
skrift [ rzeczownik ] = rękopis
skrift [ rzeczownik ] = pismo
skrift [ rzeczownik ] = druk
skrift [ rzeczownik ] = broszura
skrifte [ czasownik ] = spowiadać
skrifte [ rzeczownik ] = spowiedź
skrifte [ rzeczownik ] = wyznanie
skriftebarn [ rzeczownik ] = penitent
skriftebarn [ rzeczownik ] = grzesznik
skriftlig [ rzeczownik ] = pismo
skriftlig [ rzeczownik ] = pisanie
skriftlig [ przymiotnik ] = pisemny
skriftlig [ rzeczownik ] = broszura
skriftlig [ rzeczownik ] = odpięcie
skrik [ rzeczownik ] = okrzyk
skrik [ rzeczownik ] = krzyk
skrike [ czasownik ] = piszczeć
skrike [ czasownik ] = wykrzykiwać
skrike [ czasownik ] = zawrzeszczeć
skrike [ czasownik ] = wrzeszczeć
skrike [ czasownik ] = krzyczeć
skrin [ rzeczownik ] = okrzyk
skrin [ rzeczownik ] = pudełko
skrin [ rzeczownik ] = relikwiarz
skrin [ rzeczownik ] = szkatułka
skrin [ rzeczownik ] = skarbonka
skrin [ rzeczownik ] = skrzynka
skrin [ rzeczownik ] = krzyk
skrinlegge [ czasownik ] = odłożyć
skritt [ rzeczownik ] = krok
skrive [ czasownik ] = pisać
skrive [ czasownik ] = przepisać
skrive [ czasownik ] = wypisywać
skrive [ czasownik ] = napisać
skrivebord [ rzeczownik ] = recepcja
skrivebord [ rzeczownik ] = biurko
skriver [ rzeczownik ] = drukarka
skriver [ rzeczownik ] = odpisywanie
skrog [ rzeczownik ] = strączek
skrog [ rzeczownik ] = strąk
skrog [ rzeczownik ] = kadłub
skrøpelig [ przymiotnik ] = wątły
skrøpelig [ przymiotnik ] = słaby
skrøpelig [ przymiotnik ] = delikatny
skrøpelig [ przymiotnik ] = czuły
skrøpelig [ przymiotnik ] = misterny
skrøpelig [ przymiotnik ] = łamliwy
skrøpelig [ przymiotnik ] = kruchy
skrot [ rzeczownik ] = rupieć
skrot [ rzeczownik ] = złom
skrott [ rzeczownik ] = ciało
skru [ czasownik ] = przykręcić
skru [ czasownik ] = przykręcać
skru [ czasownik ] = rozśrubować
skru [ czasownik ] = śrubować
skru [ rzeczownik ] = odkręcenie
skru [ czasownik ] = odkręcić
skru [ czasownik ] = odśrubować
skru [ czasownik ] = kręcić
skrubbe [ czasownik ] = szorować
skrue [ rzeczownik ] = pokrętka
skrue [ rzeczownik ] = śmigło
skrue [ rzeczownik ] = śrubowanie
skrue [ rzeczownik ] = śruba
skrue [ rzeczownik ] = wkręt
skrue [ rzeczownik ] = helisa
skrujern [ rzeczownik ] = śrubokręt
skrukork [ rzeczownik ] = korek
skrulokk [ rzeczownik ] = pokrywka
skrulokk [ rzeczownik ] = zakrętka
skrumpe [ czasownik ] = kurczyć
skrunøkkel [ rzeczownik ] = śrubokręt
skruppel [ rzeczownik ] = skrupuły
skryt [ rzeczownik ] = chełpliwość
skryte [ czasownik ] = przechwalać
skryte [ czasownik ] = pochwalić
skryte [ czasownik ] = chełpić
skubb [ rzeczownik ] = pchnięcie
skubb [ rzeczownik ] = sztych
skubb [ rzeczownik ] = napór
skubb [ rzeczownik ] = odrzut
skubbe [ czasownik ] = poszturchać
skubbe [ czasownik ] = potarmosić
skubbe [ czasownik ] = popychać
skubbe [ czasownik ] = posuwać
skubbe [ czasownik ] = pchać
skubbe [ czasownik ] = suwać
skubbe [ czasownik ] = nałożyć
skott [ rzeczownik ] = potomek
skott [ rzeczownik ] = uderzenie
skuff [ rzeczownik ] = szuflada
skuff [ rzeczownik ] = rysownik
skuffe [ czasownik ] = rozczarować
skuffe [ czasownik ] = rozczarowywać
skuffe [ rzeczownik ] = szufelka
skuffe [ czasownik ] = szuflować
skuffe [ rzeczownik ] = szufla
skuffe [ rzeczownik ] = szuflada
skuffe [ czasownik ] = zawieść
skuffe [ czasownik ] = zawodzić
skuffe [ rzeczownik ] = łopata
skuffelse [ rzeczownik ] = rozczarowanie
skulder [ rzeczownik ] = plecy
skulder [ rzeczownik ] = pobocze
skulder [ rzeczownik ] = ramię
skulder [ rzeczownik ] = bark
skulder [ rzeczownik ] = łopatka
skulderblad [ rzeczownik ] = łopatka
skulke [ czasownik ] = bumelować
skulle [ czasownik ] = musieć
skulpe [ rzeczownik ] = strączek
skulpe [ rzeczownik ] = strąk
skulptur [ rzeczownik ] = rzeźbiarstwo
skulptur [ rzeczownik ] = rzeźba
skum [ rzeczownik ] = pianka
skum [ rzeczownik ] = piana
skumme [ czasownik ] = pienić
skumme [ czasownik ] = szumować
skumme [ czasownik ] = zapienić
skummel [ przymiotnik ] = straszny
skummel [ przymiotnik ] = złowrogi
skummel [ przymiotnik ] = złowieszczy
skummel [ przymiotnik ] = ciemny
skummel [ przymiotnik ] = mroczny
skumring [ rzeczownik ] = szarówka
skumring [ rzeczownik ] = schyłek
skumring [ rzeczownik ] = zmierzch
skumring [ rzeczownik ] = zmrok
skumring [ rzeczownik ] = mrok
skunk [ rzeczownik ] = skunks
skur [ rzeczownik ] = rudera
skur [ rzeczownik ] = szopa
skur [ rzeczownik ] = ulewa
skur [ rzeczownik ] = zbiór
skur [ rzeczownik ] = buda
skurd [ rzeczownik ] = zbiór
skure [ czasownik ] = ścierać
skure [ czasownik ] = szorować
skure [ czasownik ] = zdrapywać
skurk [ rzeczownik ] = szelma
skurk [ rzeczownik ] = gałgan
skurk [ rzeczownik ] = łotr
skurk [ rzeczownik ] = łobuz
skurk [ rzeczownik ] = łajdak
skurk [ rzeczownik ] = nikczemnik
skurkestrek [ rzeczownik ] = szelmostwo
skurkestrek [ rzeczownik ] = łajdactwo
skurre [ czasownik ] = okratować
skurre [ czasownik ] = zgrzytać
skurre [ czasownik ] = chrypieć
skute [ rzeczownik ] = okręt
skute [ rzeczownik ] = statek
skvadron [ rzeczownik ] = szwadron
skvadron [ rzeczownik ] = eskadra
skvalp [ rzeczownik ] = plusk
skvett [ rzeczownik ] = kropla
skvettlapp [ rzeczownik ] = błotnik
sky [ rzeczownik ] = strach
sky [ czasownik ] = unikać
sky [ czasownik ] = wystrzegać
sky [ rzeczownik ] = bojaźń
sky [ rzeczownik ] = chmura
sky [ rzeczownik ] = niebo
sky [ rzeczownik ] = obłok
skydekke [ rzeczownik ] = zachmurzenie
skyet [ przymiotnik ] = pochmurny
skyet [ przymiotnik ] = mętny
skygge [ rzeczownik ] = cień
skygge [ rzeczownik ] = abażur
skygge [ rzeczownik ] = mrok
skyhøg [ przymiotnik ] = niebosiężny
skyld [ rzeczownik ] = omyłka
skyld [ rzeczownik ] = wina
skyld [ rzeczownik ] = wzgląd
skyld [ rzeczownik ] = dług
skyld [ rzeczownik ] = brak
skyld [ rzeczownik ] = błąd
skyld [ rzeczownik ] = ochrona
skylde [ czasownik ] = zawdzięczać
skyldig [ przymiotnik ] = winny
skyldig [ przymiotnik ] = winien
skyldig [ przymiotnik ] = dłużny
skyldig [ przymiotnik ] = karygodny
skyldnar [ rzeczownik ] = winowajca
skyldnar [ rzeczownik ] = dłużnik
skynde [ czasownik ] = przyśpieszać
skynde [ czasownik ] = śpieszyć
skyte [ czasownik ] = przestrzeliwać
skyte [ czasownik ] = postrzelać
skyte [ czasownik ] = przestrzelić
skyte [ czasownik ] = rozstrzelać
skyte [ czasownik ] = strzelać
skyte [ czasownik ] = upolować
skyte [ czasownik ] = zastrzelić
skyte [ czasownik ] = filmować
skyte [ czasownik ] = nakręcić
skytebane [ rzeczownik ] = strzelnica
skyteskive [ rzeczownik ] = tarcza
skyteskive [ rzeczownik ] = cel
skytevåpen [ rzeczownik ] = broń
skyting [ rzeczownik ] = strzelanie
skyting [ rzeczownik ] = strzelectwo
skyting [ rzeczownik ] = strzelnica
skyting [ rzeczownik ] = rozstrzelanie
skyting [ rzeczownik ] = supergwiazda
skyting [ rzeczownik ] = strzelanina
skyting [ rzeczownik ] = odstrzał
skytshelgen [ rzeczownik ] = patron
skyve [ czasownik ] = pchać
skyve [ czasownik ] = popychać
skyve [ czasownik ] = posuwać
slå [ czasownik ] = razić
slå [ rzeczownik ] = przestawianie
slå [ czasownik ] = podkręcać
slå [ czasownik ] = pobić
slå [ czasownik ] = przewracać
slå [ czasownik ] = pukać
slå [ czasownik ] = pokonać
slå [ czasownik ] = pokonywać
slå [ czasownik ] = uderzyć
slå [ czasownik ] = ubijać
slå [ czasownik ] = trafić
slå [ czasownik ] = walić
slå [ czasownik ] = skręcać
slå [ czasownik ] = skręcić
slå [ czasownik ] = trzaskać
slå [ rzeczownik ] = rygiel
slå [ czasownik ] = uderzać
slå [ rzeczownik ] = skręt
slå [ rzeczownik ] = zawrót
slå [ rzeczownik ] = zakręt
slå [ czasownik ] = zjawiać
slå [ rzeczownik ] = zatrzask
slå [ czasownik ] = wybijać
slå [ czasownik ] = bić
slå [ czasownik ] = nadarzyć
slå [ czasownik ] = nakręcić
slå [ czasownik ] = kosić
slåbrok [ rzeczownik ] = szlafrok
sladder [ rzeczownik ] = plotkarstwo
sladder [ rzeczownik ] = plotkowanie
sladder [ rzeczownik ] = paniusia
sladder [ rzeczownik ] = gadanie
sladder [ rzeczownik ] = gawęda
slag [ rzeczownik ] = rodzaj
slag [ rzeczownik ] = raz
slag [ rzeczownik ] = typ
slag [ rzeczownik ] = umiejętność
slag [ rzeczownik ] = rzut
slag [ rzeczownik ] = uderzanie
slag [ rzeczownik ] = walka
slag [ rzeczownik ] = uderzenie
slag [ rzeczownik ] = sprawność
slag [ rzeczownik ] = sposób
slag [ rzeczownik ] = ruch
slag [ rzeczownik ] = wprawa
slag [ rzeczownik ] = zręczność
slag [ rzeczownik ] = wzór
slag [ rzeczownik ] = gatunek
slag [ rzeczownik ] = biegłość
slag [ rzeczownik ] = bicie
slag [ rzeczownik ] = cios
slag [ rzeczownik ] = bój
slag [ rzeczownik ] = czcionka
slag [ rzeczownik ] = bitwa
slag [ rzeczownik ] = klapa
slag [ rzeczownik ] = kłótnia
slager [ rzeczownik ] = przebój
slager [ rzeczownik ] = rzeźnik
slager [ rzeczownik ] = szlagier
slagg [ rzeczownik ] = popiół
slagg [ rzeczownik ] = tomasyna
slagg [ rzeczownik ] = szlaka
slagg [ rzeczownik ] = żużel
slagg [ rzeczownik ] = żużlowanie
slagmark [ rzeczownik ] = pobojowisko
slagord [ rzeczownik ] = slogan
slagord [ rzeczownik ] = dewiza
slagord [ rzeczownik ] = hasło
slagord [ rzeczownik ] = motto
slags [ rzeczownik ] = rodzaj
slags [ rzeczownik ] = typ
slags [ rzeczownik ] = sposób
slags [ rzeczownik ] = gatunek
slagsmål [ rzeczownik ] = walka
slagsmål [ rzeczownik ] = brewerie
slagsmål [ rzeczownik ] = bijatyka
slagsmål [ rzeczownik ] = bitka
slagsmål [ rzeczownik ] = bój
slagsmål [ rzeczownik ] = bójka
slagsmål [ rzeczownik ] = burda
slagsmål [ rzeczownik ] = bitwa
slagsmål [ rzeczownik ] = kłótnia
slagverk [ rzeczownik ] = akumulator
slakk [ przymiotnik ] = luźny
slakke [ czasownik ] = popuścić
slakke [ czasownik ] = rozluźnić
slakke [ czasownik ] = zmniejszyć
slakke [ czasownik ] = zluźniać
slakke [ czasownik ] = obluzować
slakt [ rzeczownik ] = walka
slakt [ rzeczownik ] = ubój
slakt [ rzeczownik ] = rzeź
slakt [ rzeczownik ] = bitwa
slakt [ rzeczownik ] = bijatyka
slakt [ rzeczownik ] = bójka
slakt [ rzeczownik ] = bój
slakt [ rzeczownik ] = kłótnia
slakte [ czasownik ] = zarzynać
slakte [ czasownik ] = zabijać
slakte [ czasownik ] = bić
slakteri [ rzeczownik ] = rzeź
slakteri [ rzeczownik ] = rzeźnia
slakteri [ rzeczownik ] = ubojnia
slakteri [ rzeczownik ] = jatka
slakting [ rzeczownik ] = pokrewieństwo
slakting [ rzeczownik ] = rzeź
slakting [ rzeczownik ] = krewna
slalåm [ rzeczownik ] = slalom
slam [ rzeczownik ] = szlam
slam [ rzeczownik ] = błoto
slam [ rzeczownik ] = muł
slamp [ rzeczownik ] = drągal
slamp [ rzeczownik ] = dziad
slamp [ rzeczownik ] = gałgan
slamp [ rzeczownik ] = nygus
slamp [ rzeczownik ] = niemrawiec
slang [ rzeczownik ] = wąż
slang [ rzeczownik ] = rura
slang [ rzeczownik ] = slang
slang [ rzeczownik ] = tubka
slang [ rzeczownik ] = żmija
slang [ rzeczownik ] = żargon
slang [ rzeczownik ] = gwara
slang [ rzeczownik ] = dętka
slange [ rzeczownik ] = wąż
slange [ rzeczownik ] = rura
slange [ rzeczownik ] = tubka
slange [ rzeczownik ] = serpent
slange [ rzeczownik ] = żmija
slank [ przymiotnik ] = smukły
slank [ przymiotnik ] = szczupły
slank [ przymiotnik ] = wiotki
slank [ przymiotnik ] = słaby
slank [ przymiotnik ] = wątły
slank [ przymiotnik ] = strzelisty
slank [ przymiotnik ] = cienki
slank [ przymiotnik ] = lekki
slank [ przymiotnik ] = niewielki
slank [ przymiotnik ] = nieistotny
slapp [ przymiotnik ] = słaby
slapp [ przymiotnik ] = wiotki
slapp [ przymiotnik ] = leniwy
slapp [ przymiotnik ] = miękki
slapp [ przymiotnik ] = luźny
slappfisk [ rzeczownik ] = próżniak
slaps [ rzeczownik ] = breja
slaps [ rzeczownik ] = bryja
slaps [ rzeczownik ] = chlapa
slaps [ rzeczownik ] = chlapanie
slarv [ rzeczownik ] = plotkowanie
slarv [ rzeczownik ] = niedbałość
slåss [ czasownik ] = walczyć
slåss [ czasownik ] = bić
slått [ rzeczownik ] = koszenie
slave [ rzeczownik ] = niewolnik
slaveri [ rzeczownik ] = niewola
slaveri [ rzeczownik ] = niewolnictwo
slede [ rzeczownik ] = sanie
slede [ rzeczownik ] = saneczki
slede [ rzeczownik ] = sanki
slegge [ rzeczownik ] = młotek
slegge [ rzeczownik ] = młot
sleip [ przymiotnik ] = śliski
sleip [ przymiotnik ] = zręczny
sleiv [ rzeczownik ] = warząchew
sleiv [ rzeczownik ] = czerpak
sleiv [ rzeczownik ] = chochla
sleiv [ rzeczownik ] = kopyść
slekt [ rzeczownik ] = rodzina
slekt [ rzeczownik ] = płeć
slekt [ rzeczownik ] = rodzaj
slekt [ rzeczownik ] = ród
slekt [ rzeczownik ] = seks
slekt [ rzeczownik ] = familia
slekt [ rzeczownik ] = dom
slektning [ rzeczownik ] = krewniak
slektskap [ rzeczownik ] = powinowactwo
slektskap [ rzeczownik ] = pokrewieństwo
slem [ rzeczownik ] = szlem
slem [ rzeczownik ] = zły
slem [ rzeczownik ] = zło
slem [ rzeczownik ] = licho
slendrian [ rzeczownik ] = opieszałość
slendrian [ rzeczownik ] = niedbalstwo
slenge [ czasownik ] = powiewać
slenge [ czasownik ] = szwendać
slenge [ czasownik ] = rzucać
slenge [ czasownik ] = wałęsać
slenge [ czasownik ] = zrzucać
slenge [ czasownik ] = zwisać
slenge [ czasownik ] = dyndać
slenge [ czasownik ] = ciskać
slenge [ czasownik ] = kołysać
slenge [ czasownik ] = miotać
slentre [ czasownik ] = szwendać
slentre [ czasownik ] = wałęsać
slentre [ czasownik ] = zamarudzić
slentre [ czasownik ] = bałaganić
slentre [ czasownik ] = łazikować
slepebåt [ rzeczownik ] = holownik
slepenot [ rzeczownik ] = włók
slepenot [ rzeczownik ] = niewód
slepenot [ rzeczownik ] = knieja
slepphendt [ przymiotnik ] = ślamazarny
slesk [ przymiotnik ] = służalczy
slett [ przymiotnik ] = płaski
slett [ przymiotnik ] = równomierny
slett [ przymiotnik ] = równy
slett [ rzeczownik ] = usuwanie
slett [ rzeczownik ] = skasowanie
slett [ rzeczownik ] = zły
slett [ przymiotnik ] = zły
slett [ przymiotnik ] = gładki
slett [ rzeczownik ] = kasowanie
slett [ przymiotnik ] = niedobry
slett [ przymiotnik ] = marny
slette [ rzeczownik ] = równina
slette [ czasownik ] = skreślać
slette [ czasownik ] = usuwać
slette [ rzeczownik ] = wymazywanie
slette [ czasownik ] = znosić
slette [ czasownik ] = anulować
slette [ czasownik ] = kasować
slette [ rzeczownik ] = nizina
slibrig [ przymiotnik ] = sprośny
slibrig [ przymiotnik ] = nieprzyzwoity
slik [ przymiotnik ] = podobny
slik [ przymiotnik ] = taki
slik [ przysłówek ] = tak
slikke [ czasownik ] = poślinić
slikke [ czasownik ] = polizać
slikke [ czasownik ] = pędzić
slikke [ czasownik ] = lizać
slikke [ czasownik ] = oblizać
slikkepott [ rzeczownik ] = szpachla
slim [ rzeczownik ] = szlam
slim [ rzeczownik ] = śluz
slim [ rzeczownik ] = flegma
slim [ rzeczownik ] = muł
slimete [ przymiotnik ] = śluzowy
slingre [ czasownik ] = chwiać
slingre [ czasownik ] = kołysać
slingre [ czasownik ] = kręcić
slipe [ czasownik ] = ostrzyć
slipe [ czasownik ] = polerować
slipe [ czasownik ] = szlifować
slipe [ czasownik ] = ciąć
slipestein [ rzeczownik ] = osełka
slipestein [ rzeczownik ] = toczydło
slipp [ rzeczownik ] = opad
slipp [ rzeczownik ] = drop
slipp [ rzeczownik ] = kapka
slipp [ rzeczownik ] = kropla
sleppe [ czasownik ] = puszczać
slips [ rzeczownik ] = szal
slips [ rzeczownik ] = chustka
slips [ rzeczownik ] = apaszka
slips [ rzeczownik ] = kąpielówki
slips [ rzeczownik ] = krawat
slire [ rzeczownik ] = pochwa
slire [ rzeczownik ] = torebka
slit [ rzeczownik ] = rozporek
slit [ rzeczownik ] = trud
slit [ rzeczownik ] = zużycie
slit [ rzeczownik ] = zniszczenie
slit [ rzeczownik ] = harowanie
slitasje [ rzeczownik ] = otarcie
slitasje [ rzeczownik ] = zużycie
slitasje [ rzeczownik ] = wytarcie
slitasje [ rzeczownik ] = abrazja
slite [ czasownik ] = podgryzać
slite [ czasownik ] = trudzić
slite [ czasownik ] = zdzierać
slite [ czasownik ] = wygryzać
slite [ czasownik ] = niszczyć
sliter [ rzeczownik ] = szarpanie
sløke [ rzeczownik ] = dzięgiel
slokke [ czasownik ] = ugasić
slokke [ czasownik ] = wytępić
slokke [ czasownik ] = zgasić
slokne [ czasownik ] = umrzeć
slør [ rzeczownik ] = południe
slør [ rzeczownik ] = welon
slør [ rzeczownik ] = woal
slør [ rzeczownik ] = zasłona
slør [ rzeczownik ] = woalka
sløse [ czasownik ] = trwonić
sløse [ czasownik ] = marnotrawić
sløse [ czasownik ] = marnować
sløseri [ rzeczownik ] = rozrzutność
sløseri [ rzeczownik ] = marnotrawstwo
sløsing [ rzeczownik ] = trwonienie
sløsing [ rzeczownik ] = marnotrawstwo
slott [ rzeczownik ] = pałac
slott [ rzeczownik ] = zamek
slott [ rzeczownik ] = gród
sløv [ przymiotnik ] = tępy
sløv [ przymiotnik ] = matowy
sløv [ przymiotnik ] = mętny
slovakisk [ przymiotnik ] = słowiański
sløyfe [ rzeczownik ] = kokarda
sløyfe [ rzeczownik ] = muszka
sludder [ rzeczownik ] = nonsens
sluk [ rzeczownik ] = otchłań
sluke [ czasownik ] = pochłaniać
sluke [ czasownik ] = pożerać
sluke [ czasownik ] = pożreć
sluke [ czasownik ] = połykać
sluke [ czasownik ] = gulgotać
slukhals [ rzeczownik ] = żarłok
slump [ rzeczownik ] = okazja
slump [ rzeczownik ] = reszta
slump [ rzeczownik ] = pozostałość
slump [ rzeczownik ] = przypadek
slump [ rzeczownik ] = wypadek
slump [ rzeczownik ] = awaria
slump [ rzeczownik ] = ilość
slump [ rzeczownik ] = kraksa
slumre [ czasownik ] = przespać
