Instalacje elektryczne budynku B6

Komentarze

Transkrypt

Instalacje elektryczne budynku B6
„INWESTPROJEKT
SŁUPSK” SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45
PROJEKT WYKONAWCZY
NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OBIEKT: Rozbudowa Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie
Budynek nr 6 - Obora
ADRES INWESTYCJI: Swołowo Gmina Słupsk Działka nr 33/4
INWESTOR: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
76-200 Słupsk ul Dominikańska 5-9
Autor:
inż. Krystyna Furmanek
nr upr. GT - IV/4/76
SŁUPSK-marzec 2009rok
KARTA OPISOWA
Opracowanie zawiera:
- Stronę tytułową
- Kartę opisową
- Opis techniczny
- Rysunki:
1. Instalacje elektryczne. Rzut parteru. Rzut poddasza Skala 1:100
2. Instalacja odgromowa. Rzut dachu. Skala 1:100
3. Rozdzielnica elektryczna R6. Schemat ideowy
4. Rozdzielnica elektryczna RK. Schemat ideowy
OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
W BUDYNKU NR 6
1.
-
Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora
Opracowania branż towarzyszących
Założenia programowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ
Projekt budowlany
Uzgodnienia z inwestorem
Obowiązujące normy i przepisy
2.
-
Zakres opracowania
Dane ogólne i energetyczne
Zasilanie w energię elektryczną
Rozdzielnice elektryczne
Instalacja oświetlenia ogólnego w budynku
Instalacja gniazd 230V
Instalacja zasilania urządzeń technologicznych
Instalacja zasilania wentylatorów kanałowych
Ochrona odgromowa
Ochrona przepięciowa
Ochrona dodatkowa od porażeń
Uwagi końcowe
3. Dane ogólne i energetyczne
Istniejący budynek obory, po przebudowie, pełnił będzie funkcję administracyjno
ekspozycyjną W budynku zaprojektowano lokalizację kotłowni opalanej biomasą. Budynek
wyposażony będzie w
instalacje co, wod kan.
Energia elektryczna w budynku
wykorzystywana będzie głównie do celów oświetleniowych, przygotowania ciepłej wody w
przepływowych podgrzewaczach elektrycznych, zasilania urządzeń technologicznych. Moc
maksymalna dla budynku nr 6- Pmax=13,5KW
W budynku zlokalizowana będzie portiernia. Przewiduje się całodobowy dozór zespołu
obiektów muzealnych. W pomieszczeniu portiera zaprojektowano pożarowy wyłącznik prądu
dla obiektów zlokalizowanych na działce.
4. Zasilanie w energię elektryczną
Zasilanie budynku nr 6 w energię elektryczna odbywać się będzie z rozdzielnicy R2
zlokalizowanej w budynku nr2) linią kablową zalicznikową nn YKY5x10mm2. Linię kablową
nn objęto odrębnym opracowaniem. Kabel wprowadzić do budynku w przepuście PCV.
Podejście do rozdzielnicy R6 wykonać w RL28pt. Do pomieszczenia portiera doprowadzić
obwód pożarowego wyłącznika prądu. Obwód wykonać od rozdzielnicy R2 kablem
YKY2x1,5mm2.
5.Rozdzielnice elektryczne
Dla budynku projektuje się rozdzielnicę elektryczną R6. W rozdzielnicy R6 przewiduje się
zainstalowanie głównego wyłącznika prądu, zabezpieczenie obwodów instalacyjnych,
ochrona przepięciowa klasy B i C. . W pomieszczeniu kotłowni projektuje się rozdzielnicę
obwodową RK. Rozdzielnica RK zasilana będzie z rozdzielnicy R6 przewodem
YDY5x2,5mm2. Rodzaj obudów oraz sposób montażu opisano na schematach ideowych.
Rozdzielnice montować na wysokości 1,2m od podłogi.
6. Instalacja oświetlenia ogólnego
Pomieszczenie portiera, pomieszczenie socjalne, sanitarne i pomieszczenia kotłowni pełnić
będą funkcje użytkowe. Instalację oświetleniową w wymienionych pomieszczeniach wykonać
jako podtynkową. Oprawy opisano na rzutach. Instalacja elektryczna oświetleniowa w holu i
na poddaszu wykonana będzie jako naścienna (tynk, drewno) przewodem YKY3x1,5mm2 na
uchwytach . Wyłączniki oświetleniowe IP44 natynkowe powinny być instalowane na wys
1,4m od podłogi. Przewiduje się instalowanie wyłączników w kolorze czarnym z pokrętłem .
7. Instalacja gniazd 230V
