LISTA RECENZENTÓW PRAC, KTÓRYCH PROCES

Komentarze

Transkrypt

LISTA RECENZENTÓW PRAC, KTÓRYCH PROCES
LISTA RECENZENTÓW PRAC, KTÓRYCH PROCES WYDAWNICZY
ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY W 2013 ROKU
PhD Ludmil Angelov
Viticulture Department
Agrcultural University Plovdiv
BUŁGARIA
prof. dr hab. Jadwiga Anioł-Kwiatkowska
Katedra Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej
Uniwersytet Wrocławski
dr inż. Ireneusz Antkowiak
Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. Beata Babczyńska-Sendek
Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody
Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. inż. Jerzy Balejko, prof. nadzw.
Zakład Inżynierii Procesowej i Maszynoznawstwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. Beata Barabasz-Krasny
Zakład Botaniki
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr inż. Agnieszka Baran
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
prof. dr hab. Stanisław Baran
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr Monika Bieniasz
Katedra Sadownictwa i Pszczelarstwa
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
dr inż. Anna Bieniek
Katedra Ogrodnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Bolesław Bieniek
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga, prof. nadzw.
Katedra Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Lubomira Burchardt
Zakład Hydrobiologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
118
Lista recenzentów prac
dr Przemysław Charzyński
Zakład Geografii Krajobrazu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Józef Chojnicki
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Henryk Czyż
Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr inż. Agnieszka Dradrach
Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr hab. Ewa Dziedzic
Katedra Sadownictwa i Pszczelarstwa
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
prof. dr hab. Mirosława Gilewska
Zakład Rekultywacji
Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. Bogusław Gnusowski
Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
prof. dr hab. Piotr Goliński
Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. inż. Krystyna Górecka
Samodzielna Pracownia Kultur Tkanek
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
PhD Marta Grabiec
Department of Biology
Masaryk University
Brno, CZECHY
dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. nadzw.
Zakład Ochrony i Rekultywacji Gruntów
Uniwersytet Zielonogórski
dr Beata Grygierzec
Zakład Łąkarstwa
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
dr inż. Ewa Grzebelus
Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Lista recenzentów prac
prof. dr hab. inż. Stefan Grzegorczyk
Katedra Łąkarstwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr Anna Jakubska-Busse
Katedra Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej
Uniwersytet Wrocławski
dr hab. inż. Małgorzata Jasińska, prof. nadzw.
Zakład Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. dr hab. Bernard Juskowiak
Pracownia Chemii Bioanalitycznej
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
prof. dr hab. inż. Janina Kaniuczak
Katedra Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii
Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. Mirosław Kasperczyk
Katedra Łąkarstwa
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
dr hab. Teodor Kitczak, prof. nadzw.
Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. dr hab. Stanisław Kondracki
Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Jan Kryszak
Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. Agnieszka Krzymińska
Katedra Roślin Ozdobnych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
PhD Josef Kučera
Czech Fleckvieh Cattle Association
Praga, CZECHY
dr Tomasz Lipa
Katedra Sadownictwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. Andrzej Łachacz
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Maria Bogumiła Małecka
Katedra Towaroznawstwa Żywności
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
119
120
Lista recenzentów prac
prof. dr hab. Jan Matuła
Katedra Botaniki i Ekologii Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr hab. Edward Meller, prof. nadzw.
Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. dr hab. inż. Stanisław Mleko
Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Zenon Nogalski, prof. nadzw.
Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Jan Niemiec
Zakład Hodowli Drobiu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Marzenna Olszewska
Katedra Łąkarstwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. inż. Wojciech Owczarzak
Zakład Fizyki i Mechaniki Gleby
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska
Katedra Ogrodnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
prof. dr hab. Halina Ratyńska
Zakład Botaniki
Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. dr hab. Maciej Rogalski
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Szczeciński
dr Jolanta Różańska-Zawieja
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. Jan Teofil Siciński
Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin
Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Zdzisław Sikorski
Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności
Politechnika Gdańska
dr inż. Piotr Skowron
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Lista recenzentów prac
prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska
Katedra Ekologii Rolniczej
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
prof. dr hab. Stanisław Socha
Katedra Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr hab. Ireneusz Sosna, prof. nadzw.
Katedra Ogrodnictwa
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. dr hab. Kazimierz Szymański
Katedra Gospodarki Odpadami
Politechnika Koszalińska
dr hab. Brygida Ślaska, prof. nadzw.
Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Alina Urbisz
Zakład Botaniki Systematycznej
Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Andrzej Urbisz
Zakład Botaniki Systematycznej
Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. inż. Andrzej Wasik
Katedra Chemii Analitycznej
Politechnika Gdańska
prof. dr hab. Zygmunt Wnuk
Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody w Turystyce
Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. Karol Wolski
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr hab. Czesław Wołoszyk, prof. nadzw.
Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Iwona Żur
Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego
Polska Akademia Nauk w Krakowie
121

Podobne dokumenty