slumre [ czasownik ] = uśpić
slumre [ czasownik ] = drzemać
slurk [ rzeczownik ] = łyk
slurv [ rzeczownik ] = niedbalstwo
sluse [ rzeczownik ] = upust
sluse [ rzeczownik ] = śluza
slusk [ rzeczownik ] = plucha
slusk [ rzeczownik ] = włóczęga
slutning [ rzeczownik ] = zakończenie
slutning [ rzeczownik ] = wywód
slutning [ rzeczownik ] = wniosek
slutning [ rzeczownik ] = wnioskowanie
slutning [ rzeczownik ] = dedukcja
slutning [ rzeczownik ] = koniec
slutt [ rzeczownik ] = zakończenie
slutt [ rzeczownik ] = cel
slutt [ rzeczownik ] = koniec
slutt [ rzeczownik ] = kres
slutt [ rzeczownik ] = końcówka
slutte [ czasownik ] = skończyć
slutte [ czasownik ] = ukończyć
slutte [ czasownik ] = zakończyć
slutte [ czasownik ] = zakańczać
slutte [ czasownik ] = wnioskować
slutte [ czasownik ] = wywnioskować
slutte [ czasownik ] = dedukować
slutte [ czasownik ] = dokańczać
slutte [ rzeczownik ] = koniec
slutte [ czasownik ] = kończyć
sluttstein [ rzeczownik ] = zwornik
slynge [ rzeczownik ] = temblak
slyngel [ rzeczownik ] = łobuz
slyngel [ rzeczownik ] = łajdak
slyngtråd [ rzeczownik ] = wąs
smadre [ czasownik ] = rozbić
smak [ rzeczownik ] = smak
smak [ rzeczownik ] = upodobanie
smak [ rzeczownik ] = zamiłowanie
smak [ rzeczownik ] = gust
smake [ czasownik ] = próbować
smake [ czasownik ] = smakować
smake [ czasownik ] = skosztować
smake [ czasownik ] = spróbować
smake [ czasownik ] = kosztować
smakfull [ przymiotnik ] = smaczny
smakfull [ przymiotnik ] = gustowny
smal [ przymiotnik ] = wiotki
smal [ przymiotnik ] = wąski
smal [ przymiotnik ] = szczupły
smal [ przymiotnik ] = ciasny
smal [ przymiotnik ] = cienki
smal [ przymiotnik ] = nieznaczny
smålig [ przymiotnik ] = skąpy
smaragd [ rzeczownik ] = szmaragd
smart [ przymiotnik ] = pojętny
smart [ przymiotnik ] = przebiegły
smart [ przymiotnik ] = pomysłowy
smart [ przymiotnik ] = sprytny
smart [ przymiotnik ] = wykwintny
smart [ przymiotnik ] = zgrabny
smart [ przymiotnik ] = inteligentny
smart [ przymiotnik ] = chytry
smart [ przymiotnik ] = elegancki
smart [ przymiotnik ] = bólowy
smart [ przymiotnik ] = bystry
smart [ przymiotnik ] = mądry
smart [ przymiotnik ] = łebski
smaske [ czasownik ] = cmokać
smed [ rzeczownik ] = kowal
smed [ rzeczownik ] = nawyk
smekk [ rzeczownik ] = rozporek
smekk [ rzeczownik ] = trzask
smekk [ rzeczownik ] = klapnięcie
smekklås [ rzeczownik ] = zawora
smekklås [ rzeczownik ] = zatrzask
smell [ rzeczownik ] = trzask
smell [ rzeczownik ] = gruchot
smell [ rzeczownik ] = huk
smell [ rzeczownik ] = łomot
smelte [ czasownik ] = przetapiać
smelte [ czasownik ] = rozpływać
smelte [ czasownik ] = topnieć
smelte [ czasownik ] = topić
smelte [ czasownik ] = tajać
smelte [ czasownik ] = stopnieć
smelte [ czasownik ] = stopić
smelte [ czasownik ] = stajać
smelte [ czasownik ] = rozpuścić
smelte [ czasownik ] = rozpuszczać
smelte [ czasownik ] = stapiać
smelte [ czasownik ] = roztopić
smelte [ czasownik ] = roztapiać
smelte [ czasownik ] = ulatniać
smelte [ czasownik ] = wzruszać
smelte [ czasownik ] = natapiać
smerte [ rzeczownik ] = trud
smerte [ rzeczownik ] = udręka
smerte [ rzeczownik ] = troska
smerte [ czasownik ] = strapić
smerte [ czasownik ] = zasmucać
smerte [ rzeczownik ] = agonia
smerte [ rzeczownik ] = biadanie
smerte [ czasownik ] = cierpieć
smerte [ rzeczownik ] = cierpienie
smerte [ czasownik ] = boleć
smerte [ rzeczownik ] = boleść
smerte [ rzeczownik ] = bolesność
smerte [ rzeczownik ] = ból
smerte [ rzeczownik ] = męczarnia
smerte [ rzeczownik ] = męka
smerte [ rzeczownik ] = kara
smerte [ rzeczownik ] = obolałość
smerte [ rzeczownik ] = nieszczęście
smerte [ rzeczownik ] = kaźń
smi [ czasownik ] = kuć
smidig [ przymiotnik ] = sprytny
smidig [ przymiotnik ] = zwinny
smidig [ przymiotnik ] = zręczny
smidig [ przymiotnik ] = gibki
smidig [ przymiotnik ] = giętki
smiger [ rzeczownik ] = pochlebstwo
smiger [ rzeczownik ] = schlebianie
smiger [ rzeczownik ] = komplement
smigre [ czasownik ] = pochlebiać
smigre [ czasownik ] = pieścić
smigre [ czasownik ] = schlebiać
smil [ rzeczownik ] = uśmiech
smile [ czasownik ] = uśmiechać
smile [ rzeczownik ] = uśmiech
sminke [ rzeczownik ] = szminka
sminke [ rzeczownik ] = makijaż
smitte [ rzeczownik ] = zakażenie
smitte [ rzeczownik ] = zarażanie
smitte [ rzeczownik ] = zarażenie
smitte [ rzeczownik ] = zaraza
smitte [ rzeczownik ] = infekcja
smittsam [ przymiotnik ] = zaraźliwy
smittsam [ przymiotnik ] = zakaźny
smoking [ rzeczownik ] = smoking
smoking [ rzeczownik ] = garnitur
smokk [ rzeczownik ] = brud
smør [ rzeczownik ] = omasta
smør [ rzeczownik ] = masło
smørblad [ rzeczownik ] = liścień
smørbloms [ rzeczownik ] = jaskier
smørbrød [ rzeczownik ] = chleb
smørbrød [ rzeczownik ] = kanapka
smørbukk [ rzeczownik ] = rozchodnik
smøre [ czasownik ] = posmarować
smøre [ czasownik ] = oliwić
smøre [ czasownik ] = rozciągać
smøre [ czasownik ] = przekupić
smøre [ czasownik ] = rozpościerać
smøre [ czasownik ] = smarować
smøre [ czasownik ] = rozkładać
smøre [ czasownik ] = rozprzestrzeniać
smøre [ czasownik ] = namaścić
smøre [ czasownik ] = naoliwić
smøre [ czasownik ] = natłuścić
smugle [ czasownik ] = przemycać
smugle [ czasownik ] = przemycić
smugle [ czasownik ] = szmuglować
smugling [ rzeczownik ] = przemyt
smul [ przymiotnik ] = spokojny
smul [ przymiotnik ] = łagodny
smuldre [ czasownik ] = rozłamać
smuldre [ czasownik ] = kruszyć
smule [ rzeczownik ] = okruszyna
smule [ rzeczownik ] = okruch
smule [ rzeczownik ] = gruzełek
smule [ rzeczownik ] = miękisz
smule [ rzeczownik ] = odrobina
smult [ rzeczownik ] = słonina
smult [ rzeczownik ] = sadło
smult [ rzeczownik ] = smalec
smurning [ rzeczownik ] = smarowidło
smurning [ rzeczownik ] = smar
smuss [ rzeczownik ] = plugastwo
smuss [ rzeczownik ] = błoto
smuss [ rzeczownik ] = brud
smuss [ rzeczownik ] = nieczystość
smyge [ czasownik ] = skradać
smykke [ rzeczownik ] = ozdoba
smykke [ czasownik ] = ozdabiać
smykke [ rzeczownik ] = świecidełko
smykke [ czasownik ] = zdobić
smykke [ rzeczownik ] = biżuteria
smykke [ rzeczownik ] = bibelot
smykke [ rzeczownik ] = klejnot
smykkeskrin [ rzeczownik ] = szkatułka
snabel [ rzeczownik ] = trąba
snabel [ rzeczownik ] = skrzynka
snadde [ rzeczownik ] = fajka
snadre [ czasownik ] = kwakać
snakk [ rzeczownik ] = rozmowa
snakk [ rzeczownik ] = gadanie
snakke [ czasownik ] = pleść
snakke [ czasownik ] = przemówić
snakke [ czasownik ] = porozmawiać
snakke [ czasownik ] = pogadać
snakke [ czasownik ] = pogwarzyć
snakke [ czasownik ] = paplać
snakke [ czasownik ] = rozmawiać
snakke [ czasownik ] = wypowiadać
snakke [ czasownik ] = zagadać
snakke [ czasownik ] = gadać
snakke [ czasownik ] = gawędzić
snakke [ czasownik ] = gwarzyć
snakke [ czasownik ] = mówić
snakkesalig [ przymiotnik ] = rozmowny
snakkesalig [ przymiotnik ] = szczebiotliwy
snappe [ czasownik ] = przechwytywać
snappe [ czasownik ] = porwać
snappe [ czasownik ] = przechwycić
snappe [ czasownik ] = chwycić
snaps [ rzeczownik ] = kieliszek
snar [ przymiotnik ] = pochopny
snar [ przymiotnik ] = prędki
snar [ przymiotnik ] = szybki
snar [ przymiotnik ] = skory
snar [ przymiotnik ] = niedługi
snare [ rzeczownik ] = potrzask
snare [ rzeczownik ] = pułapka
snare [ rzeczownik ] = sidło
snare [ rzeczownik ] = zasadzka
snare [ rzeczownik ] = wnyk
snarlig [ przymiotnik ] = wczesny
snart [ przysłówek ] = rychło
snart [ przysłówek ] = wkrótce
snart [ przysłówek ] = zaraz
snart [ przysłówek ] = wnet
snart [ przysłówek ] = niezadługo
snart [ przysłówek ] = niedługo
snart [ przysłówek ] = niebawem
snedig [ przymiotnik ] = przebiegły
snedig [ przymiotnik ] = dziwny
snedig [ przymiotnik ] = chytry
snekker [ rzeczownik ] = stolarz
snekker [ rzeczownik ] = cieśla
snelle [ rzeczownik ] = skrzyp
snelle [ rzeczownik ] = szpula
snerp [ rzeczownik ] = wąs
snerpet [ przymiotnik ] = pruderyjny
snerpet [ przymiotnik ] = brodaty
snerre [ czasownik ] = warczeć
snev [ rzeczownik ] = dotyk
snev [ rzeczownik ] = dotknięcie
snever [ przymiotnik ] = wąski
snever [ przymiotnik ] = ciasny
snikmord [ rzeczownik ] = skrytobójstwo
snikmord [ rzeczownik ] = morderstwo
snill [ rzeczownik ] = dobro
snipe [ rzeczownik ] = bekas
snipe [ rzeczownik ] = kszyk
snipp [ rzeczownik ] = skraj
snipp [ rzeczownik ] = brzeg
snipp [ rzeczownik ] = kołnierzyk
snipp [ rzeczownik ] = kołnierz
snippkjole [ rzeczownik ] = żakiet
snitt [ rzeczownik ] = przekrój
snitt [ rzeczownik ] = cięcie
snitt [ rzeczownik ] = krój
snitte [ rzeczownik ] = cięcie
snitte [ rzeczownik ] = kromka
snitte [ rzeczownik ] = kanapka
sno [ czasownik ] = śnieżyć
sno [ czasownik ] = wić
sno [ rzeczownik ] = śnieg
sno [ czasownik ] = wiać
sno [ czasownik ] = zwijać
sno [ czasownik ] = kręcić
snø [ rzeczownik ] = śnieg
snø [ rzeczownik ] = śnieżek
snobb [ rzeczownik ] = snobizm
snobb [ rzeczownik ] = snob
snøfokk [ rzeczownik ] = śnieżyca
snøfokk [ rzeczownik ] = zamieć
snøft [ rzeczownik ] = parsknięcie
snøfte [ czasownik ] = pochrapywać
snøfte [ czasownik ] = parskać
snøfte [ czasownik ] = prychać
snøfte [ czasownik ] = sapać
snøfte [ czasownik ] = żachnąć
snøfte [ czasownik ] = fukać
snok [ rzeczownik ] = zaskroniec
snor [ rzeczownik ] = postronek
snor [ rzeczownik ] = powróz
snor [ rzeczownik ] = struna
snor [ rzeczownik ] = szpagat
snor [ rzeczownik ] = sznurek
snor [ rzeczownik ] = wąsy
snor [ rzeczownik ] = sznur
snor [ rzeczownik ] = wąs
snor [ rzeczownik ] = cięciwa
snor [ rzeczownik ] = lina
snøre [ rzeczownik ] = sznurowadło
snøre [ rzeczownik ] = sznurek
snøre [ rzeczownik ] = żyłka
snorke [ czasownik ] = zachrapać
snorke [ czasownik ] = chrapać
snørr [ rzeczownik ] = smark
snørr [ rzeczownik ] = zasmarkaniec
snøskred [ rzeczownik ] = lawina
snøslaps [ rzeczownik ] = błoto
snøstorm [ rzeczownik ] = zamieć
snøstorm [ rzeczownik ] = zadymka
snøstorm [ rzeczownik ] = kurzawa
snøstorm [ rzeczownik ] = nawałnica
snuble [ czasownik ] = potykać
snue [ rzeczownik ] = przeziębienie
snue [ rzeczownik ] = zaziębienie
snue [ rzeczownik ] = katar
snufse [ czasownik ] = wąchać
snurre [ czasownik ] = obracać
snurrebass [ rzeczownik ] = bąk
snus [ rzeczownik ] = tabaka
snuse [ czasownik ] = wyważać
snuse [ czasownik ] = gmerać
snute [ rzeczownik ] = pysk
snute [ rzeczownik ] = ryj
snute [ rzeczownik ] = morda
snylte [ czasownik ] = pasożytować
snyltegjest [ rzeczownik ] = pieczeniarz
snyltegjest [ rzeczownik ] = pasożyt
snyltegjest [ rzeczownik ] = darmozjad
snyltar [ rzeczownik ] = pasożyt
snyte [ czasownik ] = oszukać
soaré [ rzeczownik ] = przyjęcie
sobel [ rzeczownik ] = soból
sober [ przymiotnik ] = spokojny
sober [ przymiotnik ] = trzeźwy
sober [ przymiotnik ] = wstrzemięźliwy
soda [ rzeczownik ] = soda
sodomi [ rzeczownik ] = pederastia
sodomi [ rzeczownik ] = sodomia
sofa [ rzeczownik ] = tapczan
sofa [ rzeczownik ] = sofa
sofa [ rzeczownik ] = kozetka
sofa [ rzeczownik ] = legowisko
sofa [ rzeczownik ] = kanapa
søk [ rzeczownik ] = rewizja
søk [ rzeczownik ] = poszukiwanie
søk [ rzeczownik ] = przewinięcie
søk [ rzeczownik ] = przeszukanie
søk [ rzeczownik ] = szukanie
søk [ rzeczownik ] = wyszukiwanie
søk [ rzeczownik ] = wyszukanie
søk [ rzeczownik ] = wyszukiwarka
søke [ czasownik ] = poszukiwać
søke [ czasownik ] = składać
søke [ czasownik ] = starać
søke [ czasownik ] = szukać
sokk [ rzeczownik ] = skarpeta
sokk [ rzeczownik ] = skarpetka
søkk [ rzeczownik ] = zagłębienie
sokkel [ rzeczownik ] = półka
sokkel [ rzeczownik ] = piedestał
sokkel [ rzeczownik ] = szelf
sokkel [ rzeczownik ] = cokół
søknad [ rzeczownik ] = szycie
søknad [ rzeczownik ] = zgłoszenie
søknad [ rzeczownik ] = aplikacja
søknad [ rzeczownik ] = formularz
søksmål [ rzeczownik ] = proces
søkt [ przymiotnik ] = rzadki
sol [ rzeczownik ] = słońce
sol [ rzeczownik ] = zol
sol [ rzeczownik ] = nasłonecznienie
søl [ rzeczownik ] = rozlewanie
søl [ rzeczownik ] = rozlanie
søl [ rzeczownik ] = bałagan
søl [ rzeczownik ] = błoto
søl [ rzeczownik ] = nieład
søl [ rzeczownik ] = nieporządek
solarium [ rzeczownik ] = solarium
soldat [ rzeczownik ] = sołdat
soldat [ rzeczownik ] = żołnierz
soldat [ rzeczownik ] = żołdak
soldat [ rzeczownik ] = wojak
soldat [ rzeczownik ] = dąbrowszczak
soldat [ rzeczownik ] = komandos
soldat [ rzeczownik ] = łącznościowiec
sole [ czasownik ] = opalać
sølepytt [ rzeczownik ] = kałuża
sølibat [ rzeczownik ] = bezżenność
sølibat [ rzeczownik ] = celibat
solid [ przymiotnik ] = pewny
solid [ przymiotnik ] = poważny
solid [ przymiotnik ] = solidny
solid [ przymiotnik ] = czysty
solid [ przymiotnik ] = gruntowny
solid [ przymiotnik ] = masywny
solid [ przymiotnik ] = mocny
solidarisk [ przymiotnik ] = solidarny
solidarisk [ przymiotnik ] = lojalny
solidaritet [ rzeczownik ] = solidarność
solist [ rzeczownik ] = solista
sølje [ rzeczownik ] = broszka
solnedgang [ rzeczownik ] = zachód
soloppgang [ rzeczownik ] = wschód
solsikke [ rzeczownik ] = słonecznik
sølv [ rzeczownik ] = srebro
solvens [ rzeczownik ] = wypłacalność
som [ rzeczownik ] = suma
som [ rzeczownik ] = as
som [ rzeczownik ] = całość
som [ rzeczownik ] = który
søm [ rzeczownik ] = paznokieć
søm [ rzeczownik ] = ścieg
søm [ rzeczownik ] = szycie
søm [ rzeczownik ] = szew
søm [ rzeczownik ] = gwóźdź
søm [ rzeczownik ] = brzeg
søm [ rzeczownik ] = ćwiek
søm [ rzeczownik ] = obrąbek
søm [ rzeczownik ] = krawiectwo
somle [ czasownik ] = pokutować
somle [ czasownik ] = marudzić
sømme [ czasownik ] = pasować
sømme [ czasownik ] = przystać
sømme [ czasownik ] = wypadać
sømmelig [ przymiotnik ] = przyzwoity
sømmelig [ przymiotnik ] = stosowny
sømmelig [ przymiotnik ] = odpowiedni
sommar [ rzeczownik ] = latko
sommar [ rzeczownik ] = letnisko
sommarfugl [ rzeczownik ] = motylek
son [ rzeczownik ] = synek
son [ rzeczownik ] = syn
son [ rzeczownik ] = zięć
sonate [ rzeczownik ] = sonata
søndag [ rzeczownik ] = słońce
søndag [ rzeczownik ] = niedziela
sonde [ rzeczownik ] = sonda
sonde [ rzeczownik ] = zgłębnik
sondre [ czasownik ] = oddzielać
sone [ rzeczownik ] = pas
sone [ rzeczownik ] = strefa
sone [ czasownik ] = odcierpieć
sonett [ rzeczownik ] = sonet
soning [ rzeczownik ] = pokuta
soning [ rzeczownik ] = ekspiacja
soning [ rzeczownik ] = odpokutowanie
sonor [ przymiotnik ] = dźwięczny
sope [ czasownik ] = zamiatać
sopp [ rzeczownik ] = pieczarka
sopp [ rzeczownik ] = grzyb
søppel [ rzeczownik ] = podściółka
søppel [ rzeczownik ] = ściółka
søppel [ rzeczownik ] = szmelc
søppel [ rzeczownik ] = rupieć
søppel [ rzeczownik ] = szmira
søppel [ rzeczownik ] = śmiecenie
søppel [ rzeczownik ] = śmietnik
søppel [ rzeczownik ] = tanizna
søppel [ rzeczownik ] = tandeta
søppel [ rzeczownik ] = starzyzna
søppel [ rzeczownik ] = zaśmiecenie
søppel [ rzeczownik ] = żelastwo
søppel [ rzeczownik ] = żelaziwo
søppel [ rzeczownik ] = żwirek
søppel [ rzeczownik ] = zaśmiecanie
søppel [ rzeczownik ] = dżonka
søppel [ rzeczownik ] = destruktor
søppel [ rzeczownik ] = brednia
søppel [ rzeczownik ] = bambetle
søppel [ rzeczownik ] = lektyka
søppel [ rzeczownik ] = miot
sopran [ rzeczownik ] = sopran
sopran [ rzeczownik ] = dyszkant
sør [ przymiotnik ] = południowy
sør [ rzeczownik ] = południe
sorg [ rzeczownik ] = piecza
sorg [ rzeczownik ] = opieka
sorg [ rzeczownik ] = staranność
sorg [ rzeczownik ] = staranie
sorg [ rzeczownik ] = strapienie
sorg [ rzeczownik ] = smutek
sorg [ rzeczownik ] = troska
sorg [ rzeczownik ] = żałość
sorg [ rzeczownik ] = zmartwienie
sorg [ rzeczownik ] = żałoba
sorg [ rzeczownik ] = żal
sorg [ rzeczownik ] = cierpienie
sorg [ rzeczownik ] = obawa
sorg [ rzeczownik ] = niepokój
søgge [ czasownik ] = ubolewać
sørgmodig [ przymiotnik ] = ponury
sørgmodig [ przymiotnik ] = smutny
sørgmodig [ przymiotnik ] = żałosny
sørgmodig [ przymiotnik ] = bolesny
sørlig [ przymiotnik ] = południowy
sørpe [ rzeczownik ] = szlam
sørpe [ rzeczownik ] = błoto
sort [ rzeczownik ] = rodzaj
sort [ przymiotnik ] = przychylny
sort [ rzeczownik ] = sposób
sort [ rzeczownik ] = typ
sort [ rzeczownik ] = sortowanie
sort [ przymiotnik ] = uprzejmy
sort [ przymiotnik ] = życzliwy
sort [ rzeczownik ] = wzór
sort [ rzeczownik ] = ciemność
sort [ rzeczownik ] = garnitur
sort [ rzeczownik ] = gatunek
sort [ rzeczownik ] = autorament
sort [ przymiotnik ] = dobry
sort [ rzeczownik ] = czerń
sort [ przymiotnik ] = amfiladowy
sort [ rzeczownik ] = czcionka
sort [ przymiotnik ] = czarny
sort [ rzeczownik ] = druk
sort [ rzeczownik ] = konkury
sort [ przymiotnik ] = łaskawy
sort [ rzeczownik ] = murzyn
sort [ przymiotnik ] = miły
sort [ rzeczownik ] = kombinezon
sort [ rzeczownik ] = krój
sortere [ czasownik ] = sortować
sortering [ rzeczownik ] = segregowanie
sortering [ rzeczownik ] = sortownia
sortering [ rzeczownik ] = dobór
sortering [ rzeczownik ] = asortyment
sortiment [ rzeczownik ] = sortyment
sortiment [ rzeczownik ] = wybór
sortiment [ rzeczownik ] = asortyment
sosial [ przymiotnik ] = socjalny
sosial [ przymiotnik ] = społeczny