W pomieszczeniach użytkowych stosować gniazda 230 V podtynkowe. Instalację wykonać
przewodem YDY3x1,5mm2 w tynku. W pomieszczeniach ekspozycji i holu wejściowym
stosowane będą gniazda naścienne Plexo na wysokości 0,3m od podłogi. Instalacja wykonana
będzie jako naścienna przewodem YKY3x1,5mm2.
8. Instalacja zasilania urządzeń technologicznych
Zasilanie przepływowych podgrzewaczy wody oraz suszarek do rąk wykonać przewodem
YDY3x2,5mm2 pt. W pomieszczeniu portiera wykonać zasilanie centrali włamania i napadu,
centrali sygnalizacji pożaru, systemu telewizji dozorowej. Instalację wykonać przewodem
YDY3x1,5mm2 pt. Przy wejściu głównym wykonać zasilanie elektrycznej kurtyny
powietrznej EKP103K. Zasilanie wykonać przewodem YKY3x1,5mm2 na uchwytach na
drewnie. Zasilanie kamer K1,K2 wykonać kabelkiem YKY3x1,5mm2. W pomieszczeniu
kotłowni wykonać:
- oświetlenie kotłowni
- Gniazdo 400/230V
- Gniazdo 230V/230
- Zasilanie sterownika kotła
- Połączenia wyrównawcze
Instalacje wykonać przewodem YDY natynkowo.
Instalację elektryczna dla potrzeb technologii kotłowni (zasilanie pomp, zaworów itp.) oraz
uruchomienie kotłowni pozostaje w gestii wykonawcy kotłowni. W rozdzielnicy RK
przygotowano pola odpływowe dla zasilania pomp trójfazowych.
9. Instalacja zasilania wentylatorów kanałowych
W pomieszczeniach sanitarnych przewidziano montaż wentylatorków kanałowych z
wyłącznikami czasowymi. Zasilanie wentylatorków projektuje się wykonać z obwodów
oświetleniowych za pośrednictwem opraw wyposażonych w czujniki ruchu. Załączenie
wentylatora nastąpi jednocześnie z załączeniem się oświetlenia. Wyłączenie nastąpi po czasie
ustawionym na wyłączniku czasowym.
10.Ochrona odgromowa
Na budynku wykonać zewnętrzne urządzenie ochronne – LPS. Siatkę zwodów wykonać
drutem ocynkowanym fi 8mm. Do siatki podłączyć wszystkie metalowe elementy
zainstalowane na dachu i wystające ponad dach. Przy kominach wykonać zwody pionowe.
Przewody odprowadzające wykonać drutem Fe/Znφ8mm prowadzonym na ścianach budynku.
Na ścianach niepalnych i trudnozapalnych przewody układać w odległości 2cm od ściany. Na
wys. 0,6m wykonać zaciski kontrolne. Przewody uziemiające wykonać bednarka Fe/Zn25x4.
Wykonać uziom otokowy bednarka Fe/Zn25x4. Wymagana oporność uziemienia R<15om
11. Ochrona przepięciowa
Budynek nr 6 wyposażony będzie w instalację odgromową. W budynku przewidziano
zasilanie elementów elektroniki systemu sygnalizacji włamania, systemu sygnalizacji pożaru,
systemu monitoringu. Powyższe wymusza zastosowanie dla instalacji elektrycznych ochrony
przepięciowej klasy B i C. Ochronę przepięciowa klasy B i C projektuje się wykonać w
rozdzielnicy R6.
12. Ochrona dodatkowa od porażeń
Projektowaną instalację elektryczną wykonać w systemie TN-S. Ochronę przed dotykiem
pośrednim zaprojektowano przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania.
Samoczynne wyłączenie zasilania dla projektowanych obwodów elektrycznych odbywać się
będzie wyłącznikami różnicowo-prądowymi I∆N =0.03A oraz wyłącznikami nadmiarowymi o
charakterystyce B. W całej instalacji przestrzegać izolowania przewodu N od części
przewodzących dostępnych i obcych. Zacisk PE rozdzielnicy R6 uziemić przewodem
DY6mm2. do uziomu instalacji odgromowej.
13. Uwagi końcowe
Budynek jest obiektem muzealnym. Instalacja projektowana odbiega od rozwiązań
standartowych. Wszelkie zmiany na etapie wykonawstwa należy konsultować z projektantem
i inwestorem. Instalacje wykonać estetycznie. W miarę możliwości dostosować kolor izolacji
przewodów oraz kolor osprzętu do podłoża. Przewody i puszki mocować w taki sposób aby
wszędzie gdzie jest taka możliwość znajdowały się poza zasięgiem wzroku. (np. na wierzchu
belki). Oprawy oświetleniowe przyjęte w projekcie należy traktować przykładowo. Mogą być
zastosowane inne oprawy po uprzednim uzgodnieniu z architektem i inwestorem.
1