do pobrania.

Komentarze

Transkrypt

do pobrania.
REGULAMIN KONKURSU PARAGONOWEGO Z OKAZJI
DNIA DZIECKA
§ 1. Organizator, miejsce i czas trwania konkursu
1.1. Organizatorem Konkursu Paragonowego, zwanego dalej „konkursem” jest: spółka pod nazwą:
„ARCHE” S.A., z siedzibą w Siedlcach, prowadząca Park Handlowy ARCHE przy ul Brzeskiej 134, 08 –
110 Siedlce, NIP 825-000-38-83.
1.2. Konkurs odbędzie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Parku Handlowych ARCHE, ul.
Brzeska 134, 08-110 Siedlce (zwaną dalej Parkiem).
1.3. W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnej, zamieszkała w terminie organizowania konkursu na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej („Uczestnik”). Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, Najemcy i
pracownicy Najemców Parku Handlowego Arche (zatrudnieni również na podstawie wszelkich umów
cywilnoprawnych) oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu
niniejszych zasad konkursu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz
przysposabiający.
1.4. Konkurs organizowany jest od 01.06.2016 do 04.06.2016 r. Rejestracja paragonów/faktur w tych
dniach jest możliwa w godzinach 9.00-18.00 (poniedziałek –piątek) i 9.00 – 13.30 (sobota)
1.5. Organizator powoła Komisję, która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu (dalej:
Komisja). Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu
zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.
§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie
2.1. W konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni Klient Parku Handlowego ARCHE.
2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie paragonu lub faktury potwierdzającej
dokonanie zakupu na kwotę min. 1000 zł brutto w dniach 01.06.2016 – 04.06.2016 na terenie Parku.
2.3. Każdy paragon trzeba zarejestrować w punkcie wyznaczonym przez organizatora.
2.4. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy, pod warunkiem, że spełnia
odpowiednie kryteria.
2.5. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym
Regulaminie.
§ 3. Zasady konkursu
3.1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zakupu potwierdzonego paragonem
fiskalnym lub fakturą dowolnych produktów znajdujących się w sklepach na terenie Parku Handlowego
ARCHE na kwotę min. 1000 zł brutto w dniach 01.06.2016 – 04.06.2016. Paragon lub fakturę należy
zarejestrować w punkcie wyznaczonym przez organizatora.
3.2. Rejestracja paragonów/faktur odbywać się będzie w dniach 01.06.2016 – 03.06.2016 w godzinach
9.00 – 19.00 i 04.06.2016 w godzinach 9.00 – 13.30.
3.3. Rozwiązanie konkursu nastąpi poprzez losowanie zarejestrowanych paragonów bądź faktur
4.06.2016 o godzinie 14.00.
3.4. Wyniki losowania zostaną podane na stronie arche.pl w aktualnościach, ponadto zwycięzcy
zostaną powiadomieni telefonicznie.
3.5. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie zarejestrowanego paragonu bądź faktury. Nagrodę
można odebrać do 10.06.2016.
§ 4. Nagroda
4.1. Nagroda główna w konkursie to Voucher na weekend rodzinny w Zamku Biskupim Janów Podlaski,
obejmujący: 2 noclegi w pokoju wieloosobowym, śniadania i wstęp do strefy Wellness.
4.2. Voucher jest ważny od 05.06.2016 do 31.08.2016.
4.3. 4.06.2016 oprócz nagrody głównej zostaną również rozlosowane nagrody pocieszenia.
4.4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny.
4.5. Prawo do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.
§ 5. Realizacja nagrody
5.1. Warunkiem odebrania nagrody jest okazanie Przedstawicielowi Komisji konkursowej
paragonu/ów bądź faktury potwierdzającej dokonanie zakupów w celu weryfikacji oraz wypełnienie
protokołu odbioru nagrody co jest równoznaczne z podaniem wszystkich niezbędnych danych, jak: imię
i nazwisko, PESEL, nr i seria dowodu osobistego, adres zameldowania oraz zgody na wykorzystanie i
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla celów marketingowych zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926). Tylko tak
wypełnione i podpisane dokumenty uważa się za ważne i uprawniające do odbioru nagrody.
§ 6. Ochrona danych osobowych
6.1. Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
6.2. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu,
a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagrody zwycięzcy. Dane osobowe
mogą zostać wykorzystane w celu promocji i reklamy konkursu w szczególności poprzez publikację
informacji i zdjęć zwycięzców konkursu.
6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub
innych danych osobowych.
6.4. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych (imię,
nazwisko, miejscowość) oraz zdjęć z wręczenia nagród w środkach masowego przekazu na potrzeby
niniejszego konkursu oraz w późniejszych celach marketingowych.
6.5. Dane osobowe mogą być udostępniane wyselekcjonowanym partnerom GRUPY ARCHE w celach
marketingowych, chyba, że Uczestnik nie wyrazi na to zgody.
6.6. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, który wyraził zgodę na
przetwarzanie danych przez podmioty wchodzące w skład GRUPY ARCHE innym podmiotom
zewnętrznym zgodnie z art. 31 Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach
realizacji konkursu.
6.7. Administrator danych osobowych może korzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawcy)
w celu realizacji konkursu, przesyłania materiałów drogą elektroniczną i pocztową. Administrator
danych osobowych zapewni należytą ochronę danych powierzonych podwykonawcom i ponosi pełną
odpowiedzialność za ich działania. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które
są niezbędne do wypełnienia ich zadań w ramach konkursu i nie mogą wykorzystywać tych danych do
żadnych innych celów.
6.8. Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe będą przetwarzane przez ARCHE S.A.
pełniącego rolę administratora danych osobowych w pod adresem Brzeska 134, 08-110 Siedlce.
6.9. Uczestnik poinformuje administratora danych osobowych o każdej zmianie danych osobowych.
6.10. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie
danych osobowych; W tym celu prosimy o kontakt ARCHE S.A. ul Brzeska 134, 08-110 Siedlce.
§ 7. Postanowienia końcowe
7.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany: terminów i miejsca konkursu, terminów i
miejsca publikacji, ogłoszenia wyników oraz ilości przeprowadzonych tur konkursu.
7.2. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do
interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
7.3 Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności konkursu z niniejszym Regulaminem,
przysługuje Uczestnikom konkursu, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia konkursu. Reklamacja powinna
być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem "konkurs" na adres: Park Handlowy
ARCHE S.A., ul Brzeska 134, 08 – 110 Siedlce. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 15 dni
roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Reklamacja powinna zawierać: imię,
nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód
reklamacji.
7.4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn.
7.5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
7.6. Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu na stronie internetowej Parku Handlowego
ARCHE: www.arche.pl oraz w formie pisemnej w Biurze Administracji (Dział Marketingu) Parku
Handlowego ARCHE.
7.7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

Podobne dokumenty