sosial [ rzeczownik ] = społecznik
sosial [ przymiotnik ] = towarzyski
sosialdemokrati [ rzeczownik ] = socjaldemokracja
sosialisere [ czasownik ] = socjalizować
sosialisme [ rzeczownik ] = socjalizm
sosialistisk [ przymiotnik ] = socjalistyczny
sosiolog [ rzeczownik ] = socjolog
sosiologi [ rzeczownik ] = socjologia
søsken [ rzeczownik ] = rodzeństwo
søskenbarn [ rzeczownik ] = kuzyn
søskengruppe [ rzeczownik ] = rodzeństwo
søster [ rzeczownik ] = siostrzyczka
søster [ rzeczownik ] = siostrzyca
søster [ rzeczownik ] = siostra
sot [ rzeczownik ] = sadza
sot [ rzeczownik ] = cukierek
sot [ rzeczownik ] = legumina
sot [ rzeczownik ] = kopeć
søt [ przymiotnik ] = słodki
søt [ przymiotnik ] = śliczny
søt [ przymiotnik ] = chwytliwy
søt [ przymiotnik ] = błogi
søt [ przymiotnik ] = bystry
søt [ przymiotnik ] = cichy
søt [ przymiotnik ] = delikatny
søt [ przymiotnik ] = łagodny
søt [ przymiotnik ] = ładny
søt [ przymiotnik ] = miły
søtningsmiddel [ rzeczownik ] = słodzik
sove [ czasownik ] = przespać
sove [ rzeczownik ] = sen
sove [ czasownik ] = sypiać
sove [ czasownik ] = spać
sove [ czasownik ] = dospać
soverom [ rzeczownik ] = sypialnia
sovesal [ rzeczownik ] = sypialnia
sovjetunionen [ rzeczownik ] = związek
søvn [ rzeczownik ] = uśpienie
søvn [ rzeczownik ] = sen
søvn [ rzeczownik ] = zaśnięcie
sovne [ czasownik ] = zasypiać
søvnig [ przymiotnik ] = senny
søvnløyse [ rzeczownik ] = bezsenność
soya [ rzeczownik ] = soja
søye [ rzeczownik ] = owca
søyle [ rzeczownik ] = słup
søyle [ rzeczownik ] = kolumna
søylehall [ rzeczownik ] = perystyl
spa [ rzeczownik ] = uzdrowisko
spa [ rzeczownik ] = zdrojowisko
spa [ rzeczownik ] = zdrój
spå [ czasownik ] = przepowiadać
spå [ czasownik ] = prorokować
spå [ czasownik ] = wróżyć
spade [ rzeczownik ] = saperka
spade [ rzeczownik ] = szufla
spade [ rzeczownik ] = rydel
spade [ rzeczownik ] = szpadel
spade [ rzeczownik ] = łopata
spade [ rzeczownik ] = łopatka
spagat [ rzeczownik ] = sznur
spagat [ rzeczownik ] = sznurek
spagat [ rzeczownik ] = szpagat
spak [ przymiotnik ] = potulny
spalier [ rzeczownik ] = szpaler
spalte [ rzeczownik ] = pęknięcie
spalte [ rzeczownik ] = słup
spalte [ rzeczownik ] = szpalta
spalte [ rzeczownik ] = rubryka
spalte [ rzeczownik ] = rysa
spalte [ rzeczownik ] = rozpadlisko
spalte [ rzeczownik ] = rozpadlina
spalte [ rzeczownik ] = szpara
spalte [ rzeczownik ] = rozszczep
spalte [ rzeczownik ] = szczelina
spalte [ rzeczownik ] = filar
spalte [ rzeczownik ] = luz
spalte [ rzeczownik ] = kolumna
spalte [ rzeczownik ] = łam
spåmann [ rzeczownik ] = wróżbita
spann [ rzeczownik ] = przęsło
spann [ rzeczownik ] = podbicie
spann [ rzeczownik ] = wiadro
spann [ rzeczownik ] = wiaderko
spann [ rzeczownik ] = zaprzęg
spann [ rzeczownik ] = zaprząg
spann [ rzeczownik ] = ceber
spann [ rzeczownik ] = kubeł
spanskrør [ rzeczownik ] = trzcina
spant [ rzeczownik ] = żebro
spant [ rzeczownik ] = wręga
spant [ rzeczownik ] = żeberko
spar [ rzeczownik ] = pik
spar [ rzeczownik ] = szpat
spar [ rzeczownik ] = jodła
spare [ czasownik ] = oszczędzać
spare [ czasownik ] = zaoszczędzać
spare [ czasownik ] = ocalić
sparebøsse [ rzeczownik ] = skarbonka
sparing [ rzeczownik ] = oszczędzanie
sparing [ rzeczownik ] = oszczędność
sparing [ rzeczownik ] = gospodarka
sparing [ rzeczownik ] = ekonomia
spark [ rzeczownik ] = kopniak
spark [ rzeczownik ] = kopnięcie
sparke [ czasownik ] = kopać
sparsam [ przymiotnik ] = oszczędny
sparsam [ rzeczownik ] = sparing
spartansk [ przymiotnik ] = spartański
spas [ rzeczownik ] = balneologia
spasere [ czasownik ] = przechadzać
spasere [ czasownik ] = spacerować
spaserstokk [ rzeczownik ] = laska
spasertur [ rzeczownik ] = przechadzka
spasertur [ rzeczownik ] = spacer
spasertur [ rzeczownik ] = deptak
spat [ rzeczownik ] = równoległościan
spat [ rzeczownik ] = szpat
spat [ rzeczownik ] = włogacizna
spe [ czasownik ] = rozcieńczyć
spedalsk [ przymiotnik ] = trędowaty
spedbarn [ rzeczownik ] = infant
spedbarn [ rzeczownik ] = niemowlę
spedisjon [ rzeczownik ] = przesyłka
spedisjon [ rzeczownik ] = wysyłka
spedisjon [ rzeczownik ] = ekspedycja
speditør [ rzeczownik ] = spedytor
speedometer [ rzeczownik ] = szybkościomierz
speide [ czasownik ] = orientować
speide [ czasownik ] = zbadać
speidar [ rzeczownik ] = skaut
speidar [ rzeczownik ] = zwiadowca
speidar [ rzeczownik ] = harcerz
speil [ rzeczownik ] = zwierciadło
speil [ rzeczownik ] = lusterko
speil [ rzeczownik ] = lustro
speile [ czasownik ] = odbijać
speile [ czasownik ] = odzwierciedlać
speilegg [ rzeczownik ] = jajko
spekk [ rzeczownik ] = słonina
spektroskop [ rzeczownik ] = spektroskop
spektroskop [ rzeczownik ] = widmo
spekulasjon [ rzeczownik ] = spekulacja
spekulasjon [ rzeczownik ] = geszeft
spekulasjon [ rzeczownik ] = domysł
spekulere [ czasownik ] = rozmyślać
spekulere [ czasownik ] = spekulować
spenn [ rzeczownik ] = rozpiętość
spenn [ rzeczownik ] = kopnięcie
spenne [ czasownik ] = przypiąć
spenne [ rzeczownik ] = spinka
spenne [ rzeczownik ] = zapięcie
spenne [ rzeczownik ] = haftka
spenne [ czasownik ] = naprężać
spenne [ rzeczownik ] = klamra
spenne [ czasownik ] = naciągać
spenne [ rzeczownik ] = klamerka
spenne [ czasownik ] = napinać
spenning [ rzeczownik ] = podniecenie
spenning [ rzeczownik ] = podekscytowanie
spenning [ rzeczownik ] = podnieta
spenning [ rzeczownik ] = zawieszenie
spenning [ rzeczownik ] = woltaż
spenning [ rzeczownik ] = ciekawość
spenning [ rzeczownik ] = dwubiegunowość
spenning [ rzeczownik ] = bieganina
spenning [ rzeczownik ] = denerwowanie
spenning [ rzeczownik ] = alteracja
spenning [ rzeczownik ] = niepewność
spenning [ rzeczownik ] = naciąg
spenning [ rzeczownik ] = napięcie
spenning [ rzeczownik ] = natężenie
spenning [ rzeczownik ] = napicie
spenning [ rzeczownik ] = naprężenie
spenst [ rzeczownik ] = rześkość
spenst [ rzeczownik ] = krzepkość
spenstig [ przymiotnik ] = prężny
spenstig [ przymiotnik ] = sprężysty
spenstig [ przymiotnik ] = szczupły
spenstig [ przymiotnik ] = giętki
spenstig [ przymiotnik ] = elastyczny
spent [ przymiotnik ] = ciekawy
sperma [ rzeczownik ] = sperma
sperma [ rzeczownik ] = nasienie
sperre [ rzeczownik ] = przeszkoda
sperre [ czasownik ] = utrudnić
sperre [ czasownik ] = tamować
sperre [ czasownik ] = zabarykadować
sperre [ rzeczownik ] = zakaz
sperre [ rzeczownik ] = zawieszenie
sperre [ czasownik ] = zablokować
sperre [ czasownik ] = zagrodzić
sperre [ rzeczownik ] = zapora
sperre [ rzeczownik ] = zamek
sperre [ rzeczownik ] = zamknięcie
sperre [ czasownik ] = blokować
sperre [ rzeczownik ] = blokada
sperre [ rzeczownik ] = bariera
sperre [ rzeczownik ] = jaz
sperre [ rzeczownik ] = krokiew
spesialisere [ czasownik ] = specjalizować
spesialisering [ rzeczownik ] = specjalizacja
spesialist [ rzeczownik ] = specjalność
spesialist [ rzeczownik ] = specjalista
spesialitet [ rzeczownik ] = osobliwość
spesialitet [ rzeczownik ] = specyficzność
spesialitet [ rzeczownik ] = specjalność
spesialitet [ rzeczownik ] = właściwość
spesiell [ przymiotnik ] = prywatny
spesiell [ przymiotnik ] = poszczególny
spesiell [ przymiotnik ] = specjalny
spesiell [ przymiotnik ] = szczególny
spesielt [ przysłówek ] = specjalnie
spesielt [ przysłówek ] = szczególnie
spesielt [ przysłówek ] = emfatycznie
spesifikasjon [ rzeczownik ] = specyfikacja
spesifikasjon [ rzeczownik ] = wyszczególnienie
spesifikk [ przymiotnik ] = szczególny
spesifikk [ przymiotnik ] = specyficzny
spesifikk [ przymiotnik ] = swoisty
spetakkel [ rzeczownik ] = ruchawka
spetakkel [ rzeczownik ] = zgiełk
spetakkel [ rzeczownik ] = wrzawa
spetakkel [ rzeczownik ] = hałas
spett [ rzeczownik ] = dzięcioł
spette [ rzeczownik ] = dzięcioł
spidd [ rzeczownik ] = szpikulec
spiker [ rzeczownik ] = paznokieć
spiker [ rzeczownik ] = gwóźdź
spiker [ rzeczownik ] = ćwiek
spikre [ czasownik ] = przygwoździć
spile [ rzeczownik ] = żebro
spile [ rzeczownik ] = żeberko
spile [ rzeczownik ] = drut
spill [ rzeczownik ] = ubytek
spill [ rzeczownik ] = strata
spill [ rzeczownik ] = zabawa
spill [ rzeczownik ] = igrzyska
spill [ rzeczownik ] = gra
spill [ rzeczownik ] = graf
spill [ rzeczownik ] = luz
spille [ czasownik ] = pograć
spille [ czasownik ] = pobawić
spille [ czasownik ] = rozlać
spille [ czasownik ] = spłatać
spille [ czasownik ] = rozegrać
spille [ czasownik ] = tracić
spille [ czasownik ] = rozsypać
spille [ czasownik ] = rozgrywać
spille [ rzeczownik ] = zagranie
spille [ czasownik ] = zagrać
spille [ rzeczownik ] = geniusz
spille [ czasownik ] = grać
spille [ czasownik ] = igrać
spille [ czasownik ] = bawić
spille [ rzeczownik ] = gra
spille [ czasownik ] = odtworzyć
spille [ czasownik ] = odtwarzać
spille [ rzeczownik ] = odtwarzanie
spille [ czasownik ] = odgrywać
spille [ czasownik ] = marnować
spille [ rzeczownik ] = odegranie
spille [ czasownik ] = odegrać
spille [ czasownik ] = ogrywać
spillemann [ rzeczownik ] = skrzypek
spiller [ rzeczownik ] = gracz
spinat [ rzeczownik ] = szpinak
spindelvev [ rzeczownik ] = pajęczyna
spinkel [ przymiotnik ] = szczupły
spinkel [ przymiotnik ] = cienki
spinkel [ przymiotnik ] = chudy
spinnaker [ rzeczownik ] = spinaker
spinne [ czasownik ] = prząść
spinneri [ rzeczownik ] = przędzalnia
spion [ rzeczownik ] = podpatrywacz
spion [ rzeczownik ] = szpiegowanie
spion [ rzeczownik ] = szpiegostwo
spion [ rzeczownik ] = szpieg
spion [ rzeczownik ] = szpicel
spir [ rzeczownik ] = iglica
spiral [ rzeczownik ] = spirala
spire [ rzeczownik ] = zawiązek
spirea [ rzeczownik ] = tawuła
spiritisme [ rzeczownik ] = spirytyzm
spirituell [ przymiotnik ] = umysłowy
spirituell [ przymiotnik ] = dowcipny
spirituell [ przymiotnik ] = bystry
spirituell [ przymiotnik ] = duchowy
spisse [ czasownik ] = posilić
spisekart [ rzeczownik ] = jadłospis
spisekart [ rzeczownik ] = menu
spiskammer [ rzeczownik ] = śpiżarnia
spiskammer [ rzeczownik ] = spiżarnia
spiss [ przymiotnik ] = ostry
spiss [ rzeczownik ] = szpic
spiss [ rzeczownik ] = szczyt
spiss [ przymiotnik ] = spiczasty
spiss [ rzeczownik ] = czubek
spiss [ rzeczownik ] = koniec
spisse [ czasownik ] = zaostrzyć
spjelke [ czasownik ] = nastawiać
spleis [ rzeczownik ] = połączenie
spleis [ rzeczownik ] = splecenie
splid [ rzeczownik ] = rozdźwięk
splid [ rzeczownik ] = niezgoda
splint [ rzeczownik ] = rozprysk
splint [ rzeczownik ] = zadra
splint [ rzeczownik ] = drzazga
splint [ rzeczownik ] = biel
splint [ rzeczownik ] = kawałek
splint [ rzeczownik ] = odłamek
splint [ rzeczownik ] = odprysk
splintre [ czasownik ] = strzaskać
splitt [ rzeczownik ] = rozcięcie
splitt [ rzeczownik ] = rozporek
spøk [ rzeczownik ] = psikus
spøk [ rzeczownik ] = pośmiewisko
spøk [ rzeczownik ] = żart
spøk [ rzeczownik ] = dowcip
spøk [ rzeczownik ] = figiel
spøke [ czasownik ] = straszyć
spøke [ czasownik ] = żartować
spøkefugl [ rzeczownik ] = żartowniś
spøkelse [ rzeczownik ] = widmo
spøkelse [ rzeczownik ] = straszydło
spøkelse [ rzeczownik ] = duch
spole [ rzeczownik ] = szpulka
spole [ rzeczownik ] = szpula
spole [ rzeczownik ] = cewka
spole [ rzeczownik ] = drut
spole [ rzeczownik ] = kołowrotek
spolere [ czasownik ] = zepsuć
spolere [ czasownik ] = zrujnować
spolere [ czasownik ] = zniszczyć
spondé [ rzeczownik ] = spondej
spontan [ przymiotnik ] = samorzutny
spontan [ przymiotnik ] = samoistny
spontan [ przymiotnik ] = spontaniczny
spor [ rzeczownik ] = podnieta
spor [ rzeczownik ] = ostroga
spor [ rzeczownik ] = śledź
spor [ rzeczownik ] = trop
spor [ rzeczownik ] = tor
spor [ rzeczownik ] = wielobój
spor [ rzeczownik ] = ślad
spor [ rzeczownik ] = utwór
spor [ rzeczownik ] = śledzenie
spor [ rzeczownik ] = wyśledzenie
spor [ rzeczownik ] = występ
spor [ rzeczownik ] = zarodnik
spor [ rzeczownik ] = bodziec
spor [ rzeczownik ] = odgałęzienie
spor [ rzeczownik ] = odnoga
sporadisk [ przymiotnik ] = okazjonalny
sporadisk [ przymiotnik ] = okolicznościowy
sporadisk [ przymiotnik ] = sporadyczny
spore [ rzeczownik ] = przetrwalnik
spore [ rzeczownik ] = ostroga
spore [ rzeczownik ] = zarodnik
sperre [ czasownik ] = prosić
sperre [ czasownik ] = poprosić
sperre [ czasownik ] = spytać
spørsmål [ rzeczownik ] = problem
spørsmål [ rzeczownik ] = pytajnik
spørsmål [ rzeczownik ] = pytanie
spørsmål [ rzeczownik ] = zagadnienie
spørsmål [ rzeczownik ] = zapytanie
spørsmål [ rzeczownik ] = mowa
spørsmål [ rzeczownik ] = kwestia
spørsmålsteikn [ rzeczownik ] = pytajnik
sport [ rzeczownik ] = rozrywka
sport [ rzeczownik ] = sport
sport [ rzeczownik ] = żart
sport [ rzeczownik ] = zabawa
sport [ rzeczownik ] = zapaśnictwo
spotsk [ przymiotnik ] = pogardliwy
spotsk [ przymiotnik ] = szyderczy
spotsk [ przymiotnik ] = arogancki
spott [ rzeczownik ] = przedrzeźniacz
spott [ rzeczownik ] = pośmiewisko
spott [ rzeczownik ] = szyderstwo
spott [ rzeczownik ] = drwina
spott [ rzeczownik ] = kpina
språk [ rzeczownik ] = ozorek
språk [ rzeczownik ] = ozór
språk [ rzeczownik ] = język
språk [ rzeczownik ] = jeżyk
språk [ rzeczownik ] = jęzor
språk [ rzeczownik ] = mowa
sprake [ czasownik ] = trzeszczeć
sprake [ czasownik ] = trzaskać
språklig [ przymiotnik ] = językowy
sprang [ rzeczownik ] = przeskok
sprang [ rzeczownik ] = podskok
sprang [ rzeczownik ] = skok
sprang [ rzeczownik ] = sus
spreie [ czasownik ] = rozprzestrzeniać
spreie [ czasownik ] = rozpowszechnić
spreie [ czasownik ] = upowszechnić
sprek [ przymiotnik ] = krzepki
sprekk [ rzeczownik ] = pęknięcie
sprekk [ rzeczownik ] = szpara
sprekk [ rzeczownik ] = rozpadlina
sprekk [ rzeczownik ] = trzask
sprekk [ rzeczownik ] = rysa
sprekk [ rzeczownik ] = szczelina
sprelle [ czasownik ] = trzepotać
sprenge [ czasownik ] = rozerwać
sprenge [ czasownik ] = rozsadzić
sprenge [ czasownik ] = rozpieprzyć
sprenge [ czasownik ] = wysadzić
sprenge [ czasownik ] = obsztorcować
sprengstoff [ rzeczownik ] = plewa
sprett [ rzeczownik ] = podskok
sprette [ czasownik ] = odbić
sprik [ rzeczownik ] = różnica
sprike [ czasownik ] = rozpostrzeć
spring [ rzeczownik ] = przeskok
spring [ rzeczownik ] = podskok
spring [ rzeczownik ] = skok
spring [ rzeczownik ] = sus
spring [ rzeczownik ] = wiosna
spring [ rzeczownik ] = wodotrysk
spring [ rzeczownik ] = wyskok
spring [ rzeczownik ] = źródło
spring [ rzeczownik ] = fontanna
springbrett [ rzeczownik ] = trampolina
springbrett [ rzeczownik ] = odskocznia
springe [ czasownik ] = przeskoczyć
springe [ czasownik ] = pękać
springe [ czasownik ] = podskakiwać
springe [ czasownik ] = skakać
springe [ czasownik ] = rozpadać
springe [ czasownik ] = skoczyć
springer [ rzeczownik ] = skoczek
springer [ rzeczownik ] = koń
sprit [ rzeczownik ] = strzykawka
sprit [ rzeczownik ] = spirytus
sprit [ rzeczownik ] = chochlik
sprit [ rzeczownik ] = alkohol
sprit [ rzeczownik ] = krasnoludek
sprø [ przymiotnik ] = dziwaczny
sprø [ przymiotnik ] = durnowaty
sprø [ przymiotnik ] = łamliwy
sprosse [ rzeczownik ] = pieg
sprosse [ rzeczownik ] = szczebel
sprosse [ rzeczownik ] = latorośl
sprøyt [ rzeczownik ] = absurd
sprøyt [ rzeczownik ] = nonsens
sprøyte [ rzeczownik ] = strzykawka
sprøyte [ rzeczownik ] = sikawka
sprøyte [ rzeczownik ] = szpryca
sprudle [ czasownik ] = musować
sprut [ rzeczownik ] = pętak
sprut [ rzeczownik ] = pęd
sprut [ rzeczownik ] = rozpylacz
sprut [ rzeczownik ] = tryśnięcie
sprut [ rzeczownik ] = gałązka
sprut [ rzeczownik ] = natrysk
sprute [ czasownik ] = tryskać
sprute [ czasownik ] = finiszować
sprute [ czasownik ] = bryzgać
spurt [ rzeczownik ] = spurt
spy [ czasownik ] = rzygać
spy [ czasownik ] = wymiotować
spy [ czasownik ] = zwymiotować
spy [ rzeczownik ] = wymiotowanie
spy [ rzeczownik ] = wymioty
spyd [ rzeczownik ] = oszczep
spyd [ rzeczownik ] = włócznia
spyd [ rzeczownik ] = dzida
spyd [ rzeczownik ] = grot
spyd [ rzeczownik ] = lanca
spyd [ rzeczownik ] = kopia
spydig [ przymiotnik ] = sarkastyczny
spydig [ przymiotnik ] = uszczypliwy
spydig [ przymiotnik ] = zjadliwy
spytt [ rzeczownik ] = ślinienie
spytt [ rzeczownik ] = ślina
spytte [ czasownik ] = opluć
spytte [ czasownik ] = popluwać
spytte [ czasownik ] = pluć
spytte [ czasownik ] = spluwać
spytte [ czasownik ] = napluć
sta [ przymiotnik ] = uporczywy
sta [ przymiotnik ] = zajadły
sta [ przymiotnik ] = mułowy
stå [ rzeczownik ] = stand
stå [ czasownik ] = udać
stå [ rzeczownik ] = stajanie
stå [ czasownik ] = stawiać
stå [ czasownik ] = stać
stå [ czasownik ] = stawać
stå [ rzeczownik ] = stojak
stå [ czasownik ] = wybić
stå [ czasownik ] = wystać
stå [ czasownik ] = zdać
stå [ rzeczownik ] = czuwanie
stå [ rzeczownik ] = etażerka
stå [ rzeczownik ] = drzewostan
stå [ czasownik ] = odcinać
stab [ rzeczownik ] = pręt
stab [ rzeczownik ] = pałka
stab [ rzeczownik ] = pastorał
stab [ rzeczownik ] = personel
stab [ rzeczownik ] = sztabka
stab [ rzeczownik ] = sztaba
stab [ rzeczownik ] = sztab
stab [ rzeczownik ] = tyczka
stab [ rzeczownik ] = służba
stab [ rzeczownik ] = rózga
