Pytania i odpowiedzi I

Komentarze

Transkrypt

Pytania i odpowiedzi I
Znak sprawy: ZP/1/2016
Lądek Zdrój, 15.03.2016r.
Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Modernizacja tarasu i przebudowa pomieszczeń wraz
z dostawą i montażem urządzeń i wyposażenia w Zakładzie Przyrodoleczniczym „Wojciech” w
Lądku Zdroju.
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164) niniejszym przekazuje
Wykonawcom treść wniesionych zapytań i wyjaśnia co następuje:
1. Pomiędzy zestawieniem urządzeń a rysunkiem rozmieszczenia wyposażenia występują
rozbieżności co do rodzaju urządzeń (wykaz rozbieżności w poniższej tabeli).
WYKAZ URZĄDZEŃ ZAŁĄCZONY DO
PROJEKTU
PROJEKT
PRZYGOTOWALNIA
Naświetlacz nr 2
Brak naświetlacza
Blat nr 4
Brak blatu i wymiaru
KUCHNIA
Kuchnia 6 palnik6w z piekarnikiem
Kuchnia 4 palniki
Regal przelotowy
Szafa przelotowa
Brak okapu
Okap
BAR
Witryna do lodów (ile smaków?)
Brak witryny
Zamrażarka do lodów
Brak zamrażarki
Lodówka podblatowa
Brak lodówki
Zmywarka barowa
Brak zmywarki
Wyciskarka do cytrusów
Brak wyciskarki
Blender
Brak blendera
Ekspres (jaki?) automatyczny czy kolbowy
Brak ekspresu
Odp.: W wycenie ująć tylko te urządzenia, które są wymienione i opisane w Zestawieniu urządzeń i
wyposażenia - zał. nr 3k.
Urządzeń baru nie należy wyceniać, urządzenia te dostarcza Inwestor.
1
Blat nr 4 w przygotowalni został zastąpiony zlewozmywakiem dwukomorowym z blatem poz. nr I.2
Zestawienia urządzeń i wyposażenia – zał. nr 3k.
2. Prosimy o doprecyzowanie i jednoznaczne ujednolicenie wykazu urządzeń do zabudowania.
Odp.: Zestawienie wszystkich urządzeń do zabudowania zawiera załącznik nr 3k - Zestawienie
urządzeń i wyposażenia.
3. Prosimy również o rysunek (szkic) zabudowy barowej, której opis nie jest wystarczający, aby
właściwie skalkulować koszty wykonania oraz montażu zabudowy.
Odp.: Opis lady barowej zawarty jest w poz. IV.1 w Zestawieniu urządzeń i wyposażenia – zał. nr 3k.
Wygląd frontu na wzór istniejącego (zdjęcie w załączeniu poniżej).
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Z up. Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
……………………………………
Kierownik Zamawiającego
2

Podobne dokumenty