koncepcja pracy przedszkola nr 13

Komentarze

Transkrypt

koncepcja pracy przedszkola nr 13
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 13
„GNIAZDO ORLĄT”
ŹRÓDŁEM OPRACOWANIA KONCEPCJI BYŁY:
Cele i zadania zawarte w aktach prawnych :
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.)
• Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 560)
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Rozporządzenie MEN z dnia 27
sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (…)
• Statut Przedszkola
oraz
• Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego (ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej
w poprzednim roku szkolnym 2012/2013)
• Wnioski z posiedzenia Rady Pedagogicznej
WIZJA PRZEDSZKOLA
„Wizja przedszkola, to zatem nasze uzgodnione w społeczności przedszkolnej marzenia o
naszym przedszkolu i stanowiące trwałe w czasie wartości.”
• Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotujemy je do odniesienia
sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
• Dziecko w naszym przedszkolu:
- nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym
- jest aktywne, sprawne, pracowite
- jest radosne, otwarte na innych
- jest kulturalne, koleżeńskie, nie zachowuje się agresywnie, jest uspołecznione
- jest uczciwe, nie kłamie, szanuje cudza własność
- rozwiązuje na swoją miarę różnorodne problemy w swoim i cudzym działaniu
- szanuje środowisko przyrodnicze
- kocha swoja rodzinę
- szanuje i kocha swoja małą ojczyznę i swój kraj
- rozumie pojęcie człowiek Europy i świata.
• Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną przygotowującą
dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesów.
• Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz
uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
• Program przedszkola oraz programy własne ukierunkowane są na dziecko, jego
potrzeby, ich realizacja umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
• Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje
zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi.
• Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i
odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania.
• Rodzice są współautorami życia przedszkola.
MISJA PRZEDSZKOLA
„Misja oznacza przede wszystkim zadanie do wykonania.”
Cele ogólne:
• Troska o sprawność organizacyjną przedszkola i zgodność jego funkcjonowania z
obowiązującym prawem.
• Organizowanie środowiska materialnego
i
przestrzeni edukacyjnej, w tym
zapewnienie środków i pomocy do realizacji programów i przyjętych zadań.
• Dążenie do wypełniania oczekiwań stawianych polskim przedszkolom przez państwo i
określonych w załączniku do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z 7.10.2009r.
na poziomie bardzo wysokim.
• Poszukiwanie
nowatorskich
rozwiązań
organizacyjnych,
programowych
i
metodycznych w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
• Umiejętne wykorzystywanie potencjału i kreatywności pracowników, inspirowanie ich
do poszukiwań, wspieranie ich rozwoju osobistego i zawodowego.
• Pomoc i wsparcie młodym nauczycielom.
• Troskę o klimat interpersonalny w środowisku przedszkolnym.
• Poszukiwanie wsparcia merytorycznego i finansowego fundacji i organizacji
pozarządowych w ramach realizacji innowacyjnych projektów pracy opiekuńczowychowawczej.
• Inicjowanie działań zmierzających do integracji placówki ze środowiskiem oraz
promocji prowadzonych w przedszkolu działań.
Przedszkole dąży do realizacji celów ogólnych w toku swojej bieżącej działalności:
Efekty działalności dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczej
Przedszkole przygotowuje do podjęcia nauki w szkole, dzieci nabywają niezbędne w tym celu
wiadomości i umiejętności. Oprócz tradycyjnych metod przyswajania wiedzy, przedszkole
tworzy warunki do aktywnego poszukiwania i odkrywania np. poprzez zabawy badawcze,
doświadczenia, obserwacje w naturalnym środowisku. Wychowankowie przedszkola mają
możliwość samorealizacji i poznawania swoich możliwości oraz talentów. Uczą się także
samodzielności i bycia w grupie. Poznają wzajemne prawa i obowiązki oraz sposoby
postępowania w relacjach z innym wynikające z poznawanych wartości uniwersalnych takich
jak dobro, prawda, odpowiedzialność, przyjaźń, piękno. Przedszkole w szczególny sposób
troszczy się o bezpieczeństwo. Dzieci poznają zasady bezpiecznej zabawy oraz zachowania w
codziennych sytuacjach np. w otoczeniu urządzeń i maszyn, na ulicy, nad wodą, w relacjach
ze zwierzętami, roślinami i innymi ludźmi. W sytuacjach trudnych dziecko wie jak się
zachować i kogo poprosić o pomoc. Liczne sytuacje edukacyjne sprzyjają rozwojowi
intelektualnemu
dziecka,
kształceniu
umiejętności
matematycznych
i
doskonaleniu
kompetencji komunikowania się. W poszerzonym zakresie dzieci poznają środowisko
naturalne i uczą się je chronić. Prowadzone corocznie działania w ramach nadzoru
pedagogicznego, a także obserwacje pedagogiczne i badanie gotowości szkolnej potwierdzają
wysoki poziom wiedzy i umiejętności dzieci.
Nauczyciele rozpoznają i dokumentują potrzeby, możliwości i zainteresowania dzieci. W
sytuacji deficytów i problemów edukacyjnych i wychowawczych przedszkole udziela pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. Współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą, wspólnie
analizują pojawiające się problemy.
Współdziałanie ze środowiskiem i rodzicami
Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji
swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci, dążą do
ujednolicenia oddziaływań środowiska przedszkolnego i rodzinnego i realizują zalecenia
wynikające z podstawy programowej a dotyczące kontaktów na linii przedszkole-dom.
Zakres współpracy dotyczy:
- adaptacji dzieci do przedszkola;
- realizacji zadań wychowawczych i edukacyjnych w przedszkolu;
- dążenia do jednolitości oddziaływań;
- przekazywania informacji na temat poziomu rozwoju i postępów dziecka, a także sposobu
funkcjonowania dziecka w przedszkolu;
- informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka;
- przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów na temat przyczyn
trudności wychowawczych oraz doborze metod wspierania dziecka;
- realizacji zadań w zakresie promocji zdrowia, w tym bezpieczeństwa fizycznego i