stab [ rzeczownik ] = różdżka
stab [ rzeczownik ] = załoga
stab [ rzeczownik ] = buława
stab [ rzeczownik ] = drąg
stab [ rzeczownik ] = drążek
stab [ rzeczownik ] = batuta
stab [ rzeczownik ] = kadra
stab [ rzeczownik ] = kolektyw
stab [ rzeczownik ] = kostur
stab [ rzeczownik ] = laska
stab [ rzeczownik ] = kij
stabel [ rzeczownik ] = stóg
stabel [ rzeczownik ] = sterta
stabel [ rzeczownik ] = bróg
stabil [ przymiotnik ] = stateczny
stabil [ przymiotnik ] = stajenny
stabil [ przymiotnik ] = stabilny
stabil [ rzeczownik ] = stajnia
stabil [ przymiotnik ] = mocny
stabil [ rzeczownik ] = obora
stabilisere [ czasownik ] = ustabilizować
stabilisere [ czasownik ] = stabilizować
stabilitet [ rzeczownik ] = stałość
stabilitet [ rzeczownik ] = stateczność
stabilitet [ rzeczownik ] = stabilność
stabilitet [ rzeczownik ] = wytrzymywanie
stadfeste [ czasownik ] = zatwierdzić
stadig [ przymiotnik ] = równomierny
stadig [ przymiotnik ] = ustawiczny
stadig [ przymiotnik ] = solidny
stadig [ przysłówek ] = stale
stadig [ przysłówek ] = wciąż
stadig [ przysłówek ] = zawsze
stadig [ przymiotnik ] = bezustanny
stadig [ przymiotnik ] = ciągły
stadig [ przysłówek ] = ciągle
stadig [ przymiotnik ] = niezmienny
stadig [ przysłówek ] = nadal
stadig [ przymiotnik ] = mocny
stadion [ rzeczownik ] = stadium
stadion [ rzeczownik ] = stadion
stadion [ rzeczownik ] = boisko
stadium [ rzeczownik ] = stadium
stadium [ rzeczownik ] = etap
stadium [ rzeczownik ] = faza
stadium [ rzeczownik ] = miasto
stær [ rzeczownik ] = szpak
stafett [ rzeczownik ] = sztafeta
stafettløp [ rzeczownik ] = sztafeta
staffeli [ rzeczownik ] = sztaluga
stagge [ czasownik ] = zatrzymać
staging [ rzeczownik ] = teatralizacja
staging [ rzeczownik ] = inscenizacja
stagnasjon [ rzeczownik ] = stagnacja
stagnasjon [ rzeczownik ] = zastój
stagnasjon [ rzeczownik ] = marazm
ståhei [ rzeczownik ] = zamieszanie
ståhei [ rzeczownik ] = wrzawa
ståk [ rzeczownik ] = hałas
ståk [ rzeczownik ] = łoskot
stake [ rzeczownik ] = tyka
stake [ rzeczownik ] = kłonica
stake [ rzeczownik ] = lichtarz
stakitt [ rzeczownik ] = ogrodzenie
stakk [ rzeczownik ] = spódnica
stakkar [ rzeczownik ] = biedak
stakkar [ rzeczownik ] = nieborak
stål [ rzeczownik ] = stal
stål [ rzeczownik ] = staloryt
stål [ rzeczownik ] = staliwo
stål [ rzeczownik ] = hutnictwo
stall [ rzeczownik ] = straganiarz
stall [ rzeczownik ] = stragan
stall [ rzeczownik ] = stajnia
stall [ rzeczownik ] = chlew
stall [ rzeczownik ] = kurnik
stall [ rzeczownik ] = obora
stålverk [ rzeczownik ] = stalownia
stam [ rzeczownik ] = ród
stam [ rzeczownik ] = pień
stam [ rzeczownik ] = rasa
stam [ rzeczownik ] = trzon
stam [ rzeczownik ] = tułów
stam [ rzeczownik ] = szypułka
stam [ rzeczownik ] = badyl
stam [ rzeczownik ] = kadłub
stam [ rzeczownik ] = nóżka
stam [ rzeczownik ] = łodyga
stamfar [ rzeczownik ] = przodek
stamfar [ rzeczownik ] = pradziad
stamme [ rzeczownik ] = ród
stamme [ rzeczownik ] = pień
stamme [ czasownik ] = pochodzić
stamme [ rzeczownik ] = szczep
stamme [ rzeczownik ] = tułów
stamme [ czasownik ] = wyjąkać
stamme [ czasownik ] = wywodzić
stamme [ czasownik ] = zacinać
stamme [ rzeczownik ] = kadłub
stamme [ rzeczownik ] = jąkanie
stamme [ czasownik ] = dukać
stamme [ czasownik ] = jąkać
stampe [ czasownik ] = stąpać
stampe [ czasownik ] = zastawić
stamtavle [ rzeczownik ] = rodowód
stand [ rzeczownik ] = poza
stand [ rzeczownik ] = postój
stand [ rzeczownik ] = ostoja
stand [ rzeczownik ] = postawa
stand [ rzeczownik ] = położenie
stand [ rzeczownik ] = pozycja
stand [ rzeczownik ] = stan
stand [ rzeczownik ] = stanie
stand [ rzeczownik ] = stoisko
stand [ rzeczownik ] = standard
stand [ rzeczownik ] = stanowisko
stand [ rzeczownik ] = stragan
stand [ rzeczownik ] = warunek
stand [ rzeczownik ] = kabina
stand [ rzeczownik ] = miejsce
stand [ rzeczownik ] = lekcja
stand [ rzeczownik ] = możność
stand [ rzeczownik ] = legowisko
stand [ rzeczownik ] = kondycja
stand [ rzeczownik ] = klasa
stand [ rzeczownik ] = klauzula
standard [ rzeczownik ] = standard
standard [ rzeczownik ] = wzorzec
standard [ rzeczownik ] = norma
standardisere [ czasownik ] = standaryzować
standhaftig [ przymiotnik ] = niezłomny
standpunkt [ rzeczownik ] = stanowisko
stang [ rzeczownik ] = pałka
stang [ rzeczownik ] = osnowa
stang [ rzeczownik ] = pręt
stang [ rzeczownik ] = słup
stang [ rzeczownik ] = tyczka
stang [ rzeczownik ] = różdżka
stang [ rzeczownik ] = rózga
stang [ rzeczownik ] = wypaczenie
stang [ rzeczownik ] = drążek
stang [ rzeczownik ] = infrastruktura
stang [ rzeczownik ] = drąg
stang [ rzeczownik ] = hol
stang [ rzeczownik ] = laska
stang [ rzeczownik ] = maszt
stange [ czasownik ] = zarządzać
stank [ rzeczownik ] = swąd
stank [ rzeczownik ] = smród
stank [ rzeczownik ] = stos
stanke [ rzeczownik ] = tyka
stans [ rzeczownik ] = przerwa
stans [ rzeczownik ] = stop
stans [ rzeczownik ] = strofa
stans [ rzeczownik ] = zatykanie
stans [ rzeczownik ] = zatrzymanie
stanse [ czasownik ] = zatrzymać
stappe [ czasownik ] = wypchać
stappe [ czasownik ] = napchać
stappe [ czasownik ] = napełnić
stare [ rzeczownik ] = szpak
start [ rzeczownik ] = początek
start [ rzeczownik ] = rozruch
start [ rzeczownik ] = start
start [ rzeczownik ] = wymarsz
start [ rzeczownik ] = wyjazd
start [ rzeczownik ] = odlot
start [ rzeczownik ] = odjazd
stas [ rzeczownik ] = przepych
stasjon [ rzeczownik ] = przejażdżka
stasjon [ rzeczownik ] = punkt
stasjon [ rzeczownik ] = posterunek
stasjon [ rzeczownik ] = placówka
stasjon [ rzeczownik ] = pozycja
stasjon [ rzeczownik ] = położenie
stasjon [ rzeczownik ] = urząd
stasjon [ rzeczownik ] = stanowisko
stasjon [ rzeczownik ] = stacja
stasjon [ rzeczownik ] = stan
stasjon [ rzeczownik ] = dworzec
stasjon [ rzeczownik ] = napędzanie
stasjon [ rzeczownik ] = napęd
stasjonær [ przymiotnik ] = stacjonarny
stasjonsvogn [ rzeczownik ] = kombi
stat [ rzeczownik ] = państwo
stat [ przymiotnik ] = państwowy
stat [ rzeczownik ] = położenie
stat [ rzeczownik ] = pompa
stat [ przymiotnik ] = stanowy
stat [ rzeczownik ] = stanowisko
stat [ rzeczownik ] = stan
stat [ rzeczownik ] = budżet
stat [ rzeczownik ] = kraj
statisk [ przymiotnik ] = statyczny
statist [ rzeczownik ] = statysta
statistikk [ rzeczownik ] = statystyk
statistikk [ rzeczownik ] = statystyka
statistisk [ przymiotnik ] = statystyczny
stativ [ rzeczownik ] = półka
stativ [ rzeczownik ] = stojak
stativ [ rzeczownik ] = statyw
statlig [ przymiotnik ] = państwowy
statsborger [ rzeczownik ] = obywatel
statsborgarskap [ rzeczownik ] = obywatelstwo
statsminister [ rzeczownik ] = premiera
statsminister [ rzeczownik ] = premier
statsråd [ rzeczownik ] = minister
statssekretær [ rzeczownik ] = wiceminister
statue [ rzeczownik ] = posąg
statue [ rzeczownik ] = postać
statue [ rzeczownik ] = pomnik
statue [ rzeczownik ] = statua
statue [ rzeczownik ] = statuetka
status [ rzeczownik ] = pozycja
status [ rzeczownik ] = położenie
status [ rzeczownik ] = stan
status [ rzeczownik ] = warunek
status [ rzeczownik ] = sytuacja
status [ rzeczownik ] = status
status [ rzeczownik ] = funkcja
status [ rzeczownik ] = kondycja
status [ rzeczownik ] = klauzula
staude [ rzeczownik ] = bylina
staude [ rzeczownik ] = busz
staude [ rzeczownik ] = krzak
staude [ rzeczownik ] = krzew
staur [ rzeczownik ] = palik
staur [ rzeczownik ] = słupek
staur [ rzeczownik ] = słup
stav [ rzeczownik ] = pręt
stav [ rzeczownik ] = rózga
stav [ rzeczownik ] = różdżka
stav [ rzeczownik ] = batuta
stav [ rzeczownik ] = drąg
stav [ rzeczownik ] = drążek
stav [ rzeczownik ] = laska
stav [ rzeczownik ] = kij
stave [ czasownik ] = sylabizować
stave [ rzeczownik ] = klepka
stave [ czasownik ] = literować
stavemåte [ rzeczownik ] = literowanie
stearin [ rzeczownik ] = stearyna
stearinlys [ rzeczownik ] = świeca
stearinlys [ rzeczownik ] = kandela
stebarn [ rzeczownik ] = pasierb
sted [ rzeczownik ] = plama
sted [ rzeczownik ] = położenie
sted [ rzeczownik ] = plac
sted [ rzeczownik ] = lokacja
sted [ rzeczownik ] = miejsce
sted [ rzeczownik ] = miejscowość
stefar [ rzeczownik ] = ojczym
steil [ przymiotnik ] = raptowny
steil [ przymiotnik ] = urwisty
steil [ przymiotnik ] = szorstki
steil [ przymiotnik ] = spadzisty
steil [ przymiotnik ] = stromy
stein [ rzeczownik ] = pestka
stein [ rzeczownik ] = skała
stein [ rzeczownik ] = głaz
stein [ rzeczownik ] = kamienienie
stein [ rzeczownik ] = kamień
stein [ rzeczownik ] = kamica
steinkløver [ rzeczownik ] = nostrzyk
steinpurke [ rzeczownik ] = jazgarz
steintøy [ rzeczownik ] = kamionka
strek [ rzeczownik ] = patyk
strek [ rzeczownik ] = batuta
stell [ rzeczownik ] = prowadzenie
stell [ rzeczownik ] = opieka
stell [ rzeczownik ] = serwis
stell [ rzeczownik ] = urządzenie
stell [ rzeczownik ] = troska
stell [ rzeczownik ] = zarządzanie
stell [ rzeczownik ] = komplet
stell [ rzeczownik ] = kierownictwo
stelle [ czasownik ] = prowadzić
stelle [ czasownik ] = troszczyć
stelle [ czasownik ] = zarządzać
stelle [ czasownik ] = doglądać
stemme [ czasownik ] = uchwalać
stemme [ czasownik ] = zgadzać
stemme [ czasownik ] = zaręczać
stemme [ czasownik ] = głosować
stemme [ rzeczownik ] = głosowanie
stemme [ rzeczownik ] = głos
stemme [ czasownik ] = nastroić
stemning [ rzeczownik ] = usposobienie
stemning [ rzeczownik ] = humor
stemning [ rzeczownik ] = charakter
stemning [ rzeczownik ] = nastrój
stemning [ rzeczownik ] = nastrojenie
stemor [ rzeczownik ] = macocha
stempel [ rzeczownik ] = pieczęć
stempel [ rzeczownik ] = pieczątka
stempel [ rzeczownik ] = piętno
stempel [ rzeczownik ] = tłok
stempel [ rzeczownik ] = słupek
stempel [ rzeczownik ] = stempel
stempel [ rzeczownik ] = znaczek
stemple [ czasownik ] = pieczętować
steng [ rzeczownik ] = tyczka
steng [ rzeczownik ] = sieć
stenge [ czasownik ] = zamykać
stengel [ rzeczownik ] = szypułka
stengel [ rzeczownik ] = łodyga
stengsel [ rzeczownik ] = rygiel
stengsel [ rzeczownik ] = zamknięcie
stengsel [ rzeczownik ] = zasuwa
stengsel [ rzeczownik ] = zapora
stengsel [ rzeczownik ] = bariera
stengsel [ rzeczownik ] = ogrodzenie
stenke [ czasownik ] = posypać
stenke [ czasownik ] = przyprószyć
stenograf [ rzeczownik ] = stenograf
stenografi [ rzeczownik ] = stenografia
steppe [ rzeczownik ] = preria
steppe [ rzeczownik ] = step
stepping [ rzeczownik ] = stepowanie
stereo [ rzeczownik ] = stereotyp
stereoskop [ rzeczownik ] = stereotyp
stereoskop [ rzeczownik ] = stereoskop
stereotyp [ przymiotnik ] = stereotypowy
steril [ przymiotnik ] = płonny
steril [ przymiotnik ] = próżny
steril [ przymiotnik ] = sterylny
steril [ przymiotnik ] = daremny
steril [ przymiotnik ] = bezpłodny
steril [ przymiotnik ] = bezowocny
steril [ przymiotnik ] = błahy
steril [ przymiotnik ] = czczy
steril [ przymiotnik ] = jałowy
steril [ przymiotnik ] = nadaremny
steril [ przymiotnik ] = niepłodny
sterilisering [ rzeczownik ] = sterylizacja
sterilisering [ rzeczownik ] = sterylizowanie
sterilisering [ rzeczownik ] = wyjaławianie
sterilitet [ rzeczownik ] = sterylność
sterk [ przymiotnik ] = ostry
sterk [ przymiotnik ] = potężny
sterk [ przymiotnik ] = upojny
sterk [ przymiotnik ] = tęgi
sterk [ przymiotnik ] = twardy
sterk [ przymiotnik ] = solidny
sterk [ przymiotnik ] = silny
sterk [ przymiotnik ] = zdrowy
sterk [ przymiotnik ] = czerstwy
sterk [ przymiotnik ] = intensywny
sterk [ przymiotnik ] = mocny
sterk [ przymiotnik ] = krzepki
sterkt [ przysłówek ] = usilnie
sterkt [ przysłówek ] = silnie
sterkt [ przysłówek ] = stanowczo
sterkt [ przysłówek ] = dobitnie
sterkt [ przysłówek ] = mocarnie
sterkt [ przysłówek ] = mocno
sterling [ rzeczownik ] = szterling
stetoskop [ rzeczownik ] = stetoskop
stetoskop [ rzeczownik ] = słuchawka
stervne [ rzeczownik ] = zbiórka
steward [ rzeczownik ] = rządca
steward [ rzeczownik ] = włodarz
steward [ rzeczownik ] = klucznik
sti [ rzeczownik ] = ścieżka
sti [ rzeczownik ] = dróżka
stift [ rzeczownik ] = oś
stift [ rzeczownik ] = ostrze
stift [ rzeczownik ] = pastel
stift [ rzeczownik ] = ołówek
stift [ rzeczownik ] = pisak
stift [ rzeczownik ] = pinezka
stift [ rzeczownik ] = przetyczka
stift [ rzeczownik ] = szpic
stift [ rzeczownik ] = seminarium
stift [ rzeczownik ] = szpilka
stift [ rzeczownik ] = sztyft
stift [ rzeczownik ] = zakład
stift [ rzeczownik ] = diecezja
stift [ rzeczownik ] = chłopiec
stift [ rzeczownik ] = bolec
stift [ rzeczownik ] = czop
stift [ rzeczownik ] = ćwiek
stift [ rzeczownik ] = kolec
stift [ rzeczownik ] = kołek
stift [ rzeczownik ] = klasztor
stifte [ czasownik ] = przypiąć
stifte [ czasownik ] = ustanawiać
stifte [ czasownik ] = zakładać
stifte [ czasownik ] = założyć
stiftelse [ rzeczownik ] = ustanowienie
stiftelse [ rzeczownik ] = założenie
stiftelse [ rzeczownik ] = fundament
stiftelse [ rzeczownik ] = fundacja
stiftemaskin [ rzeczownik ] = zszywacz
stige [ czasownik ] = podnosić
stige [ czasownik ] = powiększać
stige [ czasownik ] = rosnąć
stige [ czasownik ] = przybierać
stige [ czasownik ] = wzrastać
stige [ czasownik ] = wspinać
stige [ czasownik ] = wzmagać
stige [ czasownik ] = wznosić
stige [ czasownik ] = zwiększać
stige [ rzeczownik ] = drabina
stige [ rzeczownik ] = drabinka
stige [ czasownik ] = narastać
stigma [ rzeczownik ] = piętnowanie
stigma [ rzeczownik ] = stygmat
stigning [ rzeczownik ] = przyrost
stigning [ rzeczownik ] = pochyłość
stigning [ rzeczownik ] = podwyżka
stigning [ rzeczownik ] = powiększenie
stigning [ rzeczownik ] = przybytek
stigning [ rzeczownik ] = podnoszenie
stigning [ rzeczownik ] = wzniesienie
stigning [ rzeczownik ] = wzrost
stikk [ rzeczownik ] = ukłucie
stikk [ rzeczownik ] = ukąszenie
stikke [ czasownik ] = przebić
stikke [ czasownik ] = przekłuć
stikke [ czasownik ] = ukłuć
stikke [ czasownik ] = użądlić
stikke [ czasownik ] = wkładać
stikke [ czasownik ] = kłuć
stikke [ czasownik ] = nakłuwać
stikkelsbær [ rzeczownik ] = agrest
stikk-kontakt [ rzeczownik ] = kontakt
stikkontakt [ rzeczownik ] = oprawka
stikkontakt [ rzeczownik ] = tulejka
stikkord [ rzeczownik ] = hasło
stil [ rzeczownik ] = pismo
stil [ rzeczownik ] = próba
stil [ rzeczownik ] = styl
stil [ rzeczownik ] = spokój
stil [ rzeczownik ] = szyk
stil [ rzeczownik ] = tytuł
stil [ rzeczownik ] = sztyft
stil [ rzeczownik ] = ścieżka
stil [ rzeczownik ] = wzór
stil [ rzeczownik ] = wypracowanie
stil [ rzeczownik ] = cisza
stil [ rzeczownik ] = fotos
stil [ rzeczownik ] = esej
stil [ rzeczownik ] = fason
stil [ rzeczownik ] = elegancja
stil [ rzeczownik ] = moda
stilart [ rzeczownik ] = styl
stilett [ rzeczownik ] = sztylet
stilig [ przymiotnik ] = szykowny
stilig [ przymiotnik ] = stylowy
stilig [ przymiotnik ] = elegancki
stilist [ rzeczownik ] = stylista
stilk [ rzeczownik ] = szypułka
stilk [ rzeczownik ] = ukłucie
stilk [ rzeczownik ] = trzonek
stilk [ rzeczownik ] = trzon
stilk [ rzeczownik ] = badyl
stilk [ rzeczownik ] = nóżka
stilk [ rzeczownik ] = łodyga
stilk [ rzeczownik ] = ogonek
stillas [ rzeczownik ] = rusztowanie
stille [ rzeczownik ] = opanowanie
stille [ czasownik ] = umieszczać
stille [ czasownik ] = stawiać
stille [ czasownik ] = sadowić
stille [ rzeczownik ] = spokój
stille [ czasownik ] = ustawiać
stille [ przymiotnik ] = spokojny
stille [ czasownik ] = wkładać
stille [ rzeczownik ] = cichość
stille [ rzeczownik ] = cisza
stille [ przymiotnik ] = cichy
stille [ czasownik ] = nastawiać
stille [ czasownik ] = kłaść
stille [ rzeczownik ] = milczenie
stille [ przymiotnik ] = niemy
stillferdig [ przymiotnik ] = spokojny
stillferdig [ przymiotnik ] = cichy
stillet [ rzeczownik ] = uciszenie
stilling [ rzeczownik ] = postawa
stilling [ rzeczownik ] = oświadczenie
stilling [ rzeczownik ] = pozycja
stilling [ rzeczownik ] = profesja
stilling [ rzeczownik ] = posada
stilling [ rzeczownik ] = położenie
stilling [ rzeczownik ] = rękodzieło
stilling [ rzeczownik ] = stanowisko
stilling [ rzeczownik ] = ułożenie
stilling [ rzeczownik ] = rzemiosło
stilling [ rzeczownik ] = sytuacja
stilling [ rzeczownik ] = zawód
stilling [ rzeczownik ] = wyznanie
stilling [ rzeczownik ] = awans
stilling [ rzeczownik ] = miejsce
stillstand [ rzeczownik ] = przerwa
stillstand [ rzeczownik ] = przestój
stillstand [ rzeczownik ] = stagnacja
stillstand [ rzeczownik ] = zastój
stillstand [ rzeczownik ] = zatrzymanie
stillstand [ rzeczownik ] = bezruch
stilne [ czasownik ] = umilknąć
stilne [ czasownik ] = uciszyć
stim [ rzeczownik ] = spirytus
stim [ rzeczownik ] = wrzawa
stim [ rzeczownik ] = duch
stim [ rzeczownik ] = dusza
stim [ rzeczownik ] = charakter
stim [ rzeczownik ] = gromada
stim [ rzeczownik ] = animusz
stim [ rzeczownik ] = alkohol
stim [ rzeczownik ] = nastrój
stim [ rzeczownik ] = męstwo
stim [ rzeczownik ] = ławica
stimulans [ rzeczownik ] = pobudzenie
stimulans [ rzeczownik ] = stymulator
stimulans [ rzeczownik ] = bodziec
stimulere [ czasownik ] = pobudzać
stimulere [ czasownik ] = podniecać
