WYDANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY Termin

Komentarze

Transkrypt

WYDANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY Termin
WYDANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY
Termin załatwienia:
Do 1 miesiąca.
Osoba kontaktowa:
Arkadiusz Burdyński, Emilia Olszewska, Marlena Sarbiewska.
Miejsce załatwienia:
Wydział Komunikacji, parter, pok. 14.
Telefon kontaktowy:
0 89 625 69 70.
Adres e-mail:
[email protected]
Sposób załatwienia:
Wydanie dokumentu międzynarodowe prawo jazdy.
Miejsce odbioru:
Wydział Komunikacji, parter, pok. 14.
Wymagane dokumenty:
Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się lub odmawia się jego wydania, po otrzymaniu od osoby:
a) wniosku,
b) dowodu uiszczenia opłaty za jego wydanie,
c) kolorowej fotografii o wymiarach 35 × 45 mm, wykonanej na jednolitym jasnym tle, mającej
dobrą ostrość oraz odwzorowującej naturalny kolor skóry, obejmującej wizerunek od wierzchołka
głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującej wyraźnie
oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającej osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i
okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,
z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi
wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z
ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o
niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby,
która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba
nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku
fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w
takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty
wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia
wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
d) kserokopii posiadanego krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ.
Do wglądu:
- Dokument tożsamości: dowód osobisty.
- Krajowe prawo jazdy.
UWAGA:
Dokument wydawany jest przez każdy organ wydający prawa jazdy na terytorium kraju (bez
znaczenia ma miejsce zamieszkania) w zakresie posiadanych przez osobę uprawnień ujętych w
krajowym prawie jazdy - z wyjątkiem kategorii A1, B1, C1, D1, C1+E, D1+E - na okres 3 lat, z tym
że okres ważności nie może przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.
Czas realizacji:
Od 1 do 3 dni.
Opłaty:
35 zł – za wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
Opłaty można dokonać w kasie lub na konto Urzędu.
Dane konta bankowego Starostwa Powiatowego w Nidzicy:
Bank Spółdzielczy w Nidzicy, nr: 62 8834 0009 2001 0004 9780 0001
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty
Nidzickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej wydania dokumentu.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.
U. z 2016 r. poz. 23).
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r.
poz. 1137 z póżn. zm.).
3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 155
ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012
r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.
U. z 2012 r. poz. 1005).
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia
2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do
kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. Poz. 83).

Podobne dokumenty