psychicznego;
- upowszechniania modelu zrównoważonego rozwoju;
- włączenie rodziców do życia grupy i przedszkola;
- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola;
- promocji placówki w środowisku lokalnym.
Formy współpracy z rodzicami:
- zebrania ogólne i zebrania grupowe;
- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci;
- konsultacje i porady indywidualne;
- kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac);
- organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców;
- organizacja szkoleń i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców;
- organizacja uroczystości, koncertów, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji
imprez przedszkolnych;
- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola poszczególnych grup.
Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska społecznego, a także odpowiada na
jego potrzeby. Realizuje projekty edukacyjne i programy własne, których realizacja przebiega
we współpracy z rodzicami i instytucjami środowiska lokalnego. Bogaty kalendarz wydarzeń
przedszkolnych i uroczystości został połączony z ideą zrównoważonego rozwoju.
Przedszkole promuje tę ideę w otoczeniu przedszkola.
W Przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców, wspierająca działalność przedszkola. Rodzice
są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.
Przedszkole promuje swoje działania. W celu usprawnienia i poszerzenia tych działań
powołano zespół ds. promocji, który jest odpowiedzialny za sprawny obieg informacji
wewnątrz przedszkola i za przekazywanie informacji o naszych działaniach na zewnątrz.
Zarządzanie przedszkolem
Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w
zakresie wychowania przedszkolnego.
Wszyscy pracownicy przedszkola współdziałają ze sobą i tworzą przyjazną atmosferę, dzięki
której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne. Kadra tworzy życzliwy i rzeczowy klimat
współdziałania oparty na wypracowanym przez siebie kodeksie etyki zawodowej. Sprawność
organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów. W
celu lepszego i sprawniejszego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się
problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola, powołano zespoły zadaniowe. Procedury
postępowania w ramach pracy zespołowej, zakresy zadań i ich dokumentowanie są
przedmiotem doskonalenia pracy przedszkola.
Pomieszczenia przedszkolne, ich wyposażenie oraz teren przedszkolny sprzyja realizacji
programów oraz zaspakajaniu potrzeb dzieci, w tym zabawom na powietrzu oraz
prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.
Przedszkole doskonali swoją bazę lokalową, w tym wyposażanie placówki w nowoczesny
sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Dobra lokalizacja, wyposażenie,
estetyka pomieszczeń i otoczenia, dobre działania dydaktyczno - wychowawcze wpływają na
wysoką ocenę przedszkola.
Nasze zasady to:
- zaspakajamy potrzeby dziecka
- organizujemy aktywność dziecka
- indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka
- organizujemy środowisko, umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez
dziecko
- integrujemy proces wychowania i edukacji
Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym,
społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci
wdrażane są także do troski o własne zdrowie i aktywności w naturalnym otoczeniu. Dzieci
poznają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów
dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne
dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach.
Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także
poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej.
Metody stosowane w naszym przedszkolu
Metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i
aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
Metody czynne:
- Metoda samodzielnych doświadczeń
- Metoda kierowania własną działalnością dziecka
- Metoda zadań stawianych dziecku
- Metoda ćwiczeń utrwalających
Metody oglądowe :
- Obserwacja i pokaz
- Osobisty przykład nauczyciela
- Udostępnianie sztuki /dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie
utwory literackie, koncerty muzyczne/
Metody słowne :
- Rozmowy
- Opowiadania
- Zagadki
- Objaśnienia i instrukcje
- Sposoby społecznego porozumiewania się
- Metody żywego słowa
Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:
- Sojusz Metod
- Twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów
- Metodę Dobrego Startu M.Bogdanowicz
- Techniki Freineta
- Kinezjologia edukacyjna Dennisona
- Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss
- Techniki twórczego myślenia
- Montessorii
Sylwetka absolwenta do jakiej zmierza nasze przedszkole:
- posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
- samodzielny, aktywny ruchowo,
- dba o bezpieczeństwo własne i innych,
- aktywny w poznawaniu świata,
- aktywny uczestnik środowiska społecznego,
- otwarty na potrzeby innych ludzi,
- twórczo rozwiązuje zadania i problemy,
- wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego,
- ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.
PRIORYTETY – KIERUNKI PLANOWANYCH ZMIAN
1. Opracowanie i wdrożenie innowacji, będącej kontynuacją, poszerzeniem i doskonalszą
wersją zrealizowanej poprzednio.
2. Poszerzenie katalogu metod stosowanych przez kadrę pedagogiczną m. in. o metody
aktywizujące, twórcze i oparte na koncepcji integracji sensorycznej.
3. Wypracowanie i wdrożenie systemu rozwijania aktywności twórczej naszych
wychowanków, w tym także stworzenie bazy materialnej, np. galerii dziecięcej i
promocja tych działań w środowisku, np. poprzez ofertę dla innych przedszkoli.
4. Kontynuację działań na rzecz środowiska przyrodniczego, społecznego (w tym udział
w akcjach charytatywnych), kształcenie tożsamości regionalnej, narodowej i
europejskiej).
5. Planowe wprowadzenie dzieci w świat wartości uniwersalnych.
6. Doskonalenie
systemu
wspierania
rozwoju
dziecka
i
udzielania
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli.
7. Promocje nowatorstwa pedagogicznego.
8. Poszukiwanie możliwości włączenia się w programy i projekty środowiskowe, w tym
do tworzenia i realizacji programów i projektów dofinansowywanych z fundacji
pozarządowych.

Podobne dokumenty