stimulere [ czasownik ] = podniecić
stimulere [ czasownik ] = stymulować
stimulere [ czasownik ] = zdopingować
sting [ rzeczownik ] = szew
sting [ rzeczownik ] = ścieg
sting [ rzeczownik ] = użądlenie
sting [ rzeczownik ] = ukłucie
sting [ rzeczownik ] = gulasz
sting [ rzeczownik ] = kłucie
sting [ rzeczownik ] = oczko
stinkdyr [ rzeczownik ] = skunks
stinkdyr [ rzeczownik ] = tchórz
stinke [ czasownik ] = smrodzić
stinke [ czasownik ] = śmierdzieć
stinke [ czasownik ] = cuchnąć
stipend [ rzeczownik ] = stypendysta
stipend [ rzeczownik ] = stypendium
stipend [ rzeczownik ] = dotacja
stipend [ rzeczownik ] = dofinansowanie
stipend [ rzeczownik ] = naukowość
stipendiat [ rzeczownik ] = stypendysta
stipulere [ czasownik ] = wyliczyć
stipulere [ czasownik ] = kalkulować
stiv [ przymiotnik ] = sztywny
stiv [ przymiotnik ] = twardy
stiv [ przymiotnik ] = surowy
stiv [ przymiotnik ] = stromy
stivelse [ rzeczownik ] = skrobia
stivelse [ rzeczownik ] = krochmal
stivelse [ rzeczownik ] = krochmalenie
stivkrampe [ rzeczownik ] = tężec
stivkrampe [ rzeczownik ] = tetanus
stivne [ czasownik ] = sztywnieć
stivne [ czasownik ] = stwardnieć
stivne [ czasownik ] = zesztywnieć
stivne [ czasownik ] = zdrętwieć
stele [ czasownik ] = okradać
stele [ czasownik ] = podkradać
stele [ czasownik ] = ukraść
stele [ czasownik ] = skraść
stjerne [ rzeczownik ] = asterysk
stjerne [ rzeczownik ] = gwiazda
stjerne [ rzeczownik ] = gwiazdka
stjerne [ rzeczownik ] = odsyłacz
stjernebilde [ rzeczownik ] = gwiazdozbiór
stjernebilde [ rzeczownik ] = konstelacja
stjerneblom [ rzeczownik ] = gwiazdnica
sto [ rzeczownik ] = klacz
sto [ rzeczownik ] = kobyła
stø [ przymiotnik ] = pewny
stø [ przymiotnik ] = silny
stoff [ rzeczownik ] = przedmiot
stoff [ rzeczownik ] = płachta
stoff [ rzeczownik ] = tkanina
stoff [ rzeczownik ] = ścier
stoff [ rzeczownik ] = temat
stoff [ rzeczownik ] = substancja
stoff [ rzeczownik ] = sukno
stoff [ rzeczownik ] = tworzywo
stoff [ rzeczownik ] = ścierka
stoff [ rzeczownik ] = fibryna
stoff [ rzeczownik ] = materia
stoff [ rzeczownik ] = materiał
stoff [ rzeczownik ] = narkotyk
stoffmisbruk [ rzeczownik ] = nałóg
stoffmisbruk [ rzeczownik ] = narkomania
stoffskifte [ rzeczownik ] = metabolizm
stokk [ rzeczownik ] = patyk
stokk [ rzeczownik ] = pień
stokk [ rzeczownik ] = pałka
stokk [ rzeczownik ] = trzcina
stokk [ rzeczownik ] = kij
stokk [ rzeczownik ] = laska
stokk [ rzeczownik ] = kłoda
støkk [ rzeczownik ] = szok
støkk [ rzeczownik ] = wstrząs
støkk [ rzeczownik ] = cios
stokkrose [ rzeczownik ] = malwa
stol [ rzeczownik ] = przewodniczenie
stol [ rzeczownik ] = przewodnictwo
stol [ rzeczownik ] = fotel
stol [ rzeczownik ] = krzesełko
stol [ rzeczownik ] = krzesło
stola [ rzeczownik ] = stuła
stola [ rzeczownik ] = etola
stole [ czasownik ] = polegać
stole [ czasownik ] = ufać
stolpe [ rzeczownik ] = pal
stolpe [ rzeczownik ] = słup
stolt [ przymiotnik ] = pyszny
stolt [ przymiotnik ] = butny
stolt [ przymiotnik ] = dumny
stolt [ przymiotnik ] = hardy
stoltheit [ rzeczownik ] = duma
stoltheit [ rzeczownik ] = honorowość
stønad [ rzeczownik ] = pomoc
stønad [ rzeczownik ] = zasiłek
stønad [ rzeczownik ] = zapomoga
stønad [ rzeczownik ] = wsparcie
stønn [ rzeczownik ] = jęk
stønne [ czasownik ] = stękać
stønne [ czasownik ] = jęczeć
stopp [ rzeczownik ] = przerwa
stopp [ rzeczownik ] = przytrzymywacz
stopp [ rzeczownik ] = przysłona
stopp [ rzeczownik ] = postój
stopp [ rzeczownik ] = przystanek
stopp [ rzeczownik ] = rżysko
stopp [ rzeczownik ] = stop
stopp [ rzeczownik ] = zatrzymanie
stopp [ rzeczownik ] = cerowanie
stopp [ rzeczownik ] = międzylądowanie
stopp [ rzeczownik ] = ogranicznik
stoppe [ czasownik ] = powstrzymywać
stoppe [ czasownik ] = powstrzymać
stoppe [ czasownik ] = przerwać
stoppe [ czasownik ] = zatrzymywać
stoppe [ czasownik ] = zatrzymać
stoppe [ czasownik ] = zawahać
stoppe [ czasownik ] = cerować
stoppe [ czasownik ] = napełniać
stoppe [ czasownik ] = nadziewać
stoppeklokke [ rzeczownik ] = stoper
stoppskilt [ rzeczownik ] = znak
støpsel [ rzeczownik ] = zatyczka
stor [ przymiotnik ] = olbrzymi
stor [ przymiotnik ] = rosły
stor [ przymiotnik ] = ważny
stor [ przymiotnik ] = wielkoformatowy
stor [ przymiotnik ] = wielki
stor [ przymiotnik ] = szeroki
stor [ przymiotnik ] = znaczny
stor [ przymiotnik ] = wysoki
stor [ przymiotnik ] = duży
stor [ przymiotnik ] = gruntowny
stor [ przymiotnik ] = gruby
stor [ przymiotnik ] = brzemienny
stor [ przymiotnik ] = ogromny
stor [ przymiotnik ] = obszerny
stør [ rzeczownik ] = żerdź
stør [ rzeczownik ] = drąg
stør [ rzeczownik ] = jesiotr
stør [ rzeczownik ] = hałas
storby [ rzeczownik ] = metropolia
størje [ rzeczownik ] = tuńczyk
stork [ rzeczownik ] = bocian
stork [ rzeczownik ] = kloc
størkne [ czasownik ] = ścinać
størkne [ czasownik ] = sztywnieć
størkne [ czasownik ] = twardnieć
størkne [ czasownik ] = zastygać
storm [ rzeczownik ] = szturm
storm [ rzeczownik ] = sztorm
storm [ rzeczownik ] = ulewa
storm [ rzeczownik ] = wichura
storm [ rzeczownik ] = zawierucha
storm [ rzeczownik ] = burza
storm [ rzeczownik ] = nawałnica
stormakt [ rzeczownik ] = mocarstwo
stormannsgalskap [ rzeczownik ] = megalomania
storme [ czasownik ] = szturmować
storme [ czasownik ] = rozszaleć
storme [ czasownik ] = szaleć
storme [ czasownik ] = huczeć
storme [ czasownik ] = hałasować
størrelse [ rzeczownik ] = wielkość
størrelse [ rzeczownik ] = rozmiar
størrelse [ rzeczownik ] = wzrost
størrelse [ rzeczownik ] = wysokość
størrelse [ rzeczownik ] = numer
størrelse [ rzeczownik ] = mnóstwo
størrelse [ rzeczownik ] = masa
størrelsesorden [ rzeczownik ] = wielkość
størrelsesorden [ rzeczownik ] = ogrom
storslått [ przymiotnik ] = świetny
storsnuta [ przymiotnik ] = arogancki
storspove [ rzeczownik ] = kulik
storting [ rzeczownik ] = opłata
storting [ rzeczownik ] = parlament
storting [ rzeczownik ] = wypłata
storting [ rzeczownik ] = wpłata
støyt [ rzeczownik ] = porażenie
støyt [ rzeczownik ] = pchnięcie
støtt [ przysłówek ] = wciąż
støtt [ przysłówek ] = zawsze
støtt [ przysłówek ] = ciągle
støtt [ przysłówek ] = nieustannie
støtte [ rzeczownik ] = posąg
støtte [ rzeczownik ] = poparcie
støtte [ rzeczownik ] = pomoc
støtte [ rzeczownik ] = podpora
støtte [ rzeczownik ] = podpórka
støtte [ rzeczownik ] = podparcie
støtte [ rzeczownik ] = oparcie
støtte [ rzeczownik ] = pomnik
støtte [ rzeczownik ] = statua
støtte [ rzeczownik ] = suport
støtte [ rzeczownik ] = wsparcie
støtte [ rzeczownik ] = wparcie
støv [ rzeczownik ] = pył
støv [ rzeczownik ] = proszek
støv [ rzeczownik ] = proch
støv [ rzeczownik ] = puder
støv [ rzeczownik ] = pylica
støv [ rzeczownik ] = zasypka
støv [ rzeczownik ] = odkurzanie
støv [ rzeczownik ] = kurzawa
støv [ rzeczownik ] = kurz
støve [ czasownik ] = zakurzyć
støvel [ rzeczownik ] = but
støvel [ rzeczownik ] = kalosz
støvelskaft [ rzeczownik ] = cholewa
støvete [ przymiotnik ] = pylisty
støvete [ przymiotnik ] = pylasty
støvknapp [ rzeczownik ] = pylnik
støvsuge [ czasownik ] = odkurzać
støvsuger [ rzeczownik ] = odkurzacz
støy [ rzeczownik ] = szum
støy [ rzeczownik ] = wrzawa
støy [ rzeczownik ] = zgiełk
støy [ rzeczownik ] = hałas
støy [ rzeczownik ] = hałasowanie
støye [ czasownik ] = hałasować
strå [ rzeczownik ] = słoma
strå [ rzeczownik ] = źdźbło
straff [ rzeczownik ] = ukaranie
straff [ rzeczownik ] = grzywna
straff [ rzeczownik ] = karanie
straff [ rzeczownik ] = kara
straffbar [ przymiotnik ] = karalny
straffe [ czasownik ] = ukarać
straffe [ czasownik ] = karać
strak [ rzeczownik ] = rejon
strak [ przymiotnik ] = szczelny
strak [ przymiotnik ] = skąpy
strak [ przymiotnik ] = ciasny
strak [ przymiotnik ] = obcisły
straks [ przysłówek ] = teraz
straks [ przysłówek ] = szybko
straks [ przysłówek ] = wprost
straks [ przysłówek ] = zaraz
straks [ przysłówek ] = bezpośrednio
straks [ przysłówek ] = niezwłocznie
straks [ przysłówek ] = natychmiast
straks [ przysłówek ] = momentalnie
stråle [ rzeczownik ] = promień
stråle [ czasownik ] = promieniować
stråle [ rzeczownik ] = wał
stråle [ czasownik ] = tryskać
stråle [ rzeczownik ] = strumień
stråle [ rzeczownik ] = wytrysk
stråle [ czasownik ] = błyszczeć
stråle [ czasownik ] = jaśnieć
stråle [ rzeczownik ] = odrzutowiec
strålende [ przymiotnik ] = promienny
strålende [ przymiotnik ] = przesławny
strålende [ przymiotnik ] = promienisty
strålende [ przymiotnik ] = chlubny
strålende [ przymiotnik ] = chwalebny
stråling [ rzeczownik ] = promieniowanie
stråling [ rzeczownik ] = radiacja
stram [ przymiotnik ] = srogi
stram [ przymiotnik ] = rygorystyczny
stram [ przymiotnik ] = skąpy
stram [ przymiotnik ] = szczelny
stram [ przymiotnik ] = twardy
stram [ przymiotnik ] = sztywny
stram [ przymiotnik ] = ciasny
stram [ przymiotnik ] = obcisły
stramme [ czasownik ] = ściągać
stramme [ czasownik ] = zaciskać
stramme [ czasownik ] = naprężać
stramme [ czasownik ] = naciągać
strand [ rzeczownik ] = plaża
strand [ rzeczownik ] = skrętka
strand [ rzeczownik ] = wybrzeże
strand [ rzeczownik ] = brzeg
strandhogg [ rzeczownik ] = najazd
strateg [ rzeczownik ] = strateg
strategi [ rzeczownik ] = strategia
strategisk [ przymiotnik ] = strategiczny
strete [ rzeczownik ] = tor
streif [ rzeczownik ] = promień
streik [ rzeczownik ] = strychulec
streik [ rzeczownik ] = strajk
streike [ czasownik ] = strajkować
strek [ rzeczownik ] = psota
strek [ rzeczownik ] = psikus
strek [ rzeczownik ] = smuga
strek [ rzeczownik ] = wybryk
strek [ rzeczownik ] = żart
strek [ rzeczownik ] = figiel
strek [ rzeczownik ] = kreska
strek [ rzeczownik ] = linia
streke [ czasownik ] = nakreślić
strekk [ rzeczownik ] = kreska
strekke [ czasownik ] = rozciągać
strekke [ czasownik ] = rozwieszać
strekke [ czasownik ] = rozpiąć
strekke [ czasownik ] = wyciągać
strekke [ czasownik ] = naciągać
strekke [ czasownik ] = napinać
strekning [ rzeczownik ] = rozciągnięcie
strekning [ rzeczownik ] = przestrzeń
strekning [ rzeczownik ] = rozpostarcie
strekning [ rzeczownik ] = obszar
strekning [ rzeczownik ] = odcinek
streng [ rzeczownik ] = powrózek
streng [ przymiotnik ] = poważny
streng [ przymiotnik ] = ostry
streng [ przymiotnik ] = srogi
streng [ rzeczownik ] = słowo
streng [ przymiotnik ] = twardy
streng [ rzeczownik ] = wianek
streng [ przymiotnik ] = smyczkowy
streng [ przymiotnik ] = rygorystyczny
streng [ rzeczownik ] = tylnica
streng [ rzeczownik ] = struna
streng [ rzeczownik ] = sznur
streng [ przymiotnik ] = surowy
streng [ rzeczownik ] = tasiemka
streng [ przymiotnik ] = strunowy
streng [ rzeczownik ] = zły
streng [ przymiotnik ] = zły
streng [ przymiotnik ] = ciężki
streng [ przymiotnik ] = dotkliwy
streng [ rzeczownik ] = cięciwa
streng [ przymiotnik ] = dokładny
strengt [ przysłówek ] = ostro
strengt [ przysłówek ] = opryskliwie
strengt [ przysłówek ] = rygorystycznie
strengt [ przysłówek ] = surowo
strengt [ przysłówek ] = sztywno
strengt [ przysłówek ] = srogo
strengt [ przysłówek ] = zgryźliwie
strengt [ przysłówek ] = cierpko
strev [ rzeczownik ] = znój
streve [ czasownik ] = starać
streve [ czasownik ] = walczyć
streve [ czasownik ] = dążyć
stri [ przymiotnik ] = surowy
stri [ przymiotnik ] = srogi
stri [ przymiotnik ] = uporczywy
stri [ czasownik ] = harować
strid [ rzeczownik ] = pyskówka
strid [ rzeczownik ] = polemika
strid [ rzeczownik ] = spór
strid [ rzeczownik ] = rywalizacja
strid [ rzeczownik ] = walka
strid [ rzeczownik ] = zawody
strid [ rzeczownik ] = zwada
strid [ rzeczownik ] = współzawodnictwo
strid [ rzeczownik ] = zatarg
strid [ rzeczownik ] = dysputa
strid [ rzeczownik ] = awantura
strid [ rzeczownik ] = bitwa
strid [ rzeczownik ] = kontrowersja
strid [ rzeczownik ] = konkurs
strid [ rzeczownik ] = kłótnia
strid [ rzeczownik ] = konflikt
stride [ czasownik ] = walczyć
stride [ czasownik ] = sprzeczać
strikke [ czasownik ] = spajać
strikke [ czasownik ] = zrastać
strikke [ czasownik ] = wrabiać
strikke [ czasownik ] = dziać
strikketøy [ rzeczownik ] = trykotarstwo
strikketøy [ rzeczownik ] = dzianie
strikketøy [ rzeczownik ] = dziewiarstwo
strimmel [ rzeczownik ] = pasek
strimmel [ rzeczownik ] = skrawek
stripe [ rzeczownik ] = pas
stripe [ rzeczownik ] = pręga
stripe [ rzeczownik ] = lampas
strø [ czasownik ] = posypać
strø [ czasownik ] = posypywać
strø [ czasownik ] = rozrzucać
strø [ czasownik ] = rozproszyć
strø [ czasownik ] = rozsypać
strø [ czasownik ] = sypać
strø [ czasownik ] = rozpraszać
strø [ czasownik ] = nalewać
strø [ czasownik ] = lać
strø [ czasownik ] = nasypać
strofe [ rzeczownik ] = strofa
strofe [ rzeczownik ] = zwrotka
strøk [ rzeczownik ] = rejon
strøk [ rzeczownik ] = okolica
strøk [ rzeczownik ] = dzielnica
strøk [ rzeczownik ] = obręb
strøm [ rzeczownik ] = potok
strøm [ rzeczownik ] = potęga
strøm [ rzeczownik ] = prąd
strøm [ rzeczownik ] = uprawnienie
strøm [ rzeczownik ] = strumień
strøm [ rzeczownik ] = zasilanie
strøm [ rzeczownik ] = władza
strøm [ rzeczownik ] = wypływ
strøm [ rzeczownik ] = elektryczność
strøm [ rzeczownik ] = mocarstwo
strøm [ rzeczownik ] = moc
strøm [ rzeczownik ] = nurt
strømme [ czasownik ] = spływać
strømme [ czasownik ] = lać
strømpe [ rzeczownik ] = pończocha
stropp [ rzeczownik ] = pas
stropp [ rzeczownik ] = rzemień
struktur [ rzeczownik ] = struktura
struktur [ rzeczownik ] = budowanie
struktur [ rzeczownik ] = budowla
struktur [ rzeczownik ] = budynek
struktur [ rzeczownik ] = budowa
struktur [ rzeczownik ] = konstrukcja
strupe [ rzeczownik ] = przełyk
strupe [ czasownik ] = dusić
strupe [ rzeczownik ] = gardło
strupe [ rzeczownik ] = czeluść
strupe [ czasownik ] = dławić
strupe [ rzeczownik ] = gardziel
strupe [ rzeczownik ] = krtań
struts [ rzeczownik ] = struś
stryk [ rzeczownik ] = bicie
stryk [ rzeczownik ] = lanie
stryke [ czasownik ] = prasować
stryke [ czasownik ] = gładzić
stryke [ czasownik ] = głaskać
strykejern [ rzeczownik ] = prasowalnia
strykejern [ rzeczownik ] = żelazko
stryknin [ rzeczownik ] = strychnina
stubb [ rzeczownik ] = pień
stubb [ rzeczownik ] = pniak
stubb [ rzeczownik ] = ściernisko
stubb [ rzeczownik ] = rżysko
stubbe [ rzeczownik ] = pień
stubbe [ rzeczownik ] = pniak
stubbe [ rzeczownik ] = kikut
stubbe [ rzeczownik ] = ogarek
student [ rzeczownik ] = uczeń
student [ rzeczownik ] = uczennica
student [ rzeczownik ] = student
student [ rzeczownik ] = źrenica
student [ rzeczownik ] = absolwent
student [ rzeczownik ] = akademik
studere [ czasownik ] = uczyć
studere [ czasownik ] = studiować
studere [ czasownik ] = badać
studie [ rzeczownik ] = szkic
studie [ rzeczownik ] = studium
studie [ rzeczownik ] = studiowanie
studie [ rzeczownik ] = badanie
studie [ rzeczownik ] = nauka
studio [ rzeczownik ] = pracownia
studio [ rzeczownik ] = studio
studium [ rzeczownik ] = studia
studium [ rzeczownik ] = stopień
studium [ rzeczownik ] = studiowanie
studium [ rzeczownik ] = studium
studium [ rzeczownik ] = badanie
studium [ rzeczownik ] = nauka
stue [ rzeczownik ] = pokój
stue [ czasownik ] = pakować
stue [ rzeczownik ] = salon
stue [ rzeczownik ] = izba
stue [ czasownik ] = dusić
stue [ rzeczownik ] = chata
stue [ czasownik ] = napychać
stuing [ rzeczownik ] = gulasz
stukk [ rzeczownik ] = stiuk
stum [ przymiotnik ] = niemy
stump [ rzeczownik ] = płat
stump [ rzeczownik ] = kąsek
stump [ rzeczownik ] = ogarek
stump [ rzeczownik ] = kawałek
stump [ rzeczownik ] = kęs
stump [ rzeczownik ] = kikut
stund [ rzeczownik ] = pora
stund [ rzeczownik ] = okres
stund [ rzeczownik ] = chwila
stund [ rzeczownik ] = godzina
stund [ rzeczownik ] = czas
stund [ rzeczownik ] = moment
stup [ rzeczownik ] = otchłań
stup [ rzeczownik ] = urwisko
stup [ rzeczownik ] = czeluść
stusse [ czasownik ] = podcinać
stut [ rzeczownik ] = wół
stut [ rzeczownik ] = byk
stutteri [ rzeczownik ] = stadnina
stygg [ przymiotnik ] = paskudny
stygg [ przymiotnik ] = szkaradny
stygg [ przymiotnik ] = szpetny
stygg [ przymiotnik ] = wstrętny
stygg [ przymiotnik ] = zły
stygg [ przymiotnik ] = brzydki
stygg [ przymiotnik ] = niemiły
stygg [ przymiotnik ] = obrzydliwy
stygg [ przymiotnik ] = niegrzeczny
stygg [ przymiotnik ] = niedobry
stygg [ przymiotnik ] = nieprzystojny
stygg [ przymiotnik ] = nieładny
stykke [ rzeczownik ] = płat
stykke [ rzeczownik ] = plasterek
stykke [ rzeczownik ] = sztuka
stykke [ rzeczownik ] = teatr
stykke [ rzeczownik ] = ułamek
stykke [ rzeczownik ] = gruda
stykke [ rzeczownik ] = cząstka
stykke [ czasownik ] = ćwiartować
stykke [ rzeczownik ] = część
stykke [ rzeczownik ] = odłamek
stykke [ rzeczownik ] = kąsek
stykke [ rzeczownik ] = moneta
stykke [ rzeczownik ] = kawał
stykke [ rzeczownik ] = kęs
stykke [ rzeczownik ] = kawałek
stylte [ rzeczownik ] = szczudło
styr [ rzeczownik ] = wrzawa
styr [ rzeczownik ] = hałas
styrbord [ rzeczownik ] = sterburta
styre [ rzeczownik ] = rada
styre [ czasownik ] = panować
styre [ rzeczownik ] = panowanie
styre [ czasownik ] = prowadzić
styre [ rzeczownik ] = rozkaz
styre [ czasownik ] = sterować
styre [ rzeczownik ] = rząd
styre [ czasownik ] = rządzić
styre [ rzeczownik ] = ster
styre [ rzeczownik ] = władza
styre [ rzeczownik ] = zarząd
styre [ czasownik ] = zarządzać
styre [ czasownik ] = władać
styre [ rzeczownik ] = dyrekcja
styre [ rzeczownik ] = dowództwo
styre [ rzeczownik ] = kierownica
styre [ czasownik ] = kierować
styre [ rzeczownik ] = kierownictwo
styre [ rzeczownik ] = komenda
styre [ czasownik ] = komenderować
styre [ czasownik ] = kontrolować
styreformann [ rzeczownik ] = prezes
styring [ rzeczownik ] = kierowanie
styrke [ rzeczownik ] = rozciąganie
styrke [ rzeczownik ] = przemoc
styrke [ rzeczownik ] = potęga
styrke [ czasownik ] = umocnić
styrke [ rzeczownik ] = siła
styrke [ rzeczownik ] = umocnienie
styrke [ czasownik ] = ugruntowywać
styrke [ czasownik ] = spotęgować
styrke [ czasownik ] = umacniać
styrke [ czasownik ] = zacieśniać
styrke [ czasownik ] = wymusić
styrke [ czasownik ] = zacieśnić
styrke [ czasownik ] = wzmocnić
styrke [ rzeczownik ] = wzmaganie
styrke [ czasownik ] = wzmacniać
styrke [ rzeczownik ] = wytrzymałość
styrke [ czasownik ] = głaskać
styrke [ rzeczownik ] = energia
styrke [ rzeczownik ] = moc
styrke [ czasownik ] = krzepić
styrmann [ rzeczownik ] = sternik
styrt [ rzeczownik ] = panowanie
styrt [ rzeczownik ] = prysznic
styrt [ rzeczownik ] = ulewa
styrt [ rzeczownik ] = tusz
styrte [ czasownik ] = upadać
styrte [ czasownik ] = runąć
styrte [ czasownik ] = upaść
styrte [ czasownik ] = zwalić
styrtregn [ rzeczownik ] = ulewa
subjekt [ rzeczownik ] = osobnik
subjekt [ rzeczownik ] = podmiot
subjekt [ rzeczownik ] = przedmiot
subjekt [ rzeczownik ] = rzecz
subjekt [ rzeczownik ] = temat
subjekt [ rzeczownik ] = subiektywność
subjekt [ rzeczownik ] = indywiduum
subjekt [ rzeczownik ] = motyw
subjektiv [ przymiotnik ] = podmiotowy
subjektiv [ przymiotnik ] = subiektywny
subjektiv [ przymiotnik ] = stronniczy
sublimat [ rzeczownik ] = sublimat
subsidiere [ czasownik ] = subsydiować
subsidiere [ czasownik ] = subwencjonować
subsidiere [ czasownik ] = dotować
subskribent [ rzeczownik ] = prenumerator
subskribent [ rzeczownik ] = subskrybent
substantiv [ rzeczownik ] = rzeczownik
substitutt [ rzeczownik ] = surogat
subtil [ przymiotnik ] = subtelny
subtil [ przymiotnik ] = delikatny
subtil [ przymiotnik ] = misterny
subtrahere [ czasownik ] = odjąć
subtrahere [ rzeczownik ] = odejmowanie
subtrahere [ czasownik ] = odejmować
suffiks [ rzeczownik ] = przyrostek
sufflere [ czasownik ] = podpowiadać
sufflør [ rzeczownik ] = sufler
sug [ rzeczownik ] = ssanie
suge [ czasownik ] = ssać
suge [ czasownik ] = wsysać
suite [ rzeczownik ] = suita
suite [ rzeczownik ] = apartament
sukk [ rzeczownik ] = westchnienie
sukke [ czasownik ] = wzdychać
sukker [ rzeczownik ] = cukrzenie
sukker [ rzeczownik ] = cukiernica
sukker [ rzeczownik ] = cukrownia
sukker [ rzeczownik ] = cukrownictwo
sukker [ rzeczownik ] = cukier
sukkertøy [ rzeczownik ] = cukierek
suksess [ rzeczownik ] = powodzenie
suksess [ rzeczownik ] = przebój
suksess [ rzeczownik ] = pomyślność
suksess [ rzeczownik ] = sukces
suksess [ rzeczownik ] = szlagier
sulfat [ rzeczownik ] = siarczan
sultan [ rzeczownik ] = sułtan
sula [ czasownik ] = głodować
sum [ rzeczownik ] = suma
sum [ rzeczownik ] = sumowanie
sum [ rzeczownik ] = treść
sum [ rzeczownik ] = całość
sum [ rzeczownik ] = ilość
sum [ rzeczownik ] = kwota
sum [ rzeczownik ] = obliczenie
sum [ rzeczownik ] = kwantum
summarisk [ przymiotnik ] = pobieżny
summarisk [ przymiotnik ] = sumaryczny
summarisk [ przymiotnik ] = doraźny
summe [ czasownik ] = brzęczeć
summere [ czasownik ] = sumować
summere [ czasownik ] = dodawać
sump [ rzeczownik ] = trzęsawisko
sump [ rzeczownik ] = bagno
sump [ rzeczownik ] = moczary
sump [ rzeczownik ] = mokradło
sund [ rzeczownik ] = cieśnina
super [ przymiotnik ] = wyborny
supermakt [ rzeczownik ] = supermocarstwo
suppe [ rzeczownik ] = polewka
suppe [ rzeczownik ] = żupa
suppe [ rzeczownik ] = zupa
suppetallerken [ rzeczownik ] = talerz
supplement [ rzeczownik ] = suplement
supplement [ rzeczownik ] = uzupełnienie
supplement [ rzeczownik ] = dopłacenie
supplement [ rzeczownik ] = dodatek
supplement [ rzeczownik ] = nadprogram
supporter [ rzeczownik ] = poplecznik
supporter [ rzeczownik ] = zwolennik
sur [ przymiotnik ] = wilgotny
sur [ przymiotnik ] = cierpki
sur [ przymiotnik ] = mokry
sur [ rzeczownik ] = kwas
sur [ przymiotnik ] = kwaśny
sur [ przymiotnik ] = kwasowy
surdeig [ rzeczownik ] = zakwas
surdeig [ rzeczownik ] = ferment
surkål [ rzeczownik ] = kapusta
surl [ rzeczownik ] = szmer
surr [ rzeczownik ] = zamieszanie
surr [ rzeczownik ] = brzęczenie
surre [ czasownik ] = przywiązać
surre [ czasownik ] = związać
surre [ czasownik ] = brzęczeć
surrogat [ rzeczownik ] = surogat
surrogat [ rzeczownik ] = namiastka
sursild [ rzeczownik ] = śledź
surstoff [ rzeczownik ] = tlen
sus [ rzeczownik ] = poszept
sus [ rzeczownik ] = szum
suspekt [ przymiotnik ] = słodki
suter [ rzeczownik ] = lin
sutre [ czasownik ] = skamlać
sutre [ czasownik ] = skomleć
sutte [ czasownik ] = ssać
suvenir [ rzeczownik ] = pamiątka
suvenir [ rzeczownik ] = upominek
suveren [ przymiotnik ] = suwerenny
suverenitet [ rzeczownik ] = suwerenność
suverenitet [ rzeczownik ] = zwierzchnictwo
svær [ przymiotnik ] = olbrzymi
svær [ przymiotnik ] = twardy
svær [ przymiotnik ] = surowy
svær [ przymiotnik ] = wielki
svær [ przymiotnik ] = tęgi
svær [ przymiotnik ] = trudny
svær [ przymiotnik ] = ciężki
svær [ przymiotnik ] = korpulentny
svær [ przymiotnik ] = ogromny
svært [ przysłówek ] = strasznie
svært [ przysłówek ] = bardzo
svært [ przysłówek ] = niezmiernie
svært [ przysłówek ] = nadzwyczajnie
svaie [ czasownik ] = wachlować
svaie [ czasownik ] = zaszamotać
svaie [ czasownik ] = chwiać
svaie [ czasownik ] = kołysać
svak [ przymiotnik ] = słaby
svak [ przymiotnik ] = wątły
svak [ przymiotnik ] = szmirowaty
svak [ przymiotnik ] = asteniczny
svak [ przymiotnik ] = bezsilny
svak [ przymiotnik ] = niewyraźny
svak [ przymiotnik ] = nieruchawy
svak [ przymiotnik ] = nikły
svak [ przymiotnik ] = mdły
svak [ przymiotnik ] = niemocny
svak [ przymiotnik ] = niesilny
svak [ przymiotnik ] = niemrawy
svak [ przymiotnik ] = mdławy
svak [ rzeczownik ] = matowanie
svakt [ przysłówek ] = słabowicie
svakt [ przysłówek ] = bezsilnie
sval [ przymiotnik ] = chłodny
svale [ rzeczownik ] = jaskółka
svale [ czasownik ] = chłodzić
svale [ czasownik ] = ochłodzić
svamp [ rzeczownik ] = pieczarka
svamp [ rzeczownik ] = trzęsawisko
svamp [ rzeczownik ] = błoto
svamp [ rzeczownik ] = bagno
svamp [ rzeczownik ] = gąbka
svamp [ rzeczownik ] = grzyb
svamp [ rzeczownik ] = moczary
svamp [ rzeczownik ] = mokradło
svane [ rzeczownik ] = łabędź
svanger [ rzeczownik ] = śruba
svanger [ rzeczownik ] = śmigło
svanger [ rzeczownik ] = ciężarna
svangerskap [ rzeczownik ] = ciąża
svans [ rzeczownik ] = poła
svans [ rzeczownik ] = warkocz
svans [ rzeczownik ] = ogonek
svans [ rzeczownik ] = koniec
svans [ rzeczownik ] = ogon
svar [ rzeczownik ] = odpowiedź
svare [ czasownik ] = ręczyć
svare [ czasownik ] = ustosunkowywać
svare [ czasownik ] = odpowiedzieć
svare [ czasownik ] = odpowiadać
svare [ czasownik ] = odpisać
svart [ przymiotnik ] = ponury
svart [ przymiotnik ] = czarnorynkowy
svart [ przymiotnik ] = chmurny
svart [ rzeczownik ] = czerń
svart [ przymiotnik ] = brudny
svart [ przymiotnik ] = czarny
svart [ przymiotnik ] = czarnoskóry
svart [ rzeczownik ] = czernidło
svart [ przymiotnik ] = murzyński
svart [ rzeczownik ] = murzyn
svartedauden [ rzeczownik ] = zaraza
svarttrost [ rzeczownik ] = kos
sveise [ czasownik ] = skuć
sveise [ czasownik ] = spawać
sveise [ rzeczownik ] = spaw
sveise [ czasownik ] = spajać
sveise [ czasownik ] = zgrzewać
sveiser [ rzeczownik ] = spawacz
sveiser [ rzeczownik ] = spawarka
sveiser [ rzeczownik ] = zgrzewarka
sveiser [ rzeczownik ] = zgrzewacz
sveising [ rzeczownik ] = spawalniczy
sveising [ rzeczownik ] = spawanie
sveising [ rzeczownik ] = spawalnictwo
sveising [ rzeczownik ] = spawalnia
sveising [ rzeczownik ] = zgrzewanie
sveiv [ rzeczownik ] = pomyleniec
sveiv [ rzeczownik ] = dziwak
sveiv [ rzeczownik ] = korba
sveiv [ rzeczownik ] = narwaniec
svekke [ czasownik ] = osłabić
svekke [ czasownik ] = osłabiać
svekke [ czasownik ] = sfatygować
svekke [ czasownik ] = rozwodnić
svekke [ czasownik ] = upośledzać
svekke [ czasownik ] = słabnąć
svekke [ czasownik ] = zaburzać
svekke [ czasownik ] = nadwątlić
svekling [ rzeczownik ] = słabeusz
svekling [ rzeczownik ] = chuchro
svelg [ rzeczownik ] = przełyk
svelg [ rzeczownik ] = otchłań
svelger [ czasownik ] = połykać
svelger [ czasownik ] = przełykać
svelger [ czasownik ] = pochłaniać
sverd [ rzeczownik ] = szpada
sverd [ rzeczownik ] = szabla
sverd [ rzeczownik ] = miecz
sverdfisk [ rzeczownik ] = mieczyk
sverm [ rzeczownik ] = rój
sverm [ rzeczownik ] = mnóstwo
sverte [ rzeczownik ] = czernidło
sverte [ rzeczownik ] = czerń
sveitte [ rzeczownik ] = spocenie
sveve [ czasownik ] = powiewać
sveve [ czasownik ] = unosić
sveve [ czasownik ] = szybować
svi [ czasownik ] = opalić
svi [ czasownik ] = palić
svi [ czasownik ] = przypalić
svi [ czasownik ] = osmalać
svi [ czasownik ] = płonąć
svi [ czasownik ] = przypiekać
svi [ czasownik ] = szczypać
svi [ czasownik ] = swędzić
svi [ czasownik ] = zwarzyć
svi [ czasownik ] = boleć
svi [ czasownik ] = dolegać
svi [ czasownik ] = dopiekać
svibel [ rzeczownik ] = hiacynt
svigerfar [ rzeczownik ] = teść
svigerinne [ rzeczownik ] = bratowa
svigermor [ rzeczownik ] = świekr
svigermor [ rzeczownik ] = teściowa
svik [ rzeczownik ] = oszustwo
svik [ rzeczownik ] = zdrada
svik [ rzeczownik ] = kłamstwo
svikt [ rzeczownik ] = wada
svikt [ rzeczownik ] = skaza
svikt [ rzeczownik ] = elastyczność
svikte [ czasownik ] = uchybić
svikte [ czasownik ] = słabnąć
svikte [ czasownik ] = zawodzić
svikte [ czasownik ] = bankrutować
svikte [ czasownik ] = chybiać
svikte [ czasownik ] = oblać
svime [ czasownik ] = zemdleć
svimmel [ przymiotnik ] = zawrotny
svin [ rzeczownik ] = prosiak
svin [ rzeczownik ] = świnia
svin [ rzeczownik ] = wieprz
svindel [ rzeczownik ] = orżnięcie
svindel [ rzeczownik ] = oszustwo
svindel [ rzeczownik ] = szalbierstwo
svindel [ rzeczownik ] = szwindel
svindel [ rzeczownik ] = szachrajstwo
svindel [ rzeczownik ] = zawrót
svindel [ rzeczownik ] = fałszerstwo
svindel [ rzeczownik ] = machlojka
svindel [ rzeczownik ] = matactwo
svinekjøtt [ rzeczownik ] = świnina
svinekjøtt [ rzeczownik ] = wieprzowina
svineri [ rzeczownik ] = plugastwo
sving [ rzeczownik ] = wiraż
sving [ rzeczownik ] = skręt
sving [ rzeczownik ] = zakręt
sving [ rzeczownik ] = zgięcie
svinge [ czasownik ] = pochylać
svinge [ czasownik ] = powiewać
svinge [ czasownik ] = przekręcić
svinge [ czasownik ] = przekręcać
svinge [ czasownik ] = skręcać
svinge [ czasownik ] = uginać
svinge [ czasownik ] = schylać
svinge [ czasownik ] = skręcić
svinge [ czasownik ] = wyginać
svinge [ rzeczownik ] = wygięcie
svinge [ czasownik ] = zgiąć
svinge [ czasownik ] = wywijać
svinge [ czasownik ] = wymachiwać
svinge [ rzeczownik ] = zgięcie
svinge [ czasownik ] = zginać
svinge [ czasownik ] = zakręcać
svinge [ czasownik ] = giąć
svinge [ czasownik ] = chwiać
svinge [ czasownik ] = kwaśnieć
svinge [ czasownik ] = odwracać
svinge [ czasownik ] = machać
svinge [ czasownik ] = obracać
svinge [ czasownik ] = obrócić
svinge [ czasownik ] = kołysać
svinge [ czasownik ] = krzywić
svinge [ rzeczownik ] = obrót
svinge [ czasownik ] = kiwać
svinge [ czasownik ] = kręcić
svinn [ rzeczownik ] = ubytek
svinn [ rzeczownik ] = strata
svinne [ czasownik ] = ubywać
svinne [ czasownik ] = zmniejszać
svinne [ czasownik ] = znikać
svinne [ czasownik ] = kurczyć
svir [ rzeczownik ] = hulanka
svir [ rzeczownik ] = biesiada
svirre [ czasownik ] = brzęczeć
sviske [ rzeczownik ] = śliwka
svoger [ rzeczownik ] = szwagier
symjebasseng [ rzeczownik ] = pływalnia
svor [ rzeczownik ] = skórka
svovel [ rzeczownik ] = siarka
svull [ rzeczownik ] = nabrzmiałość
svulme [ czasownik ] = puchnąć
svulst [ rzeczownik ] = tumor
svulst [ rzeczownik ] = guz
svulst [ rzeczownik ] = nowotwór
sy [ czasownik ] = szyć
sy [ czasownik ] = uszyć
sy [ czasownik ] = stebnować
sy [ czasownik ] = zszywać
syd [ rzeczownik ] = południe
syerske [ rzeczownik ] = szwaczka
syfilis [ rzeczownik ] = syfilis
syfilis [ rzeczownik ] = kiła
sykkel [ rzeczownik ] = rower
sykkel [ rzeczownik ] = koło
syklist [ rzeczownik ] = rowerzysta
syklist [ rzeczownik ] = cyklista
syklist [ rzeczownik ] = kolarz
syklon [ rzeczownik ] = cyklon
syl [ rzeczownik ] = szydło
sylinder [ rzeczownik ] = walec
sylinder [ rzeczownik ] = cylinder
sylinder [ rzeczownik ] = butla
sylte [ czasownik ] = zaprawiać
sylte [ czasownik ] = zamarynować
sylte [ czasownik ] = zakisić
sylte [ czasownik ] = zakonserwować
syltetøy [ rzeczownik ] = dżem
syltetøy [ rzeczownik ] = marmolada
syltetøy [ rzeczownik ] = konfitura
symbiose [ rzeczownik ] = symbioza
symbiose [ rzeczownik ] = współżycie
symbol [ rzeczownik ] = symbol
symbol [ rzeczownik ] = znak
symbol [ rzeczownik ] = znaczek
symbol [ rzeczownik ] = gest
symbol [ rzeczownik ] = godło
symbolisere [ czasownik ] = symbolizować
symbolsk [ przymiotnik ] = symboliczny
symfoni [ rzeczownik ] = symfonia
symfonikonsert [ rzeczownik ] = koncert
symfoniorkester [ rzeczownik ] = orkiestra
symmetri [ rzeczownik ] = symetria
symmetri [ rzeczownik ] = foremność
symmetrisk [ przymiotnik ] = symetryczny
sympati [ rzeczownik ] = sympatia
sympatisk [ przymiotnik ] = sympatyczny
sympatisk [ przymiotnik ] = życzliwy
sympatisk [ przymiotnik ] = współczulny
symptom [ rzeczownik ] = oznaka
symptom [ rzeczownik ] = przejaw
symptom [ rzeczownik ] = symptom
symptom [ rzeczownik ] = objaw
symre [ rzeczownik ] = zawilec
symre [ rzeczownik ] = anemon
syn [ rzeczownik ] = pojawienie
syn [ rzeczownik ] = przegląd
syn [ rzeczownik ] = pogląd
syn [ rzeczownik ] = ukazanie
syn [ rzeczownik ] = wizja
syn [ rzeczownik ] = widzenie
syn [ rzeczownik ] = twarz
syn [ rzeczownik ] = widok
syn [ rzeczownik ] = zjawienie
syn [ rzeczownik ] = wzrok
syn [ rzeczownik ] = zjawa
syn [ rzeczownik ] = występ
syn [ rzeczownik ] = wygląd
syn [ rzeczownik ] = mina
synagoge [ rzeczownik ] = synagoga
synagoge [ rzeczownik ] = bóżnica
synål [ rzeczownik ] = igła
synd [ rzeczownik ] = szkoda
synd [ rzeczownik ] = grzech
synde [ czasownik ] = zgrzeszyć
synde [ czasownik ] = grzeszyć
synder [ rzeczownik ] = grzesznik
syndig [ przymiotnik ] = grzeszny
syndikalisme [ rzeczownik ] = syndykalizm
syndikat [ rzeczownik ] = syndykat
syndrom [ rzeczownik ] = syndrom
syndrom [ rzeczownik ] = zespół
synes [ czasownik ] = uważać
synes [ czasownik ] = sądzić
synes [ czasownik ] = zdawać
synes [ czasownik ] = wydawać
synes [ czasownik ] = myśleć
synge [ czasownik ] = śpiewać
synge [ czasownik ] = zaśpiewać
synge [ czasownik ] = dośpiewać
synge [ czasownik ] = odśpiewać
synske [ czasownik ] = przetrawić
synske [ czasownik ] = opuszczać
synske [ czasownik ] = upaść
synske [ czasownik ] = chylić
synske [ czasownik ] = grzęznąć
synkron [ przymiotnik ] = synchroniczny
synkron [ przymiotnik ] = współbieżny
synkronisere [ czasownik ] = synchronizować
synkronisere [ czasownik ] = zsynchronizować
synlig [ przymiotnik ] = widomy
synlig [ przymiotnik ] = widoczny
synlig [ przymiotnik ] = widzialny
synlig [ przymiotnik ] = wyraźny
synlig [ przymiotnik ] = jawny
synode [ rzeczownik ] = synod
synonym [ rzeczownik ] = równoznacznik
synonym [ rzeczownik ] = synonim
synonym [ rzeczownik ] = jednoznacznik
synsbedrag [ rzeczownik ] = złudzenie
synsk [ przymiotnik ] = metapsychiczny
synsrand [ rzeczownik ] = widnokrąg
synsrand [ rzeczownik ] = horyzont
syntaks [ rzeczownik ] = składnia
syntese [ rzeczownik ] = synteza
syntetisk [ przymiotnik ] = syntetyczny
syntetisk [ przymiotnik ] = sztuczny
sypress [ rzeczownik ] = cyprys
syre [ rzeczownik ] = tlen
syre [ rzeczownik ] = szczaw
syre [ rzeczownik ] = anemon
syre [ rzeczownik ] = kwas
syre [ rzeczownik ] = kwasek
syrin [ rzeczownik ] = bez
syrlig [ przymiotnik ] = cierpki
syrlig [ przymiotnik ] = kwaśny
syrlig [ przymiotnik ] = kwasowy
syrlig [ przymiotnik ] = kwaskowaty
sysselmann [ rzeczownik ] = zarządca
system [ rzeczownik ] = ustrój
system [ rzeczownik ] = system
system [ rzeczownik ] = układ
system [ rzeczownik ] = metoda
systematisk [ przymiotnik ] = systematyczny
sytråd [ rzeczownik ] = nitka
ta [ rzeczownik ] = powzięcie
ta [ czasownik ] = przypatrzeć
ta [ czasownik ] = podejmować
ta [ czasownik ] = ujmować
ta [ czasownik ] = wziąć
ta [ czasownik ] = zażyć
ta [ czasownik ] = zabrać
ta [ czasownik ] = zabierać
ta [ czasownik ] = zajmować
ta [ rzeczownik ] = wzięcie
ta [ czasownik ] = zażywać
ta [ czasownik ] = chwytać
ta [ czasownik ] = brać
ta [ czasownik ] = nabierać
tå [ rzeczownik ] = palec
tå [ rzeczownik ] = czubek
tabbe [ rzeczownik ] = pomyłka
tabbe [ rzeczownik ] = błąd
tabbe [ rzeczownik ] = gafa
tabell [ rzeczownik ] = stolik
tabell [ rzeczownik ] = stół
tabell [ rzeczownik ] = tabelka
tabell [ rzeczownik ] = tablica
tabell [ rzeczownik ] = tabela
tabell [ rzeczownik ] = stołowy
tabell [ rzeczownik ] = wykres
tablå [ rzeczownik ] = tablica
tablå [ rzeczownik ] = rozkład
tablett [ rzeczownik ] = pastylka
tablett [ rzeczownik ] = pigułka
tablett [ rzeczownik ] = taca
tablett [ rzeczownik ] = tabletka
tablett [ rzeczownik ] = tacka
tabu [ rzeczownik ] = tabu
tabu [ rzeczownik ] = tabulator
tabu [ rzeczownik ] = zakaz
taburett [ rzeczownik ] = taboret
taburett [ rzeczownik ] = stołek
tære [ czasownik ] = spożyć
tære [ czasownik ] = wyżreć
tære [ czasownik ] = konsumować
tæring [ rzeczownik ] = gruźlica
tafatt [ przymiotnik ] = niezdarny
tafatt [ przymiotnik ] = nieporadny
tafatt [ przymiotnik ] = niezręczny
tafatt [ przymiotnik ] = niezgrabny
taffel [ rzeczownik ] = tablica
taft [ rzeczownik ] = tafta
tagg [ rzeczownik ] = ząbek
tagg [ rzeczownik ] = ćwiek
tagg [ rzeczownik ] = kolec
tak [ rzeczownik ] = ramię
tak [ rzeczownik ] = podniebienie
tak [ rzeczownik ] = pluskiewka
tak [ rzeczownik ] = pinezka
tak [ rzeczownik ] = sufit
tak [ rzeczownik ] = ząb
tak [ rzeczownik ] = gałąź
tak [ rzeczownik ] = dach
tak [ rzeczownik ] = chwyt
tak [ rzeczownik ] = ćwiek
tak [ rzeczownik ] = kieł
tak [ rzeczownik ] = odgałęzienie
tak [ rzeczownik ] = odnoga
tak [ rzeczownik ] = konar
tak [ rzeczownik ] = kierunek
tak [ rzeczownik ] = moc
tåke [ rzeczownik ] = opar
tåke [ rzeczownik ] = tuman
tåke [ rzeczownik ] = zamglenie
tåke [ rzeczownik ] = mglistość
tåke [ rzeczownik ] = mgiełka
tåke [ rzeczownik ] = mgła
tåkete [ przymiotnik ] = mglisty
takk [ rzeczownik ] = podziękowanie
takk [ rzeczownik ] = dziękczynienie
takk [ rzeczownik ] = dziękowanie
takke [ czasownik ] = podziękować
takke [ czasownik ] = dziękować
takknemlig [ przymiotnik ] = wdzięczny
takknemlig [ przymiotnik ] = dziękczynny
takløk [ rzeczownik ] = rojnik
takrenne [ rzeczownik ] = rynsztok
takrenne [ rzeczownik ] = rynna
taksameter [ rzeczownik ] = taksomierz
taksere [ czasownik ] = szacować
taksere [ czasownik ] = wycenić
takskjegg [ rzeczownik ] = podstrzesze
takst [ rzeczownik ] = opłata
takst [ rzeczownik ] = stawka
takst [ rzeczownik ] = taryfa
takst [ rzeczownik ] = wycena
takstein [ rzeczownik ] = dachówka
takstmann [ rzeczownik ] = taksator
takt [ rzeczownik ] = przymiar
takt [ rzeczownik ] = tempo
takt [ rzeczownik ] = środek
takt [ rzeczownik ] = takt
takt [ rzeczownik ] = metrum
takt [ rzeczownik ] = miarka
takt [ rzeczownik ] = miara
takt [ rzeczownik ] = miernik
taktfull [ przymiotnik ] = taktowny
taktikk [ rzeczownik ] = taktyka
taktikk [ rzeczownik ] = taktyk
taktisk [ przymiotnik ] = taktyczny
taktstokk [ rzeczownik ] = batuta
taktstokk [ rzeczownik ] = laska
tale [ rzeczownik ] = przemówienie
tale [ rzeczownik ] = przemowa
tale [ rzeczownik ] = rozmowa
tale [ rzeczownik ] = falset
tale [ rzeczownik ] = język
tale [ rzeczownik ] = logopeda
tale [ rzeczownik ] = mowa
tåle [ czasownik ] = przecierpieć
tåle [ czasownik ] = ścierpieć
tåle [ czasownik ] = tolerować
tåle [ czasownik ] = wytrzymać
tåle [ czasownik ] = wytrzymywać
tåle [ czasownik ] = znosić
tåle [ czasownik ] = cierpieć
tålelig [ przymiotnik ] = znośny
talent [ rzeczownik ] = uzdolnienie
talent [ rzeczownik ] = talent
talent [ rzeczownik ] = zdolność
talent [ rzeczownik ] = dryg
taler [ rzeczownik ] = orator
taler [ rzeczownik ] = prelegent
taler [ rzeczownik ] = spiker
taler [ rzeczownik ] = talar
taler [ rzeczownik ] = mówca
taler [ rzeczownik ] = krasomówca
talg [ rzeczownik ] = sadło
talg [ rzeczownik ] = tłuszcz
talg [ rzeczownik ] = maź
talg [ rzeczownik ] = łój
talisman [ rzeczownik ] = talizman
talje [ rzeczownik ] = pas
talje [ rzeczownik ] = talia
talje [ rzeczownik ] = stan
talje [ rzeczownik ] = blok
talje [ rzeczownik ] = kibić
tall [ rzeczownik ] = cyfra
tall [ rzeczownik ] = liczebnik
tall [ rzeczownik ] = liczba
tallerken [ rzeczownik ] = półmisek
tallerken [ rzeczownik ] = talerz
tallerken [ rzeczownik ] = talerzyk
tallerken [ rzeczownik ] = danie
tålmod [ rzeczownik ] = cierpliwość
tålmodig [ rzeczownik ] = pacjent
tålmodig [ przymiotnik ] = cierpliwy
talong [ rzeczownik ] = talon
talsmann [ rzeczownik ] = orędownik
talsmann [ rzeczownik ] = rzecznik
talsmann [ rzeczownik ] = wyraziciel
tam [ przymiotnik ] = wewnętrzny
tam [ przymiotnik ] = domowy
tam [ przymiotnik ] = krajowy
tampong [ rzeczownik ] = tampon
tan [ rzeczownik ] = sosna
tan [ rzeczownik ] = choina
tandem [ rzeczownik ] = tandem
tander [ przymiotnik ] = słaby
tander [ przymiotnik ] = delikatny
tang [ rzeczownik ] = szczypce
tang [ rzeczownik ] = wodorost
tang [ rzeczownik ] = brzdęk
tang [ rzeczownik ] = kleszcze
tang [ rzeczownik ] = obcęgi
tang [ rzeczownik ] = morszczyn
tangent [ rzeczownik ] = tangens
tangent [ rzeczownik ] = klawisz
tangere [ czasownik ] = tknąć
tangere [ czasownik ] = stykać
tango [ rzeczownik ] = tango
tank [ rzeczownik ] = rezerwuar
tank [ rzeczownik ] = pojemnik
tank [ rzeczownik ] = podziękowanie
tank [ rzeczownik ] = tank
tank [ rzeczownik ] = zbiornik
tank [ rzeczownik ] = bak
tank [ rzeczownik ] = czołg
tank [ rzeczownik ] = basen
tank [ rzeczownik ] = cysterna
tanke [ rzeczownik ] = pogląd
tanke [ rzeczownik ] = pomysł
tanke [ rzeczownik ] = pojęcie
tanke [ rzeczownik ] = wyobrażenie
tanke [ rzeczownik ] = zdanie
tanke [ rzeczownik ] = zamiar
tanke [ rzeczownik ] = idea
tanke [ rzeczownik ] = myśl
tankestrek [ rzeczownik ] = myślnik
tankskip [ rzeczownik ] = zbiornikowiec
tann [ rzeczownik ] = ząb
tann [ rzeczownik ] = kieł
tannhjul [ rzeczownik ] = przekładnia
tannkjøtt [ rzeczownik ] = dziąsło
tannlege [ rzeczownik ] = stomatolog
tannlege [ rzeczownik ] = dentysta
tante [ rzeczownik ] = stryjenka
tante [ rzeczownik ] = wujenka
tante [ rzeczownik ] = ciocia
tante [ rzeczownik ] = ciotka
tantieme [ rzeczownik ] = tantiema
tap [ rzeczownik ] = oś
tap [ rzeczownik ] = perta
tap [ rzeczownik ] = szpunt
tap [ rzeczownik ] = ubytek
tap [ rzeczownik ] = strata
tap [ rzeczownik ] = utrata
tap [ rzeczownik ] = zatyczka
tap [ rzeczownik ] = wtyczka
tap [ rzeczownik ] = zguba
tap [ rzeczownik ] = zaginięcie
tap [ rzeczownik ] = czop
tap [ rzeczownik ] = korek
tape [ czasownik ] = przegrać
tape [ czasownik ] = tracić
tape [ czasownik ] = stracić
tape [ czasownik ] = zgubić
tåpe [ rzeczownik ] = głupiec
tåpe [ rzeczownik ] = dureń
tåpelig [ przymiotnik ] = głupi
tåpelig [ przymiotnik ] = głupkowaty
taper [ rzeczownik ] = przegrywanie
tapet [ rzeczownik ] = tapeta
tapetsere [ czasownik ] = tapetować
tapir [ rzeczownik ] = tapir
tapp [ rzeczownik ] = wiązka
tapp [ rzeczownik ] = zatyczka
tapp [ rzeczownik ] = czop
tapp [ rzeczownik ] = kurek
tappe [ czasownik ] = napuszczać
tappe [ czasownik ] = lać
tappenstrek [ rzeczownik ] = capstrzyk
tapper [ przymiotnik ] = waleczny
tapper [ przymiotnik ] = bitny
tapper [ przymiotnik ] = chrobry
tapper [ przymiotnik ] = dzielny
tapper [ przymiotnik ] = mężny
tapper [ przymiotnik ] = odważny
tår [ rzeczownik ] = dekada
tår [ rzeczownik ] = kropla
tår [ rzeczownik ] = łyk
tår [ rzeczownik ] = łza
tara [ rzeczownik ] = tara
tarantell [ rzeczownik ] = tarantula
tare [ rzeczownik ] = wodorost
tåre [ rzeczownik ] = łza
tariff [ rzeczownik ] = taryfa
tariff [ rzeczownik ] = cło
tarm [ rzeczownik ] = jelito
tarm [ rzeczownik ] = kiszka
tårn [ rzeczownik ] = wieża
tårn [ rzeczownik ] = szuler
tårn [ rzeczownik ] = baszta
tårne [ czasownik ] = gromadzić
tårnfalk [ rzeczownik ] = pustułka
tas [ rzeczownik ] = plecak
tas [ rzeczownik ] = torba
tas [ rzeczownik ] = torebka
tas [ rzeczownik ] = wór
tas [ rzeczownik ] = worek
tass [ rzeczownik ] = łapa
tast [ rzeczownik ] = klawisz
tastatur [ rzeczownik ] = klawiatura
tastatur [ rzeczownik ] = keyboard
tastatur [ rzeczownik ] = manuał
taste [ rzeczownik ] = przycisk
taste [ rzeczownik ] = wkroczenie
taste [ rzeczownik ] = wstępowanie
taste [ rzeczownik ] = guzik
taste [ rzeczownik ] = klawisz
tater [ rzeczownik ] = cygan
tåtesmokk [ rzeczownik ] = smoczek
tatovere [ czasownik ] = tatuować
tatovering [ rzeczownik ] = tatuaż
tatovering [ rzeczownik ] = capstrzyk
tau [ rzeczownik ] = powróz
tau [ rzeczownik ] = postronek
tau [ rzeczownik ] = rosa
tau [ rzeczownik ] = sznur
tau [ rzeczownik ] = kablówka
tau [ rzeczownik ] = lina
taue [ czasownik ] = holować
taus [ przymiotnik ] = cichy
taus [ przymiotnik ] = niemy
tautologi [ rzeczownik ] = tautologia
tavle [ rzeczownik ] = płyta
tavle [ rzeczownik ] = płytka
tavle [ rzeczownik ] = tabela
tavle [ rzeczownik ] = tabliczka
tavle [ rzeczownik ] = tablica
tavle [ rzeczownik ] = deska
taxi [ rzeczownik ] = taksówka
taxi [ rzeczownik ] = kołowanie
te [ rzeczownik ] = podwieczorek
te [ rzeczownik ] = herbaciarnia
te [ rzeczownik ] = herbatka
te [ rzeczownik ] = herbata
teater [ rzeczownik ] = teatr
teatralsk [ przymiotnik ] = teatralny
teft [ rzeczownik ] = trop
teft [ rzeczownik ] = zapach
teglstein [ rzeczownik ] = cegła
teikn [ rzeczownik ] = symbol
teikn [ rzeczownik ] = znak
teikn [ rzeczownik ] = znaczek
tenger [ rzeczownik ] = rysownik
tenger [ rzeczownik ] = ilustrator
teikning [ rzeczownik ] = fasunek
teip [ rzeczownik ] = trzepotanie
teip [ rzeczownik ] = taśma
teip [ rzeczownik ] = upadek
teip [ rzeczownik ] = fiasko
teip [ rzeczownik ] = niepowodzenie
teip [ rzeczownik ] = klapa
tekanne [ rzeczownik ] = imbryk
tekanne [ rzeczownik ] = czajnik
tekke [ czasownik ] = pokrywać
tekke [ czasownik ] = przykrywać
tekke [ czasownik ] = nakrywać
tekkelig [ przymiotnik ] = przyzwoity
tekkelig [ przymiotnik ] = porządny
tekkelig [ przymiotnik ] = obyczajny
teknikk [ rzeczownik ] = technologia
teknikk [ rzeczownik ] = technika
teknisk [ przymiotnik ] = techniczny
teknologi [ rzeczownik ] = technologia
teknologi [ rzeczownik ] = technolog
teknologi [ rzeczownik ] = technika
teknologi [ rzeczownik ] = inżynieria
tekst [ rzeczownik ] = tekst
tekst [ rzeczownik ] = czytanka
tekstil [ rzeczownik ] = tkanina
tekstil [ rzeczownik ] = tekstylia
tekstil [ rzeczownik ] = włókiennictwo
tekstilvarer [ rzeczownik ] = tekstylia
telefon [ rzeczownik ] = wideofon
telefon [ rzeczownik ] = telefon
telefonapparat [ rzeczownik ] = telefon
telefonere [ czasownik ] = przyzywać
telefonere [ czasownik ] = telefonować
telefonere [ czasownik ] = wołać
telefonere [ czasownik ] = wywołać
telefonere [ czasownik ] = dzwonić
telefonere [ czasownik ] = nazywać
telefonere [ czasownik ] = nazwać
telefoni [ rzeczownik ] = telefonia
telefonkatalog [ rzeczownik ] = książka
telefonoppringing [ rzeczownik ] = dzwonienie
telegraf [ rzeczownik ] = telegram
telegraf [ rzeczownik ] = telegraf
telegrafere [ czasownik ] = telegrafować
telegram [ rzeczownik ] = telegram
telegram [ rzeczownik ] = depesza
telekommunikasjon [ rzeczownik ] = telekomunikacja
teleobjektiv [ rzeczownik ] = teleobiektyw
teleologi [ rzeczownik ] = teleologia
telepati [ rzeczownik ] = telepatia
teleskop [ rzeczownik ] = teleskop
teleskop [ rzeczownik ] = luneta
televisjon [ rzeczownik ] = telewizja
telle [ czasownik ] = rachować
telle [ czasownik ] = podliczyć
telle [ czasownik ] = liczyć
telleapparat [ rzeczownik ] = licznik
teller [ rzeczownik ] = tellur
teller [ rzeczownik ] = talerzyk
teller [ rzeczownik ] = talerz
teller [ rzeczownik ] = ułamek
telt [ rzeczownik ] = tent
telt [ rzeczownik ] = laminaria
telt [ rzeczownik ] = namiot
tema [ rzeczownik ] = podmiot
tema [ rzeczownik ] = przedmiot
tema [ rzeczownik ] = temat
tema [ rzeczownik ] = wypracowanie
tema [ rzeczownik ] = kompozycja
tema [ rzeczownik ] = motyw
temme [ czasownik ] = oswajać
temme [ czasownik ] = poskromić
temme [ czasownik ] = oswoić
temme [ czasownik ] = udomowić
temme [ czasownik ] = obłaskawiać
temmelig [ przysłówek ] = dość
temmelig [ przysłówek ] = dosyć
tempel [ rzeczownik ] = rozciągacz
tempel [ rzeczownik ] = synagoga
tempel [ rzeczownik ] = świątynia
tempel [ rzeczownik ] = temperament
tempel [ rzeczownik ] = skroń
tempel [ rzeczownik ] = bóżnica
tempera [ rzeczownik ] = tempera
temperament [ rzeczownik ] = usposobienie
temperament [ rzeczownik ] = temperament
temperament [ rzeczownik ] = jurność
temperament [ rzeczownik ] = krewkość
temperatur [ rzeczownik ] = płaskość
temperatur [ rzeczownik ] = temperatura
temperatur [ rzeczownik ] = tempera
temperatur [ rzeczownik ] = ciepłota
tempo [ rzeczownik ] = prędkość
tempo [ rzeczownik ] = szybkość
tempo [ rzeczownik ] = tempo
tempus [ rzeczownik ] = czas
tenåring [ rzeczownik ] = dziewczyna
tenåring [ rzeczownik ] = młodzieniec
tenåring [ rzeczownik ] = nastolatek
tendens [ rzeczownik ] = tendencja
tendens [ rzeczownik ] = skłonność
tendens [ rzeczownik ] = zamiar
tendens [ rzeczownik ] = dyspozycja
tendens [ rzeczownik ] = dążność
tendens [ rzeczownik ] = kierunek
tendensiøs [ przymiotnik ] = tendencyjny
tender [ rzeczownik ] = podaż
tender [ rzeczownik ] = tender
tender [ rzeczownik ] = delikatność
tender [ rzeczownik ] = oferta
tenke [ czasownik ] = przypuszczać
tenke [ czasownik ] = pomyśleć
tenke [ czasownik ] = uważać
tenke [ czasownik ] = sądzić
tenke [ czasownik ] = zastanawiać
tenke [ czasownik ] = zamierzać
tenke [ czasownik ] = zamyślać
tenke [ czasownik ] = myśleć
tenke [ czasownik ] = koncypować
tenke [ czasownik ] = mniemać
tenkelig [ przymiotnik ] = wyobrażalny
tenne [ czasownik ] = podpalać
tenne [ rzeczownik ] = rozniecenie
tenne [ czasownik ] = rozniecić
tenne [ czasownik ] = zapalać
tenne [ czasownik ] = zapalić
tenne [ czasownik ] = zaświecić
tenne [ rzeczownik ] = gumno
tenne [ rzeczownik ] = klepisko
tenner [ rzeczownik ] = zapalniczka
tennis [ rzeczownik ] = set
tennis [ rzeczownik ] = tenis
tennis [ rzeczownik ] = tenisista
tennis [ rzeczownik ] = zagrywka
tenor [ rzeczownik ] = tenor
teolog [ rzeczownik ] = teolog
teosof [ rzeczownik ] = teozof
teppe [ rzeczownik ] = osłona
teppe [ rzeczownik ] = okładka
teppe [ rzeczownik ] = przykrywka
teppe [ rzeczownik ] = pokrywa
teppe [ rzeczownik ] = pokrycie
teppe [ rzeczownik ] = przykrycie
teppe [ rzeczownik ] = teatr
teppe [ rzeczownik ] = wykładzina
teppe [ rzeczownik ] = dywan
teppe [ rzeczownik ] = dywanik
teppe [ rzeczownik ] = kurtyna
teppe [ rzeczownik ] = kobierzec
teppe [ rzeczownik ] = nakrycie
teppe [ rzeczownik ] = kocyk
teppe [ rzeczownik ] = koc
teppe [ rzeczownik ] = koperta
termin [ rzeczownik ] = półrocze
termin [ rzeczownik ] = randka
termin [ rzeczownik ] = okres
termin [ rzeczownik ] = rata
termin [ rzeczownik ] = spłata
termin [ rzeczownik ] = spotkanie
termin [ rzeczownik ] = schadzka
termin [ rzeczownik ] = termin
termin [ rzeczownik ] = semestr
termin [ rzeczownik ] = wyraz
termin [ rzeczownik ] = data
terminal [ rzeczownik ] = terminal
terminal [ rzeczownik ] = zakończenie
terminal [ rzeczownik ] = kres
terminal [ rzeczownik ] = koniec
terminal [ rzeczownik ] = końcówka
terminologi [ rzeczownik ] = terminologia
termitt [ rzeczownik ] = termit
termodynamikk [ rzeczownik ] = termodynamika
termometer [ rzeczownik ] = termometr
termometer [ rzeczownik ] = termograf
termos [ rzeczownik ] = termos
termosflaske [ rzeczownik ] = termos
termostat [ rzeczownik ] = termostat
terning [ rzeczownik ] = sześcian
terning [ rzeczownik ] = kostka
terpentin [ rzeczownik ] = terpentyna
terpentin [ rzeczownik ] = teren
terrakotta [ rzeczownik ] = terakota
terrasse [ rzeczownik ] = taras
terreng [ rzeczownik ] = teren
terrier [ rzeczownik ] = terier
terrier [ rzeczownik ] = kataster
terrin [ rzeczownik ] = waza
territorium [ rzeczownik ] = terytorium
territorium [ rzeczownik ] = obszar
terror [ rzeczownik ] = postrach
terror [ rzeczownik ] = strach
terror [ rzeczownik ] = terror
terrorisere [ czasownik ] = sterroryzować
terrorisere [ czasownik ] = terroryzować
terskel [ rzeczownik ] = próg
terte [ rzeczownik ] = wypiek
terte [ rzeczownik ] = ciasto
terte [ rzeczownik ] = kokota
tes [ rzeczownik ] = teza
test [ rzeczownik ] = pancerz
test [ rzeczownik ] = próba
test [ rzeczownik ] = test
test [ rzeczownik ] = sprawdzian
test [ rzeczownik ] = egzamin
testament [ rzeczownik ] = testament
testamentere [ czasownik ] = przekazać
testamentere [ czasownik ] = zapisywać
testamentere [ czasownik ] = zapisać
testator [ rzeczownik ] = testator
teste [ czasownik ] = próbować
teste [ czasownik ] = sprawdzać
teste [ czasownik ] = spróbować
teste [ czasownik ] = wypróbować
teste [ czasownik ] = doświadczać
testikkel [ rzeczownik ] = jądro
testimonium [ rzeczownik ] = świadectwo
testimonium [ rzeczownik ] = zaświadczenie
tett [ przymiotnik ] = spoisty
tett [ przymiotnik ] = skąpy
tett [ przymiotnik ] = szczelny
tett [ przymiotnik ] = zawiesisty
tett [ przymiotnik ] = bliski
tett [ przymiotnik ] = grzecznościowy
tett [ przymiotnik ] = częsty
tett [ przymiotnik ] = ciasny
tett [ przymiotnik ] = gęsty
tett [ przymiotnik ] = obcisły
tettbygd [ przymiotnik ] = krępy
tette [ czasownik ] = uszczelniać
tetting [ rzeczownik ] = tępota
tetting [ rzeczownik ] = zagęszczenie
tiår [ rzeczownik ] = dekada
tid [ rzeczownik ] = okres
tid [ rzeczownik ] = pora
tid [ rzeczownik ] = takt
tid [ rzeczownik ] = termin
tid [ rzeczownik ] = chwila
tid [ rzeczownik ] = czas
tid [ rzeczownik ] = godzina
tidlig [ przymiotnik ] = przejściowy
tidlig [ przymiotnik ] = przedwczesny
tidlig [ przymiotnik ] = pobytowy
tidlig [ przymiotnik ] = wczesnośredniowieczny
tidlig [ przymiotnik ] = wczesnochrześcijański
tidlig [ przymiotnik ] = wczesny
tidlig [ przymiotnik ] = tymczasowy
tidlig [ przymiotnik ] = doraźny
tidlig [ przymiotnik ] = czasowy
tidlig [ przymiotnik ] = chwilowy
tidsalder [ rzeczownik ] = okres
tidsalder [ rzeczownik ] = starość
tidsalder [ rzeczownik ] = wiek
tidsalder [ rzeczownik ] = stulecie
tidsalder [ rzeczownik ] = epoka
tidsalder [ rzeczownik ] = era
tidsfordriv [ rzeczownik ] = rozrywka
tidsfrist [ rzeczownik ] = termin
tidspunkt [ rzeczownik ] = pora
tidspunkt [ rzeczownik ] = godzina
tidsrom [ rzeczownik ] = okres
tidsrom [ rzeczownik ] = kropka
tidsskrift [ rzeczownik ] = periodyk
tidsskrift [ rzeczownik ] = czasopismo
tidsskrift [ rzeczownik ] = magazynek
tidsskrift [ rzeczownik ] = magazyn
tie [ czasownik ] = milczeć
tiender [ rzeczownik ] = dziesiąta
tider [ rzeczownik ] = reproduktor
tiger [ rzeczownik ] = tygrys
tigge [ czasownik ] = żebrać
tigger [ rzeczownik ] = żebrak
tikke [ czasownik ] = tykać
til [ rzeczownik ] = podjęcie
til [ przyimek ] = przez
til [ przysłówek ] = około
til [ przyimek ] = pod
til [ przyimek ] = po
til [ rzeczownik ] = polecenie
til [ przyimek ] = przy
til [ przymiotnik ] = skłonny
til [ przyimek ] = według
til [ czasownik ] = służyć
til [ przyimek ] = u
til [ przyimek ] = w
til [ przyimek ] = wedle
til [ przyimek ] = spośród
til [ rzeczownik ] = wątpliwość
til [ czasownik ] = zwrócić
til [ rzeczownik ] = zwątpienie
til [ przyimek ] = wobec
til [ przyimek ] = z
til [ przyimek ] = za
til [ czasownik ] = wynosić
til [ przyimek ] = do
til [ przyimek ] = dla
til [ czasownik ] = dokonać
til [ przyimek ] = na
til [ przyimek ] = o
til [ przyimek ] = od
til [ przyimek ] = ku
tilbake [ czasownik ] = podkasać
tilbake [ rzeczownik ] = plecy
tilbake [ rzeczownik ] = powracanie
tilbake [ rzeczownik ] = powrót
tilbake [ rzeczownik ] = rewersja
tilbake [ rzeczownik ] = tył
tilbake [ przysłówek ] = wstecz
tilbake [ rzeczownik ] = atawizm
tilbake [ rzeczownik ] = grzbiet
tilbake [ przysłówek ] = niegrzecznie
tilbake [ czasownik ] = odwzajemnić
tilbakebetaling [ rzeczownik ] = refundacja
tilbakebetaling [ rzeczownik ] = spłata
tilbakefall [ rzeczownik ] = recydywa
tilbakefall [ rzeczownik ] = nawrót
tilbakekomst [ rzeczownik ] = powrót
tilbaketog [ rzeczownik ] = odwrót
tilbe [ czasownik ] = uwielbiać
tilbe [ czasownik ] = ubóstwiać
tilbe [ czasownik ] = czcić
tilbehør [ rzeczownik ] = przybory
tilbehør [ rzeczownik ] = osprzęt
tilbehør [ rzeczownik ] = sprzęt
tilbehør [ rzeczownik ] = wyposażenie
tilbehør [ rzeczownik ] = akcesoria
tilbørlig [ przymiotnik ] = właściwy
tilbørlig [ przymiotnik ] = należny
tilbørlig [ przymiotnik ] = odpowiedni
tilbøyelig [ przymiotnik ] = pochopny
tilbøyelig [ przymiotnik ] = skłonny
tilbringe [ czasownik ] = posługiwać
tilbringe [ czasownik ] = spędzać
tilbringe [ czasownik ] = spędzić
tilbringe [ czasownik ] = stosować
tilbringe [ czasownik ] = używać
tilbringe [ czasownik ] = zastosować
tilbringe [ czasownik ] = zatrudniać
tilbod [ rzeczownik ] = ofiarowanie
tilbod [ rzeczownik ] = oferowanie
tilbod [ rzeczownik ] = oferta
tilby [ czasownik ] = zaoferować
tilby [ czasownik ] = zaproponować
tilby [ czasownik ] = ofiarować
tilby [ czasownik ] = oferować
tilbygg [ rzeczownik ] = przybudówka
tilbygg [ rzeczownik ] = załącznik
tilbygg [ rzeczownik ] = aneks
tilbygg [ rzeczownik ] = dobudówka
tildele [ czasownik ] = przydzielać
tildele [ czasownik ] = rozdzielać
tildele [ czasownik ] = wyznaczyć
tildele [ czasownik ] = cedować
tildeling [ rzeczownik ] = alokacja
tilegne [ czasownik ] = poświęcić
tilegne [ czasownik ] = osiągać
tilegne [ czasownik ] = poświęcać
tilegne [ czasownik ] = zadedykować
tilegne [ czasownik ] = dedykować
tilegne [ czasownik ] = nabywać
tilfeldig [ przymiotnik ] = przypadkowy
tilfeldig [ przymiotnik ] = okazyjny
tilfeldig [ przymiotnik ] = tymczasowy
tilfeldig [ przymiotnik ] = wyrywkowy
tilfeldig [ przymiotnik ] = arbitralny
tilfeldig [ przymiotnik ] = losowy
tilfeldigvis [ przysłówek ] = przypadkowo
tilfelle [ rzeczownik ] = przypadek
tilfelle [ rzeczownik ] = okazja
tilfelle [ rzeczownik ] = sprawa
tilfelle [ rzeczownik ] = sposobność
tilfelle [ rzeczownik ] = wydarzenie
tilfelle [ rzeczownik ] = wypadek
tilflukt [ rzeczownik ] = przytułek
tilflukt [ rzeczownik ] = ostoja
tilflukt [ rzeczownik ] = schronienie
tilføre [ czasownik ] = przywozić
tilføre [ czasownik ] = dostarczać
tilføre [ czasownik ] = doprowadzać
tilførsel [ rzeczownik ] = wlew
tilførsel [ rzeczownik ] = zaopatrzenie
tilførsel [ rzeczownik ] = zaparzenie
tilførsel [ rzeczownik ] = zaparzanie
tilførsel [ rzeczownik ] = dowóz
tilførsel [ rzeczownik ] = dostawa
tilførsel [ rzeczownik ] = infuzja
tilførsel [ rzeczownik ] = naparzanie
tilførsel [ rzeczownik ] = naparzenie
tilførsel [ rzeczownik ] = napar
tilføye [ czasownik ] = dodawać
tilføye [ czasownik ] = dołączać
tilføye [ czasownik ] = dołączyć
tilføye [ czasownik ] = dolewać
tilføye [ czasownik ] = doliczać
tilføye [ czasownik ] = dołożyć
tilføye [ czasownik ] = dokładać
tilføye [ czasownik ] = dodać
tilfredsstille [ czasownik ] = zaspokoić
tilfredsstille [ czasownik ] = zadowolić
tilfredsstille [ czasownik ] = zadośćuczynić
tilfredsstille [ czasownik ] = dogodzić
tilgang [ rzeczownik ] = podaż
tilgang [ rzeczownik ] = zaopatrzenie
tilgang [ rzeczownik ] = dojazd
tilgang [ rzeczownik ] = dojście
tilgang [ rzeczownik ] = dostęp
tilgang [ rzeczownik ] = napływ
tilgi [ czasownik ] = przebaczyć
tilgi [ czasownik ] = przebaczać
tilgi [ czasownik ] = przepraszać
tilgi [ czasownik ] = wybaczyć
tilgi [ czasownik ] = wybaczać
tilgi [ czasownik ] = darować
tilgi [ czasownik ] = odpuszczać
tilgi [ czasownik ] = odpuścić
tilgjengelig [ przymiotnik ] = przystępny
tilgjengelig [ przymiotnik ] = rozporządzalny
tilgjengelig [ przymiotnik ] = dostępny
tilgodebeløp [ rzeczownik ] = należność
tilhenger [ rzeczownik ] = przyczepa
tilhenger [ rzeczownik ] = stronnik
tilhenger [ rzeczownik ] = zwolennik
tilhenger [ rzeczownik ] = adherent
tilhøre [ czasownik ] = przynależeć
tilhøre [ czasownik ] = należeć
tilhører [ rzeczownik ] = słuchacz
tilhylle [ czasownik ] = osłaniać
tillate [ czasownik ] = pozwolić
tillate [ czasownik ] = pozwalać
tillate [ czasownik ] = przyznawać
tillate [ czasownik ] = uznawać
tillate [ czasownik ] = dopuścić
tillate [ czasownik ] = dopuszczać
tillegg [ rzeczownik ] = przyrost
tillegg [ rzeczownik ] = suplement
tillegg [ rzeczownik ] = uzupełnienie
tillegg [ rzeczownik ] = dodawanie
tillegg [ rzeczownik ] = dopłata
tillegg [ rzeczownik ] = dodatek
tillegge [ czasownik ] = przywiązywać
tillegge [ czasownik ] = przypisywać
tillegge [ czasownik ] = dodawać
tillempe [ czasownik ] = przystosować
tillit [ rzeczownik ] = wiara
tillit [ rzeczownik ] = trust
tillit [ rzeczownik ] = wierność
tillit [ rzeczownik ] = ufność
tillit [ rzeczownik ] = zwierzenie
tillit [ rzeczownik ] = zaufanie
tillit [ rzeczownik ] = fideikomis
tillitsverv [ rzeczownik ] = funkcja
tilløp [ rzeczownik ] = przypływ
tilløp [ rzeczownik ] = rozpęd
tilløp [ rzeczownik ] = rozmach
tilløp [ rzeczownik ] = dopływ
tilnærming [ rzeczownik ] = podchodzenie
tilnærming [ rzeczownik ] = podejście
tilpassing [ rzeczownik ] = przystosowywanie
tilpasse [ czasownik ] = przyzwyczaić
tilpasse [ czasownik ] = przystosować
tilpasse [ czasownik ] = przystosowywać
tilpasse [ czasownik ] = zastosować
tilpasse [ czasownik ] = zaadaptować
tilpasse [ czasownik ] = zaadoptować
tilpasse [ czasownik ] = dopasowywać
tilpasse [ czasownik ] = adaptować
tilpasse [ czasownik ] = dostosowywać
tilpasse [ czasownik ] = dostosować
tilrå [ czasownik ] = poradzić
tilrå [ czasownik ] = polecać
tilrå [ czasownik ] = zarekomendować
tilrop [ rzeczownik ] = krzyk
tilsetning [ rzeczownik ] = domieszka
tilsetning [ rzeczownik ] = dodatek
tilsette [ czasownik ] = dodać
tilsette [ czasownik ] = domieszać
tilsette [ czasownik ] = dodawać
tilsidesette [ czasownik ] = zaniedbać
tilsidesette [ czasownik ] = zlekceważyć
tilsikte [ czasownik ] = zamierzać
tilsiktet [ przymiotnik ] = umyślny
tilsløre [ czasownik ] = zasłonić
tilsløre [ czasownik ] = zakryć
tilslutning [ rzeczownik ] = pochwała
tilslutning [ rzeczownik ] = przyłączenie
tilslutning [ rzeczownik ] = pozwolenie
tilslutning [ rzeczownik ] = zgoda
tilslutning [ rzeczownik ] = aprobata
tilsniking [ rzeczownik ] = wyłudzanie
tilsniking [ rzeczownik ] = wyciąganie
tilsøle [ czasownik ] = pobrudzić
tilsøle [ czasownik ] = plamić
tilsøle [ czasownik ] = babrać
tilsøle [ czasownik ] = błocić
tilsøle [ czasownik ] = brudzić
tilsøle [ czasownik ] = kalać
tilstå [ czasownik ] = przyznać
tilstå [ czasownik ] = przyznawać
tilstå [ czasownik ] = przystać
tilstå [ czasownik ] = spowiadać
tilstå [ czasownik ] = uznawać
tilstå [ czasownik ] = uznać
tilstå [ czasownik ] = wyznać
tilstå [ czasownik ] = wyspowiadać
tilstå [ czasownik ] = wyznawać
tilstå [ czasownik ] = zgodzić
tilstå [ czasownik ] = dopuścić
tilståing [ rzeczownik ] = spowiedź
tilstand [ rzeczownik ] = przesłanka
tilstand [ rzeczownik ] = państwo
tilstand [ rzeczownik ] = położenie
tilstand [ rzeczownik ] = państwowość
tilstand [ rzeczownik ] = sytuacja
tilstand [ rzeczownik ] = stanie
tilstand [ rzeczownik ] = schorzenie
tilstand [ rzeczownik ] = stan
tilstand [ rzeczownik ] = warunek
tilstand [ rzeczownik ] = stanowisko
tilstrekkelig [ przymiotnik ] = dostateczny
tilstrekkelig [ przymiotnik ] = adekwatny
tilsvarande [ przymiotnik ] = równorzędny
tilsyn [ rzeczownik ] = opieka
tilsyn [ rzeczownik ] = dozór
tilsyn [ rzeczownik ] = audyt
tilsyn [ rzeczownik ] = nadzór
tilsynelatande [ przysłówek ] = pozornie
tilsynelatande [ przymiotnik ] = pozorny
tilsynsmann [ rzeczownik ] = inspektor
tilta [ czasownik ] = rosnąć
tilta [ czasownik ] = przybierać
tilta [ czasownik ] = zwiększyć
tilta [ czasownik ] = wzrastać
tiltak [ rzeczownik ] = przedsięwzięcie
tiltak [ rzeczownik ] = inicjatywa
tiltale [ rzeczownik ] = oskarżenie
tiltale [ czasownik ] = podobać
tiltale [ czasownik ] = oskarżać
tiltale [ czasownik ] = zwrócić
tiltale [ czasownik ] = odezwać
tiltre [ czasownik ] = przystępować
tiltre [ czasownik ] = rozpoczynać
tiltre [ czasownik ] = obejmować
tiltrekke [ czasownik ] = przyciągać
tiltrekke [ czasownik ] = pociągać
tiltrekke [ czasownik ] = wabić
tilvekst [ rzeczownik ] = powiększenie
tilvekst [ rzeczownik ] = przyrost
tilvekst [ rzeczownik ] = przybytek
tilvekst [ rzeczownik ] = wzrost
tilvekst [ rzeczownik ] = dodatek
time [ rzeczownik ] = pora
time [ rzeczownik ] = terminowanie
time [ rzeczownik ] = wizyta
time [ rzeczownik ] = etat
time [ rzeczownik ] = chwila
time [ rzeczownik ] = godzina
time [ rzeczownik ] = czasochłonność
time [ rzeczownik ] = lekcja
time [ rzeczownik ] = nauczka
time [ rzeczownik ] = moment
timelønn [ rzeczownik ] = płaca
timeplan [ rzeczownik ] = podział
timeplan [ rzeczownik ] = rozkład
timian [ rzeczownik ] = tymianek
timian [ rzeczownik ] = macierzanka
tind [ rzeczownik ] = szczyt
tind [ rzeczownik ] = wierzchołek
tindre [ czasownik ] = zabłysnąć
tine [ czasownik ] = palić
tine [ czasownik ] = strzelać
tine [ czasownik ] = topnieć
tine [ czasownik ] = zwolnić
tine [ czasownik ] = wyzwolić
tine [ czasownik ] = zapalić
tine [ czasownik ] = wyrzucać
tine [ czasownik ] = odmarzać
tine [ czasownik ] = odpalać
ting [ rzeczownik ] = przedmiot
ting [ rzeczownik ] = temat
ting [ rzeczownik ] = sąd
ting [ rzeczownik ] = rzecz
ting [ rzeczownik ] = sprawa
ting [ rzeczownik ] = dopełnienie
ting [ rzeczownik ] = artykuł
ting [ rzeczownik ] = bestyjka
ting [ rzeczownik ] = obiekt
tingest [ rzeczownik ] = przedmiot
tingest [ rzeczownik ] = sprawa
tingest [ rzeczownik ] = rzecz
tinglyse [ czasownik ] = rejestrować
tinktur [ rzeczownik ] = tynktura
tinktur [ rzeczownik ] = roztwór
tinktur [ rzeczownik ] = atrament
tinn [ rzeczownik ] = zło
tinn [ rzeczownik ] = blacha
tinn [ rzeczownik ] = cyna
tinn [ rzeczownik ] = dolegliwość
tinning [ rzeczownik ] = skroń
tippe [ czasownik ] = zgadywać
tippoldefar [ rzeczownik ] = prapradziadek
tips [ rzeczownik ] = rada
tips [ rzeczownik ] = porada
tips [ rzeczownik ] = totolotek
tips [ rzeczownik ] = wskazówka
tips [ rzeczownik ] = grot
tips [ rzeczownik ] = napiwek
tirade [ rzeczownik ] = tyrada
tirre [ czasownik ] = prowokować
tirre [ czasownik ] = drażnić
tispe [ rzeczownik ] = suka
tispe [ rzeczownik ] = suczka
tisse [ czasownik ] = szczać
tisse [ czasownik ] = sikać
tisse [ czasownik ] = odlać
tistel [ rzeczownik ] = oset
titan [ rzeczownik ] = tytan
titan [ rzeczownik ] = tytuł
titt [ rzeczownik ] = spojrzenie
titt [ rzeczownik ] = zerknięcie
titt [ rzeczownik ] = wzrok
titt [ przysłówek ] = często
titte [ czasownik ] = rozglądać
titte [ czasownik ] = spoglądać
titte [ czasownik ] = rozejrzeć
titte [ czasownik ] = spojrzeć
titte [ czasownik ] = zaglądać
titte [ czasownik ] = zerkać
titte [ czasownik ] = oglądać
tittel [ rzeczownik ] = tytuł
tittel [ rzeczownik ] = nagłówek
tittel [ rzeczownik ] = napis
titulere [ czasownik ] = tytułować
tiur [ rzeczownik ] = głuszec
tjære [ rzeczownik ] = smoła
tjære [ rzeczownik ] = dziegieć
tjeld [ rzeczownik ] = ostrygojad
tja [ czasownik ] = serwować
tja [ czasownik ] = usługiwać
tener [ rzeczownik ] = syn
tener [ rzeczownik ] = sługa
tener [ rzeczownik ] = chłopak
tjern [ rzeczownik ] = staw
tjern [ rzeczownik ] = sadzawka
tjern [ rzeczownik ] = jeziorko
tjor [ rzeczownik ] = pęta
tjore [ czasownik ] = spętać
tjuv [ rzeczownik ] = złodziej
to [ rzeczownik ] = dwójka
tø [ czasownik ] = rozmrażać
tø [ czasownik ] = tajać
tø [ czasownik ] = topnieć
tø [ czasownik ] = roztajać
tø [ czasownik ] = odtajać
toalett [ rzeczownik ] = umywalnia
toalett [ rzeczownik ] = toaleta
toalett [ rzeczownik ] = ubikacja
toalett [ rzeczownik ] = szalet
toalett [ rzeczownik ] = ustęp
toalett [ rzeczownik ] = klozet
tobakk [ rzeczownik ] = tabaka
tobakk [ rzeczownik ] = tytoń
todelt [ przymiotnik ] = dwojaki
toar [ rzeczownik ] = czart
tøffel [ rzeczownik ] = pantofel
tøffel [ rzeczownik ] = trzewik
tøffel [ rzeczownik ] = kapeć
tøffelhelt [ rzeczownik ] = pantoflarz
tog [ rzeczownik ] = pochód
tog [ rzeczownik ] = pociąg
tog [ rzeczownik ] = orszak
tog [ rzeczownik ] = procesja
tog [ rzeczownik ] = tren
tog [ rzeczownik ] = sznur
tog [ rzeczownik ] = rynek
tog [ rzeczownik ] = kolejka
toga [ rzeczownik ] = suknia
toga [ rzeczownik ] = szata
toga [ rzeczownik ] = toga
tok [ rzeczownik ] = dok
tok [ rzeczownik ] = głupiec
tok [ rzeczownik ] = ława
tokt [ rzeczownik ] = wyprawa
tokt [ rzeczownik ] = atak
toleranse [ rzeczownik ] = pobłażanie
toleranse [ rzeczownik ] = tolerowanie
toleranse [ rzeczownik ] = tolerancja
tolerant [ przymiotnik ] = tolerancyjny
tolerere [ czasownik ] = tolerować
tolk [ rzeczownik ] = przymiar
tolk [ rzeczownik ] = tłumacz
tolk [ rzeczownik ] = sprawdzian
tolk [ rzeczownik ] = interpretator
tolk [ rzeczownik ] = interpreter
tolke [ czasownik ] = przekładać
tolke [ czasownik ] = tłumaczyć
tolke [ czasownik ] = zinterpretować
tolke [ czasownik ] = interpretować
tolke [ czasownik ] = objaśniać
toll [ rzeczownik ] = urząd
toll [ rzeczownik ] = cło
tollembetsmann [ rzeczownik ] = urzędnik
tøler [ rzeczownik ] = prostak
tom [ przymiotnik ] = próżny
tom [ przymiotnik ] = pusty
tom [ przymiotnik ] = wolny
tomat [ rzeczownik ] = pomidor
tombola [ rzeczownik ] = wenta
tombola [ rzeczownik ] = loteria
tomme [ rzeczownik ] = opróżnienie
tomme [ rzeczownik ] = cal
tommelfinger [ rzeczownik ] = kciuk
tømmer [ rzeczownik ] = wręga
tømmer [ rzeczownik ] = budulec
tømmer [ rzeczownik ] = drzewo
tømmer [ rzeczownik ] = drewno
tømmer [ rzeczownik ] = las
tømmerflåte [ rzeczownik ] = tratwa
tømmermann [ rzeczownik ] = cieśla
tømmerstokk [ rzeczownik ] = pień
tømming [ rzeczownik ] = opróżnianie
tømre [ czasownik ] = budować
tømrer [ rzeczownik ] = stolarz
tømrer [ rzeczownik ] = cieśla
tomt [ rzeczownik ] = parcela
tone [ czasownik ] = rozbrzmiewać
tone [ czasownik ] = stonować
tone [ rzeczownik ] = ton
tone [ rzeczownik ] = tonacja
tone [ czasownik ] = dźwięczeć
tone [ rzeczownik ] = dźwięk
tone [ rzeczownik ] = odcień
tonn [ rzeczownik ] = ondulacja
tonn [ rzeczownik ] = skinienie
tonn [ rzecz